ตำราในโครงการส่งเสริมการแต่งตำรา

ความคิดทางการเมืองเฮลเลนนิสติก ความรู้ในการถอนตัวและถอยห่างออกจากการเมือง
ราคา 190 บาท
การเรียนรู้ของเครื่องสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงทำนายและการประยุกต์
ราคา 1,000 บาท
การออกแบบสื่อดิจิทัลสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
ราคา 330 บาท
วิตามินกับสุขภาพและภาวะเจ็บป่วย
ราคา 180 บาท
นโยบายสาธารณะ การจัดการและการพัฒนา มุมมองเชิงวิเคราะห์ทางการเมือง
ราคา 340 บาท

ราคาพิเศษลด 50 %

การจัดการการท่องเที่ยวเฉพาะทาง
เดิมราคา 360 บาท
ลดเหลือ 180 บาท
มิติใหม่การบริหารธรรมาภิบาล ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
เดิมราคา 265 บาท
ลดเหลือ 132.50 บาท
การจัดการเรียนการสอนวิชาพุทธศาสนาในสถานศึกษา
เดิมราคา 320 บาท
ลดเหลือ 160 บาท
การบริหารนวัตกรรมแนวใหม่
เดิมราคา 245 บาท
ลดเหลือ 122.50 บาท
การฝึกอบรมเชิงระบบ
เดิมราคา 250 บาท
ลดเหลือ 125 บาท
บนเส้นทางความคิดทางการเมืองจากคำพยากรณ์มหาวิหารเดลฟีฯ
เดิมราคา 250 บาท
ลดเหลือ 125 บาท
จากการปกครองท้องถื่น สู่ธรรมาภิบาลท้อง
เดิมราคา 255 บาท
ราคา 127.50 บาท
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
เดิมราคา 260 บาท
ลดเหลือ 130 บาท

ราคาพิเศษ ลด 30 %

หลักการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
เดิมราคา 250 บาท
ลดเหลือ 175 บาท
องค์การสมัยใหม่สู่องค์การสมรรถนะสูง
เดิมราคา 140 บาท
ลดเหลือ 98 บาท
การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เดิมราคา 240 บาท
ลดเหลือ 168 บาท
บูรณาการการจัดการองค์การธุรกิจและสหกรณ์
เดิมราคา 290 บาท
ลดเหลือ 203 บาท
การบริหารทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา
เดิมราคา 305 บาท
ลดเหลือ 214 บาท
วิจัยการตลาด
เดิมราคา 270 บาท
ลดเหลือ 189 บาท
ภาวะผู้นำของพยาบาลในประชาคมอาเซียน
เดิมราคา 210 บาท
ลดเหลือ 147 บาท
การออกแบบญาณวิทยา กระบวนทัศน์ และกรอบแนวคิดทฤษฎี
เดิมราคา 340 บาท
ลดเหลือ 238 บาท
การปกครองท้องที่ไทย อดีต ปัจจุบัน และอนาคต
เดิมราคา 290 บาท
ลดเหลือ 203 บาท
การจัดการฐานข้อมูลสมัยใหม่
เดิมราคา 300 บาท
ลดเหลือ 210 บาท
การจัดการดำเนินงานทางอุตสาหกรรม
เดิมราคา 360 บาท
ลดเหลือ 252 บาท