80101 ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย เล่ม 1

ราคา 350 บาท

80101 ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย ( Thai Social and Political History )
ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2556 เล่ม 1พิมพ์ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2559 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786115050550 เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 5/2555 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786115560789 แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท ISBN 9786115050826
หน่วยที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การเมืองไทย ผู้แต่ง รศ.วิวัฒน์ เอี่ยมไพรวัน
หน่วยที่ 2 การเมืองการปกครองก่อนสมัยอยุธยา ผู้แต่ง รศ.ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล อ.พิสิฐ เจริญวงศ์ อ.คงเดช ประพัฒน์ทอง
หน่วยที่ 3 การเมืองการปกครองสมัยกรุงอยุธยา พ.ศ. 1893-2112 ผู้แต่ง รศ.ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล
หน่วยที่ 4 การเมืองการปกครองสมัยกรุงอยุธยา พ.ศ. 2112 – 2231ผู้แต่ง รศ.สายชล วรรณรัตน์
หน่วยที่ 5 การเมืองการปกครองสมัยกรุงอยุธยาและกรุงธนบุรี พ.ศ. 2231-2325 ผู้แต่ง รศ.สายชล วรรณรัตน์
หน่วยที่ 6 การเมืองการปกครองสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325-2394 ผู้แต่ง อ.อัจฉราพร กมุทพิสมัย
หน่วยที่ 7 เศรษฐกิจ สังคมกับการเมืองไทยสมัยรัชกาลที่ 4 ผู้แต่ง อ.อัจฉราพร กมุทพิสมัย

80101 ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย เล่ม 2

ราคา 400 บาท

80101 ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย ( Thai Social and Political History )
ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2556 เล่ม 1พิมพ์ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2559 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786115050550 เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 5/2555 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786115560789 แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท ISBN 9786115050826
หน่วยที่ 8 การปฏิรูปสังคมและการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5 ผู้แต่ง รศ.ดร.ธารทอง ทองสวัสดิ์
หน่วยที่ 9 การเมืองการปกครองสมัยรัชกาลที่ 6 ผู้แต่ง รศ.ดร.จุมพล หนิมพานิช
หน่วยที่ 10 การเมืองการปกครองสมัยรัชกาลที่ 7 ผู้แต่ง รศ.อวยชัย ชะบา
หน่วยที่ 11 การเมืองการปกครองไทย พ.ศ. 2475-2500 ผู้แต่ง รศ.ดร.ชรินทร์ สันประเสริฐ
หน่วยที่ 12 การเมืองการปกครองไทย พ.ศ. 2500 -2520 ผู้แต่ง รศ.ดร.รุ่งพงษ์ ชัยนาม
หน่วยที่ 13 การเมืองการปกครองไทย พ.ศ. 2520 -2535 ผู้แต่ง อ.ชัยวัฒน์ ม่านศรีสุข
หน่วยที่ 14 การเมืองการปกครองไทย พ.ศ. 2535-2550 ผู้แต่ง รศ.ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์
หน่วยที่ 15 กรอบแนวคิดและประวัติศาสตร์กับความเข้าใจเรื่องสถาบันทางการเมืองของไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ

80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์ เล่ม 1

ราคา 450 บาท

80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์ เล่ม 2

ราคา 300 บาท

80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย เล่ม 1

ราคา 250 บาท

80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย (Thai Political Institutions and Processes) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786161608743 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 9786161609177 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786161609184
หน่วยที่ 1. แนวคิดว่าด้วยสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ 
หน่วยที่ 2. แนวคิดเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและโครงสร้างอำนาจทางการเมือง ผู้แต่ง รศ.ดร.ชรินทร์ สันประเสริฐ
หน่วยที่ 3. รัฐธรรมนูญกับการเมืองการปกครองไทย ผู้แต่ง รศ.วิวัฒน์ เอี่ยมไพรวัน รศ.ดร.ชรินทร์ สันประเสริฐ
หน่วยที่ 4. สถาบันพระมหากษัตริย์ ผู้แต่ง รศ.ธโสธร ตู้ทองคำ
หน่วยที่ 5. รัฐสภา ผู้แต่ง อ.ชัยวัฒน์ ม่านศรีสุข

80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย เล่ม 2

ราคา 250 บาท

80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย (Thai Political Institutions and Processes) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786161608743 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 9786161609177 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786161609184
หน่วยที่ 6. รัฐบาลในการเมืองไทย ผู้แต่ง ผศ.ดร.วรวลัญช์ โรจนพล 
หน่วยที่ 7. สถาบันตุลาการ และกระบวนการยุติธรรม ผู้แต่ง อ.ดร.รังสิกร อุปพงศ์
หน่วยที่ 8. พรรคการเมืองกับกระบวนการทางการเมืองไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.เสนีย์ คำสุข
หน่วยที่ 9. กลุ่มผลประโยชน์และขบวนการผลักดันทางสังคม ผู้แต่ง รศ.ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง
หน่วยที่ 10. กระบวนการการเลือกตั้ง ผู้แต่ง รศ.ธโสธร ตู้ทองคำ

80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย เล่ม 3

ราคา 250 บาท

80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย (Thai Political Institutions and Processes) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786161608743 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 9786161609177 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786161609184
หน่วยที่ 11. กระบวนการนิติบัญญัติ ผู้แต่ง ศ.ดร.ธีรภัทร เสรีรังสรรค์
หน่วยที่ 12. ระบบราชการกับกระบวนการบริหารการปกครอง ผู้แต่ง รศ.ดร.จุมพล หนิมพานิชเจริญ
หน่วยที่ 13. การเมืองการปกครองท้องถิ่น ผู้แต่ง รศ.ดร.ปธาน สุวรรณมงคล
หน่วยที่ 14. วัฒนธรรมทางการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางเมืองไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ
หน่วยที่ 15. แนวทางการพัฒนาและกระบวนการทางการเมืองไทย ผู้แต่ง ศ.ดร.สุจิต บุญบงการ

