32701 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ เล่ม 1

800 บาท

32701 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ เล่ม 2

700 บาท

32702 การบัญชีเพื่อการจัดการและการวางแผนภาษีอากร เล่ม 1

700 บาท

32702 การบัญชีเพื่อการจัดการและการวางแผนภาษีอากร เล่ม 1

800 บาท

32703 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการจัดการการดำเนินงาน เล่ม 1

700 บาท

32703 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการจัดการการดำเนินงาน เล่ม 2

800 บาท

32704 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการจัดการการเงิน เล่ม 1

700 บาท

32704 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการจัดการการเงิน เล่ม 1

800 บาท

32706 การวิเคราะห์ วางแผนและการควบคุมทางการตลาด เล่ม 1

500 บาท

32706 การวิเคราะห์ วางแผนและการควบคุมทางการตลาด เล่ม 2

500 บาท

32706 การวิเคราะห์ วางแผนและการควบคุมทางการตลาด เล่ม 3

500 บาท

32707 สัมมนาการจัดการทั่วไป เล่ม 1

300 บาท

32707 สัมมนาการจัดการทั่วไป เล่ม 2

400 บาท

32707 สัมมนาการจัดการทั่วไป เล่ม 3

400 บาท

32707 สัมมนาการจัดการทั่วไป เล่ม 4

400 บาท

32709 สัมมนาการจัดการการเงิน เล่ม 1

500 บาท

32709 สัมมนาการจัดการการเงิน เล่ม 2

500 บาท

32709 สัมมนาการจัดการการเงิน เล่ม 3

500 บาท

32710 สัมมนาการจัดการการตลาด เล่ม 1

700 บาท

32710 สัมมนาการจัดการการตลาด เล่ม2

800 บาท

32712 การวางแผนกลยุทธ์และการควบคุม เล่ม1

500 บาท

32712 การวางแผนกลยุทธ์และการควบคุม เล่ม2

500 บาท

32712 การวางแผนกลยุทธ์และการควบคุม เล่ม2

500 บาท

32720 การจัดการห่วงโซ่อุปทานและร้านค้าสมัยใหม่ เล่ม1

500 บาท

32720 การจัดการห่วงโซ่อุปทานและร้านค้าสมัยใหม่ เล่ม2

500 บาท

32720 การจัดการห่วงโซ่อุปทานและร้านค้าสมัยใหม่ เล่ม3

500 บาท

32721 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ เล่ม1

800 บาท

32721 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ เล่ม2

700 บาท

32722 การบัญชีเพื่อการจัดการและการวางแผนภาษีอากร เล่ม1

700 บาท

32722 การบัญชีเพื่อการจัดการและการวางแผนภาษีอากร เล่ม2

800 บาท

32724 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการจัดการการเงิน เล่ม 1

700 บาท

32724 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการจัดการการเงิน เล่ม 2

800 บาท

32726 การจัดการการตลาดและการจัดการเชิงกลยุทธ์ เล่ม 1

800 บาท

32726 การจัดการการตลาดและการจัดการเชิงกลยุทธ์ เล่ม 2

700 บาท

32733 การศึกษาค้นคว้าอิสระ เล่ม 1

500 บาท

32741 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เล่ม 1

700 บาท

32741 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เล่ม 2

800 บาท

32742 การบัญชีเพื่อการจัดการและการจัดการการเงิน เล่ม 1

400 บาท

32742 การบัญชีเพื่อการจัดการและการจัดการการเงิน เล่ม 2

400 บาท

32742 การบัญชีเพื่อการจัดการและการจัดการการเงิน เล่ม 3

700 บาท

32797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ เล่ม 1

500 บาท

33701 แนวคิด ทฤษฏีและหลักการรัฐประศาสนศาสตร์ เล่ม 1

700 บาท

33701 แนวคิด ทฤษฏีและหลักการรัฐประศาสนศาสตร์ เล่ม 2

800 บาท

33702 การบริหารภาครัฐ เล่ม 1

500 บาท

33702 การบริหารภาครัฐ เล่ม 1

500 บาท

33702 การบริหารภาครัฐ เล่ม 1

500 บาท

33703 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ เล่ม 1

700 บาท

33703 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ เล่ม 2

800 บาท

33704 การบริหารการพัฒนา เล่ม 1

700 บาท

33704 การบริหารการพัฒนา เล่ม 2

800 บาท

33707 การบริหารองค์การ เล่ม 1

700 บาท

33707 การบริหารองค์การ เล่ม 2

800 บาท

33713 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ เล่ม 1

700 บาท

33713 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ เล่ม 2

800 บาท

33714 การบริหารยุทธศาสตร์ เล่ม 1

800 บาท

33714 การบริหารยุทธศาสตร์ เล่ม 2

700 บาท

33715 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เล่ม 1

500 บาท

33715 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เล่ม 2

500 บาท

33715 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เล่ม 3

500 บาท

33716 นโยบายสาธารณะ เล่ม 1

800 บาท

33716 นโยบายสาธารณะ เล่ม 2

700 บาท

33718 การบริหารท้องถิ่น เล่ม 1

800 บาท

33718 การบริหารท้องถิ่น เล่ม 2

700 บาท

33797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ เล่ม 1

500 บาท

33799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ เล่ม 1

1050 บาท

Close Menu
Close Panel