15711 ปรัชญานิเทศศาสตร์และทฤษฎีการสื่อสาร เล่ม 1

500 บาท

15711 ปรัชญานิเทศศาสตร์และทฤษฏีการสื่อสาร (Philosophy of Communication Arts and Communication Theory) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9786161606244 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9786161606459 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9786161606770
หน่วยที่ 1. ปรัชญานิเทศศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.กาญจนา แก้วเทพ
หน่วยที่ 2. ศาสตร์ว่าด้วยสังคมกับทฤษฎีการสื่อสาร ผู้แต่ง รศ.ดร.สมสุข หินวิมาน
หน่วยที่ 3. แนวคิดหลักด้านการสื่อสาร ผู้แต่ง ผศ.ดร.ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร
หน่วยที่ 4. ทฤษฎีการสื่อสารตามทัศนะของสำนักหน้าที่นิยม ผู้แต่ง รศ.ดร.กาญจนา แก้วเทพ
หน่วยที่ 5. ทฤษฎีการสื่อสารตามทัศนะของสำนักทฤษฎีวิพากษ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.กาญจนา แก้วเทพ

15711 ปรัชญานิเทศศาสตร์และทฤษฎีการสื่อสาร เล่ม 2

500 บาท

15711 ปรัชญานิเทศศาสตร์และทฤษฏีการสื่อสาร (Philosophy of Communication Arts and Communication Theory) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9786161606244 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9786161606459 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9786161606770
หน่วยที่ 6. ทฤษฎีสำนักวัฒนธรรมศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.สมสุข หินวิมาน
หน่วยที่ 7. ทฤษฎีว่าด้วยเนื้อหา/สารและความหมาย ผู้แต่ง รศ.ดร.กาญจนา แก้วเทพ
หน่วยที่ 8. ทฤษฎีการสื่อสารภายในบุคคลและระหว่างบุคคล ผู้แต่ง รศ.ดร.บุษบา สุธีรธร
หน่วยที่ 9. ทฤษฎีการสื่อสารกลุ่มเล็ก การสื่อสารในครอบครัวและการสื่อสารสาธารณะชน ผู้แต่ง รศ.จันทนา ทองประยูร
หน่วยที่ 10. ทฤษฎีการสื่อสารชุมชน ผู้แต่ง รศ.ดร.กำจร หลุยยะพงศ์

15711 ปรัชญานิเทศศาสตร์และทฤษฎีการสื่อสาร เล่ม 3

500 บาท

15711 ปรัชญานิเทศศาสตร์และทฤษฏีการสื่อสาร (Philosophy of Communication Arts and Communication Theory) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9786161606244 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9786161606459 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9786161606770
หน่วยที่ 11. ทฤษฎีการสื่อสารองค์การ ผู้แต่ง รศ.ดร.รสชงพร โกมลเสวิน
หน่วยที่ 12. ทฤษฎีการสื่อสารมวลชน ผู้แต่ง รศ.ดร.พีระ จิรโสภณ
หน่วยที่ 13. ทฤษฎีการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้แต่ง รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์
หน่วยที่ 14. ทฤษฎีการสื่อสารกับโลกาภิวัตน์ ผู้แต่ง รศ.ดร.สมสุข หินวิมาน
หน่วยที่ 15. การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสื่อสาร ผู้แต่ง รศ.ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์

15712 การวิจัยและสถิติประยุกตืทางนิเทศศาสตร์ เล่ม 1

800 บาท

15712 การวิจัยและสถิติประยุกต์ทางนิเทศศาสตร์ (Research and Applied Statistics in Communication Arts) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 800 บาท ISBN 9786161603151 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 700 บาท ISBN 9786161603144 แนวการศึกษาราครา 300 บาท
หน่วยที่ 1. ปรัชญาของการวิจัย ผู้แต่ง รศ.ดร.ธนวดี บุญลือ
หน่วยที่ 2. กระบวนการสร้างแนวคิดในการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ ผู้แต่ง  รศ.ดร.บุญเลิศ ศุภดิลก
หน่วยที่ 3. การออกแบบการวิจัย ผู้แต่ง รศ.จันทนา ทองประยูร
หน่วยที่ 4. ตัวแปร การวัด และเครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้แต่ง รศ.จันทนา ทองประยูร
หน่วยที่ 5. การเลือกตัวอย่าง ผู้แต่ง รศ.ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์
หน่วยที่ 6. การวิจัยเชิงสำรวจปริมาณ ผู้แต่ง ผศ.อรสา ปานขาว
หน่วยที่ 7. การวิจัยเชิงทดลอง ผู้แต่ง รศ.จันทนา ทองประยูร
หน่วยที่ 8. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ผู้แต่ง รศ.ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์