80203 ปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย เล่ม 1

ราคา 350 บาท

80203 ปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย (Problems of Thai Political Development) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161606565 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161607333 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161607371 
หน่วยที่ 1 แนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการทางการเมืองไทย ผู้แต่ง ศ.ดร.สุจริต บุญบงการ
หน่วยที่ 2 กระบวนการเปลี่ยนแปลงบริบททางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การบริหารและการเมืองกับพัฒนาการทางการเมืองไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.จุมพล หนิมพานิช
หน่วยที่ 3 สถาบันพระมหากษัตริย์กับพัฒนาการทางการเมืองไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.ธโสธร ตู้ทองคำ
หน่วยที่ 4 สถาบันนิติบัญญัติกับพัฒนาการทางการเมืองไทย ผู้แต่ง ศ.ดร.ธีรภัทร์ เสรีสรรค์ อ.ดร.สมชาย ปัญญเจริญ
หน่วยที่ 5 สถาบันบริหารกับพัฒนาการทางการเมืองไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.เสนีย์ คำสุข
หน่วยที่ 6 องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญกับพัฒนาการทางการเมืองไทย ผู้แต่ง ศ.ดร.ธีรภัทร์ เสรีสรรค์
หน่วยที่ 7 การกระจายอำนาจกับพัฒนาการทางการเมืองไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.ปธาน สุวรรณมงคล

80203 ปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย เล่ม 2

ราคา 400 บาท

80203 ปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย (Problems of Thai Political Development) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161607371
หน่วยที่ 8. สถาบันทางสังคมและวัฒนธรรมทางการเมืองกับการพัฒนาการทางการเมืองไทย ผู้แต่ง ผศ.ดร.วรลักษณ์ โรจนพล
หน่วยที่ 9. สถาบันตุลาการกับพัฒนาการทางการเมืองไทย ผู้แต่ง อ.สุพิศ ปราณีตพลกรัง
หน่วยที่ 10. สถาบันราชการกับพัฒนาการทางการเมืองไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.ธัญยธรณ์/กนลา สุขพานิช-ขันทปราบ อ.ดร.วิชัย ศรีมาวรรณ์
หน่วยที่ 11. สื่อสารมวลชนกับพัฒนาการทางการเมืองไทย ผู้แต่ง รศ.ยุทธพร อิสรชัย
หน่วยที่ 12. พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์กับพัฒนาการทางการเมืองไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ
หน่วยที่ 13. กระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับพัฒนาการทางการเมืองไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง
หน่วยที่ 14. ขบวนการภาคประชาสัมสังคมกับพัฒนาการทางการเมืองไทย ผู้แต่ง รศ.ยุทธพร อิสรชัย
หน่วยที่ 15. แนวโน้มของพัฒนาการทางการเมืองไทย ผู้แต่ง รศ.พลศักดิ์ จิรไกรศิริ

80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย เล่ม 1

ราคา 350 บาท

80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย ( Thai Political Economy ) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2549 เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ.2554 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789749758212 เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 11 พ.ศ.2559 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789749758229 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789749758236
หน่วยที่ 1 สถานภาพ ขอบข่าย และแนวทางในการศึกษาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับการเมือง ผู้แต่ง รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
หน่วยที่ 2 เศรษฐกิจการเมืองไทยก่อนสนธิสัญญาเบาว์ริ่ง ผู้แต่ง อ.วิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์
หน่วยที่ 3 พัฒนาการของระบบเศรษฐกิจและการเมืองไทยหลังสนธิสัญญาเบาว์ริ่งถึงก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ผู้แต่ง รศ.ชูศรี มณีพฤกษ์
หน่วยที่ 4 เศรษฐกิจและการเมืองไทยตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475-ก่อนมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แต่ง รศ.ดร.ชรินทร์ สันประเสริฐ
หน่วยที่ 5 เศรษฐกิจและการเมืองไทยตั้งแต่มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 – ฉบับที่ 9 ผู้แต่ง รศ.ดร.พอพันธ์ อุยยานนท์
หน่วยที่ 6 เศรษฐกิจและการเมืองของสังคมชนบทไทย ผู้แต่ง ศ.เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม
หน่วยที่ 7 เศรษฐกิจและการเมืองของสังคมเมืองไทย ผู้แต่ง ศ.เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม

80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย เล่ม 2

ราคา 400 บาท

80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย ( Thai Political Economy ) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2549 เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 11 พ.ศ.2559 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789749758212 เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 8 พ.ศ.2556 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789749758229 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789749758236
หน่วยที่ 8 บทบาทของภาครัฐกับการพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองไทย ผู้แต่ง อ.ยุทธพร อิสรชัย
หน่วยที่ 9 บทบาทของรัฐวิสาหกิจกับการพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองไทย รศ.ศิริพร สัจจานันท์ 
หน่วยที่ 10 บทบาทของภาคเอกชนกับการพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองไทย ผู้แต่ง ศ.ดร.สุจิต บุญบงการ
หน่วยที่ 11 บทบาทของภาคประชาชนกับการพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองไทย ผู้แต่ง รศ.วิทยากร เชียงกูล
หน่วยที่ 12 กลุ่มเศรษฐกิจและกลุ่มการเมืองกับการสร้างฐานอำนาจทางเศรษฐกิจและฐานอำนาจทางการเมืองไทย ผู้แต่ง ศ.เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม
หน่วยที่ 13 การจัดระเบียบทางเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศกับเศรษฐกิจและการเมืองไทย ผู้แต่ง ผศ.ดร.ธีระ นุชเปี่ยม
หน่วยที่ 14 องค์การระหว่างประเทศและบรรษัทข้ามชาติกับเศรษฐกิจและการเมืองไทยผู้แต่ง รศ.ดร.พอพันธ์ อุยยานนท์
หน่วยที่ 15 กรณีศึกษาด้านเศรษฐกิจและการเมืองไทยผู้แต่ง อ.อุกฤษฎ์ ปัทมานันท์

80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย เล่ม 1

ราคา 400 บาท

80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย ( Socio-cultural Basis of Thai Politics )ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554 พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786165056168 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786165055024 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165056403
หน่วยที่ 1. สังคมและวัฒนธรรมในการเมืองไทย ผู้แต่ง รศ.ชุษณะ รุ่งปัจฉิม
หน่วยที่ 2. แนวคิดทั่วไปว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมกับการเมือง ผู้แต่ง ศ.ดร.พัทยา สายหู
หน่วยที่ 3. พัฒนาการทางสังคม วัฒนธรรม และการเมืองไทย ผู้แต่ง อ.ดร.วรลัญช์ โรจนพล อ.ขจรศักดิ์ สิทธิ
หน่วยที่ 4. พัฒนาการของรัฐไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.ชรินทร์ สันประเสริฐ
หน่วยที่ 5. องค์ประกอบของกลุ่มชาติพันธุ์ในสังคมการเมืองไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.ไพฑูรย์ มีกุศล
หน่วยที่ 6. ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับชุมชนการเมือง ผู้แต่ง รศ.ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์
หน่วยที่ 7. ฐานอำนาจในสังคมไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์
หน่วยที่ 8. ระบบครอบครัวและเครือญาติในสังคมการเมืองไทย ผู้แต่ง รศ.ชุษณะ รุ่งปัจฉิม

80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย เล่ม 2

ราคา 350 บาท

80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย ( Socio-cultural Basis of Thai Politics )ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554 พิมพ์ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786165056168 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786165055024 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165056403
หน่วยที่ 9. ศาสนาและความเชื่อในสังคมการเมืองไทย ผู้แต่ง รศ.รสลิน ศิริยะพันธุ์
หน่วยที่ 10. การศึกษาในสังคมการเมืองไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์
หน่วยที่ 11. การรวมกลุ่มและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในสังคมการเมืองไทย ผู้แต่ง รศ.ยุทธพร อิสรชัย
หน่วยที่ 12. การสื่อสารกับสังคมการเมืองไทย ผู้แต่ง อ.วนัส ปิยะกุลชัยเดช
หน่วยที่ 13. ภาษาและศิลปะในสังคมการเมืองไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.รุ่งพงษ์ ชัยนาม
หน่วยที่ 14. วัฒนธรรมทางการเมืองในสังคมการเมืองไทย ผู้แต่ง อ.ดร.พิศาล มุกดารัศมี
หน่วยที่ 15. สังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทยในกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัตน์ และหลังสมัยใหม่ ผู้แต่ง รศ.ดร.จุมพล หนิมพานิช

80206 ปัญหาพัฒนาชนบทไทย เล่ม 1

ราคา 250 บาท

80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย (Problems of Rural Development in Thailand) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2557 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786161607500 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 9786161608316 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786161604790 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 9789749757444
หน่วยที่ 1. แนวคิดและแนวทางในการพัฒนาชนบทไทย ผู้แต่ง ผศ.ดร.พิศาล มุกดารัศมี
หน่วยที่ 2. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาชนบท ผู้แต่ง รศ.ดร.เสนีย์ คำสุข
หน่วยที่ 3. พื้นฐานความเป็นมาของชนบทไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ
หน่วยที่ 4. สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์กับการพัฒนาชนบทไทย ผู้แต่ง อ.ดร.อลงกต วรกี อ.ศักย์ศรณี อิทธิวงศ์ศุภกิจ
หน่วยที่ 5. สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมกับการพัฒนาชนบทไทย ผู้แต่ง ผศ.ดร.ปัณฉัตร หมอยาดี

80206 ปัญหาพัฒนาชนบทไทย เล่ม 2

ราคา 250 บาท

80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย (Problems of Rural Development in Thailand) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2557 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786161607500 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 9786161608316 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786161604790 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 9789749757444
หน่วยที่ 6. สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ผู้แต่ง อ.ดร.ปิยะพงศ์ บุษบงก์
หน่วยที่ 7. สภาพแวดล้อมทางการเมืองกับการพัฒนาชนบท ผู้แต่ง อ.วนัส ปิยะกุลชัยเดช
หน่วยที่ 8. บทบาทของภาครัฐกับการพัฒนาชนบท ผู้แต่ง ผศ.ทวี สุรฤทธิกุล
หน่วยที่ 9. การพัฒนาชนบทระหว่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1-7 ผู้แต่ง รศ.ยุทธพร อิสรชัย
หน่วยที่ 10. การพัฒนาชนบทระหว่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8-10 ผู้แต่ง รศ.ยุทธพร อิสรชัย

80206 ปัญหาพัฒนาชนบทไทย เล่ม 3

ราคา 250 บาท

80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย (Problems of Rural Development in Thailand) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2557 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786161607500 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 9786161608316 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786161604790 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 9789749757444
หน่วยที่ 1. พัฒนาการและสภาพปัญหาของชนบทไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.วิวัฒน์ เอี่ยมไพรวัน
หน่วยที่ 2. รัฐธรรมนูญและการปฏิรูปการเมืองที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาชนบทไทย ผู้แต่ง ผศ.ดร.เสนีย์ คำสุข อ.ดร.วิเชียร ตันศิริคงมล
หน่วยที่ 3. ปัจจัยทางเศรษฐกิจกับการเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาชนบทไทย ผู้แต่ง อ.ดร.วิเชียร ตันศิริคงมล
หน่วยที่ 4. ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมกับการเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาชนบทไทย ผู้แต่ง ผศ.ทวี สุรฤทธิกุล
หน่วยที่ 5. ปัจจัยทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาชนบทไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.จุมพล หนิมพานิช

 

80207 ปัญหาการเมืองในส่วนภูมิภาคและชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย เล่ม 1

ราคา 350 บาท

80207 ปัญหาการเมืองในภูมิภาคและชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย (Political problems in the Regions and Minority Group in Thailand) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2546 พิมพ์ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789746439879 พิมพ์ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2554 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746439893 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 9789746739909
หน่วยที่ 1. แนวคิดเกี่ยวกับการเมืองในภูมิภาค ผู้แต่ง ศ.ดร.กระแส ทองธรรมชาติ
หน่วยที่ 2. ประชากรและสภาพแวดล้อมทางกายภาพในภูมิภาค ผู้แต่ง รศ.ดร.อิสระ สุวรรณบล
หน่วยที่ 3. สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมกับการเมืองในภูมิภาค ผู้แต่ง อ.ธโสธร ตู้ทองคำ
หน่วยที่ 4. ปัญหาการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติในภูมิภาค ผู้แต่ง ผศ.ฐปนวรรต พรหมอินทร์
หน่วยที่ 5. ปัญหาสิ่งแวดล้อมในภูมิภาค ผู้แต่ง รศ.ดร.ปธาน สุวรรณมงคล
หน่วยที่ 6. ปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาค ผู้แต่ง รศ.ดร.ปธาน สุวรรณมงคล 
หน่วยที่ 7. ปัญหาอิทธิพลนอกระบบในภูมิภาค ผู้แต่ง รศ.ดร.ปธาน สุวรรณมงคล

