80101 ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย เล่ม 1

ราคา 350 บาท

80101 ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย ( Thai Social and Political History )
ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2556 เล่ม 1พิมพ์ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2559 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786115050550 เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 5/2555 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786115560789 แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท ISBN 9786115050826
หน่วยที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การเมืองไทย ผู้แต่ง รศ.วิวัฒน์ เอี่ยมไพรวัน
หน่วยที่ 2 การเมืองการปกครองก่อนสมัยอยุธยา ผู้แต่ง รศ.ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล อ.พิสิฐ เจริญวงศ์ อ.คงเดช ประพัฒน์ทอง
หน่วยที่ 3 การเมืองการปกครองสมัยกรุงอยุธยา พ.ศ. 1893-2112 ผู้แต่ง รศ.ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล
หน่วยที่ 4 การเมืองการปกครองสมัยกรุงอยุธยา พ.ศ. 2112 – 2231ผู้แต่ง รศ.สายชล วรรณรัตน์
หน่วยที่ 5 การเมืองการปกครองสมัยกรุงอยุธยาและกรุงธนบุรี พ.ศ. 2231-2325 ผู้แต่ง รศ.สายชล วรรณรัตน์
หน่วยที่ 6 การเมืองการปกครองสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325-2394 ผู้แต่ง อ.อัจฉราพร กมุทพิสมัย
หน่วยที่ 7 เศรษฐกิจ สังคมกับการเมืองไทยสมัยรัชกาลที่ 4 ผู้แต่ง อ.อัจฉราพร กมุทพิสมัย

80101 ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย เล่ม 2

ราคา 400 บาท

80101 ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย ( Thai Social and Political History )
ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2556 เล่ม 1พิมพ์ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2559 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786115050550 เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 5/2555 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786115560789 แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท ISBN 9786115050826
หน่วยที่ 8 การปฏิรูปสังคมและการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5 ผู้แต่ง รศ.ดร.ธารทอง ทองสวัสดิ์
หน่วยที่ 9 การเมืองการปกครองสมัยรัชกาลที่ 6 ผู้แต่ง รศ.ดร.จุมพล หนิมพานิช
หน่วยที่ 10 การเมืองการปกครองสมัยรัชกาลที่ 7 ผู้แต่ง รศ.อวยชัย ชะบา
หน่วยที่ 11 การเมืองการปกครองไทย พ.ศ. 2475-2500 ผู้แต่ง รศ.ดร.ชรินทร์ สันประเสริฐ
หน่วยที่ 12 การเมืองการปกครองไทย พ.ศ. 2500 -2520 ผู้แต่ง รศ.ดร.รุ่งพงษ์ ชัยนาม
หน่วยที่ 13 การเมืองการปกครองไทย พ.ศ. 2520 -2535 ผู้แต่ง อ.ชัยวัฒน์ ม่านศรีสุข
หน่วยที่ 14 การเมืองการปกครองไทย พ.ศ. 2535-2550 ผู้แต่ง รศ.ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์
หน่วยที่ 15 กรอบแนวคิดและประวัติศาสตร์กับความเข้าใจเรื่องสถาบันทางการเมืองของไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ

80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์ เล่ม 1

ราคา 400 บาท

80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์ (Introduction to Political Science) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2546 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-161-955-8 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-999-2) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-162-000-4)
หน่วยที่ 1 ลักษณะและขอบข่ายของรัฐศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.พลศักดิ์ จิรไกรศิริ
หน่วยที่ 2 แนวความคิดว่าด้วยรัฐและอำนาจอธิปไตย ผู้แต่ง อ.ดร.ขจรศักดิ์ สิทธิ
หน่วยที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและพลเมือง ผู้แต่ง อ.ทสิตา สุพัฒนรังสรรค์
หน่วยที่ 4 รัฐธรรมนูญ ผู้แต่ง ศ.ดร.กระมล ทองธรรมชาติ อ.ดร.เชาวนะ ไตรมาศ
หน่วยที่ 5 สถาบันทางการเมือง ผู้แต่ง รศ.ดร.เสนีย์ คำสุข 
หน่วยที่ 6 การมีส่วนร่วมทางการเมือง ผู้แต่ง รศ.ดร.จุมพล หนิมพานิช
หน่วยที่ 7 กลุ่มผลประโยชน์และพรรคการเมือง ผู้แต่ง รศ.ดร.เสนีย์ คำสุข
หน่วยที่ 8 การบริหารภาครัฐกับระบบราชการ ผู้แต่ง รศ.ดร.จุมพล หนิมพานิช

80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์ เล่ม 2

ราคา 350 บาท

80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์ (Introduction to Political Science) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2546 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-161-955-8 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-999-2) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-162-000-4)
หน่วยที่ 9 การสื่อสารกับการเมือง ผู้แต่ง ศ.ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์
หน่วยที่ 10 ปรัชญาและอุดมการณ์ทางการเมือง ผู้แต่ง อ.วนัส ปิยะกุลชัยเดช
หน่วยที่ 11 วัฒนธรรมทางการเมือง ผู้แต่ง รศ.วิวัฒน์ เอี่ยมไพรวัน  
หน่วยที่ 12 ระบอบการเมืองการปกครอง ผู้แต่ง ศ.ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์
หน่วยที่ 13 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.ดร.ชญาน์ทัต ศุภชลาศัย
หน่วยที่ 14 นโยบายสาธารณะ ผู้แต่ง อ.ดร.สุวิดา นวมเจริญ
หน่วยที่ 15 แนวโน้มและทัศนภาพของรัฐศาสตร์ในอนาคต ผู้แต่ง รศ.ดร.พลศักดิ์ จิรไกรศิริ

801111หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย เล่ม 1

ราคา 350 บาท

80111 หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย (Introduction to Thai Politics and Government) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2560 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-296-2) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-161-308-2) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-161-284-9)
หน่วยที่ 1 กำเนิดและพัฒนาการของรัฐไทย ผู้แต่ง ศ.ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์
หน่วยที่ 2 การเมืองการปกครองไทยก่อนพุทธศักราช 2475 ผู้แต่ง รศ.ดร.ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ
หน่วยที่ 3 การเมืองการปกครองไทยหลังพุทธศักราช 2475 ผู้แต่ง รศ.ดร.ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ
หน่วยที่ 4 โครงสร้างส่วนบนของการเมืองการปกครองไทย ผู้แต่ง ผศ.ดร.ธนศักดิ์ สายจำปา
หน่วยที่ 5 สถาบันการเมืองส่วนกลางกับการเมืองการปกครองไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.เสนีย์ คำสุข
หน่วยที่ 6 โครงสร้างส่วนล่างของการเมืองการปกครองไทย ผู้แต่ง อ.ร.ต.อ.ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล
หน่วยที่ 7 ระบบราชการในการเมืองการปกครองไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.ปธาน สุวรรณมงคล

801111หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย เล่ม 2

ราคา 400 บาท

80111 หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย (Introduction to Thai Politics and Government) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2560 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-296-2) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-161-308-2) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-161-284-9)
หน่วยที่ 7 ระบบราชการในการเมืองการปกครองไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.ปธาน สุวรรณมงคล
หน่วยที่ 8 การเข้าสู่อำนาจทางการเมืองการปกครองไทย ผู้แต่ง อ.ดร.สติธร ธนานิธิโชติ
หน่วยที่ 9 การใช้อำนาจการเมืองการปกครองไทย ผู้แต่ง รศ.ยุทธพร อิสรชัย
หน่วยที่ 10 การตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจในการเมืองการปกครองไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.เสนีย์ คำสุข
หน่วยที่ 11 วัฒนธรรมทางการเมืองกับการเมืองการปกครองไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง  
หน่วยที่ 12 ปัญหาการคอร์รัปชันทางการเมือง ผู้แต่ง ศ.ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์
หน่วยที่ 13 กระบวนการทำให้เป็นแระชาธิปไตยของไทย ผู้แต่ง ผศ.ดร.วรวลัญช์ โรจนพล
หน่วยที่ 14 โลกาภิวัฒน์กับปัญหาการเมืองไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.เสนีย์ คำสุข
หน่วยที่ 15 การสังเคราะห์และการเชื่อมต่อหลักพื้นฐานการเมือง การปกครองไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน ผู้แต่ง รศ.ดร.พลศักดิ์ จิรไกรศิริ

80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย เล่ม 1

ราคา 250 บาท

80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย (Thai Political Institutions and Processes) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786161608743 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 9786161609177 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786161609184
หน่วยที่ 1. แนวคิดว่าด้วยสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ 
หน่วยที่ 2. แนวคิดเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและโครงสร้างอำนาจทางการเมือง ผู้แต่ง รศ.ดร.ชรินทร์ สันประเสริฐ
หน่วยที่ 3. รัฐธรรมนูญกับการเมืองการปกครองไทย ผู้แต่ง รศ.วิวัฒน์ เอี่ยมไพรวัน รศ.ดร.ชรินทร์ สันประเสริฐ
หน่วยที่ 4. สถาบันพระมหากษัตริย์ ผู้แต่ง รศ.ธโสธร ตู้ทองคำ
หน่วยที่ 5. รัฐสภา ผู้แต่ง อ.ชัยวัฒน์ ม่านศรีสุข

80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย เล่ม 2

ราคา 250 บาท

80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย (Thai Political Institutions and Processes) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786161608743 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 9786161609177 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786161609184
หน่วยที่ 6. รัฐบาลในการเมืองไทย ผู้แต่ง ผศ.ดร.วรวลัญช์ โรจนพล 
หน่วยที่ 7. สถาบันตุลาการ และกระบวนการยุติธรรม ผู้แต่ง อ.ดร.รังสิกร อุปพงศ์
หน่วยที่ 8. พรรคการเมืองกับกระบวนการทางการเมืองไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.เสนีย์ คำสุข
หน่วยที่ 9. กลุ่มผลประโยชน์และขบวนการผลักดันทางสังคม ผู้แต่ง รศ.ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง
หน่วยที่ 10. กระบวนการการเลือกตั้ง ผู้แต่ง รศ.ธโสธร ตู้ทองคำ

80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย เล่ม 3

ราคา 250 บาท

80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย (Thai Political Institutions and Processes) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786161608743 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 9786161609177 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786161609184
หน่วยที่ 11. กระบวนการนิติบัญญัติ ผู้แต่ง ศ.ดร.ธีรภัทร เสรีรังสรรค์
หน่วยที่ 12. ระบบราชการกับกระบวนการบริหารการปกครอง ผู้แต่ง รศ.ดร.จุมพล หนิมพานิชเจริญ
หน่วยที่ 13. การเมืองการปกครองท้องถิ่น ผู้แต่ง รศ.ดร.ปธาน สุวรรณมงคล
หน่วยที่ 14. วัฒนธรรมทางการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางเมืองไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ
หน่วยที่ 15. แนวทางการพัฒนาและกระบวนการทางการเมืองไทย ผู้แต่ง ศ.ดร.สุจิต บุญบงการ

80203 ปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย เล่ม 1

ราคา 350 บาท

80203 ปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย (Problems of Thai Political Development) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161606565 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161607333 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161607371 
หน่วยที่ 1 แนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการทางการเมืองไทย ผู้แต่ง ศ.ดร.สุจริต บุญบงการ
หน่วยที่ 2 กระบวนการเปลี่ยนแปลงบริบททางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การบริหารและการเมืองกับพัฒนาการทางการเมืองไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.จุมพล หนิมพานิช
หน่วยที่ 3 สถาบันพระมหากษัตริย์กับพัฒนาการทางการเมืองไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.ธโสธร ตู้ทองคำ
หน่วยที่ 4 สถาบันนิติบัญญัติกับพัฒนาการทางการเมืองไทย ผู้แต่ง ศ.ดร.ธีรภัทร์ เสรีสรรค์ อ.ดร.สมชาย ปัญญเจริญ
หน่วยที่ 5 สถาบันบริหารกับพัฒนาการทางการเมืองไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.เสนีย์ คำสุข
หน่วยที่ 6 องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญกับพัฒนาการทางการเมืองไทย ผู้แต่ง ศ.ดร.ธีรภัทร์ เสรีสรรค์
หน่วยที่ 7 การกระจายอำนาจกับพัฒนาการทางการเมืองไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.ปธาน สุวรรณมงคล

80203 ปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย เล่ม 2

ราคา 400 บาท

80203 ปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย (Problems of Thai Political Development) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161607371
หน่วยที่ 8. สถาบันทางสังคมและวัฒนธรรมทางการเมืองกับการพัฒนาการทางการเมืองไทย ผู้แต่ง ผศ.ดร.วรลักษณ์ โรจนพล
หน่วยที่ 9. สถาบันตุลาการกับพัฒนาการทางการเมืองไทย ผู้แต่ง อ.สุพิศ ปราณีตพลกรัง
หน่วยที่ 10. สถาบันราชการกับพัฒนาการทางการเมืองไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.ธัญยธรณ์/กนลา สุขพานิช-ขันทปราบ อ.ดร.วิชัย ศรีมาวรรณ์
หน่วยที่ 11. สื่อสารมวลชนกับพัฒนาการทางการเมืองไทย ผู้แต่ง รศ.ยุทธพร อิสรชัย
หน่วยที่ 12. พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์กับพัฒนาการทางการเมืองไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ
หน่วยที่ 13. กระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับพัฒนาการทางการเมืองไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง
หน่วยที่ 14. ขบวนการภาคประชาสัมสังคมกับพัฒนาการทางการเมืองไทย ผู้แต่ง รศ.ยุทธพร อิสรชัย
หน่วยที่ 15. แนวโน้มของพัฒนาการทางการเมืองไทย ผู้แต่ง รศ.พลศักดิ์ จิรไกรศิริ

80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย เล่ม 1

ราคา 350 บาท

80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย ( Thai Political Economy ) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2549 เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ.2554 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789749758212 เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 11 พ.ศ.2559 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789749758229 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789749758236
หน่วยที่ 1 สถานภาพ ขอบข่าย และแนวทางในการศึกษาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับการเมือง ผู้แต่ง รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
หน่วยที่ 2 เศรษฐกิจการเมืองไทยก่อนสนธิสัญญาเบาว์ริ่ง ผู้แต่ง อ.วิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์
หน่วยที่ 3 พัฒนาการของระบบเศรษฐกิจและการเมืองไทยหลังสนธิสัญญาเบาว์ริ่งถึงก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ผู้แต่ง รศ.ชูศรี มณีพฤกษ์
หน่วยที่ 4 เศรษฐกิจและการเมืองไทยตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475-ก่อนมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แต่ง รศ.ดร.ชรินทร์ สันประเสริฐ
หน่วยที่ 5 เศรษฐกิจและการเมืองไทยตั้งแต่มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 – ฉบับที่ 9 ผู้แต่ง รศ.ดร.พอพันธ์ อุยยานนท์
หน่วยที่ 6 เศรษฐกิจและการเมืองของสังคมชนบทไทย ผู้แต่ง ศ.เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม
หน่วยที่ 7 เศรษฐกิจและการเมืองของสังคมเมืองไทย ผู้แต่ง ศ.เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม

80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย เล่ม 2

ราคา 400 บาท

80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย ( Thai Political Economy ) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2549 เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 11 พ.ศ.2559 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789749758212 เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 8 พ.ศ.2556 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789749758229 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789749758236
หน่วยที่ 8 บทบาทของภาครัฐกับการพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองไทย ผู้แต่ง อ.ยุทธพร อิสรชัย
หน่วยที่ 9 บทบาทของรัฐวิสาหกิจกับการพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองไทย รศ.ศิริพร สัจจานันท์ 
หน่วยที่ 10 บทบาทของภาคเอกชนกับการพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองไทย ผู้แต่ง ศ.ดร.สุจิต บุญบงการ
หน่วยที่ 11 บทบาทของภาคประชาชนกับการพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองไทย ผู้แต่ง รศ.วิทยากร เชียงกูล
หน่วยที่ 12 กลุ่มเศรษฐกิจและกลุ่มการเมืองกับการสร้างฐานอำนาจทางเศรษฐกิจและฐานอำนาจทางการเมืองไทย ผู้แต่ง ศ.เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม
หน่วยที่ 13 การจัดระเบียบทางเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศกับเศรษฐกิจและการเมืองไทย ผู้แต่ง ผศ.ดร.ธีระ นุชเปี่ยม
หน่วยที่ 14 องค์การระหว่างประเทศและบรรษัทข้ามชาติกับเศรษฐกิจและการเมืองไทยผู้แต่ง รศ.ดร.พอพันธ์ อุยยานนท์
หน่วยที่ 15 กรณีศึกษาด้านเศรษฐกิจและการเมืองไทยผู้แต่ง อ.อุกฤษฎ์ ปัทมานันท์

80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย เล่ม 1

ราคา 400 บาท

80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย ( Socio-cultural Basis of Thai Politics )ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554 พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786165056168 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786165055024 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165056403
หน่วยที่ 1. สังคมและวัฒนธรรมในการเมืองไทย ผู้แต่ง รศ.ชุษณะ รุ่งปัจฉิม
หน่วยที่ 2. แนวคิดทั่วไปว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมกับการเมือง ผู้แต่ง ศ.ดร.พัทยา สายหู
หน่วยที่ 3. พัฒนาการทางสังคม วัฒนธรรม และการเมืองไทย ผู้แต่ง อ.ดร.วรลัญช์ โรจนพล อ.ขจรศักดิ์ สิทธิ
หน่วยที่ 4. พัฒนาการของรัฐไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.ชรินทร์ สันประเสริฐ
หน่วยที่ 5. องค์ประกอบของกลุ่มชาติพันธุ์ในสังคมการเมืองไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.ไพฑูรย์ มีกุศล
หน่วยที่ 6. ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับชุมชนการเมือง ผู้แต่ง รศ.ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์
หน่วยที่ 7. ฐานอำนาจในสังคมไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์
หน่วยที่ 8. ระบบครอบครัวและเครือญาติในสังคมการเมืองไทย ผู้แต่ง รศ.ชุษณะ รุ่งปัจฉิม

80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย เล่ม 2

ราคา 350 บาท

80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย ( Socio-cultural Basis of Thai Politics )ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554 พิมพ์ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786165056168 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786165055024 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165056403
หน่วยที่ 9. ศาสนาและความเชื่อในสังคมการเมืองไทย ผู้แต่ง รศ.รสลิน ศิริยะพันธุ์
หน่วยที่ 10. การศึกษาในสังคมการเมืองไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์
หน่วยที่ 11. การรวมกลุ่มและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในสังคมการเมืองไทย ผู้แต่ง รศ.ยุทธพร อิสรชัย
หน่วยที่ 12. การสื่อสารกับสังคมการเมืองไทย ผู้แต่ง อ.วนัส ปิยะกุลชัยเดช
หน่วยที่ 13. ภาษาและศิลปะในสังคมการเมืองไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.รุ่งพงษ์ ชัยนาม
หน่วยที่ 14. วัฒนธรรมทางการเมืองในสังคมการเมืองไทย ผู้แต่ง อ.ดร.พิศาล มุกดารัศมี
หน่วยที่ 15. สังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทยในกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัตน์ และหลังสมัยใหม่ ผู้แต่ง รศ.ดร.จุมพล หนิมพานิช

80206 ปัญหาพัฒนาชนบทไทย เล่ม 1

ราคา 250 บาท

80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย (Problems of Rural Development in Thailand) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2557 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786161607500 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 9786161608316 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786161604790 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 9789749757444
หน่วยที่ 1. แนวคิดและแนวทางในการพัฒนาชนบทไทย ผู้แต่ง ผศ.ดร.พิศาล มุกดารัศมี
หน่วยที่ 2. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาชนบท ผู้แต่ง รศ.ดร.เสนีย์ คำสุข
หน่วยที่ 3. พื้นฐานความเป็นมาของชนบทไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ
หน่วยที่ 4. สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์กับการพัฒนาชนบทไทย ผู้แต่ง อ.ดร.อลงกต วรกี อ.ศักย์ศรณี อิทธิวงศ์ศุภกิจ
หน่วยที่ 5. สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมกับการพัฒนาชนบทไทย ผู้แต่ง ผศ.ดร.ปัณฉัตร หมอยาดี

80206 ปัญหาพัฒนาชนบทไทย เล่ม 2

ราคา 250 บาท

80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย (Problems of Rural Development in Thailand) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2557 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786161607500 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 9786161608316 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786161604790 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 9789749757444
หน่วยที่ 6. สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ผู้แต่ง อ.ดร.ปิยะพงศ์ บุษบงก์
หน่วยที่ 7. สภาพแวดล้อมทางการเมืองกับการพัฒนาชนบท ผู้แต่ง อ.วนัส ปิยะกุลชัยเดช
หน่วยที่ 8. บทบาทของภาครัฐกับการพัฒนาชนบท ผู้แต่ง ผศ.ทวี สุรฤทธิกุล
หน่วยที่ 9. การพัฒนาชนบทระหว่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1-7 ผู้แต่ง รศ.ยุทธพร อิสรชัย
หน่วยที่ 10. การพัฒนาชนบทระหว่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8-10 ผู้แต่ง รศ.ยุทธพร อิสรชัย

80206 ปัญหาพัฒนาชนบทไทย เล่ม 3

ราคา 250 บาท

80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย (Problems of Rural Development in Thailand) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2557 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786161607500 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 9786161608316 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786161604790 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 9789749757444
หน่วยที่ 1. พัฒนาการและสภาพปัญหาของชนบทไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.วิวัฒน์ เอี่ยมไพรวัน
หน่วยที่ 2. รัฐธรรมนูญและการปฏิรูปการเมืองที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาชนบทไทย ผู้แต่ง ผศ.ดร.เสนีย์ คำสุข อ.ดร.วิเชียร ตันศิริคงมล
หน่วยที่ 3. ปัจจัยทางเศรษฐกิจกับการเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาชนบทไทย ผู้แต่ง อ.ดร.วิเชียร ตันศิริคงมล
หน่วยที่ 4. ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมกับการเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาชนบทไทย ผู้แต่ง ผศ.ทวี สุรฤทธิกุล
หน่วยที่ 5. ปัจจัยทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาชนบทไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.จุมพล หนิมพานิช

 

80207 ปัญหาการเมืองในส่วนภูมิภาคและชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย เล่ม 1

ราคา 350 บาท

80207 ปัญหาการเมืองในภูมิภาคและชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย (Political problems in the Regions and Minority Group in Thailand) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2546 พิมพ์ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789746439879 พิมพ์ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2554 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746439893 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 9789746739909
หน่วยที่ 1. แนวคิดเกี่ยวกับการเมืองในภูมิภาค ผู้แต่ง ศ.ดร.กระแส ทองธรรมชาติ
หน่วยที่ 2. ประชากรและสภาพแวดล้อมทางกายภาพในภูมิภาค ผู้แต่ง รศ.ดร.อิสระ สุวรรณบล
หน่วยที่ 3. สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมกับการเมืองในภูมิภาค ผู้แต่ง อ.ธโสธร ตู้ทองคำ
หน่วยที่ 4. ปัญหาการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติในภูมิภาค ผู้แต่ง ผศ.ฐปนวรรต พรหมอินทร์
หน่วยที่ 5. ปัญหาสิ่งแวดล้อมในภูมิภาค ผู้แต่ง รศ.ดร.ปธาน สุวรรณมงคล
หน่วยที่ 6. ปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาค ผู้แต่ง รศ.ดร.ปธาน สุวรรณมงคล 
หน่วยที่ 7. ปัญหาอิทธิพลนอกระบบในภูมิภาค ผู้แต่ง รศ.ดร.ปธาน สุวรรณมงคล

80207 ปัญหาการเมืองในส่วนภูมิภาคและชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย เล่ม 2

ราคา 400 บาท

80207 ปัญหาการเมืองในภูมิภาคและชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย (Political problems in the Regions and Minority Group in Thailand) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2546 พิมพ์ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789746439879 พิมพ์ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2554 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746439893 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 9789746739909
หน่วยที่ 8. ปัญหาการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรเอกชน ผู้แต่ง อ.ไพโรจน์ พรหมสาส์น
หน่วยที่ 9. การเปลี่ยนแปลงของการปัญหาการเมืองในภูมิภาค ผู้แต่ง รศ.ดร.จุมพล หนิมพานิช
หน่วยที่ 10. แนวคิดเกี่ยวกับชนกลุ่มน้อย ผู้แต่ง ศ.ดร.อมรา พงศาพิชญ์
หน่วยที่ 11. ชนกลุ่มน้อยสัญชาติพม่า ผู้แต่ง อ.ขจัดภัย บุรุษพัฒน์
หน่วยที่ 12. ชาวเขาในประเทศไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.ม.ล.พันธ์สูรย์ ลดาวัลย์
หน่วยที่ 13. ชาวไทยมุสลิมในประเทศไทย ผู้แต่ง อ.ดร.จรัญ มะลูลีม
หน่วยที่ 14. ชาวญวนอพยพในประเทศ ผู้แต่ง อ.ขจัดภัย บุรุษพัฒน์
หน่วยที่ 15. ทิศทางการดำเนินการต่อชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย ผู้แต่ง อ.ขจัดภัย บุรุษพัฒน์

80212 หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์ เล่ม 1

ราคา350 บาท

80212 หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ (Introduction to Public Administration and Policy)  พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2560 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563   เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา  350 บาท  ISBN 978-616-161-282-5   เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท  ISBN 978-616-161-293-1  แบบฝึกปฏิบัติ  ราคา 30 บาท ISBN  978-616-161-288-7
หน่วยที่ 1. พัฒนาการและขอบข่ายการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ  ผู้แต่ง รศ.ดร.อิสระ สุวรรณบล
หน่วยที่ 2. กระบวนทัศน์ในการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ  ผู้แต่ง รศ.ดร.จุมพล หนิมพานิช
หน่วยที่ 3. การบริหารการปกครอง  ผู้แต่ง รศ.ดร.จุมพล หนิมพานิช  
หน่วยที่ 4. กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารภาครัฐ  ผู้แต่ง ผศ.กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย
หน่วยที่ 5. องค์การและทฤษฎีองค์การภาครัฐ  ผู้แต่ง รศ.ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต
หน่วยที่ 6. การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ผู้แต่ง รศ.มานิต ศุทธสกุล
หน่วยที่ 7. การบริหารการคลังและงบประมาณ  ผู้แต่ง รศ.ดร.จีระ ประทีป

80212 หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์ เล่ม 2

ราคา 400 บาท

80212 หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ (Introduction to Public Administration and Policy)  พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2560 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563   เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา  350 บาท  ISBN 978-616-161-282-5   เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท  ISBN 978-616-161-293-1  แบบฝึกปฏิบัติ  ราคา 30 บาท ISBN  978-616-161-288-7
หน่วยที่ 8. แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ  ผู้แต่ง รศ.ดร.ปธาน สุวรรณมงคล
หน่วยที่ 9. กระบวนการนโยบายสาธารณะ  ผู้แต่ง ผศ.ดร.ธนศักดิ์ สายจำปา
หน่วยที่ 10. การบริหารจัดการภาครัฐใหมม่  ผู้แต่ง รศ.ดร.จุมพล หนิมพานิช
หน่วยที่ 11. การจัดการผลการปฎิบัติงานภาครัฐ  ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.ลักษณา ศิริวรรณ
หน่วยที่ 12. ระบบสารสรเทศกับการบริหารภาครัฐ  ผู้แต่ง รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์
หน่วยที่ 13. ธรรมาภิบาลและจริยธรรมในการบริหาร  ผู้แต่ง ผศ.ดร.วรวลัญช์ โรจนพล
หน่วยที่ 14. การมีส่วนร่วมในการบริหารงานภาครัฐของประชาชนและภาคประชาสังคม  ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.ชูเกียรติ มุทธากาญจน์
หน่วยที่ 15. แนวโน้มการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ  ผู้แต่ง รศ.ดร.จุมพล หนิมพานิช

80308 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ เล่ม 1

ราคา 350 บาท

80308 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ (Thailand and Foreign Relations) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2548 พิมพ์ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789749756768 พิมพ์ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2557 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789749756775 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 9789749756270
หน่วยที่ 1. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ผู้แต่ง ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชช์
หน่วยที่ 2. แนวคิดพื้นฐานว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ ผู้แต่ง รศ.ดร.รุ่งพงษ์ ชัยนาม
หน่วยที่ 3. ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศตั้งแต่สมัยโบราณถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (พ.ศ.1792-พ.ศ.2394) ผู้แต่ง รศ.ณรงค์ พ่วงพิศ
หน่วยที่ 4. ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศตั้งแต่สมัยใหม่ถึงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ผู้แต่ง รศ.ณรงค์ พ่วงพิศ
หน่วยที่ 5. ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศตั้งแต่ประเทศตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ผู้แต่ง ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ รศ.รสลิน ศิริยะพันธุ์ 
หน่วยที่ 6. ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา ผู้แต่ง  ผศ.ธโสธร ตู้ทองคำ
หน่วยที่ 7. ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับรัฐเซีย ผู้แต่ง รศ.นรนิติ เศรษฐบุตร

