80101 ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย เล่ม 1

ราคา 350 บาท

80101 ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย เล่ม 2

ราคา 400 บาท

80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์ เล่ม 1

ราคา 450 บาท

80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์ เล่ม 2

ราคา 300 บาท

80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย เล่ม 1

ราคา 250 บาท

80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย เล่ม 2

ราคา 250 บาท

80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย เล่ม 3

ราคา 250 บาท

80203 ปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย เล่ม 1

ราคา 350 บาท

80203 ปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย เล่ม 2

ราคา 400 บาท

80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย เล่ม 1

ราคา 350 บาท

80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย เล่ม 2

ราคา 400 บาท

80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย เล่ม 1

ราคา 400 บาท

80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย เล่ม 2

ราคา 350 บาท

80206 ปัญหาพัฒนาชนบทไทย เล่ม 1

ราคา 250 บาท

80206 ปัญหาพัฒนาชนบทไทย เล่ม 2

ราคา 250 บาท

80206 ปัญหาพัฒนาชนบทไทย เล่ม 3

ราคา 250 บาท

80207 ปัญหาการเมืองในส่วนภูมิภาคและชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย เล่ม 1

ราคา 350 บาท

80207 ปัญหาการเมืองในส่วนภูมิภาคและชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย เล่ม 2

ราคา 400 บาท

80308 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ เล่ม 1

ราคา 350 บาท

80308 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ เล่ม 2

ราคา 400 บาท

80309 ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน เล่ม 1

ราคา 250 บาท

80309 ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน เล่ม 2

ราคา 250 บาท

80309 ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน เล่ม 3

ราคา 250 บาท

80410 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์ เล่ม 1

ราคา 350 บาท

80410 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์ เล่ม 2

ราคา 400 บาท

81310 ปรัชญาการเมือง เล่ม 1

ราคา 250 บาท

81310 ปรัชญาการเมือง เล่ม 2

ราคา 250 บาท

81310 ปรัชญาการเมือง เล่ม 3

ราคา 250 บาท

81311 หลักและวิธีศึกษาทางรัฐศาสตร์เล่ม 1

ราคา 400 บาท

81311 หลักและวิธีศึกษาทางรัฐศาสตร์ เล่ม 2

ราคา 350 บาท

81312 หลักและวิธีศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ เล่ม 1

ราคา 400 บาท

81312 หลักและวิธีศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ เล่ม 2

ราคา 350 บาท

81314 หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์ เล่ม 1

ราคา 350 บาท

81314 หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์ เล่ม 2

ราคา 400 บาท

81415 การวางนโยบายโครงการและการบริหารโครงการ เล่ม

ราคา 350 บาท

81415 การวางนโยบายโครงการและการบริหารโครงการ เล่ม 2

ราคา 400 บาท

81416 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ เล่ม 1

ราคา 400 บาท

81416 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ เล่ม 2

ราคา 350 บาท

81417 การบริหารและการพัฒนาองค์กร เล่ม 1

ราคา 350 บาท

81417 การบริหารและการพัฒนาองค์กร เล่ม 2

ราคา 400 บาท

81427 กฎหมายอาญาสำหรับรัฐศาสตร์ เล่ม 1

ราคา 350 บาท

81427 กฎหมายอาญาสำหรับรัฐศาสตร์ เล่ม 2

ราคา 400 บาท

81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐานสำหรับรัฐศาสตร์ เล่ม 1

ราคา 250 บาท

81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐานสำหรับรัฐศาสตร์ เล่ม 2

ราคา 250 บาท

81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐานสำหรับรัฐศาสตร์ เล่ม 3

ราคา 250 บาท

82319 ระบบการเมืองเทียบเทียบ เล่ม 1

ราคา 300 บาท

82319 ระบบการเมืองเทียบเทียบ เล่ม 2

ราคา 450 บาท

82321 การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย เล่ม 1

ราคา 350 บาท

82321 การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย เล่ม 2

ราคา 400 บาท

82322 สังคมโลก เล่ม 1

ราคา 350 บาท

82322 สังคมโลก เล่ม 2

ราคา 400 บาท

82324 เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ เล่ม 1

ราคา 250 บาท

82324 เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ เล่ม 2

ราคา 250 บาท

82324 เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ เล่ม 3

ราคา 250 บาท

82326 กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ เล่ม 1

ราคา 400 บาท

82326 กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ เล่ม 2

ราคา 350 บาท

82422 มหาอำนาจกับการเมืองโลก เล่ม 1

ราคา 400 บาท

82422 มหาอำนาจกับการเมืองโลก เล่ม 2

ราคา 350 บาท

82423 การเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย เล่ม 1

ราคา 350 บาท

82423 การเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย เล่ม 2

ราคา 400 บาท

82425 ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา เล่ม 1

ราคา 350 บาท

82425 ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา เล่ม 2

ราคา 400 บาท

82426 การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา เล่ม 1

ราคา 250 บาท

82426 การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา เล่ม 2

ราคา 250 บาท

82426 การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา เล่ม 3

ราคา 250 บาท

Close Menu
Close Panel