80207 ปัญหาการเมืองในส่วนภูมิภาคและชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย เล่ม 2

ราคา 400 บาท

80207 ปัญหาการเมืองในภูมิภาคและชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย (Political problems in the Regions and Minority Group in Thailand) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2546 พิมพ์ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789746439879 พิมพ์ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2554 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746439893 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 9789746739909
หน่วยที่ 8. ปัญหาการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรเอกชน ผู้แต่ง อ.ไพโรจน์ พรหมสาส์น
หน่วยที่ 9. การเปลี่ยนแปลงของการปัญหาการเมืองในภูมิภาค ผู้แต่ง รศ.ดร.จุมพล หนิมพานิช
หน่วยที่ 10. แนวคิดเกี่ยวกับชนกลุ่มน้อย ผู้แต่ง ศ.ดร.อมรา พงศาพิชญ์
หน่วยที่ 11. ชนกลุ่มน้อยสัญชาติพม่า ผู้แต่ง อ.ขจัดภัย บุรุษพัฒน์
หน่วยที่ 12. ชาวเขาในประเทศไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.ม.ล.พันธ์สูรย์ ลดาวัลย์
หน่วยที่ 13. ชาวไทยมุสลิมในประเทศไทย ผู้แต่ง อ.ดร.จรัญ มะลูลีม
หน่วยที่ 14. ชาวญวนอพยพในประเทศ ผู้แต่ง อ.ขจัดภัย บุรุษพัฒน์
หน่วยที่ 15. ทิศทางการดำเนินการต่อชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย ผู้แต่ง อ.ขจัดภัย บุรุษพัฒน์

80308 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ เล่ม 1

ราคา 350 บาท

80308 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ (Thailand and Foreign Relations) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2548 พิมพ์ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789749756768 พิมพ์ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2557 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789749756775 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 9789749756270
หน่วยที่ 1. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ผู้แต่ง ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชช์
หน่วยที่ 2. แนวคิดพื้นฐานว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ ผู้แต่ง รศ.ดร.รุ่งพงษ์ ชัยนาม
หน่วยที่ 3. ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศตั้งแต่สมัยโบราณถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (พ.ศ.1792-พ.ศ.2394) ผู้แต่ง รศ.ณรงค์ พ่วงพิศ
หน่วยที่ 4. ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศตั้งแต่สมัยใหม่ถึงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ผู้แต่ง รศ.ณรงค์ พ่วงพิศ
หน่วยที่ 5. ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศตั้งแต่ประเทศตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ผู้แต่ง ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ รศ.รสลิน ศิริยะพันธุ์ 
หน่วยที่ 6. ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา ผู้แต่ง  ผศ.ธโสธร ตู้ทองคำ
หน่วยที่ 7. ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับรัฐเซีย ผู้แต่ง รศ.นรนิติ เศรษฐบุตร

80308 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ เล่ม 2

ราคา 400 บาท

80308 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ (Thailand and Foreign Relations) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2548 พิมพ์ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789749756768 พิมพ์ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2557 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789749756775 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 9789749756270
หน่วยที่ 8. ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้แต่ง รศ.ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ
หน่วยที่ 9. ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ผู้แต่ง รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี 
หน่วยที่ 10. ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศยุโรปตะวันตก ผู้แต่ง รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์นิวัฒน์
หน่วยที่ 11. ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้แต่ง อ.ดร.ดลยา เทียนทอง อ.สุภาภรณ์ ตั้งตรงไพโรจน์
หน่วยที่ 12. ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศเอเชียใต้ ผู้แต่ง รศ.ดร.จรัญ มะลูลีม
หน่วยที่ 13. ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ผู้แต่ง อ.ดร.ดลยา เทียนทอง
หน่วยที่ 14. ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ผู้แต่ง อ.สมชัย จรณะสมบูรณ์
หน่วยที่ 15. ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับแอฟริกาและลาตินอเมริกา ผู้แต่ง อ.สมปฤณ นิยมไทย

80309 ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน เล่ม 1

ราคา 250 บาท

80309 ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน (Current Political Issues) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786161608507 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 ISBN 9786161608972 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786161609252
หน่วยที่ 1. แนวคิด ประเด็นปัญหา และกรอบวิเคราะห์ปัญหาการเมืองไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.จุมพล หนิมพานิช
หน่วยที่ 2. ปัญหาการเมืองไทยด้านเศรษฐกิจ ผู้แต่ง ศ.เกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม
หน่วยที่ 3. ปัญหาการเมืองไทยด้านสังคม ผู้แต่ง รศ.ดร.จุมพล หนิมพานิช
หน่วยที่ 4. ปัญหาการเมืองไทยด้านวัฒนธรรมทางการเมืองและอุดมการณ์ประชาธิปไตย ผู้แต่ง ผศ.ดร.พิศาล มุกดารัศมี
หน่วยที่ 5. ปัญหาการเมืองไทยด้านความมั่นคงแห่งชาติ ผู้แต่ง อ.ดร.สติธร ธนานิธิโชติ อ.วิชุดา สาธิตพร

80309 ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน เล่ม 2

ราคา 250 บาท

80309 ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน (Current Political Issues) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786161608507 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 ISBN 9786161608972 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786161609252
หน่วยที่ 6. ปัญหาการเมืองไทยด้านสภาพแวดล้อม ผู้แต่ง รศ.ดร.ปธาน สุวรรณมงคล
หน่วยที่ 7. ปัญหาการเมืองไทยด้านรัฐธรรมนูญนิยม ผู้แต่ง รศ.ดร.ชรินทร์ สันประเสริฐ
หน่วยที่ 8. ปัญหาการเมืองไทยด้านสถาบันการเมือง ผู้แต่ง ผศ.ดร.วรวลัญช์ โรจนพล
หน่วยที่ 9. ปัญหาการเมืองไทยด้านพรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ
หน่วยที่ 10. ปัญหาการเมืองไทยด้านสื่อสารทางการเมือง ผู้แต่ง ผศ.ดร.ชยุต ภวภานันท์กุล อ.ดร.ณสรัญ มหิทธิชาติกุล

