60703 การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ เล่ม 1

400 บาท

60703 การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ (Quantitative Analysis for Economists) พิมพ์ครั้งที่ 9 พ.ศ.2560 เล่ม 1  (หน่วยที่ 1-4) ราคา 400 บาท (ISBN 9789746426787) เล่ม 2  (หน่วยที่ 5-8) ราคา 400 บาท (ISBN 9789746426794) เล่ม 3  (หน่วยที่ 9-11) ราคา 300 บาท (ISBN 9789746426817) เล่ม 4 (หน่วยที่ 12-15) ราคา 400 บาท (ISBN 9789746426824) แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.เอกพล หนุ่ยศรี
หน่วยที่ 2 เมทริกซ์และแบบจำลองลีอองเทียฟ ผู้แต่ง รศ.ดร.ชุติมา สุรรัตน์เดชา
หน่วยที่ 3 อนุพันธ์และการวิเคราะห์เชิงสถิตย์เปรียบเทียบ ผู้แต่ง รศ.ดร.เอกพล หนุ่ยศรี
หน่วยที่ 4 อินทิกรัลแคลคูลัส ผู้แต่ง รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธนวิบูลย์ชัย

60703 การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ เล่ม 2

400 บาท

60703 การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ (Quantitative Analysis for Economists) พิมพ์ครั้งที่ 9 พ.ศ.2560 เล่ม 1  (หน่วยที่ 1-4) ราคา 400 บาท (ISBN 9789746426787) เล่ม 2  (หน่วยที่ 5-8) ราคา 400 บาท (ISBN 9789746426794) เล่ม 3  (หน่วยที่ 9-11) ราคา 300 บาท (ISBN 9789746426817) เล่ม 4 (หน่วยที่ 12-15) ราคา 400 บาท (ISBN 9789746426824) แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 5 การหาค่าเหมาะที่สุดโดยไม่มีข้อจำกัด ผู้แต่ง ผศ.อรรฆย์คณา แย้มนวล
หน่วยที่ 6 การหาค่าเหมาะที่สุดเมื่อมีข้อจำกัด ผู้แต่ง รศ.ดร.เรณู สุขารมณ์
หน่วยที่ 7 โปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์
หน่วยที่ 8 การวิเคราะห์เชิงพลวัตและการหาค่าเหมาะที่สุดของปัญหาเชิงพลวัต ผู้แต่ง ผศ.ดร.อนุสรณ์ สรพรหม

60703 การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ เล่ม 3

300 บาท

60703 การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ (Quantitative Analysis for Economists) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 9 พ.ศ.2560 (หน่วยที่ 1-4) ราคา 400 บาท (ISBN 9789746426787) เล่ม 2  (หน่วยที่ 5-8) ราคา 400 บาท (ISBN 9789746426794) เล่ม 3  (หน่วยที่ 9-11) ราคา 300 บาท (ISBN 9789746426817) เล่ม 4 (หน่วยที่ 12-15) ราคา 400 บาท (ISBN 9789746426824) แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 9 ความรู้พื้นฐานทางสถิติ ผู้แต่ง ผศ.สมบัติ พันธวิศิษฎ์
หน่วยที่ 10 การวิเคราะห์การถดถอย ผู้แต่ง รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธนวิบูลย์ชัย
หน่วยที่ 11 ปัญหาเกี่ยวกับตัวแปร ผู้แต่ง ผศ.ดร.ชุติมา สุรรัตน์เดชา

60703 การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ เล่ม 4

400 บาท

60703 การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ (Quantitative Analysis for Economists) พิมพ์ครั้งที่ 9 พ.ศ.2560 เล่ม 1(หน่วยที่ 1-4) ราคา 400 บาท (ISBN 9789746426787) เล่ม 2  (หน่วยที่ 5-8) ราคา 400 บาท (ISBN 9789746426794) เล่ม 3  (หน่วยที่ 9-11) ราคา 300 บาท (ISBN 9789746426817) เล่ม 4 (หน่วยที่ 12-15) ราคา 400 บาท (ISBN 9789746426824) แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 12 ปัญหาเกี่ยวกับตัวคลาดเคลื่อน ผู้แต่ง ผศ.อรรฆย์คณา แย้มนวล
หน่วยที่ 13 ตัวแปรล่า และการพยากรณ์อนุกรมเวลา ผู้แต่ง ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์
หน่วยที่ 14 แบบจำลองระบบสมการเกี่ยวเนื่อง ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุชาดา ตั้งทางธรรม
หน่วยที่ 15 การเลือกแบบจำลองและการจำลองแบบ ผู้แต่ง อ.ดร.ชนิกา เจริญวงษ์

60704 เศรษฐศาสตร์การเกษตร เล่ม 1

500 บาท

60704 เศรษฐศาสตร์การเกษตร (Agricultural Economics) เล่ม 1พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.2552 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 9789746427593) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.2552 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 9789746427609) เล่ม 3 พิมพ์ครั้งที่ 3พ.ศ.2552 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 9789746427623) แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 1 โครงสร้างเศรษฐกิจการเกษตร การผลิตและการจำหน่ายสินค้าเกษตร ผู้แต่ง รศ.จรินทร์ เทศวานิช
หน่วยที่ 2 ทฤษฎีอุปสงค์และการประยุกต์ ผู้แต่ง รศ.ดร.สมนึก ทับพันธุ์
หน่วยที่ 3 อุปทานสินค้าเกษตรและการประยุกต์ ผู้แต่ง รศ.ดร.สมนึก ทับพันธุ์
หน่วยที่ 4 ทฤษฎีการผลิตและการประยุกต์ ผู้แต่ง รศ.จรินทร์ เทศวานิช
หน่วยที่ 5 ทฤษฎีต้นทุนการผลิตและการประยุกต์ ผู้แต่ง รศ.ดร.สมศักดิ์ เพรียบพร้อม

60704 เศรษฐศาสตร์การเกษตร เล่ม 2

500 บาท

60704 เศรษฐศาสตร์การเกษตร (Agricultural Economics) เล่ม 1พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.2552 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 9789746427593) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.2552 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 9789746427609) เล่ม 3 พิมพ์ครั้งที่ 3พ.ศ.2552 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 9789746427623) แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 6 ราคาสินค้าเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.อภิสิทธิ์ อิสริยานุกูล
หน่วยที่ 7 เทคโนโลยีการผลิต ผู้แต่ง อ.ดร.อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์
หน่วยที่ 8 การวิเคราะห์การเงินและการตัดสินใจลงทุน ผู้แต่ง ผศ.ดร.สาโรจน์ อังสุมาลิน
หน่วยที่ 9 สถาบันทางการเกษตร ผู้แต่ง อ.ดร.นงนุช ปรมาคม อ.ดร.ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์
หน่วยที่ 10 ตลาดสินค้าเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.ศิวะศิษย์ ช่ำชอง

60704 เศรษฐศาสตร์การเกษตร เล่ม 3

500 บาท

60704 เศรษฐศาสตร์การเกษตร (Agricultural Economics) เล่ม 1พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2552 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 9789746427593) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.2552 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 9789746427609) เล่ม 3 พิมพ์ครั้งที่ 3พ.ศ.2552 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 9789746427623) แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 11 ตลาดอนาคตสินค้าเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.วารินทร์ วงศ์หาญเชาว์ อ.ดร.อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์
หน่วยที่ 12 การค้าระหว่างประเทศสินค้าเกษตร ผู้แต่ง อ.ดร.ไกรสร บุญมุสิก
หน่วยที่ 13 ธุรกิจการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส
หน่วยที่ 14 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางการเกษตร ผู้แต่ง ผศ.ดร.ธันวา จิตต์สงวน
หน่วยที่ 15 นโยบายทางการเกษตรผู้แต่ง ศ.ดร.โสภิณ ทองปาน

