การวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ : ระเบียบวิธีวิจัยและกรณีศึกษา

การวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ ระเบียบวิธีวิจัยและกรณีศึกษา” เป็นตำราภาษาไทยเล่มแรกและเล่มเดียวที่นำเสนอการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ที่เน้นระเบียบวิธีวิจัย ครอบคลุม ระเบียบวิธีวิจัยที่นิยมใช้อย่างกว้างขวาง พร้อมการวิเคราะห์กรณีศึกษาเพื่อให้ผู้อ่านมีความรู้ความเข้าใจและนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  นำเสนอเนื้อหาสาระ 12  บท ดังนี้
บทที่ 1 การวิจัยกับการสร้างองค์ความรู้ทางสารสนเทศศาสตร์
บทที่ 2 กระบวนการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยและการออกแบบการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์
บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัยสำรวจทางสารสนเทศศาสตร์
บทที่ 4 ระเบียบวิธีวิจัยประเมินทางสารสนเทศศาสตร์
บทที่ 5 ระเบียบวิธีวิจัยทดลองทางสารสนเทศศาสตร์
บทที่ 6 ระเบียบวิธีวิจัยปฏิบัติการและระเบียบวิธีวิจัยกรณีศึกษาทางสารสนเทศศาสตร์
บทที่ 7 ระเบียบวิธีวิจัยเอกสารทางสารสนเทศศาสตร์
บทที่ 8 ระเบียบวิธีวิจัยทฤษฏีฐานรากทางสารสนเทศศาสตร์
บทที่ 9 ระเบียบวิธีวิจัยการวิเคราะห์วาทกรรมและระเบียบวิธีวิจัยชาติพันธุ์วรรณาทางสารสนเทศศาสตร์
บทที่ 10 ระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสารสนเทศศาสตร์
บทที่ 11 ระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนาแบบจำลองทางสารสนเทศศาสตร์
บทที่ 12 ระเบียบวิธีวิจัยผสานวิธีทางสารสนเทศศาสตร์

ปลุกใจเสือป่า

ตำนานการเกณฑ์ทหาร

55 บาท

พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ ฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เป็นพระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก่เหล่าเสือป่า ซึ่งเป็นชื่อที่ใช้เรียกทหารที่ทำหน้าที่ผู้สืบข่าวของข้าศึก (ปัจจุบันเรียกว่า “ผู้สอดแนม”) โดยมีพระราชประสงค์ให้คนไทยตระหนักรู้หน้าที่ มีความจงรักภักดี ตระหนักในความสำคัญของชาติ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความรักสามัคคีเป็นพลเมืองดีของชาติตั้งมั่นอยู่ในความสุจริตและรักษาความสงบเรียบร้อยของชาติให้วัฒนาถาวรสืบไป นับเป็นวรรณกรรมที่พระองค์ท่านได้ทรงใช้อักษรศิลป์ให้เป็นเครื่องเกื้อกูลการอบรมความรักชาติในหมู่คนไทย ให้หนักแน่นยิ่งขึ้น ควรค่าแก่การศึกษาและอนุรักษ์ไว้

55 บาท

หนังสือเล่มนี้มีคุณค่าเชิงประวัติศาสตร์ที่อนุชนชาวไทยในฐานะแนวหลังต้องมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบและวิถีชีวิตของทหาร เพื่อความสามัคคีปรองดอง และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของทหารกล้าที่เสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อความสงบสุขของชาติ ถือเป็นเอกสารสำคัญที่ช่วยเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจประวัติศาสตร์ด้านการเกณฑ์ทหารของไทยให้ชัดเจนและกว้างขวางมากขึ้น

บทกลอนกล่อมเด็กและบทปลอบเด็ก

จัดเป็นวรรณกรรมที่มีคุณค่า เพราะนอกจากจะสะท้อนให้เห็นสายใยแห่งความรักความผูกพัน ที่บุพการีมีต่อกุลบุตรกุลธิดาแล้วลักษณะการเรียงร้อยภาษา การเลือกใช้คำยังแสดงถึงความดีงามในจิตใจ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อของสังคมไทยในอดีต เปรียบเสมือนเรื่องราวในอดีตที่จะทำให้คนไทยผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรม เข้าใจพื้นฐานความเป็นมาของตนได้ดีขึ้น
หนังสือเล่มนี้ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 100 หนังสือดีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 17 วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยมีนิสัยรักการอ่าน

อิศปปกรณำ นิทานอีสปฉบับสมุดไทย

อิศปปกรณำ นิทานอิสปฉบับสมุดไทย นิทานอีสป เป็นวรรณกรรมประเภทนิทานซึ่งใช้เป็นเครื่องสอนใจที่แพร่หลายไปทั่วโลก สำหรับต้นฉบับที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนำมาจัดพิมพ์ เป็นฉบับสมุดไทย ซึ่งได้รับความกรุณาจากศ.ดร.นิยะดา เหล่าสุนทร ราชบัณฑิตด้านวรรณกรรมแนะนำให้นำมาจัดพิมพ์ เนื่องจากมีพระราชนิพนธ์แปลในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 4 เรื่อง และส่วนใหญ่เป็นพระนิพนธ์แปลนิพนธ์ของพระบรมวงศานุวงศ์และนิพนธ์แปลของขุนนาง รวมทั้งสิ้น 116 เรื่อง ซึ่งยังไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน ได้รับอนุญาตสำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยสำเนาต้นฉบับเดิมให้เป็นภาพดิจิตอลและใช้เทคนิคคอมพิวเตอร์ปรับแต่งตัวอักษรให้คมชัด เพื่อคงคุณค่าและอนุรักษ์ลักษณะตัวอักษรตามต้นฉบับเดิมของสมุดไทยไว้ทุกประการ จัดเป็นวรรณกรรมหายากที่ควรค่าแก่การแก่การศึกษาค้นคว้าและอนุรักษ์ไว้ พร้อมความบันเทิงและคติสอนใจที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

อัธยาตมวิทยา

หนังสือจิตวิทยาการศึกษาเล่มแรกของไทย

หนังสือจิตวิทยาการศึกษาเล่มแรกของไทยที่ใช้เป็นตำราวิชาครูของกรมศึกษาธิการ แสดงถึงภูมิปัญญาของคนไทยในสมัย รศ.๑๒๒ (พ.ศ.2446) ซึ่งสามารถนำความรู้ของนักวิชาการตะวันตกมาเขียนโดยใช้ภาษาเรียบง่ายตรงไปตรงมา เทียบเคียงกับสภาพในเมืองไทย มีการยกตัวอย่างให้เข้าใจง่าย และที่สำคัญคือมีการชี้ช่องทางที่จะให้ผู้เป็นครูนำความรู้จากตำราไปใช้ประโยชน์ได้อย่างจริงจัง เหมาะสำหรับครูอาจารย์ นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปเนื่องจากสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี มหาวิทยาลัยนำมาจัดพิมพ์ขึ้นใหม่โดยถ่ายจากฉบับพิมพ์ครั้งแรกเพื่อรักษารูปแบบของหนังสือเดิมเอาไว้ทุกประการ