40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป เล่ม 1

350 บาท

40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป เล่ม 2

400 บาท

40103 กฎหมายเกษตร เล่ม 1

350 บาท

40103 กฎหมายเกษตร เล่ม 2

400 บาท

40205 กฎหมายธุรกิจ เล่ม 1

350 บาท

40205 กฎหมายธุรกิจ เล่ม 2

400 บาท

41002 เศรษฐศาสตร์การเมืองการปกครองสำหรับชุมชน เล่ม 1

400 บาท

41002 เศรษฐศาสตร์การเมืองการปกครองสำหรับชุมชน เล่ม 2

350 บาท

41003 การบริหารจัดการชุมชน เล่ม 1

350 บาท

41003 การบริหารจัดการชุมชน เล่ม 2

400 บาท

41004 เสริมประสบการณ์ผู้นำชุมชน เล่ม 1

350 บาท

41004 เสริมประสบการณ์ผู้นำชุมชน เล่ม 2

400 บาท

41005 การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เล่ม 1

350 บาท

41005 การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เล่ม 2

400 บาท

41006 การบริหารองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น เล่ม 1

350 บาท

41006 การบริหารองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น เล่ม 2

400 บาท

41007 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เล่ม 1

400 บาท

41007 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เล่ม 2

350 บาท

41008 การจัดการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เล่ม 1

350 บาท

41008 การจัดการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เล่ม 2

400 บาท

41201 กฎหมายมหาชน เล่ม 1

350 บาท

41201 กฎหมายมหาชน เล่ม 2

400 บาท

41211 กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา เล่ม 1

350 บาท

41211 กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา เล่ม 2

400 บาท

41212 กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด เล่ม 1

350 บาท

41212 กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด เล่ม 2

400 บาท

41213 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน เล่ม 1

400 บาท

41213 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน เล่ม 2

350 บาท

41231 กฎหมายอาญา 1 : ภาคบทบัญญัติทั่วไป เล่ม 1

350 บาท

41231 กฎหมายอาญา 1 : ภาคบทบัญญัติทั่วไป เล่ม 2

400 บาท

41232 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด เล่ม 1

250 บาท

41232 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด เล่ม 2

250 บาท

41232 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด เล่ม 3

250 บาท

41311 กฎหมายแพ่ง 3: ครอบครัวมรดก เล่ม 1

350 บาท

41311 กฎหมายแพ่ง 3: ครอบครัวมรดก เล่ม 2

400 บาท

41321 กฎหมายพาณิชย์ 1 เล่ม 1

350 บาท

41321 กฎหมายพาณิชย์ 1 เล่ม 2

400 บาท

41322 กฎหมายพาณิชย์ 2 (ยืม ฝากทรัพย์ ตัวแทน ประกันภัย) เล่ม 1

350 บาท

41322 กฎหมายพาณิชย์ 2 (ยืม ฝากทรัพย์ ตัวแทน ประกันภัย) เล่ม 2

400 บาท

41323 กฎหมายพาณิชย์ 3 เล่ม 1

350 บาท

41323 กฎหมายพาณิชย์ 3 เล่ม 2

400 บาท

41324 กฎหมายพาณิชย์ 4 : หุ้นส่วน บริษัท เล่ม 1

250 บาท

41324 กฎหมายพาณิชย์ 4 : หุ้นส่วน บริษัท เล่ม 2

250 บาท

41324 กฎหมายพาณิชย์ 4 : หุ้นส่วน บริษัท เล่ม 3

250 บาท

41341 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 เล่ม 1

250 บาท

41341 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 เล่ม 2

250 บาท

41341 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 เล่ม 3

250 บาท

41342 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2 : วิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมายล้มละลาย เล่ม 1

400 บาท

41342 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2 : วิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมายล้มละลาย เล่ม 2

350 บาท

41343 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3 : วิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1

250 บาท

41343 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3 : วิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 2

250 บาท

41343 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3 : วิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 3

250 บาท

41401 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย เล่ม 1

416 บาท

41401 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย เล่ม 2

364 บาท

41402 ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ เล่ม 1

350 บาท

41402 ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ เล่ม 2

400 บาท

41404 กฏหมายแรงงาน เล่ม 1

350 บาท

41404 กฏหมายแรงงาน เล่ม 2

400 บาท

41431 การบริหารงานยุติธรรม เล่ม 1

350 บาท

41431 การบริหารงานยุติธรรม เล่ม 2

400 บาท

41432 กฎหมายอาญา 3 : ความผิดอาญาตามกฎหมายอื่น เล่ม 1

400 บาท

41432 กฎหมายอาญา 3 : ความผิดอาญาตามกฎหมายอื่น เล่ม 2

350 บาท

41444 ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย เล่ม 1

350 บาท

41444 ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย เล่ม 2

400 บาท

41451 กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 1

400 บาท

41451 กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 2

350 บาท

41452 สถาบันระหว่างประเทศ เล่ม 1

350 บาท

41452 สถาบันระหว่างประเทศ เล่ม 2

400 บาท

41454 กฎหมายสิทธิมนุษยชน เล่ม 1

350 บาท

41454 กฎหมายสิทธิมนุษยชน เล่ม 2

400 บาท

41455 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เล่ม 1

400 บาท

41455 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เล่ม 2

350 บาท

41456 การคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า เล่ม 1

350 บาท

41456 การคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า เล่ม 2

400 บาท

Close Menu
Close Panel