หนังสือ โครงการส่งเสริมการแต่งตำรา ลด 50 %

การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
เดิมราคา 250 บาท
ลดเหลือ 125 บาท
การวางระบบธุรกิจ แนวคิดและวิธีปฏิบัติ
เดิมราคา 120 บาท
ลดเหลือ 60 บาท
การเขียนเพื่อธุรกิจ
เดิมราคา 180 บาท
ลดเหลือ 90 บาท
การจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ในสถานศึกษา
เดิมราคา 320 บาท
ลดเหลือ 160 บาท
การบริหารจัดการภาครัฐใหม่ หลักการ แนวคิด และกรณีตัวอย่างของไทย
เดิมราคา 280 บาท
ลดเหลือ 140 บาท
กระบวนทัศน์ใหม่การบริหารทุนมนุษย์
เดิมราคา 280 บาท
ลดเหลือ 140 บาท
การจัดการการผลิตแบบลีน
เดิมราคา 270 บาท
ลดเหลือ 135 บาท
เศรษฐศาสตร์ขั้นกลาง ฉบับสังเขป
เดิมราคา 170 บาท
ลดเหลือ 85 บาท
การเมืองการบริหารท้องถิ่นเปรียบเทียบ
เดิมราคา 300 บาท
ลดเหลือ 150 บาท
การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความเป็นพลโลก
เดิมราคา 135 บาท
ลดเหลือ 67.50 บาท

หนังสือ โครงการส่งเสริมการแต่งตำรา ลด 30 %

สังคมวิทยาแห่งความตาย
เดิมราคา 260 บาท
ลดเหลือ 182 บาท
การเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประเทศไทย
เดิมราคา 270 บาท
ลดเหลือ 189 บาท
การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความเป็นพลโลก
เดิมราคา 135 บาท
ลดเหลือ 67.50 บาท
องค์การทริปเปิ้ลเอช:ตัวแบบใหม่การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เดิมราคา 250 บาท
ลดเหลือ 175 บาท
การประเมินผลโครงการสาธารณสุข:ทฤษฎีและการปฏิบัติ
เดิมราคา 360 บาท
ลดเหลือ 252 บาท
กล้วย คุณค่าภูมิปัญญาไทย
เดิมราคา 310 บาท
ลดเหลือ 217 บาท
บนเส้นทางความคิดทางการเมืองจากคำพยากรณ์มหาวิหารเดลฟีฯ
เดิมราคา 250 บาท
ลดเหลือ 175 บาท
มิติใหม่การบริหารธรรมาภิบาล ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
เดิมราคา 265 บาท
ลดเหลือ 185 บาท
กฏหมายว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย แนวคิดและบทวิเคราะห์
เดิมราคา 400 บาท
ลดเหลือ 280 บาท
จากการปกครองท้องถื่น สู่ธรรมาภิบาลท้อง
เดิมราคา 255 บาท
ราคา 178.50 บาท
การจัดการท่องเที่ยวเฉพาะทาง
เดิมราคา 360 บาท
ราคา 252 บาท

หนังสือ โครงการส่งเสริมการแต่งตำรา

หลักวิศวกรรมซอพต์แวร์
ราคา 250 บาท
การฝึกอบรมเชิงระบบ
ราคา 250 บาท
การบริหารนวัตกรรมแนวใหม่
ราคา 245 บาท
องค์การสมัยใหม่สู่องค์การสมรรถนะสูง
ราคา 140 บาท
การสื่อสารเชิงกลยุทธ์
ราคา 240 บาท
การบริหารทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา
ราคา 305 บาท
การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ราคา 240 บาท
วิตามินกับสุขภาพและภาวะเจ็บป่วย
ราคา 180 บาท
การจัดการเรียนการสอนวิชาพุทธศาสนาในสถานศึกษา
ราคา 320 บาท
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
ราคา 260 บาท
การจัดการดำเนินงานทางอุตสาหกรรม
ราคา 360 บาท
มิติใหม่การบริหารธรรมาภิบาล ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ราคา 265 บาท
วิจัยการตลาด
ราคา 270 บาท
ภาวะผู้นำของพยาบาลในประชาคมอาเซียน
ราคา 210 บาท
การจัดการฐานข้อมูลสมัยใหม่
ราคา 300 บาท
การออกแบบญาณวิทยา กระบวนทัศน์ และกรอบแนวคิดทฤษฎี
ราคา 340 บาท
นโยบายสาธารณะ การจัดการและการพัฒนา มุมมองเชิงวิเคราะห์ทางการเมือง
ราคา 340 บาท
การปกครองท้องที่ไทย อดีต ปัจจุบัน และอนาคต
ราคา 290บาท
บูรณาการการจัดการองค์การธุรกิจและสหกรณ์
ราคา 290 บาท