40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป เล่ม 1

350 บาท

40101ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป (General Principles of Law) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2548 พิมพ์ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789749756577 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789749756584 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789749756591
หน่วยที่ 1. พัฒนาการสำนักความคิดทางกฎหมาย ผู้แต่ง อ.คมสัน โพธิ์คง
หน่วยที่ 2. วิวัฒนาการระบบกฎหมาย ผู้แต่ง อ.รชฏ เจริญฉ่ำ
หน่วยที่ 3. ที่มา ประเภท และศักดิ์ของกฎหมาย ผู้แต่ง รศ.ศรีราชา เจริญพานิช
หน่วยที่ 4. ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับศาสตร์อื่น ๆ ผู้แต่ง รศ.ศรีราชา เจริญพานิช
หน่วยที่ 5. การใช้เหตุผลในทางกฎหมาย ผู้แต่ง อ.ชูเกียรติ รัตนชัยชาญ
หน่วยที่ 6. กฎหมายกับการพัฒนาสังคม ผู้แต่ง อ.รชฏ เจริญฉ่ำ
หน่วยที่ 7. การศึกษา ค้นคว้า และวิจัยทางนิติศาสตร์ ผู้แต่ง อ.ดร.ไพจิตร สวัสดิสาร

40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป เล่ม 2

400 บาท

40101ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป (General Principles of Law) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2548 พิมพ์ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2558 เล่ม1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789749756577 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789749756584 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789749756591
หน่วยที่ 8. การบัญญัติกฎหมาย ผู้แต่ง อ.ประวีณ ณ นคร ผศ.สุรีรัตน์ ประจนปัจจนึก
หน่วยที่ 9. หลักการใช้กฎหมาย ผู้แต่ง อ.สิริพันธ์ พลรบ
หน่วยที่ 10. การบังคับใช้กฎหมายและการยกเลิกกฎหมาย ผู้แต่ง รศ.ปิยะนุช โปตะวณิช
หน่วยที่ 11. กฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน ผู้แต่ง ผศ.สุรีรัตน์ ประจนปัจจนึก
หน่วยที่ 12. ระบบกระบวนการยุติธรรมไทย ผู้แต่ง ผศ.สุรีรัตน์ ประจนปัจจนึก อ.สุวิพันธ์ สุระประเสริฐ
หน่วยที่ 13. ระบบศาลของไทย ผู้แต่ง ผศ.สุรีรัตน์ ประจนปัจจนึก
หน่วยที่ 14. กฎหมายกับความเป็นธรรมในสังคม ผู้แต่ง อ.สิริพันธ์ พลรบ
หน่วยที่ 15. การประกอบวิชาชีพกฎหมาย และจรรยาบรรณของนักกฎหมาย ผู้แต่ง ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ รศ.ศรีราชา เจริญพานิช

40103 กฎหมายเกษตร เล่ม 1

350 บาท

40103 กฎหมายเกษตร (Agricultural Law) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161605759 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161605797 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท
หน่วยที่ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ผู้แต่ง อ.พงษ์สิทธิ์ อรุณรัตนากุล
หน่วยที่ 2. การใช้กฎหมาย ผู้แต่ง อ.พงศ์จิรา เชิดชู
หน่วยที่ 3. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ ผู้แต่ง อ.อิงครัต ดลเจิม
หน่วยที่ 4. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแพ่ง ผู้แต่ง อ.จิตตศุภางค์ ตันติภิรมย์
หน่วยที่ 5. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายอาญา ผู้แต่ง อ.วิภุส แสนเจริญ
หน่วยที่ 6. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวัน ผู้แต่ง อ.จาตุรนต์ บุณยธนะ
หน่วยที่ 7. การระงับข้อพิพาท ผู้แต่ง อ.ธนัชพร กังสังข์

40103 กฎหมายเกษตร เล่ม 2

400 บาท

40103 กฎหมายเกษตร (Agricultural Law) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161605759 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161605797 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท 
หน่วยที่ 8. กฎหมายเกี่ยวกับปัจจัยการผลิต ผู้แต่ง อ.พงษ์สิทธิ์ อรุณรัตนากุล
หน่วยที่ 9. กฎหมายเกี่ยวกับทางเศรษฐกิจและสถาบันเกษตรกร ผู้แต่ง อ.จิตตศุภางค์ ตันติภิรมย์
หน่วยที่ 10. กฎหมายเกี่ยวกับที่ดินเพื่อการเกษตร ผู้แต่ง อ.วิภุส แสนเจริญ
หน่วยที่ 11. กฎหมายเกี่ยวกับการประมง ผู้แต่ง อ.อิงครัต ดลเจิม
หน่วยที่ 12. กฎหมายเกี่ยวกับการชลประทาน ผู้แต่ง อ.จาตุรนต์ บุณยธนะ
หน่วยที่ 13. กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ ผู้แต่ง อ.พงศ์จิรา เชิดชู
หน่วยที่ 14. กฎหมายเกี่ยวกับพืช ผู้แต่ง อ.ธนัชพร กังสังข์
หน่วยที่ 15. สนธิสัญญาและอนุสัญญาที่เกี่ยวกับการเกษตร ผู้แต่ง อ.ธนัชพร กังสังข์

40205 กฎหมายธุรกิจ เล่ม 1

350 บาท

40205 กฎหมายธุรกิจ (Business Law)  ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564  พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565   เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7)  ราคา 350 บาท  ISBN 978-616-162-742-3   เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15)  ราคา 400 บาท  ISBN 978-616-162-747-8   แบบฝึกปฏิบัติ  ราคา 30 บาท  ISBN  978-616-162-741-6
หน่วยที่ 1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย  ผู้แต่ง รศ.สุจินตนา ชุมวิสูตร (ผู้เขียนเดิม)  ผศ.วิภุส แสนเจริญ (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 2. บุคคล นิติกรรม สัญญา และละเมิด  ผู้แต่ง รศ.สุจินตนา ชุมวิสูตร  รศ.ปรียา วิศาลเวทย์  อาจารย์ ดร.วลัยวรรณ มธุรสปรีชากุล
หน่วยที่ 3. หนี้และหลักประกันแห่งหนี้  ผู้แต่ง ผศ.จาตุรนต์ บุณยธนะ  รศ.ปรียา วิศาลเวทย์
หน่วยที่ 4. กฎหมายเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัท  ผู้แต่ง รศ.ศิริศักดิ์ ศุภมนตรี (ผู้เขียนเดิม)  ผศ.ดร.ตะวัน เดชภิรัตนมงคล (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 5. กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ผู้แต่ง ผศ.ดร.ปัณณวิช ทัพภวิมล
หน่วยที่ 6. ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน  ผู้แต่ง รศ.จิตรา เพียรล้ำเลิศ
หน่วยที่ 7. การกู้เงินยืมเงิน ตราสารทางพาณิชย์ ตัวแทน และนายหน้า  ผู้แต่ง รศ.วรวุฒิ เทพทอง

40205 กฎหมายธุรกิจ เล่ม 2

400 บาท

40205 กฎหมายธุรกิจ (Business Law)  ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564  พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565   เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7)  ราคา 350 บาท  ISBN 978-616-162-742-3   เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15)  ราคา 400 บาท  ISBN 978-616-162-747-8   แบบฝึกปฏิบัติ  ราคา 30 บาท  ISBN  978-616-162-741-6
หน่วยที่ 8. ประกันภัย  ผู้แต่ง รศ.จิตรา เพียรล้ำเลิศ
หน่วยที่ 9. กฎหมายแรงงาน  ผู้แต่ง ผศ.เอกพงศ์ คลังกรณ์
หน่วยที่ 10. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  ผู้แต่ง รศ.วิมาน กฤตพลวิมาน
หน่วยที่ 11. ภาษีเงินได้  ผู้แต่ง รศ.ภาณินี กิจพ่อค้า (ผู้เขียนเดิม)  อาจารย์ ดร.ชัชชัย ลาภปรารถนา (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 12. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ ภาษีศุลกากร และภาษีสรรพสามิต  ผู้แต่ง อาจารย์อวิรุทธ์ ชาญชัยกิตติกร
หน่วยที่ 13. กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ  ผู้แต่ง ศ.ดร.สราวุธ ปิติยาศักดิ์
หน่วยที่ 14. กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  ผู้แต่ง ศ.ดร.สราวุธ ปิติยาศักดิ์ (ผู้เขียนเดิม)  ผศ.ดร.วราภรณ์ วนาพิทักษ์ (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 15. การระงับข้อพิพาท  ผู้แต่ง รศ.มาลี สุรเชษฐ  ผศ.ดร.วิวิธ วงศ์ทิพย์  อาจารย์ปรัชญา อยู่ประเสริฐ

41002 เศรษฐศาสตร์การเมืองการปกครองสำหรับชุมชน เล่ม 1

400 บาท

41002 เศรษฐศาสตร์ การเมือง และการปกครองสำหรับผู้นำชุมชน (Economics, Politics and Government for Community Leader) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2551 เล่ม1 (หน่วยที่1-8) ราคา 400บาท ISBN 9789749803677 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9789749803950 แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท ISBN 9789749803783
หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.สุชาดา ตั้งทางธรรม
หน่วยที่ 2 อุปสงค์ อุปทานและดุลยภาพของตลาด ผู้แต่ง รศ.อรรฆย์คณา แย้มนวล
หน่วยที่ 3 พฤติกรรมผู้บริโภคและการผลิต ผู้แต่ง รศ.อรรฆย์คณา แย้มนวล
หน่วยที่ 4 ตลาดในระบบเศรษฐกิจ ผู้แต่ง ผศ.ปรัชญ์ ปราบปรปักษ์ 
หน่วยที่ 5 รายได้ประชาชาติและการเปลี่ยนแปลงระดับรายได้ประชาชาติดุลยภาพ ผู้แต่ง ผศ.ปรัชญ์ ปราบปรปักษ์
หน่วยที่ 6 นโยบายการเงิน นโยบายการคลังวัฏจักรธุรกิจ และปํญหาของระบบเศรษฐกิจ ผู้แต่ง ผศ.ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น
หน่วยที่ 7 การค้าระหว่างประเทศการเงินระหว่างประเทศและดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ ผู้แต่ง ผศ.ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น
หน่วยที่8 ลักษณะของระบบเศรษฐกิจไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.กาญจนี กังวานพรศิริ

41002 เศรษฐศาสตร์การเมืองการปกครองสำหรับชุมชน เล่ม 2

350 บาท

41-002 เศรษฐศาสตร์ การเมือง และการปกครองสำหรับผู้นำชุมชน (Economics, Politics and Government for Community Leader) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2551 เล่ม1 (หน่วยที่1-8) ราคา 400บาท ISBN 9789749803677 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9789749803950 แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท ISBN 9789749803783
หน่วยที่9 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ ศ.ดร.สุจิต บุญบงการ รศ.ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์
หน่วยที่10 แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับวิชารัฐศาสตร์ ผู้แต่ง อ.อภิชาติ อ่อนสร้อย
หน่วยที่11 แนวทางการศึกษารัฐศาสตร์ ผู้แต่ง อ.อภิชาติ อ่อนสร้อย 
หน่วยที่12 สถาบันและกระบวนการทางการเมือง ผู้แต่ง อ.สุพรรณนี สายแก้ว
หน่วยที่13 ปฏิสัมพันธ์ทางการเมือง ผู้แต่ง รศ.ธโสธร ตู้ทองคำ
หน่วยที่14 การเมืองการปกครองไทย ผู้แต่ง อ.สุพรรณนี สายแก้ว 
หน่วยที่15 นโยบายสาธารณะ ประชาสังคม การเมืองภาคประชาชนและขบวนการการเคลื่อนไหวทางสังคม ผู้แต่ง รศ.ธโสธร ตู้ทองคำ

41003 การบริหารจัดการชุมชน เล่ม 1

350 บาท

41003 การบริหารจัดการชุมชน (Community Management) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2551 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789740555872 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789740604518 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789740567639
หน่วยที่ 1. แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารจัดการชุมชน ผู้แต่ง รศ.ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต
หน่วยที่ 2. การวางแผนพัฒนาชุมชน ผู้แต่ง รศ.ดร.สุรีย์ เข็มทอง
หน่วยที่ 3. การจัดองค์กรและเครือข่ายชุมชน ผู้แต่ง รศ.ดร.นันทิยา หุตานุวัตร
หน่วยที่ 4. การพัฒนาผู้นำชุมชน ผู้แต่ง รศ.ดร.ชินรัตน์ สมสืบ
หน่วยที่ 5. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในชุมชน ผู้แต่ง รศ.ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต
หน่วยที่ 6. การวางแผนและการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อพัฒนาชุมชน ผู้แต่ง ผศ.ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันทร์
หน่วยที่ 7. การติดตาม ควบคุม ประเมินผลการพัฒนาชุมชน ผู้แต่ง รศ.ดร.สุรพร เสี้ยนสลาย

41003 การบริหารจัดการชุมชน เล่ม 2

400 บาท

41003 การบริหารจัดการชุมชน (Community Management) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2551 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789740555872 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789740604518 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789740567639
หน่วยที่ 8. การจัดการการตลาดเพื่อพัฒนาชุมชน ผู้แต่ง ผศ.ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันทร์
หน่วยที่ 9. การจัดการบัญชีเพื่อพัฒนาชุมชน ผู้แต่ง รศ.ดลพร บุญพารอด
หน่วยที่ 10. การจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ผู้แต่ง รศ.วิรัช วิรัชนิภาวรรณ
หน่วยที่ 11. การจัดการพัฒนาสังคมเข้มแข็งในชุมชน ผู้แต่ง อ.วิรัตน์ คำศรีจันทร์
หน่วยที่ 12. การจัดการพัฒนาการเมืองแบบมีส่วนร่วมในชุมชน ผู้แต่ง ผศ.นราธิป ศรีราม
หน่วยที่ 13. การจัดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมน่าอยู่ในชุมชน ผู้แต่ง รศ.ดร.ชินรัตน์ สมสืบ
หน่วยที่ 14. การบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมในชุมชน ผู้แต่ง รศ.วิรัช วิรัชนิภาวรรณ
หน่วยที่ 15. กรณีศึกษาต้นแบบการจัดการชุมชนดีเด่น ผู้แต่ง อ.วิรัตน์ คำศรีจันทร์

41004 เสริมประสบการณ์ผู้นำชุมชน เล่ม 1

350 บาท

41004 เสริมประสบการณ์ผู้นำชุมชน (Professional Experience in Community Leaders) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2551 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789741695423 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789742875886 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789741695478
หน่วยที่ 1. การเสริมสร้างภาวะผู้นำ ผู้แต่ง รศ.ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต
หน่วยที่ 2. การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้นำชุมชน ผู้แต่ง รศ.ดร.สุเทพ เชาวลิต
หน่วยที่ 3. การเสริมสร้างศักยภาพในการคิด ผู้แต่ง รศ.วิกรณ์ รักษ์ปวงชน
หน่วยที่ 4. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ รศ.พรสิทธิ์ พัฒธนานุรักษ์
หน่วยที่ 5. ทักษะการพูดในที่ชุมชน ผู้แต่ง รศ.วิกรณ์ รักษ์ปวงชน
หน่วยที่ 6. การนำเสนอและการปราศัย ผู้แต่ง รศ.วิกรณ์ รักษ์ปวงชน
หน่วยที่ 7. จิตวิทยามวลชน ผู้แต่ง อ.พิษณุ สกุลโรมวิลาศ

41004 เสริมประสบการณ์ผู้นำชุมชน เล่ม 2

400 บาท

41004 เสริมประสบการณ์ผู้นำชุมชน (Professional Experience in Community Leaders) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2551 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789741695423 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789742875886 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789741695478
หน่วยที่ 8. ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้นำชุมชน ผู้แต่ง อ.อภิชาติ ดำดี
หน่วยที่ 9. เทคนิคการประชุม ผู้แต่ง อ.ดำรงค์ ใจสมคม
หน่วยที่ 10. ทักษะการเขียนและนำเสนอโครงการ ผู้แต่ง รศ.ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์
หน่วยที่ 11. การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ผู้แต่ง รศ.ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต
หน่วยที่ 12. การบริหารความขัดแย้ง ผู้แต่ง รศ.ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต
หน่วยที่ 13. การเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์และวุฒิภาวะทางอารมณ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.สุเทพ เชาวลิต
หน่วยที่ 14. การสร้างจิตสำนึกในการบริการประชาชน ผู้แต่ง ผศ.อนันต์ บุญสนอง
หน่วยที่ 15. การเสริมสร้างคุณธรรม ผู้แต่ง อ.อภิชาติ ดำดี

41005 การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เล่ม 1

350 บาท

41005 การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน (Protection of Rights and Liberties of the People) พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2560 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165050111 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165050241 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786115050734
หน่วยที่ 1. แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ ผู้แต่ง อ.นนท์ กอแก้วทองดี และ อ.สุรศักดิ์ ศรีสาร
หน่วยที่ 2. หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ผู้แต่ง อ.เฉลียว นครจันทร์ และ อ.มณฑาทิพย์ ชุมทอง
หน่วยที่ 3. หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ผู้แต่ง อ.ชนาธิป บุณยเกตุ
หน่วยที่ 4. องค์กรคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ผู้แต่ง อ.ปิติกาญจน์ สิทธิเดช
หน่วยที่ 5. การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย ผู้แต่ง อ.สิริพันธ์ พลรบ
หน่วยที่ 6. การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพทางเศรษฐกิจ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล
หน่วยที่ 7. การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง ผู้แต่ง อ.มณฑาทิพย์ ชุมทอง

41005 การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เล่ม 2

400 บาท

41005 การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน (Protection of Rights and Liberties of the People) พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2560 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165050111 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165050241 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786115050734
หน่วยที่ 8. การคุ้มครองสิทธิและชุมชนท้องถิ่น ผู้แต่ง อ.มณฑาทิพย์ ชุมทอง อ.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ และ อ.วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ
หน่วยที่ 9. การคุ้มครองสิทธิของประชาชนในทรัพยากรของชาติ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล
หน่วยที่ 10. การคุ้มครองสิทธิของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง อ.เฉลียว นครจันทร์
หน่วยที่ 11. การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ผู้แต่ง อ.ศุภมาศ พยัฆวิเชียร อ.ศุชโช สืบสุข และ อ.ผกาภรณ์ เถื่อนชัย
หน่วยที่ 12. การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของพยานในคดีอาญา ผู้แต่ง อ.ไพฑูรย์ สว่างกมล อ.ไพโรจน์ นิยมเดชา และ อ.ขนิษฐา คล้ายฉ่ำ
หน่วยที่ 13. การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยกระบวนการศาลและกระบวนการอื่น ผู้แต่ง อ.นนท์ กอแก้วทองดี
หน่วยที่ 14. มาตรการของรัฐในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ผู้แต่ง อ.ปิติกาญจน์ สิทธิเดช
หน่วยที่ 15. มาตรการของรัฐในการส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ผู้แต่ง อ.เฉลียว นครจันทร์

41006 การบริหารองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น เล่ม 1

350 บาท

41006 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (The Administration of Local Administration Organization) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2559  เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789745184909 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786115050642 คู่มือการศึกษา 150 บาท ISBN 9786165050654
หน่วยที่ 1. รัฐและชุมชนท้องถิ่น ผู้แต่ง รศ.ธโสธร ตู้ทองคำ
หน่วยที่ 2. ประชาสังคม และชุมชนท้องถิ่นนยุคโลกาภิวัตน์ ผู้แต่ง รศ.ธโสธร ตู้ทองคำ
หน่วยที่ 3. แนวคิดในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แต่ง อ.ณัฐกร วิทิตานนท์
หน่วยที่ 4. การคลังท้องถิ่น ผู้แต่ง อ.วัลลภ พริ้งพงษ์
หน่วยที่ 5. ประวัติการบริหารและการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ
หน่วยที่ 6. การปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล ผู้แต่ง อ.ดุษฎี สุวัฒวิตยากร
หน่วยที่ 7. การปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้แต่ง อ.สมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์

41006 การบริหารองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น เล่ม 2

400 บาท

41006 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (The Administration of Local Administration Organization) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2559  เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789745184909 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786115050642 คู่มือการศึกษา 150 บาท ISBN 9786165050654
หน่วยที่ 8. การปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา ผู้แต่ง อ.ธวัชชัย ฟักอังกูร และ อ.ดุษฎี สุวัฒวิตยากร
หน่วยที่ 9. ยุทธศาสตร์ชาติกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ผู้แต่ง ผศ.ยุทธพร อิสรชัย
หน่วยที่ 10. วัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองไทยกับการบริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น ผู้แต่ง ผศ.ทวี สุรฤทธิกุล
หน่วยที่ 11. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แต่ง ผศ.ยุทธพร อิสรชัย และ อ.บุญธรรม ถาวรทัศนกิจ
หน่วยที่ 12. การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการพัสดุครุภัณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แต่ง อ.ธวัชชัย ฟักอังกูร
หน่วยที่ 13. งานมวลชนกับการพัฒนาท้องถิ่น ผู้แต่ง ผศ.ทวี สุรฤทธิกุล และ รศ.ดร.วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ
หน่วยที่ 14. ทิศทางการปกครองท้องถิ่นของไทยและต่างประเทศเปรียบเทียบ ผู้แต่ง รศ.ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และ รศ.ธโสธร ตู้ทองคำ
หน่วยที่ 15. กรณีศึกษาเกี่ยวกับการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แต่ง ศ.ดร.นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา และ ผศ.ยุทธพร อิสรชัย

41007 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เล่ม 1

400 บาท

41007 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (Development of Community Products) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2551  เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9789741097289 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9789741669721 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789741683918
หน่วยที่ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชน ผู้แต่ง รศ.ธิดา โมสิกรัตน์ และ อ.วรลักษณ์ มนัสเอื้อศิริ
หน่วยที่ 2. ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทสินค้าหัตถกรรม ผู้แต่ง อ.กำจร แซ่เจียง
หน่วยที่ 3  ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทสินค้าของที่ระลึก ผู้แต่ง อ.กำจร แซ่เจียง
หน่วยที่ 4. ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทผ้าผืนและผลิตภัณฑ์ผ้า ผู้แต่ง อ.สิริพิชญ์ วรรณภาส
หน่วยที่ 5. ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทเครื่องแต่งกาย ผู้แต่ง อ.สิริพิชญ์ วรรณภาส
หน่วยที่ 6. ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอัญมณีและเครื่องประดับ ผู้แต่ง อ.กรรณีย์ ถาวรสุข และ รศ.ธิดา โมสิกรัตน์
หน่วยที่ 7. ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ผู้แต่ง รศ.ปาริฉัตร ช้างสิงห์
หน่วยที่ 8. ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทสมุนไพร ผู้แต่ง อ.กรรณีย์ ถาวรสุข

41007 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เล่ม 2

350 บาท

41007 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (Development of Community Products) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2551  เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9789741097289 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9789741669721 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789741683918
หน่วยที่ 9. บรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน ผู้แต่ง อ.วรศักดิ์ เหลืองสุวรรณ และ อ.สิริพิชญ์ วรรณภาส
หน่วยที่ 10. มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและการส่งออกผลิตภัณฑ์ชุมชน ผู้แต่ง อ.วรศักดิ์ เหลืองสุวรรณ และ อ.ฉัฐชสรณ์ กาญจนศิลานนท์
หน่วยที่ 11. การสร้างตราสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ผู้แต่ง อ.สิริพิชญ์ วรรณภาส อ.ดร.อุไรพร ขัตติยพรพงศ์ และ อ.กรพินธุ์ ฤทธิบุตร
หน่วยที่ 12. การตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน ผู้แต่ง อ.กำจร แซ่เจียง อ.ดร.อุไรพร ขัตติยพรพงศ์ และ อ.กรพินธุ์ ฤทธิบุตร
หน่วยที่ 13. กิจกรรมแหล่งท่องเทียวท้องถิ่นและการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบ ผู้แต่ง อ.วรศักดิ์ เหลืองสุวรรณ และ อ.รสิกา อังกูร
หน่วยที่ 14. ทรัพย์สินทางปัญญากับการคุ้มครองผลิตภัณฑ์ชุมชน ผู้แต่ง รศ.วิมาน กฤตพลวิมาน
หน่วยที่ 15. การเขียนโครงการและการนำเสนอผลงานสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน ผู้แต่ง รศ.ธิดา โมสิกรัตน์

41008 การจัดการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เล่ม 1

350 บาท

41008  การจัดการการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (The Management of Agriculture Natural Resources and Environment) พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 9786115050123)  พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ.2557 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 9786115050413) แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท (ISBN 9786115050581)
หน่วยที่ 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมชุมชน ผู้แต่ง รศ.ดร.อัจฉรา จิตตลดากร และ อ.ชัฐพล สายะพันธ์
หน่วยที่ 2. เกษตรทางเลือก ผู้แต่ง รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ
หน่วยที่ 3  การจัดการการผลิตพืช ผู้แต่ง อ.ดร.สุกัญญา แย้มประชา
หน่วยที่ 4. การจัดการการผลิตสัตว์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ
หน่วยที่ 5. การจัดการการผลิตสัตว์น้ำ ผู้แต่ง อ.สุทธิชัย ฤทธิธรรม
หน่วยที่ 6. การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและการจัดการ ผู้แต่ง รศ.ดร.อัจฉรา โพธิ์ดี และ ผศ.ภวัต เจียมจิณณวัตร
หน่วยที่ 7. การจัดการตลาดสินค้าเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.อัจฉรา โพธิ์ดี และ ผศ.ภวัต เจียมจิณณวัตร

41008 การจัดการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เล่ม 2

400 บาท

41008  การจัดการการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (The Management of Agriculture Natural Resources and Environment) พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 9786115050123)  พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ.2557 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 9786115050413) แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท (ISBN 9786115050581)
หน่วยที่ 8. การจัดการน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตรในชุมชน ผู้แต่ง รศ.ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร และ อ.สมฤทัย ทะสดวก
หน่วยที่ 9. การจัดการทรัพยากรป่าไม้ ผู้แต่ง รศ.ดร.ชัยวัฒน์ คงสม
หน่วยที่ 10. การจัดการสวนป่า ผู้แต่ง อ.เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ
หน่วยที่ 11. การป่าไม้ชุมชนและการจัดการ ผู้แต่ง รศ.ดร.ดุสิต เวชกิจ, อ.สมศักดิ์ พิริยโยธา และ อ.สุรศักดิ์ หล่อจิตต์เสียง
หน่วยที่ 12. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการจัดการ ผู้แต่ง อ.เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ
หน่วยที่ 13. การจัดการของเสียในชุมชน ผู้แต่ง รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล
หน่วยที่ 14. องค์กรเพื่อการจัดการการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน ผู้แต่ง ผศ.ส่งเสริม หอมกลิ่น
หน่วยที่ 15. การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ผู้แต่ง อ.ดร.ชำนาญ วัฒนศิริ

41201 กฎหมายมหาชน เล่ม 1

350 บาท

41201 กฎหมายมหาชน (Public Law) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 พิมพ์ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 9786161605056) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978616160505209) แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท
หน่วยที่ 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน ผู้แต่ง ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม
หน่วยที่ 2. ปรัชญารากฐานในกฎหมายมหาชน ผู้แต่ง ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม
หน่วยที่ 3. ระบอบการปกครอง ผู้แต่ง รศ.มาลี สุรเชษฐ อ.อิงครัต ดลเจิม
หน่วยที่ 4. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ ผู้แต่ง ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม
หน่วยที 5. สิทธิและเสรีภาพของประชาชน ผู้แต่ง อ.ธรรมนิตย์ สุมันตกุล
หน่วยที่ 6. องค์กรนิติบัญญัติ ผู้แต่ง อ.จเร พันธุ์เปรื่อง
หน่วยที่ 7. องค์กรบริหาร ผู้แต่ง อ.อิงครัต ดลเจิม อ.จาตุรนต์ บุณยธนะ

41201 กฎหมายมหาชน เล่ม 2

400 บาท

41201 กฎหมายมหาชน (Public Law) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 พิมพ์ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 9786161605056) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978616160505209) แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท
หน่วยที่ 8. องค์กรตุลาการ ผู้แต่ง รศ.มาลี สุรเชษฐ อ.เอกพงษ์ คลังกรณ์
หน่วยที่ 9. องค์กรตามรัฐธรรมนูญ ผู้แต่ง อ.จเร พันธุ์เปรื่อง
หน่วยที่ 10. การเลือกตั้งและพรรคการเมือง ผู้แต่ง รศ.ดร.พูนศักดิ์ ไวสำรวจ
หน่วยที่ 11. กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ผู้แต่ง อ.จิตตศุภางค์ ตันติภิรมย์
หน่วยที่ 12 การกระทำทางปกครอง ผู้แต่ง อ.อิงครัต ดลเจิม
หน่วยที่ 13. การควบคุมฝ่ายปกครอง อำนาจดุลพินิจและการตรวจสอบอำนาจดุลพินิจ ผู้แต่ง ศ.(พิเศษ)ดร.กมลชัย รัตนสกาววงศ์
หน่วยที่ 14. กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ผู้แต่ง อ.ดร.รังสิกร อุปพงศ์ 
หน่วยที่ 15. ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ผู้แต่ง ผศ.สุรีรัตน์ ประจนปัจจนึก

41211 กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา เล่ม 1

350 บาท

41211 กฎหมายแพ่ง 1 ( Civil Law 1:Persons,Juristic Acts and Contracts ) ปรับปรุงครั้งที่ 2พ.ศ. 2554 เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2561 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165056533 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 9786165056137 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165057714
หน่วยที่ 1. การใช้การตีความกฎหมายและบททั่วไป ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุนทร มณีสวัสดิ์ 
หน่วยที่ 2. หลักทั่วไปของบุคคลธรรมดา ผู้แต่ง รศ.ปิยะนุช โปตะวณิช อ.เจตรวินท์ จิตสำราญ 
หน่วยที่ 3. ความสามารถของบุคคลธรรมดา ผู้แต่ง อ.ดร.วราภรณ์ วนาพิทักษ์ 
หน่วยที่ 4. นิติบุคคล ผู้แต่ง อ.ตุล เมฆยงค์
หน่วยที่ 5. นิติบุคคล:สมาคม ผู้แต่ง อ.ธนวัฒน์ เนติโพธิ์ 
หน่วยที่ 6. นิติบุคคล:มูลนิธิ ผู้แต่ง อ.ธนวัฒน์ เนติโพธิ์
หน่วยที่ 7. นืตืกรรมและการแสดงเจตนา ผู้แต่ง อ.ดร.วราภรณ์ วนาพิทักษ์ 

41211 กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา เล่ม 2

400 บาท

41211 กฎหมายแพ่ง 1 ( Civil Law 1:Persons,Juristic Acts and Contracts ) ปรับปรุงครั้งที่ 2พ.ศ. 2554 เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2562 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165056533 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 9786165056137 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165057714
หน่วยที่ 8. การควบคุมการแสดงเจตนา ผู้แต่ง อ.จิตตศุภางค์ ตันติภิรมย์ อ.พงศ์จิรา เชิดชู อ.พงษ์สิทธ์ อรุณรัตนากุล อ.อิงครัต ดลเจิม
หน่วยที่ 9. โมฆะกรรมและโมฆียะกรรม ผู้แต่ง อ.นิพนธ์ พิชยพาณิชย์
หน่วยที่ 10. เงื่อนไขและเงื่อนเวลา ผู้แต่ง อ.วิวิธ วงศ์ทิพย์ 
หน่วยที่ 11. ระยะเวลาและอายุความ ผู้แต่ง อ.สอนชัย สิราริยกุล 
หน่วยที่ 12. หลักทั่วไปของสัญญา ผู้แต่ง ศ.ดร.อักขราทร จุฬารัตน อ.เจตรวินท์ จิตสำราญ
หน่วยที่ 13. การเกิดสัญญา ผู้แต่ง อ.จิราพร สุทันกิตระ 
หน่วยที่ 14. ผลแห่งสัญญาและการตีความสัญญา ผู้แต่ง อ.จิราพร สุทันกิตระ
หน่วยที่ 15. มัดจำ เบี้ยปรับ และการเลิกสัญญา ผู้แต่ง อ.จิราพร สุทันกิตระ

41212 กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด เล่ม 1

350 บาท

41212 กฎหมายแพ่ง 2 : หนี้ ละเมิด (Civil Law 2: Obligations and Delicts) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161607364 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161607340
หน่วยที่ 1. สิทธิทางหนี้ และวัตถุแห่งหนี้ ผู้แต่ง อ.อิงครัต ดลเจิม
หน่วยที่ 2. หน้าที่ในการชำระหนี้ ผู้แต่ง ศ.ดร.สุนทร มณีสวัสดิ์
หน่วยที่ 3. การบังคับชำระหนี้ ผู้แต่ง ศ.ดร.สุนทร มณีสวัสดิ์
หน่วยที่ 4. การใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ และการเพิกถอนการฉ้อฉล ผู้แต่ง อ.วิภุส แสนเจริญ
หน่วยที่ 5. สิทธิยึดหน่วง ผู้แต่ง อ.จิราพร สุทันกิตระ
หน่วยที่ 6. บุริมสิทธิ ผู้แต่ง อ.เกิดญดา เกิดลาภผล
หน่วยที่ 7. ลูกหนี้และเจ้าหน้าที่หลายคน ผู้แต่ง อ.รชฎ เจริญฉ่ำ

41212 กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด เล่ม 2

400 บาท

41212 กฎหมายแพ่ง 2 : หนี้ ละเมิด (Civil Law 2: Obligations and Delicts) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 พิมพ์ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161607364 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161607340 
หน่วยที่ 8. การรับช่วงสิทธิ และการโอนสิทธิเรียกร้อง ผู้แต่ง รศ.วรวุฒิ เทพทอง
หน่วยที่ 9. การชำระหนี้ และการปลดหนี้ ผู้แต่ง รศ.ปรียา วิศาลเวทย์
หน่วยที่ 10. การหักลบลบหนี้ แปลงหนี้ใหม่ และการที่เกลื่อนกลืน ผู้แต่ง รศ.ปรียา วิศาลเวทย์
หน่วยที่ 11. ความรับผิดเพื่อละเมิดในการกระทำของตนเอง ผู้แต่ง ศ.พิเศษ ไพจิตร ปุญญพันธุ์
หน่วยที่ 12. ความรับผิดในการกระทำของบุคคลอื่น ผู้แต่ง ศ.พิเศษ ไพจิตร ปุญญพันธุ์
หน่วยที่ 13. ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์ ผู้แต่ง ศ.พิเศษ ไพจิตร ปุญญพันธุ์
หน่วยที่ 14. การใช้ค่าสินไหมทดแทนและการยกเว้นความรับผิดเพื่อละเมิด ผู้แต่ง อ.ชัชชัย ลาภปรารถนา อ.ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์
หน่วยที่ 15. จัดการนอกสั่งและลาภมิควรได้ ผู้แต่ง อ.รชฎ เจริญฉ่ำ

41213 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน เล่ม 1

350 บาท

41213 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน (Property Law) ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ.2562 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-162-146-9) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-11) ราคา 200 บาท (ISBN 978-616-162-180-3) เล่ม 3 (หน่วยที่ 12-15) ราคา 200 บาท (ISBN 978-616-162-181-0) แบบฝึกปฏิบัติ 30 บาท (ISBN 978-616-162-268-8)
หน่วยที่ 1 ความหมาย ประเภท และความสัมพันธ์ของทรัพย์สิน ผู้แต่ง ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร
หน่วยที่ 2 ทรัพย์สิทธิและบุคคลสิทธิ ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร สุทันกิตระ
หน่วยที่ 3 กรรมสิทธิ์และกรรมสิทธ์รวม ผู้แต่ง ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ รองศาสตราจารย์วิกรณ์ รักษ์ปวงชน
หน่วยที่ 4 การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์วิกรณ์ รักษ์ปวงชน รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ ปิติยาศักดิ์ 
หน่วยที่ 5 การใช้สิทธิและข้อจำกัดในการใช้สิทธิ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.กิติพงศ์ หังสพฤกษ์  
หน่วยที่ 6 สิทธิครอบครอง ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์วิกรณ์ รักษ์ปวงชน  
หน่วยที่ 7 ภาวะจำยอม ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์วิกรณ์ รักษ์ปวงชน (ผู้เขียนเดิม) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัณณวิช ทัพภวิมล (ผู้ปรับปรุง)

41213 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน เล่ม 2

200 บาท

41213 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน (Property Law) ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ.2562 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-162-146-9) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-11) ราคา 200 บาท (ISBN 978-616-162-180-3) เล่ม 3 (หน่วยที่ 12-15) ราคา 200 บาท (ISBN 978-616-162-181-0) แบบฝึกปฏิบัติ 30 บาท (ISBN 978-616-162-268-8)
หน่วยที่ 8 ทรัพยสิทธิอื่นๆ ผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร.เสาวนีย์ อัศวโรจน์
หน่วยที่ 9 การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง  
หน่วยที่ 10 ระบบที่ดินและที่ดินของรัฐ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ภาสกร ชุณหอุไร ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกวลิน ต่อปัญญาชาญ
หน่วยที่ 11 ที่ดินของเอกชน ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ภาสกร ชุณหอุไร (ผู้เขียนเดิม) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิงครัต ดลเจิม (ผู้ปรับปรุง)   

41213 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน เล่ม 3

200 บาท

41213 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน (Property Law) ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ.2562 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-162-146-9) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-11) ราคา 200 บาท (ISBN 978-616-162-180-3) เล่ม 3 (หน่วยที่ 12-15) ราคา 200 บาท (ISBN 978-616-162-181-0) แบบฝึกปฏิบัติ 30 บาท (ISBN 978-616-162-268-8)
หน่วยที่ 12 หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง
หน่วยที่ 13 การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในอสังหาริมทรัพย์ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ภาสกร ชุณหอุไร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน เดชภิรัตนมงคล
หน่วยที่ 14 การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์วิมาน กฤตพลวิมาน
หน่วยที่ 15 กฎหมายอาคารชุด ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์วิกรณ์ รักษ์ปวงชน

41231 กฎหมายอาญา 1 : ภาคบทบัญญัติทั่วไป เล่ม 1

350 บาท

41231 กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทั่วไป (Criminal Law 1: General Principles) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2557 พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161606220 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161606428 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161606794 
หน่วยที่ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายอาญาและลักษณะทั่วไปของกฎหมายอาญา ผู้แต่ง รศ.วิสาร พันธุนะ (ผู้เขียนเดิม) รศ.ลาวัลย์ หอนพรัตน์ (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 2. อาชญากรรมในสังคม ผู้แต่ง รศ.สุพจน์ สุโรจน์ (ผู้เขียนเดิม) อ.พงศ์จิรา เชิดชู (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 3. การใช้บังคับกฎหมายอาญา ผู้แต่ง รศ.วิกรณ์ รักษ์ปวงชน
หน่วยที่ 4. ความรับผิดทางอาญา ผู้แต่ง ศ.ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์
หน่วยที่ 5. ความรับผิดทางอาญา (ต่อ) ผู้แต่ง ศ.ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์
หน่วยที่ 6. ความรับผิดทางอาญา (ต่อ) ผู้แต่ง ศ.ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์
หน่วยที่ 7. การพยายามกระทำความผิด ผู้แต่ง รศ.สุจินตนา ชุมวิสูตร

