70201 คหกรรมศาสตร์กับการพัฒนาชุมชน เล่ม 1

ราคา 350 บาท

70201 คหกรรมศาสตร์กับการพัฒนาชุมชน ( Home Economics and Community Development )พิมพ์ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789746117241 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746117760 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789746426220
หน่วยที่ 1 ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน ผู้แต่ง อ.ดร.นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ อ.พูนศิริวัจนะภูมิ
หน่วยที่ 2 ลักษณะของชุมชนในสังคมไทย อื่น ผู้แต่ง ศ.ดร.พัทยา สายหู
หน่วยที่ 3 การพัฒนาชุมชนในประเทศไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.สัญญา สัญญาวิวัฒน์
หน่วยที่ 4 ปัญหาของชุมชนในสังคมไทย ผู้แต่ง อ.ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี
หน่วยที่ 5 บทบาทของหน่วยงานของรัฐและเอกชนในการพัฒนาชุมชน ผู้แต่ง อ.ไพโรจน์ สุจินดา อ.พูนศิริ วัจนะภูมิ
หน่วยที่ 6 บทบาทขององค์กรประชาชนในการพัฒนาชุมชน ผู้แต่ง ผศ.ดร.มาฆะ ขิตตะสังคะ
หน่วยที่ 7 ค่านิยมกับการพัฒนาชุมชน ผู้แต่ง ศ.ดร.สนิท สมัครการ

70201 คหกรรมศาสตร์กับการพัฒนาชุมชน เล่ม 2

ราคา 400 บาท

70201 คหกรรมศาสตร์กับการพัฒนาชุมชน ( Home Economics and Community Development )พิมพ์ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789746117241 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746117760 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789746426220
หน่วยที่ 8 ความสำนึกในการพัฒนาชุมชน ผู้แต่ง ผศ.ดร.มาฆะ ขิตตะสังคะ อ.นพ.อมร นนทสุต
หน่วยที่ 9 การพัฒนาการอยู่อาศัยในชุมชน ผู้แต่ง อ.บุญเสริม หุตะแพทย์ 
หน่วยที่ 10 การพัฒนาสุขภาพอนามัย ผู้แต่ง อ.นพ.ปรีชา ดีสวัสดิ์ ภก.ญ ผศ.เทวี โพธิผละ
หน่วยที่ 11 การพัฒนาอาหารและโภชนาการ ผู้แต่ง อ.ปาริฉัตร ประวาหะนาวิน
หน่วยที่ 12 การพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ ผู้แต่ง รศ.จรินทร์ เทศวานิช อ.วีระศักดิ์ อนันตมงคล
หน่วยที่ 13 การรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชน ผู้แต่ง อ.นิตยา มหาผล ภก.ญ ผศ.เทวี โพธิผละ
หน่วยที่ 14 ทรัพยากรในชุมชน ผู้แต่ง อ.กมลา แสงสีทอง ภก.ญ ผศ.เทวี โพธิผละ
หน่วยที่ 15 ทิศทางการพัฒนาชุมชน ผู้แต่ง ผศ.ดร.มาฆะ ขิตตะสังคะ อ.บุญเสริม หุตะแพทย์ อ.ดร.ไพรัตน์ เดชะรินทร์

70203 หลักกฎหมายและเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เล่ม 1

ราคา 350 บาท

70203 หลักกฎหมายและเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น(General Principles of Law and Economics ) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 22พ.ศ. 2558 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท  ISBN 9789746114684 เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2554 (หน่วยที่ 8-15)ราคา 400 บาท ISBN 978 9746136235 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789746421324
หน่วยที่ 1 เศรษฐศาสตร์และกฎหมายในชีวิตประจำวัน ผู้แต่ง อ.ดร.วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร รศ.วิมลศิริชำนาญเวช
หน่วยที่ 2 แนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ ผู้แต่ง อ.ดร.วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร 
หน่วยที่ 3 การบริโภคและการผลิต ผู้แต่ง รศ.ชลลดา จามรกุล
หน่วยที่ 4 การเงินและการลงทุน ผู้แต่ง ผศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธนวิบูลย์ชัย
หน่วยที่ 5 การตลาด ผู้แต่ง ผศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธนวิบูลย์ชัย
หน่วยที่ 6 การประกอบธุรกิจภายในและระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.ดร.พุทธกาล รัชธร
หน่วยที่ 7 รัฐบาลและปัญหาเศรษฐกิจ ผู้แต่ง รศ.ศรีวงศ์ สุมิตร 

70203 หลักกฎหมายและเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เล่ม 2

ราคา 400 บาท

70203 หลักกฎหมายและเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น(General Principles of Law and Economics ) เล่ม 1พิมพ์ครั้งที่ 27 พ.ศ.2558 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท  ISBN 9789746114684เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 19 พ.ศ.2554 (หน่วยที่ 8-15)ราคา 400 บาท ISBN 978 9746136235 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789746421324 
หน่วยที่ 8 การใช้กฎหมาย ผู้แต่ง ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม
หน่วยที่ 9 กระบวนการยุติธรรม ผู้แต่ง รศ.วิมลศิริ ชำนาญเวช
หน่วยที่ 10 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ผู้แต่ง รศ.สุษม ศุภนิตย์ อ.เทวี โพธิผละ
หน่วยที่ 11 กฎหมายแรงงาน ผู้แต่ง อ.ดร.กิติพงศ์ หังสพฤกษ์
หน่วยที่ 12 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งองค์กรธุรกิจ ผู้แต่ง อ.ร.ท.วินัย ตูวิเชียร
หน่วยที่ 13 กฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ผู้แต่ง อ.ดร.กิติพงศ์ หังสพฤกษ์
หน่วยที่ 14 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ ผู้แต่ง รศ.ศรีราชา เจริญพานิช
หน่วยที่ 15 บทบาทของกฎหมายในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม ผู้แต่ง รศ.ศรีราชา เจริญพานิช อ.อรรถสิทธิ์ ชื่นสงวน

70204 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน เล่ม 1

ราคา 350 บาท

70204 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน (Family and Community Resource Management) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 26พ.ศ. 2554 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท  ISBN 9789746103459 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746118675 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789746424318
หน่วยที่ 1 ทรัพยากรครอบครัวและชุมชน ผู้แต่ง อ.พิณทิพย์ บริบูรณ์สุข
หน่วยที่ 2 การตัดสินใจใช้ทรัพยากรครอบครัว ผู้แต่ง อ.สุภาพ ฉัตราภรณ์
หน่วยที่ 3 หลักและกระบวนการจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน ผู้แต่ง ผศ.วารุณี วงษา
หน่วยที่ 4 เศรษฐกิจ สังคมกับการดำเนินชีวิตครอบครัว ผู้แต่ง รศ.ศรีวงศ์ สุมิตร
หน่วยที่ 5 เศรษฐกิจในชีวิตประจำวัน ผู้แต่ง ผศ.ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์
หน่วยที่ 6 การคลังของครอบครัว ผู้แต่ง ผศ.จีรพรรณ ชีรานนท์
หน่วยที่ 7 การจัดการธุรกิจครอบครัว ผู้แต่ง รศ.ศรีอรุณ เรศานนท์

70204 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน เล่ม 2

ราคา 400 บาท

70204 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน (Family and Community Resource Management) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 26พ.ศ. 2554 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท  ISBN 9789746103459 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746118675 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789746424318
หน่วยที่ 8 การจัดการใช้เวลา ผู้แต่ง รศ.ดร.ทวีรัสมิ์ ธนาคม
หน่วยที่ 9 การจัดการใช้แรงงาน ผู้แต่ง รศ.เทียบ เกริกมธุกร
หน่วยที่ 10 การจัดการเรื่องอาหาร ผู้แต่ง ผศ.ทัศนีย์ โรจนไพบูลย์
หน่วยที่ 11 การจัดการเรื่องเครื่องนุ่งห่มและผ้าในบ้านเรือน ผู้แต่ง อ.สมศรี สุกุมลนันท์
หน่วยที่ 12 การจัดการเรื่องที่อยู่อาศัย ผู้แต่ง รศ.ดร.ยุวดี กาญจนัษฐิติ, อ.รัชนี ลาชโรจน์ และ อ.อุบลรัตน์ ศิลาพงษ์
หน่วยที่ 13 การจัดการเพื่อสุขภาพ ผู้แต่ง อ.อัจฉรา นวจินดา
หน่วยที่ 14 การจัดการการศึกษาของครอบครัว ผู้แต่ง ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน, ศ.ดร.พัทยา สายหู, ผศ.เรืองอุไร ศรีนิลทา, อ.พิณทิพย์ บริบูรณ์สุข และ อ.ศรีนวล โกมลวนิช
หน่วยที่ 15 การดำเนินชีวิตครอบครัว ผู้แต่ง อ.สุมาลา ดาวงาม

70301 พัฒนาการเด็กและการเลี้ยงดู เล่ม 1

ราคา 350 บาท

70301 พัฒนาการเด็กและการเลี้ยงดู (Child Care and Development) พิมพ์ครั้งที่ 38 พ.ศ.2559 เล่ม 1 (หน่วยทื่ 1-7) ราคา 350 บาท  ISBN 9789746105217 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746105651 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30บาท  ISBN 9789746422185
หน่วยที่ 1 สภาพพัฒนาการและการอบรมเลี้ยงดูเด็กไทย ผู้แต่ง ศ.ดร.จรรจา สุวรรณทัต
หน่วยที่ 2 จุดเริ่มต้นของชีวิต ผู้แต่ง  ศ.พญ.วันดี วราวิทย์
หน่วยที่ 3 การอบรมเลี้ยงดูเด็กและวัยทารก ผู้แต่ง อ.รัชนี ลาชโรจน์
หน่วยที่ 4 การอบรมเลี้ยงดูเด็กวัยก่อนเรียน ผู้แต่ง ผศ.ปรียา เกตุทัต
หน่วยที่ 5 การอบรมเลี้ยงดูเด็กวัยเรียน ผู้แต่ง อ.กิติกร มีทรัพย์
หน่วยที่ 6 การอบรมเลี้ยงดูเด็กวัยรุ่น ผู้แต่ง อ.นพ.วิทยา นาควัชระ
หน่วยที่ 7 การอบรมเลี้ยงดูเด็กพิเศษ ผู้แต่ง อ.สถาพร สุวัณณุสส์

70301 พัฒนาการเด็กและการเลี้ยงดู เล่ม 2

ราคา 400 บาท

70301 พัฒนาการเด็กและการเลี้ยงดู (Child Care and Development) พิมพ์ครั้งที่ 39 พ.ศ.2559 เล่ม 1 (หน่วยทื่ 1-7) ราคา 350 บาท  ISBN 9789746105217 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746105651 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30บาท  ISBN 9789746422185
หน่วยที่ 8 อิทธิพลของครอบครัวต่อเด็ก ผู้แต่ง อ.ดวงกมล เวชบรรยงรัตน์
หน่วยที่ 9 สังคม สื่อมวลชน กับการพัฒนาเด็ก ผู้แต่ง อ.ดร.อัญชลี สีสวรรค์
หน่วยที่ 10 การส่งเสริมและรักษาสุขภาพเด็ก ผู้แต่ง ศ.ดร.เพ็ญศรี กาญจนัษฐิติ
หน่วยที่ 11 สุขภาพจิตเด็ก ผู้แต่ง อ.พญ.คุณหญิง สุภา มาลากุล ณ อยุธยา
หน่วยที่ 12 การสร้างเสริมบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ให้กับเด็ก ผู้แต่ง รศ.ดร.ประดินันท์ อุปรมัย
หน่วยที่ 13 ความเชื่อเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็ก ผู้แต่ง ศ.ดร.จรรจา สุวรรณทัต
หน่วยที่ 14 การศึกษาลักษณะและพฤติกรรมพัฒนาการเด็ก ผู้แต่ง รศ.ดร.ประดินันท์ อุปรมัย
หน่วยที่ 15 หน่วยงานบริการสังคมเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ผู้เขียนและเรียบเรียง อ.ดวงกมล เวชบรรยงรัตน์

70311 ชีวเคมีพื้นฐาน เล่ม 1

ราคา 350 บาท

70311 ชีวเคมีพื้นฐาน (Fundamentals of Biochemistry) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2555 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789746117265 เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2555 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746136228 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789749755716
หน่วยที่ 1 องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต ผู้แต่ง รศ.ดร.เครือวัลย์ โสภาสรรค์ รศ.ดร.มาลียา เครือตราชู
หน่วยที่ 2 โปรตีนและเมตาบอลิซึม ผู้แต่ง อ.ชลลดา ปรีดา
หน่วยที่ 3 เอนไซม์ ผู้แต่ง อ.อุมาพร อุประ อ.วรนุช ควนสุวรรณ
หน่วยที่ 4 คาร์โบไฮเดรตและเมตาบอลิซึม ผู้แต่ง อ.ดร.กล้าณรงค์ ศรีรอด
หน่วยที่ 5 ไลปิดและเมตาบอลิซึม ผู้แต่ง ผศ.สุมณฑา วัฒนสินธุ์ อ.ดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ
หน่วยที่ 6 กรดนิวคลีอิกและเมตาบอลิซึม ผู้แต่ง รศ.ดร.ธนิต คูสำราญ
หน่วยที่ 7 พันธุกรรม ผู้แต่ง รศ.ดร.ธนิต คูสำราญ รศ.ดร.มาลียา เครือตราชู

70311 ชีวเคมีพื้นฐาน เล่ม 2

ราคา 400 บาท

70311 ชีวเคมีพื้นฐาน (Fundamentals of Biochemistry) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2555 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789746117265 เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2555 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746136228 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789749755716
หน่วยที่ 8 วิตามินและเกลือแร่ ผู้แต่ง ศ.ดร.สิรินทร์ พิบูลนิยม
หน่วยที่ 9 ฮอร์โมน ผู้แต่ง ศ.ดร.สิรินทร์ พิบูลนิยม
หน่วยที่ 10 ของเหลว อิเล็กโทรไลต์ และ กรด – ด่างในร่างกาย ผู้แต่ง รศ.ดร.เครือวัลย์ โสภาสรรค์
หน่วยที่ 11 ระบบการทำงานของสิ่งมีชีวิต ผู้แต่ง รศ.ดร.ธนิต คูสำราญ รศ.ดร.พิณทิพ รื่นวงษา
หน่วยที่ 12 ความผิดปกติทางพันธุกรรม ผู้แต่ง รศ.ดร.สมใจ วิชัยดิษฐ
หน่วยที่ 13 ชีวเคมีของพืช ผู้แต่ง อ.ดร.ดวงพร วรสุนทโรสท
หน่วยที่ 14 ชีวเคมีเพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต ผู้แต่ง รศ.สุมณฑา วัฒนสินธุ์
หน่วยที่ 15 ชีวเคมีกับสิ่งแวดล้อมผู้แต่ง รศ.สุมณฑา วัฒนสินธุ์ อ.ชลลดา ปรีดา

70314 การผลิดและการใช้อาหาร เล่ม 1

ราคา 350 บาท

70314 การผลิตและการใช้อาหาร (Food Production and Utilization) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2537 พิมพ์ครั้งที่ 14 พ.ศ.2556 เล่มที่ 1 หน่วยที่ 1-7 ราคา 350 บาท (ISBN 9789746141536) เล่ม 2 หน่วยที่ 8-15ราคา 400 บาท (ISBN 9789746141543) แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท (ISBN 9789746424424)
หน่วยที่ 1 ภาวะและแนวโน้มการผลิตและการใช้อาหารของคนไทย ผู้แต่ง รศ.วิชัย หฤทัยธนาสันต์ และ ผศ.ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ
หน่วยที่ 2 ทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการผลิตอาหาร ผู้แต่ง รศ.ดร.พจน์ บุญเรือง
หน่วยที่ 3 การผลิตและการใช้ประโยชน์จากพืชผัก ผู้แต่ง ศ.ดร.สายชล เกตุษา และ ผศ.อรวินท์ เลาหรัชตนันท์
หน่วยที่ 4 การผลิตและการใช้ประโยชน์จากผลไม้ ผู้แต่ง ศ.ดร.สุรนันต์ สุภัทรพันธุ์ และ ผศ.อรวินท์ เลาหรัชต
หน่วยที่ 5 การผลิตและการใช้ประโยชน์จากธัญพืช ผู้แต่ง ผศ.ดร.อิสรา สุขสถาน
หน่วยที่ 6 การผลิตและการใช้ประโยชน์จากพืชตระกูลถั่ว ผู้แต่ง ผศ.ดร.อิสรา สุขสถาน
หน่วยที่ 7 การผลิตและการใช้ประโยชน์จากพืชน้ำตาลและพืชหัวที่ให้แป้ง ผู้แต่ง รศ.ดร.พรทิพย์ อุดมสิน

