ตำราในโครงการส่งเสริมการแต่งตำรา

การบริหารจินตนาการใหม่แบบบูรณาการ: กรณีศึกษาการบริหารราชการจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ราคา 850 บาท
หลักวิศวกรรมซอพต์แวร์
ราคา 250 บาท
การสื่อสารเชิงกลยุทธ์
ราคา 240 บาท
การบริหารทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา
ราคา 305 บาท
วิตามินกับสุขภาพและภาวะเจ็บป่วย
ราคา 180 บาท
มิติใหม่การบริหารธรรมาภิบาล ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ราคา 265 บาท
นโยบายสาธารณะ การจัดการและการพัฒนา มุมมองเชิงวิเคราะห์ทางการเมือง
ราคา 340 บาท
บูรณาการการจัดการองค์การธุรกิจและสหกรณ์
ราคา 290 บาท

ราคาพิเศษลด 50 %

องค์การทริปเปิ้ลเอช:ตัวแบบใหม่การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เดิมราคา 250 บาท
ลดเหลือ 125 บาท
มิติใหม่การบริหารธรรมาภิบาล ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
เดิมราคา 265 บาท
ลดเหลือ 132.50 บาท
กฏหมายว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย แนวคิดและบทวิเคราะห์
เดิมราคา 400 บาท
ลดเหลือ 200 บาท
การประเมินผลโครงการสาธารณสุข:ทฤษฎีและการปฏิบัติ
เดิมราคา 360 บาท
ลดเหลือ 180 บาท
กล้วย คุณค่าภูมิปัญญาไทย
เดิมราคา 310 บาท
ลดเหลือ 155 บาท
บนเส้นทางความคิดทางการเมืองจากคำพยากรณ์มหาวิหารเดลฟีฯ
เดิมราคา 250 บาท
ลดเหลือ 125 บาท
การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความเป็นพลโลก
เดิมราคา 135 บาท
ลดเหลือ 67.50 บาท
จากการปกครองท้องถื่น สู่ธรรมาภิบาลท้อง
เดิมราคา 255 บาท
ราคา 127.50 บาท

ราคาพิเศษ ลด 30 %

การฝึกอบรมเชิงระบบ
เดิมราคา 250 บาท
ลดเหลือ 175 บาท
การบริหารนวัตกรรมแนวใหม่
เดิมราคา 245 บาท
ลดเหลือ 171.50 บาท
องค์การสมัยใหม่สู่องค์การสมรรถนะสูง
เดิมราคา 140 บาท
ลดเหลือ 98 บาท
การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เดิมราคา 240 บาท
ลดเหลือ 168 บาท
การจัดการเรียนการสอนวิชาพุทธศาสนาในสถานศึกษา
เดิมราคา 320 บาท
ลดเหลือ 224 บาท
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
เดิมราคา 260 บาท
ลดเหลือ 182 บาท
วิจัยการตลาด
เดิมราคา 270 บาท
ลดเหลือ 189 บาท
ภาวะผู้นำของพยาบาลในประชาคมอาเซียน
เดิมราคา 210 บาท
ลดเหลือ 147 บาท
การออกแบบญาณวิทยา กระบวนทัศน์ และกรอบแนวคิดทฤษฎี
เดิมราคา 340 บาท
ลดเหลือ 238 บาท
การปกครองท้องที่ไทย อดีต ปัจจุบัน และอนาคต
เดิมราคา 290 บาท
ลดเหลือ 203 บาท
การจัดการฐานข้อมูลสมัยใหม่
เดิมราคา 300 บาท
ลดเหลือ 210 บาท
การจัดการดำเนินงานทางอุตสาหกรรม
เดิมราคา 360 บาท
ลดเหลือ 252 บาท