80309 ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน เล่ม 3

ราคา 250 บาท

80309 ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน (Current Political Issues) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786161608507 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 ISBN 9786161608972 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786161609252
หน่วยที่ 11. ปัญหาการเมืองไทยด้านการบริหารการคลังและงบประมาณ ผู้แต่ง อ.เกิดญดา เกิดลาภผล
หน่วยที่ 12. ปัญหาการเมืองไทยด้านการกระจายอำนาจ ผู้แต่ง รศ.วุฒิสาร ตันไชย
หน่วยที่ 13. ปัญหาการเมืองไทยด้านสิทธิมนุษยชน ผู้แต่ง ผศ.ดร.ภานุมาศ ขัดเงางาม
หน่วยที่ 14. ปัญหาการเมืองไทยด้านการคอรัปชันทางการเมือง ผู้แต่ง อ.ร.ต.อ.ดร.วิเชียร ตันศิริมงคล
หน่วยที่ 15. การคลี่คลายปัญหาการเมืองไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.พลศักดิ์ จิรไกลศิริ

80410 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์ เล่ม 1

ราคา 350 บาท

80410 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์ (Professional Experience in Political Science) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165055314 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165055680 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165055499
หน่วยที่ 1. วิชาการและวิชาชีพรัฐศาสตร์ ผู้แต่ง ศ.ดร.กระมล ทองธรรมชาติ รศ.ดร.ปธาน สุวรรณมงค
หน่วยที่ 2. จริยธรรมในวิชาชีพรัฐศาสตร์ ผู้แต่ง ศ.ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์
หน่วยที่ 3. การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ผู้แต่ง ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
หน่วยที่ 4. ธรรมาภิบาลในการบริหารการปกครอง ผู้แต่ง รศ.ดร.อัมพร ธำรงลักษณ์
หน่วยที่ 5. เทคนิคการจัดทำโครงการเชิงกลยุทธ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต
หน่วยที่ 6. กฎหมายสำหรับนักรัฐศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ชรินทร์ สันประเสริฐ อ.สิริพันธ์ พลรบ
หน่วยที่ 7. เศรษฐศาสตร์การเมืองประยุกต์ ผู้แต่ง ศ.เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม

80410 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์ เล่ม 2

ราคา 400 บาท

80410 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์ (Professional Experience in Political Science) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165055314 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165055680 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165055499
หน่วยที่ 8. การสื่อสารทางการเมือง ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.นันทนา นันทวโรภาส
หน่วยที่ 9. การจัดการความขัดแย้งในมุมมองสหวิทยาการ ผู้แต่ง ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
หน่วยที่ 10. รัฐศาสตร์กับความร่วมมือระหว่างประเทศในกระแสโลกาวิวัฒน์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ขจิต จิตตเสวี
หน่วยที่ 11. ทักษะทางการบริหารสำหรับนักรัฐศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต
หน่วยที่ 12. ความรู้ ทักษะ และเทคนิคทางการเมืองสำหรับนักรัฐศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.จุมพล หนิมพานิช รศ.ฐปนรรต พรหมอินทร์
หน่วยที่ 13. นักรัฐศาสตร์กับการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก ผู้แต่ง ผศ.ดร.ธีระ นุชเปี่ยม
หน่วยที่ 14. กระบวนการกลุ่มและการทำงานเป็นคณะ ผู้แต่ง รศ.ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร รศ.ดร.ประดินันท์ อุปรมัย อ.ประมวญ บุณยะโหตระ
หน่วยที่ 15. การพัฒนาภาวะผู้นำ ผู้แต่ง ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รศ.ดร.สวนิต ยมาภัย รศ.นภาลัย สุวรรณธาดา รศ.สมพิศ คูศรีพิทักษ์ รศ.ธรรมรส โชติกุญชร อ.ประวีณ ณ นคร

81310 ปรัชญาการเมือง เล่ม 1

ราคา 250 บาท

81310 ปรัชญาการเมืองไทย (Political Philosophy) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786161609351 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 9786161609290 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786161609665 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161609610
หน่วยที่ 1. แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาปรัชญาการเมือง ผู้แต่ง ศ.ดร.สมบัติ จันทรวงศ์
หน่วยที่ 2. ความยุติธรรม ผู้แต่ง ศ.ปรีชา ช้างขวัญยืน
หน่วยที่ 3. แนวคิดสาธารณรัฐในปรัชญาการเมือง ผู้แต่ง ผศ.ดร.พิศาล มุกดารัศมี
หน่วยที่ 4. ระเบียบทางสังคมในปรัชญาตะวันออก ผู้แต่ง รศ.ดร.สุวรรณา สถาอานันท์
หน่วยที่ 5. ปรัชญาการเมืองของมาเคียวเวลลี ผู้แต่ง ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถานันท์

81310 ปรัชญาการเมือง เล่ม 2

ราคา 250 บาท

81310 ปรัชญาการเมืองไทย (Political Philosophy) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786161609351 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 9786161609290 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786161609665 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161609610
หน่วยที่ 6. กำเนิดลัทธิเสรีนิยมประชาธิปไตย ผู้แต่ง ผศ.อุกฤษฎ์ แพทย์น้อย
หน่วยที่ 7. เสรีภาพ เสมอภาค และคุณธรรม : ประชาธิปไตยแบบรุสโซ ผู่แต่ง ผศ.อุกฤษฎ์ แพทย์น้อย
หน่วยที่ 8. พันธะทางการเมือง ผู้แต่ง ผศ.ดร.พิศาล มุกดารัศมี
หน่วยที่ 9. อนุรักษ์นิยม ผู้แต่ง อ.ดร.ศุภชัย ศุภผล
หน่วยที่ 10. ประโยชน์นิยม ผู้แต่ง อ.ปิยฤดี ไชยพร