60705 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม เล่ม 1

800 บาท

60705 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม (Industrial Economics) พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.2553 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 800 บาท (ISBN 9789746436823) เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 700 บาท (ISBN 9789746436847) แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 1 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและทฤษฎีองค์กรอุตสาหกรรม ผู้แต่ง รศ.สุภาสินี ตันติศรีสุข
หน่วยที่ 2 การผลิตและต้นทุนการผลิต ผู้แต่ง รศ.ดร.สมศักดิ์ มีทรัพย์หลาก
หน่วยที่ 3 ทฤษฎีหน่วยผลิตและต้นทุนธุรกรรม ผู้แต่ง อ.จิระพล โพบุคดี
หน่วยที่ 4 โครงสร้างตลาดและผลกระทบต่อสวัสดิการทางสังคม ผู้แต่ง รศ.สุภาสินี ตันติศรีสุข
หน่วยที่ 5 ทฤษฎีเกมและตลาดผู้ขายน้อยราย ผู้แต่ง ผศ.ดร.ศุภชาติ สุขารมณ์
หน่วยที่ 6 บทบาทของสารสนเทศกับการแข่งขันในตลาด ผู้แต่ง รศ.ดร.ชนินทร์ มีโภคี
หน่วยที่ 7 พฤติกรรมการตั้งราคาในเชิงกลยุทธ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.วิไลวรรณ วรรณนิธิกุล
หน่วยที่ 8 พฤติกรรมการแข่งขันที่มิใช่ราคา ผู้แต่ง รศ.ดร.วัชรียา โตสงวน

60705 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม เล่ม 2

700 บาท

60705 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม (Industrial Economics) พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.2553เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 800 บาท (ISBN 9789746436823) เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 700 บาท (ISBN 9789746436847) แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 9 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม ผู้แต่ง รศ.ดร.สมศักดิ์ มีทรัพย์หลาก
หน่วยที่ 10 บทบาทของกฎหมายกับอุตสาหกรรม ผู้แต่ง รศ.ดร.วิไลวรรณ วรรณนิธิกุล รศ.ดร.วัชรียา โตสงวน
หน่วยที่ 11 บทบาทของเทคโนโลยีและบทบาทของผู้ประกอบการในธุรกิจอุตสาหกรรม ผู้แต่ง อ.ดร.นิตย์ จันทรมังคละศรี
หน่วยที่ 12 การเงินของอุตสาหกรรม ผู้แต่ง รศ.ศิริพร สัจจานันท์
หน่วยที่ 13 บทบาทของรัฐในการพัฒนาอุตสาหกรรม ผู้แต่ง รศ.ดร.ไพฑูรย์ วิบูลชุติกุล
หน่วยที่ 14 อุตสาหกรรมกับโลกาภิวัตน์ ผู้แต่ง อ.อัครยุทธ สุนทรวิภาต
หน่วยที่ 15 อนาคตของอุตสาหกรรมไทย ผู้แต่ง อ.อัครยุทธ สุนทรวิภาต

60707 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ เล่ม 1

800 บาท

60707 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resource Economics) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2545 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 800 บาท (ISBN 9789746433075) เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 700 บาท (ISBN 9789746433082) แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ ผู้แต่ง ผศ.อรรฆย์คณา แย้มนวล
หน่วยที่ 2 เศรษฐศาสตร์สวัสดิการกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ผู้แต่ง ผศ.อรรฆย์คณา แย้มนวล
หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ผู้แต่ง รศ.ดร.เรณู สุขารมณ์
หน่วยที่ 4 การใช้ตัวแบบควบคุมที่เหมาะที่สุด ผู้แต่ง ผศ.ดร.อนุสรณ์ สรพรหม
หน่วยที่ 5 การวิเคราะห์ใช้ทรัพยากรธรรมชาติระหว่างช่วงเวลาอย่างเหมาะสม ผู้แต่ง อ.ดร.ชมพูนุท โกสลากร
หน่วยที่ 6 ความไม่แน่นอนและความเสี่ยงในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ผู้แต่ง อ.ดร.ปราโมทย์ ศุภปัญญา
หน่วยที่ 7 ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป ผู้แต่ง อ.ดร.มนูญ โต๊ะยามา
หน่วยที่ 8 ทรัพยากรธรรมชาติที่สร้างขึ้นใหม่ได้ ผู้แต่ง ผศ.รัฐวิชญ์ จิวสวัสดิ์ ผศ.อรรฆย์คณา แย้มนวล

60707 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ เล่ม 2

700 บาท

60707 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resource Economics) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2545 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 800 บาท (ISBN 9789746433075) เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 700 บาท (ISBN 9789746433082) แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 9 ทรัพยากรธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธนวิบูลย์ชัย
หน่วยที่ 10 ทรัพยากรธรรมชาติกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ผู้แต่ง รศ.สมบัติ พันธ์วิศิษฏ์
หน่วยที่ 11 ทรัพยากรที่ดิน ผู้แต่ง ผศ.ดร.อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์
หน่วยที่ 12 ทรัพยากรป่าไม้ ผู้แต่ง ผศ.ดร.อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์
หน่วยที่ 13 ทรัพยากรประมง ผู้แต่ง ผศ.ดร.ปิติ กันตังกุล
หน่วยที่ 14 ทรัพยากรน้ำ ผู้แต่ง รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธนวิบูลย์ชัย
หน่วยที่ 15 ทรัพยากรแร่ธาตุและพลังงานในประเทศไทย ผู้แต่ง อ.ดร.สมชาย หาญหิรัญ อ.วีระพล จิรประดิษฐกุล อ.มรกต ลิ้มตระกูล

60708 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม เล่ม 1

700 บาท

60708 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Economics) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2545 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท (ISBN 9789746430081) เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 800 บาท (ISBN 9789746430098) แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง อ.ดร.เกศราพร วรรณนิธิกุล
หน่วยที่ 2 แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง ผศ.ดร.ดารารัตน์ อานันทนะสุวงศ์
หน่วยที่ 3 ผลกระทบภายนอกและกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ผู้แต่ง รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธนวิบูลย์ชัย
หน่วยที่ 4 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ ผู้แต่ง อ.ดร.อัญชนา ณ ระนอง
หน่วยที่ 5 การวัดมูลค่าสิ่งแวดล้อมจากการสำรวจและตลาดสมมติ ผู้แต่ง รศ.ดร.จุไร ทัพวงษ์
หน่วยที่ 6 วิธีวัดมูลค่าสิ่งแวดล้อมทางอ้อม ผู้แต่ง อ.ดร.โสมสกาว เพชรานนท์
หน่วยที่ 7 ผลกระทบของมลพิษต่อสุขภาพ ผู้แต่ง ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์

60708 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม เล่ม 2

800 บาท

60708 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Economics) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2545 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท (ISBN 9789746430081) เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 800 บาท (ISBN 9789746430098) แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 8 นโยบายและแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ผู้แต่ง อ.ดร.วณี สัมพันธารักษ์ อ.ชิดชนก พุทธประเสริฐ
หน่วยที่ 9 การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย ผู้แต่ง อ.พายัพ พยอมยนต์ อ.สุรชัย คุ้มสิน
หน่วยที่ 10 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง อ.เครือพันธ์ ใบตระกูล อ.นิภาพร วัชรสินธุ์ อ.อินทิรา เอื้อมลฉัตร
หน่วยที่ 11 ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง รศ.ดร.จุไร ทัพวงษ์ รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธนวิบูลย์ชัย
หน่วยที่ 12 ทรัพยากรที่ดินกับสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง ผศ.ดร.อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์
หน่วยที่ 13 กฎหมายสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง อ.พนัส ทัศนียานนท์ อ.วิพล กิติทัศนาสรชัย อ.เกียรติสกุล ชลคงคา
หน่วยที่ 14 แบบจำลองควบคุมมลพิษ ผู้แต่ง อ.อาคม เติมพิทยาไพสิฐ อ.วิโรจน์ นรารักษ์ อ.ดร.ปรเมธี วิมลศิริ อ.ดร.ปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล
หน่วยที่ 15 การจัดการสิ่งแวดล้อมโลก ผู้แต่ง อ.ระวีวรรณ มาลัยวรรณ อ.อรพินท์ วงศ์ชุมพิศ อ.ดร.สิริกุล บรรพพงศ์

60709 เศรษฐศาสตร์การเงิน เล่ม 1

700 บาท

60709 เศรษฐศาสตร์การเงิน (Financial Economics) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2553 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท (ISBN 9789746453165) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท (ISBN 9789746453172) แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 1 เงินและบทบาทของเงินในระบบเศรษฐกิจ ผู้แต่ง รศ.ดร.สมจินต์ สันถวรักษ์
หน่วยที่ 2 สินทรัพย์ทางการเงิน ผู้แต่ง รศ.ดร.กาญจนี กังวานพรศิริ
หน่วยที่ 3 อัตราดอกเบี้ย ผู้แต่ง รศ.ดร.กาญจนี กังวานพรศิริ
หน่วยที่ 4 ตลาดการเงิน การธนาคารและสถาบันการเงิน ผู้แต่ง รศ.จรินทร์ เทศวานิช
หน่วยที่ 5 ตลาดเงินตราต่างประเทศ ผู้แต่ง รศ.จรินทร์ เทศวานิช
หน่วยที่ 6 ระบบการเงินระหว่างประเทศ ผู้แต่ง รศ.จรินทร์ เทศวานิช อ.ดร.สุรจิต ลักษณะสุต
หน่วยที่ 7 ประสิทธิภาพตลาดการเงินและปัญหาสารสนเทศ ผู้แต่ง รศ.ดร.กาญจนี กังวานพรศิริ

60709 เศรษฐศาสตร์การเงิน เล่ม 2

800 บาท

60709 เศรษฐศาสตร์การเงิน (Financial Economics) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2553 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท (ISBN 9789746453165) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท (ISBN 9789746453172) แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 8 อุปทานเงิน ผู้แต่ง รผศ.ระวีวรณ มาลัยวรรณ
หน่วยที่ 9 ธนาคารกลางและการดำเนินนโยบายการเงิน ผู้แต่ง รศ.ดร.พรเพ็ญ วรสิทธา
หน่วยที่ 10 อุปสงค์ของเงิน ผู้แต่ง อ.ดร.ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์
หน่วยที่ 11 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาค 1 ผู้แต่ง ผศ.ดร.พรกมล มานะกิจ อ.ดร.ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์
หน่วยที่ 12 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาค 2 ผู้แต่ง รศ.ดร.สมจินต์ สันถวรักษ์
หน่วยที่ 13 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเงินในระบบเศรษฐกิจเปิด ผู้แต่ง รศ.ดร.ชวินทร์ ลีนะบรรจง อ.ดร.นิทัศน์ ภัทรโยธิน
หน่วยที่ 14 นโยบายการเงิน ผู้แต่ง รศ.ดร.พรเพ็ญ วรสิทธา
หน่วยที่ 15 นโยบายการเงินของประเทศไทย ผู้แต่ง อ.ดร.สุรจิต ลักษณะสุต

60710 เศรษฐศาสตร์ภาครัฐ เล่ม 1

400 บาท

60710 เศรษฐศาสตร์ภาครัฐ (Economics of the Public Sector) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2551 เล่ม 1  (หน่วยที่ 1-4) ราคา 400บาท (ISBN 9789746452474) เล่ม 2  (หน่วยที่ 5-10) ราคา 600 บาท (ISBN 9789746432481) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 9789746432498) แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ภาครัฐ ผู้แต่ง รศ.ดร.สุชาดา ตั้งทางธรรม
หน่วยที่ 2 ประสิทธิภาพ ตลาดและบทบาทของรัฐบาล ผู้แต่ง รศ.ดร.โกเมน จิรัญกุล
หน่วยที่ 3 สินค้าสาธารณะและผลกระทบภายนอก ผู้แต่ง รศ.ดร.โกเมน จิรัญกุล
หน่วยที่ 4 ทฤษฎีการเลือกของสังคม ผู้แต่ง รศ.ดร.สุชาดา ตั้งทางธรรม

60710 เศรษฐศาสตร์ภาครัฐ เล่ม 2

600 บาท

60710 เศรษฐศาสตร์ภาครัฐ (Economics of the Public Sector) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2550 (หน่วยที่ 1-4) ราคา 400บาท (ISBN 9789746452474) เล่ม 2 (หน่วยที่ 5-10) ราคา 600 บาท (ISBN 9789746432481) เล่ม 3  (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 9789746432498) แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 5 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ ผู้แต่ง รศ.ดร.โกเมน จิรัญกุล
หน่วยที่ 6 การวิเคราะห์และการปฏิรูปการใช้จ่ายของรัฐบาล ผู้แต่ง อ.ดร.สมชัย สัจจพงษ์
หน่วยที่ 7 ประสิทธิภาพและความเป็นธรรมของภาษีอากร ผู้แต่ง อ.ดร.ชัยรัตน์ เอี่ยมกุลวัฒน์
หน่วยที่ 8 ทฤษฎีภาษีอากร ผู้แต่ง อ.ดร.ชัยรัตน์ เอี่ยมกุลวัฒน์
หน่วยที่ 9 โครงสร้างภาษีอากร ผู้แต่ง อ.ดร.วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล
หน่วยที่ 10 การปฏิรูประบบภาษีอากร ผู้แต่ง อ.ดร.วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล

60710 เศรษฐศาสตร์ภาครัฐ เล่ม 3

500 บาท

60710 เศรษฐศาสตร์ภาครัฐ (Economics of the Public Sector) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2552 เล่ม 1  (หน่วยที่ 1-4) ราคา 400บาท (ISBN 9789746452474) เล่ม 2  (หน่วยที่ 5-10) ราคา 600 บาท (ISBN 9789746432481) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 9789746432498) แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 11 รัฐวิสาหกิจและการแปรรูป ผู้แต่ง อ.ระวีวรรณ มาลัยวรรณ
หน่วยที่ 12 การคลังรัฐบาลท้องถิ่น ผู้แต่ง อ.ดร.สมชัย สัจจพงษ์
หน่วยที่ 13 การหลีกเลี่ยงภาษีและเศรษฐกิจนอกระบบ ผู้แต่ง อ.ดร.เวทางค์ พ่วงทรัพย์ อ.ดร.ชลธาร วิศรุตวงศ์
หน่วยที่ 14 นโยบายการคลังและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ผู้แต่ง อ.ดร.สมชัย สัจจพงษ์
หน่วยที่ 15 การคลังกับเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.กฏษฎา อุทยานิน

60711 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เล่ม 1

700 บาท

60711 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ (International Economics) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2546 เล่ม 1  (หน่วยที่ 1-7) ราคา700 บาท (ISBN 9789746430500) เล่ม 2  (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท (ISBN 9789746430517) แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 1 แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ ผู้แต่ง รศ.สุนีย์ ศีลพิพัฒน์ รศ.อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม อ.ระวีวรรณ มาลัยวรรณ
หน่วยที่ 2 การทดสอบทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ ผู้แต่ง รศ.ดร.สิริลักษณา คอมันตร์
หน่วยที่ 3 ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศแนวใหม่ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ
หน่วยที่ 4 มาตรการด้านภาษีศุลกากร ผู้แต่ง อ.ระวีวรรณ มาลัยวรรณ
หน่วยที่ 5 มาตรการทางการค้าที่มิใช่ภาษีศุลกากร ผู้แต่ง รศ.ดร.ไพฑูรย์ วิบูลชุติกุล
หน่วยที่ 6 ข้ออ้างในการใช้มาตรการคุ้มครองทางการค้า ผู้แต่ง ผศ.ศิริพร สัจจานันท์
หน่วยที่ 7 นโยบายการค้าและตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ

60711 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เล่ม 2

800 บาท

60711 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ (International Economics) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2545เล่ม 1  (หน่วยที่ 1-7) ราคา700 บาท (ISBN 9789746430500) เล่ม 2  (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท (ISBN 9789746430517) แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 8 การรวมกลุ่มการค้า ผู้แต่ง ผศ.ดร.สมจินต์ สันถวรักษ์
หน่วยที่ 9 บทบาทขององค์การการค้าโลกในระบบการค้าระหว่างประเทศ ผู้แต่ง ผศ.ดร.สมจินต์ สันถวรักษ์
หน่วยที่ 10 ความจำเริญทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.ดร.ณดา จันทร์สม
หน่วยที่ 11 ระบบการเงินและสถาบันการเงินระหว่างประเทศ ผู้แต่ง ผศ.ศิริพร สัจจานันท์
หน่วยที่ 12 การกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนและตลาดเงินตราต่างประเทศ ผู้แต่ง อ.ดร.ณดา จันทร์สม
หน่วยที่ 13 ทฤษฎีอัตราแลกเปลี่ยน ผู้แต่ง รศ.ดร.ไพฑูรย์ วิบูลชุติกุล
หน่วยที่ 14 การเคลื่อนย้ายปัจจัยระหว่างประเทศ ผู้แต่ง รศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ ผศ.ดร.สมจินต์ สันถวรักษ์
หน่วยที่ 15 ดุลยภาพของระบบเศรษฐกิจแบบเปิด ดุลการชำระเงินและการปรับตัวของดุลการชำระเงิน ผู้แต่ง อ.นิทัศน์ ภัทรโยธิน