70314 การผลิดและการใช้อาหาร เล่ม 2

ราคา 400 บาท

70314 การผลิตและการใช้อาหาร (Food Production and Utilization) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2537 พิมพ์ครั้งที่ 13 พ.ศ.2554 เล่มที่ 1 หน่วยที่ 1-7 ราคา 350 บาท (ISBN 9789746141536) เล่ม 2 หน่วยที่ 8-15ราคา 400 บาท (ISBN 9789746141543) แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท (ISBN 9789746424424)
หน่วยที่ 8 การผลิตและการใช้ประโยชน์จากสัตว์ปีก ผู้แต่ง รศ.ดร.สุภาพร อิสริโยดม และ ผศ.กระจ่าง วิสุทธารมณ์
หน่วยที่ 9 การผลิตและการใช้ประโยชน์จากกระเพาะเดี่ยวบางชนิด ผู้แต่ง ผศ.กษิดิศ อื้อเชี่ยวชาญกิจ และ รศ.จำเนียร สัตยาพันธุ์
หน่วยที่ 10 การผลิตและการใช้ประโยชน์จากสัตว์เคี้ยวเอื้อง ผู้แต่ง ผศ.ศิริลักษณ์ ภูวดลไพโรจน์, ผศ.ชลลดา ปรีดา และ อ.พิณทิพ พูลโภคา
หน่วยที่ 11 การผลิตและการใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ำจืด ผู้แต่ง รศ.ประวิทย์ สุรนีรนาถ และ ผศ.ปาริฉัตร ประวาหะนาวิน
หน่วยที่ 12 การผลิตและการใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ำเค็ม ผู้แต่ง รศ.ดร.เวียง เชื้อโพธิ์หัก
หน่วยที่ 13 ผลกระทบของการผลิตและการใช้อาหารต่อสภาวะแวดล้อม ผู้แต่ง อ.ศิริลักษณ์ ปิ่นเกษร
หน่วยที่ 14 การเก็บรักษาและการแปรรูปผลิตผลเกษตร ผู้แต่ง รศ.วิชัย หฤทัยธนาสันต์
หน่วยที่ 15 การตลาดสินค้าประเภทอาหาร ผู้แต่ง รศ.ดร.โสภิณ ทองปาน และ รศ.ดร.ปัญญา หิรัญรัศมี

70321 ครอบครัวและสิ่งแวดล้อม เล่ม 1

ราคา 350 บาท

70321 ครอบครัว และสิ่งแวดล้อม (family and Ecology) พิมพ์ครั้งที่ 21 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 9789746108799) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 9789746109635) แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท (ISBN 9789746422109)
หน่วยที่ 1 ครอบครัวไทยในชนบท ผู้แต่ง อ.เสมอ จันทร์พุฒ
หน่วยที่ 2 ครอบครัวไทยในเมือง ผู้แต่ง อ.กมลา แสงสีทอง อ.ปาริชาติ สุขุม
หน่วยที่ 3 สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ผู้แต่ง อ.ศุภวิทย์ เปี่ยมพงศ์สานต์ อ.สุกัลยา บุญฤทธิพงษ์
หน่วยที่ 4 สิ่งแวดล้อมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้แต่ง อ.อุดร จารุรัตน์
หน่วยที่ 5 สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาอบรม ผู้แต่ง ผศ.สมบูรณ์ พรรณาภพ ผศ.สุมณฑา วัฒนสินธุ์
หน่วยที่ 6 สิ่งแวดล้อมทางนันทนาการ ผู้แต่ง อ.ประพันธ์ศิริ ไชยชนะใหญ่ อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
หน่วยที่ 7 สิ่งแวดล้อมทางการเมืองการปกครอง ผู้แต่ง อ.ดร.นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ อ.วีระศักดิ์ อนันตมงคล

70321 ครอบครัวและสิ่งแวดล้อม เล่ม 2

ราคา 400 บาท

70321 ครอบครัว และสิ่งแวดล้อม (family and Ecology) พิมพ์ครั้งที่ 21 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 9789746108799) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 9789746109635) แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท (ISBN 9789746422109)
หน่วยที่ 8 สิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ผู้แต่ง ผศ.ศาสตราจารย์ สมพงษ์ อรพินท์
หน่วยที่ 9 สิ่งแวดล้อมทางศาสนาและปรัชญา ผู้แต่ง ศ.ดร.พัทยา สายหู
หน่วยที่ 10 สิ่งแวดล้อมทางสุขภาพอนามัย ผู้แต่ง อ.ประภรณ์ จารุจันทร
หน่วยที่ 11 สิ่งแวดล้อมทางสื่อมวลชน ผู้แต่ง อ.สมศรี สุกุมลนันท์
หน่วยที่ 12 การปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมในชนบท ผู้แต่ง อ.เดือนเพ็ญ ศังขะฤกษ์ อ.จุฑารัตน์ มัณฑนาพงศ์
หน่วยที่ 13 การปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมในเมือง ผู้แต่ง อ.กมลา แสงสีทอง อ.ปาริชาติ สุขุม
หน่วยที่ 14 การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง อ.อุดร จารุรัตน์
หน่วยที่ 15 ครอบครัวกับการพัฒนาชนบท ผู้แต่ง อ.ดร.ไพรัตน์ เดชะรินทร์

70322 พัฒนาการวัยรุ่นและการอบรม เล่ม 1

ราคา 400 บาท

70322  พัฒนาการวัยรุ่นและการอบรม (Adolescent Development and Upbringing) พิมพ์ครั้งที่ 18 พ.ศ.2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท (ISBN 9789746108812) เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 9789746109666) แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท (ISBN 9789746426244)
หน่วยที่ 1 วัยรุ่นกับปัญหาสังคม ผู้แต่ง ผศ.ดวงกมล เวชบรรยงรัตน์
หน่วยที่ 2 พัฒนาการทางกายของวันรุ่น ผู้แต่ง ศ.แพทย์หญิงวันดี วราวิทย์
หน่วยที่ 3 พัฒนาการทางสติปัญญาและความสามารถของวัยรุ่น ผู้แต่ง ศ.ดร.จรรจา สุวรรณทัต
หน่วยที่ 4 พัฒนาการทางอารมณ์และสังคมของวัยรุ่น ผู้แต่ง ผศ.ปรียา เกตุทัต
หน่วยที่ 5 การพัฒนาบุคลิกภาพของวัยรุ่น ผู้แต่ง อ.รัชนี ลาชโรจน์
หน่วยที่ 6 การพัฒนาค่านิยม อุดมคติและจริยธรรมของวัยรุ่น ผู้แต่ง ศ.ดร.จรรจา สุวรรณทัต
หน่วยที่ 7 วัยรุ่นกับกลุ่มเพื่อน ผู้แต่ง อ.กิติกร มีทรัพย์
หน่วยที่ 8 วัยรุ่นกับความสัมพันธุ์ในครอบครัว ผู้แต่ง ศ.ดร.จรรจา สุวรรณทัต

70322 พัฒนาการวัยรุ่นและการอบรม เล่ม 2

ราคา 350 บาท

70322  พัฒนาการวัยรุ่นและการอบรม (Adolescent Development and Upbringing) พิมพ์ครั้งที่ 18 พ.ศ.2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท (ISBN 9789746108812) เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 9789746109666) แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท (ISBN 9789746426244)
หน่วยที่ 9 การส่งเสริมความรับผิดชอบของวัยรุ่น ผู้แต่ง อ.ดร.เพ็ญแข ประจนปัจจนึก
หน่วยที่ 10 การส่งเสริมจริยธรรมของวัยรุ่น ผู้แต่ง อ.ดร.เพ็ญแข ประจนปัจจนึก
หน่วยที่ 11 นันทนาการและการใช้เวลาว่างของวัยรุ่น ผู้แต่ง อ.รัชนี ลาชโรจน์
หน่วยที่ 12 ปัญหาทางเพศและยาเสพติดของวัยรุ่น ผู้แต่ง แพทย์หญิง คุณหญิง สุภา มาลากุล ณ อยุธยา
หน่วยที่ 13 ปัญหาของวัยรุ่นพิการ ผู้แต่ง อ.สถาพร สุวัณณุสส์
หน่วยที่ 14 การแนะแนวของวัยรุ่น ผู้แต่ง ผศ.วันเพ็ญ พงศ์ประยูร
หน่วยที่ 15 พลังของวัยรุ่นกับการพัฒนาประเทศ ผู้แต่ง ผศ.ดวงกมล เวชบรรยงรัตน์

70323 สุขภาพเด็ก เล่ม 1

ราคา 350 บาท

70323 สุขภาพเด็ก (Child Health) พิมพ์ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789746110778 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746111614 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789746429825
หน่วยที่ 1. เด็กไทยในวันนี้ ผู้แต่ง ศ.พญ.ม.ร.ว. จันทรนิวัทธิ์ เกษมสันต์
หน่วยที่ 2. การส่งเสริมสุขภาพทารกในครรภ์และแรกเกิด ผู้แต่ง รศ.นพ.ประพุทธ ศิริปุณย์
หน่วยที่ 3. การส่งเสริมสุขภาพทารกและเด็กก่อนวัยเรียน ผู้แต่ง ศ.พญ.เพ็ญศรี กาญจนัษฐิติ 
หน่วยที่ 4. การส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น ผู้แต่ง รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร
หน่วยที่ 5. พันธุกรรมกับสุขภาพ ผู้แต่ง ศ.นพ.วิทยา เมฆานันท์
หน่วยที่ 6. การเจ็บป่วยฉับพลัน ผู้แต่ง ศ.นพ.มนตรี ตู้จินดา ศ.พญ.ชนิกา ตู้จินดา
หน่วยที่ 7. โรคติดเชื้อและพยาธิในเด็ก ผู้แต่ง ศ.พญ.วันดี วราวิทย์

70323 สุขภาพเด็ก เล่ม 2

ราคา 400 บาท

70323 สุขภาพเด็ก (Child Health) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 พิมพ์ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789746110778 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746111614 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789746429825
หน่วยที่ 8. การเจ็บป่วยที่เกิดกับโรคระบบอวัยวะ ผู้แต่ง ศ.นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
หน่วยที่ 9. อุบัติเหตุในวัยเด็กและการป้องกัน ผู้แต่ง พ.ต.อ.พญ.นพมาศ ชูวรเวช
หน่วยที่ 10. จิตวิทยากับการเจ็บป่วย ผู้แต่ง นพ.อัมพล สูอำพัน พญ.วาสนา ศรมณี
หน่วยที่ 11. เด็กที่ถูกทอดทิ้งและเด็กพิการ ผู้แต่ง อ.สถาพร สุวัณณุสส์
หน่วยที่ 12. บทบาทของครอบครัวต่อสุขภาพเด็ก ผู้แต่ง อ.ฉัตรแก้ว ประวาหะนาวิน
หน่วยที่ 13. บทบาทของชุมชนต่อสุขภาพเด็ก ผู้แต่ง อ.ทวี นาคบุตร
หน่วยที่ 14. สุขภาพเด็กกับการเรียนรู้ ผู้แต่ง ผศ.พญ.นิตยา คชภักดี
หน่วยที่ 15. การบริการอนามัยชุมชน ผู้แต่ง อ.วีณะ วีระไวทยะ

70324 อนามัยครอบครัว เล่ม 1

ราคา 350 บาท

70324 อนามัยครอบครัว (Family Health) พิมพ์ครั้งที่ 20 พ.ศ.2555 เล่มที่ 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท  (ISBN 9789746117296) เล่มที่ 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท  (ISBN 9789746117807) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 9789746432030)
หน่วยที่ 1 สุขภาพอนามัยของครอบครัวและชุมชน ผู้แต่ง ผศ.กันยา กาญจนบุรานนท์
หน่วยที่ 2 อิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ ผู้แต่ง ศ.พญ.วันดี วราวิทย์
หน่วยที่ 3 ปัญหาประชากร และการวางแผนครอบครัว ผู้แต่ง รศ.นพ.ดำรง เหรียญประยูร
หน่วยที่ 4 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับร่างกายของเรา ผู้แต่ง ผศ.นพ.ชูเกียรติ ศกุนตนาค ภก.ญ ผศ.เทวี โพธิผละ
หน่วยที่ 5 พฤติกรรมอนามัย ผู้แต่ง อ.สมทรง อินสว่าง อ.อุมาพร อุประ
หน่วยที่ 6 การใช้ยาในบ้าน ผู้แต่ง ภก.ญ ผศ.เทวี โพธิผละ
หน่วยที่ 7 การปฏิบัติตนและการดูแลหญิงมีครรภ์จนถึงหลังคลอด ผู้แต่ง รศ.นพ.ดำรง เหรียญประยูร

70324 อนามัยครอบครัว เล่ม 2

ราคา 400 บาท

70324 อนามัยครอบครัว (Family Health) พิมพ์ครั้งที่ 19 พ.ศ.2558 เล่มที่ 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท  (ISBN 9789746117296) เล่มที่ 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท  (ISBN 9789746117807) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 9789746432030)
หน่วยที่ 8 การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของเด็ก ผู้แต่ง ศ.พญ.วันดี วราวิทย์ 
หน่วยที่ 9 การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของผู้ใหญ่ ผู้แต่ง อ.อุมาพร อุประ
หน่วยที่ 10 การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุ ผู้แต่ง ศ.นพ.เสนอ อินทรสุขศรี
หน่วยที่ 11 สุขภาพทางเพศ ผู้แต่ง ผศ.นพ.ชูเกียรติ ศกุนตนาค
หน่วยที่ 12 การปฐมพยาบาล ผู้แต่ง ผศ.ไพจิตร กสิวัฒน์
หน่วยที่ 13 การบำบัดรักษายามเจ็บป่วย ผู้แต่ง ผศ.พาณี สึตกะลิน
หน่วยที่ 14 การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมภายในบ้าน ผู้แต่ง อ.ดร.เกษมสันติ์ สุวรรณรัต
หน่วยที่ 15 การควบคุมสัตว์ในบ้านที่เป็นพาหนะนำโรค ผู้แต่ง รศ.กิตติ วัฒนกุล

70411 อนามัยชุมชน เล่ม 1

ราคา 350 บาท

70411 อนามัยชุมชน (Community Health) พิมพ์ครั้งที่ 21พ.ศ2555  (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789746106726 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746107662 (แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท)  ISBN 9789746429665
หน่วยที่ 1 อนามัยครอบครัว ผู้แต่ง อ.นิตยา ตั้งชูรัตน์
หน่วยที่ 2 อนามัยในช่องปาก ผู้แต่ง อ.ทญ.ทัศนีย์ คุมมานนท์
หน่วยที่ 3 การรักษาพยาบาลเบื้องต้นในครอบครัวและชุมชน ผู้แต่ง อ.พ.ต.ต.ญ พวงเพ็ญ ชุณหปราณ
หน่วยที่ 4 น้ำดื่ม น้ำใช้ ผู้แต่ง รศ.พิชิต สกุลพราหมณ์
หน่วยที่ 5 การกำจัดของเสีย ผู้แต่ง รศ.สุดใจ จำปา
หน่วยที่ 6 อนามัยโรงเรียน ผู้แต่ง อ.นพ.อุลิต ลียะวณิช
หน่วยที่ 7 การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน ผู้แต่ง รศ.ดร.ปริมณฑ์ กาญจนัษฐิติ

