30105 การบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง เล่ม 1

400 บาท

30105 การบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง (Accounting and Finance for Construction) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท (ISBN 9786161610975) เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 9786161610982) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท
หน่วยที่ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง ผู้แต่ง รศ.ดร.ทิพวรรณ บุณย์เพิ่มหน่วยที่ 2. งบการเงินและวงจรการบัญชีของกิจการก่อสร้าง ผู้แต่ง รศ. นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ
หน่วยที่ 3. การรับรู้รายได้และต้นทุนงานก่อสร้าง ผู้แต่ง อ. รินรดา ตั้งตรงคิด
หน่วยที่ 4. การวิเคราะห์งบการเงินของกิจการก่อสร้าง ผู้แต่ง รศ. สุนา สุทธิเกียรติ
หน่วยที่ 5. การงบประมาฯสำหรับกิจการก่อสร้าง ผู้แต่ง อ. ไพรัช ศุภวิวรรธ์
หน่วยที่ 6. ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจระยะสั้นและต้นทุนเพื่อการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับกิจการก่อสร้าง ผู้แต่ง รศ. ดลพร บุญพารอด
หน่วยที่ 7. การควบคุมภายในการจัดการความเสี่ยงและการวัดผลปฏิบัติงานสำหรับกิจการก่อสร้าง ผู้แต่ง รศ.ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์
หน่วยที่ 8. การภาษีอากรสำหรับกิจการก่อสร้าง ผู้แต่ง รศ.สุขุมาลย์ ชำนิจ

30105 การบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง เล่ม 2

350 บาท

30105 การบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง (Accounting and Finance for Construction) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท (ISBN 9786161610975) เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 9786161610982) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 9786161611316)
หน่วยที่ 9. ตลาดการเงิน สถาบันการเงิน และความเสี่ยงและผลตอบแทน ผู้แต่ง อ.ดร. บริบูรณ์ ปิ่นปนะยงค์
หน่วยที่ 10. มูลค่าของเงิน ผู้แต่ง วรรณี ชลนภาสถิตย์
หน่วยที่ 11. การลงทุนในทรัพย์สินถาวรของกิจการก่อสร้าง ผู้แต่ง อ. สุชาติ สิริธนาวุฒิ
หน่วยที่ 12. ต้นทุนเงินทุนโครงสร้างเงินทุนและนโยบายเงินปันผลของกิจการก่อสร้าง ผู้แต่ง รศ. อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ
หน่วยที่ 13. การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียนของกิจการก่อสร้าง ผู้แต่ง อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ
หน่วยที่ 14. การจัดหาเงินทุนของกิจการก่อสร้าง อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ อ. ประเสริฐ มริตตนะพร
หน่วยที่ 15. การเงินเฉพาะกรณี ผู้แต่ง อ.ดร. ธีระบูลย์ อินทรกำธรชัย

30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร เล่ม 1

350 บาท

30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร (Introduction to Administration) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2556 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 9786161603045) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 9786161603229) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 9786161603267)
หน่วยที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร ผู้แต่ง อ.ดร.นพดล เหลืองภิรมย์ รศ.วันชัย มีชาติ
หน่วยที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ ผู้แต่ง รศ.ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์
หน่วยที่ 3 รูปแบบองค์การภาคเอกชน ผู้แต่ง รศ.ธนชัย ยมจินดา หน่วยที่ 4 การจัดการการผลิต ผู้แต่ง รศ.ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์ 
หน่วยที่ 5 การจัดการการตลาด ผู้แต่ง อ.ยุพิน พิทยาวัฒนชัย
หน่วยที่ 6 การบัญชีและการจัดการการเงิน ผู้แต่ง รศ.สุนา สุทธิเกียรติ รศ.อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ
หน่วยที่ 7 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง รศ.ปภาวดี มนตรีวัต

30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร เล่ม 2

400 บาท

30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร (Introduction to Administration) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2556 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 9786161603045) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 9786161603229) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 9786161603267)
หน่วยที่ 8 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.อวยชัย ชะบา รศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์
หน่วยที่ 9 รูปแบบองค์การภาครัฐ ผู้แต่ง รศ.ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต
หน่วยที่ 10 นโยบายสาธารณะ ผู้แต่ง อ.ดร.ลักษณา ศิริวรรณ
หน่วยที่ 11 การบริหารการคลังและการงบประมาณ ผู้แต่ง รศ.ดร.จีระ ประทีป อ.ดร.อิศเรศ ศันสนีย์วิทยกุล  
หน่วยที่ 12 การจัดการเครือข่ายและการมีส่วนร่วม ผู้แต่ง รศ.ดร.วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ
หน่วยที่ 13 ระบบสารสนเทศทางการบริหาร ผู้แต่ง อ.ดร.ปรัชญา ชุ่มนาเสียว
หน่วยที่ 14 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารภาครัฐ ผู้แต่ง อ.กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย
หน่วยที่ 15 จริยธรรมทางการบริหาร ผู้แต่ง รศ.ดร.รสคนธ์ รัตนเสริมพงศ์

30203 การเงินธุรกิจและภาษีอากร เล่ม 1

400 บาท

30203 การเงินธุรกิจและภาษีอากร เล่ม 2

350 บาท

30204 องค์การและการจัดการ เล่ม 1

350 บาท

30204 องค์การและการจัดการ (Organization and Management) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2559 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161609474 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161609542 
หน่วยที่ 1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การ ผู้แต่ง ศ.ดร.อัมพร ธำรงลักษณ์
หน่วยที่ 2. ทฤษฎีองค์การสมัยคลาสสิก ผู้แต่ง ศ.ดร.อัมพร ธำรงลักษณ์
หน่วยที่ 3. แนวคิดและทฤษฎีองค์การสมัยนีโอ-คลาสิก ผู้แต่ง รศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์
หน่วยที่ 4. แนวคิดและทฤษฎีองค์การสมัยใหม่ ผู้แต่ง รศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์
หน่วยที่ 5. การพัฒนาองค์การ ผู้แต่ง รศ.ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต อ.ดร.พนมพันธ์ สมิตานนท์
หน่วยที่ 6. การจัดการการเปลี่ยนแปลง ผู้แต่ง รศ.ณรงค์ศักดิ์ บุญเลิศ รศ.ดร.วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ อ.ดร.อิศเรศ ศันศนีย์วิทยกุล
หน่วยที่ 7. การจัดการภาครัฐแนวใหม่ ผู้แต่ง รศ.ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ รศ.ดร.จีระ ประทีป

30204 องค์การและการจัดการ เล่ม 2

400 บาท

30204 องค์การและการจัดการ (Organization and Management) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2559 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161609474 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161609542
หน่วยที่ 8. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ ผู้แต่ง อ.ดร.จำเนียร ราชแพทยาคม 
หน่วยที่ 9. การวางแผน ผู้แต่ง รศ.ธนชัย ยมจินดา รศ.ดร.วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ
หน่วยที่ 10. การจัดองค์การ ผู้แต่ง รศ.ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต
หน่วยที่ 11. การนำองค์การ ผู้แต่ง ผศ.สุนทร วงศ์ไวศยวรรณ รศ.ดร.วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ อ.ดร.ธัญญรัตน์ คะเนวัน
หน่วยที่ 12. การควบคุม ผู้แต่ง รศ.ธนชัย ยมจินดา รศ.ดร.วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ
หน่วยที่ 13. การจัดการคุณภาพ ผู้แต่ง อ.ดร.จำเนียร ราชแพทยาคม
หน่วยที่ 14. การจัดการนวัตกรรม ผู้แต่ง รศ.ดร.เฉลิมพงศ์ มีสมนัย
หน่วยที่ 15. ทิศทางและแนวโน้มองค์การและการจัดการในอนาคต ผู้แต่ง รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์

30205 คณิตศาสตร์และสถิติ เล่ม 1

300 บาท

30205  คณิตศาสตร์และสถิติ (Mathematics and Statistics) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2562  พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-6 ) ราคา 300 บาท (ISBN 978-616-161-824-7) เล่ม 2 (หน่วยที่ 7-15)
ราคา 450 บาท (ISBN 978-616-161-882-7) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-16-1933-6)
หน่วยที่ 1 ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติกับการประยุกต์ใช้ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา    ธนวิบูลย์ชัย
หน่วยที่ 2 เซตและระบบจำนวนจริง ผู้แต่ง อาจารย์สุรเดช หวังทอง
หน่วยที่ 3 เมทริกซ์ ผู้แต่ง อาจารย์กัลยนุช กิตติพงศ์พิทยา
หน่วยที่ 4 ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ลำดับ และอนุกรม ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์อนัญญา อภิชาตบุตร 
หน่วยที่ 5 การดิฟเฟอเรนชิเอตและการอินทิเกรต ผู้แต่ง ผู้ปรับปรุงเดิม อาจารย์พรรณมาศ คันฉาย รองศาสตราจารย์อนัญญา อภิชาตบุตร ผู้ปรับปรุง อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสะอาด
หน่วยที่ 6 เรขาคณิตวิเคราะห์เบื้องต้น ผู้แต่ง ผู้ปรับปรุงเดิม รองศาสตราจารย์อนัญญา อภิชาตบุตร ผู้ปรับปรุง อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสะอาด

30205 คณิตศาสตร์และสถิติ เล่ม 2

450 บาท

30205  คณิตศาสตร์และสถิติ (Mathematics and Statistics) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2562  พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-6 ) ราคา 300 บาท (ISBN 978-616-161-824-7) เล่ม 2 (หน่วยที่ 7-15)
ราคา 450 บาท (ISBN 978-616-161-882-7) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-16-1933-6)
หน่วยที่ 7 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ ผู้แต่ง ผู้ปรับปรุงเดิม รองศาสตราจารย์ ดร.กิ่งพร ทองใบ ผู้ปรับปรุงผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติภูมิ ชูเกียรติศิริ
หน่วยที่ 8 การแจกแจงข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นพื้นฐาน ผู้แต่งผู้ปรับปรุงเดิม รองศาสตราจารย์ ดร.กิ่งพร ทองใบ ผู้ปรับปรุงผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติภูมิ ชูเกียรติศิริ
หน่วยที่ 9 การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางและการวัดการกระจาย ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์
หน่วยที่ 10 การนับ การเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมู่และการกระจายทวินาม ผู้แต่ง ผู้เขียนเดิม อาจารย์ ดร.อนุชิด ล้ำยอดมรรคผล ผู้ปรับปรุง รองศาสตราจารย์สุจิตรา หังสหพฤกษ์
หน่วยที่ 11 ทฤษฎีความน่าเป็น ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์จีราภรณ์ สุธัมมสภา  
หน่วยที่ 12 ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม ผู้แต่ง ผู้ปรับปรุงเดิม รองศาสตราจารย์ชัยโรจน์ ชยวัฒนางกูร ผู้ปรับปรุง อาจารย์ ดร.ปรารถนา พลอภิชาติ
หน่วยที่ 13 การแจกแจงปกติ ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร ชุตินันทกุล
หน่วยที่ 14 การแจกแจงตัวอย่าง ผู้แต่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร ชุตินันทกุล
หน่วยที่ 15 การประมาณค่า ผู้แต่ง ผู้ปรับปรุงเดิม รองศาสตราจารย์ ดร.สุพล ดุรงค์วัฒนา ผู้ปรับปรุงอาจารย์ ดร.ปรารถนา พลอภิชาต

30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร เล่ม 1

200 บาท

30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร (Business Law and Taxation) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2543 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2553 ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ.2564 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-4) ราคา 200 บาท (ISBN 978-616-161-755-4) เล่ม 2 (หน่วยที่ 5-8) ราคา 200 บาท (ISBN 978-616-161-756-1) เล่ม 3 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-789-9) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-161-787-5)
หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย* ผู้แต่ง รศ.จิตรา เพียรล้ำเลิศ
หน่วยที่ 2 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดองค์กรธุรกิจ ผู้แต่ง รศ.ศิริศักดิ์ ศุภมนตรี
หน่วยที่ 3 กฎหมายลักษณะบุคคล นิติกรรม สัญญา และหนี้ ผู้แต่ง รศ.วรวุฒิ เทพทอง
หน่วยที่ 4 ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ กู้ยืม ตัวแทน นายหน้า ผู้แต่ง รศ.จิตรา เพียรล้ำเลิศ

30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร เล่ม 2

200 บาท

30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร (Business Law and Taxation) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2543 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2553 ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ.2564 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-4) ราคา 200 บาท (ISBN 978-616-161-755-4) เล่ม 2 (หน่วยที่ 5-8) ราคา 200 บาท (ISBN 978-616-161-756-1) เล่ม 3 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-789-9) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-161-787-5)
หน่วยที่ 5 กฎหมายเกี่ยวกับหลักประกันสินเชื่อ ผู้แต่ง รศ.วรวุฒิ เทพทอง
หน่วยที่ 6 กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน การป้องกันการค้าที่ไม่เป็นธรรมและทรัพย์สินทางปัญญา ผู้แต่ง ผศ.ดร.กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย
หน่วยที่ 7 กฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.กิติพงศ์ หังสพฤกษ์
หน่วยที่ 8 กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง รศ.มาลี สุรเชษฐ

30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร เล่ม 3

350 บาท

30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร (Business Law and Taxation) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2543 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2553 ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ.2564 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-4) ราคา 200 บาท (ISBN 978-616-161-755-4) เล่ม 2 (หน่วยที่ 5-8) ราคา 200 บาท (ISBN 978-616-161-756-1) เล่ม 3 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-789-9) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-161-787-5)
หน่วยที่ 9 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการภาษีอากร ผู้แต่ง อ.เอมอร ปทุมารักษ์ (ผู้เขียนเดิม) อ.เบญจมาศ จันอำรุง (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 10 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผู้แต่ง อ.นิสา ธะนะสันต์
หน่วยที่ 11 ภาษีเงินได้นิติบุคคล ผู้แต่ง อ.โนรา โพธิ์มัจฉา
หน่วยที่ 12 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ ผู้แต่ง รศ.สุขุมาลย์ ชำนิจ
หน่วยที่ 13 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ผู้แต่ง อ.สุรชัย สุกปลั่ง (ผู้เขียนเดิม) อ.จัก พิริยะพรสิริ (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 14 ภาษีเงินได้ปิโตเลียม ภาษีสรรพสามิตและภาษีศุลกากร ผู้แต่ง รศ.ภาณินี กิจพ่อค้า อ.ดร.จิตตศุภางค์ ตันติภิรมย์
หน่วยที่ 15 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายและภาษีการรับมรดก ผู้แต่ง รศ.สุขุมาลย์ ชำนิจ

30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ เล่ม 1

350 บาท

30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ (financial Accounting and Managerial Accounting) เล่ม 1 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.2565 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-533-8) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-161-547-5) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (978-616-161-499-7)

หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นทางการบัญชีและวิชาชีพบัญชี ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์สุชาดา สถาวรวงศ์ (ผู้เขียนเดิม) รองศาสตราจารย์นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ (ผู้ปรับปรุง)  
หน่วยที่ 2 รายงานทางการเงิน ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์
หน่วยที่ 3 กระบวนการทางการบัญชี 1 ผู้แต่ง รองศาสตราอาจารย์สุนา สิทธิเลิศประสิทธ์ (ผู้เขียนเดิม) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย (ผู้ปรับปรุง)   
หน่วยที่ 4 กระบวนการทางการบัญชี 2 ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย    
หน่วยที่ 5 งบกระแสเงินสด ผู้แต่ง อาจารย์นพกร พรวิจิตรเจริญ   
หน่วยที่ 6 การบัญชีภาษีอากรสำหรับธุรกิจ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์สุขุมาลย์ ชำนิจ (ผู้เขียนเดิม) อาจารย์จัก พิริยะพรสิริ (ผู้ปรับปรุง)  
หน่วยที่ 7 การบัญชีต้นทุน ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณนิภา รอดวรรณะ

30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ เล่ม 2

400 บาท

30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ (financial Accounting and Managerial Accounting) เล่ม 1 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.2565 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-533-8) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-161-547-5) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (978-616-161-499-7)

หน่วยที่ 8 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีเพื่อการจัดการ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์สุชาดา สถาวรวงศ์ (ผู้เขียนเดิม) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะดา พิศาลบุตร (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 9 การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ กำไร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์อุทัยวรรณ จรุงวิภู
หน่วยที่ 10 การงบประมาณ ผู้แต่ง อาจารย์นพกร พรวิจิตรเจริญ
หน่วยที่ 11 การวิเคราะห์งบการเงิน ผู้แต่ง อาจารย์มาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม (ผู้เขียนเดิม) รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณนิภา รอดวรรณะ (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 12 การใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ศรีสุดา อาชวานันทกุล (ผู้ปรับปรุง) อาจารย์มาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม (ผู้เขียนเดิม)
หน่วยที่ 13 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ศรีสุดา อาชวานันทกุล
หน่วยที่ 14 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์อุทัยวรรณ จรุงวิภู
หน่วยที่ 15 การบริหารความเสี่ยงขององค์กรและการควบคุมภายใน ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์

30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ เล่ม 1

350 บาท

30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ (Business Finance and Business Law) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.2564   (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-818-6) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563  (หน่วยที่ 8-11) ราคา 200 บาท (ISBN 978-616-161-792-9) เล่ม 3 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563  หน่วยที่ 12-15) ราคา 200 บาท (ISBN 978-616-161-791-2) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-161-904-6)
หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเงินธุรกิจ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ฐาปนา ฉิ่นไพศาล
หน่วยที่ 2 การวิเคราะห์งบการเงิน ผู้แต่ง อาจารย์สุจิตรา พันธุมะบำรุง  
หน่วยที่ 3 การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียน ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ
หน่วยที่ 4 การตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ  
หน่วยที่ 5 ต้นทุนเงินทุน โครงสร้างเงินทุนและนโยบายเงินปันผล ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย
หน่วยที่ 6 การจัดหาเงินทุนระยะสั้น ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะดา พิศาลบุตร 
หน่วยที่ 7 การจัดหาเงินทุนระยะยาว ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะดา พิศาลบุตร

30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ เล่ม 2

200 บาท

30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ (Business Finance and Business Law) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.2564   (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-818-6) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563  (หน่วยที่ 8-11) ราคา 200 บาท (ISBN 978-616-161-792-9) เล่ม 3 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563  หน่วยที่ 12-15) ราคา 200 บาท (ISBN 978-616-161-791-2) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-161-904-6)
หน่วยที่ 8 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย* ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์จิตรา เพียรล้ำเลิศ
หน่วยที่ 9 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดองค์กรธุรกิจ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ศิริศักดิ์ ศุภมนตรี
หน่วยที่ 10 กฎหมายลักษณะบุคคล นิติกรรม สัญญา และหนี้ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง
หน่วยที่ 11 ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ กู้ยืม ตัวแทน นายหน้า ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์จิตรา เพียรส้ำเลิศ  

30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ เล่ม 3

200 บาท

30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ (Business Finance and Business Law) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.2564   (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-818-6) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563  (หน่วยที่ 8-11) ราคา 200 บาท (ISBN 978-616-161-792-9) เล่ม 3 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563  หน่วยที่ 12-15) ราคา 200 บาท (ISBN 978-616-161-791-2) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-161-904-6)
หน่วยที่ 12 กฎหมายเกี่ยวกับหลักประกันสินเชื่อ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง
หน่วยที่ 13 กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนการป้องกันการค้าที่ไม่เป้นธรรมและทรัพย์สินทางปัญญา ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย
หน่วยที่ 14 กฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร..กิตติพงศ์ หังสพฤกษ์
15 กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์มาลี สุรเชษฐ

30210 การจัดการผลิตและการดำเนินงานและหลักการตลาด เล่ม 1

400 บาท

30210 การจัดการการผลิตและดำเนินงานและหลักการตลาด (Production and Operations Management and Principles Marketing) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562
 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8 ) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-16-1520-8) เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15)
ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-522-2) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-161-535-2)
หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการตลาดและการจัดการการผลิตและดำเนินงาน ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ รองศาสตราจารย์จีราภรณ์  สุธัมมสภา
หน่วยที่ 2 ทำเลที่ตั้งและการวางผังสถานประกอบการ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช
หน่วยที่ 3 การพยากรณ์เพื่อการผลิต การวางแผนการผลิตรวมและการจัดตารางการผลิต ผู้แต่ง อาจารย์สุรเดช หวังทอง
หน่วยที่ 4 การจัดการคุณภาพ ผู้แค่ง อาจารย์วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์ 
หน่วยที่ 5 การจัดการโซ่อุปทาน การจัดการสินค้าคงคลังและการวางแผนความต้องการวัสดุ ผู้แต่ง อาจารย์กัลยนุช กิตติพงศ์พิทยา
หน่วยที่ 6 การออกแบบงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานและการวัดงาน ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ มีถม
หน่วยที่ 7 การจัดการบำรุงรักษาและความปลอดภัย ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ มีถม
หน่วยที่ 8 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและการบริหารโครงการ ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด   

30210 การจัดการผลิตและการดำเนินงานและหลักการตลาด เล่ม 2

350 บาท

30210 การจัดการการผลิตและดำเนินงานและหลักการตลาด (Production and Operations Management and Principles Marketing) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562
 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8 ) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-16-1520-8) เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15)
ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-522-2) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-161-535-2)
หน่วยที่ 9 สภาพแวดล้อมการตลาด ระบบสารสนเทศการตลาด และการวิจัยการตลาด ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช
หน่วยที่ 10 พฤติกรรมผู้บริโภค ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.วิศนันท์ อุปรมัย
หน่วยที่ 11 การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมายและการวางตำแหน่งทางการตลาด ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ ดาราวงษ์  
หน่วยที่ 12 ผลิตภัณฑ์ ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ ดาราวงษ์  
หน่วยที่ 13 ราคา ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช
หน่วยที่ 14 การจัดจำหน่ายและโลจิสติกส์ ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.นุชจรี ภักดีจอหอ
หน่วยที่ 15 การส่งเสริมการตลาดและการตลาดดิจิทัล ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.อโณทัย งามวิชัยกิจ

30211 องค์การและการจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เล่ม 1

400 บาท

30211 องค์การและการจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Organization and Management and Human Resource Management) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161615192 เล่ม 2  (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161615505 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161615925
หน่วยที่ 1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การ ผู้แต่ง รศ.ปภาวดี มนตรีวัต
หน่วยที่ 2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ ผู้แต่ง อ.ดร.ภูริพัฒน์ ชาญกิจ
หน่วยที่ 3. การวางแผน ผู้แต่ง อ.สุรเดช หวังทอง
หน่วยที่ 4. การจัดองค์การ ผู้แต่ง อ.กัลยนุช กิตติพงศ์พิทยา
หน่วยที่ 5. ภาวะผู้นำการติดต่อสื่อสารและการจูงใจ ผู้แต่ง รศ.สุนทร วงศ์ไวศยวรรณ รศ.ปภาวดี มนตรีวัต รศ.ดร.วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ
หน่วยที่ 6. การควบคุม ผู้แต่ง อ.สุรเดช หวังทอง
หน่วยที่ 7. พฤติกรรมองค์การ ผู้แต่ง อ.ดร.ภูริพัฒน์ ชาญกิจ
หน่วยที่ 8. การจัดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ ผู้แต่ง อ.กัลยนุช กิติพงศ์พิทยา

30211 องค์การและการจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เล่ม 2

350 บาท

30211 องค์การและการจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Organization and Management and Human Resource Management) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161615192 เล่ม 2  (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161615505 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161615925
หน่วยที่ 9. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ภาวิน ชินะโชติ
หน่วยที่ 10. การวางแผนสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง รศ.ปภาวดี มนตรีวัต รศ.ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์
หน่วยที่ 11. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง รศ.ดร.กล้าหาญ ณ น่าน 
หน่วยที่ 12. การประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้แต่ง รศ.ดร.กล้าหาญ ณ น่าน 
หน่วยที่ 13. การบริหารค่าตอบแทน ผู้แต่ง ศ.เสนาะ ติเยาว์ รศ.ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์
หน่วยที่ 14. แรงงานสัมพันธ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้แต่ง ดร.กิ่งพร ทองใบ
หน่วยที่ 15. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง อ.ว่าที่.รต.ดร.ภูริพัฒน์ ชาญกิจ อ.สมิตา กลิ่นพงศ์

30212 คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ เล่ม 1

350 บาท

30212 คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ (Mathematics, Business Statistics and Quantitative Analysis for Decision Making) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-793-6) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-16-1813-1) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-161-829-2)
หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.องอาจ ซึมรัมย์
หน่วยที่ 2 ความน่าจะเป็นและตัวแปรสุ่ม ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.องอาจ ซึมรัมย์
หน่วยที่ 3 สถิติพื้นฐานเพื่อการตัดสินใจ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สรชัย พิศาลบุตร
หน่วยที่ 4 การประมาณค่า ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สรชัย พิศาลบุตร 
หน่วยที่ 5 การทดสอบสมมติฐานเชิงสถิติ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สรชัย พิศาลบุตร 
หน่วยที่ 6 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยประชากรที่ไม่เป็นอิสระต่อกันและการวิเคราะห์ความแปรปรวน ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์นวลเสน่ห์ วงศ์เชิดธรรม
หน่วยที่ 7 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา จุ้ยม่วงศรี

30212 คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ เล่ม 2

400 บาท

30212 คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ (Mathematics, Business Statistics and Quantitative Analysis for Decision Making) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-793-6) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-16-1813-1) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-161-829-2)
หน่วยที่ 8 การวิเคราะห์การถดถอย ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์
หน่วยที่ 9 การวิเคราะห์เลขดัชนี ผู้แต่ง อาจารย์อภิชาติ ลิ้มเมธี
หน่วยที่ 10 การพยากรณ์ธุรกิจและการวิเคราะห์อนุกรมเวลา ผู้แต่ง  อาจารย์อภิชาติ ลิ้มเมธี
หน่วยที่ 11 ตัวแบบการตัดสินใจและตัวแบบการโปรแกรมเชิงเส้น ผู้แต่ง รองศาสตรตาจารย์สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ รองศาสตราจารย์นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ  
หน่วยที่ 12 ตัวแบบการขนส่งและตัวแบบการมอบหมายงาน ผู้แต่ง รองศาสตรตาจารย์สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ
หน่วยที่ 13 ตัวแบบสินค้าคงคลังและตัวแบบจำลองสถานการณ์ ผู้แต่ง รองศาสตรตาจารย์สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ
หน่วยที่ 14 ตัวแบบแถวคอยและตัวแบบมาร์คอฟ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช
หน่วยที่ 15 ตัวแบบการวิเคราะห์โครงข่ายงาน ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.เจริญศักดิ์ แสงฉัตรสุวรรณ

31301 การวางแผนงานก่อสร้าง เล่ม 1

350 บาท

31301 การวางแผนงานก่อสร้าง (Construction Planning) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2552 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.2560 เล่ม 1 (หน่วยที่1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165050104 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165050203 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165050296
หน่วยที่ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนงานก่อสร้าง ผู้แต่ง รศ.นพพร โทณะวณิก
หน่วยที่ 2. การศึกษาการทำงาน ผู้แต่ง รศ.ธนชัย ยมจินดา
หน่วยที่ 3. การเตรียมการวางแผนงานก่อสร้าง ผู้แต่ง ผศ.ดร.สันติ เจริญพรพัฒนา
หน่วยที่ 4. การวางแผนงานก่อสร้างระบบตารางทำงาน ผู้แต่ง อ.โสภณ แสงไพโรจน์
หน่วยที่ 5. การวางแผนงานก่อสร้างระบบสายงานวิกฤตแบบเส้นลูกศร ผู้แต่ง อ.โสภณ แสงไพโรจน์
หน่วยที่ 6. ผู้แต่การวางแผนงานก่อสร้างระบบสายงานวิกฤตแบบเส้นวงกรอบ ผู้แต่ง อ.โสภณ
หน่วยที่ 7. การวางแผนงานเทคนิคเพิร์ตระบบเส้นสมดุลและระบบอื่นๆ ผู้แต่ง อ.ณัฐศิษฎ์ ใจสอาด

31301 การวางแผนงานก่อสร้าง เล่ม 2

400 บาท

31301 การวางแผนงานก่อสร้าง (Construction Planning) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2552 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ.2561 เล่ม 1 (หน่วยที่1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165050104 เล่ม 2 ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2552 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165050203 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165050296
หน่วยที่ 8. การวางแผนทรัพยากรในงานก่อสร้าง ผู้แต่ง รศ.กมลวรรณ ลิมปนาทร
หน่วยที่ 9. การวางแผนและควบคุมต้นทุนในงานก่อสร้าง ผู้แต่ง รศ.ดร.ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม
หน่วยที่ 10. การวางแผนคุณภาพงานก่อสร้าง ผู้แต่ง รศ.กมลวรรณ ลิมปนาทร
หน่วยที่ 11. การเตรียมการก่อนนำแผนงานไปใช้ ผู้แต่ง อ.ดร.ภิรมย์ แจ่มใส
หน่วยที่ 12. การควบคุมและติดตามแผนงานก่อสร้าง ผู้แต่ง อ.ดร.ภิรมย์ แจ่มใส
หน่วยที่ 13. การปรับและแก้ไขแผนงาน ผู้แต่ง รศ.นพพร โทณะวณิก
หน่วยที่ 14. การเร่งงาน ผู้แต่ง รศ.ดร.ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม
หน่วยที่ 15. การวางแผนงานก่อสร้างโดยใช้ชิ้นส่วนสำเร็จรูป ผู้แต่ง ผศ.ดร.กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา

31302 การสำรวจปริมาณและการประมาณราคา เล่ม 1

350 บาท

31302 การสำรวจปริมาณและการประมาณราคา (Quantity Survey and Cost Estimate) ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2559 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161611378 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161611255 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161611477
หน่วยที่ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสำรวจปริมาณและการประมาณราคา ผู้แต่ง รศ.ดร.ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม
หน่วยที่ 2. การแยกงานก่อสร้าง ผู้แต่ง ผศ.ดร.จิรวัฒน์ ดำริห์อนันต์
หน่วยที่ 3. การวัดเนื้องาน ผู้แต่ง ผศ.ดร.จิรวัฒน์ ดำริห์อนันต์ อ.ศิวกร พ่วงพูล
หน่วยที่ 4. การกำหนดราคาต่อหน่วย ผู้แต่ง ผศ.ดร.จิรวัฒน์ ดำริห์อนันต์ อ.ศิวกร พ่วงพูล
หน่วยที่ 5. การประมาณราคางานเตรียมการเบื้องต้น ผู้แต่ง รศ.กมลวรรณ ลิมปนาทร
หน่วยที่ 6. การสำรวจปริมาณและการประมาณราคางานโครงสร้างชั่วคราวที่เกี่ยวกับวิธีการก่อสร้าง ผู้แต่ง อ.ชัยวัฒน์ ทีปะนาวิน รศ.กมลวรรณ ลิมปนาทร รศ.ดร.ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม
หน่วยที่ 7. การสำรวจปริมาณและการประมาณราคางานโครงสร้าง ผู้แต่ง รศ.ดร.ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม

31302 การสำรวจปริมาณและการประมาณราคา เล่ม 2

400 บาท

31302 การสำรวจปริมาณและการประมาณราคา (Quantity Survey and Cost Estimate) ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2559 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161611378 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161611255 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161611477
หน่วยที่ 8. การสำรวจปริมาณและการประมาณราคางานสถาปัตยกรรม ผู้แต่ง รศ.กมลวรรณ ลิมปนาทร
หน่วยที่ 9. การสำรวจปริมาณและการประมาณราคางานภูมิสถาปัตยกรรม ผู้แต่ง รศ.นพพร โทณะวณิก
หน่วยที่ 10. การสำรวจปริมาณและการประมาณราคางานวิศวกรรมงานระบบในอาคาร ผู้แต่ง อ.ชัชวาลย์ คุณ
ค้ำชู
หน่วยที่ 11. การสำรวจปริมาณและการประมาณราคางานโยธา ผู้แต่ง อ.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด
หน่วยที่ 12. การสรุปราคาขั้นสุดท้ายของงานประมาณราคาค่าก่อสร้าง ผู้แต่ง อ.โสภณ แสงไพโรจน์
หน่วยที่ 13. การควบคุมและการติดตามโครงการด้านงบประมาณและการเงิน ผู้แต่ง อ.ไพรัช ศุภวิวรรธน์ รศ.สุชาดา สถาวรวงศ์
หน่วยที่ 14. การควบคุมและการติดตามผลการใช้วัสดุในหน่วยงานสนาม ผู้แต่ง อ.โสภณ แสงไพโรจน์
หน่วยที่ 15. สารสนเทศเพื่อการสำรวจปริมาณและการประมาณราคา ผู้แต่ง ผศ.ภาสมา สุทธิพงศ์

31303 การจัดการงานสนาม เล่ม 1

350 บาท

31303 การจัดการงานสนาม (Field Work Management) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2557 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161604806 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161604301 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท
หน่วยที่ 1 การเตรียมการก่อนเริ่มงานก่อสร้าง ผู้แต่ง รศ.ดร.ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม
หน่วยที่ 2 การจัดการทรัพยากรบุคคลในหน่วยงานก่อสร้าง ผู้แต่ง อ.ดร.วริศรา ไชยมงคล
หน่วยที่ 3 การจัดการวัสดุก่อสร้างและเครื่องจักรกลในหน่วยงานก่อสร้าง ผู้แต่ง รศ.นพพร โทณะวณิก
หน่วยที่ 4 การจัดการสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานก่อสร้าง ผู้แต่ง ผช.ศ.ภาสมา สุทธิพงศ์ รศ.กมลวรรณ ลิมปนาทร
หน่วยที่ 5 การจัดการพื้นที่ในหน่วยงานก่อสร้าง ผู้แต่ง รศ.กมลวรรณ ลิมปนาทร
หน่วยที่ 6 การวางผังและการตรวจสอบผังอาคาร ผู้แต่ง อ.โสภณ แสงไพโรจน์
หน่วยที่ 7 งานก่อสร้างใต้ดิน ผู้แต่ง อ.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด

31303 การจัดการงานสนาม เล่ม 2

400 บาท

31303 การจัดการงานสนาม (Field Work Management) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2557 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161604806 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161604301 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท (ISBN)
หน่วยที่ 8 งานโครงสร้างชั่วคราว ผู้แต่ง รศ.ดร.ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม
หน่วยที่ 9 งานแบบหล่อ ผู้แต่ง ผช.ศ.ภาสมา สุทธิพงศ์
หน่วยที่ 10 การประสานงานในการก่อสร้าง ผู้แต่ง รศ.กมลวรรณ ลิมปนาทร
หน่วยที่ 11 การจัดการความเสี่ยงในงานก่อสร้าง ผู้แต่ง รศ.ดร.ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม
หน่วยที่ 12 ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง ผู้แต่ง อ.สมเจตน์ บัวเอี่ยม
หน่วยที่ 13 ผลงานและคุณภาพในงานก่อสร้าง ผู้แต่ง อ.ดร.ภิรมย์ แจ่มใส
หน่วยที่ 14 งานแบบก่อสร้างในหน่วยงานสนาม ผู้แต่ง รศ.นพพร โทณะวณิก
หน่วยที่ 15 การส่งมองงานก่อสร้าง ผู้แต่ง อ.ดร.ภิรมย์ แจ่มใส

31305 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการงานก่อสร้าง เล่ม 1

350 บาท

31305 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการงานก่อสร้าง (Information Technology for Construction Management) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161605414 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161605421 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161605438
หน่วยที่ 1. แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ผู้แต่ง รศ.จีราภรณ์ สุธัมมสภา
หน่วยที่ 2. คอมพิวเตอร์ฮาร์ตแวร์และซอฟแวร์ ผู้แต่ง ผศ.ดวงกมล วิลาวรรณ
หน่วยที่ 3. การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผู้แต่ง อ.ชัยยง ว่องวุฒิกำจร
หน่วยที่ 4. ฐานข้อมูลและคลังข้อมูล ผู้แต่ง รศ.สำรวย กมลายุตต์
หน่วยที่ 5. การรักษาความมั่นคงปลอดสารสนเทศ ผู้แต่ง อ.บุญยืน ตันเยียน
หน่วยที่ 6. การพัฒนาระบบสารสนเทศ ผู้แต่ง อ.บุญยืน ตันเยียน
หน่วยที่ 7. เครื่องมือเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน ผู้แต่ง รศ.ดร.สมพร พุทธาพิทักษ์ผล

31305 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการงานก่อสร้าง เล่ม 2

400 บาท

31305 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการงานก่อสร้าง (Information Technology for Construction Management) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161605414 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161605421 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161605438
หน่วยที่ 8. สารสนเทศทางการบัญชีและการเงินในงานก่อสร้าง ผู้แต่ง รศ.สุชาดา สถาวรวงศ์
หน่วยที่ 9. สารสนเทศในการวิเคราะห์โครงการก่อสร้าง ผู้แต่ง รศ.ดร.ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม
หน่วยที่ 10. สารสนเทศในการวางแผนงานก่อสร้าง ผู้แต่ง รศ.กมลวรรณ ลิมปนาทร
หน่วยที่ 11. สารสนเทศในการสำรวจปริมาณแบะการประมาณราคางานก่อสร้าง ผู้แต่ง อ.โสภณ แสงไพโรจน์
หน่วยที่ 12. สารสนเทศในการจัดการงานสนาม ผู้แต่ง รศ.นพพร โทณะวณิก
หน่วยที่ 13. สารสนเทศในการจัดการเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การก่อสร้าง ผู้แต่ง ผศ.ภาสมา สุทธิพงศ์
หน่วยที่ 14. สารสนเทศในการควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง ผู้แต่ง อ.โสภณ แสงไพโรจน์
หน่วยที่ 15. ระบบสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรอาคาร ผู้แต่ง อ.ดร.ภิรมย์ แจ่มใส

31311 การจัดการโครงการเพื่องานก่อสร้าง เล่ม 1

350 บาท

31311 การจัดการโครงการเพื่องานก่อสร้าง (Project Management for Construction) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561  เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-585-7) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-161-693-9) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-161-713-4)
หน่วยที่ 1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การและการจัดการ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ปภาวดี มนตรีวัต อาจารย์ ดร.ภูริพัฒน์ ชาญกิจ
หน่วยที่ 2 การวางแผน ผู้แต่ง อาจารย์สุรเดช หวังทอง
หน่วยที่ 3 การจัดองค์การ ผู้แต่ง อาจารย์กัลยนุช กิตติพงศ์พิทยา
หน่วยที่ 4 ภาวะผู้นำ การติดต่อสื่อสาร และการจูงใจ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์สุนทร วงศ์ไวศยวรรณ รองศาสตราจารย์ปภาวดี มนตรีวัต รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ
หน่วยที่ 5 การควบคุม ผู้แต่ง อาจารย์สุรเดช หวังทอง
หน่วยที่ 6 ธุรกิจก่อสร้าง ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม
หน่วยที่ 7 ความรู้เกี่ยวกับการจัดการโครงการก่อสร้าง ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์นพพร โทณะวณิก

31311 การจัดการโครงการเพื่องานก่อสร้าง เล่ม 2

400 บาท

31311 การจัดการโครงการเพื่องานก่อสร้าง (Project Management for Construction) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561  เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-585-7) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-161-693-9) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-161-713-4)
หน่วยที่ 8 ระบบการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ เพียรสุภาพ
หน่วยที่ 9 การจัดการเวลาของโครงการก่อสร้าง ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์นพพร โทณะวณิก อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฎ์ ใจสอาด อาจารย์จักรกฤษณ์ เหลืองเจริญรัตน์
หน่วยที่ 10 การจัดการต้นทุนโครงการก่อสร้าง ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤต โง้วธนสุวรรณ
หน่วยที่ 11 การจัดการด้านคุณภาพของโครงการก่อสร้าง ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์
หน่วยที่ 12 การจัดการผลิตภาพในโครงการก่อสร้าง ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด
หน่วยที่ 13 การจัดการความเสี่ยงและอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโครงการก่อสร้าง ผู้แต่ง อาจารย์จักรกฤษณ์ เหลืองเจริญรัตน์
หน่วยที่ 14 การจัดการสิ่งแวดล้อมในโครงการก่อสร้าง ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภณ พันธเสน
หน่วยที่ 15 สัญญาและกระบวนการระงับข้อพิพาท ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ เจริญพรพัฒนา

31401 การควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง เล่ม 1

350 บาท

31401 การควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง (Construction Supervision and Inspection) ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2559 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161609948 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161610388 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 
หน่วยที่ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง ผู้แต่ง รศ.กมลวรรณ ลิมปนาทร
หน่วยที่ 2. หลักปฏิบัติในการตรวจงานก่อสร้าง ผู้แต่ง รศ.ดร.ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม
หน่วยที่ 3. งานดินและงานฐานราก ผู้แต่ง อ.โสภณ แสงไพโรจน์
หน่วยที่ 4. งานผสมคอนกรีต ผู้แต่ง รศ.กมลวรรณ ลิมปนาทร
หน่วยที่ 5. งานเหล็กเสริมคอนกรีต ผู้แต่ง รศ.กมลวรรณ ลิมปนาทร
หน่วยที่ 6. งานแบบหล่อคอนกรีต ผู้แต่ง ผศ.ภาสมา สุทธิพงศ์
หน่วยที่ 7. งานลำเลียงและงานหล่อคอนกรีต ผู้แต่ง อ.โสภณ แสงไพโรจน์

31401 การควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง เล่ม 2

400 บาท

31401 การควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง (Construction Supervision and Inspection) ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2559 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161609948 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161610388 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN
หน่วยที่ 8. งานไม้และงานเหล็กโครงสร้าง ผู้แต่ง รศ.นพพร โทณะวณิก
หน่วยที่ 9. งานสถาปัตยกรรม ผู้แต่ง รศ.นพพร โทณะวณิก
หน่วยที่ 10. งานสุขาภิบาล ผู้แต่ง อ.ประทีป พวงลัดดา
หน่วยที่ 11. งานไฟฟ้าและระบบสื่อสาร ผู้แต่ง อ.สุพัฒน์ เพ็งมาก
หน่วยที่ 12. งานเครื่องกลประกอบอาคาร ผู้แต่ง รศ.นพพร โทณะวณิก
หน่วยที่ 13. งานโยธา ผู้แต่ง อ.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด
หน่วยที่ 14. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานก่อสร้าง ผู้แต่ง รศ.ดร.ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม
หน่วยที่ 15. เทคโนโลยีงานทดสอบคุณสมบัติวัสดุ ผู้แต่ง ผศ.ดร.สรรค์ สยามิภักดิ์

31402 การจัดการทรัพยากรอาคาร เล่ม 1

400 บาท

31402 การจัดการทรัพยากรอาคาร (Facility Management) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786165059909 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161600600 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161600761
หน่วยที่ 1. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรอาคาร ผู้แต่ง รศ.ดร.เสริชย์ โชติพานิช รศ.ดร.ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม
หน่วยที่ 2. หลักการและแนวคิดในการจัดการทรัพยากรอาคาร ผู้แต่ง รศ.กมลวรรณ ลิมปนาทร
หน่วยที่ 3. ทรัพยากรกายภาพ ผู้แต่ง ผศ.ภาสมา สุทธิพงศ์
หน่วยที่ 4. การจัดการพื้นที่อาคาร ผู้แต่ง อ.วัลยา พัฒนพีรเดช
หน่วยที่ 5. งานบริการอาคาร ผู้แต่ง รศ.นพพร โทณะวณิก
หน่วยที่ 6. งานดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบดับเพลิง ผู้แต่ง ศ.ดร.สมศักดิ์ ไชยะภินันท์
หน่วยที่ 7. งานดูแลบำรุงระบบทางวิศวกรรมเครื่องกลทั่วไปและระบบสุขาภิบาล ผู้แต่ง ศ.ดร.สมศักดิ์ ไชยะภินันท์
หน่วยที่ 8. การจัดการงานบริการอาคาร ผู้แต่ง รศ.นพพร โทณะวณิก

31402 การจัดการทรัพยากรอาคาร เล่ม 2

350 บาท

31402 การจัดการทรัพยากรอาคาร (Facility Management) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786165059909 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161600600 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161600761หน่วยที่ 9. การจัดการงานพลังงาน ผู้แต่ง อ.ปรเมธ ประเสริฐยิ่ง อ.ดร.ภิรมย์ แจ่มใส
หน่วยที่ 10. ต้นทุนและงบประมาณในการจัดการทรัพยากรอาคาร ผู้แต่ง รศ.ดร.เสริชย์ โชติพานิช
หน่วยที่ 11. การจัดการความเสี่ยงและความปลอดภัยในอาคาร ผู้แต่ง รศ.ดร.ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม
หน่วยที่ 12. การจัดการอสังหาริมทรัพย์ ผู้แต่ง รศ.ดร.เสริชย์ โชติพานิช
หน่วยที่ 13. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรอาคาร ผู้แต่ง อ.ดร.ภิรมย์ แจ่มใส
หน่วยที่ 14. การประเมินทรัพยากรอาคาร ผู้แต่ง รศ.ดร.ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม รศ.ดร.เสริชย์ โชติพานิช
หน่วยที่ 15. การจัดการทรัพยากรอาคารเขียว ผู้แต่ง อ.ธนภณ พันธเสน

31405 การวิเคราะห์โครงการ เล่ม 1

350 บาท

31405 การวิเคราะห์โครงการ (Project Analysis) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2557 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161606398 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161606336 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161606497
หน่วยที่ 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโครงการและการวิเคราะห์โครงการ ผู้แต่ง ผศ.ภาสมา สุทธิพงศ์
หน่วยที่ 2. การศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น ผู้แต่ง ผศ.ภาสมา สุทธิพงศ์
หน่วยที่ 3. การวิเคราะห์โครงการด้านเศรษฐกิจและสังคม ผู้แต่ง ผศ.ปิยะศรี เรืองศรีมั่น
หน่วยที่ 4. การวิเคราะห์โครงการด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง รศ.กมลวรรณ ลิมปนาทร
หน่วยที่ 5. การวิเคราะห์โครงการด้านการตลาด ผู้แต่ง รศ.จิระภรณ์ ตันติชัยรัตนกูล
หน่วยที่ 6. การวิเคราะห์โครงการด้านเทคนิค ผู้แต่ง ผศ.ดร.กฤชนก สุทัศน์ ณ อยุธยา
หน่วยที่ 7. การวิเคราะห์ที่ตั้งโครงการ ผู้แต่ง รศ.ดร.ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม

31405 การวิเคราะห์โครงการ เล่ม 2

400 บาท

31405 การวิเคราะห์โครงการ (Project Analysis) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2557 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161606398 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161606336 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161606497
หน่วยที่ 8. การวิเคราะห์โครงการด้านการจัดการ ผู้แต่ง อ.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด
หน่วยที่ 9. การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของโครงการ ผู้แต่ง รศ.อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ
หน่วยที่ 10. การวิเคราะห์โครงการด้านการเงิน ผู้แต่ง รศ.อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ
หน่วยที่ 11. การจัดการความเสี่ยงของโครงการ ผู้แต่ง รศ.อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ
หน่วยที่ 12. การติดตามและประเมินผลโครงการ ผู้แต่ง รศ.กมลวรรณ ลิมปนาทร
หน่วยที่ 13. การวิเคราะห์โครงการอสังหาริมทรัพย์ ผู้แต่ง รศ.นพพร โทณะวณิก
หน่วยที่ 14. การวิเคราะห์โครงการอาคารอารธุรกิจ ผู้แต่ง รศ.ดร.ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม
หน่วยที่ 15. การวิเคราะห์โครงการภาครัฐ ผู้แต่ง รศ.ดร.ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม

31406 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง เล่ม 1

350 บาท

31406 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง (Professional Experience in Construction Management) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161608033 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161608040 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161608057
หน่วยที่ 1. ความสำเร็จในการปฏิบัติวิชาชีพ ผู้แต่ง รศ.กมลวรรณ ลิมปนาทร
หน่วยที่ 2. การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ผู้แต่ง รศ.นพพร โทณะวณิก
หน่วยที่ 3. องค์การที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้าง ผู้แต่ง อ.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด
หน่วยที่ 4. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การก่อสร้าง ผู้แต่ง อ.ธีระชัย พิพิธศุภผล 
หน่วยที่ 5. การประสานงานในโครงการก่อสร้าง ผู้แต่ง รศ.กมลวรรณ ลิมปนาทร
หน่วยที่ 6. การก่อสร้างอย่างยั่งยืน ผู้แต่ง อ.ดร.ภิรมย์ แจ่มใส
หน่วยที่ 7. การจัดการคุณภาพในงานก่อสร้าง ผู้แต่ง อ.ดร.ภิรมย์ แจ่มใส

31406 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง เล่ม 2

400 บาท

31406 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง (Professional Experience in Construction Management) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161608033 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161608040 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161608057
หน่วยที่ 8. กฎหมายควบคุมอาคาร ผู้แต่ง ผศ.ภาสมา สุทธิพงศ์
หน่วยที่ 9. กฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้าง ผู้แต่ง รศ.นพพร โทณะวณิก รศ.ดร.ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม
หน่วยที่ 10. การเจรจาต่อรอง ผู้แต่ง รศ.ดร.ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม
หน่วยที่ 11. การจัดจ้างงานก่อสร้าง ผู้แต่ง อ.โสภณ แสงไพโรจน์
หน่วยที่ 12. สัญญาจ้างก่อสร้าง ผู้แต่ง อ.โสภณ แสงไพโรจน์
หน่วยที่ 13. การบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง ผู้แต่ง อ.โสภณ แสงไพโรจน์
หน่วยที่ 14. จรรยาบรรณวิชาชีพในงานก่อสร้าง ผู้แต่ง ผศ.ดร.กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา 
หน่วยที่ 15. การพัฒนาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม ผู้แต่ง ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ รศ.ศรีธนา บุญญเศรษฐ์

31407 เทคโนโลยีการก่อสร้างขนาดใหญ่ เล่ม 1

350 บาท

31407 เทคโนโลยีการก่อสร้างขนาดใหญ่ (Large –scale Construction Technology) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161607210 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161607272 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161605469
หน่วยที่ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการก่อสร้างขนาดใหญ่ ผู้แต่ง ผศ.ภาสมา สุทธิพงศ์
หน่วยที่ 2. การจัดการโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ผู้แต่ง รศ.นพพร โทณะวณิก
หน่วยที่ 3. การจัดการการเงินของโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ผู้แต่ง อ.ดร.วริศรา ไชยมงคล รศ.สุชาดา สถาวรวงศ์
หน่วยที่ 4. การจัดการวัสดุ แรงงาน และเครื่องจักรกลในการก่อสร้างขนาดใหญ่ ผู้แต่ง อ.โสภณ แสงไพโรจน์ ผศ.ภาสมา สุทธิพงศ์
หน่วยที่ 5. ฐานรากและระบบโครงสร้างอาคารส่วนใต้ดิน ผู้แต่ง ศ.อรุณ ชัยเสรี อ.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด
หน่วยที่ 6. ระบบโครงสร้างอาคารขนาดใหญ่ ผู้แต่ง รศ.ดร.พิชัย นิมิตยงสกุล ผศ.ดร.สรรค์ สยามิภักดิ์ อ.ดร.รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา
หน่วยที่ 7. งานสถาปัตยกรรมอาคารขนาดใหญ่ ผู้แต่ง รศ.ดร.ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม

31407 เทคโนโลยีการก่อสร้างขนาดใหญ่ เล่ม 2

400 บาท

31407 เทคโนโลยีการก่อสร้างขนาดใหญ่ (Large –scale Construction Technology) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161607210 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161607272 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161605469
หน่วยที่ 8. งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกลประกอบอาคาร ผู้แต่ง อ.สราวุฒิ ลือคุณา อ.ธีรภาพ ว่องเจริญ
หน่วยที่ 9. งานระบบสุขภิบาลและระบบป้องกันอัคคีภัย ผู้แต่ง อ.ฉัตรโสภา ธรรมศักดิ์ 
หน่วยที่ 10. ระบบอาคารอัตโนมัติและการจัดการพลังงานในอาคารขนาดใหญ่ ผู้แต่ง อ.ทวีชัย อวยพรกชกร
หน่วยที่ 11. งานดิน งานทาง และงานสะพาน ผู้แต่ง อ.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด
หน่วยที่ 12. งานเขื่อน ผู้แต่ง รศ.ดร.วรากร ไม้เรือง
หน่วยที่ 13. งานจัดการสิ่งแวดล้อมขนาดใหญ่ ผู้แต่ง อ.สุริสทธิ์ เชิดโชติเพชร์ อ.วิชา วงษ์ประดิษฐ์
หน่วยที่ 14. งานก่อสร้างพิเศษอื่นๆ ผู้แต่ง รศ.กมลวรรณ ลิมปนาทร รศ.นพพร โทณะวณิก ผศ.ภาสมา สุทธิพงศ์
หน่วยที่ 15. การจัดการความปลอดภัยในงานก่อสร้างขนาดใหญ่ ผู้แต่ง รศ.กมลวรรณ ลิมปนาทร

31408 เทคโนโลยีการก่อสร้างและเครื่องจักรกล เล่ม 1

350 บาท

31408 เทคโนโลยีการก่อสร้างและเครื่องกล (Large –scale Construction Technology) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161609115 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161609108 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161609283
หน่วยที่ 1. เทคโนโลยีการก่อสร้างงานโยธา ผู้แต่ง รศ.นพพร โทณะวณิก
หน่วยที่ 2. เทคโนโลยีการก่อสร้างงานอาคาร ผู้แต่ง รศ.ดร.ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม
หน่วยที่ 3. เครื่องจักรกลและอุปกรณ์งานดิน ผู้แต่ง อ.ดร.มนตรี เดชาสกุลสม รศ.นพพร โทณะวณิก
หน่วยที่ 4. เครื่องจักรกลและอุปกรณ์งานขุด ผู้แต่ง อ.ดร.มนตรี เดชาสกุลสม อ.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด
หน่วยที่ 5. เครื่องจักรกลและอุปกรณ์งานเสาเข็ม ผู้แต่ง อ.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด
หน่วยที่ 6. เครื่องจักรกลและอุปกรณ์งานผลิตคอนกรีต ผู้แต่ง รศ.นพพร โทณะวณิก
หน่วยที่ 7. เครื่องจักรกลและอุปกรณ์งานลำเลียงและเทคอนกรีต ผู้แต่ง รศ.กมลวรรณ ลิมปนาทร

31408 เทคโนโลยีการก่อสร้างและเครื่องจักรกล เล่ม 2

400 บาท

31408 เทคโนโลยีการก่อสร้างและเครื่องกล (Large –scale Construction Technology) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161609115 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161609108 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161609283
หน่วยที่ 8. เครื่องจักรกลและอุปกรณ์งานจนส่งทางแนวราบ ผู้แต่ง อ.โสภณ แสงไพโรจน์
หน่วยที่ 9. เครื่องจักรกลและอุปกรณ์งานขนส่งทางแนวดิ่ง ผู้แต่ง ผศ.ภาสมา สุทธิพงศ์
หน่วยที่ 10. เครื่องจักรกลงานทาง ผู้แต่ง รศ.กมลวรรณ ลิมปนาทร
หน่วยที่ 11. เครื่องจักรกลและอุปกรณ์งานทั่วไป ผู้แต่ง ผศ.ภาสมา สุทธิพงศ์
หน่วยที่ 12. เครื่องจักรกลและอุปกรณ์งานไม้ ผู้แต่ง รศ.กมลวรรณ ลิมปนาทร
หน่วยที่ 13. เครื่องจักรกลและอุปกรณ์งานพิเศษ ผู้แต่ง รศ.นพพร โทณะวณิก
หน่วยที่ 14. เครื่องและอุปกรณ์งานทดสอบ ผู้แต่ง ผศ.ดร.สรรค์ สยามิภักดิ์
หน่วยที่ 15. การจัดการเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การก่อสร้าง ผู้แต่ง รศ.ดร.ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม

31410 การจัดการงานก่อสร้างอย่างยั่งยืน เล่ม 1

350 บาท

30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ (Business Finance and Business Law) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.2564   (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-818-6) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563  (หน่วยที่ 8-11) ราคา 200 บาท (ISBN 978-616-161-792-9) เล่ม 3 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563  หน่วยที่ 12-15) ราคา 200 บาท (ISBN 978-616-161-791-2) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-161-904-6)
หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเงินธุรกิจ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ฐาปนา ฉิ่นไพศาล
หน่วยที่ 2 การวิเคราะห์งบการเงิน ผู้แต่ง อาจารย์สุจิตรา พันธุมะบำรุง  
หน่วยที่ 3 การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียน ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ
หน่วยที่ 4 การตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ  
หน่วยที่ 5 ต้นทุนเงินทุน โครงสร้างเงินทุนและนโยบายเงินปันผล ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย
หน่วยที่ 6 การจัดหาเงินทุนระยะสั้น ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะดา พิศาลบุตร 
หน่วยที่ 7 การจัดหาเงินทุนระยะยาว ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะดา พิศาลบุตร

31410 การจัดการงานก่อสร้างอย่างยั่งยืน เล่ม 2

400 บาท

30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ (Business Finance and Business Law) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.2564   (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-818-6) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563  (หน่วยที่ 8-11) ราคา 200 บาท (ISBN 978-616-161-792-9) เล่ม 3 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563  หน่วยที่ 12-15) ราคา 200 บาท (ISBN 978-616-161-791-2) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-161-904-6)
หน่วยที่ 8 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย* ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์จิตรา เพียรล้ำเลิศ
หน่วยที่ 9 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดองค์กรธุรกิจ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ศิริศักดิ์ ศุภมนตรี
หน่วยที่ 10 กฎหมายลักษณะบุคคล นิติกรรม สัญญา และหนี้ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง
หน่วยที่ 11 ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ กู้ยืม ตัวแทน นายหน้า ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์จิตรา เพียรส้ำเลิศ  
หน่วยที่ 12 กฎหมายเกี่ยวกับหลักประกันสินเชื่อ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง
หน่วยที่ 13 กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนการป้องกันการค้าที่ไม่เป้นธรรมและทรัพย์สินทางปัญญา ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย
หน่วยที่ 14 กฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.กิติพงษ์ หังสพฤกษ์
หน่วยที่ 15 กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์มาลี สุรเชษฐ

32205 การบัญชีขั้นกลาง 2 เล่ม 1

400 บาท

32205 การบัญชีขั้นกลาง 2 (INTERMEDIATE ACCOUNTING 2) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2543 พิมพ์ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2550 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9789746429948 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9789746429955 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789746429962
หน่วยที่ 1. ลักษณะเบื้องต้นของการบัญชีและการรายงานทางการเงิน ผู้แต่ง อ.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร 
หน่วยที่ 2. เงินสดลูกหนี้และตั๋วเงินรับ ผู้แต่ง ผศ.ดรรชนี บุญเหมือนใจ ผศ.แน่งน้อย ใจอ่อนน้อม 
หน่วยที่ 3. สินค้าคงเหลือ ผู้แต่ง รศ.ศรีสุดา ธีระกาญจน์
หน่วยที่ 4. เงินลงทุน ผู้แต่ง ผศ.กัลยาณี กิตติจิตต์ ผศ.แน่งน้อย ใจอ่อนน้อม 
หน่วยที่ 5. ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ ผู้แต่ง รศ.เมธากุล เกียรติกระจาย ผศ.อุทัยวรรณ จรุงวิภู 
หน่วยที่ 6. ค่าเสื่อมราคาการด้อยค่าและค่าสูญสิ้น ผู้แต่ง ผศ.อุทัยวรรณ จรุงวิภู 
หน่วยที่ 7. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์อื่น ผู้แต่ง รศ.สุชาดา สถาวงศ์ 
หน่วยที่ 8. สัญญาเช่า ผู้แต่ง อ.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร รศ.สุชาดา สถาวรวงศ์

32205 การบัญชีขั้นกลาง 2 เล่ม 2

350 บาท

32205 การบัญชีขั้นกลาง 2 (INTERMEDIATE ACCOUNTING 2) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2543 พิมพ์ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2550 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9789746429948 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9789746429955 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789746429962
หน่วยที่ 9. หนี้สินหมุนเวียนหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและการบัญชีสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง รศ.ดลพร บุญพารอด อ.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร  
หน่วยที่ 10. หนี้สินระยะยาวและการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา ผู้แต่ง รศ.ดุษณีย์ ส่องเมือง 
หน่วยที่ 11. ส่วนของผู้ถือหุ้น ผู้แต่ง รศ.สุนา สิทธิเลิศประสิทธิ์ ผศ.ดวงสมร อรพินท์ 
หน่วยที่ 12. หุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดและกำไรต่อหุ้น ผู้แต่ง ผศ.ดวงสมร อรพินท์
หน่วยที่ 13. การบัญชีที่มีลักษณะเฉพาะ ผู้แต่ง รศ.ศรีสุดา ธีระกาญจน์ รศ.สุชาดา สถาวรวงศ์ รศ.พูลนิจ ปิยะอนันต์ อ.วิเชษฐ์ โรจนสุกาญจน 
หน่วยที่ 14. การบัญชีห้างหุ้นส่วน:การจัดตั้งและการดำเนินงาน ผู้แต่ง รศ.ธารี หิรัญรัศมี 
หน่วยที่ 15. การบัญชีห้างหุ้นส่วน:การเลิกห้างหุ้นส่วนและการชำระบัญชี ผู้แต่ง รศ.ธารี หิรัญรัศมี

32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เล่ม 1

350 บาท

32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Business Statistics and Quantitative Analysis ) ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ.2562 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7 ) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-858-2) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-161-816-2) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-161-874-2)
หน่วยที่ 1 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ ผู้แต่ง ผู้ปรับปรุงเดิม รองศาสตราจารย์ ดร.สรชัย พิศาลบุตร รองศาสตราจารย์ ดร.พิชิต สุขเจริญพงษ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ เข็มทอง ผู้ปรับปรุง รองศาสตราจารย์จีราภรณ์ สุธัมมสภา รองศาสตราจารย์สุจิตรา หังสพฤกษ์
หน่วยที่ 2 การทดสอบสมมติฐาน ผู้ปรับปรุงเดิม รองศาสตราจารย์สุจิตรา หังสพฤกษ์ รองศาสตราจารย์สำรวย กมลายุตต์ ผู้ปรับปรุง ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติภูมิ ชูเกียรติศิริ
หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์ความแปรปรวน ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล
หน่วยที่ 4 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ ผู้แต่ง ผู้ปรับปรุงเดิม รองศาสตราจารย์อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ ผู้ปรับปรุง อาจารย์ ดร.ปรารถนา พลอภิชาติ  
หน่วยที่ 5 การวิเคราะห์การถดถอย ผู้ปรับปรุงเดิม รองศาสตราจารย์อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ ผู้ปรับปรุง อาจารย์ ดร.ปรารถนา พลอภิชาติ
หน่วยที่ 6 การทดสอบไคสแควร์และสถิตินอนพาราเมตริก ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรกุล
หน่วยที่ 7 เลขดัชนี ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์สุจิตรา หังสพฤกษ์

32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เล่ม 2

400 บาท

32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Business Statistics and Quantitative Analysis ) ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ.2562 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7 ) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-858-2) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-161-816-2) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-161-874-2)
หน่วยที่ 8 การพยากรณ์ทางธุรกิจ ผู้แต่ง อาจารย์สุรเดช หวังทอง
หน่วยที่ 9 ทฤษฎีการตัดสินใจและทฤษฎีเกม ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์
หน่วยที่ 10 การโปรแกรมเชิงเส้น ผู้แต่ง อาจารย์สุรเดช หวังทอง
หน่วยที่ 11 ตัวแบบการขนส่งและการมอบหมายงาน ผู้แต่ง อาจารย์กัลยนุช กิตติพงศ์พิทยา   
หน่วยที่ 12 ตัวแบบสินค้าคงเหลือ ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์
หน่วยที่ 13 ตัวแบบแถวคอยและการจำลองสถานการณ์ ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์
หน่วยที่ 14 การวิเคราะห์มาร์คอฟ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช รองศาสตราจารย์ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์
หน่วยที่ 15 การวิเคราะห์โครงข่ายงาน ผู้แต่ง อาจารย์กัลยนุช กิตติพงศ์พิทยา

32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี เล่ม 1

200 บาท

32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Intermediate Accounting 1 and Accounting Information Systems) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2560 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 หน่วยที่ 1-4 ราคา 200 บาท ISBN 9786161614270 เล่ม 2 หน่วยที่ 5-8 ราคา 200 บาท ISBN 9786161614409 เล่ม 3 หน่วยที่ 9-15 ราคา 350 บาท ISBN 9786161614324 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161614287
หน่วยที่ 1. กรอบแนวคิดและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้แต่ง รศ.นิพันธ์ เห็นโชคชันชนะ
หน่วยที่ 2. เงินสดและลูกหนี้  ผู้แต่ง รศ.ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์ อ.จัก พิริยะพรสิริ
หน่วยที่ 3. สินค้าคงเหลือ ผู้แต่ง รศ.ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์
หน่วยที่ 4. เงินลงทุน ผู้แต่ง รศ.กัลยาณี กิตติจิตต์ อ.พิเชษฐ์ สิทธิโชคกุลชัย

32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี เล่ม 2

200 บาท

32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Intermediate Accounting 1 and Accounting Information Systems) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2560 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 หน่วยที่ 1-4 ราคา 200 บาท ISBN 9786161614270 เล่ม 2 หน่วยที่ 5-8 ราคา 200 บาท ISBN 9786161614409 เล่ม 3 หน่วยที่ 9-15 ราคา 350 บาท ISBN 9786161614324 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161614287
หน่วยที่ 5. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และต้นทุนการกู้ยืม ผู้แต่ง รศ.อุทัยวรรณ จรุงวิภู
หน่วยที่ 6. ค่าเสื่อมราคา การด้อยค่า และค่าสูญสิ้น ผู้แต่ง รศ.อุทัยวรรณ จรุงวิภู
หน่วยที่ 7. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ผู้แต่ง รศ.สุชาดา สถาวรวงศ์
หน่วยที่ 8. สินทรัพย์เฉพาะกรณี ผู้ปรับปรุง อ.ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ ผู้แต่งเดิม อ.สุพจน์ ชิตเกสรพงศ์ 

32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี เล่ม 3

350 บาท

32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Intermediate Accounting 1 and Accounting Information Systems) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2560 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 หน่วยที่ 1-4 ราคา 200 บาท ISBN 9786161614270 เล่ม 2 หน่วยที่ 5-8 ราคา 200 บาท ISBN 9786161614409 เล่ม 3 หน่วยที่ 9-15 ราคา 350 บาท ISBN 9786161614324 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161614287
หน่วยที่ 9. แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี ผู้ปรับปรุง รศ.ดร.กัญนิภัทธิ์ นิธิโรจน์ธนัท ผู้แต่งเดิม รศ.ศรัณย์ ชูเกียรติ รศ.สุชาดา สถาวรวงศ์
หน่วยที่ 10. จรรยาบรรณ ความเสี่ยง การควบคุมและการตรวจสอบของระบบสารสนเทศทางการบัญชี ผู้แต่ง อ.ดร.เยาวลักษณ์ ชาติบัญชาชัย รศ.นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ อ.ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
หน่วยที่ 11. ระบบสารสนเทศทางการบัญชีด้านรายได้ ผู้แต่ง รศ.ดร.นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา
หน่วยที่ 12. ระบบสารสนเทศทางการบัญชีด้านรายจ่าย ผู้แต่ง รศ.ดร.กัญนิภัทธิ์ นิธิโรจน์ธนัท
หน่วยที่ 13. ระบบสารสนเทศทางการบัญชีด้านการผลิตและสินค้าคงเหลือ ผู้แต่ง รศ.ดร.นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา
หน่วยที่ 14.
 ระบบสารสนเทศทางการบัญชีด้านเงินเดือนค่าจ้างและสินทรัพย์ถาวร ร ผู้แต่ง รศ.ดร.นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา
หน่วยที่ 15. ะบบสารสนเทศทางการบัญชีด้านระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป ผู้แต่ง รศ.ดร.กัญนิภัทธิ์ นิธิโรจน์ธนัท

32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน เล่ม 1

350 บาท

32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน (Intermediate Accounting 2 Financial Reporting and Financial Statements Analysis) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 หน่วยที่ 1-7 ราคา 350 บาท ISBN 9786161619541 เล่ม 2 หน่วยที่ 8-15 ราคา 400 บาท ISBN 9786161614409 เล่ม 3 หน่วยที่ 9-15 ราคา 350 บาท ISBN 9786161619770 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161620042
หน่วยที่ 1. ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ผู้แต่ง ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
หน่วยที่ 2. หนี้สินไม่หมุนเวียน ผลประโยชน์ของพนักงานและการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา ผู้แต่ง รศ.สุชาดา สถาวรวงศ์ รศ.ดุษณีย์ ส่องเมือง
หน่วยที่ 3. การจัดตั้ง การดำเนินงานของห้างหุ้นส่วนและการเปลี่ยนแปลงของผู้เป็นหุ้นส่วน ผู้แต่ง ผศ.ดร.นุชจรี พิเชฐกุล (ผู้เขียนเดิม) รศ.ดลพร บุญพารอด (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 4. การเลิกและการชำระบัญชีของห้างหุ้นส่วน ผู้แต่ง ผศ.ดร.นุชจรี พิเชฐกุล (ผู้เขียนเดิม) รศ.ดลพร บุญพารอด (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 5. ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้แต่ง รศ.สุนา สุทธิเกียรติ (ผู้เขียนเดิม) รศ.นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 6. การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ มูลค่าหุ้นทุนและการบัญชีบริษัทที่มีปัญหาทางการเงิน ผู้แต่ง รศ.นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ
หน่วยที่ 7. ภาษีเงินได้และเครื่องมือทางการเงิน ผู้แต่ง อ.วิเชษฐ์ โรจนสุกาญจน ผู้เขียนเดิม) อ.ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ (ผู้ปรับปรุง)

32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน เล่ม 2

400 บาท

32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน (Intermediate Accounting 2 Financial Reporting and Financial Statements Analysis) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 หน่วยที่ 1-7 ราคา 350 บาท ISBN 9786161619541 เล่ม 2 หน่วยที่ 8-15 ราคา 400 บาท ISBN 9786161614409 เล่ม 3 หน่วยที่ 9-15 ราคา 350 บาท ISBN 9786161619770 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161620042
หน่วยที่ 8. การรายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน ผู้แต่ง รศ.ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์
หน่วยที่ 9. การรายงานการเงินและการวิเคราห์สภาพคล่องประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์และโครงสร้างทางการเงิน ผู้แต่ง รศ.นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ (ผู้เขียนเดิม) อ.จัก พิริยะพรสิริ (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 10. การรายงานและการวิเคราะห์กำไร มูลค่าตลาด คุณภาพกำไร และการจัดการกำไร ผู้แต่ง อ.ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
หน่วยที่ 11. การรายงานและการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด ผู้แต่ง รศ.ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์
หน่วยที่ 12. การเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงินและเหตุการณ์ภายหลังรอยระยะเวลารายงาน ผู้แต่ง ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
หน่วยที่ 13. รายงานการเงินระหว่างกาลและการวิเคราะห์งบการเงินระหว่างประเทศ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร ผศ.ดร.ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ
หน่วยที่ 14. ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานและข้อมูลของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ผู้แต่ง ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
หน่วยที่ 15. การรายงานและการวิเคราะห์ข้อมูลอื่นในรายงานประจำปี ผู้แต่ง รศ.สุชาดา สถาวรวงศ์

32209 การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ เล่ม 1

200 บาท

32209 การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ (Principles of Accounting and Principles of Information Systems) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563  พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564   เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-4) ราคา 200 บาท  ISBN 978-616-162-355-5   เล่ม 2 (หน่วยที่ 5-8) ราคา 200 บาท  ISBN 978-616-162-357-9   เล่ม 3 (หน่วยที่ 9 -15)  ราคา 350 บาท   ISBN 978-616-162-238-4   แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท ISBN 978-616-162-397-5
หน่วยที่ 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชี  ผู้แต่ง รศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
หน่วยที่ 2. การบันทึกรายการบัญชีและงบทดลอง  ผู้แต่ง รศ.สุนา สุทธิเกียรติ
หน่วยที่ 3. การปรับปรุงบัญชี  ผู้แต่ง รศ.สุนา สุทธิเกียรติ (ผู้เขียนเดิม)  อาจารย์เบญจมาศ จันอำรุง (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 4. กระดาษทำการ การปิดบัญชีและการจัดทำงบการเงิน  ผู้แต่ง รศ.ดลพร บุญพารอด

32209 การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ เล่ม 2

200 บาท

32209 การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ (Principles of Accounting and Principles of Information Systems) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563  พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564   เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-4) ราคา 200 บาท  ISBN 978-616-162-355-5   เล่ม 2 (หน่วยที่ 5-8) ราคา 200 บาท  ISBN 978-616-162-357-9   เล่ม 3 (หน่วยที่ 9 -15)  ราคา 350 บาท   ISBN 978-616-162-238-4   แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท ISBN 978-616-162-397-5
หน่วยที่ 5. การบัญชีธุรกิจบริการ  ผู้แต่ง รศ.นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ
หน่วยที่ 6. การบัญชีธุรกิจพาณิชยกรรม  ผู้แต่ง รศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
หน่วยที่ 7. การบัญชีธุรกิจผลิตกรรม  ผู้แต่ง รศ.ดลพร บุญพารอด
หน่วยที่ 8. ระบบเงินสดย่อย ระบบใบสำคัญ และการบัญชีเดี่ยว  ผู้แต่ง รศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร

32209 การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ (Principles of Accounting and Principles of Information Systems) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563  พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564   เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-4) ราคา 200 บาท  ISBN 978-616-162-355-5   เล่ม 2 (หน่วยที่ 5-8) ราคา 200 บาท  ISBN 978-616-162-357-9   เล่ม 3 (หน่วยที่ 9 -15)  ราคา 350 บาท   ISBN 978-616-162-238-4   แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท ISBN 978-616-162-397-5
หน่วยที่ 9. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผู้แต่ง รศ.ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์
หน่วยที่ 10. ฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศ  ผู้แต่ง รศ.ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์
หน่วยที่ 11. ระบบการสื่อสารข้อมูล ระบบเครือข่ายและการประยุกต์  ผู้แต่ง รศ.ศรัณย์ ชูเกียรติ (ผู้เขียนเดิม)  อาจารย์ ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 12. การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีทางการเงิน  ผู้แต่ง รศ.ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ
หน่วยที่ 13. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารธุรกิจ  ผู้แต่ง รศ.ดลพร บุญพารอด  อาจารย์ ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
หน่วยที่ 14. การพัฒนาระบบสารเทศ  ผู้แต่ง รศ.ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ
หน่วยที่ 15. โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี  ผู้แต่ง ผศ.สุรัตน์ ลีรัตนชัย

32209 การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ เล่ม 3

350 บาท

32209 การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ (Principles of Accounting and Principles of Information Systems) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563  พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564   เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-4) ราคา 200 บาท  ISBN 978-616-162-355-5   เล่ม 2 (หน่วยที่ 5-8) ราคา 200 บาท  ISBN 978-616-162-357-9   เล่ม 3 (หน่วยที่ 9 -15)  ราคา 350 บาท   ISBN 978-616-162-238-4   แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท ISBN 978-616-162-397-5
หน่วยที่ 9. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผู้แต่ง รศ.ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์
หน่วยที่ 10. ฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศ  ผู้แต่ง รศ.ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์
หน่วยที่ 11. ระบบการสื่อสารข้อมูล ระบบเครือข่ายและการประยุกต์  ผู้แต่ง รศ.ศรัณย์ ชูเกียรติ (ผู้เขียนเดิม)  อาจารย์ ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 12. การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีทางการเงิน  ผู้แต่ง รศ.ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ
หน่วยที่ 13. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารธุรกิจ  ผู้แต่ง รศ.ดลพร บุญพารอด  อาจารย์ ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
หน่วยที่ 14. การพัฒนาระบบสารเทศ  ผู้แต่ง รศ.ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ
หน่วยที่ 15. โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี  ผู้แต่ง ผศ.สุรัตน์ ลีรัตนชัย

32210 องค์การและการจัดการและการจัดการเชิงกลยุทธ์ เล่ม 1

400 บาท

32210 องค์การและการจัดการและการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Organization and Management and Strategic Management) ปรับปรุงปีที่พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 ประกอบไปด้วยเนื้อหา 2 เล่ม แบ่งออกเป็นเล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161612818 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161612443 ชุดแบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN9786161612757
หน่วยที่ 1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การ ผู้แต่ง รศ.ปภาวดี มนตรีวัต
หน่วยที่ 2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ ผู้แต่ง อ.ดร.ภูริพัฒน์ ชาญกิจ
หน่วยที่ 3. การวางแผน ผู้แต่ง อ.สุรเดช หวังทอง
หน่วยที่ 4. การจัดการองค์การ ผู้แต่ง อ.กัลยนุช กิตติพงศ์พิทยา
หน่วยที่ 5. ภาวะผู้นำ การติดต่อสื่อสาร และการจูงใจ ผู้แต่ง รศ.สุนทร วงศ์ไวศยวรรณ รศ.ปภาวดี มนตรีวัต รศ.ดร.วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ
หน่วยที่ 6. การควบคุม ผู้แต่ง อ.สุรเดช หวังทอง
หน่วยที่ 7. พฤติกรรมองค์การ ผู้แต่ง อ.ดร.ภูริพัฒน์ ชาญกิจ
หน่วยที่ 8. การจัดการการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ ผู้แต่ง อ.กัลยนุช กิตติพงศ์พิทยา

32210 องค์การและการจัดการและการจัดการเชิงกลยุทธ์ เล่ม 2

350 บาท

32210 องค์การและการจัดการและการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Organization and Management and Strategic Management) ปรับปรุงปีที่พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 ประกอบไปด้วยเนื้อหา 2 เล่ม แบ่งออกเป็นเล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161612818 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161612443 ชุดแบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161612757
หน่วยที่ 9. แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.กิ่งพร ทองใบ
หน่วยที่ 10. การกลั่นกรองสภาพแวดล้อม ผู้แต่ง รศ.ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์ รศ.ชัยยุทธ ชิโนกุล
หน่วยที่ 11. การกำหนดกลยุทธ์ระดับองค์การ ผู้แต่ง รศ.บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ ผศ.ดร.ภักดี มะนะเวศ
หน่วยที่ 12. การกำหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจและระดับหน้าที่ ผู้แต่ง รศ.บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ
หน่วยที่ 13. การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ ผู้แต่ง รศ.ดร.กิ่งพร ทองใบ
หน่วยที่ 14. การควบคุมกลยุทธ์ ผู้แต่ง รศ.วรรณี ชลนภาสถิตย์ รศ.ศรีธนา บุญญเศรษฐ์
หน่วยที่ 15. การจัดการกลยุทธ์เฉพาะเรื่อง ผู้แต่ง ผศ.ดน.ปริญ ลักษิตานนท์ รศ.ดร.กิ่งพร ทองใบ

32301 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ เล่ม 1

300 บาท

32301 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ (Production and Operation Management) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2543 พิมพ์ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2553 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-6) ราคา 300 บาท ISBN 9789746431545 เล่ม 2 (หน่วยที่ 7-15) ราคา 450 บาท ISBN 9789746431552 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 
9789746431576
หน่วยที่ 1. การจัดการระบบการผลิตและปฏิบัติการ ผู้แต่ง รศ.ธนชัย ยมจินดา
หน่วยที่ 2. การออกแบบผลิตภัณฑ์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ก้องกิติ พูลสวัสดิ์
หน่วยที่ 3. การวางแผนกำลังการผลิต ผู้แต่ง รศ.วรรณี ชลนภาสถิตย์
หน่วยที่ 4. การวางแผนทำเลที่ตั้ง ผู้แต่ง รศ.ดร.กิ่งพร ทองใบ
หน่วยที่ 5
. การวางแผนผังสถานประกอบการ ผู้แต่ง รศ.ดร.พิชิต สุขเจริญพงษ์
หน่วยที่ 6. การออกแบบงานมาตราฐานการปฏิบัติงานและการวัดงาน ผู้แต่ง ผศ.เธียรไชย จิตต์แจ้ง

32301 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ เล่ม 2

450 บาท

32301 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ (Production and Operation Management) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2543 พิมพ์ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2553 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-6) ราคา 300 บาท ISBN 9789746431545 เล่ม 2 (หน่วยที่ 7-15) ราคา 450 บาท ISBN 9789746431552 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789746431576
หน่วยที่ 7. การผลิตแบบยืดหยุ่น ผู้แต่ง ผศ.พีรยุทธ ชาญเศรษฐิกุล
หน่วยที่ 8. การพยากรณ์เพื่อการผลิต ผู้แต่ง รศ.ชอุ่ม มลิลา
หน่วยที่ 9. การวางแผนการผลิตรวม ผู้แต่ง ผศ.สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ
หน่วยที่ 10. การจัดตารางการปฏิบัติการ ผู้แต่ง รศ.ดร.พิชิต สุขเจริญพงษ์
หน่วยที่ 11. การจัดการวัสดุ ผู้แต่ง ผศ.สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ ผศ.เธียรไชย จิตติ์แจ้ง
หน่วยที่ 12. การควบคุมคุณภาพ ผู้แต่ง ผศ.เธียรไชย จิตต์แจ้ง
หน่วยที่ 13. การควบคุมต้นทุนการผลิต ผู้แต่ง รศ.วรรณี ชลนภาสถิตย์ รศ.ดร.กิ่งพร ทองใบ
หน่วยที่ 14. ระบบการบำรุงรักษาเครื่องจักรและโรงงาน ผู้แต่ง ผศ.เธียรไชย จิตต์แจ้ง
หน่วยที่ 15. การบริหารโครงการ ผู้แต่ง อ.ดวงกมล

32302 การจัดการการตลาด เล่ม 1

350 บาท

32302 การจัดการการตลาด (Marketing Management ) ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7 ) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-610-6) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-161-611-3) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBM 978-616-161-612-0)
หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตลาด ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ
หน่วยที่ 2 การพัฒนากลยุทธ์การตลาดและแผนการตลาด ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.อโณทัย งามวิชัยกิจ
หน่วยที่ 3 สภาพแวดล้อมและสารสนเทศการตลาดและการพยากรณ์ตลาด ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช
หน่วยที่ 4 การวิจัยการตลาด ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช  
หน่วยที่ 5 พฤติกรรมผู้บริโภค ผู้แต่ง อาจารย์อภิรดี สราญรมย์
หน่วยที่ 6 กลยุทธ์สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์
หน่วยที่ 7 การตลาดเป้าหมาย ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.วิศนันท์ อุปรมัย

32302 การจัดการการตลาด เล่ม 2

400 บาท

32302 การจัดการการตลาด (Marketing Management ) ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7 ) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-610-6) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-161-611-3) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBM 978-616-161-612-0)
หน่วยที่ 8 การจัดการผลิตภัณฑ์ ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ ดาราวงษ์
หน่วยที่ 9 ราคา ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ยุทธนา ธรรมเจริญ
หน่วยที่ 10 การจัดจำหน่าย ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ยุทธนา ธรรมเจริญ
หน่วยที่ 11 การส่งเสริมการตลาด ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์กตัญญู หิรัญญูสมบูรณ์   
หน่วยที่ 12 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์
หน่วยที่ 13 การตลาดสมัยใหม่ ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.อโณทัย งามวิชัยกิจ
หน่วยที่ 14 การควบคุมทางการตลาด ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิลล่า พงศ์ยี่หล้า
หน่วยที่ 15 การจัดทำแผนการตลาด ผู้แต่ง ผุ้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.อโณทัย งามวิชัยกิจ

32303 การจัดการการเงิน เล่ม 1

350 บาท

32303 การจัดการการเงิน (Financial Management) เล่ม 1 ปรับปรุงครั้งที่ 4 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-162-378-4) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-162-440-8) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-162-456-9)

หน่วยที่ 1 ขอบเขตและภาระหน้าที่ของการจัดการการเงิน ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยานี ภาคอัต รองศาสตราจารย์ยุวดี ไชยศิริ
หน่วยที่ 2 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ฐาปนา ฉิ่นไพศาล รองศาสตราจารย์วรรณี ชลนภาสถิตย์
หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์งบการเงินและการพยากรณ์ทางการเงิน ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยานี ภาคอัต   
หน่วยที่ 4 ความเสี่ยงและผลตอบแทน ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ธนโชติ บุญวรโชติ   
หน่วยที่ 5 มูลค่าเงินตามเวลา ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ฐาปนา ฉิ่นไพศาล   
หน่วยที่ 6 การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียน ผู้แต่ง อาจารย์โยธิน ทวีกิติกุล  
หน่วยที่ 7 การลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์สุมาลี จิวะมิตร รองศาสตราจารย์วรรณี ชลนภาสถิตย์

32303 การจัดการการเงิน เล่ม 2

400 บาท

32303 การจัดการการเงิน (Financial Management) เล่ม 1 ปรับปรุงครั้งที่ 4 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-162-378-4) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-162-440-8) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-162-456-9)

หน่วยที่ 8 ต้นทุนเงินทุน โครงสร้างเงินทุนและนโยบายเงินปันผล ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ
หน่วยที่ 9 การจัดหาเงินทุนระยะสั้น ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ยุวดี ไชยศิริ
หน่วยที่ 10 การจัดหาเงินทุนโดยการกู้ยืมระยะยาว ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม (ผู้เขียนเดิม) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญศักดิ์ แสงฉัตรสุวรรณ (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 11 การจัดหาเงินทุนระยะยาวจากส่วนของเจ้าของ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ
หน่วยที่ 12 การจัดการการเงินเพื่อสร้างมูลค่า ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยานี ภาคอัต
หน่วยที่ 13 การควบรวมกิจการ ผู้แต่ง อาจารย์โยธิน ทวีกิติกุล
หน่วยที่ 14 ความล้มเหลวของธุรกิจ การปรับปรุงกิจการและการเลิกกิจการ ผู้แต่ง อาจารย์สมหมาย ปฐมวิชัยวัฒน์ อาจารย์ ดร.อุรสา บรรรกิจโสภณ
หน่วยที่ 15 การจัดการการเงินระหว่างประเทศ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ฐาปนา ถิ่นไพศาล

32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เล่ม 1

350 บาท

32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2556 พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161603175 เล่ม 2 (หน่วยที่8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161603441 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161603427 
หน่วยที่ 1. แนวคิดของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง รศ.ดร.เชาว์ โรจนแสง
หน่วยที่ 2. การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง ศ.เสนาะ ติเยาว์ รศ.ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต
หน่วยที่ 3. การสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง รศ.ดร.จุมพล หนิมพานิช
หน่วยที่ 4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง รศ.กุลธน ธนาพงศธร รศ.ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต้
หน่วยที่ 5. ค่าตอบแทนทางตรง ผู้แต่ง ศ.เสนาะ ติเยาว์ ผศ.ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์
หน่วยที่ 6. ค่าตอบแทนทางอ้อม ผู้แต่ง รศ.กุลธน ธนาพงศธร รศ.ณรงค์ศักดิ์ บุญเลิศ
หน่วยที่ 7. การประเมินการปฏิบัติงาน ผู้แต่ง รศ.ธนชัย ยมจินดา

32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เล่ม 2

400 บาท

32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2556 พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161603175 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161603441 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161603427
หน่วยที่ 8. สุขภาพและความปลอดภัย ผู้แต่ง รศ.เสนาะ ติเยาว์ อ.จีระ ประทีป
หน่วยที่ 9. การจูงใจบุคคลากร ผู้แต่ง รศ.พิมลจรรย์ นามวัฒน์
หน่วยที่ 10. วินัยและการร้องทุกข์ ผู้แต่ง อ.ประวีณ ณ นคร รศ.ณรงค์ศักดิ์ บุญเลิศ
หน่วยที่ 11. การแรงงานสัมพันธ์ ผู้แต่ง อ.สุภชัย มนัสไพบูลย์ อ.จีระ ประทีป
หน่วยที่ 12. กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง ผศ.อรรถสิทธิ์ ชื่นสงวน
หน่วยที่ 13. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุญยรัตพันธุ์
หน่วยที่ 14. การจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ ผู้แต่ง รศ.เฉลิมพงศ์ มีสมนัย
หน่วยที่ 15. การวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง รศ.ดร.วิรัช วิรัชนิภาวรรณ

32305 การจัดการวัสดุและการจัดซื้อ เล่ม 1

350 บาท

32305 การจัดการวัสดุและการจัดซื้อ (Material Management and Purchasing) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2543 พิมพ์ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789746429429 พิมพ์ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2555 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746429436 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789746429443
หน่วยที่ 1. แนวคิดทั่วไปของการจัดการวัสดุและการจัดซื้อ ผู้แต่ง อ.เรือเอกสุชาติ ศุภมงคล
หน่วยที่ 2. จริยาธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพการจัดการวัสดุและการจัดซื้อ ผู้แต่ง รศ.วินิจ วีรยางกูร
หน่วยที่ 3. การกำหนดคุณลักษณะวัสดุและการวิเคราะห์คุณค่า ผู้แต่ง รศ.เธียรชัย จิตต์แจ้ง
หน่วยที่ 4. การจัดการองค์การฝ่ายวัสดุและจัดซื้อ ผู้แต่ง รศ.ธนชัย ยมจินดา
หน่วยที่ 5. การจัดหาวัสดุ ผู้แต่ง รศ.วรรณี ชลนภาสถิตย์
หน่วยที่ 6. การตรวจรับ การเก็บรักษาวัสดุและการจำหน่ายวัสดุเหลือใช้ ผู้แต่ง รศ.วินิจ วีรยางกูร
รศ.วรรณี ชลนภาสถิตย์
หน่วยที่ 7. นโยบาย กลยุทธ์และงบประมาณการจัดซื้อ ผู้แต่ง อ.สวัสดิ์ เชาวกุล

32305 การจัดการวัสดุและการจัดซื้อ เล่ม 2

400 บาท

32305 การจัดการวัสดุและการจัดซื้อ (Material Management and Purchasing) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2543 พิมพ์ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789746429429 พิมพ์ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2555 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746429436 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789746429443
หน่วยที่ 8. แหล่งผู้ขายและวิธีคัดเลือกผู้ขาย ผู้แต่ง รศ.ดร.กิ่งพร ทองใบ
หน่วยที่ 9. การจัดซื้อจากต่างประเทศและการจัดซื้อแบบพิเศษ ผู้แต่ง อ.(รอ.)สุชาติ ศุภมงคล
หน่วยที่ 10. การวิเคราะห์ต้นทุน ราคา การเจรจาต่อรองและการทำสัญญา ผู้แต่ง อ.(รอ.)สุชาติ ศุภ
มงคล รศ.วรรณี ชลนภาสถิตย์ รศ.วินิจ วีรยางกูร อ.สวัสดิ์ เชาวกุล
หน่วยที่ 11. การจัดจำหน่ายวัสดุ ผู้แต่ง รศ.วินิจ วีรยางกูร รศ.ดร.กิ่งพร ทองใบ
หน่วยที่ 12. การจัดการวัสดุคงเหลือ ผู้แต่ง รศ.สุนา สิทธิเลิศประสิทธิ์
หน่วยที่ 13. การควบคุมการจัดการวัสดุและการจัดซื้อ ผู้แต่ง อ.ศรีธนา บุญเศรษฐ์
หน่วยที่ 14. ระบบสารสนเทศในการจัดการวัสดุและการจัดซื้อ ผู้แต่ง อ.กฤษฏ์ ฉันทจิรพร
หน่วยที่ 15. การจัดการพัสดุและการจัดซื้อพัสดุของส่วนราชการ ผู้แต่ง อ.วนิดา ลิวนานนท์ชัย

32308 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการจัดการ เล่ม 1

350 บาท

32308 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการจัดการ (Managerial Economics) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2549 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2553 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789749758151  เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789749758168  แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161604141 
หน่วยที่ 1. ความรู้ทั่วไปทางด้านเศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการจัดการ ผู้แต่ง ผศ.ดร.สายพิณ ชินตระกูลชัย
หน่วยที่ 2. อุปสงค์ พฤติกรรมผู้บริโภคและการประมาณการอุปสงค์ ผู้แต่ง รศ.กาญจนี กังวาลพรศิริ
หน่วยที่ 3. การวิเคราะห์การผลิต ผู้แต่ง รศ.สมบัติ พันธวิศิษฏ์
หน่วยที่ 4. การวิเคราะห์ต้นทุน ผู้แต่ง รศ.สมบัติ พันธวิศิษฏ์
หน่วยที่ 5. ตลาดสินค้า ผู้แต่ง รศ.ศิริพร สัจจานันท์
หน่วยที่ 6. ตลาดปัจจัยการผลิต ผู้แต่ง รศ.ศิริพร สัจจานันท์
หน่วยที่ 7. การกำหนดราคา ผู้แต่ง รศ.ศรีธนา บุญญเศรษฐ์

32308 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการจัดการ เล่ม 2

400 บาท

32308 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการจัดการ (Managerial Economics) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2549 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2553 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789749758151  เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789749758168  แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN9786161604141 
หน่วยที่ 8. การวิเคราะห์การลงทุน ผู้แต่ง รศ.วรรณี ชลนภาสถิตย์
หน่วยที่ 9. การวิเคราะห์ความเสี่ยง ผู้แต่ง รศ.อัจฉรา ชีวะตระกูล
หน่วยที่ 10. อุปสงค์อุปทานมวลรวมของระบบเศรษฐกิจ ผู้แต่ง รศ.จรินทร์ เทศวานิช
หน่วยที่ 11. เป้าหมายทางเศรษฐกิจ ผู้แต่ง รศ.จรินทร์ เทศวานิช
หน่วยที่ 12. นโยบายมาตรการทางเศรษฐกิจของภาครัฐ ผู้แต่ง รศ.อรรฆย์คณา แย้มนวล
หน่วยที่ 13. การวิเคราะห์การพยากรณ์ภาคเศรษฐกิจ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนสิวัฒน์
หน่วยที่ 14. กฎหมายและระเบียบของภาครัฐทางด้านการพาณิชย์ ผู้แต่ง รศ.ดร.สมจินต์ สันถวรักษ์
หน่วยที่ 15. การค้าระหว่างประเทศเพื่อการจัดการ ผู้แต่ง รศ.ดร.สมจินต์ สันถวรักษ์

32311 การบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ เล่ม 1

350 บาท

32311 การบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ (Cost Accounting and Managerial Accounting) ปรับปรุงครั้งที่ 4 พ.ศ.2561 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7 ) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-548-2) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-161-549-9) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN)
หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุน ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์
หน่วยที่ 2 การบัญชีต้นทุนผลิตภัณฑ์ ผู้แต่ง อาจารย์สมทรง ค้าขาย
หน่วยที่ 3 การบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
หน่วยที่ 4 การบัญชีต้นทุนช่วง ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์วิจิตรา พูลเพิ่มทรัพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย 
หน่วยที่ 5 การบัญชีต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วม ผลิตภัณฑ์พลอยได้เศษซาก และของสิ้นเปลือง ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ดวงมณี โกมารทัต รองศาสตราจารย์ดลพร บุญพารอด อาจารย์ ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
หน่วยที่ 6 การบัญชีต้นทุนมาตรฐาน ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์สุชาดา สถาวรวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชษฐ์ สิทธืโชคสกุลชัย
หน่วยที่ 7 ต้นทุนฐานกิจกรรม ผู้แต่ง อาจารย์สมทรง ค้าขาย

32311 การบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ เล่ม 2

400 บาท

32311 การบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ (Cost Accounting and Managerial Accounting) ปรับปรุงครั้งที่ 4 พ.ศ.2561 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7 ) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-548-2) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-161-549-9) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN)
หน่วยที่ 8 ความรุ้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีเพื่อการจัดการ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์
หน่วยที่ 9 การงบประมาณ ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาวาตรีหญิงอรชร โพธิสุข
หน่วยที่ 10 การต้นทุนรวมและการต้นทุนผันแปร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์วีรวรรณ พูลพิพัฒน์
หน่วยที่ 11 การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ กำไร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์วีรวรรณ พูลพิพัฒน์ รองศาสตราจารย์สุชาดา สถาวรวงศ์  
หน่วยที่ 12 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์อุทัยวรรณ จรุงวิภู
หน่วยที่ 13 การตัดสินใจลงทุนระยะยาว ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์อุทัยวรรณ จรุงวิภู
หน่วยที่ 14 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์อุทัยวรรณ จรุงวิภู
หน่วยที่ 15 การกำหนดราคาขาย ผู้แต่ง อาจารย์สมทรง ค้าขาย

32314 การบัญชีขั้นสูง เล่ม 1

400 บาท

32314 การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2 (Advanced Accounting I Advanced Accounting II ) ปรับปรุงครั้งที่ 4 พ.ศ.2562 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8 ) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-162-187-2) เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-162-231-2) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-162-281-7)
หน่วยที่ 1 การเปลี่ยนแปลงทางบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ
หน่วยที่ 2 รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า ผู้แต่ง อาจารย์เบญจมาศ จันอำรุง
หน่วยที่ 3 การฝากขาย ผู้แต่ง (ผู้เขียนเดิม) รองศาสตราจารย์ดลพร บุญพารอด (ผู้ปรับปรุง) อาจารย์เบญจมาศ จันอำรุง
หน่วยที่ 4 การบัญชีสำหรับสัญญาก่อสร้างและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร 
หน่วยที่ 5 การบัญชีสำหรับสัญญาเช่า ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
หน่วยที่ 6 การบัญชีสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
หน่วยที่ 7 การบัญชีเฉพาะกรณี ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ
หน่วยที่ 8 การร่วมการงาน ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย

32314 การบัญชีขั้นสูง เล่ม 2

350 บาท

32314 การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2 (Advanced Accounting I Advanced Accounting II ) ปรับปรุงครั้งที่ 4 พ.ศ.2562 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8 ) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-162-187-2) เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-162-231-2) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-162-281-7)
หน่วยที่ 9 การบัญชีสำนักงานใหญ่และสาขา ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญสกุล เต็งอำนวย
หน่วยที่ 10 การรวมธุรกิจ ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์ รองศาสตราจารย์ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์
หน่วยที่ 11 การบัญชีและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับเงินลงทุนในบริษัทและบริษัทย่อย ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ธารินี พงศ์สุพัฒน์  
หน่วยที่ 12 งบการเงินรวม ณ วันซื้อหุ้น ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ดร.ธารินี พงศ์สุพัฒน์ 
หน่วยที่ 13 งบการเงินรวมหลังวันซื้อหุ้น ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ดร.ธารินี พงศ์สุพัฒน์ 
หน่วยที่ 14 รายการระหว่างบริษัทในกลุ่มกิจการและงบกระแสเงินสดรวม ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ดุษฎี สงวนชาติ รองศาสตราจารย์กัลยาณี กิตติจิตต์ รองศาสตราจารย์พิเชษฐ์ โชคสกุลชัย
หน่วยที่ 15 การบัญชีเกี่ยวข้องกับการเงินตราต่างประเทศและการบัญชีป้องกันความเสี่ยง ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์สุชาดา สถาวรวงศ์

32316 การจัดการการขายและศิลปะการขาย เล่ม 1

350 บาท

32316 การจัดการขายและศิลปะการขาย (Advanced Accounting I and Advanced  Accounting II) ) ปรับปรุงครั้งที่ 4 พ.ศ. 2562 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท (ISBN 9786161621872) เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 9786161622312 แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN)
หน่วยที่ 1. กระบวนทัศน์ขายและพนักงานขาย ผู้แต่ง อ. ปภาวัลย์ สุทธิประสิทธิ์
หน่วยที่ 2. ธุรกิจขาย ผู้แต่ง อ.ดร. บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์
หน่วยที่ 3. เทคโนโลยีกับการจัดการการขาย ผู้แต่ง อ. นฤบดี วรรธนาคม และ อ.ดร. บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์
หน่วยที่ 4. การขายกับการจัดการคุณค่า รศ.ดร. เชาว์ โรจนแสง
หน่วยที่ 5. การจัดการพนักงานขาย ผู้แต่ง อ.อนุวัตร เลิศพิทักษ์สุนทร
หน่วยที่ 6. การจัดการพนักงานขาย ผู้แต่ง อ. อนุวัตร เลิศพิทักษ์สุนทร
หน่วยที่ 7. ทีมขายและการจัดการทีมขาย ผู้แต่ง อ. อนุวัตร เลิศพิทักษ์สุนทร
หน่วยที่ 8. การวางแผนการขาย ผู้แต่ง รศ. ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช

32316 การจัดการการขายและศิลปะการขาย เล่ม 2

400 บาท

32316 การจัดการขายและศิลปะการขาย (Advanced Accounting I and Advanced  Accounting II) ) ปรับปรุงครั้งที่ 4 พ.ศ. 2562 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท (ISBN 9786161621872) เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 9786161622312 แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN)
หน่วยที่ 9. การสื่อสารการขายและกลยทธ์การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ผู้แต่ง รศ. ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช
หน่วยที่ 10. เทคนิคการขาย ผู้แต่ง อ.ดร. โอภาส กิจกำแหง
หน่วยที่ 11. การเจรจาต่อรองการขจัดข้อโต้แย้งและการปิดขาย ผู้แต่ง อ.ดร. โอภาส กิจกำแหง
หน่วยที่ 12. บุคลิกภาพนักขาย ผู้แต่ง อ. ณัฏฐกานต์ ธรรมสุทร
หน่วยที่ 13. การจัดการเวลาพนักงานขาย ผู้แต่ง รศ. ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช
หน่วยที่ 14. จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยงข้องกับการขายและขายตรง ผู้แต่ง อ.พญ. นลินี ไพบูลย์
หน่วยที่ 15. จรรยาบรรณนักขายและนักขายตรงไทย ผู้แต่ง อ.พญ. นลินี ไพบูลย์

32320 การบัญชีขั้นกลาง 1 เล่ม 1

400 บาท

32320 การบัญชีชั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting) พิมพ์ครั้งที่ 9 พ.ศ.2550 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท (ISBN 978-974-643-059-3) เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 978-974-643-060-9) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-974-643-062-3)
หน่วยที่ 1 วิวัฒนาการทางการบัญชีและแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎ๊บัญชี ผู้แต่ง อาจารย์ ศิลปพร ศรีจั่นเพชร  
หน่วยที่ 2 แม่บทการบัญชี มาตรฐานการบัญชีและนโยบายการบัญชี ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.พรรณนิภา รอดวรรณะ
หน่วยที่ 3 แนวความคิดเกี่ยวกับรายได้และค่าใช้จ่าย ผู้แต่ง อาจารย์ ศิลปพร ศรีจั่นเพชร  
หน่วยที่ 4 แนวคิดเกี่ยวกับกำไร ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรรชนี บุญเหมือนใจ   
หน่วยที่ 5 การวัดมูลค่าของสินทรัพย์ ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.สุธา เจียรนัยกุลวานิช
หน่วยที่ 6 การวัดมูลค่าของหนี้สินและส่วนของเจ้าของ ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.สุธา เจียรนัยกุลวานิช 
หน่วยที่ 7 การบัญชีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระดับราคา ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.พรรณนิภา รอดวรรณะ
หน่วยที่ 8 การบัญชีสำหรับกิจการไม่แสวงหากำไร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์พูลนิจ ปิยะอนันต์ อาจารย์จินดา สังข์ศรีอินทร์

32320 การบัญชีขั้นกลาง 1 เล่ม 2

350 บาท

32320 การบัญชีชั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting) พิมพ์ครั้งที่ 9 พ.ศ.2550 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท (ISBN 978-974-643-059-3) เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 978-974-643-060-9) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-974-643-062-3)
หน่วยที่ 9 การรายงานทางการเงิน ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรรชนี บุญเหมือนใจ
หน่วยที่ 10 การรายงานสภาพคล่อง ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.พรสิริ ปุณเกษม
หน่วยที่ 11 การรายงานเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหนี้สินระยะยาวและส่วนของเจ้าของ ผู้แต่ง อาจารย์วิมล รอดเพ็ชร  
หน่วยที่ 12 การเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน ผู้แต่ง อาจารย์ วิเชษฐ์ โรจนสุกาญจน
หน่วยที่ 13 การรายงานข้อมูลบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธารินี พงศ์สุพัฒน์
หน่วยที่ 14 การวิเคราะห์งบการเงิน ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.ศศิวิมล ศรีเจริญจิตร์
หน่วยที่ 15 เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานบัญชี ผู้แต่ง อาจารย์ถนอม สุรวงศ์ตระกูล

32321 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี เล่ม 1

350 บาท

32321 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information Systems) พิมพ์ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2550 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789746431835 พิมพ์ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2551 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746431842 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789746431859
หน่วยที่ 1. แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี ผู้แต่ง รศ.อุทัยวรรณ จรุงวิภู
หน่วยที่ 2. เทคนิคและเอกสารที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ผู้แต่ง รศ.สุชาดา สถาวงศ์
หน่วยที่ 3. วงจรประมวลผล ผู้แต่ง ผศ.สุวิมล เหลืองประเสริฐ
หน่วยที่ 4. เทคโนโลยีสารสนเทศทางบัญชี ผู้แต่ง อ.ศรัณย์ ชูเกียรติ
หน่วยที่ 5. ระบบการสื่อสารข้อมูลกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี ผู้แต่ง อ.ศรัณย์ ชูเกียรติ
หน่วยที่ 6. การวางแผนและวิเคราะห์ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ผู้แต่ง อ.นภาพร ไกรพานนท์
หน่วยที่ 7. การออกแบบ การนำไปใช้และการดำเนินงานของระบบสารสนเทศทางการบัญชี ผู้แต่ง อ.นภาพร ไกรพานนท์

32321 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี เล่ม 2

400 บาท

32321 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information Systems) พิมพ์ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2550 เล่ม 1 (หน่วยที่1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789746431835 พิมพ์ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2554 เล่ม 2 (หน่วยที่8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746431842 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789746431859
หน่วยที่ 8. การควบคุมภายในของระบบสารสนเทศทางการบัญชี ผู้แต่ง อ.ดร.เยาวลักษณ์ ชาติบัญชาชัย
หน่วยที่ 9. การตรวจสอบระบบสารสนเทศทางการบัญชี ผู้แต่ง อ.ดร.เยาวลักษณ์ ชาติบัญชาชัย
หน่วยที่ 10. ระบบสารสนเทศทางการบัญชีด้านรายได้ ผู้แต่ง อ.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
หน่วยที่ 11. ระบบสารสนเทศทางการบัญชีด้านรายจ่าย ผู้แต่ง อ.นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ
หน่วยที่ 12. ระบบสารสนเทศทางการบัญชีด้านการผลิต ผู้แต่ง อ.นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ
หน่วยที่ 13. ระบบสารสนเทศทางการบัญชีด้านสินทรัพย์ถาวรและเงินเดือนค่าจ้าง ผู้แต่ง อ.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร อ.นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ
หน่วยที่ 14. ระบบสารสนเทศทางการบัญชีด้านบัญชีแยกประเภททั่วไปและรายงานทางการเงิน ผู้แต่ง รศ.ดลพร บุญพารอด
หน่วยที่ 15. กรณีศึกษาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี ผู้แต่ง รศ.กัลยาณี กิตติจิตต์ อ.สายพิน สัมปชัญญะ

32324 การสอบบัญชี การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน เล่ม 1

350 บาท

32324 การสอบบัญชี การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน (Auditing Internal Auditing and Internal control) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 9786161621452) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 9786161621896 แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN
หน่วยที่ 1. แนวคิดเกี่ยวกับวิชาชีพสอบบัญชี ผู้แต่ง รศ. นิพนธ์ เห็นโชคชัยชนะ
หน่วยที่ 2. การวางแผนงานสอบบัญชี  ผู้แต่ง รศ.ดร. ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
หน่วยที่ 3. หลักฐานการสอบบัญชีการเลือกตัวอย่างและกระดาษทำการของผู้สอบบัญชี ผู้แต่ง รศ.ดร. ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
หน่วยที่ 4. การปฏิบัติงานตรวจสอบวงจรรายการค้า ผู้แต่ง รศ.ดร. ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
หน่วยที่ 5. การตรวจสอบอื่นการเสร็จสิ้นการสอบบัญชีและการสอบบัญชีภาษีอากร ผู้แต่ง อ.ดร. สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
หน่วยที่ 6. การรายงานของผู้สอบบัญชี ผู้แต่ง รศ. นิพนธ์ เห็นโชคชัยชนะ
หน่วยที่ 7. สำนักงานสอบบัญชีและงานบริการอื่นของผู้สอบบัญชี ผู้แต่ง อ. เสถียร วงศ์สนันท์ และ รศ.ดร. ศิลปพร ศรีจั่นเพชร

32324 การสอบบัญชี การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน เล่ม 2

400 บาท

32324 การสอบบัญชี การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน (Auditing Internal Auditing and Internal control) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN

หน่วยที่ 8. การกำกับดูแลกิจการการควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยงขององค์กร ผู้แต่ง รศ. สุชาดา สถาวรวงศ์ และ อ. พรรณี วรวุฒิจงสถิต
หน่วยที่ 9. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิชาชีพตรวจสอบภายใน ผู้แต่ง อ. เบญจมาศ จันอำรุง
หน่วยที่ 10. การวางแผนตรวจสอบภายใน ผู้แต่ง อ. อนุวัฒน์ จงยินดี
หน่วยที่ 11. หลักฐานการตรวจสอบภายในและกระดาษทำการของผู้ตรวจสอบภายใน ผู้แต่ง รศ. ดลพร บุญพารอด
หน่วยที่ 12. การดำเนินงานตรวจสอบภายใน การตรวจสอบทุจริตจรรยาบรรณและการบริการให้คำปรึกษา ผู้แต่ง อ. สุวิมล กุลาลิศ
หน่วยที่ 13. การรายงานและการติดตามผลการตรวจสอบภายใน ผู้แต่ง อ. อนุวัฒน์ จงยินดี
หน่วยที่ 14. การตรวจสอบเทคโนโลยีสื่อสาร ผู้แต่ง อ. วันชัย พิทักษ์กรณ์
หน่วยที่ 15.การบริหารงานและหน่วยงานตรวจสอบภายใน ผู้แต่ง อ. พรรณี วรวุฒิจงสถิต

32325 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการจัดการความรู้ เล่ม 1

400 บาท

32325 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการจัดการความรู้ (Management Information Systems and Knowledge Management) พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786165055697 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786165056700 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN9786165057417
หน่วยที่ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ผู้แต่ง อ.ชัยยง ว่องวุฒิกำจร
หน่วยที่ 2. โครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศ ผู้แต่ง อ.ชัยยง ว่องวุฒิกำจร
หน่วยที่ 3. เครื่องมือเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน ผู้แต่ง รศ.ดร.สมพร พุทธาพิทักษ์ผล
หน่วยที่ 4. ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ผู้แต่ง อ.จิระวรรณ เจียสกุล
หน่วยที่ 5. ระบบสารสนเทศในงานบัญชีและการเงิน ผู้แต่ง อ.บุญยืน ตันเยียน
หน่วยที่ 6. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากมนุษย์ ผู้แต่ง อ.ปิยะดา พิศาลบุตร อ.บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์
หน่วยที่ 7. ระบบวางแผนทรัพยากรองค์การและระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ผู้แต่ง รศ.จีราภรณ์ สุธัมมสภา
หน่วยที่ 8. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้แต่ง อ.ชัยยง ว่องวุฒิ

32325 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการจัดการความรู้ เล่ม 2

350 บาท

32325 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการจัดการความรู้ (Management Information Systems and Knowledge Management) พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786165055697 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786165056700 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165057417
หน่วยที่ 9. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการความรู้ ผู้แต่ง อ.พิภัช ดวงคำสวัสดิ์
หน่วยที่ 10. องค์ประกอบของการจัดการความรู้ ผู้แต่ง ศ.(นพ.)วิจารณ์ พานิช
หน่วยที่ 11. การสร้างความรู้ การดักจับความรู้และการเข้ารหัสความรู้ ผู้แต่ง ผศ.ดวงกมล วิลาวรรณ
หน่วยที่ 12. การถ่ายทอดและแบ่งปันความรู้ ผู้แต่ง ศ.(นพ.)วิจารณ์ พานิช
หน่วยที่ 13. เทคโนโลยีในการจัดการความรู้ ผู้แต่ง รศ.ณัฏฐพร พิมพายน
หน่วยที่ 14. การจัดการความรู้ด้านธุรกิจบริการ ผู้แต่ง อ.จิระวรรณ เจียสกุล อ.อภิรดี วิไลรัตน์
หน่วยที่ 15. จริยธรรมและกฎหมายในการจัดการความรู้ ผู้แต่ง รศ.ดร.ยืน ภู่วรวรรณ รศ.ดร.สมชาย นำประเสริฐชัย

32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ เล่ม 1

350 บาท

32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ (Strategic Management and Competency-Based Management) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2554 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 4  พ.ศ.2564 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-995-4) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 3  พ.ศ.2564  (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-162-150-6) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-162-158-2)
หน่วยที่ 1 แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.กิ่งพร ทองใบ  
หน่วยที่ 2 การกลั่นกรองสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ ชิโนกุล
หน่วยที่ 3 การกำหนดกลยุทธ์ระดับองค์การ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัคดี มะนะเวศ  
หน่วยที่ 4 การกำหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจและระดับหน้าที่ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ   
หน่วยที่ 5 การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.กิ่งพร ทองใบ
หน่วยที่ 6 การควบคุมกลยุทธ์ ผู้แต่ง รองศาตราจารย์วรรณี ชลนภาภาสถิตย์ รองศาสตราจารย์ศรีธนา บุญญเศรษฐ์  
หน่วยที่ 7 การจัดการกลยุทธ์เฉพาะเรื่อง ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.กิ่งพร ทองใบ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญ ลักษิตานนท์

32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ เล่ม 2

400 บาท

32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ (Strategic Management and Competency-Based Management) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2554 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 4  พ.ศ.2564 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-995-4) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 3  พ.ศ.2564  (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-162-150-6) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-162-158-2)
หน่วยที่ 8 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะบุคคลและองค์การ ผู้แต่ง ผศ.ปิยะดา พิศาลบุตร
หน่วยที่ 9 กระบวนการพัฒนาสมรรถนะของบุคคลและองค์การ ผู้แต่ง รศ.ดร.กิ่งพร ทองใบ
หน่วยที่ 10 การวิเคราะห์นโยบายและการวางแผนพัฒนาสมรรถนะ ผู้แต่ง รศ.ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์
หน่วยที่ 11 การพัฒนาสมรรถนะหลักขององค์การ ผู้แต่ง รศ.ณรงค์ศักดิ์ บุญเลิศ (ผู้เขียนเดิม) อ.ว่าที่ร้อยตรี.ดร.ภูริพัฒน์ ชาญกิจ (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 12 สมรรถนะการบริหารและสมรรถะในงาน ผู้แต่ง รศ.ศรีอรุณ เรศานนท์ รศ.ธนชัย ยมจินดา
หน่วยที่ 13 การพัฒนาบุคคลากรตามระบบสมรรถนะ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ภาวิน ชินะโชติ
หน่วยที่ 14 การประเมินผลงานด้วยตัวชี้วัดสมรรถนะ ผู้แต่ง รศ.ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์ รศ.สมชาย หิรัญกิตติ
หน่วยที่ 15 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านกลยุทธ์และสมรรถนะ ผู้แต่ง รศ.ธนชัย ยมจินดา รศ.กล้าหาญ ณ น่าน

32327 การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ เล่ม 1

350 บาท

32327 การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ ( Quality and productivity Management ) พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165054003 พิมพ์ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2561 เล่ม 2 (หน่วยที่8-15) ราคา 400 บาท  ISBN 9786165054430  แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165054607
หน่วยที่ 8. รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ผู้แต่ง อ.ดร.บุญดี บุญญากิจ 
หน่วยที่ 9. แนวคิดเกี่ยวกับผลิตภาพ ผู้แต่ง อ.นพเก้า ศิริพลไพบูลย์ 
หน่วยที่ 10. การจัดการผลิตภาพ ผู้แต่ง อ.นพเก้า ศิริพลไพบูลย์
หน่วยที่ 11. การวัดและการวิเคราะห์ผลิตภาพ ผู้แต่ง อ.นพเก้า ศิริพลไพบูลย์ 
หน่วยที่ 12. การเพิ่มผลิตภาพด้วยเครื่องมือขั้นพื้นฐาน ผู้แต่ง อ.จำลักษณ์ ขุนพลแก้ว 
หน่วยที่ 13. การเพิ่มผลิตภาพด้วยเครื่องมือขั้นกลาง ผู้แต่ง อ.จำลักษณ์ ขุนพลแก้ว
หน่วยที่ 14. การเพิ่มผลิตภาพด้วยเครื่องมือขั้นสูง ผู้แต่ง อ.จำลักษณ์ ขุนพลแก้ว
หน่วยที่ 15. ระบบและเครื่องมืออื่นเกี่ยวกับผลิตภาพ ผู้แต่ง อ.ดร.บุญดี บุญญากิจ

32327 การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ เล่ม 2

400 บาท

32327 การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ ( Quality and productivity Management ) พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165054003 พิมพ์ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2561 เล่ม 2 (หน่วยที่8-15) ราคา 400 บาท  ISBN 9786165054430  แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165054607
หน่วยที่ 8. รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ผู้แต่ง อ.ดร.บุญดี บุญญากิจ 
หน่วยที่ 9. แนวคิดเกี่ยวกับผลิตภาพ ผู้แต่ง อ.นพเก้า ศิริพลไพบูลย์ 
หน่วยที่ 10. การจัดการผลิตภาพ ผู้แต่ง อ.นพเก้า ศิริพลไพบูลย์
หน่วยที่ 11. การวัดและการวิเคราะห์ผลิตภาพ ผู้แต่ง อ.นพเก้า ศิริพลไพบูลย์ 
หน่วยที่ 12. การเพิ่มผลิตภาพด้วยเครื่องมือขั้นพื้นฐาน ผู้แต่ง อ.จำลักษณ์ ขุนพลแก้ว 
หน่วยที่ 13. การเพิ่มผลิตภาพด้วยเครื่องมือขั้นกลาง ผู้แต่ง อ.จำลักษณ์ ขุนพลแก้ว
หน่วยที่ 14. การเพิ่มผลิตภาพด้วยเครื่องมือขั้นสูง ผู้แต่ง อ.จำลักษณ์ ขุนพลแก้ว
หน่วยที่ 15. ระบบและเครื่องมืออื่นเกี่ยวกับผลิตภาพ ผู้แต่ง อ.ดร.บุญดี บุญญากิจ

32328 การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง เล่ม 1

400 บาท

32328 การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง (Innovation and Change Management) พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2562 เล่ม1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786165054614 เล่ม 2 (หน่วยที่9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786165054515 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165054744
หน่วยที่ 1. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง ผู้แต่ง ผศ.ดวงกมล วิลาวรรณ 
หน่วยที่ 2. กระบวนการจัดการนวัตกรรม ผู้แต่ง อ.ดร.ศุภชัย หล่อโลหการ อ.ปัทมาวดี พัวพรหมยอด
หน่วยที่ 3. นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ ผู้แต่ง อ.วิเชียร สุขสร้อย
หน่วยที่ 4. กระบวนการพัฒนาและสร้างตราสินค้าของผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ผู้แต่ง อ.คุณาวุฒิ บุญญานพคุณ
หน่วยที่ 5. นวัตกรรมเชิงกลยุทธศาสตร์ ผู้แต่ง อ.ดร.ศุภชัย หล่อโลหการ
หน่วยที่ 6. การจัดการทรัพย์สินทาปัญญา ผู้แต่ง อ.ปรีดา ยังสุขสถาพร
หน่วยที่ 7. การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การนวัตกรรม ผู้แต่ง อ.กนช รัติวานิช อ.พันธพงศ์ ตั้งธีระสุนันท์
หน่วยที่ 8. การลงทุนในธุรกิจนวัตกรรม ผู้แต่ง อ.พรชัย หอมชื่น

32328 การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง เล่ม 2

350 บาท

32328 การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง (Innovation and Change Management) พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786165054614 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786165054515 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165054744
หน่วยที่ 9. แนวคิดและทฤษฎีการบริหารการเปลี่ยนแปลง ผู้แต่ง รศ.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์
หน่วยที่ 10. กระบวนการเปลี่ยนแปลงองค์การ ผู้แต่ง รศ.ปภาวดี มนตรีวัติ
หน่วยที่ 11. การพัฒนาองค์การ ผู้แต่ง รศ.ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต
หน่วยที่ 12. องค์การแห่งการเรียนรู้ ผู้แต่ง อ.ดร.อิศเรศ ศันสนีย์วิทยกุล
หน่วยที่ 13. การจัดการความรู้ ผู้แต่ง ผศ.ดวงกมล วิลาวรรณ
หน่วยที่ 14. ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ผู้แต่ง รศ.ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต
หน่วยที่ 15. กลยุทธ์ในการจัดการเพื่อการเปลี่ยนแปลง ผู้แต่ง รศ.ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์

32329 การบัญชีขั้นกลางและการบัญชีขั้นสูงสำหรับนักการเงิน เล่ม 1

400 บาท

32329 การบัญชีขั้นกลางและการบัญชีขั้นสูงสำหรับนักการเงิน (Intermediate Accounting and Advanced Accounting for Finance Officers) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2554 เล่ม 1 (หน่วยที่1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786165053693 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786165053396  แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165054096
หน่วยที่ 1. การบัญชีเกี่ยวกับการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด ผู้แต่ง อ.สมหมาย ปฐมวิชัยวัฒน์ 
หน่วยที่ 2. การบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์หมุนเวียน ผู้แต่ง ผศ.ปัญญา อิสระวรวาณิช
หน่วยที่ 3. การบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ผู้แต่ง ผศ.ปัญญา อิสระวรวาณิช
หน่วยที่ 4. การบัญชีเกี่ยวกับหนี้สินและทุน ผู้แต่ง อ.ขวัญชัย กำลังหาญ
หน่วยที่ 5. การบัญชีเกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย และภาษีที่เกี่ยวข้อง ผู้แต่ง รศ.ยุวดี ไชยศิริ อ.มาลินี 
สุทธินันท์
หน่วยที่ 6. การรายงานทางการเงินและงบการเงินระหว่างกาล ผู้แต่ง รศ.ดร.ลัดดา วัจนะสาริกากุล 
หน่วยที่ 7. การบัญชีร่วมค้า การฝากขาย และสัญญาเช่า ผู้แต่ง รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต
หน่วยที่ 8. การบัญชีสำนักงานใหญ่และสาขาในประเทศและต่างประเทศ ผู้แต่ง อ.ขวัญชัย กำลังหาญ

32329 การบัญชีขั้นกลางและการบัญชีขั้นสูงสำหรับนักการเงิน เล่ม 2

350 บาท

32329 การบัญชีขั้นกลางและการบัญชีขั้นสูงสำหรับนักการเงิน (Intermediate Accounting and Advanced Accounting for Finance Officers ) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2553 เล่ม 1 (หน่วยที่1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786165053693  เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786165053396  แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165054096
หน่วยที่ 9. การรวมกิจการ การจัดทำงบการเงินรวม และการบัญชีเกี่ยวกับบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย ผู้แต่ง อ.โยธิน ทวีกิติกุล อ.ขวัญชัย กําลังหาญ
หน่วยที่ 10. การบัญชีเกี่ยวกับต้นทุนการผลิต ผู้แต่ง รศ.ศรีสุดา ธีระกาญจน์
หน่วยที่ 11. การบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงิน ผู้แต่ง อ.วีร์ สุจริต
หน่วยที่ 12. การจัดทำงบประมาณ ผู้แต่ง รศ.ยุวดี ไชยศิริ
หน่วยที่ 13. การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน ผู้แต่ง อ.สมหมาย ปฐมวิชัยวัฒน์
หน่วยที่ 14. ธุรกรรมทางการเงินของธุรกิจ ผู้แต่ง อ.ชณาธัช สันติบูรณ์
หน่วยที่ 15. ระบบสารสนเทศทางการเงิน ผู้แต่ง อ.ชัยยง ว่องวุฒิกําจร

32330 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการภาษีอากร เล่ม 1

400 บาท

32330 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการภาษีอากร (Managerial Economics and Taxation) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2553 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786165053365 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786165054072 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165054454
หน่วยที่ 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการจัดการ ผู้แต่ง รศ.พิศมัย จารุจิตติพันธ์
ผศ.ดร.สายพิณ ชินตระกูลชัย
หน่วยที่ 2. อุปสงค์ พฤติกรรมผู้บริโภคและการประมาณการอุปสงค์ ผู้แต่ง รศ.ดร.กาญจนี กังวาลพรศิริ
หน่วยที่ 3. การวิเคราะห์การผลิตและต้นทุนการผลิต ผู้แต่ง รศ.สมบัติ พันธวิศิษฏ์ รศ.ศรีธนา บุญญเศรษฐ์
หน่วยที่ 4. การวิเคราะห์ตลาดและการกำหนดราคาสินค้า ผู้แต่ง ผศ.ดร.สายพิณ ชินตระกูลชัย
หน่วยที่ 5. การกำหนดราคาสินค้าในทางปฏิบัติและการแข่งขันที่มิใช่ราคา ผู้แต่ง อ.พิทักษ์ ศรีสุกใส
หน่วยที่ 6. การตัดสินใจลงทุนระยะยาวและการวิเคราะห์ความเสี่ยง ผู้แต่ง รศ.วรรณี ชลนภาสถิต
รศ.อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ
หน่วยที่ 7. นโยบายและมาตรการทางเศรษฐกิจของภาครัฐที่มีผลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ ผู้แต่ง รศ.
ศิริพร สัจจานันท์
หน่วยที่ 8. การวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาคที่มีผลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ ผู้แต่ง อ.รัชนี โตอาจ

32330 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการภาษีอากร เล่ม 2

350 บาท

32330 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการภาษีอากร (Managerial Economics and Taxation) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2553 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786165053365 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786165054072 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165054454
หน่วยที่ 9. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร ผู้แต่ง อ.เอมอร ปทุมารักษ์
หน่วยที่ 10. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผู้แต่ง อ.เอมอร ปทุมารักษ์
หน่วยที่ 11. ภาษีเงินได้นิติบุคคล ผู้แต่ง อ.สุรชัย สุกปลั่ง
หน่วยที่ 12. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ ผู้แต่ง รศ.สุขุมาลย์ ชำนิจ
หน่วยที่ 13. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ผู้แต่ง อ.สุรชัย สุกปลั่ง
หน่วยที่ 14. ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ภาษีสรรพสามิตและภาษีศุลกากร ผู้แต่ง รศ.ภาณินี กิจพ่อค้า
หน่วยที่ 15. ภาษีท้องถิ่น ผู้แต่ง รศ.สุขุมาลย์ ชำนิจ

32331 ระบบสารสนเทศทางการเงินและการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ เล่ม 1

350 บาท

32331 ระบบสารสนเทศทางการเงินและการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Financial Information System and Project Feasibility Studies) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563  พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564  เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7)  ราคา 350 บาท  ISBN 978-616-162-560-3   เล่ม 2 (หน่วยที่ 8 -15) ราคา 400 บาท  ISBN 978-616-162-583-2 แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท ISBN 978-616-162-527-6
หน่วยที่ 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการเงิน  ผู้แต่ง รศ.นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ
หน่วยที่ 2. ระบบสารสนเทศทางการบัญชี  ผู้แต่ง รศ.นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ
หน่วยที่ 3. ระบบสารสนเทศทางการเงินสำหรับงานปฏิบัติการ  ผู้แต่ง ผศ.นภาพร เตรียมมีฤทธิ์
หน่วยที่ 4. ระบบสารสนเทศทางการเงินสำหรับผู้บริหาร  ผู้แต่ง อาจารย์ธเรศ สันตติวงศ์ไชย
หน่วยที่ 5. ระบบสารสนเทศทางการเงินของสถาบันการเงิน  ผู้แต่ง อาจารย์เกรียงไกร รอดเชียงล้ำ  อาจารย์ปภาวรินท์ ทองตำลึง
หน่วยที่ 6. การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการเงิน  ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์
หน่วยที่ 7. เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเงินและการรักษาความปลอดภัย  ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.พรพงศ์ ศักดาพัฒน์  อาจารย์ ดร.สรร พัวจันทร์

32331 ระบบสารสนเทศทางการเงินและการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ เล่ม 2

400 บาท

32331 ระบบสารสนเทศทางการเงินและการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Financial Information System and Project Feasibility Studies) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563  พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564   เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7)  ราคา 350 บาท  ISBN 978-616-162-560-3   เล่ม 2 (หน่วยที่ 8 -15)  ราคา 400 บาท   ISBN 978-616-162-583-2   แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท ISBN 978-616-162-527-6
หน่วยที่ 8. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ  ผู้แต่ง อาจารย์ลือชัย บุญทวีกุล
หน่วยที่ 9. การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการด้านการตลาด  ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์
หน่วยที่ 10. การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการด้านการผลิต  ผู้แต่ง อาจารย์วิศาลท์ บูรณสันติกูล
หน่วยที่ 11. การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสังคม  ผู้แต่ง อาจารย์วิศาลท์ บูรณสันติกูล
หน่วยที่ 12. การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการด้านการเงิน 1: แหล่งเงินทุนและต้นทุนเงินทุน  ผู้แต่ง อาจารย์อภิชาติ ลิ้มเมธี
หน่วยที่ 13. การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการด้านการเงิน 2: การประเมินค่าโครงการ  ผู้แต่ง รศ.อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ
หน่วยที่ 14. การดำเนินงานและการควบคุมโครงการ  ผู้แต่ง อาจารย์อภิชาติ ลิ้มเมธี
หน่วยที่ 15. กรณีศึกษาการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ  ผู้แต่ง อาจารย์ลือชัย บุญทวีกุล

32332 การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย เล่ม 1

300 บาท

32332 การจัดการความเสี่ยงและหลักประกันภัย (Risk Management and Principles of  Insurance) พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-6) ราคา 300 บาท ISBN 9786165055994 เล่ม 2 (หน่วยที่ 7-15) ราคา 450 บาท ISBN 9786165055635 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165056588
หน่วยที่ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง ผู้แต่ง อ.จิรพร สุเมธีประสิทธิ์
หน่วยที่ 2. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ผู้แต่ง อ.นเรศ สถิตยพงศ์ อ.จิรพร สุเมธีประสิทธิ์
หน่วยที่ 3. การกำหนดวัตถุประสงค์ของการจัดการความเสี่ยง ผู้แต่ง อ.นเรศ สถิตยพงศ์ อ.จิรพร สุ
เมธีประสิทธิ์
หน่วยที่ 4. การระบุและการประเมินความเสี่ยง ผู้แต่ง อ.จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ อ.นเรศ สถิตยพงศ์
หน่วยที่ 5. การตอบสนองต่อความเสี่ยงและกิจกรรมควบคุม ผู้แต่ง อ.ดร.ประสิทธิ์ มะหะหมัด
หน่วยที่ 6. สารสนเทศ การสื่อสาร การติดตาม และการประเมินผลการจัดการความเสี่ยง ผู้แต่ง อ.ดร.นงนภัส แก้วกลอย

32332 การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย เล่ม 2

450 บาท

32332 การจัดการความเสี่ยงและหลักประกันภัย (Risk Management and Principles of  Insurance) พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-6) ราคา 300 บาท ISBN 9786165055994 เล่ม 2 (หน่วยที่ 7-15) ราคา 450 บาท ISBN 9786165055635 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165056588
หน่วยที่ 7. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัย ผู้แต่ง รศ.อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ
หน่วยที่ 8. สัญญาประกันภัย ผู้แต่ง รศ.วรรณี ชลนภาสถิตย์ อ.สุจินต์ พงษ์ศักดิ์
หน่วยที่ 9. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันชีวิต ผู้แต่ง อ.สวสดิ์ นฤวรวงศ์
หน่วยที่ 10. เบี้ยประกันภัย เงินสำรองประกันภัยและมูลค่ากรมธรรม์ ผู้แต่ง อ.เชอร์รี่ พงษ์ศักดิ์ อ.สุ
จินต์ พงษ์ศักดิ์
หน่วยที่ 11. สัญญาประกันชีวิตและการเลือกซื้อกรมธรรม์ ผู้แต่ง อ.อลิสา เปี่ยมพงศ์สานต์ อ.พัชริ
นทร์ บุญพูล อ.สุจินต์ พงษ์ศักดิ์
หน่วยที่ 12. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันวินาศภัย ผู้แต่ง อ.ทินวัฒน์ ศุภผลศิริ
หน่วยที่ 13. การประกันภัยรถยนต์ ผู้แต่ง อ.นพดล สันติภาภรณ์
หน่วยที่ 14. การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด ผู้
แต่ง อ.ทินวัฒน์ ศุภผลศิริ
หน่วยที่ 15. องค์กรประกันภัย ผู้แต่ง อ.ทัศนีย์ ดวงรัตน์

