91701 สังคมไทยกับการส่งเสริมการเกษตร เล่ม 1

600 บาท

91701 สังคมไทยกับการส่งเสริมการเกษตร (Thai Society and Agricultural Extension) พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ.2554 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-6) ราคา 600 บาท (ISBN 9789746429320) เล่ม 2 (หน่วยที่ 7-10) ราคา 400 บาท (ISBN 9789746429337) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 9789746429344) แนวการศึกษาราคา 300 บาท (ISBN)
หน่วยที่ 1. เกษตรกรรมกับสังคมไทย ผู้แต่ง ศ.ดร.พัทยา สายหู
หน่วยที่ 2. เกษตรกรกับสังคมชนบท ผู้แต่ง รศ.สมจิต โยธะคง ผศ.บำเพ็ญ เขียวหวาน อ.ดร.สุวินัย รันดาเว
หน่วยที่ 3. สังคมเมืองกับชนบทไทย ผู้แต่ง ศ.ดร.พัทยา สายหู
หน่วยที่ 4. สังคมราชการกับงานส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.พรชุลีย์ นิลวิเศษ
หน่วยที่ 5. องค์กรเกษตรกรและพลังกลุ่ม ผู้แต่ง รศ.ดร.พรชุลีย์ นิลวิเศษ
หน่วยที่ 6. ทฤษฎีและแนวทางการพัฒนาสังคม ผู้แต่ง ศ.ดร.ดิเรก ฤกษ์หร่าย

91701 สังคมไทยกับการส่งเสริมการเกษตร เล่ม 2

400 บาท

91701 สังคมไทยกับการส่งเสริมการเกษตร (Thai Society and Agricultural Extension) พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ.2554 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-6) ราคา 600 บาท (ISBN 9789746429320) เล่ม 2 (หน่วยที่ 7-10) ราคา 400 บาท (ISBN 9789746429337) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 9789746429344) แนวการศึกษาราคา 300 บาท (ISBN)
หน่วยที่ 7. ทฤษฎีและแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจ ผู้แต่ง อ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย
หน่วยที่ 8. สภาพเศรษฐกิจไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แต่ง รศ.ดร.สมศักดิ์ มีทรัพย์หลาก
หน่วยที่ 9. สภาพเศรษฐกิจไทยในภาคเกษตรกรรม ผู้แต่ง อ.ดร.นงนุช ปรมาคม
หน่วยที่ 10. เศรษฐกิจไทยและการค้าระหว่างประเทศ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ

91701 สังคมไทยกับการส่งเสริมการเกษตร เล่ม 2

500 บาท

91701 สังคมไทยกับการส่งเสริมการเกษตร (Thai Society and Agricultural Extension) พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ.2554 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-6) ราคา 600 บาท (ISBN 9789746429320) เล่ม 2 (หน่วยที่ 7-10) ราคา 400 บาท (ISBN 9789746429337) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 9789746429344) แนวการศึกษาราคา 300 บาท (ISBN)
หน่วยที่ 11. การวินิจฉัยชุมชนเพื่อนำการเปลี่ยนแปลง ผู้แต่ง ศ.ดร.ดิเรก ฤกษ์หร่าย
หน่วยที่ 12. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีผลต่อการส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.สิน พันธุ์พินิจ
หน่วยที่ 13. การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.ปัญญา หิรัญรัศมี
หน่วยที่ 14. การบริหารงานส่งเสริมการเกษตรกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ผู้แต่ง รศ.ดร.สิน พันธุ์พินิจ
หน่วยที่ 15 กรณีศึกษางานส่งเสริมการเกษตรในสังคมไทย ผู้แต่ง อ.สมศักดิ์ สุริโย อ.ดร.ศิลป์ชัย ยุกติรัตน อ.ชาญพิทยา ฉิมพาลี

91702 การส่งเสริมการเกษตรนานาชาติ เล่ม 1

600 บาท

91702 การส่งเสริมการเกษตรนานาชาติ (International and Agricultural Extension) พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.2555 เล่ม 1  (หน่วยที่1-6) ราคา 600 บาท (ISBN 9789746438919) เล่ม 2  (หน่วยที่7-15) ราคา 900 (ISBN 9789746438933) แนวการศึกษาราคา 300 บาท (ISBN)
หน่วยที่ 1. สภาพทางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคต่างๆของโลก ผู้แต่ง รศ.ดร.ภรณี ต่างวิวัฒน์ อ.ดร.อัจฉรา โพธิ์ดี
หน่วยที่ 2. สภาพความต้องการและการผลิตทางการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.ภรณี ต่างวิวัฒน์ รศ.ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ
หน่วยที่ 3. การพัฒนาการเกษตรของโลกในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่21ผู้แต่ง รศ.ดร.สุนันท์ สีสังข์
หน่วยที่ 4. องค์การนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ผู้แต่ง อ.ดร.อดิศักดิ์ ศรีสรรพกิจ อ.รัตนา ถนอมศักดิ์ยุทธ
หน่วยที่ 5. การร่วมมือ การจัดการกลุ่มอาเซียน เอเปค นาฟต้า ผู้แต่ง อ.ดร.อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย อ.ดุจเดือน ศศะนาวิน
หน่วยที่ 6. การค้าสินค้าเกษตรและการกระจายผลผลิตในต่างประเทศ ผู้แต่ง อ.ดร.อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย อ.ดุจเดือน ศศะนาวิน

91702 การส่งเสริมการเกษตรนานาชาติ เล่ม 2

900 บาท

91702 การส่งเสริมการเกษตรนานาชาติ (International and Agricultural Extension) พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.2555 เล่ม (หน่วยที่1-6) ราคา 600 บาท (ISBN 9789746438919) เล่ม 2 (หน่วยที่7-15) ราคา 900 (ISBN 9789746438933) แนวการศึกษาราคา 300 บาท (ISBN)
หน่วยที่ 7 การส่งเสริมการเกษตรในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้แต่ง รศ.ดร.สุนันท์ สีสังข์
หน่วยที่ 8 การส่งเสริมการเกษตรในประเทศญี่ปุ่น ผู้แต่ง อ.ชวาลวุฑฒ ไชยนุวัติ อ.เศวต งามสรรพ์
หน่วยที่ 9. การส่งการเกษตรในประเทศออสเตรเลีย ผู้แต่ง รศ.ดร.ปัญญา หิรัญรัศมี อ.ดร.อดิศักดิ์ ศรีสรรพกิจ อ.ชาย เจียมกนกชัย
หน่วยที่ 10. การส่งเสริมการเกษตรในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ผู้แต่ง อ.ชวาลวุฑฒ ไชยนุวัติ อ.วันชัย สัจจาบรรพต
หน่วยที่ 11 การส่งเสริมการเกษตรในประเทศอังกฤษ ผู้แต่ง อ.ชวาลวุฑฒ ไชยนุวัติ อ.ดร.นันทวรรณ สโรบล
หน่วยที่ 12. การส่งเสริมการเกษตรในประเทศเนเธอร์แลนด์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ปัญญา หิรัญรัศมี รศ.ดร.ภรณี ต่างวิวัฒน์
หน่วยที่ 13. การส่งเสริมการเกษตรในประเทศอิสราเอล ผู้แต่ง รศ.ดร.ปัญญา หิรัญรัศมี รศ.โอภาวดี เข็มทอง
หน่วยที่ 14. การส่งเสริมการเกษตรในประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ผู้แต่ง รศ.ดร.ปัญญา หิรัญรัศมี
หน่วยที่ 15. ระบบสารสนเทศกับการส่งเสริมการเกษตรนานาชาติ ผู้แต่ง รศ.ดร.สฤษดิ์พงษ์ ลิมปิษเฐียร

91703 การส่งเสริมการเกษตรนานาชาติ เล่ม 1

700 บาท

91703 การบริหารส่งเสริมการเกษตร (Agricultural Extension Management) เล่ม 1  (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท (ISBN 9789746435864) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2553 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท (ISBN 9789746435871) แนวการศึกษาราคา 300 บาท (ISBN)
หน่วยที่ 1 แนวคิดและทฤษฎีการบริหาร ผู้แต่ง รศ.กิ่งพร ทองใบ
หน่วยที่ 2. แนวคิดและทฤษฎีการส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง ศ.ดร.บุญธรรม จิตต์อนันต์
หน่วยที่ 3. การบริหารการส่งเสริมการเกษตรภาครัฐ ผู้แต่ง อ.ดร.ชุฬหเทพ พงศ์สร้อยเพชร
หน่วยที่ 4. การบริหารการส่งเสริมการเกษตรภาคเอกชน ผู้แต่ง รศ.สมจิต โยธะคง รศ.ดร.ปัญญา หิรัญรัศมี อ.สุเมธ ภิญโญสนิท
หน่วยที่ 5. การรื้อปรับระบบองค์การ ผู้แต่ง ผศ.ดร.รุจ ศิริสัญลักษณ์
หน่วยที่ 6. แนวคิดและวิธีการรื้อปรับองค์การส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.ปัญญา หิรัญรัศมี
หน่วยที่ 7. แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ผู้แต่ง ศ.ดร.พัทยา สายหู

91703 การส่งเสริมการเกษตรนานาชาติ เล่ม 2

800 บาท

91703 การบริหารส่งเสริมการเกษตร (Agricultural Extension Management) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2554 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท (ISBN 9789746435864) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท (ISBN 9789746435871) แนวการศึกษาราคา 300 บาท (ISBN)
หน่วยที่ 8. แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ผู้แต่ง รศ.ดร.ปัญญา หิรัญรัศมี
หน่วยที่ 9. แนวคิดการบริหารโครงการส่งเสริมการเกษตรในสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.พจน์ บุญเรือง
หน่วยที่ 10. การวางแผน การดำเนินงาน การติดตามและการประเมินผลโครงการส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง ศ.ดร.บุญธรรม จิตต์อนันต์
หน่วยที่ 11. กรณีศึกษาการบริหารส่งเสริมการเกษตรภาครัฐในสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ผู้แต่ง อ.สมศักดิ์ สุระวดี
หน่วยที่ 12. กรณีศึกษาการบริหารส่งเสริมการเกษตรภาคเอกชนในสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย กรณีผู้แต่ง รศ.ดร.สิน พันธุ์พินิจ
หน่วยที่ 13. กรณีศึกษาการบริหารการส่งเสริมการเกษตรในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้แต่ง อ.สุกัญญา อธิปอนันต์
หน่วยที่ 14. กรณีศึกษาการบริหารการส่งเสริมการเกษตรในประเทศอิสราเอล ผู้แต่ง อ.ดร.นันทา บูรณะธนัง
หน่วยที่ 15. กรณีศึกษาการบริหารการส่งเสริมการเกษตรในประเทศออสเตรเลีย ผู้แต่ง อ.ศิริพร บุญชู

91704 การส่งเสริมการเกษตรนานาชาติ เล่ม 1

500 บาท

91704 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการส่งเสริมการเกษตร (Research for Development in Agricultural Extension) พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 9789746434515) เล่ม (หน่วยที่6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 9789746434522) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 9789746434539) แนวการศึกษาราคา 300 บาท (ISBN)
หน่วยที่ 1 กระบวนการวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.จินดา ขลิบทอง
หน่วยที่ 2. ปัญหาและหัวข้อสำหรับการวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.ภรณี ต่างวิวัฒน์
หน่วยที่ 3. การทบทวนวรรณกรรมสำหรับวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.พรทิพย์ อุดมสิน
หน่วยที่ 4. การออกแบบการวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง ผศ.ดร.รุจ ศิริสัญลักษณ์
หน่วยที่ 5. การใช้สถิติและวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง ศ.ดร.สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์

91704 การส่งเสริมการเกษตรนานาชาติ เล่ม 2

500 บาท

91704 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการส่งเสริมการเกษตร (Research for Development in Agricultural Extension) พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 9789746434515) เล่ม (หน่วยที่6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 9789746434522) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 9789746434539) แนวการศึกษาราคา 300 บาท (ISBN)
หน่วยที่ 6. การวิจัยชุมชน ผู้แต่ง ผศ.บำเพ็ญ เขียวหวาน
หน่วยที่ 7. การวิจัยระบบการทำฟาร์ม ผู้แต่ง อ.ดร.วิริยะ ลิมปินันทน์
หน่วยที่ 8. การวิจัยภูมิปัญญาชาวบ้าน ผู้แต่ง ศ.สุธิวงค์ พงศ์ไพบูลย์ รศ.ภณิดา มาประเสริฐ
หน่วยที่ 9. การวิจัยการมีส่วนร่วมทางส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ
หน่วยที่ 10. การวิจัยเชิงทดลองทางส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง ผศ.ดร.รุจ ศิริสัญลักษณ์

 

91704 การส่งเสริมการเกษตรนานาชาติ เล่ม 3

500 บาท

91704 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการส่งเสริมการเกษตร (Research for Development in Agricultural Extension) พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 9789746434515) เล่ม (หน่วยที่6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 9789746434522) เล่ม 3(หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 9789746434539) แนวการศึกษาราคา 300 บาท (ISBN)
หน่วยที่ 11. การวิจัยการถ่ายทอดวิทยาการ ผู้แต่ง รศ.ดร.สุนันท์ สีสังข์
หน่วยที่ 12. การวิจัยธุรกิจการเกษตร กรณีผู้แต่ง อ.ดร.อัจฉรา โพธิ์ดี
หน่วยที่ 13. การวิจัยการบริหารการส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง ศ.ดร.บุญธรรม จิตต์อนันต์
หน่วยที่ 14. การวิจัยเชิงประเมินทางส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน
หน่วยที่ 15. การนำผลการวิจัยมาประยุกต์ในงานส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง ศ.ดร.ดิเรก ฤกษ์หร่าย

91706 สัมมนาการส่งเสริมการเกษตร เล่ม 1

700 บาท

91706 สัมมนาการส่งเสริมการเกษตร (Seminar on Agricultural Extension) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2549 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท (ISBN 9789749757338) เล่ม 2  (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท (ISBN 9789749757345) แนวการศึกษาราคา 300 บาท (ISBN)
หน่วยที่ 1. การจัดสัมมนาในงานส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.จินดา ขลิบทอง
หน่วยที่ 2. หลักการ กระบวนการวิเคราะห์และแก้ปัญหาในงานส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง รศ.บำเพ็ญ เขียวหวาน
หน่วยที่ 3. การบริหารงานส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง ศ.ดร.บุญธรรม จิตต์อนันต์
หน่วยที่ 4. บุคลากรในงานส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ
หน่วยที่ 5. บุคคลและองค์กรประชาชนเป้าหมายในงานส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.พรชุลีย์ นิลวิเศษ
หน่วยที่ 6. การสื่อสารและสารสนเทศในงานส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง ผศ.สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม
หน่วยที่ 7. การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้ในงานส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.พรทิพย์ อุดมสิน