15712 การวิจัยและสถิติประยุกตืทางนิเทศศาสตร์ เล่ม 2

700 บาท

15712 การวิจัยและสถิติประยุกต์ทางนิเทศศาสตร์ (Research and Applied Statistics in Communication Arts) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 800 บาท ISBN 9786161603151 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 700 บาท ISBN 9786161603144 แนวการศึกษาราครา 300 บาท
หน่วยที่ 9. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติอ้างอิง ผู้แต่ง รศ.ดร.บุญศรี พรหมมาพันธุ์
หน่วยที่ 10. การวิจัยเอกสาร ผู้แต่ง ศ.ดร.พรทิพย์ ดีสมโชค
หน่วยที่ 11. การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้แต่ง ศ.ดร.พรทิพย์ ดีสมโชค
หน่วยที่ 12. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้แต่ง ศ.ดร.พรทิพย์ ดีสมโชค
หน่วยที่ 13. การวิจัยเชิงประเมินทางนิเทศศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.กาญจนา วัธนสุนทร
หน่วยที่ 14. การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย ผู้แต่ง รศ.ดร.พรทิพย์ พิมลสินธุ์
หน่วยที่ 15. กรณีศึกษาการวิจัยแบบผสมผสาน ผู้แต่ง รศ.มาลี บุญศิริพันธ์

15713 เทคโนโลยีการจัดการการสื่อสาร เล่ม 1

700 บาท

15713 เทคโนโลยีการจัดการการสื่อสาร (Technology for Communication Management) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท ISBN 9786161607838 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท ISBN 9786161607531 
หน่วยที่ 1 แนวคิดและทฤษฎีและเทคโนโลยีการจัดการการสื่อสาร ผู้แต่ง รศ.ธนชัย ยมจินดา
หน่วยที่ 2 เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมที่มีผลต่อ การจัดการการสื่อสาร ผู้แต่ง รศ.ดร.สุรัตน์ เมธีกุล (ผู้เขียนเดิม) ผศ.ดร.มนวิภา วงรุจิระ (ผู้ปรับปรุง) 
หน่วยที่ 3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการสื่อสาร ผู้แต่ง ศ.พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ศรีดี
หน่วยที่ 4 การจัดทำนโยบายและแผนการสื่อสาร ผู้แต่ง รศ.ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต รศ.พรสิทธิ์ พัฒธนานุรักษ์
หน่วยที่ 5 การกำกับดูแลกิจการการสื่อสาร ผู้แต่ง รศ.พ.ต.ท.หญิง ดร.ศิริวรรณ อนันต์โท
หน่วยที่ 6 กิจการการสื่อสารภาคเอกชน ผู้แต่ง รศ.จันทนา ทองประยูร รศ.พรสิทธิ์ พัฒธนานุรักษ์
หน่วยที่ 7 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ ผู้แต่ง รศ.ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ 

15713 เทคโนโลยีการจัดการการสื่อสาร เล่ม 2

800 บาท

15713 เทคโนโลยีการจัดการการสื่อสาร (Technology for Communication Management) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท ISBN 9786161607838 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท ISBN 9786161607531 
น่วยที่ 8 การจัดการการสื่อสารเชิงประยุกต์ ผู้แต่ง ศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ สโรบล รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว
หน่วยที่ 9 การจัดการการผลิตงานด้านการสื่อสาร ผู้แต่ง รศ.ดร.สมาน งามสนิท
หน่วยทื่ 10 การกำกับและควบคุมงานขององค์กรการสื่อสาร ผู้แต่ง รศ.ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต
หน่วยที่ 11 การจัดการการเงิน วัสดุ อุปกรณ์ในกิจการด้านการสื่อสาร ผู้แต่ง รศ.ดร.กัลยาณี ภาคอัต
หน่วยที่ 12  การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการการสื่อสาร ผู้แต่ง รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว
หน่วยที่ 13 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อการจัดการ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์
หน่วยที่ 14 การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการสื่อสาร ผู้แต่ง อ.พิเศศ ตันติมาลา
หน่วยที่ 15 การประยุกต์เทคโนโลยีการสื่อสารด้านการพัฒนาองค์การ ผู้แต่ง รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว อ.ดร.นิพนธ์ นาคสมภพ 

