70201 คหกรรมศาสตร์กับการพัฒนาชุมชน เล่ม 1

ราคา 350 บาท

70201 คหกรรมศาสตร์กับการพัฒนาชุมชน เล่ม 2

ราคา 400 บาท

70203 หลักกฎหมายและเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เล่ม 1

ราคา 350 บาท

70203 หลักกฎหมายและเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เล่ม 2

ราคา 400 บาท

70204 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน เล่ม 1

ราคา 350 บาท

70204 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน เล่ม 2

ราคา 400 บาท

70301 พัฒนาการเด็กและการเลี้ยงดู เล่ม 1

ราคา 350 บาท

70301 พัฒนาการเด็กและการเลี้ยงดู เล่ม 2

ราคา 400 บาท

70311 ชีวเคมีพื้นฐาน เล่ม 1

ราคา 350 บาท

70311 ชีวเคมีพื้นฐาน เล่ม 2

ราคา 400 บาท

70314 การผลิดและการใช้อาหาร เล่ม 1

ราคา 350 บาท

70314 การผลิดและการใช้อาหาร เล่ม 2

ราคา 400 บาท

70321 ครอบครัวและสิ่งแวดล้อม เล่ม 1

ราคา 350 บาท

70321 ครอบครัวและสิ่งแวดล้อม เล่ม 2

ราคา 400 บาท

70322 พัฒนาการวัยรุ่นและการอบรม เล่ม 1

ราคา 400 บาท

70322 พัฒนาการวัยรุ่นและการอบรม เล่ม 2

ราคา 350 บาท

70323 สุขภาพเด็ก เล่ม 1

ราคา 350 บาท

70323 สุขภาพเด็ก เล่ม 2

ราคา 400 บาท

70324 อนามัยครอบครัว เล่ม 1

ราคา 350 บาท

70324 อนามัยครอบครัว เล่ม 2

ราคา 400 บาท

70411 อนามัยชุมชน เล่ม 1

ราคา 350 บาท

70411 อนามัยชุมชน เล่ม 2

ราคา 400 บาท

70421 กิจกรรมและประสบการณ์เยาวชน เล่ม 1

ราคา 350 บาท

70421 กิจกรรมและประสบการณ์เยาวชน เล่ม 2

ราคา 400 บาท

70422 ปัญหาเด็กและเยาวชนกับการส่งเสริมอาชีพ เล่ม 1

ราคา 350 บาท

70422 ปัญหาเด็กและเยาวชนกับการส่งเสริมอาชีพ เล่ม 2

ราคา 400 บาท

70431 ประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์ เล่ม 1

ราคา 350 บาท

70431 ประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์ เล่ม 2

ราคา 400 บาท

70433 การพัฒนาที่อยู่อาศัย เล่ม 1

ราคา 350 บาท

70433 การพัฒนาที่อยู่อาศัย เล่ม 2

ราคา 400 บาท

71201 วิทยาศาสตร์ทั่วไป เล่ม 1

ราคา 400 บาท

71201 วิทยาศาสตร์ทั่วไป เล่ม 2

ราคา 350 บาท

71202 โภชนาการมนุษย์ เล่ม 1

ราคา 350 บาท

71202 โภชนาการมนุษย์ เล่ม 2

ราคา 400 บาท

71216 การวิเคราะห์ระบบการจัดการงานโรงแรมและภัตตาคาร เล่ม 1

ราคา 350 บาท

71216 การวิเคราะห์ระบบการจัดการงานโรงแรมและภัตตาคาร เล่ม 2

ราคา 400 บาท

71217 ระบบสารสนเทศในงานโรงแรมและภัตตาคาร เล่ม 1

ราคา 300 บาท

71217 ระบบสารสนเทศในงานโรงแรมและภัตตาคาร เล่ม 2

ราคา 450 บาท

71218 การพัฒนาบุคลากรในโรงแรมและภัตตาคาร เล่ม 1

ราคา 400 บาท

71218 การพัฒนาบุคลากรในโรงแรมและภัตตาคาร เล่ม 2

ราคา 350 บาท

71219 ประสบการณ์วิชาชีพการโรงแรมและภัตตาคาร เล่ม 1

ราคา 350 บาท

71219 ประสบการณ์วิชาชีพการโรงแรมและภัตตาคาร เล่ม 2

ราคา 400 บาท

71304 ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร เล่ม 1

ราคา 400 บาท

71304 ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร เล่ม 2

ราคา 350 บาท

71305 การคุ้มครองและพฤติกรรมผู้บริโภคด้านอาหารและโภชนการ เล่ม 1

ราคา 350 บาท

71305 การคุ้มครองและพฤติกรรมผู้บริโภคด้านอาหารและโภชนการ เล่ม 2

ราคา 400 บาท

71307 หลักการจัดการอาหารและธุรกิจอาหาร เล่ม 1

ราคา 350 บาท

71307 หลักการจัดการอาหารและธุรกิจอาหาร เล่ม 2

ราคา 400 บาท

71308 เทคโนโลยีการถนอมอารและแปรรูปอาหาร เล่ม 1

ราคา 350 บาท

71308 เทคโนโลยีการถนอมอารและแปรรูปอาหาร เล่ม 2

ราคา 400 บาท

71310 การจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยในอาหาร เล่ม 1

ราคา 350 บาท

71310 การจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยในอาหาร เล่ม 2

ราคา 400 บาท

71411 อาหารและโภชนบำบัด เล่ม 1

ราคา 350 บาท

71411 อาหารและโภชนบำบัด เล่ม 2

ราคา 400 บาท

71412 อาหารและโภชนาการศึกษาและการสื่อสาร เล่ม 1

ราคา 350 บาท

71412 อาหารและโภชนาการศึกษาและการสื่อสาร เล่ม 2

ราคา 400 บาท

71413 กระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เล่ม 1

ราคา 350 บาท

71413 กระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เล่ม 2

ราคา 400 บาท

71414 การควบคุมคุณภาพและการประเมินคุณภาพอาหาร เล่ม 1

ราคา 400 บาท

71414 การควบคุมคุณภาพและการประเมินคุณภาพอาหาร เล่ม 2

ราคา 350 บาท

71416 ประสบการณ์วิชาชีพอาหารโภชนาการและการประยุกต์ เล่ม 1

ราคา 400 บาท

71416 ประสบการณ์วิชาชีพอาหารโภชนาการและการประยุกต์ เล่ม 2

ราคา 350 บาท

71431 การจัดการธุรกิจอาหารเพื่อส่งออก เล่ม 1

ราคา 350 บาท

71431 การจัดการธุรกิจอาหารเพื่อส่งออก เล่ม 2

ราคา 400 บาท

71433 ผลิตภัณฑ์อาหาร เล่ม 1

ราคา 350 บาท

71433 ผลิตภัณฑ์อาหาร เล่ม 2

ราคา 400 บาท

72101 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต เล่ม 1

ราคา 350 บาท

72101 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต เล่ม 2

ราคา 400 บาท

72201 ครอบครัวศึกษา เล่ม 1

ราคา 350 บาท

72201 ครอบครัวศึกษา เล่ม 2

ราคา 400 บาท

72203 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิต เล่ม 1

ราคา 400 บาท

72203 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิต เล่ม 2

ราคา 350 บาท

72204 เศรษฐกิจครอบครัว เล่ม 1

ราคา 350 บาท

72204 เศรษฐกิจครอบครัว เล่ม 2

ราคา 400 บาท

72205 สถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการมยุษย์และครอบครัวศึกษา เล่ม 1

ราคา 250 บาท

72205 สถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการมยุษย์และครอบครัวศึกษา เล่ม 2

ราคา 250 บาท

72205 สถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการมยุษย์และครอบครัวศึกษา เล่ม 3

ราคา 250 บาท

72304 สวัสดิการสังคมและการจัดการบริการสำหรับครอบครัว เล่ม 1

ราคา 450 บาท

72304 สวัสดิการสังคมและการจัดการบริการสำหรับครอบครัว เล่ม 2

ราคา 300 บาท

Close Menu
Close Panel