70411 อนามัยชุมชน เล่ม 2

ราคา 400 บาท

70411 อนามัยชุมชน (Community Health) พิมพ์ครั้งที่ 21พ.ศ2555  (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789746106726 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746107662 (แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท)  ISBN 9789746429665
หน่วยที่ 8 อาชีวอนามัยในสถานประกอบการ ผู้แต่ง อ.ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล
หน่วยที่ 9 การป้องกันอุบัติภัยในครอบครัวและชุมชน ผู้แต่ง อ.ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล
หน่วยที่ 10 ครอบครัวกับการป้องกันมลพิษในชุมชน ผู้แต่ง ผศ.บุญยง เกี่ยวการค้า
หน่วยที่ 11 ยาและสิ่งเสพติด ผู้แต่ง รศ.ดร.สมศักดิ์ พันธุวัฒนา
หน่วยที่ 12 การส่งเสริมสุขภาพจิตในครอบครัวและชุมชน ผู้แต่ง อ.วรนุช มีทรัพย์
หน่วยที่ 13 การให้สุขศึกษาสำหรับครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ผู้แต่ง อ.ดร.นงลักษณ์ ธัญญะวานิช
หน่วยที่ 14 ที่อยู่อาศัยกับสุขภาพ ผู้แต่ง รศ.ดร.ยุวดี กาญจนัษฐิติ
หน่วยที่ 15 การบริหารสุขภาพอนามัยในครอบครัวและชุมชน ผู้แต่ง อ.กันยา กาญจนบุรานนท์

70421 กิจกรรมและประสบการณ์เยาวชน เล่ม 1

ราคา 350 บาท

70421 กิจกรรมและประสบการณ์เยาวชน (Youth activities and experiences) พิมพ์ครั้งที่ 16 พ.ศ.2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789746119368 เล่ม 2(หน่วยที่ 8-15) ราคา 400บาท ISBN 9789746119511 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท) ISBN 9789746459907
หน่วยที่ 1 การจัดกิจกรรมและประสบการณ์เยาวชน ผู้แต่ง อ.คุณหญิงเต็มสิริ บุณยสิงห์
หน่วยที่ 2 ผู้นำกิจกรรมเยาวชน ผู้แต่ง รศ.ดร.ประดินันท์ อุปรมัย ผศ.สมร ทองดี
หน่วยที่ 3 การสร้างลักษณะนิสัยเพื่อการพัฒนาเยาวชน ผู้แต่ง อ.คุณหญิงเต็มสิริ บุณยสิงห์
หน่วยที่ 4 กิจกรรมเยาวชนด้านการอ่าน เขียน พูด และฟัง ผู้แต่ง รศ.กล่อมจิตต์ พลายเวช
หน่วยที่ 5 กิจกรรมเยาวชนด้านกีฬาและนันทนาการ ผู้แต่ง อ.ดร.จรวยพร ธรณินทร์หน่วยที่ 6 กิจกรรมเยาวชนด้านทัศนศึกษาและค่ายพักแรม ผู้แต่ง อ.เกื้อ แก้วเกต
หน่วยที่ 7 กิจกรรมเยาวชนด้านอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง ผศ.สุมณฑา วัฒนสินธุ์

70421 กิจกรรมและประสบการณ์เยาวชน เล่ม 2

ราคา 400 บาท

70421 กิจกรรมและประสบการณ์เยาวชน (Youth activities and experiences) พิมพ์ครั้งที่ 16 พ.ศ.2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789746119368 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400บาท ISBN 9789746119511 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท) ISBN 9789746459907
หน่วยที่ 8 กิจกรรมเยาวชนด้านดนตรีและการแสดง ผู้แต่ง อ.ดร.ณัชชา พันธุ์เจริญ
หน่วยที่ 9 กิจกรรมเยาวชนด้านศิลปะและการสร้างสรรค์ ผู้แต่ง อ.วิทย์ พิณคันเงิน
หน่วยที่ 10 กิจกรรมเยาวชนด้านศาสนาและวัฒนธรรม ผู้แต่ง ศ.ดร.สุจริต เพียรชอบ
หน่วยที่ 11 กิจกรรมเยาวชนเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบในครอบครัว ผู้แต่ง อ.ประกายรัตน์ ภัทรธิติ
หน่วยที่ 12 กิจกรรมเยาวชนเพื่อส่งเสริมอาชีพอิสระ ผู้แต่ง อ.ดร.เจียรนัย ทรงชัยกุล
หน่วยที่ 13 กิจกรรมเยาวชนเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ผู้แต่ง รศ.ดร.จุมพล หนิมพานิช
หน่วยที่ 14 กิจกรรมเยาวชนเพื่อพัฒนาสังคม ผู้แต่ง ผศ.ดร.กรรณิการ์ สัจกุล
หน่วยที่ 15 การจัดทำโครงการกิจกรรมเยาวชน ผู้แต่ง อ.ดร.นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์

70422 ปัญหาเด็กและเยาวชนกับการส่งเสริมอาชีพ เล่ม 1

ราคา 350 บาท

70422 ปัญหาเด็กและเยาวชนกับการส่งเสริมอาชีพ (Juvenile Problems and Career Promotion)พิมพ์ครั้งที่ 17 พ.ศ.2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350บาท ISBN 9789746138567 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400บาท ISBN 9789746138581 (แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท) ISBN 978974642627
หน่วยที่ 1 ความสำคัญของเด็กและเยาวชน ผู้แต่ง อ.มยุรี จารุปาณ
หน่วยที่ 2 อิทธิพลของสังคมต่อเด็กและเยาวชน ผู้แต่ง ผศ.ดวงกมล เวชบรรยงรัตน์
หน่วยที่ 3 สภาพและปัญหาทั่วไปของเด็ก ผู้แต่ง อ.ดร.สายสุรี จุติกุล
หน่วยที่ 4 สภาพและปัญหาทั่วไปของเยาวชน ผู้แต่ง อ.นิศา ชูโต
หน่วยที่ 5 กฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ผู้แต่ง ผศ.วิมลศิริ ชำนาญเวช
หน่วยที่ 6 ปัญหาเด็กและเยาวชนที่เกี่ยวกับการดำเนินคดีทางศาลและการฝึกอาชีพ ผู้แต่ง ผศ.สกานต์ ตามไท อ.นัทธี จิตสว่าง
หน่วยที่ 7 ปัญหาเด็กและเยาวชนที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินคดีทางศาล ผู้แต่ง อ.พ.ต.ท.ทรงศักดิ์ เปี่ยมศิริ อ.รต.อ.ญ สุภาพันธ์ รื่นสำราญ

70422 ปัญหาเด็กและเยาวชนกับการส่งเสริมอาชีพ เล่ม 2

ราคา 400 บาท

70422 ปัญหาเด็กและเยาวชนกับการส่งเสริมอาชีพ (Juvenile Problems and Career Promotion)พิมพ์ครั้งที่ 18 พ.ศ.2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350บาท ISBN 9789746138567 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400บาท ISBN 9789746138581 (แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท) ISBN 978974642627
หน่วยที่ 8 เด็กและเยาวชนกับการมีงานทำ ผู้แต่ง รศ.วรัญญา ผ่านเจริญ
หน่วยที่ 9 การแนะแนวอาชีพ ผู้แต่ง อ.สวัสดิ์ สุวรรณอักษร อ.วรรณา พรหมบุรมย์
หน่วยที่ 10 การส่งเสริมอาชีพเด็กและเยาวชน ผู้แต่ง อ.ทวีป อภิสิทธิ์ อ.วราภรณ์ ศิริวรรณ
หน่วยที่ 11 บทบาทของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ผู้แต่ง รศ.วิจิตร ระวิวงศ์ รศ.นิภา ส.ตุมรสุนทร
หน่วยที่ 12 ทรัพยากรเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ผู้แต่ง อ.ดร.สายสุรี จุติกุล
หน่วยที่ 13 ครอบครัวและการพัฒนาบุคลิกภาพ ผู้แต่ง อ.วัชรี ธุวธรรม
หน่วยที่ 14 ศักยภาพและพลังสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชน ผู้แต่ง อ.นิศา ชูโต
หน่วยที่ 15 บทบาทของเด็กและเยาวชนต่อสังคม ผู้แต่ง ศ.ดร.พัทยา สายหู

70431 ประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์ เล่ม 1

ราคา 350 บาท

70431 ประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์ (Professional Experiences in Home Economics)เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 21 พ.ศ.2557 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 ISBN 9789746119900 เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 18 พ.ศ.2555 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746130158 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789746426251
หน่วยที่ 1 วิชาคหกรรมศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ยุวดี กาญจนัษฐิติ ผศ.ดร.มาฆะ ขิตตะสังคะ อ.พูนสุข เวชวิฐานหน่วยที่ 2 ศักยภาพในการทำงาน ผู้แต่ง อ.ดร.นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ อ.ดร.สมเดช สิทธิพงษ์พิทยา อ.สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล
หน่วยที่ 3 การพัฒนาตนเอง ครอบครัวและชุมชน ผู้แต่ง ผศ.ดร.มาฆะ ขิตตะสังคะ
หน่วยที่ 4 การเพิ่มพูนความรู้ทางคหกรรมศาสตร์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.มาฆะ ขิตตะสังคะ อ.วรนุช ควรสุวรรณ
หน่วยที่ 5 การตัดสินใจในงานวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ ผู้แต่ง อ.ปาริฉัตร ประวาหะนาวิน อ.พิณทิพย์ บริบูรณ์สุข
หน่วยที่ 6 การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพคหกรรมศาสตร์ ผู้แต่ง ผศ.รัชนี ลาชโรจน์ รศ.ดร.ยุวดี กาญจนัษฐิติ
หน่วยที่ 7 การจัดการงานอาชีพทางคหกรรมศาสตร์ ผู้แต่ง อ.ดร.เสาวพร เมืองแก้ว 

70431 ประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์ เล่ม 2

ราคา 400 บาท

70431 ประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์ (Professional Experiences in Home Economics)เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 20 พ.ศ.2557 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 ISBN 9789746119900 เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 18 พ.ศ.2555 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746130158 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789746426251
หน่วยที่ 8 การประสานงานและความร่วมมือในการทำงาน ผู้แต่ง อ.วรนุช ควรสุวรรณ ผศ.เรืองอุไร ศรีนิลทา
หน่วยที่ 9 งานวิจัยทางคหกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนาวิชาชีพ ผู้แต่ง รศ.ดร.อัจฉรา นวจินดา อ.ปาริฉัตร ประวาหะนาวิน
หน่วยที่ 10 การเผยแพร่งานคหกรรมศาสตร์ ผู้แต่ง ผศ.สมาน งามสนิท
หน่วยที่ 11 การพัฒนาระบบการเรียนการสอนคหกรรมศาสตร์ ผู้แต่ง ผศ.รัชนี ลาชโรจน์
หน่วยที่ 12 ปัญหาในการประกอบอาชีพ ผู้แต่ง รศ.ดร.อมรรัตน์ เจริญชัย
หน่วยที่ 13 จริยธรรมและจรรยาวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ ผู้แต่ง ผศ.ยุพา นันทะไชย
หน่วยที่ 14 กระบวนการกลุ่มและการทำงานเป็นคณะ ผู้แต่ง รศ.ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร รศ.ดร.ประดินันท์ อุปรมัย อ.ประมวญ บุณยะโหตระ
หน่วยที่ 15 การพัฒนาภาวะผู้นำ ผู้แต่ง ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รศ.ดร.สวนิต ยมาภัย รศ.นภาลัย สุวรรณธาดา รศ.สมพิศ คูศรีพิทักษ์ ผศ.ธรรมรส โชติกุญชร อ.ประวีณ ณ นคร

70433 การพัฒนาที่อยู่อาศัย เล่ม 1

ราคา 350 บาท

70433 การพัฒนาที่อยู่อาศัย (Home Improvement ) พิมพ์ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789746119429 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746119566 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789746422192
หน่วยที่ 1 ความสำคัญของการพัฒนาที่อยู่อาศัย ผู้แต่ง ผศ.ลดา รัตกสิกร ผศ.สุวิทย์ รัตนานันท์
หน่วยที่ 2 ระบบที่อยู่อาศัยของครอบครัวไทย ผู้แต่ง อ.เฉลิมชัย ห่อนาค
หน่วยที่ 3 มาตรฐานที่อยู่อาศัยในเขตเมือง ผู้แต่ง อ.รตยา จันทรเพียร อ.ศิริทิพย์ อุ่นอนุโลม
หน่วยที่ 4 ปัญหาที่อยู่ในเขตเมือง ผู้แต่ง อ.นรินทร์ สกุลคลานุวัฒน์
หน่วยที่ 5 มาตรฐานที่อยู่อาศัยในเขตชนบท ผู้แต่ง อ.เอกชัย สุนทรพงศ์
หน่วยที่ 6 ปัญหาที่อยู่อาศัยในเขตชนบท ผู้แต่ง อ.เอกชัย สุนทรพงศ์
หน่วยที่ 7 การจัดหาที่อยู่อาศัย ผู้แต่ง ผศ.สุวิทย์ รัตนานันท์
ติ

70433 การพัฒนาที่อยู่อาศัย เล่ม 2

ราคา 400 บาท

70433 การพัฒนาที่อยู่อาศัย (Home Improvement )เล่ม 1พิมพ์ครั้งที่ 8 พ.ศ.2549 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789746119429 เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 15 พ.ศ.2556 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746119566  แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789746422192
หน่วยที่ 8 ความรู้เบื้ยงต้นเกี่ยวกับการอ่านแบบก่อสร้าง ผู้แต่ง อ.เฉลิมชัย ห่อนาค
หน่วยที่ 9 การเลือกใช้วัสดุก่อสร้าง ผู้แต่ง ผศ.สุรชัย ชลประเสริฐ
หน่วยที่ 10 การจัดเนื้อที่ใช้สอยภายในที่อยู่อาศัย ผู้แต่ง ผศ.สุรชัย ชลประเสริฐ
หน่วยที่ 11 ศิลปะการทำบ้านให้น่าอยู่ ผู้แต่ง อ.อุบลรัตน์ ศิลาพงษ์
หน่วยที่ 12 การดัดแปลงที่อยู่อาศัย ผู้แต่ง อ.กมลวรรณ ลิมปนาทร
หน่วยที่ 13 การบำรุงรักษาและซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ผู้แต่ง อ.ปรีชา บุณยินทุ
หน่วยที่ 14 ความปลอดภัยในเคหสถาน ผู้แต่ง ผศ.รัชนี ลาชโรจน์
หน่วยที่ 15 การอยู่อาศัยร่วมกันในบ้านและชุมชน ผู้แต่ง อ.สมศรี สุกุมลนันท์ รศ.ดร.ยุวดี กาญจนัษฐิติ

71201 วิทยาศาสตร์ทั่วไป เล่ม 1

ราคา 400 บาท

71201 วิทยาศาสตร์ทั่วไป (General Science) พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786165053686 เล่ม 2(หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786165054041 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165054218
หน่วยที่ 1. เซลล์ หน่วยของชีวิต ผู้แต่ง รศ.ดร.วศินา จันทรศิริ
หน่วยที่ 2. ระบบการทำงานในร่างกายมนุษย์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย
หน่วยที่ 3. สารพันธุกรรม ผู้แต่ง รศ.ดร.มธุรส พงษ์ลิขิตมงคล ผศ.ดร.นายแพทย์ปีติ ธุวจิตต์
หน่วยที่ 4. จุลชีววิทยาเบื้องต้น ผู้แต่ง รศ.ดร. วศินา จันทรศิริ
หน่วยที่ 5. พิษวิทยาและภูมิคุ้มกัน ผู้แต่ง รศ.ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย
หน่วยที่ 6. สสารและปฏิกิริยาเคมี ผู้แต่ง รศ.อรวินท์ เลาหรัชตนันท์
หน่วยที่ 7. เคมีของธาตุและสารประกอบ ผู้แต่ง รศ.อรวินท์ เลาหรัชตนันท์
หน่วยที่ 8. สารประกอบคาร์บอน ผู้แต่ง รศ.ดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ

71201 วิทยาศาสตร์ทั่วไป เล่ม 2

ราคา 350 บาท

71201 วิทยาศาสตร์ทั่วไป (General Science) พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786165053686 เล่ม 2(หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786165054041 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165054218
หน่วยที่ 9. สารเคมีรอบตัว ผู้แต่ง รศ.ดร.นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์
หน่วยที่ 10. เคมีของชีวโมเลกุล ผู้แต่ง รศ.ศศิมน ปรีดา
หน่วยที่ 11. เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล ผู้แต่ง รศ.ดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ
หน่วยที่ 12. พลังงาน ผู้แต่ง รศ.ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์
หน่วยที่ 13. ความร้อน คลื่น แสง เสียง ผู้แต่ง รศ.ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์
หน่วยที่ 14. ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ผู้แต่ง อ.สุชาติ แซ่เฮง
หน่วยที่ 15. การประยุกต์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน ผู้แต่ง รศ.สุดาว เลิศวิสุทธิ์ไพบูลย์

