10103 ทักษะชีวิต เล่ม 1

350 บาท

10103 ทักษะชีวิต (Life Skills) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-162-535-1) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-162-557-3) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN)
หน่วยที่ 1 ทักษะการคิด ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ศรีดี
หน่วยที่ 2 การใช้เหตุผล ผู้แต่ง อาจารย์มุจลินท์ เสถียรมาศ
หน่วยที่ 3 ความรู้ การแสวงหาความรู้ และการเรียนรู้ ผู้แต่ง ศ.เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์
หน่วยที่ 4 ความฉลาดรู้เรื่องสารสนเทศ สื่อและดิจิทัล ผู้แต่ง ศ.เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์
หน่วยที่ 5 บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์และการสร้างความสัมพันธ์ภายในสังคม ผู้แต่ง รศ.ดร.ปัณฉัตร หมอยาดีอาจารย์ ดร.บุษริน วงศ์วิวัฒนา 
หน่วยที่ 6 การจัดการอารมณ์ ความเครียดและปัญหาทางอารมณ์ ผู้แต่ง อ.ดร.พิศุทธิภา เมธีกุล
หน่วยที่ 7 การจัดการข้ามวัฒนธรรม ผู้แต่ง อ.ปติศร เพ็ญสุต

10103 ทักษะชีวิต เล่ม 2

400 บาท

10103 ทักษะชีวิต (Life Skills) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-162-535-1) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-162-557-3) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN)
หน่วยที่ 8 ชีวิตครอบครัว ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตตินันท์ เตชะคุปต์
หน่วยที่ 9 สมรรถนะในการประกอบอาชีพ ผู้แต่ง อ.ดร.บุษริน วงศ์วิวัฒนา
หน่วยที่ 10 ทักษะการทำงานในศตวรรษที่ 21 ผู้แต่ง อ ดร.ปุณณฑรีย์ สันติสุภาพร อ.ดร.วงศ์วิภา โถสุวรรณจินดา ผศ.พ.ต.ท.หญิง ดร.นฤดลภัสสร จักษุเดโชวณิชย์
หน่วยที่ 11 การวางแผนชีวิตด้านการเงิน เวลาและความสุข ผู้แต่ง อ ดร.หัสพร ทองแดง ผศ.กริช อัมโภชน์  
หน่วยที่ 12 การใช้ภาษาเพื่อการสือสาร ผู้แต่ง รศ รอ.หญิงปรียา หิรัญประดิษฐ์
หน่วยที่ 13 การเจรจาต่อรองในชีวิตประจำวัน ผู้แต่ง อ.ดร.สมนึก จันทรประทิน ศ.ดร.ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร์
หน่วยที่ 14 คุณธรรม จริยธรรม มารยาทและความรู้ด้านความเป็นพลเมือง ผู้แต่ง รศ.ดร.เสนีย์ คำสุข
หน่วยที่ 15 ทักษะชีวิตด้านสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐพล โสตถิรัตน์วิโรจน์

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เล่ม 1

350 บาท

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2547 พิมพ์ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789749803172 เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2555 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789749803189 คู่มือการศึกษา ราคา 150 บาท ISBN9789746456265
หน่วยที่ 1. My Life ผู้แต่ง รศ.อนัญญา สิทธิอำนวย อ.Brendan Mitchell
หน่วยที่ 2. Taking English Lessons ผู้แต่ง รศ.ดร.อลิสา วานิชดีหน่วยที่ 3. Fun Times ผู้แต่ง รศ.จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์
หน่วยที่ 4. A Visit Outside Bangkok ผู้แต่ง รศ.พิกุล บุณยรัตพันธุ์หน่วยที่ 5. Facing the Challenge ผู้แต่ง รศ.ดร.อลิสา วานิชดี
หน่วยที่ 6. Nine to Five ผู้แต่ง ผศ.จิตศจี พิบูลย์นครินทร์
หน่วยที่ 7. Taking Clients Out ผู้แต่ง อ.พันธ์ทิพย์ นุชงอน

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เล่ม 2

400 บาท

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2547 พิมพ์ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789749803172 เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2555 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789749803189 คู่มือการศึกษา ราคา 150 บาท ISBN9789746456265
หน่วยที่ 8. Keeping Up to Date ผู้แต่ง รศ.ดร.พิมพันธุ์ เวสสะโกศล
หน่วยที่ 9. Moving On ผู้แต่ง รศ.ดร.โสฬศา สาตพร
หน่วยที่ 10. Meeting the Challenge ผู้แต่ง รศ.ดร.โสฬศา สาตพร Miss Jarah Espiritu
หน่วยที่ 11. Out and About ผู้แต่ง รศ.พิกุล บุณยรัตพันธุ์
หน่วยที่ 12. Sports Day ผู้แต่ง รศ.ดร.จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์ อ.Brendan Mitchell
หน่วยที่ 13. Time to Relax ผู้แต่ง รศ. อนัญญา สิทธิอำนวย
หน่วยที่ 14. A Trip Abroad ผู้แต่ง อ.สมจิต จิระนันทิพร อ.Michael Crabtree
หน่วยที่ 15. Beating the Challenge ผู้แต่ง รศ.ดร.โสฬศา สาตพร อ. William Allen

10121 อารยธรรมมนุษย์ เล่ม 1

250 บาท

10121 อารยธรรมมนุษย์ (Human Civilization) ปรับปรุงครั้งที่ 4 พ.ศ 2559 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786161611767 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250บาท ISBN 9786161611897 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786161611903 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161612191
หน่วยที่ 1. สมัยก่อนประวัติศาสตร์และจุดเริ่มต้นของอารยธรรม ผู้แต่ง รศ.ดร.ปัณฉัตร หมอยาดี รศ.สุวิทย์ ไพทยวัฒน์
หน่วยที่ 2. อารยธรรมอินเดีย ผู้แต่ง รศ.ดร.ปัณฉัตร หมอยาดี
หน่วยที่ 3. อารยธรรมจีน ผู้แต่ง รศ.ดร.ปัณฉัตร หมอยาดี
หน่วยที่ 4. อารยธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้แต่ง รศ.ดร.สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล
หน่วยที่ 5. อารยธรรมเอเชียตะวันตกและเอเชียกลาง ผู้แต่ง รศ.มัลลิกา มัสอูดี

10121 อารยธรรมมนุษย์ เล่ม 2

250 บาท

10121 อารยธรรมมนุษย์ (Human Civilization) ปรับปรุงครั้งที่ 4 พ.ศ 2559 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786161611767 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250บาท ISBN 9786161611897 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786161611903 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161612191
หน่วยที่ 6. อารยธรรมอียิปต์ กรีก โรมัน ผู้แต่ง รศ.สุวิทย์ ไพทยวัฒน์
หน่วยที่ 7. อารยธรรมตะวันตกยุคกลาง ผู้แต่ง รศ.ดร.ไพฑูรย์ มีกุศล
หน่วยที่ 8. อารยธรรมสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการและการพัฒนาสู่รัฐชาติ ผู้แต่ง ผศ.ดร.พลับพลึง คงชนะ ผศ.สุวิมล รุ่งเจริญ อ.นิศากร บุตรงามดี 
หน่วยที่ 9. อายธรรมยุคใหม่ ผู้แต่ง อ.อนรรฆ พิทักษ์ธานิน
หน่วยที่ 10. การปฏิวัติวิทยาศาสตร์และการปฏิวัติอุตสาหกรรม ผู้แต่ง อ.เมธีพัชน์ จงวโรทัย

10121 อารยธรรมมนุษย์ เล่ม 3

250 บาท

10121 อารยธรรมมนุษย์ (Human Civilization) ปรับปรุงครั้งที่ 4 พ.ศ 2559 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786161611767 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250บาท ISBN 9786161611897 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786161611903 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161612191
หน่วยที่ 11. จักรวรรดินิยมและการล่าอาณานิคม ผู้แต่ง ผศ.ดร.พลับพลึง คงชนะ อ.วริณาฐ พิทักษ์วงศ์วาน
หน่วย 12. สงครามโลก : บทเรียนสำหรับมนุษยชาติ ผู้แต่ง ผศ.ดร.พลับพลึง คงชนะ
หน่วยที่ 13. โลกในคริสต์ศตวรรษที่ 20 ผู้แต่ง ผศ.ดร.พลับพลึง คงชนะ 
หน่วยที่ 14. อารยธรรมร่วมสมัย ผู้แต่ง อ.วริณาฐ พิทักษ์วงศ์วาน
หน่วยที่ 15. จริยศาสตร์ พลังความคิดและการใช้เหตุผลในอารยธรรมโลก ผู้แต่ง ผศ.ดร.ม.ล.นิพาดา เทวกุล อ.ชนิดาภา ยั่งยืน

10131 สังคมมนุษย์ เล่ม 1

350 บาท

10131 สังคมมนุษย์ (Human Society) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-162-909-0) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-162-930-4) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-162-913-7)

หน่วยที่ 1 การศึกษาเรื่องของมนุษย์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ไพฑูรย์ มีกุศล 
หน่วยที่ 2 การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์กับสังคม ผู้แต่ง ผศ.ดร.สรายุทธ ยหะกร  
หน่วยที่ 3 มนุษย์กับสถาบันสังคมและการจัดช่วงชั้นทางสังคม ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุดจิต เจนนพกาญจน์ หน่วยที่ 4 ภาวะไร้ระเบียนในสังคมและการจัดระเบียนในสังคมไทย ผู้แต่ง ผศ.ดร.สรายุทธ ยหะกร    
หน่วยที่ 5 ความสำคัญของประชากรศาสตร์ต่อสังคมมนุษย์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.สรายุทธ ยหะกร
หน่วยที่ 6 ครอบครัวกับสังคมมนุษย์ ผู้แต่ง อ.นท ดร.อนุชา ม่วงใหญ่ รศ.ดร.อภิญญา วนเศรษฐ 
หน่วยที่ 7 มนุษย์กับการสื่อสาร ผู้แต่ง อ.นท ดร. อนุชา ม่วงใหญ่ อ.ดร.วิศรุต บวงสรวง

10131 สังคมมนุษย์ เล่ม 2

400 บาท

10131 สังคมมนุษย์ (Human Society) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-162-909-0) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-162-930-4) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-162-913-7)

หน่วยที่ 8 การเมืองกับสังคม ผู้แต่ง อ.นท ดร.อาคม สุขตระกูล, ร.น.
หน่วยที่ 9 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ผู้แต่ง อ.มนต์ชัย ชนินทรลีลา อ.ณัฏฐ์พงษ์ สมศักดิ์
หน่วยที่ 10 กฎหมายกับระเบียบสังคม ผู้แต่ง อ.มนต์ชัย ชนินทรลีลา อ.ณัฏฐ์พงษ์ สมศักดิ์
หน่วยที่ 11 เศรษฐกิจกับสังคม ผู้แต่ง รศ.ดร.อนุชา ภูริพันธุ์ภิญโญ
หน่วยที่ 12 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับสังคมมนุษย์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ไพฑูรย์ มีกุศล
หน่วยที่ 13 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมกับปัญหาสังคม ผู้แต่ง รศ.ดร.จิตรา วีรบุรีนนท์    
หน่วยที่ 14 การทุจริตในสังคมมนุษย์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.สรายุทธ ยหะกร
หน่วยที่ 15 แนวโน้มของสังคมมนุษย์ที่พึงประสงค์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ไพฑูรย์ มีกุศล

10141 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต เล่ม 1

400 บาท

10141 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต (Science Technology and Environment for Life) ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161613341 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161613617 
หน่วยที่ 1. แนวคิดและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้แต่ง อ.ดร.ปรีชาญ เดชศรี
หน่วยที่ 2. วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและมนุษย์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.อาจอง ประทัตสุนทรสาร
หน่วยที่ 3. ร่างกายมนุษย์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ประจวบจิตร คำจัตุรัส  
หน่วยที่ 4. สุขภาพมนุษย์ ผู้แต่ง รศ.นพ.พิทยา จารุพูนผล ผศ.ดร.พัชราพร เกิดมงคล
หน่วยที่ 5. สารเคมีในชีวิตประจำวัน ผู้แต่ง รศ.ดร.นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์
หน่วยที่ 6. เอกภพและระบบสุริยะ ผู้แต่ง อ.นิพนธ์ ทรายเพชร
หน่วยที่ 7. มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ
หน่วยที่ 8. วิทยาศาสตร์กับพลังงาน ผู้แต่ง รศ.ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์

10141 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต เล่ม 2

350 บาท

10141 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต (Science Technology and Environment for Life) ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161613341 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161613617 
หน่วยที่ 9. เทคโนโลยีก้าวหน้า ผู้แต่ง อ.สมนึก บุญพาไสว
หน่วยที่ 10. เทคโนโลยีพลังงาน ผู้แต่ง รศ.ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์
หน่วยที่ 11. เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้แต่ง อ.ดร.ฐิติมา ศรีวัฒนกุล  
หน่วยที่ 12. เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม ผู้แต่ง รศ.ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์
หน่วยที่ 13. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์  ผู้ปรับปรุง รศ.นพ.พิทยา จารุพูนผล ผศ.นพ.ศุภชัย ปิติกุลตัง ผู้เขียนเดิม ศ.นพ.ณคงค์ นิ่มสกุล
หน่วยที่ 14. เทคโนโลยีการเกษตร ผู้แต่งรศ.ดร.พงศ์พันธุ์ เธียรหิรัญ รศ.ดร.กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์ อ.ดร.วรินธร มณีรัตน์
หน่วยที่ 15. คณิตศาสตร์และสถิติที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ผู้แต่ง ผศ.ดร.วินิจ เทือกทอง อ.ดร.องอาจ ซึมรัมย์

10151 ไทยศึกษา เล่ม 1

350 บาท

10151 ไทยศึกษา (THAI STUDIES) ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562  เล่ม 1 ( หน่วยที่ 1-7 )ราคา 350 บาท   ISBN 9786161617943 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8 -15)   ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563  ราคา 400 บาท   ISBN 9786161618063
หน่วยที่ 1. แนวคิดในการศึกษาสังคมและวัฒนธรรมไทย ผู้แต่ง ศ.ดร.พัทยา สายหู
หน่วยที่ 2. ประวัติศาสตร์ในดินแดนประเทศไทย ผู้แต่ง รศ.ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล
หน่วยที่ 3. การเมืองการปกครองไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.ปัณฉัตร หมอยาดี
หน่วยที่ 4. เศรษฐกิจไทย ผู้แต่ง ศ.ดร.พอพันธ์ อุยยานนท์
หน่วยที่ 5. สังคมไทย ผู้แต่ง รศ.ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล
หน่วยที่ 6. ประเพณีและพิธีกรรมไทย ผู้แต่ง รศ.ธิดา โมสิกรัตน์
หน่วยที่ 7. การละเล่นและการแสดงพื้นบ้านในสังคมไทย ผู้แต่ง รศ.ธิดา โมสิกรัตน์

10151 ไทยศึกษา เล่ม 2

400 บาท

10151 ไทยศึกษา (THAI STUDIES) ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562  เล่ม 1 ( หน่วยที่ 1-7 )ราคา 350 บาท   ISBN 9786161617943 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8 -15)   ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563  ราคา 400 บาท   ISBN 9786161618063
หน่วยที่ 8. ภาษาในวิถีและสังคมไทย ผู้แต่ง ผศ.ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ
หน่วยที่ 9. วรรณกรรมไทย ผู้แต่ง ผศ.วิพุธ โสภาวงศ์
หน่วยที่ 10. นาฏศิลป์และดนตรีไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.กาญจนา อินทรสุนานนท์
หน่วยที่ 11. ความเชื่อและศาสนากับสังคมไทย ผู้แต่ง ผศ.ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ
หน่วยที่ 12. ทัศนศิลป์ไทย ผู้แต่ง ผศ.พยูร โมสิกรัตน์
หน่วยที่ 13. เทคโนโลยีไทย ผู้แต่ง อ.วิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์
หน่วยที่ 14. งานช่างไทย ผู้แต่ง อ.บุหลง ศรีกนก
หน่วยที่ 15. แนวการพัฒนาบนวิถีไทย ผู้แต่ง รศ.ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล

10152 ไทยกับสังคมโลก เล่ม 1

350 บาท

10152 ไทยกับสังคมโลก (Thailand and the World Community) ปรับปรุงปีที่พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 ประกอบไปด้วยเนื้อหา 2 เล่ม แบ่งออกเป็นเล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161612719 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161613006 ชุดแบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161613068
หน่วยที่ 1. สังคมโลก ผู้แต่ง ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
หน่วยที่ 2. สังคมไทยในกระแสโลกาภิวัตน์ ผู้แต่ง ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
หน่วยที่ 3. สถานะของไทยในสังคมโลก ผู้แต่ง ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชย์ รศ.ยุทธพร อิสรชัย
หน่วยที่ 4. ไทยกับองค์การระหว่างประเทศ ผู้แต่ง รศ.ดร.ไพฑูรย์ มีกุศล
หน่วยที่ 5. การย้ายถิ่นของประชากรในสังคมไทยและสังคมโลก ผู้แต่ง ผศ.ดร.สรายุทธ ยหะกร
หน่วยที่ 6. การเมืองไทยกับสังคมไทย ผู้แต่ง ผศ.ดร.ชรินทร์ สันประเสริฐ
หน่วยที่ 7. สังคมไทยกับกระบวนการสร้างประชาธิปไตยในกระแสโลก ผู้แต่ง รศ.ดร.เสนีย์ คำสุข

10152 ไทยกับสังคมโลก เล่ม 2

400 บาท

10152 ไทยกับสังคมโลก (Thailand and the World Community) ปรับปรุงปีที่พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 ประกอบไปด้วยเนื้อหา 2 เล่ม แบ่งออกเป็นเล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161612719 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161613006 ชุดแบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161613068
หน่วยที่ 8. เศรษฐกิจไทยในสังคมโลก ผู้แต่ง รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธนวิบูลย์ชัย
หน่วยที่ 9. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับแนวคิดเศรษฐกิจโลก ผู้แต่ง รศ.ดร.เสนีย์ คำสุข
หน่วยที่ 10. สังคมไทยในกระแสเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้แต่ง ผศ.ดร.สรายุทธ ยหะกร
หน่วยที่ 11. ผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุดจิต เจนนพกาญจน์
หน่วยที่ 12. ปัญหาสังคมของไทยในกระแสโลกาภิวัตน์ ผู้แต่ง รศ.ดร.จิตรา วีรบุรีนนท์
หน่วยที่ 13. ระบบความมั่นคงทางสังคมไทยและโลก ผู้แต่ง ผศ.ดร.สรายุทธ ยหะกร
หน่วยที่ 14. สิทธิมนุษยชนในสังคมโลกและสังคมไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.จิตรา วีรบุรีนนท์
หน่วยที่ 15. แนวโน้มของสังคมมนุษย์ในกระแสโลกาภิวัตน์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ไพฑูรย์ มีกุศล

10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เล่ม 1

350 บาท

10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication) ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2559 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161612061 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161612146 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161612207
หน่วยที่ 1. การสื่อสารด้วยภาษา ผู้แต่ง รศ.ดร.สวนิต ยมาภัย
หน่วยที่ 2. ความคิดกับภาษา ผู้แต่ง รศ.ดร.สวนิต ยมาภัย
หน่วยที่ 3. หลักการใช้คำเพื่อการสื่อสาร ผู้แต่ง รศ.บุปผา บุญทิพย์
หน่วยที่ 4. หลักการใช้ประโยคเพื่อการสื่อสาร ผู้แต่ง รศ.บุปผา บุญทิพย์
หน่วยที่ 5. ทักษะศิลปะการฟัง ผู้แต่ง รศ.ธิดา โมสิกรัตน์
หน่วยที่ 6. ทักษะการพูด ผู้แต่ง ผศ.ดร.สมเกียรติ รักษ์มณี 
หน่วยที่ 7. การพัฒนาทักษะการพูด ผู้แต่ง ผศ.ดร.สมเกียรติ รักษ์มณี

10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เล่ม 2

400 บาท

10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication) ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2559 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161612061 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161612146 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161612207
หน่วยที่ 8. ทักษะการอ่าน ผู้แต่ง ผศ.ดร.วรวรรธน์ ศรียาภัย
หน่วยที่ 9. การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิต ผู้แต่ง รศ.ดร.สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล
หน่วยที่ 10. ทักษะการเขียน ผู้แต่ง รศ.ร.อ.หญิง ดร.ปรียา หิรัญประดิษฐ์
หน่วยที่ 11. การเขียนในชีวิตประจำวัน ผู้แต่ง รศ.ธิดา โมสิกรัตน์
หน่วยที่ 12. ศิลปะการใช้ภาษา ผู้แต่ง ศ.ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต
หน่วยที่ 13. การใช้ภาษาเชิงสร้างสรรค์ ผู้แต่ง ศ.ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต
หน่วยที่ 14. การใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน ผู้แต่ง ผศ.ดร.ปรมินท์ จารุวร
หน่วยที่ 15. การใช้ภาษาเพื่อศึกษาค้นคว้าและถ่ายทอดความรู้ ผู้แต่ง รศ.ดร.สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล รศ.สำรวย กมลายุตต์ ผศ.วสันต์ รัตนโภคา

10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร เล่ม 1

350 บาท

10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (Chinese for communication) พิมพ์ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161603120 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161603434 เอกสารการสอนบทซีดีเสียงเล่มละ 100 บาท คู่มือและฝึกการเขียนตัวอักษรจีนเล่มละ 50 บาท แผ่นซีดี MP3 แผ่นละ100 บาท
หน่วยที่ 1. ความรู้ทั่วไปพื้นฐานเรื่องระบบเสียงภาษาจีนกลาง ผู้แต่ง รศ.ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล ผศ.ดร.สุรีย์ ชุณหเรืองเดช
หน่วยที่ 2. การทักทาย ผู้แต่ง รศ.ดร.พัชนี ตั้งยืนยง
หน่วยที่ 3. การถามชื่อ ผู้แต่ง รศ.ดร.พัชนี ตั้งยืนยง
หน่วยที่ 4. การแนะนำตนเอง ผู้แต่ง รศ.สมชาย สุขะการค้า
หน่วยที่ 5. การแนะนำผู้อื่นให้รู้จักกัน ผู้แต่ง รศ.สมชาย สุขะการค้า
หน่วยที่ 6. การซื้อขายสินค้า ผู้แต่ง ผศ.ดร.ปราณี โชคขจิตสัมพันธ์
หน่วยที่ 7. การถามและบอกเวลา ผู้แต่ง ผศ.ดร.ปราณี โชคขจิตสัมพันธ์ลย์

10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร เล่ม 2

400 บาท

10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (Chinese for communication) พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161603120 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161603434 เอกสารการสอนบทซีดีเสียงเล่มละ 100 บาท คู่มือและฝึกการเขียนตัวอักษรจีนเล่มละ 50 บาท แผ่นซีดี MP3 แผ่นละ100 บาท 
หน่วยที่ 8. การถามและบอก วัน เดือน ปี ผู้แต่ง อ.ดร.นริศ วศินานนท์
หน่วยที่ 9. การถามและบอกทิศทาง ตำแหน่งที่ตั้ง ผู้แต่ง อ.ดร.นริศ วศินานนท์
หน่วยที่ 10. การถามและบอกทาง ผู้แต่ง อ.สุกัญญา วศินานนท์
หน่วยที่ 11. การพูดสื่อสารทางโทรศัพท์ ผู้แต่ง อ.สุกัญญา วศินานนท์
หน่วยที่ 12. การสนทนาหลากสถานการณ์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ปราณี โชคขจิตสัมพันธ์
หน่วยที่ 13. เสียงวรรณยุกต์ในภาษาจีนกลาง ผู้แต่ง รศ.ดร.ประพิณ มโนมัยวิบูลย์
หน่วยที่ 14. เสียงสระในภาษาจีนกลาง ผู้แต่ง รศ.ดร.ประพิณ มโนมัยวิบูลย์
หน่วยที่ 15. เสียงพยัญชนะในภาษาจีนกลาง ผู้แต่ง รศ.ดร.ประพิณ มโนมัยวิบูลย์

10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร เล่ม 1

350 บาท

10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร (Khmer for Communication) พิมพ์ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2560 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165051675 พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2557 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165052122 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท
หน่วยที่ 1. ลักษณะระบบเสียงและระบบคำของภาษาเขมร ผู้แต่ง ศ.ดร.กาญจนา นาคสกุล
หน่วยที่ 2. อักษรและอักขรวิธีเขมร ผู้แต่ง  ศ.ดร.กาญจนา นาคสกุล
หน่วยที่ 3. การทักทาย การแนะนำตัว และครอบครัว ผู้แต่ง อ.ดร.สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล
หน่วยที่ 4. การนับจำนวนและวันเวลา ผู้แต่ง ผศ.ดร.อรวรรณ  บุญยฤทธิ์
หน่วยที่ 5. การซื้อของ ผู้แต่ง ผศ.ดร.อรวรรณ  บุญยฤทธิ์
หน่วยที่ 6. การเดินทาง ผู้แต่ง อ.ดร.สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล
หน่วยที่ 7. การแต่งกาย ผู้แต่ง ผศ.ดร.อุบล เทศทอง

10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร เล่ม 2

400 บาท

10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร (Khmer for Communication) พิมพ์ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2560 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165051675 พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2557 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165052122 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท
หน่วยที่ 8. อาหาร ผู้แต่ง อ.ดร.วิขชุกร ทองหล่อ
หน่วยที่ 9. สุขภาพและอนามัย ผู้แต่ง  รศ.รอ.(ญ)ปรียา หิรัญประดิษฐ์ อ.กากี  อุต
หน่วยที่ 10. ฤดูกาลและภูมิประเทศ ผู้แต่ง อ.จตุพร โคตรกนก
หน่วยที่ 11. การท่องเที่ยวในกัมพูชา ผู้แต่ง ผศ.ดร.กังวล คัชชิมา
หน่วยที่ 12. สถานที่สำคัญในกัมพูชา ผู้แต่ง ผศ.ดร.กังวล คัชชิมา
หน่วยที่ 13. ศิลปะการแสดงและการละเล่น ผู้แต่ง อ.อัญชนา จิตสุทธิญาณ อ.ดร.สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล อ.ณัฐพล จันทร์งาม อ.กากี อุต
หน่วยที่ 14. นันทนาการ ผู้แต่ง รศ.ประยูร ทรงศิลป์
หน่วยที่ 15. ความสัมพันธ์ระหว่างเขมรกับไทย ผู้แต่ง รศ.รอ.(ญ)ปรียา หิรัญประดิษฐ์ อ.ดร.สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล

10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เล่ม 1

350 บาท

10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (Society and Culture in the ASEAN Community)  ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2565  พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566   เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท  (ISBN 978-616-162-929-8)    เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท  (ISBN 978-616-162-978-6)  แบบฝึกปฎิบัติ  ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-162-886-4)  
หน่วยที่ 1. ความรู้เกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ผู้แต่ง ผศ.ดร.ธีระ นุชเปี่ยม
หน่วยที่ 2. ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน  ผู้แต่ง ผศ.ดร.สมปฤณ นิยมไทย
หน่วยที่ 3. ความสัมพันธ์ของอาเซียนที่มีต่อภูมิภาคต่างๆ  ผู้แต่ง รศ.ดร.วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์
หน่วยที่ 4. เนการาบรูไนดารุสซาลาม  ผู้แต่ง รศ.มัลลิกา มัสอูดี(ผู้เขียนเดิม)  อาจารย์วริณาฐ พิทักษ์วงศ์วาน(ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 5. ราชอาณาจักรกัมพูชา  ผู้แต่ง รศ.ดร.สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล
หน่วยที่ 6. สาธารณรัฐกินโดเนีเซีย  ผู้แต่ง ผศ.ดร.สมปฤณ นิยมไทย
หน่วยที่ 7. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ผู้แต่ง รศ.ดร.ปัณฉัตร หมอยาดี

10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เล่ม 2

400 บาท

10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (Society and Culture in the ASEAN Community)  ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2565  พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566   เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท  (ISBN 978-616-162-929-8)    เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท  (ISBN 978-616-162-978-6)  แบบฝึกปฎิบัติ  ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-162-886-4)
หน่วยที่ 8. สหพันธรัฐมาเลเซีย  ผู้แต่ง ผศ.ดร.สมปฤณ นิยมไทย  ผศ.ณัฐพล โสตถิรัตน์วิโรจน์
หน่วยที่ 9. สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  ผู้แต่ง ผศ.ดร.ภมรี สุรเกียรติ
หน่วยที่ 10. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  ผู้แต่ง อาจารย์วริณาฐ พิทักษ์วงศ์วาน
หน่วยที่ 11. สาธารณรัฐสิงคโปร์  ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.ปุณณฑรีย์ สันติสุภาพร  อาจารย์วริณาฐ พิทักษ์วงศ์วาน
หน่วยที่ 12. ราชอาณาจักรไทย  ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.วิศรุต บวงสรวง
หน่วยที่ 13. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  ผู้แต่ง รศ.ดร.ปัณฉัตร หมอยาดี  อาจารย์ปริญญา ฉิมบรรเลง
หน่วยที่ 14. ความท้าทายทางสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียน  ผู้แต่ง ผศ.สหภัส อินทรีย์
หน่วยที่ 15. พหุสังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน  ผู้แต่ง รศ.ดร.วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์

10201 ประวัติศาสตร์ไทย เล่ม 1

350 บาท

10201 ประวัติศาสตร์ไทย (Thai History) ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 หน่วยที่ 1-7 ราคา 350 บาท ISBN 9786161612956 เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 หน่วยที่ 8-15 ราคา 400 บาท ISBN 9786161613204 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161613228
หน่วยที่ 1. กระบวนการเรียนรู้และการใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.พลับพลึง คงชนะ
หน่วยที่ 2. พัฒนาการของบ้านเมืองก่อนการสถาปนาแคว้นสุโขทัย ผู้แต่ง รศ.ดร.ปัณฉัตร หมอยาดี
หน่วยที่ 3. แคว้นสุโขทัย ผู้แต่ง รศ.ศุภวัฒน์ เลิศพาณิชย์กุล
หน่วยที่ 4. อาณาจักรอยุธยา ผู้แต่ง รศ.ศุภวัฒน์ เลิศพาณิชย์กุล
หน่วยที่ 5. อาณาจักรธนบุรีและรัตนโกสินทร์ตอนต้น ผู้แต่ง รศ.มัลลิกา มัสอูดี
หน่วยที่ 6. การเมืองการปกครองไทยสมัยรัชกาลที่ 4-6 ผู้แต่ง อ.เรืองวิทย์ ลิ่มปนาท อ.อำพิกา สวัสดิ์วงศ์
หน่วยที่ 7. สังคมไทยสมัยรัชกาลที่ 4-6 ผู้แต่ง รศ.ดร.ปัณฉัตร หมอยาดี

10201 ประวัติศาสตร์ไทย เล่ม 2

400 บาท

10201 ประวัติศาสตร์ไทย (Thai History) ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 หน่วยที่ 1-7 ราคา 350 บาท ISBN 9786161612956 เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 หน่วยที่ 8-15 ราคา 400 บาท ISBN 9786161613204 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161613228
หน่วยที่ 8. เศรษฐกิจไทยรัชกาลที่ 4-6 ผู้แต่ง อ.เรืองวิทย์ ลิ่มปนาท
หน่วยที่ 9. การเมืองไทยสมัยรัชกาลที่ 7- พ.ศ.2519 ผู้แต่ง รศ.ดร.ปัณฉัตร หมอยาดี รศ.สุวิทย์ ไพทยวัฒน์
หน่วยที่ 10. สังคมไทย สมัยรัชกาลที่ 7- พ.ศ.2519 ผู้แต่ง อ.เรืองวิทย์ ลิ่มปนาท อ.ชัยณรงค์ ศรีพงษ์
หน่วยที่ 11. เศรษฐกิจไทยสมัยรัชกาลที่ 7- พ.ศ.2519 ผู้แต่ง อ.อำพิกา สวัสดิ์วงศ์
หน่วยที่ 12. การเมืองการปกครองไทย พ.ศ.2519 - 2540 ผู้แต่ง อ. เมธีพัชญ์ จงวโรทัย อ.สุมาลี พันธุ์ยุราหน่วยที่ 13. สังคมไทย พ.ศ.2519 – 2540 ผู้แต่ง อ.อำพิกา สวัสดิ์วงศ์ อ.สุมาลี พันธุ์ยุรา
หน่วยที่ 14. เศรษฐกิจไทย พ.ศ.2519-2540 ผู้แต่ง ศ.สุวิทย์ ธีรศาสวัต รศ.มัลลิกา มัสอูดี
หน่วยที่ 15. ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย พ.ศ.2540 - 2557 ผู้แต่ง อ.เรืองวิทย์ ลิ่มปนาท

10202 การอ่านภาษาไทย เล่ม 1

400 บาท

10202 การอ่านภาษาไทย เล่ม 2

350 บาท

10203 พฤติกรรมมนุษย์ เล่ม 1

400 บาท

10203 พฤติกรรมมุนษย์ (Human Behaviour) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2553 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786165053600 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786165053723 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165053853
หน่วยที่ 1 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ไพฑูรย์  มีกุศล รศ.ม.ร.ว.วุฒิเลิศ เทวกุล
หน่วยที่ 2 พัฒนาการของพฤติกรรมมนุษย์ ผู้แต่ง รศ.สมร ทองดี อ.นาวาโท ดร.อนุชา ม่วงใหญ่
หน่วยที่ 3 พัฒนาการการศึกษาและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ ผู้แต่ง อ.เพ็ญทิพย์ เตียวสุวรรณ
หน่วยที่ 4 ปัจจัยทางชีวภาพ จิตวิทยา สังคมวิทยาและวัฒนธรรมที่กำหนดพฤติกรรมมนุษย์ ผู้แต่ง รศ.ดร.จุมพล หนิมพานิช อ.ดร.สรายุทธ ยหะกร
หน่วยที่ 5 ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี การเมือง เศรษฐกิจและกฎหมายกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ปัณฉัตร หมอยาดี
หน่วยที่ 6 ความเชื่อและเจตคติกับพฤติกรรมมนุษย์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.รัญจวน คำวชิรพิทักษ์ อ.ดร.สรายุทธ ยหะกร
หน่วยที่ 7 การรับรู้และการเรียนรู้กับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์ ผู้แต่ง รศ.ดร.สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต อ.นาวาโท ดร.อนุชา ม่วงใหญ่
หน่วยที่ 8 การอบรมขัดเกลาทางสังคม ผู้แต่ง รศ.ดร.จุมพล หนิมพานิช รศ.ดร.จิตรา วีรบุรีนนท์

10203 พฤติกรรมมนุษย์ เล่ม 2

350 บาท

10203 พฤติกรรมมุนษย์ (Human Behaviour) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2553 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786165053600 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786165053723 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165053853
หน่วยที่ 9 วัฒนธรรมและบุคลิกภาพ ผู้แต่ง  รศ.สุวิทย์ ไพทยวัฒน์ รศ.ดร.จิตรา วีรบุรีนนท์
หน่วยที่ 10 การจัดระเบียบสังคม ผู้แต่ง รศ.ดร.ไพฑูรย์ มีกุศล
หน่วยที่ 11 พฤติกรรมทางสังคมของมนุษย์ ผู้แต่ง รศ.ดร.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิพงษ์ ผศ.ดร.สุดจิต เจนนพกาญจน์
หน่วยที่ 12 พฤติกรรมของบุคคลในสังคม ผู้แต่ง ผศ.ดร.ปัณฉัตร หมอยาดี
หน่วยที่ 13 พฤติกรรมรวมหมู่  ผู้แต่ง รศ.สุวิทย์ ไพทยวัฒน์  ผศ.ดร.สุดจิต เจนนพกาญจน์
หน่วยที่ 14 วัฒนธรรมกับพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคม ผู้แต่ง รศ.ดร.พิชญ์ สมพอง รศ.ดร.จิตรา วีรบุรีนนท์
หน่วยที่ 15 แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของพฤติกรรมมนุษย์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ไพฑูรย์ มีกุศล

11006 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร เล่ม 1

350 บาท

11006 ภาษาจีนเพื่อการพาณิชย์ เล่ม 2

400 บาท

11006 ภาษาจีนเพื่อการพาณิชย์ (Chinese for Commerce) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161606923 เอกสารการสอนบทซีดีเสียงชุดวิชา เล่มละ 100 บาท แผ่นซีดี MP3 แผ่นละ 100 บาท
หน่วยที่ 8. การสมัครงาน ผู้แต่ง ผศ.ดร.จุรี สุชนวนิช
หน่วยที่ 9. การเริ่มงานในบริษัท ผู้แต่ง อ.มนต์ชัย แซ่เตีย
หน่วยที่ 10. การเจรจาธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (1) ผู้แต่ง รศ.ดร.จรัสศรี จิรภาส
หน่วยที่ 11. การเจรจาธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (2) ผู้แต่ง รศ.ดร.จรัสศรี จิรภาส
หน่วยที่ 12. การเจรจาธุรกิจ ผู้แต่ง อ.สุกัญญา วงศ์คงเดิม
หน่วยที่ 13. การประกันภัยและการขนส่ง ผู้แต่ง อ.สุกัญญา วงศ์คงเดิม
หน่วยที่ 14. การเยี่ยมชมโรงงานผลิต ผู้แต่ง ผศ.ดร.จุรี สุชนวนิช
หน่วยที่ 15. วัฒนธรรมการทำธุรกิจกับชาวจีน ผู้แต่ง รศ.ดร.จรัสศรี จิรภาส

11007 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว เล่ม 1

350 บาท

11007 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว (Chinese for tourism) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161609658 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161609764
หน่วยที่ 1. การเตรียมพร้อมก่อนออกเดินทาง ผู้แต่ง อ.มนต์ชัย แซ่เตีย
หน่วยที่ 2. การเดินทางเข้าประเทศโดยเครื่องบิน ผู้แต่ง ผศ.อภิวัฒน์ คุ้มภัย
หน่วยที่ 3. การเดินทางภายในประเทศ ผู้แต่ง อ.ธนัชพร นามวัฒน์
หน่วยที่ 4. การพักแรม ผู้แต่ง อ.มนต์ชัย แซ่เตีย
หน่วยที่ 5. การเที่ยวชมโบราณสถาน ผู้แต่ง อ.ปทิตตา วงศ์คงเดิม
หน่วยที่ 6. การเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ผู้แต่ง อ.ปทิตตา วงศ์คงเดิม
หน่วยที่ 7. การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผู้แต่ง ผศ.ดร.จุรี สุชนวนิช

11007 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว เล่ม 2

400 บาท

11007 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว (Chinese for tourism) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161609658 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161609764
หน่วยที่ 8. การท่องเที่ยวตามเทศกาล ผู้แต่ง อ.ลักษณ์นารา โสตถิรัตน์วิโรจน์
หน่วยที่ 9. การท่องเที่ยวชมกรุงปักกิ่ง ผู้แต่ง อ.นุวีย์ วิวัฒนวัฒนา
หน่วยที่ 10. การเที่ยวชมนครเซี่ยงไฮ้ ผู้แต่ง อ.นุวีย์ วิวัฒนวัฒนา
หน่วยที่ 11. การซื้อสินค้า ผู้แต่ง ผศ.ดร.จุรี สุชนวนิช
หน่วยที่ 12. การเยี่ยมญาติ ผู้แต่ง ผศ.ดร.จุรี สุชนวนิช
หน่วยที่ 13. การรับประทานอาหารในร้านอาหาร ผู้แต่ง อ.หวงเหวินฮุย
หน่วยที่ 14. การขอความช่วยเหลือกรณีเหตุฉุกเฉิน ผู้แต่ง อ.หวงเหวินฮุย
หน่วยที่ 15. การออกเดินทางนอกประเทศโดยเครื่องบิน ผู้แต่ง อ.อภิวัฒน์ คุ้มภัย

11008 ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ เล่ม 1

350 บาท

11008 ภาษาจีนเพื่อการอุตสาหกรรมการบริการ (Chinese for service industry) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161610234
หน่วยที่ 1. การบริการบนเครื่องบิน ผู้แต่ง อ.มนต์ชัย แซ่เตีย
หน่วยที่ 2. การธนาคาร ผู้แต่ง ผศ.ดร.จุรี สุชนวนิช
หน่วยที่ 3. การไปรษณีย์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.จุรี สุชนวนิช
หน่วยที่ 4. การแปลเอกสาร การแนะแนวการศึกษาต่อ และการจัดหางาน ผู้แต่ง อ.อรณิศา วิริยธนานนท์
หน่วยที่ 5. การให้คำปรึกษาด้านความงาม ผู้แต่ง อ.ปทิตตา วงศ์เดิม
หน่วยที่ 6. สปา การนวดบำบัด และการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผู้แต่ง อ.ปทิตตา วงศ์เดิม
หน่วยที่ 7. การเสริมสวย ผู้แต่ง ผศ.ดร.จุรี สุชนวนิช

11008 ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ เล่ม 2

400 บาท

11008 ภาษาจีนเพื่อการอุตสาหกรรมการบริการ (Chinese for service industry) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161610234
หน่วยที่ 8. ซาวน่า ฟิตเนส และกีฬากอล์ฟ ผู้แต่ง อ.สุพัตรา ห.เพียรเจริญ
หน่วยที่ 9. การดูแลเด็ก ผู้สูงวัย และผู้ป่วยจิตเวช ผู้แต่ง อ.ปทิตตา วงศ์คงเดิม
หน่วยที่ 10. การรักษาพยาบาล ผู้แต่ง อ.มนต์ชัย แซ่เตีย
หน่วยที่ 11. การบำรุงรักษารถยนต์ ผู้แต่ง อ.ปทิตตา วงศ์คงเดิม
หน่วยที่ 12. การซักรีด ผู้แต่ง ผศ.ดร.จุรี สุชนวนิช
หน่วยที่ 13. การเช่าห้อง ผู้แต่ง อ.มนต์ชัย แซ่เตีย
หน่วยที่ 14. การบริการในโรงแรม ผู้แต่ง อ.มนต์ชัย แซ่เตีย
หน่วยที่ 15. การจัดเลี้ยง ผู้แต่ง อ.อมราลักษณ์ พงศ์จิรวุฒิ

11009 ภาษาและวัฒนธรรมจีน เล่ม 1

350 บาท

11009 ภาษาและวัฒนธรรมจีน (Chinese Language and Culture) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161612481 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161612405
หน่วยที่ 1. อาหารการกิน ผู้แต่ง อ.มนต์ชัย แซ่เตีย
หน่วยที่ 2. วัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย ผู้แต่ง ผศ.ดร.จุรี สุชนวนิช
หน่วยที่ 3. ศิลปะงานฝีมือ ผู้แต่ง อ.ปทิตตา วงศ์คงเดิม
หน่วยที่ 4. มหรสพ ผู้แต่ง อ.ดร.จินดาพร พินพงทรัพย์ อ.มนต์ชัย แซ่เตีย
หน่วยที่ 5. ศิลปะการแสดง ผู้แต่ง ผศ.ดร.จุรี สุชนวนิช
หน่วยที่ 6. งิ้ว ผู้แต่ง ผศ.ดร.จุรี สุชนวนิช
หน่วยที่ 7. ดนตรี ผู้แต่ง อ.ดร.นารีรัตน์ สีระสาร

11009 ภาษาและวัฒนธรรมจีน เล่ม 2

400 บาท

11009 ภาษาและวัฒนธรรมจีน (Chinese Language and Culture) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161612481 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161612405
หน่วยที่ 8. อักษรจีนและภาพวาดพู่กัน ผู้แต่ง อ.ปทิตตา วงศ์คงเดิม
หน่วยที่ 9. ความเชื่อเรื่องโชคลาภ ผู้แต่ง อ.หาญชัย ชัยทัศนีย์
หน่วยที่ 10. ความเชื่อทางโหราศาสตร์ ผู้แต่ง อ.หาญชัย ชัยทัศนีย์
หน่วยที่ 11. พิธีกรรมเกี่ยวกับความตาย ผู้แต่ง อ.ดร.นารีรัตน์ สีระสาร
หน่วยที่ 12. ความรักและการครองคู่ ผู้แต่ง อ.หาญชัย ชัยทัศนีย์
หน่วยที่ 13. หลักธรรมคำสอน ผู้แต่ง อ.มนต์ชัย แซ่เตีย
หน่วยที่ 14. เทศกาล ผู้แต่ง ผศ.ดร.จุรี สุชนวนิช
หน่วยที่ 15. กิจกรรมยามว่าง ผู้แต่ง อ.ปทิตตา วงศ์คงเดิม

11010 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมเขมร เล่ม 1

350 บาท

11010 พื้นฐานสังคมและวัฒนธรรมเขมร เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562   ราคา 350 บาท  ISBN 9786161619855 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15)  พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562  ราคา 400 บาท   ISBN 9786161619947
หน่วยที่ 1. ความรู้เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมเขมร  ผู้แต่ง รศ.ดร.สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล
หน่วยที่ 2  ประวัติศาสตร์ ผู้แต่ง อ.ดร. ธิบดี บัวคำศรี
หน่วยที่ 3  กัมพูชาร่วมสมัย  ผู้แต่ง อ.ดร. ธิบดี บัวคำศรี
หน่วยที่ 4. สภาพสังคม  ผู้แต่ง  รศ.ดร.สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล
หน่วยที่ 5. ความเชื่อและศาสนา ผู้แต่ง รศ.ดร.ดวงเด่น บุญปก
หน่วยที่ 6  ภาษา ผู้แต่ง อ.ชัชพิสิฐ ปาชะนี
หน่วยที่ 7. วรรณกรรมเขมร ผู้แต่ง  รศ.ประยูร ทรงศิลป์

11010 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมเขมร เล่ม 2

400 บาท

11010 พื้นฐานสังคมและวัฒนธรรมเขมร เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562   ราคา 350 บาท  ISBN 9786161619855 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15)  พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562  ราคา 400 บาท   ISBN 9786161619947
หน่วยที่ 8  เศรษฐกิจและการค้า ผู้แต่ง อ.วนารัตน์ น้อยเล็ก
หน่วยที่ 9. ประเพณีและพิธีกรรม ผู้แต่ง รศ.ประยูร ทรงศิลป์
หน่วยที่ 10 วิถีชีวิต  ผู้แต่ง  อ.วนารัตน์ น้อยเล็ก
หน่วยที่ 11. สถาปัตยกรรม ผู้แต่ง  อ.ดร.ทรงธรรม ปานสกุณ
หน่วยที่ 12. ประติมากรรม  ผู้แต่ง อ.ดร.ทรงธรรม ปานสกุณ
หน่วยที่ 13. การเมืองการปกครอง ผู้แต่ง  รศ.ดร.ดวงเด่น บุญปก
หน่วยที่ 14. ความสัมพันธ์กับประเทศไทย  ผู้แต่ง อ.ชัชพิสิฐ ปาชะนี
หน่วยที่ 15. ความสัมพันธ์กับอาเซียน ผู้แต่ง  ผศ.ดร.กังวล คัชชิมา

11011 การอ่านและการเขียนภาษาเขมร เล่ม 1

416 บาท

11011 การอ่านและการเขียนภาษาเขมร พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563  เล่ม 1 ( หน่วยที่ 1-8 )ราคา 416 บาท   ISBN 9786161621650 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9 -15)   พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563  ราคา 364 บาท   ISBN 9786161621797
หน่วยที่ 1. หลักการอ่าน  ผู้แต่ง รศ.ประยูร ทรงศิลป์
หน่วยที่ 2  หลักการเขียน ผู้แต่ง อ.วนารัตน์ น้อยเล็ก
หน่วยที่ 3  เรียงความ  ผู้แต่ง อ.วนารัตน์ น้อยเล็ก
หน่วยที่ 4. ข่าว  ผู้แต่ง  รศ.ดร.สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล
หน่วยที่ 5. บทความ  ผู้แต่ง อ.พัชราวรรณ กะตากูล
หน่วยที่ 6  เอกสารโฆษณาและประชาสัมพันธ์  ผู้แต่ง ผศ.นันทวัน จั่นเจ๊ก
หน่วยที่ 7. จดหมาย ผู้แต่ง  อ.วนารัตน์ น้อยเล็ก
หน่วยที่ 8  นิทานและตำนาน ผู้แต่ง รศ.ประยูร ทรงศิลป์