32333 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค เล่ม 1

400 บาท

32333 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Analysis) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2564 พิมพ์ครั้งที่ 1  พ.ศ.2564 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-162-590-0) เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-162-603-7) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา บาท ()
หน่วยที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค ผู้แต่ง รศ.ดร.ยุทธนา ธรรมเจริญ (ผู้ปรับปรุง) อ.นฤบดี วรรธนาคม (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 2 การใช้ส่วนประสมการตลาดกระตุ้นพฤติกรรมผู้บริโภค ผู้แต่ง รศ.เสาวภา มีถาวรกุล
หน่วยที่ 3 อิทธิพลของสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจกับพฤติกรรมผู้บริโภค ผู้แต่ง อ.กฤษณะ หลักคงคา
หน่วยที่ 4 วัฒนธรรมกับพฤติกรรมผู้บริโภค ผู้แต่ง รศ.กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์ 
หน่วยที่ 5 ปัจจัยภายนอกทางสังคมและปัจจัยภายในส่วนบุคคลกับพฤติกรรมผู้บริโภค ผู้แต่ง รศ. เสาวภา มีถาวรกุล 
หน่วยที่ 6 การรับรู้กับพฤติกรรมผู้บริโภค ผู้แต่ง รศ. เภสัชกรหญิง ดร.อโณทัย งามวิชัยกิจ
หน่วยที่ 7 การเรียนรู้กับพฤติกรรมผู้บริโภค ผู้แต่ง รศ.ฉัตรชัย ลอยฤทธิวุฒิไกร
หน่วยที่ 8 การจูงใจและบุคลิกภาพกับพฤติกรรมผู้บริโภค ผู้แต่ง รศ.ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช รศ.เสาวภา มีถาวรกุล

32333 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค เล่ม 2

350 บาท

32333 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Analysis) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2564 พิมพ์ครั้งที่ 1  พ.ศ.2564 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-162-590-0) เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-162-603-7) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา บาท ()
หน่วยที่ 9 ทัศนคติกับพฤติกรรมผู้บริโภค ผู้แต่ง อ.อภิรดี สราญรมย์
หน่วยที่ 10 กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค ผู้แต่ง อ.ดร.นฤบดี วรรธนาคม
หน่วยที่ 11 พฤติกรรมผู้บริโภคตลาดองค์การ ผู้แต่ง ผศ.อัจฉรีย์ ลิมปมนต์ อ.อภิรดี สราญรมย์  
หน่วยที่ 12 การวิจัยพฤคิกรรมผู้บริโภค ผู้แต่ง ผศ.ดร.วิศนันท์ อุปรมัย
หน่วยที่ 13 การตลาดเป้าหมายกับพฤติกรรมผู้บริโภค ผู้แต่ง อ.ดร.บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์
หน่วยที่ 14 คุณธรรม จริยธรรม กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวกับผู้บริโภค ผู้แต่ง อ.ปภาวัลย์ สุทธิประสิทธิ์
หน่วยที่ 15 แนวโน้มเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค ผู้แต่ง อ.กฤษณะ หลักคงคา

32334 ระบบสารสนเทศและการวิจัยตลาด เล่ม 1

350 บาท

32334 ระบบสารสนเทศทางการตลาดและการวิจัยการตลาดและการศึกษาความเป็นไปได้ (Marketing Information System and Marketing Research and Feasibility Study) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 พิมพ์ครั้งที่ 1 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-951-0) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-162-001-1) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-162-010-3)
หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารสนเทศการตลาด การวิจัยการตลาดและการศึกษาความเป็นไปได้ของตลาด ผู้แต่ง อาจารย์ปภาวัลย์ สุทธิประสิทธิ์
หน่วยที่ 2 ระบบสารสนเทศเพื่อการตลาด ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภักดี มะนะเวศ
หน่วยที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของสารสนเทศอย่างมีนัยสำคัญกับการวางแผนการตลาด ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภักดี มะนะเวศ
หน่วยที่ 4 การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตลาด ผู้แต่ง อาจารย์อภิรดี สราญรมย์  
หน่วยที่ 5 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยการตลาด ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช
หน่วยที่ 6 การออกแบบการวิจัยการตลาด ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.วิศนันท์ อุปรมัย 
หน่วยที่ 7 การเก็บข้อมูลและการสุ่มตัวอย่าง ผู้แต่ง อาจารย์ จ่าอากาศเอกชูศักดิ์ ศิริรุ่งพันธ์

32334 ระบบสารสนเทศและการวิจัยตลาด เล่ม 2

400 บาท

32334 ระบบสารสนเทศทางการตลาดและการวิจัยการตลาดและการศึกษาความเป็นไปได้ (Marketing Information System and Marketing Research and Feasibility Study) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 พิมพ์ครั้งที่ 1 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-951-0) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-162-001-1) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-162-010-3)
หน่วยที่ 8 เครื่องมือวิจัยการตลาด ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์
หน่วยที่ 9 การประมวลผลและการวิจัยการตลาด ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.ภักดี มะนะเวศ
หน่วยที่ 10 ข้อเสนอการวิจัยและรายงานการวิจัย ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.อโณทัย งามวิชัยกิจ
หน่วยที่ 11 การใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการวิจัยการตลาด ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์  
หน่วยที่ 12 จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการวิจัยการตลาด ผู้แต่ง ศาสตราจารย์ (พิเศษ) วิชัย อริยะนันทกะ อาจารย์ปภาวัลย์ สุทธิประสิทธิ์
หน่วยที่ 13 การศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดและการปฏิบัติการ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ
หน่วยที่ 14 การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการเงินและประเด็นทางกฎหมาย ผู้แต่ง อาจารย์ปภาวัลย์ สุทธิประสิทธิ์.
หน่วยที่ 15 สารสนเทศและการวิจัยเพื่อการวางแผนกลยุทธ์การตลาด ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ โรจนแสง

32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เล่ม 1

350 บาท

32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Introduction to Tourism and Tourism Industry) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 เล่ม 1 หน่วยที่ 1-7 ราคา 350 บาท ISBN 9786161607326 เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 หน่วยที่ 8-15 ราคา 400 บาท ISBN 9786161607746 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN
หน่วยที่ 1. ความเป็นมาของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ผู้แต่ง รศ.ดร.รชพร จันทร์สว่าง (ผู้ปรับปรุง) อ.บุญหลิบ พานิชชาติ (ผู้เขียนเดิม)
หน่วยที่ 2. แนวความคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ผู้แต่ง ผศ.ดร.วรรณา ศิลปอาชา (ผู้ปรับปรุง) อ.สุวัฒน์ จุธากรณ์ (ผู้เขียนเดิม)
หน่วยที่ 3. ทรัพยากรการท่องเที่ยว ผู้แต่ง อ.วิวัฒน์ชัย บุณยภักดิ์ (ผู้ปรับปรุง) อ.รุ่งทิพ ว่องปฏิการ (ผู้เขียนเดิม) อ.สุวัฒน์ จุธากรณ์ (ผู้เขียนเดิม)
หน่วยที่ 4. จิตวิทยาการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุรีย์ เข็มทอง
หน่วยที่ 5. ปัจจัยที่มีผลกระทบการท่องเที่ยวและมาตรฐานสากลด้านการท่องเที่ยว ผู้แต่ง อ.ดร.สุวันชัย หวนนากลาง
หน่วยที่ 6. องค์การที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ผู้แต่ง ผศ.ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์
หน่วยที่ 7. กฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและจรรยาบรรณ ผู้แต่ง ผศ.ดร.อรรยา สิงห์สงบ อ.ดร.สุชาดา เจริญพันธุ์ศิริกุล อ.ดร.ใจรัก เอื้อชูเกียรติ

32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เล่ม 2

400 บาท

32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Introduction to Tourism and Tourism Industry) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 เล่ม 1 หน่วยที่ 1-7 ราคา 350 บาท ISBN 9786161607326 เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 หน่วยที่ 8-15 ราคา 400 บาท ISBN 9786161607746 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN
หน่วยที่ 8. การจัดการธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ผู้แต่ง รศ.ดร.ราณี อิสิชัยกุล
หน่วยที่ 9. ผลกระทบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ผู้แต่ง รศ.ศรีธนา บุญญเศรษฐ์ อ.ดร.สุชาดา เจริญพันธุ์ศิริกุล
หน่วยที่ 10. ผลกระทบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง ผศ.ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์
หน่วยที่ 11. การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผู้แต่ง อ.รำไพพรรณ แก้วสุริยะ
หน่วยที่ 12. ธุรกิจที่พักแรมและธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ผู้แต่ง รศ.ดร.ราณี อิสิชัยกุล
หน่วยที่ 13. ธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายเพื่อการท่องเที่ยวและธุรกิจคมนาคมขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว ผู้แต่ง ผศ.ดร.สมยศ วัฒนากมลชัย
หน่วยที่ 14. ธุรกิจสินค้าที่ระลึก ธุรกิจนันทนาการ ธุรกิจจัดประชุม นิทรรศการ และท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุรีย์ เข็มทอง
หน่วยที่ 15. การพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ผู้แต่ง อ.ยุวดี นิรัตน์ตระกูล

32336 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน เล่ม 1

400 บาท

32336 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism Resources Management in Thailand) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 หน่วยที่ 1-7 ราคา 350 บาท ISBN 9786161619800 เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 หน่วยที่ 8-15 ราคา 400 บาท ISBN 9786161620202 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161620516

32336 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism Resources Management in Thailand) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 หน่วยที่ 1-7 ราคา 350 บาท ISBN 9786161619800 เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 หน่วยที่ 8-15 ราคา 400 บาท ISBN 9786161620202 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161620516
หน่วยที่ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพยากรการท่องเที่ยว ผู้แต่ง รศ.ดร.ราณี อิสิชัยกุล
หน่วยที่ 2. ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย ผู้แต่ง ผศ.ดร.วรรณา ศิลปอาชา
หน่วยที่ 3. ปัจจัยทางประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุสถาน ศาสนสถานที่มีผลต่อการท่องเที่ยว ผู้แต่ง ผศ.ดร.พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์
หน่วยที่ 4. ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ผู้แต่ง ผศ.ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์
หน่วยที่ 5. ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุสถาน และศาสนสถาน ผู้แต่ง อ.ธนกฤต ลออสุวรรณ
หน่วยที่ 6. ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม ผู้แต่ง รศ.ดร.ราณี อิสิชัยกุล
หน่วยที่ 7. ทรัพยากรการท่องเที่ยวเกี่ยวกับงานเทศกาลประเพณี ผู้แต่ง อ.วิวัฒน์ชัย บุญยภักดิ์

32336 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน เล่ม 2

350 บาท

32336 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism Resources Management in Thailand) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 หน่วยที่ 1-7 ราคา 350 บาท ISBN 9786161619800 เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 หน่วยที่ 8-15 ราคา 400 บาท ISBN 9786161620202 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161620516
หน่วยที่ 8. การสื่อความหมายทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ผู้แต่ง ผศ.ดร.สมพงษ์ อำนวยเงินตรา
หน่วยที่ 9. การจัดการทรัพยกรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผู้แต่ง ผศ.ดร.ไอยเรศ ลิบลับ
หน่วยที่ 10. การจัดการทรัพยกรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ไอยเรศ ลิบลับ
หน่วยที่ 11. การจัดการทรัพยกรการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ผู้แต่ง ผศ.ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์
หน่วยที่ 12. การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โบราณคดี ผู้แต่ง ผศ.ดร.กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์
หน่วยที่ 13. การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม ผู้แต่ง อ.ดร.กัลยา สว่างคง
หน่วยที่ 14. การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวโดยชุมชน ผู้แต่ง ผศ.ดร.วรรณา ศิลปอาชา
หน่วยที่ 15. การมีส่วนร่วมและเครือข่ายการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวโดยชุมชน ผู้แต่ง รศ.ดร.รชพร จันทร์สว่าง

32337 การจัดการการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม เล่ม 1

400 บาท

32337 การจัดการการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม (Marketing Management for Tourism and Hotel) เล่ม 1 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-162-132-2) เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-162-133-9) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-162-156-8)

หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาดการท่องเที่ยวและการโรงแรม ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ เข็มทอง
หน่วยที่ 2 สภาพแวดล้อมทางการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.ผุสดี พลสารัมย์
หน่วยที่ 3 พฤติกรรมของลูกค้าในตลาดการท่องเที่ยวและการโรงแรม ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ เข็มทอง   
หน่วยที่ 4 การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมายและการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน แสงพิกุล   
หน่วยที่ 5 การจัดการผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ราณี อิสิชัยกุล   
หน่วยที่ 6 การกำหนดราคาในตลาดการท่องเที่ยวและการโรงแรม ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพร หาญสันติ  
หน่วยที่ 7 ช่องทางการจัดจำหน่ายในตลาดการท่องเที่ยวและการโรงแรม ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ เข็มทอง
หน่วยที่ 8 การส่งเสริมการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์

32337 การจัดการการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม เล่ม 2

350 บาท

32337 การจัดการการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม (Marketing Management for Tourism and Hotel) เล่ม 1 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-162-132-2) เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-162-133-9) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-162-156-8)

หน่วยที่ 9 การตลาดออนไลน์ในธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.นริศรา ภาควิธี
หน่วยที่ 10 การวางแผนการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ยุทธนา ธรรมเจริญ
หน่วยที่ 11 การพยากรณ์ธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพร หาญสันติ
หน่วยที่ 12 พันธมิตรธุรกิจและเครือข่าย ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ยุทธนา ธรรมเจริญ
หน่วยที่ 13 การวิจัยการตลาดสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง
หน่วยที่ 14 การตลาดจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำพล นววงศ์เสถียร
หน่วยที่ 15 แนวโน้มทางการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.ผุสดี พลสารัมย์

32338 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม เล่ม 1

400 บาท

32338 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Information Technology for Tourism Industry) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8 ) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-161-635-9 ) เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-686-1) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-161-707-3)
หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการท่องเที่ยว ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ราณี อิสิชัยกุล
หน่วยที่ 2 ฮาร์ดแวร์และเทคโนโลยีการประมวลผล ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ลือนาม
หน่วยที่ 3 ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมลักษณ์ ละอองศรี
หน่วยที่ 4 ฐานข้อมูล คลังข้อมูล และเหมืองข้อมูล ผู้แต่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ลือนาม
หน่วยที่ 5 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.สุภาวดี อิงศรีสว่าง
หน่วยที่ 6 เทคโนโลยี่เว็บ ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.สุภาวดี อิงศรีสว่าง
หน่วยที่ 7 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.พวงชมพู โจนส์
หน่วยที่ 8 สื่อสังคมออนไลน์กับการท่องเที่ยว ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรสา เตติวัฒน์

32338 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม เล่ม 2

350 บาท

32338 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Information Technology for Tourism Industry) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8 ) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-161-635-9 ) เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-686-1) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-161-707-3)
หน่วยที่ 9 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ พลีรักษ์
หน่วยที่ 10 เทคโนโลยีสารสนเทศกับระบบการจัดจำหน่ายแบบเบ็ดเสร็จ ผู้แต่ง อาจารย์บวรลักษณ์ เกื้อสุวรรณ
หน่วยที่ 11 ระบบสารสนเทศกับธุรกิจนำเที่ยว ผู้แต่ง อาจารย์สุรพล วุฒิเวคินสกูล  
หน่วยที่ 12 ระบบการจัดการโรงแรม ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรสา เตติวัฒน์
หน่วยที่ 13 ระบบสารสนเทศกับธุรกิจไมซ์ ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์
หน่วยที่ 14 ระบบการจัดการสารสนเทศทางการท่องเที่ยว ผู้แต่ง อาจารย์เวธน์ ฐิติวณิชภิวงศ์
หน่วยที่ 15 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ เข็มทอง

32339 การจัดการการเงินการตลาดและการดำเนินงาน เล่ม 1

350 บาท

32339 การจัดการการเงิน การตลาด และการดำเนินงาน (Financial, Marketing and Operations Management) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 พิมพ์ครั้งที่ 4 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-420-1) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN) แบบฝึกปฎิบัติราคา 30 บาท  (ISBN 978-616-161-402-7)
หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการการเงิน ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ธัญญรัตน์ วศวรรณวัฒน์ (ผู้เขียนเดิม) รองศาสตราจารย์นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 2 รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์ทางการเงิน ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์สุชาดา สถาวรวงศ์
หน่วยที่ 3 การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียน ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ธัญญรัตน์ วศวรรณวัฒน์ (ผู้เขียนเดิม) รองศาสตราจารย์ดลพร บุญพารอด (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 4 ค่าของเงินตามเวลา และความเสี่ยงกับผลตอบแทน ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์อุทัยวรรณ จรุงวิภู (ผู้เขียนเดิม) รองศาสตราจารย์นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ (ผู้ปรับปรุง)  
หน่วยที่ 5 การจัดการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์อุทัยวรรณ จรุงวิภู (ผู้เขียนเดิม) รองศาสตราจารย์ดลพร บุญพารอด (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 6 โครงสร้างทางการเงินและการจัดหาเงินทุน ผู้แต่ง ผู้ช่วยรองศาสตราจารย์ ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร 
หน่วยที่ 7 การเงินเฉพาะเรื่อง ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์สุชาดา สถาวรวงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร 

32339 การจัดการการเงินการตลาดและการดำเนินงาน เล่ม 2

32341 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 1

350 บาท

32341 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (Management information Systems and e-Business) พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-162-017-2)
หน่วยที่ 1  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์จิราภรณ์ สุธัมมสภา
หน่วยที่ 2  โครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศ ผู้แต่ง อาจารย์สุรเชษฐ์ โทวราภา
หน่วยที่ 3  ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์การ และระบบการจัดการความรู้ ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิน ชินะโชติ
หน่วยที่ 4 การจัดการข้อมูลเพื่อการดำเนินธุรกิจ ผู้แต่ง อาจารย์สุรเชษฐ์ โทวราภา
หน่วยที่ 5 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโซ่อุปทานและระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ผู้แต่ง อาจารย์กัลยนุช กิตติพงศ์พิทยา อาจารย์จิระวรรณ เจียสกุล
หน่วยที่ 6 หลักการทำงานพื้นฐานและการวิเคราะห์บิกดาตา ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วฤษาย์ ร่มสายหยุด
หน่วยที่ 7 เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประสิทธิ์ภาพในการทำงาน ผู้แต่ง อาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.ภูริพัฒน์ ชาญกิจ

32342 ภาวะผู้นำและพฤติกรรมองค์การ เล่ม 1

400 บาท

32342 ภาวะผู้นำและพฤติกรรมองค์การ (Leadership and Organizational Behavior) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2562  เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2563  (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท  ISBN 978-616-161-984-8   เล่ม 2พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562  (หน่วยที่ 9 -15)  ราคา 350 บาท  ISBN 978-616-162-018-9  แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท ISBN 978-616-162-090-5
หน่วยที่ 1. แนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้นำ  ผู้แต่ง รศ.ดร.กิ่งพร ทองใบ
หน่วยที่ 2. ภาวะผู้นำตามคุณลักษณะ  ผู้แต่ง รศ.ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์
หน่วยที่ 3. การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาของผู้นำ  ผู้แต่ง ผศ.ดร.ภาวิน ชินะโชติ
หน่วยที่ 4. รูปแบบของภาวะผู้นำ  ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์
หน่วยที่ 5. ภาวะผู้นำเชิงสถานการณ์  ผู้แต่ง ผศ.วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์
หน่วยที่ 6. ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์  ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.สุภาพร เพ่งพิศ
หน่วยที่ 7. การพัฒนาภาวะผู้นำ  ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.สุภาพร เพ่งพิศ
หน่วยที่ 8. คุณธรรมจริยธรรมของผู้นำ  ผู้แต่ง อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.ดร.ภูริพัฒน์ ชาญกิจ

32342 ภาวะผู้นำและพฤติกรรมองค์การ เล่ม 2

350 บาท

32342 ภาวะผู้นำและพฤติกรรมองค์การ (Leadership and Organizational Behavior) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2562  เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2563  (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท  ISBN 978-616-161-984-8   เล่ม 2พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562  (หน่วยที่ 9 -15)  ราคา 350 บาท  ISBN 978-616-162-018-9  แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท ISBN 978-616-162-090-5
หน่วยที่ 9. แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมองค์การ  ผู้แต่ง รศ.ดร.กิ่งพร ทองใบ
หน่วยที่ 10. พฤติกรรมระดับบุคคล  ผู้แต่ง อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.ดร.ภูริพัฒน์ ชาญกิจ
หน่วยที่ 11. พฤติกรรมระดับกลุ่ม  ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์
หน่วยที่ 12. พฤติกรรมระดับองค์การ  ผู้แต่ง อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.ดร.ภูริพัฒน์ ชาญกิจ
หน่วยที่ 13. ความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง  ผู้แต่ง ผศ.ดร.ภาวิน ชินะโชติ
หน่วยที่ 14. การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในการเปลี่ยนแปลง  ผู้แต่ง รศ.มานิต ศุทธสกุล
หน่วยที่ 15. ภาวะผู้นำและการสื่อสารในองค์การ  ผู้แต่ง ผศ.ดร.ภาวิน ชินะโชติ

32344 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน เล่ม 1

400 บาท

32344 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน (Financial Market and Institution) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161621988 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161622299 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161622626
หน่วยที่ 1. ระบบการเงิน ผู้แต่ง รศ.อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ
หน่วยที่ 2. ตลาดเงินในประเทศ ผู้แต่ง อ.กฤษฎา หุตะเศรณี อ. อรุณศักดิ์ เศวตนันทน์ และ อ. อภิชาต ลิ้มเมธี
หน่วยที่ 3. ตลาดเงินระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ. ชิดชนก อันโนนจารย์
หน่วยที่ 4. ตลาดทุนในประเทศ ผู้แต่ง ผศ.ดร. เจริญศักดิ์ แสงฉัตรสุวรรณ
หน่วยที่ 5. ตลาดทุนระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ. กิตติพัฒน์ แสนทวีสุข
หน่วยที่ 6. ตลาดตราสารอนุพันธ์ ผู้แต่ง อ.ดร. พรพงศ์ ศักดาพัฒน์
หน่วยที่ 7. ตลาดการเงินอาเซียน ผู้แต่ง อ. ชิดชนก อันโนนจารย์
หน่วยที่ 8. เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงิน ผู้แต่ง อ.ดร. สรร พัวจันทร์

32344 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน เล่ม 2

350 บาท

32344 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน (Financial Market and Institution) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161621988 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161622299 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161622626

หน่วยที่ 9. ธนาคารพาณิชย์ ผู้แต่ง อ. ชิดชนก อันโนนจารย์
หน่วยที่ 10. สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ผู้แต่ง อ. สุรพงศ์ นิลพันธุ์
หน่วยที่ 11. สถาบันการเงินอื่น : ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ผู้แต่ง รศ. ปนัดดา อินทร์พรหม อ.ดร. สรร พัวจันทร์
หน่วยที่ 12. บริษัทประกันชีวิต สหกรณ์ โรงรับจำนำ ผู้แต่ง อ. สุรพงศ์ นิลพันธุ์
หน่วยที่ 13. สถาบันการเงินฐานราก ผู้แต่ง อ.ดร. ปิยวัลย์ ศรีขำ
หน่วยที่ 14. การกำกับดูแลธุรกิจการเงินของไทย ผู้แต่ง อ. ชิดชนก อันโนนจารย์
หน่วยที่ 15. สถาบันการเงินระหว่างประเทศ ผู้แต่ง รศ.ดร. อ๓ญญา วนเศรษฐ

32401 การวางแผนและควบคุมงานบริหาร เล่ม 1

350 บาท

32401 การวางแผนและควบคุมงานบริหาร (Administrative Planning and Control) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2546 พิมพ์ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789746453905 เล่ม 2 (หน่วยที่8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746453912  แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789746453936
หน่วยที่ 1. แนวคิดและความสำคัญของการวางแผนและควบคุมงานบริหาร ผู้แต่ง รศ.ธนชัย ยมจินดา 
รศ.วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ
หน่วยที่ 2. การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และการตัดสินใจเพื่อการวางแผนกลยุทธ์ ผู้แต่ง รศ.ธนชัย ยม
จินดา
หน่วยที่ 3. ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและควบคุมงานบริหาร ผู้แต่ง อ.ภรณี ศรีสุทธิ์
หน่วยที่ 4. การจัดการองค์การในการวางแผนและควบคุมงานบริหาร ผู้แต่ง รศ.ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต
หน่วยที่ 5. การวางแผนและการควบคุมทางการตลาด ผู้แต่ง ผศ.ปรีชา ศรีศักดิ์หิรัญ
หน่วยที่ 6. การงางแผนผลิตภัณฑ์และราคา ผู้แต่ง ผศ.ปรีชา ศรีศักดิ์
หน่วยที่ 7. การวางแผนการจัดจำหน่ายและการส่งเสริมการตลาด ผู้แต่ง รศ.วิเชียร เลิศโภคานนท์ อ.
ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์

32401 การวางแผนและควบคุมงานบริหาร เล่ม 2

400 บาท

32401 การวางแผนและควบคุมงานบริหาร (Administrative Planning and Control) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2546 พิมพ์ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789746453905 เล่ม 2 (หน่วยที่8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746453912  แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789746453936
หน่วยที่ 8. การวางแผนระบบการผลิตและปฏิบัติการ ผู้แต่ง ผศ.เธียรไชย จิตต์แจ้ง
หน่วยที่ 9. การวางแผนและควบคุมการผลิตและปฏิบัติการ ผู้แต่ง รศ.สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ
หน่วยที่ 10. การควบคุมคุณภาพทางการผลิตและปฏิบัการ ผู้แต่ง รศ.สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ ผศ.ดวง
กมล วิลาวรรณ
หน่วยที่ 11. การวางแผนและควบคุมทางการเงินระยะสั้น ผู้แต่ง รศ.วรรณี ชลนภาสถิตย์
หน่วยที่ 12. การวางแผนและควบคุมทางการเงินระยะยาว ผู้แต่ง อ.รัตนา วัฒนภักดี
หน่วยที่ 13. กรวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง ผศ.ศรีธนา บุญญเศรษฐ์
หน่วยที่ 14. การควบคุมด้านทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง ผศ.ศรีธนา บุญญเศรษฐ์
หน่วยที่ 15. การวางแผนและการควบคุมโครงการ ผู้แต่ง ผศ.สุขุมาลย์ ชำนิจ

32403 พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ เล่ม 1

350 บาท

32403 พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ ( Human Behavior in Organization ) พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2561เล่ม 1 (หน่วยที่1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165056311 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165056724  แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165056953
หน่วยที่ 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ ผู้แต่ง ศ.ดร.อรุณ รักธรรม รศ.ดร.เฉลิมพงศ์ มีสมนัย
หน่วยที่ 2. องค์การ และการออกแบบองค์การ ผู้แต่ง รศ.ดร.เฉลิมพงศ์ มีสมนัย
หน่วยที่ 3. วัฒนธรรมองค์การและจริยธรรม ผู้แต่ง อ.เพ็ญศรี มีสมนัย
หน่วยที่ 4. การเปลี่ยนแปลงองค์การและนวัตกรรม ผู้แต่ง อ.เพ็ญศรี มีสมนัย
หน่วยที่ 5. การรับรู้ การเรียนรู้ และทัศนคติ ผู้แต่ง อ.ดร.ลักษณา ศิริวรรณ
หน่วยที่ 6. การจูงใจและการสร้างขวัญกำลังใจ ผู้แต่ง รศ.ปภาวดี มนตรีวัตร
หน่วยที่ 7. ภาวะผู้นำ ผู้แต่ง อ.ชลัช ชรัญญ์ชัย

32403 พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ เล่ม 2

400 บาท

32403 พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ ( Human Behavior in Organization ) พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2560 เล่ม 1 (หน่วยที่1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165056311 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165056724  แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165056953
หน่วยที่ 8. บุคลิกภาพ ผู้แต่ง รศ.ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์
หน่วยที่ 9. การตัดสินใจ ผู้แต่ง รศ.ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์
หน่วยที่ 10. บุคคล กลุ่ม และทีมงาน ผู้แต่ง อ.ดร.อิศเรศ ศันสนีย์วิทยกุล
หน่วยที่ 11. การสื่อสารในองค์การ ผู้แต่ง อ.กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย
หน่วยที่ 12. ความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง ผู้แต่ง รศ.ดร.รังสรรค์ ประเสริฐศรี
หน่วยที่ 13. อำนาจและการเมืองในองค์การ ผู้แต่ง รศ.ดร.รังสรรค์ ประเสริฐศรี
หน่วยที่ 14. การมีส่วนร่วม การประสานงาน และการสร้างเครือข่าย ผู้แต่ง อ.ดร.ลักษณา ศิริวรรณ
หน่วยที่ 15. การบริหารผลการปฏิบัติงาน ผู้แต่ง อ.ดร.ลักษณา ศิริวรรณ

32406 การจัดการสินเชื่อ เล่ม 1

350 บาท

32406 การบริหารสินเชื่อ (Credit management) พิมพ์ครั้งที่ 22 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789746110365 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746111195 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789746424691
หน่วยที่ 1. ลักษณะและบทบาทของการบริหารสินเชื่อ ผู้แต่ง สุนี ศักรนันทน์
หน่วยที่ 2. ประเภทของสินเชื่อ ผู้แต่ง วรรณี บรรทัด
หน่วยที่ 3. การจัดการองค์การเพื่อการบริหารสินเชื่อ ผู้แต่ง สุมาลี จิวะมิตร
หน่วยที่ 4. วัตถุประสงค์และการกำหนดโยบายการให้สินเชื่อ ผู้แต่ง สุนี ศักรนันทน์
หน่วยที่ 5. ข้อมูลสินเชื่อและแหล่งที่มา ผู้แต่ง ดารณี พุทธวิบูลย์
หน่วยที่ 6. การวิเคราะห์สินเชื่อ ผู้แต่ง ดารณี พุทธวิบูลย์
หน่วยที่ 7. การประเมินความเสี่ยงของสินเชื่อ ผู้แต่ง ดารณี พุทธวิบูลย์

32406 การจัดการสินเชื่อ เล่ม 2

400 บาท

32406 การบริหารสินเชื่อ (Credit management) พิมพ์ครั้งที่ 21 พ.ศ. 2554 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789746110365 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746111195 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789746424691
หน่วยที่ 8. เงื่อนไขเกี่ยวกับสินเชื่อ ผู้แต่ง ยุวดี ไชยศิริ
หน่วยที่ 9. การกำหนดวงเงินเกี่ยวกับสินเชื่อ ผู้แต่ง วรรณี บรรทัด
หน่วยที่ 10. พิธีกรรมและนิติกรรมสินเชื่อ ผู้แต่ง ชลิต สถิตย์ทอง
หน่วยที่ 11. การเรียกเก็บหนี้ ผู้แต่ง ธนชัย ยมจินดา
หน่วยที่ 12. การควบคุมและการประเมินผลสินเชื่อ ผู้แต่ง ประกิต ประทีปะเสน
หน่วยที่ 13. การบริหารสินเชื่อต่างประเทศ ผู้แต่ง สันติสุข สงวนเรือง
หน่วยที่ 14. การบริหารสินเชื่อสำหรับธุรกิจบางประเภท ผู้แต่ง ประกิต ประทีปะเสน
หน่วยที่ 15. การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการบริหารสินเชื่อ ผู้แต่ง ชัชวาล พรรณลาภ

32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก เล่ม 1

400 บาท

32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก (Small Business Management and Retailing) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786165058636 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786165058230 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165058858
หน่วยที่ 1. แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจขนาดย่อม ผู้แต่ง รศ.ดร.กิ่งพร ทองใบ
หน่วยที่ 2. การวางแผนและการจัดการองค์การธุรกิจขนาดย่อม ผู้แต่ง รศ.ดร.กิ่งพร ทองใบ
หน่วยที่ 3. การจัดการการตลาดสำหรับธุรกิจขนาดย่อม ผู้แต่ง รศ.ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์
หน่วยที่ 4. การจัดการการดำเนินงานสำหรับธุรกิจขนาดย่อม ผู้แต่ง รศ.ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์
หน่วยที่ 5. การวางแผนทางการเงินและการบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดย่อม ผู้แต่ง รศ.สุขุมาลย์ ชำนิจ
หน่วยที่ 6. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจขนาดย่อม ผู้แต่ง รศ.ดร.กิ่งพร ทองใบ
หน่วยที่ 7. การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมในธุรกิจขนาดย่อม ผู้แต่ง รศ.ศรีธนา บุญญเศรษฐ์
หน่วยที่ 8. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับธุรกิจขนาดย่อม ผู้แต่ง รศ.จีราภรณ์ สุธัมมสภา

32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก เล่ม 2

350 บาท

32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก Small Business Management and Retailing ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786165058636 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786165058230 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165058858
หน่วยที่ 9. แนวคิดทั่วไปกับการค้าปลีก ผู้แต่ง ผศ.พิมพา หิรัญกิตติ
หน่วยที่ 10. ทำเลที่ตั้ง และการจัดการดำเนินงานการค้าปลีก ผู้แต่ง ผศ.พิมพา หิรัญกิตติ
หน่วยที่ 11. การบริหารสินค้าและบริการสำหรับการค้าปลีก ผู้แต่งผศ.ดร.รุจาภา แพ่งเกษร
หน่วยที่ 12. การกำหนดราคาสำหรับการค้าปลีก ผู้แต่ง อ.ดร.ดนัย ปัตตพงศ์
หน่วยที่ 13. การจัดการห่วงโซ่อุปทานสำหรับการค้าปลีก ผู้แต่ง อ.ชุมพร คูร์พิพัฒน์
หน่วยที่ 14. การส่งเสริมการตลาดสำหรับการค้าปลีก ผู้แต่ง ผศ.ดร.รุจาภา แพ่งเกษร
หน่วยที่ 15. การควบคุมและแนวโน้มการค้าปลีก ผู้แต่ง อ.ดร.สุดาพร สาวม่วง

32413 การจัดการงานขนส่งสินค้า เล่ม 1

350 บาท

32413 การจัดการงานขนส่งสินค้า (Cargo Transportation Management) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2544 พิมพ์ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789746434294 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746434300 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789746434317
หน่วยที่ 1. การจัดการระบบสินค้าทางธุรกิจ ผู้แต่ง อ.ไชยยศ ไชยมั่นคง
หน่วยที่ 2. เศรษฐศาสตร์การขนส่งมหภาค ผู้แต่ง อ.อภิชาติ เพ็ญสุภา
หน่วยที่ 3. เศรษฐศาสตร์การขนส่งจุลภาค ผู้แต่ง อ.ประชด ไกรเนตร
หน่วยที่ 4. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจการขนส่งสินค้า ผู้แต่ง รศ.ยุวดี ไชยศิริ รศ.ณรงค์ศักดิ์ บุญเลิศ อ.อารีย์ พิจิตรกล้าเอี่ยม
หน่วยที่ 5. เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.ไชยยศ ไชยมั่นคง
หน่วยที่ 6. การขนส่งสินค้าทางรถไฟ ผู้แต่ง รศ.ยุวดี ไชยศิริ อ.วรวุฒิ มาลา
หน่วยที่ 7. การขนส่งสินค้าถนน ผู้แต่ง อ.ฉวีวรรณ ฮาวรังษี

32413 การจัดการงานขนส่งสินค้า เล่ม 2

400 บาท

32413 การจัดการงานขนส่งสินค้า (Cargo Transportation Management) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2544 พิมพ์ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789746434294 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746434300 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789746434317
หน่วยที่ 8. การขนส่งสินค้าทางอากาศ ผู้แต่ง อ.ทศพร ลีพึ่งธรรม อ.ปณียา กิติสน
หน่วยที่ 9. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางทะเล ผู้แต่ง รศ.ณรงค์ศักดิ์ บุญเลิศ อ.ศักดิ์ รัตตะรังสี อ.อารีย์ พิจิตรกล้าเอี่ยม
หน่วยที่ 10. การขนส่งสินค้าทางทะเล ผู้แต่ง อ.ไชยยศ ไชยมั่นคง อ.อารีย์ พิจิตรกล้าเอี่ยม
หน่วยที่ 11. อนุสัญญา กฎหมาย กฎเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางทะเล ผู้แต่ง อ.สมพร ไพสิน
หน่วยที่ 12. ท่าเรือและบริการนอกท่า ผู้แต่ง รศ.ดร.กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ
หน่วยที่ 13. การปฏิบัติการท่าเรือและบริการนอกท่า ผู้แต่ง รศ.ดร.กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ
หน่วยที่ 14. การประกันภัยการขนส่งสินค้า ผู้แต่ง ผศ.ชนินทร์ ชุณหพันธนารักษ์
หน่วยที่ 15. นโยบายและการพัฒนาการขนส่งสินค้า ผู้แต่ง อ.ไชยยศ ไชยมั่นคง

32414 ตลาดสินค้าเกษตรกับเศรษฐกิจของไทย เล่ม 1

400 บาท

32414 การตลาดสินค้าเกษตรกับเศรษฐกิจของไทย (Agricultural Marketing and Thai Economy) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2555 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161600709 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161600969 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161601089
หน่วยที่ 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตลาดสินค้าเกษตรกับเศรษฐกิจของไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.เชาว์ โรจนแสง
หน่วยที่ 2. สภาพการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.อัจฉรา โพธิ์ดี
หน่วยที่ 3. ระบบการตลาดสินค้าเกษตร ผู้แต่ง รศ.นงนุช อังยุรีกุล
หน่วยที่ 4. สภาพแวดล้อมการตลาดสินค้าเกษตร ผู้แต่ง รศ.นงนุช อังยุรีกุล
หน่วยที่ 5. พฤติกรรมตลาดสินค้าเกษตร ผู้แต่ง รศ.ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช
หน่วยที่ 6. การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมายและการวางตำแหน่งตลาดสินค้าเกษตร ผู้แต่ง รศ.จิระภรณ์ ตันติชัยรัตยกูล
หน่วยที่ 7. การจัดองค์การ การวางแผนและการควบคุมการตลาดสินค้าเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.เชาว์ โรจนแสง
หน่วยที่ 8. ระบบสารสนเทศและการวิจัยการตลาดสินค้าเกษตร ผู้แต่ง รศ.ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช

32414 ตลาดสินค้าเกษตรกับเศรษฐกิจของไทย เล่ม 2

350 บาท

32414 การตลาดสินค้าเกษตรกับเศรษฐกิจของไทย (Agricultural Marketing and Thai Economy) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2555 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161600709 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161600969 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161601089
หน่วยที่ 9. การตลาดสินค้าเกษตรด้านผลิตภัณฑ์ ผู้แต่ง รศ.จิระภรณ์ ตันติชัยรัตนกูล
หน่วยที่ 10. การตลาดสินค้าเกษตรด้านราคา ผู้แต่ง รศ.วิเชียร เลิศโภคานนท์
หน่วยที่ 11. การตลาดสินค้าเกษตรด้านการจัดจำหน่าย ผู้แต่ง รศ.องอาจ ปทะวานิช
หน่วยที่ 12. การตลาดสินค้าเกษตรด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้แต่ง รศ.ลัดดา พิศาลบุตร 
หน่วยที่ 13. การตลาดอิเล็กทรอนิกส์สินค้าเกษตร ผู้แต่ง อ.พิทักษ์ ศรีสุขใส
หน่วยที่ 14. การสนับสนุนของภาครัฐและเอกชนด้านการตลาดสินค้าเกษตร ผู้แต่ง รศ.อัจฉรา โพธิ์ดี
หน่วยที่ 15. การตลาดสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.อัจฉรีย์ ลิมปมนต์

32417 การจัดการและการบัญชีธนาคารพาณิชย์ เล่ม 1

400 บาท

32417 การจัดการและการบัญชีธนาคารพาณิชย์ (Management and Accounting in Commercial Banking) พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2554 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9789746135542 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9789746135801 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789741034758
หน่วยที่ 1. ลักษณะ บทบาท และพจน์ของธนาคารพาณิชย์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ชัยรินทร์ วีระสถาวณีย์
หน่วยที่ 2. ภาระงานและภาวะแวดล้อมในการจัดการธนาคารพาณิชย์ ผู้แต่ง อ.วิชาญ ฤทธิรงค์ อ.กฤษฎา หุตะเศรณี
หน่วยที่ 3. หลักกฎหมายเกี่ยวกับธนาคารพาณิชย์ ผู้แต่ง อ.สรสิทธิ์ สุนทรเกศ 
หน่วยที่ 4. การจัดองค์การและการจัดการทรัพยากรบุคคลของธนาคารพาณิชย์ ผู้แต่ง อ.คมคาย รอดลอยทุกข์ อ.สุนทร วงศ์ไวศยวรรณ
หน่วยที่ 5. การจัดการการตลาด คุณภาพของบริการและเทคโนโลยีของธนาคารพาณิชย์ ผู้แต่ง รศ.ดร.สมภพ เจริญกุล อ.วุฒิชาติ สุนทรสมัย อ.ธีระ อภัยวงศ์ อ.ดร.โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร
หน่วยที่ 6. ระบบการวางแผนและประเมินผลงานสาขาธนาคารพาณิชย์ ผู้แต่ง อ.สุรศักดิ์ นานานุกูล
หน่วยที่ 7. การจัดการและการควบคุมคุณภาพสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ ผู้แต่ง รศ.กรก(วาสนา) สิงหโกวินท์
หน่วยที่ 8. การจัดการสภาพคล่องและการลงทุนในหลักทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ ผู้แต่ง ผศ.อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ

32417 การจัดการและการบัญชีธนาคารพาณิชย์ เล่ม 2

350 บาท

32417 การจัดการและการบัญชีธนาคารพาณิชย์ (Management and Accounting in Commercial Banking) พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2554 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9789746135542 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9789746135801 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789741034758
หน่วยที่ 9. การจัดการเงินทุนของธนาคารพาณิชย์ ผู้แต่ง รศ.อำนวย ลียาทิพย์กุล อ.ธารินี รุ่งโรจน์
หน่วยที่ 10. การให้บริการประเภทเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของธนาคารพาณิชย์ ผู้แต่ง อ.ชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์
หน่วยที่ 11. เงินปันผล เงินกองทุน และการเพิ่มทุนของธนาคารพาณิชย์ ผู้แต่ง อ.วีระ จันทะแจ้ง อ.ธาริณี รุ่งโรจน์ 
หน่วยที่ 12. ระบบงานและการควบคุมภายในของธนาคารพาณิชย์ ผู้แต่ง อ.วิชาญ ฤทธิรงค์
หน่วยที่ 13. ระบบบัญชีและวิธีการบันทึกบัญชีของธนาคารพาณิชย์ ผู้แต่ง ศ.วารี หะวานนท์
หน่วยที่ 14. งบการเงินและการวิเคราะห์ทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ ผู้แต่ง ผศ.ลัดดา วัจนะสาริกากุล
หน่วยที่ 15. การวางแผนกลยุทธ์และนโยบายการปรับปรุงคุณภาพของธนาคารพาณิชย์ ผู้แต่ง อ.สุรศักดิ์ นานานุกูล

32426 การควบคุมคุณภาพและการจัดการสินค้าคงคลัง เล่ม 1

400 บาท

32426 การควบคุมคุณภาพและการจัดการสินค้าคงคลัง (Quality control and inventory management) พิมพ์ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2552 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9789746140959 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9789746140966 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789746431910
หน่วยที่ 1. แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ ผู้แต่ง รศ.เธียรไชย จิตต์แจ้ง
หน่วยที่ 2. แผนชักตัวอย่างแบบลักษณะ ผู้แต่ง ผศ.เธียรไชย จิตต์แจ้ง
หน่วยที่ 3. ระบบตารางมาตราฐานสำหรับแผนชักตัวอย่าง ผู้แต่ง ผศ.เธียรไชย จิตต์แจ้ง
หน่วยที่ 4. แผนภูมิควบคุมชนิดแปรผันแบบผันแปร ผู้แต่ง รศ.ดร.อัจรา จันทร์ฉาย
หน่วยที่ 5. แผนภูมิแบบผันแปรพิเศษ และแบบลักษณะ ผู้แต่ง รศ.ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย
หน่วยที่ 6. ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์และสมรรถภาพกระบวนการ ผู้แต่ง รศ.ดลพร บุญพารอด
หน่วยที่ 7. การจัดการคุณภาพที่ทุกคนมีส่วนร่วม ผู้แต่ง รศ.ดร.พิชิต สุขเจริญพงษ์
หน่วยที่ 8. กลุ่มควบคุมคุณภาพ ผู้แต่ง รศ.ดร.พิชิต สุขเจริญพงษ์

32426 การควบคุมคุณภาพและการจัดการสินค้าคงคลัง เล่ม 2

350 บาท

32426 การควบคุมคุณภาพและการจัดการสินค้าคงคลัง (Quality control and inventory management) พิมพ์ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2552 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9789746140959 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9789746140966 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789746431910
หน่วยที่ 9. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการสินค้าคงคลัง ผู้แต่ง ผศ.หริรักษ์ สูตะบุตร
หน่วยที่ 10. การควบคุมสินค้าคงคลังภายใต้สถานการณ์ที่แน่นอน ผู้แต่ง ผศ.หริรักษ์ สูตะบุตร
หน่วยที่ 11. การควบคุมสินค้าคงคลังภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ผู้แต่ง ผศ.หริรักษ์ สูตะบุตร
หน่วยที่ 12. การจัดการสินค้าคงคลังเชิงปฏิบัติ ผู้แต่ง รศ.ดลพร บุญพารอด
หน่วยที่ 13. การจัดการคลังสินค้า ผู้แต่ง รศ.ดลพร บุญพารอด
หน่วยที่ 14. การวางแผนความต้องการวัสดุและทรัพยากรการผลิต ผู้แต่ง อ.ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
หน่วยที่ 15. ระบบการผลิตแบบทันเวลา ผู้แต่ง รศ.ดร.พิชิต สุขเจริญพงษ์

32429 การบัญชีรัฐบาลการบัญชีกองทุนและการบัญชีเฉพาะกิจการ เล่ม 1

300 บาท

32429 การบัญชีรัฐบาล การบัญชีกองทุนและการบัญชีเฉพาะกิจการ (Government Accounting, Funds Accounting and Specialized Accounting) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2534 พิมพ์ครั้งที่ 16 พ.ศ.2554 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-6 ) ราคา 300 บาท (ISBN 978-974-614-230-4) เล่ม 2 (หน่วยที่ 7-15) ราคา 450 บาท (ISBN 978-974-614-231-1) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-974-642-406-6)
หน่วยที่ 1 ความรุ้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารการเงินของรัฐบาล ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์
หน่วยที่ 2 งบประมาณ ผู้แต่ง อาจารย์ ลัดดาวัลย์ บุญประสิทธิ์
หน่วยที่ 3 การบัญชีรัฐบาล ผู้แต่ง อาจารย์ประพ้นธ์ ศิริรัตน์ธำรง อาจารย์ อุไร ร่มโพธิหยก
หน่วยที่ 4 การบัญชีส่วนราชการ ผู้แต่ง อาจารย์ ประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง อาจารย์ พรทิพย์ สิทธิสุข 
หน่วยที่ 5 การบัญชีหน่วยงานย่อยของส่วนราชการ ผู้แต่ง อาจารย์ ประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง อาจารย์ จินดา สังข์ศรีอินทร์
หน่วยที่ 6 การบัญชีกองทุน ผู้แต่ง อาจารย์ อารี วิไลวรรณ

32429 การบัญชีรัฐบาลการบัญชีกองทุนและการบัญชีเฉพาะกิจการ เล่ม 2

450 บาท

32429 การบัญชีรัฐบาล การบัญชีกองทุนและการบัญชีเฉพาะกิจการ (Government Accounting, Funds Accounting and Specialized Accounting) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2534 พิมพ์ครั้งที่ 16 พ.ศ.2554 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-6 ) ราคา 300 บาท (ISBN 978-974-614-230-4) เล่ม 2 (หน่วยที่ 7-15) ราคา 450 บาท (ISBN 978-974-614-231-1) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-974-642-406-6)
หน่วยที่ 7 การบัญชีรัฐบาลเกี่ยวกับสินทรัพย์ถาวรทั่วไปและหนี้สินระยะยาวทั่วไป ผู้แต่ง อาจารย์ อารี วิไลวรรณ
หน่วยที่ 8  การบัญชีสถานพยาบาล ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรุณี อย่างธารา
หน่วยที่ 9 การบัญชีสถานศึกษา ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรุณี อย่างธารา
หน่วยที่ 10 การบัญชีสหกรณ์ ผู้แต่ง อาจารย์ เกรียงศักดิ์ บุณยะสุต
หน่วยที่ 11 การบัญชีมูลนิธิ สมาคม และสโมสร ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรุณี อย่างธารา  
หน่วยที่ 12 การบัญชีธนาคารพาณิชย์ ผู้แต่ง ศาสตราจารย์ วารี หะวานนท์
หน่วยที่ 13 การบัญชีโรงแรม ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อมรศรี วัชรพิบูลย์
หน่วยที่ 14 การบัญชีธุรกิจจัดสรรที่ดิน ผู้แต่ง อาจารย์ ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล
หน่วยที่ 15 การบัญชีกิจการรับเหมาก่อสร้าง ผู้แต่ง อาจารย์ ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล

32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา เล่ม 1

400 บาท

32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา (Product and Price Management) ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ.2562 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-161-948-0) เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-981-7) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-162-063-9)
หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ผู้แต่ง อาจารย์อภิรดี สราญรมย์
หน่วยที่ 2 กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์
หน่วยที่ 3 ส่วนประสมผลิตภัณฑ์ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์
หน่วยที่ 4 การบริการ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา วัจนะสาริกากูล 
หน่วยที่ 5 การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ยุทธนา ธรรมเจริญ
หน่วยที่ 6 ตราผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.วิศนันท์ อุปรมัย
หน่วยที่ 7 วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์และบีซีจี แมทริกซ์ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ
หน่วยที่ 8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.อโณทัย งามวิชัยกิจ

32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา เล่ม 2

350 บาท

32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา (Product and Price Management) ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ.2562 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-161-948-0) เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-981-7) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-162-063-9)
หน่วยที่ 9 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับราคา ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ยุทธนา ธรรมเจริญ
หน่วยที่ 10 ปัจจัยในการกำหนดราคา ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช
หน่วยที่ 11 การกำหนดเวลา ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ยุทธนา ธรรมเจริญ  
หน่วยที่ 12 วิธีการกำหนดราคา ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์
หน่วยที่ 13 การปรับเปลี่ยนราคา ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์
หน่วยที่ 14 การโต้ตอบคู่แข่งขันด้านราคา ผู้แต่ง อาจารย์อภิสิทธิ์ ธีรภาพรุ่งโรจน์ อาจารย์สลิลรัตน์ พงษ์พาณิช
หน่วยที่ 15 จริยธรรมและกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และราคา ผู้แต่ง อาจารย์ประภาวัลย์ สุทธิประสิทธิ์

32435 ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด เล่ม 1

400 บาท

32435 ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด (Professional Experience in Marketing) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786165058384 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786165058629 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165058964
หน่วยที่ 1. ภาพรวมการตลาด ผู้แต่ง ศ.ไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ
หน่วยที่ 2. การวิจัยการตลาด ผู้แต่ง รศ.ดร.เชาว์ โรจนแสง
หน่วยที่ 3. การตลาดเป้าหมาย ผู้แต่ง รศ.เสาวภา มีถาวรกุล
หน่วยที่ 4. การวางแผนกลยุทธ์การตลาด ผู้แต่ง รศ.เสาวภา มีถาวรกุล
หน่วยที่ 5. การจัดการผลิตภัณฑ์ ผู้แต่ง ศ.(พิเศษ) พิษณุ จงสถิตวัฒนา อ.ดร.พงศ์ศรันย์ พลศรีเลิศ
หน่วยที่ 6. การจัดการราคา ผู้แต่ง ศ.(พิเศษ) พิษณุ จงสถิตวัฒนา อ.ดร.พงศ์ศรันย์ พลศรีเลิศ
หน่วยที่ 7. การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้า ผู้แต่ง อ.ดร.ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์
หน่วยที่ 8. การส่งเสริมการตลาด ผู้แต่ง อ.ดร.ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์

32435 ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด เล่ม 2

350 บาท

32435 ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด (Professional Experience in Marketing) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786165058384 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786165058629 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165058964
หน่วยที่ 9. การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ผู้แต่ง อ.สหัสโรจน โรจน์เมธา
หน่วยที่ 10. การตลาดเพื่อสังคม ผู้แต่ง อ.มานิต รัตนสุวรรณ อ.สมฤดี ศรีจรรยา
หน่วยที่ 11. การตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้แต่ง อ.พิทักษ์ ศรีสุขใส
หน่วยที่ 12. การตลาดบริการ ผู้แต่ง รศ.ลัดดา วัจนะสาลิกากุล รศ.ดร.นพมาศ สุวชาติ รศ.ประภาศรี พงษ์ธนาพาณิช
หน่วยที่ 13. การจัดการตลาดเชิงกลยุทธ์และการจัดการการขาย ผู้แต่ง รศ.ดร.เชาว์ โรจนแสง
หน่วยที่ 14. กระบวนการกลุ่มและการทำงานเป็นคณะ ผู้แต่ง รศ.ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร รศ.ดร.ประดินันท์ อุปรมัย อ.ประมวญ บุณยะโหตระ
หน่วยที่ 15. การพัฒนาภาวะผู้นำ ผู้แต่ง ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รศ.สวนิต ยมาภัย รศ.นภาลัย สุวรรณธาดา รศ.สมพิศ คูศรีพิทักษ์ รศ.ธรรมรส โชติกุญชร อ.ประวีณ ณ นคร

32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีและการสอบบัญชี เล่ม 1

400 บาท

32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีและการสอบบัญชี (Information Technology Application in Accounting and Auditing ) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2558 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ.2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-160-756-2) เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-160-757-9) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-160-813-2)
หน่วยที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์อุทัยวรรณ จรุงวิภู
หน่วยที่ 2 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.กัญนิภ้ทธิ์ นิธิโรจน์ธนัท
หน่วยที่ 3 ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรทางการบัญชี ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.กัญนิภัทธิ์ นิธิโรจน์ธนัท
หน่วยที่ 4 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสอบบัญชีในกิจการที่ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ ผู้แต่ง อาจารย์นิติ จึงนิจนิรันดร์ 
หน่วยที่ 5 การทุจริตทางคอมพิวเตอร์และการควบคุม ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ศรัณย์ ชูเกียรติ
หน่วยที่ 6 การควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ ผู้แต่ง อาจารย์วันชัย พิทักษ์กรณ์
หน่วยที่ 7 การควบคุมเฉพาะระบบ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา
หน่วยที่ 8 การควบคุมฐานข้อมูลและคลังข้อมูล ผู้แต่ง  รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา

32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีและการสอบบัญชี เล่ม 1

350 บาท

32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีและการสอบบัญชี (Information Technology Application in Accounting and Auditing ) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2558 พิมครั้งที่ 5 พ.ศ.2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-160-756-2) เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-160-757-9) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-160-813-2)
หน่วยที่ 9 การควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา
หน่วยที่ 10 เทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการสอบบัญชี ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ประจิต หาวัตร
หน่วยที่ 11 การตรวจสอบการควบคุมทั่วไปและการควบคุมเฉพาะระบบ ผู้แต่ง อาจารย์วันชัย พิทักษ์กรณ์   
หน่วยที่ 12 การตรวจสอบวงจรรายได้ ผู้แต่ง อาจารย์บุญเกียรติ เตชะวรานนท์
หน่วยที่ 13 การตรวจสอบวงจรรายจ่ายและการตรวจสอบระบบสินทรัพย์ถาวร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ
หน่วยที่ 14 การตรวจสอบวงจรการผลิต ระบบเงินเดือนค่าแรงและวงจรบัญชีแยกประเภททั่วไปและการรายงานทางการเงิน ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ
หน่วยที่ 15 กรณีศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการสอบบัญชี ผู้แต่ง อาจารย์บุญเลิศ อิงคเวทย์ อาจารย์เบญจมาศ พงษ์เกษม

32444 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง เล่ม 1

250 บาท

32444 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง (Advanced Auditing and Internal Auditing) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2557 เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ.2562  (หน่วยที่ 1-5 ) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-160-598-8) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.2564 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-160-588-9) เล่ม 3 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561 (หน่วยที่ 11-15 )ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-160-582-7) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-160-610-7)
หน่วยที่ 1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.นนทพล นิ่นสมบุญ
หน่วยที่ 2 การพัฒนางานวิชาชีพสอบบัญชีมาตรฐานและจรรยาบรรณ ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาวาตรีหญิงอรชร โพธิสุข
หน่วยที่ 3 การวางแผนการตรวจสอบงบการเงิน ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร อาจารย์จุมพฎ ไพรรัตนากร
หน่วยที่ 4 การตรวจสอบวงจรรายได้และการรับเงิน ผู้แต่ง อาจารย์นพกร พรวิจิตรเจริญ 
หน่วยที่ 5 การตรวจสอบวงจรรายจ่ายและการจ่ายเงิน ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.วิทยา อรุณศิริเพช็ร อาจารย์สุดวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ

32444 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง เล่ม 2

250 บาท

32444 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง (Advanced Auditing and Internal Auditing) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2557 เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ.2562  (หน่วยที่ 1-5 ) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-160-598-8) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.2564 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-160-588-9) เล่ม 3 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561 (หน่วยที่ 11-15 )ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-160-582-7) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-160-610-7)
หน่วยที่ 6 การตรวจสอบวงจรการผลิต ผู้แต่ง อาจารย์สุวิมล กฤตยาเกียรณ์
หน่วยที่ 7 การตรวจสอบวงจรการลงทุน วงจรการจัดหาเงินและเรื่องอื่นๆ ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
หน่วยที่ 8 รายงานของผู้สอบบัญชี ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.วิทยา อรุณศิริเพช็ร อาจารย์จุมพฎ ไพรรัตนากร
หน่วยที่ 9 การพัฒนางานของวิชาชีพการตรวจสอบภายในจรรยาบรรณและมาตรฐาน ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณนิภา รอดวรรณะ
หน่วยที่ 10 การวางแผนการตรวจสอบภายใน ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิระ บุณยเนตร

32444 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง เล่ม 3

250 บาท

32444 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง (Advanced Auditing and Internal Auditing) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2557 เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ.2562  (หน่วยที่ 1-5 ) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-160-598-8) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.2564 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-160-588-9) เล่ม 3 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561 (หน่วยที่ 11-15 )ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-160-582-7) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-160-610-7)
หน่วยที่ 11 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ผู้แต่ง อาจารย์พรรณี วรวุฒิจงสถิต  
หน่วยที่ 12 การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้แต่ง อาจารย์สุวิมล กุลาเลิศ อาจารย์อำนวย อุทัยรังษี
หน่วยที่ 13 การตรวจสอบพิเศษ ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสาตราจารย์ ดร.วชิระ บุณยเนตร อาจารย์พรรณี วรวุฒิจงสถิต อาจารย์ ดร.วิทยา อรุณศิริเพช็ร อาจารย์สุดวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ อาจารย์สุวิมล กฤตยาเกียรณ์
หน่วยที่ 14 การรายงานและการติดตามผลการตรวจสอบภายใน ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิระ บุณยเนตร
หน่วยที่ 15 ประเด็นสำคัญอื่นด้านการตรวจสอบภายใน ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.นนทพล นิ่นสมบุญ

32445 การบัญชีระหว่างประเทศ เล่ม 1

400 บาท

32445 การบัญชีระหว่างประเทศ (International Accounting) พิมพ์ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2551 เล่ม 1 (หน่วยที่1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9789746433723 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9789746433730 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789746433747 
หน่วยที่ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชีระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.ดร.พรรณิภา รอดวรรณะ
หน่วยที่ 2. ปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อการบัญชีนานาชาติ ผู้แต่ง อ.ดร.สุภาพร เชิงเอี่ยม
หน่วยที่ 3. พัฒนาการทางการบัญชีนานาชาติ 1 ผู้แต่ง อ.นต.(ญ)อรชร โพธิสุข
หน่วยที่ 4. พัฒนาการทางการบัญชีนานาชาติ 2 ผู้แต่ง อ.นต.(ญ)อรชร โพธิสุข
หน่วยที่ 5. ความสอดคล้องกันของการบัญชีระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.กัลยาภรณ์ ปานมะเริง เบอร์ค
หน่วยที่ 6. การรายงานทางการเงินของธุรกิจระหว่างประเทศ ผู้แต่ง ผศ.สมชาย ศุภธาดา
หน่วยที่ 7. การวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทข้ามชาติ ผู้แต่ง ผศ.สมชาย ศุภธาดา
หน่วยที่ 8. การบัญชีบริหารสำหรับบริษัทข้ามชาติ ผู้แต่ง อ.ดร.มนตรี ช่วยชู

32445 การบัญชีระหว่างประเทศ เล่ม 2

350 บาท

32445 การบัญชีระหว่างประเทศ (International Accounting) พิมพ์ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2551 เล่ม 1 (หน่วยที่1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9789746433723 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9789746433730 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789746433747
หน่วยที่ 9. การเปลี่ยนแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ ผู้แต่ง รศ.กัลยาณี กิตติจิตต์
หน่วยที่ 10. การรวมธุรกิจระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.ดร.สุภาพร เชิงเอี่ยม
หน่วยที่ 11. การบัญชีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระดับราคา ผู้แต่ง ดร.พรรณิภา รอดวรรณะ
หน่วยที่ 12. ภาษีธุรกิจระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.นุชนาฎ ตั้งจิตต์ศุภร อ.ดร.พนิต ธีรภาวงศ์
หน่วยที่ 13. การวางแผนภาษีสำหรับบริษัทข้ามชาติ ผู้แต่ง ดร.พนิต ธีรภาพวงศ์
หน่วยที่ 14. การบัญชีสำหรับการบริหารความเสี่ยงจากธุรกรรมระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.ดร.มนตรี ช่วยชู อ.
ปานจิตร จิตวิริยะยิ่งยง อ.สุนทรี ไตรสารวัฒนะ
หน่วยที่ 15. การบัญชีเพื่อสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล

32446 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง เล่ม 1

350 บาท

32446 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง (Advanced Managerial Accounting) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563  พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564   เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท  ISBN 978-616-162-364-7   เล่ม 2 (หน่วยที่ 8 -15)  ราคา 400 บาท   ISBN 978-616-162-365-4   แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท ISBN 978-616-162-366-1
หน่วยที่ 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูงและการจัดการต้นทุนเชิงกลยุทธ์  ผู้แต่ง รศ.นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ (ผู้เขียนเดิม)  อาจารย์เบญจมาศ จันอำรุง (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 2. การออกแบบระบบบัญชีเพื่อการจัดการเชิงกลยุทธ์  ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
หน่วยที่ 3. การวิเคราะห์พฤติกรรมต้นทุนเพื่อการจัดการ  ผู้แต่ง รศ.ดุษณีย์ ส่องเมือง
หน่วยที่ 4. การวางแผนกำไรและการควบคุม  ผู้แต่ง รศ.กัลยาณี กิตติจิตต์
หน่วยที่ 5. การวิเคราะห์และการรายงานผลต่างเพื่อการจัดการ  ผู้แต่ง รศ.พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย
หน่วยที่ 6. การบัญชีตามความรับผิดชอบและการประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์  ผู้แต่ง รศ.ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์  รศ.สุชาดา สถาวรวงศ์  รศ.นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ  รศ.พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย
หน่วยที่ 7. การรายงานความยั่งยืนและการรายงานเชิงบูรณาการ  ผู้แต่ง รศ.ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์ 

32446 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง เล่ม 2

400 บาท

32446 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง (Advanced Managerial Accounting) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563  พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564   เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท  ISBN 978-616-162-364-7   เล่ม 2 (หน่วยที่ 8 -15)  ราคา 400 บาท   ISBN 978-616-162-365-4   แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท ISBN 978-616-162-366-1
หน่วยที่ 8. การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าและต้นทุนตามวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์  ผู้แต่ง อาจารย์สมทรง ค้าขาย
หน่วยที่ 9. การจัดการต้นทุนโดยบริหารฐานกิจกรรม  ผู้แต่ง อาจารย์สมทรง ค้าขาย (ผู้เขียนเดิม)  รศ.ศรีสุดา อาชวานันทกุล (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 10. การจัดการคุณภาพโดยรวมและต้นทุนคุณภาพ  ผู้แต่ง รศ.ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์
หน่วยที่ 11. การจัดการต้นทุนตามเป้าหมาย  ผู้แต่ง ผศ.วิมล รอดเพ็ชร (ผู้เขียนเดิม)  รศ.ศรีสุดา อาชวานันทกุล (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 12. ผลิตภาพและทฤษฎีข้อจำกัด  ผู้แต่ง รศ.ศรีสุดา อาชวานันทุกล
หน่วยที่ 13. การจัดจ้างจากภายนอกกิจการและการใช้บริการร่วมกัน  ผู้แต่ง อาจารย์ลักษณะน้อย พึ่งรัศมี  อาจารย์ ดร.จอมใจ แซมเพชร
หน่วยที่ 14. การบัญชีสำหรับการจัดการแบบลีน  ผู้แต่ง รศ.สุชาดา สถาวรวงศ์
หน่วยที่ 15. กรณีศึกษาเกี่ยวกับการบัญชีเพื่อการจัดการ  ผู้แต่ง อาจารย์พรรณี วรวุฒิจงสถิต (ผู้เขียนเดิม)  อาจารย์ ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ (ผู้ปรับปรุง)

32447 การบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร เล่ม 1

400 บาท

32447 การบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร (Tax Accounting and Tax Planning) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8 ) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-161-551-2) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-552-9) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-161-586-4)
หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีภาษีอากร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์กัลยาณี กิตติจิตต์ (ผู้เขียนเดิม) รองศาสตราจารย์นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ
หน่วยที่ 2 การบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผู้แต่ง อาจารย์กุสุมา มีกรุณา (ผู้เขียนเดิม) รองศาสตราจารย์ธัญญรัศน์ วศวรรณวัฒน์ (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 3 การบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคล ผู้แต่ง อาจารย์สุรชัย สุกปลั่ง (ผู้เขียนเดิม) รองศาสตราจารย์ดลพร บุญพารอด (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 4 การบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานกำไรสุทธิ ผู้แต่ง อาจารย์สุวรรณี ศิริพรพิทักษ์ (ผู้เขียนเดิม) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย (ผู้ปรับปรุง) 
หน่วยที่ 5 การบัญชีภาษีเงินได้หัก ฌ ที่จ่าย ผู้แต่ง อาจารย์สุวรรณี ศิริพรพิทักษ์ (ผู้เขียนเดิม) อาจารย์พงารัตน์ จินดาพล (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 6 การบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์สุขุมาลย์ ชำนิจ (ผู้เขียนเดิม) อาจารย์จัก พิริยะพรสิริ (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 7 การบัญชีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ ผู้แต่ง อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (ผู้เขียนเดิม) อาจารย์วันดีสิริพฤกษา (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 8 การบัญชีภาษีอากรเกี่ยวกับธุรกรรมระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

32447 การบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร เล่ม 2

350 บาท

32447 การบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร (Tax Accounting and Tax Planning) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8 ) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-161-551-2) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-552-9) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-161-586-4)
หน่วยที่ 9 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวางแผนภาษีอากร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์กัลยาณี กิตติจิตต์ (ผู้เขียนเดิม) รองศาสตราจารย์นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 10  การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผู้แต่ง อาจารย์กุสุมา มีกรุณา (ผู้เขียนเดิม) รองศาสตราจารย์ธัญญรัศน์ วศวรรณวัฒน์ (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 11 การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล ผู้แต่ง อาจารย์สุรชัย สุกปลั่ง (ผู้เขียนเดิม) รองศาสตราจารย์ดลพร บุญพารอด (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 12 การวางแผนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ผู้แต่ง อาจารย์ทิพวรรณ ชยุติมันต์ (ผู้เขียนเดิม) อาจารย์พงารัตน์ จินดาพล (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 13 การวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์สุขุมาลย์ ชำนิจ (ผู้เขียนเดิม) อาจารย์จัก พิริยะพรสิริ (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 14 การวางแผนภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ ผู้แต่ง อาจารย์ทิพวรรณ ชยุติมันต์ (ผู้เขียนเดิม) อาจารย์วันดี สิริพฤกษา (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 15 การวางแผนภาษีอากรของธุรกรรมระหว่างประเทศและกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

32448 การศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจ เล่ม 1

350 บาท

32448 การศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจ (Feasibility Study and Business Research) พิมพ์ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165055185 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165055277แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165055192
หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการธุรกิจ ผู้แต่ง รศ.ฐาปนา ฉิ่นไพศาล
หน่วยที่ 2 สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อโครงการ ผู้แต่ง อ.พรรณงาม อารยวุฒิ
หน่วยที่ 3 การศึกษาความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์ ผู้แต่ง ผศ.ดวงกมล วิลาวรรณ 
หน่วยที่ 4 การศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด ผู้แต่ง รศ.ดร.ธัญปวีณ์ รัตน์พงศ์พร
หน่วยที่ 5 การศึกษาความเป็นไปได้ทางการผลิต ผู้แต่ง รศ.สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ
หน่วยที่ 6 การศึกษาความเป็นไปได้ทางการจัดการ ผู้แต่ง รศ.ณรงศักดิ์ บุญเลิศ
หน่วยที่ 7 การวิเคราะห์โครงการด้านการเงิน ผู้แต่ง รศ.ฐาปนา ฉิ่นไพศาล

32448 การศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจ เล่ม 2

400 บาท

32448 การศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจ (Feasibility Study and Business Research) พิมพ์ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165055185 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165055277แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165055192
หน่วยที่ 8 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัยทางธุรกิจ ผู้แต่ง รศ.สรชัย พิศาลบุตร
หน่วยที่ 9 การวิจัยเชิงสำรวจ ผู้แต่ง รศ.ดร.สรชัย พิศาลบุตร
หน่วยที่ 10 การเลือกสิ่งตัวอย่างและการสร้างเครื่องมือสำหรับการวิจัยเชิงสำรวจ ผู้แต่ง รศ.ดร.สรชัย พิศาลบุตร
หน่วยที่ 11 การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้แต่ง อ.จรีรัตน์ อินทรจำนงค์
หน่วยที่ 12 การวิจัยเชิงทดลอง ผู้แต่ง รศ.ดร.วินัย รังสินันท์
หน่วยที่ 13 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้แต่ง ผศ.ดร.รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์
หน่วยที่ 14 รายงานการวิจัย ผู้แต่ง รศ.ดร.วินัย รังสินันท์
หน่วยที่ 15 ปัญหาและจรรยาบรรณในการทำวิจัยทางธุรกิจ ผู้แต่ง อ.จรีรัตน์ อินทรจำนงค์

32449 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ เล่ม 1

400 บาท

32449 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ (Business Building and Entrepreneurship) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2560 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161600259 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161600266 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 9786161600341
หน่วยที่ 1. แนวคิดการสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ ผู้แต่ง รศ.ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์
หน่วยที่ 2. การแสวงหาโอกาส การประเมินโอกาสและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ ผู้แต่ง รศ.สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ
หน่วยที่ 3. การศึกษาความเป็นไปได้ของการประกอบธุรกิจ ผู้แต่ง รศ.ฐาปนา ฉิ่นไพศาล
หน่วยที่ 4. การวางแผนกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ผู้แต่ง รศ.ธนชัย ยมจินดา
หน่วยที่ 5. รูปแบบการจัดตั้งธุรกิจและการจัดหาเงินทุน ผู้แต่ง รศ.ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์
หน่วยที่ 6. การจัดองค์การสำหรับการประกอบธุรกิจ ผู้แต่ง รศ.ธนชัย ยมจินดา
หน่วยที่ 7. การจัดการการตลาดสำหรับผู้ประกอบการ ผู้แต่ง ผศ.พิมพา หิรัญกิตติ
หน่วยที่ 8. การจัดการการผลิตและดำเนินงานสำหรับผู้ประกอบการ ผู้แต่ง รศ.สมชาย หิรัญกิตติ

32449 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ เล่ม 2

350 บาท

32449 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ (Business Building and Entrepreneurship) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2560 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161600259 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161600266 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 9786161600341
หน่วยที่ 9. การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้ประกอบการ ผู้แต่ง รศ.ดร.จินตนา ธนวิบูลย์ชัย
หน่วยที่ 10. การจัดการการเงินสำหรับผู้ประกอบการ ผู้แต่ง อ.พิเชษฐ์ สิทธิโชคชัยกุล
หน่วยที่ 11. การจัดการความเสี่ยงสำหรับผู้ประกอบการ ผู้แต่ง รศ.ศรีธนา บุญญเศรษฐ์
หน่วยที่ 12. การจัดทำแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ ผู้แต่ง อ.พรชัย ศักดานุวัฒน์วงศ์
หน่วยที่ 13. การประเมินผลประกอบการ ผู้แต่ง รศ.สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ
หน่วยที่ 14. ภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ ผู้แต่ง รศ.สุขุมาลย์ ชำนิจ
หน่วยที่ 15. จริยธรรมทางธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคมและธรรมาภิบาลของผู้ประกอบการ ผู้แต่ง อ.พรชัย ศักดานุวัฒน์วงศ์

32450 ธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดระหว่างประเทศ เล่ม 1

400 บาท

32450 ธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดระหว่างประเทศ (International Business and International Marketing) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161602918 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161603021 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161602987
หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.ปิยะดา พิศาลบุตร
หน่วยที่ 2 สิ่งแวดล้อมของธุรกิจระหว่างประเทศ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว
หน่วยที่ 3 ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ ผู้แต่ง รศ.ศิริพร สัจจานันท์
หน่วยที่ 4 กลยุทธ์และโครงสร้างองค์การธุรกิจระหว่างประเทศ ผู้แต่ง รศ.สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ
หน่วยที่ 5 กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.ยุพิน พิทยาวัฒนชัย
หน่วยที่ 6 การจัดการการผลิตและโซ่อุปทานระหว่างประเทศ ผู้แต่ง รศ.สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ
หน่วยที่ 7 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.ปิยะดา พิศาลบุตร
หน่วยที่ 8 การจัดการการเงินระหว่างประเทศ ผู้แต่ง รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต

32445 การบัญชีระหว่างประเทศ เล่ม 2

350 บาท

32445 การบัญชีระหว่างประเทศ (International Accounting) พิมพ์ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2551 เล่ม 1 (หน่วยที่1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9789746433723 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9789746433730 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789746433747
หน่วยที่ 9. การเปลี่ยนแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ ผู้แต่ง รศ.กัลยาณี กิตติจิตต์
หน่วยที่ 10. การรวมธุรกิจระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.ดร.สุภาพร เชิงเอี่ยม
หน่วยที่ 11. การบัญชีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระดับราคา ผู้แต่ง ดร.พรรณิภา รอดวรรณะ
หน่วยที่ 12. ภาษีธุรกิจระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.นุชนาฎ ตั้งจิตต์ศุภร อ.ดร.พนิต ธีรภาวงศ์
หน่วยที่ 13. การวางแผนภาษีสำหรับบริษัทข้ามชาติ ผู้แต่ง ดร.พนิต ธีรภาพวงศ์
หน่วยที่ 14. การบัญชีสำหรับการบริหารความเสี่ยงจากธุรกรรมระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.ดร.มนตรี ช่วยชู อ.
ปานจิตร จิตวิริยะยิ่งยง อ.สุนทรี ไตรสารวัฒนะ
หน่วยที่ 15. การบัญชีเพื่อสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล

32446 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง เล่ม 1

350 บาท

32446 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง (Advanced Managerial Accounting) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563  พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564   เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท  ISBN 978-616-162-364-7   เล่ม 2 (หน่วยที่ 8 -15)  ราคา 400 บาท   ISBN 978-616-162-365-4   แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท ISBN 978-616-162-366-1
หน่วยที่ 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูงและการจัดการต้นทุนเชิงกลยุทธ์  ผู้แต่ง รศ.นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ (ผู้เขียนเดิม)  อาจารย์เบญจมาศ จันอำรุง (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 2. การออกแบบระบบบัญชีเพื่อการจัดการเชิงกลยุทธ์  ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
หน่วยที่ 3. การวิเคราะห์พฤติกรรมต้นทุนเพื่อการจัดการ  ผู้แต่ง รศ.ดุษณีย์ ส่องเมือง
หน่วยที่ 4. การวางแผนกำไรและการควบคุม  ผู้แต่ง รศ.กัลยาณี กิตติจิตต์
หน่วยที่ 5. การวิเคราะห์และการรายงานผลต่างเพื่อการจัดการ  ผู้แต่ง รศ.พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย
หน่วยที่ 6. การบัญชีตามความรับผิดชอบและการประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์  ผู้แต่ง รศ.ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์  รศ.สุชาดา สถาวรวงศ์  รศ.นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ  รศ.พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย
หน่วยที่ 7. การรายงานความยั่งยืนและการรายงานเชิงบูรณาการ  ผู้แต่ง รศ.ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์ 

32446 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง เล่ม 2

400 บาท

32446 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง (Advanced Managerial Accounting) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563  พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564   เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท  ISBN 978-616-162-364-7   เล่ม 2 (หน่วยที่ 8 -15)  ราคา 400 บาท   ISBN 978-616-162-365-4   แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท ISBN 978-616-162-366-1
หน่วยที่ 8. การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าและต้นทุนตามวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์  ผู้แต่ง อาจารย์สมทรง ค้าขาย
หน่วยที่ 9. การจัดการต้นทุนโดยบริหารฐานกิจกรรม  ผู้แต่ง อาจารย์สมทรง ค้าขาย (ผู้เขียนเดิม)  รศ.ศรีสุดา อาชวานันทกุล (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 10. การจัดการคุณภาพโดยรวมและต้นทุนคุณภาพ  ผู้แต่ง รศ.ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์
หน่วยที่ 11. การจัดการต้นทุนตามเป้าหมาย  ผู้แต่ง ผศ.วิมล รอดเพ็ชร (ผู้เขียนเดิม)  รศ.ศรีสุดา อาชวานันทกุล (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 12. ผลิตภาพและทฤษฎีข้อจำกัด  ผู้แต่ง รศ.ศรีสุดา อาชวานันทุกล
หน่วยที่ 13. การจัดจ้างจากภายนอกกิจการและการใช้บริการร่วมกัน  ผู้แต่ง อาจารย์ลักษณะน้อย พึ่งรัศมี  อาจารย์ ดร.จอมใจ แซมเพชร
หน่วยที่ 14. การบัญชีสำหรับการจัดการแบบลีน  ผู้แต่ง รศ.สุชาดา สถาวรวงศ์
หน่วยที่ 15. กรณีศึกษาเกี่ยวกับการบัญชีเพื่อการจัดการ  ผู้แต่ง อาจารย์พรรณี วรวุฒิจงสถิต (ผู้เขียนเดิม)  อาจารย์ ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ (ผู้ปรับปรุง)

32447 การบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร เล่ม 1

400 บาท

32447 การบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร (Tax Accounting and Tax Planning) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8 ) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-161-551-2) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-552-9) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-161-586-4)
หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีภาษีอากร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์กัลยาณี กิตติจิตต์ (ผู้เขียนเดิม) รองศาสตราจารย์นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ
หน่วยที่ 2 การบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผู้แต่ง อาจารย์กุสุมา มีกรุณา (ผู้เขียนเดิม) รองศาสตราจารย์ธัญญรัศน์ วศวรรณวัฒน์ (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 3 การบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคล ผู้แต่ง อาจารย์สุรชัย สุกปลั่ง (ผู้เขียนเดิม) รองศาสตราจารย์ดลพร บุญพารอด (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 4 การบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานกำไรสุทธิ ผู้แต่ง อาจารย์สุวรรณี ศิริพรพิทักษ์ (ผู้เขียนเดิม) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย (ผู้ปรับปรุง) 
หน่วยที่ 5 การบัญชีภาษีเงินได้หัก ฌ ที่จ่าย ผู้แต่ง อาจารย์สุวรรณี ศิริพรพิทักษ์ (ผู้เขียนเดิม) อาจารย์พงารัตน์ จินดาพล (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 6 การบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์สุขุมาลย์ ชำนิจ (ผู้เขียนเด