91706 สัมมนาการส่งเสริมการเกษตร เล่ม 2

800 บาท

91706 สัมมนาการส่งเสริมการเกษตร (Seminar on Agricultural Extension) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2549 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท (ISBN 9789749757338) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท (ISBN 9789749757345) แนวการศึกษาราคา 300 บาท (ISBN)
หน่วยที่ 8. ระบบนิเวศในงานส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.ภรณี ต่างวิวัฒน์
หน่วยที่ 9. การส่งเสริมการผลิตทางการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.สมจิต โยธะคง รศ.ดร.ดุสิต เวชกิจ อ.ดร.ประนอม ศรัยสวัสดิ์ อ.ดร.สิริ เอกมหาราช อ.ดร.เสนาะ กาศเกษม
หน่วยที่ 10. การส่งเสริมการแปรรูปและอุตสาหกรรมการเกษตร ผู้แต่ง ศ.ดร.สิน พันธุ์พินิจ
หน่วยที่ 11. การส่งเสริมธุรกิจเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.ปัญญา หิรัญรัศมี
หน่วยที่ 12. การส่งเสริมการเกษตรเพื่อการส่งออก ผู้แต่ง รศ.ดร.สุนันท์ สีสังข์
หน่วยที่ 13. การวิจัยในงานส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.รุจ ศิริสัญลักษณ์
หน่วยที่ 14. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและทิศทางการส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง อ.ดร.นันทา บูรณะธนัง
หน่วยที่ 15. วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง อ.สุขสันต์ มุกดาสนิท

91707 การสื่อสารเพื่อการพัฒนาการส่งเสริมการเกษตร เล่ม 1

700 บาท

91707 การสื่อสารเพื่อการพัฒนาการส่งเสริมการเกษตร (Communication for Development in Agricultural Extension) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2553 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท (ISBN 9786165052993) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท (ISBN 9786165053006)
หน่วยที่ 1. การสื่อสารกับการพัฒนา ผู้แต่ง รศ.ดร.จินดา ขลิบทอง ผศ.ดร.รุจิรา โรจนประภายนต์
หน่วยที่ 2. การสื่อสารกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเกษตรกรรม ผู้แต่ง ศ.ดร.สิน พันธุ์พินิจ
หน่วยที่ 3. การสื่อสารเพื่อนวัตกรรมเกษตร ผู้แต่ง ศ.ดร.สิน พันธุ์พินิจ
หน่วยที่ 4. การวางแผนการสื่อสารเพื่อการพัฒนาการส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ รศ.อรสา ปานขาว
หน่วยที่ 5. กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการพัฒนาการส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง ผศ.อรสา ปานขาว
หน่วยที่ 6. การบริหารการสื่อสารเพื่อการพัฒนาการส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง อ.ดร.อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย อ.ดร.นันทา บูรณะธนัง
หน่วยที่ 7. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาการส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.ณรงค์ สมพงษ์

91707 การสื่อสารเพื่อการพัฒนาการส่งเสริมการเกษตร เล่ม 2

800 บาท

91707 การสื่อสารเพื่อการพัฒนาการส่งเสริมการเกษตร (Communication for Development in Agricultural Extension) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2553 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท (ISBN 9786165052993) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท (ISBN 9786165053006)
หน่วยที่ 8. การเลือกใช้สื่อเพื่อการพัฒนาการส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์
หน่วยที่ 9. การสร้างเครือข่ายการสื่อสารเพื่อการพัฒนาการส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง อ.นันทยา กัลยาศิริ อ.ดร.อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย
หน่วยที่ 10. การพัฒนาสื่อบุคคลเพื่อการพัฒนาการส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.พรชุลีย์ นิลวิเศษ
หน่วยที่ 11. การสร้างสรรค์และการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง รศ.จันทนา ทองประยูร
หน่วยที่ 12. การสร้างสรรค์และการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการพัฒนาการส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ธีรารักษ์ โพธิสุวรรณ ผศ.ดร.ภัสวลี นิติเกษตรสุทร
หน่วยที่ 13. การสร้างสรรค์และผลิตสื่อกิจกรรมทางส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง ผศ.ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์
หน่วยที่ 14. การวิจัยการสื่อสารเพื่อการพัฒนาการส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ รศ.ดร.รุจ ศิริสัญลักษณ์
หน่วยที่ 15. สภาพปัญหาและแนวโน้มการพัฒนาการสื่อสารเพื่อการส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง อ.รุจิพร จารุพงศ์ อ.ดร.อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลย์ชัย

91708 องค์กรพัฒนาเพื่อการส่งเสริมการเกษตร เล่ม 1

600 บาท

91708 องค์กรพัฒนาเพื่อการส่งเสริมการเกษตร (Developmental Organization for Agricultural Extension) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2553 (หน่วยที่ 1-6) ราคา 600 บาท (ISBN 9789746439350) เล่ม 2 (หน่วยที่ 7-11) ราคา 500 บาท(ISBN 9789746439367) เล่ม 3 (หน่วยที่ 12-15) ราคา 400 บาท (ISBN 9789746439374)แนวการศึกษาราคา 300 บาท (ISBN)
หน่วยที่ 1. แนวคิดเกี่ยวกับองค์กรพัฒนา ผู้แต่ง รศ.ดร.จินดา ขลิบทอง ผศ.ดร.ธนพรรณ ธานี
หน่วยที่ 2. องค์กรพัฒนากับกระบวนทัศน์ในการส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง อ.สุขสันต์ มุกดาสนิท รศ.ดร.รุจ ศิริสัญลักษณ์
หน่วยที่ 3. องค์กรภาครัฐกับการพัฒนาชนบท ผู้แต่ง อ.สุขสันต์ มุกดาสนิท อ.วสันต์ กู้เกียรติกูล
หน่วยที่ 4. องค์กรธุรกิจเอกชนกับการพัฒนา ผู้แต่ง ศ.ดร.ดิเรก ฤกษ์หร่าย
หน่วยที่ 5. องค์กรพัฒนาเอกชนกับการพัฒนาชนบท ผู้แต่ง อ.พงษ์ทิพย์ สำราญจิตต์
หน่วยที่ 6. องค์กรประชาชนกับการพัฒนาชนบท ผู้แต่ง รศ.บำเพ็ญ เขียวหวาน

91708 องค์กรพัฒนาเพื่อการส่งเสริมการเกษตร เล่ม 2

500 บาท

91708 องค์กรพัฒนาเพื่อการส่งเสริมการเกษตร (Developmental Organization for Agricultural Extension) เล่ม 1พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2553 (หน่วยที่ 1-6) ราคา 600 บาท (ISBN 9789746439350) เล่ม 2 (หน่วยที่ 7-11)ราคา 500 บาท(ISBN 9789746439367) เล่ม 3 (หน่วยที่ 12-15) ราคา 400 บาท (ISBN 9789746439374)แนวการศึกษาราคา 300 บาท (ISBN)
หน่วยที่ 7. การส่งเสริมประสิทธิภาพองค์กร ผู้แต่ง รศ.นที ขลิบทอง
หน่วยที่ 8. กลุ่ม กระบวนการกลุ่ม และพฤติกรรมบุคคล ผู้แต่ง รศ.นที ขลิบทอง
หน่วยที่ 9. การจัดตั้งและวิเคราะห์กลุ่ม ผู้แต่ง ผศ.ดร.ทิพวรรณ ลิมังกูร
หน่วยที่ 10. การบริหารงานกลุ่ม ผู้แต่ง รศ.ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ อ.ธิดารัตน์ ติยะจามร
หน่วยที่ 11. การพัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนา ผู้แต่ง อ.สุขสันต์ มุกดาสนิท รศ.ดร.รุจ ศิริสัญลักษณ์

91708 องค์กรพัฒนาเพื่อการส่งเสริมการเกษตร เล่ม 3

400 บาท

91708 องค์กรพัฒนาเพื่อการส่งเสริมการเกษตร (Developmental Organization for Agricultural Extension) เล่ม 1พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2553  (หน่วยที่ 1-6) ราคา 600 บาท (ISBN 9789746439350) เล่ม 2 (หน่วยที่ 7-11)ราคา 500 บาท(ISBN 9789746439367) เล่ม 3 (หน่วยที่ 12-15) ราคา 400 บาท (ISBN 9789746439374)แนวการศึกษาราคา 300 บาท (ISBN)
หน่วยที่ 12. ผู้นำและความเป็นผู้นำในองค์กร ผู้แต่ง รศ.ดร.พรชุลีย์ นิลวิเศษ
หน่วยที่ 13. การพัฒนาผู้นำในองค์กรการพัฒนาเพื่อการส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.พรชุลีย์ นิลวิเศษ
หน่วยที่ 14. สตรีกับการพัฒนา ผู้แต่ง รศ.ดร.จินดา ขลิบทอง รศ.ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ
หน่วยที่ 15. ปัญหาแนวโน้มและแนวทางในการพัฒนาองค์กรเพื่อการส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์

91711 การส่งเสริมการเกษตรเพื่อการพัฒนา เล่ม 1

500 บาท

91711 การส่งเสริมการเกษตรเพื่อการพัฒนา (Agricultural Extension for Development) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2543 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 978-974-643-029-6) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 978-974-643-028-9) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 978-974-643-031-9) แนวการศึกษา ราคา 300 บาท
หน่วยที่ 1 แนวคิดเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับการพัฒนา ผู้แต่ง อ.นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ อ.ดร.ศิริณา จิตต์จรัส
หน่วยที่ 2 ประชากรเป้าหมายการพัฒนา ผู้แต่ง ศ. (พิเศษ) ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี รศ.ดร.สมเดช สิทธพงศ์พิทยา
หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์ชุมชนแบบองค์รวมเพื่อการพัฒนา ผู้แต่ง อ.ศักดา ทวิชศรี
หน่วยที่ 4 แนวคิดเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์
หน่วยที่ 5 การส่งเสริมการเกษตรในประเทศไทย ผู้แต่ง ผศ.ดร.รุจ ศิริสัญลักษณ์ ผศ.บำเพ็ญ เขียวหวาน

91711 การส่งเสริมการเกษตรเพื่อการพัฒนา เล่ม 2

500 บาท

91711 การส่งเสริมการเกษตรเพื่อการพัฒนา (Agricultural Extension for Development) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2543 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 978-974-643-029-6) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 978-974-643-028-9) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 978-974-643-031-9) แนวการศึกษา ราคา 300 บาท
หน่วยที่ 6 การวางแผนงานส่งเสริมการเกษตรเพื่อการพัฒนา ผู้แต่ง อ.ดร.นันทา บูรณะธนัง
หน่วยที่ 7 การติดตาม ประเมินผลในงานส่งเสริมการเกษตรเพื่อการพัฒนา ผู้แต่ง อ.ดร.สมพร หาญพงศ์พันธุ์
หน่วยที่ 8 การบริหารงานส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง ผศ.บำเพ็ญ เขียวหวาน
หน่วยที่ 9 การนิเทศงานส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ
หน่วยที่ 10 การประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.พรทิพย์ อุดมสิน อ.ปรัชญา อยู่ประเสริฐ

91711 การส่งเสริมการเกษตรเพื่อการพัฒนา เล่ม 3

500 บาท

91711 การส่งเสริมการเกษตรเพื่อการพัฒนา (Agricultural Extension for Development) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2543 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 978-974-643-029-6) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 978-974-643-028-9) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 978-974-643-031-9) แนวการศึกษา ราคา 300 บาท
หน่วยที่ 11 จิตวิทยาสังคมและมนุษยสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง ผศ.ดร.รุจ ศิริสัญลักษณ์
หน่วยที่ 12 การสร้างผู้นำในงานส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง รศ.นที ขลิบทอง
หน่วยที่ 13 สารสนเทศในงานส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ
หน่วยที่ 14 การวิจัยในงานส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.จินดา ขลิบทอง
หน่วยที่ 15 กระบวนทัศน์ในการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง อ.ยุกติ สาริกะภูติ ผศ.บำเพ็ญ เขียวหวาน

91720 การส่งเสริมการเกษตรเพื่อการพัฒนา เล่ม 1

500 บาท

91720 การส่งเสริมการเกษตรเพื่อการพัฒนา (Agricultural Extension for Development) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2556 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 เล่ม 1พิมพ์ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2564  (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-161-382-2) เล่ม 2พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2564  (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-161-363-1) เล่ม 3 พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2564 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-161-338-9) แนวการศึกษา ราคา 300 บาท
หน่วยที่ 1 สังคมไทยและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ผู้แต่ง รศ.ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ อ.ดร.นารีรัตน์ สีระสาร
หน่วยที่ 2 เกษตรกรรมกับสังคมไทยและสังคมโลก ผู้แต่ง รศ.ดร.สมจิต โยระคง อ.ดร.นารีรัตน์ สีระสาร
หน่วยที่ 3 แนวคิดเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับการพัฒนา ผู้แต่ง อ.ดร.นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์
หน่วยที่ 4 แนวคิดเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ผู้แต่ง ศ.เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์
หน่วยที่ 5 เทคนิค วิธีการ และการสื่อสารในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ผู้แต่ง ผศ.ดร.เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ

91720 การส่งเสริมการเกษตรเพื่อการพัฒนา เล่ม 2

500 บาท

91720 การส่งเสริมการเกษตรเพื่อการพัฒนา (Agricultural Extension for Development) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2556 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 เล่ม 1พิมพ์ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2564  (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-161-382-2) เล่ม 2พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2564  (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-161-363-1) เล่ม 3 พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2564 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-161-338-9) แนวการศึกษา ราคา 300 บาท
หน่วยที่ 6 กระบวนทัศน์ในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ผู้แต่ง รศ.บำเพ็ญ เขียวหวาน
หน่วยที่ 7 รูปแบบ และแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ผู้แต่ง อ.ดร.พลสราญ สราญรมย์
หน่วยที่ 8 บทบาท หน้าที่ และศักยภาพของนักส่งเสริม ผู้แต่ง อ.ดร.พลสราญ สราญรมย์
หน่วยที่ 9 การติดตาม การนิเทศ และการประเมินงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตร ผู้แต่ง ผศ.ดร.เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ
หน่วยที่ 10 กลุ่มเป้าหมายและการศึกษาชุมชนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ผู้แต่ง รศ.บำเพ็ญ เขียวหวาน

91720 การส่งเสริมการเกษตรเพื่อการพัฒนา เล่ม 3

500 บาท

91720 การส่งเสริมการเกษตรเพื่อการพัฒนา (Agricultural Extension for Development) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2556 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 เล่ม 1พิมพ์ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2564  (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-161-382-2) เล่ม 2พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2564  (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-161-363-1) เล่ม 3 พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2564 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-161-338-9) แนวการศึกษา ราคา 300 บาท
หน่วยที่ 11 การพัฒนากลุ่มและเครือข่ายในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ
หน่วยที่ 12 จิตวิทยาและมนุษย์สัมพันธ์ในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม
หน่วยที่ 13 การวิจัยเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.จินดา ขลิบทอง
หน่วยที่ 14 การจัดการความรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ
หน่วยที่ 15 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง ผู้แต่ง ศ.ดร.ดิเรก ฤกษ์หร่าย

91721 สังคมไทยกับการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เล่ม 1

500 บาท

91721 สังคมไทยกับการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (Thai Society and Management in Agricultural Extension and Development) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2556 เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ 2557  (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-160-333-5) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ 2558  (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-160-320-5) เล่ม 3 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ 2558  (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-160-351-9)
หน่วยที่ 1  เกษตรกรรมกับสังคมไทย ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สมจิต โยธะคง
หน่วยที่ 2 ทฤษฎีและแนวทางการพัฒนาสังคม ผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ฤกษ์หร่าย
หน่วยที่ 3  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยและสังคมโลก ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์บำเพ็ญ เขียวหวาน
หน่วยที่ 4  แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชา ภูริพันธุ์ภิญโญ 
หน่วยที่ 5  การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการส่งเสริมและการพัฒนาการเกษตร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์บำเพ็ญ เขียวหวาน

