บทกลอนกล่่อมเด็กและบทปลอบเด็ก

จัดเป็นวรรณกรรมที่มีคุณค่า เพราะนอกจากจะสะท้อนให้เห็นสายใยแห่งความรักความผูกพัน ที่บุพการีมีต่อกุลบุตรกุลธิดาแล้วลักษณะการเรียงร้อยภาษา การเลือกใช้คำยังแสดงถึงความดีงามในจิตใจ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อของสังคมไทยในอดีต เปรียบเสมือนเรื่องราวในอดีตที่จะทำให้คนไทยผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรม เข้าใจพื้นฐานความเป็นมาของตนได้ดีขึ้น
หนังสือเล่มนี้ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 100 หนังสือดีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 17 วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยมีนิสัยรักการอ่าน

อิศปปกรณำ นิทานอีสปฉบับสมุดไทย

อิศปปกรณำ นิทานอิสปฉบับสมุดไทย นิทานอีสป เป็นวรรณกรรมประเภทนิทานซึ่งใช้เป็นเครื่องสอนใจที่แพร่หลายไปทั่วโลก สำหรับต้นฉบับที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนำมาจัดพิมพ์ เป็นฉบับสมุดไทย ซึ่งได้รับความกรุณาจากศ.ดร.นิยะดา เหล่าสุนทร ราชบัณฑิตด้านวรรณกรรมแนะนำให้นำมาจัดพิมพ์ เนื่องจากมีพระราชนิพนธ์แปลในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 4 เรื่อง และส่วนใหญ่เป็นพระนิพนธ์แปลนิพนธ์ของพระบรมวงศานุวงศ์และนิพนธ์แปลของขุนนาง รวมทั้งสิ้น 116 เรื่อง ซึ่งยังไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน ได้รับอนุญาตสำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยสำเนาต้นฉบับเดิมให้เป็นภาพดิจิตอลและใช้เทคนิคคอมพิวเตอร์ปรับแต่งตัวอักษรให้คมชัด เพื่อคงคุณค่าและอนุรักษ์ลักษณะตัวอักษรตามต้นฉบับเดิมของสมุดไทยไว้ทุกประการ จัดเป็นวรรณกรรมหายากที่ควรค่าแก่การแก่การศึกษาค้นคว้าและอนุรักษ์ไว้ พร้อมความบันเทิงและคติสอนใจที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

อัธยาตมวิทยา

หนังสือจิตวิทยาการศึกษาเล่มแรกของไทย

หนังสือจิตวิทยาการศึกษาเล่มแรกของไทยที่ใช้เป็นตำราวิชาครูของกรมศึกษาธิการ แสดงถึงภูมิปัญญาของคนไทยในสมัย รศ.๑๒๒ (พ.ศ.2446) ซึ่งสามารถนำความรู้ของนักวิชาการตะวันตกมาเขียนโดยใช้ภาษาเรียบง่ายตรงไปตรงมา เทียบเคียงกับสภาพในเมืองไทย มีการยกตัวอย่างให้เข้าใจง่าย และที่สำคัญคือมีการชี้ช่องทางที่จะให้ผู้เป็นครูนำความรู้จากตำราไปใช้ประโยชน์ได้อย่างจริงจัง เหมาะสำหรับครูอาจารย์ นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปเนื่องจากสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี มหาวิทยาลัยนำมาจัดพิมพ์ขึ้นใหม่โดยถ่ายจากฉบับพิมพ์ครั้งแรกเพื่อรักษารูปแบบของหนังสือเดิมเอาไว้ทุกประการ