71202 โภชนาการมนุษย์ เล่ม 1

ราคา 350 บาท

71202 โภชนาการมนุษย์ ( Human Nutrition ) พิมพ์ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165056274พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2556 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165056649 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165056830
หน่วยที่ 1. อาหารและโภชนาการกับสุขภาพ ผู้แต่ง รศ.ดร.สมใจ วิชัยดิษฐ
หน่วยที่ 2. การย่อยและการดูดซึมสารอาหาร ผู้แต่ง รศ.ดร.สมใจ วิชัยดิษฐ
หน่วยที่ 3. บทบาทของคาร์โบไฮเดรตต่อร่างกายมนุษย์ ผู้แต่ง รศ.ดร.วศินา จันทรศิริ
หน่วยที่ 4. บทบาทของโปรตีนต่อร่างกายมนุษย์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ รศ.อรวินท์ เลาหรัชตนันท์
หน่วยที่ 5. บทบาทของไขมันต่อร่างกายมนุษย์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.วราภัสร์ พากเพียรกิจวัฒนา รศ. ปาริฉัตร ช้างสิงห์ รศ.ดร.สำอาง สืบสมาน
หน่วยที่ 6. บทบาทของวิตามินต่อร่างกายมนุษย์ ผู้แต่ง รศ.ดร.กรุณี ขวัญบุญจัน
หน่วยที่ 7. บทบาทของน้ำและแร่ธาตุต่อร่างกายมนุษย์ ผู้แต่ง รศ.ดร.กรุณี ขวัญบุญจัน

71202 โภชนาการมนุษย์ เล่ม 2

ราคา 400 บาท

71202 โภชนาการมนุษย์ ( Human Nutrition ) พิมพ์ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165056274พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2556 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165056649 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165056830
หน่วยที่ 8. ความต้องการและสมดุลของพลังงานในการดำรงชีวิต ผู้แต่ง รศ. ดร.กฤตกรณ์ ประทุมวงษ์
หน่วยที่ 9. ความปลอดภัยของอาหาร ผู้แต่ง รศ.ดร.ประเสริฐ สุทธิประสิทธิ์
หน่วยที่ 10. หลักการเลือกอาหารอย่างถูกหลักโภชนาการ ผู้แต่ง อ. ดร.วณิชา กิจวรพัฒน์
หน่วยที่ 11. การจัดอาหารสำหรับครอบครัว ผู้แต่ง รศ.ปาริฉัตร ช้างสิงห์
หน่วยที่ 12. การให้คำแนะนำด้านโภชนาการ ผู้แต่ง รศ.ปาริฉัตร ช้างสิงห์ อ. ดร.วณิชา กิจวรพํฒน์
หน่วยที่ 13. การประเมินภาวะโภชนการ ผู้แต่ง รศ. ดร.สมชาย ดุรงค์เดช รศ.ดร.สำอาง สืบสมาน ผศ.ดร
จีรนันท์ แกล้วกล้า
หน่วยที่ 14. การวิจัยทางโภชนาการมนุษย์ ผู้แต่ง รศ. ดร.สำอาง สืบสมาน
หน่วยที่ 15. การประยุกต์โภชนาการเพื่อสุขภาพ ผู้แต่ง รศ.ดร.สำอาง สืบสมาน

71207 หลักการและการประยุกต์วิธีประเมินทางโภชนาการ เล่ม 1

ราคา 400 บาท

71207   หลักการและการประยุกต์วิธีประเมินทางโภชนาการ (Principle and Applications of Nutrition) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161621643 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161622404 เล่ม 3  แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN
หน่วยที่ 1. หลักการเกี่ยวกับการประเมินทางโภชนาการ ผู้แต่ง รศ.ดร. ภารดี เต็มเจริญ
หน่วยที่ 2. ผู้ประเมินและเครื่องมือในการประเมินทางโภชนาการ ผู้แต่ง รศ.ดร. สำอาง สืบสมาน
หน่วยที่ 3. หลักการประเมินภาวะโภชนาการด้วยการวัดสัดส่วนร่างกาย ผู้แต่ง รศ.ดร. ภารดี เต็มเจริญ
หน่วยที่ 4. หลักการประเมินภาวะโภชนาการทางการชีวเคมี ผู้แต่ง ผศ.ดร. พัชราณี ภวัตกุล
หน่วยที่ 5. หลักการประเมินภาวะโภชนาการทางคลินิก ผู้แต่ง ผศ.ดร. พัชราณี ภวัตกุล
หน่วยที่ 6. หลักการประเมินภาวะโภชนาการจากอาหารบริโภค ผู้แต่ง รศ.ดร. ภารดี เต็มเจริญ
หน่วยที่ 7. โปรแกรมการประเมินทางโภชนาการและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ผู้แต่ง อ. สุจิตต์ สาลีพันธ์ และ อ.ดร. วิมลิน ริมปิกุล
หน่วยที่ 8. การประยุกต์การประเมินทางโภชนาการและแนวโน้มวิธีการประเมินทางโภชนาการ ผู้แต่ง อ. สุจิตต์ สาลีพันธ์

71207 หลักการและการประยุกต์วิธีประเมินทางโภชนาการ เล่ม 2

ราคา 350 บาท

71207   หลักการและการประยุกต์วิธีประเมินทางโภชนาการ (Principle and Applications of Nutrition) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161621643 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161622404 เล่ม 3  แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN

หน่วยที่ 9. การประยุกต์การประเมินทางโภชนาการในกลุ่มวัยเจริญเติบโต ผู้แต่ง รศ.ดร. วศินา จันทรศิริ และ อ.ดร. วรรณารัตน์ สีสุขสวัสดิ์
หน่วยที่ 10. การประยุกต์การประเมินทางโภชนาการในกลุ่มวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ผู้แต่ง รศ.ดร. วศินา จันทรศิริ และ อ.ดร. วรรณารัตน์ สีสุขสวัสดิ์
หน่วยที่ 11. การประยุกต์การประเมินทางโภชนาการในการดูแลผู้ป่วย ผู้แต่ง ผศ.ดร. พรทิพย์ พสุกมลเศรษฐ์ และ อ. อภิรัตน์ ศุภธนาทรัพย์
หน่วยที่ 12. การประเมินทางโภชนาการในกระบวนการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ผู้แต่ง ผศ.ดร. พรทิพย์ พสุกมลเศรษฐ์ และ อ. ปิยวรรณ วงศ์วสุ
หน่วยที่ 13. การประเมินทางโภชนาการในกระบวนการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้แต่ง อ.ดร. วิมลิน ริมปิกุล อ. ปิยวรรณ วงศ์วสุ
หน่วยที่ 14. การประเมินทางโภชนาการในกระบวนการดูแลผู้ป่วยโรคไต ผู้แต่ง ผศ.ดร. พรทิพย์ พสุกมลเศรษฐ์
หน่วยที่ 15. การประยุกต์การประเมินทางโภชนาการในงานวิจัยและการดำเนินโครงการทางโภชนาการ ผู้แต่ง รศ.ดร. สำอาง สืบสมาน

71216 การวิเคราะห์ระบบการจัดการงานโรงแรมและภัตตาคาร เล่ม 1

ราคา 350 บาท

71216 การวิเคราะห์ระบบการจัดการงานโรงแรมและภัตตาคาร (Hotel and Restaurant Operation System Analysis) พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789746420013 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746420037  แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท ISBN9789749755549
หน่วยที่ 1 หลักการวิเคราะห์ระบบการบริหารงานในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร ผู้แต่ง ผศ.พูนศิริ วัจนะภูมิ และ อ.อานนท์ โกลาโซ
หน่วยที่ 2 การวิเคราะห์ระบบการบริหารงานเงินและบัญชีในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร ผู้แต่ง รศ.ดลพร บุญพารอด
หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์ระบบการจัดทำงบประมาณเพื่อการดำเนินธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร ผู้แต่ง รศ.ดลพร บุญพารอด
หน่วยที่ 4 การวิเคราะห์ระบบการควบคุมต้นทุนในการดำเนินธุรกิจโรงแรม ผู้แต่ง อ.ณรงค์ศักดิ์ บุญเลิศ
หน่วยที่ 5 การวิเคราะห์ระบบการควบคุมต้นทุนในการดำเนินธุรกิจภัตตาคาร ผู้แต่ง รศ.ดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ และ อ.อุทัย เชื้อวิริยะ
หน่วยที่ 6 การวิเคราะห์ระบบการบริหารสารสนเทศในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร ผู้แต่ง อ.ชุษณะ รุ่งปัจฉิม
หน่วยที่ 7 แนวคิดและประสิทธิภาพการตลาดและประสิทธิผลการผลิตการบริการที่มีคุณภาพในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร ผู้แต่ง รศ.ดร.มาฆะ ขิตตะสังคะ และ อ.อานนท์ โกลาโซ

71216 การวิเคราะห์ระบบการจัดการงานโรงแรมและภัตตาคาร เล่ม 2

ราคา 400 บาท

71216 การวิเคราะห์ระบบการจัดการงานโรงแรมและภัตตาคาร (Hotel and Restaurant Operation System Analysis) พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789746420013 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746420037  แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท ISBN9789749755549
หน่วยที่ 8 การวิเคราะห์ระบบการจัดซื้อพัสดุในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร ผู้แต่ง อ.วนิดา ลิวนานนท์ชัย
หน่วยที่ 9 การวิเคราะห์ระบบการบริหารงานพัสดุในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร ผู้แต่ง 
หน่วยที่ 10 การวิเคราะห์ระบบปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรม ผู้แต่ง ผศ.รัชนีกร โชติชัยสถิตย์ ,อ.ดร.วรรณา โพธิ์น้อย และ อ.วิเชียร ด่านบรรพต
หน่วยที่ 11 การวิเคราะห์ระบบปฏิบัติงานในธุรกิจภัตตาคาร ผู้แต่ง รศ.บุญเสริม หุตะแพทย์ และ อ.อุทัย เชื้อวิริยะ
หน่วยที่ 12 การวิเคราะห์ระบบงานวิศวกรรมในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร ผู้แต่ง รศ.ดร.มาฆะ ขิตตะสังคะ และ รศ.ประภาศรี สิงห์รัตน์
หน่วยที่ 13 การวิเคราะห์ระบบงานสุขาภิบาลและความปลอดภัยในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร ผู้แต่ง รศ.บุญเสริม หุตะแพทย์ และ อ.สุรีย์ วงศ์ปิยชน
หน่วยที่ 14 การวิเคราะห์ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร ผู้แต่ง ผศ.ประกายรัตน์ ภัทรธิติ
หน่วยที่ 15 แนวโน้มการลงทุนในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร ผู้แต่งรศ.ดร.มาฆะ ขิตตะสังคะ, อ.ดร.วรรณา โพธิ์น้อย และ อ.ประกิจ ชินอมรพงษ์

71217 ระบบสารสนเทศในงานโรงแรมและภัตตาคาร เล่ม 1

ราคา 300 บาท

71217 ระบบสารสนเทศในงานโรงแรมและภัตตาคาร ( Hotel and Restaurant Information Systems ) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2551 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-6) ราคา 300 บาท ISBN 9789746149501 เล่ม 2 (หน่วยที่ 7-15) ราคา 450 บาท ISBN 9789746149518 แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 75 บาท 
หน่วยที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศในงานโรงแรมและภัตตาคาร ผู้แต่ง รศ.จีราภรณ์ สุธัมมสภา อ.อุทัย เชื้อวิริยะ อ.ชุษณะ รุ่งปัจฉิม
หน่วยที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้แต่ง ผศ.ดร.สฤษดิพงษ์ ลิมปิษเฐียร
หน่วยที่ 3 การจัดการข้อมูล ผู้แต่ง อ.ดร.สมพร พุทธาพิทักษ์ผล
หน่วยที่ 4 ระบบสารสนเทศในงานผลิตและงานสำนักงานของภัตตาคาร ผู้แต่ง อ.อุทัย เชื้อวิริยะ ภก.ญ รศ.เทวี โพธิผละ
หน่วยที่ 5 ระบบสารสนเทศในการควบคุมและตรวจสอบรายได้ของโรงแรม ผู้แต่ง วิระ ชัยปราโมทย์
หน่วยที่ 6 การพัฒนาระบบสารสนเทศในงานโรงแรมและภัตตาคาร ผู้แต่ง อ.ครรชิต ฮานาฟี

71217 ระบบสารสนเทศในงานโรงแรมและภัตตาคาร เล่ม 2

ราคา 450 บาท

71217 ระบบสารสนเทศในงานโรงแรมและภัตตาคาร ( Hotel and Restaurant Information Systems ) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2551 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-6) ราคา 300 บาท ISBN 9789746149501 เล่ม 2 (หน่วยที่ 7-15) ราคา 450 บาท ISBN 9789746149518 แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 75 บาท 
หน่วยที่ 7 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในงานโรงแรม ผู้แต่ง อ.สมบูรณ์ ศุขีวิริยะ อ.สมนึก อำรุงสกุลรัฐ
หน่วยที่ 8 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในงานภัตตาคาร ผู้แต่ง ผศ.ชุษณะ รุ่งปัจฉิม อ.อุทัย เชื้อวิริยะ
หน่วยที่ 9 ระบบสารสนเทศในงานบริการส่วนหน้าของโรงแรม ผู้แต่ง ผศ.รัชนีกร โชติชัยสถิตย์ อ.วิเชียร ด่านบรรพต
หน่วยที่ 10 ระบบสารสนเทศในงานบริการส่วนหน้าของภัตตาคาร ผู้แต่ง อ.นัฐพล กลั่นวารี อ.วิชัย เจริญธรรมานนท์ อ.อุทัย เชื้อวิริยะ รศ.ดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ
หน่วยที่ 11 ระบบสารสนเทศในงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม งานการตลาดและงานบริหารของโรงแรม  ผู้แต่ง รศ.ดร.กิ่งพร ทองใบ ผศ.ชุษณะ รุ่งปัจฉิม อ.ดารณี เพชรายุทธภัณฑ์
หน่วยที่ 12 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการด้านการเงินและบัญชีในงานโรงแรมและภัตตาคาร ผู้แต่ง อ.อุณากร พฤติธาดา อ.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
หน่วยที่ 13 ระบบสำนักงานอัตโนมัติในงานโรงแรมและภัตตาคาร ผู้แต่ง อ.ดร.สมพร พุทธาพิทักษ์ผล อ.ศุภศรี กาหยี
หน่วยที่ 14 แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานโรงแรม ผู้แต่ง อ.สมบูรณ์ ศุขีวิริยะ ผศ.ชุษณะ รุ่งปัจฉิม
หน่วยที่ 15 แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานภัตตาคาร ผู้แต่ง อ.ถวิลดี พงษ์ศักดิ์ศรี

71218 การพัฒนาบุคลากรในโรงแรมและภัตตาคาร เล่ม 1

ราคา 400 บาท

71218 การพัฒนาบุคลากรในงานโรงแรมและภัตตาคาร (Hotel and Restaurant Personnel Development) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2540 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ.2553 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท (ISBN 978-974-614-955-6) เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 978-974-614-956-3) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-974-975-785-7)
หน่วยที่ 1 ระบบการบริหารละพัฒนาบุคลากรในงานโรงแรมและภัตตาคาร ผู้แต่ง ผศ.ดร.จิตตินันท์ เดชะคุปต์ 
หน่วยที่ 2 การวางแผนพัฒนาบุคลากรในงานโรงแรมและภัตตาคาร ผู้แต่ง อ.วิเชียร เลิศโภคานนท์
หน่วยที่ 3 การพัฒนาบุคลากรระดับปฏิบัติการในโรงแรมและภัตตาคาร ผู้แต่ง ผศ.ณรงค์ศักดิ์ บุญเลิศ
หน่วยที่ 4 การพัฒนาบุคลากรระดับหัวหน้างานในงานโรงแรมและภัตตาคาร ผู้แต่ง รศ.บุญเสริม หุตะแพทย์ อ.มล.อุสสินีพร ศาศวัตศานติ
หน่วยที่ 5 การพัฒนาบุคลากรระดับผู้บริหารในงานโรงแรมและภัตตาคาร ผู้แต่ง ผศ.พูนศิริ วัจนะภูมิ อ.วสันต์ รัตนอักษรศิลป์
หน่วยที่ 6 กระบวนการและเทคนิคการฝึกอบรมในงานโรงแรมและภัตตาคาร ผู้แต่ง ผศ.ดร.ชินรัตน์ สมสืบ
หน่วยที่ 7 การฝึกอบรมบุคลากรก่อนปฏิบัติงานและระหว่างปฏิบัติงานในโรงแรมและภัตตาคาร ผู้แต่ง อ.สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ
หน่วยที่ 8 การฝึกอบรมบุคลากรในงานโรงแรมและภัตตาคารเพื่อความก้าวหน้า ผู้แต่ง รศ.ปาริฉัตร ประวาหะนาวิน อ.มล.อุสสินีพร ศาศวัตศานติ