91721 สังคมไทยกับการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เล่ม 2

500 บาท

91721 สังคมไทยกับการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (Thai Society and Management in Agricultural Extension and Development) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2556 เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ 2557  (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-160-333-5) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ 2558  (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-160-320-5) เล่ม 3 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ 2558  (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-160-351-9)
หน่วยที่ 6  แนวคิดและทฤษฎีการบริหาร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.กิ่งพร ทองใบ 
หน่วยที่ 7  แนวคิดการบริหารงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ภรณี ต่างวิวัฒน์
หน่วยที่ 8  ความคิดสร้างสรรค์ในการบริหารงานส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.จินดา ขลิบทอง
หน่วยที่ 9  องค์ประกอบในการบริหารงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ
หน่วยที่ 10 นโยบายการบริหารงานส่งเสริมและการพัฒนาการเกษตร ผู้แต่ง อาจารย์วิชัย ศรีขวัญ

91721 สังคมไทยกับการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เล่ม 3

500 บาท

91721 สังคมไทยกับการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (Thai Society and Management in Agricultural Extension and Development) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2556 เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ 2557  (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-160-333-5) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ 2558  (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-160-320-5) เล่ม 3 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ 2558  (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-160-351-9)
หน่วยที่ 11 กระบวนการบริหารงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ ลิมังกูร  
หน่วยที่ 12 จิตวิทยาในการบริหารงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ อุดมสิน
หน่วยที่ 13 การบริหารงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.พรชุลีย์ นิลวิเศษ
หน่วยที่ 14 ความสัมพันธ์ของสังคมไทยกับการบริหารงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม
หน่วยที่ 15 การบริหารงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยระดับครัวเรือน กลุ่มและชุมชน ผู้แต่ง อาจารย์วิโรจน์ แสงบางกา

91722 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนานาชาติ เล่ม 1

500 บาท

91722 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนานาชาติ (International Agricultural Extension and Development) พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9786161603670 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-9) ราคา 400 บาท ISBN 9786161603687 เล่ม 3 (หน่วยที่ 10-15) ราคา 600 บาท ISBN 9786161603908
หน่วยที่ 1. สภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ และสังคมโลกที่เกี่ยวข้องกับการผลิตทางการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.ภรณี ต่างวิวัฒน์
หน่วยที่ 2. การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของประเทศในอาเซียน ผู้แต่ง รศ.ดร.จินดา ขลิบทอง
หน่วยที่ 3. การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของประเทศในเอเชียตะวันออก ผู้แต่ง รศ.ดร.จินดา ขลิบทอง
หน่วยที่ 4. การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของประเทศในเอเชียใต้และตะวันออกกลาง ผู้แต่ง รศ.ดร.พรชุลีย์ นิลวิเศษ
หน่วยที่ 5. การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของประเทศกลุ่มโอเชียเนีย ผู้แต่ง รศ.ดร.พรชุลีย์ นิลวิเศษ

91722 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนานาชาติ เล่ม 2

400 บาท

91722 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนานาชาติ (International Agricultural Extension and Development) พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9786161603670 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-9) ราคา 400 บาท ISBN 9786161603687 เล่ม 3 (หน่วยที่ 10-15) ราคา 600 บาท ISBN 9786161603908
หน่วยที่ 6. การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของประเทศในสหภาพยุโรป ผู้แต่ง รศ.ดร.สมจิต โยธะคง
หน่วยที่ 7. การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของประเทศในทวีปแอฟริการ ผู้แต่ง รศ.ดร.สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม
หน่วยที่ 8. การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ ผู้แต่ง รศ.ดร.สุนันท์ สีสังข์
หน่วยที่ 9. การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของประเทศในทวีปอเมริกาใต้ ผู้แต่ง รศ.ดร.สุนันท์ สีสังข์

91722 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนานาชาติ เล่ม 3

600 บาท

91722 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนานาชาติ (International Agricultural Extension and Development) พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9786161603670 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-9) ราคา 400 บาท ISBN 9786161603687 เล่ม 3 (หน่วยที่ 10-15) ราคา 600 บาท ISBN 9786161603908
หน่วยที่ 10. องค์การนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.ภรณี ต่างวิวัฒน์
หน่วยที่ 11. ความร่วมมือนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ผู้แต่ง อ.ดร.กนก คติการ อ.เจนตา ชมธรณินทร์
หน่วยที่ 12. การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยด้านอาหาร ผู้แต่ง อ.ดร.อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย อ.ดร.รังษิต ภู่ศิริภิญโญ อ.อุทัยวรรณ พูลทรัพย์ 
หน่วยที่ 13. การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรภายใต้การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมโลก ผู้แต่ง อ.ดร.อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย อ.ดร.รังษิต ภู่ศิริภิญโญ
หน่วยที่ 14. การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเพื่อการค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ ผู้แต่ง รศ.ดร.สุนันท์ สีสังข์ อ.ดร.พจน์ ชุมศรี
หน่วยที่ 15. การปรับตัวของภาคการเกษตรไทยสู่เวทีโลก ผู้แต่ง อ.ดร.กนก คติการ อ.เจนตา ชมธรณินท

91723 การวิจัยและสถิติเพื่อการพัฒนาและการส่งเสริมการเกษตร เล่ม 1

500 บาท

91723 การวิจัยและสถิติเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (Research and Statistics for Agricultural Extention and Development) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2556 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 เล่ม 1พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563  (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-161-443-0) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.2564 (หน่วยที่ 6-9) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-161-510-9) เล่ม 3 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563  (หน่วยที่ 10-15) ราคา 600 บาท (ISBN 978-616-161-513-0) แนวการศึกษา ราคา 300 บาท
หน่วยที่ 1 แนวคิดการวิจัยเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.จินดา ขลิบทอง อ.ดร.สุรางค์ศรี วาเพชร
หน่วยที่ 2 การกำหนดโจทย์และสมมติฐานการวิจัยการส่งเสริมและการพัฒนาการเกษตร ผู้แต่ง ศ.ดร.ดิเรก ฤกษ์หร่าย
หน่วยที่ 3 การทบทวนวรรณกรรมในการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.ภรณี ต่างวิวัฒน์
หน่วยที่ 4 การออกแบบการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.รุจ ศิริสัญลักษณ์
หน่วยที่ 5 ตัวแปร ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ

91723 การวิจัยและสถิติเพื่อการพัฒนาและการส่งเสริมการเกษตร เล่ม 2

400 บาท

91723 การวิจัยและสถิติเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (Research and Statistics for Agricultural Extention and Development) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2556 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 เล่ม 1พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563  (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-161-443-0) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.2564 (หน่วยที่ 6-9) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-161-510-9) เล่ม 3 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563  (หน่วยที่ 10-15) ราคา 600 บาท (ISBN 978-616-161-513-0) แนวการศึกษา ราคา 300 บาท
หน่วยที่ 6 การสร้างเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ
หน่วยที่ 7 การวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูลการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.สุนันท์ สีสังข์
หน่วยที่ 8 สถิติพรรณนาเพื่อการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ผู้แต่ง ผศ.ดร.เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ
หน่วยที่ 9 สถิติอนุมานสำหรับการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.จินดา ขลิบทอง

91723 การวิจัยและสถิติเพื่อการพัฒนาและการส่งเสริมการเกษตร เล่ม 3

600 บาท

91723 การวิจัยและสถิติเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (Research and Statistics for Agricultural Extention and Development) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2556 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 เล่ม 1พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563  (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-161-443-0) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.2564 (หน่วยที่ 6-9) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-161-510-9) เล่ม 3 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563  (หน่วยที่ 10-15) ราคา 600 บาท (ISBN 978-616-161-513-0) แนวการศึกษา ราคา 300 บาท
หน่วยที่ 10 การวิจัยเชิงปริมาณในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม ผศ.ดร.นารีรัตน์ สีระสาร
หน่วยที่ 11 การวิจัยเชิงคุณภาพในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ผู้แต่ง รศ.บำเพ็ญ เขียวหวาน
หน่วยที่ 12 การวิจัยแบบผสมผสานในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม อ.ดร.พลสราญ สราญรมย์
หน่วยที่ 13 การวิจัยเชิงประเมินในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.ภรณี ต่างวิวัฒน์
หน่วยที่ 14 การสร้างนวัตกรรมจากงานวิจัยเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ผู้แต่ง ศ.ดร.ดิเรก ฤกษ์หร่าย
หน่วยที่ 15 การจัดทำรายงานวิจัยและการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.จินดา ขลิบทอง

91724 การจัดการทรัพยากรเพื่อการพัฒนาและการส่งเสริมการเกษตร เล่ม 1

500 บาท

91724 การจัดการทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (Resource Management for Agricultural Extension and Development) พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9786161604776 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9786161604882 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 ISBN 9786161604981
หน่วยที่ 1. ระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติกับการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.ภรณี ต่างวิวัฒน์
หน่วยที่ 2. แนวคิดในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเพื่อการจัดการทรัพยากรสู่ความมั่นคงทางอาหาร ผู้แต่ง รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล
หน่วยที่ 3. การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ ผู้แต่ง รศ.ดร.พรชุลีย์ นิลวิเศษ
หน่วยที่ 4. การจัดการทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม
หน่วยที่ 5. การจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.พรทิพย์ อุดมสิน

91724 การจัดการทรัพยากรเพื่อการพัฒนาและการส่งเสริมการเกษตร เล่ม 2

500 บาท

91724 การจัดการทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (Resource Management for Agricultural Extension and Development) พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9786161604776 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9786161604882 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 ISBN 9786161604981
หน่วยที่ 6. ภูมิปัญญาในการจัดการทรัพยากรของเกษตรกร ผู้แต่ง รศ.ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ
หน่วยที่ 7. องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรในการส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง รศ.บำเพ็ญ เขียวหวาน
หน่วยที่ 8. เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์กับการจัดการทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ผู้แต่ง อ.ดร.อภิชาติ พงษ์ศรีหดุชัย อ.ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว
หน่วยที่ 9. มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ในการจัดการทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง ผศ.ดร.ธันวา จิตต์สงวน
หน่วยที่ 10. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทรัพยากรการเกษตร ผู้แต่ง ผศ.อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์

91724 การจัดการทรัพยากรเพื่อการพัฒนาและการส่งเสริมการเกษตร เล่ม 3

500 บาท

91724 การจัดการทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (Resource Management for Agricultural Extension and Development) พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9786161604776 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9786161604882 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 ISBN 9786161604981
หน่วยที่ 11. การจัดการทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลง ผู้แต่ง อ.อภิชาติ พงษ์ศรีหดุชัย
 อ.ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว
หน่วยที่ 12. การจัดการทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้แต่ง ผศ.ดร.ธันวา จิตต์สงวน อ.ดร.อรุณประภาส์ ธนกิจโกเศรษฐ์
หน่วยที่ 13. การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศในการจัดทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ผู้แต่ง อ.ดร.สุพรรณ กาญจนสุธรรม
หน่วยที่ 14. การจัดการทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วม ผู้แต่ง อ.ดร.เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์
หน่วยที่ 15. นโยบายด้านการจัดทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ผู้แต่ง อ.อภิชาติ พงษ์ศรีหดุชัย อ.วิโรจน์ แสงบางกา

91725 การสื่อสารเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เล่ม 1

500 บาท

91725 การสื่อสารเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (Communication in Agricultural Extension and Development) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9786161607807 เล่ม 2 (หน่วยที่ -1) ราคา 500 บาท ISBN 9786161607319 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9786161608064
หน่วยที่ 1. แนวคิด ทฤษฎีและหลักการสื่อสารเพื่อการพัฒนา ผู้แต่ง รศ.ดร.กาญจนา แก้วเทพ
หน่วยที่ 2. ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารกับการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.สุนันท์ สีสังข์
หน่วยที่ 3. ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.จินดา ขลิบทอง
หน่วยที่ 4. การวางแผนและกลยุทธ์การสื่อสารในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ผู้แต่ง ผศ.อรสา ปานขาว รศ.ดร.สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม
หน่วยที่ 5. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.ณรงค์ สมพงษ์

91725 การสื่อสารเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เล่ม 2

500 บาท

91725 การสื่อสารเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (Communication in Agricultural Extension and Development) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9786161607807 เล่ม 2 (หน่วยที่ -1) ราคา 500 บาท ISBN 9786161607319 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9786161608064
หน่วยที่ 6. สื่อบุคคลเพื่อการสื่อสารในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.ภรณี ต่างวิวัฒน์
หน่วยที่ 7. สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการสื่อสารในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ผู้แต่ง รศ.จันทนา ทองประยูร
หน่วยที่ 8. สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสื่อสารในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม
หน่วยที่ 9. สื่อกิจกรรมเพื่อการสื่อสารในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.ภรณี ต่างวิวัฒน์
หน่วยที่ 10. สื่อวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์เพื่อการสื่อสารในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ผู้แต่ง อ.ดร.เชิดพงษ์ ขีระจิตต์

91725 การสื่อสารเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เล่ม 3

500 บาท

91725 การสื่อสารเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (Communication in Agricultural Extension and Development) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9786161607807 เล่ม 2 (หน่วยที่ -1) ราคา 500 บาท ISBN 9786161607319 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9786161608064
หน่วยที่ 11. การจัดระบบบริหารการสื่อสารในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.จินดา ขลิบทอง
หน่วยที่ 12. เครือข่ายและเครือข่ายการสื่อสารในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ผู้แต่ง แต่ง รศ.ดร.กาญจนา แก้วเทพ
หน่วยที่ 13. การใช้การสื่อสารในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ
หน่วยที่ 14. การวิจัยการสื่อสารในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ
หน่วยที่ 15. การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการสื่อสารในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.สุนันท์ สีสังข์

91727 การบริหารและการสื่อสารเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เล่ม 1

500 บาท

91727 การบริหารและการสื่อสารเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เล่ม 2

500 บาท

91727 การบริหารและการสื่อสารเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เล่ม 3

500 บาท

91797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ เล่ม 1

500 บาท

91797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) เล่ม 1พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2549 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 9789749756720) แนวการศึกษาราคา 100 บาท (ISBN)
หน่วยที่ 
1 แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าอิสระ ผู้แต่ง รศ.ดร กัลยานี ภาคอัต รศ. ชุษณะ รุ่งปัจฉิม รศ.ดร. พรทิพย์ ดีสมโชค รศ.ดร. ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ รศ.ดร ศริศักดิ์ สุนทรไชย รศ.ดร. สมจิต โยธะคง ผศ.ดร.ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์ อ.ทวี สุรฤกธิกุล
หน่วยที่ 
2. วิธีการคิดเพื่อการศึกษาค้นคว้าอิสระ ผู้แต่ง รศ.ดร.ปัญญา หิรัญรัศมี รศ.บำเพ็ญ เขียวหวาน
หน่วยที่ 
3. การศึกษาค้นคว้าอิสระโดยการวิจัย ผู้แต่ง รศ.ดร.พรทิพย์ อุดมสิน ผศ.สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม รศ.ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ รศ.ดร.ภรณี ต่างวิวัฒน์
หน่วยที่ 
4. การศึกษาค้นคว้าอิสระโดยการสังเคราะห์เชิงวิพากษ์และการพัฒนาต้นแบบชิ้นงาน ผู้แต่ง รศ.ดร.สุนันท์ สีสังข์ รศ.ดร.สมจิต โยธะคง
หน่วยที่ 
5. การเขียนงานวิชาการเพื่อการส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.พรชุลีย์ นิลวิเศษ รศ.ดร.จินดา ขลิบทอง

