15711 ปรัชญานิเทศศาสตร์และทฤษฎีการสื่อสาร เล่ม 1

500 บาท

15711 ปรัชญานิเทศศาสตร์และทฤษฎีการสื่อสาร เล่ม 2

500 บาท

15711 ปรัชญานิเทศศาสตร์และทฤษฎีการสื่อสาร เล่ม 3

500 บาท

15712 การวิจัยและสถิติประยุกตืทางนิเทศศาสตร์ เล่ม 1

800 บาท

15712 การวิจัยและสถิติประยุกตืทางนิเทศศาสตร์ เล่ม 2

700 บาท

15713 เทคโนโลยีการจัดการการสื่อสาร เล่ม 1

700 บาท

15713 เทคโนโลยีการจัดการการสื่อสาร เล่ม 2

800 บาท

15714 ทฤษฏีการสื่อสาร เล่ม 1

500 บาท

15714 ทฤษฏีการสื่อสาร เล่ม 2

500 บาท

15714 ทฤษฏีการสื่อสาร เล่ม 3

500 บาท

15715 การวิจัยการสื่อสาร เล่ม 1

600 บาท

15715 การวิจัยการสื่อสาร เล่ม 2

600 บาท

15716 นวัตกรรมการสื่อสาร เล่ม 1

500 บาท

15716 นวัตกรรมการสื่อสาร เล่ม 2

400 บาท

15717 การบูรณาการการสื่อสาร เล่ม 1

700 บาท

15717 การบูรณาการการสื่อสาร เล่ม 2

800 บาท

16702 สัมมนานิเทศศาสตร์ เล่ม 1

600 บาท

16703 บูรณาการวิชาชีพนิเทศศาสตร์ เล่ม 1

500 บาท

600 บาท

16704 การประยุกต์นิเทศศาสตร์เพื่อการพัฒนา เล่ม 1

16711 นิเทศศาสตร์ศึกษา เล่ม 1

500 บาท

16712 สัมมนานิเทศศาสตร์ เล่ม 1

600 บาท

16713 การบูรณาการวิชาชีพเพื่อประยุกต์ใช้ในงานนิเทศศาสตร์ เล่ม 1

800 บาท

16714 ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารกิจการสื่อสาร เล่ม 1

500 บาท

16715 การวิจัยการบริหารกิจการสื่อสาร เล่ม 1

500 บาท

16715 การวิจัยการบริหารกิจการสื่อสาร เล่ม 2

400 บาท

16720 นโยบายการสื่อสารและการกำกับดูแล เล่ม 1

800 บาท

16797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ เล่ม 1

600 บาท

17706 ทฤษฏีการสื่อสารการเมืองและการปกครองท้องถิ่นเล่ม 1

600 บาท

17706 ทฤษฏีการสื่อสารการเมืองและการปกครองท้องถิ่นเล่ม 2

600 บาท

17707 การวิจัยการสื่อสารการเมืองและการปกครองท้องถิ่นเล่ม 1

700 บาท

17707 การวิจัยการสื่อสารการเมืองและการปกครองท้องถิ่นเล่ม 2

600 บาท

Close Menu
Close Panel