12711 การวิจัยด้านไทยคดีศึกษา เล่ม1

800 บาท

12711 การวิจัยด้านไทยคดีศึกษา เล่ม1

700 บาท

12712 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย เล่ม1

800 บาท

12712 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย เล่ม1

700 บาท

12721 วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เล่ม 1

700 บาท

12721 วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เล่ม 2

800 บาท

12741 การพัฒนาจากมุมมองของสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา เล่ม 1

500 บาท

12741 การพัฒนาจากมุมมองของสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา เล่ม 2

500 บาท

12741 การพัฒนาจากมุมมองของสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา เล่ม 3

500 บาท

13701 การจัดการขั้นสูงสำหรับสถาบันบริการสารสนเทศ เล่ม 1

700 บาท

13701 การจัดการขั้นสูงสำหรับสถาบันบริการสารสนเทศ เล่ม 2

800 บาท

13702 การวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ เล่ม 1

700 บาท

13702 การวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ เล่ม 2

800 บาท

13703 การจัดเก็บและการค้นหาสารสนเทศ เล่ม 1

400 บาท

13703 การจัดเก็บและการค้นหาสารสนเทศ เล่ม 2

600 บาท

13703 การจัดเก็บและการค้นหาสารสนเทศ เล่ม 3

500 บาท

13711 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ เล่ม 1

800 บาท

13711 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ เล่ม 2

700 บาท

13-714 สัมมนาการจัดการสารสนเทศ เล่ม 1

500 บาท

13-714 สัมมนาการจัดการสารสนเทศ เล่ม 2

500 บาท

13-714 สัมมนาการจัดการสารสนเทศ เล่ม 3

500 บาท

13715 สัมมนาการบริการสารสนเทศ เล่ม 1

800 บาท

13715 สัมมนาการบริการสารสนเทศ เล่ม 2

700 บาท

13721 การจัดการขั้นสูงสำหรับองค์การสารสนเทศ เล่ม 1

800 บาท

13721 การจัดการขั้นสูงสำหรับองค์การสารสนเทศ เล่ม 2

700 บาท

13722 การวิจัยและสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์ เล่ม 1

800 บาท

13722 การวิจัยและสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์ เล่ม 2

700 บาท

13723 การจัดโครงสร้างสารสนเทศและการค้นคืน เล่ม 1

700 บาท

13723 การจัดโครงสร้างสารสนเทศและการค้นคืน เล่ม 2

800 บาท

13731 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ เล่ม 1

700 บาท

13731 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ เล่ม 2

800 บาท

13733 ผู้ใช้และการบริหารสารสนเทศ เล่ม 1

800 บาท

13733 ผู้ใช้และการบริหารสารสนเทศ เล่ม 2

700 บาท

13734 การจัดการความรู้ เล่ม 1

800 บาท

13734 การจัดการความรู้ เล่ม 2

700 บาท

13736 การจัดการความรู้และบิกดาต้า เล่ม 1

800 บาท

13736 การจัดการความรู้และบิกดาต้า เล่ม 2

700 บาท

13787 การศึกษาค้นคว้าอิสระ เล่ม 1

600 บาท

13799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตสารสนเทศศาสตร์ เล่ม 1

900 บาท

Close Menu
Close Panel