41703 กฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศและการลงทุน เล่ม 1

700 บาท

41703 กฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศและการลงทุน เล่ม 2

800 บาท

41704 กฎหมายแรงงานขั้นสูง เล่ม 1

800 บาท

41704 กฎหมายแรงงานขั้นสูง เล่ม 2

700 บาท

41718 การบริหารงานยุติธรรมเปรียบเทียบขั้นสูง เล่ม 1

500 บาท

41718 การบริหารงานยุติธรรมเปรียบเทียบขั้นสูง เล่ม 2

500 บาท

41718 การบริหารงานยุติธรรมเปรียบเทียบขั้นสูง เล่ม 3

500 บาท

41799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตนิติศาสตร์ เล่ม 1

300 บาท

Close Menu
Close Panel