71218 การพัฒนาบุคลากรในโรงแรมและภัตตาคาร เล่ม 2

ราคา 350 บาท

71218 การพัฒนาบุคลากรในงานโรงแรมและภัตตาคาร (Hotel and Restaurant Personnel Development) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2540 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ.2553 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท (ISBN 978-974-614-955-6) เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 978-974-614-956-3) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-974-975-785-7)
หน่วยที่ 9 การพัฒนาผู้นำและทีมงานในงานโรงแรมและภัตตาคาร ผู้แต่ง ผศ.ดร.ชินรัตน์ สมสืบ
หน่วยที่ 10 กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวกับงานโรงแรมและภัตตาคาร ผู้แต่ง ผศ.ดร.กิติพงศ์ หังสพฤกษ์
หน่วยที่ 11 การสร้างแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรในงานโรงแรมและภัตตาคาร ผู้แต่ง ผศ.ดร.ชินรัตน์ สมสืบ อ.พลศรี คชาชีวะ
หน่วยที่ 12 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในงานโรงแรมและภัตตาคาร ผู้แต่ง รศ.ดร.วศินา จันทรศิริ
หน่วยที่ 13 การประเมิณผลการพัฒนาบุคลากรในงานโรงแรมและภัตตาคาร ผู้แต่ง ผศ.สมเดช สิทธิพงศ์พิทยา
หน่วยที่ 14 ปัญหาการพัฒนาบุคลากรในงานโรงแรมและภัตตาคารและแนวทางแก้ไข ผู้แต่ง รศ.เสน่ห์ จุ้ยโต
หน่วยที่ 15 แนวโน้มการพัฒนาบุคลากรในงานโรงแรมและภัตตาคาร ผู้แต่ง อ.ดร.วรรณา โพธิ์น้อย

71219 ประสบการณ์วิชาชีพการโรงแรมและภัตตาคาร เล่ม 1

ราคา 350 บาท

71219 ประสบการณ์วิชาชีพการโรงแรมและภัตตาคาร ( Professional Experience in Hotel and Restaurant Studies ) พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.2554 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789746149792 พิมพ์ครั้งที่ 14 พ.ศ.2554 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746149808 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165050166 
หน่วยที่ 1 วิชาชีพการโรงแรมและภัตตาคาร ผู้แต่ง ผศ.ประกายรัตน์ ภัทรธิติ อ.นัฐพล กลั่นวารี
หน่วยที่ 2 การประกอบการธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร ผู้แต่ง อ.สมบัติ พันธวิศิษฎ์
หน่วยที่ 3 การบริหารงานโรงแรมและภัตตาคาร ผู้แต่ง ผศ.พูนศิริ วัจนะภูมิ อ.อุทัย เชื้อวิริยะ
หน่วยที่ 4 การบัญชีและการบริหารการเงินในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร ผู้แต่ง รศ.สุชาดา สถาวรวงศ์
หน่วยที่ 5 การบริหารและพัฒนาบุคลากรในงานโรงแรมและภัตตาคาร ผู้แต่ง อ.เชิดพันธุ์ ปานปรีชา
หน่วยที่ 6 ธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารข้ามชาติ ผู้แต่ง รศ.บุญเสริม หุตะแพทย์ อ.วิชัย เจริญธรรมานนท์
หน่วยที่ 7 การพัฒนาคุณภาพสินค้าและการบริการในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร ผู้แต่ง รศ.เทวี โพธิผล อ.วิชัย เจริญธรรมานนท์

71219 ประสบการณ์วิชาชีพการโรงแรมและภัตตาคาร เล่ม 2

ราคา 400 บาท

71219 ประสบการณ์วิชาชีพการโรงแรมและภัตตาคาร ( Professional Experience in Hotel and Restaurant Studies ) พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.2554 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789746149792 พิมพ์ครั้งที่ 14 พ.ศ.2554 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746149808 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165050166 
หน่วยที่ 8 กฎและระเบียบสำหรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร ผู้แต่ง ผศ.รัชนีกร โชติชัยสถิต
หน่วยที่ 9 จริยธรรมในงานโรงแรมและภัตตาคาร ผู้แต่ง ผศ.พูนศิริ วัจนะภูมิ อ.เสาวรี บุนนาค
หน่วยที่ 10 การพัฒนาบุคลิกภาพของบุคลากรในงานโรงแรมและภัตตาคาร ผู้แต่ง ผศ.ประกายรัตน์ ภัทรธิติ อ.วีรศักดิ์ ชุณหจักร
หน่วยที่ 11 กลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร ผู้แต่ง ผศ.ดร.จิตตินันท์ เตชะคุปต์
หน่วยที่ 12 ปัญหาในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารและแนวทางการแก้ไข ผู้แต่ง รศ.ดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ ผศ.ดร.ชินรัตน์ สมสืบ ผศ.ประกายรัตน์ ภัทรธิติ
หน่วยที่ 13 การวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินกิจการโรงแรมและภัตตาคาร ผู้แต่ง รศ.ดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ รศ.บุญเสริม หุตะแพทย์
หน่วยที่ 14 กระบวนการกลุ่มและการทำงานเป็นคณะ ผู้แต่ง รศ.ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร รศ.ดร.ประดินันท์ อุปรมัย อ.ประมวญ พิรัชพันธุ์
หน่วยที่ 15 การพัฒนาภาวะผู้นำ ผู้แต่ง ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รศ.ดร.สวนิต ยมาภัย รศ.นภาลัย สุวรรณธาดา รศ.สมพิศ คูศรีพิทักษ์ รศ.ธรรมรส โชติกุญชร อ.ประวีณ ณ นคร

71304 ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร เล่ม 1

ราคา 400 บาท

71304 ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร ( Food Biochemistry and Microbiology) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786165057868 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา350 บาท ISBN 9786165058308 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท
หน่วยที่ 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับชีวเคมีและจุลวิทยาของอาหาร ผู้แต่ง ผศ. ดร.พรรัตน์ สินชัยพานิช ผศ.เรณู ทวิชชาติวิทยากูล
หน่วยที่ 2. คาร์โบไฮเดรต ผู้แต่ง ผศ.ดร.พรรัตน์ สินชัยพานิช
หน่วยที่ 3. ลิพิด ผู้แต่ง รศ.ดร.ประเสริฐ สุทธิประสิทธิ์
หน่วยที่ 4. โปรตีน ผู้แต่ง รศ.อรวินท์ เลาหรัชตนันท์
หน่วยที่ 5. เอนไซม์และฮอร์โมน ผู้แต่ง รศ.อรวินท์ เลาหรัชตนันท์ รศ. ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย
หน่วยที่ 6. วิตามิน แร่ธาตุ และน้ำ ผู้แต่ง ผศ. ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ รศ. ดร.วิสิฐ จะวะสิต
หน่วยที่ 7. ชีวเคมีของอาหารจากพืช ผู้แต่ง รศ.ศศิมน ปรีดา
หน่วยที่ 8. ชีวเคมีของอาหารจากสัตว์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.สิติมา จิตตินันทน์

71304 ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร เล่ม 2

ราคา 350 บาท

71304 ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร ( Food Biochemistry and Microbiology) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786165057868 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา350 บาท ISBN 9786165058308 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท
หน่วยที่ 9. จุลินทรีย์ในอาหาร ผู้แต่ง รศ.สมใจ ศิริโภค
หน่วยที่ 10. จุลินทรีย์กับการเสื่อมเสียของอาหารและการควบคุม ผู้แต่ง รศ.ดร.วราวุฒิ ครูส่ง
หน่วยที่ 11. จุลินทรีย์กับการใช้ประโยชน์ในด้านอาหาร ผู้แต่ง รศ.ดร.สุเมธ ตันตระเธียร
หน่วยที่ 12. สารพิษในอาหาร ผู้แต่ง อ.สุมาลี ทั่งพิทยากุล อ. ดร.สุพรรณี เทพอรุณรัตน์
หน่วยที่ 13. โรคและการเจ็บป่วยจากอาหาร ผู้แต่ง: รศ. ดร.สุเมธ ตันตระเธียร
หน่วยที่ 14. การตรวจสอบและการวิเคราะห์อาหารด้วยวิธีการทางกายภาพและทางเคมี ผู้แต่ง ผศ. ดร.สิติมา จิตตินันทน์
หน่วยที่ 15. การตรวจสอบและการวิเคราะห์อาหารด้วยวิธีการทางจุลชีววิทยา ผู้แต่ง อ.ดร.สุพรรณี เทพอรุณรัตน์

71305 การคุ้มครองและพฤติกรรมผู้บริโภคด้านอาหารและโภชนการ เล่ม 1

ราคา 350 บาท

71305 การคุ้มครองและพฤติกรรมผู้บริโภคด้านอาหารและโภชนาการ ( Consumer Protection and Consumer Behavior) พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165058483 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165058780 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165059060
หน่วยที่ 1. การคุ้มครองผู้บริโภค ผู้แต่ง รศ.ภก.ญ เทวี โพธิผละ
หน่วยที่ 2 กฎหมาย กฎ ข้อบังคับเกี่ยวกับอาหารเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้แต่ง อ.ไพโรจน์ แก้วมณี
หน่วยที่ 3. พฤติกรรมผู้บริโภคอาหาร ผู้แต่ง รศ.ดร.สำอาง สืบสมาน
หน่วยที่ 4. การวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคของบุคคลชุมชนและสังคม ผู้แต่ง รศ.ดร.วศินา จันทรศิริ
หน่วยที่ 5. พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อการมีสุขภาพที่ดี ผู้แต่ง รศ.ปาริฉัตร ช้างสิงห์
หน่วยที่ 6. บทบาทของภาครัฐในการออกมาตรฐานอาหารและการกำกับดูแลก่อนออกตลาด ผู้แต่ง อ.ดร.ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ อ.จารุณี วงศ์เล็ก
หน่วยที่ 7. บทบาทของภาครัฐในการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์อาหารหลังออกตลาด ผู้แต่ง รศ.ภก.ญ เทวี โพธิผละ อ.กนกวรรณ พีระวงศ์

71305 การคุ้มครองและพฤติกรรมผู้บริโภคด้านอาหารและโภชนการ เล่ม 2

ราคา 400 บาท

71305 การคุ้มครองและพฤติกรรมผู้บริโภคด้านอาหารและโภชนาการ ( Consumer Protection and Consumer Behavior) พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165058483 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165058780 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165059060
หน่วยที่ 8. การคุ้มครองผู้บริโภคกับอาหารมีวัตถุประสงค์พิเศษและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผู้แต่ง อ.ดร.ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ อ.อรสุรางค์ ธีระวัฒน์ อ.รัชดา พงศ์รุจิกร
หน่วยที่ 9. บทบาทของภาคธุรกิจกับการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้แต่ง รศ.ดร.ไสยวิชญ์ วรวินิต
หน่วยที่ 10. บทบาทของเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้แต่ง รศ.ภก.ญ เทวี โพธิผละ
หน่วยที่ 11. การผลิตอาหารเพื่อการบริโภคกับความมั่นคงทางอาหาร ผู้แต่ง รศ.สุมาลิกา เปี่ยมมงคล
หน่วยที่ 12. การบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ผู้แต่ง อ.ดร.ศุภวรรณ วงษ์ประยูร อ.รัฐ เรืองโชติวิทย์ 
หน่วยที่ 13. การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง: อ.ดร.ศุภวรรณ วงษ์ประยูร อ.รัฐ เรืองโชติวิทย์
หน่วยที่ 14. การพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ผู้แต่ง รศ.ภก.ญ ศรีนวล กรกชกร อ.นิรัตน์ เตียสุวรรณ
หน่วยที่ 15. การคุ้มครองผู้บริโภคที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ผู้แต่ง รศ.ภก.ญ ศรีนวล กรกชกร อ.นิรัตน์ เตียสุวรรณ

71307 หลักการจัดการอาหารและธุรกิจอาหาร เล่ม 1

ราคา 350 บาท

71307 หลักการจัดการอาหารและธุรกิจอาหาร (Principles of Food Management and Food Business) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165059541 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165059558 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165059466
หน่วยที่ 1. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการอาหาร ผู้แต่ง รศ.ดร.วศินา จันทรศิริ
หน่วยที่ 2. การวางแผนและการกำหนดรายการอาหาร ผู้แต่ง ผศ.ดร.เรวดี จงสุวัฒน์
หน่วยที่ 3. การเลือกซื้อและการเก็บรักษาอาหาร ผู้แต่ง รศ.ปาริฉัตร ช้างสิงห์
หน่วยที่ 4. การเตรียมแลการประกอบอาหาร ผู้แต่ง รศ.อบเชย วงศ์ทอง
หน่วยที่ 5. การจัดและวิเคราะห์โครงการในธุรกิจอาหาร ผู้แต่ง ผศ.ดร.ธันวา จิตต์สงวน 
หน่วยที่ 6. การจัดซื้อในธุรกิจอาหาร ผู้แต่ง อ.ดร.ธีรารัตน์ วรพิเชฐ
หน่วยที่ 7. การจัดการวัตถุดิและการแปรรูปอาหาร ผู้แต่ง รศ.ศศิมน ปรีดา

71307 หลักการจัดการอาหารและธุรกิจอาหาร เล่ม 2

ราคา 400 บาท

71307 หลักการจัดการอาหารและธุรกิจอาหาร (Principles of Food Management and Food Business) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165059541 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165059558 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165059466
หน่วยที่ 8. การจัดส่งผลิตภัณฑ์อาหาร ผู้แต่ง อ.ดร.กฤษณา ปุณยางกูร
หน่วยที่ 9. การตลาดสำหรับธุรกิจอาหาร ผู้แต่ง อ.ดร. ณัฐพล พันธุ์ภักดี 
หน่วยที่ 10. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจอาหาร ผู้แต่ง รศ.ดร.จินตนา ธนวิบูลย์ชัย
หน่วยที่ 11การบัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจอาหาร ผู้แต่ง รศ.นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ รศ.สุชาดา สถาวรวงศ์
หน่วยที่ 12. เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจอาหาร ผู้แต่ง ผศ.ดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์
หน่วยที่ 13. ซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการด้านธุรกิจอาหาร ผู้แต่ง: ผศ.ดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์
หน่วยที่ 14. การจัดทำแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจอาหาร ผู้แต่ง รศ.ดร.ประเสริฐ สุทธิประสิทธิ์
หน่วยที่ 15. แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการอาหารและธุรกิจอาหาร ผู้แต่ง รศ.ดร.สุขสรรค์ กันตะบุตร อ.สุภรักษ์ สุริยันเกียรติแก้ว

71308 เทคโนโลยีการถนอมอารและแปรรูปอาหาร เล่ม 1

ราคา 350 บาท

71308 เทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปอาหาร ( Food preservation and Processing Technology) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN9786165059619 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 97861601133 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 97861600938
หน่วยที่ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการถนอมและแปรรูปอาหาร ผู้แต่ง รศ.อรวินท์ เลาหรัชตนันท์
หน่วยที่ 2. การเตรียมวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปอาหาร ผู้แต่ง ผส.ดร.พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ อ.ดร.ธงชัย พุฒทองศิริ
หน่วยที่ 3. สารผสมอาหารที่ใช้ในการปรุงแต่งและแปรรูปอาหาร ผู้แต่ง รศ.สายสนม ประดิษฐดวง
หน่วยที่ 4. การถนอมและแปรรูปอาหารด้วยการทำแห้ง ผู้แต่ง ผศ.ดร.ยุพร พืชกมุทร
หน่วยที่ 5. การถนอมและแปรรูปอาหารด้วยความเย็น ผู้แต่ง รศ.สายสนม ประดิษฐดวง
หน่วยที่ 6. การถนอมและแปรรูปอาหารด้วยการฉายรังสี ผู้แต่ง รศ.สายสนม ประดิษฐดวง
หน่วยที่ 7. การถนอมและแปรรูปอาหารด้วยการเอกซ์ทรูชัน ผู้แต่ง รศ.ดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ อ.จุฬาลักษณ์ จารุนุช

71308 เทคโนโลยีการถนอมอารและแปรรูปอาหาร เล่ม 2

ราคา 400 บาท

71308 เทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปอาหาร ( Food preservation and Processing Technology) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165059619 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 97861601133 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 97861600938
หน่วยที่ 8. การถนอมและแปรรูปอาหารด้วยความร้อน ผู้แต่ง รศ.ศศิมน ปรีดา
หน่วยที่ 9. การถนอมและแปรรูปอาหารด้วยไมโครเวฟและอินฟราเรด ผู้แต่ง รศ.ดร.วรางคณา สมพงษ์ อ.ดรเปี่ยมสุข สุวรรณกูฎ
หน่วยที่ 10. การถนอมและแปรรูปอาหารด้วยการทำให้เข้มข้น ผู้แต่ง อ.สายน้ำผึ้ง ทองใส
หน่วยที่ 11 การถนอมและแปรรูปอาหารด้วยการหมักดอง ผู้แต่ง รศ.ดร.วศินา จันทรศิริ
หน่วยที่ 12. การถนอมและแปรรูปอาหารด้วยการใช้เอนไซม์ ผู้แต่ง รศ.อรวินท์ เลาหรัชตนันท์
หน่วยที่ 13. การถนอมและแปรรูปอาหารด้วยนวัตกรรมใหม่ ผู้แต่ง: รศ.ดร.ประภาศรี เทพรักษา รศ.ดร.วรางคณา สมพงษ์ อ.ดร.เปี่ยมสุข สุวรรณกูฎ
หน่วยที่ 14. การบรรจุผลิตภัณฑ์อาหาร ผู้แต่ง ผศ.สุขเกษม สิทธิพจน์
หน่วยที่ 15. เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรมอาหาร ผู้แต่ง ผศ.ดร.นวภัทรา หนูนาค

71310 การจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยในอาหาร เล่ม 1

ราคา 350 บาท

71310 การจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยในอาหาร (Food Safety and Hygiene Management) พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161601164 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161600983 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161600921 
หน่วยที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยในอาหาร ผู้แต่ง ผศ.เรณู ทวิชชาติวิทยากุล
หน่วยที่ 2. อันตรายและการปนเปื้อนในอาหาร ผู้แต่ง รศ.วศินา จันทรศิริ
หน่วยที่ 3. การเจ็บป่วยเนื่องมาจากการปนเปื้อนในอาหาร ผู้แต่ง รศ.ปาริฉัตร ช้างสิงห์
หน่วยที่ 4. การตรวจวิเคราะห์อันตรายในอาหาร ผู้แต่ง อ.สายน้ำผึ้ง ทองใส
หน่วยที่ 5 การประเมินความเสี่ยงในอาหาร ผู้แต่ง ผศ.ดร.พิชญอร ไหมสุทธิสกุล
หน่วยที่ 6 ระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดควบคุมวิกฤติ ผู้แต่ง รศ.ดร.ประเสริฐ สุทธิประสิทธิ์
หน่วยที่ 7 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ผู้แต่ง อ.ดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต อ.ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล

71310 การจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยในอาหาร เล่ม 2

ราคา 400 บาท

71310 การจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยในอาหาร (Food Safety and Hygiene Management) พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2560 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161601164 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161600983 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161600921 
หน่วยที่ 8 มาตรฐานการจัดการอาหารอินทรีย์ ผู้แต่ง อ.ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล อ.ดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต 
หน่วยที่ 9 มาตรฐานการจัดการสุขสาธารณะในการผลิตอาหาร ผู้แต่ง รศ.ศศิมน ปรีดา
หน่วยที่ 10 มาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจสอบอาหาร ผู้แต่ง อ.สุมาลี ทั่งพิทยกุล
หน่วยที่ 11 มาตรฐานการจัดการความปลอดภัยของผลิตภัณฑอาหาร ผู้แต่ง อ.พิสิฐ รังสฤษฏ์วุฒิกุล
หน่วยที่ 12 มาตรฐานการจัดการคุณาพการบริการอาหาร ผู้แต่ง อ.พิสิฐ รังสฤษฏ์วุฒิกุล
หน่วยที่ 13 ระบบการจัดการอาหารระหว่างการจัดจำหน่าย ผู้แต่ง รศ.ดร.วราวุฒิ ครูส่ง
หน่วยที่ 14 กรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยในอาหาร ผู้แต่ง รศ.สุมณฑา วัฒนสินธุ์
หน่วยที่ 15 การเสริมสร้างความตระหนักในการจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยในอาหาร ผู้แต่งผศ.ดร.สุรีย์ เข็มทอง

71316 สรีรวิทยาและชีวเคมีทางโภชนาการ เล่ม 1

ราคา 250 บาท

71316 สรีรวิทยาและชีวเคมีทางโภชนาการ (Physiology and Nutritional) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786161623074 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 9786161623203 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786161622831 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN
หน่วยที่ 1. พื้นฐานสรีรวิทยาของมนุษย์และชีวเคมีทางโภชนาการ ผู้แต่ง ผศ.ดร. ศรชัย สินสุวรรณ และ ผศ.ดร. อภิรดี ศรีโอภาส
หน่วยที่ 2. ระบบย่อยอาหารและการดูดซึมสารอาหาร ผู้แต่ง รศ. อรวินท์ เลาหรัชตนันท์
หน่วยที่ 3. การเปลี่ยนแปลงทางสรีระและความต้องการทางโภชนาการ ผู้แต่ง ผศ.ดร. ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ และ ผศ.ดร. เชาวนี ชูพีรัชน์
หน่วยที่ 4. ชีวเคมีทางโภชนาการของคาร์โบไฮเดรต ผู้แต่ง อ.ดร. สุพัชชา ขับกล่อมส่ง
หน่วยที่ 5. ชีวเคมีโภชนาการของลิพิด ผู้แต่ง อ. ปิยวรรณ วงศ์วสุ

71316 สรีรวิทยาและชีวเคมีทางโภชนาการ เล่ม 2

ราคา 250 บาท

71316 สรีรวิทยาและชีวเคมีทางโภชนาการ (Physiology and Nutritional) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786161623074 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 9786161623203 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786161622831 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN
หน่วยที่ 6. ชีวเคมีโภชนาการของโปรตีน ผู้แต่ง ผศ.ดร. ศรชัย สินสุวรรณ
หน่วยที่ 7. ชีวเคมีโภชนาการของวิตามิน ผู้แต่ง ผศ.ดร. นัฐพล ตั้งสุภูมิ และ อ.ดร. สืบพงษ์ กอวชิรพันธ์
หน่วยที่ 8. ชีวเคมีโภชนาการของแร่ธาตุ ผู้แต่ง ผศ.ดร. นัฐพล ตั้งสุภูมิ และ อ.ดร. สืบพงษ์ กอวชิรพันธ์
หน่วยที่ 9. ความสมดุลของอิเล็กโทรไลต์และน้ำในร่างกาย ผู้แต่ง ศ.(เกียรติคุณ).พญ. วันดี วราวิทย์
หน่วยที่ 10. ชีวเคมีโภชนาการของสารที่ไม่ใช่สารอาหาร ผู้แต่ง ผศ. วชิระ จิระรัตนรังสี71316 สรีรวิทยาและชีวเคมีทางโภชนาการ เล่ม3

ราคา 250 บาท

71316 สรีรวิทยาและชีวเคมีทางโภชนาการ (Physiology and Nutritional) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786161623074 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 9786161623203 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786161622831 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN
หน่วยที่ 11. เมแทบอลิซึมของแอลกอฮอล์และสารพิษ ผู้แต่ง รศ.ดร. ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต
หน่วยที่ 12. บทบาทของฮอร์โมนในการควบคุมกระบวนการเมแทบอลิซึม ผู้แต่ง อ.นพ. ยศพล เตียวจิตต์เจริญ และ ศ.(เกียรติคุณ).นพ. เทพ หิมะทองคำ
หน่วยที่ 13. โรคโภชนาการที่เกิดจากการได้รับพลังงานและสารอาหารที่ไม่สมดุล ผู้แต่ง อ.ดร. จิตราพร งามพีระพงศ์
หน่วยที่ 14. โรคทางพันธุกรรมที่เกี่ยวกับโภชนาการ ผู้แต่ง อ.ดร. สุธิดา ชาติวุฒินันท์
หน่วยที่ 15. ค่าทางชีวเคมีเพื่อบ่งชี้ภาวะสุขภาพ ผู้แต่ง อ. ไกรยศ สุดสะอาด


71411 อาหารและโภชนบำบัด เล่ม 1

ราคา 350 บาท

71411 อาหารและโภชนบำบัด ( Food and Nutrition Therapy ) พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161602086 เล่ม2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ( ISBN 9786161601911 แบบฝึกปฏิบัติราคา30 บาท ISBN 9786161602369
หน่วยที่ 1. ความรู้เกี่ยวกับอาหารและโภชนบำบัด ผู้แต่ง ผศ.ดร.ชนิดา ปโชติการ 
หน่วยที่ 2. รายการอาหารแลกเปลี่ยน ผู้แต่ง ผศ.ดร.ชนิดา ปโชติการ รศ.ดร.สำอาง สืบสมาน อ.รุจิรา สัมมะสุต
หน่วยที่ 3. การคัดกรองและการประเมินภาวะโภชนาการ ผู้แต่งอ. พล.อ.ต.นพ. วิบูลย์ ตระกูลฮุน ผศ.ดร.สุนาฎ เตชางาม
หน่วยที่ 4. การจัดการกับโรคขาดสารอาหาร ผู้แต่ง รศ.ดร.สำอาง สืบสมาน 
หน่วยที่ 5.อาหารกับโรคฟันและโรคปริทันต์ ผู้แต่ง รศ.ทพญ.จุฬาลักษณ์ เกษตรสุวรรณ
หน่วยที่ 6. อาหารกับโรคภูมิแพ้ ผู้แต่ง อ.พญ.ทิชา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์
หน่วยที่ 7. ความรู้เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร ผู้แต่ง ศ.พญ.จุฬาภรณ์ รุ่งพิสุทธิพงษ์

71411 อาหารและโภชนบำบัด เล่ม 2

ราคา 400 บาท

71411 อาหารและโภชนบำบัด ( Food and Nutrition Therapy ) พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161602086 เล่ม2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ( ISBN 9786161601911 แบบฝึกปฏิบัติราคา30 บาท ISBN 9786161602369
หน่วยที่ 8. อาหารกับโรคตับ ทางเดินน้ำดี และตับอ่อน ผู้แต่ง ศ.นพ.สุรัตน์ โคมินทร์ 
หน่วยที่ 9. อาหารกับกลุ่มอาการเมแทบอลิก ผู้แต่ง อ.พญ.อารยา ทองผิว
หน่วยที่ 10 อาหารกับโรคความดันโลหิตสูง ผู้แต่ง รศ.ชวลิต รัตนกุล อ.พญ.สิรินทร ฉันศิริกาญจน
หน่วยที่ 11 อาหารกับโรคไต ผู้แต่ง อ.พอ.นพ.อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์
หน่วยที่ 12 อาหารกับโรคข้อกระดูก ผู้แต่ง ศ.นพ.สุรัตน์ โคมินทร์
หน่วยที่ 13 อาหารกับโรคมะเร็ง ผู้แต่ง อ.พญ.กนกพร ใจสถาพร รศ.ปาริฉัตร ช้างสิงห์
หน่วยที่ 14 อาหารกับโรคติดเชื้อ การผ่าตัด และความร้อนลวก ผู้แต่งอ.พล.อ.ต.นายแพทย์ วิบูลย์ ตระกูลฮุน 
หน่วยที่ 15 การติดตามภาวะโภชนาการ ผู้แต่ง อ.พญ.อารยา ทองผิว ผศ.ดร.สุนาฎ เตชางาม รศ.ดร.วศินา จันทรศิริ

71412 อาหารและโภชนาการศึกษาและการสื่อสาร เล่ม 1

ราคา 350 บาท

71412 อาหาร โภชนาการศึกษาและการสื่อสาร( Nutrition Education and Communication ) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161602055เล่ม2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท  ISBN 9786161601973แบบฝึกปฏิบัติราคา30 บาท ISBN 9786161602284
หน่วยที่ 1. แนวคิดของอาหารโภชนาการศึกษาและการสื่อสาร ผู้แต่ง ผศ.อรสา ปานขาว อ.สง่า ดามาพงษ์ อสุจิตต์ สาลีพันธ์ 
หน่วยที่ 2. องค์ประกอบของโภชนาการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.วศินา จันทรศืรื
หน่วยที่ 3. กลุ่มเป้าหมายในงานอาหารโภชนาการศึกษาและการสื่อสาร ผู้แต่ง รศ.ดร.ประเสริฐ สุทธิประสิทธิ์รศ.ดร.วศินา จันทรศิริ อ.สง่า ดามาพงษ์ 
หน่วยที่ 4. กลยุทธ์การสร้างสารเพื่อการสื่อสารด้านอาหารโภชนาการศึกษา ผู้แต่ง ผศ.อรสา ปานขาว 
หน่วยที่ 5.สื่อทางอาหารโภชนาการศึกษา ผู้แต่ง รศ.อรวินท์ เลาหรัชตนันท์
หน่วยที่ 6. อาหารโภชนาการศึกษาและการสื่อสารสำหรับผู้ผลิตอาหาร ผู้แต่ง รศ.ดร.ประเสริฐ สุทธิประสิทธิ์ 
หน่วยที่ 7. อาหารโภชนาการศึกษาในอง๕กรและสถาบัน ผู้แต่ง รศ.ปาริฉัตร ช้างสิงห์

71412 อาหารและโภชนาการศึกษาและการสื่อสาร เล่ม 2

ราคา 400 บาท

71412 อาหาร โภชนาการศึกษาและการสื่อสาร (Nutrition Education and Communication) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161602055เล่ม2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท  ISBN 9786161601973แบบฝึกปฏิบัติราคา30 บาท ISBN 9786161602284
หน่วยที่ 8. การใช้สื่อในการรณรงค์ด้านอาหารโภชนาการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์ ผศ.ดร.มนวิภา วงรุจิระ 
หน่วยที่ 9. การจัดการโครงการด้านโภชนาการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.สำอาง สืบสมาน รศ.ปาริฉัตร ช้างสิงห์ รศ.ดร.กฤตกรณ์ ประทุมวงษ์
หน่วยที่ 10 การสร้างเครือข่ายด้านอาหาร โภชนาการศึกษา ผู้แต่ง รศ.พญ.ชุติมา ศิริกุลยานนท์
หน่วยที่ 11 การให้คำปรึกษาด้านอาหารโภชนาการศึกษาและการสื่อสาร ผู้แต่ง รศ.ดร.สำอาง สืบสมาน
หน่วยที่ 12 การกำกับติดตามงานโภชนาการศึกษา ผู้แต่ง อ.พึงพิศ ดุลยพัชร์ ผศ.สิริพิชญ์ วรรณภาส
หน่วยที่ 13 การประเมินงานอาหาร โภชนาการศึกษาและสื่อสาร ผู้แต่ง รศ.ดร.สมถวิล วิจิตรวรรณา อ.จ.อ.ชูศักดิ์ รุ่งศิริพันธ์
หน่วยที่ 14 การวิจัยทางอาหารโภชนาศึกษาและการสื่อสาร ผู้แต่ง รศ.พญ.ชุติมา ศิริกุลยานนท์
หน่วยที่ 15 แนวโน้มของการดำเนินงานด้านอาหารโภชนาการศึกษาและการสื่อสาร ผู้แต่ง อ.สง่า ดามาพงษ์ อ.สุจิตต์ สาลีพันธ์

71413 กระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เล่ม 1

ราคา 350 บาท

71413 กระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (Food Production and Product Development) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 9786161604622) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 9786161604950) แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท (ISBN 9786161650549)
หน่วยที่ 1 แนวคิดของการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ผู้แต่ง รศ.ดร.วิชัย หฤทัยธนาสันติ์
หน่วยที่ 2 การจัดการวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร ผู้แต่ง ผศ.ดร.เหมือนหมาย อภินทนาพงศ์
หน่วยที่ 3 การจัดการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร ผู้แต่ง ผศ.ดร.สนธิสุข ธีระชัยชยุติ
หน่วยที่ 4 การจัดการโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมอาหาร ผู้แต่ง รศ.ดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล
หน่วยที่ 5 การผลิตอาหารที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง รศ.ศศิมน ปรีดา
หน่วยที่ 6 หลักและกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ผู้แต่ง รศ.อรวินท์ เลาหรัชตนันท์
หน่วยที่ 7 การวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ผู้แต่ง รศ.ดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล

71413 กระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เล่ม 2

ราคา 400 บาท

71413 กระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (Food Production and Product Development) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 9786161604622) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 9786161604950) แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท (ISBN 9786161650549)
หน่วยที่ 8 การวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ผู้แต่ง ผศ.ดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี
หน่วยที่ 9 สถิติที่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ผู้แต่ง รศ.ดร.อนุวัตร แจ้งชัด
หน่วยที่ 10 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ผู้แต่ง อ.สายน้ำผึ้ง ทองใส
หน่วยที่ 11 การตั้งข้อกำหนดและการทดสอบผลิตภัณฑ์อาหาร ผู้แต่ง ผศ.ดร.อาณดี นิติธรรมยง
หน่วยที่ 12 การวางแผนการผลิตและการนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด ผู้แต่ง รศ.ดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี อ.ดร.ภูวาเดช โหราเรือง
หน่วยที่ 13 การประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร ผู้แต่ง อ.ดร.ประมวล ศรีกาหลง
หน่วยที่ 14 ความสำเร็จของผลิตภัณฑ์อาหาร ผู้แต่ง อ.ดร.กัลยาณี เต็งพงศธร
หน่วยที่ 15 แนวโน้มของการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ผู้แต่ง รศ.ดร.วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ อ.ดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช

71414 การควบคุมคุณภาพและการประเมินคุณภาพอาหาร เล่ม 1

ราคา 400 บาท

71414 การควบคุมคุณภาพและการประเมินคุณภาพอาหาร (Food Quality Control and Assurance) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161611224 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161611231 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161611248
หน่วยที่ 1. หลักการคุณภาพ การประกันคุณภาพ และการจัดการคุณภาพ ผู้แต่ง รศ.ดร.สุคนธ์ชื่น ศรีงาม
หน่วยที่ 2. หลักการควบคุมคุณภาพอาหารโดยใช้วิธีการทางสถิติ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ชุติมา ไวศรายุทธ์
หน่วยที่ 3. การควบคุมคุณภาพอาหารโดยใช้แผนภูมิควบคุม ผู้แต่ง อ.ดร.ศรชัย สินสุวรรณ อ.ดร.สุธีรา วัฒนกุล
หน่วยที่ 4. การควบคุมคุณภาพอาหารที่เกี่ยวข้องกับการซักตัวอย่าง ผู้แต่ง ผศ.ดร.พิชญอร ไหมสุทธิสกุล
หน่วยที่ 5. เทคนิคการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพอาหารด้วยวิธีการทางเคมี ผู้แต่ง ผศ.ดร.บังอร เหมัง อ.ดร.ศรชัย สินสุวรรณ
หน่วยที่ 6. เทคนิคการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพอาหารด้วยวิธีการทางกายภาพ ผู้แต่ง ผศ.ดร.สิติมา จิตตินันทน์
หน่วยที่ 7. เทคนิคการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพอาหารด้วยวิธีการทางประสาทสัมผัส ผู้แต่ง ผศ.ดร.อพัชชา จินดาประเสริฐ
หน่วยที่ 8. การทดสอบและการประเมินคุณภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้แต่ง รศ.ดร.ปพนวีณ์ สุทธิประสิทธิ์

71414 การควบคุมคุณภาพและการประเมินคุณภาพอาหาร เล่ม 2

ราคา 350 บาท

71414 การควบคุมคุณภาพและการประเมินคุณภาพอาหาร (Food Quality Control and Assurance) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161611224 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161611231 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161611248
หน่วยที่ 9. กฎหมายอาหารกับการประกันคุณภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้แต่ง ผศ.ดร.สมโภช พจนพิมล
หน่วยที่ 10. มาตรฐานอาหารในประเทศเพื่อการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ ผู้แต่ง รศ.ศศิมน ปรีดา
หน่วยที่ 11. มาตรฐานอาหารในระดับสากลเพื่อการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพอาหาร ผู้แต่ง อ.กัลยาณี ดีประเสริฐวงศ์ อ.ยุพา เหล่าจินดาพันธ์
หน่วยที่ 12. มาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร ผู้แต่ง รศ.ดร.ปพนวีณ์ สุทธิประสิทธิ์
หน่วยที่ 13. มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม ผู้แต่ง อ.สายน้ำผึ้ง ทองใส
หน่วยที่ 14. การบูรณาการมาตรฐานในอุตสาหกรรมอาหาร ผู้แต่ง รศ.ดร.วราวุฒิ ครูส่ง
หน่วยที่ 15. กรณีศึกษาการควบคุมและการประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร ผู้แต่ง รศ.ดร.สุคนธ์ชื่น ศรีงาม รศ.ศศิมน ปรีดา

71416 ประสบการณ์วิชาชีพอาหารโภชนาการและการประยุกต์ เล่ม 1

ราคา 400 บาท

71416 ประสบการณ์วิชาชีพอาหารโภชนาการและการประยุกต์ (Professional Experience in Food, Nutrition, and Applications) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161607203 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161607593 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161607814
หน่วยที่ 1. บทบาทและความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพด้านอาหารและโภชนาการที่มีต่อชุมชน สังคมและประเทศ ผู้แต่ง รศ.ดร.วิชัย หฤทัยธนาสันติ์
หน่วยที่ 2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอาหารเพื่อการผลิต แปรรูป และบริการอาหารเพื่อโภชนาการ ผู้แต่ง รศ.ดร.วราวุฒิ ครูส่ง รศ.ดร.ประพันธ์ ปิ่นศิโรดม
หน่วยที่ 3. การจัดการคุณภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ผู้แต่ง รศ.ศศิมน ปรีดา อ.สายน้ำผึ้ง ทองใส
หน่วยที่ 4. สุขลักษณะและความปลอดภัยของห่วงโซ่การผลิตและการบริการอาหาร ผู้แต่ง รศ.ดร.ประเสริฐ สุทธิประสิทธิ์
หน่วยที่ 5. การบูรณาการประเมินและการเฝ้าระวังภาวะทางโภชนาการ ผู้แต่ง อ.สุจิตต์ สาลีพันธ์
หน่วยที่ 6. การบริหารจัดการอาหารตามหลักโภชนาการในระดับครัวเรือนและสถาบัน ผู้แต่ง อ.พึงพิศ ดุลยพัชร์ รศ.ดร.วศินา จันทรศิริ
หน่วยที่ 7. อาหารเพื่อสุขภาพของคนในครอบครัว ผู้แต่ง รศ.ปาริฉัตร ช้างสิงห์
หน่วยที่ 8. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมทางโภชนาการที่เหมาะสมให้แก่ชุมชนและสังคม ผู้แต่ง รศ.ดร.ประเสริฐ สุทธิประสิทธิ์ ผศ.สิริพิชญ์ วรรณกาส

71416 ประสบการณ์วิชาชีพอาหารโภชนาการและการประยุกต์ เล่ม 2

ราคา 350 บาท

71416 ประสบการณ์วิชาชีพอาหารโภชนาการและการประยุกต์ (Professional Experience in Food, Nutrition, and Applications) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161607203 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161607593 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161607814
หน่วยที่ 9. กฎหมายเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคทางด้านอาหารและโภชนาการ ผู้แต่ง อ.ภกญ.ศรีนวล กรกชกร อ.กนกวรรณ พีระวงศ์
หน่วยที่ 10. การวิจัยที่นำไปสู่การพัฒนางานด้านอาหารและโภชนาการ ผู้แต่ง รศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต อ.ดร.นัฐพล ตั้งสุภูมิ
หน่วยที่ 11. การบูรณาการและเครือข่ายเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศ ผู้แต่ง รศ.ดร.สำอาง สืบสมาน อ.จุฑาพร ศรีพิพัฒน์
หน่วยที่ 12. ปัจจัยที่ส่งผลให้ประสบความสำเร็จทางด้านอาหารและโภชนาการ ผู้แต่ง รศ.ดร.วิชัย หฤทัยธนาสันติ์
หน่วยที่ 13. การส่งเสริมและป้องกันสุขภาพในระดับนโยบายและการประยุกต์ ผู้แต่ง อ.สุจิตต์ สาลีพันธ์ รศ.ปาริฉัตร ช้างสิงห์
หน่วยที่ 14. ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม ผู้แต่ง รศ.ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต
หน่วยที่ 15. แนวโน้มของสังคมต่อวิชาชีพอาหารและโภชนาการ ผู้แต่ง รศ.ดร.วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ รศ.ดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ

71431 การจัดการธุรกิจอาหารเพื่อส่งออก เล่ม 1

ราคา 350 บาท

71431 การจัดการธุรกิจอาหารเพื่อการส่งออก (Food Business Management for Export) พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 ISBN 9789746420792 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746420808 
หน่วยที่ 1. สถานการณ์ตลาดการค้าอาหารของโลก ผู้แต่ง รศ.ดร.มาฆะ ขิตตะสังคะ อ.ดร.ขจรวรรณ อิฐรัตน์
หน่วยที่ 2. ระบบการค้าระหว่างประเทศทางด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ผู้แต่ง อ.ดร.สมจินต์ สันถวรักษ์
หน่วยที่ 3. โครงสร้างทางการเกษตรกับธุรกิจอาหารเพื่อการส่งออก ผู้แต่ง ผศ.ดิเรก ทองอร่าม อ.ดร.มะลิ บุณยรัตนผลิน อ.วันชัย สมชิด อ.ดรุณี กฤตยานวัช อ.เสาวคนธ์ โรจนสถิตย์ 
หน่วยที่ 4. การประกอบธุรกิจอาหารเพื่อการส่งออก ผู้แต่ง อ.ดร.สมจินต์ สันถวรักษ์
หน่วยที่ 5. สถานบันการเงินเพื่อส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจอาหาร ผู้แต่ง รศ.จรินทร์ เทศวานิช
หน่วยที่ 6. ประสิทธิภาพของระบบการตลาดเพื่อการส่งออกสินค้าผลิตภัณฑ์อาหาร ผู้แต่ง อ.ดร.สำอาง สืบสมาน อ.ดร.ชำนาญ ศิริรักษ์
หน่วยที่ 7. ระบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ผู้แต่ง อ.พูนศรี จริธนา

71431 การจัดการธุรกิจอาหารเพื่อส่งออก เล่ม 2

ราคา 400 บาท

71431 การจัดการธุรกิจอาหารเพื่อการส่งออก (Food Business Management for Export) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2544 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 ISBN 9789746420792 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746420808 
หน่วยที่ 8. กฎหมายเกี่ยวกับการส่งออกสินค้าอาหาร ผู้แต่ง รศ.รัชนีกร โชติชัยสถิตย์
หน่วยที่ 9. การดำเนินการออกใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อการส่งออก ผู้แต่ง อ.พูนศรี จิรธนา อ.ดร.สำอาง สืบสมาน
หน่วยที่ 10. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพอาหารและการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อการส่งออก ผู้แต่ง อ.พูนศรี จิรธนา
หน่วยที่ 11. ผลิตภัณฑ์อาหารส่งออกที่สำคัญของไทย ผู้แต่ง ผศ.ดร.เศรษฐศิลป์ อัมวรรธน์ อ.ดร.สำอาง สืยสมาน
หน่วยที่ 12. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจอาหาร ผู้แต่ง รศ.สราวุธ สุธรรมาสา ผศ.ศิริลักษณ์ ปิ่นเกษร
หน่วยที่ 13. ทิศทางของผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อการส่งออกในอนาคต ผู้แต่ง รศ.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ อ.ดร.สุภสร ชโยวรรณ อ.กุลวดี ตรองพาณิชย์ 
หน่วยที่ 14. การเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบทางการเกษตรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการส่งออก ผู้แต่ง ผศ.ดิเรก ทองอร่าม อ.จรัล พรคุณธรรม
หน่วยที่ 15. ทิศทางการดำเนินธุรกิจการค้าอาหารระหว่างประเทศในอนาคต ผู้แต่ง รศ.ดร.มาฆะ ขิตตะสังคะ อ.ดร.ขจรวรรณ อิฐรัตน์

71433 ผลิตภัณฑ์อาหาร เล่ม 1

ราคา 350 บาท

71433 ผลิตภัณฑ์อาหาร (Food Products) พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 ISBN 9789746422291 พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2556 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746422307 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789746422314
หน่วยที่ 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหาร ผู้แต่ง อ.ดรุณี เอ็ดเวิร์ดส์ ภกญ.รศ.เทวี โพธิผละ 
หน่วยที่ 2. ผลิตภัณฑ์ข้าว ผู้แต่ง อ.งามชื่น คงเสรี
หน่วยที่ 3. ผลิตภัณฑ์ขนมอบ ผู้แต่ง รศ.ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล
หน่วยที่ 4. ผลิตภัณฑ์ถั่วเมล็ดแห้ง ผู้แต่ง รศ.ดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ
หน่วยที่ 5. ผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ ผู้แต่ง รศ.ดร.วศินา จันทรศิริ
หน่วยที่ 6. ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ผู้แต่ง ผศ.อุมาพร ศิริพินทุ์
หน่วยที่ 7. ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ผู้แต่ง อ.ดร.พูลทรัพย์ วิรุฬหกุล

71433 ผลิตภัณฑ์อาหาร เล่ม 2

ราคา 400 บาท

71433 ผลิตภัณฑ์อาหาร (Food Products) พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 ISBN 9789746422291 พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2553 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746422307 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789746422314 
หน่วยที่ 8. ผลิตภัณฑ์นม ผู้แต่ง ผศ.วรรณา ตั้งเจริญชัย ผศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ
หน่วยที่ 9. ผลิตภัณฑ์น้ำมันและไขมัน ผู้แต่ง รศ.ดร.สุคนธ์ชื่น ศรีงาม
หน่วยที่ 10. ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม ผู้แต่ง รศ.อรวินท์ เลาหรัชตนันท์
หน่วยที่ 11. ผลิตภัณฑ์ลูกกวาดและขนมหวาน ผู้แต่ง อ.ดร.สิรี ชัยเสรี
หน่วยที่ 12. ผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยว ผู้แต่ง รศ.ดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา รศ.ดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ
หน่วยที่ 13. ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงอาหาร ผู้แต่ง รศ.สายสนม ประดิษฐดวง
หน่วยที่ 14. ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ ผู้แต่ง รศ.ดร.สุปราณี แจ้งบำรุง
หน่วยที่ 15. แนวโน้มการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ผู้แต่ง รศ.เทวี โพธิผละ

72101 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต เล่ม 1

ราคา 350 บาท

72101 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต (Psychology for Living) พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161610470 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161610890 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161610944
หน่วยที่ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาและพฤติกรรมมนุษย์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.เอมอร จารุรังษี
หน่วยที่ 2. พื้นฐานทางสรีระกับพฤติกรรม ผู้แต่ง รศ.ดร.สุมาลี สวยสอาด ผศ.ดร.พูนสุข เวชวิฐาน อ.พ.ต.ญ.บวรลักษณ์ สุวิเศษพงษ์
หน่วยที่ 3. จิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกช่วงวัย ผู้แต่ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ศรีเรือน แก้วกังวาล
หน่วยที่ 4. อารมณ์ ผู้แต่ง รศ.ประณต เค้าฉิม
หน่วยที่ 5. แรงจูงใจมนุษย์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล รศ.ดร.นิธิพัฒน์ เมฆขจร
หน่วยที่ 6. สุขภาพจิตและการมีสุขภาวะ ผู้แต่ง รศ.ดร.อรัญญา ตุ้ยคำภีร์ อ.ดร.จิระสุข สุขสวัสดิ์
หน่วยที่ 7. จิตวิทยาสังคม ผู้แต่ง อ.ดวงกมล ทองอยู่