60712 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา เล่ม 1

500 บาท

60712 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา (Development Economics) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2545 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 9789746430036) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 9789746430043) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 9789746430067) แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 1 แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การพัฒนา ผู้แต่ง ผศ.ศิริพร สัจจานันท์
หน่วยที่ 2 ทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจI ผู้แต่ง ผศ.ดร.ดารารัตน์ อานันทนะสุวงศ์
หน่วยที่ 3 ทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจIIผู้แต่ง ผศ.ดร.ดารารัตน์ อานันทนะสุวงศ์
หน่วยที่ 4 การวัดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การกระจายรายได้ และความยากจน ผู้แต่ง อ.ดร.อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์
หน่วยที่ 5 การพัฒนาเมืองและชนบท ผู้แต่ง อ.ดร.อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์

60712 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา เล่ม 2

500 บาท

60712 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา (Development Economics) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2545 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 9789746430036) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 9789746430043) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 9789746430067) แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 6 ประชากรกับการพัฒนา ผู้แต่ง รศ.อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม
หน่วยที่ 7 ทุนและเทคโนโลยีกับการพัฒนา ผู้แต่ง รศ.ดร.สมชาย สิริเธียรทรรศน์
หน่วยที่ 8 การศึกษากับการพัฒนา ผู้แต่ง รศ.จรินทร์ เทศวานิช
หน่วยที่ 9 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา ผู้แต่ง ผศ.ดร.ดารารัตน์ อานันทนะสุวงศ์
หน่วยที่ 10 การค้ากับการพัฒนา ผู้แต่ง อ.ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น ผศ.อรรฆย์คณา แย้มนวล

60712 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา เล่ม 3

500 บาท

60712 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา (Development Economics) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2545 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 9789746430036) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 9789746430043) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 9789746430067) แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 11 การลงทุนและความช่วยเหลือทางการเงินระหว่างประเทศกับการพัฒนา ผู้แต่ง อ.ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น ผศ.ดร.สุชาดา ตั้งทางธรรม
หน่วยที่ 12 บทบาทของรัฐและการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ผู้แต่ง อ.อาคม เติมพิทยาไพสิฐ อ.วิโรจน์ นรารักษ์
หน่วยที่ 13 การเงินการคลังกับการพัฒนา ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุชาดา ตั้งทางธรรม
หน่วยที่ 14 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศกับการพัฒนา ผู้แต่ง อ.ระวีวรรณ มาลัยวรรณ
หน่วยที่ 15 ประสบการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนา ผู้แต่ง ผศ.ศิริพร สัจจานันท์

60713 เศรษฐศาสตร์การจัดการ เล่ม 1

700 บาท

60713 เศรษฐศาสตร์การจัดการ (Managerial Economics) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2551 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท (ISBN 9789746438667) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท (ISBN 9789746438681) แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 1 ขอบเขตของวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ ผู้แต่ง รศ.ดร.สมศักดิ์ มีท รัพย์หลาก
หน่วยที่ 2 การวิเคราะห์อุปสงค์ ผู้แต่ง รศ.ฐกัด ศรีคำพร
หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์การผลิต ผู้แต่ง รศ.ดร.สมศักดิ์ มีทรัพย์หลาก
หน่วยที่ 4 การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต ผู้แต่ง รศ.ดร.สมศักดิ์ มีทรัพย์หลาก
หน่วยที่ 5 โครงสร้างตลาด ผู้แต่ง รศ.จิรพรรณ กุลดิลก
หน่วยที่ 6 การวิเคราะห์ราคาและการตัดสินใจของหน่วยธุรกิจ ผู้แต่ง รศ.สุภาสินี ตันติศรีสุข
หน่วยที่ 7 หลักการจัดการ ผู้แต่ง รศ.ดร.กิ่งพร ทองใบ

60713 เศรษฐศาสตร์การจัดการ เล่ม 2

800 บาท

60713 เศรษฐศาสตร์การจัดการ (Managerial Economics) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2551 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท (ISBN 9789746438667) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท (ISBN 9789746438681) แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 8 ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ ผู้แต่ง รศ.ฐกัด ศรีคำพร
หน่วยที่ 9 กลยุทธ์การจัดการ ผู้แต่ง รศ.ดร.กิ่งพร ทองใบ
หน่วยที่ 10 ระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินธุรกิจ ผู้แต่ง รศ.จีราภรณ์ สุธัมมสภา
หน่วยที่ 11 เทคนิคการหาผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดีที่สุด ผู้แต่ง รศ.ฐกัด ศรีคำพร
หน่วยที่ 12 การพยากรณ์ และวางแผนธุรกิจในอนาคต ผู้แต่ง รศ.ดร.เชาว์ โรจนแสง
หน่วยที่ 13 งบประมาณการลงทุนและการตัดสินใจลงทุนของหน่วยธุรกิจ ผู้แต่ง รศ.สุภาสินี ตันติศรีสุข
หน่วยที่ 14 การตัดสินใจภายใต้สภาวการณ์ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ผู้แต่ง รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธนวิบูลย์ชัย
หน่วยที่ 15 บทบาทรัฐกับการจัดการทางธุรกิจ ผู้แต่ง รศ.อรรฆ์คณา แย้มนวล

60721 ทฤษฏีเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง เล่ม 1

700 บาท

60721 ทฤษฏีเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง (Advanced Economic Theory) พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท (ISBN 9786165051668) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท (ISBN 9786165051507) แนวการศึกษาราคา 300 บาท (ISBN)
หน่วยที่ 1. อุปสงค์และพฤติกรรมผู้บริโภค ผู้แต่ง รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ
หน่วยที่ 2. อุปทานและการผลิต ผู้แต่ง รศ.รัฐวิชญญ์ จิวสวัสดิ์
หน่วยที่ 3. ตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดผูกขาด ผู้แต่ง รศ.ศิริพร สัจจานันท์
หน่วยที่ 4. ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ ผู้แต่ง รศ.ภราดร ปรีดาศักดิ์
หน่วยที่ 5. ทฤษฏีเกมและการประยุกต์ ผู้แต่ง รศ.ดร.อรพรรณ ณ บางช้าง ศรีเสาวลักษณ์
หน่วยที่ 6. ตลาดปัจจัยการผลิต ผู้แต่ง รศ.ภราดร ปรีดาศักดิ์
หน่วยที่ 7. ดุลยภาพทั่วไป ความล้มเหลวของระบบตลาดและเศรษฐศาสตร์สารสนเทศ ผู้แต่ง รศ.ดร.ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์

60721 ทฤษฏีเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง เล่ม 2

800 บาท

60721 ทฤษฏีเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง (Advanced Economic Theory) พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท (ISBN 9786165051668) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท (ISBN 9786165051507) แนวการศึกษาราคา 300 บาท (ISBN)
หน่วยที่ 8. แนวคิดและตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์มหภาค ผู้แต่ง รศ.ดร.พอพันธ์ อุยยานนท์
หน่วยที่ 9. ทฤษฏีการบริโภค การลงทุน การใช้จ่ายภาครัฐและดุลยภาพในตลาดผลผลิต ผู้แต่ง รศ.ดร.พอพันธ์ อุยยานนท์
หน่วยที่ 10. อุปสงค์ของเงิน อุปทานของเงิน และดุลยภาพในตลาดเงิน ผู้แต่ง รศ.ดร.สมจินต์ สันถวรักษ์
หน่วยที่ 11. นโยบายการเงินและนโยบายการคล้งในระบบเศรษฐกิจแบบปิด ผู้แต่ง รศ.ดร.สมจินต์ สันถวรักษ์
หน่วยที่ 12. เงินเฟ้อ การว่างงาน และการปรับตัว ผู้แต่ง อ.ดร.จรัมพร โห้ลำยอง
หน่วยที่ 13. เศรษฐศาสตร์มหภาคในระบบเศรษฐกิจแบบเปิด ผู้แต่ง ผศ.ปรัชญ์ ปราบปรปักษ์
หน่วยที่ 14. นโยบายการคลังและนโยบายการเงินในระบบเศรษฐกิจเปิด ผู้แต่ง ผศ.ปรัชญ์ ปราบปรปักษ์
หน่วยที่ 15. ความจำเริญเติบโตทางเศรษฐกิจและผลิตภาพการผลิต ผู้แต่ง รศ.ดร.ไพฑูรย์ ไกรพรศักดิ์

60722 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการวิจัยสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ เล่ม 1

500 บาท

60722 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการวิจัยสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ (Quantitative Analysis and Research for Economists ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-161-347-1) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-161-373-0) เล่ม 3 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-161-444-7)
หน่วยที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการวิคราะห์เชิงปริมาณและวิธีการวิจัยสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.เอกพล หนุ่ยศรี รองศาสตราจารย์รัฐวิชญญ์ จิวสวัสดิ์  
หน่วยที่ 2 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์รัฐวิชญญ์ จิวสวัสดิ์  
หน่วยที่ 3 อนุพันธ์การวิเคราะห์เชิงสถิตย์เปรียบเทียบ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.เอกพล หนุ่ยศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญ์ ปราบปรปักษ์  
หน่วยที่ 4 อินทิกรัลแคลคูลัส ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธนวิบูลย์ชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญ์ ปราบปรปักษ์     
หน่วยที่ 5 การหาค่าเหมาะที่สุดโดยไม่มีข้อจำกัด ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรฑย์คณา แย้มนวล

60722 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการวิจัยสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ เล่ม 2

500 บาท

60722 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการวิจัยสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ (Quantitative Analysis and Research for Economists ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-161-347-1) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-161-373-0) เล่ม 3 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-161-444-7)
หน่วยที่ 6 การหาค่าเหมาะที่สุดเมื่อมีข้อจำกัด ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู สุขารมณ์ (ผู้เขียนเดิม) รองศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์ (ผู้ปรับปรุง) 
หน่วยที่ 7 ความรู้พื้นฐานทางสถิติ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ พันธวิศิษฏ์
หน่วยที่ 8 การวิเคราะห์การถดถอย ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธนวิบูลย์ชัย
หน่วยที่ 9 ปัญหาเกี่ยวกับตัวแปร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สุรรัตน์เดชา
หน่วยที่ 10 การเลือกแบบจำลองแบบ ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.ชนิกา เจริญวงษ์

60722 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการวิจัยสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ เล่ม 3

500 บาท

60722 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการวิจัยสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ (Quantitative Analysis and Research for Economists ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-161-347-1) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-161-373-0) เล่ม 3 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-161-444-7)
หน่วยที่ 11 ปัญหาของตัวคลาดเคลื่อน ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์อรรฆย์คณา แย้มนวล อาจารย์ ดร.เฉลิมพล จตุพร  
หน่วยที่ 12 อนุกรมเวลาและการพยากรณ์ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์ อาจารย์ ดร.เฉลิมพล จตุพร
หน่วยที่ 13 แนวคิดการวิจัยและการพัฒนาโครงการวิจัย ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ พันธวิศิษฏ์
หน่วยที่ 14 การวิจัยเชิงปริมาณ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.มนูญ โต๊ะยามา
หน่วยที่ 15 การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ พันธวิศิษฏ์

60723 เศรษฐศาสตร์เกษตรและการจัดการทรัพยากรการเกษตร เล่ม 1

600 บาท

60723 เศรษฐศาสตร์เกษตรและการจัดการทรัพยากรการเกษตร (Agricultural Economics and Agricultural Resource Management) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-6)ราคา 600 บาท (ISBN 9786165055758) เล่ม 2 (หน่วยที่ 7-15) ราคา 900 บาท (ISBN 9786165056601)
หน่วยที่ 1. แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจการเกษตร ผู้แต่ง รศ.จรินทร์ เทศวานิช
หน่วยที่ 2. อุปสงค์ อุปทานสินค้าเกษตรและการประยุกต์ ผู้แต่ง รศ.ดร.สมศักดิ์ เพรียบพร้อม
หน่วยที่ 3. ทฤษฎีการผลิต ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตทางการเกษตร ผู้แต่ง รศ.จรินทร์ เทศวานิช
หน่วยที่ 4. ตลาดและราคาสินค้าเกษตร ผู้แต่ง รศ.จรินทร์ เทศวานิช
หน่วยที่ 5. การค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ ผู้แต่ง ผศ.ดร.บุญจิต ฐิตาภิวัฒนกุล
หน่วยที่ 6. แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง รศ.ดร.อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์

60723 เศรษฐศาสตร์เกษตรและการจัดการทรัพยากรการเกษตร เล่ม 2

900 บาท

60723 เศรษฐศาสตร์เกษตรและการจัดการทรัพยากรการเกษตร (Agricultural Economics and Agricultural Resource Management) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-6)ราคา 600 บาท (ISBN 9786165055758) เล่ม 2 (หน่วยที่ 7-15) ราคา 900 บาท (ISBN 9786165056601)
หน่วยที่ 7. ทรัพยากรแร่ธาตุและพลังงาน ผู้แต่ง รศ.ดร.ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์
หน่วยที่ 8. ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ ผู้แต่ง ผศ.ดร.เพ็ญพร เจนการกิจ
หน่วยที่ 9. ทรัพยากรประมง ผู้แต่ง ผศ.ดร.เพ็ญพร เจนการกิจ
หน่วยที่ 10. ทรัพยากรน้ำ ผู้แต่ง อ.ดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล
หน่วยที่ 11. การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ ผู้แต่ง รศ.ดร.อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์
หน่วยที่ 12. การประเมินมูลค่าสิ่งแวดล้อมจากการสำรวจและตลาดสมมติ ผู้แต่ง รศ.ดร.อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์
หน่วยที่ 13. การประเมินมูลค่าสิ่งแวดล้อมทางอ้อม ผู้แต่ง รศ.ดร.อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์
หน่วยที่ 14. เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการจัดการมลพิษ ผู้แต่ง รศ.ดร.อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์
หน่วยที่ 15. การพัฒนาที่ยั่งยืน ผู้แต่ง รศ.ศิริพร สัจจานันท์

60724 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการจัดการอุตสาหกรรม เล่ม 1

700 บาท

60724 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (Industrial Economics and Industrial Management) พิมพ์ครั้งที่1 พ.ศ. 2553 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท (ISBN 9786165053242) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท (ISBN 9786165053488) แนวการศึกษา 300 บาท
หน่วยที่ 1. ขอบข่ายของเศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรมและการจัดการอุตสาหกรรม ผู้แต่ง รศ.สุภาสินี ตันติศรีสุข
หน่วยที่ 2. โครงสร้าง พฤติกรรม และผลการดำเนินงาน:ทฤษฎีและผลการวิจัยเชิงประจักษ์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ อ.อลงกรณ์ ธนศรีธัญญากุล
หน่วยที่ 3. ทฤษฎีต้นทุนธุรกรรม ผู้แต่ง รศ.ดร.วิไลวรรณ วรรณนิธิกุล
หน่วยที่ 4. พฤติกรรมของหน่วยผลิตต่อผู้บริโภค ผู้แต่ง รศ.สุภาสินี ตันติศรีสุข
หน่วยที่ 5. ทฤษฏีเกมและการแข่งขันระหว่างผู้ผลิตในตลาดผู้ขายน้อยราย ผู้แต่ง ผศ.ดร.ภูรี สิรสุนทร
หน่วยที่ 6. พฤติกรรมเชิงกลยุทธ์ในการแข่งขันด้านราคาและไม่ใช้ราคาระหว่างผู้ผลิต ผู้แต่ง ผศ.ดร.ภูรี สิรสุนทร
หน่วยที่ 7. การรวมตัวทางบธุรกิจ ผู้แต่ง อ.ดร.สมชาย หาญหิรัญ

60724 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการจัดการอุตสาหกรรม เล่ม 2

800 บาท

60724 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (Industrial Economics and Industrial Management) พิมพ์ครั้งที่1 พ.ศ. 2553 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท (ISBN 9786165053242) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท (ISBN 9786165053488) แนวการศึกษา 300 บาท
หน่วยที่ 8. บทบาทของรัฐในการพัฒนาอุตสาหกรรม ผู้แต่ง รศ.ดร.ไพฑูรย์ วิบูลชุติกุล
หน่วยที่ 9. บรรษัทข้ามชาติกับการพัฒนาอุตสาหกรรม ผู้แต่ง ผศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ อ.อลงกรณ์ ธนศรีธัญญากุล อ.ประเสริฐ วิจิตรนพรัตน์
หน่วยที่ 10. ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย ผู้แต่ง อ.ดร.สมชาย หาญหิรัญ
หน่วยที่ 11. กฎ กติกาของรัฐเพื่อการแข่งขันที่เป็นธรรม ผู้แต่ง รศ.ดร.วัชรียา โตสงวน
หน่วยที่ 12. การเงินเพื่อการอุตสาหกรรม ผู้แต่ง รศ.ศิริพร สัจจานันท์
หน่วยที่ 13. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง รศ.ดร.สมศักดิ์ มีทรัพย์หลาก
หน่วยที่ 14. การจัดการผลิตภัณฑ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.สมศักดิ์ มีทรัพย์หลาก
หน่วยที่ 15. การบริหารอุตสาหกรรมยุคโลกาภิวัฒน์ ผู้แต่ง อ.ดร.สมชาย หาญหิรัญ

60725 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษยืและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร เล่ม 1

700 บาท

60725 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร (Human Resource Economics and Human Resource Management in Organization) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 800 บาท ISBN 9786165053877 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 700 บาท ISBN 9786165053945 
หน่วยที่ 1. ประชากร ทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนา ผู้แต่ง รศ.รัชฎาพร เลิศโภคานนท์ อ.สุวรรณี คำมั่น
หน่วยที่ 2. การวางแผน การกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง อ.สุวรรณี คำมั่น
หน่วยที่ 3. การลงทุนในทุนมนุษย์ ผู้แต่ง อ.สุวรรณี คำมั่น
หน่วยที่ 4. กำลังแรงงาน ผู้แต่ง อ.จิระพันธ์ กัลลประวิทย์
หน่วยที่ 5. อุปสงค์แรงงาน ผู้แต่ง รศ.รัชฎาพร เลิศโภคานนท์
หน่วยที่ 6. อุปทานแรงงาน ผู้แต่ง รศ.รัชฎาพร เลิศโภคานนท์
หน่วยที่ 7. การกำหนดค่าจ้าง ผู้แต่ง อ.จินางค์กูร โรจนนันต์
หน่วยที่ 8. สวัสดิการสังคม ผู้แต่ง ผศ.นันรัตน์ เรืองฤทธิ์นำชัย

60725 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร เล่ม 2

800 บาท

60725 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร (Human Resource Economics and Human Resource Management in Organization) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 800 บาท ISBN 9786165053877 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 700 บาท ISBN 9786165053945
หน่วยที่ 9. การประกันสังคม ผู้แต่ง รศ.ดร.กิ่งพร ทองใบ
หน่วยที่ 10. การเคลื่อนย้ายแรงงาน ผู้แต่ง อ.ดร.เยาวลักษณ์ ราชแพทยาคม
หน่วยที่ 11. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผู้แต่ง รศ.สราวุธ สุธรรมาสา
หน่วยที่ 12. แรงงานสัมพันธ์กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง อ.ดร.กุลลินี มุทธากลิน
หน่วยที่ 13. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ ผู้แต่ง รศ.ดร.กิ่งพร ทองใบ
หน่วยที่ 14. โลกาภิวัตน์ เศรษฐกิจใหม่ และเทคโนโลยีกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง รศ.มนูญ โต๊ะยามา
หน่วยที่ 15. ประเด็นและแนวโน้มการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง ผศ.นันทรัตน์ เรืองฤทธิ์นำชัย รศ.ดร.มนูย โต๊ะยามา รศ.ดร.กิ่งพร ทองใบ

60726 เศรษฐศาสตร์การเงินและการจัดการการเงิน เล่ม 1

500 บาท

60726 เศรษฐศาสตร์การเงินและการจัดการทางการเงิน (Monetary Economics and Financial Management) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 9786165053679) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 9786165053730) เล่ม 3  (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 9786165053884) แนวการศึกษาราคา 300 บาท (ISBN)
หน่วยที่ 1 ภาพรวมเศรษฐศาสตร์การเงินและการจัดการทางการเงิน ผู้แต่ง รศ.ดร.กาญจนี กังวานพรศิริ
หน่วยที่ 2 ระบบการเงิน ตลาดการเงิน และประสิทธิภาพของตลาดการเงิน ผู้แต่ง อ.ณัฐพล ชวลิตชีวิน
หน่วยที่ 3 สถาบันการเงิน ผู้แต่ง รศ.จรินทร์ เทศวานิช
หน่วยที่ 4 ธนาคารกลางและนโยบายการเงิน ผู้แต่ง อ.ดร.พรเพ็ญ สดศรีชัย
หน่วยที่ 5 ตลาดเงินตราต่างประเทศและระบบการเงินระหว่างประเทศ ผู้แต่ง ผศ.ดร.นิมิตร นนทพันธาวาทย์

60726 เศรษฐศาสตร์การเงินและการจัดการการเงิน เล่ม 2

500 บาท

60726 เศรษฐศาสตร์การเงินและการจัดการทางการเงิน (Monetary Economics and Financial Management) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 9786165053679) เล่ม 2  (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 9786165053730) เล่ม 3  (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 9786165053884) แนวการศึกษาราคา 300 บาท (ISBN)
หน่วยที่ 6 อุปทานของเงินและอุปสงค์การถือเงิน ผู้แต่ง รศ.ดร.พรเพ็ญ วรสิทธา
หน่วยที่ 7 ทฤษฎีอัตราดอกเบี้ยและโครงสร้างอัตราดอกเบี้ย ผู้แต่ง รศ.ดร.กาญจนี กังวานพรศิริ
หน่วยที่ 8 ทฤษฎีเศรษศาสตร์การเงินในระบบเศรษฐกิจปิด ผู้แต่ง ผศ.อภิญญา วนเศรษฐ
หน่วยที่ 9 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเงินในระบบเศรษฐกิจเปิด ผู้แต่ง รศ.ระวีวรรณ มาลัยวรรณ
หน่วยที่ 10 การพยากรณ์ การวางแผนทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ผู้แต่ง รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต

60726 เศรษฐศาสตร์การเงินและการจัดการการเงิน เล่ม 3

500 บาท

60726 เศรษฐศาสตร์การเงินและการจัดการทางการเงิน (Monetary Economics and Financial Management) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 9786165053679) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 9786165053730) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 9786165053884) แนวการศึกษาราคา 300 บาท (ISBN)
หน่วยที่ 11 การประเมินมูลค่าตราสารทางการเงินอัตราผลตอบแทน และความเสี่ยง ผู้แต่ง อ.จิระพล โพบุคดี อ.ดร.ธนานันท์ ศิวโมกษธรรม
หน่วยที่ 12 การจัดการสินทรัพย์ ผู้แต่ง รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต
หน่วยที่ 13 การจัดหาเงินทุนของธุรกิจ ผู้แต่ง รศ.วรรณี ชลนภาสถิตย์
หน่วยที่ 14 การจัดการการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ ผู้แต่งผู้แต่ง รศ.ดร.กาญจนี กังวานพรศิริ
หน่วยที่ 15 กรณีศึกษาการจัดการทางการเงินขององค์กรในสภาวะโลกาภิวัฒน์ ผู้แต่ง อ.จิระพล โพบุคดี อ.ดร.อดิศร โรจนพันธุ์

60727 เศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ เล่ม 2

500 บาท

60727 เศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ (Public Economics and Public Policy) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-160-955-9) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-160-979-5) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-160-939-9)
หน่วยที่ 6 โครงสร้างภาษีอากร ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนี โตอาจ 
หน่วยที่ 7 ความเป้นธรรมของภาษีอากรและการผลักภาระภาษี ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์ เอี่ยมกุลวัฒน์
หน่วยที่ 8 ประสิทธิภาพของภาษีอากรและอัตราภาษีที่เหมาะสม ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์ เอี่ยมกุลวัฒน์
หน่วยที่ 9 การหนีภาษีและเศรษฐกิจนอกระบบ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา ตั้งทางธรรม อาจารย์ ดร.ชลธาร วิศรุตวงศ์ อาจารย์ ดร.เวทางค์ พ่วงทรัพย์
หน่วยที่ 10 การปฏิรูปภาษีอากร ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล อาจารย์ ดร.พิสิทธิ์ พัวพันธ์

60727 เศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ เล่ม 3

500 บาท

60727 เศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ (Public Economics and Public Policy) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-160-955-9) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-160-979-5) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-160-939-9)
หน่วยที่ 11 การวิเคราะห์นโยบายการใข้จ่ายและการวิเคราะห์โครงการภาครัฐ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.โกเมน จิรัญกุล อาจารย์ ดร.วสุ สุวรรณวิหค  
หน่วยที่ 12 ระบบการคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐาน ความยากจนและการกระจายรายได้ ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.พงษ์ธร วราศัย
หน่วยที่ 13 การคลัง งบประมาณ และหนี้สาธารณะ ผู้แต่ง อาจารย์ณัฐิกานต์ วรสง่าศิลป์
หน่วยที่ 14 นโยบายการคลังและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.พิสิทธิ์ พัวพันธ์
หน่วยที่ 15 การกระจายอำนาจการคลังสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา

60727 เศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ เล่ม 1

500 บาท

60727 เศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ (Public Economics and Public Policy) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-160-955-9) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-160-979-5) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-160-939-9)
หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ภาครัฐและนโยบายสาธารณะ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา ตั้งทางธรรม  
หน่วยที่ 2 ตลาดและรัฐบาล ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.โกเมน จิรัญกุล รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา ตั้งทางธรรม
หน่วยที่ 3 สถาบันและการบริหารกิจการบ้านเมือง ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา ตั้งทางธรรม  
หน่วยที่ 4 สินค้าสาธารณะและผลกระทบภายนอก ผู้แต่ง อาจารย์ ดร. พงษ์ธร วราศัย   
หน่วยที่ 5 การเลือกของสังคมและกระบวนการทางการเมือง ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา ตั้งทางธรรม

60728 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและธุรกิจระหว่างประเทศ เล่ม 1

700 บาท

60728 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและธุรกิจระหว่างประเทศ (International Economics and International Business) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท ISBN 9786165057431 พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2556 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท ISBN 9786165059022 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท
หน่วยที่ 1. แนวคิดทั่วไปและทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ ผู้แต่ง รศ.ดร.อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม
หน่วยที่ 2. ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศแนวใหม่ ผู้แต่ง รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ
หน่วยที่ 3. นโยบายการค้าระหว่างประเทศและมาตรการด้านภาษีศุลกากร ผู้แต่ง รศ.สุนีย์ ศีลพิพัฒน์ อ.ภูดินันท์ อดิทิพยางกูร
หน่วยที่ 4. มาตรการทางการค้าที่มิใช่ภาษีศุลกากร ผู้แต่ง รศ.สุนีย์ ศีลพิพัฒน์ อ.ภูดินันท์ อดิทิพยางกูร
หน่วยที่ 5. นโยบายการค้ากับการพัฒนาเศรษฐกิจ ผู้แต่ง รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ
หน่วยที่ 6. ระบบการค้าโลก ผู้แต่ง รศ.ดร.สมจินต์ สันถวรักษ์
หน่วยที่ 7. ระบบการเงินและสถาบันการเงินระหว่างประเทศ ผู้แต่ง รศ.ศิริพร สัจจานันท์

60728 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและธุรกิจระหว่างประเทศ (International Economics and International Business) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท ISBN 9786165057431 พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2556 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท ISBN 9786165059022
หน่วยที่ 8. ระบบอัตราแลกเปลี่ยนและตลาดเงินตราระหว่างประเทศ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม
หน่วยที่ 9. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ผู้แต่ง ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม
หน่วยที่ 10. ทฤษฎีอัตราแลกเปลี่ยน ผู้แต่ง รศ.ดร.ไพฑูรย์ วิบูลชุติกุล
หน่วยที่ 11. นโยบายมหภาคในระบบเศรษฐกิจเปิด ผู้แต่ง รศ.ดร.ไพฑูรย์ วิบูลชุติกุล
หน่วยที่ 12. การลงทุนของธุรกิจระหว่างประเทศ ผู้แต่ง ผศ.ดร.อภิญญา วนเศรษฐ
หน่วยที่ 13. กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ ผู้แต่ง รศ.ดร.สมชนก (คุ้มพันธุ์) ภาสกรจรัส
หน่วยที่ 14. การบริหารการตลาดระหว่างประเทศ ผู้แต่ง รศ.ดร.สมชนก (คุ้มพันธุ์) ภาสกรจรัส
หน่วยที่ 15. การดำเนินงานและโครงสร้างของธุรกิจระหว่างประเทศ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม

60728 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและธุรกิจระหว่างประเทศ เล่ม 2

800 บาท

60728 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและธุรกิจระหว่างประเทศ (International Economics and International Business) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท ISBN 9786165057431 พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2556 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท ISBN 9786165059022
หน่วยที่ 8. ระบบอัตราแลกเปลี่ยนและตลาดเงินตราระหว่างประเทศ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม
หน่วยที่ 9. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ผู้แต่ง ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม
หน่วยที่ 10. ทฤษฎีอัตราแลกเปลี่ยน ผู้แต่ง รศ.ดร.ไพฑูรย์ วิบูลชุติกุล
หน่วยที่ 11. นโยบายมหภาคในระบบเศรษฐกิจเปิด ผู้แต่ง รศ.ดร.ไพฑูรย์ วิบูลชุติกุล
หน่วยที่ 12. การลงทุนของธุรกิจระหว่างประเทศ ผู้แต่ง ผศ.ดร.อภิญญา วนเศรษฐ
หน่วยที่ 13. กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ ผู้แต่ง รศ.ดร.สมชนก (คุ้มพันธุ์) ภาสกรจรัส
หน่วยที่ 14. การบริหารการตลาดระหว่างประเทศ ผู้แต่ง รศ.ดร.สมชนก (คุ้มพันธุ์) ภาสกรจรัส
หน่วยที่ 15. การดำเนินงานและโครงสร้างของธุรกิจระหว่างประเทศ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม

60729 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและประเด็นปัญหาเศรษฐกิจร่วมสมัย เล่ม 1

700 บาท

60729 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและประเด็นปัญหาเศรษฐกิจร่วมสมัย (Economic Development and Contemporary Issues) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท ISBN 9786161603168 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท ISBN 9786161602680
หน่วยที่ 1. แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การพัฒนาและประเด็นปัญหาเศรษฐกิจร่วมสมัย ผู้แต่ง รศ.ศิริพร สัจจานันท์
หน่วยที่ 2. ทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจ I ผู้แต่ง รศ.ดร.พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ อ.รัชนี โตอาจ
หน่วยที่ 3. ทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจ II ผู้แต่ง รศ.ดร.พอพันธ์ อุยยานนท์
หน่วยที่ 4. ทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมสมัย ผู้แต่ง รศ.ดร.พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์
หน่วยที่ 5. แนวคิดเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ เศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจชุมชน ผู้แต่ง รศ.ดร.พอพันธ์ อุยยานนท์ อ.รัชนี โตอาจ
หน่วยที่ 6. ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาเมืองและชนบท และการกระจายรายได้ ผู้แต่ง อ.ดร.จรัมพร โห้ลำยอง
หน่วยที่ 7. ประชากร การศึกษา กับการพัฒนา ผู้แต่ง อ.ดร.จรัมพร โห้ลำยอง

60729 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและประเด็นปัญหาเศรษฐกิจร่วมสมัย เล่ม 1