11011 การอ่านและการเขียนภาษาเขมร เล่ม 2

364 บาท

11011 การอ่านและการเขียนภาษาเขมร พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563  เล่ม 1 ( หน่วยที่ 1-8 )ราคา 416 บาท   ISBN 9786161621650 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9 -15)   พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563  ราคา 364 บาท   ISBN 9786161621797
หน่วยที่ 9. นวนิยาย  ผู้แต่ง  รศ.ดร.สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล
หน่วยที่ 10. เรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยว  ผู้แต่ง  อ.พัชราพรรณ กะตากูล
หน่วยที่ 11. เรื่องเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรม  ผู้แต่ง  รศ.ประยูร ทรงศิลป์
หน่วยที่ 12. เรื่องเกี่ยวกับการศึกษา  ผู้แต่ง  รศ.ดร.สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล
หน่วยที่ 13. กีฬา  ผู้แต่ง  รศ.ดร.ดวงเด่น บุญปก
หน่วยที่ 14. ธุรกิจและการค้า  ผู้แต่ง ผศ.นันทวัน จั่นเจ๊ก
หน่วยที่ 15. การเมือง  ผู้แต่ง  รศ.ดร.ดวงเด่น บุญปก

11012ภาษาเขมรเชิงธุรกิจ เล่ม 1

350 บาท

11012 ภาษาเขมรเชิงธุรกิจ พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559  เล่ม 1 ( หน่วยที่ 1-7 ) ราคา 350 บาท   ISBN 9786161611446 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8 -15)   พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559  ราคา 400 บาท   ISBN 9786161611309
หน่วยที่ 1. ธุรกิจในกัมพูชา  ผู้แต่ง รศ.ดร.สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล
หน่วยที่ 2  การติดต่อทางธุรกิจ ผู้แต่ง อ.กากี อุต
หน่วยที่ 3  การแลกเปลี่ยนเงินตรา  ผู้แต่ง ผศ.ดร.สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล
หน่วยที่ 4. การแนะนำผลิตภัณฑ์  ผู้แต่ง  รศ.รอ.(ญ) ปรียา หิรัญประดิษฐ์
หน่วยที่ 5. สินค้าส่งออกและสินค้านำเข้า  ผู้แต่ง ผศ.ดร.กังวล คัชชิมา
หน่วยที่ 6  บริษัทและธนาคาร  ผู้แต่ง รศ.ประยูร ทรงศิลป์
หน่วยที่ 7. การติดต่อโรงแรม ผู้แต่ง  ผศ.ดร.สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล

11012ภาษาเขมรเชิงธุรกิจ เล่ม 2

400 บาท

11012 ภาษาเขมรเชิงธุรกิจ พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559  เล่ม 1 ( หน่วยที่ 1-7 ) ราคา 350 บาท   ISBN 9786161611446 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8 -15)   พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559  ราคา 400 บาท   ISBN 9786161611309
หน่วยที่ 8  ธุรกิจการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ประยูร ทรงศิลป์
หน่วยที่ 9. ธุรกิจศิลปหัตถกรรม  ผู้แต่ง  รศ.ประยูร ทรงศิลป์
หน่วยที่ 10. ธุรกิจอุตสาหกรรม  ผู้แต่ง  รศ.ดร.สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล
หน่วยที่ 11. ธุรกิจการค้าปลีก  ผู้แต่ง  รศ.รอ.(ญ) ปรียา หิรัญประดิษฐ์ อ.กากี อุต
หน่วยที่ 12. ธุรกิจบันเทิง  ผู้แต่ง  รศ.ดร.สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล
หน่วยที่ 13. ธุรกิจสุขภาพและความงาม  ผู้แต่ง  รศ.รอ.(ญ) ปรียา หิรัญประดิษฐ์ อ.กากี อุต
หน่วยที่ 14. ธุรกิจการขนส่ง  ผู้แต่ง ผศ.ดร.กังวล คัชชิมา อ.ชัชพิสิษฐ์ ปาชะนี
หน่วยที่ 15. ธุรกิจกัมพูชาในอาเซียน  ผู้แต่ง  ผศ.ดร.กังวล คัชชิมา

11013 ภาษาเขมรเพื่อการท่องเที่ยว เล่ม 1

364 บาท

11013 ภาษาเขมรเพื่อการท่องเที่ยว (Khmer for Tourism) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161614218 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161614164 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN  
หน่วยที่ 1. ท่องเที่ยวเมืองหลวง ผู้แต่ง รศ.ดร.อุบล เทศทอง
หน่วยที่ 2. ท่องเที่ยวโบราณสถาน ผู้แต่ง ผศ.ดร.สมเกียรติ วิวัฒนาพงษากุล
หน่วยที่ 3. เที่ยวตลาด ผู้แต่ง รศ.รอ.(ญ) ปรียา หิรัญประดิษฐ์ อ.กากี อุต
หน่วยที่ 4. ท่องเที่ยวตามเทศกาล ผู้แต่ง อ.ดร.วิชชุกร ทองหล่อ
หน่วยที่ 5. ท่องเที่ยวทางน้ำ ผู้แต่ง ผศ.ดร.สมเกียรติ วิวัฒนาพงษากุล
หน่วยที่ 6. ท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรม  ผู้แต่ง รศ.รอ.(ญ) ปรียา หิรัญประดิษฐ์ อ.กากี อุต
หน่วยที่ 7. ท่องเที่ยวชนบทในกัมพูชา ผู้แต่ง ผศ.ดร.กังวล คัชชิมา

11013 ภาษาเขมรเพื่อการท่องเที่ยว เล่ม 2

416 บาท

11013 ภาษาเขมรเพื่อการท่องเที่ยว (Khmer for Tourism) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161614218 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161614164 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN  
หน่วยที่ 8. ท่องเที่ยวตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ผู้แต่ง ผศ.ดร.กังวล คัชชิมา
หน่วยที่ 9. เที่ยวเสียมเรียบ ผู้แต่ง ผศ.ดร.สมเกียรติ วิวัฒนาพงษากุล
หน่วยที่ 10. แหล่งท่องเที่ยวสำคัญในกัมพูชา ผู้แต่ง อ.ดร.วิชชุกร ทองหล่อ
หน่วยที่ 11. แหล่งท่องเที่ยวเมืองไทย ผู้แต่ง อ.ดร.วิชชุกร ทองหล่อ
หน่วยที่ 12. แหล่งท่องเที่ยวอาเซียน ผู้แต่ง ผศ.ดร.สมเกียรติ วิวัฒนาพงษากุล
หน่วยที่ 13. แหล่งท่องเที่ยวต่างแดน ผู้แต่ง รศ.รอ.(ญ) ปรียา หิรัญประดิษฐ์ อ.กากี อุต
หน่วยที่ 14. การท่องเที่ยวด้วยตนเอง ผู้แต่ง รศ.ดร.อุบล เทศทอง
หน่วยที่ 15. การบริการด้านการท่องเที่ยวในกัมพูชา ผู้แต่ง รศ.รอ.(ญ) ปรียา หิรัญประดิษฐ์ อ.กากี อุต

11111 สังคมและวัฒนธรรมไทย เล่ม 1

350 บาท

11111 สังคมและวัฒนธรรมไทย (Thai Society And Culture) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2553 พิมพ์ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165051866 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165052252 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165053167
หน่วยที่ 1 แนวคิดในการศึกษาสังคมและวัฒนธรรม ผู้แต่ง ผศ.ดร.ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ รศ.ดร.ไพฑูรย์ มีกุศล
หน่วยที่ 2 พัฒนาการการศึกษาสังคมและวัฒนธรรมไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ รศ.ดร.ไพฑูรย์ มีกุศล
หน่วยที่ 3 บุคลิกภาพและวัฒนธรรมไทย ผู้แต่ง ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ ผศ.ดร.สุดจิต เจนนพกาญจน์
หน่วยที่ 4 พื้นฐานความดิคทางสังคมละวัฒนธรรมไทย ผู้แต่ง ศ.ดร.สุภางค์ จันทวานิช รศ.ดร.สุวรรณา สถาอานันท์ อ.ดร.สรายุทธ ยะหกร
หน่วยที่ 5 ระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย ผู้แต่ง อ.ธีรยุทธ บุญมี
หน่วยที่ 6 ระบบครอบครัวและเครือญาติในสังคมไทย ผู้แต่ง ศ.ดร.ศิราพร ณ.ถลาง อ.ดร.สรายุทธ ยหะกร
หน่วยที่ 7 พัฒนาการเศรษฐกิจกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมไทย ผู้แต่ง อ.ดร.แตงอ่อน มั่นใจตน รศ.สุภาสินี ตันติสรีสุข

11111 สังคมและวัฒนธรรมไทย เล่ม 1

400 บาท

11111 สังคมและวัฒนธรรมไทย (Thai Society and Culture) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2553 พิมพ์ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165051866 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165052252 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165053167
หน่วยที่ 8. ชุมชนชนบท ผู้แต่ง อ.ดร.วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ รศ.ดร.จิตรา วีรบุรีนนท์
หน่วยที่ 9. ชุมชนเมือง ผู้แต่ง  รศ.ดร.จิตรา วีรบุรีนนท์ 
หน่วยที่ 10. ความสัมพันธ์และปัญหาระหว่างเมืองกับชนบท ผู้แต่ง อ.ภูมิธรรม เวชยชัย .รศ.ดร.จิตรา วีรบุรีนนท์
หน่วยที่ 11. สังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น ผู้แต่ง รศ.ดร.ธิดา สาระยา  ผศ.ดร.ปัณฉัตร หมอยาดี
หน่วยที่ 12. จีนและมุสลิมในสังคมไทย ผู้แต่ง ผศ.ดร.ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ อ.ม.ล.วัลย์วิภา บุรุษรัตนพันธุ์ ผศ.ดร.สุดจิต เจนนพกาญจน์
หน่วยที่ 13. ชาวเขาในประเทศไทย  ผู้แต่ง อ.ฉลาดชาย รมิตานนท์ อ.นาวาโท ดร.อนุชา ม่วงใหญ่ ร.น.
หน่วยที่ 14. ความขัดแย้งในสังคมและวัฒนธรรมไทย ผู้แต่ง ผศ.ดร.สมเกียรติ วันทะนะ อ.นาวาโท ดร.อนุชา ม่วงใหญ่ ร.น.
หน่วยที่ 15.บูรณาการในสังคมและวัฒนธรรมไทย ผู้แต่ง ผศ.ดร.อุทัย ดุลยเกษม

11112 วัฒนธรรมพื้นบ้านของไทย เล่ม 1

350 บาท

11112 วัฒนธรรมพื้นบ้านของไทย (Thai Folk Culture) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161600525 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400บาท ISBN 9786161600655 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161601034
หน่วยที่ 1.แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมพื้นบ้านของไทย ผู้แต่ง อ.กาญจนา เหล่าโชคชัยกุล
หน่วยที่ 2. ความเชื่อและพิธีกรรม ผู้แต่ง รศ.ดร.ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์
หน่วยที่ 3. ภาษาถิ่นในวัฒนธรรมไทย ผู้แต่ง ผศ.ดร.สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล
หน่วยที่ 4. ปริศนาคำทายของไทย ผู้แต่ง อ.วสันต์ รัตนโภคา
หน่วยที่ 5. ภาษิตสำนวนไทย ผู้แต่ง รศ.รอ.(ญ) ปรียา หิรัญประดิษฐ์
หน่วยที่ 6. นิทานพื้นบ้าน ผู้แต่ง อ.พรรณราย ชาญหิรัญ
หน่วยที่ 7. เพลงพื้นบ้าน ผู้แต่ง รศ.ดร.กาญจนา อินทรสุนานนท์

11112 วัฒนธรรมพื้นบ้านของไทย เล่ม 2

400 บาท

11112 วัฒนธรรมพื้นบ้านของไทย (Thai Folk Culture) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161600525 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400บาท ISBN 9786161600655 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161601034
หน่วยที่ 8. การแสดงพื้นบ้าน ผู้แต่ง อ.ดร.ประจักร ไม้เจริญ
หน่วยที่ 9. การละเล่นพื้นบ้าน ผู้แต่ง อ.ดร.ประจักษ์ ไม้เจริญ
หน่วยที่ 10. หัตถกรรมพื้นบ้าน ผู้แต่ง ศาสตราจารย์ วิบูลย์ ลี้สุวรรณ
หน่วยที่ 11. ทัศนศิลป์พื้นบ้าน ผู้แต่ง ผศ.พยูร โมสิกรัตน์ ผศ.มารุต อัมรานนท์
หน่วยที่ 12. อาหารพื้นบ้าน ผู้แต่ง ผศ.ดร.อนงค์ลักษณ์ ศรีเพ็ญ
หน่วยที่ 13. ภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านไทย ผู้แต่ง อ.ดร.วิชิต เปานิล
หน่วยที่ 14. ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมพื้นบ้านกับวิถีชีวิต ผู้แต่ง รศ.ดร.กาญจนา อินทรสุนานนท์
หน่วยที่ 15. การเปลี่ยนแปลง การอนุรักษ์และการฟื้นฟูวัฒนธรรมพื้นบ้าน ผู้แต่ง ผศ.ดร.ปัณฉัตร หมอยาดี อ.เมธีพัชญ์ จงวโรทัย

11201 คณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์ เล่ม 1

250 บาท

11201 คณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์ (Mathematics for Social Sciences) ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2555 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786165059312 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 9786165059510 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786165059817 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165059695
หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเซตและตรรกศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.อุษาวดี จันทรสนธิ
หน่วยที่ 2 ระบบจำนวน ผู้แต่ง รศ.ดร.สาคร บุญดาว
หน่วยที่ 3 เส้นตรง ผู้แต่ง รศ.ดร.นวรัตน์ อนันต์ชื่น
หน่วยที่ 4 ความสัมพันธ์ ผู้แต่ง รศ.อุษาวดี จันทรสนธิ
หน่วยที่ 5 ฟังก์ชัน ผู้แต่ง รศ.ดร.สาคร บุญดาว

11201 คณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์ เล่ม 2

250 บาท

11201 คณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์ (Mathematics for Social Sciences) ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2555 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786165059312 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 9786165059510 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786165059817 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165059695
หน่วยที่ 6 ชนิดของฟังก์ชัน ผู้แต่ง ผศ.ดร.อารยา แจ่มจันทร์
หน่วยที่ 7 วิธีเรียงสับเปลี่ยน วิธีจัดหมู่ และปริภูมิตัวอย่าง ผู้แต่ง รศ.ดร.ปรีชา เนาว์เย็นผล
หน่วยที่ 8 ความน่าจะเป็น ผู้แต่ง รศ.อรรฆคณา แย้มนวล
หน่วยที่ 9 เมทริกซ์และดีเทอร์มินันต์ ผู้แต่ง อ.เพชรรัตน์ จันทร์แสนวิไล
หน่วยที่ 10 คณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น ผู้แต่ง อ.ดร.ชมพูนุช โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์

11201 คณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์ เล่ม 3

250 บาท

11201 คณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์ (Mathematics for Social Sciences) ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2559 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786165059312 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 9786165059510 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786165059817 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165059695
หน่วยที่ 11 อนุพันธ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.วัชรพงษ์ อนันต์ชื่น
หน่วยที่ 12 อินทิกรัลและการประยุกต์ ผู้แต่ง รศ.ดร.วัชรพงษ์ อนันต์ชื่น
หน่วยที่ 13การประยุกต์ของอนุพันธ์ ผู้แต่ง รศ.ศรีบุตร แววเจริญ
หน่วยที่ 14 อนุพันธ์ย่อยและการประยุกต์ ผู้แต่ง รศ.ทวี ศรีแสงทอง
หน่วยที่ 15  สมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์ ผู้แต่ง อ.ปราโมทย์  พรหมอินทร์

11301 ภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจ เล่ม 1

260 บาท

11301 ภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจ (English for Business) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2549 พิมพ์ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 260 บาท ISBN 9789749758571 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 260 บาท ISBN 9789749758588 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 260 บาท ISBN 9789749758595
หน่วยที่ 1. Business World Overview ผู้แต่ง รศ.ดร.จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์
หน่วยที่ 2. Business Systems ผู้แต่ง อ.ดร.นรินทร์ทิพย์ ทองศรี
หน่วยที่ 3. Production ผู้แต่ง ผศ.พันธ์ทิพย์ นุชงอน
หน่วยที่ 4. Marketing ผู้แต่ง รศ.ดร.พัชรี โภคาสัมฤทธิ์
หน่วยที่ 5. Sales ผู้แต่ง รศ.ดร.โสฬศา สาตพร

11301 ภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจ เล่ม 2

260 บาท

11301 ภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจ (English for Business) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2549 พิมพ์ครั้งที่ 15พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 260 บาท ISBN 9789749758571 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 260 บาท ISBN 9789749758588 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 260 บาท ISBN 9789749758595
หน่วยที่ 6. Logistics Management ผู้แต่ง รศ.ดร.จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์
หน่วยที่ 7. Human Resources Management ผู้แต่ง รศ.ดร.พัชรี โภคาสัมฤทธิ์
หน่วยที่ 8. Finance, Banking, and Insurance ผู้แต่ง รศ.ลภา จินตนเสรี
หน่วยที่ 9. Business Communications ผู้แต่ง อ.ดร.นรินทร์ทิพย์ ทองศรี อ.ดร.สุรีย์พงศ์ โพธิ์ทองสุนันท์
หน่วยที่ 10. A Company’s Image ผู้แต่ง อ.ดร.ประไพ จันทราสกุล

11301 ภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจ เล่ม 3

260 บาท

11301 ภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจ (English for Business) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2549 พิมพ์ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 260 บาท ISBN 9789749758571 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 260 บาท ISBN 9789749758588 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 260 บาท ISBN 9789749758595
หน่วยที่ 11. Business Negotiations ผู้แต่ง รศ.ดร.พัชรี โภคาสัมฤทธิ์
หน่วยที่ 12. Business Travel ผู้แต่ง รศ.อนัญญา สิทธิอำนวย
หน่วยที่ 13. Business Meetings ผู้แต่ง รศ.ดร.จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์
หน่วยที่ 14. Business Readings ผู้แต่ง รศ.ดร.นันทวิทย์ พรพิบูลย์
หน่วยที่ 15. It for Business ผู้แต่ง รศ.ดร.โสฬศา สาตพร 

11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว เล่ม 1

260บาท

11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563   ราคา 260 บาท  ISBN 9786161623838 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10)   พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563  ราคา 260 บาท   ISBN 9786161624392 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563  ราคา 260 บาท   ISBN 9786161624385
หน่วยที่ 1. Welcome to Thailand  ผู้แต่ง ผศ.ดร.รัชดาวรรณ คงสัตย์
หน่วยที่ 2  Historical Background ผู้แต่ง รศ.ดร.ปิยะณัฐ สุคนธมาน
หน่วยที่ 3  Traveling in Thailand  ผู้แต่ง อ. Patrick Gallagher รศ.ดร.วิภา ฌานวังศะ (ผู้เขียนเดิม) ผศ.ดร.วิสุทธิ์ จรูญธวัชชัย (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 4. Accommodation  ผู้แต่ง  รศ.ดร.จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์
หน่วยที่ 5. Health, Safety, and Emergency ผู้แต่ง ผศ.ดร.จิรสิริ เกษมสินธุ์ วิเวกเมธากร

11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว เล่ม 2

260 บาท

11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563   ราคา 260 บาท  ISBN 9786161623838 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10)   พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563  ราคา 260 บาท   ISBN 9786161624392 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563  ราคา 260 บาท   ISBN 9786161624385
หน่วยที่ 6  Thainess  ผู้แต่ง รศ.ดร.ปิยะณัฐ สุคนธมาน
หน่วยที่ 7. Ancient Sites ผู้แต่ง  รศ.ดร.พรพิมล เสนะวงศ์ อ.ภภพพล จันทร์วัฒนกุล รศ.อนัญญา สิทธิอำนวย
หน่วยที่ 8  Thai Festivals ผู้แต่ง ผศ. ดร.สาวิตรี พืชพันธ์ แฮมมอนด์
หน่วยที่ 9. Traditional Entertainment and Sports ผู้แต่ง อ.ดร.ติระพร บุนนาค ผศ.ดร.สาวิตรี พืชพันธ์ แฮมมอนด์
หน่วยที่ 10 Thai Flavors  ผู้แต่ง  รศ.อนัญญา สิทธิอำนวย

11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว เล่ม 3

260 บาท

11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563   ราคา 260 บาท  ISBN 9786161623838 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10)   พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563  ราคา 260 บาท   ISBN 9786161624392 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563  ราคา 260 บาท   ISBN 9786161624385
หน่วยที่ 11. Shopping  ผู้แต่ง  รศ.ดร.จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์
หน่วยที่ 12. Tours  ผู้แต่ง รศ.ดร.โสฬศา สาตพร อ.สุวรรณชัย ฤทธิรักษ์ (ผู้ปรับปรุง) อ.ประภัทร สุทธาเวศ (ผู้เขียนเดิม)
หน่วยที่ 13. Niche Tourism  ผู้แต่ง  รศ.โสฬศา สาตพร รศ.ดร.นรินทร์ทิพย์ ทองศรี
หน่วยที่ 14. Ecotourism  ผู้แต่ง รศ.ดร.นรินทร์ทิพย์ ทองศรี อ. Alan Davis
หน่วยที่ 15. Overseas Traveling ผู้แต่ง  ผศ.ดร.ลักษมี นวมถนอม คีมูระ

11303 ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรม เล่ม 1

364 บาท

11303 ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรม (English for Hotel Personnel) พิมพ์ครั้งที่ 17 พ.ศ.2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 364 บาท ISBN 9789746137928 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 416 บาท ISBN 9789746137942
หน่วยที่ 1 Introduction to Hotels ผู้แต่ง ผศ.พวงบุหงา ภูมิพานิช อ.ดร.นงนุช ศรีอัษฎาพร
หน่วยที่ 2 Reservations ผู้แต่ง อ.วิญญา พัฒนพงศ์
หน่วยที่ 3 Checking in ผู้แต่ง อ.ดร.สุภา ชดเชย
หน่วยที่ 4 Hotel Facilities and Entertainment ผู้แต่ง อ.อรอวล บูรณารมย์
หน่วยที่ 5 Information and Guest Relations ผู้แต่ง ผศ.ดร.วิภา ฌานวังศะ
หน่วยที่ 6 Telephoning ผู้แต่ง รศ.สุชาดา นิมมานนิตย์
หน่วยที่ 7 Security and Emergencies ผู้แต่ง อ.ดร.สุภา ชดเชย

11303 ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรม เล่ม 2

416 บาท

11303 ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรม (English for Hotel Personnel) พิมพ์ครั้งที่ 16 พ.ศ.2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 364 บาท ISBN 9789746137928 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 416 บาท ISBN 9789786137942
หน่วยที่ 8 At the Hotel Restaurant(Food and Beverage) ผู้แต่ง อ.ม.ร.ว.วไลวัฒนา สวัสดิ์-ชูโต อ. Craig Price
หน่วยที่ 9 At the Hotel Restaurant(Services) ผู้แต่ง อ.อนัญญา สิทธิอำนวย
หน่วยที่ 10 At the Hotel Bar ผู้แต่ง ผศ.สาวิตรี พืชพันธ์
หน่วยที่ 11 Housekeeping Services ผู้แต่ง ผศ.ดร.วิภา ฌานวังศะ
หน่วยที่ 12 Dealing with Complaints ผู้แต่ง ผศ.จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์
หน่วยที่ 13 Giving Information on Thai Arts and Culture ผู้แต่ง รศ.ดร.พัชรี โภคาสัมฤทธิ์
หน่วยที่ 14 Services of the Hotel Tour Coordinator ผู้แต่ง ผศ.พวงบุหงา ภูมิพานิช อ.ดร.นงนุช ศรีอัษฎาพร
หน่วยที่ 15 Checking out ผู้แต่ง อ.ดร.สุภา ชดเชย

11304 ภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน เล่ม 1

364 บาท

11304 ภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน (English for Office Staff) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 364 บาท (ISBN 9786161603618) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 416 บาท (ISBN 9786161604561) แบบฝึกปฏิบัติรวมอยู่ในหนังสือ
หน่วยที่ 1 Welcoming Visitors ผู้แต่ง รศ.ดร.ศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ อ.Patrick D.Gallagher
หน่วยที่ 2 A Day in the Office ผู้แต่ง รศ.ดร.ศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ อ.Trevor John Smith
หน่วยที่ 3 Working with Foreigners ผู้แต่ง รศ.พิกุล บุณยรัตพันธุ์
หน่วยที่ 4 Socializing ผู้แต่ง ผศ.จิตศจี พิบูลนครินทร์
หน่วยที่ 5 Telephoning and Making Appointments ผู้แต่ง รศ.ดร.จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์
หน่วยที่ 6 Memorandums and Letters ผู้แต่ง รศ.ดร.พิมพันธุ์ เวสสะโกศล
หน่วยที่ 7 Forms and Summaries ผู้แต่ง รศ.ดร.พิมพันธุ์ เวสสะโกศล

11304 ภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน เล่ม 2

416 บาท

11304 ภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน (English for Office Staff) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 364 บาท (ISBN 9786161603618) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 416 บาท (ISBN 9786161604561) แบบฝึกปฏิบัติรวมอยู่ในหนังสือ
หน่วยที่ 8 Plans and Travel Arrangements ผู้แต่ง อ.ดร.เสาวคนธ์ คุณวุฒิ
หน่วยที่ 9 Meetings and Discussions ผู้แต่ง รศ.ดร.อลิสา วานิชดี
หน่วยที่ 10 Attending Conferences, Seminars or Workshops ผู้แต่ง รศ.ดร.อลิสา วานิชดี
หน่วยที่ 11 Recruitment ผู้แต่ง รศ.สุมทุม ปริสุทธิมาน อ.วรรษชล ณรงค์ศักดิ์สกุล
หน่วยที่ 12 Newspaper Reading ผู้แต่ง ผศ.ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร
หน่วยที่ 13 Business Reading ผู้แต่ง รศ.ดร.ศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ
หน่วยที่ 14 Office Automation ผู้แต่ง ผศ.กัญจน์วิภา ฤทธิประศาสน์ ผศ.ดร.นรินทร์ทิพย์ ทองศรี
หน่วยที่ 15 Professional Development ผู้แต่ง รศ.ดร.ดำรง อัตตป

11305 ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ เล่ม 1

260 บาท

11305 ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ (English for Computer Users) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2548 พิมพ์ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 260 บาท ISBN 9789749755471 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 260 บาท ISBN 9789749755488 เล่มที่ 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 260 บาท ISBN 9789749755495
หน่วยที่ 1. Introduction to Computers ผู้แต่ง รศ.ดร.ศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ Miss Jarah M Espiritu
หน่วยที่ 2. Computer Hardware ผู้แต่ง รศ.ดร.โสฬศา สาตพร
หน่วยที่ 3. Computer Software and Languages ผู้แต่ง 
หน่วยที่ 4. Computer and Telecommunications Network ผู้แต่ง อ.ดร.นรินทร์ทิพย์ ทองศรี
หน่วยที่ 5. Office Automation ผู้แต่ง รศ.ดร.จิราภา วิทยาภิรักษ์

11305 ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ เล่ม 2

260 บาท

11305 ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ (English for Computer Users) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2548 พิมพ์ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 260 บาท ISBN 9789749755471 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 260 บาท ISBN 9789749755488 เล่มที่ 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 260 บาท ISBN 9789749755495
หน่วยที่ 6. Careers in Computing ผู้แต่ง อ.ดร.บุษบา ต้นทอง 
หน่วยที่ 7. eLearning ผู้แต่ง อ.ดร.ชไมภัค ไม้กลัด อ.ดร.สุรีย์พงศ์ โพธิ์ทองสุนันท์ อ.ดร.นรินทร์ทิพย์ ทองศรี
หน่วยที่ 8. Information About Computers ผู้แต่ง ผศ.พิกุล บุณยรัตพันธุ์
หน่วยที่ 9. Computer Conferences and Exhibitions ผู้แต่ง รศ.ดร.อลิสา วานิชดี Miss Jarah M Espiritu 
หน่วยที่ 10. Electronic Business ผู้แต่ง รศ.ดร.อลิสา วานิชดี รศ.ดร.สมพร พุทธาพิทักษ์ผล Mr.Martin R. Clutterbuck

11305 ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ เล่ม 3

260 บาท

11305 ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ (English for Computer Users) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2548 พิมพ์ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 260 บาท ISBN 9789749755471 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 260 บาท ISBN 9789749755488 เล่มที่ 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 260 บาท ISBN 9789749755495
หน่วยที่ 11. Reading Computer Manuals ผู้แต่ง ผศ.พิกุล บุณยรัตพันธุ์
หน่วยที่ 12. Computer Services ผู้แต่ง รศ.ดร.จิราภา วิทยาภิรักษ์
หน่วยที่ 13. IT Business ผู้แต่ง อ.มนตรี ตั้งพิจัยกุล
หน่วยที่ 14. Social Impact ผู้แต่ง รศ.ดร.อลิสา วานิชดี Mr.Martin R. Clutterbuck
หน่วยที่ 15. Computers and Ethics ผู้แต่ง รศ.อนัญญา สิทธิอำนวย Mr.David E.Ott

11306 ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสาธารณสุข เล่ม 1

260 บาท

11306 ภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรสาธารณสุข (English for health personnel) พิมพ์ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2560 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 260 บาท ISBN 9789746145428 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 260 บาท ISBN 9789746145435 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 260 บาท ISBN 9789746145442
หน่วยที่ 1. Health Personnel Work ผู้แต่ง อ.นงพงา สุวัฒนานันท์ 
หน่วยที่ 2. Let's Read ผู้แต่ง อ.นงพงา สุวัฒนานันท์ 
หน่วยที่ 3. Connecting Ideas ผู้แต่ง อ.ปองรัตน์ โกมลมิศร์
หน่วยที่ 4. Read It Right ผู้แต่ง ผศ.ฑะณัน จันทรุพันธุ์
หน่วยที่ 5. Better Listening and Note-talking ผู้แต่ง ผศ.ฑะณัน จันทรุพันธุ์

11306 ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสาธารณสุข เล่ม 2

260 บาท

11306 ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสาธารณสุข (English for health personnel) พิมพ์ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 260 บาท ISBN 9789746145428 พิมพ์ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2560 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 260 บาท ISBN 9789746145435 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 260 บาท ISBN 9789746145442
หน่วยที่ 6. Our Body ผู้แต่ง อ.ทรงศรี สรณสถาพร
หน่วยที่ 7. Healthy Living ผู้แต่ง ผศ.โสฬศา สาตพร
หน่วยที่ 8. Clinical Work ผู้แต่ง อ.ดร.ศิริศักดิ์ สุนทรไชย
หน่วยที่ 9. Community Work ผู้แต่ง อ.ดร.ศิริศักดิ์ สุนทรไชย
หน่วยที่ 10. Health Care Delivery System ผู้แต่ง อ.ดร.ศิริศักดิ์ สุนทรไชย อ. Michael  E. Jones

11306 ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสาธารณสุข เล่ม 3

260 บาท

11306 ภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรสาธารณสุข (English for health personnel) พิมพ์ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2560 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 260 บาท ISBN 9789746145428 พิมพ์ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2556 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 260 บาท ISBN 9789746145435 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 260 บาท ISBN 9789746145442
หน่วยที่ 11. Academic Writing ผู้แต่ง ผศ.ดร.ปิยะณัฐ ด่านวิวัฒน์ รศ.(พญ)คุณหญิงอัมพร สุคนธมาน
หน่วยที่ 12. Correspondence ผู้แต่ง รศ.ดร.วิภา ฌานวังศะ อ. Elizabeth Hunt
หน่วยที่ 13. Social Interaction ผู้แต่ง ผศ.โสฬศา สาตพร
หน่วยที่ 14. Taking Field Trips Abroad ผู้แต่ง ผศ.ดร.ปิยะณัฐ ด่านวิวัฒน์ รศ.(พญ)คุณหญิงอัมพร สุคนธมาน
หน่วยที่ 15. Going to International Conferences ผู้แต่ง ผศ.สนธิดา เกยูรวงศ์ 

11307 ภาษาอังกฤษสำหรับช่างเล่ม 1

260 บาท

11307 ภาษาอังกฤษสำหรับช่าง (English For Technicians) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2558 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 260 บาท ISBN 9789746149505 เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2556 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 260 บาท ISBN 9789746149112 เล่ม 3 พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2559 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 260 บาท ISBN 9789746149129
หน่วยที่ 1 Our Technological World ผู้แต่ง ผศ.งามพริ้ง รุ่งโรจน์ดี
หน่วยที่ 2 Technology in Action ผู้แต่ง อ.พรศิริ ม่วงสมัย
หน่วยที่ 3 Living in the Environment ผู้แต่ง รศ.สุวรรณี พันธุ์พรึกส์
หน่วยที่ 4 Measurements ผู้แต่ง อ.ธันยพร แสงวิรัช
หน่วยที่ 5 Manuals ผู้แต่ง ผศ.โสฬศา สาตพร

11307 ภาษาอังกฤษสำหรับช่างเล่ม 2

260 บาท

11307 ภาษาอังกฤษสำหรับช่าง (English For Technicians) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2558 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 260 บาท ISBN 9789746149505 เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2556 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 260 บาท ISBN 9789746149112 เล่ม 3 พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2559 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 260 บาท ISBN 9789746149129
หน่วยที่ 6 Properties and Functions ผู้แต่ง รศ.ภัทรพร ธรรมประดิษฐ์ 
หน่วยที่ 7 Description of Objects ผู้แต่ง รศ.สุวรรณี พันธุ์พรึกส์
หน่วยที่ 8 Technical Processes  ผู้แต่ง ผศ.โสฬศา สาตพร
หน่วยที่ 9 Signs, Notices, and Labels ผู้แต่ง อ.จิราภรณ์ สุวรรณกนิษฐ์ อ.วิชัย กฤตประโยชน์ อ.วรีสิริ สิงห์
ศิริ
หน่วยที่ 10 Graphics ผู้แต่ง อ.จิราภรณ์ สุวรรณกนิษฐ์ อ.วิชัย กฤตประโยชน์ อ.วรีสิริ สิงห์ศิริ

11307 ภาษาอังกฤษสำหรับช่างเล่ม 3

260 บาท

11307 ภาษาอังกฤษสำหรับช่าง (English For Technicians) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2558 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 260 บาท ISBN 9789746149505 เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2556 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 260 บาท ISBN 9789746149112 เล่ม 3 พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2559 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 260 บาท ISBN 9789746149129
หน่วยที่ 11 Maintenance and Service ผู้แต่ง อ.มัทนา บำรุงผล
หน่วยที่ 12 Social Interaction ผู้แต่ง รศ.จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์
หน่วยที่ 13 A Factory Tour ผู้แต่ง ผศ.พิกุล บุณยรัตพันธุ์
หน่วยที่ 14 Correspondence ผู้แต่ง อ.ภัทราพร ต๊ะปินตา
หน่วยที่ 15 Forms and Reports ผู้แต่ง ผศ.สุขุมาลย์ นิลรัตน์ อ. Paul Kelly

11308 ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร เล่ม 1

260 บาท

11308 ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร (English For Agriculture) พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 260 บาท ISBN 9789746149716 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2556 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา260 บาท ISBN 9789746149709 เล่ม 3 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2558 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 260 บาท ISBN 9789746149723
หน่วยที่ 1. Introduction to Agriculture ผู้แต่ง รศ.ดร.วิภา ฌานวังศะ 
หน่วยที่ 2. Soil Science ผู้แต่ง ผศ.เฉลิมศรี ปรีชาพานิช
หน่วยที่ 3. Plant Science ผู้แต่ง ผศ.เฉลิมศรี ปรีชาพานิช
หน่วยที่ 4. Insects and Plant Diseases ผู้แต่ง อ.อุมาพร อุไรสกุล
หน่วยที่ 5. Farm Machinery ผู้แต่ง อ.Peter Hilton รศ.จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์ ผศ.ชวนพิศ ผลวัฒนะ

11308 ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร เล่ม 2

260 บาท

11308 ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร (English For Agriculture) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 260 บาท ISBN 9789746149716 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2556 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 260 บาท ISBN 9789746149709 พิมพ์ครั้งที่  4 พ.ศ. 2558 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 260 บาท ISBN 9789746149723
หน่วยที่ 6. Animal Science ผู้แต่ง รศ. ดร.วิภา ฌานวังศะ รศ.ดร.ศรเทพ ธัมวาสร 
หน่วยที่ 7. Fisheries ผู้แต่ง ผศ.โสฬศา สาตพร ผศ.ดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน
หน่วยที่ 8. Agribusiness ผู้แต่ง อ.Michael E.Jones รศ.จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์ รศ.ดร.สิตานนท์ เจษฎาพิพัฒน์
หน่วยที่ 9. Agroindustry ผู้แต่ง ผศ.สุขุมาลย์ นิลรัตน์ 
หน่วยที่ 10. Forestry ผู้แต่ง รศ.ดร.วิภา ฌานวังศะ รศ.ดร.สุนันท์ สัสังข์

11308 ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร เล่ม 3

260 บาท

11308 ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร (English For Agriculture) พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 260 บาท ISBN 9789746149716 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2556 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 260 บาท ISBN 9789746149709 เล่ม 3 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2558 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 260 บาท ISBN 9789746149723
หน่วยที่ 11. Agricultural Systems ผู้แต่ง ผศ.โสฬศา สาตพร รศ.ดร.ศรเทพ ธัมวาสร
หน่วยที่ 12. Social Interaction ผู้แต่ง ผศ.โสฬศา สาตพร อ.Elizabeth Hunt
หน่วยที่ 13. Presentations ผู้แต่ง อ.Michael E.Jones รศ.จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์ ผศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ
หน่วยที่ 14. Correspondence ผู้แต่ง รศ.ดร.ศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ รศ.ดร.สุนันท์ สีสังข์
หน่วยที่ 15. Attending Conferences ผู้แต่ง ผศ.สนธิดา เกยูรวงศ์

11311 ภาษาอังกฤษสำหรับครูสอนภาษา เล่ม 1

416 บาท

11311 ภาษาอังกฤษสําหรับครูสอนภาษา (English for Language Teachers) ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 416 บาท ISBN 9786161611965 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 364 บาท ISBN 9786161611996
หน่วยที่ 1. ลักษณะทั่วไปของภาษา ผู้แต่ง ศ.ดร.พงษ์ศรี เลขะวัฒนะ
หน่วยที่ 2. การศึกษาเสียงพูด ผู้แต่ง รศ.ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร
หน่วยที่ 3. เสียงและรูปพยัญชนะและสระ ผู้แต่ง รศ.ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร
หน่วยที่ 4. การออกเสียงคำ ประโยค และข้อความต่อเนื่อง ผู้แต่ง รศ.ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร
หน่วยที่ 5. การศึกษาเรื่องคำและกลุ่มคำ (1) ผู้แต่ง อ.ศิธร แสงธนู
หน่วยที่ 6. การศึกษาเรื่องคำและกลุ่มคำ (2) ผู้แต่ง อ.John Paul Fieg รศ.ดร.วิภา ฌานวังศะ
หน่วยที่ 7. การศึกษาเรื่องประโยค ผู้แต่ง ศ.ดร.พงษ์ศรี เลขะวัฒนะ ผศ.อ.อำนาจ บุญศิริวิบูลย์
หน่วยที่ 8. การศึกษาเรื่องความหมาย ผู้แต่ง รศ.ลภา จินตนเสรี รศ.ดร.จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์วงศ์

11311 ภาษาอังกฤษสำหรับครูสอนภาษา เล่ม 2

364 บาท

11311 ภาษาอังกฤษสําหรับครูสอนภาษา (English for Language Teachers) ปรับปรุงครั้งที่ 3พ.ศ. 2562 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 416 บาท ISBN 9786161611965 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 364 บาท ISBN 9786161611996
หน่วยที่ 9. การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ผู้แต่ง รศ.ดร.สุมิตรา อังวัฒนกุล
หน่วยที่ 10. ปัจจัยด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ผู้แต่ง รศ.ดร.โสฬศา สาตพร รศ.อนัญญา สิทธิอำนวย 
หน่วยที่ 11. ปัจจัยด้านผู้เรียนในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ผู้แต่ง รศ.ดร.โสฬศา สาตพร
หน่วยที่ 12. การสอนการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ ผู้แต่ง อ.วรรษชล ณรงค์ศักดิ์สกุล
หน่วยที่ 13. การสอนการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ ผู้แต่ง อ.ดร.วิสุทธิ์ จรูญธวัชชัย
หน่วยที่ 14. การสอนไวยากรณ์และคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ผู้แต่ง ผศ.ดร.เสาวคนธ์ คุณวุฒิ
หน่วยที่ 15. การใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ผู้แต่ง รศ.ดร.สุมิตรา อังวัฒนกุล ผศ.ดร.นรินทร์ทิพย์ ทองศรี

12301 วิวัฒนาการการเมืองไทย เล่ม 1

350 บาท

12301 วิวัฒนาการการเมืองไทย (Evolution of Thai Politics) พิมพ์ครั้งที่ 21 พ.ศ. 2560 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789746131896 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746132107 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN9789746431934
หน่วยที่ 1. ปัญหาและสถานภาพของการศึกษาวิวัฒนาการเมืองไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.วิทยา สุจริตธนารักษ์
หน่วยที่ 2. พัฒนาการของบ้านและเมือง ผู้แต่ง รศ.ศรีศักร วัลลิโภดม
หน่วยที่ 3. รัฐและอาณาจักรในประเทศไทย ผู้แต่ง รศ.ศรีศักร วัลลิโภดม
หน่วยที่ 4. แนวคิดเกี่ยวกับรัฐและกษัตริย์ ผู้แต่ง รศ.วิทยา สุจริตธนารักษ์ 
หน่วยที่ 5. ระบบเครือญาติและระบบอุปถัมภ์ ผู้แต่ง ศ.ปิยนาถ บุนนาค
หน่วยที่ 6. ระบบขุนนางและข้าราชการ ผู้แต่ง อ.มานพ ถาวรวัฒน์สกุล
หน่วยที่ 7. อิทธิพลตะวันตกกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.ธารทอง ทองสวัสดิ์

12301 วิวัฒนาการการเมืองไทย เล่ม 1

400 บาท

12301 วิวัฒนาการการเมืองไทย (Evolution of Thai Politics) พิมพ์ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789746131896 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746132107 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789746431934
หน่วยที่ 8. การพัฒนาเป็นรัฐชาติ ผู้แต่ง ผศ.มัลลิกา มัสอูดี
หน่วยที่ 9. กฎหมายและการศาลกับการเมืองไทย ผู้แต่ง อ.จิตรา วีรบุรีนนท์
หน่วยที่ 10. ชนกลุ่มน้อยกับการเมืองไทย ผู้แต่ง ศ.ดร.ลิขิต ธีรเวคิน
หน่วยที่ 11.วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ผู้แต่ง รศ.ดร.กนก วงศ์ตระหง่าน
หน่วยที่ 12. ทหารกับการเมืองไทย ผู้แต่ง ศ.ดร.สุจิต บุญบงการ
หน่วยที่ 13. ทุนนิยมกับพัฒนาการของประชาธิปไตย ผู้แต่ง ผศ.วิวัฒน์ เอี่ยมไพรวัน
หน่วยที่ 14. กลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มกดดัน ผู้แต่ง รศ.ดร.แสวง รัตนมงคลมาศ 
หน่วยที่ 15. มรดกทางประวัติศาสตร์กับการเมืองไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.กนลา สุขพานิช-ขันธปราบ อ.บุษบา สินสมบูรณ์

12302 เศรษฐกิจไทย เล่ม 1

350 บาท

12302 เศรษฐกิจไทย (Thai Economy) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 12 พ.ศ.2562 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 9786161603106) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.2559 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 9786161605063) แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท (ISBN 9786161605315)
หน่วยที่ 1 เศรษฐกิจไทยก่อนเข้าสู่ระบบทุนนิยม ผู้แต่ง รศ.ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล
หน่วยที่ 2 เศรษฐกิจไทยในระบบทุนนิยมช่วง พ.ศ. 2398-2475 ผู้แต่ง รศ.ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล
หน่วยที่ 3 เศรษฐกิจไทยในระบบทุนนิยมช่วง พ.ศ. 2475-2504 ผู้แต่ง ผศ.ดร.ปัณฉัตร หมอยาดี
หน่วยที่ 4 เศรษฐกิจไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1-8 (พ.ศ. 2504-2544) ผู้แต่ง รศ.ดร.มนูญ โต๊ะยามา
หน่วยที่ 5 เศรษฐกิจไทยในช่วงแผนพัมนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9-10 (พ.ศ. 2545-2554) และทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต ผู้แต่ง รศ.ดร.มนูญ โต๊ะยามา
หน่วยที่ 6 เศรษฐกิจไทยในภาคเกษตรกรรม ผู้แต่ง รศ.จรินทร์ เทศวานิช
หน่วยที่ 7 เศรษฐกิจไทยในภาคอุตสาหกรรม ผู้แต่ง รศ.จรินทร์ เทศวานิช 

12302 เศรษฐกิจไทย เล่ม 2

400 บาท

12302 เศรษฐกิจไทย (Thai Economy) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 12 พ.ศ.2562 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 9786161603106) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.2559 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 9786161605063) แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท (ISBN 9786161605315)
 หน่วยที่ 8 เศรษฐกิจไทยในภาคบริการ ผู้แต่ง รศ.(พิเศษ)จักรกฤษณ์ ดวงพิสตรา
หน่วยที่ 9 เศรษฐกิจไทยในภาคการเงิน ผู้แต่ง รศ.จรินทร์ เทศวานิช
หน่วยที่ 10 เศรษฐกิจไทยในภาคการคลัง ผู้แต่ง รศ.ดร.สุชาดา ตั้งทางธรรม
หน่วยที่ 11 เศรษฐกิจไทยในภาคการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ผู้แต่ง รศ.ศิริพร สัจจานันท์
หน่วยที่ 12 เศรษฐกิจไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผู้แต่ง 
รศ.ศิริพร สัจจานันท์
หน่วยที่ 13 การพัฒนาอย่างยั่งยืน ผู้แต่ง อ.ดร.กุลลินี มุทธากลิน
หน่วยที่ 14 แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย ผู้แต่ง ผศ.ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น
หน่วยที่ 15 เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับแนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจไทย ผู้แต่ง ผศ.ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น

12303 สังคมไทย เล่ม 1

350 บาท

12303 สังคมไทย (Thai Society) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 23 พ.ศ. 2561 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789746136969 พิมพ์ครั้งที่ 22 พ.ศ. 2561 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN9789746136976 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN9789746423793
หน่วยที่ 1 วิวัฒนาการสังคมไทย ผู้แต่ง ศ.ดร.พัทยา สายหู
หน่วยที่ 2 ลักษณะประชากรไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์
หน่วยที่ 3 โครงสร้างสังคมไทยระดับมหภาค ผู้แต่ง ผศ.มัลลิกา มัสอูดี
หน่วยที่ 4 โครงสร้างสังคมไทยระดับจุลภาค ผู้แต่ง รศ.ดร.สัญญา สัญญาวิวัฒน์
หน่วยที่ 5 สถาบันครอบครัว เครือญาติ และระบบอุปถัมภ์ ผู้แต่ง ศ.ดร.สนิท สมัครการ
หน่วยที่ 6 สถาบันการศึกษาไทยในแง่สังคม ผู้แต่ง อ.ดร.วีระ บำรุงรักษ์
หน่วยที่ 7 สถาบันทางการเมืองในแง่สังคม ผู้แต่ง รศ.ดร.จุมพล หนิมพานิช

12303 สังคมไทย เล่ม 2

400 บาท

12303 สังคมไทย (Thai Society) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 20 พ.ศ.2557 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789746136969 เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 19 พ.ศ.2557 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN9789746136976 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN9789746423793
หน่วยที่ 8. สถาบันเศรษฐกิจในแง่สังคม ผู้แต่ง ผศ.วิภาวี พิจิตบันดาล
หน่วยที่ 9. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคมไทย ผู้แต่ง ศ.ดร.ลิขิต ธีรเวคิน
หน่วยที่ 10. สังคมชนบทกับการเปลี่ยนแปลง ผู้แต่ง รศ.ดร.อมรา พงศาพิชญ์
หน่วยที่ 11. สังคมเมืองกับการเปลี่ยนแปลง ผู้แต่ง อ.จิตรา วีรบุรีนนท์
หน่วยที่ 12. ปัญหาและความขัดแย้งในสังคมไทย ผู้แต่ง ผศ.ดร.สมเกียรติ วันทะนะ
หน่วยที่ 13. สถาบันศาสนาในแง่สังคม ผู้แต่ง ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ รศ.ดร.อมรา พงศาพิชญ์ ผศ.ดร.ศิราพร ฐิตะฐาน
หน่วยที่ 14. แผนพัฒนาสังคมไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ อ.วิสุทธิ์ กาญจนสุข
หน่วยที่ 15. สังคมไทยในอนาคต ผู้แต่ง อ.จิตรา วีรบุรีนนท์  

12304 ความเชื่อและศาสนาในสังคมไทย เล่ม 1

350 บาท

12304 ความเชื่อและศาสนาในสังคมไทย (Beliefs and Religions in Thai Society) พิมพ์ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา350 บาท ISBN 9789746132282 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746132749
หน่วยที่ 1. แนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อและศาสนาในสังคม ผู้แต่ง ผศ.ดร.ศิราพร ฐิตะฐาน
หน่วยที่ 2. พัฒนาการและการจัดการองค์กรพุทธศาสนา ผู้แต่ง พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมจิตโต)
หน่วยที่ 3. ขบวนการสงฆ์ในปัจจุบัน ผู้แต่ง อ.ดร.จินดา จันทร์เเก้ว
หน่วยที่ 4. พุทธศาสนากับการเมืองไทย ผู้แต่ง ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสําราญ
หน่วยที่ 5. พุทธศาสนากับการศึกษาไืืทย ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุวรรณา สถาอานันท์
หน่วยที่ 6. พุทธศาสนากับการพัฒนา ผู้แต่ง พระมหาณรงค์ จิตตโสภโน
หน่วยที่ 7. พุทธศาสนาชาวบ้าน ผู้แต่ง รศ.ดร.อมรา พงศาพิชญ์

12304 ความเชื่อและศาสนาในสังคมไทย เล่ม 2

400 บาท

12304 ความเชื่อและศาสนาในสังคมไทย (Belief and Religions in Thai Society) พิมพ์ ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วย 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789746132282 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746132749
หน่วยที่ 8. ไสยศาสตร์ในสังคมไทย ผู้แต่ง ผศ.ดร.เสรี พงศ์พิศ
หน่วยที่ 9. ความเชื่อและพิธีกรรมของชาวเขาในสังคมไทย ผู้แต่ง อ.ฉลาดชาย รมิตานนท์
หน่วยที่ 10. ศาสนาคริสต์ในสังคมไทย ผู้แต่ง อ.ชัชชัย คุ้มทวีพร
หน่วยที่ 11. อิสลามในสังคม ผู้แต่ง อ.ดิเรก กุลสิริสวัสดิ์
หน่วยที่ 12. ฮินดูและซิกข์ในสังคมไทย ผู้แต่ง อ.สนั่น ไชยานุกูล
หน่วยที่ 13. ความเชื่อและพิธีกรรมแบบจีนในสังคมไทย ผู้แต่ง ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสําราญ
หน่วยที่ 14. ความเชื่อทางศาสนากับจริยธรรมของคนไทย ผู้แต่ง ผศ.ดร.รุ่งธรรม ศุจิธรรมรักษ์ 
หน่วยที่ 15. ศาสนากับการเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบัน ผู้แต่ง รศ.ดร.อมรา พงศาพิชญ์

12305 ศิลปะกัยสังคมไทย เล่ม 1

400 บาท

12305 ศิลปะกับสังคมไทย (The Arts and Thai Society) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2557 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161608510 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161606169 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161606763
หน่วยที่ 1. ความรู้เกี่ยวกับศิลปะกับสังคมไทย ผู้แต่ง ผศ.ดร.ปัณฉัตร หมอยาดี อ.ปุณณฑรีย์ สันติสุภาพร
หน่วยที่ 2. พัฒนาการทางศิลปะของไทย ผู้แต่ง รศ.วีระ อินพันทัง
หน่วยที่ 3. สถาปัตยกรรมกับสังคมไทย ผู้แต่ง อ.อรศิริ ปาณินท์
หน่วยที่ 4. ประติมากรรมกับสังคมไทย ผู้แต่ง ศ.ดร.สันติ เล็กสุขุม รศ.สุรศักดิ์ เจริญวงศ์
หน่วยที่ 5. จิตรกรรมกับสังคมไทย ผู้แต่ง รศ.สุรศักดิ์ เจริญวงศ์
หน่วยที่ 6. มัณฑนศิลป์กับสังคมไทย ผู้แต่ง ผศ.พยูร โมสิกรัตน์
หน่วยที่ 7. ภาษากับสังคมไทย ผู้แต่ง ผศ.ดร.สมเกียรติ วัฒนาพงษากูล
หน่วยที่ 8. วรรณกรรมกับสังคมไทย ผู้แต่ง อ.วสันต์ รัตนโภคา

12305 ศิลปะกัยสังคมไทย เล่ม 2

350 บาท

12305 ศิลปะกับสังคมไทย (The Arts and Thai Society) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2557 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161608510 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161606169 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161606763 
หน่วยที่ 9. ดนตรีกับสังคมไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.กาญจนา อินทรสุนานนท์
หน่วยที่ 10. นาฏศิลป์ในราชสำนักกับสังคมไทย ผู้แต่ง อ.ดร.ประจักษ์ ไม้เจริญ
หน่วยที่ 11. นาฏศิลป์พื้นบ้านกับสังคมไทย ผู้แต่ง อ.ดร.ประจักษ์ ไม้เจริญ
หน่วยที่ 12. ศิลปะการละครและศิลปะการแสดงของไทยสมัยใหม่ ผู้แต่ง ศ.ดร.มัทนี โมชดารา รัตนิน
หน่วยที่ 13. ศิลปะมหาชน ผู้แต่ง ศ.ดร.มัทนี โมชดารา รัตนิน
หน่วยที่ 14. คุณค่าศิลปะกับสังคมไทย ผู้แต่ง อ.ศิลป์ชัย ชิ้นประเสริฐ 
หน่วยที่ 15. ศิลปะกับสังคมไทย ผู้แต่ง ผศ.ดร.ปัณฉัตร หมอยาดี ผศ.ดร.สมเกียรติ วัฒนาพงษากูล อ.วสันต์ รัตนโภคา

12306 วรรณคดีไทย เล่ม 1

350 บาท

12306 วรรณคดีไทย (Thai Literature)  ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2554 เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 12 พ.ศ.2562 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 231 บาท ISBN 9786165055901 เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 8 พ.ศ.2561 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165056564 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165056793
หน่วยที่ 1. ความรู้เกี่ยวกับวรรณคดีไทย ผู้แต่ง อ.วสันต์ รัตนโภคา
หน่วยที่ 2. วรรณคดีไทยสมัยสุโขทัย-อยุธยา พ.ศ.๒๑๗๒ ผู้แต่ง ศ.ดร.สิทธา พินิจภูวดล รศ.รอ.ญ ปรียา หิรัญประดิษฐ์
หน่วยที่ 3. วรรณคดีสมัยอยุธยา พ.ศ.๒๑๗๒-๒๓๑๐ ผู้แต่ง รศ.รอ.ญ ปรียา หิรัญประดิษฐ์
หน่วยที่ 4. วรรณคดีสมัยกรุงธนบุรี-กรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ.๒๓๙๔ ผู้แต่ง รศ.ยุพร แสงทักษิณ
หน่วยที่ 5. วรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร์ พ.ศ.๒๓๙๔-๒๔๗๕ ผู้แต่ง รศ.ธิดา โมสิกรัตน์
หน่วยที่ 6. วรรณคดีปัจจุบัน พ.ศ.๒๔๗๕-๒๕๑๖ ผู้แต่ง ศ.ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์
หน่วยที่ 7. วรรณกรรมปัจจุบัน พ.ศ.๒๕๑๖-๒๕๕๓ ผู้แต่ง รศ.ดร.สรณัฐ ไตลังคะ

12312 ประวัติศาสตร์การเมืองและเศรษฐกิจไทย เล่ม 2

400 บาท

12312 ประวัติศาสตร์การเมืองและเศรษฐกิจไทย เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562   ราคา 350 บาท  ISBN 9786161618735 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15)  พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562  ราคา 400 บาท   ISBN 9786161618940
หน่วยที่ 8  การเมืองและเศรษฐกิจไทยสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ – จอมพลถนอม กิตติขจร (พ.ศ.2500-2516) ผู้แต่ง อ.อำพิกา สวัสดิวงศ์
หน่วยที่ 9. การเมืองและเศรษฐกิจไทย พ.ศ.2516 – รัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ผู้แต่ง อ.เรืองวิทย์ ลิ่มปนาท
หน่วยที่ 10 การเมืองและเศรษฐกิจไทยสมัยรัฐบาล พลเอกเปรม ติณสูลานนท์  ผู้แต่ง  อ.สุพลธัช เตชะบูรณะ
หน่วยที่ 11. การเมืองและเศรษฐกิจไทยสมัย พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ จนถึง พ.ศ.2539 ผู้แต่ง  อ.สุพลธัช เตชะบูรณะ
หน่วยที่ 12. วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ พ.ศ.2540 กับการเมืองและเศรษฐกิจไทย  ผู้แต่ง อ.ดร.ชาติชาย มุกสงหน่วยที่ 13. การเมืองและเศรษฐกิจในสมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ผู้แต่ง  ผศ.ดร.วรลัญช์ โรจนพล
หน่วยที่ 14. การเมืองและเศรษฐกิจในสมัยหลังรัฐประหาร พ.ศ.2549 ถึงการรัฐประหาร พ.ศ.2557  ผู้แต่ง อ.ขจรศักดิ์ สิทธิ
หน่วยที่ 15. การเมืองและเศรษฐกิจในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้แต่ง  รศ.ดร.ยุทธพร อิสรชัย

12402 วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว เล่ม 1

350 บาท

12402 วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว (Culture and Tourism) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2564 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-784-4) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-161-905-3)  แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-161-909-1)
หน่วยที่ 1 สาระและบริบทเกี่ยวกับวัฒนธรรม ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ปัณฉัตร หมอยาดี  
หน่วยที่ 2 สาระและบริบทเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์
หน่วยที่ 3 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย ผู้แต่ง อาจารย์วารุณี โอสถารมย์  
หน่วยที่ 4 ความหลากหลายทางวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลับพลึง คงชนะ   
หน่วยที่ 5 การท่องเที่ยวตามวิถีไทย ผู้แต่ง อาจารย์กาญจนา เหล่าโชคชัยกูล
หน่วยที่ 6 งานเทศกาลและงานประเพณีกับการท่องเที่ยว ผู้แต่ง อาจารย์พรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร 
หน่วยที่ 7 ศาสนากับการท่องเที่ยว ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.ปรเมษฐ์ บุญนำศิริกิจ

12402 วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว เล่ม 2

400 บาท

12402 วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว (Culture and Tourism) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2564 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-784-4) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-161-905-3)  แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-161-909-1)
หน่วยที่ 8 ความเชื่อกับการท่องเที่ยว ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระนันท์ วิชัยดิษฐ
หน่วยที่ 9 จิตรกรรม ประติมากรรมและหัตถกรรมกับการท่องเที่ยว ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ อาจารย์ ดร.นภัสนันท์ วินิจวรกิจกูล
หน่วยที่ 10 แพทย์แผนไทยและสมุนไพรกับการท่องเที่ยว ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน อาจารย์ ดร.นนท์ลฉัตร วีรานุวัตติ์
หน่วยที่ 11 อาหารกับการท่องเที่ยว ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.ปุณณฑรีย์ สันติสุภาพร  
หน่วยที่ 12 วรรณคดี นาฏศิลป์ และดนตรีไทยกับการท่องเที่ยว ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล
หน่วยที่ 13 พิพิธภัณฑ์กับการท่องเที่ยว ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.วงศ์วิภา โถสุวรรณจินดา อาจารย์ ดร.ปุณณฑรีย์ สันติสุภาพร
หน่วยที่ 14 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว ผู้แต่ง อาจารย์วริณาฐ พิทักษ์วงศ์วาน
หน่วยที่ 15 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.ปรเมษฐ์ บุญนำศิริกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย๋ ดร.สุดสันต์ สุทธิพิศาล

12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย เล่ม 1

350 บาท

12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย (Modernization in Thailand) พิมพ์ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789746138475 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746138499 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN9789746454124
หน่วยที่ 1. การปรับประเทศให้ทันสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 ผู้แต่ง ผศ.มัลลิกา มัสอูดี
หน่วยที่ 2. การปรับประเทศให้ทันสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ผู้แต่ง รศ.ดร.ไพฑูรย์ มีกุศล รศ.จรินทร์ เทศวานิช ผศ.มัลลิกา มัสอูดี ผศ.ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล ผศ.อุดม พิริยสิงห์ อ.นภพร เรืองสกุล อ.สุวิทย์ ไพทยวัฒน์
หน่วยที่ 3. การปกครองโดยระบบราชการ ผู้แต่ง ศ.ดร.สุจิต บุญบงการ
หน่วยที่ 4. การพัฒนาประชาธิปไตยในยุคปัจจุบัน ผู้แต่ง ศ.ดร.ลิขิต ธีรเวคิน
หน่วยที่ 5. การเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัยของระบบเศรษฐกิจในภาคเกษตรกรรม ผู้แต่ง ผศ.เรณู สุขารมณ์ ผศ.ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล
หน่วยที่ 6. การเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัยของระบบเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรม ผู้แต่ง อ.ธีระพงษ์ เขมฤกษ์อำพล
หน่วยที่ 7. การเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัยของระบบเศรษฐกิจในภาคพาณิชยกรรมและการบริการ ผู้แต่ง รศ.จรินทร์ เทศวานิช

12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย เล่ม 2

400 บาท

12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย (Modernization in Thailand) พิมพ์ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789746138475 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746138499 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN9789746454124
หน่วยที่ 8. การเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัยของระบบเศรษฐกิจในภาคการเงินการธนาคาร ผู้แต่ง รศ.จรินทร์ เทศวานิช
หน่วยที่ 9. การเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพอนามัยและสาธารณสุข ผู้แต่ง นพ.ยุทธนา ศุขสมิติ
หน่วยที่ 10. การเปลี่ยนแปลงของสถาบันการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์
หน่วยที่ 11. การเปลี่ยนแปลงของศิลปวัฒนธรรม ผู้แต่ง ผศ.สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์
หน่วยที่ 12. การเปลี่ยนแปลงทางการสื่อสาร คมนาคมและการขนส่ง ผู้แต่ง รศ.ชวรัตน์ เชิดชัย ผศ.พรสิทธิ์ พัฒธนานุรักษ์
หน่วยที่ 13. การเปลี่ยนแปลงของสถาบันครอบครัว ผู้แต่ง ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ ผศ.จิตรา วีรบุรีนนท์
หน่วยที่ 14. การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมและการพลังงาน ผู้แต่ง อ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช
หน่วยที่ 15. ไทยกับการเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่และผลกระทบผู้แต่ง รศ.ดร.ชัยวัฒน์ คุประตกุล รศ.จรินทร์ เทศวานิช

12407 แนวคิดไทย เล่ม 1

300 บาท

12407 แนวคิดไทย (Thai Mind) พิมพ์ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-6) ราคา 300 บาท ISBN 9789746133159 เล่ม 2 (หน่วยที่ 7-15) ราคา 450 บาท ISBN 9789746137904 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789746428071
หน่วยที่ 1. เกิดกับตาย  ผู้แต่ง ผศ.ดร.ภัทรพร สิริกาญจน
หน่วยที่ 2. เด็กกับผู้ใหญ่  ผู้แต่ง ศ.คุณหญิง เต็มสิริ บุณยสิงห์ ผศ.ธนรัชฎ์ ศิริสวัสดิ์
หน่วยที่ 3. ญาติสนิทมิตรสหาย  ผู้แต่ง ศ.ดร.พัทยา สายหู
หน่วยที่ 4. งานกับเล่น ผู้แต่ง รศ.ผ่องพันธุ์ มณีรัตน์
หน่วยที่ 5.  ผีกับพระ  ผู้แต่ง อ.ฉลาดชาย รมิตานนท์
หน่วยที่ 6. จิตกับวัตถุ  ผู้แต่ง ผศ.ดร.รุ่งธรรม ศุจิธรรมรักษ์

12407 แนวคิดไทย เล่ม 2

450 บาท

12407 แนวคิดไทย (Thai Mind) พิมพ์ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2560 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-6) ราคา 350 บาท ISBN 9789746133159 เล่ม 2 (หน่วยที่ 7-15) ราคา 450 บาท ISBN 9789746137904 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789746428071
หน่วยที่ 7. ชายกับหญิง  ผู้แต่ง รศ.นิตยา มาศะวิสุทธิ์ รศ.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ อ.ธาริต สุขพานิช
หน่วยที่ 8. ยากดีมีจน ผู้แต่ง รศ.แล ดิลกวิทยรัตน์
หน่วยที่ 9.  รู้อะไรไม่สู้รู้วิชา ผู้แต่ง ผศ.ดร.ประยูร ศรีประสาธน์
หน่วยที่ 10.  คนดีมีประโยชน์  ผู้แต่ง ผศ.ดร.รุ่งธรรม ศุจิธรรมรักษ์
หน่วยที่ 11.  เจ้าไพร่นายบ่าว ผู้แต่ง ผศ.มัลลิกา มัสอูดี
หน่วยที่ 12. เจ็บไข้ได้ป่วย ผู้แต่ง นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
หน่วยที่ 13. ความสามารถกับโชควาสนา ผู้แต่ง รศ.ผ่องพันธุ์ มณีรัตน์ รศ.นิตยา มาศะวิสุทธิ์ ผศ.ดร.รุ่งธรรม ศุจิธรรมรักษ์ ผศ.มัลลิกา มัสอูดี อ.เปรื่อง เปลี่ยนสายสืบ
หน่วยที่ 14 .ไทยกับเทศ  ผู้แต่ง รศ.ดร.ธิดา สาระยา
หน่วยที่ 15 .บูรณาการแนวคิดไทย ผู้แต่ง ศ.ดร.พัทยา สายหู

12409 ประสบการณ์ไทยคดีศึกษา เล่ม 1

350 บาท

12409 ประสบการณ์ไทยคดีศึกษา (Experience in Thai Studies) ปรั้บปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 พิมพ์ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165057783 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165058353 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165058957
หน่วยที่ 1. ขอบเขตและสถานภาพของไทยศึกษา ผู้แต่ง ศ.ศิราพร ณ ถลาง ผศ.ดร.ปัณฉัตร หมอยาดี ผศ.ดร.สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล
หน่วยที่ 2. การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความเชื่อและศาสนา ผู้แต่ง รศ.ดร.ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์
หน่วยที่ 3. การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.หนกศักดิ์ แก้วเทพ
หน่วยที่ 4. การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับทัศนศิลป์ ผู้แต่ง อ.พิเศษ เจียจันทรพงษ์
หน่วยที่ 5. การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวรรณกรรม ผู้แต่ง ศ.เกียรติคุณ ดร.กุสุมา รักษมณี อ.วสันต์ รัตนโภคา
หน่วยที่ 6. การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเมืองไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.สมเกียรติ วันทนะ รศ.มัลลิกา มัสอูดี
หน่วยที่ 7. การท่องเที่ยวกับชีวิตไทย ผู้แต่ง รศ.ศรีศักร วัลลิโภดม รศ.ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล

12409 ประสบการณ์ไทยคดีศึกษา เล่ม 2

400 บาท

12409 ประสบการณ์ไทยคดีศึกษา (Experience in Thai Studies) ปรั้บปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 พิมพ์ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165057783 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165058353 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165058957
หน่วยที่ 8. การพัฒนาบ้านกับเมือง ผู้แต่ง รส.ดร.กาญจนา แก้วเทพ 
หน่วยที่ 9. การศึกษากับชีวิตไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.ไพฑูรย์ มีกุศล
หน่วยที่ 10. เทคโนโลยีกับชีวิตไทย ผู้แต่ง ศ.ธํารง เปรมปรีดิ์
หน่วยที่ 11. ทรัพยากรธรรมชาติของไทย ผู้แต่ง รศ.ชนัญ วงษ์วิภาค
หน่วยที่ 12. ชีวิตไทยในสังคมโลก ผู้แต่ง ศ.ดร.พัทยา สายหู
หน่วยที่ 13. การเผยแพร่เรื่องไทย ผู้แต่ง รศ.ร.อ.(ญ.)ปรียา หิรัญประดิษฐ์ ผศ.ดร.ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร อ.ชาญนริศ บุญพารอด
หน่วยที่ 14. กระบวนการกลุ่มและการทำงานเป็นคณะ ผู้แต่ง รศ.ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร รศ.ดร.ประดินันท์ อุปรมัย อ.ประมวญ บุณยะโหตระ
หน่วยที่ 15. การพัฒนาภาวะผู้นำ ผู้แต่ง ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รศ.ดร.สวนิต ยมาภัย รศ.นภาลัย สุวรรณาดา รศ.สมพิศ คูศรีพิทักษ์ รศ.ธรรมรส ดชติกุญชร อ.ประวีณ ณ นคร

12411 ภาษาถิ่นและวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย เล่ม 1

400 บาท

12411 ภาษาถิ่นและวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย เล่ม 2

350 บาท

12411 ภาษาถิ่นและวรรณกรรมท้องถิ่น (Thai Dialect and Local Literary Works) พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2563 เล่ม 1 หน่วยที่ 1-8 ราคา 400 บาท ISBN 9786161615628 เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 หน่วยที่ 9-15 ราคา 350 บาท ISBN 9786161616205 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161616199
หน่วยที่ 1. ความรู้เกี่ยวกับภาษาถิ่น ผู้แต่ง รศ.ดร.สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล
หน่วยที่ 2. ภาษาไทยถิ่นเหนือ ผู้แต่ง อ.ดร.ยุทธพร นาคสุข
หน่วยที่ 3. ภาษาไทยถิ่นอีสาน ผู้แต่ง อ.พจนีย์ เพ็งเปลี่ยน
หน่วยที่ 4. ภาษาไทยถิ่นกลาง ผู้แต่ง รศ.ดร.บุญยงค์ เกศเทศ
หน่วยที่ 5. ภาษาไทยถิ่นใต้ ผู้แต่ง ผศ.ดร.วรวรรธน์ ศรียาภัย
หน่วยที่ 6. ความรู้เกี่ยวกับวรรณกรรมท้องถิ่น ผู้แต่ง รศ. รอ.(ญ) ปรียา หิรัญประดิษฐ์
หน่วยที่ 7. วรรณกรรมท้องถิ่นภาคเหนือ ผู้แต่ง อ.ดร.ศิริสาร เหมือนโพธิ์ทอง
หน่วยที่ 8. วรรณกรรมท้องถิ่นภาคอีสาน ผู้แต่ง อ.ดร.สมัย วรรณอุดร

13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น เล่ม 1

400 บาท

13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to Information Science) ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ.2561พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 หน่วยที่ 1-8 ราคา 400 บาท ISBN 9786161615895 เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 หน่วยที่ 9-15 ราคา 350 บาท ISBN 9786161616526 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161616755
หน่วยที่ 1. สารสนเทศ การจัดการสารสนเทศและสารสนเทศศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.มาลี ล้ำสกุล
หน่วยที่ 2. ระบบสารสนเทศ ผู้แต่ง ผศ.ดร.อารีย์ ชื่นวัฒนา
หน่วยที่ 3. คอมพิวเตอร์ ผู้แต่ง รศ.ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์ อ.นิตยา วงศ์ใหญ่
หน่วยที่ 4. การจัดการข้อมูลและระบบฐานข้อมูล ผู้แต่ง รศ.สำรวย กมลายุตต์ อ.นิตยา วงศ์ใหญ๋
หน่วยที่ 5. การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.สฤษดิ์พงษ์ ลิมปิษเฐียร
หน่วยที่ 6. อินเทอร์เน็ต ผู้แต่ง ผศ.ทรงลักษณ์ สกุลวิจิตร์สินธุ อ.ดร.ขนิษฐา รุจิโรจน์
หน่วยที่ 7. การพัฒนาระบบสารสนเทศ ผู้แต่ง รศ.ดร.สมพร พุทธาพิทักษ์ผล
หน่วยที่ 8. บุคลากรและองค์การทางวิชาชีพสารสนเทศ ผู้แต่ง ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท์

13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น เล่ม 2

350 บาท

13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to Information Science) ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ.2561พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 หน่วยที่ 1-8 ราคา 400 บาท ISBN 9786161615895 เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 หน่วยที่ 9-15 ราคา 350 บาท ISBN 9786161616526 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161616755
หน่วยที่ 9. ผู้ใช้สารสนเทศ ผู้แต่ง รศ.ดร.สมพร พุทธาพิทักษ์ผล
หน่วยที่ 10. การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ ผู้แต่ง รศ.สีปาน ทรัพย์ทอง
หน่วยที่ 11. การจัดการเอกสารสำนักงาน ผู้แต่ง รศ.ดร.ปัทมาพร เย็นบำรุง
หน่วยที่ 12. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการสารสนเทศ ผู้แต่ง ผศ.กาญจนา ใจกว้าง
หน่วยที่ 13. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ ผู้แต่ง รศ..จีราภรณ์ สุธัมมสภา ผศ.วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์
หน่วยที่ 14. ประเด็นสำคัญของการจัดการสารสนเทศในองค์การ ผู้แต่ง อ.กำพล ศรธนะรัตน์
หน่วยที่ 15. กฎหมายและจริยธรรมสารสนเทศ  ผู้แต่ง ผศ.ดร.วราภรณ์ วนาพิทักษ์

13202 การสื่อสารในงานสารสนเทศเบื้องต้น เล่ม 1

350 บาท

13202 การสื่อสารในงานสารสนเทศ (Communication in Information Work) ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ.2562พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 หน่วยที่ 1-7 ราคา 350 บาท ISBN 9786161617783 เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 หน่วยที่ 8-15 ราคา 400 บาท ISBN 9786161617905 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN
หน่วยที่ 1. การสื่อสารกับงานสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศและสารสนเทศศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.มาลี ล้ำสกุล
หน่วยที่ 2. ทฤษฏีการสื่อสารกับการประยุกต์ในงานสารสนเทศ ผู้แต่ง อ.ศลิษา เพชรน้อย อ.นิตยา วงศ์ใหญ่
หน่วยที่ 3. จิตวิทยาประยุกต์เพื่อการสื่อสารในงานสารสนเทศ ผู้แต่ง รศ.สมร ทองดี
หน่วยที่ 4. การวิเคราะห์ผู้รับสารในงานสารสนเทศ ผู้แต่ง รศ.ดร.จันทิมา เขียวแก้ว
หน่วยที่ 5. การวางแผนการสื่อสารในงานสารสนเทศ ผู้แต่ง รศ.ดร.จันทิมา เขียวแก้ว
หน่วยที่ 6. ภาษาเพื่อการสื่อสารในงานสารสนเทศ ผู้แต่ง รศ.อวยพร พานิช รศ.อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต
หน่วยที่ 7. การสร้างสารในงานสารสนเทศ ผู้แต่ง อ.ดร.สุชาติ แสนพิช

13202 การสื่อสารในงานสารสนเทศเบื้องต้น เล่ม 2

400 บาท

13202 การสื่อสารในงานสารสนเทศ (Communication in Information Work) ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ.2562พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 หน่วยที่ 1-7 ราคา 350 บาท ISBN 9786161617783 เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 หน่วยที่ 8-15 ราคา 400 บาท ISBN 9786161617905 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN
หน่วยที่ 8. การสื่อสารระหว่างบุคคลในงานสารสนเทศ ผู้แต่ง รศ.ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์
หน่วยที่ 9. การสื่อสารในองค์การสารสนเทศ ผู้แต่ง รศ.ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์ ผศ.ดร.มนวิภา วงรุจิระ
หน่วยที่ 10. การสื่อสารมวลชนในงานสารสนเทศ ผู้แต่ง อ.ดร.ชมภูนุช สุนทรนนท์
หน่วยที่ 11. การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการในงานสารสนเทศ ผู้แต่ง รศ.ดร.ปัทมาพร เย็นบำรุง
หน่วยที่ 12. เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารในงานสารสนเทศ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ทรงลักษณ์ สกุลวิจิตร์สินธุ
หน่วยที่ 13. การสื่อสารเพื่อการจัดการความรู้ในงานสารสนเทศ ผู้แต่ง อ.ดร.ชมภูนุช สุนทรนนท์
หน่วยที่ 14. การเผยแพร่สารสนเทศ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ทรงลักษณ์ สกุลวิจิตร์สินธุ
หน่วยที่ 15. สภาพปัญหา กลยุทธ์ และทิศทางการพัฒนาการสื่อสารในงานสารสนเทศ  ผู้แต่ง อ.นิตยา วงศ์ใหญ่

13203 การวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์เล่ม 1

400 บาท

13203 การวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ (Introduction to Research Information Science) ปรับปรุงครั้งที่ 3พ.ศ. 2563พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161623043 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161623333 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท 
หน่วยที่ 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัย ผู้แต่ง รศ.กฤติกา จิวาลักษณ์ อ.ดร.จิรบดี เตชะเสน
หน่วยที่ 2. แนวคิดการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.กฤติกา จิวาลักษณ์ ผศ.ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธิ์
หน่วยที่ 3. การกำหนดปัญหาการวิจัยและการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทางสารสนเทศศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.พวา พันธุ์เมฆา อ.ดร.จิรบดี เตชะเสน
หน่วยที่ 4. การออกแบบการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.พวา พันธุ์เมฆา
หน่วยที่ 5. เครื่องมือการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.พวา พันธุ์เมฆา
หน่วยที่ 6. การวิจัยเชิงสำรวจทางสารสนเทศศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.พวา พันธุ์เมฆา
หน่วยที่ 7. การวิจัยเชิงประวัติและการวิเคราะห์เนื้อหาทางสารสนเทศศาสตร์ ผู้แต่ง ศ.เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ อ.จิรบดี เตชะเสน
หน่วยที่ 8. การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงทดลองทางสารสนเทศศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.จันทิมา เขียวแก้ว

13203 การวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์เล่ม 2

350 บาท

13203 การวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ (Introduction to Research Information Science) ปรับปรุงครั้งที่ 3พ.ศ. 2563พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161623043 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161623333 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท 
หน่วยที่ 9.สถิติเพื่อการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ ผู้แต่ง ผศ.เกียรติภูมิ ชูเกียรติศิริ
หน่วยที่ 10. การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณสำหรับการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ ผู้แต่ง ผศ.เกียรติภูมิ ชูเกียรติศิริ
หน่วยที่ 11. การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพสำหรับการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.จันทิมา เขียวแก้ว
หน่วยที่ 12. การใช้โปรแกรมสำเร็จเพื่อการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ ผู้แต่ง อ.ดร.สุชาติ แสนพิช
หน่วยที่ 13. การเขียนโครงการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ ผู้แต่ง ศ.เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์
หน่วยที่ 14. การเขียนรายงานผลการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ ผู้แต่ง ศ.เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์
หน่วยที่ 15. การเผยแพร่ผลการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ ผู้แต่ง ศ.เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ 

13311 การพัฒนาทรัยยากรสารสนเทศเล่ม 1

400 บาท

13311 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (Information Resources Development) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2554 พิมพ์ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2562 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786165054027 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786165054959 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165054812
หน่วยที่ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศ ผู้แต่ง รศ.สีปาน ทรัพย์ทอง
หน่วยที่ 2. แหล่งผลิตและเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศภาคราชการ ผู้แต่ง อ.นฤมล ปราชญโยธิน
หน่วยที่ 3.  แหล่งผลิตและเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศภาคเอกชน ผู้แต่ง ผศ.ประยงศรี พัฒนกิจจำรูญ
หน่วยที่ 4. กระบวนการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ผู้แต่ง  ผศ.ประยงศรี พัฒนกิจจำรูญ
หน่วยที่ 5. การจัดการงานทรัพยากรสารสนเทศ ผู้แต่ง ผศ.กาญจนา ใจกว้าง อ.สุชาวดี ผลาผล
หน่วยที่ 6. ความต้องการสารสนเทศ ผู้แต่ง รศ.มาลี ล้ำสกุล
หน่วยที่ 7. การเลือกและการจัดหาหนังสือ ผู้แต่ง ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท์
หน่วยที่ 8. การเลือกและการจัดหาวารสารนิตยสารและหนังสือพิมพ์ ผู้แต่ง ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท์ รศ.สีปาน ทรัพย์ทอง

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.