15714 ทฤษฏีการสื่อสาร เล่ม 1

500 บาท

15714 ทฤษฏีการสื่อสาร (Communication Theories) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9786161613761 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9786161613716 เล่มที่ 3 ราคา 500 บาท ISBN 9786161613723
หน่วยที่ 1 ทฤษฏีการสื่อสาร ผู้แต่ง ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว
หน่วยที่ 2 แนวคิดหลักด้านการสื่อสาร ผู้แต่ง ผศ.ดร.ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร
หน่วยที่ 3 ทฤษฎีการสื่อสารกับบริบททางสังคม ผู้แต่ง ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว
หน่วยที่ 4 ทฤษฏีการสื่อสารตามทัศนะของสำนักหน้าที่นิยม ผู้แต่ง รศ.ดร.กาญจนา แก้วเทพ
หน่วยที่ 5 ทฤษฎีการสื่อสารตามทัศนะของสำนักทฤษฎีวิพากย์ ผู้แต่ง รศ.ดร.กาญจนา แก้วเทพ รศ.ดร.สมสุข หินวิมาน รศ.ดร.กำจร หลุยยะพงศ์ 

15714 ทฤษฏีการสื่อสาร เล่ม 2

500 บาท

15714 ทฤษฏีการสื่อสาร (Communication Theories) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9786161613761 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9786161613716 เล่มที่ 3 ราคา 500 บาท ISBN 9786161613723
หน่วยที่ 6 ทฤษฎีเกี่ยวกับผู้ส่งสารและผู้รับสาร ผู้แต่ง รศ.ธีรารักษ์ โพธิสุวรรณ
หน่วยที่ 7 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสื่อและสาร ผู้แต่ง ผศ.ดร.เสาวนี ชินนาลอง
หน่วยที่ 8 ทฤษฎีการสื่อสารภายในบุคคลและระหว่างบุคคล ผู้แต่ง รศ.ดร.บุษบา สุธีธร
หน่วยที่ 9 ทฤษฎีการสื่อสารในครอบครัว การสื่อสารกลุ่มเล็ก การสื่อสารเครือข่าย และการสื่อสารสาธารณะ ผู้แต่ง รศ.ดร.บุษบา สุธีธร
หน่วยทื่ 10 ทฤษฎีการสื่อสารมวลชน ผู้แต่ง รศ.ดร.พีระ จิรโสภณ

15714 ทฤษฏีการสื่อสาร เล่ม 3

500 บาท

15714 ทฤษฏีการสื่อสาร (Communication Theories) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9786161613761 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9786161613716 เล่มที่ 3 ราคา 500 บาท ISBN 9786161613723
หน่วยที่ 11 ทฤษฎีการสื่อสารชุมชน ผู้แต่ง รศ.ดร.กำจร หลุยยะพงศ์
หน่วยที่ 12 ทฤษฎีการสื่อสารองค์การ ผู้แต่ง รศ.ดร.รสชงพร โกมลเสวิน
หน่วยที่ 13 ทฤษฎีการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ผู้แต่ง ผศ.ดร.ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร
หน่วยที่ 14 ทฤษฎีนวัตกรรมการสื่อสารและสื่อใหม่ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ชุติสันห์ เกิดวิบูลย์เวช ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว
หน่วยที่ 15 การประยุกต์ใช้ทฤษฏีการสื่อสาร ผู้แต่ง รศ.ดร.สมสุข หินวิมาน 

15715 การวิจัยการสื่อสาร เล่ม 1

600 บาท

15715 การวิจัยการสื่อสาร เล่ม 2

600 บาท

15716 นวัตกรรมการสื่อสาร เล่ม 1

500 บาท

15716 นวัตกรรมการสื่อสาร (Communication Innovation) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9786161614874 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-9) ราคา 400 บาท ISBN
หน่วยที่ 1. แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับนวัตกรรมการสื่อสาร ผู้แต่ง รศ.ดร.บุษบา สุธีธร
หน่วยที่ 2. นวัตกรรมการสื่อสารกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจและเทคโนโลยีการเมืองและนโยบาย ผู้แต่ง อ.ทรงพร โกมลสุรเดช
หน่วยที่ 3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรมการสื่อสาร ผู้แต่ง รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์
หน่วยที่ 4. การสื่อสารในยุคดิจิทัล ผู้แต่ง อ. สราวุฒิ ทองศรีคำ อ.พุทธชาติ ศิริบุตร
หน่วยที่ 5. การหลอมรวมสื่อและการเล่าเรื่องข้ามสื่อ ผู้แต่ง อ. สราวุฒิ ทองศรีคำ

15716 นวัตกรรมการสื่อสาร เล่ม 2

400 บาท

15716 นวัตกรรมการสื่อสาร (Communication Innovation) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9786161614874 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-9) ราคา 400 บาท ISBN
หน่วยที่ 6. การประยุกต์ใช้นวัตกรรมการสื่อสาร ผู้แต่ง รศ.ดร.ณัฐฐวัฒน์ สุทธิโยธิน
หน่วยที่ 7. การจัดทำโครงการนวัตกรรมการสื่อสาร ผู้แต่ง รศ.ดร.ปิยฉัตร ล้อมชวการ
หน่วยที่ 8. กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับนวัตกรรมการสื่อสาร ผู้แต่ง อ.ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ อ.กรกิตติ ศิวโมกษ์
หน่วยที่ 9. การสัมมนานวัตกรรมการสื่อสาร ผู้แต่ง รศ.ธีรารักษ์ โพธิสุวรรณ

15717 การบูรณาการการสื่อสาร เล่ม 1

700 บาท

15717 การบูรณาการการสื่อสาร เล่ม 2

800 บาท

16702 สัมมนานิเทศศาสตร์ เล่ม 1

600 บาท

16702 สัมมนานิเทศศาสตร์ (Seminar on Communication Arts) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2550 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-6) ราคา 600 บาท ISBN 9789746457927
หน่วยที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการสัมมนานิเทศศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.สุมน อยู่สิน
หน่วยที่ 2 ปรากฎการณ์ ปัญหา และผลกระทบของการสื่อสาร ผู้แต่ง อ.ดร.สุทิติ ขัตติยะ ผศ.ดร.วิไลลักษณ์ สุวจิตตานนท์
หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิพากษ์วิจารณ์ ปรากฎการณ์การสื่อสาร ผู้แต่ง รศ.จันทนา ทองประยูร รศ.ดร.ทัศนีย์ ชาติไทย
หน่วยที่ 4 การแก้ไขปัญหาทางการสื่อสารและการใช้ประโยชน์จากการสัมมนา ผู้แต่ง ผศ.ดร.ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร รศ.สุมน อยู่สิน
หน่วยที่ 5 การจัดการสารสนเทศเพื่อการสัมมนานิเทศศาสตร์ ผู้แต่ง อ.ดร.สุทิติ ขัตติยะ ผศ.ดร.วิไลลักษณ์ สุวจิตตานนท์
หน่วยที่ 6 การนำเสนอและการใช้สื่อเพื่อการสัมมนานิเทศศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ว่าที่ร.ต.นคเรศ รังควัต ผศ.ดร.สันทัด ทองรินทร์

16703 บูรณาการวิชาชีพนิเทศศาสตร์ เล่ม 1

500 บาท

16703 บูรณาการวิชาชีดนิเทศศาสตร์ (Work Integrated in Communication Arts) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2548 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9789746457897
หน่วยที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการบูรณาการวิชาชีพนิเทศศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.สุมน อยู่สิน
หน่วยที่ 2 การบูรณาการวิชาชีพนิเทศศาสตร์ในองค์การ ผู้แต่ง รศ.ดร.รสชงพร โกมลเสวิน
หน่วยที่ 3 ความรู้และทักษะในการคิด ผู้แต่ง ผศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว
หน่วยที่ 4 ความรู้และทักษะในการสื่อสาร ผู้แต่ง ผศ.ธีรารักษ์ โพธิ์สุวรรณ
หน่วยที่ 5 มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน ผู้แต่ง รศ.ดร.ประดินันท์

16704 การประยุกต์นิเทศศาสตร์เพื่อการพัฒนา เล่ม 1

600 บาท

16704 การประยุกต์นเทศศาสตร์ (Application of Communication Arts for Development) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2549 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-6) ราคา 300 บาท ISBN 9789749756676 
หน่วยที่ 1 การประยุกต์นิเทศศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์การ ผู้แต่ง ผศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว
หน่วยที่ 2 การประยุกต์นิเทศศาสตร์ด้านการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนา ผู้แต่ง ผศ.ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์
หน่วยที่ 3 การประยุกต์นิเทศศาสตร์ด้านการวิจัย ผู้แต่ง รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์
หน่วยที่ 4 การประยุกต์นิเทศศาสตร์ด้านการเป็นวิทยากรและการสอนงาน ผู้แต่ง ผศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว
หน่วยที่ 5 การประยุกต์นิเทศศาสตร์ด้านการวางแผนการปฏิบัติงาน ผู้แต่ง ผศ.ปิยะฉัตร ล้อมชวการ
หน่วยที่ 6 การประยุกต์นิเทศศาสตร์ด้านการผลิตสื่อ ผู้แต่ง อ.ดร.สันทัด ทองรินทร์

16711 นิเทศศาสตร์ศึกษา เล่ม 1

500 บาท

16711 นิเทศศาสตร์ศึกษา (Communication Studies) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9786161608323
หน่วยที่ 1. แนวคิดนิเทศศาสตร์ศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์
หน่วยที่ 2. การสร้างกรอบความคิดนิเทศศาสตร์ศึกษา ผู้แต่ง ศ.ดร.พรทิพย์ ดีสมโชค
หน่วยที่ 3. วิธีการศึกษาทางนิเทศศาสตร์ศึกษา ผู้แต่ง ผศ.วานิช มาลัย (ผู้เขียนเดิม) ผศ.อรสา ปานขาว (ผู้เขียนเดิม) รศ.ดร.บุษบา สุธีธร (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 4. การนำเสนองานด้านนิเทศศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว
หน่วยที่ 5. กรณีศึกษานิเทศศาสตร์ศึกษา ผู้แต่ง รศ.ศุทธินี โอบายะวาทย์ รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

16712 สัมมนานิเทศศาสตร์ เล่ม 1

600 บาท

16713 การบูรณาการวิชาชีพเพื่อประยุกต์ใช้ในงานนิเทศศาสตร์ เล่ม 1

800 บาท

16713 การบูรณาการวิชาชีพเพื่อประยุกต์ใช้ในงานนิเทศศาสตร์ (Professional Integration for Applying in Communication Arts) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786165055376
หน่วยที่ 1. แนวคิดเชิงบูรณาการกับการประยุกต์ใช้ในงานวิชาชีพนิเทศศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.สุมน อยู่สิน
หน่วยที่ 2. การบูรณาการวิชาชีพนิเทศศาสตร์กับการพัฒนาองค์การ ผู้แต่ง รศ.ดร.บุญเลิศ ศุภดิลก รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว
หน่วยที่ 3. การบูรณาการวิชาชีพนิเทศศาสตร์ในองค์การ ผู้แต่ง ผศ.อภิชญา อยู่ในธรรม
หน่วยที่ 4. การบูรณาการวิชาชีพนิเทศศาสตร์เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ผู้แต่ง ผศ.สุกานดา วรพันธุ์พงศ์ รศ.ดร.บุษษา สุธีธร
หน่วยที่ 5. การวางแผนและการจัดทำโครงการบูรณาการวิชาชีพนิเทศศาสตร์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.สันทัด ทองรินทร์
หน่วยที่ 6. เครื่องมือการวิชาชีพนิเทศศาสตร์ในการปฏิบัติงาน ผู้แต่ง รศ.ดร. วิทยาธร ท่อแก้ว
หน่วยที่ 7. การนำเสนอ การสอนงานและการฝึกอบรมเพื่อประยุกต์ใช้ในงานนิเทศศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.จิราภรณ์ สุวรรณวาจกกสิกิจ
หน่วยที่ 8. การประเมินโครงการเพื่อการบูรณาการวิชาชีพนิเทศศาสตร์ ผู้แต่ รศ.ธีรารักษ์ โพธิสุวรรณ

16714 ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารกิจการสื่อสาร เล่ม 1

500 บาท

16715 การวิจัยการบริหารกิจการสื่อสาร เล่ม 1

500 บาท

16715 การวิจัยการบริหารกิจการสื่อสาร เล่ม 2

400 บาท

16720 นโยบายการสื่อสารและการกำกับดูแล เล่ม 1

800 บาท

16797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ เล่ม 1

600 บาท

16797การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) พิมพ์ครั้งที่ 1พ.ศ. 2548 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-6) ราคา 600 บาท ISBN 9789749756171
หน่วยที่ 1 แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าอิสระ ผู้แต่ง รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต รศ.ชุษณะ รุ่งปัจฉิม รศ.ดร.พรทิพย์ ดีสมโชค รศ.ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ รศ.ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย รศ.ดร.สมจิต โยธะคง ผศ.ดร.ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์ อ.ทวี สุรฤทธิกุล
หน่วยที่ 2. การเลือกและกำหนดประเด็นปัญหาทางนิเทศศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.สมควร กวียะ
หน่วยที่ 3. การศึกษาค้นคว้าอิสระทางนิเทศศาสตร์โดยการวิจัย ผู้แต่ง รศ.จันทนา ทองประยูร
หน่วยที่ 4. การศึกษาค้นคว้าอิสระทางนิเทศศาสตร์โดยการสังเคราะห์ทฤษฎีและผลงานวิจัย ผู้แต่ง รศ.ดร.พร
ทิพย์ ดีสมโชค
หน่วยที่ 5. การศึกษาค้นคว้าอิสระทางนิเทศศาสตร์โดยการเขียนตำราหรือหนังสือวิชาการ ผู้แต่ง ศ.ดร.สิทธา พินิจภูวดล
หน่วยที่ 6 การศึกษาค้นคว้าอิสระทางนิเทศศาสตร์โดยการพัฒนาต้นแบบชิ้นงาน ผู้แต่ง รศ.ไพบูรณ์ คะเชนท
รพรรค์ ผศ.ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์

17706 ทฤษฏีการสื่อสารการเมืองและการปกครองท้องถิ่นเล่ม 1

600 บาท

17706 ทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น  (Communication Theories for Political and Local Administration) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-6) ราคา 600 บาท ISBN 9786161613891 เล่ม 2 (หน่วยที่ 7-12) ราคา 600 บาท ISBN 97861616214041
หน่วยที่ 1. แนวคิด เกี่ยวกับทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น ผู้แต่ง ศ.ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์
หน่วยที่ 2. พลังการสื่อสารกับการพัฒนาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น ผู้แต่ง รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว อ.ดร.กานต์ บุญศิริ
หน่วยที่ 3. องค์ประกอบและกระบวนการของการสื่อสาร ผู้แต่ง ผู้แต่ง รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว อ.ดร.กานต์ บุญศิริ
หน่วยที่ 4. บทบาทหน้าที่ของการสื่อสาร ผู้แต่ง รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว อ.ดร.กานต์ บุญศิริ
หน่วยที่ 5. การประยุกต์ใช้ทฤษฏีการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น ผู้แต่ง รศ.ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์
หน่วยที่ 6 ทฤษฏีและแบบจำลองพื้นฐานทางการสื่อสาร ผู้แต่ง รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว อ.ดร.กานต์ บุญศิริ

17706 ทฤษฏีการสื่อสารการเมืองและการปกครองท้องถิ่นเล่ม 2

600 บาท

17706 ทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น  (Communication Theories for Political and Local Administration) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-6) ราคา 600 บาท ISBN 9786161613891 เล่ม 2 (หน่วยที่ 7-12) ราคา 600 บาท ISBN 97861616214041
หน่วยที่ 7 ผู้ส่งสาร ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ศรีดี
หน่วยที่ 8. ผู้รับสาร ผู้แต่ง รศ.ดร.ณัฐฐวัฒน์ สุทธิโยธิน ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ศรีดี
หน่วยที่ 9. สาร สื่อ และผลของการสื่อสาร ผู้แต่ง รศ.ดร.ณัฐฐวัฒน์ สุทธิโยธิน ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ศรีดี
หน่วยที่ 10 ทฤษฎีการสื่อสารมวลชน ผู้แต่ง รศ.ดร.ณัฐฐวัฒน์ สุทธิโยธิน
หน่วยที่ 11. ทฤษฎีพลังสื่อใหม่ ผู้แต่ง รศ.ดร.ณัฐฐวัฒน์ สุทธิโยธิน
หน่วยที่ 12. ทฤษฎีวิพากย์และวัฒนธรรมศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.จุมพล หนิมพานิช

17707 การวิจัยการสื่อสารการเมืองและการปกครองท้องถิ่นเล่ม 1

700 บาท

17707 การวิจัยการสื่อสารการเมืองและการปกครองท้องถิ่นเล่ม 2

600 บาท

17708 การจัดการนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น เล่ม 1

700 บาท

17708 การจัดการนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น  (Communication Innovation Management for Political and Local Administration) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท ISBN 9786161623166 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท ISBN 9786161623371
หน่วยที่ 1. แนวคิด ขอบเขต และแนวทางการจัดการนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น ผู้แต่ง รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว
หน่วยที่ 2. การสร้างและการพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น ผู้แต่ง รศ.ดร.ณัฐฐวัฒน์ สุทธิโยธิน
หน่วยที่ 3. การจัดการนวัตกรรมการผลิตและการเผยแพร่สื่อดั้งเดิมเพื่อการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น ผู้แต่ง รศ.ดร.สุภาภรณ์ ศรีดี อ.ดร.หฤทัย ปัญญาวุธตระกูล
หน่วยที่ 4. การจัดการนวัตกรรมการผลิตและการเผยแพร่สื่อใหม่เพื่อการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น ผู้แต่ง รศ.ดร.ณัฐฐวัฒน์ สุทธิโยธิน อ.ดร.วีรวัฒน์ มั่งคั่ง
หน่วยที่ 5. การจัดการนวัตกรรมการสื่อสารนโยบายสาธารณะทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น ผู้แต่ง อ.ดร.กานต์ บุญศิริ
หน่วยที่ 6 การจัดการนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการรณรงค์หาเสียงการเลือกตั้ง ผู้แต่ง รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว อ.ดร.กรกช ขันธบุญ
หน่วยที่ 7 การจัดการการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์ ภาพลักษณ์ และความนิยมทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น ผู้แต่ง รศ.ดร.ณัฐฐวัฒน์ สุทธิโยธิน

17708 การจัดการนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น เล่ม 2

800 บาท

17708 การจัดการนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น  (Communication Innovation Management for Political and Local Administration) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท ISBN 9786161623166 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท ISBN 9786161623371
หน่วยที่ 8. การจัดการนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการรณรงค์ทางสังคม ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ศรีดี อ.ดร.หฤทัย ปัญญาวุธตระกูล
หน่วยที่ 9. การจัดการการสื่อสารเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น ผู้แต่ง รศ.ดร.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว
หน่วยที่ 10 การจัดการการสื่อสารเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างสันติสุขและลดความขัดแย้งทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ศรีดี น.อ.หญิง ดร.คนึงนิจ อนุโรจน์
หน่วยที่ 11. กฎหมายและจริยธรรมเพื่อการจัดการการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ศรีดี อ.อิทธิพล วรานุสุภากุล
หน่วยที่ 12. การจัดการโครงการนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น ผู้แต่ง อ.ดร.กานต์ บุญศิริ
หน่วยที่ 13 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น ผู้แต่ง รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว อ.ดร.กรกช ขันธบุญ
หน่วยที่ 14 การจัดการนวัตกรรมการสื่อสารองค์กรทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น ผู้แต่ง รศ.ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ อ.ดร.ชินีเพ็ญ ศรีชัย
หน่วยที่ 15 การจัดการการสื่อสารเชิงกลยุทธ์การตลาดทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น ผู้แต่ง รศ.ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ อ.ดร.จารุวรรณ นิธิไพบูลย์

17710 การบูรณาการนวัตกรรมการสื่อสารทางการปกครองท้องถิ่น เล่ม 1

700 บาท

17710 การบูรณาการนวัตกรรมการสื่อสารทางการปกครองท้องถิ่น  (Integrated Learning in Communication Innovation for Local Administration) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท ISBN 9786161622732 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-12) ราคา 500 บาท ISBN 9786161623111
หน่วยที่ 1. แนวคิด ขอบเขต และแนวทางการบูรณาการนวัตกรรมการสื่อสารทางการปกครองท้องถิ่น ผู้แต่ง รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว
หน่วยที่ 2. บูรณาการนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการรณรงค์หาเสียงการเลือกตั้งท้องถิ่น ผู้แต่ง รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว อ.ดร.กรกช ขันธบุญ
หน่วยที่ 3. บูรณาการการใช้สื่อในงานการปกครองท้องถิ่น ผู้แต่ง รศ.ดร.ณัฐฐวัฒน์ สุทธิโยธิน
หน่วยที่ 4. บูรณาการการใช้สื่อกิจกรรมและดนตรีเพื่อการสื่อสารทางการปกครองท้องถิ่น ผู้แต่ง อ.ดร.กานต์ บุญศิริ ผศ.ดร.สุรสิทธิ์ ศรีสมุทร
หน่วยที่ 5. การสื่อสารเพื่อความเป็นพลเมืองของท้องถิ่น ผู้แต่ง อ.ดร.พนิดา ภู่งามดี
หน่วยที่ 6 การสื่อสารเพื่อการบริหารความขัดแย้งในชุมชน ผู้แต่ง รศ.ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต
หน่วยที่ 7 บูรณาการการสื่อสารเพื่อการสร้างสังคมสันติสุข ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ศรีดี อ.ดร.หฤทัย ปัญญาวุธตระกูล

17710 การบูรณาการนวัตกรรมการสื่อสารทางการปกครองท้องถิ่น เล่ม 2

500 บาท

17710 การบูรณาการนวัตกรรมการสื่อสารทางการปกครองท้องถิ่น  (Integrated Learning in Communication Innovation for Local Administration) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท ISBN 9786161622732 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-12) ราคา 500 บาท ISBN 9786161623111
หน่วยที่ 8. บูรณาการการรณรงค์ทางการสื่อสารการตลาดเพื่อการพัฒนางานทางการปกครองท้องถิ่น ผู้แต่ง รศ.ดร.ธิติพัฒน์เอี่ยมนิรันดร์  ผศ.ดร.ปัทมา สารสุข
หน่วยที่ 9. บูรณาการการสื่อสารเพื่อการสื่อสารองค์กรทางการปกครองท้องถิ่น ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ศรีดี อ.ดร.เมธาวิน สาระยาน
หน่วยที่ 10. บูรณาการการสื่อสารเพื่อการสร้างแบรนด์ ความนิยม และภาพลักษณ์ทางการปกครองท้องถิ่น ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ศรีดี อ.หัสพร ทองแดง
หน่วยที่ 11. การสื่อสารเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีธรรมาภิบาล ผู้แต่ง รศ.ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต
หน่วยที่ 12. การจัดทำโครงการรณรงค์นวัตกรรมการสื่อสารทางการปกครองท้องถิ่น ผู้แต่ง รศ.ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ ผศ.ปุณณรัตน์ พิงคานนท์

17711 การพัฒนาการเมืองด้านการสื่อสาร เล่ม 1

600 บาท

17711 การพัฒนาผู้นำการเมืองด้านการสื่อสาร (Communication Development for Political Leader) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-6) ราคา 600 บาท (ISBN 978-616-162-329-6)
หน่วยที่ 1 แนวคิดการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารเพื่อสร้างผู้นำทางการเมือง ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.เสนีย์ คำสุข  
หน่วยที่ 2 การพูดในที่ชุมชนสำหรับผู้นำทางการเมือง ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว
หน่วยที่ 3 การพูดในโอกาสสำคัญสำหรับผู้นำทางการเมือง ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.กานต์ บุญศิริ  
หน่วยที่ 4 การสื่อสารผ่านสื่อของผู้นำทางการเมือง ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ศรีดี   
หน่วยที่ 5 การพัฒนาบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ของผู้นำทางการเมือง ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน
หน่วยที่ 6 สื่อดิจิทัลสำหรับผู้นำทางการเมือง ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.กรกช ขันธบุญ 

17712 การพัฒนาการเมืองด้านการสื่อสาร เล่ม 1

700 บาท

17712 การพัฒนาผู้นำการปกครองท้องถิ่นด้านการสื่อสาร (Communication Development for Local Administration Leader) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท (ISBN 978-616-162-356-2)
หน่วยที่ 1 การพัฒนาทักษะการสื่อสารสำหรับผู้นำการปกครองท้องถิ่น ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว  
หน่วยที่ 2 การสื่อสารภาพลักษณ์ของผู้นำการปกครองท้องถิ่น ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน
หน่วยที่ 3 การพูดในที่ชุมขนสำหรับผู้นำการปกครองท้องถิ่น ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว  
หน่วยที่ 4 การพูดในโอกาสสำคัญสำหรับผู้นำการปกครองท้องถิ่น ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.กานต์ บุญศิริ   
หน่วยที่ 5 การสื่อสารผ่านสื่อของผู้นำการปกครองท้องถิ่น ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ศรีดี
หน่วยที่ 6 สื่อดิจิทัลสำหรับผู้นำการปกครองท้องถิ่น ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.กรกช ขันธบุญ 
หน่วยที่ 7 การสื่อสารการตลาดของผู้นำการปกครองท้องถิ่น ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว