12711 การวิจัยด้านไทยคดีศึกษา เล่ม1

800 บาท

12711 การวิจัยด้านไทยศึกษา (Research Methodology in Thai Studies) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 800 บาท ISBN 9786161601423 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 700 บาท ISBN 978616160693 แนวการศึกษาเล่มละ 300 บาท
หน่วยที่ 1. การวิจัยด้านไทยคดีศึกษา ผู้แต่ง ผศ.ดร.ปัณฉัตร หมอยาดี
หน่วยที่ 2. การวิจัยเชิงคุณภาพทางไทยศึกษา ผู้แต่ง อ.ดร.ณัฐวีณ์ บุนนาค
หน่วยที่ 3. การวิจัยเชิงปริมาณ ผู้แต่ง รศ.ดร.สุภมาส อังศุโชติ
หน่วยที่ 4. การค้นคว้าวิจัยด้านความเชื่อ ศาสนา และพิธีกรรม ผู้แต่ง ผศ.ร.ท.ดร.บรรจบ พรรณรุจิ ผศ.ดร.สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล
หน่วยที่ 5. การค้นคว้าวิจัยด้านเศรษฐกิจ ผู้แต่ง รศ.สุวิทย์ ไพทยวัฒน์ ผศ.ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น
หน่วยที่ 6. การค้นคว้าวิจัยด้านภาษาและวรรณกรรมไทย ผู้แต่ง รศ.ร.อ.หญิงปรียา หิรัญประดิษฐ์
หน่วยที่ 7. การค้นคว้าวิจัยด้านประวัติศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.มัลลิกา มัสอูดี
หน่วยที่ 8. การค้นคว้าวิจัยด้านการเมืองการปกครอง ผู้แต่ง ศ.ดร.ปิยนาถ บุนนาค

12711 การวิจัยด้านไทยคดีศึกษา เล่ม2

700 บาท

12711 การวิจัยด้านไทยศึกษา (Research Methodology in Thai Studies) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 800 บาท ISBN 9786161601423 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 700 บาท ISBN 978616160693 แนวการศึกษาเล่มละ 300 บาท
หน่วยที่ 9. การค้นคว้าวิจัยด้านการศึกษาและการแสวงหาความรู้ ผู้แต่ง รศ.ดร.ไพฑูรย์ มีกุศล
หน่วยที่ 10. การค้นคว้าวิจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างคนไทยกับชาวต่างชาติ ผู้แต่ง อ.ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์
หน่วยที่ 11. การค้นคว้าวิจัยด้านศิลปกรรม ผู้แต่ง ศ.กิตติคุณวัฒนะ จูฑะวิภาต อ.ยุรารัตน์ พันธุ์ยุรา
หน่วยที่ 12. การค้นคว้าวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชาวบ้าน ผู้แต่ง รศ.ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์ รศ.สุวิทย์ ไพทยวัฒน์
หน่วยที่ 13. การค้นคว้าวิจัยด้านอาหารและสุขภาพ ผู้แต่ง อ.ยุรารัตน์ พันธุ์ยุรา
หน่วยที่ 14. การศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง อ.ดร.วรางคณา ศรนิล
หน่วยที่ 15. การค้นคว้าวิจัยตามความสนใจ ผู้แต่ง รศ.ร.อ.หญิงปรียา หิรัญประดิษฐ์ อ.วสันต์ รัตนโภคา

12712 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย เล่ม1

800 บาท

12712 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย(The Analysis of Thai Social and Cultural Changes) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 800 บาท ISBN 9786161600358 พิมพ์ึครั้งที่ 2 พ.ศ. 2556 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 700 บาท ISBN 9786161600662 แนวการศึกษา 300 บาท
หน่วยที่ 1. แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรมไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.มนฤตย์พล อุรบุญนวลชาติ ผศ.นววรรณ วุฒฑะกุล
หน่วยที่ 2. การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครอง พ.ศ. 2398-2475 ผู้แต่ง รศ.มัลลิกา มัสอูดี
หน่วยที่ 3. การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจตั้งแต่ พ.ศ. 2398-2475 ผู้แต่ง รศ.สุวิทย์ ไพทยวัฒน์ อ.เสาวภา ไพทยวัฒน์
หน่วยที่ 4. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมตั้งแต่ พ.ศ.2398-2475 ผู้แต่ง รศ.(รอ.)หญิง ปรียา หิรัญประดิษฐ์ ผศ.ดร.พลับพลึง คงชนะ
หน่วยที่ 5. การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองตั้งแต่ พ.ศ. 2475-2500 ผู้แต่ง รศ.ถนอม อานามวัฒน์
หน่วยที่ 6. การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจตั้งแต่ พ.ศ. 2475-2500 ผู้แ้ต่ง รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธนวิบูลย์ชัย
หน่วยที่ 7. การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย พ.ศ. 2475-2500 ผู้แต่ง รศ.ดร.ไพฑูรย์ มีกุศล
หน่วยที่ 8. การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองตั้งแต่ พ.ศ. 2500-2516 ผู้แ้ต่ง ศ.ดร.ปิยนาถ บุนนาค

12712 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย เล่ม2

700 บาท

12712 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย(The Analysis of Thai Social and Cultural Changes) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 800 บาท ISBN 9786161600358 เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2556 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 700 บาท ISBN 9786161600662 แนวการศึกษา 300 บาท
หน่วยที่ 9. ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย ผู้แต่ง ศ.สุวิทย์ ธีรศาศวัต อ.เมธีพัชญ์ จงวโรทัย
หน่วยที่ 10. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ตั้งแต่ พ.ศ. 2500-2516 ผู้แต่ง ผศ.พลับพลึง คงชนะ
หน่วยที่ 11. การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครอง พ.ศ.2516-2535 ผู้แต่ง ผศ.ดร.ปัณฉัตร หมอยาดี
หน่วยที่ 12. การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ตั้งแต่ พ.ศ. 2516-2535 ผู้แต่ง อ.สันติ บางอ้อ อ.ประสพศรี รักความสุข
หน่วยที่ 13. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ. 2516-2535 ผู้แต่ง อ.นพวรรณ วุฒฑะกุล
หน่วย ที่ 14. การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม พ.ศ. 2535-2555 ผู้แต่ง รศ.ณรงค์ พ่วงพิศ อ.ณัฐวีณ์ บุนนาค 
หน่วยที่ 15. ประเด็นสําคัญด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมและวัฒนธรรม ผู้แต่ง ผศ.ดร.ปัณฉัตร หมอยาดี ผศ.ดร.สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล อ.เมธีพัชญ์ จงวโรทัย

12721 วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เล่ม 1

12712 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย เล่ม1

700 บาท

12721 วิธีวิทยาในการวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  (Research Methodology in Social Science and Humanities) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท ISBN 9786165054386  เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท ISBN 9786165054423 แนวการศึกษา 300 บาท
หน่วยที่ 1.ความรู้ การมองโลก และแหล่งกำเนิดของความรู้  ผู้แต่ง รศ.ดร.ไพฑูรย์  มีกุศล
หน่วยที่ 2. การวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ชยสร  สมบุญมาก
หน่วยที่ 3. พัฒนาการของการแสวงหาความรู้ ผู้แต่ง รศ.ดร.จิตรา  วีรบุรีนนท์
หน่วยที่ 4. กระบวนทัศน์การแสวงหาความรู้ ผู้แต่ง อ.ดร.สรายุทธ  ยหะกร
หน่วยที่ 5. ทฤษฎีวิพากษ์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุดจิต  เจนนพกาญจน์
หน่วยที่ 6. พัฒนาการของวิถีการแสวงหาความรู้แบบโครงสร้างนิยม ผู้แต่ง อ.นาวาเอกอาคม  สุขตระกูล ร.น.
หน่วยที่ 7. สำนักเศรษฐศาสตร์การเมืองกับการศึกษาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.สุภาสินี  ตันติศรีสุข

12721 วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เล่ม 2

800 บาท

12721 วิธีวิทยาในการวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  (Research Methodology in Social Science and Humanities) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท ISBN 9786165054386  เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท ISBN 9786165054423 แนวการศึกษา 300 บาท
หน่วยที่ 8. โครงสร้างนิยมในมุมมองทางมานุษยวิทยา ผู้แต่ง  ผศ.ดร.สุดจิต  เจนนพกาญจน์
หน่วยที่ 9. สัญวิทยา ผู้แต่ง อ.ดร.สรายุทธ  ยหะกร
หน่วยที่ 10. แนวคิด วิธีการศึกษาและวิเคราะห์แบบหลังโครงสร้างนิยมกับการศึกษาแนววัฒนธรรมศึกษา ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุดจิต  เจนนพกาญจน์ และ อ.ดร.สรายุทธ  ยหะกร
หน่วยที่ 11. สตรีนิยม  ผู้แต่ง รศ.ดร.จิตรา  วีรบุรีนนท์
หน่วยที่ 12. ความรู้ในช่วงอาณานิคมและหลังอาณานิคม ผู้แต่ง อ.นาวาเอกอาคม  สุขตระกูล ร.น.
หน่วยที่ 13. ความรู้เบื้องต้นการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้แต่ง รศ.ดร.สัญญา  สัญญาวิวัฒน์
หน่วย ที่ 14. แนวคิดทฤษฎีปรากฏการณ์วิทยา ชาติพันธุ์วิธีวิทยา และปฏิสัมพันธ์สัญลักษณ์นิยม ผู้แต่ง อ.นาวาโท ดร.อนุชา  ม่วงใหญ่ ร.น.
หน่วยที่ 15. ศาสตร์แห่งการตีความและแนวคิดทฤษฎีชาติพันธุ์วรรณนา ผู้แต่ง อ.นาวาโท ดร.อนุชา  ม่วงใหญ่ ร.น

12741 การพัฒนาจากมุมมองของสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา เล่ม 1

500 บาท

12741 การพัฒนาจากมุมมองของสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (Development from Socio-anthropological Perspectives) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2550 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9789749943670 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 978-974-9758984 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9789747552942 แนวการศึกษาราคา 300 บาท ISBN 9789749803905
หน่วยที่ 1. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ผู้แต่ง รศ.ดร.สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 
หน่วยที่ 2. ทฤษฎีสังคมวิทยา ผู้แต่ง รศ.ดร.สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 
หน่วยที่ 3. แนวทฤษฎีมานุษยวิทยา ผู้แต่ง ผศ.ดร.ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ อ.สิริพร สมบูรณ์บูรณะ อ.วิริยะ สว่างโชติ
หน่วยที่ 4. การพัฒนาตามมุมมองของสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ผู้แต่ง รศ.ดร.สัญญา สัญญาวิวัฒน์
หน่วยที่ 5. ทฤษฎีการพัฒนาในมุมมองที่เกี่ยวข้องกับสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ผู้แต่ง รศ.ดร.จุมพล หมินพานิช

12741 การพัฒนาจากมุมมองของสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา เล่ม 2

500 บาท

12741 การพัฒนาจากมุมมองของสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (Development from Socio-anthropological Perspectives) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2550 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9789749943670 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 978-974-975-898-4 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9789747552942 แนวการศึกษาราคา 300 บาท ISBN 9789749803905
หน่วยที่ 6. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา ผู้แต่ง รศ.ดร.จิตรา วีรบุรีนนท์ อ.น.ท.อาคม สุงตระกูล ร.น.
หน่วยที่ 7. วิวัฒนาการของการพัฒนาในประเทศ ผู้แต่ง อ.ธรรมรักษ์ การพิศิษฏ์
หน่วยที่ 8. กระบวนการและวิธีการพัฒนา ผู้แต่ง อ.ธรรมรักษ์ การพิศิษฏ์
หน่วยที่ 9. การศึกษาวิจัยการพัฒนาเชิงสังคมวิทยา ผู้แต่ง ผศ.ดร.ชัยวัชน์ หน่อรัตน์
หน่วยที่ 10.การศึกษาวิจัยการพัฒนาเชิงมานุษยวิทยา ผู้แต่ง รศ.ดร.ไพฑูรย์ มีกุศล

12741 การพัฒนาจากมุมมองของสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา เล่ม 3

500 บาท

12741 การพัฒนาจากมุมมองของสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (Development from Socio-anthropological Perspectives) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2550 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9789749943670 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 978-974-975-898-4 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9789747552942 แนวการศึกษาราคา 300 บาท ISBN 9789749803905
หน่วยที่ 11.วิธีการศึกษากรณีศึกษา (Case study) ผู้แต่ง รศ.ดร.พิชญ์ สมพอง
หน่วยที่ 12.กรณีศึกษาการศึกษาการพัฒนาภาคกลาง : บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ผู้แต่ง รศ.สุวิทย์
ไพทยวัฒน์ อ.น.ท.ดร.อนุชา ม่วงใหญ่ ร.น.
หน่วยที่ 13.กรณีศึกษาการศึกษาการพัฒนาภาคใต้ : เกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา ผู้แต่ง อ.ดร.สุดจิต
เจนนพกาญจน์ อ.น.ท.ดร.อนุชา ม่วงใหญ่ ร.น.
หน่วยที่ 14.กรณีศึกษาการศึกษาการพัฒนาภาคเหนือ : หมู่บ้านดอยปุย ตำบลดอยสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ ผู้แต่ง อ.น.ท.ดร.อนุชา ม่วงใหญ่ ร.น. อ.เตือนใจ ดีเทศ
หน่วยที่ 15.กรณีศึกษาการศึกษาการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดยโสธรกับการอนุรักษ์วัฒนธรรม ผู้แต่ง รศ.ดร.พิชญ์ สมพอง

 

13701 การจัดการขั้นสูงสำหรับสถาบันบริการสารสนเทศ เล่ม 1

700 บาท

13701 การจัดการขั้นสูงสำหรับสถาบันบริการสารสนเทศ (Advanced Management Information Institutions) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2551 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท ISBN 9789746438247 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท ISBN 9789746438254 แนวการศึกษาราคา 300 บาท ISBN978-9746438261
หน่วยที่ 1. หลักและทฤษฎีการจัดการ ผู้แต่ง รศ.ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต
หน่วยที่ 2. การกำหนดนโยบายการวางแผน และการจัดองค์การสถาบันบริการสารสนเทศ ผู้แต่ง รศ.บำเพ็ญ โรจน์ปรีชา
หน่วยที่ 3. การตัดสินใจในงานสารสนเทศ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ทัศนา หาญพล
หน่วยที่ 4. การบริหารงานบุคลากรสารสนเทศ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ทัศนา หาญพล 
หน่วยที่ 5. การพัฒนาบุคลากรสารสนเทศ ผู้แต่ง รศ.ชุติมา สัจจานันท์
หน่วยที่ 6. การบริหารการงบประมาณ การพัสดุ และการเงินสถาบันบริการสารสนเทศ ผู้แต่ง อ.วิภา โกยสุขโข อ.วนิดา ลิวนานนท์ชัย
หน่วยที่ 7. การจัดการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมสถาบันบริการสารสนเทศ ผู้แต่ง รศ.ดร.ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม

13701 การจัดการขั้นสูงสำหรับสถาบันบริการสารสนเทศ เล่ม 2

800 บาท

13701 การจัดการขั้นสูงสำหรับสถาบันบริการสารสนเทศ ()พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2551 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท ISBN9789746438247 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท ISBN 9789746438254 แนวการศึกษาราคา 300 บาท ISBN978-974643826
หน่วยที่ 8. การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์สถาบันบริการสารสนเทศ ผู้แต่ง รศ.สุมน อยู่สิน
หน่วยที่ 9. การตลาดในงานบริการสารสนเทศ ผู้แต่ง รศ.จิระภรณ์ ตันติชัยรัตนกูล อ.ประดิษฐา ศิริพันธ์
หน่วยที่ 10. การจัดการเอกสารสำนักงาน ผู้แต่ง ผศ.ดร.สมสรวง พฤติกุล
หน่วยที่ 11. นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ ผู้แต่ง รศ.ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์
หน่วยทื่ 12. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้แต่ง รศ.ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์
หน่วยที่ 13. กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการจัดการสถาบันบริการสารสนเทศ ผู้แต่ง ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ
หน่วยที่ 14. คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและภาวะผู้นำ ผู้แต่ง รศ.ชุติมา สัจจานันท์
หน่วยที่ 15. การประกันคุณภาพสถาบันบริการ ผู้แต่ง รศ.ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต อ.นงลักษณ์ ชายหาด 

13702 การวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ เล่ม 1

700 บาท

13702 การวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ (Research in Information Science) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2551 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท ISBN 9789746438278 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท ISBN 9789746438421แนวการศึกษา ราคา 300 บาท
หน่วยที่ 1 การวิจัยกับวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ ผู้แต่ง อ.บุญฑา วิศวไพศาล
หน่วยที่ 2 การกำหนดปัญหาการวิจัยและการปริทัศน์เอกสารและงานวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ชุติมา สัจจานันท์
หน่วยที่ 3 การออกแบบการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.พวา พันธุ์เมฆา รศ.สุจิตรา หังสพฤกษ์
หน่วยที่ 4 การวิจัยเชิงประวัติทางสารสนเทศศาสตร์ ผู้แต่ง ผศ.สุพรรณี วราทร
หน่วยที่ 5 การวิจัยเชิงคุณภาพทางสารสนเทศศาสตร์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.จันทิมา เขียวแก้ว
หน่วยที่ 6 การวิเคราะห์เนื้อหาทางสารสนเทศศาสตร์ ผู้แต่ง ผศ.ชลทิชา สุทธินิรันดร์กุล
หน่วยที่ 7 การวิจัยเชิงสำรวจทางสารสนเทศศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.พวา พันธุ์เมฆา

13702 การวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ เล่ม 2

800 บาท

13702 การวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ (Research in Information Science) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2551 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท ISBN 9789746438278 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท ISBN 9789746438421 แนวการศึกษา ราคา 300 บาท
หน่วยที่ 8 การวิจัยเชิงปฏิบัติการทางสารสนเทศศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.บุญศรี พรหมมาพันธุ์
หน่วยที่ 9 การวิจัยเชิงทดลองทางสารสนเทศศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.คุณธัม วศินเกษม ผศ.ดร.จันทิมา เขียวแก้วหน่วยที่ 10 การวิจัยประเมินผลทางสารสนเทศศาสตร์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ 
หน่วยที่ 11 สถิติเพื่อการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์ รศ.ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์
หน่วยที่ 12 คอมพิวเตอร์กับการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์  รศ.ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์
หน่วยที่ 13 การเขียนและการประเมินโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์
ผู้แต่ง รศ.ดร.ประภาวดี สืบสนธิ์
หน่วยที่ 14 การเผยแพร่และการประยุกต์ผลการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ทัศนา หาญพล 
หน่วยที่ 15 สถานภาพและทิศทางการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ชุติมา สัจจานันท์

13703 การจัดเก็บและการค้นหาสารสนเทศ เล่ม 1

400 บาท

13703 การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ (Information Storage and Retrieval) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2553  (หน่วยที่ 1-4) ราคา 400 บาท ISBN 9789746439817 เล่ม 2 (หน่วยที่ 5-10) ราคา 600 บาท ISBN 9789746439831 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9789746439848 แนวการศึกษา ราคา 300 บาท
หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ ผู้แต่ง ผศ.มาลี ล้ำสกุล
หน่วยที่ 2 ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ ผู้แต่ง รศ.ดร.สมพร พุทธาพิทักษ์ผล
หน่วยที่ 3 เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ลัดดา โกรติ
หน่วยที่ 4 มาตรฐานสำคัญในการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ ผู้แต่ง อ.ประดิษฐา ศิริพันธ์

13703 การจัดเก็บและการค้นหาสารสนเทศ เล่ม 2

600 บาท

13703 การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ (Information Storage and Retrieval) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2553 (หน่วยที่ 1-4) ราคา 400 บาท ISBN 9789746439817 เล่ม 2 (หน่วยที่ 5-10) ราคา 600 บาท ISBN 9789746439831 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9789746439848 แนวการศึกษา ราคา 300 บาท
หน่วยที่ 5 การวิเคราะห์และตัวแทนสารสนเทศ ผู้แต่ง อ.นันทพร ธนะกูลบริภัณฑ์ อ.สุภาภรณ์ สังข์ศรี
หน่วยที่ 6 การจัดทำดรรชนี ผู้แต่ง อ.นฤมล ปราชญโยธิน
หน่วยที่ 7 การควบคุมคำศัพท์ ผู้แต่ง อ.นฤมล ปราชญ์โยธิน
หน่วยที่ 8 สาระสังเขป ผู้แต่ง อ.กาญจนา ใจกว้าง
หน่วยที่ 9 การคืนคืนสารสนเทศ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ปัทมาพร เย็นบำรุง
หน่วยที่ 10 การค้นคืนสารสนเทศออนไลน์ มัลติมีเดีย และไฮเปอร์เท็กซท์ ผู้แต่ง อ.ดร.นฤมล รักษาสุข ผศ.ดร.ชนวัฒน์ ศรีสอ้าน ผศ.ดร.ปัทมาพร เย็นบำรุง รศ.ดร.สมพร พุทธาพิทักษ์ผล

13703 การจัดเก็บและการค้นหาสารสนเทศ เล่ม 3

500 บาท

13703 การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ (Information Storage and Retrieval) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2553 (หน่วยที่ 1-4) ราคา 400 บาท ISBN 9789746439817 เล่ม 2 (หน่วยที่ 5-10) ราคา 600 บาท ISBN 9789746439831 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท 9789746439848 แนวการศึกษา ราคา 300 บาท
หน่วยที่ 11 การค้นคืนสารสนเทศในยุคดิจิทัล ผู้แต่ง รศ.ดร.สำรวย กมลายุตต์ ผศ.ดร.อัษฏาพร ทรัพย์สมบูรณ์หน่วยที่ 12 ผู้ใช้ระบบค้นคืนสารสนเทศ ผู้แต่ง อ.ดร.อารีย์ ชื่นวัฒนา
หน่วยที่ 13 พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ ผู้แต่ง อ.ดร.อารีย์ ชื่นวัฒนา
หน่วยที่ 14 การประเมินระบบจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ ผู้แต่ง อ.ดร.นงเยาว์ เปรมกมลเนตร 
หน่วยที่ 15 ประเด็นสำคัญในการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ ผู้แต่ง รศ.ดร.สมพร พุทธาพิทักษ์ผล

13711 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ เล่ม 1

800 บาท

13711 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ (Technology for Information Management) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 800 บาท ISBN 9789749755648 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 700 บาท ISBN 9789749755655 แนวการศึกษาราคา 300 บาท ISBN9789746438261
หน่วยที่ 1 การจัดการสารสนเทศ ผู้แต่ง รศ.ดร.สมพร พุทธาพิทักษ์ผล
หน่วยที่ 2 ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ ผู้แต่ง อ.กาญจนา ใจกว้าง
หน่วยที่ 3 ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.สฤษดิ์พงษ์ ลิมปิษเฐียร
หน่วยที่ 4 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.นพพร โชติกกำจร 
หน่วยที่ 5 การจัดการข้อมูล ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุณี รักษาเกียรติศักดิ์
หน่วยที่ 6 บุคลากร อุตสาหกรรม และสมาคมวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้แต่ง อ.ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์
หน่วยที่ 7 จริยธรรมและปัญหาสังคมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้แต่ง อ.ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล อ.สุรางคณา แก้วจำนงค์
หน่วยที่ 8 การจัดการมาตรฐานและคุณภาพ ผู้แต่ง รศ.ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ 

13711 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ เล่ม 2

700 บาท

13711 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ (Technology for Information Management) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 800 บาท ISBN 9789749755648 เล่ม 2 ((หน่วยที่ 9-15) ราคา 700 บาท ISBN 9789749755655 แนวการศึกษาราคา 300 บาท ISBN9789746438261
หน่วยที่ 9 การพัฒนาระบบสารสนเทศ ผู้แต่ง อ.ภรณี ศรีสุทธิ์
หน่วยที่ 10 ความมั่นคงและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ผู้แต่ง อ.สุรสิทธิ์ วรรณไกรโรจน์
หน่วยที่ 11 การสร้างแบบจำลองข้อมูล ผู้แต่ง รศ.สำรวย กมลายุตต์
หน่วยทื่ 12 คลังข้อมูลและการจัดการความรู้ ผู้แต่ง อ.อิสระ บุรินทรามาตย์
หน่วยที่ 13 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเพิ่มประสิทธิผลในสำนักงาน ผู้แต่ง รศ.ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์
หน่วยที่ 14 เทคโนโลยีสารสนเทศในสถาบันบริการสารสนเทศ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ปัทมาพร เย็นบำรุง
หน่วยที่ 15 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ ผู้แต่ง รศ.จีราภรณ์ สุธัมมสภา รศ.สำรวย กมลายุตต์

13-714 สัมมนาการจัดการสารสนเทศ เล่ม 1

500 บาท

13714 สัมมนาการจัดการสารสนเทศ (Seminar in Information Management) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2550 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9789746454469 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9789746454476 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาืท ISBN 9789746454490
หน่วยที่ 1 ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศ ผู้แต่ง รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
หน่วยที่ 2 ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ ผู้แต่ง อ.ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์
หน่วยที่ 3 ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับผลกระทบของสื่อดิจิทัลต่อวิชาชีพสารสนเทศ นักสารสนเทศ และการจัดการสารสนเทศ ผู้แต่ง รศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท์
หน่วยที่ 4 ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการจัดเก็บสารสนเทศ ผู้แต่ง อ.ดร.วิชญะ นาครักษ์
หน่วยที่ 5 ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการค้นคืนสารสนเทศ  ผู้แต่งผศ.ดร.บุญเรือง เนียมหอม, อ.ดร. วิชญะ นาครักษ์

13-714 สัมมนาการจัดการสารสนเทศ เล่ม 2

500 บาท

13714 สัมมนาการจัดการสารสนเทศ (Seminar in Information Management) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2550 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9789746454469 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9789746454476 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9789746454490 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 6 ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการผลิตสารสนเทศ ผู้แต่ง รศ.ผกามาศ ผจญแกล้ว
หน่วยที่ 7 ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับแหล่งสารสนเทศ ผู้แต่ง รศ.ดร.ปภาวดี สืบสนธิ์ อ.ดร.นฤมล รักษาสุข
หน่วยที่ 8 ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการบริการสารสนเทศ ผู้แต่ง รศ.ดร.ปภาวดี สืบสนธิ์
หน่วยที่ 9 ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการสงวนรักษาสารสนเทศ ผู้แต่ง รศ.ดร.สมสรวง พฤติกุล
หน่วยที่ 10 ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการแปลงรูปสารสนเทศ ผู้แต่ง รศ.ดร.สมสรวง พฤติกุล

13-714 สัมมนาการจัดการสารสนเทศ เล่ม 3

500 บาท

13714 สัมมนาการจัดการสารสนเทศ (Seminar in Information Management) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2550 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9789746454469 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9789746454476 เล่ม 3 (หน่วยที่11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9789746454490
หน่วยทื่ 11 ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับห้องสมุดดิจิทัล ผู้แต่ง รศ.ดร.ปัทมาพร เย็นบำรุง รศ.ดร.สมพร พุทธาพิทักษ์ผล
หน่วยที่ 12 ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสารสนเทศ ผู้แต่ง รศ.ดร.สมพร พุทธาพิทักษ์ผล อ.ชัยวัฒน์ น่าชม
หน่วยที่ 13 ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ ผู้แต่ง รศ.จีราภรณ์ สุธัมมสภา
หน่วยที่ 14 ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับความร่วมมือในการจัดการสารสนเทศ ผู้แต่ง อ.วรนุช มานะวนิชย์
หน่วยที่ 15 ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อการจัดการสารสนเทศ ผู้แต่ง รศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท์

13715 สัมมนาการบริการสารสนเทศ เล่ม 1

800 บาท

13715 สัมมนาการบริการสารสนเทศ (Seminar in Information Services)เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2549 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 800 บาท ISBN 9789749757802 เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2550 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 700 บาท ISBN 9789749757932) แนวการศึกษาราคา 300 บาท ISBN 9789749757949
หน่วยที่ 1 ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการบริการสารสนเทศและการจัดการบริการสารสนเทศ ผู้แต่ง รศ.มาลี ล้ำสกุล
หน่วยที่ 2 ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับผู้ใช้และการใช้สารสนเทศ ผู้แต่ง อ.ดร.อารี ชื่นวัฒนา
หน่วยที่ 3 ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับแหล่งบริการสารสนเทศ ผู้แต่ง รศ.ดร.ทัศนา หาญพล
หน่วยที่ 4 ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับผู้ให้บริการสารสนเทศ ผู้แต่ง ผศ.กฤติกา จิวาลักษณ์
หน่วยที่ 5 ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับบริการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ ผู้แต่ง ผศ.กาญจนา ใจกว้าง
หน่วยที่ 6 ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับบริการตอบคำถามและการช่วยค้นคว้า ผู้แต่ง ผศ.สุภศรี กาหยี
หน่วยที่ 7 ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับบริการค้นคืนสารสนเทศและบริการแปรรูปชุดสารสนเทศ ผู้แต่ง อ.บุญเรือง เนียมหอม อ.ดร.วิชญะ นาครักษ์ ผศ.ชลทิชา สุทธินิรันดร์กุล
หน่วยที่ 8 ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับบริการสารสนเทศทันสมัยและการส่งเสริมการใช้สารสนเทศ ผู้แต่ง รศ.สีปาน ทรัพย์ทอง

13715 สัมมนาการบริการสารสนเทศ เล่ม 2

700 บาท

13715 สัมมนาการบริการสารสนเทศ (Seminar in Information Services) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2549 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 800 บาท ISBN 9789749757802 เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2550 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 700 บาท ISBN 9789749757932 แนวการศึกษาราคา 300 บาท ISBN 9789749757949
หน่วยที่ 9 ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสารสนเทศและธุรกิจบริการสารสนเทศ ผู้แต่ง รศ.ดร.สมพร พุทธาพิทักษ์ผล รศ.จุมพจน์ วนิชกุล อ.ชัยวัฒน์ น่าชม
หน่วยที่ 10 ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการประเมินบริการสารสนเทศ ผู้แต่ง ผศ.ชลทิชา สุทธินิรันดร์กุล
หน่วยทื่ 11 ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับห้องสมุดดิจิทัล ผู้แต่ง รศ.ดร.ปัทมาพร เย็นบำรุง รศ.ดร.สมพร พุทธาพิทักษ์ผล
หน่วยที่12 ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับกฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการบริการสารสนเทศ ผู้แต่ง ผศ.สุรีรัตน์ ประจนปัจจนึก รศ.มาลี ล้ำสกุล
หน่วยที่ 13 ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับความร่วมมือในการบริการสารสนเทศ ผู้แต่ง อ.วรนุช สุนทรวินิต อ.บุญฑา วิศวไพศาล
หน่วยที่ 14 ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริการสารสนเทศ ผู้แต่ง รศ.สำรวย กมลายุตต์
หน่วยที่ 15 ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อการบริการสารสนเทศผู้แต่ง รศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท์

 

13721 การจัดการขั้นสูงสำหรับองค์การสารสนเทศ เล่ม 1

800 บาท

13721 การจัดการขั้นสูงสำหรับองค์การสารสนเทศ (Advanced Management of Information Organizations) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 800 บาท ISBN 9786161612948 เล่ม 2  (หน่วยที่ 9-15) ราคา 700 บาท ISBN 9786161612993
หน่วยที่ 1. การจัดการองค์การ ผู้แต่ง รศ.ดร.เสน่ห์  จุ้ยโต 
หน่วยที่ 2. การจัดการเชิงกลยุทธ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์
หน่วยที่ 3. การจัดการความเสี่ยงและการจัดการการเปลี่ยนแปลง ผู้แต่ง รศ.ดร.จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์ รศ.ดร.น้ำทิพย์  วิภาวิน
หน่วยที่ 4. การจัดการองค์การสารสนเทศ ผู้แต่ง รศ.ดร.น้ำทิพย์  วิภาวิน
หน่วยที่ 5. การจัดการสารสนเทศและการจัดการความรู้ ผู้แต่ง รศ.ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน
หน่วยที่ 6. การจัดการงานสำนักงานขององค์การสารสนเทศ ผู้แต่ง รศ.ดร.สมสรวง พฤติกุล
หน่วยที่ 7. การจัดการและการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสารสนเทศ ผู้แต่ง รศ.ดร.สมทรวง  พฤติกุล  ศ.ดร.ชุติมา  สัจจานันท์
หน่วยที่ 8. ผู้บริหารกับการจัดการองค์การสารสนเทศ  ผู้แต่ง รศ.ดร.ทัศนา หาญพล

13721 การจัดการขั้นสูงสำหรับองค์การสารสนเทศ เล่ม 2

700 บาท

13721 การจัดการขั้นสูงสำหรับองค์การสารสนเทศ (Advanced Management of Information Organizations) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 800 บาท ISBN 9786161612948 เล่ม 2  (หน่วยที่ 9-15) ราคา 700 บาท ISBN 9786161612993
หน่วยที่ 9. ภาวะผู้นำ จริยธรรม และจรรยาบรรณสารสนเทศ ผู้แต่ง ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท์ 
หน่วยที่ 10. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับองค์การสารสนเทศ ผู้แต่ง รศ.ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ อ.ดร.ทัดทอง พราหมณี
หน่วยที่ 11. การตลาดและการจัดการลูกค้าสัมพันธ์สำหรับองค์การสารสนเทศ ผู้แต่ง รศ.จิระภรณ์  ตันติชัยรัตนกูล รศ.ดร.เชาว์ โรจนแสง
หน่วยที่ 12. การจัดการคุณภาพขององค์การสารสนเทศ ผู้แต่ง อ.มยุรี  ผ่องผุดพันธ์ อ.ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ
หน่วยที่ 13. การประเมินองค์การสารสนเทศ ผู้แต่ง รศ.ดร.จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์ รศ.ปราณี อัศวภูษิตกุล
หน่วยที่ 14. การประยุกต์การวิจัยเพื่อการจัดการองค์การสารสนเทศและการตัดสินใจ ผู้แต่ง ศ.ดร.ชุติมา  สัจจานันท์
หน่วยที่ 15. แนวโน้มการจัดการองค์การสารสนเทศ ผู้แต่ง รศ.ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน รศ.ยืน  ภู่วรวรรณ

13722 การวิจัยและสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์ เล่ม 1

800 บาท

13722 การวิจัยและสถิคิประยุกต์ทางสารสนเทศ (Research and Applied Statistics for Information Science) ปรับปรุงครั้งที่ พ.ศ.2560 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 800 บาท (ISBN 978-616-161-365-5) เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 700 บาท (ISBN 978-616-161-397-6)
หน่วยที่ 1 การวิจัยกับวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ ผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์
หน่วยที่ 2 การกำหนดปัญหาการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์และการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์
หน่วยที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ (1) ผู้แต่ง รองศาตราจารย์พวา พันธุ์เมฆา
หน่วยที่ 4 ระเบียบวิธีวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ (2)  ผู้แต่ง รองศาตราจารย์พวา พันธุ์เมฆา
หน่วยที่ 5 การวิจัยเชิงสำรวจทางสารสนเทศศาสตร์ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ พวา พันธุ์เมฆา 
หน่วยที่ 6  การวิจัยเอกสารและการวิเคราะห์เนื้อหาทางสารสนเทศศาสตร์ ผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ (ผู้ปรับปรุง) รองศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา เขียวแก้ว (ผู้ปรับปรุง) รองศาสตราจารย์สุพรรณี วราทร (ผู้เขียนเดิม) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลทิชา สุทธินิรันดร์กุล (ผู้เขียนเดิม)
หน่วยที่ 7 การวิจัยประเมินและการวิจัยเชิงทดลองทางสารสนเทศศาสตร์ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.บุญศรีพรหมมาพันธุ์ รองศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา เขียวแก้ว
หน่วยที่ 8 การวิจัยเชิงคุณภาพทางสารสนเทศศาสตร์ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา เขียวแก้ว

13722 การวิจัยและสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์ เล่ม 2

700 บาท

13722 การวิจัยและสถิคิประยุกต์ทางสารสนเทศ (Research and Applied Statistics for Information Science) ปรับปรุงครั้งที่ พ.ศ.2560 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 800 บาท (ISBN 978-616-161-365-5) เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 700 บาท (ISBN 978-616-161-397-6)
หน่วยที่ 9 การวิจัยเชิงพัฒนาระบบสารสนเทศ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์ (ผู้ปรับปรุง) รองศาสตราจารย์สำรวย กมลายุตต์ (ผู้เขียนเดิม)
หน่วยที่ 10 สถิติเพื่อการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์
หน่วยที่ 11 การใช้โปรแกรมสำเร็จวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลสถิติพรรณนาทางสารสนเทศศาสตร์ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์พวา พันธุ์เมฆา รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์  
หน่วยที่ 12 การใช้โปรแกรมสำเร็จวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอและแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติอ้างอิงทางสารสนเทศศาสตร์ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์  
หน่วยที่ 13 การเขียนโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน
หน่วยที่ 14 การเผยแพร่งานวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ ผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์
หน่วยที่ 15 สถานภาพและทิศทางการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ ผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์

13723 การจัดโครงสร้างสารสนเทศและการค้นคืน เล่ม 1

700 บาท

13723 การจัดโครงสร้างสารสนเทศและการค้นคืน (Information Organization and Retrieval) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท ISBN 9786161612917 เล่ม 2  (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท ISBN 9786161613198
หน่วยที่ 1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างสารสนเทศและการค้นคืน ผู้แต่ง รศ.มาลี ล้ำสกุล รศ.ดร.สมพร พุทธาพิทักษ์ผล 
หน่วยที่ 2. การจัดหมวดหมู่สารสนเทศ ผู้แต่ง รศ.สุภาพร ภัทราคร
หน่วยที่ 3. การสร้างดรรชนี ผู้แต่ง อ.นฤมล ปราชญโยธิน
หน่วยที่ 4. การควบคุมคำศัพท์ ผู้แต่ง อ.นฤมล ปราชญโยธิน
หน่วยที่ 5. สาระสังเขป ผู้แต่ง ผศ.กาญจนา ใจกว้าง
หน่วยที่ 6. ตัวแทนสารสนเทศ ผู้แต่ง อ.นันทพร ธนะกูลบริภัณฑ์
หน่วยที่ 7. มาตรฐานสำคัญในการจัดโครงสร้างสารสนเทศ ผู้แต่ง รศ.ดร.สมพร พุทธาพิทักษ์ผล

13723 การจัดโครงสร้างสารสนเทศและการค้นคืน เล่ม 2

800 บาท

13723 การจัดโครงสร้างสารสนเทศและการค้นคืน (Information Organization and Retrieval) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท ISBN 9786161612917 เล่ม 2  (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท ISBN 9786161613198
หน่วยที่ 8 สถาปัตยกรรมสารสนเทศ  ผู้แต่ง รศ.ดร.สมพร พุทธาพิทักษ์ผล รศ.ดร.อัษฎาพร ทรัพย์สมบูรณ์
หน่วยที่ 9. การค้นคืนสารสนเทศ ผู้แต่ง รศ.ดร.ปัทมาพร เย็นบำรุง 
หน่วยที่ 10. เทคนิคของระบบค้นคืนสารสนเทศในยุคดิจิทัล ผู้แต่ง รศ.สำรวย กมลายุตต์  รศ.ดร.อัษฎาพร ทรัพย์สมบูรณ์
หน่วยที่ 11. การค้นคืนสารสนเทศทางเว็บ ผู้แต่ง รศ.ดร.ปัทมาพร เย็นบำรุง
หน่วยที่ 12. ห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล ผู้แต่ง รศ.ดร.สมพร พุทธาพิทักษ์ผล
หน่วยที่ 13. พฤติกรรมสารสนเทศ ผู้แต่ง รศ.ดร.สมพร พุทธาพิทักษ์ผล ผศ.ดร.อารีย์ ชื่นวัฒนา
หน่วยที่ 14. การศึกษาผู้ใช้และการใช้สารสนเทศ ผู้แต่ง ผศ.ดร.อารีย์ ชื่นวัฒนา
หน่วยที่ 15. การประเมินระบบค้นคืนสารสนเทศ ผู้แต่ง อ.ดร.นงเยาว์ ศรีพรมสุข

13731 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ เล่ม 1

700 บาท

13731 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ (Technology for Information Management) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท ISBN 9786161621759 เล่ม 2  (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท ISBN 9786161622459
หน่วยที่ 1. การจัดการสารสนเทศ ผู้แต่ง รศ.ดร.สมพร พุทธาพิทักษ์ผล 
หน่วยที่ 2. ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.วรัญญา ปุณณวัฒน์
หน่วยที่ 3. ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.สฤษดิ์พงษ์ ลิมปิษเฐียร (ผู้เขียนเดิม) ผศ.วิชาญ ทุมทอง (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 4. การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผู้แต่ง อ.สาโรช เมาลานนท์ (ผู้เขียนเดิม) ผศ.ดร.สุชาดา สิทธิ์จงสถาพร (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 5. เทคโนโลยีดิจิทัลและการปรับเปลี่ยนทางดิจิทัล ผู้แต่ง อ.ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์
หน่วยที่ 6. การจัดการข้อมูลและฐานข้อมูล ผู้แต่ง ผศ.ดร.วราภรณ์ วิยานนท์
หน่วยที่ 7. การพัฒนาระบบสารสนเทศ ผู้แต่ง อ.ภรณี ศรีสุทธิ์ (ผู้เขียนเดิม) อ.พรภัทร์ ศิริธรรมกุล (ผู้ปรับปรุง)

13731 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ เล่ม 2

800 บาท

13731 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ (Technology for Information Management) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท ISBN 9786161621759 เล่ม 2  (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท ISBN 9786161622459
หน่วยที่ 8 ระบบการวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุณี รักษาเกียรติศักดิ์ ผศ.ดร.วราภรณ์ วิยานนท์
หน่วยที่ 9. เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเนื้อหาในองค์การ ผู้แต่ง อ.จิตใส เก่งสาริกิจ (ผู้เขียนเดิม) รศ.ดร.ปัทมาพร เย็นบำรุง (ผู้เขียนเดิม) ผศ.ดร.ทรลักษณ์ สกุลวิจิตร์สินธุ (ผู้ปรับปรุง) 
หน่วยที่ 10. เทคโนโลยีเพื่อการจัดการความรู้ ผู้แต่ง อ.ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์
หน่วยที่ 11. เทคโนโลยีเพื่อความร่วมมือในการทำงาน ผู้แต่ง อ.ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์
หน่วยที่ 12. แพลตฟอร์มดิจิทัล ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุชาดา สิทธิ์จงสถาพร
หน่วยที่ 13. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีธรรมาภิบาล ผู้แต่ง อ.กำพล ศรธนะรัตน์ (ผู้เขียนเดิม) อ.ขวัญชัย เขมนิจกุล (ผู้เขียนเดิม) อ.จิราธิป เตชะเสน (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 14. ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ผู้แต่ง อ.สุรสิทธิ์ วรรณไกรโรจน์ (ผู้เขียนเดิม) อ. น.อ.ดร.ณัฐวุฒิ สามไพบูลย์ (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 15. จริยธรรมและปัญหาสังคมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้แต่ง อ.สุรางคณา วายุภาพ (แก้วจำนงค์) (ผู้เขียนเดิม) อ.น.อ.ดร.ณัฐวุฒิ สามไพบูลย์ (ผู้ปรับปรุง)

13733 ผู้ใช้และการบริหารสารสนเทศ เล่ม 1

800 บาท

13733 ผู้ใช้และการบริการสารสนเทศ (Users and Information Services) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่1-8) ราคา 800 บาท ISBN 9786161601331 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 700 บาท ISBN 9786161601614 แนวการศึกษา 300 บาท
หน่วยที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับการบริการสารสนเทศ ผู้แต่ง รศ.มาลี ล้ำสกุล
หน่วยที่ 2  การจัดการบริการสารสนเทศ ผู้แต่ง รศ.มาลี ล้ำสกุล 

หน่วยที่ 3  แหล่งสารสนเทศ ผู้แต่ง อ.ดร.นฤมล รักษาสุข
หน่วยที่ 4 ผู้ให้บริการสารสนเทศ ผู้แต่ง รศ.สีปาน ทรัพย์ทอง
หน่วยที่ 5 ผู้ใช้การบริการสารสนเทศ ผู้แต่ง ผศ.ดร.อารีย์ ชื่นวัฒนา
หน่วยที่ 6 พฤติกรรมสารสนเทศ ผู้แต่ง ผศ.ดร.อารีย์ ชื่นวัฒนา
หน่วยที่ 7 การศึกษาผู้ใช้ ผู้แต่ง ผศ.ดร.อารีย์ ชื่นวัฒนา
หน่วยที่ 8 การส่งเสริมการใช้บริการสารสนเทศ ผู้แต่ง รศ.สีปาน ทรัพย์ทอง

13733 ผู้ใช้และการบริหารสารสนเทศ เล่ม 2

700 บาท

13733 ผู้ใช้และการบริการสารสนเทศ (Users and Information Services) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่1-8) ราคา 800 บาท ISBN 9786161601331 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 700 บาท ISBN 9786161601614 แนวการศึกษา 300 บาท
หน่วยที่ 9 เทคโนโลยีเพื่อการบริการสารสนเทศ ผู้แต่ง รศ.สำรวย กมลายุตต์
หน่วยที่  10 อุตสาหกรรมสารสนเทศ ผู้แต่ง รศ.ดร.สมพร พุทธา
พิทักษ์ผล
หน่วยที่ 11 คุณภาพและมาตรฐานการบริการสารสนเทศ ผู้แต่ง
รศ.ดร.สมพร พุทธาพิทักษ์ผล
หน่วยที่ 12 การประเมินบริการสารสนเทศ ผู้แต่ง ผศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล
หน่วยที่ 13 กฎหมายและจรรยาบรรณ์ในการบริการสารสนเทศ ผู้แต่ง ผศ.สุรีรัตน์ ประจนปัจจนึก รศ.มาลี ล้ำสกุล
หน่วยที่ 14 ความร่วมมือในการบริการสารสนเทศ ผู้แต่ง อ.ดร.นฤมล รักษาสุข
หน่วยที่ 15 ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการบริการสารสนเทศ ผู้แต่ง ผศ.กาญจนา ใจกว้าง

13734 การจัดการความรู้ เล่ม 1

800 บาท

13734 การจัดการความรู้ (Knowledge Management) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 800 บาท ISBN 9786161600907 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 700 บาท ISBN 9786161601058 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการความรู้ ผู้แต่ง รศ.ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน
หน่วยที่ 2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการความรู้ ผู้แต่ง รศ.ดร.จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์
หน่วยที่ 3 แนวคิดและองค์ประกอบของกระบวนการจัดการความรู้ ผู้แต่ง รศ.ดร.ทัศนา หาญพล
หน่วยที่ 4 กลยุทธ์การจัดการความรู้ ผู้แต่ง รศ.สำรวย กมลายุตต์
หน่วยที่ 5 การจัดทำแผนการจัดการความรู้ ผู้แต่ง อ.ดร.วิลาวัลย์ มาคุ้ม
หน่วยที่ 6 องค์การแห่งการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้แต่ง อ.ดร.ศุมรรษตรา แสนวา รศ.ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน
หน่วยที่ 7 ระบบการจัดการความรู้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการความรู้ ผู้แต่ง อ.ดร.ทัดทอง พราหมณี
หน่วยที่ 8 การสร้างคลังความรู้ ผู้แต่ง อ.ดร.ทัดทอง พราหมณี

13734 การจัดการความรู้ เล่ม 2

700 บาท

13734 การจัดการความรู้ (Knowledge Management) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 800 บาท ISBN 9786161600907 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 700 บาท ISBN 9786161600158 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 9 แนวคิดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ การวัดและการประเมินผลกับการจัดการความรู้ ผู้แต่ง รศ.สำรวย กมลายุตต์
หน่วยที่ 10 กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับการจัดการความรู้ ผู้แต่ง อ.ดร.วราภรณ์ วนาพิทักษ์
หน่วยที่ 11 การจัดการความรู้กับการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผู้แต่ง อ.ดร.นฤมล รื่นไวย์
หน่วยที่ 12 การจัดการความรู้กับการวิจัย ผู้แต่ง อ.ดร.ธนพรรณ กุลจันทร์
หน่วยที่ 13 แนวปฏิบัติที่ดีของการจัดการความรู้และกรณีศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีของการจัดการความรู้ในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ผู้แต่ง อ.ดร.ผุสดี ดอกพรม รศ.ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน 
หน่วยที่ 14 การจัดการความรู้กับการพัฒนาชุมชน ผู้แต่ง รศ.ดร.พรทิพย์ อุดมสิน
หน่วยที่ 15 แนวปฏิบัติที่ดีและกรณีศึกษาของการจัดการความรู้ในชุมชน ผู้แต่ง รศ.ดร.พรทิพย์ อุดมสิน

13736 การจัดการความรู้และบิกดาต้า เล่ม 1

800 บาท

13736 การจัดการความรู้และบิกดาตา  (Management of Knowledge and Big Data) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 800 บาท ISBN 9786161613174 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 700 บาท ISBN 9786161614485
หน่วยที่ 1. ความรู้เบื้องต้นและแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการความรู้ ผู้แต่ง รศ.ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน รศ.ดร.จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์
หน่วยที่ 2. แนวคิดและองค์ประกอบของกระบวนการจัดการความรู้ ผู้แต่ง รศ.ดร.ทัศนา หาญพล
หน่วยที่ 3. กลยุทธ์การจัดการความรู้ ผู้แต่ง รศ.สำรวย กมลายุตต์
หน่วยที่ 4. องค์การแห่งการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้แต่ง อ.ดร.สุมรรษตรา แสนวา รศ.ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน
หน่วยที่ 5. การสร้างคลังความรู้ ผู้แต่ง อ.ดร.ทัดทอง พราหมณี
หน่วยที่ 6 กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับการจัดการความรู้ ผู้แต่ง อ.ดร.วราภรณ์ วนาพิทักษ์
หน่วยที่ 7 การจัดการความรู้กับการวิจัย ผู้แต่ง อ.ดร.ธนพรรณ กุลจันทร์
หน่วยที่ 8. แนวปฏิบัติที่ดีและกรณีศึกษาของการจัดการความรู้ในชุมชน ผู้แต่ง รศ.ดร.พรทิพย์ อุดมสิน

13736 การจัดการความรู้และบิกดาต้า เล่ม 2

700 บาท

13736 การจัดการความรู้และบิกดาตา  (Management of Knowledge and Big Data) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา800 บาท ISBN 9786161613174 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 700 บาท ISBN 9786161614485
หน่วยที่ 9. แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับบิกดาตา ผู้แต่ง รศ.สำรวย กมลายุตต์
หน่วยที่ 10 เทคโนโลยีและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับบิกดาตา ผู้แต่ง รศ.ดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย
หน่วยที่ 11. หลักการทำงานพื้นฐานและการวิเคราะห์บิกดาตา ผู้แต่ง ผศ.ดร.วฤษาย์ ร่มสายหยุด
หน่วยที่ 12. การเรียนรู้ของเครื่อง ผู้แต่ง อ.ดร.ฐิติมา ศรีวัฒนกุล
หน่วยที่ 13 การพัฒนา ติดตั้งและประยุกต์บิกดาตาในองค์กร ผู้แต่ง อ.ดร.วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ
หน่วยที่ 14 ธรรมาภิบาลบิกดาตา ผู้แต่ง รศ.สำรวย กมลายุตต์
หน่วยที่ 15 กรณีศึกษาการประยุกต์บิกดาตา ผู้แต่ง อ.ดร.วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ

13787 การศึกษาค้นคว้าอิสระ เล่ม 1

600 บาท

13799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตสารสนเทศศาสตร์ เล่ม 1

900 บาท

13799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตสารสนเทศศาสตร์ (Graduate Professional Experience in Information Science) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 หน่วยที่ 1-9 ราคา 900 บาท ISBN 9789746459730
หน่วยที่ 1 การจัดการองค์การในสถาบันบริการสารสนเทศ ผู้แต่ง รศ.ดร.ทัศนา หาญพล
หน่วยที่ 2 การแก้ปัญหาการจัดการสารสนเทศในงานสารสนเทศ ผู้แต่ง รศ.ดร.ทัศนา หาญพล
หน่วยที่ 3 เทคโนโลยีกับการจัดการสารสนเทศ ผู้แต่ง รศ.ดร.สมพร พุทธาพิทักษ์ผล
หน่วยที่ 4 การจัดการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันบริการสารสนเทศ ผู้แต่ง รศ.ดร.สมพร พุทธาพิทักษ์ผล
หน่วยที่ 5 การพัฒนาภาวะผู้นำในวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ ผู้แต่ง ผศ.กาญจนา ใจกว้าง อ.กฤติกา จิวาลักษณ์
หน่วยที่ 6 การทำงานเป็นทีมและมนุษย์สัมพันธ์ในวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ ผู้แต่ง ผศ.กาญจนา ใจกว้าง
หน่วยที่ 7 บุคลิกภาพและการสมาคมในวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ ผู้แต่ง อ.กฤติกา จิวาลักษณ์
หน่วยที่ 8 การพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพของนักสารสนเทศ ผู้แต่ง รศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท์
หน่วยที่ 9 การสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท์