41703 กฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศและการลงทุน เล่ม 1

700 บาท

41703 กฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศและการลงทุน (Law on International Trade and Investment) พิมพ์ครั้งที่ 2พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท ISBN 9786165051514 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท ISBN 9786165051682 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายการค้าระหว่างประเทศและการลงทุน ผู้แต่ง อ.สมบูรณ์ เสงี่ยมบุตร
หน่วยที่ 2 การซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศและอนุสัญญาว่าด้วยการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.ดร.จุมพิตา เรืองวิชาธร
หน่วยที่ 3 การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.ดร.จุฬา สุขมานพ
หน่วยที่ 4 การประกันภัยทางทะเล ผู้แต่ง รศ.สุเมธ จานประดับ
หน่วยที่ 5 การชำระเงินทางการค้าระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.ตุล เมฆยงค์
หน่วยที่ 6. กฏหมายศุลกากรกับการค้าระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.กฤติกา ปั้นประเสริฐ
หน่วยที่ 7. กฏหมายว่างด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.พินัย ณ นคร

41703 กฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศและการลงทุน เล่ม 2

800 บาท

41703 กฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศและการลงทุน (Law on International Trade and Investment) พิมพ์ครั้งที่ 2พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท ISBN 9786165051514 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท ISBN 9786165051682 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 8. แนวคิดและกฏหมายเกี่ยวกับการลงทุนระหว่างประเทศ ผู้แต่ง ผศ.ดร. ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล
หน่วยที่ 9. กฏหมายที่ควบคุมการลงทุนระหว่างประเทศของประเทศที่รับการลงทุน ผู้แต่ง ผศ.ดร. ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล
หน่วยที่ 10. กฏหมายส่งเสริมการลงทุน ผู้แต่ง อ.ดร.สมบูรณ์ เสงี่ยมบุตร
หน่วยที่ 11. สัมมนากฏหมายวิธีพิจารณาคดีแรงงาน ผู้แต่ง ศ.เกษมสันต์ วิลาวรรณ
หน่วยที่ 12. สิทธิของเอกชนผู้ลงทุนตามความตกลงระหว่างประเทศ ผู้แต่ง ศ.ดร.ชุมพร ปัจจุสานนท์
หน่วยที่ 13. การลงทุนในธุรกิจบริการ ผู้แต่ง อ.ดร.สมบูรณ์ เสงี่ยมบุตร
หน่วยที่ 14. กรอบแนวปฏิบัติของนักลงทุนกับความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้แต่ง ผศ.ดร. ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล
หน่วยที่ 15. การระงับข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศและการลงทุน ผู้แต่ง อ.ดร.พรชัย ด่านวิวัฒน์

41704 กฎหมายแรงงานขั้นสูง เล่ม 1

800 บาท

41704 กฎหมายแรงงานชั้นสูง (Advanced Labour Law) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 800 บาท (ISBN 978-616-161-930-5) เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 700 บาท (ISBN 978-616-161-924-4) แนวการศึกษา ราคา 30 บาท

หน่วยที่ 1 มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.กำจร นากชื่น 
หน่วยที่ 2 พันธกรณีตามมาตรฐานแรงงานระหว่า ผู้แต่ง อ.กำจร นากชื่น  
หน่วยที่ 3 สัญญาเกี่ยวกับการจ้าง ผู้แต่ง ศ.เกษมสันต์ วิลาวรรณ  
หน่วยที่ 4 การสิ้นสุดสัญญาจ้างแรงงาน ผู้แต่ง รศ.ชนินาฏ ลีดส์    
หน่วยที่ 5 การใช้แรงงานทั่วไป ผู้แต่ง ศ.สุดาศิริ วศวงศ์
หน่วยที่ 6 ค่าตอบแทนในการทำงาน ผู้แต่ง ศ.สุดาศิริ วศวงศ์ 
หน่วยที่ 7 แรงงานหญิง แรงงานเด็ก และแรงงานผู้สูงอายุ ผู้แต่ง อ.ดร.ฉันทนา เจริญศักดิ์
หน่วยที่ 8 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสหภาพแวดล้อมในการทำงาน ผู้แต่ง ศ.เกษมสันต์ วิลาวรรณ

41704 กฎหมายแรงงานขั้นสูง เล่ม 2

700 บาท

41704 กฎหมายแรงงานชั้นสูง (Advanced Labour Law) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 800 บาท (ISBN 978-616-161-930-5) เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 700 บาท (ISBN 978-616-161-924-4) แนวการศึกษา ราคา 30 บาท

หน่วยที่ 9 แรงงานประเภทพิเศษ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ปานทิพย์ พฤกษาชลวิทย์
หน่วยที่ 10 การทำงานของคนต่างด้าว ผู้แต่ง ผศ.ดร.ปานทิพย์ พฤกษาชลวิทย์
หน่วยที่ 11 เงินทดแทนและการประกันสังคม ผู้แต่ง รศ.สิริพันธ์ พลรบ
หน่วยที่ 12 เสรีภาพในการสมาคม และการเลือกปฏิบัติอันเป็นปรปักษ์ต่อองค์การแรงงาน ผู้แต่ง รศ.ดร.กิตติพงศ์ หังสพฤกษ์
หน่วยที่ 13 การร่วมเจรจาต่อรอง การนัดหยุดงานและการปิดงาน ผู้แต่ง รศ.ดร.กิตติพงศ์ หังสพฤกษ์    
หน่วยที่ 14 ระบบศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน ผู้แต่ง ศ.เกษมสันต์ วิลาวรรณ
หน่วยที่ 15 การบังคับใช้กฎหมายแรงงาน กฎหมายเงินทดแทนและกฎหมายประกันสังคม ผู้แต่ง อ.ดร.ฉันทนา เจริญศักดิ์

41707 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูง เล่ม 1

หนังสือพร้อมแนว 400 บาท

41707 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูง (Advanced Intellectual Property Law) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2553  พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1ราคา 400 บาท ISBN 978-616-505-301-3 และพร้อมแนวการศึกษา หน่วยที่ 1-15
หน่วยที่ 1. หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา  ผู้แต่ง อาจารย์วิวิธ วงศ์ทิพย์

แนวการศึกษา

หน่วยที่ 1. หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 
หน่วยที่ 2. กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
หน่วยที่ 3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ 
หน่วยที่ 4. ลิขสิทธ์และสิทธิของนักแสดง
หน่วยที่ 5. พลวัตของลิขสิทธิ์ในปัจจุบัน
หน่วยที่ 6. แนวคิดและหลักสากลในการพิจารณาเครื่องหมายการค้า
หน่วยที่ 7. เครื่องหมายการค้า
หน่วยที่ 8. พลวัตของเครื่องหมายการค้าในปัจจุบัน
หน่วยที่ 9. แนวคิด ทฤษฎี และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิบัตร
หน่วยที่ 10. สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
หน่วยที่ 11. พลวัตของสิทธิบัตร
หน่วยที่ 12. แบบผังภูมิของวงจรกรรม ความลับทางการค้าและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
หน่วยที่ 13. พันธุ์พืช เทคโนโลยีชีวภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
หน่วยที่ 14. เศรษฐศาสตร์ทางทรัยพย์สินทางปัญญา
หน่วยที่ 15. ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

41717กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานชั้นสูง เล่ม 1

800 บาท

41717 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานชั้นสูง (Advanced Criminal Procedural and Evidence Laws)   พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2565   เล่ม 1 (หน่วยที่ 2-9ราคา 800 บาท ISBN 978-616-161-517-8   เล่ม 2 (หน่วยที่ 10-15ราคา 600 บาท ISBN 978-616-161-489-8
หน่วยที่ 1. วิวัฒนาการและหลักการพื้นฐานของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 
หน่วยที่ 2. ระบบการดำเนินคดีอาญา: ระบบกล่าวหาและระบบไต่สวน  ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.อุทัย อาทิเวช
หน่วยที่ 3. แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและบทบาทขององค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.อุทัย อาทิเวช
หน่วยที่
 4. บทบาทของตำรวจในการดำเนินคดีอาญา  ผู้แต่ง พล.ต.ต.จิรัช ชูเวช
หน่วยที่ 5. บทบาทของพนักงานอัยการในการดำเนินคดีอาญา  ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.อรรถพล ใหญ่สว่าง
หน่วยที่ 6. บทบาทของทนายความในการดำเนินคดีอาญา  ผู้แต่ง รศ.สุพจน์ สุโรจน์
หน่วยที่ 7. บทบาทของศาลในการดำเนินคดีอาญา  ผู้แต่ง อาจารย์โชติช่วง ทัพวงศ์
หน่วยที่ 8. กระบวนการยุติธรรมทางอาญาสำหรับเด็กและเยาวชน  ผู้แต่ง รศ.สุพจน์ สุโรจน์
หน่วยที่
 9. กระบวนการยุติธรรมทางเลือกในคดีอาญา  ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ

41717กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานชั้นสูง เล่ม 2

600 บาท

41717 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานชั้นสูง (Advanced Criminal Procedural and Evidence Laws)   พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2565   เล่ม 1 (หน่วยที่ 2-9ราคา 800 บาท ISBN 978-616-161-517-8   เล่ม 2 (หน่วยที่ 10-15ราคา 600 บาท ISBN 978-616-161-489-8 
หน่วยที่
 10. การค้นหาความจริงในกฎหมายลักษณะพยานและการคุ้มครองพยานในคดีอาญา  ผู้แต่ง อาจารย์สุพิศ ปราณีตพลกรัง
หน่วยที่ 11. แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายลักษณะพยาน  ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์ 
หน่วยที่ 12. หลักการรับฟังพยานหลักฐานในคดีอาญา  ผู้แต่ง ศ.พิเศษ ภัทรศักดิ์ วรรณแสง
หน่วยที่
 13. หลักการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานในคดีอาญา  ผู้แต่ง ศ.พิเศษ จรัญ ภักดีธนากุล
หน่วยที่ 14. นิติวิทยาศาสตร์กับการดำเนินคดีอาญา  ผู้แต่ง พล.ต.ต.ประพัฒน์ คนตรง
หน่วยที่ี
 15. แนวคิดพื้นฐานและกระบวนการดำเนินคดีทางอาญากับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.ประพันธ์ ทรัพย์แสง

41718 การบริหารงานยุติธรรมเปรียบเทียบขั้นสูง เล่ม 1

500 บาท

41718 การบริหารงานยุติธรรมเปรียบเทียบชั้นสูง (Advanced Comparative Criminal Justice Administration) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9786165053716 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9786165059626 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9786165059794
หน่วยที่ 1. แนวคิด ทฤษฎี และหลักการบริหารงานทั่วไป ผู้แต่ง รศ.ดร.วิรัช วิรัชนิภาวรรณ
หน่วยที่ 2. การบริหารและทฤษฎีกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ผู้แต่ง รศ.สุพจน์ สุโรจน์
หน่วยที่ 3. มาตรฐานกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของสหประชาชาติ ผู้แต่ง รศ.รัชนีกร โชติชัยสถิตย์
หน่วยที่ 4. กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทย ผู้แต่ง อ.กุลพล พลวัน
หน่วยที่ 5. กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส ผู้แต่ง อ.ดร.อุทัย อาทิเวช

41718 การบริหารงานยุติธรรมเปรียบเทียบขั้นสูง เล่ม 2

500 บาท

41718 การบริหารงานยุติธรรมเปรียบเทียบชั้นสูง (Advanced Comparative Criminal Justice Administration) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9786165053716 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9786165059626 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9786165059794
หน่วยที่ 6. กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ผู้แต่ง อ.ดร.สุรสิทธิ์ แสงโรจนพัฒน์
หน่วยที่ 7. กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศญี่ปุ่น ผู้แต่ง อ.ศิระ บุญภินนท์
หน่วยที่ 8. กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศอังกฤษ ผู้แต่ง รศ.ประธาน วัฒนวาณิชย์
หน่วยที่ 9. กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้แต่ง รศ.สุพจน์ สุโรจน์
หน่วยที่ 10. กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศออสเตรเลีย ผู้แต่ง อ.วีระศักดิ์ แสงสารพันธ์

41718 การบริหารงานยุติธรรมเปรียบเทียบขั้นสูง เล่ม 3

500 บาท

41718 การบริหารงานยุติธรรมเปรียบเทียบชั้นสูง (Advanced Comparative Criminal Justice Administration) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9786165053716 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9786165059626 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9786165059794
หน่วยที่ 11. เปรียบเทียบกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในชั้นตำรวจของประเทศต่างๆ ผู้แต่ง อ.พตอ.ดร.ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ
หน่วยที่ 12. เปรียบเทียบกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในชั้นอัยการของประเทศต่างๆ ผู้แต่ง ศ.(พิเศษ)กุลพล พลวัน
หน่วยที่ 13. เปรียบเทียบกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในศาลาของประเทศต่างๆ ผู้แต่ง อ.สุพิศ ปราณีตพลกรัง
หน่วยที่ 14. เปรียบเทียบกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในชั้นคุมประพฤติและราชทัณฑ์ของประเทศต่างๆ ผู้แต่ง อ.นัทธี จิตสว่าง
หน่วยที่ 15. การพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญาในประเทศไทย ผู้แต่ง รศ.ประธาน วัฒนวาณิชย์ ศ.(พิเศษ)กุลพล พลวัน รศ.สุพจน์ สุโรจน์ อ.อุทัย อาทิเวช

41799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตนิติศาสตร์ เล่ม 1

300 บาท

41799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตนิติศาสตร์ (Graduate Professional Experience in Laws) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2553 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-3) ประมวลสาระและแนวการศึกษาราคา 360 บาท ISBN 9786165053297
หน่วยที่ 1 หลักการ ทฤษฎี การประยุกต์ใช้และการพัฒนาการทางนิติศาสตร์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ภานุมาศ ขัดเงางาม
หน่วยที่ 2 การพัฒนาทักษะส่วนบุคคลและทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ผู้แต่ง รศ.วิกรณ์ รักษ์ปวงชน
หน่วยที่ 3 จริยธรรมของนักกฎหมาย ผู้แต่ง รศ.ภาณินี กิจพ่อค้า อ.ดร.ประพันธ์ ทรัพย์แสง อ.สิริพันธ์ พลรบ