92702 การบัญชีและการเงินสหกรณ์เพื่อการบริหาร เล่ม 1

500 บาท

92702 การบัญชีและการเงินสหกรณ์เพื่อการบริหาร (Accounting and Financing for Administration Cooperatives) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2551 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 9789749756294) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 9789749756300) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 9789749756317) แนวการศึกษาราคา 300 บาท (ISBN)
หน่วยที่ 1 แนวคิดการบัญชีและการเงินของสหกรณ์ ผู้แต่ง รศ.โอภาวดี เข็มทอง
หน่วยที่ 2. งบการเงินของสหกรณ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ปัญญา หิรัญรัศมี อ.ส่งเสริม หอมกลิ่น
หน่วยที่ 3. การวิเคราะห์งบการเงินของสหกรณ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ปัญญา หิรัญรัศมี อ.ส่งเสริม หอมกลิ่น
หน่วยที่ 4. การบริหารต้นทุนของสหกรณ์ ผู้แต่ง รศ.ดรรชนี บุญเหมือนใจ
หน่วยที่ 5. การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจระยะสั้นของสหกรณ์ ผู้แต่ง รศ.ดรรชนี บุญเหมือนใจ

92702 การบัญชีและการเงินสหกรณ์เพื่อการบริหาร เล่ม 2

500 บาท

92702 การบัญชีและการเงินสหกรณ์เพื่อการบริหาร (Accounting and Financing for Administration Cooperatives) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2551 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 9789749756294) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 9789749756300) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 9789749756317) แนวการศึกษาราคา 300 บาท (ISBN)
หน่วยที่ 6. ระบบงบประมาณกับการบริหารสหกรณ์ ผู้แต่ง รศ.กัลยาณี กิตติจิตต์
หน่วยที่ 7. การจัดระบบควบคุมภายในและการประเมินผล การปฏิบัติงานของสหกรณ์ ผู้แต่ง ผศ.นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ
หน่วยที่ 8. กรณีศึกษาการบัญชีเพื่อการบริหารสหกรณ์ ผู้แต่ง อ.สุวรรณา เจียรนัยกูร ผศ.นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ
หน่วยที่ 9. มูลค่าอนาคตและมูลค่าปัจจุบันของเงินกับการบริหารสหกรณ์ ผู้แต่ง รศ.สุมาลี จิวะมิตร
หน่วยที่ 10. การบริหารสินทรัพย์หมุนเวียนและการลงทุนของสหกรณ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ปัญญา หิรัญรัศมี ผศ.กฤษฎา ประศาสน์วุฒิ

92702 การบัญชีและการเงินสหกรณ์เพื่อการบริหาร เล่ม 3

500 บาท

92702 การบัญชีและการเงินสหกรณ์เพื่อการบริหาร (Accounting and Financing for Administration Cooperatives) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2551 เล่ม 1(หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 9789749756294) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 9789749756300) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 9789749756317) แนวการศึกษาราคา 300 บาท (ISBN)
หน่วยที่ 11. การวิเคราะห์การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรของสหกรณ์ ผู้แต่ง รศ.ลัดดา พิศาลบุตร
หน่วยที่ 12. การบริหารหนี้สินและทุนของสหกรณ์ ผู้แต่ง รศ.สุชาดา สถาวรวงศ์ อ.ส่งเสริม หอมกลิ่น
หน่วยที่ 13. การพยากรณ์ทางการเงินของสหกรณ์ ผู้แต่ง รศ.ดลพร บุญพารอด
หน่วยที่ 14. การเงินเฉพาะกรณีกับสหกรณ์ ผู้แต่ง รศ.สุชาดา สถาวงศ์ ผศ.กฤษฎา ประศาสน์วุฒิ
หน่วยที่ 15. กรณีศึกษาการเงินเพื่อการบริหารสหกรณ์ ผู้แต่ง อ.สุวรรณา เจียรนัยกูร อ.ส่งเสริม หอมกลิ่น

92703 สถิติและการวิจัยทางสหกรณ์ เล่ม 1

500 บาท

92703 สถิติและการวิจัยทางสหกรณ์ (Statistic and Research for Cooperatives) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 9789749757956) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 9789749757963) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 9789749757970 แนวการศึกษาราคา 300 บาท (ISBN)
หน่วยที่ 1 ที่มาและการเตรียมการวิจัยทางสหกรณ์ ผู้แต่ง รศ.โอภาวดี เข็มทอง
หน่วยที่ 2 การดำเนินงานวิจัยทางสหกรณ์ ผู้แต่ง ผศ.กฤษฎา ประศาสน์วุฒิ รศ.โอภาวดี เข็มทอง
หน่วยที่ 3. การเขียนรายงานการวิจัยและการเผยแพร่รายงานการวิจัยสหกรณ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ปัญญา หิรัญรัศมี
หน่วยที่ 4. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติและสถิติสำหรับการวิจัยทางสหกรณ์ ผู้แต่ง ผศ.กฤษฎา ประศาสน์วุฒิ ผศ.ดร.อนุชา ภูริพันธุ์ภิญโญ
หน่วยที่ 5. สถิติพาราเมตริกและนอนพาราเมตริกเพื่อการวิจัยสหกรณ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธนวิบูลย์ชัย

92703 สถิติและการวิจัยทางสหกรณ์ เล่ม 2

500 บาท

92703 สถิติและการวิจัยทางสหกรณ์ (Statistic and Research for Cooperatives) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 9789749757956) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 9789749757963) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 9789749757970 แนวการศึกษาราคา 300 บาท (ISBN)
หน่วยที่ 6. สหพันธ์และการวิเคราะห์การถดถอยเพื่อการพิสูจน์สมมติฐานการวิจัยสหกรณ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธนวิบูลย์ชัย
หน่วยที่ 7. การทดสอบสมมติฐานโดยใช้ไคสแควร์ในการวิจัยทางสหกรณ์ ผู้แต่ง รศ.ลัดดา พิศาลบุตร
หน่วยที่ 8. การวิจัยสหกรณ์ด้านการบัญชี ผู้แต่ง อ.วศธร ชุติภิญโญ
หน่วยที่ 9. การวิจัยสหกรณ์ด้านการเงิน ผู้แต่ง อ.นภมณี เตพละกุล
หน่วยที่ 10. การวิจัยสหกรณ์ด้านการบริหาร ผู้แต่ง รศ.ดร.ปัญญา หิรัญรัศมี อ.ส่งเสริม หอมกลิ่น

92703 สถิติและการวิจัยทางสหกรณ์ เล่ม 3

500 บาท

92703 สถิติและการวิจัยทางสหกรณ์ (Statistic and Research for Cooperatives) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 9789749757956) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 9789749757963) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 9789749757970 แนวการศึกษาราคา 300 บาท (ISBN)
หน่วยที่ 11. การวิจัยสหกรณ์ด้านการตลาดในประเทศ ผู้แต่ง รศ.ดร.เชาว์ โรจนแสง อ.ดร.สมเกียรติ ฉายโช้น
หน่วยที่ 12. การวิจัยสหกรณ์ด้านการตลาดต่างประเทศ ผู้แต่ง รศ.ดร.เชาว์ โรจนแสง อ.ดร.สมเกียรติ ฉายโช้น
หน่วยที่ 13. การวิจัยสหกรณ์ด้านการผลิตสินค้า ผู้แต่ง ผศ.ดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์
หน่วยที่ 14. การวิจัยสหกรณ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง อ.สมภพ ตติยาภรณ์
หน่วยที่ 15. การวิจัยสหกรณ์ด้านการบริการ ผู้แต่ง อ.ดร.สมเกียรติ ฉายโช้น

92704 การบริหารการผลิตและการตลาดสหกรณ์ เล่ม 1

400 บาท

92704 การบริหารการผลิตและการตลาดสหกรณ์ (Production and Marketing Administration for Cooperatives) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-4) ราคา 400 บาท ISBN 9789749758274 เล่ม 2 (หน่วยที่ 5-9)ราคา 500 บาท ISBN 9789749758281 เล่ม 3 (หน่วยที่ 10-15) ราคา 600 ISBN 9789749758298
หน่วยที่ 1. แนวคิดการบริหารการผลิตของสหกรณ์ ผู้แต่ง รศ.ดรรชนี บุญเหมือนใจ
หน่วยที่ 2. การวางแผนการผลิตของสหกรณ์ ผู้แต่ง รศ.สุชาดา สถาวรวงศ์
หน่วยที่ 3. การบริหารโครงการลงทุนของสหกรณ์ ผู้แต่ง ผศ.กฤษฎา ประศาสน์ประวุฒิ อ.ส่งเสริม หอมกลิ่น
หน่วยที่ 4. การจัดคุณภาพการผลิตของสหกรณ์ ผู้แต่ง ผศ.กฤษฎา ประศาสน์ประวุฒิ อ.ส่งเสริม หอมกลิ่น

92704 การบริหารการผลิตและการตลาดสหกรณ์ เล่ม 2

500 บาท

92704 การบริหารการผลิตและการตลาดสหกรณ์ (Production and Marketing Administration for Cooperatives) พิมพ์ครั้งที่ พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-4) ราคา 400 บาท ISBN 9789749758274 เล่ม 2 (หน่วยที่ 5-9) ราคา 500 บาท ISBN 9789749758281 เล่ม 3 (หน่วยที่ 10-15) ราคา 600 ISBN 9789749758298
หน่วยที่ 5. เขตการค้าเสรีกับสหกรณ์ ผู้แต่ง อ.สุเมธ ภิญโญสนิท อ.พรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกูล
หน่วยที่ 6. ผลกระทบต่อสหกรณ์หลังการทำเขตการค้าเสรี ผู้แต่ง อ.สุเมธ ภิญโญสนิท อ.ดร.ปิยะนุช มาลากุล ณ อยุธยา 
หน่วยที่ 7. แนวความคิดการดำเนินงานการตลาดของสหกรณ์ ผู้แต่ง รศ.เสาวภา มีถาวรกุล
หน่วยที่ 8. การจัดการการตลาดของสหกรณ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.เชาว์ โรจนแสง
หน่วยที่ 9. พฤติกรรมและจิตวิทยาผู้บริโภคของสหกรณ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ปัญญา หิรัญรัศมี อ.ส่งเสริม หอมกลิ่น

92704 การบริหารการผลิตและการตลาดสหกรณ์ เล่ม 3

600 บาท

92704 การบริหารการผลิตและการตลาดสหกรณ์ (Production and Marketing Administration for Cooperatives) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-4) ราคา 400 บาท ISBN 9789749758274 เล่ม 2 (หน่วยที่ 5-9) ราคา 500 บาท ISBN 9789749758281 เล่ม 3 (หน่วยที่ 10-15) ราคา 600 ISBN 9789749758298

หน่วยที่ 10. กลยุทธ์การตลาดของสหกรณ์ภาคเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.เชาว์ โรจนแสง อ.ดร.สมเกียรติ ฉายโช้น
หน่วยที่ 11. กลยุทธ์การตลาดสหกรณ์นอกภาคเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.เชาว์ โรจนแสง อ.ดร.สมเกียรติ ฉายโช้น
หน่วยที่ 12. การสร้างตราสินค้าของสหกรณ์ ผู้แต่ง รศ.เสาวภา มีถาวรกุล
หน่วยที่ 13. การบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ของสหกรณ์ ผู้แต่ง รศ.โอภาวดี เข็มทอง
หน่วยที่ 14. การจัดการซัพพลายเชนและโลจิสต์ของสหกรณ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ปัญญา หิรัญรัศมี
หน่วยที่ 15. เครือข่ายการผลิตและการตลาดของสหกรณ์ ผู้แต่ง รศ.โอภาวดี เข็มทอง

92705 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ เล่ม 1

500 บาท

92705 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ (Effective Human Resources Administration in Cooperatives) 4 พ.ศ. 2560 เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2560 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 9789749803516) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 9789749803523) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 9789749803592) แนวการศึกษาราคา 300 บาท (ISBN)
หน่วยที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ ผู้แต่ง ผศ.กฤษฎา ประศาสน์วุฒิ
หน่วยที่ 2 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์และการจัดคนเข้าทำงานในสหกรณ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.รังสรรค์ ประเสริฐศรี
หน่วยที่ 3. การธำรงรักษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ ผู้แต่ง ผศ.กฤษฎา ประศาสน์วุฒิ อ.วิทย์ ประทักษ์ใจ
หน่วยที่ 4. การประเมินผลการปฎิบัติงานของทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ ผู้แต่ง ผศ.มานิต ศุทธสกุล
หน่วยที่ 5. จิตวิทยากับการปฎิบัติงานของทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ปัญญา หิรัญรัศมี

92705 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ เล่ม 2

500 บาท

92705 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ (Effective Human Resources Administration in Cooperatives) 4 พ.ศ. 2560 เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2560 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 9789749803516) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 9789749803523) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 9789749803592) แนวการศึกษาราคา 300 บาท (ISBN)
หน่วยที่ 6. การบริหารค่าตอบแทนทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ ผู้แต่ง ผศ.ส่งเสริม หอมกลิ่น อ.อนันต์ ชาตรูประชีวิน
หน่วยที่ 7. วินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพของทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ ผู้แต่ง อ.สมภพ ตติยาภรณ์
หน่วยที่ 8. การพัฒนาความคิดและวิสัยทัศน์ของทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ปัญญา หิรัญรัศมี ผศ.ส่งเสริม หอมกลิ่น
หน่วยที่ 9. การบริหารสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต
หน่วยที่ 10. กฎหมายและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ ผู้แต่ง อ.นพรัตน์ สร้อยแสวง

92705 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ เล่ม 3

500 บาท

92705 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ (Effective Human Resources Administration in Cooperatives) 4 พ.ศ. 2560 เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2560 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 9789749803516) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 9789749803523) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 9789749803592) แนวการศึกษาราคา 300 บาท (ISBN)
หน่วยที่ 11. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์กับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง รศ.โอภาวดี เข็มทอง ผศ.กฤษฎา ประศาสน์วุฒิ
หน่วยที่ 12. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์กับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง ผู้แต่ง ผศ.ส่งเสริม หอมกลิ่น
หน่วยที่ 13. เครือข่ายสมาชิกสัมพันธ์ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ ผู้แต่ง รศ.โอภาวดี เข็มทอง
หน่วยที่ 14. การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อพัฒนาการสหกรณ์ ผู้แต่ง อ.ดร.สมเกียรติ ฉายโช้น
หน่วยที่ 15. กรณีตัวอย่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในขบวนการสหกรณ์ ผู้แต่ง รศ.โอภาวดี เข็มทอง ผศ.ส่งเสริม หอมกลิ่น