81310 ปรัชญาการเมือง เล่ม 3

ราคา 250 บาท

81310 ปรัชญาการเมืองไทย (Political Philosophy) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2562 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161609610
หน่วยที่ 1. แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาปรัชญาการเมือง ผู้แต่ง ศ.ดร.สมบัติ จันทรวงศ์
หน่วยที่ 2. ความยุติธรรม ผู้แต่ง ศ.ปรีชา ช้างขวัญยืน
หน่วยที่ 3. แนวคิดสาธารณรัฐในปรัชญาการเมือง ผู้แต่ง ผศ.ดร.พิศาล มุกดารัศมี
หน่วยที่ 4. ระเบียบทางสังคมในปรัชญาตะวันออก ผู้แต่ง รศ.ดร.สุวรรณา สถาอานันท์
หน่วยที่ 5. ปรัชญาการเมืองของมาเคียวเวลลี ผู้แต่ง ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถานันท์
หน่วยที่ 6. กำเนิดลัทธิเสรีนิยมประชาธิปไตย ผู้แต่ง ผศ.อุกฤษฎ์ แพทย์น้อย
หน่วยที่ 7. เสรีภาพ เสมอภาค และคุณธรรม : ประชาธิปไตยแบบรุสโซ ผู่แต่ง ผศ.อุกฤษฎ์ แพทย์น้อย
หน่วยที่ 8. พันธะทางการเมือง ผู้แต่ง ผศ.ดร.พิศาล มุกดารัศมี
หน่วยที่ 9. อนุรักษ์นิยม ผู้แต่ง อ.ดร.ศุภชัย ศุภผล
หน่วยที่ 10. ประโยชน์นิยม ผู้แต่ง อ.ปิยฤดี ไชยพร
หน่วยที่ 11. สังคมนิยมมาร์กซิสม์ ผู้แต่ง อ.สุรพงษ์ ชัยนาม
หน่วยที่ 12. ปรัชญาการเมืองตะวันตกร่วมสมัย ผู้แต่ง อ.ปิยฤดี ไชยพร
หน่วยที่ 13. ปรัชญาศาสนากับสังคมปัจจุบัน ผู้แต่ง ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ ศ.ดร.ไรน่าน อรุณรังษี อ.กรีติ บุญเจือ
หน่วยที่ 14. เทววิทยาในปรัชญาการเมือง ผู้แต่ง ศ.ดร.สมบัติ จันทรวงศ์ ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์
หน่วยที่ 15. แนวคิดทางการเมืองไทย ผู้แต่ง รศ.ณรงค์ พ่วงพิศ

81311 หลักและวิธีศึกษาทางรัฐศาสตร์เล่ม 1

ราคา 350 บาท

81311 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ (Principles and Methods Political Science) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161611187 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161611330 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN
หน่วยที่ 1. พัฒนาการของแนวคิดและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ ผู้แต่ง ศ.ดร.อนุสรณ์ ลิ่มมณี
หน่วยที่ 2. การศึกษารัฐศาสตร์แนวปรัชญาการเมืองและความคิดทางการเมือง ผู้แต่ง ผศ.ดร.พิศาล มุกดารัศมี
หน่วยที่ 3. การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางสถาบัน ผู้แต่ง รศ.ดร.จุมพล หนิมพานิช
หน่วยที่ 4. การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางจิตวิทยาการเมือง ผู้แต่ง รศ.ดร.ณรงค์ สินสวัสดิ์
หน่วยที่ 5. การศึกษารัฐศาสตร์แนวกลุ่ม ผู้แต่ง รศ.ดร.จุมพล หนิมพานิช
หน่วยที่ 6. การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางระบบ ผู้แต่ง ศ.ดร.อนุสรณ์ ลิ่มมณี
หน่วยที่ 7. การศึกษาการเมืองตามแนวทางการตัดสินใจ ผู้แต่ง ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชช์

81311 หลักและวิธีศึกษาทางรัฐศาสตร์ เล่ม 2

ราคา 400 บาท

81311 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ (Principles and Methods Political Science) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161611187 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161611330 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN
หน่วยที่ 8. เศรษฐศาสตร์การเมือง ผู้แต่ง รศ.ดร.วินิต ทรงประทุม
หน่วยที่ 9. การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางนโยบายสาธารณะ ผู้แต่ง รศ.ดร.ปธาน สุวรรณมงคล
หน่วยที่ 10. การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางอำนาจ ผู้แต่ง อ.ดร.สติธร ธนานิธิโชติ อ.วิชุดา สาธิตพร
หน่วยที่ 11. การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางการสื่อสาร ผู้แต่ง ผศ.ดร.ชวนะ ภวกานนท์
หน่วยที่ 12. การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางนิเวศวิทยาการเมือง ผู้แต่ง ผศ.ดร.โสภารัตน์ จารุสมบัติ
หน่วยที่ 13. การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางสิทธิมนุษยชน ผู้แต่ง รศ.ดร.รุ่งพงษ์ ชัยนาม
หน่วยที่ 14. การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางภูมิรัฐศาสตร์และภูมิศาสตร์การเมือง ผู้แต่ง รศ.ดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์
หน่วยที่ 15. การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางอื่นๆ ผู้แต่ง รศ.ดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์

81312 หลักและวิธีศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ เล่ม 1

ราคา 400 บาท

81312 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ (Principles and Methods of Public Administration )ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552  เล่ม 1พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ.2557 (หน่วยที่ 1-8) ราคา400 บาท ISBN 9786165050364 เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.2556(หน่วยที่ 9-15 ) ราคา 350 บาท ISBN 9786165050555 (แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท)  
หน่วยที่ 1 พัตนาการของการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ปธาน สุวรรณมงคล
หน่วยที่ 2 ขอบข่ายและสถานภาพของรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.วิวัฒน์ เอี่ยมไพรวัน
หน่วยที่ 3 การแสวงหาความรู้กับการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร
หน่วยที่ 4  องค์การสาธารณะ ผู้แต่ง อ.ดร.ไชยนันท์ ปัญญาศิริ
หน่วยที่ 5  ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่ ผู้แต่ง อ.ดร.จิดาภา ถิรศิริกุล
หน่วยที่ 6 การบริหารจัดการภาคสาธารณะแนวใหม่ ผู้แต่ง รศ.ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต
หน่วยที่ 7 การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ดำรงค์ วัฒนา
หน่วยที่ 8 การบริหารจัดการการคลังและงบประมาณ ผู้แต่ง รศ.ดร.จิระ ประทีป