41231 กฎหมายอาญา 1 : ภาคบทบัญญัติทั่วไป เล่ม 2

400 บาท

41231 กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทั่วไป (Criminal Law 1: General Principles) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2557 พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161606220 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161606428 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161606794 
หน่วยที่ 8. เหตุยกเว้นความผิด ผู้แต่ง อ.ยืนหยัด ใจสมุทร (ผู้เขียนเดิม) อ.มาร์ค เจริญวงศ์ (ผู้ปรับปรุง) อ.เบญจรัตน์ เนติโพธิ์ อัตตาหกุล (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 9. เหตุยกเว้นโทษ ผู้แต่ง อ.ยืนหยัด ใจสมุทร (ผู้เขียนเดิม) อ.ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 10. เหตุลดโทษ ผู้แต่ง รศ.จิตรา เพียรล้ำเลิศ
หน่วยที่ 11. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำผิด ผู้แต่ง อ.เข็มชัย ชุติวงศ์
หน่วยที่ 12. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำผิด (ต่อ) ผู้แต่ง รศ.วิสาร พันธุนะ (ผู้เขียนเดิม) อ.วิภุส แสนเจริญ (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 13. ทฤษฎีการลงโทษและทฤษฎีวิธีการเพื่อความปลอดภัย ผู้แต่ง รศ.สุพจน์ สุโรจน์ (ผู้เขียนเดิม) รศ.ลาวัลย์ หอนพรัตน์ (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 14. โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย ผู้แต่ง อ.ปราณี เสฐจินตนิน (ผู้เขียนเดิม) อ.วิวิธ วงศ์ทิพย์ (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 15. การกระทำความผิดหลายอย่าง การกระทำความผิดอีก อายุความและอื่นๆ ผู้แต่ง รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ควรพจน์ (ผู้เขียนเดิม) อ.พฤฒิพร เนติโพธิ์ (ผู้ปรับปรุง)

41232 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด เล่ม 1

250 บาท

41232 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด (Criminal Law II : Offenses) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2552 พิมพ์ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท (ISBN 9786165050470) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท (ISBN 9786165050609) เล่มที่ 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท (ISBN 9786165050586) แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท (ISBN 9786165050906)
หน่วยที่ 1. ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ผู้แต่ง อ.คมสันต์ โพธิ์คง
หน่วยที่ 2. ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง ผู้แต่ง อ.พล.ต.ต.จิรัช ชูเวช
หน่วยที่ 3. ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม ผู้แต่ง อ.สบโชค สุขารมณ์
หน่วยที 4. ความผิดเกี่ยวกับศาสนา ความสงบสุขของประชาชน การก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชนและการค้า ผู้แต่ง อ.เอกพงศ์ คลังกรณ์
หน่วยที่ 5. ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง ผู้แต่ง อ.สมศักดิ์ เธียรจรูญกุล

41232 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด เล่ม 2

250 บาท

41232 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด (Criminal Law II : Offenses) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2552 พิมพ์ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท (ISBN 9786165050470) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท (ISBN 9786165050609) เล่มที่ 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท (ISBN 9786165050586) แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท (ISBN 9786165050906)
หน่วยที่ 6. ความผิดต่อชีวิต ผู้แต่ง อ.อนันต์ ชุมวิสูตร
หน่วยที่ 7. ความผิดต่อร่างกาย ผู้แต่ง รศ.สุพจน์ สุโรจน์
หน่วยที่ 8. ความผิดเกี่ยวกับเพศ ทำให้แท้งลูกและทอดทิ้งเด็ก คนป่วยเจ็บหรือคนชรา ผู้แต่ง อ.สัตยา อรุณธารี
หน่วยที่ 9. ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพ ผู้แต่ง รศ.สุจินตนา ชุมวิสูตร
หน่วยที่ 10. ความผิดเกี่ยวกับชื่อเสียง ผู้แต่ง รศ.สุจินตนา ชุมวิสูตร

41232 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด เล่ม 3

250 บาท

41232 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด (Criminal Law II : Offenses) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2552 พิมพ์ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท (ISBN 9786165050470) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท (ISBN 9786165050609) เล่มที่ 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท (ISBN 9786165050586) แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท (ISBN 9786165050906)
หน่วยที่ 11. ความผิดฐานลักทรัพย์และวิ่งราวทรัพย์ ผู้แต่ง อ.โชติช่วง ทัพวงศ์
หน่วยที่ 12. ความผิดฐานกรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์ ผู้แต่ง อ.สมศักดิ์ เธียรจรูญกุล
หน่วยที 13. ความผิดฐานฉ้อโกง โกงเจ้าหนี้และยักยอก ผู้แต่ง อ.เอกพงศ์ คลังกรณ์
หน่วยที่ 14. ความผิดฐานรับของโจร ทำให้เสียทรัพย์และบุกรุก ผู้แต่ง รศ.วิมาน กฤตพลวิมาน
หน่วยที 15. ความผิดลหุโทษ ผู้แต่ง อ.จิราพร สุทันกิตระ

41311 กฎหมายแพ่ง 3: ครอบครัวมรดก เล่ม 1

350 บาท

41311 กฎหมายแพ่ง 3 : ครอบครัว มรดก (Civil Law III : Family Law and Law of Succession) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2555 พิมพ์ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 9786165058995) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 9786165059800) แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท (ISBN 9786165059961)
หน่วยที่ 1. การหมั้น ผู้แต่ง อ.เจตรวินท์ จิตสำราญ
หน่วยที่ 2. การสมรสและความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา ผู้แต่ง อ.จิราพร สุทันกิตระ
หน่วยที่ 3. ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา ผู้แต่ง อ.ชมพูนุท ประเสริฐศรี
หน่วยที 4. การเลิกจากการเป็นสามีภริยา ผู้แต่ง รศ.ศิริศักดิ์ ศุภมนตรี
หน่วยที่ 5. การเป็นบิดามารดากับบุตร ผู้แต่ง รศ.ชนินาฏ ลีดส์
หน่วยที่ 6. สิทธิ หน้าที่ระหว่างบิดามารดากับบุตร และความปกครอง ผู้แต่ง รศ.เพชรา จารุสกุล
หน่วยที่ 7. บุตรบุญธรรม ผู้แต่ง รศ.ปรียา วิศาลเวทย์

41311 กฎหมายแพ่ง 3: ครอบครัวมรดก เล่ม 2

400 บาท

41311 กฎหมายแพ่ง 3 : ครอบครัว มรดก (Civil Law III : Family Law and Law of Succession) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2555 พิมพ์ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 9786165058995) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 9786165059800) แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท (ISBN9786165059961)
หน่วยที่ 8. มรดกและการเป็นทายาท ผู้แต่ง อ.ดร.จรัสพงศ์ คลังกรณ์
หน่วยที่ 9. การแบ่งมรดกระหว่างทายาทโดยธรรม ผู้แต่ง อ.อำไพ คลังกรณ์
หน่วยที่ 10. การรับมรดกแทนที่ ผู้แต่ง รศ.ศิริศักดิ์ ศุภมนตรี
หน่วยที่ 11. การเสียสิทธิในมรดก ผู้แต่ง รศ.ปรียา วิศาลเวทย์
หน่วยที่ 12. พินัยกรรม ผู้แต่ง รศ.ปิยะนุช โปตะวณิช
หน่วยที 13. การเสียไปซึ่งพินัยกรรม ผู้แต่ง อ.อำไพ คลังกรณ์
หน่วยที่ 14. การจัดการมรดก ผู้แต่ง อ.เอกพงศ์ คลังกรณ์
หน่วยที 15. การแบ่งมรดก และอายุความ ผู้แต่ง รศ.เพชรา จารุสกุล

41321 กฎหมายพาณิชย์ 1 เล่ม 1

350 บาท

41321 กฎหมายพาณิชย์ 1: ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ (Commercial Law I: Sales, Hire and Hire-purchase)  ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562  พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564   เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท  ISBN 978-616-162-059-2   เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท  ISBN 978-616-162-025-7   แบบฝึกปฏิบัติ  ราคา 30 บาท  ISBN  978-616-162-118-6
หน่วยที่ 1. แนวคิด หลักการเกี่ยวกับสัญญา การควบคุมสัญญาและแนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายพาณิชย์  ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.พงษ์สิทธิ์ อรุณรัตนากุล
หน่วยที่ 2. ลักษณะและหลักสำคัญของกฎหมายพาณิชย์  ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.พงษ์สิทธิ์ อรุณรัตนากุล
หน่วยที่ 3. สัญญาซื้อขาย 1  ผู้แต่ง รศ.วิกรณ์ รักษ์ปวงชน
หน่วยที่ 4. สัญญาซื้อขาย 2  ผู้แต่ง รศ.วิกรณ์ รักษ์ปวงชน
หน่วยที่ 5. ขายฝาก ขายตามตัวอย่าง ขายตามคำพรรณนา ขายเผื่อชอบ ขายทอดตลาด  ผู้แต่ง อาจารย์ธีรวัฒน์ จันทรสมบูรณ์
หน่วยที่ 6. ขายตรงและขายตลาดแบบตรง  ผู้แต่ง อาจารย์ธีรวัฒน์ จันทรสมบูรณ์
หน่วยที่ 7. แลกเปลี่ยนและให้  ผู้แต่ง รศ.มาลี สุรเชษฐ

41321 กฎหมายพาณิชย์ 1 เล่ม 2

400 บาท

41321 กฎหมายพาณิชย์ 1: ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ (Commercial Law I: Sales, Hire and Hire-purchase)  ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562  พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564   เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท  ISBN 978-616-162-059-2   เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท  ISBN 978-616-162-025-7   แบบฝึกปฏิบัติ  ราคา 30 บาท  ISBN  978-616-162-118-6
หน่วยที่ 8. เช่าทรัพย์  ผู้แต่ง รศ.วิมาน กฤตพลวิมาน
หน่วยที่ 9. เช่าทรัพย์ 2  ผู้แต่ง รศ.วิมาน กฤตพลวิมาน
หน่วยที่ 10. เช่าซื้อ  ผู้แต่ง ผศ.ดร.จิราพร สุทันกิตระ
หน่วยที่ 11. จ้างแรงงาน ผู้แต่ง รศ.ดร.กิติพงศ์ หังสพฤกษ์
หน่วยที่ 12. จ้างทำของ  ผู้แต่ง ผศ.ธนัชพร กังสังข์
หน่วยที่ 13. รับขน  ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.จิตตศุภางค์ ตันติภิรมย์
หน่วยที่ 14. กฎหมายว่าด้วยการรับขนของทางทะเลและการรับขนทางอากาศ  ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.จิตตศุภางค์ ตันติภิรมย์
หน่วยที่ 15. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  ผู้แต่ง ผศ.ธนัชพร กังสังข์

41322 กฎหมายพาณิชย์ 2 (ยืม ฝากทรัพย์ ตัวแทน ประกันภัย) เล่ม 1

350 บาท

41322 กฎหมายพาณิชย์ 2 : ยืม ฝากทรัพย์ ตัวแทน ประกันภัย (Commercial Law II : Loans, Deposits, Agents and Insurance)ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2557 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161606671 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161606305 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท 
หน่วยที่ 1. ความรู้ทั่วไปเบื้องต้นเกี่ยวกับสัญญายืมและสัญญายืมใช้คงรูป ผู้แต่ง รศ.ปรียา วิศาลเวทย์
หน่วยที่ 2. สัญญายืมใช้สิ้นเปลือง ผู้แต่ง รศ.ปรียา วิศาลเวทย์
หน่วยที่ 3. การกู้ยืมเงิน ผู้แต่ง รศ.เพชรา จารุสกุล
หน่วยที 4. สัญญาฝากทรัพย์ ผู้แต่ง รศ.เพชรา จารุสกุล
หน่วยที่ 5. เก็บของในคลังสินค้า ผู้แต่ง อ.อิงครัต ดลเจิม
หน่วยที่ 6. ลักษณะทั่วไปของสัญญาตัวแทน ผู้แต่ง อ.ดร.ประพันธ์ ทรัพย์แสง
หน่วยที่ 7. สิทธิหน้าที่ในระหว่างตัวการกับตัวแทน ผู้แต่ง อ.ดร.ประพันธ์ ทรัพย์แสง

41322 กฎหมายพาณิชย์ 2 (ยืม ฝากทรัพย์ ตัวแทน ประกันภัย) เล่ม 2

400 บาท

41322 กฎหมายพาณิชย์ 2 : ยืม ฝากทรัพย์ ตัวแทน ประกันภัย (Commercial Law II : Loans, Deposits, Agents and Insurance)ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2557 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161606671 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161606305 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท 
หน่วยที่ 8. ความรับผิดของตัวการและตัวแทนต่อบุคคลภายนอกและความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาตัวแทน ผู้แต่ง รศ.วรวุฒิ เทพทอง
หน่วยที่ 9. ตัวแทนค้าต่างและนายหน้า ผู้แต่ง รศ.วรวุฒิ เทพทอง
หน่วยที่ 10. ประนีประนอมยอมความ การพนันและขันต่อ ผู้แต่ง ศ.ดร.เสาวณีย์ อัศวโรจน์
หน่วยที่ 11. ลักษณะทั่วไปของสัญญาประกันภัย ผู้แต่ง อ.จาตุรนต์ บุณยธนะ 
หน่วยที่ 12. ส่วนได้เสียในเหตุประกันภัย ผู้แต่ง รศ.ลาวัลย์ หอนรัตน์ 
หน่วยที 13. ประกันวินาศภัย ผู้แต่ง รศ.วรวุฒิ เทพทอง
หน่วยที่ 14. ประกันภัยในการรับขนและประกันภัยค้ำจุน ผู้แต่ง รศ.จิตรา เพียรล้ำเลิศ
หน่วยที 15. สัญญาประกันภัย ผู้แต่ง รศ.จิตรา เพียรล้ำเลิศ

41323 กฎหมายพาณิชย์ 3 เล่ม 1

350 บาท

41323  กฎหมายพาณิชย์ 3 : ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ตั๋วเงิน  (Commercial Law 3 : Suretyships ,Mortgages and bills) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2555 พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 9786161601263) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 9786161601959) แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท (ISBN 9786161601980)
หน่วยที่ 1. ลักษณะทั่วไปของสัญญาค้ำประกัน ผู้แต่ง รศ.ปรียา วิศาลเวทย์
หน่วยที่ 2. ผลและความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาค้ำประกัน ผู้แต่ง รศ.ปรียา วิศาลเวทย์
หน่วยที่ 3. ลักษณะทั่วไปของสัญญาจำนอง ผู้แต่ง รศ.ปิยะนุช โปตะวณิช
หน่วยที 4. สิทธิและหน้าที่ของผู้จำนอง ผู้รับจำนอง และผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนอง ผู้แต่ง รศ.วรวุฒิ เทพทอง
หน่วยที่ 5. การบังคับจำนองและความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาจำนอง ผู้แต่ง รศ.วรวุฒิ เทพทอง
หน่วยที่ 6. สัญญาจำนำ ผู้แต่ง รศ.ลาวัลย์ หอนพรัตน์
หน่วยที่ 7. การบังคับจำนำและสัญญาบัญชีเดินสะพัด ผู้แต่ง อ.ชัชชัย ลาภปรารถนา

41323 กฎหมายพาณิชย์ 3 เล่ม 2

400 บาท

41323  กฎหมายพาณิชย์ 3 : ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ตั๋วเงิน (Commercial Law 3 : Suretyships, Mortgages and bills) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2555 พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 9786161601263) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 9786161601959) แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท (ISBN 9786161601980)
หน่วยที่ 8. ลักษณะทั่วไปของสัญญาตั๋วเงิน ผู้แต่ง ศ.พิเศษ หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์
หน่วยที่ 9. การออก การโอน และการสลักหลังตั๋วแลกเงิน ผู้แต่ง ศ.พิเศษ หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์
หน่วยที่ 10. การรับรอง อาวัลและการใช้เงินตามตั๋วแลกเงิน ผู้แต่ง ศ.ดร.เสาวนีย์ อัศวโรจน์
หน่วยที่ 11. การสอดเข้าแก้หน้า สิทธิไล่เบี้ย และตั๋วแลกเงินเป็นสำรับ ผู้แต่ง ศ.ดร.เสาวนีย์ อัศวโรจน์
หน่วยที่ 12. เช็ค ผู้แต่ง อ.ดร.ประพันธ์ ทรัพย์แสง
หน่วยที 13. ตั๋วสัญญาใช้เงิน อายุความ ตั๋วเงินปลอม ตั๋วเงินถูกลัก ตั๋วเงินหาย ผู้แต่ง อ.ดร.ประพันธ์ ทรัพย์แสง
หน่วยที่ 14. แนวปฏิบัติทางธุรกิจเกี่ยวกับตั๋วเงินและการประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ผู้แต่ง รศ.เพชรา จารุสกุล
หน่วยที 15. ความผิดทางอาญาเกี่ยวกับการใช้เช็ค ผู้แต่ง รศ.เพชรา จารุสกุล

41324 กฎหมายพาณิชย์ 4 : หุ้นส่วน บริษัท เล่ม 1

250 บาท

41324 กฎหมายพาณิชย์ 4: หุ้นส่วน บริษัท (Commercial Law IV: Partnerships and Companies)  ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562  เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563  (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท  ISBN 978-616-161-779-0  เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563  (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท  ISBN 978-616-161-830-8  เล่ม 3พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562 (หน่วยที่ 11-15)   ISBN 978-616-161-891-9   แบบฝึกปฏิบัติ  ราคา 30 บาท  ISBN  978-616-161-923-7
หน่วยที่ 1. วิสาหกิจ องค์กรธุรกิจ และกิจการเจ้าของคนเดียว  ผู้แต่ง รศ.ดร.สราวุธ ปิติยาศักดิ์
หน่วยที่ 2. ลักษณะและการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด  ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.สาธิตา วิมลคุณารักษ์
หน่วยที่ 3. การจัดการห้างหุ้นส่วนสามัญ  ผู้แต่ง ผศ.วิภุส แสนเจริญ
หน่วยที่ 4. การเปลี่ยนแปลง การเลิก การชำระบัญชีและผลการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล  ผู้แต่ง รศ.มาลี สุรเชษฐ
หน่วยที่ 5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ผู้แต่ง รศ.ลาวัลย์ หอนพรัตน์โครงสร้างและการเลิกบริษัทมหาชนจำกัด  ผู้แต่ง รศ.ภาสกร ชุณหอุไร  ผศ.วิวิธ วงศ์ทิพย์
หน่วยที่ 13. ทุนและการจัดหาเงินทุนสำหรับองค์กรธุรกิจ  ผู้แต่ง อาจารย์หัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์
หน่วยที่ 14. การบัญชี งบการเงิน การสอบบัญชีและการภาษีอากร  ผู้แต่ง ศ.พิเศษ ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม  ผศ.ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม
หน่วยที่ 15. พัฒนาการองค์กรธุรกิจร่วมสมัย  ผู้แต่ง อาจารย์หัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์

41324 กฎหมายพาณิชย์ 4 : หุ้นส่วน บริษัท เล่ม 2

250 บาท

41324 กฎหมายพาณิชย์ 4: หุ้นส่วน บริษัท (Commercial Law IV: Partnerships and Companies)  ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562  เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563  (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท  ISBN 978-616-161-779-0  เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563  (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท  ISBN 978-616-161-830-8  เล่ม 3พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562 (หน่วยที่ 11-15)   ISBN 978-616-161-891-9   แบบฝึกปฏิบัติ  ราคา 30 บาท  ISBN  978-616-161-923-7
หน่วยที่ 6. ลักษณะและสาระสำคัญของบริษัทจำกัด  ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.สาธิตา วิมลคุณารักษ์
หน่วยที่ 7. การจัดการ การดูแลครอบงำการจัดการและการตรวจสอบบริษัทจำกัด  ผู้แต่ง ศ.พิเศษ ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม  ผศ.ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม
หน่วยที่ 8. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการเลิกบริษัทจำกัด  ผู้แต่ง รศ.ศิริศักดิ์ ศุภมนตรี
หน่วยที่ 9. ลักษณะและสาระสำคัญของบริษัทมหาชนจำกัด  ผู้แต่ง ผศ.อรทิพย์ ตัณฑประศาสน์ (ผู้เขียนเดิม)  รศ.จิตรา เพียรล้ำเลิศ (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 10. การจัดการบริษัทมหาชนจำกัด  ผู้แต่ง ผศ.วิวิธ วงศ์ทิพย์

41324 กฎหมายพาณิชย์ 4 : หุ้นส่วน บริษัท เล่ม 3

250 บาท

41324 กฎหมายพาณิชย์ 4: หุ้นส่วน บริษัท (Commercial Law IV: Partnerships and Companies)  ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562  เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563  (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท  ISBN 978-616-161-779-0  เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563  (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท  ISBN 978-616-161-830-8  เล่ม 3พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562 (หน่วยที่ 11-15)   ISBN 978-616-161-891-9   แบบฝึกปฏิบัติ  ราคา 30 บาท  ISBN  978-616-161-923-7
หน่วยที่ 11. การดูแลครอบงำการจัดการ การตรวจสอบการจัดการและการกำกับดูแลกิจการในบริษัทมหาชนจำกัด  ผู้แต่ง รศ.ดร.สราวุธ ปิติยาศักดิ์ (ผู้เขียนเดิม)  ผศ.ดร.ธีรเดช มโนลีหกุล (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 12. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการเลิกบริษัทมหาชนจำกัด  ผู้แต่ง รศ.ภาสกร ชุณหอุไร  ผศ.วิวิธ วงศ์ทิพย์
หน่วยที่ 13. ทุนและการจัดหาเงินทุนสำหรับองค์กรธุรกิจ  ผู้แต่ง อาจารย์หัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์
หน่วยที่ 14. การบัญชี งบการเงิน การสอบบัญชีและการภาษีอากร  ผู้แต่ง ศ.พิเศษ ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม  ผศ.ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม
หน่วยที่ 15. พัฒนาการองค์กรธุรกิจร่วมสมัย  ผู้แต่ง อาจารย์หัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์

41341 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 เล่ม 1

250 บาท

41341 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 (Procedural Law 1) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2541 ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2552 ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-161-731-8) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-9) ราคา 200 บาท (ISBN 978-616-161-785-1) เล่ม 3 (หน่วยที่ 10-15) ราคา 300 บาท (ISBN 978-616-161-786-8) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-161-795-0)
หน่วยที่ 1 ขั้นตอนการดำเนินคดีแพ่ง ผู้แต่ง ศ.(พิเศษ) หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์
หน่วยที่ 2 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ผู้แต่ง อ.ดร.ยงยุทธ แสงรุ่งเรือง
หน่วยที่ 3 คู่ความและการเสนอคดีต่อศาล ผู้แต่ง อ.ดร.พงษ์สิทธิ์ อรุณรัตนากุล
หน่วยที่ 4 เขตอำนาจศาล การคัดค้านผู้พิพากษา คำคู่ความและเอกสาร ผู้แต่ง อ.อิทธิ มุสิกะพงษ์
หน่วยที่ 5 อำนาจและหน้าที่ของศาล ผู้แต่ง อ.สุวิทย์ พรพานิช

41341 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 เล่ม 2

250 บาท

41341 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 (Procedural Law 1) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2541 ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2552 ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-161-731-8) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-9) ราคา 200 บาท (ISBN 978-616-161-785-1) เล่ม 3 (หน่วยที่ 10-15) ราคา 300 บาท (ISBN 978-616-161-786-8) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-161-795-0)
หน่วยที่ 6 หลักทั่วไปว่าด้วยการชี้ขาดตัดสินคดี ผู้แต่ง อ.ภคพงศ์ วงศ์ศรีภูมิเทศ
หน่วยที่ 7 คำพิพากษาและคำสั่ง* ผู้แต่ง อ.วิวัฒน์ ว่องวิวัฒน์ไวทยะ
หน่วยที่ 8 ผลแห่งคำพิพากษาและคำสั่ง ผู้แต่ง อ.อำนาจ พวงชมภู
หน่วยที่ 9 ค่าฤชาธรรมเนียม ผู้แต่ง อ.ชาญณรงค์ ปราณีจิตต์

41341 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 เล่ม 3

250 บาท

41341 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 (Procedural Law 1) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2541 ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2552 ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-161-731-8) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-9) ราคา 200 บาท (ISBN 978-616-161-785-1) เล่ม 3 (หน่วยที่ 10-15) ราคา 300 บาท (ISBN 978-616-161-786-8) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-161-795-0)
หน่วยที่ 10 หลักทั่วไปของกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน ผู้แต่ง อ.อนันต์ชัย เรืองกิจ
หน่วยที่ 11 ภาระการพิสูจน์ การนำพยานหลักฐานมาสืบในประเด็นข้อใดก่อนหรือหลัง ผู้แต่ง อ.นรินทร ตั้งศรีไพโรจน์  
หน่วยที่ 12 การรับฟังพยานหลักฐานในคดีแพ่ง ผู้แต่ง อ.สุพรชัย รางแดง
หน่วยที่ 13 หลักทั่วไปในการนำสืบพยานหลักฐาน ผู้แต่ง อ.นิพันธ์ ช่วยสกุล
หน่วยที่ 14 กระบวนการนำสืบพยานหลักฐาน ผู้แต่ง อ.ธานี สิงหนาท
หน่วยที่ 15 การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานในคดีแพ่ง ผู้แต่ง อ.อิทธิ มุสิกะพงษ์

41342 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2 : วิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมายล้มละลาย เล่ม 1

400 บาท

41342 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2: วิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมายล้มละลาย (Procedural Law II: Civil Procedure and Bankruptcy Law) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2552 ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2564 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-162-206-0) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563  (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-162-217-6) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-162-261-9)
หน่วยที่ 1 วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น (1) ผู้แต่ง ศ.ไพจิตร ปุญญพันธ์ ผศ.เอกพงศ์ คลังกรณ์
หน่วยที่ 2 วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น (2) ผู้แต่ง ศ.ไพจิตร ปุญญพันธ์ อ.อำไพ คลังกรณ์
หน่วยที่ 3 คดีมโนสาเร่และอนุญาโตตุลาการ ผู้แต่ง ศ.ไพจิตร ปุญญพันธ์ อ.อำไพ คลังกรณ์
หน่วยที่ 4 การพิจารณาโดยขาดนัด ผู้แต่ง ศ.ไพจิตร ปุญญพันธ์ อ.ประพันธ์ ทรัพย์แสง
หน่วยที่ 5 อุทธรณ์และฎีกา ผู้แต่ง อ.ธนวัตน์ เนติโพธิ์
หน่วยที่ 6 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา ผู้แต่ง ผศ.ดร.สมหมาย จันทร์เรือง
หน่วยที่ 7 การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง (1) ผู้แต่ง อ.ธนวัตน์ เนติโพธิ์ ผศ.วิภุส แสนเจริญ

41342 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2 : วิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมายล้มละลาย เล่ม 2

350 บาท

41342 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2: วิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมายล้มละลาย (Procedural Law II: Civil Procedure and Bankruptcy Law) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2552 ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2564 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-162-206-0) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563  (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-162-217-6) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-162-261-9)
หน่วยที่ 8 การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง (2) ผู้แต่ง ผศ.ดร.สมหมาย จันทร์เรือง
หน่วยที่ 9 การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง (3) ผู้แต่ง อ.ธนวัตน์ เนติโพธิ์ ผศ.วิภุส แสนเจริญ
หน่วยที่ 10 กระบวนการขอให้ลูกหนี้ล้มละลาย ผู้แต่ง อ.ชาญชัย ศรีแสงทรัพย์
หน่วยที่ 11 กระบวนการภายหลังคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ การหลุดพ้นจากภาวะล้มละลาย และการพิพากษาให้ล้มละลาย ผู้แต่ง อ.ชาญชัย ศรีแสงทรัพย์  
หน่วยที่ 12 วิธีการขอรับชำระหนี้และการจัดทรัพย์สินของลูกหนี้ ผู้แต่ง (ผู้เขียนเดิม) อ.ธนวัตน์ เนติโพธิ์ (ผู้ปรับปรุง) อ.ดร.พงษ์สิทธิ์ อรุณรัตนากุล
หน่วยที่ 13 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ อำนาจศาลและกระบวนพิจารณาคดีล้มละลาย ผู้แต่ง (ผู้เขียนเดิม) อ.ธนวัตน์ เนติโพธิ์ (ผู้ปรับปรุง) อ.ดร.พงษ์สิทธิ์ อรุณรัตนากุล
หน่วยที่ 14 การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ในคดีล้มละลาย (1) ผู้แต่ง อ.นวชาติ ยมะสมิต
หน่วยที่ 15 การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ในคดีล้มละลาย (2) ผู้แต่ง อ.นวชาติ ยมะสมิต

41343 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3 : วิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1

250 บาท

41343  กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3 : วิธีพิจารณาความอาญา  (Procedural Law 3 : Criminal Procedure) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2549 พิมพ์ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท (ISBN 9789749757482) พิมพ์ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2556 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท (ISBN 9789749757499) พิมพ์ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2556 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท (ISBN 9789749757505)  แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท (ISBN 9789749757512)
หน่วยที่ 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิธีพิจารณาความอาญา อำนาจสืบสวน สอบสวน และอำนาจศาล ผู้แต่ง รศ.สุจินตนา ชุมวิสูตร
หน่วยที่ 2. มาตรการบังคับทางอาญาเกี่ยวกับหมายเรียก หมายอาญา และการจับ ผู้แต่ง อ.พล.ต.ต.จุตติ ธรรมมโนวานิช  
หน่วยที่ 3. มาตรการบังคับทางอาญาเกี่ยวกับการค้น ควบคุม ขัง จำคุก และปล่อยชั่วคราว ผู้แต่ง อ.พล.ต.ต.จุตติ ธรรมมโนวานิช  
หน่วยที 4. หลักการสอบสวน ผู้แต่ง ผศ.ร.ท.วินัย ตูวิเชียร
หน่วยที่ 5. เทคนิคการสืบสวนและสอบสวน ผู้แต่ง อ.พล.ต.ต.ตรีจิรัช ชูเวช

41343 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3 : วิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 2

250 บาท

41343  กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3 : วิธีพิจารณาความอาญา  (Procedural Law 3 : Criminal Procedure) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2549 พิมพ์ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท (ISBN 9789749757482) พิมพ์ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2556 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท (ISBN 9789749757499) พิมพ์ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2556 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท (ISBN 9789749757505)  แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท (ISBN 9789749757512)
หน่วยที่ 6. การสั่งคดีอาญาของพนักงานอัยการและการชันสูตรพลิกศพ ผู้แต่ง อ.สมพร พรหมหิตาธร
หน่วยที่ 7. การฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา ผู้แต่ง รศ.สุจินตนา ชุมวิสูตร
หน่วยที่ 8. การไต่สวนมูลฟ้อง และการพิจารณาคดีในศาลชั้นต้น ผู้แต่ง ผศ.ร.ท.วินัย ตูวิเชียร
หน่วยที่ 9. การพิพากษาและคำสั่ง การอุทธรณ์ ฎีกา และการบังคับคดี ผู้แต่ง อ.ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล และ อ.อนันต์ ชุมวิสูตร
หน่วยที่ 10. พยานหลักฐานในคดีอาญา (1) ผู้แต่ง อ.รชฏ เจริญฉ่ำ

41343 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3 : วิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 3

250 บาท

41343  กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3 : วิธีพิจารณาความอาญา  (Procedural Law 3 : Criminal Procedure) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2549 พิมพ์ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท (ISBN 9789749757482) พิมพ์ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2556 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท (ISBN 9789749757499) พิมพ์ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2556 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท (ISBN 9789749757505)  แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท (ISBN 9789749757512)
หน่วยที่ 11. พยานหลักฐานในคดีอาญา (2) ผู้แต่ง อ.รชฏ เจริญฉ่ำ
หน่วยที่ 12. นิติเวชศาสตร์ (1) ผู้แต่ง ศ.เกียรติคุณ นพ.วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์
หน่วยที 13. นิติเวชศาสตร์ (2) ผู้แต่ง ผศ.นพแมน อิงคตานุวัฒน์
หน่วยที่ 14. วิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง และศาลเยาวชนและครอบครัว ผู้แต่ง อ.วัชรินทร์ ปัจเจกวิญญูสกุล
หน่วยที 15. การว่าความในคดีอาญา ผู้แต่ง อ.สมพร พรหมหิตาธร

41401 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย เล่ม 1

416 บาท

41401 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย( English for Lawyers ) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 416 บาท ISBN 9786165057929 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 364 บาท ISBN 9786165058087
หน่วยที่ 1. ธรรมชาติของการอ่าน การเขียนและการแปลข้อเขียนทางกฎหมาย ผู้แต่ง รศ.สมุทร เซ็นเชาวนิช
อ.วัชรชัย จิรจินดากุล
หน่วยที่ 2. คำศัพท์ สำนวน และการอ่านข้อเขียนทางกฎหมาย ผู้แต่ง อ.จิราพร สุทันกิตระ
หน่วยที่ 3. กฎหมายลักษณะละเมิด ผู้แต่ง อ.พงศ์จิรา เชิดชู
หน่วยที่ 4. ซื้อขาย จำนอง และค้ำประกัน ผู้แต่ง อ.พงษ์สิทธิ์ อรุณรัตนากุล
หน่วยที่ 5. กฎหมายหุ้นส่วนและบริษัท ผู้แต่ง อ.ชัชชัย ลาภปราถนาหน่วยที่ 6. กฎหมายครอบครัวและมรดก ผู้แต่ง อ.กุลวรัญ สุโรจน์
หน่วยที่ 7. ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ผู้แต่ง อ.เจตรวินท์ จิตสำราญ
หน่วยที่ 8. ความผิดเกี่ยวกับชีวิต การกระทำอันเป็นการป้องกันตนและการกระทำโดยจำเป็น ผู้แต่ง อ.เบญจพร วัชระวุฒิชัย

41401 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย เล่ม 2

364 บาท

41401 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย( English for Lawyers ) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 416 บาท ISBN 9786165057929 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 364 บาท ISBN 9786165058087
หน่วยที่ 9. กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและอนุญาโตตุลาการ ผู้แต่ง อ.ดร.วริยา ล้ำเลิศ
หน่วยที่ 10. กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ผู้แต่ง อ.กุลวรัญ สุโรจน์
หน่วยที่ 11. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.จิตตศุภางค์ ตันติภิรมย์
หน่วยที่ 12. กฎหมายแรงงาน ผู้แต่ง ผศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล
หน่วยที่ 13. กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ ผู้แต่ง อ.ปาริชาต มั่นสกุล
หน่วยที่ 14. กฎหมายสิทธิมนุษยชนและรัฐธรรมนูญ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ภาณุมาศ ขัดเงางาม
หน่วยที่ 15. กฎหมายปกครอง ผู้แต่ง อ.สิริพันธ์ พลรบ

41402 ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ เล่ม 1

350 บาท

41402  ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ  (Thai and Foreign Legal Systems) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2542 พิมพ์ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 9789746422703)  เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 9789746422710) แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท (ISBN 9789746422727)
หน่วยที่ 1. การศึกษากฎหมายในเชิงประวัติศาสตร์และเชิงเปรียบเทียบ ผู้แต่ง ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม
หน่วยที่ 2. สกุลกฎหมายโรมาโน–เยอรมนิก ผู้แต่ง ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
หน่วยที่ 3. ระบบกฎหมายของประเทศภาคพื้นทวีป ผู้แต่ง ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
หน่วยที 4. สกุลกฎหมายคอมมอน ลอว์ ผู้แต่ง อ.ดร.ชัยพร สมบุญวงค์
หน่วยที่ 5. ระบบกฎหมายแองโกล–อเมริกัน ผู้แต่ง ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม
หน่วยที่ 6. สกุลกฎหมายสังคมนิยม ผู้แต่ง รศ.ธงทอง จันทรางศุ
หน่วยที่ 7. สกุลกฎหมายศาสนาและประเพณีนิยม ผู้แต่ง อ.จามจุรี สิทธิวรรณรักษ์

41402 ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ เล่ม 2

400 บาท

41402  ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ  (Thai and Foreign Legal Systems) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2542 พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 9789746422703) พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2556 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 9789746422710) แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท (ISBN 9789746422727)
หน่วยที่ 8. ระบบกฎหมายจีนและญี่ปุ่น ผู้แต่ง อ.พิเชษฐ เมาลานนท์ และ ผศ.จินตนา ธนังกูล
หน่วยที่ 9. ระบบกฎหมายของประเทศอาเซียน ผู้แต่ง อ.พิเชษฐ เมาลานนท์ , ผศ.จินตนา ธนังกูล และ อ.พรเพชร วิชิตชลชัย
หน่วยที่ 10. ระบบกฎหมายไทยก่อนสมัยราชกาลที่ 5 ผู้แต่ง อ.เธียร เจริญวัฒนา
หน่วยที่ 11. การปฏิรูประบบกฎหมายไทย สมัยราชกาลที่ 5 ผู้แต่ง ผศ.เพชรา จารุสกุล
หน่วยที่ 12. ระบบกฎหมายไทยปัจจุบัน ผู้แต่ง ผศ.ศิริศักดิ์ ศุภมนตรี
หน่วยที 13. กฎหมายไทยเปรียบเทียบกับกฎหมายประเทศอื่นในสกุลกฎหมายโรมาโน-เยอรมนิก ผู้แต่ง อ.ดร.ไพจิตร สวัสดิสาร
หน่วยที่ 14. กฎหมายไทยเปรียบเทียบกับกฎหมายประเทศอื่นในสกุลกฎหมายคอมมอน ลอว์ ผู้แต่ง อ.พรเพชร วิชิตชลชัย และ อ.จรัญ ภักดีธนากุล
หน่วยที 15. แนวโน้มของระบบกฎหมายต่างๆในอนาคต ผู้แต่ง รศ.ศรีราชา เจริญพานิช

41404 กฏหมายแรงงาน เล่ม 1

250 บาท

41404 กฎหมายแรงงาน (Labour Law) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2528 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2547 ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2554 ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-162-512-2) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-162-517-7) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-162-541-2) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-505-844-5)
หน่วยที่ 1 หลักการของกฎหมายแรงงาน และสัญญาจ้างแรงงาน ผู้แต่ง ผศ.ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์
หน่วยที่ 2 การคุ้มครองการใช้แรงงาน ผู้แต่ง อ.ดร.ชัชชัย ลาภปรารถนา
หน่วยที่ 3 ค่าตอบแทนในการทำงาน ผู้แต่ง ผศ.เอกพงศ์ คลังกรณ์
หน่วยที่ 4 สวัสดิการแรงงาน ความปลอดภัยในการทำงาน และกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ผู้แต่ง ผศ.วิวิธ วงศ์ทิพย์
หน่วยที่ 5 การเลิกจ้างและค่าชดเชย ผู้แต่ง รศ.ชนินาฏ ลีดส์

41404 กฏหมายแรงงาน เล่ม 2

250 บาท

41404 กฎหมายแรงงาน (Labour Law) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2528 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2547 ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2554 ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-162-512-2) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-162-517-7) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-162-541-2) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-505-844-5)
หน่วยที่ 6 กฎหมายเงินทดแทน ผู้แต่ง ศ.สุดาศิริ วศวงศ์
หน่วยที่ 7 กฎหมายประกันสังคม ผู้แต่ง ผศ.ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์
หน่วยที่ 8 องค์การทางแรงงาน ผู้แต่ง อ.กำจร นากชื่น
หน่วยที่ 9 ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ผู้แต่ง รศ.ดร.กิติพงศ์ หังสพฤกษ์
หน่วยที่ 10 การเจรจาต่อรองและการระงับข้อพิพาทแรงงาน ผู้แต่ง รศ.ดร.กิติพงศ์ หังสพฤกษ์

41404 กฏหมายแรงงาน เล่ม 3

250 บาท

41404 กฎหมายแรงงาน (Labour Law) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2528 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2547 ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2554 ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-162-512-2) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-162-517-7) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-162-541-2) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-505-844-5)
หน่วยที่ 11 การปิดงานและการนัดหยุดงาน ผู้แต่ง ศ.เกษมสันต์ วิลาวรรณ
หน่วยที่ 12 การกระทำอันไม่เป็นธรรม ผู้แต่ง รศ.ดร.กิติพงศ์ หังสพฤกษ์
หน่วยที่ 13 การคุ้มครองแรงงานประเภทพิเศษ ผู้แต่ง ผศ.ดรปานทิพย์ พฤกษาชลวิทย์
หน่วยที่ 14 การจัดตั้งและการดำเนินงานของศาลแรงงาน ผู้แต่ง ศ.เกษมสันต์ วิลาวรรณ
หน่วยที่ 15 วิธีพิจารณาคดีแรงงาน ผู้แต่ง รศ.ชนินาฏ ลีดส์

41431 การบริหารงานยุติธรรม เล่ม 1

350 บาท

41431  การบริหารงานยุติธรรม (Criminal Justice Administration) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2550 พิมพ์ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN9789749943601 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789749943656 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789749943700
หน่วยที่ 1. การป้องกันและควบคุมอาชญากรรม ผู้แต่ง รศ.ดร.อัณณพ ชูบำรุง
หน่วยที่ 2. การบริหารงานและกระบวนการยุติธรรม  ผู้แต่ง รศ.สุพจน์ สุโรจน์
หน่วยที่ 3. การตำรวจ : ทฤษฎี การจัดองค์กร และการควบคุมตำรวจ ผู้แต่ง อ.พล.ตต.ดร.กฤษฎิ์ศักดิ์ วิชชารยะ
หน่วยที่ 4. ตำรวจกับการป้องกันและควบคุมอาชญากรรม ผู้แต่ง อ.พล.ต.ต.ดร.กฤษฎิ์ศักดิ์ วิชชารยะ
หน่วยที่ 5. นิติวิทยาศาสตร์กับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ผู้แต่ง พล.ตต.ประพัฒน์ คนตรง
หน่วยที่ 6. การทนายความ ผู้แต่ง รศ.ดร.กมลทิพย์ คติการ
หน่วยที่ 7. การอัยการ : ระบบงานและบทบาทของอัยการ ผู้แต่ง อ.เข็มชัย ชุติวงศ์

41431 การบริหารงานยุติธรรม เล่ม 2

400 บาท

41431  การบริหารงานยุติธรรม (Criminal Justice Administration) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2550 พิมพ์ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN9789749943601 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789749943656 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789749943700
หน่วยที่ 8. การศาลยุติธรรม : ระบบงานศาลยุติธรรม ผู้แต่ง อ.ยงยุทธ แสงรุ่งเรือง
หน่วยที่ 9. ศาลกับการพิจารณาพิพากษาคดี ผู้แต่ง อ.ยงยุทธ แสงรุ่งเรือง
หน่วยที่ 10. การคุมประพฤติ ผู้แต่ง รศ.สุพจน์ สุโรจน์ 
หน่วยที่ 11. การราชทัณฑ์ : ทฤษฎีและการจัดการองค์กร ผู้แต่งอ.นัทธี จิตสว่าง 
หน่วยที่ 12. การราชทัณฑ์ : การปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดในสถานที่ควบคุมและในชุมชน ผู้แต่ง อ.ดร.อายุตม์ สินธพพันธุ์
หน่วยที่ 13. การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในกระบวนการยุติธรรม ผู้แต่ง อ.ดร.อังคณา บุญสิทธิ์
หน่วยที่ 14. การประสานงานในกระบวนการยุติธรรม ผู้แต่ง รศ.ดร.อัณณพ ชูบำรุง
หน่วยที่ 15. การพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญา ผู้แต่ง รศ.สุพจน์ สุโรจน์

41432 กฎหมายอาญา 3 : ความผิดอาญาตามกฎหมายอื่น เล่ม 1

400 บาท

41432 กฎหมายอาญา 3 : ความผิดอาญาตามกฎหมายอื่น (Criminal Law 3 : Special Law offenses) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2553 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786165051521 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786165051569 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165051835
หน่วยที่ 1. ความผิดเกี่ยวกับคนเข้าเมือง การทะเบียนคนต่างด้าว การทำงานของต่างด้าว ผู้แต่ง รศ.วิมาน กฤตพลวิมาน
หน่วยที่ 2. ความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนและอาวุธยุทธภัณฑ์ ผู้แต่ง ผศ.ภัฏฐิญา สิริบวรพิพัฒน์
หน่วยที่ 3. ความผิดเกี่ยวกับจดแจ้งการพิมพ์และวิทยุคมนาคม ผู้แต่ง รศ.วิมาน กฤตพลวิมาน
หน่วยที่ 4. ความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และการค้าประเวณี ผู้แต่ง รศ.สุจินตนา ชุมวิสูตร
หน่วยที่ 5. ความผิดเกี่ยวกับไพ่ สุรา ยาสูบ และการพนัน ผู้แต่ง ผศ.ภัฏฐิญา สิริบวรพิพัฒน์
หน่วยที่ 6. ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ผู้แต่ง อ.วิวิธ วงศ์ทิพย์
หน่วยที่ 7. ความผิดเกี่ยวกับการควบคุมการขอทาน การเรี่ยไร และการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ผู้แต่ง รศ.จิตรา เพียรล้ำเลิศ

41432 กฎหมายอาญา 3 : ความผิดอาญาตามกฎหมายอื่น เล่ม 2

350 บาท

41432 กฎหมายอาญา 3 : ความผิดอาญาตามกฎหมายอื่น (Criminal Law 3 : Special Law offenses) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2553 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786165051521 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786165051569 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165051835
หน่วยที่ 9. ความผิดเกี่ยวกับโรงแรมและหอพัก ผู้แต่ง รศ.วิกรณ์ รักษ์ปวงชน
หน่วยที่ 10. ความผิดเกี่ยวกับภาพยนตร์และวิดีทัศน์ และสถานบริการ ผู้แต่ง รศ.จิตรา เพียรล้ำเลิศ
หน่วยที่ 11. ความผิดเกี่ยวกับรถยนต์ และสัตว์พาหนะ ผู้แต่ง รศ.สุจินตนา ชุมวิสูตร
หน่วยที่ 12. ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ผู้แต่ง อ.วิวิธ วงศ์ทิพย์
หน่วยที่ 13. ความผิดเกี่ยวกับการเดินเรือและการเดินอากาศ ผู้แต่ง อ.จิราพร สุทันกิตระ
หน่วยที่ 14. ความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคและการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง รศ.มาลี สุรเชษฐ
หน่วยที่ 15. ความผิดเกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้และสัตว์ป่า ผู้แต่ง รศ.มาลี สุรเชษฐ

41444 ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย เล่ม 1

350 บาท

41444  ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย  (Professional Experience in Law) พิมพ์ครั้งที่ 39 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 9789746132572)  เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 9789746132886) แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท (ISBN 9789746422024)
หน่วยที่ 1. สถานภาพและการประกอบวิชาชีพกฎหมาย ผู้แต่ง รศ.วิสาร พันธุนะ และ ผศ.มาลี สุรเชษฐ
หน่วยที่ 2. การจัดการสำนักงานทนายความ ผู้แต่ง อ.สิทธิโชค ศรีเจริญ
หน่วยที่ 3. การร่างสัญญา การตรวจสัญญา และการทำพินัยกรรม ผู้แต่ง อ.สิทธิโชค ศรีเจริญ
หน่วยที 4. การทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน การจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท สิทธิบัตร และการเสียภาษีอากร ผู้แต่ง อ.สมจิตร ทองประดับ, อ.สุรเดช พหลภาคย์, อ.ยรรยง พวงราช และ อ.ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม
หน่วยที่ 5. การเตรียมคดี ผู้แต่ง อ.วิลาศ เวชภูติ
หน่วยที่ 6. การเรียงคำฟ้อง คำให้การ และคำคู่ความ ผู้แต่ง อ.สิทธิโชค ศรีเจริญ
หน่วยที่ 7. การสืบพยานและการซักถามพยาน ผู้แต่ง อ.สิทธิโชค ศรีเจริญ

41444 ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย เล่ม 2

400 บาท

41444  ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย  (Professional Experience in Law) พิมพ์ครั้งที่ 38 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 9789746132572)  เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 9789746132886) แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท (ISBN 9789746422024)
หน่วยที่ 8. การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน ผู้แต่ง ศ.บัญญัติ สุชีวะ, อ.พิพัฒน์ จักรางกูร และ อ.ชนินาฏ ณ เชียงใหม่
หน่วยที่ 9. การเรียงคำพิพากษา และคำสั่ง ผู้แต่ง ศ.บัญญัติ สุชีวะ, อ.พิพัฒน์ จักรางกูร และ อ.ชนินาฏ ณ เชียงใหม่
หน่วยที่ 10. การเรียงคำฟ้องอุทธรณ์ และคำแก้อุทธรณ์ฎีกา ผู้แต่ง อ.มณี เทพภักดี
หน่วยที่ 11. การขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง ผู้แต่ง อ.ไกรสร บารมีอวยชัย
หน่วยที่ 12. การดำเนินคดีพิเศษบางประเภท ผู้แต่ง อ.ไกรสร บารมีอวยชัย, อ.ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล และ อ.ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม
หน่วยที 13. การดำเนินคดีภาษีอากร ผู้แต่ง ศ.จิตติ ติงศภัทิย์, อ.พิพัฒน์ จักรางกูร, อ.มณี เทพภักดี, อ.ปรีชา โกไศยกานนท์, อ.จักรกฤษณ์ ควรพจน์ และ อ.กรกันยา กันยะพงศ์
หน่วยที่ 14. กระบวนการกลุ่มและการทำงานเป็นคณะ ผู้แต่ง รศ.ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร, รศ.ดร.ประดินันท์ อุปรมัย และ อ.ประมวญ บุณยะโหตระ
หน่วยที 15. การพัฒนาภาวะผู้นำ ผู้แต่ง ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน, รศ.ดร.สวนิต ยภาภัย, รศ.นภาลัย สุวรรณธาดา, รศ.สมพิศ คูศรีพิทักษ์, ผช.ธรรมรส โชติกุญชร และ อ.ประวีณ ณ นคร

41451 กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 1

400 บาท

41451 กฎหมายระหว่างประเทศ  (International Law) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2548 พิมพ์ครั้งที่ 21 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท (ISBN 9789749755938)  เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 9789749755945) แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท (ISBN 9789746453356)
หน่วยที่ 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ ผู้แต่ง ศ.ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์ และ อ.ดร.วิสูตร ตุวยานนท์
หน่วยที่ 2. บุคคลในกฎหมายระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.ดร.วีระพันธุ์ วัชราทิตย์ และ ผศ.จิตรา เพียรล้ำเลิศ
หน่วยที่ 3. เขตแดนและเขตอำนาจรัฐ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปะกุล และ ผศ.จิตรา เพียรล้ำเลิศ
หน่วยที 4. ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายใน ผู้แต่ง ศ.ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์ และ อ.ดร.วิสูตร ตุวยานนท์
หน่วยที่ 5. สนธิสัญญา ผู้แต่ง ผศ.ดร.ลาวัลย์ ถนัดศิลปกุล
หน่วยที่ 6. การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศโดยสันติวิธี ผู้แต่ง ศ.ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์ และ อ.ดร.วิสูตร ตุวยานนท์
หน่วยที่ 7. กฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับการจำกัดการใช้กำลังทางทหาร ผู้แต่ง ศ.ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์
หน่วยที่ 8. ความรับผิดชอบของรัฐ ผู้แต่ง รศ.ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช

41451 กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 2

350 บาท

41451 กฎหมายระหว่างประเทศ  (International Law) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2548 พิมพ์ครั้งที่ 21 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท (ISBN 9789749755938)  เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 9789749755945) แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท (ISBN 9789746453356)
หน่วยที่ 9. กฎหมายองค์การระหว่างประเทศ ผู้แต่ง ศ.ดร.ชุมพร ปัจจุสานนท์
หน่วยที่ 10. กฎหมายการทูต ผู้แต่ง ศ.ดร.ชุมพร ปัจจุสานนท์
หน่วยที่ 11. กฎหมายทะเล ผู้แต่ง รศ.ดร.มัลลิกา พินิจจันทร์
หน่วยที่ 12. กฎหมายว่าด้วยสัญญา และนิติฐานะของคนต่างด้าวในประเทศไทย ผู้แต่ง รศ.ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช
หน่วยที 13. หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการขัดกันแห่งกฎหมายและพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย ผู้แต่ง ศ.ดร.ชุมพร ปัจจุสานนท์
หน่วยที่ 14. การขัดกันแห่งเขตอำนาจศาลและการยอมรับและบังคับตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศ ผู้แต่ง ศ.ดร.ชุมพร ปัจจุสานนท์ และ ผศ.จันตรี สินศุภฤกษ์
หน่วยที 15. ความร่วมมือระหว่างประเทศในการปราบปรามอาชญากรรม ผู้แต่ง รศ.ประกอบ ประพันธ์เนติวุฒิ และ ผศ.ดร.ลาวัลย์ ถนัดศิลปกุล

41452 สถาบันระหว่างประเทศ เล่ม 1

350 บาท

41452  สถาบันระหว่างประเทศ  (International Institutes) พิมพ์ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 9789746112178)  เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 9789746112703) แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท (ISBN 9789746421171)
หน่วยที่ 1. แนวคิดทั่วไปว่าด้วยสถาบันระหว่างประเทศ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ธารทอง ทองสวัสดิ์
หน่วยที่ 2. สันนิบาตชาติ ผู้แต่ง อ.ดร.รุ่งพงษ์ ชัยนาม
หน่วยที่ 3. สหประชาชาติ ผู้แต่ง อ.ดร.ชุมพร ปัจจุสานนท์
หน่วยที 4. กิจกรรมและบทบาทของสหประชาชาติ ผู้แต่ง รศ.ดร.สมพงศ์ ชูมาก
หน่วยที่ 5. ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ผู้แต่ง ผศ.ศรีราชา เจริญพานิช
หน่วยที่ 6. สถาบันระหว่างประเทศทางเศรษฐกิจ ผู้แต่ง อ.ดร.ชุมพร ปัจจุสานนท์
หน่วยที่ 7. สถาบันระหว่างประเทศทางสังคม ผู้แต่ง อ.รสลิน ธำรงวิทย์

41452 สถาบันระหว่างประเทศ เล่ม 2

400 บาท

41452  สถาบันระหว่างประเทศ  (International Institutes) พิมพ์ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 9789746112178)  เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 9789746112703) แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท (ISBN 9789746421171)
หน่วยที่ 8. ที่ประชุมมนตรีแห่งยุโรปและประชาคมยุโรป ผู้แต่ง อ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
หน่วยที่ 9. สหภาพยุโรปตะวันตกและนาโต้ ผู้แต่ง อ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
หน่วยที่ 10. กติกาสัญญาวอร์ซอและโคมีคอน ผู้แต่ง ผศ.ดร.ธารทอง ทองสวัสดิ์
หน่วยที่ 11. ความเป็นมาและโครงสร้างของอาเซียน ผู้แต่ง ศ.ดร.กระมล ทองธรรมชาติ
หน่วยที่ 12. บทบาทของอาเซียนในปัจจุบันและอนาคต ผู้แต่ง ศ.ดร.กระมล ทองธรรมชาติ
หน่วยที 13. สถาบันระหว่างประเทศอื่นๆ ผู้แต่ง อ.รสลิน ธำรงวิทย์
หน่วยที่ 14. องค์การที่ไม่ใช่ระหว่างรัฐบาล ผู้แต่ง รศ.ดร.สมพงศ์ ชูมาก
หน่วยที 15. ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสถาบันระหว่างประเทศ ผู้แต่ง รศ.ดร.สมพงศ์ ชูมาก

41454 กฎหมายสิทธิมนุษยชน เล่ม 1

350 บาท

41454  กฎหมายสิทธิมนุษยชน  (Human Rights Law) พิมพ์ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 9789749803400)  พิมพ์ครั้งที่ 8 พ.ศ.2556 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 9789749803417) แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท (ISBN 9789749756034)
หน่วยที่ 1. แนวคิดและพัฒนาการของกฎหมายสิทธิมนุษยชน ผู้แต่ง ผศ.วิชัย ศรีรัตน์
หน่วยที่ 2. กฎหมายสิทธิมนุษยชนในกฎหมายระหว่างประเทศ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ศารทูล สันติวาสะ
หน่วยที่ 3. บทบาทของสหประชาชาติและองค์การเอกชนในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ผู้แต่ง อ.อัจฉรา ฉายากุล
หน่วยที 4. การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยองค์การระหว่างประเทศระดับภูมิภาค ผู้แต่ง ผศ.วิชัย ศรีรัตน์
หน่วยที่ 5. สิทธิประชาคม ผู้แต่ง อ.ไอลดา โชติช่วง
หน่วยที่ 6. สิทธิเกี่ยวกับเนื้อตัวร่างกายของบุคคล ผู้แต่ง รศ.วิสาร พันธุนะ
หน่วยที่ 7. สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ผู้แต่ง อ.ชาติ ชัยเดชสุริยะ

41454 กฎหมายสิทธิมนุษยชน เล่ม 2

400 บาท

41454  กฎหมายสิทธิมนุษยชน  (Human Rights Law) พิมพ์ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2561เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 9789749803400)  พิมพ์ครั้งที่ 8 พ.ศ.2556 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 9789749803417) แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท (ISBN 9789749756034)
หน่วยที่ 8. สิทธิเกี่ยวกับมโนธรรมและความเป็นส่วนตัว ผู้แต่ง ผศ.จรัล ดิษฐาอภิชัย
หน่วยที่ 9. สิทธิเกี่ยวกับการเมือง ผู้แต่ง ผศ.ภาณุมาศ ขัดเงางาม
หน่วยที่ 10. สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ผู้แต่ง อ.ดร.ศรีรักษ์ ผลิพัฒน์
หน่วยที่ 11. สิทธิในสุขภาพและสิทธิในการศึกษา ผู้แต่ง อ.ดร.ศรีรักษ์ ผลิพัฒน์
หน่วยที่ 12. สิทธิสตรีและสิทธิเด็ก ผู้แต่ง อ.วันชัย รุจนวงศ์
หน่วยที 13. องค์กรคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ผู้แต่ง อ.คมสัน โพธิ์คง
หน่วยที่ 14. กฎหมายมนุษยธรรมและกฎหมายผู้ลี้ภัย ผู้แต่ง ผศ.ดร.ศารทูล สันติวาสะ
หน่วยที 15. สถานการณ์สิทธิมนุษยชนสากลและสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย ผู้แต่ง ผศ.จรัล ดิษฐาอภิชัย

41455 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เล่ม 1

400 บาท

41455  กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Law) พิมพ์ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9789746455114 เล่ม (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9789746455121 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789746455138
หน่วยที่ 1. แนวคิดและวิวัฒนาการของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ผู้แต่ง รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ควรพจน์ อ.นันทา อินทนนท์
หน่วยที่ 2. การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ ผู้แต่ง รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ควรพจน์ อ.ดร.ธรรมนูญ พิทยาภรณ์
หน่วยที่ 3. การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศภายใต้องค์การการค้าโลก ผู้แต่ง รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ควรพจน์ อ.ดร.พรชัย ด่านวิวัฒน์
หน่วยที่ 4. ลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดง ผู้แต่ง ผศ.ดร.พิศวาท สุคนธพันธ์
หน่วยที่ 5. การละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดง ผู้แต่ง อ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก
หน่วยที่ 6. หลักเกณฑ์การคุ้มครองและการใช้สิทธิตามสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ผู้แต่ง ผศ.ภานุมาศ ขัดเงางาม
หน่วยที่ 7. การละเมิดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ผู้แต่ง อ.ชวลิต อัตถศาสตร์ อ.กัลยารัตน์ ชินศรีวงศ์กูล
หน่วยที่ 8. หลักเกณฑ์การคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้า ผู้แต่ง อ.วิชัย อริยะนันทกะ

41455 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เล่ม 2

350 บาท

41455  กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Law) พิมพ์ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9789746455114 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9789746455121 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789746455138
หน่วยที่ 9. การละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า ผู้แต่ง อ.วัส ติงสมิตร
หน่วยที่ 10. การแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม ผู้แต่ง ผศ.วิมาน กฤตพลวิมาน
หน่วยที่ 11. การคุ้มครองความลับทางการค้า ผู้แต่ง ผศ.วิมาน กฤตพลวิมาน
หน่วยที่ 12. การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ผู้แต่ง ผศ.วิมาน กฤตพลวิมาน
หน่วยที่ 13. เทคโนโลยีชีวภาพและการคุ้มครองพันธุ์พืช ผู้แต่ง อ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก และ ผศ.ดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์
หน่วยที่ 14. การคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวมและมัลติมีเดีย ผู้แต่ง อ.ดร.เลอสรร ธนสุกาญจน์ และ อ.สราวุธ เบญจกุล
หน่วยที่ 15. ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.ปริญญา ดีผดุง

41456 การคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า เล่ม 1

350 บาท

41456 การคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า (Consumer Protection Law & Competition Law) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161612580 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161612603 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161612733
หน่วยที่ 1. ทฤษฎี ปรัชญา แนวความคิด และหลักการสำคัญในการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้แต่ง อ.เกวลิน ต่อปัญญาชาญ
หน่วยที่ 2. การคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทย ผู้แต่ง รศ.วิมาน กฤตพลวิมาน
หน่วยที่ 3. การคุ้มครองผู้บริโภคตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองด้านการโฆษณาและด้านฉลาก ผู้แต่ง อ.ธนัชพร กังสังข์
หน่วยที่ 4. การคุ้มครองผู้บริโภคตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองด้านสัญญา และด้านสินค้ากับบริการที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค ผู้แต่ง อ.ตะวัน เดชภิรัตนมงคล
หน่วยที่ 5. การคุ้มครองผู้บริโภคตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร ผู้แต่ง รศ.วิกรณ์ รักษ์ปวงชน
หน่วยที่ 6. การคุ้มครองผู้บริโภคตามกฎหมายว่าด้วยยา ผู้แต่ง รศ.วิกรณ์ รักษ์ปวงชน
หน่วยที่ 7. การคุ้มครองผู้บริโภคตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องสำอางค์และเครื่องมือแพทย์ ผู้แต่ง อ.สิริกานต์ อยู่เรือง

41456 การคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า เล่ม 2

400 บาท

41456 การคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า (Consumer Protection Law & Competition Law) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161612580 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161612603 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161612733
หน่วยที่ 8. การคุ้มครองผู้บริโภคตามกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าบริการ และมาตรชั่งตวงวัด ผู้แต่ง อ.ตะวัน เดชภิรัตนมงคล
หน่วยที่ 9. กฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบในผลิตภัณฑ์ (1) ผู้แต่ง อ.ธีรวัฒน์ จันทรสมบูรณ์
หน่วยที่ 10. กฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบในผลิตภัณฑ์ (2) ผู้แต่ง อ.ธีรวัฒน์ จันทรสมบูรณ์
หน่วยที่ 11. กฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (1) ผู้แต่ง อ.เกวลิน ต่อปัญญาชาญ
หน่วยที่ 12. กฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (2) ผู้แต่ง อ.เกวลิน ต่อปัญญาชาญ
หน่วยที่ 13. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า (1) ผู้แต่ง อ.ปัณณวิช ทัพภวิมล
หน่วยที่ 14. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า (2) ผู้แต่ง อ.ปัณณวิช ทัพภวิมล
หน่วยที่ 15. กรณีศึกษาเกี่ยวกับคดีคุ้มครองผู้บริโภค ผู้แต่ง อ.กฤติญดา เกิดลาภผล

41458 อาชญากรรมทางธุรกิจ เล่ม 1

400 บาท

41458 อาชญากรรมทางธุรกิจ (Business Crime) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161621094 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161621216 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161621599
หน่วยที่ 1. ความหมาย ลักษณะของอาชญากรรมทางธุรกิจและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ผู้แต่ง ศ. วีระพงษ์ บุญโญภาส
หน่วยที่ 2. ประเภทของอาชญากรรมทางธุรกิจกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ผู้แต่ง ผศ.ดร. สาธิตา วิมลคุณารักษ์ และ อ.ดร. ธนัทเทพ เธียรประสิทธิ์
หน่วยที่ 3. ความผิดเกี่ยวกับสถาบันการเงิน ผู้แต่ง อ.ดร. สุพัตรา แผนวิชิต
หน่วยที่ 4. ความผิดเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผู้แต่ง ผศ. ปัณณวิช ทัพภวิมล
หน่วยที่ 5. ความผิดเกี่ยวกับเงินนอกระบบ ผู้แต่ง อ.ดร. สุพัตรา แผนวิชิต
หน่วยที่ 6. ความผิดเกี่ยวกับการค้าและการพาณิชย์ ผู้แต่ง ผศ. เอกพงศ์ คลังกรณ์
หน่วยที่ 7. ความผิดเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ผู้แต่ง อ. ปกรณ์ คุณสาระ และ อ. ภรมาภา อุดมวัฒน์ทวี

41458 อาชญากรรมทางธุรกิจ เล่ม 2

350 บาท

41458 อาชญากรรมทางธุรกิจ (Business Crime) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161621094 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161621216 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161621599
หน่วยที่ 8. ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ผู้แต่ง อ.ดร. ธนัทเทพ เธียรประสิทธิ์
หน่วยที่ 9. ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง ผศ. เกวลิน ต่อปัญญาชาญ
หน่วยที่ 10. ความผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ผู้แต่ง ผศ. วิภุส แสนเจริญ
หน่วยที่ 11. ความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน ผู้แต่ง ผศ. ปัณณวิช ทัพภวิมล
หน่วยที่ 12. อาชญากรรมทางธุรกิจกับความผิดเกี่ยวกับภาษีอากร ผู้แต่ง อ.ดร. สุพัตรา แผนวิชิต
หน่วยที่ 13. อาชญากรรมทางธุรกิจกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ผู้แต่ง ผศ.ดร. วรรณวิภา เมืองถ้ำ
หน่วยที่ 14. มาตรการพิเศษกับอาชญากรรมทางธุรกิจ ผู้แต่ง ผศ.ดร. วรรณวิภา เมืองถ้ำ
หน่วยที่ 15. การบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางธุรกิจ ผู้แต่ง ศ. วีระพงษ์ บุญโญภาส และ อ.ดร. สุพัตรา แผนวิชิต