800 บาท

60729 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและประเด็นปัญหาเศรษฐกิจร่วมสมัย (Economic Development and Contemporary Issues) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท ISBN 9786161603168 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท ISBN 9786161602680
หน่วยที่ 8. ทุนและเทคโนโลยีกับการพัฒนา ผู้แต่ง รศ.ภราดร ปรีดาศักดิ์
หน่วยที่ 9. สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา ผู้แต่ง รศ.ดร.อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์
หน่วยที่ 10. การค้าระหว่างประเทศกับการพัฒนา ผู้แต่ง รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ ผศ.ดร.อภิญญา วนเศรษฐ
หน่วยที่ 11. ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศกับการพัฒนา ผู้แต่ง รศ.ดร.สมจินต์ สันถวรักษ์ อ.ภูดินันท์ อดิทิพยางกูร
หน่วยที่ 12. บทบาทของบรรษัทข้ามชาติกับการพัฒนาอุตสาหกรรม ผู้แต่ง ผศ.ดร.เอาชนัน เกาะไพบูลย์ อ.อลงกรณ์ ธนศรีธัญญากุล อ.ประเสริฐ วิจิตรนพรัตน์ อ.ภูดินันท์ อดิทิพยางกูร
หน่วยที่ 13. บทบาทรัฐและเอกชนในการพัฒนา ผู้แต่ง อ.ดร.วิโรจน์ นรารักษ์
หน่วยที่ 14. นโยบายการเงินและการคลังกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ผู้แต่ง ผศ.ดร.อภิญญา วนเศรษฐ
หน่วยที่ 15. ประสบการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนา ผู้แต่ง รศ.ดร.สมชาย รัตนโกมุท รศ.ศิริพร สัจจานันท์ อ.ดร.จรัมพร โห้ลำยอง

60730 เศรษฐศาสตร์การจัดการและการประยุกต์ เล่ม 1

800 บาท

60730 เศรษฐศาสตร์การจัดการและการประยุกต์ (Managerial Economics and Applications) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 800 บาท (ISBN 9786165053389) เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 700 บาท(ISBN 9786165053778) แนวการศึกษาราคา 300 บาท (ISBN)
หน่วยที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การจัดการและการประยุกต์ ผู้แต่ง รศ.ดร.จุไร ทัพวงษ์
หน่วยที่ 2 พฤติกรรมผู้บริโภค อุปสงค์ และการวิเคราะห์อุปสงค์ ผู้แต่งผศ.ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น
หน่วยที่ 3 การประมาณการและการพยากรณ์อุปสงค์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธนวิบูลย์ชัยผศ.ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น
หน่วยที่ 4 การวิเคราะห์การผลิต ผู้แต่ง รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธนวิบูลย์ชัย
หน่วยที่ 5 การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต ผู้แต่ง อ.ดร.ประพันธ์ วงศ์บางโพ
หน่วยที่ 6 โครงสร้างตลาดและการกำหนดราคาขาย ผู้แต่ง ผศ.ดร.สายพิณ ชินตระกูลชัย
หน่วยที่ 7 การกำหนดราคาสินค้าในทางปฏิบัติและการแข่งขันที่ไม่ใช้ราคา ผู้แต่ง รศ.ระวีวรรณ มาลัยวรรณ
หน่วยที่ 8 การวิเคราะห์โปรแกรมแบบเส้นตรงเพื่อการจัดการ ผู้แต่ง ผศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์

60730 เศรษฐศาสตร์การจัดการและการประยุกต์ เล่ม 2

700 บาท

60730 เศรษฐศาสตร์การจัดการและการประยุกต์ (Managerial Economics and Applications) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2559 เล่ม 1  (หน่วยที่ 1-8) ราคา 800 บาท (ISBN 9786165053389) เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 700 บาท(ISBN 9786165053778) แนวการศึกษาราคา 300 บาท (ISBN)
หน่วยที่ 9 การวิเคราะห์การเงิน ผู้แต่ง รศ.ดร.จุไร ทัพวงษ์
หน่วยที่ 10 การตัดสินใจภายใต้สภาวการณ์ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ผู้แต่ง: อ.ดร.วิชญะ นาครักษ์
หน่วยที่ 11 กลยุทธ์และการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ ผู้แต่ง อ.พรชัย ทัพวงษ์
หน่วยที่ 12 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ผู้แต่ง อ.ดรวิชญะ นาครักษ์
หน่วยที่ 13 การวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาคเพื่อการจัดการธุรกิจ ผู้แต่ง รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธนวิบูลย์ชัย
หน่วยที่ 14 จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ ผู้แต่ง รศ.ดร.พิศมัย จารุจิตติพันธ์
หน่วยที่ 15 บทบาทของภาครัฐต่อการจัดการธุรกิจ ผู้แต่ง รศ.ดร.พิศมัย จารุจิตติพันธ์

60731 การบริหารความเสี่ยงขององค์กรและการจัดการเชิงกลยุทธ์ เล่ม 1

700 บาท

60731 การจัดการเชิงกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Strategic Management and Organization Risk Management) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท (ISBN 978-616-161-537-6) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท (ISBN 978-616-161-528-4) แนวการศึกษา ราตา 300 บาท (ISBN 978-616-505-916-9)
หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศรีสุขใส
หน่วยที่ 2 การบริหารองค์กรเชิงกลยุทธ์ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ
หน่วยที่ 3 แนวคิดและกระบวนการจัดการความเสี่ยง ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.วิมุต วานิชเจริญธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายพิณ ชินตระกูลชัย อาจารย์ ดร.ณรงค์ ป้อมหลักทอง อาจารย์บุปผา ชวะพงษ์
หน่วยที่ 4 การบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศรีสุขใส 
หน่วยที่ 5 การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา อาจารย์ ดร.กอบกูล จันทรโคลิกา 
หน่วยที่ 6 การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา อาจารย์ ดร.กอบกูล จันทรโคลิกา 
หน่วยที่ 7 ความเสี่ยงด้านมหภาค ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศรีสุขใส 

60731 การบริหารความเสี่ยงขององค์กรและการจัดการเชิงกลยุทธ์ เล่ม 2

800 บาท

60731 การจัดการเชิงกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Strategic Management and Organization Risk Management) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท (ISBN 978-616-161-537-6) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท (ISBN 978-616-161-528-4) แนวการศึกษา ราตา 300 บาท (ISBN 978-616-505-916-9)
หน่วยที่ 8 ความเสี่ยงด้านตลาด ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศรีสุขใส 
หน่วยที่ 9 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.วิมุต วานิชเจริญธรรม
หน่วยที่ 10 การบริหารความเสี่ยงด้านทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์อรรฆย์คณา แย้มนวล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิน ชินะโชติ
หน่วยที่ 11 การบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์  
หน่วยที่ 12 ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้แต่ง อาจารย์ปรีดา รุ่งนิรัติศัย
หน่วยที่ 13 หลักธรรมภิบาลกับการบริหารความเสี่ยง ผู้แต่ง อาจารย์บุปผา ชวะพงษ์
หน่วยที่ 14 การประเมินและติดตามผลการดำเนินงานภายไต้การบริหารความเสี่ยงขององค์กร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์สุนา สุทธิเกียรติ
หน่วยที่ 15 การบริหารความเสี่ยงภาครัฐ ผู้แต่ง อาจารย์กมลรัตน์ จุลสุคนธ์ อาจารย์เสาวนีย์ แสงสุพรรณ

60797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ เล่ม 1

400 บาท

60797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-4) ราคา 400 บาท (ISBN 9789746456432)
หน่วยที่ 1. แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าอิสระ ผู้แต่ง รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต รศ.ชุษณะ รุ่งปัจฉิม รศ.ดร.พรทิพย์ ดีสมโชค รศ.ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ รศ.ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย รศ.ดร.สมจิต โยธะคง ผศ.ดร.ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์ อ.ทวี สุรฤทธิกุล
หน่วยที่ 
2. การวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ ผู้แต่ง อ.ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น อ.ดร.จุฑาทิพย์ มณีพงษ์ รศ.อรรฆย์คณา แย้มนวล
หน่วยที่ 
3. การวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ II ผู้แต่ง ผศ.ดร.มนูญ โต๊ะยามา รศ.นวลเสน่ห์ วงศ์เชิดธรรม รศ.ดร.อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม
หน่วยที่ 
4. การวิเคราะห์สังเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ ผู้แต่ง ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์