72101 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต เล่ม 2

ราคา 400 บาท

72101 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต (Psychology for Living) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161610470 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161610890 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161610944
หน่วยที่ 8. การเรียนรู้ ผู้แต่ง ผศ.ดร.วัลภา สบายยิ่ง
หน่วยที่ 9. สติปัญญาและความถนัด ผู้แต่ง
หน่วยที่ 10. ภาษา การสื่อสาร และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ผู้แต่ง อ.พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์
หน่วยที่ 11. การคิด การคิดแก้ปัญหา และการตัดสินใจ ผู้แต่ง รศ.ดร.จินตนา ธนวิบูลย์ชัย
หน่วยที่ 12. บุคลิกภาพและการวัด ผู้แต่ง ศ.เกียรติคุณ ดร.ศรีเรือน แก้วกังวาล
หน่วยที่ 13. พฤติกรรมเบี่ยงเบน ผู้แต่ง อ.พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ 
หน่วยที่ 14. จิตวิทยากับการทำงาน ผู้แต่ง อ.นฤมล เพ็ชรทิพย์
หน่วยที่ 15. จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตนเองและสร้างสรรค์สังคม ผู้แต่ง รศ.ดร.อรัญญา ตุ้ยคำภีร์ อ.ดร.จิระสุข สุขสวัสดิ์

72201 ครอบครัวศึกษา เล่ม 1

ราคา 350 บาท

72201 ครอบครัวศึกษา (Family Studies) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161603489 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161604288 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161604271
หน่วยที่ 1. แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.จิตตินันท์ เดชะคุปต์
หน่วยที่ 2. พัฒนาการครอบครัว ผู้แต่ง ผศ.เอมอร จารุรังษี
หน่วยที่ 3. สถานการณ์ครอบครัวไทย ผู้แต่ง ผศ.ดร.วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์
หน่วยที่ 4. สุขภาวะครอบครัว ผู้แต่ง รศ.บุญเสริม หุตะแพทย์
หน่วยที่ 5. โครงสร้างและหน้าที่ของครอบครัว ผู้แต่ง ศ.ดร.รุจา ภู่ไพบูลย์
หน่วยที่ 6. การขัดเกลาทางสังคมและการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว ผู้แต่ง ผศ.ณัฏฐ์ษา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
หน่วยที่ 7. การสื่อสารเพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัว ผู้แต่ง รศ.ประกาย ภัทรธิติ

72201 ครอบครัวศึกษา เล่ม 2

ราคา 400 บาท

72201 ครอบครัวศึกษา (Family Studies) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161603489 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161604288 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161604271
หน่วยที่ 8. ระบบคุณค่าและวัฒนธรรมครอบครัว ผู้แต่ง รศ.ดร.จิตตินันท์ เดชะคุปต์ รศ.พญ.จีรพรรณ มัธยมจันทร์
หน่วยที่ 9. หลักศาสนาเพื่อการดำเนินชีวิตครอบครัว ผู้แต่ง รศ.ดร.วราภรณ์ ธาระวานิช รศ.พูนศิริ วัจนะภูมิ รศ.มัลลิกา มัสอูดี อ.ดร.อภิสรา อนงค์คณะตระกูล
หน่วยที่ 10. กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตครอบครัว ผู้แต่ง รศ.ดร.สุลี ทองวิเชียร
หน่วยที่ 11. สื่อสำหรับครอบครัวและการเลือกบริโภค ผู้แต่ง ผศ.ณัฏฐ์ษา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา อ.ดร.ทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิล
หน่วยที่ 12. ความเป็นปึกแผ่นของครอบครัว ผู้แต่ง อ.(พญ.)พรรณพิมล วิปุลากร
หน่วยที่ 13. ปัญหาชีวิตครอบครัวและการปรับตัวของครอบครัว ผู้แต่ง อ.ดร.ทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิล
หน่วยที่ 14. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครอบกับสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง ผศ.ดร.กุลกานต์ อภิวัฒนลังการ
หน่วยที่ 15. แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของครอบครัวในสังคม ผู้แต่ง อ.สุภาวดี หาญเมธี

72203 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิต เล่ม 1

ราคา 400 บาท

72203 การจัดการทรัพยากรครอบครัว (Family and Communication Resources Management for the Quality of life) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161603748 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350บาท ISBN 9786161604875 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161605377
หน่วยที่ 1 แนวคิดการจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชนกับคุณภาพชีวิต ผู้แต่ง ผศ.ดร.พูนสุข เวชวิฐาน
หน่วยที่ 2 การตัดสินใจและกระบวนการจัดการทรัพยากร ผู้แต่ง รศ.พูนศิริ วัจนะภูมิ
หน่วยที่ 3 จิตสำนึกกับการจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน ผู้แต่ง รศ.ดร.สุวัจฉรา เปี่ยมญาติ
หน่วยที่ 4 การจัดอาหารของครอบครัวและชุมชน ผู้แต่ง รศ.วศินา จันทรศิริ
หน่วยที่ 5 การจัดการเกี่ยวกับผ้าและเครื่องนุ่งห่ม ผู้แต่ง รศ.ดร.อุไรวรรณ ภารดี (ปิติมณียากุล)
หน่วยที่ 6 การจัดการที่อยู่อาศัย ผู้แต่ง รศ.ดร.อุไรวรรณ ภารดี (ปิติมณียากุล)
หน่วยที่ 7 รายได้ การจัดการการเงินและธุรกิจครอบครัว ผู้แต่ง ผศ.ปรัชญ์ ปราบปรปักษ์
หน่วยที่ 8 การจัดการเวลาและแรงงานของครอบครัว ผู้แต่ง ผศ.ปรัชญ์ ปราบปรปักษ์

72203 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิต เล่ม 2

ราคา 400 บาท

72203 การจัดการทรัพยากรครอบครัว (Family and Communication Resources Management for the Quality of life) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161603748 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350บาท ISBN 9786161604875 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161605377
หน่วยที่ 9 การจัดการสุขภาวะครอบครัวและชุมชน ผู้แต่ง รศ.ดร.สุมาลี สวยสอาด อ.พ.ต.หญิงกมลวรรณ โป้สมบูรณ์
หน่วยที่ 10 การศึกษาและการจัดการความรู้ของครอบครัวและชุมชน ผู้แต่ง รศ.ดร.วรรณภา โพธิ์น้อย
หน่วยที่ 11 นันทนาการ ศิลปะ และศิลปวัฒนธรรม ผู้แต่ง อ.ดร.ภาสกร อินทุมาร
หน่วยที่ 12 การจัดการทรัพยากรชุมชน ผู้แต่ง รศ.ดร.ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช อ.น.ท.ดร.อนุชา ม่วงใหญ่
หน่วยที่ 13 สวัสดิการสังคมสำหรับครอบครัว ผู้แต่ง รศ.รัชนีกร โชติชัยสถิตย์
หน่วยที่ 14 การดำเนินชีวิตครอบครัว ผู้แต่ง อ.สุมาลา ดาวงาม
หน่วยที่ 15 แนวโน้มการจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน ผู้แต่ง รศ.ดร.อุไรวรรณ ภารดี (ปิติมณียากุล)

72204 เศรษฐกิจครอบครัว เล่ม 1

ราคา 350 บาท

72204 เศรษฐกิจครอบครัว (Family Economy) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 9786161602628) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 9786161601720) แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท (ISBN 9786161602529)
หน่วยที่ 1 ครอบครัวกับเศรษฐกิจ ผู้แต่ง รศ.ประกายรัตน์ ภัทรธิติ
หน่วยที่ 2 เศรษฐศาสตร์กับเศรษฐกิจครอบครัว ผู้แต่ง รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธนวิบูลย์ชัย
หน่วยที่ 3 วงจรชีวิตและคุณภาพชีวิตของครอบครัวกัลป์เศรษฐกิจครอบครัว ผู้แต่ง รศ.ดร.จิตตินันท์ เดชะคุปต์
หน่วยที่ 4 พฤติกรรมการบริโภคของครอบครัว ผู้แต่ง อ.ดร.นิทัศน์ ภัทรโยธิน
หน่วยที่ 5 การจัดการเศรษฐกิจครอบครัว ผู้แต่ง อ.ดร.นิทัศน์ ภัทรโยธิน
หน่วยที่ 6 เศรษฐกิจพอเพียงกับเศรษฐกิจครอบครัว ผู้แต่ง ผศ.ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น
หน่วยที่ 7 เศรษฐกิจครอบครัวกับวิกฤติทางเศรษฐกิจ ผู้แต่ง รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธนวิบูลย์ชัย

72204 เศรษฐกิจครอบครัว เล่ม 2

ราคา 400 บาท

72204 เศรษฐกิจครอบครัว (Family Economy) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 9786161602628) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 9786161601720) แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท (ISBN 9786161602529)
หน่วยที่ 8 การวางแผนและการควบคุมทางการเงินของครอบครัว ผู้แต่ง รศ.วรรณี ชลนภาสถิตย์
หน่วยที่ 9 การลงทุนของครอบครัว ผู้แต่ง รศ.สุชาดา สถาวรวงศ์
หน่วยที่ 10 ธุรกิจของครอบครัว ผู้แต่ง ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
หน่วยที่ 11 การจัดการสินทรัพย์ของครอบครัว ผู้แต่ง รศ.วรรณี ชลนภาสถิต
หน่วยที่ 12 เศรษฐกิจครอบครัวกับการจัดการความเสี่ยงและการประกันภัย ผู้แต่ง รศ.อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ
หน่วยที่ 13 เศรษฐกิจครอบครัวกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ผู้แต่ง ผศ.ดร.กุลกานต์ อภิวัฒนลังการ
หน่วยที่ 14 เศรษฐกิจครอบครัวกับนโยบายของรัฐ ผู้แต่ง อ.พิทักษ์ ศรีสุกใส
หน่วยที่ 15 การเสริมสร้ามความมันคงเข้มแข็งของครอบครัวด้านเศรษฐกิจ ผู้แต่ง รศ.บุญเสริม หุตะแพทย์

72205 สถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการมยุษย์และครอบครัวศึกษา เล่ม 1

ราคา 250 บาท

72205 สถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว (Statistics and Research in Human and Family Development) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786161604912 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 9786161605025 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786161605001 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161605346
หน่วยที่ 1. หลักการและแนวคิดของสถิติสำหรับการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว ผู้แต่ง ผศ.ดร.ลี่ลี อิงศรีสว่าง
หน่วยที่ 2. สถิติพรรณนาสำหรับการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว ผู้แต่ง ผศ.ดร.กุลกานต์ อภิวัฒนลังการ
หน่วยที่ 3. สถิติอนุมานเพื่อการเปรียบเทียบสำหรับการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว ผู้แต่ง รศ.ดร.อภิญญา หิรัญวงษ์
หน่วยที่ 4. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์สำหรับการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว ผู้แต่ง ผศ.ดร.ลี่ลี อิงศรีสว่าง
หน่วยที่ 5. สถิตินันพาราเมตริกสำหรับการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว ผู้แต่ง ผศ.ดร.รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์ อ.ดร.สุนิสา จุ้ยม่วงศรี

72205 สถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการมยุษย์และครอบครัวศึกษา เล่ม 2

ราคา 250 บาท

72205 สถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว (Statistics and Research in Human and Family Development) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786161604912 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 9786161605025 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786161605001 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161605346
หน่วยที่ 6. แนวคิดพื้นฐานของการวิจัย ผู้แต่ง รศ.ดร.ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล
หน่วยที่ 7. หลักการและแนวคิดพื้นฐานการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้แต่ง รศ.ดร.ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล
หน่วยที่ 8. กระบวนการวิจัยสำหรับการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้แต่ง รศ.ดร.สุรพร เสี้ยนสลาย
หน่วยที่ 9. เครื่องมือ และการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้แต่ง รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์
หน่วยที่ 10. การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้แต่ง รศ.ดร.สุพร เสี้ยนสลาย

72205 สถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการมยุษย์และครอบครัวศึกษา เล่ม 3

ราคา 250 บาท

72205 สถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว (Statistics and Research in Human and Family Development) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786161604912 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 9786161605025 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786161605001 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161605346
หน่วยที่ 11. หลักการและแนวคิดพื้นฐานการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้แต่ง ศ.เกียรติคุณ ดร.เบญจา ยอดดำเนิน-แอ็ตติกจ์ อ.ดร.ยุพิน วรสิริอมร
หน่วยที่ 12. กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้แต่ง ศ.เกียรติคุณ ดร.เบญจา ยอดดำเนิน-แอ็ตติกจ์ อ.ดร.ยุพิน วรสิริอมร
หน่วยที่ 13. การวิจัยแบบผสม ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุภาพร ฉัตราภรณ์
หน่วยที่ 14. กรณีศึกษางานวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุภาพ ฉัตราภรณ์
หน่วยที่ 15. การวิจัยด้านพัฒนามนุษย์และครอบครัว ผู้แต่ง รศ.ดร.บุญเสริม หุตะแพทย์

72304 สวัสดิการสังคมและการจัดการบริการสำหรับครอบครัว เล่ม 1

ราคา 450 บาท

72304 สวัสดิการสังคมและการจัดการบริการสำหรับครอบครัว (Social Welfare and Family Services Management) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-9) ราคา 450 บาท ISBN 9786161604745
หน่วยที่ 1. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม ผู้แต่ง รศ.ดร.อำไพรัตน์ อักษรพรหม
หน่วยที่ 2. รูปแบบและกลไกการจัดสวัสดิการสังคมในต่างประเทศ ผู้แต่ง รศ.ดร.กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์
หน่วยที่ 3. รูปแบบและกลไกการจัดสวัสดิการสังคมภาครัฐ ผู้แต่ง รศ.ระพีพรรณ คำหอม
หน่วยที่ 4. รูปแบบและกลไกการจัดสวัสดิการสังคมภาคเอกชนและองค์กรชุมชน ผู้แต่ง รศ.ดร.อำไพรัตน์ อักษรพรหม
หน่วยที่ 5. การเข้าถึงและการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคม ผู้แต่ง รศ.ดร.กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์
หน่วยที่ 6. แนวทางการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับครอบครัว ผู้แต่ง รศ.ดร.สุวัจฉรา เปี่ยมญาติ
หน่วยที่ 7. แนวคิด ทฤษฎีและหลักการจัดการบริการสำหรับครอบครัว ผู้แต่ง อ.ดร.มาลี จิรวัฒนานนท์
หน่วยที่ 8. การาจัดการบริการสำหรับครอบครัวที่มีความต้องการพิเศษ ผู้แต่ง รศ.อภิญญา เวชยชัย
หน่วยที่ 9. การจัดการบริการสำหรับครอบครัวที่มีเผชิญภาวะวิกฤต ผู้แต่ง รศ.อภิญญา เวชยชัย

72304 สวัสดิการสังคมและการจัดการบริการสำหรับครอบครัว เล่ม 2

ราคา 300 บาท

72304 สวัสดิการสังคมและการจัดการบริการสำหรับครอบครัว (Social Welfare and Family Services Management) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-9) ราคา 450 บาท ISBN 9786161604745 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 เล่ม 2 (หน่วยที่ 10-15) ราคา 300 บาท ISBN 9786161607791 
หน่วยที่ 10. รูปแบบและกลไกการจัดการบริการสำหรับครอบครัว ผู้แต่ง อ.ดร.ทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิล
หน่วยที่ 11. การบริหารและการจัดการสถานให้บริการสำหรับครอบครัว ผู้แต่ง ผศ.ดร.กุลกานต์ อภิวัฒนลังการ
หน่วยที่ 12. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการสำหรับครอบครัว ผู้แต่ง รศ.รัชนีกร โชติชัยสถิตย์
หน่วยที่ 13. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการสังคม ผู้แต่ง รศ.ดร.รัชนีกร โชติชัยสถิตย์
หน่วยที่ 14. แนวโน้มการจัดการสวัสดิการสังคมในประเทศไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.อำไพรัตน์ อักษรพรหม
หน่วยที่ 15. แนวโน้มการจัดการบริการสำหรับครอบครัวในประเทศไทย ผู้แต่ง อ.ดร.ทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิล