71701 การจัดการความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร เล่ม 1

400 บาท

71701 การจัดการความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร (Management of Food Security and Safety ) เล่ม 1พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560  (หน่วยที่ 1-4) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-161-201-6) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2559 (หน่วยที่ 5-10) ราคา 600 บาท (ISBN 978-616-161-163-7) เล่ม 3 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-161-224-5)
หน่วยที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหาร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ สีสังข์ อาจารย์พึงพิศ ดุลยพัชร์  
หน่วยที่ 2 การจัดการการผลิตการเกษตรเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ สีสังข์ อาจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ กรรณนุช
หน่วยที่ 3 สารพิษตกค้าง สารปนเปื้อน สารเจือปนและสิ่งแปลกปลอมในผลิตผลการเกษตร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีสักดิ์ สุนทรไชย  
หน่วยที่ 4 การผลิตการเกษตรเพื่อการค้าและอุตสาหกรรมอาหาร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ สีสังข์ อาจารย์ ดร.ชาญชัย ไวเหลืองอรเอก  

71701 การจัดการความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร เล่ม 2

600 บาท

71701 การจัดการความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร (Management of Food Security and Safety ) เล่ม 1พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560  (หน่วยที่ 1-4) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-161-201-6) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2559 (หน่วยที่ 5-10) ราคา 600 บาท (ISBN 978-616-161-163-7) เล่ม 3 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-161-224-5)
หน่วยที่ 5 การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอุตสาหกรรมเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.พลสราญ สราญรมย์ อาจารย์ ดร.ดำรงวุฒิ อ่อนวิมล อาจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ กรรณนุช
หน่วยที่ 6 การจัดการการผลิตผักและผลไม้เพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.พลสราญ สราญรมย์ 
หน่วยที่ 7 การจัดการผลิตผลพืชหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อการค้าและอุตสาหกรรม ผู้แต่ง ศาสตราอาจารย์ ดร.จริงแท้ ศิริพานิช อาจารย์ ดร.ธืรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์
หน่วยที่ 8 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีกเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑิชา พุทซาคำ
หน่วยที่ 9 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.วรินธร มณีรัตน์
หน่วยที่ 10 การจัดการการผลิตปศุสัตว์เพื่อการค้าและอุตสาหกรรม ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.ชาญชัย ไวเหลืองอรเอก อาจารย์ ดร.ศรชัย สินสุวรรณ

71701 การจัดการความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร เล่ม 3

500 บาท

71701 การจัดการความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร (Management of Food Security and Safety ) เล่ม 1พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560  (หน่วยที่ 1-4) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-161-201-6) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2559 (หน่วยที่ 5-10) ราคา 600 บาท (ISBN 978-616-161-163-7) เล่ม 3 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-161-224-5)
หน่วยที่ 11 การจัดการการผลิตสัตว์น้ำเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์  
หน่วยที่ 12 การจัดการผลิตผลสัตว์น้ำเพื่อการค้าและอุตสาหกรรม ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.นันทิยา อุ่นประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา พัฒธนารักษ์ ผู้ช่วยศาสตจราจารย์ ดร.จิตติมา กันตนามัลลกุล
หน่วยที่ 13 การจัดการผลผลิตการเกษตรเพื่อคุณค่าทางอาหารและโภชนาการ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.วศินา จันทรศิริ อาจารย์สุจิตต์ สารีพันธ์
หน่วยที่ 14 การจัดการห่วงโซ่อาหารเพื่อความมั่นคงทางอาหาร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.วศินา จันทรศิริ
หน่วยที่ 15 คุณธรรมและจริยธรรมของผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่อาหาร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย หฤทัยธนาสันติ์

71705 สัมมนาประเด็นการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ เล่ม 1

500 บาท

71705 สัมมนาประเด็นการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ (Seminar in Food System Management for Nutrition Issues) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-162-639-6) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-162-615-0) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-162-653-2)
หน่วยที่ 1  ระบบนิเวศอาหาร ผู้แต่ง รศ. บำเพ็ญ เขียวหวาน อ.ดร.สายน้ำผึ้ง ทองใส อ.ดร.วรรณารัตน์ ลีสุขสวัสดิ์
หน่วยที่ 2  การจัดการวัตถุดิบในระบบห่วงโซ่อาหารเพื่อสุขภาพและโภชนาการ ผู้แต่ง ผศ. ดร.จรรยา สิงห์คำ ผศ.ดร.ปริชาติ ดิษฐกิจ ผศ.ดร.วรินธร มณีรัตน์ อ.นสพ.ปรีชา เอกธรรมสุทธิ์ อ.นสพ.อภิรักษ์ กิมะวณิช
หน่วยที่ 3  การจัดการผลิตและแปรรูปอาหารเพื่อสุขภาพและโภชนาการ ผู้แต่ง รศ ดร.เรียม ศรชัย สินสุวรรณอ.ดร.สุพัชชา ขับกล่อมส่ง อ.ดร.ภาวินี อินทร์มณี
หน่วยที่ 4  ปัญหาโภชนาการ พฤติกรรมการบริโภคอาหารและสิ่งแวดล้อมด้านอาหาร ผู้แต่ง รศ.ดร.สำอาง สืบสมาน
หน่วยที่ 5  การจัดการเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจอาหาร ผู้แต่ง  รศ.ดร.อนุชา ภูริพันธุ์ภิญโญ

71705 สัมมนาประเด็นการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ เล่ม 2

500 บาท

71705 สัมมนาประเด็นการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ (Seminar in Food System Management for Nutrition Issues) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-162-639-6) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-162-615-0) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-162-653-2)
หน่วยที่ 6  การจัดการตลาดในธุรกิจอาหาร ผู้แต่ง รศ.ดร.อนุชา ภูริพันธุ์ภิญโญ
หน่วยที่ 7  การจัดการด้านอาหารและโภชนาการในระดับครอบครัวและระดับชุมชน ผู้แต่ง รศ.ดร.วศินา จันทรศิริ
หน่วยที่ 8  การจัดการระบบอาหารบริการในสถานศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ
หน่วยที่ 9  การจัดการระบบอาหารในสถานพยาบาล ผู้แต่ง ผศ ดร.ชนิดา ปโชติการ อ.พัชรวีร์ ทันละกิจ
หน่วยที่ 10 การจัดการระบบอาหารในธุรกิจร้านอาหาร ผู้แต่ง รศ. ดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ

71705 สัมมนาประเด็นการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ เล่ม 3

500 บาท

71705 สัมมนาประเด็นการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ (Seminar in Food System Management for Nutrition Issues) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-162-639-6) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-162-615-0) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-162-653-2)
หน่วยที่ 11 การจัดการระบบอาหารในสถานประกอบกิจการ ผู้แต่ง รศ. ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย  
หน่วยที่ 12 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการระบบอาหารเพื่อสุขภาพ ผู้แต่ง รศ.ดร.วศินา จันทรศิริหน่วยที่ 13 การจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ ผู้แต่ง อ.สุจิตต์ สาลีพันธ์
หน่วยที่ 14 การคิดเชิงวิพากย์ และแหล่งทรัพยากรสารสนเทศในการสืบค้นองค์ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ ผู้แต่ง รศ.ดร.สำอาง สืบสมาน
หน่วยที่ 15 การจัดการความรู้และการถอดบทเรียนเพื่อสุขภาพและโภชนาการ ผู้แต่ง รศ.ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย อ.ประภา คงปัญญา

73711 จิตวิทยาครอบครัวและครอบครัวศึกษา เล่ม 1

400 บาท

73711จิตวิทยา ครอบครัวและครอบครัวศึกษา (Family Psychology and Family Studies) พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2560 เล่ม 1  (หน่วยที่ 1-4) ราคา 400 บาท ISBN 9789746434928 เล่ม 2  (หน่วยที่ 5-7) ราคา 300 บาท ISBN 9789746435369 เล่ม 3  (หน่วยที่ 8-11) ราคา 400 บาท ISBN 9789746435734 เล่ม 4 (หน่วยที่ 12-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746436083 แนวการศึกษาราคา 300 บาท 
หน่วยที่ 1. แนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยาครอบครัวและครอบครัวศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.จิตตินันท์ เดชะคุปต์
หน่วยที่ 2. วิวัฒนาการและลักษณะของครอบครัว ผู้แต่ง ผศ.ชุษณะ รุ่งปัจฉิม
หน่วยที่ 3. วงจรชีวิตครอบครัวและการสร้างครอบครัว ผู้แต่ง รศ.ประกายรัตน์ ภัทรธิติ ผศ.กมลา แสงสีทอง
หน่วยที่ 4. บทบาทและสัมพันธภาพในครอบครัว ผู้แต่ง ผศ.ดร. สุวัฒนา วิบูลย์เศรษฐ์

73711 จิตวิทยาครอบครัวและครอบครัวศึกษา เล่ม 2

300 บาท

73711จิตวิทยา ครอบครัวและครอบครัวศึกษา (Family Psychology and Family Studies)พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2558 เล่ม 1  (หน่วยที่ 1-4) ราคา 400 บาท ISBN 9789746434928 เล่ม 2  (หน่วยที่ 5-7) ราคา 300 บาท ISBN 9789746435369 เล่ม 3  (หน่วยที่ 8-11) ราคา 400 บาท ISBN 9789746435734 เล่ม 4 (หน่วยที่ 12-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746436083 แนวการศึกษาราคา 300 บ
หน่วยที่ 5. ระบบครอบครัวกับระบบสังคม ผู้แต่ง ศ.ดร.จรรจา สุวรรณทัต
หน่วยที่ 6. การอบรมขัดเกลาทางสังคมของครอบครัว ผู้แต่ง ผศ.งามตา วนินทานนท์ อ.ดร.นพวรรณ โชติบัณฑ์ อ.ดร.วัลภา สบายยิ่ง
หน่วยที่ 7. การเปลี่ยนแปลงของสังคมและการปรับตัวในครอบครัว ผู้แต่ง รศ.พญ. ศิริกุล อิศรานุรักษ์

73711 จิตวิทยาครอบครัวและครอบครัวศึกษา เล่ม 4

400 บาท

73711จิตวิทยา ครอบครัวและครอบครัวศึกษา (Family Psychology and Family Studies) พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2556 เล่ม 1  (หน่วยที่ 1-4) ราคา 400 บาท ISBN 9789746434928 เล่ม 2  (หน่วยที่ 5-7) ราคา 300 บาท ISBN 9789746435369 เล่ม 3  (หน่วยที่ 8-11) ราคา 400 บาท ISBN 9789746435734 เล่ม 4 (หน่วยที่ 12-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746436083 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 12. การวิจัยด้านครอบครัวและการนำผลวิจัยไปใช้ ผู้แต่ง ศ.ดร.จรรจา สุวรรณทัต
หน่วยที่ 13. ระบบสารสนเทศเพื่อครอบครัวศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.จิตตินันท์ เดชะคุปต์
หน่วยที่ 14. เครือข่ายครอบครัว ผู้แต่ง รศ.บุญเสริม หุตะแพทย์
หน่วยที่ 15. นโยบายครอบครัว ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุวัฒนา วิบูลย์เศรษฐ์

73711 จิตวิทยาครอบครัวและครอบครัวศึกษา เล่ม 3

400 บาท

73711จิตวิทยา ครอบครัวและครอบครัวศึกษา (Family Psychology and Family Studies) พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2553 เล่ม 1  (หน่วยที่ 1-4) ราคา 400 บาท ISBN 9789746434928 เล่ม  (หน่วยที่ 5-7) ราคา 300 บาท ISBN 9789746435369 เล่ม 3  (หน่วยที่ 8-11) ราคา 400 บาท ISBN 9789746435734 เล่ม 4  (หน่วยที่ 12-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746436083 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 8. การประเมินครอบครัว ผู้แต่ง อ.ดร.ทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิล
หน่วยที่ 9. ปัญหาครอบครัวและแนวทางการจัดการ ผู้แต่ง รศ.บุญเสริม หุตะแพทย์
หน่วยที่ 10. การเสริมสร้างความมั่นคงของครอบครัว ผู้แต่ง รศ.ดร.ศรีทับทิม(รัตนโกศล) พานิชพันธ์
หน่วยที่ 11. การพิทักษ์สิทธิของครอบครัว ผู้แต่ง รศ.ดร.ศรีทับทิม(รัตนโกศล) พานิชพันธ์

73712 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการบริหารการพัฒนา เล่ม 1

600 บาท

73712 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการบริหารการพัฒนา (Social Change and Development Administration) พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.2557เล่ม1 (หน่วยที่ 1-6) ราคา 600 บาท ISBN 9789746436984 เล่ม 2 (หน่วยที่ 7-10)ราคา 400 บาท  ISBN 9789746436991 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15)ราคา 500 บาท ISBN 9789746437004 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 1 สังคมและการเปลี่ยนแปลงของสังคม ผู้แต่ง ผศ.เฉลียว ฤกษ์รุจิพิมล
หน่วยที่ 2 ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงของสังคม ผู้แต่ง รศ.สุริชัย หวันแก้ว
หน่วยที่ 3 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุรพร เสี้ยนสลาย
หน่วยที่ 4 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ผู้แต่ง อ.ดร.มนูญ โต๊ะยามา
หน่วยที่ 5 การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครอง ผู้แต่ง รศ.ดร.สมเดช สิทธิพงศ์พิทยา
หน่วยที่ 6 การเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง รศ.ดร.ชินรัตน์ สมสืบ

73712 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการบริหารการพัฒนา เล่ม 2

400 บาท

73712 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการบริหารการพัฒนา (Social Change and Development Administration) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2552 เล่ม1 (หน่วยที่ 1-6) ราคา 600 บาท ISBN 9789746436984 เล่ม 2 (หน่วยที่ 7-10)ราคา 400 บาท  ISBN 9789746436991 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15)ราคา 500 บาท ISBN 9789746437004 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 7 แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา ผู้แต่ง ผศ.ชุษณะ รุ่งปัจฉิม
หน่วยที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ผู้แต่ง อ.ดร.ชำนาญ วัฒนศิริ
หน่วยที่ 9 ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม ผู้แต่ง ผศ.ชุษณะ รุ่งปัจฉิม
หน่วยที่ 10 การพัฒนาสังคมเปรียบเทียบ ผู้แต่ง อ.ดร.ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์

73712 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการบริหารการพัฒนา เล่ม 3

500 บาท

73712 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการบริหารการพัฒนา (Social Change and Development Administration) พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.2557 เล่ม1 (หน่วยที่ 1-6) ราคา 600 บาท ISBN 9789746436984 เล่ม 2 (หน่วยที่ 7-10)ราคา 400 บาท  ISBN 9789746436991 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15)ราคา 500 บาท ISBN 9789746437004 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 11 แนวคิดว่าด้วยการบริหารการพัฒนา ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุรพร เสี้ยนสลาย
หน่วยที่ 12 กระบวนการวางแผนกลยุทธ์การพัฒนา ผู้แต่ง อ.ดร.อุทิศ ขาวเธียร
หน่วยที่ 13 การนำนโยบายและแผนงานพัฒนาสู่ภาคปฏิบัติ ผู้แต่ง รศ.ดร.ชินรัตน์ สมสืบ
หน่วยที่ 14 การประเมินผลนโยบายและโครงการพัฒนา ผู้แต่ง รศ.ดร.สมเดช สิทธิพงศ์พิทยา
หน่วยที่ 15 ทางเลือกการพัฒนาสังคมไทย ผู้แต่ง ศ.พิเศษ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี อ.กุลภา โภคสวัสดิ์

73721 เศรษฐศาสตร์ครอบครัว เล่ม 1

300 บาท

73721 เศรษฐศาสตร์ครอบครัว (Family Economics) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2550 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-3) ราคา 300 บาท ISBN 9789746437110 เล่ม 2 (หน่วยที่ 4-7) ราคา 400 บาท ISBN 9789746437127 เล่ม 3 (หน่วยที่ 8-11) ราคา 400 บาท ISBN 9789746437134 เล่ม 4 (หน่วยที่ 12-15) ราคา 400 บาท (ISBN 9789746437141) แนวการศึกษาราคา 300 บาท (ISBN)
หน่วยที่ 1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ครอบครัว ผู้แต่ง รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธนวิบูลย์ชัย รศ.พูนศิริ วัจนะภูมิ
หน่วยที่ 2. ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์กับเศรษฐศาสตร์ครอบครัว ผู้แต่ง รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธนวิบูลย์ชัย
หน่วยที่ 3. เศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพชีวิตของครอบครัว ผู้แต่ง รศ.ประหยัด สายวิเชียร

73721 เศรษฐศาสตร์ครอบครัว เล่ม 2

400 บาท

73721 เศรษฐศาสตร์ครอบครัว (Family Economics) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2550 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-3) ราคา 300 บาท ISBN 9789746437110 เล่ม 2 (หน่วยที่ 4-7) ราคา 400 บาท ISBN 9789746437127 เล่ม 3 (หน่วยที่ 8-11) ราคา 400 บาท ISBN 9789746437134 เล่ม 4 (หน่วยที่ 12-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-974-643-714-1) แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 4. เศรษฐศาสตร์ครอบครัวกับวงจรชีวิตครอบครัว ผู้แต่ง รศ.ดร.จิตตินันท์ เดชะคุปต์
หน่วยที่ 5. เศรษฐศาสตร์ครอบครัวกับพฤติกรรมผู้บริโภค ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุภาพ ฉัตราภรณ์ รศ.พูนศิริ วัจนะภูมิ 
หน่วยที่ 6. เศรษฐศาสตร์ครอบครัวกับการตัดสินใจของผู้บริโภค ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุภาพ ฉัตราภรณ์
หน่วยที่ 7. สิทธิและการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้แต่ง รศ.ดร.เสาวพร เมืองแก้ว

73721 เศรษฐศาสตร์ครอบครัว เล่ม 3

400 บาท

73721 เศรษฐศาสตร์ครอบครัว (Family Economics) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2550 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-3) ราคา 300 บาท ISBN 9789746437110 เล่ม 2 (หน่วยที่ 4-7) ราคา 400 บาท ISBN 9789746437127 เล่ม 3 (หน่วยที่ 8-11) ราคา 400 บาท ISBN 9789746437134 เล่ม 4 (หน่วยที่ 12-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-974-643-714-1) แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 8. การวิเคราะห์เศรษฐกิจครอบครัว ผู้แต่ง ผศ.ดร.ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริฐ
หน่วยที่ 9. การจัดการการเงินของครอบครัว ผู้แต่ง รศ.วรรณี ชลนภาสถิตย์
หน่วยที่ 10. การวางแผนและควบคุมการเงินของครอบครัว ผู้แต่ง รศ.วรรณี ชลนภาสถิตย์
หน่วยที่ 11. การจัดการการลงทุนของครอบครัว ผู้แต่ง รศ.สุชาดา สถาวรวงศ์

73721 เศรษฐศาสตร์ครอบครัว เล่ม 4

400 บาท

73721 เศรษฐศาสตร์ครอบครัว (Family Economics) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2550 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-3) ราคา 300 บาท ISBN 9789746437110 เล่ม 2 (หน่วยที่ 4-7) ราคา 400 บาท ISBN 9789746437127 เล่ม 3 (หน่วยที่ 8-11) ราคา 400 บาท ISBN 9789746437134 เล่ม 4 (หน่วยที่ 12-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-974-643-714-1) แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 12. การประเมินคุณภาพชีวิตครอบครัว ผู้แต่ง ผศ.ดร.พูนสุข เวชวิฐาน
หน่วยที่ 13. การจัดการปัจจัยในการดำเนินชีวิตของครอบครัว ผู้แต่ง รศ.ประกายรัตน์ ภัทรธิติ
หน่วยที่ 14. การประกันความมั่นคงในการดำเนินชีวิตครอบครัว ผู้แต่ง ผศ.ดร.พูนสุข เวชวิฐาน
หน่วยที่ 15. เศรษฐศาสตร์ครอบครัวกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ผู้แต่ง รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธนวิบูลย์ชัย รศ.พูนศิริ วัจนะภูมิ

73731 การบริการและการช่วยเหลือครอบครัว เล่ม 1

500 บาท

73731 การบริการและช่วยเหลือครอบครัว (Family Services and Intervention) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2547 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 978-974-645-948-8) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2548 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 978-974-645-950-1) เล่ม 3 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2548ง (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 978-974-645-951-8)
หน่วยที่ 1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการและช่วยเหลือครอบครัว ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์อำไพรัตน์ อักษรพรหม
หน่วยที่ 2 จรรยาบรรณในการให้บริการและช่วยเหลือครอบครัว ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพิน สถิรมน
หน่วยที่ 3 กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองและช่วยเหลือบุคคลในครอบครัว ผู้แต่ง รองศาตราจารย์รัชนีกร โชติชัยสถิตย์
หน่วยที่ 4 การวิจัยเพื่อการบริการและช่วยเหลือครอบครัว ผู้แต่ง อาจารย์สดไส คุ้มทรัพย์อนันต์ 
หน่วยที่ 5 การบริหารและพัฒนาองค์กรการบริการและช่วยเหลือครอบครัว ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์นงลักษณ์ เอมประดิษฐ์  รองศาสตราจารย์อำไพรัตน์ อักษรพรหม 

73731 การบริการและการช่วยเหลือครอบครัว เล่ม 2

500 บาท

73731 การบริการและช่วยเหลือครอบครัว (Family Services and Intervention) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2547 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 978-974-645-948-8) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2548 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 978-974-645-950-1) เล่ม 3 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2548ง (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 978-974-645-951-8)
หน่วยที่ 6 พฤติกรรมมนุษย์ในครอบครัว ผู้แต่ง อาจารย์สุจิตรา อุสาหะ อาจารย์สุพิน พรพิพัฒน์กุล อาจารย์จิตรพันธ์ โพธิ์ไพโรจน์ 
หน่วยที่ 7 การประเมินครอบครัวเพื่อการบริการและช่วยเหลือ ผู้แต่ง อาจารย์ทัศนีย์ ตันทวีวงศ์
หน่วยที่ 8 การให้การปรึกษาครอบครัวและครอบครัวบำบัด ผู้แต่ง อาจารย์ทัศนีย์ ตันทวีวงศ์
หน่วยที่ 9 คู่สมรสบำบัด ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพิน สถิรมน
หน่วยที่ 10 จิตบำบัดพ่อแม่-เด็ก ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์อำไพรัตน์ อักษรพรหม

73731 การบริการและการช่วยเหลือครอบครัว เล่ม 3

500 บาท

73731 การบริการและช่วยเหลือครอบครัว (Family Services and Intervention) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2547 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 978-974-645-948-8) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2548 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 978-974-645-950-1) เล่ม 3 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2548ง (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 978-974-645-951-8)
หน่วยที่ 11 การแทรกแซงช่วยเหลือครอบครัวในภาวะวิกฤต ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ประกายรัตน์ ภัทรธิติ  
หน่วยที่ 12 การให้ความรู้ชีวิตครอบครัว ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.จิตตินันท์ เดชะคุปต์
หน่วยที่ 13 บทบาทชุมชนในการบริการและช่วยเหลือครอบครัว ผู้แต่ง อาจารย์สดใส คุ้มทรัพย์อนันต์
หน่วยที่ 14 เครือข่ายทางสังคมเพื่อการบริการและช่วยเหลือครอบครัว ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์วันทนีย์ วาสิกะสิน
หน่วยที่ 15 แนวโน้มของการบริการและช่วยเหลือครอบครัว ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์วันทนีย์ วาสิกะสิน

73732 บูรณาการการจัดระเบียบชุมชนและการพัฒนา เล่ม 1

700 บาท

73732 การบูรณาการการจัดระเบียบชุมชนและการพัฒนา (Integrated Community Organization Approaches and Development) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2547 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท (ISBN 978-974-645-971-6) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท (ISBN 978-974-645-919-8) แนวการศึกษา ราคา 300 บาท
หน่วยที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการบูรณาการการจัดระเบียบชุมชนและการพัฒนา ผู้แต่ง รศ.พูนศิริ วัจนะภูมิ อ.ดร.ขนิฎฐา กาญจนรังษีนนท์
หน่วยที่ 2 วิวัฒนาการและรูปแบบการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ ผู้แต่ง รศ.พูนศิริ วัจนะภูมิ อ.ดร.จารุนันท์ สุทธิประภา
หน่วยที่ 3 การวางแผนและการจัดการการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ ผู้แต่ง อ.ดร.จารุนันท์ สุทธิประภา
หน่วยที่ 4 ลักษณะและโครงสร้างของชุมชน ผู้แต่ง รศ.ดร.สมเดช สิทธิพงศ์พิทยา
หน่วยที่ 5 ทรัพยากรชุมชนเพื่อการจัดระเบียบชุมชนและการพัฒนา ผู้แต่ง รศ.วรรณภา โพธิ์น้อย
หน่วยที่ 6 กลยุทธ์และแนวทางการจัดการจัดระเบียบชุมชนและการพัฒนา ผู้แต่ง อ.อมรรัตน์ ขันตี อ.ชุตินาฎ วงศ์สุวรรณ
หน่วยที่ 7 กระบวนการจัดระเบียบชุมชนและการพัฒนา ผู้แต่ง อ.ดร.ขนิฎฐา กาญจนรังษีนนท์ อ.ดร.ดวงรัตน์ กมโลบล รศ.พูนศิริ วัจนะภูมิ

73732 บูรณาการการจัดระเบียบชุมชนและการพัฒนา เล่ม 2

800 บาท

73732 การบูรณาการการจัดระเบียบชุมชนและการพัฒ      นา (Integrated Community Organization Approaches and Development) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2547 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท (ISBN 978-974-645-971-6) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท (ISBN 978-974-645-919-8) แนวการศึกษา ราคา 300 บาทหน่วยที่ 8 บทบาทภาครัฐกับการจัดระเบียบชุมชนและการพัฒนา ผู้แต่ง รศ.ดร.ชินรัตน์ สมสืบ
หน่วยที่ 9 บทบาทภาคีนอกภาครัฐกับการจัดระเบียบชุมชนและการพัฒนา ผู้แต่ง อ.เรวดี ธโนภานุวัฒน์ อ.วัชระ หัศภาค
หน่วยที่ 10 บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดระเบียบชุมชนและการพัฒนา ผู้แต่ง รศ.ดร.สมเดช สิทธิพงศ์พิทยา
หน่วยที่ 11 การจัดตั้งและพัฒนาองค์กรประชาชน ผู้แต่ง ศ.(พิเศษ) ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี
หน่วยที่ 12 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดระเบียบชุมชนและการพัฒนา ผู้แต่ง รศ.ดร.ชินรัตน์ สมสืบ
หน่วยที่ 13 กระบวนการกลุ่มและการพัฒนาภาวะผู้นำ ผู้แต่ง อ.ดร.ขนิฎฐา กาญจนรังษีนนท์ อ.ดร.สุธรรม รัตนโชติ
หน่วยที่ 14 การเสริมสร้างพลังอำนาจชุมชนเพื่อการจัดระเบียบชุมชนและการพัฒนา ผู้แต่ง รศ.วรรณภา โพธิ์น้อย
หน่วยที่ 15 กรณีศึกษาการบูรณาการการจัดระเบียบชุมชนและการพัฒนา ผู้แต่ง อ.อมรรัตน์ ขันตี อ.ชุตินาฎ วงศ์สุวรรณ อ.เรวดี ธโนภานุวัฒน์ อ.ศุภรัตน์ แม้นมินทร์

73733 สวัสดิการครอบครัวและสังคม เล่ม 1

300 บาท

73733 สวัสดิการครอบครัวและสังคม (Family and Social Welfare) 3 พ.ศ. 2557เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่  (หน่วยที่ 1-3) ราคา 300 บาท ISBN 9789746438407 เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 2พ.ศ. 2549 (หน่วยที่ 4-9) ราคา 600 บาท ISBN 9789746438964 เล่ม 3 (หน่วยที่ 10-15) ราคา 500 บาท ISBN 9789746438971
หน่วยที่ 1. ปรัชญาและองค์ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการสังคม ผู้แต่ง ผศ.ดร.กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์
หน่วยที่ 2. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับสวัสดิการครอบครัวและสังคม ผู้แต่ง ผศ.ดร.กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์
หน่วยที่ 3. การจัดสวัสดิการครอบครัวและสังคมในประเทศที่พัฒนาแล้ว ผู้แต่ง รศ.รัชนีกร โชติชัยสถิตย์

73733 สวัสดิการครอบครัวและสังคม เล่ม 2

600 บาท

73733 สวัสดิการครอบครัวและสังคม (Family and Social Welfare) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2549 เล่ม 1  (หน่วยที่ 1-3) ราคา 300 บาท ISBN 9789746438407 เล่ม 2  (หน่วยที่ 4-9) ราคา 600 บาท ISBN 9789746438964 เล่ม 3 (หน่วยที่ 10-15) ราคา 600 บาท ISBN 9789746438971
หน่วยที่ 4. การจัดสวัสดิการครอบครัวและสังคมในประเทศที่กำลังพัฒนา ผู้แต่ง รศ.รัชนีกร โชติชัยสถิตย์
หน่วยที่ 5. นโยบายของรัฐด้านสวัสดิการครอบครัวและสังคม ผู้แต่ง อ.พิมพิมล พลเวียง
หน่วยที่ 6. มาตรการและกลไกการจัดการสวัสดิการครอบครัวและสังคม ผู้แต่ง อ.พิมพิมล พลเวียง
หน่วยที่ 7. การจัดการสวัสดิการสำหรับเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และครอบครัว ผู้แต่ง ผศ.อำไพรัตน์ อักษรพรหม
หน่วยที่ 8. การจัดสวัสดิการสำหรับคนที่ไร้พึ่ง ผู้ประสบภัย ผู้ติดยาเสพติด ผู้ติดเอดส์ และผู้ต้องขัง ผู้แต่ง ผศ.อภิญญา เวชยชัย
หน่วยที่ 9. การจัดสวัสดิการด้านสุขภาพ ผู้แต่ง รศ.ดร.ศรีทับทิม พานิชพันธ์ รศ.บุญเสริม หุตะแพทย์

73733 สวัสดิการครอบครัวและสังคม เล่ม 3

600 บาท

73733 สวัสดิการครอบครัวและสังคม (Family and Social Welfare) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2551 เล่ม 1  (หน่วยที่ 1-3) ราคา 300 บาท ISBN 9789746438407 เล่ม 2  (หน่วยที่ 4-9) ราคา 600 บาท ISBN 9789746438964 เล่ม 3 (หน่วยที่ 10-15) ราคา 600 บาท ISBN 9789746438971
หน่วยที่ 10. การจัดสวัสดิการด้านการศึกษา ผู้แต่ง รศ.สุรางค์รัตน์ วศินารมณ์ รศ.ศักดิ์ศรี บริบาลบรรพตเขตต์ อ.รังสิมา วิวัฒน์วงศ์วนา
หน่วยที่ 11. การจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย ผู้แต่ง ผศ.อำไพรัตน์ อักษรพรหม 
หน่วยที่ 12. การจัดสวัสดิการด้านการมีรายได้และการประกันสังคม ผู้แต่ง รศ.ชุษณะ รุ่งปัจฉิม
หน่วยที่ 13. การจัดสวัสดิการด้านนันทนาการ ผู้แต่ง รศ.ชุษณะ รุ่งปัจฉิม
หน่วยที่ 14. การวิจัยด้านสวัสดิการครอบครัวและสังคม ผู้แต่ง ผศ.ดร.พูนสุข เวชวิฐาน
หน่วยที่ 15. แนวโน้มและทิศทางการจัดสวัสดิการครอบครัวและสังคม ผู้แต่ง ผศ.ดร.กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์

73734 การศึกษาบทบาทชายหญิง เล่ม 1

500 บาท

73734 การศึกษาบทบาทชายหญิง (Gender Studies) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2553 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9789746439619 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9789746439626 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9789746439633
หน่วยที่ 1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับชายหญิง ผู้แต่ง รศ.บุญเสริม หุตะแพทย์
หน่วยที่ 2. สถานภาพและบทบาทชายหญิงในสังคมโลก ผู้แต่ง ผศ.ดร.วรรณภา โพธิ์น้อย
หน่วยที่ 3. สถานภาพและบทบาทชายหญิงในสังคมไทย ผู้แต่ง อ.ดร.กรวิภา บุญซื่อ
หน่วยที่ 4. มิติชายหญิงด้านกฎหมาย ผู้แต่ง รศ.วิมลศิริ ชำนาญเวช
หน่วยที่ 5. มิติชายหญิงในครอบครัว ผู้แต่ง รศ.พูนศิริ วัจนะภูมิ

73734 การศึกษาบทบาทชายหญิง เล่ม 2

500 บาท

73734 การศึกษาบทบาทชายหญิง (Gender Studies) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2553 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9789746439619 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9789746439626 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9789746439633
หน่วยที่ 6. มิติชายหญิงด้านสุขภาพ ผู้แต่ง ศ.พ.ญ.เพ็ญศรี พิชัยสนิธ
หน่วยที่ 7. มิติชายหญิงด้านการศึกษา ผู้แต่ง ผศ.ดร.วรรณภา โพธิ์น้อย
หน่วยที่ 8. มิติชายหญิงด้านเศรษฐกิจ ผู้แต่ง อ.ดร.ทอมสัน วิจิตรานนท์ อ.เมทินี พงษ์เวช
หน่วยที่ 9. มิติชายหญิงด้านการเมืองและการบริหาร ผู้แต่ง อ.ดร.ทอมสัน วิจิตรานนท์ อ.เมทินี พงษ์เวช
หน่วยที่ 10. มิติชายหญิงด้านสื่อ ผู้แต่ง รศ.ดร.กาญจนา แก้วเทพ

73734 การศึกษาบทบาทชายหญิง เล่ม 3

500 บาท

73734 การศึกษาบทบาทชายหญิง (Gender Studies) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2553 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9789746439619 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9789746439626 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9789746439633
หน่วยที่ 11. มิติชายหญิงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และพลังงาน ผู้แต่ง รศ.ดร.ชินรัตน์ สมสืบ 
หน่วยที่ 12. มิติชายหญิงกับการวางแผนและพัฒนา ผู้แต่ง อ.ปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล อ.สุพัตรา ภู่ธนานุสรณ์ อ.ศิริกุล อินทรพาณิชย์
หน่วยที่ 13. การเสริมสร้างมิติชายหญิงในการพัฒนา ผู้แต่ง อ.ปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล
หน่วยที่ 14. มิติชายหญิงด้านการวิจัยและพัฒนา ผู้แต่ง ศ.ดร.อมรา พงศาพิชญ์ รศ.บุญเสริม หุตะแพทย์
หน่วยที่ 15. ทิศทางและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงบทบาทชายหญิง ผู้แต่ง ศ.ดร.ชินรัตน์ สมสืบ

73797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ เล่ม 1

500 บาท

73797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) พิมพ์ที่ 1 พ.ศ. 2547 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 978-974-645-986-0) แนวการศึกษา ราคา 100 บาท
หน่วยที่ 1 แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าอิสระ ผู้แต่ง รศ.ดร.กัลยาณี ภาคอัต รศ.ชุษณะ รุ่งปัจฉิม รศ.ดร.พรทิพย์ ดีสมโชค รศ.ดร.ทวีศักดิ์ จินดารุรักษ์ รศ.ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย รศ.ดร.สมจิต โยธะคง ผศ.ดร.ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์ อ.ทวี สุรฤทธิกุล
หน่วยที่ 2 การศึกษาค้นคว้าอิสระเกี่ยวกับครอบครัว ผู้แต่ง อ.ดร.กุลกานต์ เล็กสกุล
หน่วยที่ 3 การศึกษาค้นคว้าอิสระด้านสังคมและการพัฒนา ผู้แต่ง รศ.ชุษณะ รุ่งปัจฉิม
หน่วยที่ 4 การศึกษาค้นคว้าอิสระเกี่ยวกับสวัสดิการครอบครัวและสังคม ผู้แต่ง รศ.รัชนีกร โชติชัยสถิตย์
หน่วยที่ 5 การศึกษาค้นคว้าอิสระเกี่ยวกับแนวโน้มครอบครัวและสังคม ผู้แต่ง ผศ.เอมอร จารุรังษี