32701 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ เล่ม 1

800 บาท

32701 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ (Organization and Human Resource Management) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2550 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2553 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 800 บาท ISBN 9789749758441 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 700 บาท ISBN 9789749758458 แนวการศึกษาราคา 300บาท
หน่วยที่ 1 แนวคิดการจัดการสมัยใหม่ ผู้แต่ง รศ.ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์
หน่วยที่ 2 การวางแผนกลยุทธ์ ผู้แต่ง รศ.ธนชัย ยมจินดา
หน่วยที่ 3 การจัดโครงสร้างองค์การ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ธนวรรธ ตั้งสินทรัพย์ศิริ
หน่วยที่ 4 การควบคุมในองค์การ ผู้แต่ง รศ.ธนชัย ยมจินดา
หน่วยที่ 5 พฤติกรรมองค์การ ผู้แต่ง รศ.ณรงค์ศักดิ์ บุญเลิศ
หน่วยที่ 6 ภาวะผู้ในองค์การ ผู้แต่ง รศ.ดร.ราณี อิสิชัยกุล
หน่วยที่ 7 การจูงใจและการสื่อสารในองค์การ ผู้แต่ง รศ.ดร.ราณี อิสิชัยกุล
หน่วยที่ 8 การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ ผู้แต่ง รศ.ดร.กิ่งพร ทองใบ

32701 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ เล่ม 2

700 บาท

32701 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ (Organization and Human Resource Management) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2550 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2553 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 800 บาท ISBN 9789749758441 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 700 บาท ISBN 9789749758458 แนวการศึกษาราคา 300บาท
หน่วยที่ 9 แนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ ผู้แต่ง รศ.สมชาย หิรัญกิตติ
หน่วยที่ 10 การวางแผน การสรรหา และการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง รศ.ดร.กิ่งพร ทองใบ
หน่วยที่ 11 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ ผู้แต่ง รศ.ณรงค์ศักดิ์ บุญเลิศ
หน่วยที่ 12 การบริหารผลการปฏิบัติงาน ผู้แต่ง รศ.ดร.กิ่งพร ทองใบ
หน่วยที่ 13 การบริหารค่าตอบแทน ผู้แต่ง รศ.ดร.กิ่งพร ทองใบ
หน่วยที่ 14 แรงงานสัมพันธ์ ผู้แต่ง รศ.ศรีธนา บุญเศรษฐ์ 
หน่วยที่ 15 การวิจัยและสารสนเทศทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง รศ.สมชาย หิรัญกิตติ

32702 การบัญชีเพื่อการจัดการและการวางแผนภาษีอากร เล่ม 1

700 บาท

32702 การบัญชีเพื่อการจัดการและการวางแผนภาษีอากร เล่ม 1

800 บาท

32703 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการจัดการการดำเนินงาน เล่ม 1

700 บาท

32703 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการจัดการการดำเนินงาน (Quantitative Analysis and Operations Management) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2551 พิมพ์ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท ISBN 9789745927889 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท ISBN 9786115050093 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 1 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการจัดการการดำเนินงานในธุรกิจ ผู้แต่ง อ.ดร.ไมตรี วสันติวงศ์ อ.ชุมพร คูร์พิพัฒน์
หน่วยที่ 2 การโปรแกรมเชิงเส้น ตัวแบบการขนส่งและตัวแบบการมอบหมายงาน ผู้แต่ง รศ.จีราภรณ์ สุธัมม
สภา
หน่วยที่ 3 ทฤษฎีการตัดสินใจ ผู้แต่ง รศ.ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์
หน่วยที่ 4 การโปรแกรมเป้าหมายและเทคนิค AHP ผู้แต่ง ผศ.เธียรไชย จิตต์แจ้ง

หน่วยที่ 5 การวิเคราะห์เครือข่ายและตัวแบบมาร์คอฟ ผู้แต่ง รศ.ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์
หน่วยที่ 6 ตัวแบบแถวคอยและการจำลองสถานการณ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์ รศ.จีราภรณ์
สุธัมมสภา อ.ดร.ไมตรี วสันติวงศ์
หน่วยที่ 7 ตัวแบบการพยากรณ์ทางธุรกิจ ผู้แต่ง รศ.สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ

32703 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการจัดการการดำเนินงาน เล่ม 2

800 บาท

32703 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการจัดการการดำเนินงาน (Quantitative Analysis and Operations Management) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2551 พิมพ์ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท ISBN 9789745927889 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท ISBN 9786115050093 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 8 กลยุทธ์การดำเนินงานแลการออกแบบผลิตภัณฑ์ ผู้แต่ง อ.ดร.ไมตรี วสันติวงศ์
หน่วยที่ 9 ระบบการผลิตและการบริการ ผู้แต่ง อ.ชุมพร คูร์พิพัฒน์ ผศ.ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช
หน่วยที่ 10 การวางแผนทำเลที่ตั้งและการวางผังหน่วยงาน ผู้แต่ง ผศ.ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช
หน่วยที่ 11 การออกแบบและการวัดงาน ผู้แต่ง ผศ.เธียรไชย จิตต์แจ้ง
หน่วยที่ 12 การจัดการคุณภาพ ผู้แต่ง อ.ดร.ไมตรี วสันติวงศ์
หน่วยที่ 13 การวางแผนกำลังการผลิต การวางแผนการดำเนินงาน การจัดลำดับงาน และการควบคุมการ
ดำเนินงาน ผู้แต่ง อ.ชุมพร คูร์พิพัฒน์ รศ.สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ
หน่วยที่ 14 การจัดการห่วงโซ่อุปทานและการจัดการวัสดุ ผู้แต่ง อ.ดร.ไมตรี วสันติวงศ์ อ.ชุมพร คูร์พิพัฒน์
หน่วยที่ 15 การบำรุงรักษา ผู้แต่ง ผศ.เธียรไชย จิตต์แจ้ง

32704 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการจัดการการเงิน เล่ม 1

700 บาท

32704 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการจัดการการเงิน (Managerial Economics and Financial Management) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2550 พิมพ์ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท ISBN 9789749943830 พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2555 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789749943908 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 1 การบริโภคและอุปสงค์ของสินค้า ผู้แต่ง รศ.ดร.สมจินต์ สันถวรักษ์
หน่วยที่ 2 การผลิตและอุปทานของสินค้า ผู้แต่ง รศ.ดร.สมจินต์ สันถวรักษ์
หน่วยที่ 3 การกำหนดราคาและปริมาณผลผลิตสินค้าในตลาดแข่งขันและตลาดผูกขาด ผู้แต่ง ผศ.ดร.สายพิณชินตระกูลชัย
หน่วยที่ 4 การกำหนดราคาและปริมาณการผลิตสินค้าในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดและตลาดผู้ขายน้อยราย ผู
แต่ง ผศ.ดร.สายพิณ ชินตระกูลชัย
หน่วยที่ 5 การวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค ผู้แต่ง รศ.ดร.ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์
หน่วยที่ 6 ปริมาณเงิน นโยบายการเงิน และนโยบายการคลัง ผู้แต่ง รศ.ศิริพร สัจจานันท์
หน่วยที่ 7 การค้าและการเงินระหว่างประเทศ ผู้แต่ง รศ.ระวีวรรณ มาลัยวรรณ

32704 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการจัดการการเงิน เล่ม 1

800 บาท

32704 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการจัดการการเงิน (Managerial Economics and Financial Management) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2550 พิมพ์ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท ISBN 9789749943830 พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2555 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789749943908 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 8 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการการเงิน ผู้แต่ง รศ.อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ
หน่วยที่ 9 การวิเคราะห์งบการเงินและการพยากรณ์ทางการเงิน ผู้แต่ง รศ.ดร.กัลยาณี ภาคอัต
หน่วยที่ 10 การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียนแลการจัดหาเงินทุนระยะสั้น ผู้แต่ง รศ.วรรณี ชลนภาสถิตย์
หน่วยที่ 11 การจัดการสินทรัพยถาวรและสินทรัพย์ลักษณะเชิงโครงการ ผู้แต่ง ผศ.ดร.รวี ลงกานี
หน่วยที่ 12 การจัดหาเงินทุนระยะยาวจากเจ้าหนี้และการเช่าสินทรัพย์ ผู้แต่ง อ.ดร.สมจินต์ ศรไพศาล อ.ดร.วิ
ยะดา สมบัติหิรัญวงศ์ รศ.ยุวดี ไชยศิริ
หน่วยที่ 13 การจัดหาเงินทุนระยะยาวจากส่วนของเจ้าของ ผู้แต่ง อ.ดร.สมจินต์ ศรไพศาล รศ.ฐาปนา ฉิ่นไพศาล อ.ดร.วิยะดา สมบัติหิรัญวงศ์
หน่วยที่ 14 ต้นทุนเงินทุน โครงสร้างเงินทุน และนโยบายเงินปันผล ผู้แต่ง รศ.อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ
หน่วยที่ 15 การจัดการการเงินเฉพาะกรณี ผู้แต่ง รศ.วรรณี ชลนภาสถิตย์ รศ.ฐาปนา ฉิ่นไพศาล รศ.ดร.กัลยาณี ภาคอัต

32706 การวิเคราะห์ วางแผนและการควบคุมทางการตลาด เล่ม 1

500 บาท

32706 การวิเคราะห์ วางแผน และควบคุมทางการตลาด (Marketing Analysis Planning and Control) เล่ม 1พิมพ์ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2554 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9789746434454 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9789746434461 เล่ม 3 พิมพ์ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2554 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9789746434485 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวางแผนการตลาด ผู้แต่ง อ.ดร.อดิลล่า พงศ์ยี่หล้า
หน่วยที่ 2 ความสำคัญ แนวคิดการตลาด และการเสนอคุณค่า ผู้แต่ง ผศ.เพลินทิพย์ โกเมศโสภา
หน่วยที่ 3 ระบบสารสนเทศทางการตลาด และการวัดปริมาณความต้องการของตลาด ผู้แต่ง รศ.อุไรวรรณ
แย้มนิยม
หน่วยที่ 4 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด ผู้แต่ง รศ.อุไรวรรณ แย้มนิยม
หน่วยที่ 5 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ผู้แต่ง รศ.ยุทธนา ธรรมเจริญ

32706 การวิเคราะห์ วางแผนและการควบคุมทางการตลาด เล่ม 2

500 บาท

32706 การวิเคราะห์ วางแผน และควบคุมทางการตลาด (Marketing Analysis Planning and Control) เล่ม 1พิมพ์ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2554 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9789746434454 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9789746434461 เล่ม 3 พิมพ์ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2554 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9789746434485 แนวการศึกษาราคา 300 บาทหน่วยที่ 6 การวิเคราะห์การแข่งขันทางการตลาด ผู้แต่ง อ.ดร.สมนึก จันทรประทิน
หน่วยที่ 7 การแบ่งส่วนตลาด การตลาดเป้าหมาย และการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ ผู้แต่ง รศ.เสาวภา มีถาวร
กุล
หน่วยที่ 8 กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ ผู้แต่ง รศ.บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ
หน่วยที่ 9 กลยุทธ์ราคา ผู้แต่ง ผศ.ดร.ธนวรรณ แสงสุวรรณ
หน่วยที่ 10 กลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้า ผู้แต่ง อ.ยงยุทธ ฟูพงศ์ศิริพันธ์

32706 การวิเคราะห์ วางแผนและการควบคุมทางการตลาด เล่ม 3

500 บาท

32706 การวิเคราะห์ วางแผน และควบคุมทางการตลาด (Marketing Analysis Planning and Control) เล่ม 1พิมพ์ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2554 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9789746434454 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9789746434461 เล่ม 3 พิมพ์ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2554 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9789746434485 แนวการศึกษาราคา 300 บาทหน่วยที่ 11 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด 1 ผู้แต่ง อ.ยงยุทธ ฟูพงศ์ศิริพันธ์
หน่วยที่ 12 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด 1 ผู้แต่ง รศ.ฉัตรชัย ลอยฤทธิวุฒิไกร
หน่วยที่ 13 การวางแผนปฏิบัติการการตลาด ผู้แต่ง รศ.เสาวภา มีถาวรกุล
หน่วยที่ 14 การควบคุมทางการตลาด ผู้แต่ง รศ.ดร.เชาว์ โรจนแสง
หน่วยที่ 15 การตลาดระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.ดร.สมนึก จันทรประทิน

32707 สัมมนาการจัดการทั่วไป เล่ม 1

300 บาท

32707 สัมมนาการจัดการทั่วไป (Seminar in General Management) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2560 (หน่วยที่ 1-3) ราคา 300 บาท ISBN 9789746452991 เล่ม 2 (หน่วยที่ 4-7) ราคา 400 บาท ISBN 9789746453004 เล่ม 3 (หน่วยที่ 8-11) ราคา 400 บาท ISBN 9789746453011 เล่ม 4 (หน่วยที่ 12-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746453028 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 1 การวางแผน ผู้แต่ง รศ.ธนชัย ยมจินดา
หน่วยที่ 2 การควบคุม ผู้แต่ง รศ.ธนชัย ยมจินดา
หน่วยที่ 3 การตัดสินใจ ผู้แต่ง รศ.เฉลิมพงศ์ มีสมนัย

32707 สัมมนาการจัดการทั่วไป เล่ม 2

400 บาท

32707 สัมมนาการจัดการทั่วไป (Seminar in General Management) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2560 (หน่วยที่ 1-3) ราคา 300 บาท ISBN 9789746452991 เล่ม 2 (หน่วยที่ 4-7) ราคา 400 บาท ISBN 9789746453004 เล่ม 3 (หน่วยที่ 8-11) ราคา 400 บาท ISBN 9789746453011 เล่ม 4 (หน่วยที่ 12-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746453028 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 4 การจัดองค์การ ผู้แต่ง รศ.ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต
หน่วยที่ 5 ผู้นำ ผู้แต่ง รศ.วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ
หน่วยที่ 6 การจูงใจ ผู้แต่ง รศ.วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ
หน่วยที่ 7 การสื่อสาร ผู้แต่ง รศ.ดร.รังสรรค์ ประเสริฐศรี

32707 สัมมนาการจัดการทั่วไป เล่ม 3

400 บาท

32707 สัมมนาการจัดการทั่วไป (Seminar in General Management) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2559 (หน่วยที่ 1-3) ราคา 300 บาท ISBN 9789746452991 เล่ม 2 (หน่วยที่ 4-7) ราคา 400 บาท ISBN 9789746453004 เล่ม 3 (หน่วยที่ 8-11) ราคา 400 บาท ISBN 9789746453011 เล่ม 4 (หน่วยที่ 12-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746453028 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 8 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.กิ่งพร ทองใบ
หน่วยที่ 9 วัฒนธรรมองค์การและจริยธรรมทางธุรกิจ ผู้แต่ง ผศ.ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์
หน่วยที่ 10 การจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมธุรกิจ ผู้แต่ง รศ.ดร.กิ่งพร ทองใบ
หน่วยที่ 11 การจัดการการเงินในองค์กรธุรกิจ ผู้แต่ง รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต

32707 สัมมนาการจัดการทั่วไป เล่ม 4

400 บาท

32707 สัมมนาการจัดการทั่วไป (Seminar in General Management) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2560 (หน่วยที่ 1-3) ราคา 300 บาท ISBN 9789746452991 เล่ม 2 (หน่วยที่ 4-7) ราคา 400 บาท ISBN 9789746453004 เล่ม 3 (หน่วยที่ 8-11) ราคา 400 บาท ISBN 9789746453011 เล่ม 4 (หน่วยที่ 12-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746453028 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 12 การบัญชี ผู้แต่ง รศ.ศรีสุดา ธีระกาญจน์
หน่วยที่ 13 การจัดการการตลาด ผู้แต่ง ผศ.ดร.วุฒิชาติ สุนทรสมัย
หน่วยที่ 14 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ ผู้แต่ง รศ.สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ
หน่วยที่ 15 การเปลี่ยนแปลงในองค์การธุรกิจ ผู้แต่ง รศ.ณรงค์ศักดิ์ บุญเลิศ

32709 สัมมนาการจัดการการเงิน เล่ม 1

500 บาท

32709 การสัมมนาการจัดการการเงิน (Seminar in Financial Management) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9789743728747 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9786115050505 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9786115050024
หน่วยที่ 1. การจัดการการเงินในยุคไร้พรมแดน ผู้แต่ง ผศ.ดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม
หน่วยที่ 2. การจัดการโครงการลงทุน ผู้แต่ง ผศ.ดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม
หน่วยที่ 3. การจัดการสภาพคล่องทางการเงิน ผู้แต่ง รศ.วรรณี ชลนภาสถิตย์
หน่วยที่ 4. การจัดหาเงินทุน ผู้แต่ง รศ.อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ
หน่วยที่ 5. การควบรวมและการซื้อกิจการ ผู้แต่ง ผศ.ดร.รวี ลงกานี

32709 สัมมนาการจัดการการเงิน เล่ม 2

500 บาท

32709 การสัมมนาการจัดการการเงิน (Seminar in Financial Management) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9789743728747 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9786115050505 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9786115050024
หน่วยที่ 6. การจัดการการเงินในภาวะวิกฤต ผู้แต่ง อ.วุฒินันท์ คุ้มพงษ์
หน่วยที่ 7. การจัดการการเงินในระหว่างประเทศ ผู้แต่ง รศ.ฐาปนา ฉิ่นไพศาล
หน่วยที่ 8. ตราสารทางการเงินในประเทศไทย ผู้แต่ง รศ.ปนัดดา อินทร์พรหม
หน่วยที่ 9. การลงทุนในตราสารหนี้ ผู้แต่ง ผศ.ดร.สรศาสตร์ สุขเจริญสิน
หน่วยที่ 10. การจัดการกลุ่มสินทรัพย์ลงทุนตราสารทุน ผู้แต่ง รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต

32709 สัมมนาการจัดการการเงิน เล่ม 3

500 บาท

32709 การสัมมนาการจัดการการเงิน (Seminar in Financial Management) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9789743728747 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9786115050505 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9786115050024
หน่วยที่ 11. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตลาดตราสารหนี้ไทย ผู้แต่ง อ.ดร.ธนานันต์ ศิวโมกษธรรม
หน่วยที่ 12. การลงทุนในตราสารหนี้ ผู้แต่ง อ.ดร.ธนานันต์ ศิวโมกษธรรม
หน่วยที่ 13. ตลาดอนุพันธ์ในประเทศไทย ผู้แต่ง อ.ดร.พีรพล ประเสริฐศรี อ.โยธิน ทวีกิติกุล
หน่วยที่ 14. การลงทุนในตลาดอนุพันธ์ในประเทศไทย ผู้แต่ง อ.โยธิน ทวีกิติกุล
หน่วยที่ 15. การจัดการกองทุนรวม ผู้แต่ง รศ.ดร.กาญจนี กังวานพรศิริ

32710 สัมมนาการจัดการการตลาด เล่ม 1

700 บาท

32710 สัมมนาการจัดการการตลาด (Seminar in Marketing Management) พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2561 เล่ม1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท ISBN 9789746452960 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2555 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท ISBN 9789746452977แนวการศึกษาราคา300 บาท
หน่วยที่ 1 การศึกษาการตลาดด้วยกรณีศึกษา ผู้แต่ง รศ.ยุทธนา ธรรมเจริญ
หน่วยที่ 2 การตลาดธุรกิจค้าปลีก ผู้แต่ง รศ.เสาวภา มีถาวรกุล
หน่วยที่ 3 การตลาดเครื่องสำอางค์และเครื่องดื่มประเภทเบียร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.เชาว์ โรจนแสง
หน่วยที่ 4 การวางแผนโปรแกรมการตลาด ผู้แต่ง อ.ดร.สหัสโรจน์ โรจนเมธา
หน่วยที่ 5 การพัฒนากลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.ดร.สหัสโรจน์ โรจนเมธา
หน่วยที่ 6 การตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค ผู้แต่ง รศ.เสาวภา มีถาวรกุล
หน่วยที่ 7 กลยุทธ์การจัดจำหน่าย ผู้แต่ง อ.ประภาศรี สวัสดิ์อำไพรักษ์

32710 สัมมนาการจัดการการตลาด เล่ม2

800 บาท

32710 สัมมนาการจัดการการตลาด (Seminar in Marketing Management) พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2561 เล่ม1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท ISBN 9789746452960 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2555 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท ISBN 9789746452977แนวการศึกษาราคา300 บาท
หน่วยที่ 8 การตลาดระหว่างประเทศ ผู้แต่ง รศ.ดร.เชาว์ โรจนแสง
หน่วยที่ 9 การส่งเสริมการตลาดในธุรกิจบริการ ผู้แต่ง อ.ประภาศรี สวัสดิ์อำไพรักษ์
หน่วยทื่ 10 การวางแผนธุรกิจและแนวคิดการตลาด ผู้แต่ง รศ.ฉัตรชัย ลอยฤทธิวุฒิไกร
หน่วยที่ 11 กรณีศึกษาธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร ผู้แต่ง รศ.ยุทธนา ธรรมเจริญ
หน่วยที่ 12 การตลาดสินค้าอุตสาหกรรม ผู้แต่ง รศ.วิเชียร เลิศโภคานนท์
หน่วยที่ 13 การตลาดทางอินเทอร์เน็ต ผู้แต่ง ผศ.ดร.วุฒิชาติ สุนทรสมัย
หน่วยที่ 14 การตลาดโครงการบ้าน ผู้แต่ง ผศ.ดร.วุฒิชาติ สุนทรสมัย
หน่วยที่ 15 การตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ผู้แต่ง รศ.วิเชียร เลิศโภคานนท์

32712 การวางแผนกลยุทธ์และการควบคุม เล่ม1

500 บาท

32712 การวางแผนกลยุทธ์และการควบคุม (Strategic Planning and Control) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 12พ.ศ. 2561 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9789746436724 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9789746436731เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9789746436755แนวการศึกษาราคา 300บาท
หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์และการควบคุม ผู้แต่ง รศ.ธนชัย ยมจินดา
หน่วยที่ 2 กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ ผู้แต่ง ศ.พิเศษ สมพงษ์ จุ้ยศิริ
หน่วยที่ 3 การกำหนดกลยุทธ์ระดับบริษัท ผู้แต่ง รศ.ธนชัย ยมจินดา
หน่วยที่ 4 การกำหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจ ผู้แต่ง รศ.ธนชัย ยมจินดา
หน่วยที่ 5 การกำหนดกลยุทธ์ระดับเจ้าหน้าที่ ผู้แต่ง รศ.ดร.เชาว์ โรจนแสง

32712 การวางแผนกลยุทธ์และการควบคุม เล่ม2

500 บาท

32712 การวางแผนกลยุทธ์และการควบคุม (Strategic Planning and Control) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2552 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9789746436724 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9789746436731เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9789746436755แนวการศึกษาราคา 300บาท
หน่วยที่ 6 การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ผู้แต่ง อ.ชุมพร คูร์พิพัฒน์
หน่วยที่ 7 การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการใช้ภาวะผู้นำ ผู้แต่ง รศ.ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต
หน่วยที่ 8 การควบคุมเพื่อการดำเนินการกลยุทธ์ ผู้แต่ง ผศ.วิเชียร เลิศโภคานนท์
หน่วยที่ 9 การวางแผนกลยุทธ์ในวัฏจักรธุรกิจขั้นแนะนำ ผู้แต่ง รศ.จิระภรณ์ ตันติชัยรัตนกูล
หน่วยทื่ 10 การวางแผนกลยุทธ์ในวัฏจักรธุรกิจขั้นเจริญเติบโต ผู้แต่ง ผศ.สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ

32712 การวางแผนกลยุทธ์และการควบคุม เล่ม2

500 บาท

32712 การวางแผนกลยุทธ์และการควบคุม (Strategic Planning and Control) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2552 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9789746436724 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9789746436731เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9789746436755แนวการศึกษาราคา 300บาทหน่วยที่ 11 การวางแผนกลยุทธ์ในวัฏจักรธุรกิจขั้นเจริญเติบโตเต็มที่ ผู้แต่ง ผศ.สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ
หน่วยที่ 12 การวางแผนกลยุทธ์ในวัฏจักรธุรกิจขั้นถดถอย ผู้แต่ง รศ.ดร.เชาว์ โรจนแสง
หน่วยที่ 13 การกำหนดโครงสร้างเพื่อการดำเนินกลยุทธ์ ผู้แต่ง ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ
หน่วยที่ 14 การวางแผนกลยุทธ์ในสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ ผู้แต่ง ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ
หน่วยที่ 15 การบริหารกลยุทธ์เพื่อการเปลี่ยนแปลง ผู้แต่ง รศ.ธนชัย ยมจินดา รศ.ดร.เชาว์ โรจนแสง  ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ

32720 การจัดการห่วงโซ่อุปทานและร้านค้าสมัยใหม่ เล่ม1

500 บาท

32720 การจัดการห่วงโซ่อุปทานและร้านค้าสมัยใหม่ (Modern Trade and Supply Chain Management) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2548 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9789746459938 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9789746459945 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9789746459952 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 1 แนวคิดการตลาดสู่ยุคเศรษฐกิจใหม่ ผู้แต่ง อ.อดิลล่า พงศ์ยี่หล้า
หน่วยที่ 2 แนวคิดการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ผู้แต่ง อ.ยงยุทธ ฟูพงศ์ศิริพันธ์
หน่วยที่ 3 การสร้างเครือข่ายและพันธมิตรธุรกิจ ผู้แต่ง รศ.อุไรวรรณ แย้มนิยม
หน่วยที่ 4 การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและการจัดการซัพพลายเออร์ ผู้แต่ง อ.ยงยุทธ ฟูพงศ์ศิริพันธ์
หน่วยที่ 5 การจัดการการผลิตในห่วงโซ่อุปทาน ผู้แต่ง รศ.ฉัตรชัย ลอยฤทธิวุฒิไกร

32720 การจัดการห่วงโซ่อุปทานและร้านค้าสมัยใหม่ เล่ม2

500 บาท

32720 การจัดการห่วงโซ่อุปทานและร้านค้าสมัยใหม่ (Modern Trade and Supply Chain Management) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2548 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9789746459938 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9789746459945 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9789746459952 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 6 การจัดการโลจิสติกส์ ผู้แต่ง รศ.จิระภรณ์ ตันติชัยรัตนกูล
หน่วยที่ 7 การจัดการศูนย์กระจายสินค้า ผู้แต่ง ผศ.ศรีธนา บุญญเศรษฐ์ อ.จรรยา ฤกษ์ศิริสุข
หน่วยที่ 8 การจัดการสินค้าคงคลัง ผู้แต่ง ผศ.ศรีธนา บุญญเศรษฐ์ อ.จรรยา ฤกษ์ศิริสุข
หน่วยที่ 9 การจัดการการขนส่ง ผู้แต่ง ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา
หน่วยทื่ 10 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ผู้แต่ง รศ.ยุทธนา ธรรมเจริญ

32720 การจัดการห่วงโซ่อุปทานและร้านค้าสมัยใหม่ เล่ม3

500 บาท

32720 การจัดการห่วงโซ่อุปทานและร้านค้าสมัยใหม่ (Modern Trade and Supply Chain Management) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2548 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9789746459938 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9789746459945 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9789746459952 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 11 การตอบสนองลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้แต่ง อ.ดร.ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์
หน่วยที่ 12 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ผู้แต่ง รศ.จีราภรณ์ สุธัมมสภา
หน่วยที่ 13 การจัดการห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.อดิลล่า พงศ์ยี่หล้า
หน่วยที่ 14 การจัดการร้านค้าสมัยใหม่ ผู้แต่ง อ.ทักษยา นิพนธ์ศิริ
หน่วยที่ 15 กรณีศึกษา ผู้แต่ง รศ.ยุทธนา ธรรมเจริญ

32721 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ เล่ม1

800 บาท

32721 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ (Organization and Human Resource Management) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2559 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 800 บาท ISBN 9786165052061 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 700 บาท ISBN 9786165051613
หน่วยที่ 1. แนวคิดการจัดการสมัยใหม่ ผู้แต่ง รศ.ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์
หน่วยที่ 2. การวางแผนกลยุทธ์ ผู้แต่ง รศ.ธนชัย ยมจินดา
หน่วยที่ 3. การจัดโครงสร้างองค์การ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ธนวรรธ ตั้งสินทรัพย์ศิริ
หน่วยที่ 4. การควบคุมในองค์การ ผู้แต่ง รศ.ธนชัย ยมจินดา
หน่วยที่ 5. พฤติกรรมองค์การ ผู้แต่ง รศ.ณรงค์ศักดิ์ บุญเลิศ
หน่วยที่ 6. ภาวะผู้นำในองค์การ ผู้แต่ง รศ.ดร.ราณี อิสิชัยกุล
หน่วยที่ 7. การจูงใจและการสื่อสารในองค์การ ผู้แต่ง รศ.ดร.ราณี อิสิชัยกุล
หน่วยที่ 8. การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ ผู้แต่ง รศ.ดร.กิ่งพร ทองใบ

32721 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ เล่ม2

700 บาท

32721 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ (Organization and Human Resource Management) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2559 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 800 บาท ISBN 9786165052061 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 700 บาท ISBN 9786165051613
หน่วยที่ 9. แนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ ผู้แต่ง รศ.สมชาย หิรัญกิตติ
หน่วยที่ 10. การวางแผน การสรรหา และการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง รศ.ดร.กิ่งพร ทองใบ
หน่วยที่ 11. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร ผู้แต่ง รศ.ณรงค์ศักดิ์ บุญเลิศ
หน่วยที่ 12. การบริหารผลการปฏิบัติงาน ผู้แต่ง รศ.ดร.กิ่งพร ทองใบ
หน่วยที่ 13. การบริหารค่าตอบแทน ผู้แต่ง รศ.ดร.กิ่งพร ทองใบ
หน่วยที่ 14. แรงงานสัมพันธ์ ผู้แต่ง รศ.ศรีธนา บุญญเศรษฐ์
หน่วยที่ 15. การวิจัยและสารสนเทศทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง รศ.สมชาย หิรัญกิตติ

32722 การบัญชีเพื่อการจัดการและการวางแผนภาษีอากร เล่ม1

700 บาท

32722 การบัญชีเพื่อการจัดการและการวางแผนภาษีอากร (Managerial Accounting and Tax Planning) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2551 พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท ISBN 9786161606824 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท ISBN 9786161606831
หน่วยที่ 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีเพื่อการจัดการ ผู้แต่ง รศ.ดลพร บุญพารอด
หน่วยที่ 2. แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุนและการสะสมต้นทุน ผู้แต่ง รศ.ดุษณีย์ ส่องเมือง
หน่วยที่ 3. ต้นทุนผลิตภัณฑ์ และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ต้นทุน ปริมาณ กำไร ผู้แต่ง รศ.ดุษณีย์ ส่องเมือง
หน่วยที่ 4. การวางแผนและควบคุมการดำเนินงานโดยใช้งบประมาณและต้นทุนมาตรฐาน ผู้แต่ง รศ.ดร.พนารัตน์ ปานมณี รศ.สุชาดา สถาวรวงศ์
หน่วยที่ 5. การบัญชีตามความรับผิดชอบและการควบคุมภายใน ผู้แต่ง รศ.ดร.พนารัตน์ ปานมณี รศ.สุชาดา สถาวรวงศ์
หน่วยที่ 6. การใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจระยะสั้น ผู้แต่ง รศ.สุนา สิทธิเลิศประสิทธิ์
หน่วยที่ 7. การใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจระยะยาว ผู้แต่ง รศ.ดลพร บุญพารอด

32722 การบัญชีเพื่อการจัดการและการวางแผนภาษีอากร เล่ม2

800 บาท

32722 การบัญชีเพื่อการจัดการและการวางแผนภาษีอากร (Managerial Accounting and Tax Planning) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2551 พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท ISBN 9786161606824 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท ISBN 9786161606831
หน่วยที่ 8. องค์กรธุรกิจ ผู้แต่ง ผศ.สุรีรัตน์ ประจนปัจจนึก
หน่วยที่ 9. สัญญาทางธุรกิจ 1 ผู้แต่ง รศ.ปิยะนุช โปตะวณิช
หน่วยที่ 10. สัญญาทางธุรกิจ 2 ผู้แต่ง รศ.ปิยะนุช โปตะวณิช
หน่วยที่ 11. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวางแผนภาษีอากร ผู้แต่ง อ.สุเทพ พงษ์พิทักษ์
หน่วยที่ 12. การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผู้แต่ง รศ.สุขุมาลย์ ชำนิจ
หน่วยที่ 13. การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล ผู้แต่ง รศ.สุขุมาลย์ ชำนิจ
หน่วยที่ 14. การวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้แต่ง อ.สุเทพ พงษ์พิทักษ์
หน่วยที่ 15. การวางแผนภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ผู้แต่ง อ.สุเทพ พงษ์พิทักษ์

32724 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการจัดการการเงิน เล่ม 1

700 บาท

32724 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการจัดการการเงิน เล่ม 2

800 บาท

32726 การจัดการการตลาดและการจัดการเชิงกลยุทธ์ เล่ม 1

800 บาท

32726 การจัดการการตลาดและการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Marketing and Strategic Management) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 800 บาท ISBN 9786161615390 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 700 บาท ISBN 9786161615697 แนวการศึกษา ราคา 300  
หน่วยที่ 1. แนวคิดทางการตลาด ผู้แต่ง รศ.ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช 
หน่วยที่ 2. พฤติกรรมผู้บริโภค ผู้แต่ง ผศ.ภญ.ดร.อโณทัย งามวิชัยกิจ
หน่วยที่ 3. การตลาดเป้าหมาย ผู้แต่ง อ.ภก.ดร.อภิชัย อภิรัตนพิมลชัย
หน่วยที่ 4. การจัดการผลิตภัณฑ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ผู้แต่ง ผศ.ภญ.ดร.อโณทัย งามวิชัยกิจ

หน่วยที่ 5. การจัดการราคา ผู้แต่ง อ.ดร.วิศนันท์ อุปรมัย
หน่วยที่ 6. กลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้า ผู้แต่ง อ.ยงยุทธ์ ฟูพงศ์ศิริพันธ์
หน่วยที่ 7 การจัดการการส่งเสริมการตลาด ผู้แต่ง รศ.กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์

32726 การจัดการการตลาดและการจัดการเชิงกลยุทธ์ เล่ม 2

700 บาท

32726 การจัดการการตลาดและการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Marketing and Strategic Management) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 800 บาท ISBN 9786161615390 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 700 บาท ISBN 9786161615697 แนวการศึกษา ราคา 300  
หน่วยที่ 8. การจัดการตลาดบริการ ผู้แต่ง รศ.ดร.ลัดดา วัจนะสาริกากุล
หน่วยที่ 9. แนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ภักดี มะนะเวศ
หน่วยที่ 10. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ผู้แต่ง รศ.ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์
หน่วยที่ 11. กลยุทธ์ระดับองค์การ ผู้แต่ง รศ.ดร.กิ่งพร ทองใบ
หน่วยที่ 12. กลยุทธ์ระดับธุรกิจ ผู้แต่ง อ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.ภูริพัฒน์ ชาญกิจ
หน่วยที่ 13. กลยุทธ์ระดับหน้าที่ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ภาวิน ชินะโชติ
หน่วยที่ 14. การปฏิบัติตนตามกลยุทธ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.กิ่งพร ทองใบ
หน่วยที่ี 15. การประเมินผลและการควบคุมกลยุทธ์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ภักดี มะนะเวศ

32733 การศึกษาค้นคว้าอิสระ เล่ม 1

500 บาท

32741 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เล่ม 1

700 บาท

32741 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เล่ม 2

800 บาท

32742 การบัญชีเพื่อการจัดการและการจัดการการเงิน เล่ม 1

400 บาท

32742 การบัญชีเพื่อการจัดการและการจัดการการเงิน เล่ม 2

400 บาท

32742 การบัญชีเพื่อการจัดการและการจัดการการเงิน เล่ม 3

700 บาท

32797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ เล่ม 1

500 บาท

32797 การค้นคว้าอิสระ (Independent Study)เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2555 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9789746454384
หน่วยที่ 1 แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าอิสระ ผู้แต่ง รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต รศ.ชุษณะ รุ่งปัจฉิม รศ.ดร.พรทิพย์ ดีสมโชค รศ.ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ รศ.ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย รศ.ดร.สมจิต โยธะคง อ.ดร.ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์ อ.ทวี สุรฤทธิกุล
หน่วยที่ 2 การศึกษาค้นคว้าอิสระด้านการจัดการองค์การ ผู้แต่ง ผศ.ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์ รศ.ดร.กิ่งพร 
ทองใบ
หน่วยที่ 3 การศึกษาค้นคว้าอิสระทางการเงินและการบัญชี ผู้แต่ง รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต ผศ.ดร.สุภาพร เชิงเอี่ยม
หน่วยที่ 4 การศึกษาค้นคว้าอิสระทางการตลาด ผู้แต่ง รศ.ดร.เชาว์ โรจนแสง รศ.วิเชียร เลิศโภคานนท์
หน่วยที่ 5 การศึกษาค้นคว้าอิสระด้านการจัดการการผลิตและเทคโนโลยี ผู้แต่ง รศ.สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ รศ.ดร.ประเสริฐ สุทธิประสิทธิ์

33701 แนวคิด ทฤษฏีและหลักการรัฐประศาสนศาสตร์ เล่ม 1

700 บาท

33701 แนวคิด ทฤษฎี และหลักการรัฐประศาสนศาสตร์ (Concepts Theories and Principles of Public Administration) พิมพ์ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท ISBN 9789746456739 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท ISBN 9789746456746 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 1 ภาพรวมและแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์
หน่วยที่ 2. แนวคิด ทฤษฎี และหลักการกับรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้แต่ง ศ.ดร.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์
หน่วยที่ 3. แนวคิด ทฤษฎี และหลักการรัฐประศาสนศาสตร์สหรัฐอเมริกา1 ผู้แต่ง รศ.ดร.พิทยา บวรวัฒน
หน่วยที่ 4. แนวคิด ทฤษฎี และหลักการรัฐประศาสนศาสตร์สหรัฐอเมริกา2 ผู้แต่ง รศ.ดร.พิทยา บวรวัฒนา
หน่วยที่ 5 แนวคิด ทฤษฎี และหลักการรัฐประศาสนศาสตร์ในการให้บริการสาธารณะ ผู้แต่ง รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์
หน่วยที่ 6 แนวคิด ทฤษฎี และหลักการรัฐประศาสนศาสตร์ในการบริหารสาธารณะ ผู้แต่ง รศ.ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต
หน่วยที่ 7 แนวคิด ทฤษฎี และหลักการรัฐประศาสนศาสตร์ในการตรวจสอบถ่วงดุล ผู้แต่ง รศ.ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์

33701 แนวคิด ทฤษฏีและหลักการรัฐประศาสนศาสตร์ เล่ม 2

800 บาท

33701 แนวคิด ทฤษฎี และหลักการรัฐประศาสนศาสตร์ (Concepts Theories and Principles of Public Administration)พิมพ์ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท ISBN 9789746456739 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท ISBN 9789746456746 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 8 แนวคิด ทฤษฎี และหลักการรัฐประศาสนศาสตร์ไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.วิรัช วิรัชนิภาวรรณ
หน่วยที่ 9 แนวคิด ทฤษฎี และหลักการรัฐประศาสนศาสตร์ตะวันออก ผู้แต่ง รศ.ดร.ดำรงค์ วัฒนา
หน่วยที่ 10 แนวคิด ทฤษฎี และหลักการรัฐประศาสนศาสตร์ยุโรป ผู้แต่ง รศ.ดร.พิทยา บวรวัฒนา
หน่วยที่ 11 รัฐประศาสนศาสตร์กับการปฏิรูประบบราชการ ผู้แต่ง รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์
หน่วยที่ 12 รัฐประศาสนศาสตร์กับการมีส่วนร่วม ผู้แต่ง รศ.ดร.ชินรัตน์ สมสืบ
หน่วยที่ 13 รัฐประศาสนศาสตร์กับการทำงานของข้าราชการ ผู้แต่ง รศ.วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ
หน่วยที่ 14 รัฐประศาสนศาสตร์กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ ผู้แต่ง รศ.ดร.ดำรงค์ วัฒนา
หน่วยที่ 15 ทิศทางและแนวโน้มของรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์

33702 การบริหารภาครัฐ เล่ม 1

500 บาท

33702 การบริหารภาครัฐ (Public Administration) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2554 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9789746457460 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9789746457484 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9789746457491 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 1 การพัฒนาระบบบริหารภาครัฐ ผู้แต่ง ศ.ดร.อิสระ สุวรรณบล
หน่วยที่ 2. นโยบายสาธารณะ ผู้แต่ง ศ.ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ อ.ดร.ปิยากร หวังมหาพร
หน่วยที่ 3. ระบบบริหารราชการและโครงสร้างส่วนราชการ ผู้แต่ง รศ.ดร.เฉลิมพงศ์ มีสมนัย
หน่วยที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศกับการบริหารภาครัฐ ผู้แต่ง อ.ปิยะนิตย์ โอนพรัตน์วิบูล
หน่วยที่ 5 การบริหารการคลังภาครัฐ ผู้แต่ง ผศ.จีระ ประทีป

33702 การบริหารภาครัฐ เล่ม 1

500 บาท

33702 การบริหารภาครัฐ (Public Administration) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2554 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9789746457460 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9789746457484 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9789746457491 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 6 การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ผู้แต่ง รศ.อนงค์ทิพย์ เอกแสงศรี
หน่วยที่ 7 การบริหารท้องถิ่น ผู้แต่ง รศ.ดร.รสคนธ์ รัตนเสริมพงศ์
หน่วยที่ 8 การบริหารการเปลี่ยนแปลง ผู้แต่ง อ.ดร.ชลธิศ ธีระฐิติ
หน่วยที่ 9 การจัดการเชิงกลยุทธ์ ผู้แต่ง อ.ดร.ชลธิศ ธีระฐิติ
หน่วยที่ 10 การจัดการบ้านเมืองที่ดี ผู้แต่ง อ.ดร.ถวิลดี บุรีกุล

33702 การบริหารภาครัฐ เล่ม 1

500 บาท

33702 การบริหารภาครัฐ (Public Administration) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2554 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9789746457460 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9789746457484 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9789746457491 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 11 กระบวนทัศน์การบริหารภาครัฐ ผู้แต่ง อ.อาวุธ วรรณวงศ์
หน่วยที่ 12 เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารภาครัฐ ผู้แต่ง ผศ.จีระ ประทีป
หน่วยที่ 13 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารภาครัฐ ผู้แต่ง อ.ดร.อัครเดช ไชยเพิ่ม
หน่วยที่ 14 การประเมินผลนโยบายสาธารณะและการประเมินผลระบบราชการไทย ผู้แต่ง ศ.ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ อ.ดร.ปิยากร หวังมหาพร
หน่วยที่ 15 การเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารภาครัฐ ผู้แต่ง ผศ.มานิต ศุทธกุล

33703 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ เล่ม 1

700 บาท

33703 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ (Research Methodology in Public Administration) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2556 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท ISBN 9789746458948 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท ISBN 9789746458955 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 1 แนวคิด หลักการ และกรอบการศึกษาการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ดำรงค์ วัฒนา รศ.วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ
หน่วยที่ 2. จริยธรรมและจรรยาบรรณของการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย 
รศ.วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ ผศ.ดร.อมรรัตน์ ภิญโญอนันตพงษ์
หน่วยที่ 3. การวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ดำรงค์ วัฒนา
หน่วยที่ 4. การวิจัยเชิงคุณภาพทางรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต
หน่วยที่ 5 การวิจัยพื้นฐาน ผู้แต่ง รศ.ดร.สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์
หน่วยที่ 6 การวิจัยและพัฒนา ผู้แต่ง รศ.ดร.รัตนะ บัวสนธ์
หน่วยที่ 7 การวิจัยเชิงนโยบาย ผู้แต่ง รศ.ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต

33703 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ เล่ม 2

800 บาท

33703 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ (Research Methodology in Public Administration) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2556 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท ISBN 9789746458948 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท ISBN 9789746458955 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 8 การวิจัยเชิงสำรวจ ผู้แต่ง ผศ.ดร.อมรรัตน์ ภิญโญอนันตพงษ์
หน่วยที่ 9 การวิจัยเชิงประเมิน ผู้แต่ง ศ.ดร.สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ ผศ.ดร.อมรรัตน์ ภิญโญอนันตพงษ์
หน่วยที่ 10 การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ผ่านเครือข่ายสารสนเทศ ผู้แต่ง รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ 
หน่วยที่ 11 การวิจัยในสถานที่ทำงาน ผู้แต่ง ศ.ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ ผศ.ดร.รสคนธ์ รัตนเสริมพงศ์
หน่วยที่ 12 การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.รัตนะ บัวสนธ์
หน่วยที่ 13 การใช้คอมพิวเตอร์กับการประมวลผลข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย ผู้แต่ง รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์
หน่วยที่ 14 การเขียนโครงการและรายงานการวิจัย ผู้แต่ง รศ.วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ รศ.ณัฐกฤต ดิฐวิรุฬห์ 
หน่วยที่ 15 อนาคตของการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้แต่ง ศ.ดร.วรเดช จันทร์ศร

33704 การบริหารการพัฒนา เล่ม 1

700 บาท

33704 การบริหารการพัฒนา (Development Administration) พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2553 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท ISBN 9789746458252 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746458269 แนวการศึกษาราคา 300บาท
หน่วยที่ 1 แนวคิดและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนา ผู้แต่ง รศ.ดร.วิรัช วิรัชนิภาวรรณ
หน่วยที่ 2 การบริหารการพัฒนาการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ผู้แต่ง รศ.ดร.
เสน่ห์ จุ้ยโต
หน่วยที่ 3 การบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท ผู้แต่ง ศ.ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี
หน่วยที่ 4 การบริหารการพัฒนาสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แต่ง อ.คุณหญิงจารุวรรณ
เมณฑกา รศ.ดร.วิรัช วิรัชนิภาวรรณ
หน่วยที่ 5 การบริหารการพัฒนาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้แต่ง อ.คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ อ.ดร.สุทิน ลี้ปิยะชาติ
หน่วยที่ 6 การบริหารการพัฒนาสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ผู้แต่ง อ.อุดร ตันติสุนทร อ.ไพโรจน์ โพธิไสย
หน่วยที่ 7 การบริหารการพัฒนาการเลือกตั้ง ผู้แต่ง อ.พล.อ.ศิรินทร์ ธูปกล่ำ

33704 การบริหารการพัฒนา เล่ม 2

800 บาท

33704 การบริหารการพัฒนา (Development Administration) พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2553 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท ISBN 9789746458252 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746458269 แนวการศึกษาราคา 300บาท
หน่วยที่ 8 การบริหารการพัฒนาองค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ผู้แต่ง อ.พล.อ.ศิรินทร์ ธูปกล่ำ
หน่วยที่ 9 การบริหารการพัฒนากลไกการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ผู้แต่ง อ.กุลพล พลวัน
หน่วยทื่ 10 การบริหารการพัฒนาคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้แต่ง อ.คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา
หน่วยที่ 11 การบริหารการพัฒนาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผู้แต่ง อ.ชิดชัย พานิชพัฒน์
หน่วยที่ 12 การบริหารการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญา ผู้แต่ง รศ.สุพจน์ สุโรจน์
หน่วยที่ 13 การบริหารการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางคดีปกครอง ผู้แต่ง ศ.ดร.โกเมน ภัทรภิรมย์
หน่วยที่ 14 การบริหารการพัฒนางานของศาลรัฐธรรมนูญ ผู้แต่ง ศ.ดร.โกเมน ภัทรภิรมย์
หน่วยที่ 15 ภาพรวมปัญหา แนวทางการพัฒนา และแนวโน้มของการบริหารการพัฒนา ผู้แต่ง รศ.ดร.วิรัช วิรัชนิภาวรรณ

33707 การบริหารองค์การ เล่ม 1

700 บาท

33707 การบริหารองค์การ (Organization Administration) พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท ISBN 9789740602774 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท ISBN 9789749803547แนวการศึกษาราคา 300 บาท 
หน่วยที่ 1 ทฤษฎีองค์การ ผู้แต่ง รศ.พิพัฒน์ ไทยอารี
หน่วยที่ 2 สภาพแวดล้อมและการจัดการสภาพแวดล้อมขององค์การ ผู้แต่ง ผศ.อร่าม ศิริพันธุ์
หน่วยที่ 3 การออกแบบองค์การ ผู้แต่ง รศ.วันชัย มีชาติ
หน่วยที่ 4 การวางแผนและการวางแผนกลยุทธ์ ผู้แต่ง ผศ.อร่าม ศิริพันธุ์
หน่วยที่ 5 ระบบสารสนเทศกับการประสานงานและการควบคุม ผู้แต่ง รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์
หน่วยที่ 6 นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงองค์การ ผู้แต่ง รศ.ดร.สุรพร เสี้ยนสลาย
หน่วยที่ 7 วัฒนธรรมองค์การ วิชาชีพนิยม และจรรยาบรรณ ผู้แต่ง ศ.ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์ รศ.ดร.สุพิณ เกชาคุปต์

33707 การบริหารองค์การ เล่ม 2

800 บาท

33707 การบริหารองค์การ (Organization Administration) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2553 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท ISBN 9789740602774 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท ISBN 9789749803547แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 8 บุคคลและกลุ่มในองค์การ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ธีระศักดิ์ กำบรรณารักษ์
หน่วยที่ 9 การจูงใจบุคลากรในองค์การ ผู้แต่ง รศ.ดร.ราณี อิสิชัยกุล
หน่วยทื่ 10 ภาวะผู้นำในองค์การ ผู้แต่ง รศ.ดร.รังสรรค์ ประเสริฐศรี
หน่วยที่ 11 การจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง ผู้แต่ง รศ.ดร.รังสรรค์ ประเสริฐศรี
หน่วยที่ 12 อำนาจและการเมืองในองค์การ ผู้แต่ง รศ.ดร.จุมพล หนิมพานิช
หน่วยที่ 13 การติดต่อสื่อสารขององค์การ ผู้แต่ง รศ.ปภาวดี ประจักษ์ศุภนิติ
หน่วยที่ 14 การตัดสินใจและแก้ไขปัญหา ผู้แต่ง รศ.ดร.เฉลิมพงศ์ มีสมนัย
หน่วยที่ 15 การประเมินประสิทธิผลองค์การ ผู้แต่ง รศ.วันชัย มีชาติ

33713 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ เล่ม 1

700 บาท

33713 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ เล่ม 2

800 บาท

33714 การบริหารยุทธศาสตร์ เล่ม 1

800 บาท

33714 การบริหารยุทธศาสตร์ (Strategic Management) พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 800 บาท ISBN 9786165055628 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 700 บาท ISBN 9786165055369 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 1 แนวคิดและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารยุทธศาสตร์ของหน่วยงานภาครัฐ ผู้แต่งรศ.ดร.วิรัช วิรัชนิภาวรรณ
หน่วยที่ 2 การบริหารยุทธศาสตร์ของต่างประเทศ ผู้แต่ง รศ. ดร.วิรัช วิรัชนิภาวรรณ
หน่วยที่ 3 การบริหารยุทธศาสตร์ของหน่วยงานของรัฐในประเทศไทย ผู้แต่ง อ. พล.อ.ศิรินทร์ ธูปกล่ำ
หน่วยที่ 4 กระบวนการบริหารยุทธศาสตร์ของหน่วยงานของรัฐ ผู้แต่ง อ.ชาชิวัฒน์ ศรีแก้ว
หน่วยที่ 5 การบริหารยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้แต่ง อ.กุลพล พลวัน
หน่วยที่ 6 การบริหารยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้แต่ง
รศ.สุพจน์ สุโรจน์
หน่วยที่ 7 การบริหารยุทธศาสตร์ของผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้แต่ง อ. พล.อ.ศิรินทร์ ธูปกล่ำ
หน่วยที่ 8 การบริหารยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบทั่วไป ผู้แต่ง อ.อุดร ตันติสุนทรรณ

33714 การบริหารยุทธศาสตร์ เล่ม 2

700 บาท

33714 การบริหารยุทธศาสตร์ (Strategic Management) พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 800 บาท ISBN 9786165055628 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 700 บาท ISBN 9786165055369 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 9 การบริหารยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบพิเศษ ผู้แต่ง อ.อุดร ตันติสุนทร
หน่วยที่ 10 การบริหารยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการเลือกตั้ง ผู้แต่ง อ. พล.อ.ศิรินทร์ ธูปกล่ำ
หน่วยที่ 11 การบริหารยุทธศาสตร์ขององค์กรอัยการ ผู้แต่ง ศ.ดร.โกเมน ภัทรภิรมย์
หน่วยที่ 12 การบริหารยุทธศาสตร์ของศาลรัฐธรรมนูญ ผู้แต่ง ศ. ดร.โกเมน ภัทรภิรมย์
หน่วยที่ 13 การบริหารยุทธศาสตร์ของศาลปกครอง ผู้แต่ง อ.ชาชิวัฒน์ ศรีแก้ว
หน่วยที่ 14 การบริหารยุทธศาสตร์ของศาลยุติธรรม ผู้แต่ง รศ.สุพจน์ สุโรจน์
หน่วยที่ 15 ภาพรวมการบริหารยุทธศาสตร์และการเปรียบเทียบการบริหารยุทธศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.วิรัช วิรัชนิภาวรรณ

33715 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เล่ม 1

500 บาท

33715 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2554 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9786165055918 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9786165056465 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9786165056281 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง รศ.ดร.เฉลิมพงศ์ มีสมนัย
หน่วยที่ 2 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง รศ.ดร.รังสรรค์ ประเสริฐศรี
หน่วยที่ 3 การสรรหาและการเลือกสรร ผู้แต่ง รศ.ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์
หน่วยที่ 4 การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์
หน่วยที่ 5 การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง การพัฒนาผู้บริหารและการพัฒนาอาชีพ ผู้แต่ง รศ.ปภาวดี ประจักษ์ศุภนิติ

33715 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เล่ม 2

500 บาท

33715 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2554 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9786165055918 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9786165056465 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9786165056281 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 6 การประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารผลงาน ผู้แต่ง รศ.ดร.สุรสิทธิ์ รุ่งเรืองศิลป์
หน่วยที่ 7 การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์เกื้อกูล ผู้แต่ง รศ.ดร.เฉลิมพงศ์ มีสมนัย อ.สมศักดิ์ เจตสุรกานต์
หน่วยที่ 8 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ผู้แต่ง รศ.ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ รศ.ดร.สุพิณ เกชาคุปต์
หน่วยที่ 9 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การภาครัฐ ผู้แต่ง รศ.มานิต ศุทธสกุล
หน่วยที่ 10 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรอิสระและองค์การมหาชน ผู้แต่ง อ.อำนาจ ศรีพูนสุข

33715 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เล่ม 3

500 บาท

33715 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2554 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9786165055918 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9786165056465 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9786165056281 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 11 องค์กรกลางบริหารงานบุคคลภาครัฐ ผู้แต่ง รศ.มานิต ศุทธสกุล
หน่วยที่ 12 จรรยาข้าราชการ การรักษาวินัย และการร้องทุกข์ ผู้แต่ง รศ.ดร.สุรสิทธิ์ รุ่งเรืองศิลป์
หน่วยที่ 13 สุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน ผู้แต่ง รศ. ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต
หน่วยที่ 14 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามหลักสมรรถนะ ผู้แต่ง รศ.ดร.เฉลิมพงศ์ มีสมนัย
หน่วยที่ 15 นวัตกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง รศ.ดร.เฉลิมพงศ์ มีสมนัย

33716 นโยบายสาธารณะ เล่ม 1

800 บาท

33716 นโยบายสาธารณะ (Public Policy) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 800 บาท ISBN 9786165052979 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 700 บาท ISBN 9786165053198 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ ผู้แต่ง รศ.ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต
หน่วยที่ 2. ตัวแบบนโยบายสาธารณะ ผู้แต่ง รศ.ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต
หน่วยที่ 3. การกำหนดนโยบายสาธาณะ ผู้แต่ง รศ.กุลธน ธนาพงศธร
หน่วยที่ 4. การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ ผู้แต่ง รศ.ดร.จุมพล หนิมพานิช
หน่วยที่ 5. การนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ ผู้แต่ง รศ.ดร.ชินรัตน์ สมสืบ
หน่วยที่ 6. การประเมินผลนโยบายสาธารณะ ผู้แต่ง รศ.ดร.จุมพล หนิมพานิช
หน่วยที่ 7. นโยบายสาธารณะกับการวางแผนยุทธ์ศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์
หน่วยที่ 8. การศึกษานโยบายสาธารณะของไทย: กรณีศึกษานโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ผู้แต่ง รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุญยรัตพันธุ์

33716 นโยบายสาธารณะ เล่ม 2

700 บาท

33716 นโยบายสาธารณะ (Public Policy) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 800 บาท ISBN 9786165052979 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 700 บาท ISBN 9786165053198 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 9. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารโครงการ ผู้แต่ง รศ.ดร.เฉลิมพงศ์ มีสมนัย
หน่วยที่ 10. การจัดทำโครงการ ผู้แต่ง รศ.ดร.เฉลิมพงศ์ มีสมนัย
หน่วยที่ 11. การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ผู้แต่ง รศ.ดร.ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม
หน่วยที่ 12. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารโครงการ ผู้แต่ง รศ.ดร.รังสรรค์ ประเสริฐศรี
หน่วยที่ 13. การติดตามและควบคุมโครงการ ผู้แต่ง รศ.ดร.สุรพร เสี้ยนสลาย
หน่วยที่ 14. การประเมินผลโครงการ ผู้แต่ง รศ.ดร.สุรพร เสี้ยนสลาย
หน่วยที่ 15. การศึกษาการบริหารโครงการของไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.วิรัช วิรัชนิภาวรรณ

33718 การบริหารท้องถิ่น เล่ม 1

800 บาท

33718 การบริหารท้องถิ่น (Local Administration) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 800 บาท ISBN 9786161606251 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 700 บาท ISBN 9786161606510  
หน่วยที่ 1. แนวคิดและหลักการบริหารท้องถิ่น ผู้แต่ง รศ.ดร.รสคนธ์ รัตนเสริมพงศ์
หน่วยที่ 2. นโยบาย แผน และโครงการท้องถิ่น ผู้แต่ง ผศ.นราธิป ศรีราม
หน่วยที่ 3. การจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น ผู้แต่ง ผศ.กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย
หน่วยที่ 4. การจัดองค์การท้องถิ่น ผู้แต่ง รศ.ดร.เฉลิมพงศ์ มีสมนัย
หน่วยที่ 5. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น ผู้แต่ง รศ.ดร.เฉลิมพงศ์ มีสมนัย
หน่วยที่ 6. การบริหารการคลังท้องถิ่น ผู้แต่ง รศ.ดร.จีระ ประทีป
หน่วยที่ 7. การควบคุมตรวจสอบการบริการท้องถิ่น ผู้แต่ง รศ.ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต
หน่วยที่ 8. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารท้องถิ่น ผู้แต่ง อ.ดร.ไพฑูรย์ บุญวัฒน์

33718 การบริหารท้องถิ่น เล่ม 2

700 บาท

33718 การบริหารท้องถิ่น (Local Administration) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 800 บาท ISBN 9786161606251 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 700 บาท ISBN 9786161606510
หน่วยที่ 9. การบริหารท้องถิ่นของไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.รสคนธ์ รัตนเสริมพงศ์
หน่วยที่ 10. การบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แต่ง อ.อภิวัฒน์ พลสยม
หน่วยที่ 11. การบริหารเทศบาล ผู้แต่ง อ.เสรี ทองเทศ อ.เพชรดา เวชศรี
หน่วยที่ 12. การบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้แต่ง ผศ.นราธิป ศรีราม
หน่วยที่ 13. การบริหารกรุงเทพมหานคร ผู้แต่ง ศ.(พิเศษ) ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา อ.อุทัย คำเสนาะ
หน่วยที่ 14. การบริหารเมืองพัทยา ผู้แต่ง ผศ.กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย
หน่วยที่ 15. นวัตกรรมและแนวทางการพัฒนาการบริหารท้องถิ่น ผู้แต่ง อ.ชลธี ยังตรง

33797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ เล่ม 1

500 บาท

33797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2560 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9789749803790
หน่วยที่ 1 แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าอิสระ ผู้แต่ง รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต รศชุษณะ รุ่งปัจฉิม รศ.ดร.พรทิพย์ ดีสมโชค รศ.ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ รศ.ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย รศ.ดร.สมจิต โยธะคง ผศ.ดร.ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์ อ.ทวี สุรฤทธิกุล
หน่วยที่ 2 การศึกษาค้นคว้าอิสระทางรัฐประศาสนศาสตร์โดยการวิจัย รศ. ดร.เฉลิมพงศ์ มีสมนัย
หน่วยที่ 3 การศึกษาค้นคว้าอิสระทางรัฐประศาสนศาสตร์โดยการสังเคราะห์ทฤษฎีและงานวิจัย ผู้แต่ง รศ.
ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์
หน่วยที่ 4 การศึกษาค้นคว้าอิสระทางรัฐประศาสนศาสตร์โดยการเขียนตำราหรือหนังสือทางวิชาการ ผู้แต่ง รศ.ดร.สิริรัตน์ วิภาสศิลป์
หน่วยที่ 5 การศึกษาค้นคว้าอิสระทางรัฐประศาสนศาสตร์โดยการพัฒนาต้นแบบชิ้นงาน ผู้แต่ง อ.อำนาจ ศรีพูนสุข

33799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ เล่ม 1

1050 บาท

33799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ (Graduate Professional Experience in Public Administration) พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-9) ราคา 900 บาท ISBN 9789749757093
หน่วยที่ 1. การประมวลทฤษฎีหรือแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.วิรัช วิรัชนิภาวรรณ
หน่วยที่ 2. การประยุกต์ทฤษฎีหรือแนวคติดทางรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.วิรัช วิรัชนิภาวรรณ
หน่วยที่ 3. การพัฒนาทฤษฎีหรือแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.วิรัช วิรัชนิภาวรรณ
หน่วยที่ 4. การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักบริหารรัฐกิจ ผู้แต่ง ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชช์
หน่วยที่ 5. การพัฒนาตนเองของนักบริหารรัฐกิจ ผู้แต่ง รศ.กุลธน ธนาพงศธร
หน่วยที่ 6. การพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ของนักบริหารรัฐกิจ ผู้แต่ง รศ.กุลธน ธนาพงศธร
หน่วยที่ 7. การพัฒนาภาวะผู้นำในวิชาชีพบริหารรัฐกิจ ผู้แต่ง ผู้แต่ง รศ.กุลธน ธนาพงศธร
หน่วยที่ 8. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพของนักบริหารรัฐกิจ ผู้แต่ง รศ.วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ
หน่วยที่ 9. กรณีศึกษาการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในราชการพลเรือนบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต ผู้แต่ง รศ.กุลธน ธนาพงศธร