41703 กฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศและการลงทุน เล่ม 1

700 บาท

41703 กฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศและการลงทุน (Law on International Trade and Investment) พิมพ์ครั้งที่ 2พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท ISBN 9786165051514 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท ISBN 9786165051682 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายการค้าระหว่างประเทศและการลงทุน ผู้แต่ง อ.สมบูรณ์ เสงี่ยมบุตร
หน่วยที่ 2 การซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศและอนุสัญญาว่าด้วยการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.ดร.จุมพิตา เรืองวิชาธร
หน่วยที่ 3 การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.ดร.จุฬา สุขมานพ
หน่วยที่ 4 การประกันภัยทางทะเล ผู้แต่ง รศ.สุเมธ จานประดับ
หน่วยที่ 5 การชำระเงินทางการค้าระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.ตุล เมฆยงค์
หน่วยที่ 6. กฏหมายศุลกากรกับการค้าระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.กฤติกา ปั้นประเสริฐ
หน่วยที่ 7. กฏหมายว่างด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.พินัย ณ นคร

41703 กฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศและการลงทุน เล่ม 2

800 บาท

41703 กฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศและการลงทุน (Law on International Trade and Investment) พิมพ์ครั้งที่ 2พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท ISBN 9786165051514 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท ISBN 9786165051682 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 8. แนวคิดและกฏหมายเกี่ยวกับการลงทุนระหว่างประเทศ ผู้แต่ง ผศ.ดร. ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล
หน่วยที่ 9. กฏหมายที่ควบคุมการลงทุนระหว่างประเทศของประเทศที่รับการลงทุน ผู้แต่ง ผศ.ดร. ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล
หน่วยที่ 10. กฏหมายส่งเสริมการลงทุน ผู้แต่ง อ.ดร.สมบูรณ์ เสงี่ยมบุตร
หน่วยที่ 11. สัมมนากฏหมายวิธีพิจารณาคดีแรงงาน ผู้แต่ง ศ.เกษมสันต์ วิลาวรรณ
หน่วยที่ 12. สิทธิของเอกชนผู้ลงทุนตามความตกลงระหว่างประเทศ ผู้แต่ง ศ.ดร.ชุมพร ปัจจุสานนท์
หน่วยที่ 13. การลงทุนในธุรกิจบริการ ผู้แต่ง อ.ดร.สมบูรณ์ เสงี่ยมบุตร
หน่วยที่ 14. กรอบแนวปฏิบัติของนักลงทุนกับความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้แต่ง ผศ.ดร. ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล
หน่วยที่ 15. การระงับข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศและการลงทุน ผู้แต่ง อ.ดร.พรชัย ด่านวิวัฒน์

41704 กฎหมายแรงงานขั้นสูง เล่ม 1

800 บาท

41704 กฏหมายแรงงานและการอุตสาหกรรมชั้นสูง (Advanced Labor and Industrial Law) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 800 บาท ISBN 9786165050791 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2553 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 700 บาท ISBN 9789165050784 แนวการศึกษาราคา 300 บาท ISBN 9786165051200
หน่วยที่ 1. มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.กำจร นากชื่น
หน่วยที่ 2. พันธกรณีตามมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ. กำจร นากชื่น
หน่วยที่ 3. สัญญาเกี่ยวกับการจ้าง ผู้แต่ง ศ.เกษมสันต์ วิลาวรรณ
หน่วยที่ 4. มาตรฐานการใช้แรงงานทั่วไป ผู้แต่ง ศ.สุดาศิริ วศวงศ์
หน่วยที่ 5. ค่าตอบแทนในการทำงาน ผู้แต่ง ศ.สุดาศิริ วศวงศ์
หน่วยที่ 6. แรงงานหญิงและแรงงานเด็ก ผู้แต่ง อ.ฉันทนา เจริญศักดิ์์
หน่วยที่ 7. แรงงานประเภทพิเศษ ผู้แต่ง ศ.เกษมสันต์ วิลาวรรณ
หน่วยที่ 8. การสิ้นสุดสัญญาจ้างแรงงาน ผู้แต่ง รศ.ชนินาฏ ลีดส์

41704 กฎหมายแรงงานขั้นสูง เล่ม 2

700 บาท

41704 กฏหมายแรงงานและการอุตสาหกรรมชั้นสูง (Advanced Labor and Industrial Law) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 800 บาท ISBN 9786165050791 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2553 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 700 บาท ISBN 9789165050784 แนวการศึกษาราคา 300 บาท ISBN 9786165051200
หน่วยที่ 9. เสรีภาพในการรวมตัวกันเป็นองค์การแรงงาน ผู้แต่ง รศ.ดร.กิติพงศ์ หังสพฤกษ์
หน่วยที่ 10. การร่วมเจรจาต่อรอง ผู้แต่ง รศ.ดร.กิติพงศ์ หังสพฤกษ์
หน่วยที่ 11. สัมมนากฏหมายวิธีพิจารณาคดีแรงงาน ผู้แต่ง ศ.เกษมสันต์ วิลาวรรณ
หน่วยที่ 12. การตั้งและประกอบกิจการโรงงาน ผู้แต่ง อ.ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี อ.ชาคร ญัตติพร
หน่วยที่ 13. มาตรฐานความรับผิดชอบด้านแรงงานและอุตสาหกรรมต่อสังคม ผู้แต่ง อ.ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี 
หน่วยที่ 14. สัมมนากฏหมายเกี่ยวกับการอุตสาหกรรมและมาตรฐานการผลิต ผู้แต่ง อ.ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี อ.ชาคร ญัตติพร
หน่วยที่ 15. การบังคับใช้กฏหมายแรงงานและการอุตสาหกรรม ผู้แต่ง อ.ฉันทนา เจริญศักดิ์

41718 การบริหารงานยุติธรรมเปรียบเทียบขั้นสูง เล่ม 1

500 บาท

41718 การบริหารงานยุติธรรมเปรียบเทียบชั้นสูง (Advanced Comparative Criminal Justice Administration) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9786165053716 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9786165059626 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9786165059794
หน่วยที่ 1. แนวคิด ทฤษฎี และหลักการบริหารงานทั่วไป ผู้แต่ง รศ.ดร.วิรัช วิรัชนิภาวรรณ
หน่วยที่ 2. การบริหารและทฤษฎีกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ผู้แต่ง รศ.สุพจน์ สุโรจน์
หน่วยที่ 3. มาตรฐานกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของสหประชาชาติ ผู้แต่ง รศ.รัชนีกร โชติชัยสถิตย์
หน่วยที่ 4. กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทย ผู้แต่ง อ.กุลพล พลวัน
หน่วยที่ 5. กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส ผู้แต่ง อ.ดร.อุทัย อาทิเวช

41718 การบริหารงานยุติธรรมเปรียบเทียบขั้นสูง เล่ม 2

500 บาท

41718 การบริหารงานยุติธรรมเปรียบเทียบชั้นสูง (Advanced Comparative Criminal Justice Administration) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9786165053716 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9786165059626 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9786165059794
หน่วยที่ 6. กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ผู้แต่ง อ.ดร.สุรสิทธิ์ แสงโรจนพัฒน์
หน่วยที่ 7. กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศญี่ปุ่น ผู้แต่ง อ.ศิระ บุญภินนท์
หน่วยที่ 8. กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศอังกฤษ ผู้แต่ง รศ.ประธาน วัฒนวาณิชย์
หน่วยที่ 9. กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้แต่ง รศ.สุพจน์ สุโรจน์
หน่วยที่ 10. กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศออสเตรเลีย ผู้แต่ง อ.วีระศักดิ์ แสงสารพันธ์

41718 การบริหารงานยุติธรรมเปรียบเทียบขั้นสูง เล่ม 3

500 บาท

41718 การบริหารงานยุติธรรมเปรียบเทียบชั้นสูง (Advanced Comparative Criminal Justice Administration) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9786165053716 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9786165059626 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9786165059794
หน่วยที่ 11. เปรียบเทียบกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในชั้นตำรวจของประเทศต่างๆ ผู้แต่ง อ.พตอ.ดร.ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ
หน่วยที่ 12. เปรียบเทียบกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในชั้นอัยการของประเทศต่างๆ ผู้แต่ง ศ.(พิเศษ)กุลพล พลวัน
หน่วยที่ 13. เปรียบเทียบกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในศาลาของประเทศต่างๆ ผู้แต่ง อ.สุพิศ ปราณีตพลกรัง
หน่วยที่ 14. เปรียบเทียบกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในชั้นคุมประพฤติและราชทัณฑ์ของประเทศต่างๆ ผู้แต่ง อ.นัทธี จิตสว่าง
หน่วยที่ 15. การพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญาในประเทศไทย ผู้แต่ง รศ.ประธาน วัฒนวาณิชย์ ศ.(พิเศษ)กุลพล พลวัน รศ.สุพจน์ สุโรจน์ อ.อุทัย อาทิเวช

41799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตนิติศาสตร์ เล่ม 1

300 บาท

41799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตนิติศาสตร์ (Graduate Professional Experience in Laws) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2553 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-3) ประมวลสาระและแนวการศึกษาราคา 360 บาท ISBN 9786165053297
หน่วยที่ 1 หลักการ ทฤษฎี การประยุกต์ใช้และการพัฒนาการทางนิติศาสตร์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ภานุมาศ ขัดเงางาม
หน่วยที่ 2 การพัฒนาทักษะส่วนบุคคลและทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ผู้แต่ง รศ.วิกรณ์ รักษ์ปวงชน
หน่วยที่ 3 จริยธรรมของนักกฎหมาย ผู้แต่ง รศ.ภาณินี กิจพ่อค้า อ.ดร.ประพันธ์ ทรัพย์แสง อ.สิริพันธ์ พลรบ