สินค้ามีลิขสิทธิ์แท้ ตุ๊กตาบัณฑิตสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สีประจำมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช สีเขียว และ สีทอง ตุ๊กตาบัณฑิตผู้ชายได้ชื่อพระราชทานว่า ไพฑูรย์ ความหมาย ”พลอยสีเขียว หรือเพชรตาแมว” ตุ๊กตาบัณฑิตผู้หญิงได้ชื่อพระราชทานว่า อุไร ความหมาย “ทอง”

Continue Readingสินค้ามีลิขสิทธิ์แท้ ตุ๊กตาบัณฑิตสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช