80701 การเมืองการปกครองไทย เล่ม 1

500 บาท

80701 การเมืองการปกครองไทย (Thai Politics and Government) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2547 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2552 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 978-974-645-718-7) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2552  (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 978-974-645-719-4) เล่ม 3 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2552 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 978-974-645-720-0) แนวการศึกษา ราคา 300 บาท
หน่วยที่ 1 ความคิดทางการเมืองและประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการเมืองการปกครองจากยุคโบราณถึงปัจจุบัน ผู้แต่ง ศ.ดร.อมร รักษาสัตย์
หน่วยที่ 2 ประวัติศาสตร์กับการเมืองการปกครองไทย ผู้แต่ง รศ.ณรงค์ พ่วงพิศ
หน่วยที่ 3 สภาพเศรษฐกิจและสังคมกับการเมืองไทย ผู้แต่ง อ.วิทยากร เชียงกูล
หน่วยที่ 4 การเลือกตั้งกับระบอบประชาธิปไตย ผู้แต่ง รศ.ประหยัด หงษ์ทองคำ
หน่วยที่ 5 อำนาจทางการเมืองกับรัฐธรรมนูญ ผู้แต่ง รศ.วิวัฒน์ เอี่ยมไพรวัน

80701 การเมืองการปกครองไทย เล่ม 2

500 บาท

80701 การเมืองการปกครองไทย (Thai Politics and Government) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2547 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2552 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 978-974-645-718-7) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2552  (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 978-974-645-719-4) เล่ม 3 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2552 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 978-974-645-720-0) แนวการศึกษา ราคา 300 บาท
หน่วยที่ 6 พัฒนาการของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคมในประเทศไทย: แง่คิดเกี่ยวกับพลวัตทางการเมืองและการพัฒนาประชาธิปไตย ผู้แต่ง อ.ดร.เสกสรรค์ ประเสริฐกุล
หน่วยที่ 7 ชนชั้นนำทางการเมืองไทยกับกระบวนการกำหนดนโยบายแห่งรัฐ ผู้แต่ง ศ.ดร.ลิขิต ธีรเวคิน
หน่วยที่ 8 ดุลยภาพระหว่างอำนาจรัฐส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่น ผู้แต่ง รศ.ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์
หน่วยที่ 9 เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ผู้แต่ง ศ.เสน่ห์ จามริก
หน่วยที่ 10 ความเป็นธรรมรัฐกับการใช้อำนาจทางการเมืองในสังคมการเมืองไทย ผู้แต่ง รศ.ณรงค์ พ่วงพิศ  รศ.วิวัฒน์ เอี่ยมไพรวัน

80701 การเมืองการปกครองไทย เล่ม 2

500 บาท

80701 การเมืองการปกครองไทย (Thai Politics and Government) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2547 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2552 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 978-974-645-718-7) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2552  (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 978-974-645-719-4) เล่ม 3 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2552 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 978-974-645-720-0) แนวการศึกษา ราคา 300 บาท
หน่วยที่ 11 วัฒนธรรมทางการเมืองกับพฤติกรรมทางการเมืองไทย ผู้แต่ง รศ.วิวัฒน์ เอี่ยมไพรวัน
หน่วยที่ 12 พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ ผู้แต่ง รศ.วิวัฒน์ เอี่ยมไพรวัน ผศ.ธโสธร ตู้ทองคำ
หน่วยที่ 13 อำนาจนิติบัญญัติและอำนาจบริหาร ผู้แต่ง ผศ.ธโสธร ตู้ทองคำ
หน่วยที่ 14 การบริหารราชการแผ่นดินกับจิตวิญญาณประชาธิปไตย ผู้แต่ง รศ.วิสุทธิ์ โพธิแท่น
หน่วยที่ 15 ระบบการเมืองกับความชอบธรรมทางการเมือง ผู้แต่ง รศ.วิวัฒน์ เอี่ยมไพรวัน ผศ.ธโสธร ตู้ทองคำ

80702 การวิเคราะห์การเมืองและระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ เล่ม 1

800 บาท

80702 การวิเคราะห์การเมืองและระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ (Political Analysis and Research Methodology) พิมพ์ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2558 เล่ม 1  (หน่วยที่ 1-8) ราคา 800 บาท ISBN 9789746454988 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 700 บาท ISBN 9789746454995 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 1. การแสวงหาความรู้ทางรัฐศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.พลศักดิ์ จิรไกรศิริ
หน่วยที่ 2. สถานภาพ ขอบข่ายของการวิเคราะห์การเมือง ผู้แต่ง อ.ดร.เสนีย์ คำสุข
หน่วยที่ 3. แนวทางวิเคราะห์การเมืองเชิงปรัชญาการเมือง ผู้แต่ง อ.วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์
หน่วยที่ 4. แนวทางวิเคราะห์การเมืองเชิงสถาบันและโครงสร้างหน้าที่ ผู้แต่ง รศ.ดร.จุมพล หนิมพานิช
หน่วยที่ 5. แนวทางวิเคราะห์การเมืองเชิงพฤติกรรมศาสตร์ ผู้แต่ง อ.ดร.เสนีย์ คำสุข
หน่วยที่ 6. แนวทางวิเคราะห์การเมืองหลังพฤติกรรมศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.วรพิทย์ มีมาก
หน่วยที่ 7. แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางรัฐศาตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ปธาน สุวรรณมงคล
หน่วยที่ 8. การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยทางรัฐศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชช์.

80702 การวิเคราะห์การเมืองและระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ เล่ม 2

700 บาท

80702 การวิเคราะห์การเมืองและระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ (Political Analysis and Research Methodology) พิมพ์ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2558 เล่ม 1  (หน่วยที่ 1-8) ราคา 800 บาท ISBN 9789746454988 เล่ม 2  (หน่วยที่ 9-15) ราคา 700 บาท ISBN 9789746454995 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 9. การวิจัยเชิงปริมาณ (1) ผู้แต่ง รศ.ดร.ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ
หน่วยที่ 10. การวิจัยเชิงปริมาณ (2) ผู้แต่ง รศ.ดร.ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ
หน่วยที่ 11. การวิจัยเชิงปริมาณ (3) ผู้แต่ง รศ.ดร.ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ
หน่วยที่ 12. การวิจัยเชิงคุณภาพ (1) ผู้แต่ง รศ.ดร.จุมพล หนิมพานิช
หน่วยที่ 13. การวิจัยเชิงคุณภาพ (2) ผู้แต่ง รศ.ดร.จุมพล หนิมพานิช
หน่วยที่ 14. การเขียนรายงานการวิจัยทางรัฐศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ปธาน สุวรรณมงคล
หน่วยที่ 15. ปัญหาและแนวโน้มของการวิเคราะห์การเมืองและการวิจัยทางรัฐศาสตร์ ผู้แต่ง ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชช์

80712 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ เล่ม 1

700 บาท

80712 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ (Research Methodology in Political Science) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2561 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท (ISBN 978-616-161-518-5) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท (ISBN 978-616-161-478-2) แนวการศึกษา ราคา 300 บาท
หน่วยที่ 1 ปรัชญาและวิธีการแสวงหาความรู้ทางรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้แต่ง ศ.ดร.อนุสรณ์ ลิ่มมณี ผศ.ดร.วรวลัญช์ โรจนพล
หน่วยที่ 2 ขอบข่ายและรูปแบบของการวิจัยทางรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้แต่ง ศ.ดร.อนุสรณ์ ลิ่มมณี ผศ.ดร.วรวลัญช์ โรจนพล
หน่วยที่ 3 การออกแบบการวิจัยทางรัฐศาสตร์ ผู้แต่ง ศ.ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์
หน่วยที่ 4 การสร้างข้อเสนอทางการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้แต่ง ศ.ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์
หน่วยที่ 5 การทบทวนวรรณกรรมการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้แต่ง ศ.ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์
หน่วยที่ 6 การเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.จุมพล หนิมพานิช ผศ.ดร.วรวลัญช์ โรจนพล
หน่วยที่ 7 การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.จุมพล หนิมพานิช ผศ.ดร.วรวลัญช์ โรจนพล

80712 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ เล่ม 2

800 บาท

80712 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ (Research Methodology in Political Science) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2561 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท (ISBN 978-616-161-518-5) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท (ISBN 978-616-161-478-2) แนวการศึกษา ราคา 300 บาท
หน่วยที่ 8 การเขียนรายงานการวิจัยทางรัฐศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ปธาน สุวรรณมงคล
หน่วยที่ 9 การสร้างข้อเสนอทางการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้แต่ง รศ.ดร.พลศักดิ์ จิรไกรศิริ
หน่วยที่ 10 การทบทวนวรรณกรรมการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้แต่ง รศ.ดร.พลศักดิ์ จิรไกรศิริ
หน่วยที่ 11 การสร้างระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ผู้แต่ง รศ.ดร.พลศักดิ์ จิรไกรศิริ
หน่วยที่ 12 การวิเคราะห์ผลการวิจัย การสังเคราะห์การอภิปรายผล และการจัดทำข้อเสนอแนะ ผู้แต่ง รศ.ดร.พลศักดิ์ จิรไกรศิริ
หน่วยที่ 13 การเขียนรายงานการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้แต่ง รศ.ดร.พลศักดิ์ จิรไกรศิริ
หน่วยที่ 14 การวิจัยเชิงผสานวิธี ผู้แต่ง รศ.ดร.จุมพล หนิมพานิช
หน่วยที่ 15 จริยธรรมและจรรยาบรรณในการวิจัย ผู้แต่ง รศ.ยุทธพร อิสรชัย

81711 การเมืองการปกครองไทย เล่ม 1

700 บาท

81711 การเมืองการปกครองไทย เล่ม 2

800 บาท

81711 การเมืองการปกครองไทย เล่ม 4

200 บาท

81711 การเมืองการปกครอง (Thai Politics and Government) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9786165055338 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9786165055437 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11--13) ราคา 300 บาท ISBN 9786165055819 เล่ม 4 (หน่วยที่ 14-15) ราคา 200 บาท ISBN 9786165057356
หน่วยที่ 14. ความมั่นคง การจััดการความขัดเเย้งและการสร้างสังคมสมานฉันท์ ผู้แต่ง ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
หน่วยที่ 15. ทิศทางการเมืองการปกครองไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ

81712 แนวคิดทางการเมืองและสังคม เล่ม 1

500 บาท

81712 แนวคิดทางการเมืองและสังคม (Political and Social Concepts) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 9786161602697) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 9786161603014) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 9786161603281) แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 1 การศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดทางการเมืองและสังคม ผู้แต่ง ผศ.ดร.พิศาล มุกดารัศมี
หน่วยที่ 2 แนวคิดทางการเมืองและสังคมในยุคคลาสสิกและโรมัน ผู้แต่ง ผศ.ดร.พิศาล มุกดารัศมี
หน่วยที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างเอกเทวนิยม (Monotheism) กับแนวคิดทางการเมืองและสังคม ผู้แต่ง อ.วิกิจ สุขสำราญ
หน่วยที่ 4 เทววิทยา (Theology) กับการเมืองและสังคม ผู้แต่ง อ.วิกิจ สุขสำราญ
หน่วยที่ 5 แนวคิดทางการเมืองและสังคมของตะวันออก ผู้แต่ง พระศรีปริยัติโมลี รศ.ดร.จรัญ มะลูลีม

81712 แนวคิดทางการเมืองและสังคม เล่ม 2

500 บาท

81712 แนวคิดทางการเมืองและสังคม (Political and Social Concepts) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 9786161602697) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 9786161603014) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 9786161603281) แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 6 ประชาธิปไตย ผู้แต่ง ผศ.ดร.พิศาล มุกดารัศมี
หน่วยที่ 7 แนวคิดเกี่ยวกับรัฐและสังคม ผู้แต่ง รศ.ธโสธร ตู้ทองคำ
หน่วยที่ 8 แนวคิดปรัชญาการเมืองสมัยใหม่ ผู้แต่ง ศ.(พิเศษ)พงศ์เพ็ญ ศกุนตาภัย
หน่วยที่ 9 แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ผู้แต่ง อ.ดร.ศรีประภา เพชรมีศรี
หน่วยที่ 10 แนวคิดเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์ ผู้แต่ง อ.ดร.วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์

81712 แนวคิดทางการเมืองและสังคม เล่ม 3

500 บาท

81712 แนวคิดทางการเมืองและสังคม (Political and Social Concepts) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 9786161602697) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 9786161603014) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 9786161603281) แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 11 แนวคิดสตรีนิยมกับการเมือง ผู้แต่ง อ.ดร.กุลลินี มุทธากลิน อ.ดร.วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์
หน่วยที่ 12 เผด็จการอำนาจนิยมเบ็ดเสร็จ ผู้แต่ง ผศ.ดร.บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ
หน่วยที่ 13 แนวคิดท้องถิ่นนิยมและภูมิภาคนิยม ผู้แต่ง รศ.ยุทธพร อิสรชัย
หน่วยที่ 14 ปัญหาเกี่ยวกับแนวคิดทางการเมืองและสังคมในกรณีของประเทศไทย ผู้แต่ง ผศ.ทวี สุรฤทธิกุล
หน่วยที่ 15 กรณีศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดทางการเมืองและสังคมไทย ผู้แต่ง ศ.ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ รศ.ดร.เสนีย์ คำสุข รศ.ยุทธพร อิสรชัย ผศ.ทวี สุรฤทธิกุล

81713 การวิเคราะห์การเมือง เล่ม 1

700 บาท

81713 การวิเคราะห์การเมือง (Political Analysis) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2561 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท (ISBN 978-616-161-482-9) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท (ISBN 978-616-161-486-7) แนวการศึกษา ราคา 300 บาท
หน่วยที่ 1 การวิเคราะห์แนวทางปรัชญาการเมืองและความคิดทางการเมือง ผู้แต่ง รศ.ดร.พิศาล มุกดารัศมี
หน่วยที่ 2 การวิเคราะห์การเมืองแนวทางอุดมการณ์ทางการเมือง ผู้แต่ง รศ.ดร.พิศาล มุกดารัศมี
หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์ตามแนวคิดประวัติศาสตร์ ผู้แต่ง ผศ.พุทธพล มงคลวรวรรณ
หน่วยที่ 4 ทฤษฎีรัฐและอำนาจ ผู้แต่ง อ.ดร.สติธร ธนานิธิโชติ
หน่วยที่ 5 การวิเคราะห์การเมืองแนวสถาบันนิยมและรัฐธรรมนูญนิยม ผู้แต่ง ผศ.ดร.บูฆอรี ยีหมะ
หน่วยที่ 6 แนวคิดว่าด้วยทางเลือกนโยบายสาธารณะ ผู้แต่ง ศ.ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ รศ.ดร.ปิยากร หวังมหาพร
หน่วยที่ 7 แนวทางสังคมวิทยาการเมือง ผู้แต่ง รศ.ดร.จุมพล หนิมพานิช

81713 การวิเคราะห์การเมือง เล่ม 2

800 บาท

81713 การวิเคราะห์การเมือง (Political Analysis) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2561 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท (ISBN 978-616-161-482-9) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท (ISBN 978-616-161-486-7) แนวการศึกษา ราคา 300 บาท
หน่วยที่ 8 แนวคิดการสื่อสารทางการเมือง ผู้แต่ง รศ.ยุทธพร อิสรชัย
หน่วยที่ 9 รัฐศาสตร์กับจิตวิทยา ผู้แต่ง รศ.ดร.พรรณทิพย์ ศิริวรรษบุศย์
หน่วยที่ 10 แนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมือง ผู้แต่ง ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว
หน่วยที่ 11 แนวคิดเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์
หน่วยที่ 12 การวิเคราะห์การเมืองตามแนวคิดพหุวัฒนธรรม ผู้แต่ง อ.กฤติธี ศรีเกตุ
หน่วยที่ 13 การวิเคราะห์การเมืองตามแนวคิดประชาสังคมกับชุมชนนิยม ผู้แต่ง ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ บุษบงก์
หน่วยที่ 14 การวิเคราะห์การเมืองตามแนวคิดนิเวศวิทยาการเมือง ผู้แต่ง อ.นิตยา โพธิ์นอก
หน่วยที่ 15 การวิเคราะห์การศึกษาทางรัฐศาสตร์ แนวทางศิลปะและวรรณกรรม ผู้แต่ง รศ.ดร.กำจร หลุยยะพงศ์ รศ.ชาตรี ประกิตนนทการ อ.ดร.ถนอม ชาภักดี

83701 สหวิทยาการทางรัฐศาสตรื เล่ม 1

700 บาท

83701 สหวิทยาการทางรัฐศาสตร์ (Integrated Disciplines of Political Science) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2550 เล่ม 1(หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท ISBN 9789749757031 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท ISBN 9789749757048 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 1. ความเป็นมาและพัฒนาการของศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ
หน่วยที่ 2. สหวิทยาการของศาสตร์ต่างๆ ผู้แต่ง รศ.ดร.ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ
หน่วยที่ 3. รัฐศาสตร์กับประวัติศาสตร์ ผู้แต่ง ศ.ดร.ปิยนาถ บุนนาค
หน่วยที่ 4. รัฐศาสตร์กับภาษาศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ
หน่วยที่ 5. รัฐศาสตร์กับจิตวิทยา ผู้แต่ง รศ.ดร.พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์
หน่วยที่ 6. รัฐศาสตร์กับธุรกิจ ผู้แต่ง ผศ.ดร.เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา
หน่วยที่ 7. รัฐศาสตร์กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้แต่ง ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

83701 สหวิทยาการทางรัฐศาสตรื เล่ม 2

800 บาท

83701 สหวิทยาการทางรัฐศาสตร์ (Integrated Disciplines of Political Science) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2550 เล่ม 1(หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท ISBN 9789749757031 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท ISBN 9789749757048 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 8. รัฐศาสตร์กับนิติศาสตร์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.เสนีย์ คำสุข
หน่วยที่ 9. รัฐศาสตร์กับนิเทศศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ฐปนรรต พรหมอินทร์
หน่วยที่ 10. รัฐศาสตร์กับจริยศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.รสลิน ศิริยะพันธุ์
หน่วยที่ 11. รัฐศาสตร์กับเศรษฐศาสตร์ ผู้แต่ง ศ.เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม
หน่วยที่ 12. รัฐศาสตร์กับรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.จุมพล หนิมพานิช
หน่วยที่ 13. รัฐศาสตร์กับสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ผู้แต่ง รศ.ดร.จุมพล หนิมพานิช
หน่วยที่ 14. รัฐศาสตร์กับภูมิศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์
หน่วยที่ 15. การศึกษารัฐศาสตร์แบบองค์รวม ผู้แต่ง อ.ดร.เทียนชัย วงศ์ชัยสุวรรณ

83702 กระแสโลกศึกษา เล่ม 1

700 บาท

83702 กระแสโลกศึกษา (World Currents Study) พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท ISBN 9789749756744 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท ISBN 9789749756751 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 1. โลกยุคหลังสงครามเย็น ผู้แต่ง อ.ดร.ศุภมิตร ปิติพัฒน์
หน่วยที่ 2. กระแสโลกาภิวัฒน์ ผู้แต่ง ศ(พิเศษ).ดร.จิรโชค วีระสย
หน่วยที่ 3. มหาอำนาจยุคหลังสงครามเย็น ผู้แต่ง รศ.ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ
หน่วยที่ 4. เศรษฐกิจการเมืองโลกยุคหลังสงครามเย็น ผู้แต่ง รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี
หน่วยที่ 5. ภูมิภาคนิยมตั้งแต่หลังสงครามเย็น ผู้แต่ง รศ.ดร.วิทยา สุจริตธนารักษ์
หน่วยที่ 6. สิทธิมนุษยชน ผู้แต่ง รศ.ดร.รุ่งพงษ์ ชัยนาม
หน่วยที่ 7. ประเด็นปัญหาและภัยคุกคามระหว่างประเทศที่สำคัญ ผู้แต่ง รศ.ดร.อภิญญา รัตนมงคลมาศ ผศดร.ศารทูล สันติวาสะ

83702 กระแสโลกศึกษา เล่ม 2

800 บาท

83702 กระแสโลกศึกษา (World Currents Study) พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท ISBN 9789749756744 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท ISBN 9789749756751 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 8. แนวคิดชาตินิยม ประชาธิปไตยยุคหลังสงครามเย็น ผู้แต่ง อ.ยุทธพร อิสรชัย
หน่วยที่ 9. ทุนนิยมโลก ผู้แต่ง ศ.เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม
หน่วยที่ 10. สังคมและวัฒนธรรมโลกยุคหลังสงครามเย็น ผู้แต่ง ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
หน่วยที่ 11. สันติภาพและระเบียบโลก ผู้ รศ.ดร.สมพงษ์ ชูมาก
หน่วยที่ 12. ความมั่นคงระหว่างประเทศ ผู้แต่ง รศ.ดร.สุรชาติ บำรุงสุข
หน่วยที่ 13. การใช้ความรุนแรงและการก่อการร้ายระหว่างประเทศ ผู้แต่ง รศ.ดร.จรัญ มะลูลีม
หน่วยที่ 14. องค์การที่ไม่ใช่รัฐกับกระแสโลกาภิวัฒน์ ผู้แต่ง ผศ.ธโสธร ตู้ทองคำ
หน่วยที่ 15. โลกาภิวัฒน์กับสังคมไทย ผู้แต่ง ผศ.ดร.เสนีย์ คำสุข

83703 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ เล่ม 1

500 บาท

83703 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ (Comparative Politics and Government) พิมพ์ครั้งที่ 7พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9789746455510 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9789746455527 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9789746455534 แนวการศึกษา 300 บาท
หน่วยที่ 1. การศึกษาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ ผู้แต่ง ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชช์
หน่วยที่ 2. ประเด็นสาระของการศึกษาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ ผู้แต่ง ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชช์
หน่วยที่ 3. วิธีการศึกษาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ ผู้แต่ง อ.สิริพรรณ นกสงวน
หน่วยที่ 4. แนวทางการหลักในการศึกษาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ ผู้แต่ง รศ.ดร.จุมพล หนิมพานิช
หน่วยที่ 5. การศึกษาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบแนวทางสังคมวิทยาการเมือง ผู้แต่ง รศ.ดร.จุมพล หนิมพานิช

83703 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ เล่ม 2

500 บาท

83703 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ (Comparative Politics and Government) พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9789746455510 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9789746455527 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9789746455534 แนวการศึกษา 300 บาท
หน่วยที่ 6. การศึกษาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบแนวทางกฎหมายและสถาบัน ผู้แต่ง รศ.ม.ร.ว.พฤทธิสาณ ชุมพล
หน่วยที่ 7. การศึกษาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบแนวทางเศรษฐศาสตร์การเมือง ผู้แต่ง อ.ดร.ไอลดา โชติช่วง
หน่วยที่ 8. การศึกษาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบแนวทางรัฐและสังคม ผู้แต่ง ผศ.ดร.เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา
หน่วยที่ 9. การศึกษาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบแนวทางระบบโลกและโลกาภิวัฒน์ ผู้แต่ง รศ.รุ่งพงษ์ ชัยนาม
หน่วยที่ 10. การศึกษาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบแนวทางการจัดการปกครอง ผู้แต่ง ผศ.ดร.เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา

83703 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ เล่ม 3

500 บาท

83703 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ (Comparative Politics and Government) พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9789746455510 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9789746455527 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9789746455534 แนวการศึกษา 300 บาท
หน่วยที่ 11. การศึกษาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบแนวทางองค์การและขบวนการนอกภาครัฐ ผู้แต่ง รศ.ดร.กนลา สุขพานิช-ขันทปราบ
หน่วยที่ 12. การศึกษาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบในโลกเหนือ ผู้แต่ง รศ.ดร.กนลา สุขพานิช-ขันทปราบ
หน่วยที่ 13. การศึกษาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบในโลกใต้ ผู้แต่ง รศ.ดร.กนลา สุขพานิช-ขันทปราบ
หน่วยที่ 14. พัฒนาการ สถานภาพ และขอบข่ายของการศึกษาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบในประเทศไทย ผู้แต่ง อ.ดร.เสนีย์ คำสุข
หน่วยที่ 15. การประยุกต์ใช้แนวทางการศึกษาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบในประเทศไทย ผู้แต่ง อ.ดร.เสนีย์ คำสุข

83704 ปัญหาเฉพาะเชิงนโยบายสาธารณะ เล่ม 1

800 บาท

83704 ปัญหาเฉพาะเชิงนโยบายสาธารณะ (Selected Issues in Public Policy) พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2553 เล่ม 1(หน่วยที่ 1-8) ราคา 800 บาท ISBN 9789746456333 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 700 บาท ISBN 9789746456340 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 1. ลักษณะทั่วไปของนโยบายสาธารณะและนโยบายศาสตร์ ผู้แต่ง ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชช์
หน่วยที่ 2. แนวทางและทฤษฎีนโยบายสาธารณะ ผู้แต่ง รศ.ดร.จุมพล หนิมพานิช
หน่วยที่ 3. กระบวนการนโยบายสาธารณะ ผู้แต่ง ผศ.ฐปนวรรต พรหมอินทร์
หน่วยที่ 4. เทคนิคการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ ผู้แต่ง รศ.ดร.อิสระ สุวรรณบล
หน่วยที่ 5. นโยบายด้านความมั่นคง ผู้แต่ง อ.ขจัดภัย บุรุษพัฒน์
หน่วยที่ 6. นโยบายด้านการเมือง การปกครอง ผู้แต่ง รศ.ดร.ปธาน สุวรรณมงคล
หน่วยที่ 7. นโยบายด้านความยุติธรรมทางอาญา ผู้แต่ง อ.ดร.ไอลดา โชติช่วง
หน่วยที่ 8. นโยบายด้านต่างประเทศ ผู้แต่ง อ.ทรงศักดิ์ สายเชื้อ อ.ขจัดภัย บุรุษพัฒน์

83704 ปัญหาเฉพาะเชิงนโยบายสาธารณะ เล่ม 2

700 บาท

83704 ปัญหาเฉพาะเชิงนโยบายสาธารณะ (Selected Issues in Public Policy) พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2553 เล่ม 1(หน่วยที่ 1-8) ราคา 800 บาท ISBN 9789746456333 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 700 บาท ISBN 9789746456340 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 9. นโยบายด้านเศรษฐกิจ ผู้แต่ง อ.ธรรมรักษ์ การพิศิษฎ์
หน่วยที่ 10. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง รศ.ดร.ปธาน สุวรรณมงคล
หน่วยที่ 11. นโยบายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้แต่ง รศ.ดร.ปธาน สุวรรณมงคล อ.สมปฤณ นิยมไทย
หน่วยที่ 12. นโยบายด้านการสาธารณสุข ผู้แต่ง รศ.ดร.อิสระ สุวรรณมงคล
หน่วยที่ 13. นโยบายด้านการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.จินดา ขลิบทอง
หน่วยที่ 14. นโยบายด้านสังคมและวัฒนธรรม ผู้แต่ง ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
หน่วยที่ 15. นโยบายด้านการศึกษา ผู้แต่ง อ.ดร.เจือจันทร์ จงสถิตอยู่

83705 กระบวนการพัฒนาและทางเลือกสาธารณะ เล่ม 1

500 บาท

83705 กระบวนการพัฒนาและทางเลือกสาธารณะ (Development Process and Public Choices) 4 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่  (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9789749757109 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9789749757116 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9789749757123 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 1. กระบวนทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนา ผู้แต่ง อ.พายัพ พยอมยนต์
หน่วยที่ 2. แนวคิดว่าด้วยทางเลือกนโยบายสาธารณะ ผู้แต่ง ศ.ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ อ.ดร.ปิยากร หวังมหาพร
หน่วยที่ 3. ปัจจัยที่มีผลต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา ผู้แต่ง รศ.ดร.อิสระ สุวรรณบล อ.ชุลีพร เดชขำ
หน่วยที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอังกฤษ ผู้แต่ง รศ.ดร.ปธาน สุวรรณมงคล
หน่วยที่ 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของสหรัฐอเมริกา ผู้แต่ง อ.ยุทธพร อิสรชัย

83705 กระบวนการพัฒนาและทางเลือกสาธารณะ เล่ม 2

500 บาท

83705 กระบวนการพัฒนาและทางเลือกสาธารณะ (Development Process and Public Choices) พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562 เล่ม 1  (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9789749757109 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9789749757116 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9789749757123 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของยุโรปตะวันออกและยุโรปตะวันตก ผู้แต่ง ผศ.ดร.ธีระ นุชเปี่ยม
หน่วยที่ 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของสาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้แต่ง รศ.ดร.อภิญญา รัตนมงคลมาศ
หน่วยที่ 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอินเดีย ผู้แต่ง ผศ.ธโสธร ตู้ทองคำ
หน่วยที่ 9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเกาหลี ไตหวัน และสิงคโปร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ดำรง ฐานดี อ.ยุทธพร อิสรชัย
หน่วยที่ 10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของไทยก่อนมีแผนพัฒนาประเทศ ผู้แต่ง รศ.ดร.จุมพล หนิมพานิช

83705 กระบวนการพัฒนาและทางเลือกสาธารณะ เล่ม 3

500 บาท

83705 กระบวนการพัฒนาและทางเลือกสาธารณะ (Development Process and Public Choices) พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562 เล่ม 1  (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9789749757109 เล่ม 2  (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9789749757116 เล่ม 3  (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9789749757123 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 11. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของไทยภายใต้แผนพัฒนาประเทศ ผู้แต่ง รศ.ดร.จุมพล หนิมพานิช
หน่วยที่ 12. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชนและชุมชนาธิปไตย ผู้แต่ง ผศ.ดร.เสนีย์ คำสุข
หน่วยที่ 13. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแนวเศรษฐกิจพอเพียง ผู้แต่ง อ.ยุทธพร อิสรชัย
หน่วยที่ 14. ดุลยภาพการพัฒนาระหว่างคน สังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์
ศักดิ์
หน่วยที่ 15. ปัญหา แนวโน้มและทางเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา ผู้แต่ง ผศ.ดร.ธีระ นุชเปี่ยม

83706 การสื่อสารทางการเมือง เล่ม 1

700 บาท

83706 การสื่อสารทางการเมือง (Political Communication)พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท ISBN 9789742585044 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท ISBN 9789741045938
หน่วยที่ 1. กระบวนทัศน์ของปรัชญาการสื่อสารทางการเมือง ผู้แต่ง ผศ.ดร.ชวนะ ภวกานันท์
หน่วยที่ 2. ทฤษฎีการสื่อสารทางการเมือง ผู้แต่ง ผศ.ดร.ชวนะ ภวกานันท์
หน่วยที่ 3. แนวคิดและกระบวนการสื่อสารทางการเมือง ผู้แต่ง ผศ.ดร.วัลลภ ลำพาย
หน่วยที่ 4. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารทางการเมือง ผู้แต่ง รศ.ครรชิต มาลัยวงศ์
หน่วยที่ 5. การบริหารการสื่อสารและสารสนเทศทางการเมือง ผู้แต่ง อ.ดร.สุรศักดิ์ จิรวัสตร์มงคล
หน่วยที่ 6. จิตวิทยาการสื่อสารทางการเมือง ผู้แต่ง ผศ.ดร.ชวนะ ภวกานันท์
หน่วยที่ 7. การรณรงค์ข่าวสารกับการเมือง ผู้แต่ง พลโท ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ

83706 การสื่อสารทางการเมือง เล่ม 2

800 บาท

83706 การสื่อสารทางการเมือง (Political Communication)พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท ISBN 9789742585044 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท ISBN 9789741045938
หน่วยที่ 8. การรณรงค์ข่าวสารกับการเมือง ผู้แต่ง รศ.ดร.ปาริชาติ สถาปิตานนท์
หน่วยที่ 9. การสร้างภาพลักษณ์ทางการเมือง ผู้แต่ง รศ.ดร.วิทยากร ท่อแก้ว
หน่วยที่ 10. การสื่อสารทางการเมืองภาคประชาชน ผู้แต่ง รศ.สีดา สอนศรี
หน่วยที่ 11. การสื่อสารทางการเมืองภาครัฐ ผู้แต่ง ศ.ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ อ.ดร.ปิยากร หวังมหาพร
หน่วยที่ 12. การสื่อสารทางการเมืองภาคสถาบันทางการเมือง ผู้แต่ง อ.ดร.พนม คลี่ฉายา
หน่วยที่ 13. การจัดการความขัดแย้งอย่างสันติวิธีและการสื่อสารทางการเมืองในภาวะวิกฤต ผู้แต่ง อ.ดร.พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส
หน่วยที่ 14. การประเมินผลสัมฤทธิ์การสื่อสารทางการเมือง ผู้แต่ง ศ.ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ อ.ดร.ปิยากร หวังมหาพร
หน่วยที่ 15. การสื่อสารทางการเมืองกับกระแสโลกาภิวัตน์ ผู้แต่ง ผศ.ยุทธพร อิสรชัย

83707 ประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่น เล่ม 1

500 บาท

83707 ประชาสังคมชุมชนท้องถิ่น (Civil Society and Local Community) พิมพ์ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2559เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5)ราคา 500 บาท ISBN 9789746757888  เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9789749757895  เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9789749757901 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชาสังคม ผู้แต่ง อ.ดร.ถวิลวดี บุรีกุล
หน่วยที่ 2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่น ผู้แต่ง พระมหาสุทิตย์ อาภากโร(อบอุ่น)
หน่วยที่ 3. แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่น ผู้แต่ง รศ.ดร.จุมพล หนิมพานิช
หน่วยที่ 4. ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่น ผู้แต่ง รศ.ดร.จุมพล หนิมพานิช
หน่วยที่ 5. พัฒนาการภาคประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่นไทย ผู้แต่ง อ.วีรบูรณ์ วิสารทสกุล

83707 ประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่น เล่ม 2

500 บาท

83707 ประชาสังคมชุมชนท้องถิ่น (Civil Society and Local Community) พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2560เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5)ราคา 500 บาท ISBN 9789746757888  เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9789749757895  เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9789749757901 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 6. การปฏิรูปการเมืองและการบริหารจัดการภาครัฐใหม่ของไทยกับประชาสังคม ผู้แต่ง รศ.ดร.ปธาน สุวรรณมงคล
หน่วยที่ 7. องค์กรเอกชนกับบริการสาธารณะ ผู้แต่ง ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
หน่วยที่ 8. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับบริการสาธารณะ ผู้แต่ง ผศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม
หน่วยที่ 9. ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมกับบริการสาธารณะ ผู้แต่ง อ.ยุทธพร อิสรชัย
หน่วยที่ 10. องค์กรพัฒนาเอกชนกับบริการสาธารณะ ผู้แต่ง พระมหาสุทิตย์ อาภากโร(อบอุ่น)

83707 ประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่น เล่ม 3

500 บาท

83707 ประชาสังคมชุมชนท้องถิ่น (Civil Society and Local Community) พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2559เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5)ราคา 500 บาท ISBN 9789746757888  เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9789749757895  เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9789749757901 แนวการศึกษาราคา 300 บาทหน่วยที่ 11. องค์กรภาคประชาชนกับบริการสาธารณะ ผู้แต่ง ผศ.ดร.เสนีย์ คำสุข
หน่วยที่ 12. กรณีศึกษาขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมกับบริการสาธารณะ ผู้แต่ง อ.ยุทธพร อิสรชัย
หน่วยที่ 13. กรณีศึกษาองค์กรปกครองท้องถิ่นกับบริการสาธารณะ ผู้แต่ง ผศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม
หน่วยที่ 14. กรณีศึกษาองค์กรเอกชนกับบริการสาธารณะ ผู้แต่ง ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
หน่วยที่ 15. ทิศทางประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่น ผู้แต่ง ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

83797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ เล่ม 1

500 บาท

83797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2558 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9789749758601
หน่วยที่ 1. แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าอิสระ ผู้แต่ง รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต รศ.ชุษณะ รุ่งปัจฉิม 
รศ.ดร.พรทิพย์ ดีสมโชค รศ.ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ รศ.ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย รศ.ดร.สมจิต โยธะคง ผศ.ดร.
ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์ อ.ทวี สุรฤทธิกุล
หน่วยที่ 2. การศึกษาค้นคว้าอิสระด้านโครงสร้างและสถาบันทางการเมือง ผู้แต่ง ผศ.ดร.เสนีย์ คำสุข
หน่วยที่ 3. การศึกษาค้นคว้าอิสระการวิจัยด้านกระบวนการและพฤติกรรมทางการเมือง ผู้แต่ง รศ.ฐปนรรต 
พรหมอินทร์
หน่วยที่ 4. การศึกษาค้นคว้าอิสระด้านการเมืองการปกครองท้องถิ่น ผู้แต่ง รศ.ดร.ปธาน สุวรรณมงคล
หน่วยที่ 5. การศึกษาค้นคว้าอิสระด้ารการวิจัยประเมินผลนโยบายสาธารณะ ผู้แต่ง รศ.ดร.จุมพล หนิมพานิช

83799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตรัฐศาสตร์ เล่ม 1

300 บาท

83799 การอบรบเข้ม เสริมประสบการณ์มหาบัญฑิตรัฐศาสตร์ (Graduate Professional Experience in Political Science) พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2560 (หน่วยที่ 1-3) ราคา 300 บาท ISBN 9789746457231
หน่วยที่ 1. วิทยาการทางรัฐศาสตร์ และการเมืองร่วมสมัย ผู้แต่ง รศ.ดร.ปธาน สุวรรณมงคล อ.ดร.เสนีย์ คำสุข
หน่วยที่ 2. ความรู้ ทักษะ และเทคนิคทางการเมืองสำหรับนักรัฐศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.จุมพล หนิมพานิช ผศ.ฐปนรรต พรหมอินทร์
หน่วยที่ 3. คุณสมบัติที่พึงประสงค์ และคุณธรรมสำหรับนักรัฐศาสตร์ ผู้แต่ง ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ อ.ไพโรจน์ พรหมสาส์น