92707 สหกรณ์นานาชาติ เล่ม 1

500 บาท

92707 สหกรณ์นานาชาติ (International Cooperatives พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2554   เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 9789749943984) เล่ม (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 9789749758960)เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 9789747002270) แนวการศึกษาราคา 300 บาท (ISBN)
หน่วยที่ 1 แนวคิดทฤษฎีการสหกรณ์โลก ผู้แต่ง ผศ.กฤษฎา ประศาสน์วุฒิ
หน่วยที่ 2 เศรษฐกิจโลกกับการสหกรณ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ปัญญา หิรัญรัศมี อ.ดร.สมเกียรติ ฉายโช้น
หน่วยที่ 3. สังคมโลกกับการสหกรณ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ปัญญา หิรัญรัศมี
หน่วยที่ 4. องค์การนานาชาติเกี่ยวกับการสหกรณ์ ผู้แต่ง ผศ.ส่งเสริม หอมกลิ่น อ.วิทย์ ประทักษ์ใจ
หน่วยที่ 5. การสหกรณ์ในประเทศอังกฤษ ผู้แต่ง ผศ.ส่งเสริม หอมกลิ่น อ.ดร.สมเกียรติ ฉายโช้น

92707 สหกรณ์นานาชาติ เล่ม 2

500 บาท

92707 สหกรณ์นานาชาติ (International Cooperatives พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2554   เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 9789749943984) เล่ม (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 9789749758960)เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 9789747002270) แนวการศึกษาราคา 300 บาท (ISBN)500 บาท (ISBN 9789747002270) แนวการศึกษาราคา 300 บาท (ISBN)
หน่วยที่ 6. การสหกรณ์ในประเทศเยอรมนี ผู้แต่ง ผศ.กฤษฎา ประศาสน์วุฒิ อ.วิเชียร แท่นธรรมโรจน์
หน่วยที่ 7. การสหกรณ์ในประเทศสวีเดน ผู้แต่ง รศ.โอภาวดี เข็มทอง
หน่วยที่ 8. การสหกรณ์ในประเทศอิสราเอล ผู้แต่ง รศ.โอภาวดี เข็มทอง
หน่วยที่ 9. การสหกรณ์ในประเทศจีน ผู้แต่ง อ.ปรีชา วงศ์สกุลเกียรติ
หน่วยที่ 10. การสหกรณ์ในประเทศญี่ปุ่น ผู้แต่ง อ.พรรณี วัฒนจงกล

92707 สหกรณ์นานาชาติ เล่ม 3

500 บาท

92707 สหกรณ์นานาชาติ (International Cooperatives พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2554   เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 9789749943984) เล่ม (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 9789749758960)เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 9789747002270) แนวการศึกษาราคา 300 บาท (ISBN)500 บาท (ISBN 9789747002270) แนวการศึกษาราคา 300 บาท (ISBN)
หน่วยที่ 11. การสหกรณ์ในประเทศเวียมนาม ผู้แต่ง อ.สมศักดิ์ สุระวดี
หน่วยที่ 12. การสหกรณ์ในประเทศเกาหลี ผู้แต่ง ผศ.ดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์
หน่วยที่ 13. การสหกรณ์ในประเทศสิงคโปร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ปัญญา หิรัญรัศมี
หน่วยที่ 14. การสหกรณ์ในประเทศมาเลเซีย ผู้แต่ง อ.สมภพ ตติยาภรณ์
หน่วยที่ 15. การสหกรณ์ในประเทศอินเดีย ผู้แต่ง อ.ดร.สมเกียรติ ฉายโช้น

92708 สัมมนาการบริหารธุรกิจสหกรณ์ เล่ม 1

500 บาท

92708 สัมมนาการบริหารธุรกิจสหกรณ์ (Seminar on Cooperatives Business Administration) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2560 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 9786115050215) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 9789745986169)
หน่วยที่
 1 การจัดสัมมนาธุรกิจสหกรณ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ปัญญา หิรัญรัศมี ผศ.ส่งเสริม หอมกลิ่น
หน่วยที่ 2 การสัมมนาการบริหารจัดการสหกรณ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ปัญญา หิรัญรัศมี ผศ.ส่งเสริม หอมกลิ่น
หน่วยที่ 3 การสัมมนาการบริหารการผลิตและการตลาดสหกรณ์ ผู้แต่ง ศ.โอภาวดี เข็มทอง
หน่วยที่ 4 การสัมมนาการบัญชีและการเงินสหกรณ์ ผู้แต่ง ผศ.ส่งเสริม หอมกลิ่น
หน่วยที่ 5 การสัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต ผศ.กฤษฎา ประศาสน์วุฒิ

92708 สัมมนาการบริหารธุรกิจสหกรณ์ เล่ม 2

500 บาท

92711 การบริหารธุรกิจสหกรณ์เชิงกลยุทธ์ เล่ม 1

700 บาท

92711 การบริหารธุรกิจสหกรณ์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Management for Cooperatives Administration) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท (ISBN 978-616-160-840-8)  เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท (ISBN 978-616-160-861-3) แนวการศึกษา ราคา 300 บาท (ISBN 978-616-160-864-4)
หน่วยที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจและสหกรณ์ ผู้แต่ง รศ.ส่งเสริม หอมกลิ่น
หน่วยที่ 2 ทฤษฎีและเครื่องมือการบริหารธุรกิจ ผู้แต่ง รศ.ดร.อนุชา ภูริพันธุ์ภิญโญ
หน่วยที่ 3 การบริหารธุรกิจเชิงกลยุทธ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.อนุชา ภูริพันธุ์ภิญโญ
หน่วยที่ 4 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอกสหกรณ์ ผู้แต่ง รศ.เสาวภา มีถาวรกุล
หน่วยที่ 5 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในสหกรณ์ ผู้แต่ง รศ.ลัดดา พิศาลบุตร ผศ.วรชัย สิงหฤกษ์
หน่วยที่ 6 การกำหนดกลยุทธ์สหกรณ์ ผู้แต่ง รศ.ศรีธนา บุญญเศรษฐ์
หน่วยที่ 7 กางวางแผนปฏิบัติการและแผนธุรกิจของสหกรณ์ ผู้แต่ง รศ.ส่งเสริม หอมกลิ่น ผศ.วรชัย สิงหฤกษ์

92711 การบริหารธุรกิจสหกรณ์เชิงกลยุทธ์ เล่ม 2

800 บาท

92711 การบริหารธุรกิจสหกรณ์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Management for Cooperatives Administration) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท (ISBN 978-616-160-840-8)  เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท (ISBN 978-616-160-861-3) แนวการศึกษา ราคา 300 บาท (ISBN 978-616-160-864-4)
หน่วยที่ 8 การนำแผนไปปฏิบัติ การควบคุมและการประเมินกลยุทธ์ของสหกรณ์ ผู้แต่ง ผศ.วิลาวัลย์ ศิลปศร
หน่วยที่ 9 การบริหารธุรกิจเชิงกลยุทธ์ของสหกรณ์ในภาคและนอกภาคการเกษตร ผู้แต่ง รศ.กฤษฎา ประศาสน์วุฒิ  รศ.ส่งเสริม หอมกลิ่น
หน่วยที่ 10 กรณีศึกษาการบริหารธุรกิจสหกรณ์การเกษตรเชิงกลยุทธ์ ผู้แต่ง อ.วินัย กสิรักษ์ อ.วรรณพร บัณฑิตภูวนนท์
หน่วยที่ 11 กรณีศึกษาการบริหารธุรกิจสหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด ผู้แต่ง อ.ศิริลักษณ์ นามวงศ์
หน่วยที่ 12 กรณีศึกษาการบริหารธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพย์เชิงกลยุทธ์ ผู้แต่ง อ.วินัย กสิรักษ์ อ.วรรณพร บัณฑิตภูวนนท์
หน่วยที่ 13 กรณีศึกษาการบริหารธุรกิจสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเชิงกลยุทธ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.วิจิตรศรี สงวนวงศ์ รศ.ดร.อนุชา ภูริพันธุ์ภิญโญ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
หน่วยที่ 14 กรณีศึกษาการบริหารธุรกิจสหกรณ์ร้านค้าเชิงกลยุทธ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.อนุชา ภูริพันธุ์ภิญโญ อ.ดร.นาวิน เยาวพลกุล
หน่วยที่ 15 กรณีศึกษาการบริหารธุรกิจสหกรณ์แท๊กซี่สุวรรณภูมิ จำกัด ผู้แต่ง อ.ศิริลักษณ์ นามวงศ์

92712 การบัญชีและการเงินสหกรณ์เพื่อการบริหาร เล่ม 1

500 บาท

92712 การบัญชีและการเงินสหกรณ์เพื่อการบริหาร เล่ม 2

500 บาท

92712 การบัญชีและการเงินสหกรณ์เพื่อการบริหาร (Accounting and Finance for Cooperatives Administration) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-160-640-4) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-160-603-9)
หน่วยที่ 6 การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจระยะสั้นของสหกรณ์ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ธัญญรัศน์ วศวรรณวัฒน์
หน่วยที่ 7 การกำกับดู-แล การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการประเมินผลการปฏิบัติงานสหกรณ์ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ
หน่วยที่ 8 กรณีศึกษาการบัญชีเพื่อการบริหารงานสหกรณ์ ผู้แต่ง อาจารย์สุวรรณา เจียรนัยกูร รองศาสตราจารย์นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ
หน่วยที่ 9 หลักการพื้นฐานในการบริหารการเงิน ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชา ภูริพันธุ์ภิญโญ  
หน่วยที่ 10 การบริหารสินทรัพย์หมุนเวียนของสหกรณ์ ผู้แต่ง อาจารย์วิลาวัลย์ ศิลปศร

92712 การบัญชีและการเงินสหกรณ์เพื่อการบริหาร เล่ม 3

500 บาท

92712 การบัญชีและการเงินสหกรณ์เพื่อการบริหาร (Accounting and Finance for Cooperatives Administration) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-160-640-4) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-160-603-9)
หน่วยที่ 11 การบริหารสินเชื่อและการบริหารเงินทุนของสหกรณ์ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ 
หน่วยที่ 12 การบริหารสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนของสหกรณ์ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ลัดดา พิศาลบุตร
หน่วยที่ 13 การบริหารหนี้สินและทุนของสหกรณ์ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์สุชาดา สถาวรวงศ์ รองศาสตราจารย์ส่งเสริม หอมกลิ่น อาจารย์วิลาวัลย์ ศิลปศร
หน่วยที่ 14 การเงินเฉพาะกรณีของสหกรณ์ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์สุชาดา สถาวรวงศ์ อาจารย์วิลาวัลย์ ศิลปศร
หน่วยที่ 15 กรณีศึกษาการเงินเพื่อการบริหารสหกรณ์ ผู้แต่ง อาจารย์อัจฉรา เอื้ออนุกูลพงษ์ อาจารย์สุจิตรา พันธุมะบำรุง

92714 การบริหารการผลิตและการตลาดสหกรณ์ เล่ม 1

500 บาท

92714 การบริหารการผลิตและการตลาดสหกรณ์ เล่ม 2

500 บาท

92714 การบริหารการผลิตและการตลาดสหกรณ์ เล่ม 3

500 บาท

92715 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ เล่ม 1

700 บาท

92715 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ เล่ม 2

800 บาท

92718 สัมมนาการบริหารธุรกิจสหกรณ์ เล่ม 1

800 บาท

92718 สัมมนาการบริหารธุรกิจสหกรณ์ (Seminar on Co-operatives Business Management) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 800 บาท (ISBN 978-616-161-541-3)  เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 700 บาท (ISBN 978-616-161-560-4) แนวการศึกษา ราคา 300 บาท
หน่วยที่ 1 การจัดสัมมนาการบริหารธุรกิจสหกรณ์ ผู้แต่ง รศ.ส่งเสริม หอมกลิ่น
หน่วยที่ 2 การสัมมนาการบริหารธุรกิจสหกรณ์เชิงกุลยุทธ์ ผู้แต่ง รศ.ส่งเสริม หอมกลิ่น
หน่วยที่ 3 การสัมมนาการบริหารการตลาดของสหกรณ์ ผู้แต่ง รศ.เสาวภา มีถาวรกุล
หน่วยที่ 4 การสัมมนาการบริหารการผลิตและการบริการสหกรณ์ ผู้แต่ง อ.เสนอ ชูจันทร์
หน่วยที่ 5 การสัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์ ผู้แต่ง ผศ.วรชัย สิงหฤกษ์
หน่วยที่ 6 การสัมมนาการบัญชีและการเงินสหกรณ์เพื่อการบริหาร ผู้แต่ง อ.ดร.สงกรานต์ สมบุญ
หน่วยที่ 7 การสัมมนาการควบคุมและการประเมินการดำเนินงานสหกรณ์ ผู้แต่ง ผศ.วิลาวัลย์ ศิลปศร
หน่วยที่ 8 การสัมมนาการวิจัยเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.กุญชร เจือตี๋

92718 สัมมนาการบริหารธุรกิจสหกรณ์ เล่ม 2

700 บาท

92718 สัมมนาการบริหารธุรกิจสหกรณ์ (Seminar on Co-operatives Business Management) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 800 บาท (ISBN 978-616-161-541-3)  เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 700 บาท (ISBN 978-616-161-560-4) แนวการศึกษา ราคา 300 บาท
หน่วยที่ 9 การสัมมนานโยบายและกฎหมายสหกรณ์ ผู้แต่ง อ.รุ่งโรจน์ สรวุฒิพิบูลย์
หน่วยที่ 10 การสัมมนาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศทางสหกรณ์ ผู้แต่ง อ.ดร.ทนงศักดิ์ ศิริรัตน์
หน่วยที่ 11 การสัมมนาเครือข่ายและขบวนการสหกรณ์ จำกัด ผู้แต่ง ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ นามวงศ์
หน่วยที่ 12 การสัมมนาการบริหารธุรกิจสหกรณ์นานาชาติ ผู้แต่ง ผศ.ดร.นารีรัตน์ สีระสาร ผศ.วรชัย สิงหฤกษ์
หน่วยที่ 13 กรณีศึกษาการสัมมนาบริหารธุรกิจสหกรณ์ในต่างประเทศ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ นามวงศ์
หน่วยที่ 14 กรณีศึกษาการสัมมนาการบริหารธุรกิจสหกรณ์ภาคการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.อัจฉรา โพธิ์ดี
หน่วยที่ 15 กรณีศึกษาการสัมมนาการบริหารธุรกิจสหกรณ์นอกภาคการเกษตร จำกัด ผู้แต่ง รศ.ส่งเสริม หอมกลิ่น อ.สมศักดิ์ ภัทรวนาคุปต์

92797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ เล่ม 1

500 บาท

92797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2551 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 9789740617938) แนวการศึกษาราคา 100 บาท (ISBN)
หน่วยที่ 1 แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าอิสระ ผู้แต่ง รศ.ดร กัลยานี ภาคอัต รศ. ชุษณะ รุ่งปัจฉิม รศ.ดร. พรทิพย์ ดีสมโชค รศ.ดร. ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ รศ.ดร ศริศักดิ์ สุนทรไชย รศ.ดร. สมจิต โยธะคง ผศ.ดร.ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์ อ.ทวี สุรฤทธิกุล
หน่วยที่ 2. การศึกษาค้นคว้าอิสระด้านการบริหารจัดการสหกรณ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ปัญญา หิรัญรัศมี
หน่วยที่ 3. การศึกษาค้นคว้าอิสระด้านการบัญชีและการเงินสหกรณ์ ผู้แต่ง ผศ.ส่งเสริม หอมกลิ่น
หน่วยที่ 4. การศึกษาค้นคว้าอิสระด้านการผลิตและการตลาดสหกรณ์ ผู้แต่ง ศ.โอภาวดี เข็มทอง
หน่วยที่ 5. การศึกษาค้นคว้าอิสระด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ ผู้แต่ง ผศ.กฤษฎา ประศาสน์วุฒิ

92799 การอบรมเข้มพิเศษเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตธุรกิจสหกรณ์ เล่ม 1

300 บาท

95701 หลักการจัดการทรัพยากรเกษตร เล่ม 1

500 บาท

95701 หลักการจัดการทรัพยากรเกษตร (Principle of Agricultural Resources Management) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2551 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 9789741034611) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2555 (หน่วยที่ 6-10)ราคา 500 บาท (ISBN 9789741624454) เล่ม 3 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2551 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 9789741670062) แนวการศึกษาราคา 300 บาท (ISBN)
หน่วยที่ 1. แนวคิดการจัดการทรัพยากรเกษตร ผู้แต่ง ศ.ดร.จรัญ จันทลักขณา รศ.ดร.หฤษฎี ภัทรดิลก อ.ชัฐพล สายะพันธ์
หน่วยที่ 2. การจัดการทรัพยากรเกษตร ผู้แต่ง รศ.ปภาวดี มนตรีวัต
หน่วยที่ 3. เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากรเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.อัจฉรา โพธิ์ดี
หน่วยที่ 4. สารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ อ.ดร.นรินทร บุญพราหมณ์
หน่วยที่ 5. การจัดการทรัพยากรป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ ผู้แต่ง รศ.ดรดุสิต เวชกิจ รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล

95701 หลักการจัดการทรัพยากรเกษตร เล่ม 2

500 บาท

95701 หลักการจัดการทรัพยากรเกษตร (Principle of Agricultural Resources Management) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 1พ.ศ. 2551 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 9789741034611) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2555 (หน่วยที่ 6-10)ราคา 500 บาท (ISBN 9789741624454) เล่ม 3 พิมพ์ครั้งที่ 1พ.ศ. 2551 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 9789741670062) แนวการศึกษาราคา 300 บาท (ISBN)
หน่วยที่ 6. ภูมิอากาศ และการจัดการทรัพยากรดิน น้ำ ผู้แต่ง รศ.ดร.อัจฉรา จิตตลดากร อ.คำรณ ไทรฟัก อ.ดร.สุทัศน์ สุรวาณิช อ.ดร.สุกัญญา แย้มประชา อ.ดร.วัชระ เสือดี
หน่วยที่ 7. การจัดการปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.กิตติ วงส์พิเชษฐ รศ.ดร.ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ
หน่วยที่ 8. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในภาคเกษตร ผู้แต่ง ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ อ.พลภัทร พรคุณานุภาพ
หน่วยที่ 9. การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ผู้แต่ง รศ.ดร.ทิพวรรณ ลิมังกูรห
น่วยที่ 10. การใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ ผศ.ดร.มณฑิชา พุทซาคำ

95701 หลักการจัดการทรัพยากรเกษตร เล่ม 3

700 บาท

95701 หลักการจัดการทรัพยากรเกษตร (Principle of Agricultural Resources Management) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 1พ.ศ. 2551 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 9789741034611) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2555 (หน่วยที่ 6-10)ราคา 500 บาท (ISBN 9789741624454) เล่ม 3 พิมพ์ครั้งที่ 1พ.ศ. 2551 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 9789741670062) แนวการศึกษาราคา 300 บาท (ISBN)
หน่วยที่ 11. การจัดการปัจจัยสนับสนุนการผลิตทางการเกษตร ผู้แต่ง อ.พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ รศ.สัจจา บรรจงศิริ
หน่วยที่ 12. สิ่งแวดล้อมกับการจัดการทรัพยากรเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล
หน่วยที่ 13. บทบาทขององค์การและนโยบายการจัดการทรัพยากรเกษตร ผู้แต่ง อ.ดร.อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย อ.รัชนี สนกนก
หน่วยที่ 14. การประยุกต์หลักการจัดการทรัพยากรเกษตรสู่การปฎิบัติ ผู้แต่ง อ.ดร.เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์
หน่วยที่ 15. จรรยาบรรณและจริยธรรมทางการจัดการทรัพยากรเกษตร ผู้แต่ง ศ.(พิเศษ) อดิศักดิ์ ทองบุญ ราชบัณฑิต รศ.ดร.พงศ์พันธุ์ เธียรหิรัญ

95702 การจัดการธุรกิจการเกษตร เล่ม 1

500 บาท

95702 การจัดการธุรกิจการเกษตร (Agribusiness Management )พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2551 เล่ม 1พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2553 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 9789741016532) เล่ม 2พิมพ์ครั้งที่2 พ.ศ. 2553 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 9789741084906)เล่ม 3 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2554 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 9789741624003) แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 1. แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร ผู้แต่ง รศ.สมคิด ทักษิณาวิสุทธิ์ ผศ.ภวัต เจียมจิณณวัตร
หน่วยที่ 2. การจัดการในองค์การธุรกิจการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ลัดดา พิศาลบุตร
หน่วยที่ 3. การตัดสินใจทางธุรกิจการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.อัจฉรา โพธิ์ดี รศ.สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ
หน่วยที่ 4. การจัดการเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจการเกษตร ผู้แต่ง รศ.บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ
หน่วยที่ 5. การจัดการธุรกิจการเกษตรด้านการตลาด ผู้แต่ง รศ.เสาวภา มีถาวรกุล

95702 การจัดการธุรกิจการเกษตร เล่ม 2

500 บาท

95702 การจัดการธุรกิจการเกษตร (Agribusiness Management )พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2551 เล่ม 1พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2553 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 9789741016532) เล่ม 2พิมพ์ครั้งที่2 พ.ศ. 2553 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 9789741084906)เล่ม 3 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2554 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 9789741624003) แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 6. การจัดการธุรกิจการเกษตรด้านวัตถุดิบ ผู้แต่ง อ.โรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์
หน่วยที่ 7. การจัดการธุรกิจการเกษตรด้านการปฏิบัติการ ผู้แต่ง อ.เฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์ รศ.สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ
หน่วยที่ 8. การจัดการธุรกิจการเกษตรด้านการเงิน ผู้แต่ง รศ.ฐาปนา ฉิ่นไพศาล
หน่วยที่ 9. การจัดการธุรกิจการเกษตรด้านทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง รศ.ปภาวดี มนตรีวัติ
หน่วยที่ 10. การจัดการห่วงโซ่แห่งคุณค่าในธุรกิจการเกษตร ผู้แต่ง ผศ.ภวัต เจียมจิณณวัตร

95702 การจัดการธุรกิจการเกษตร เล่ม 2

500 บาท

95702 การจัดการธุรกิจการเกษตร (Agribusiness Management )พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2551 เล่ม 1พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2553 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 9789741016532) เล่ม 2พิมพ์ครั้งที่2 พ.ศ. 2553 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 9789741084906)เล่ม 3 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2554 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 9789741624003) แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 11. การจัดการธุรกิจการเกษตรอย่างยั่งยืน ผู้แต่ง รศ.ลัดดา พิศาลบุตร
หน่วยที่ 12. กรณีตัวอย่างการจัดการธุรกิจพืช: กรณีวิสาหกิจชุมชนหน่อไม้อำเภอท่ามะกา ผู้แต่ง รศ.ดร.อัจฉรา จิตตลดากรอ. ดร.สุกัญญา แย้มประชา อ.โรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์
หน่วยที่ 13. กรณีตัวอย่างการจัดการธุรกิจปศุสัตว์: กรณีเป็ดพันธุ์เนื้อ ผู้แต่ง ผศ.ดร.มณฑิชา พุทซาคำ ผศ.จิตติมา กันตนามัลลกุล
หน่วยที่ 14. กรณีตัวอย่างการจัดการธุรกิจสัตว์น้ำ : สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำสามร้อยยอด-ปราณบุรี จำกัด ผู้แต่ง อ.พงศ์พัฒน์ บุญชูวงศ์
หน่วยที่ 15. กรณีตัวอย่างการจัดการธุรกิจป่าไม้: บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) ผู้แต่ง ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก รศ.ดร.อัจฉรา โพธิ์ดี รศ.ลัดดา พิศาลบุตร

95703 วิธีวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร เล่ม 1

500 บาท

95703 วิธีวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร (Research Methodology in Agricultural Resources Management) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2551 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 9789745761018) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 9789746138260) เล่ม 3 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 9786115050185) แนวการศึกษาราคา 300 บาท (ISBN)
หน่วยที่ 1. ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร ผู้แต่ง ศ.ดร.จรัญ จันทลักขณา รศ.ดร.หฤษฎี ภัทรดิลก
หน่วยที่ 2. สารสนเทศเพื่อการวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.สมพร พุทธาพิทักษ์ผล รศ.ดร.อัจฉรา โพธิ์ดี
หน่วยที่ 3. สถิติเพื่อการวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร ผู้แต่ง รศ.เสาวรส ใหญ่สว่าง
หน่วยที่ 4. การทดสอบข้อมูลจำนวนนับและสถิตินอนพาราเมตริก ผู้แต่ง รศ.เสาวรส ใหญ่สว่าง
หน่วยที่ 5. สถิติเพื่อวัดความสัมพันธ์และการพยากรณ์ ผู้แต่ง รศ.ลัดดา พิศาลบุตร

95703 วิธีวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร เล่ม 2

500 บาท

95703 วิธีวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร (Research Methodology in Agricultural Resources Management) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2551 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 9789745761018) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 9789746138260) เล่ม 3 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 9786115050185) แนวการศึกษาราคา 300 บาท (ISBN)
หน่วยที่ 6. การวิจัยเชิงทดลอง ผู้แต่ง ศ.ดร.จรัญ จันทลักขณา รศ.ดร.ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ
หน่วยที่ 7. การใช้แผนการทดลองในการวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ รศ.ดร.อัจฉรา จิตตลดากร อ.ดร.สมศักดิ์ ศรีสมบุญ
หน่วยที่ 8. การวิจัยเชิงสำรวจ ผู้แต่ง รศ.ดร.สรชัย พิศาลบุตร รศ.ดร.วุฒิชาติ สุนทรสมัย
หน่วยที่ 9. การเลือกตัวอย่าง ผู้แต่ง รศ.ดร.สรชัย พิศาลบุตร
หน่วยที่ 10. การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้แต่ง รศ.บำเพ็ญ เขียวหวาน

95703 วิธีวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร เล่ม 3

500 บาท

95703 วิธีวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร (Research Methodology in Agricultural Resources Management) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2551 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 9789745761018) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 9789746138260) เล่ม 3 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 9786115050185) แนวการศึกษาราคา 300 บาท (ISBN)
หน่วยที่ 11. การวิจัยทางการจัดการทรัพยากรการผลิตพืช ผู้แต่ง อ.ดร.พิพัฒน์ วีระถาวร รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ
หน่วยที่ 12. การวิจัยทางการจัดการทรัพยากรการผลิตสัตว์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.มณฑิชา พุทซาคำ
หน่วยที่ 13. การวิจัยทางการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง รศ.ดร.ชัยวัฒน์ คงสม
หน่วยที่ 14. การวิจัยทางธุรกิจการเกษตร ผู้แต่ง ผศ.ภวัต เจียมจิณณวัตร รศ.ดร.อัจฉรา โพธิ์ดี อ.พัชรี ตั้งตระกูล
หน่วยที่ 15. การรายงานและนำเสนอผลการวิจัย ธรรมะและจรรยาบรรณในการวิจัย ผู้แต่ง ศ.ดร.จรัญ จันทลักขณา รศ.ดรหฤษฎี ภัทรดิลก

95704 สัมมนาการจัดการทรัพยากรเกษตร เล่ม 1

500 บาท

95704 สัมมนาการจัดการทรัพยากรเกษตร (Seminar in Agricultural Resources Management) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 9786115050840) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 9786115050925) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 9786165050258) แนวการศึกษาราคา 300 บาท (ISBN)
หน่วยที่ 1. การสัมมนาทางวิชาการ ผู้แต่ง รศ.ดร.อัจฉรา จิตตลดากร อ.ศศิธร คงแดง
หน่วยที่ 2. กระบวนการจัดสัมมนาทางวิชาการ ผู้แต่ง รศ.ดร.ชลาภรณ์ สุวรรณสัมฤทธิ์.
หน่วยที่ 3. การกำหนดประเด็นและหัวข้อการสัมมนาทางวิชาการ ผู้แต่ง ผศ.ภวัต เจียมจิณณวัตร
หน่วยที่ 4. การวิเคราะห์และสังเคราะเนื้อหาเพื่อการสัมมนาทางวิชาการ ผู้แต่ง รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ
หน่วยที่ 5. การเขียนบทความทางวิชาการ ผู้แต่ง รศ.ดร.กิตติ วงส์พิเชษฐ รศ.ดร.ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ

95704 สัมมนาการจัดการทรัพยากรเกษตร เล่ม 2

500 บาท

95704 สัมมนาการจัดการทรัพยากรเกษตร (Seminar in Agricultural Resources Management) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 9786115050840) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 9786115050925) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 9786165050258) แนวการศึกษาราคา 300 บาท (ISBN)
หน่วยที่ 6. การเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผู้แต่ง รศ.ดร.กิตติ วงส์พิเชษฐ รศ.ดร.ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ
หน่วยที่ 7. การนำเสนอผลงานในการสัมมนาทางวิชาการ ผู้แต่ง ผศ.ดร.มณฑิชา พุทซาคำ
หน่วยที่ 8. สื่อที่ใช้ในการสัมมนาทางวิชาการ ผู้แต่ง รศ.ดร.ชลาภรณ์ สุวรรณสัมฤทธ์
หน่วยที่ 9. การเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร
หน่วยที่ 10. การประเมินผลการสัมมนาทางวิชาการ ผู้แต่ง รศ.ดร.ชัยวัฒน์ คงสม

95704 สัมมนาการจัดการทรัพยากรเกษตร เล่ม 3

500 บาท

95704 สัมมนาการจัดการทรัพยากรเกษตร (Seminar in Agricultural Resources Management) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 9786115050840) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 9786115050925) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 9786165050258) แนวการศึกษาราคา 300 บาท (ISBN)
หน่วยที่ 11. ตัวอย่างการสัมมนาด้านการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช ผู้แต่ง อ.ดร.สมศักดิ์ ศรีสมบุญรศ.ดร.หฤษฎี ภัทรดิลก
หน่วยที่ 12. ตัวอย่างการสัมมนาทางวิชาการด้านการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์ ผู้แต่ง ผศ.จิตติมา กันตนามัลลกุล
หน่วยที่ 13. ตัวอย่างการสัมมนาทางวิชาการด้านจัดการธุรกิจการเกษตร ผู้แต่ง อ.ศศิธร คงแดง
หน่วยที่ 14. ตัวอย่างการสัมมนาด้านการจัดการทรัพยากรป่าชายเลน ผู้แต่ง รศ.ดร.ดุสิต เวชกิจ อ.สมศักดิ์ พิริยโยธา
หน่วยที่ 15. ตัวอย่างการสัมมนาด้านการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตทางเรเกษตรแบบผสมผสาน ผู้แต่ง รศ.ศานิต เก้าเอี้ยน รศ.สัจจา บรรจงศิริ

95705 การจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช เล่ม 1

500 บาท

95705 การจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช (Resources Management for Crop Production) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2553 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 9786115050031) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2553 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 9786115050376) เล่ม 3 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 9786115050222) แนวการศึกษาราคา 300 บาท (ISBN)
หน่วยที่ 1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช ผู้แต่ง รศ.สัจจา บรรจงศิริ รศ.ดร.อัจฉรา จิตตลดากร อ.ดร.นิพนธ์ เอี่ยมสุภาษิต รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ
หน่วยที่ 2. การผลิตพืชในวิถีของเกษตรกรไทย ผู้แต่ง ศ.ดร.ปิยะ ดวงพัตรา ผศ.ดร.สมศักดิ์ สุขวงศ์
หน่วยที่ 3. กระบวนการผลิตพืช ผู้แต่ง รศ.ฉลองชัย แบบประเสริฐ
หน่วยที่ 4. การจัดการการผลิตพืช ผู้แต่ง ผศ.นงนุช อังยุรีกุล รศ.ดร.หฤษฎี ภัทรดิลก รศ.ดร.อัจฉรา โพธิ์ดี ผศ.ภวัต เจียมจิณณวัตร
หน่วยที่ 5. การวิเคราะเพื่อการผลิตพืช ผู้แต่ง ผศ.ภวัต เจียมจิณณวัตร รศ.ดร.อัจฉรา โพธิ์ดี

95705 การจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช เล่ม 2

500 บาท

95705 การจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช (Resources Management for Crop Production) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2553 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 9786115050031) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2553 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 9786115050376) เล่ม 3 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 9786115050222) แนวการศึกษาราคา 300 บาท (ISBN)
หน่วยที่ 6. ทรัพยากรดินและการใช้เพื่อการผลิตพืช ผู้แต่ง อ.ดร.สุกัญญา แย้มประชา
หน่วยที่ 7. ภูมิอากาศและทรัพยากรน้ำเพื่อการผลิตพืช ผู้แต่ง รศ.ดร.อัจฉรา จิตตลดากร อ.ดร.สุทัศน์ สุรวาณิช อ.ดร.วัชระ เสือดี
หน่วยที่ 8. พันธุ์พืช ปุ๋ย สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชและการเลือกใช้ ผู้แต่ง อ.ดร.นิพนธ์ เอี่ยมสุภาษิต อ.ดร.สุกัญญา แย้มประชา อ.ดร.เณอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์
หน่วยที่ 9. สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช อุปกรณ์ เครื่องจักรและการเลือกใช้ ผู้แต่ง รศ.ดร.กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์ รศ.ดร.พงศ์พันธุ์ เธียรหิรัญ ผศ.สุดสายสิน แก้วเรือง
หน่วยที่ 10. การจัดการผลิตผลภายหลังการเก็บเกี่ยว ผู้แต่ง อ.ดร.อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์

95705 การจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช เล่ม 3

500 บาท

 

95705 การจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช (Resources Management for Crop Production) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2553 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 9786115050031) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2553 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 9786115050376) เล่ม 3 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 9786115050222) แนวการศึกษาราคา 300 บาท (ISBN)
หน่วยที่ 11. การเกษตรทางเลือกและการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ผู้แต่ง รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อ.ชัฐพล สายะพันธ์
หน่วยที่ 12. การพัฒนาทรัพยากรการผลิตพืชโดยภาครัฐ ผู้แต่ง อ.นารีณัฐ รุณภัย อ.ชัฐพล สายะพันธ์
หน่วยที่ 13. กรณีศึกษาการจัดการทรัพยากรผลิตพืชในระดับพึ่งตนเอง ผู้แต่ง รศ.ดร.ดุสิต เวชกิจ อ.สมศกดิ์ พิริยโยธา รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ
หน่วยที่ 14. กรณีศึกษาการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืชในระดับก้าวหน้า ผู้แต่ง รศ.จิตราพรรณ พิลึก รศ.ดร.หฤษฎี ภัทรดิลก อ.ดร.ปรีชา พราหมณีย์
หน่วยที่ 15. กรณีศึกษาการผลิตพืชไร่ในต่างประเทศ ผู้แต่ง อ.ดร.พิพัฒน์ วีระถาวร รศ.ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์

95706 การจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์ เล่ม 1

500 บาท

95706 การจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์ (Resources Management for Animal Production) พิมพ์ครั้งที่ 1พ.ศ. 2551 เล่ม 1  (หน่วยที่ 1-5) ราคา 50บาท (ISBN 9789745986107) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 9786115050161) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 9786115050437) แนวการศึกษาราคา 300 บาท (ISBN)
หน่วยที่
 1. สถานการณ์การผลิตสัตว์ ผู้แต่ง อ.ทวีเดช ประเจกสกุล
หน่วยที่
 2. ทรัพยากรในการผลิตสัตว์ ผู้แต่ง รศ.ดร.กนก ผลารักษ์
หน่วยที่
 3. นโยบาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์ ผู้แต่ง สพ.ญ.ดร.เพ็ญนภา มัธยมพงศ์
หน่วยที่
 4. หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตสัตว์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ
หน่วยที่
 5. การจัดการทรัพยากรในการผลิตสุกร ผู้แต่ง อ.วุฒิชัย ลีเชี่ยวยุวสรณ์

95706 การจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์ เล่ม 2

500 บาท

95706 การจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์ (Resources Management for Animal Production) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2552  เล่ม 1  (หน่วยที่ 1-5) ราคา 50บาท (ISBN 9789745986107) เล่ม 2  (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 9786115050161) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 9786115050437) แนวการศึกษาราคา 300 บาท (ISBN)
หน่วยที่ 6. การจัดการทรัพยากรในการผลิตสัตว์ปีก ผู้แต่ง ผศ.ดร.มณฑิชา พุทซาคำ
หน่วยที่ 7. การจัดการทรัพยากรในการรผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง ผู้แต่ง อ.อดุลย์ วังตาล รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ
หน่วยที่ 8. การปศุสัตว์ในระบบเกษตรแบบผสมผสาน ผู้แต่ง ผศ.ดร.ธันวา จิตต์สงวน รศ.ศานิต เก้าเอี้ยน
หน่วยที่ 9. การจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ ผู้แต่ง อ.จินตนา อินทรมงคล
หน่วยที่ 10. การจัดการผลผลิตจากสัตว์และการแปรรูป ผู้แต่ง รศ.ดร.จุฑารัตน์ เศรษฐกุล รศ.ดร.พรรณิภา ศิวะพิรุฬห์เทพ ผศ.จิตติมา กันตนามัลลกุล

95706 การจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์ เล่ม 3

500 บาท

95706 การจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์ (Resources Management for Animal Production) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2552 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 50บาท (ISBN 9789745986107) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 9786115050161) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 9786115050437) แนวการศึกษาราคา 300 บาท (ISBN)
หน่วยที่ 11. การจัดการของเสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ผู้แต่ง รศ.ดร.สมชัย จันทรสว่าง
หน่วยที่ 12. ผลกระทบจากการผลิตสัตว์ ผู้แต่ง อ.บุญญฤทธิ์ มุ่งจองกลาง
หน่วยที่ 13. ความสัมพันธ์ของตลาดกับการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์ ผู้แต่ง อ.ดร.พรศรี เหล่ารุจิสวัสดิ์
หน่วยที่ 14. การวิเคราะห์และกำหนดความต้องการใช้ทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.เสกสม อาตมางกูร ผศ.ดร.ณัฐชนก อมรเทวภัทร
หน่วยที่ 15. แนวทางการพัฒนาทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์ ผู้แต่ง อ.ชยานนท์ กฤตยาเชวง รศ.กษิดิศ อื้อเชี่ยวชาญกิจ

95707 การจัดการทรัพยากรเพื่อการป่าไม้ เล่ม 1

500 บาท

95707 การจัดการทรัพยากรเพื่อการป่าไม้ (Resources Management for Forestry) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9786165050890 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9786165050968 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9786165051064
หน่วยที่ 1. พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรเพื่อป่าไม้ ผู้แต่ง รศ.ดร.ชัยวัฒน์ คงสม
หน่วยที่ 2. แนวคิดการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ผู้แต่ง รศ.ดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว
หน่วยที่ 3. การจัดการทรัพยากรเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง รศ.ดร.สามัคคี บุณยะวัฒน์ ผศ.ดร.สมนิมิตร พุกงาม อ.ดร.ปิยพงษ์ ทองดีนอก อ.ยุทธ์พงษ์ คีรีมังคละ
หน่วยที่ 4. การจัดการทรัพยากรเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าไม้ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ดรรชนี เอมพันธุ์
หน่วยที่ 5. การจัดการทรัพยากรเพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่า ผู้แต่ง อ.ทวี หนูทอง
นธุ์

95707 การจัดการทรัพยากรเพื่อการป่าไม้ เล่ม 2

500 บาท

95707 การจัดการทรัพยากรเพื่อการป่าไม้ (Resources Management for Forestry) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9786165050890 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9786165050968  เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9786165051064
หน่วยที่ 6. การจัดการทรัพยากรเพื่อการจัดการสวนป่า ผู้แต่ง ผศ.ดร.ดำรง พิพัฒนวัฒนากุล
หน่วยที่ 7. การจัดการทรัพยากรเพื่อป่าไม้ชุมชน ผู้แต่ง อ.พสุธา สุนทรห้าวรศ.ดร.สันติ สุขสอาด
หน่วยที่ 8. การประเมินมูลค่าทรัพยากรป่าไม้ ผู้แต่ง รศ.ดร.สันติ สุขสอาด
หน่วยที่ 9. การวิเคราะห์การลงทุนในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ผู้แต่ง รศ.ดร.สันติ สุขสอาด
หน่วยที่ 10. การจัดการความขัดแย้งในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ผู้แต่ง รศ.วศิน อิงคพัฒนากุล

95707 การจัดการทรัพยากรเพื่อการป่าไม้ เล่ม 3

500 บาท

95707 การจัดการทรัพยากรเพื่อการป่าไม้ (Resources Management for Forestry) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2553 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9786165050890 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9786165050968 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9786165051064
หน่วยที่ 11. การรับรองป่าไม้ ผู้แต่ง ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก อ.นรินธร จำวงษ์
หน่วยที่ 12. การจัดการสารสนเทศป่าไม้ ผู้แต่ง รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ
หน่วยที่ 13. การจัดการความรู้เพื่อการป่าไม้ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ดำรง พิพัฒนวัฒนากุล
หน่วยที่ 14. การบริหารจัดการองค์กรเพื่อการป่าไม้ ผู้แต่ง อ.เตืนใจ นุชดำรงค์ อ.อดิศร นุชดำรงค์
หน่วยที่ 15. ธรรมาภิบาลเพื่อการป่าไม้ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ดรรชนี เอมพันธุ์

95708 การเกษตรเพื่อการจัดการทรัพยากร เล่ม 1

500 บาท

95708 การเกษตรเพื่อการจัดการทรัพยากร (Agriculture for Resources Management) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2551 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 9789741045310) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 9789741645978) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 9789741601622) แนวการศึกษาราคา 300 บาท (ISBN)
หน่วยที่
 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์ อ.บุญญฤทธิ์ มุ่งจองกลาง
หน่วยที่
 2. ทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์
หน่วยที่
 3. ผลกระทบจากการผลิตทางการเกษตรต่อระบบนิเวศ ผู้แต่ง อ.นิวัติ สุธีมีชัยกุล รศ.ดร.พงศ์พันธุ์ เธียรหิรัญ
หน่วยที่
 4. ระบบการเกษตร ผู้แต่ง อ.บุญญฤทธิ์ มุ่งจองกลาง
หน่วยที่
 5. เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการทรัพยากรการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์ รศ.ดร.สมเกียรติ ประสานพานิช ผศ.จิตติมา กันตนามัลลกุล

95708 การเกษตรเพื่อการจัดการทรัพยากร เล่ม 2

500 บาท

95708 การเกษตรเพื่อการจัดการทรัพยากร (Agriculture for Resources Management) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2551 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 9789741045310) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 9789741645978) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 9789741601622) แนวการศึกษาราคา 300 บาท (ISBN)
หน่วยที่ 6. การกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการจัดการการเกษตร ผู้แต่ง ผศ.นงนุช อังยุรีกุล
หน่วยที่ 7. การจัดการน้ำ ดินและธาตุอาหารพืช และศัตรูพืช ผู้แต่ง รศ.ดร.จำรูญ เล้าสินวัฒนา
หน่วยที่ 8. การจัดการพันธุ์พืชและผลผลิต ผู้แต่ง รศ.ดร.จำรูญ เล้าสินวัฒนา
หน่วยที่ 9. แนวคิดในการผลิตสัตว์และการจัดการพันธุ์สัตว์ ผู้แต่ง ผศ.จิตติมา กันตนามัลลกุล
หน่วยที่ 10. การจัดการอาหารสัตว์ การสุขาภิบาลและการจัดการผลิตสัตว์ ผู้แต่ง รศ.ดร.สมเกียรติ ประสานพานิช

95708 การเกษตรเพื่อการจัดการทรัพยากร เล่ม 3

500 บาท

95708 การเกษตรเพื่อการจัดการทรัพยากร (Agriculture for Resources Management) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2551 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 9789741045310) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 9789741645978) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 9789741601622) แนวการศึกษาราคา 300 บาท (ISBN)
หน่วยที่ 11. การจัดการป่าไม้เพื่อชุมชนเกษตร ผู้แต่ง ผศ.ดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์
หน่วยที่ 12. การจัดการฟาร์มป่าไม้ ผู้แต่ง รศ.สมเกียรติ จันทร์ไพแสง
หน่วยที่ 13. เศรษฐกิจการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.อนุชา ภูริพันธุ์ภิญโญ
หน่วยที่ 14. ระบบธุรกิจการเกษตร ผู้แต่ง ผศ.ภวัต เจียมจิณณวัตร รศ.ดร.อัจฉรา โพธิ์ดี
หน่วยที่ 15. การจัดการธุรกิจการเกษตร ผู้แต่ง ผศ.ภวัต เจียมจิณณวัตร

95709 หลักการจัดการทรัพยากรเกษตร เล่ม 1

500 บาท

95709 หลักการจัดการทรัพยากรเกษตร เล่ม 2

500 บาท

95709 หลักการจัดการทรัพยากรเกษตร เล่ม 3

500 บาท

95710 วิธีวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร เล่ม 1

500 บาท

95710 วิธีวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร (Research Methodology in Agricultural Resources Management) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-160-618-3) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-160-619-0)
หน่วยที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา โพธิ์ดี รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร พุทธาพิทักษ์ผล
หน่วยที่ 2 กระบวนการดำเนินการวิจัย ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์
หน่วยที่ 3 สถิติเพื่อการวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์สุจิตรา หังสพฤกษ์
หน่วยที่ 4 สถิติเชิงอนุมานที่ใช้ในการศึกษาความแตกต่างของค่าเฉลี่ยและค่าสัดส่วน ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กันตนามัลลกุล  
หน่วยที่ 5 สถิติที่ใช้การศึกษาความสัมพันธ์และการพยากรณ์ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ลัดดา พิศาลบุตร