80308 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ เล่ม 2

ราคา 400 บาท

80308 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ (Thailand and Foreign Relations) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2548 พิมพ์ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789749756768 พิมพ์ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2557 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789749756775 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 9789749756270
หน่วยที่ 8. ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้แต่ง รศ.ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ
หน่วยที่ 9. ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ผู้แต่ง รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี 
หน่วยที่ 10. ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศยุโรปตะวันตก ผู้แต่ง รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์นิวัฒน์
หน่วยที่ 11. ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้แต่ง อ.ดร.ดลยา เทียนทอง อ.สุภาภรณ์ ตั้งตรงไพโรจน์
หน่วยที่ 12. ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศเอเชียใต้ ผู้แต่ง รศ.ดร.จรัญ มะลูลีม
หน่วยที่ 13. ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ผู้แต่ง อ.ดร.ดลยา เทียนทอง
หน่วยที่ 14. ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ผู้แต่ง อ.สมชัย จรณะสมบูรณ์
หน่วยที่ 15. ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับแอฟริกาและลาตินอเมริกา ผู้แต่ง อ.สมปฤณ นิยมไทย

80309 ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน เล่ม 1

ราคา 250 บาท

80309 ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน (Current Political Issues) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786161608507 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 ISBN 9786161608972 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786161609252
หน่วยที่ 1. แนวคิด ประเด็นปัญหา และกรอบวิเคราะห์ปัญหาการเมืองไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.จุมพล หนิมพานิช
หน่วยที่ 2. ปัญหาการเมืองไทยด้านเศรษฐกิจ ผู้แต่ง ศ.เกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม
หน่วยที่ 3. ปัญหาการเมืองไทยด้านสังคม ผู้แต่ง รศ.ดร.จุมพล หนิมพานิช
หน่วยที่ 4. ปัญหาการเมืองไทยด้านวัฒนธรรมทางการเมืองและอุดมการณ์ประชาธิปไตย ผู้แต่ง ผศ.ดร.พิศาล มุกดารัศมี
หน่วยที่ 5. ปัญหาการเมืองไทยด้านความมั่นคงแห่งชาติ ผู้แต่ง อ.ดร.สติธร ธนานิธิโชติ อ.วิชุดา สาธิตพร

80309 ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน เล่ม 2

ราคา 250 บาท

80309 ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน (Current Political Issues) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786161608507 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 ISBN 9786161608972 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786161609252
หน่วยที่ 6. ปัญหาการเมืองไทยด้านสภาพแวดล้อม ผู้แต่ง รศ.ดร.ปธาน สุวรรณมงคล
หน่วยที่ 7. ปัญหาการเมืองไทยด้านรัฐธรรมนูญนิยม ผู้แต่ง รศ.ดร.ชรินทร์ สันประเสริฐ
หน่วยที่ 8. ปัญหาการเมืองไทยด้านสถาบันการเมือง ผู้แต่ง ผศ.ดร.วรวลัญช์ โรจนพล
หน่วยที่ 9. ปัญหาการเมืองไทยด้านพรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ
หน่วยที่ 10. ปัญหาการเมืองไทยด้านสื่อสารทางการเมือง ผู้แต่ง ผศ.ดร.ชยุต ภวภานันท์กุล อ.ดร.ณสรัญ มหิทธิชาติกุล

80309 ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน เล่ม 3

ราคา 250 บาท

80309 ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน (Current Political Issues) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786161608507 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 ISBN 9786161608972 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786161609252
หน่วยที่ 11. ปัญหาการเมืองไทยด้านการบริหารการคลังและงบประมาณ ผู้แต่ง อ.เกิดญดา เกิดลาภผล
หน่วยที่ 12. ปัญหาการเมืองไทยด้านการกระจายอำนาจ ผู้แต่ง รศ.วุฒิสาร ตันไชย
หน่วยที่ 13. ปัญหาการเมืองไทยด้านสิทธิมนุษยชน ผู้แต่ง ผศ.ดร.ภานุมาศ ขัดเงางาม
หน่วยที่ 14. ปัญหาการเมืองไทยด้านการคอรัปชันทางการเมือง ผู้แต่ง อ.ร.ต.อ.ดร.วิเชียร ตันศิริมงคล
หน่วยที่ 15. การคลี่คลายปัญหาการเมืองไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.พลศักดิ์ จิรไกลศิริ

80410 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์ เล่ม 1

ราคา 350 บาท

80410 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์ (Professional Experience in Political Science) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165055314 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165055680 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165055499
หน่วยที่ 1. วิชาการและวิชาชีพรัฐศาสตร์ ผู้แต่ง ศ.ดร.กระมล ทองธรรมชาติ รศ.ดร.ปธาน สุวรรณมงค
หน่วยที่ 2. จริยธรรมในวิชาชีพรัฐศาสตร์ ผู้แต่ง ศ.ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์
หน่วยที่ 3. การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ผู้แต่ง ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
หน่วยที่ 4. ธรรมาภิบาลในการบริหารการปกครอง ผู้แต่ง รศ.ดร.อัมพร ธำรงลักษณ์
หน่วยที่ 5. เทคนิคการจัดทำโครงการเชิงกลยุทธ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต
หน่วยที่ 6. กฎหมายสำหรับนักรัฐศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ชรินทร์ สันประเสริฐ อ.สิริพันธ์ พลรบ
หน่วยที่ 7. เศรษฐศาสตร์การเมืองประยุกต์ ผู้แต่ง ศ.เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม

80410 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์ เล่ม 2

ราคา 400 บาท

80410 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์ (Professional Experience in Political Science) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165055314 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165055680 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165055499
หน่วยที่ 8. การสื่อสารทางการเมือง ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.นันทนา นันทวโรภาส
หน่วยที่ 9. การจัดการความขัดแย้งในมุมมองสหวิทยาการ ผู้แต่ง ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
หน่วยที่ 10. รัฐศาสตร์กับความร่วมมือระหว่างประเทศในกระแสโลกาวิวัฒน์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ขจิต จิตตเสวี
หน่วยที่ 11. ทักษะทางการบริหารสำหรับนักรัฐศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต
หน่วยที่ 12. ความรู้ ทักษะ และเทคนิคทางการเมืองสำหรับนักรัฐศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.จุมพล หนิมพานิช รศ.ฐปนรรต พรหมอินทร์
หน่วยที่ 13. นักรัฐศาสตร์กับการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก ผู้แต่ง ผศ.ดร.ธีระ นุชเปี่ยม
หน่วยที่ 14. กระบวนการกลุ่มและการทำงานเป็นคณะ ผู้แต่ง รศ.ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร รศ.ดร.ประดินันท์ อุปรมัย อ.ประมวญ บุณยะโหตระ
หน่วยที่ 15. การพัฒนาภาวะผู้นำ ผู้แต่ง ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รศ.ดร.สวนิต ยมาภัย รศ.นภาลัย สุวรรณธาดา รศ.สมพิศ คูศรีพิทักษ์ รศ.ธรรมรส โชติกุญชร อ.ประวีณ ณ นคร

81310 ปรัชญาการเมือง เล่ม 1

ราคา 250 บาท

81310 ปรัชญาการเมืองไทย (Political Philosophy) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786161609351 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 9786161609290 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786161609665 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161609610
หน่วยที่ 1. แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาปรัชญาการเมือง ผู้แต่ง ศ.ดร.สมบัติ จันทรวงศ์
หน่วยที่ 2. ความยุติธรรม ผู้แต่ง ศ.ปรีชา ช้างขวัญยืน
หน่วยที่ 3. แนวคิดสาธารณรัฐในปรัชญาการเมือง ผู้แต่ง ผศ.ดร.พิศาล มุกดารัศมี
หน่วยที่ 4. ระเบียบทางสังคมในปรัชญาตะวันออก ผู้แต่ง รศ.ดร.สุวรรณา สถาอานันท์
หน่วยที่ 5. ปรัชญาการเมืองของมาเคียวเวลลี ผู้แต่ง ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถานันท์

81310 ปรัชญาการเมือง เล่ม 2

ราคา 250 บาท

81310 ปรัชญาการเมืองไทย (Political Philosophy) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786161609351 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 9786161609290 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786161609665 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161609610
หน่วยที่ 6. กำเนิดลัทธิเสรีนิยมประชาธิปไตย ผู้แต่ง ผศ.อุกฤษฎ์ แพทย์น้อย
หน่วยที่ 7. เสรีภาพ เสมอภาค และคุณธรรม : ประชาธิปไตยแบบรุสโซ ผู่แต่ง ผศ.อุกฤษฎ์ แพทย์น้อย
หน่วยที่ 8. พันธะทางการเมือง ผู้แต่ง ผศ.ดร.พิศาล มุกดารัศมี
หน่วยที่ 9. อนุรักษ์นิยม ผู้แต่ง อ.ดร.ศุภชัย ศุภผล
หน่วยที่ 10. ประโยชน์นิยม ผู้แต่ง อ.ปิยฤดี ไชยพร

81310 ปรัชญาการเมือง เล่ม 3

ราคา 250 บาท

81310 ปรัชญาการเมืองไทย (Political Philosophy) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2562 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161609610
หน่วยที่ 1. แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาปรัชญาการเมือง ผู้แต่ง ศ.ดร.สมบัติ จันทรวงศ์
หน่วยที่ 2. ความยุติธรรม ผู้แต่ง ศ.ปรีชา ช้างขวัญยืน
หน่วยที่ 3. แนวคิดสาธารณรัฐในปรัชญาการเมือง ผู้แต่ง ผศ.ดร.พิศาล มุกดารัศมี
หน่วยที่ 4. ระเบียบทางสังคมในปรัชญาตะวันออก ผู้แต่ง รศ.ดร.สุวรรณา สถาอานันท์
หน่วยที่ 5. ปรัชญาการเมืองของมาเคียวเวลลี ผู้แต่ง ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถานันท์
หน่วยที่ 6. กำเนิดลัทธิเสรีนิยมประชาธิปไตย ผู้แต่ง ผศ.อุกฤษฎ์ แพทย์น้อย
หน่วยที่ 7. เสรีภาพ เสมอภาค และคุณธรรม : ประชาธิปไตยแบบรุสโซ ผู่แต่ง ผศ.อุกฤษฎ์ แพทย์น้อย
หน่วยที่ 8. พันธะทางการเมือง ผู้แต่ง ผศ.ดร.พิศาล มุกดารัศมี
หน่วยที่ 9. อนุรักษ์นิยม ผู้แต่ง อ.ดร.ศุภชัย ศุภผล
หน่วยที่ 10. ประโยชน์นิยม ผู้แต่ง อ.ปิยฤดี ไชยพร
หน่วยที่ 11. สังคมนิยมมาร์กซิสม์ ผู้แต่ง อ.สุรพงษ์ ชัยนาม
หน่วยที่ 12. ปรัชญาการเมืองตะวันตกร่วมสมัย ผู้แต่ง อ.ปิยฤดี ไชยพร
หน่วยที่ 13. ปรัชญาศาสนากับสังคมปัจจุบัน ผู้แต่ง ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ ศ.ดร.ไรน่าน อรุณรังษี อ.กรีติ บุญเจือ
หน่วยที่ 14. เทววิทยาในปรัชญาการเมือง ผู้แต่ง ศ.ดร.สมบัติ จันทรวงศ์ ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์
หน่วยที่ 15. แนวคิดทางการเมืองไทย ผู้แต่ง รศ.ณรงค์ พ่วงพิศ

81311 หลักและวิธีศึกษาทางรัฐศาสตร์เล่ม 1

ราคา 350 บาท

81311 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ (Principles and Methods Political Science) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2527 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2548 ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2559 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-118-7) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-161-133-0) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-161-134-7)
หน่วยที่ 1 พัฒนาการของแนวคิดและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ ผู้แต่ง ศ.ดร.อนุสรณ์ ลิ่มมณี
หน่วยที่ 2 การศึกษารัฐศาสตร์แนวปรัชญาการเมืองและความคิดทางการเมือง ผู้แต่ง ผศ.ดร.พิศาล มุกดารัศมี
หน่วยที่ 3 การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางสถาบัน ผู้แต่ง รศ.ดร.จุมพร หนิมพานิช
หน่วยที่ 4 การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางจิตวิทยาการเมือง ผู้แต่ง รศ.ดร.ณรงค์ สินสวัสดิ์
หน่วยที่ 5 การศึกษารัฐศาสตร์แนวกลุ่ม ผู้แต่ง รศ.ดร.จุมพล หนิมพานิช
หน่วยที่ 6 การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางระบบ ผู้แต่ง ศ.ดร.อนุสรณ์ ลิ่มมณี
หน่วยที่ 7 การศึกษาการเมืองตามแนวทางการตัดสินใจ ผู้แต่ง ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชช์

81311 หลักและวิธีศึกษาทางรัฐศาสตร์ เล่ม 2

ราคา 400 บาท

81311 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ (Principles and Methods Political Science) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2527 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2548 ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2559 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-118-7) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-161-133-0) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-161-134-7)
หน่วยที่ 8 การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางเศรษฐศาสตร์การเมือง ผู้แต่ง รศ.ดร.วินิต ทรงประทุม
หน่วยที่ 9 การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางนโยบายสาธารณะ ผู้แต่ง รศ.ดร.ปธาน สุวรรณมงคล
หน่วยที่ 10 การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางอำนาจ ผู้แต่ง อ.ดร.สติธร ธนานิธิโชติ อ.วิชุดา สาธิตพร
หน่วยที่ 11 การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางการสื่อสาร ผู้แต่ง ผศ.ดร.ชวนะ ภวกานนท์
หน่วยที่ 12 การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางนิเวศวิทยาการเมือง ผู้แต่ง ผศ.ดร.โสภารัตน์ จารุสมบัติ
หน่วยที่ 13 การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางสิทธิมนุษยชน ผู้แต่ง รศ.ดร.รุ่งพงษ์ ชัยนาม
หน่วยที่ 14 การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางภูมิรัฐศาสตร์และภูมิสาสตร์การเมือง ผู้แต่ง รศ.ดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์
หน่วยที่ 15 การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางอื่นๆ ผู้แต่ง รศ.ดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์

81312 หลักและวิธีศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ เล่ม 1

ราคา 400 บาท

81312 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ (Principles and Methods of Public Administration )ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552  เล่ม 1พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ.2557 (หน่วยที่ 1-8) ราคา400 บาท ISBN 9786165050364 เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.2556(หน่วยที่ 9-15 ) ราคา 350 บาท ISBN 9786165050555 (แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท)  
หน่วยที่ 1 พัตนาการของการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ปธาน สุวรรณมงคล
หน่วยที่ 2 ขอบข่ายและสถานภาพของรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.วิวัฒน์ เอี่ยมไพรวัน
หน่วยที่ 3 การแสวงหาความรู้กับการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร
หน่วยที่ 4  องค์การสาธารณะ ผู้แต่ง อ.ดร.ไชยนันท์ ปัญญาศิริ
หน่วยที่ 5  ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่ ผู้แต่ง อ.ดร.จิดาภา ถิรศิริกุล
หน่วยที่ 6 การบริหารจัดการภาคสาธารณะแนวใหม่ ผู้แต่ง รศ.ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต
หน่วยที่ 7 การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ดำรงค์ วัฒนา
หน่วยที่ 8 การบริหารจัดการการคลังและงบประมาณ ผู้แต่ง รศ.ดร.จิระ ประทีป

81312 หลักและวิธีศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ เล่ม 2

ราคา 350 บาท

81312 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ (Principles and Methods of Public Administration) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2532 พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ.2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786165050364 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15 ) ราคา 350 บาท ISBN 9786165050555
หน่วยที่ 9 การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง รศ.โสธร ตู้ทองคำ
หน่วยที่ 10 การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้แต่ง ผศ.ยุทธพร อิสรชัย
หน่วยที่ 11 แนวทางที่ใช้ในการศึกษานโยบายสาธารณะและการนำนโยบายไปปฏิบัติ ผู้แต่งรศ.ดร.จุมพล หนิมพานิช
หน่วยที่ 12 การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ผู้แต่ง ผศ.ยุทธพร อิสรชัย
หน่วยที่ 13ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ผู้แต่ง รศ.ดร.ปธาน สุวรรณ
มงคล
หน่วยที่ 14 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและภาคประชาสังคม ผู้แต่ง รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์
หน่วยที่ 15 ทิศทางและแนวโน้มของรัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์

81314 หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์ เล่ม 1

ราคา 350 บาท

81314 หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์ (An Introduction to Political Research) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2553 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-162-379-1 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-162-381-4) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-162-402-6)
หน่วยที่ 1 ปรัชญาและวิธีการแสวงหาความรู้ทางรัฐศาสตร์ ผู้แต่ง ศ.ดร.อนุสรณ์ ลิ่มมณี
หน่วยที่ 2 หลักและวิธีการวิจัยทางรัฐศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ยุทธพร อิสรชัย
หน่วยที่ 3 หลักและวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพทางรัฐศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ธโสธร ตู้ทองคำ
หน่วยที่ 4 การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพทางรัฐศาสตร์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.วรวลัญช์ โรจนพล
หน่วยที่ 5 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ: การเก็บรวบรวมข้อมูลทางรัฐศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ธโสธร ตู้ทองคำ
หน่วยที่ 6 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ: การวิเคราะห์ข้อมูลทางรัฐศาสตร์ ผู้แต่ง อ.สุวิชชญา จันทรปิฎก
หน่วยที่ 7 หลักและวิธีการวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ

81314 หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์ เล่ม 2

ราคา 400 บาท

81314 หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์ (An Introduction to Political Research) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2553 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-162-379-1 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-162-381-4) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-162-402-6)
หน่วยที่ 8 การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร์ ผู้แต่ง ศ.ดร.วรพิทย์ มีมาก
หน่วยที่ 9 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ: การเก็บรวบรวมข้อมูลทางรัฐศาสตร์ ผู้แต่ง อ.อาทิตย์ ทองอินทร์ อ.ณิชภัทร์ กิจเจริญ
หน่วยที่ 10 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ: การวิเคราะห์ข้อมูลทางรัฐศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.พลศักดิ์ จิรไกรศิริ
หน่วยที่ 11 การวิจัยแบบผสานวิธีทางรัฐศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.จุมพล หนิมพานิช  
หน่วยที่ 12 การเขียนข้อเสนอการวิจัยทางรัฐศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.พลศักดิ์ จิรไกรศิริ
หน่วยที่ 13 การเขียนรายงานการวิจัยทางรัฐศาสตร์ ผู้แต่ง ศ.ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์
หน่วยที่ 14 จริยธรรมและจรรยาบรรณของนักวิจัยในการวิจัยทางรัฐศาสตร์ ผู้แต่ง ศ.ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์
หน่วยที่ 15 ทิศทางการวิจัยทางรัฐศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ยุทธพร อิสรชัย

81415 การวางนโยบายโครงการและการบริหารโครงการ เล่ม

ราคา 350 บาท

81415 การวางนโยบาย โครงการ และการบริหารโครงการ (Policy Project and Project Management) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2551 พิมพ์ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789740602804 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789744013623 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 9789741023745
หน่วยที่ 1. แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายสาธารณะ ผู้แต่ง รศ.วิวัฒน์ เอี่ยมไพรวัน
หน่วยที่ 2. กระบวนการนโยบายสาธารณะ ผู้แต่ง รศ.ฐปนรรต พรหมอินทร์
หน่วยที่ 3. การกำหนดนโยบายสาธารณะ ผู้แต่ง รศ.ธโสธร ตู้ทองคำ
หน่วยที่ 4. การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ผู้แต่ง รศ.ดร.จุมพล หนิมพานิช
หน่วยที่ 5. การประเมินผลนโยบาย ผู้แต่ง รศ.ดร.จุมพล หนิมพานิช
หน่วยที่ 6. นโยบายสาธารณะเฉพาะด้าน: การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ผู้แต่ง รศ.ดร.ปธาน สุวรรณมงคล
หน่วยที่ 7. แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับแผนและการวางแผน ผู้แต่ง รศ.ดร.ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ

81415 การวางนโยบายโครงการและการบริหารโครงการ เล่ม 2

ราคา 400 บาท

81415 การวางนโยบาย โครงการ และการบริหารโครงการ (Policy Project and Project Management) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2551 พิมพ์ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789740602804 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789744013623 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 9789741023745
หน่วยที่ 8. เทคนิคและวิธีการจัดทำแผน ผู้แต่ง รศ.เฉลิมพล มีสมนัย 
หน่วยที่ 9. การวางแผนยุทธศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ
หน่วยที่ 10. การบริหารแผนยุทธศาสตร์ ผู้แต่ง อ.ดร.จิดาภา ถิรศิริกุล
หน่วยที่ 11. แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับโครงการ ผู้แต่ง รศ.วิวัฒน์ เอี่ยมไพรวัน
หน่วยที่ 12. การจัดทำโครงการและการวิเคราะห์โครงการ ผู้แต่ง รศ.วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ
หน่วยที่ 13. การบริหารโครงการ ผู้แต่ง รศ.ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์
หน่วยที่ 14. การติดตามและการประเมินผลโครงการ ผู้แต่ง รศ.ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์
หน่วยที่ 15. ปัญหาและข้อเสนอแนะนำด้านนโยบายและแผน ผู้แต่ง รศ.ดร.กล้า ทองขาว

81416 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ เล่ม 1

ราคา 400 บาท

81416 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ (Public personal Management) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161601881 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161600860 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 
9786161602048
หน่วยที่ 1. แนวคิดและหลักการของการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ปิยากร หวังมหาพร 
หน่วยที่ 2. การเมืองกับการบริหารงานบุคคลของรัฐ ผู้แต่ง รศ.มานิต ศุทธสกุล
หน่วยที่ 3. พัฒนาการของการบริหารบุคคลภาครัฐบาลไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.เสนีย์ คำสุข
หน่วยที่ 4. องค์กรกลางบาริหารงานบุคคลภาครัฐ ผู้แต่ง รศ.ดร.ปธาน สุวรรณมงคล
หน่วยที่ 5. การบริหารงานบุคลากรเชิงยุทธศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต
หน่วยที่ 6. การบริหารงานบุคคลภาครัฐตามหลักสมรรถนะ ผู้แต่ง รศ.มานิต ศุทธสกุล
หน่วยที่ 7. การบริหารผลงาน ผู้แต่ง อ.ดร.ภาณุภาคย์ พงศ์อติชาต
หน่วยที่ 8. การบริหารค่าตองแทน ผู้แต่ง อ.สมศักดิ์ เจตสุรกานต์

81416 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ เล่ม 2

ราคา 350 บาท

81416 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ (Public personal Management) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161601881 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161600860 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 
9786161602048
หน่วยที่ 9. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง รศ.ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต
หน่วยที่ 10. การพัฒนาอาชีพและการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง ผู้แต่ง รศ.ปภาวดี มนตรีวัต
หน่วยที่ 11. วินัย คุณธรรม จริยธรรมในการบริหารงานบุคคลภาคของรัฐไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.เสนีย์ คำสุข
หน่วยที่ 12. การบริหารงานบุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แต่ง รศ.ดร.ปธาน สุวรรณมงคล
หน่วยที่ 13. การบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ของรัฐในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ผู้แต่ง อ.อำนาจ ศรีพูนสุข
หน่วยที่ 14. การบริหารงานบุคคลในรัฐวิสาหกิจ ผู้แต่ง อ.อำนาจ ศรีพูนสุข
หน่วยที่ 15. ปัญหา แนวทางแก้ไข และประเด็นท้าทายของการบริหารงานบุคคลภาครัฐของไทย ผู้แต่ง อ.ดร.นพปฎล สุนทรนนท์

81417 การบริหารและการพัฒนาองค์กร เล่ม 1

ราคา 350 บาท

81417 การบริหารและการพัฒนาองค์การ (Organization Management and Development) พิมพ์ครั้งที่ 32 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789746117326 เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 28 พ.ศ. 2556 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746131728 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 9789746421799
หน่วยที่ 1. การบริหาร องค์การ และการพัฒนาองค์การ ผู้แต่ง อ.ดร.ปธาน สุวรรณมงคล
หน่วยที่ 2. ทฤษฎีองค์การ ผู้แต่ง รศ.ดร.อุทัย เลาหวิเชียร
หน่วยที่ 3. มนุษยนิยม ประชาธิปไตย และการพัฒนาองค์การ ผู้แต่ง รศ.ดร.อุทัย เลาหวิเชียร
หน่วยที่ 4. การพัฒนาองค์การ ผู้แต่ง ผศ.ดร.จุมพล หนิมพานิช
หน่วยที่ 5. การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ ผู้แต่ง ผศ.เชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกูล
หน่วยที่ 6. ความขัดแย้งในองค์การ ผู้แต่ง ผศ.เชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกูล
หน่วยที่ 7. การหาความจำเป็นในการพัฒนาองค์การ ผู้แต่ง ผศ.วิวัฒน์ เอี่ยมไพรวัน
ธิ์

81417 การบริหารและการพัฒนาองค์กร เล่ม 2

ราคา 400 บาท

81417 การบริหารและการพัฒนาองค์การ (Organization Management and Development) พิมพ์ครั้งที่ 32 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789746117326 เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 28 พ.ศ. 2556 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746131728 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 9789746421799
หน่วยที่ 8.เทคนิคการพัฒนาองค์การระดับกลุ่มและระหว่างบุคคล ผู้แต่ง อ.ดร.บุญเลิศ ไพรินทร์
หน่วยที่ 9. เทคนิคการพัฒนาองค์การระดับกลุ่มและระหว่างกลุ่ม ผู้แต่ง อ.ดร.บุญเลิศ ไพรินทร์
หน่วยที่ 10. เทคนิคการพัฒนาองค์การระดับองค์การ ผู้แต่ง รศ.ดร.คุณหญิง ภรณี มหานนท์ ผศ.เชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกูล ผศ.วิวัฒน์ เอี่ยมไพรวัน อ.ดร.บุญเลิศ ไพรินทร์
หน่วยที่ 11. การพัฒนาองค์การกับการพัฒนาฝ่ายบริหาร ผู้แต่ง อ.สมชัย ศรีสุทธิยากร
หน่วยที่ 12. การบริหารและการประเมินผลการพัฒนาองค์การ ผู้แต่ง ผศ.จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์
หน่วยที่ 13. การพัฒนาองค์การ กับการนำไปใช้ในการบริหารรัฐกิจ ผู้แต่ง ผศ.วิวัฒน์ เอี่ยมไพรวัน
หน่วยที่ 14. การพัฒนาองค์การในประเทศไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์
หน่วยที่ 15. ปัญหาอุปสรรคและแนวโน้มของการพัฒนาองค์การในประเทศไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์

81427 กฎหมายอาญาสำหรับรัฐศาสตร์ เล่ม 1

ราคา 350 บาท

81427 กฎหมายอาญาสำหรับรัฐศาสตร์ (Criminal Law For Political Science) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2548 พิมพ์ครั้งที่ 24 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789746458184 พิมพ์ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2558 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746458191 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 9789746458207
หน่วยที่ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและกฎหมายอาญา ผู้แต่ง รศ.สุจินตนา ชุมวิสูตร
หน่วยที่ 2. ความรับผิดทางอาญา ผู้แต่ง ผศ.วิมาน กฤตพลวิมาน
หน่วยที่ 3. เหตุยกเว้นความผิด เหตุยกเว้นโทษ เหตุลดโทษ และเหตุบรรเทาโทษ ผู้แต่ง รศ.ลาวัลย์ หอนพรัตน์
หน่วยที่ 4. การพยายามกระทำความผิด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิด ผู้แต่ง ผศ.เพชรา จารุสกุล
หน่วยที่ 5. การกระทำความผิดหลายบทหลายกระทง การกระทำความผิดอีก อายุความและอื่นๆ ผู้แต่ง ผศ.อรทิพย์ ตัณฑประศาสน์
หน่วยที่ 6. โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย ผู้แต่ง อ.ปราณี บุญโญภาส ผศ.วิมาน กฤตพลวิมาน
หน่วยที่ 7. ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง และความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม ผู้แต่ง อ.พล.ต.ต.จิรัช ชูเวช

81427 กฎหมายอาญาสำหรับรัฐศาสตร์ เล่ม 2

ราคา 400 บาท

81427 กฎหมายอาญาสำหรับรัฐศาสตร์ (Criminal Law For Political Science) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2548 พิมพ์ครั้งที่ 21 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789746458184  เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746458191 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 9789746458207
หน่วยที่ 8. ความผิดเกี่ยวกับศาสนา ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน และความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันอันตราย ผู้แต่ง รศ.ศิริศักดิ์ ศุภมนตรี
หน่วยที่ 9. ความผิดเกี่ยวกับการปลอม การแปลง และความผิดเกี่ยวกับการค้า ผู้แต่ง รศ.ลาวัลย์ หอ
นพรัตน์
หน่วยที่ 10. ความผิดเกี่ยวกับเพศ และความผิดต่อชีวิต ผู้แต่ง รศ.สุจินตนา ชุมวิสูตร
หน่วยที่ 11. ความผิดต่อร่างกาย ความผิดฐานทำให้แท้งลูก และความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก คนเจ็บป่วย
และคนชรา ผู้แต่ง ผศ.สุรีรัตน์ ประจนปัจจนึก
หน่วยที่ 12. ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง ผู้แต่ง อ.ปราณี บุญโญภาส ผศ.เพชรา จารุสกุล
หน่วยที่ 13. ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ : ลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ และยักยอก ผู้แต่ง 
รศ.มาลี สุรเชษฐ
หน่วยที่ 14. ความผิดฐานกรรโชก รีดเอาทรัพย์ ฉ้อโกง โกงเจ้าหนี้ รับของโจร ทำให้เสียทรัพย์ และ
บุกรุก ผู้แต่ง รศ.วิกรณ์ รักษ์ปวงชน
หน่วยที่ 15. ความผิดลหุโทษ ผู้แต่ง รศ.สุพจน์ สุโรจน์

81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐานสำหรับรัฐศาสตร์ เล่ม 1

ราคา 250 บาท

81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐานสำหรับรัฐศาสตร์ (Criminal Procedure and Evidence for Political Science) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2534 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2550 ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-161-591-8) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-161-618-2) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-161-622-9) แนวการศึกษา ราคา 300 บาท (ISBN 978-616-161-646-5)
หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญา ผู้แต่ง ผศ.สมศักดิ์ เธียรจรูญกุล
หน่วยที่ 2 อำนาจสืบสวนสอบสวนของพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจและอำนาจชำระคดีของศาล ผู้แต่ง รศ.รท.วินัย ตูวิเชียร
หน่วยที่ 3 หมายเรียกและหมายอาญา ผู้แต่ง ผศ.เอกพงศ์ คลังกรณ์
หน่วยที่ 4 จับ ค้น ควบคุม ขัง จำคุก และปล่อยตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย ผู้แต่ง ผศ.สมศักดิ์ เธียรจรูญกุล
หน่วยที่ 5 หลักการสอบสวนคดีอาญา ผู้แต่ง อ.ดร.พงษ์สิทธิ์ อรุณรัตนากุล

81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐานสำหรับรัฐศาสตร์ เล่ม 2

ราคา 250 บาท

81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐานสำหรับรัฐศาสตร์ (Criminal Procedure and Evidence for Political Science) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2534 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2550 ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-161-591-8) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-161-618-2) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-161-622-9) แนวการศึกษา ราคา 300 บาท (ISBN 978-616-161-646-5)
หน่วยที่ 6 เทคนิคการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ผู้แต่ง อ.พล.ต.ต.จิรัช ชูเวช
หน่วยที่ 7 อำนาจการสั่งคดีของพนักงงานอัยการและการชันสูตรพลิกศพ ผู้แต่ง ผศ.ปัณณวิช ทัพภวิมล
หน่วยที่ 8 การฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา ผู้แต่ง รศ.สุจินตนา ชุมวิสูตร
หน่วยที่ 9 การไต่สวนมูลฟ้องและการพิจารณาคดีอาญา ผู้แต่ง อ.ดร.สมบัติ พฤฒิพงศภัค
หน่วยที่ 10 คำพิพากษาและคำสั่งในคดีอาญา ผู้แต่ง รศ.ชนินาฏ ลีดส์

81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐานสำหรับรัฐศาสตร์ เล่ม 3

ราคา 250 บาท

81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐานสำหรับรัฐศาสตร์ (Criminal Procedure and Evidence for Political Science) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2534 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2550 ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-161-591-8) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-161-618-2) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-161-622-9) แนวการศึกษา ราคา 300 บาท (ISBN 978-616-161-646-5)
หน่วยที่ 11 อุทธรณ์ ผู้แต่ง อ.อนันต์ ชุมวิสูตร
หน่วยที่ 12 ฎีกา การบังคับคดี การทุเลาการบังคับ การอภัยโทษการเปลี่ยนโทษหนักเป็นเบาและการลดโทษ ผู้แต่ง รศ.เพชรา จารุสกุล
หน่วยที่ 13 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับพยานหลักฐานในคดี ผู้แต่ง ผศ.เอกพงศ์ คลังกรณ์
หน่วยที่ 14 การรับฟังและการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานในคดีอาญา ผู้แต่ง ศ.พล.ต.ต.ดร.จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช
หน่วยที่ 15 หลักเกณฑ์การนำสืบพยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานผู้เชี่ยวชาญ และวิธีการนำสืบพยานหลักฐานเข้าสู่การพิจารณาในชั้นศาล และการคุ้มครองพยานในคดีอาญา ผู้แต่ง ศ.พล.ต.ต.ดร.จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช

82201หลักพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เล่ม 1

ราคา 350 บาท

82201 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (Introduction to International Relations) พิมพ์ครั้งแรกที่ พ.ศ.2555 พิมพ์ครั้งที่ 10 พ.ศ.2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-160-018-0) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-161-019-7) แบบฝึกปฏิบัติ 30 บาท (ISBN 978-616-161-017-3)
หน่วยที่ 1  อารัมภบทความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์
หน่วยที่ 2 วิวัฒนาการสังคมระหว่างประเทศ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ธโสธร ตู้ทองคำ
หน่วยที่ 3  แนวคิดทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกระแสหลัก ผู้แต่ง อาจารย์ขจรศักดิ์ สิทธิ
หน่วยที่ 4  แนวคิดทฤษฎีก่อร่าง/ประกอบสร้างในฐานะทฤษฎีกระแสรอง ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์  
หน่วยที่ 5  แนวคิดทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทางเลือกใหม่ๆ ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์ 
หน่วยที่ 6  ตัวแสดงในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อาจารย์ขจรศักดิ์ สิทธิ
หน่วยที่ 7  นโยบายต่างประเทศ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.โคริน เพื่องเกษม

82201หลักพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เล่ม 2

ราคา 400 บาท

82201 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (Introduction to International Relations) พิมพ์ครั้งแรกที่ พ.ศ.2555 พิมพ์ครั้งที่ 10 พ.ศ.2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-160-018-0) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-161-019-7) แบบฝึกปฏิบัติ 30 บาท (ISBN 978-616-161-017-3)
หน่วยที่ 8  ปัจจัยกำหมดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.โคริน เพื่องเกษม
หน่วยที่ 9 การฑูต ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
หน่วยที่ 10 การเจรจาต่อรองระหว่างประเทศ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี
หน่วยที่ 11 เศรษฐกิจการเมืองในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.กุลลินี มุทธากลิน  
หน่วยที่ 12 สหวิทยาการสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อาจารย์สมปฤณ นิยมไทย
หน่วยที่ 13 ความร่วมมือระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อาจารย์สมปฤณ นิยมไทย
หน่วยที่ 14 ความขัดแย้ง วิกฤตการณ์ และสงครามระหว่างประเทศ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งพงษ์ ชัยนาม
หน่วยที่ 15 ประเด็นปัญหาอื่นๆในความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศยุคร่วมสมัย ผู้แต่ง ผู้ช่ายศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ พนัสพรประสิทธิ์

น์วานิช

82202 การเมืองเปรียบเทียบ เล่ม 1

ราคา 350 บาท

82202 การเมืองเปรียบเทียบ (Comparative Politics) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2560 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-386-0) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-161-384-6) แบบฝึกปฏิบัติ 30 บาท (ISBN 978-616-161-393-8)
หน่วยที่ 1 การพัฒนาและขอบข่ายการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ ผู้แต่ง อาจารย์ชัยวัฒน์ ม่านศรีสุข
หน่วยที่ 2 วิธีการศึกษาเปรียบเทียบ ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.สติธร ธนานิธิโชติ
หน่วยที่ 3 แนวคิดสถาบันนิยม ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.จักรี ไชยพินิจ
หน่วยที่ 4 ทฤษฎีทางเลือกที่เป็นเหตุเป็นผลและทฤษฎีทางเลือกสาธารณะ ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์ อาจารย์ ดร.สติธร ธนานิธิโชติ 
หน่วยที่ 5 การพัฒนาทางการเมืองและการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตย ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิ เนื่องจำนงค์ 
หน่วยที่ 6 เศรษฐศาสตร์การเมือง ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์ 
หน่วยที่ 7 ความสัมพันธ์รัฐกันสังคม ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ

82202 การเมืองเปรียบเทียบ เล่ม 2

ราคา 400 บาท

82202 การเมืองเปรียบเทียบ (Comparative Politics) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2560 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-386-0) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-161-384-6) แบบฝึกปฏิบัติ 30 บาท (ISBN 978-616-161-393-8)
หน่วยที่ 8 ความขัดแย้งและความรุนแรงทางการเมือง ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวลัญช์ โรจนพล
หน่วยที่ 9 วัฒนธรรมในการวิเคราะห์การเมืองเปรียบเทียบ ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
หน่วยที่ 10 ระบบการเมืองและระบอบการเมืองเปรียบเทียบ ผู้แต่ง ผู้ช่ายศาสตราจารย์ธนศักดิ์ สายจำปา
หน่วยที่ 11 ระบบพรรคการเมืองและระบบการเลือกตั้งเปรียบเทียบ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ธโสธร ตู้ทองคำ  
หน่วยที่ 12 การเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยเปรียบเทียบ ผู้แต่ง อาจารย์ชัยวัฒน์ ม่านศรีสุข
หน่วยที่ 13 ความขัดแย้งทางการเมืองและความรุนแรงในมุมมองเชิงเปรียบเทียบ ผู้แต่ง อาจารย์สมชัย เย็นสบาย
หน่วยที่ 14 ความเคลื่อนไหวทางสังคม ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์
หน่วยที่ 15 บทสรุปและแนวโน้มของการศึกษาการเมืองเปลียบเทียบ ผู้แต่ง อาจารย์ชัยวัฒน์ ม่านศรีสุข

82227 ความคิดทางการเมืองและสังคม เล่ม 1

ราคา 250 บาท

82227 ความคิดทางการเมืองและสังคม (Political and Social Thoughts) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2562 เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-161-763-9) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-162-082-0) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15 ) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-161-996-1) แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท (ISBN 978-616-162-088-2)
หน่วยที่ 1 การศึกษาพัฒนาการความคิดทางการเมืองและสังคม ผู้แต่ง รศ.ดร.วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์
หน่วยที่ 2 รัฐและความมั่นคง ผู้แต่ง อ.สมชัย เย็นสบาย
หน่วยที่ 3 การย้ายถิ่นระหว่างประเทศ พัฒนาการและแนวคิด ผู้แต่ง อ.ดร.อุษามาศ เสียมภักดี
หน่วยที่ 4 การย้ายถิ่นระหว่างประเทศ : พลวัตและความท้าทายต่อรัฐและสังคม ผู้แต่ง อ.ดร.อุษามาศ เสียมภักดี
หน่วยที่ 5 การเมืองโลกาภิวัตน์ว่าด้วยการย้ายถิ่นระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.ดร.อุษามาศ เสียมภักดี

82227 ความคิดทางการเมืองและสังคม เล่ม 2

ราคา 250 บาท

82227 ความคิดทางการเมืองและสังคม (Political and Social Thoughts) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2562 เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-161-763-9) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-162-082-0) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15 ) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-161-996-1) แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท (ISBN 978-616-162-088-2)
หน่วยที่ 6 ลักษณะข้ามชาติ ผู้แต่ง อ.ดร.รุ่งทิพย์ จันทร์ธนะกุล อ.ดร.ปริญญา นวลเปียน
หน่วยที่ 7 หลากปัญหาความมั่นคงมนุษย์ ผู้แต่ง อ.อาทิตย์ ทองอินทร์ อ.สุวิชชญา จันทรปิฎก
หน่วยที่ 8 กระบวนการยุติธรรมทางอาญาสากล ผู้แต่ง ผศ.ดร.ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์
หน่วยที่ 9 การเมืองดิจิทัล ผู้แต่ง อ.ดร.วุฒิพร วุฒิวรพงษ์
หน่วยที่ 10 การเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง อ.ทสิตา สุพัฒนรังสรรค์

82227 ความคิดทางการเมืองและสังคม เล่ม 3

ราคา 250 บาท

82227 ความคิดทางการเมืองและสังคม (Political and Social Thoughts) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2562 เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-161-763-9) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-162-082-0) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15 ) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-161-996-1) แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท (ISBN 978-616-162-088-2)
หน่วยที่ 11 แนวคิดประชาสังคม ผู้แต่ง ผศ.ดร.นิธิ เนื่องจำนงค์
หน่วยที่ 12 กลุ่มประเทศทางเศรษฐกิจ ผู้แต่ง อ.วิชุดา สาธิตพร อ.ดร.สติธร ธนานิธิโชติ
หน่วยที่ 13 จักรวรรดิก่อนการขยายตัวของจักรวรรดิตะวันตก ผู้แต่ง รศ.ดร.วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์
หน่วยที่ 14 จักรวรรดิกับทุนนิยมและสังคมโลก ผู้แต่ง รศ.ดร.วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์
หน่วยที่ 15 ชุมชน – ประชาคม ผู้แต่ง อ.ดร.วุฒิพล วุฒิวรพงศ์ อ.ดร.กฤษฎา พรหมเวศ

82319 ระบบการเมืองเทียบเทียบ เล่ม 1

ราคา 300 บาท

82319 ระบบการเมืองเปรียบเทียบ (Comparative Political Systems) พิมพ์ครั้งที่ 22 พ.ศ. 2560 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-6) ราคา 300 บาท ISBN 9789746110938 เล่ม 2 (หน่วยที่ 7-15) ราคา 450 บาท ISBN 9789746111775 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท 9789746424950
หน่วยที่ 1. แนวคิดพื้นฐานในการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ ผู้แต่ง อ.จุมพล หนิมพานิช
หน่วยที่ 2. แนวทางที่ใช้ในการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ ผู้แต่ง รศ.ดร.กนลา สุขพานิช-ขันปราบ
หน่วยที่ 3. การศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ: วิธีการเชิงประจักษ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ณรงค์ สินสวัสดิ์
หน่วยที่ 4. การทำหน้าที่ของระบบ ผู้แต่ง รศ.ดร.วิทยา สุจริตธนารักษ์
หน่วยที่ 5. การเรียกร้องผลประโยชน์และการรวบรวมกลั่นกรองผลประโยชน์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ณรงค์ สินสวัสดิ์
หน่วยที่ 6. แนวทางโครงสร้างหน้าที่ : นโยบายสาธารณะ ผู้แต่งอ.ชุมพร สังขปรีชา

82319 ระบบการเมืองเทียบเทียบ เล่ม 2

ราคา 450 บาท

82319 ระบบการเมืองเปรียบเทียบ (Comparative Political Systems) พิมพ์ครั้งที่ 23 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-6) ราคา 300 บาท ISBN 9789746110938 เล่ม 2 (หน่วยที่ 7-15) ราคา 450 บาท ISBN 9789746111775 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท 9789746424950
หน่วยที่ 7. การดำเนินการตามนโยบาย ผู้แต่ง รศ.ดร.อุทัย เลาหวิเชียร
หน่วยที่ 8. วิเคราะห์เปรียบเทียบการเมืองแบบประชาธิปไตย คอมมิวนิสต์ และเผด็จการทหาร ผู้แต่ง อ.วิวัฒน์ เอี่ยมไพรวัน
หน่วยที่ 9. การเมืองในประเทศประชาธิปไตย : สหรัฐอเมริกา ผู้แต่งรศ.ดร.สุจิต บุญบงการ
หน่วยที่ 10. การเมืองในประเทศประชาธิปไตย : ยุโรป ผู้แต่ง อ.ดร.พิชัย อิศรวดี
หน่วยที่ 11. การเมืองในประเทศประชาธิปไตย : เอเชีย ผู้แต่ง ศ.ดร.กระมล ทองธรรมชาติ
หน่วยที่ 12. การเมืองในประเทศคอมมิวนิสต์ : สหภาพโซเวียต ผู้แต่ง รศ.นรนิติ เศรษฐบุตร
หน่วยที่ 13. การเมืองในประเทศคอมมิวนิสต์ : ยุโรปตะวันออก ผู้แต่ง ผศ.ดร.ธารทอง ทองสวัสดิ์
หน่วยที่ 14. การเมืองในประเทศคอมมิวนิสต์ : เอเชีย ผู้แต่ง อ.ดร.รุ่งพงษ์ ชัยนาม
หน่วยที่ 15. การเมืองในกลุ่มประเทศเผด็จการทหาร ผู้แต่ง รศ.ดร.กนลา สุขพานิช-ขันปราบ

82321 การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย เล่ม 1

ราคา 350 บาท

82321 การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย (Governments and Politics in Asia) ปรับปรุงปีที่พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562 เล่มที่ 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 978616161267 เล่มที่ 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161612771 ชุดแบบฝึกปฏิบัติ (ประเมินก่อนเรียนและหลังเรียน) ราคา 30 บาท ISBN 9786161612894
หน่วยที่ 1. แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย ผู้แต่ง ผศ.วรารักษ์ เฉลิมพันธุศักดิ์
หน่วยที่ 2. การเมืองการปกครองสาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้แต่ง อ.ดร.ธีวินท์ สุพุทธิกุล
หน่วยที่ 3. การเมืองการปกครองของญี่ปุ่น ผู้แต่ง อ.ชัยวัฒน์ ม่านศรีสุข
หน่วยที่ 4. การเมืองการปกครองของสาธารณรัฐเกาหลี ผู้แต่ง ผศ.ดร.วิเชียร อินทะสี
หน่วยที่ 5. การเมืองการปกครองของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ผู้แต่ง ผศ.ดร.ธีระ นุชเปี่ยม
หน่วยที่ 6. การเมืองการปกครองของสาธารณรัฐสิงค์โปร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.โคริน เฟื่องเกษม
หน่วยที่ 7. การเมืองการปกครองของสาธารณรัฐอินเดีย ผู้แต่ง ศ.ดร.จรัญ มะลูลีม

82321 การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย เล่ม 2

ราคา 400 บาท

82321 การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย (Governments and Politics in Asia) ปรับปรุงปีที่พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562 เล่มที่ 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 978616161267 เล่มที่ 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161612771 ชุดแบบฝึกปฏิบัติ (ประเมินก่อนเรียนและหลังเรียน) ราคา 30 บาท ISBN 9786161612894
หน่วยที่ 8. การเมืองการปกครองของศรีลังกาและบังกลาเทศ ผู้แต่ง อ.ดร.ศราวุฒิ อารีย์ อ.กนกพรรณ อยู่ชา 
หน่วยที่ 9. การเมืองการปกครองของสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ผู้แต่ง ศ.ดร.จรัญ มะลูลีม
หน่วยที่ 10. การเมืองการปกครองของอิรัก ผู้แต่ง รศ.ดร.ชูเกียรติ พนัสพรประสิทธิ์
หน่วยที่ 11. การเมืองการปกครองของกลุ่มประเทศอาหรับในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซีย ผู้แต่ง รศ.ดร.ชูเกียรติ
หน่วยที่ 12. การเมืองการปกครองของคาซัคสถาน ผู้แต่ง รศ.ดร.รุ่งพงษ์ ชัยนาม
หน่วยที่ 13. การเมืองการปกครองของประเทศในแถบเอเชียกลาง ผู้แต่ง อ.มนัสวี อรชุนะกะ
หน่วยที่ 14. การเมืองการปกครองของอิสราเอล ผู้แต่ง รศ.ธโสธร ตู้ทองคำ
หน่วยที่ 15. การเมืองการปกครองของออสเตเรียและนิวซีแลนด์ ผู้แต่ง อ.นาวาโท ดร.หัสไชยญ์ มั่งคั่ง

82322 สังคมโลก เล่ม 1

ราคา 350 บาท

82322 สังคมโลก (World Society) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165055772 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165057318 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165056755
หน่วยที่ 1. แนวคิดว่าด้วยสังคมโลก ผู้แต่ง ผศ.ดร.ธีระ นุชเปี่ยม
หน่วยที่ 2. ความเป็นมาของสังคมโลก ผู้แต่ง ผศ.ดร.ธีระ นุชเปี่ยม
หน่วยที่ 3. แนวคิดและพัฒนาการของรัฐ ผู้แต่ง อ.วนัส ปิยะกุลชัยเดช
หน่วยที่ 4. สถานะและบทบาทของรัฐในสังคมโลก ผู้แต่ง อ.ดร.วรวลัญช์ โรจนพล
หน่วยที่ 5. พัฒนาการทางเศรษฐกิจของสังคมโลก ผู้แต่ง รศ.ธโสธร ตู้ทองคำ
หน่วยที่ 6. จักรวรรดินิยม ผู้แต่ง อ.วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์
หน่วยที่ 7. สงครามกับการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก ผู้แต่ง รศ.ดร.รุ่งพงษ์ ชัยนาม

82322 สังคมโลก เล่ม 2

ราคา 400 บาท

82322 สังคมโลก (World Society) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554 พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165055772 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165057318 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165056755
หน่วยที่ 8. องค์การระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.สมปฤณ นิยมไทย
หน่วยที่ 9. โลกาภิวัตน์ ผู้แต่ง อ.วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์
หน่วยที่ 10. ขบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาสังคมในสังคมโลก ผู้แต่ง รศ.ยุทธพร อิสรชัย
หน่วยที่ 11. ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรม ผู้แต่ง อ.ขจรศักดิ์ สิทธิ
หน่วยที่ 12. ความขัดแย้งทางเศรษฐกิจ ผู้แต่ง รศ.ธโสธร ตู้ทองคำ
หน่วยที่ 13. สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.ขจรศักดิ์ สิทธิ
หน่วยที่ 14. ปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก ผู้แต่ง รศ.ดร.โสภารัตน์ จารุสมบัติ อ.วรารัก เฉลิมพันธุสมบัติ
อ.วนัส ปิยะกุลชัยเดช อ.ขจรศักดิ์ สิทธิ
หน่วยที่ 15. อนาคตสังคมโลก ผู้แต่ง รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี

82324 เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ เล่ม 1

ราคา 250 บาท

82324 เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ (International Economics and Politics) พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786161604820 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 9786161604080 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786161604714 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161604936
หน่วยที่ 1. เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศความสัมพันธ์ที่ไม่อาจแยกจาก ผู้แต่ง อ.ดร.วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์
หน่วยที่ 2. กลุ่มแนวคิดทฤษฎีพาณิชย์นิยม ผู้แต่ง ผศ.ดร.ทิพรัตน์ บุบผะศิริ
หน่วยที่ 3. แนวคิดทฤษฎีเสรีนิยมจากมุมมองทางการศึกษา ผู้แต่ง ผศ.ดร.บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ
หน่วยที่ 4. กลุ่มแนวคิดทฤษฎีมาร์กชิสต์ ผู้แต่ง อ.ดร.วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์
หน่วยที่ 5. แนวคิดทางเลือกในเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.ดร.กุลลินี มุทธากลิน

82324 เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ เล่ม 2

ราคา 250 บาท

82324 เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ (International Economics and Politics) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786161604820 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 9786161604080 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786161604714 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161604936
หน่วยที่ 6. หลักและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ผู้แต่ง รศ.ดร.สุชาดา ตั้งทางธรรม
หน่วยที่ 7. ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ผู้แต่ง รศ.ระวีวรรณ มาลัยวรรณ
หน่วยที่ 8. การเงินและการลงทุนระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.ดร.สติธร ธนานิธิโชต
หน่วยที่ 9. เทคโนโลยีการสื่อสาร และโลกาภิวัฒน์ ผู้แต่ง รศ.ดร.สมสุข หินวิมาน
หน่วยที่ 10. ความยากจนและความไม่เท่าเทียม ผู้แต่ง อ.ดร.กุลลินี มุทธากลิน

82324 เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ เล่ม 3

ราคา 250 บาท

82324 เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ (International Economics and Politics) พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786161604820 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 9786161604080 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786161604714 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161604936
หน่วยที่ 11. องค์การโลกบาล ผู้แต่ง อ.ดร.สติธร ธนานิธิโชต อ.วิชุดา สาธิตพร
หน่วยที่ 12. กระแสโลกาภิวัฒน์จากรากฐาน ผู้แต่ง อ.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
หน่วยที่ 13. เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศกับระบบทรัพย์สินทางปัญญา ผู้แต่ง อ.ดร.จักรี ไชยพินิจ
หน่วยที่ 14. วิกฤตเศรษฐกิจและการเงิน ผู้แต่ง ผศ.ดร.ทิพรัตน์ บุบผะศิริ
หน่วยที่ 15. วิพากษ์เศรษฐกิจ-การเมืองระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.ดร.วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์

82325 ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ เล่ม 1

ราคา 400 บาท

82325 ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ (International Conflicts and Cooperations) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8 ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-162-605-1) เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-162-628-0) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-162-607-5)
หน่วยที่ 1 แนวคิดด้านความขัดแย้งระหว่างประเทศ ผู้แต่ง รศ.ดร.โคริน เฟื่องเกษม
หน่วยที่ 2 แนวคิดด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ ผู้แต่ง ผศ.ดร.สมปฤณ นิยมไทย
หน่วยที่ 3 แนวคิดด้านความมั่นคง ผู้แต่ง รศ.ดร.วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์
หน่วยที่ 4 สงคราม ผู้แต่ง รศ.ดร.รุ่งพงษ์ ชัยนาม (ผู้เขียนเดิม) ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ สิทธิ (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 5 การแข่งขันการสะสมอาวุธ ผู้แต่ง อ.พท.ญ.ขวัญสุธา หงษ์ไกรเลิศ
หน่วยที่ 6 การเคลื่อนไหวด้านสันติภาพในยุโรปก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1 ผู้แต่ง ผศ.ดร.ธีระ นุชเปี่ยม
หน่วยที่ 7 การเคลื่อนไหวด้านสันติภาพในยุโรปก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 ผู้แต่ง ผศ.ดร.ธีระ นุชเปี่ยม
หน่วยที่ 8 ความร่วมมิอระหว่างประเทศระดับภูมิภาค ผู้แต่ง ผศ.ดร.สมปฤณ นิยมไทย

82325 ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ เล่ม 2

ราคา 350 บาท

82325 ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ (International Conflicts and Cooperations) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8 ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-162-605-1) เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-162-628-0) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-162-607-5)
หน่วยที่ 9 ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง ผศ.ดร.สมปฤณ นิยมไทย
หน่วยที่ 10 ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนและการแทรกแซงเพื่อมนุษยธรรม ผู้แต่ง ผศ.ดร.ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์
หน่วยที่ 11 ความขัดแย้งด้านเชื้อชาติ  ผู้แต่ง รศ.ดร.รุ่งพงษ์ ชัยนาม
หน่วยที่ 12 การก่อการร้ายในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ผู้แต่ง รศ.ดร.ชูเกียรติ พนัสพรประสิทธิ์
หน่วยที่ 13 ปัญหาอาณาเชตและการแก้ไขปัญหาสงคราม ผู้แต่ง รศ.ดร.ชูเกียรติ พนัสพรประสิทธิ์
หน่วยที่ 14 การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการเสริมสร้าสันติภาพ ผู้แต่ง อ.ดร.นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว อ.คัมภีร์ ทองพูน
หน่วยที่ 15 ทวิลักษณ์ของความเคลื่อนไหวในประเทศโลกที่สาม ผู้แต่ง รศ.ดร.วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์

82326 กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ เล่ม 1

ราคา 400 บาท

82326 กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ (International Law and International Organization) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2529 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2557 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-160-519-3) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2557 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2562 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-160-395-3) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-160-516-2)
หน่วยที่ 1 กฎหมายระหว่างประเทศกับสังคมระหว่างประเทศ ผู้แต่ง ศ.ดร.ชุมพร ปัจจุสานนท์
หน่วยที่ 2 รัฐ เขตแดน และเขตอำนาจรัฐ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ภาณุมาศ ขัดเงางาม
หน่วยที่ 3 สนธิสัญญา ผู้แต่ง รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล
หน่วยที่ 4 กฎหมายการทูต ผู้แต่ง รศ.ดร.ชุมพร ปัจจุสานนท์
หน่วยที่ 5 กฎหมายทะเล อากาศ และอวกาศ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ภาณุมาศ ขัดเงางาม
หน่วยที่ 6 การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ ผู้แต่ง ศ.ดร.ชุมพร ปัจจุสานนท์
หน่วยที่ 7 กฎหมายระหว่างประเทศทางด้านเศรษฐกิจ ผู้แต่ง รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล
หน่วยที่ 8 กฎหมายระหว่างประเทศทางด้านสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล

82326 กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ เล่ม 2

ราคา 350 บาท

82326 กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ (International Law and International Organization) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2529 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2557 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-160-519-3) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2557 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2562 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-160-395-3) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-160-516-2)
หน่วยที่ 9 องค์การสหประชาชาติ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ธีระ นุชเปี่ยม
หน่วยที่ 10 สหภาพยุโรป ผู้แต่ง รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
หน่วยที่ 11 อาเซียน ผู้แต่ง รศ.ธโสธร ตู้ทองคำ  
หน่วยที่ 12 องค์การระหว่างประเทศทางการเมืองและความมั่นคง ผู้แต่ง รศ.ดร.รุ่งพงษ์ ชัยนาม
หน่วยที่ 13 องค์การระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจ ผู้แต่ง รศ.ดร.พอพันธ์ อุยยานนท์
หน่วยที่ 14 องค์การระหว่างประเทศด้านสังคมและวัฒนธรรม ผู้แต่ง ผศ.ดร.ธีระ นุชเปี่ยม
หน่วยที่ 15 องค์การที่ไม่ใช่ของรัฐ ผู้แต่ง รศ.ธโสธร ตู้ทองคำ

82327 อาเซียนเบื้องต้น เล่ม 1

ราคา 250 บาท

82327 อาเซียนเบื้องต้น (Introduction to ASEAN) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2561 เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-161-575-8) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-161-665-6) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-161-577-2) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-161-684-7)
หน่วยที่ 1 วิสัยทัศน์ ปัญญาชน กับการรวมกลุ่มภูมิภาค ผู้แต่ง รศ.ดร.วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์
หน่วยที่ 2 แนวคิดเรื่องการรวมกลุ่ม ผู้แต่ง ผศ.ดร.ทิพรัตน์ บุบผะศิริ
หน่วยที่ 3 พัฒนาการของอาเซียนในช่วง 4 ทศวรรษแรก ผู้แต่ง ผศ.ดร.ธีระ นุชเปี่ยม
หน่วยที่ 4 บริบททางการเมืองของประเทศอินโดนีเซีย ผู้แต่ง ผศ.ดร.ธีระ นุชเปี่ยม
หน่วยที่ 5 บริบททางการเมืองของประเทศมาเลเซีย ผู้แต่ง อ.มนัสวี อรชุนะกะ  

82327 อาเซียนเบื้องต้น เล่ม 2

ราคา 250 บาท

82327 อาเซียนเบื้องต้น (Introduction to ASEAN) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2561 เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-161-575-8) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-161-665-6) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-161-577-2) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-161-684-7)
หน่วยที่ 6 บริบททางการเมืองของประเทศฟิลิปปินส์ ผู้แต่ง รศ.สีดา สอนศรี
หน่วยที่ 7 บริบททางการเมืองของประเทศสิงคโปร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.โคริน เฟื่องเกษม
หน่วยที่ 8 บริบททางการเมืองของประเทศไทย ผู้แต่ง อ.พรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร
หน่วยที่ 9 โครงสร้างสถาบันของอาเซียนทศวรรษ 1960-1990 ผู้แต่ง อ.ดร.ธีวินท์ สุพุทธิกุล
หน่วยที่ 10 เครือข่ายระดับภูมิภาคและระดับโลกของอาเซียน ผู้แต่ง ผศ.ดร.ปราณี ทิพย์รัตน์

82327 อาเซียนเบื้องต้น เล่ม 3

ราคา 250 บาท

82327 อาเซียนเบื้องต้น (Introduction to ASEAN) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2561 เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-161-575-8) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-161-665-6) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-161-577-2) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-161-684-7)
หน่วยที่ 11 อาเซียนในสายตาโลก ผู้แต่ง รศ.ดร.ชูเกียรติ พนัสพรประสิทธิ์  
หน่วยที่ 12 การขยายความร่วมมือทางด้านการเมืองและความมั่นคง ผู้แต่ง ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ ม่านศรีสุข
หน่วยที่ 13 การขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ผู้แต่ง ผศ.สิทธิกร นิพภยะ
หน่วยที่ 14 ความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียน ผู้แต่ง อ.ดร.อุษามาศ เสียมภักดี
หน่วยที่ 15 เหลียวหลังแลหน้า อาเซียนสู่ศตวรรษที่ 21 ผู้แต่ง รศ.ดร.วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์

82328 นโยบายสาธารณะในบริบทโลก เล่ม 1

ราคา 350 บาท

82328 นโยบายสาธารณะในบริบทโลก (Public Policies in Global Contexts) พิมพ์ครั้งที่1 พ.ศ.2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-540-6) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2561 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-161-553-6) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-161-506-2)
หน่วยที่ 1 กระแสโลกและบริบท ผู้แต่ง รศ.ธโสธร ตู้ทองคำ
หน่วยที่ 2 กระบวนการนโยบายสาธารณะในบริบทโลก ผู้แต่ง ผศ.ดร.ธนศักดิ์ สายจำปา
หน่วยที่ 3 การจัดการการปกครองโลก ผู้แต่ง อ.ณัชชาภัทร อมรกุล
หน่วยที่ 4 นโยบายสาธารณะด้านการต่อต้านการคอร์รัปชันในบริบทโลก ผู้แต่ง อ.ดร.ชัยวัฒน์ ม่านศรีสุข
หน่วยที่ 5 นโยบายสาธารณะด้านการจัดการปกครองในบริบทโลก ผู้แต่ง ผศ.ดร.วสันต์ เหลืองประภัสร์  
หน่วยที่ 6 นโยบายสาธารณะด้านการค้าระหว่างประเทศในบริบทโลก ผู้แต่ง ผศ.ดร.วรวลัญช์ โรจนพล
หน่วยที่ 7 นโยบายสาธารณะด้านการเงินและการลงทุนระหว่างประเทศในบริบทโลก ผู้แต่ง อ.วิชุดา สาธิตพร อ.ดร.สติธร ธนานิธิโชติ

82328 นโยบายสาธารณะในบริบทโลก เล่ม 2

ราคา 400 บาท

82328 นโยบายสาธารณะในบริบทโลก (Public Policies in Global Contexts) พิมพ์ครั้งที่1 พ.ศ.2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-540-6) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2561 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-161-553-6) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-161-506-2)
หน่วยที่ 8 นโยบายสาธารณะด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนในบริบทโลก ผู้แต่ง ผศ.ดร.กุลลินี มุทธากลิน
หน่วยที่ 9 นโยบายสาธารณะด้านการศึกษาในบริบทโลก ผู้แต่ง ผศ.ดร.ธีระ นุชเปี่ยม
หน่วยที่ 10 นโยบายสาธารณะด้านสาธารณสุขในบริบทโลก ผู้แต่ง อ.นายแพทย์ชาญวิทย์ ทระเทพ
หน่วยที่ 11 นโยบายสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติในบริบทโลก ผู้แต่ง ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช อ.นิตยา โพธิ์นอก  
หน่วยที่ 12 นโยบายสาธารณะด้านการย้ายถิ่นฐานในบริบทโลก ผู้แต่ง ผศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี
หน่วยที่ 13 นโยบายสาธารณะด้านพลังงานในบริบทโลก ผู้แต่ง อ.อนรรฆ พิทักษ์ธานิน อ.มานิตา หนูสวัสดิ์
หน่วยที่ 14 นโยบายสาธารณะด้านอาชญากรรมข้ามชาติในบริบทโลก ผู้แต่ง รศ.พ.ต.อ.ดร.กิตติ์ธนทัต เลอวงศ์รัตน์
หน่วยที่ 15 แนวโน้มและทิศทางนโยบายสาธารณะในบริบทโลก ผู้แต่ง รศ.ธโสธร ตู้ทองคำ

82422 มหาอำนาจกับการเมืองโลก เล่ม 2

ราคา 350 บาท

82422 มหาอำนาจกับการเมืองโลก (Great Powers in World Politics) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2528 พิมพ์ครั้งที่ 19 พ.ศ.2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท (ISBN 974-611-246-5/8 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 350 บาท (ISBN 974-611-299-6) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-974-642-157-7)
หน่วยที่ 9 สาธารณรัฐประชาชนจีนกับการเมืองโลก ผู้แต่ง ผศ.ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ
หน่วยที่ 10 อังกฤษกับมิตรประเทศ ผู้แต่ง อ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
หน่วยที่ 11 ฝรั่งเศสกับมิตรประเทศ ผู้แต่ง อ.ดร.รุ่งพงษ์ ชัยนาม  
หน่วยที่ 12 บทบาทของญี่ปุ่นในการเมืองโลก ผู้แต่ง ผศ.ดร.ธารทอง ทองสวัสดิ์
หน่วยที่ 13 มหาอำนาจกับองค์การระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.ดร.ธีระ นุชเปี่ยม
หน่วยที่ 14 วิเคราะห์ผลกระทบของมหาอำนาจที่มีต่อการเมืองโลก ผู้แต่ง รศ.ดร.สุจิต บุญบงการ
หน่วยที่ 15 มหาอำนาจกับอนาคตของการเมืองโลก ผู้แต่ง ศ.ดร.กระมล ทองธรรมชาติ

82422 มหาอำนาจกับการเมืองโลก เล่ม 1

ราคา 400 บาท

82422 มหาอำนาจกับการเมืองโลก (Great Powers in World Politics) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2528 พิมพ์ครั้งที่ 19 พ.ศ.2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท (ISBN 974-611-246-5/8 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 350 บาท (ISBN 974-611-299-6) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-974-642-157-7)
หน่วยที่ 1 แนวคิดว่าด้วยมหาอำนาจกับการเมืองโลก ผู้แต่ง ศ.ดร.กระมล ทองธรรมชาติ
หน่วยที่ 2 โครงสร้างมหาอำนาจในระบบการเมืองระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.ดร.อภิญญา รัตนมงคลมาศ
หน่วยที่ 3 บทบาทของมหาอำนาจยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ผู้แต่ง อ.ดร.ธีระ นุชเปี่ยม
หน่วยที่ 4 บทบาทของมหาอำนาจระหว่างสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง และครั้งที่สอง ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุรชัย ศิริไกร
หน่วยที่ 5 บทบาทมหาอำนาจในยุคสงครามเย็น ผู้แต่ง รศ.นรนิติ เศรษฐบุตร  
หน่วยที่ 6 บทบาทของมหาอำนาจในการผ่อนคลายความตึงเครียด ผู้แต่ง อ.ดร.อภิญญา รัตนมงคลมาศ
หน่วยที่ 7 สหรัฐอเมริกากับประเทศร่วมค่าย ผู้แต่ง รศ.ดร.สุจิต บุญบงการ
หน่วยที่ 8 สหภาพโซเวียตกับประเทศร่วมค่าย ผู้แต่ง รศ.นรนิติ เศรษฐบุตร

82423 การเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย เล่ม 1

ราคา 350 บาท

82423 การเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย (International Politics in Asia) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2552 พิมพ์ครั้งที่ 9 พ.ศ.2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-611-505-069-7) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 8 พ.ศ.2559 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-611-505-081-9) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-611-505-087-1)
หน่วยที่ 1 เอเชียในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ ผู้แต่ง รศ.ธโสธร ตู้ทองคำ
หน่วยที่ 2 แนวคิดว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชีย ผู้แต่ง รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี
หน่วยที่ 3 การรวมกลุ่มประเทศในเอเชีย ผู้แต่ง รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี
หน่วยที่ 4 การเมืองระหว่างประเทศของสิงคโปร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.โคริน เฟื่องเกษม
หน่วยที่ 5 การเมืองระหว่างประเทศของพม่า มาเลเซีย และบรูไน ผู้แต่ง รศ.ธโสธร ตู้ทองคำ  
หน่วยที่ 6 การเมืองระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศอินโดจีน ผู้แต่ง อ.ดร.ธัญญาทิพย์ ศรีพนา อ.วัชรินทร์ ยงศิริ อ.อดิศร เสมแย้ม
หน่วยที่ 7 การเมืองระหว่างประเทศของฟิลิปปินส์ ผู้แต่ง รศ.สีดา สอนศรี

82423 การเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย เล่ม 2

ราคา 400 บาท

82423 การเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย (International Politics in Asia) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2552 พิมพ์ครั้งที่ 9 พ.ศ.2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-611-505-069-7) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 8 พ.ศ.2559 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-611-505-081-9) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-611-505-087-1)
หน่วยที่ 8 การเมืองระหว่างประเทศของอินโดนีเซีย ผู้แต่ง รศ.ดร.วิทยา สุจริตธนารักษ์
หน่วยที่ 9 การเมืองระหว่างประเทศของจีน ผู้แต่ง รศ. ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ
หน่วยที่ 10 การเมืองระหว่างประเทศของญี่ปุ่น ผู้แต่ง ศ.ดร.ไชยวัฒน์ ค้ำชู รศ.รสลิน ศิริยะพันธุ์ อ.ชัยวัฒน์ ม่านศรีสุข
หน่วยที่ 11 การเมืองระหว่างประเทศของเกาหลี ผู้แต่ง รศ.ดร.สุรางค์ศรี ตันเสียงสม  
หน่วยที่ 12 การเมืองระหว่างประเทศของอินเดีย ผู้แต่ง รศ.ดร.จรัญ มะลูลีม
หน่วยที่ 13 การเมืองระหว่างประเทศของปากีสถาน ผู้แต่ง รศ.ดร.จรัญ มะลูลีม
หน่วยที่ 14 การเมืองระหว่างประเทศของศรีลังกา และเนปาน ผู้แต่ง อ.สมปฤณ นิยมไทย
หน่วยที่ 15 การเมืองระหว่างประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง ผู้แต่ง ผศ.ดร.ชูเกียรติ พนัสพรประสิทธิ์

82425 ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา เล่ม 1

ราคา 350 บาท

82425 ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา เล่ม 2

ราคา 400 บาท

82425 ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา (Political Doctrines and Development strategies)  ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2558 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2558  เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-160-809-5) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-160-784-5)
หน่วยที่ 8 อินเดียกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัตน์ โหราชัยกูล
หน่วยที่ 9 บราซิลกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ผู้แต่ง อาจารย์ณัชชาภัทร อมรกุล
หน่วยที่ 10 ชิลีกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ผู้แต่ง อาจารย์ณัชชาภัทร์ อมรกุล
หน่วยที่ 11 อาร์เจนตินากับยุทธศาสตร์การพัฒนา ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.จักรี ไชยพินิจ  
หน่วยที่ 12 เวียดนามกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร
หน่วยที่ 13 แอฟริกาใต้กับยุทธศาสตร์การพัฒนา ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งพงษ์ ชัยนาม 
หน่วยที่ 14 ไทยกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.เสนีย์ คำสุข
หน่วยที่ 15 ลัทธิการเมือง ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา และบทบาทรัฐในการพัฒนา ผู้แต่ง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.วรวลัญซ์ โรจนพล

82426 การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา เล่ม 1

ราคา 250 บาท

82426 การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา (Governments and Politics in Europe and America) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2529 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-161-255-9) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563   (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-161-701-1) เล่ม 3 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-161-479-9) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-974-643-597-0)
หน่วยที่ 1 การเมืองการปกครองของสวีเดน ผู้แต่ง อ.มนัสวี อรชุนะกะ
หน่วยที่ 2 การเมืองการปกครองของฝรั่งเศส ผู้แต่ง ผศ.ดร.ธีระ นุชเปี่ยม
หน่วยที่ 3 การเมืองการปกครองของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ผู้แต่ง ผศ.ดร.ณัฐนันท์ คุณมาศ
หน่วยที่ 4 การเมืองการปกครองของสวิตเซอร์แลนด์ ผู้แต่ง รศ.รุ่งพงษ์ ชัยนาม
หน่วยที่ 5 การเมืองการปกครองของโปแลนด์ ผู้แต่ง อ.สมชัย เย็นสบาย

82426 การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา เล่ม 2

ราคา 250 บาท

82426 การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา (Governments and Politics in Europe and America) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2529 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-161-255-9) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563   (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-161-701-1) เล่ม 3 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-161-479-9) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-974-643-597-0)
หน่วยที่ 6 การเมืองการปกครองของอังกฤษ ผู้แต่ง ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ
หน่วยที่ 7 การเมืองการปกครองของอิตาลี ผู้แต่ง รศ.ดร.รุ่งพงษ์ ชัยนาม
หน่วยที่ 8 การเมืองปกครองของรัสเซีย ผู้แต่ง อ.ดร.กฤษฎา พรหมเวค
หน่วยที่ 9 การเมืองการปกครองของตุรกี ผู้แต่ง รศ.ดร.ชูเกียรติ พนัสพรประสิทธิ์
หน่วยที่ 10 การเมืองการปกครองของแคนาดา ผู้แต่ง รศ.ดร.แก้วคำ ไกรสรพงศ์

82426 การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา เล่ม 3

ราคา 250 บาท

82426 การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา (Governments and Politics in Europe and America) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2529 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-161-255-9) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563   (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-161-701-1) เล่ม 3 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-161-479-9) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-974-643-597-0)
หน่วยที่ 11 การเมืองการปกครองของสหรัฐอมเริกา ผู้แต่ง ผศ.ดร.วริยา ส.ชินวรรโณ
หน่วยที่ 12 การเมืองการปกครองของเม๊กซิโก ผู้แต่ง ผศ.ดร.วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์
หน่วยที่ 13 การเมืองการปกครองของอาร์เจนตินา ผู้แต่ง รศ.ธโสธร ตู้ทองคำ
หน่วยที่ 14 การเมืองการปกครองของบราซิล ผู้แต่ง อ.มนัสวี อรชุนะกะ
หน่วยที่ 15 การเมืองการปกครองของเปรู ผู้แต่ง อ.กำธร สิทธิโชค

82427 การพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก เล่ม 1

ราคา 250 บาท

82427 การพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก (Human Development in Global Contexts)  พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2561 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563   เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท  ISBN 978-616-161-514-7   เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท  ISBN 978-616-161-879-7  เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท  ISBN 978-616-161-480-5   แบบฝึกปฏิบัติ  ราคา 30 บาท ISBN  978-616-161-862-9
หน่วยที่ 1 แนวคิดหฤษฎีการพัฒนามนุษย์ ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ นุชเปี่ยม
หน่วยที่ 2 วาระการพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.ขจรศักดิ์ สิทธิ
หน่วยที่ 3 ความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แต่ง อาจารย์มนัสวี อรชุนะกะ
หน่วยที่ 4 ชนกลุ่มน้อยกับการพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชีวัน บัวแดง 
หน่วยที่ 5 ความเท่าเทียมกันทางเพศสภาพ ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.ชีรา ทองกระจาย 

82427 การพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก เล่ม 2

ราคา 250 บาท

82427 การพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก (Human Development in Global Contexts)  พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2561 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563   เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท  ISBN 978-616-161-514-7   เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท  ISBN 978-616-161-879-7  เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท  ISBN 978-616-161-480-5   แบบฝึกปฏิบัติ  ราคา 30 บาท ISBN  978-616-161-862-9
หน่วยที่ 6 สตรีกับการพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี กาสยานนท์ อาจารย์วสันต์ ปวนปันวงศ์ อาจารย์ชนิดาภา ชลอวงษ์ 
หน่วยที่ 7 เด็กกับการพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.เปรมใจ วังศิริไพศาล
หน่วยที่ 8 ผู้อพยพกับการพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.เปรมใจ วังศิริไพศาล
หน่วยที่ 9 ความยากจนกับการพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงศ์
หน่วยที่ 10 การพัฒนามนุษย์ด้านการศึกษาในบริบทโลก ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์

82427 การพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก เล่ม 3

ราคา 250 บาท

82427 การพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก (Human Development in Global Contexts)  พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2561 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563   เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท  ISBN 978-616-161-514-7   เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท  ISBN 978-616-161-879-7  เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท  ISBN 978-616-161-480-5   แบบฝึกปฏิบัติ  ราคา 30 บาท ISBN  978-616-161-862-9
หน่วยที่ 11การเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้า ผู้แต่ง อาจารย์นายแพทย์ชาญวิทย์ ทระเทพ  
หน่วยที่ 12 การต่อต้านการค้ามนุษย์ ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.เรืองฤทธิ์  เลือลา
หน่วยที่ 13 การเข้าถึงและผลกระทบด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแว้ดล้อม ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.นงรัตน์ อิสโร
หน่วยที่ 14 การเข้าถึงความยุติธรรมและธรรมาภิบาล ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.ประพิน นุชเปี่ยม
หน่วยที่ 15 การพัฒนาสังคมผู้สูงอายุและบุคคลลักษณะพิเศษ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ธโสธร ตู้ทองคำ

82429 การระหว่างประเทศของไทย เล่ม 1

ราคา 350 บาท

82429 การระหว่างประเทศของไทย (Thailand’s Foreign Affairs) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2562 พิมพ์ครั้งที่ 4พ.ศ. 2565 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-757-8) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-782-0) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท
หน่วยที่ 1 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ ผู้แต่ง ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชช์
หน่วยที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศตั้งแต่สมัยโบราณถึงสมัยรัตนโกสิททร์ตอนต้น (พ.ศ.1792-พ.ศ.2394) ผู้แต่ง รศ.ณรงค์ พ่วงพิศ
หน่วยที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศตั้งแต่สมัยใหม่ถึงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ผู้แต่ง รศ.ณรงค์ พ่วงพิศ
หน่วยที่ 4 การระหว่างประเทศของไทยในยุคสงครามเย็น ผู้แต่ง รศ.ดร.โคริน เฟื่องเกษม
หน่วยที่ 5 การระหว่างประเทศของไทยช่วงหลังสงครามเย็น ผู้แต่ง ผศ.ดร.ธีระ นุชเปี่ยม
หน่วยที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา ผู้แต่ง รศ.ธโสธร ตู้ทองคำ
หน่วยที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับรัสเซีย ผู้แต่ง อ.ดร.อดุลย์ กำไลทอง

82429 การระหว่างประเทศของไทย เล่ม 2

ราคา 400 บาท

82429 การระหว่างประเทศของไทย (Thailand’s Foreign Affairs) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2562 พิมพ์ครั้งที่ 4พ.ศ. 2565 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-757-8) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-782-0) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท
หน่วยที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้แต่ง ผศ.ดร.ศิริเพ็ชร ทฤษณาวดี
หน่วยที่ 9 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ผู้แต่ง รศ.จุฑาทิพ คล้ายทับทิม
หน่วยที่ 10 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศยุโรป ผู้แต่ง ผศ.ดร.ทิพรัตน์ บุบผะศิริ
หน่วยที่ 11 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้แต่ง อ.ดร.สภาค์พรรณ ตั้งตรงไพโรจน์
หน่วยที่ 12 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศเอเชียใต้ ผู้แต่ง ศ.ดร.จรัญ มะลูลีม
หน่วยที่ 13 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ผู้แต่ง อ.ดร.ดลยา เทียนทอง
หน่วยที่ 14 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ผู้แต่ง อ.ศิวพล ชมภูพันธ์
หน่วยที่ 15 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาและแอฟริกา ผู้แต่ง ผศ.ดร.สมปฤณ นิยมไทย อ.ดร.คู่บุญ จารุมณี

83201 การเมืองการปกครองท้องถิ่น เล่ม1

ราคา 250 บาท

83201 การเมืองการปกครองท้องถิ่น (Local Politics and Government) พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ.2564  เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-161-956-5) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-161-957-2) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-161-718-9) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-161-969-5)
หน่วยที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอำนาจ ผู้แต่ง ผศ.ดร.วสันต์ เหลืองประภัสร์
หน่วยที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับการปกครองท้องถิ่น ผู้แต่ง ผศ.ดร.วสันต์ เหลืองประภัสร์ อ.ชาย ไชยชิต
หน่วยที่ 3 การจัดรูปแบบโครงสร้างภายในและภารกิจขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แต่ง รศ.ดร.อัชกรณ์  วงศ์ปรีดี
หน่วยที่ 4 พัฒนาการการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.อัชกรณ์  วงศ์ปรีดี
หน่วยที่ 5 รูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย ผู้แต่ง ผศ.ดร.ธนศักดิ์ สายจำปา 

83201 การเมืองการปกครองท้องถิ่น เล่ม 2

ราคา 250 บาท

83201 การเมืองการปกครองท้องถิ่น (Local Politics and Government) พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ.2564  เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-161-956-5) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-161-957-2) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-161-718-9) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-161-969-5)
หน่วยที่ 6 การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : หลักการและแนวปฏิบัติกรณีศึกษาประเทศไทย ผู้แต่ง ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา

หน่วยที่ 7 การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ผู้แต่ง ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
หน่วยที่ 8 กลไกและเครื่องมือในการกำกับดูและตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แต่ง ผศ.กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์
หน่วยที่ 9 ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ปิยพงษ์ บุษบงก์ อ.ดร.พบสุข ช่ำชอง
หน่วยที่ 10 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ผู้แต่ง ผศ.ดร.วสันต์ เหลืองประภัสร์

83201 การเมืองการปกครองท้องถิ่น เล่ม 3

ราคา 250 บาท

83201 การเมืองการปกครองท้องถิ่น (Local Politics and Government) พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ.2564  เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-161-956-5) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-161-957-2) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-161-718-9) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-161-969-5)
หน่วยที่ 11 การเมืองและการเลือกตั้งท้องถิ่นในประเทศไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.อัชกรณ์  วงศ์ปรีดี
หน่วยที่ 12 ความสัมพันธ์การเมืองท้องถิ่นกับการเมืองระดับชาติ ผู้แต่ง อ.ดร.ณัฐกร วิทิตานนท์
หน่วยที่ 13 การมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่น ผู้แต่ง รศ.ดร.ยุทธพร อิสรชัย
หน่วยที่ 14 ปัญหาการปกครองท้องถิ่นไทยในปัจจุบัน ผู้แต่ง รศ.ดร.อัชกรณ์  วงศ์ปรีดี
หน่วยที่ 15 แนวโน้มการเมืองการปกครองท้องถิ่น ผู้แต่ง รศ.ดร.อัชกรณ์  วงศ์ปรีดี

83202 ความรู้ทั่วไปทางกฎหมายสำหรับนักรัฐศาสตร์ เล่ม 1

ราคา 350 บาท

83202 ความรู้ทั่วไปทางกฎหมายสำหรับรัฐศาสตร์ (Fundamental Laws for Political Science)  พิมพ์ครั้งบขชที่ 6 พ.ศ.2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-368-6)
หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ผู้แต่ง อาจารย์จาตุรนต์ บุณยธนะ
หน่วยที่ 2 บุคคล นิติกรรม สัญญา ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์วิกรณ์ รักษ์ปวงชน
หน่วยที่ 3 หนี้ ละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์วิกรณ์ รักษ์ปวงชน
หน่วยที่ 4 ทรัพย์สิน ผู้แต่ง อาจารย์ตะวัน เดชภิรัตนมงคล  
หน่วยที่ 5 ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ และเช่าซื้อ ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.พงษ์สิทธิ์ อรุณรัตนากูล
หน่วยที่ 6 จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน ยืม ฝากทรัพย์ ผู้แต่ง อาจารย์เกวลิน ต่อปัญญาชาญ 
หน่วยที่ 7 ค้ำประกัน จำนอง จำนำ ตัวแทน นายหน้าและประกันภัย ผู้แต่ง อาจารย์ สิริกานต์ อยู่เรือง

83202 ความรู้ทั่วไปทางกฎหมายสำหรับนักรัฐศาสตร์ เล่ม 2

ราคา400 บาท

83203 ประชาธิปไตยและกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย เล่ม 1

ราคา400 บาท

83203 ประชาธิปไตยและกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย (Democracy and Democratization ) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2562 เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-161-950-3) เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN) ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-162-021-9)
หน่วยที่ 1 พัฒนาการแนวคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตย  ผู้แต่ง รศ.ดร.พิศาล มุกดารัศมี

หน่วยที่ 2 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ผู้แต่ง อ.วนัส ปิยะกุลชัยเดช
หน่วยที่ 3 ตัวแบบประชาธิปไตย ผู้แต่ง อ.ดร.สติธร ธนานิธิโชติ
หน่วยที่ 4 สาเหตุของการพัฒนาประชาธิปไตย ผู้แต่ง ผศ.ดร.นิธิ เนื่องจำนงค์
หน่วยที่ 5 การเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยและการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาธิปไตย  ผู้แต่ง ผศ.ดร.วรวลัญช์ โรจนพล
หน่วยที่ 6 ประชาธิปไตยกับมิติระหว่างประเทศ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ ม่านศรีสุข
หน่วยที่ 7 มิติทางสังคมและวัฒนธรรมกับการท้าทายประชาธิปไตย  ผู้แต่ง อ.ดร.ประดิษฐ์ ชินอุดมทรัพย์
หน่วยที่ 8 มิติทางเศรษฐกิจกับการท้าทายประชาธิไดย ผู้แต่ง ผศ.ดร.ธนศักดิ์ สายจำปา

83203 ประชาธิปไตยและกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย เล่ม 2

ราคา 350 บาท