51703 การพัฒนาศักยภาพระบบบริการพยาบาล เล่ม 1

500 บาท

51703 การพัฒนาศักยภาพระบบบริการการพยาบาล (Development of Nursing Service System) พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9789749758656 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-9) ราคา 400 บาท ISBN 9789749758663 เล่ม 3 (หน่วยที่ 10-15) ราคา 600 บาท ISBN 9789749758670
หน่วยที่ 1. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพระบบบริการพยาบาล ผู้แต่ง รศ.ดร.พูลสุข หิงคานนท์
หน่วยที่ 2. ทฤษฎีการพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริการพยาบาล ผู้แต่ง อ.ร.อ.หญิง ดร.วาสินี วิเศษฤทธิ์ รศ.ดร.สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล รศ.ดร.พูลสุข หิงคานนท์
หน่วยที่ 3. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริการพยาบาล ผู้แต่ง รศ.ดร.พูลสุข หิงคานนท์
หน่วยที่ 4. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริการพยาบาลสู่การส่งเสริมสุขภาพ ผู้แต่ง ผศ.ดร.นันทวรรณ สุวรรณรูป
หน่วยที่ 5. กลยุทธ์การบริหารจัดการระบบบริการพยาบาล ผู้แต่ง รศ.ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวุส อ.ดร.อภิญญา จำปามูล

51703 การพัฒนาศักยภาพระบบบริการพยาบาล เล่ม 2

400 บาท

51703 การพัฒนาศักยภาพระบบบริการการพยาบาล (Development of Nursing Service System) พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9789749758656 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-9) ราคา 400 บาท ISBN 9789749758663 เล่ม 3 (หน่วยที่ 10-15) ราคา 600 บาท ISBN 9789749758670
หน่วยที่ 6. การบริหารทรัพยากรเพื่อการจัดบริการพยาบาล ผู้แต่ง อ.ดร.ดนุลดา จามจุรี
หน่วยที่ 7. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในระบบบริการพยาบาล ผู้แต่ง อ.ดวงจันทร์ ทิพย์ปรีชา รศ.ดร.พูลสุข หิงคานนท์
หน่วยที่ 8. การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพในระบบบริการพยาบาล ผู้แต่ง อ.ดร.วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล
หน่วยที่ 9. การพัฒนาคุณภาพการบริการพยาบาล ผู้แต่ง รศ.ดร.พูลสุข หิงคานนท์

51703 การพัฒนาศักยภาพระบบบริการพยาบาล เล่ม 3

600 บาท

51703 การพัฒนาศักยภาพระบบบริการการพยาบาล (Development of Nursing Service System) พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9789749758656 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-9) ราคา 400 บาท ISBN 9789749758663 เล่ม 3 (หน่วยที่ 10-15) ราคา 600 บาท ISBN 9789749758670
หน่วยที่ 10. การประเมินผลลัพธ์ทางการพยาบาล ผู้แต่ง ผศ.ดร.รัชนี ศุจิจันทรรัตน์
หน่วยที่ 11. การบริหารความปลอดภัยในระบบบริการพยาบาล ผู้แต่ง ศ.ดร.วีณา จีระแพทย์
หน่วยที่ 12. สมรรถนะผู้นำทางการพยาบาล ผู้แต่ง รศ.ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ อ.ดร.อภิญญา จำปามูล
หน่วยที่ 13. การสร้างทีมงานและเครือข่ายเพื่อการบริการการพยาบาล ผู้แต่ง ผศ.อาภาพร เผ่าวัฒนา
หน่วยที่ 14. การสร้างพลังอำนาจในระบบบริการพยาบาล ผู้แต่ง ผศ.ดร.อารีย์วรรณ อ่วมตานี
หน่วยที่ 15. การพัฒนาองค์การพยาบาล ผู้แต่ง รศ.ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต

51707 การวิจัยทางการพยาบาล สถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ เล่ม 1

500 บาท

51707 การวิจัยทางการพยาบาล สถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Nursing Research, Statistics and Information Technology ) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2560  (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-160-190-4)  เล่ม 3 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2559 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-160-248-2) 
หน่วยที่ 1 ระบบสารสนเทศกับการพยาบาล ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.วรรณภา ประไพพานิช  
หน่วยที่ 2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยทางการพยาบาล ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล
หน่วยที่ 3 การออกแบบการวิจัยทางการพยาบาล ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์พรศรี ศรีอัษฎาพร รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล
หน่วยที่ 4 เครื่องมือวิจัยทางการพยาบาล ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.นิรัตน์ อิมามี   
หน่วยที่ 5 การสุ่มตัวอย่างและการหาขนาดตัวอย่าง ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์วิไล กุศลวิศิษฏ์กุล

51707 การวิจัยทางการพยาบาล สถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ เล่ม 3

500 บาท

51707 การวิจัยทางการพยาบาล สถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Nursing Research, Statistics and Information Technology ) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2560  (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-160-190-4)  เล่ม 3 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2559 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-160-248-2) 
หน่วยที่ 1 ระบบสารสนเทศกับการพยาบาล ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.วรรณภา ประไพพานิช  
หน่วยที่ 2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยทางการพยาบาล ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล
หน่วยที่ 3 การออกแบบการวิจัยทางการพยาบาล ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์พรศรี ศรีอัษฎาพร รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล
หน่วยที่ 4 เครื่องมือวิจัยทางการพยาบาล ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.นิรัตน์ อิมามี   
หน่วยที่ 5 การสุ่มตัวอย่างและการหาขนาดตัวอย่าง ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์วิไล กุศลวิศิษฏ์กุล

51708 ระบบสุขภาพและการบริการ เล่ม 1

800 บาท

51708 ระบบสุขภาพและการบริการ (Health System and Services) พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2559 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 800 บาท ISBN 9786165057042 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 700 บาท ISBN 9786165056472
หน่วยที่ 1. แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพและระบบสุขภาพ ผู้แต่ง อ.นพ.วิพุธ พูลวิเจริญ
หน่วยที่ 2. ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ ผู้แต่ง อ.นพ.ดร.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ อ.นพ.ดร.พินิจ ฟ้าอำนวยผล
หน่วยที่ 3. สถานการณ์และแนวโน้มสถานะสุขภาพของประชากรไทย ผู้แต่ง อ.นพ.ดร.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ อ.นพ.ดร.พินิจ ฟ้าอำนวยผล
หน่วยที่ 4. การปฏิรูประบบสุขภาพ ระบบสาธารณสุข และระบบบริการสาธารณสุข ผู้แต่ง อ.นพ.อำพล จินดาวัฒนะ อ.ดร.สุรณี พิพัฒน์โรจนกมล อ.วิสุทธิ บุญญะโสภิต
หน่วยที่ 5. การสร้างเสริมสุขภาพ ผู้แต่ง อ.นพ.อำพล จินดาวัฒนะ อ.วิสุทธิ บุญญะโสภิต อ.ดร.สุรณี พิพัฒน์โรจนกมล
หน่วยที่ 6. การจัดการระบบสุขภาพและระบบบริการสาธารณสุข ผู้แต่ง อ.นพ.อำพล จินดาวัฒนะ อ.ดร.สุรณี พิพัฒน์โรจนกมล อ.วิสุทธิ บุญญะโสภิต อ.พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล
หน่วยที่ 7. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของปัจเจกบุคคลในการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ ผู้แต่ง อ.ดร.กาญจนา จันทร์ไทย อ.ดร.ดนุลดา จามจุรี อ.นวลขนิษฐ์ ลิขิตลือชา
หน่วยที่ 8. ชุมชนและประชาสังคมกับการสร้างเสริมสุขภาพ ผู้แต่ง อ.ดร.วณี ปิ่นประทีป อ.นพ.พลเดช ปิ่นประทีป

51708 ระบบสุขภาพและการบริการ เล่ม 2

700 บาท

51708 ระบบสุขภาพและการบริการ (Health System and Services) พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2559 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 800 บาท ISBN 9786165057042 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 700 บาท ISBN 9786165056472
หน่วยที่ 9. การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ผู้แต่ง อ.นพ.วิพุธ พูลวิเจริญ
หน่วยที่ 10. การกำหนดนโยบายและการวางแผนด้านสุขภาพ ผู้แต่ง รศ.ร.ต.อ.(ญ)ดร.ยุพิน อังสุโรจน์ รศ.ดร.พูลสุข หิงคานนท์
หน่วยที่ 11. การบริหารจัดการการคลังระบบบริการสาธารณสุข ผู้แต่ง อ.นพ.ดร.สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์
หน่วยที่ 12. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระบบสุขภาพ ผู้แต่ง อ.พินทุสร เหมพิสุทธิ์
หน่วยที่ 13. การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสุขภาพ ผู้แต่ง รศ.ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี อ.นพ.พิเชฐ บัญญัติ
หน่วยที่ 14. การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสุขภาพ ผู้แต่ง อ.นพ.สมเกียรติ โพธิสัตย์ อ.อรุณี ไทยะกุล
หน่วยที่ 15. การประเมินผลในระบบสุขภาพ ผู้แต่ง อ.ดร.กาญจนา จันทร์ไทย อ.วารี วณิชปัญจพล อ.กัญญาณัฏฐ์ สาธกธรณ์ธันย์

51711 การจัดการสุขภาพการพยาบาล เล่ม 1

800 บาท

51711 การจัดการคุณภาพการพยาบาล (Nursing Quality Management) พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 800 บาท (ISBN 9786165054699039) เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 700 บาท (ISBN 9786165059640) แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 1 วิวัฒนาการของการจัดการคุณภาพระบบสาธารณสุข ผู้แต่ง อ.เพ็ญจันทร์ แสนประสาน อ.ดร.เรณุการ์ ทองคำรอด
หน่วยที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ ผู้แต่ง รศ.ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ ผศ.ดร.อารี ชีวเกษมสุข
หน่วยที่ 3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคุณภาพทางการพยาบาล ผู้แต่ง รศ.ดร.พูลสุข หิงคานนท์
หน่วยที่ 4 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพ ผู้แต่ง ผศ.เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย
หน่วยที่ 5 การพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ผู้แต่ง ผศ.เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย อ.ดร.ปรัชญานันท์ เที่ยงจรรยา
หน่วยที่ 6 รูปแบบการรับรองคุณภาพสถานบริการสาธารณสุข ผู้แต่ง อ.ดร.จุฑาทิพย์ นันทวินิตย์ อ.ดร.เรณุการ์ ทองคำรอด
หน่วยที่ 7 รูปแบบการจัดการและการรับรองคุณภาพบริการการพยาบาล ผู้แต่ง รศ.ดร.วาริณี เอี่ยมสวัสดิ์กุล ผศ.ดร.อารี ชีวเกษมสุข
หน่วยที่ 8 ปัจจัยความสำเร็จของการจัดการคุณภาพการพยาบาล ผู้แต่ง รศ.ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ อ.ดร.วรรณวิมล คงสุวรรณ

51711 การจัดการสุขภาพการพยาบาล เล่ม 2

700 บาท

51711 การจัดการคุณภาพการพยาบาล (Nursing Quality Management) พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 800 บาท (ISBN 9786165054699039) เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 700 บาท (ISBN 9786165059640) แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 9 การเลือกใช้การจัดการคุณภาพการพยาบาล ผู้แต่ง ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล
หน่วยที่ 10 การประเมินคุณภาพการพยาบาล ผู้แต่ง ผศ.ดร.อารี ชีวเกษมสุข
หน่วยที่ 11 การพัฒนาดัชนีประเมินคุณภาพการพยาบาล ผู้แต่ง รศ.ดร.พรจันทร์ สุวรรณชาต อ.อัมภา ศรารัชต์
หน่วยที่ 12 การจัดการคุณภาพการพยาบาลในสถานบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ ผู้แต่ง ผศ.ดร.เสาวมาศ เถื่อนนาดี
หน่วยที่ 13 การจัดการคุณภาพการพยาบาลในสถานบริการสาธารณสุขระดับทุติยภูมิ และระดับตติยภูมิ ผู้แต่ง รศ.ดร.พรจันทร์ สุวรรณชาต อ.ชูศรี คูชัยสิทธิ์
หน่วยที่ 14 การจัดการคุณภาพการพยาบาลในสถานบริการสาธารณสุขระดับมหาวิทยาลัย ผู้แต่ง รศ.ดร.พรจันทร์ สุวรรณชาต อ.ชูศรี คูชัยสิทธิ์
หน่วยที่ 15 ประเด็นและแนวโน้มการจัดการคุณภาพการพยาบาล ผู้แต่ง รศ.ประคอง อินทรสมบัติ ผศ.ดร.อารี ชีวเกษมสุข

89701 นโยบายและระบบสุขภาพ ภาวะผู้นำแนวคิดทฤษฏีทางการพยาบาลและบทบาทของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน เล่ม 1

700 บาท

89701 นโยบายและระบบสุขภาพ ภาวะผู้นำแนวคิดทฤษฎีทางการพยาบาลและบทบาทของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (Health Policy and Health System, Leadership, Concepts and Theories in Nursing and Community Nurse Practitioner’s Roles) พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท ISBN 9786161609481
หน่วยที่ 1. ระบบสุขภาพ ผู้แต่ง อ.นพ.อำพล จินดาวัฒนะ อ.วิสุทธิ บุญญะโสภิต รศ.ดร.วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล
หน่วยที่ 2. ระบบสุขภาพทั่วโลก ผู้แต่ง อ.นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ
หน่วยที่ 3. การอภิบาลระบบสุขภาพ ผู้แต่ง อ.นพ.พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข อ.วิสุทธิ บุญญะโสภิต
หน่วยที่ 4. ทรัพยากรสุขภาพ ผู้แต่ง อ.ดร.นพ.ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย
หน่วยที่ 5. เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการคลังระบบบริการสุขภาพ ผู้แต่ง นพ.ดร.สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์
หน่วยที่ 6. การจัดบริการสุขภาพ ผู้แต่ง ผศ.นพ.ดร.บวรศม ลีระพันธ์
หน่วยที่ 7. การจัดบริการสุขภาพแบบบูรณาการ ผู้แต่ง ศ.เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล รศ.ดร.วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล

89701 นโยบายและระบบสุขภาพ ภาวะผู้นำแนวคิดทฤษฏีทางการพยาบาลและบทบาทของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน เล่ม 2

800 บาท

89701 นโยบายและระบบสุขภาพ ภาวะผู้นำแนวคิดทฤษฎีทางการพยาบาลและบทบาทของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (Health Policy and Health System, Leadership, Concepts and Theories in Nursing and Community Nurse Practitioner’s Roles) พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท ISBN 9786161609481
หน่วยที่ 1. ระบบสุขภาพ ผู้แต่ง อ.นพ.อำพล จินดาวัฒนะ อ.วิสุทธิ บุญญะโสภิต รศ.ดร.วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล
หน่วยที่ 2. ระบบสุขภาพทั่วโลก ผู้แต่ง อ.นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ
หน่วยที่ 3. การอภิบาลระบบสุขภาพ ผู้แต่ง อ.นพ.พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข อ.วิสุทธิ บุญญะโสภิต
หน่วยที่ 4. ทรัพยากรสุขภาพ ผู้แต่ง อ.ดร.นพ.ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย
หน่วยที่ 5. เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการคลังระบบบริการสุขภาพ ผู้แต่ง นพ.ดร.สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์
หน่วยที่ 6. การจัดบริการสุขภาพ ผู้แต่ง ผศ.นพ.ดร.บวรศม ลีระพันธ์
หน่วยที่ 7. การจัดบริการสุขภาพแบบบูรณาการ ผู้แต่ง ศ.เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล รศ.ดร.วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล

89703 วิทยาการระบาด การพยาบาลชุมชนขั้นสูง และปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 2 เล่ม 2

500 บาท

89703 วิทยาการระบาด การพยาบาลชุมชนขั้นสูง และปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 2 (Epidemiology, Advanced Community Health Nursing and Community Nurse Practitioner Practice II) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-161-178-1) แนวการศึกษา ราคา 300 บาท
หน่วยที่ 6 การพยาบาลชุมชนกับการดูแลสุขภาพในสถานศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.อาภาพร เผ่าวัฒนา รศ.ดร.สุนีย์ ละกำปั่น ผศ.ดร.นฤมล เอื้อมณีกูล
หน่วยที่ 7 การพยาบาลชุมชนกับการดูแลสุขภาพผู้ประกอบอาชีพ ผู้แต่ง รศ.ดร.สุรินทร กลัมพากร
หน่วยที่ 8 การพยาบาลชุมชนกับการดูแลครอบครัวที่มีปัญหาสุขภาพ ผู้แต่ง รศ.ดร.จินตนา วัชรศิลป์ รศ.ดร.ดารุณี จงอุดมการณ์ อ.สุพรรณณิการ์ แววอาราม
หน่วยที่ 9 การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีปัญหาซับซ้อนที่บ้านและชุมชน ผู้แต่ง รศ.ปนัดดา ปริยทฤฒ
หน่วยที่ 10 การดูแลแบบประคับประคองในผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่บ้าน ผู้แต่ง อ.สมทรง จุไรทัศนีย์