95710 วิธีวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร เล่ม 2

500 บาท

95710 วิธีวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร เล่ม 3

500 บาท

95710 วิธีวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร (Research Methodology in Agricultural Resources Management) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-160-618-3) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-160-619-0)
หน่วยที่ 11 การเลือกตัวอย่าง ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สรชัย พิศาลบุตร 
หน่วยที่ 12 เครื่องมือสำหรับการวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ คงสม อาจารย์วรุณพันธ์ คงสม
หน่วยที่ 13 จริยธรรมและจรรยาวิชาชีพวิจัย ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ วงส์พิเชษฐ
หน่วยที่ 14 ตัวอย่างการวิจัยทางการจัดการทรัพยากรการผลิตพืชและการผลิตสัตว์ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พันธุ์ เธียรหิรัญ รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑิชา พุทซาคำ
หน่วยที่ 15 ตัวอย่างการวิจัยทางการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมและธุรกิจการเกษตร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต เวชกิจ รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา โพธิ์ดี

95711 การจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช เล่ม 1

500 บาท

95711 การจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช (Resources Management for Crop Production) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9786161607609 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9786161607623 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9786161607678 แนวการศึกษา (หน่วยที่ 1-15) ราคา 300 บาท ISBN9786161608293
หน่วยที่ 1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช ผู้แต่ง รศ.ดร.สัจจา บรรจงศิริ อ.ดร.จรรยา สิงห์คำ
หน่วยที่ 2. การผลิตพืชในวิถีของเกษตรกรไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.สัจจา บรรจงศิริ รศ.บำเพ็ญ เขียวหวาน อ.ดร.จรรยา สิงห์คำ
หน่วยที่ 3. กระบวนการผลิตพืช ผู้แต่ง อ.นิพนธ์ เอี่ยมสุภาษิต
หน่วยที่ 4. การจัดการการผลิตพืช ผู้แต่ง รศ.นงนุช อังยุรีกุล
หน่วยที่ 5. การวิเคราะห์เพื่อการผลิตพืช ผู้แต่ง ผศ.ภวัต เจียมจิณณวัตร รศ.ดร.อัจฉรา โพธิ์ดี

95711 การจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช เล่ม 2

500 บาท

95711 การจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช (Resources Management for Crop Production) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9786161607609 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9786161607623 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9786161607678 แนวการศึกษา (หน่วยที่ 1-15) ราคา 300 บาท ISBN9786161608293
หน่วยที่ 6. ทรัพยากรดินและการใช้เพื่อการผลิตพืช ผู้แต่ง อ.ดร.สุกัญญา แย้มประชา
หน่วยที่ 7. ทรัพยากรน้ำกับการผลิตพืช ผู้แต่ง รศ.ดร.อัจฉรา จิตตลดากร อ.ดร.วัชระ เสือดี
หน่วยที่ 8. ภูมิอากาศที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืช ผู้แต่ง รศ.ดร.กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์
หน่วยที่ 9. ปุ๋ยและสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืช ผู้แต่ง อ.ดร.สุกัญญา แย้มประชา อ.ไพศาล รัตนเสถียร รศ.ดร.กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์ อ.บุณฑริกา นันทา
หน่วยที่ 10. โรงเรือน อุปกรณ์และเครื่องจักรกลเพื่อการผลิตพืช ผู้แต่ง รศ.ดร.บัญญัติ เศรษฐฐิติ ผศ.ดร.สุดสายสิน แก้วเรือง
 

95711 การจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช เล่ม 3

500 บาท

95711 การจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช (Resources Management for Crop Production) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9786161607609 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9786161607623 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9786161607678 แนวการศึกษา (หน่วยที่ 1-15) ราคา 300 บาท ISBN9786161608293
หน่วยที่ 11. การจัดการผลิตผลพืชหลังการเก็บเกี่ยว ผู้แต่ง อ.อินทิรา ลิจันทร์พร
หน่วยที่ 12.การเกษตรทางเลือก ผู้แต่ง อ.ชัฐพล สายะพันธ์
หน่วยที่ 13.การพัฒนาทรัพยากรเกษตรเพื่อการผลิตพืชโดยภาครัฐ ผู้แต่ง อ.ชัฐพล สายะพันธ์
หน่วยที่ 14. กรณีศึกษาการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืชแบบพึ่งพาตนเอง ผู้แต่ง รศ.ดร.สัจจา บรรจงศิริ รศ.ดร.พงศ์พันธุ์ เธียรหิรัญ
หน่วยที่ 15. กรณีศึกษาการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืชเชิงการค้า ผู้แต่ง อ.ปริชาติ ดิษฐกิจ

95715 การจัดการธุรกิจการเกษตร เล่ม 1

500 บาท

95715 การจัดการธุรกิจการเกษตร (Agribusiness Management) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9786161607098 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9786161607081 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9786161607104
หน่วยที่ 1. แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร ผู้แต่ง รศ.นงนุช อังยุรีกุล
หน่วยที่ 2. องค์การธุรกิจการเกษตรและการจัดการ ผู้แต่ง รศ.ลัดดา พิศาลบุตร
หน่วยที่ 3. การตัดสินใจทางธุรกิจการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.อัจฉรา โพธิ์ดี รศ.สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ
หน่วยที่ 4. การจัดการเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจการเกษตร ผู้แต่ง รศ.บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ
หน่วยที่ 5. การจัดการโซ่คุณค่าในธุรกิจการเกษตร ผู้แต่ง ผศ.ภวัต เจียมจิณณวัตร

95715 การจัดการธุรกิจการเกษตร เล่ม 2

500 บาท

95715 การจัดการธุรกิจการเกษตร (Agribusiness Management) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9786161607098 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9786161607081 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9786161607104
หน่วยที่ 6. การจัดการธุรกิจการเกษตรด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ผู้แต่ง อ.ดร.วิทย่า สุหฤทดำรง
หน่วยที่ 7. การจัดการธุรกิจการเกษตรด้านวัตถุดิบ ผู้แต่ง อ.โรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์
หน่วยที่ 8. การจัดการธุรกิจการเกษตรด้านการปฏิบัติการ ผู้แต่ง รศ.สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ
หน่วยที่ 9. การจัดการธุรกิจการเกษตรด้านการเงิน ผู้แต่ง รศ.เสาวภา มีถาวรกุล
หน่วยที่ 10. การจัดการธุรกิจการเกษตรด้านการตลาด ผู้แต่ง รศ.ฐาปนา ฉิ่นไพศาล

95715 การจัดการธุรกิจการเกษตร เล่ม 3

500 บาท

95715 การจัดการธุรกิจการเกษตร (Agribusiness Management) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9786161607098 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9786161607081 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9786161607104
หน่วยที่ 11. การจัดการธุรกิจการเกษตรด้านทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง รศ.ปภาวดี มนตรีวัต
หน่วยที่ 12. การจัดการธุรกิจการเกษตรอย่างยั่งยืน ผู้แต่ง รศ.ลัดดา พิศาลบุตร
หน่วยที่ 13. การจัดทำแผนธุรกิจการเกษตร ผู้แต่ง รศ.สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ
หน่วยที่ 14. กรณีตัวอย่างการจัดการธุรกิจพืช
:สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด ผู้แต่ง อ.โรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์
หน่วยที่ 15. กรณีตัวอย่างการจัดการธุรกิจปศุสัตว์
 : ฟาร์มเป็ดพันธุ์เนื้อ ผู้แต่ง ผศ.ดร.จิตติมา กันตนามัลลกุล

95722 การจัดการธุรกิจเพื่อการผลิตสัตว์ เล่ม 1

700 บาท

95722 การจัดการธุรกิจเพื่อการผลิตสัตว์ เล่ม 2

800 บาท

95725 นวัตกรรมในธุรกิจการเกษตร เล่ม 1

500 บาท

95725 นวัตกรรมในธุรกิจการเกษตร เล่ม 2

500 บาท

95725 นวัตกรรมในธุรกิจการเกษตร เล่ม 3

500 บาท

95726 การจัดการทรัพยากรเพื่อการป่าไม้และสิ่งแวดล้อม เล่ม 1

500 บาท

95726 การจัดการทรัพยากรเพื่อการป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (Resource Management for Forestry and Environment) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562  เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-161-898-8) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-161-901-5) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-161-939-8)
หน่วยที่ 1 พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรเพื่อการป่าไม้ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ คงสม
หน่วยที่ 2 แนวคิดการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรรชนี เอมพันธุ์
หน่วยที่ 3 การจัดการทรัพยากรบุคคลเพื่อการป่าไม้ ผู้แต่ง อาจารย์คนึงกิจ ลิ้มตระกูล
หน่วยที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สามัคคี บุณยะวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมนิมิตร พุกงาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยพงษ์ ทองดีนอก อาจารย์ ดร.ยุทธพงษ์ คีรีมังคละ 
หน่วยที่ 5 การจัดการทรัพยากรเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าไม้ ผู้แต่ง ผู้ช่วยาสตราจารย์ ดร.ดรรชนี เอมพันธุ์

95726 การจัดการทรัพยากรเพื่อการป่าไม้และสิ่งแวดล้อม เล่ม 2

500 บาท

95726 การจัดการทรัพยากรเพื่อการป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (Resource Management for Forestry and Environment) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562  เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-161-898-8) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-161-901-5) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-161-939-8)
หน่วยที่ 6 การจัดการทรัพยากรเพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่า ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิงอร ไชยเยศ 
หน่วยที่ 7 การจัดการทรัพยากรเพื่อการปลูกสร้างสวนป่า ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรง พิพัฒนวัฒนากุล
หน่วยที่ 8 การจัดการทรัพยากรเพื่อป่าไม้ชุมชน ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พสุธา สุนทรห้าว
หน่วยที่ 9 การจัดการทรัพยากรเพื่อการพัฒนาการป่าไม้ในเมือง ผู้แต่ง ดร.ดำรง พิพัฒนวัฒนากุล
หน่วยที่ 10 การประเมินมูลค่าทรัพยากรป่าไม้ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ สุขสอาด

95726 การจัดการทรัพยากรเพื่อการป่าไม้และสิ่งแวดล้อม เล่ม 3

500 บาท

95726 การจัดการทรัพยากรเพื่อการป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (Resource Management for Forestry and Environment) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562  เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-161-898-8) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-161-901-5) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-161-939-8)
หน่วยที่ 11 การวิเคราะห์การลงทุนในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ สุขสอาด  
หน่วยที่ 12 การรับรองป่าไม้และอุตสาหกรรมไม้ ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม แหลมสัก
หน่วยที่ 13 การจัดการสารสนเทศป่าไม้ ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย อรุณประภารัตน์
หน่วยที่ 14 การจัดการความรู้เพื่อการป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรง พิพัฒนวัฒนากุล
หน่วยที่ 15 การจัดการทรัพยากรเพื่อการป่าไม้และสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล

95727 การบริหารงานเพื่อการป่าไม้ เล่ม 1

800 บาท

95727 การบริหารงานเพื่อการป่าไม้ เล่ม 2

700 บาท

95729 ความรู้พื้นฐานด้านการเกษตร เล่ม 1

500 บาท

95729 ความรู้พื้นฐานด้านการเกษตร (Basic Knowledge in Agriculture) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-161-346-4) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-161-325-9) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-161-316-7) แนวการศึกษา ราคา 300 บาท (ISBN 978-616-161-400-3)
หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเกษตร ผู้แต่ง อ.นิวัติ สุธีมีชัยกุล
หน่วยที่ 2 สภาวะโลกร้อนกับการเกษตร ผู้แต่ง อ.นิวัติ สุธีมีชัยกุล อ.ดร.จุฑารัตน์ กิตติวานิช
หน่วยที่ 3 ระบบการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์
หน่วยที่ 4 ทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร ผู้แต่ง อ.ดร.ธำรงเจต พัฒมุข
หน่วยที่ 5 การจัดการป่าไม้ ผู้แต่ง รศ.ดร.ดุสิต เวชกิจ

95729 ความรู้พื้นฐานด้านการเกษตร เล่ม 2

500 บาท

95729 ความรู้พื้นฐานด้านการเกษตร (Basic Knowledge in Agriculture) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-161-346-4) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-161-325-9) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-161-316-7) แนวการศึกษา ราคา 300 บาท (ISBN 978-616-161-400-3)
หน่วยที่ 6 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล
หน่วยที่ 7 ระบบนิเวศเกษตร ผู้แต่ง อ.ดร.ธำรงเจต พัฒมุข
หน่วยที่ 8 การผลิตพืช ผู้แต่ง อ.ดร.นิพนธ์ เอี่ยมสุภาษิต รศ.ดร.อัจฉรา จิตตลดากร
หน่วยที่ 9 การจัดการศัตรูพืช ผู้แต่ง อ.ดร.ธำรงเจต พัฒมุข รศ.ดร.กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์
หน่วยที่ 10 การผลิตสัตว์ ผู้แต่ง อ.ดร.วรินธร มณีรัตน์

95729 ความรู้พื้นฐานด้านการเกษตร เล่ม 3

500 บาท

95729 ความรู้พื้นฐานด้านการเกษตร (Basic Knowledge in Agriculture) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-161-346-4) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-161-325-9) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-161-316-7) แนวการศึกษา ราคา 300 บาท (ISBN 978-616-161-400-3)
หน่วยที่ 11 การผลิตสัตว์น้ำ ผู้แต่ง อ.นิวัติ สุธีมีชัยสกุล
หน่วยที่ 12 ผลกระทบจากการผลิตทางการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์ อ.ดร.วรินธร มณีรัตน์ อ.ดร.จุฑารัตน์ กิตติวานิช
หน่วยที่ 13 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การเกษตร ผู้แต่ง รศ.ลัดดา พิศาลบุตร
หน่วยที่ 14 ธุรกิจการเกษตร ผู้แต่ง ผศ.นาลัน แป้นปลื้ม
หน่วยที่ 15 กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและป่าไม้ ผู้แต่ง อ.ศรัณย์ วัธนธาดา รศ.ดร.มณฑิชา พุทซาคำ อ.นิวัติ สุธีมีชัยกุล อ.ยานยนต์ สราญรมย์ อ.สุธิดา มณีอเนกคุณ

95797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ เล่ม 1

500 บาท

95797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-505-084-5) แนวการศึกษา ราคา 100 บาท (ISBN 978-616-505-097-5)
หน่วยที่ 1 แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าอิสระ ผู้แต่ง รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต รศ.ชุษณะ รุ่งปัจฉิม รศ.ดร.พรทิพย์ ดีสมโชค รศ.ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ รศ.ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย รศ.ดร.สมจิต โยธะคง ผศ.ดร.ชมพูนุช โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผศ.ทวี สุรฤทธิกุล
หน่วยที่ 2 การศึกษาค้นคว้าอิสระด้านการจัดการการผลิตพืช ผู้แต่ง รศ.ดร.กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์
หน่วยที่ 3 การศึกษาค้นคว้าอิสระด้านการจัดการการผลิตสัตว์ ผู้แต่ง ผศ.จิตติมา กันตนามัลลกุล
หน่วยที่ 4 การศึกษาค้นคว้าอิสระด้านธุรกิจการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.อัจฉรา โพธิ์ดี
หน่วยที่ 5 การศึกษาค้นคว้าอิสระด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง อ.วรพรรณ หิมพานต์