73711 จิตวิทยาครอบครัวและครอบครัวศึกษา เล่ม 1

400 บาท

73711จิตวิทยา ครอบครัวและครอบครัวศึกษา (Family Psychology and Family Studies) พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2560 เล่ม 1  (หน่วยที่ 1-4) ราคา 400 บาท ISBN 9789746434928 เล่ม 2  (หน่วยที่ 5-7) ราคา 300 บาท ISBN 9789746435369 เล่ม 3  (หน่วยที่ 8-11) ราคา 400 บาท ISBN 9789746435734 เล่ม 4 (หน่วยที่ 12-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746436083 แนวการศึกษาราคา 300 บาท 
หน่วยที่ 1. แนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยาครอบครัวและครอบครัวศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.จิตตินันท์ เดชะคุปต์
หน่วยที่ 2. วิวัฒนาการและลักษณะของครอบครัว ผู้แต่ง ผศ.ชุษณะ รุ่งปัจฉิม
หน่วยที่ 3. วงจรชีวิตครอบครัวและการสร้างครอบครัว ผู้แต่ง รศ.ประกายรัตน์ ภัทรธิติ ผศ.กมลา แสงสีทอง
หน่วยที่ 4. บทบาทและสัมพันธภาพในครอบครัว ผู้แต่ง ผศ.ดร. สุวัฒนา วิบูลย์เศรษฐ์

73711 จิตวิทยาครอบครัวและครอบครัวศึกษา เล่ม 2

300 บาท

73711จิตวิทยา ครอบครัวและครอบครัวศึกษา (Family Psychology and Family Studies)พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2558 เล่ม 1  (หน่วยที่ 1-4) ราคา 400 บาท ISBN 9789746434928 เล่ม 2  (หน่วยที่ 5-7) ราคา 300 บาท ISBN 9789746435369 เล่ม 3  (หน่วยที่ 8-11) ราคา 400 บาท ISBN 9789746435734 เล่ม 4 (หน่วยที่ 12-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746436083 แนวการศึกษาราคา 300 บ
หน่วยที่ 5. ระบบครอบครัวกับระบบสังคม ผู้แต่ง ศ.ดร.จรรจา สุวรรณทัต
หน่วยที่ 6. การอบรมขัดเกลาทางสังคมของครอบครัว ผู้แต่ง ผศ.งามตา วนินทานนท์ อ.ดร.นพวรรณ โชติบัณฑ์ อ.ดร.วัลภา สบายยิ่ง
หน่วยที่ 7. การเปลี่ยนแปลงของสังคมและการปรับตัวในครอบครัว ผู้แต่ง รศ.พญ. ศิริกุล อิศรานุรักษ์

73711 จิตวิทยาครอบครัวและครอบครัวศึกษา เล่ม 3

400 บาท

73711จิตวิทยา ครอบครัวและครอบครัวศึกษา (Family Psychology and Family Studies) พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2553 เล่ม 1  (หน่วยที่ 1-4) ราคา 400 บาท ISBN 9789746434928 เล่ม  (หน่วยที่ 5-7) ราคา 300 บาท ISBN 9789746435369 เล่ม 3  (หน่วยที่ 8-11) ราคา 400 บาท ISBN 9789746435734 เล่ม 4  (หน่วยที่ 12-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746436083 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 8. การประเมินครอบครัว ผู้แต่ง อ.ดร.ทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิล
หน่วยที่ 9. ปัญหาครอบครัวและแนวทางการจัดการ ผู้แต่ง รศ.บุญเสริม หุตะแพทย์
หน่วยที่ 10. การเสริมสร้างความมั่นคงของครอบครัว ผู้แต่ง รศ.ดร.ศรีทับทิม(รัตนโกศล) พานิชพันธ์
หน่วยที่ 11. การพิทักษ์สิทธิของครอบครัว ผู้แต่ง รศ.ดร.ศรีทับทิม(รัตนโกศล) พานิชพันธ์

73711 จิตวิทยาครอบครัวและครอบครัวศึกษา เล่ม 4

400 บาท

73711จิตวิทยา ครอบครัวและครอบครัวศึกษา (Family Psychology and Family Studies) พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2556 เล่ม 1  (หน่วยที่ 1-4) ราคา 400 บาท ISBN 9789746434928 เล่ม 2  (หน่วยที่ 5-7) ราคา 300 บาท ISBN 9789746435369 เล่ม 3  (หน่วยที่ 8-11) ราคา 400 บาท ISBN 9789746435734 เล่ม 4 (หน่วยที่ 12-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746436083 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 12. การวิจัยด้านครอบครัวและการนำผลวิจัยไปใช้ ผู้แต่ง ศ.ดร.จรรจา สุวรรณทัต
หน่วยที่ 13. ระบบสารสนเทศเพื่อครอบครัวศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.จิตตินันท์ เดชะคุปต์
หน่วยที่ 14. เครือข่ายครอบครัว ผู้แต่ง รศ.บุญเสริม หุตะแพทย์
หน่วยที่ 15. นโยบายครอบครัว ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุวัฒนา วิบูลย์เศรษฐ์

73712 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการบริหารการพัฒนา เล่ม 1

600 บาท

73712 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการบริหารการพัฒนา (Social Change and Development Administration) พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.2557เล่ม1 (หน่วยที่ 1-6) ราคา 600 บาท ISBN 9789746436984 เล่ม 2 (หน่วยที่ 7-10)ราคา 400 บาท  ISBN 9789746436991 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15)ราคา 500 บาท ISBN 9789746437004 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 1 สังคมและการเปลี่ยนแปลงของสังคม ผู้แต่ง ผศ.เฉลียว ฤกษ์รุจิพิมล
หน่วยที่ 2 ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงของสังคม ผู้แต่ง รศ.สุริชัย หวันแก้ว
หน่วยที่ 3 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุรพร เสี้ยนสลาย
หน่วยที่ 4 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ผู้แต่ง อ.ดร.มนูญ โต๊ะยามา
หน่วยที่ 5 การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครอง ผู้แต่ง รศ.ดร.สมเดช สิทธิพงศ์พิทยา
หน่วยที่ 6 การเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง รศ.ดร.ชินรัตน์ สมสืบ

73712 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการบริหารการพัฒนา เล่ม 2

400 บาท

73712 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการบริหารการพัฒนา (Social Change and Development Administration) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2552 เล่ม1 (หน่วยที่ 1-6) ราคา 600 บาท ISBN 9789746436984 เล่ม 2 (หน่วยที่ 7-10)ราคา 400 บาท  ISBN 9789746436991 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15)ราคา 500 บาท ISBN 9789746437004 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 7 แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา ผู้แต่ง ผศ.ชุษณะ รุ่งปัจฉิม
หน่วยที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ผู้แต่ง อ.ดร.ชำนาญ วัฒนศิริ
หน่วยที่ 9 ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม ผู้แต่ง ผศ.ชุษณะ รุ่งปัจฉิม
หน่วยที่ 10 การพัฒนาสังคมเปรียบเทียบ ผู้แต่ง อ.ดร.ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์

73712 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการบริหารการพัฒนา เล่ม 3

500 บาท

73712 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการบริหารการพัฒนา (Social Change and Development Administration) พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.2557 เล่ม1 (หน่วยที่ 1-6) ราคา 600 บาท ISBN 9789746436984 เล่ม 2 (หน่วยที่ 7-10)ราคา 400 บาท  ISBN 9789746436991 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15)ราคา 500 บาท ISBN 9789746437004 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 11 แนวคิดว่าด้วยการบริหารการพัฒนา ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุรพร เสี้ยนสลาย
หน่วยที่ 12 กระบวนการวางแผนกลยุทธ์การพัฒนา ผู้แต่ง อ.ดร.อุทิศ ขาวเธียร
หน่วยที่ 13 การนำนโยบายและแผนงานพัฒนาสู่ภาคปฏิบัติ ผู้แต่ง รศ.ดร.ชินรัตน์ สมสืบ
หน่วยที่ 14 การประเมินผลนโยบายและโครงการพัฒนา ผู้แต่ง รศ.ดร.สมเดช สิทธิพงศ์พิทยา
หน่วยที่ 15 ทางเลือกการพัฒนาสังคมไทย ผู้แต่ง ศ.พิเศษ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี อ.กุลภา โภคสวัสดิ์

73721 เศรษฐศาสตร์ครอบครัว เล่ม 1

300 บาท

73721 เศรษฐศาสตร์ครอบครัว (Family Economics) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2550 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-3) ราคา 300 บาท ISBN 9789746437110 เล่ม 2 (หน่วยที่ 4-7) ราคา 400 บาท ISBN 9789746437127 เล่ม 3 (หน่วยที่ 8-11) ราคา 400 บาท ISBN 9789746437134 เล่ม 4 (หน่วยที่ 12-15) ราคา 400 บาท (ISBN 9789746437141) แนวการศึกษาราคา 300 บาท (ISBN)
หน่วยที่ 1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ครอบครัว ผู้แต่ง รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธนวิบูลย์ชัย รศ.พูนศิริ วัจนะภูมิ
หน่วยที่ 2. ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์กับเศรษฐศาสตร์ครอบครัว ผู้แต่ง รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธนวิบูลย์ชัย
หน่วยที่ 3. เศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพชีวิตของครอบครัว ผู้แต่ง รศ.ประหยัด สายวิเชียร

73721 เศรษฐศาสตร์ครอบครัว เล่ม 2

400 บาท

73721 เศรษฐศาสตร์ครอบครัว (Family Economics) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2550 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-3) ราคา 300 บาท ISBN 9789746437110 เล่ม 2 (หน่วยที่ 4-7) ราคา 400 บาท ISBN 9789746437127 เล่ม 3 (หน่วยที่ 8-11) ราคา 400 บาท ISBN 9789746437134 เล่ม 4 (หน่วยที่ 12-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-974-643-714-1) แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 4. เศรษฐศาสตร์ครอบครัวกับวงจรชีวิตครอบครัว ผู้แต่ง รศ.ดร.จิตตินันท์ เดชะคุปต์
หน่วยที่ 5. เศรษฐศาสตร์ครอบครัวกับพฤติกรรมผู้บริโภค ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุภาพ ฉัตราภรณ์ รศ.พูนศิริ วัจนะภูมิ 
หน่วยที่ 6. เศรษฐศาสตร์ครอบครัวกับการตัดสินใจของผู้บริโภค ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุภาพ ฉัตราภรณ์
หน่วยที่ 7. สิทธิและการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้แต่ง รศ.ดร.เสาวพร เมืองแก้ว

73721 เศรษฐศาสตร์ครอบครัว เล่ม 3

400 บาท

73721 เศรษฐศาสตร์ครอบครัว (Family Economics) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2550 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-3) ราคา 300 บาท ISBN 9789746437110 เล่ม 2 (หน่วยที่ 4-7) ราคา 400 บาท ISBN 9789746437127 เล่ม 3 (หน่วยที่ 8-11) ราคา 400 บาท ISBN 9789746437134 เล่ม 4 (หน่วยที่ 12-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-974-643-714-1) แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 8. การวิเคราะห์เศรษฐกิจครอบครัว ผู้แต่ง ผศ.ดร.ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริฐ
หน่วยที่ 9. การจัดการการเงินของครอบครัว ผู้แต่ง รศ.วรรณี ชลนภาสถิตย์
หน่วยที่ 10. การวางแผนและควบคุมการเงินของครอบครัว ผู้แต่ง รศ.วรรณี ชลนภาสถิตย์
หน่วยที่ 11. การจัดการการลงทุนของครอบครัว ผู้แต่ง รศ.สุชาดา สถาวรวงศ์

73721 เศรษฐศาสตร์ครอบครัว เล่ม 4

400 บาท

73721 เศรษฐศาสตร์ครอบครัว (Family Economics) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2550 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-3) ราคา 300 บาท ISBN 9789746437110 เล่ม 2 (หน่วยที่ 4-7) ราคา 400 บาท ISBN 9789746437127 เล่ม 3 (หน่วยที่ 8-11) ราคา 400 บาท ISBN 9789746437134 เล่ม 4 (หน่วยที่ 12-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-974-643-714-1) แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 12. การประเมินคุณภาพชีวิตครอบครัว ผู้แต่ง ผศ.ดร.พูนสุข เวชวิฐาน
หน่วยที่ 13. การจัดการปัจจัยในการดำเนินชีวิตของครอบครัว ผู้แต่ง รศ.ประกายรัตน์ ภัทรธิติ
หน่วยที่ 14. การประกันความมั่นคงในการดำเนินชีวิตครอบครัว ผู้แต่ง ผศ.ดร.พูนสุข เวชวิฐาน
หน่วยที่ 15. เศรษฐศาสตร์ครอบครัวกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ผู้แต่ง รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธนวิบูลย์ชัย รศ.พูนศิริ วัจนะภูมิ

73731 การบริการและการช่วยเหลือครอบครัว เล่ม 1

500 บาท

73731 การบริการและการช่วยเหลือครอบครัว เล่ม 2

500 บาท

73731 การบริการและการช่วยเหลือครอบครัว เล่ม 3

500 บาท

73732 บูรณาการการจัดระเบียบชุมชนและการพัฒนา เล่ม 1

700 บาท

73732 บูรณาการการจัดระเบียบชุมชนและการพัฒนา เล่ม 2

800 บาท

73733 สวัสดิการครอบครัวและสังคม เล่ม 1

300 บาท

73733 สวัสดิการครอบครัวและสังคม (Family and Social Welfare) 3 พ.ศ. 2557เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่  (หน่วยที่ 1-3) ราคา 300 บาท ISBN 9789746438407 เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 2พ.ศ. 2549 (หน่วยที่ 4-9) ราคา 600 บาท ISBN 9789746438964 เล่ม 3 (หน่วยที่ 10-15) ราคา 500 บาท ISBN 9789746438971
หน่วยที่ 1. ปรัชญาและองค์ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการสังคม ผู้แต่ง ผศ.ดร.กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์
หน่วยที่ 2. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับสวัสดิการครอบครัวและสังคม ผู้แต่ง ผศ.ดร.กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์
หน่วยที่ 3. การจัดสวัสดิการครอบครัวและสังคมในประเทศที่พัฒนาแล้ว ผู้แต่ง รศ.รัชนีกร โชติชัยสถิตย์

73733 สวัสดิการครอบครัวและสังคม เล่ม 2

600 บาท

73733 สวัสดิการครอบครัวและสังคม (Family and Social Welfare) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2549 เล่ม 1  (หน่วยที่ 1-3) ราคา 300 บาท ISBN 9789746438407 เล่ม 2  (หน่วยที่ 4-9) ราคา 600 บาท ISBN 9789746438964 เล่ม 3 (หน่วยที่ 10-15) ราคา 600 บาท ISBN 9789746438971
หน่วยที่ 4. การจัดสวัสดิการครอบครัวและสังคมในประเทศที่กำลังพัฒนา ผู้แต่ง รศ.รัชนีกร โชติชัยสถิตย์
หน่วยที่ 5. นโยบายของรัฐด้านสวัสดิการครอบครัวและสังคม ผู้แต่ง อ.พิมพิมล พลเวียง
หน่วยที่ 6. มาตรการและกลไกการจัดการสวัสดิการครอบครัวและสังคม ผู้แต่ง อ.พิมพิมล พลเวียง
หน่วยที่ 7. การจัดการสวัสดิการสำหรับเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และครอบครัว ผู้แต่ง ผศ.อำไพรัตน์ อักษรพรหม
หน่วยที่ 8. การจัดสวัสดิการสำหรับคนที่ไร้พึ่ง ผู้ประสบภัย ผู้ติดยาเสพติด ผู้ติดเอดส์ และผู้ต้องขัง ผู้แต่ง ผศ.อภิญญา เวชยชัย
หน่วยที่ 9. การจัดสวัสดิการด้านสุขภาพ ผู้แต่ง รศ.ดร.ศรีทับทิม พานิชพันธ์ รศ.บุญเสริม หุตะแพทย์

73733 สวัสดิการครอบครัวและสังคม เล่ม 3

600 บาท

73733 สวัสดิการครอบครัวและสังคม (Family and Social Welfare) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2551 เล่ม 1  (หน่วยที่ 1-3) ราคา 300 บาท ISBN 9789746438407 เล่ม 2  (หน่วยที่ 4-9) ราคา 600 บาท ISBN 9789746438964 เล่ม 3 (หน่วยที่ 10-15) ราคา 600 บาท ISBN 9789746438971
หน่วยที่ 10. การจัดสวัสดิการด้านการศึกษา ผู้แต่ง รศ.สุรางค์รัตน์ วศินารมณ์ รศ.ศักดิ์ศรี บริบาลบรรพตเขตต์ อ.รังสิมา วิวัฒน์วงศ์วนา
หน่วยที่ 11. การจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย ผู้แต่ง ผศ.อำไพรัตน์ อักษรพรหม 
หน่วยที่ 12. การจัดสวัสดิการด้านการมีรายได้และการประกันสังคม ผู้แต่ง รศ.ชุษณะ รุ่งปัจฉิม
หน่วยที่ 13. การจัดสวัสดิการด้านนันทนาการ ผู้แต่ง รศ.ชุษณะ รุ่งปัจฉิม
หน่วยที่ 14. การวิจัยด้านสวัสดิการครอบครัวและสังคม ผู้แต่ง ผศ.ดร.พูนสุข เวชวิฐาน
หน่วยที่ 15. แนวโน้มและทิศทางการจัดสวัสดิการครอบครัวและสังคม ผู้แต่ง ผศ.ดร.กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์

73734 การศึกษาบทบาทชายหญิง เล่ม 1

500 บาท

73734 การศึกษาบทบาทชายหญิง (Gender Studies) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2553 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9789746439619 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9789746439626 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9789746439633
หน่วยที่ 1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับชายหญิง ผู้แต่ง รศ.บุญเสริม หุตะแพทย์
หน่วยที่ 2. สถานภาพและบทบาทชายหญิงในสังคมโลก ผู้แต่ง ผศ.ดร.วรรณภา โพธิ์น้อย
หน่วยที่ 3. สถานภาพและบทบาทชายหญิงในสังคมไทย ผู้แต่ง อ.ดร.กรวิภา บุญซื่อ
หน่วยที่ 4. มิติชายหญิงด้านกฎหมาย ผู้แต่ง รศ.วิมลศิริ ชำนาญเวช
หน่วยที่ 5. มิติชายหญิงในครอบครัว ผู้แต่ง รศ.พูนศิริ วัจนะภูมิ

73734 การศึกษาบทบาทชายหญิง เล่ม 2

500 บาท

73734 การศึกษาบทบาทชายหญิง (Gender Studies) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2553 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9789746439619 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9789746439626 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9789746439633
หน่วยที่ 6. มิติชายหญิงด้านสุขภาพ ผู้แต่ง ศ.พ.ญ.เพ็ญศรี พิชัยสนิธ
หน่วยที่ 7. มิติชายหญิงด้านการศึกษา ผู้แต่ง ผศ.ดร.วรรณภา โพธิ์น้อย
หน่วยที่ 8. มิติชายหญิงด้านเศรษฐกิจ ผู้แต่ง อ.ดร.ทอมสัน วิจิตรานนท์ อ.เมทินี พงษ์เวช
หน่วยที่ 9. มิติชายหญิงด้านการเมืองและการบริหาร ผู้แต่ง อ.ดร.ทอมสัน วิจิตรานนท์ อ.เมทินี พงษ์เวช
หน่วยที่ 10. มิติชายหญิงด้านสื่อ ผู้แต่ง รศ.ดร.กาญจนา แก้วเทพ

73734 การศึกษาบทบาทชายหญิง เล่ม 3

500 บาท

73734 การศึกษาบทบาทชายหญิง (Gender Studies) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2553 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9789746439619 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9789746439626 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9789746439633
หน่วยที่ 11. มิติชายหญิงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และพลังงาน ผู้แต่ง รศ.ดร.ชินรัตน์ สมสืบ 
หน่วยที่ 12. มิติชายหญิงกับการวางแผนและพัฒนา ผู้แต่ง อ.ปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล อ.สุพัตรา ภู่ธนานุสรณ์ อ.ศิริกุล อินทรพาณิชย์
หน่วยที่ 13. การเสริมสร้างมิติชายหญิงในการพัฒนา ผู้แต่ง อ.ปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล
หน่วยที่ 14. มิติชายหญิงด้านการวิจัยและพัฒนา ผู้แต่ง ศ.ดร.อมรา พงศาพิชญ์ รศ.บุญเสริม หุตะแพทย์
หน่วยที่ 15. ทิศทางและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงบทบาทชายหญิง ผู้แต่ง ศ.ดร.ชินรัตน์ สมสืบ

73797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ เล่ม 1

500 บาท