81312 หลักและวิธีศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ เล่ม 2

ราคา 350 บาท

81312 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ (Principles and Methods of Public Administration) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2532 พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ.2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786165050364 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15 ) ราคา 350 บาท ISBN 9786165050555
หน่วยที่ 9 การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง รศ.โสธร ตู้ทองคำ
หน่วยที่ 10 การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้แต่ง ผศ.ยุทธพร อิสรชัย
หน่วยที่ 11 แนวทางที่ใช้ในการศึกษานโยบายสาธารณะและการนำนโยบายไปปฏิบัติ ผู้แต่งรศ.ดร.จุมพล หนิมพานิช
หน่วยที่ 12 การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ผู้แต่ง ผศ.ยุทธพร อิสรชัย
หน่วยที่ 13ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ผู้แต่ง รศ.ดร.ปธาน สุวรรณ
มงคล
หน่วยที่ 14 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและภาคประชาสังคม ผู้แต่ง รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์
หน่วยที่ 15 ทิศทางและแนวโน้มของรัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์

81314 หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์ เล่ม 1

ราคา 350 บาท

81314 หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์ เล่ม 2

ราคา 400 บาท

81415 การวางนโยบายโครงการและการบริหารโครงการ เล่ม

ราคา 350 บาท

81415 การวางนโยบาย โครงการ และการบริหารโครงการ (Policy Project and Project Management) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2551 พิมพ์ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789740602804 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789744013623 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 9789741023745
หน่วยที่ 1. แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายสาธารณะ ผู้แต่ง รศ.วิวัฒน์ เอี่ยมไพรวัน
หน่วยที่ 2. กระบวนการนโยบายสาธารณะ ผู้แต่ง รศ.ฐปนรรต พรหมอินทร์
หน่วยที่ 3. การกำหนดนโยบายสาธารณะ ผู้แต่ง รศ.ธโสธร ตู้ทองคำ
หน่วยที่ 4. การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ผู้แต่ง รศ.ดร.จุมพล หนิมพานิช
หน่วยที่ 5. การประเมินผลนโยบาย ผู้แต่ง รศ.ดร.จุมพล หนิมพานิช
หน่วยที่ 6. นโยบายสาธารณะเฉพาะด้าน: การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ผู้แต่ง รศ.ดร.ปธาน สุวรรณมงคล
หน่วยที่ 7. แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับแผนและการวางแผน ผู้แต่ง รศ.ดร.ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ

81415 การวางนโยบายโครงการและการบริหารโครงการ เล่ม 2

ราคา 400 บาท

81415 การวางนโยบาย โครงการ และการบริหารโครงการ (Policy Project and Project Management) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2551 พิมพ์ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789740602804 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789744013623 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 9789741023745
หน่วยที่ 8. เทคนิคและวิธีการจัดทำแผน ผู้แต่ง รศ.เฉลิมพล มีสมนัย 
หน่วยที่ 9. การวางแผนยุทธศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ
หน่วยที่ 10. การบริหารแผนยุทธศาสตร์ ผู้แต่ง อ.ดร.จิดาภา ถิรศิริกุล
หน่วยที่ 11. แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับโครงการ ผู้แต่ง รศ.วิวัฒน์ เอี่ยมไพรวัน
หน่วยที่ 12. การจัดทำโครงการและการวิเคราะห์โครงการ ผู้แต่ง รศ.วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ
หน่วยที่ 13. การบริหารโครงการ ผู้แต่ง รศ.ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์
หน่วยที่ 14. การติดตามและการประเมินผลโครงการ ผู้แต่ง รศ.ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์
หน่วยที่ 15. ปัญหาและข้อเสนอแนะนำด้านนโยบายและแผน ผู้แต่ง รศ.ดร.กล้า ทองขาว

81416 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ เล่ม 1

ราคา 400 บาท

81416 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ (Public personal Management) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161601881 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161600860 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 
9786161602048
หน่วยที่ 1. แนวคิดและหลักการของการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ปิยากร หวังมหาพร 
หน่วยที่ 2. การเมืองกับการบริหารงานบุคคลของรัฐ ผู้แต่ง รศ.มานิต ศุทธสกุล
หน่วยที่ 3. พัฒนาการของการบริหารบุคคลภาครัฐบาลไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.เสนีย์ คำสุข
หน่วยที่ 4. องค์กรกลางบาริหารงานบุคคลภาครัฐ ผู้แต่ง รศ.ดร.ปธาน สุวรรณมงคล
หน่วยที่ 5. การบริหารงานบุคลากรเชิงยุทธศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต
หน่วยที่ 6. การบริหารงานบุคคลภาครัฐตามหลักสมรรถนะ ผู้แต่ง รศ.มานิต ศุทธสกุล
หน่วยที่ 7. การบริหารผลงาน ผู้แต่ง อ.ดร.ภาณุภาคย์ พงศ์อติชาต
หน่วยที่ 8. การบริหารค่าตองแทน ผู้แต่ง อ.สมศักดิ์ เจตสุรกานต์

81416 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ เล่ม 2

ราคา 350 บาท

81416 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ (Public personal Management) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161601881 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161600860 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 
9786161602048
หน่วยที่ 9. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง รศ.ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต
หน่วยที่ 10. การพัฒนาอาชีพและการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง ผู้แต่ง รศ.ปภาวดี มนตรีวัต
หน่วยที่ 11. วินัย คุณธรรม จริยธรรมในการบริหารงานบุคคลภาคของรัฐไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.เสนีย์ คำสุข
หน่วยที่ 12. การบริหารงานบุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แต่ง รศ.ดร.ปธาน สุวรรณมงคล
หน่วยที่ 13. การบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ของรัฐในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ผู้แต่ง อ.อำนาจ ศรีพูนสุข
หน่วยที่ 14. การบริหารงานบุคคลในรัฐวิสาหกิจ ผู้แต่ง อ.อำนาจ ศรีพูนสุข
หน่วยที่ 15. ปัญหา แนวทางแก้ไข และประเด็นท้าทายของการบริหารงานบุคคลภาครัฐของไทย ผู้แต่ง อ.ดร.นพปฎล สุนทรนนท์

81417 การบริหารและการพัฒนาองค์กร เล่ม 1

ราคา 350 บาท

81417 การบริหารและการพัฒนาองค์การ (Organization Management and Development) พิมพ์ครั้งที่ 32 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789746117326 เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 28 พ.ศ. 2556 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746131728 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 9789746421799
หน่วยที่ 1. การบริหาร องค์การ และการพัฒนาองค์การ ผู้แต่ง อ.ดร.ปธาน สุวรรณมงคล
หน่วยที่ 2. ทฤษฎีองค์การ ผู้แต่ง รศ.ดร.อุทัย เลาหวิเชียร
หน่วยที่ 3. มนุษยนิยม ประชาธิปไตย และการพัฒนาองค์การ ผู้แต่ง รศ.ดร.อุทัย เลาหวิเชียร
หน่วยที่ 4. การพัฒนาองค์การ ผู้แต่ง ผศ.ดร.จุมพล หนิมพานิช
หน่วยที่ 5. การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ ผู้แต่ง ผศ.เชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกูล
หน่วยที่ 6. ความขัดแย้งในองค์การ ผู้แต่ง ผศ.เชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกูล
หน่วยที่ 7. การหาความจำเป็นในการพัฒนาองค์การ ผู้แต่ง ผศ.วิวัฒน์ เอี่ยมไพรวัน
ธิ์

81417 การบริหารและการพัฒนาองค์กร เล่ม 2

ราคา 400 บาท

81417 การบริหารและการพัฒนาองค์การ (Organization Management and Development) พิมพ์ครั้งที่ 32 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789746117326 เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 28 พ.ศ. 2556 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746131728 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 9789746421799
หน่วยที่ 8.เทคนิคการพัฒนาองค์การระดับกลุ่มและระหว่างบุคคล ผู้แต่ง อ.ดร.บุญเลิศ ไพรินทร์
หน่วยที่ 9. เทคนิคการพัฒนาองค์การระดับกลุ่มและระหว่างกลุ่ม ผู้แต่ง อ.ดร.บุญเลิศ ไพรินทร์
หน่วยที่ 10. เทคนิคการพัฒนาองค์การระดับองค์การ ผู้แต่ง รศ.ดร.คุณหญิง ภรณี มหานนท์ ผศ.เชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกูล ผศ.วิวัฒน์ เอี่ยมไพรวัน อ.ดร.บุญเลิศ ไพรินทร์
หน่วยที่ 11. การพัฒนาองค์การกับการพัฒนาฝ่ายบริหาร ผู้แต่ง อ.สมชัย ศรีสุทธิยากร
หน่วยที่ 12. การบริหารและการประเมินผลการพัฒนาองค์การ ผู้แต่ง ผศ.จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์
หน่วยที่ 13. การพัฒนาองค์การ กับการนำไปใช้ในการบริหารรัฐกิจ ผู้แต่ง ผศ.วิวัฒน์ เอี่ยมไพรวัน
หน่วยที่ 14. การพัฒนาองค์การในประเทศไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์
หน่วยที่ 15. ปัญหาอุปสรรคและแนวโน้มของการพัฒนาองค์การในประเทศไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์

81427 กฎหมายอาญาสำหรับรัฐศาสตร์ เล่ม 1

ราคา 350 บาท

81427 กฎหมายอาญาสำหรับรัฐศาสตร์ (Criminal Law For Political Science) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2548 พิมพ์ครั้งที่ 24 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789746458184 พิมพ์ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2558 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746458191 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 9789746458207
หน่วยที่ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและกฎหมายอาญา ผู้แต่ง รศ.สุจินตนา ชุมวิสูตร
หน่วยที่ 2. ความรับผิดทางอาญา ผู้แต่ง ผศ.วิมาน กฤตพลวิมาน
หน่วยที่ 3. เหตุยกเว้นความผิด เหตุยกเว้นโทษ เหตุลดโทษ และเหตุบรรเทาโทษ ผู้แต่ง รศ.ลาวัลย์ หอนพรัตน์
หน่วยที่ 4. การพยายามกระทำความผิด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิด ผู้แต่ง ผศ.เพชรา จารุสกุล
หน่วยที่ 5. การกระทำความผิดหลายบทหลายกระทง การกระทำความผิดอีก อายุความและอื่นๆ ผู้แต่ง ผศ.อรทิพย์ ตัณฑประศาสน์
หน่วยที่ 6. โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย ผู้แต่ง อ.ปราณี บุญโญภาส ผศ.วิมาน กฤตพลวิมาน
หน่วยที่ 7. ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง และความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม ผู้แต่ง อ.พล.ต.ต.จิรัช ชูเวช

81427 กฎหมายอาญาสำหรับรัฐศาสตร์ เล่ม 2

ราคา 400 บาท

81427 กฎหมายอาญาสำหรับรัฐศาสตร์ (Criminal Law For Political Science) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2548 พิมพ์ครั้งที่ 21 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789746458184  เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746458191 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 9789746458207
หน่วยที่ 8. ความผิดเกี่ยวกับศาสนา ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน และความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันอันตราย ผู้แต่ง รศ.ศิริศักดิ์ ศุภมนตรี
หน่วยที่ 9. ความผิดเกี่ยวกับการปลอม การแปลง และความผิดเกี่ยวกับการค้า ผู้แต่ง รศ.ลาวัลย์ หอ
นพรัตน์
หน่วยที่ 10. ความผิดเกี่ยวกับเพศ และความผิดต่อชีวิต ผู้แต่ง รศ.สุจินตนา ชุมวิสูตร
หน่วยที่ 11. ความผิดต่อร่างกาย ความผิดฐานทำให้แท้งลูก และความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก คนเจ็บป่วย
และคนชรา ผู้แต่ง ผศ.สุรีรัตน์ ประจนปัจจนึก
หน่วยที่ 12. ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง ผู้แต่ง อ.ปราณี บุญโญภาส ผศ.เพชรา จารุสกุล
หน่วยที่ 13. ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ : ลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ และยักยอก ผู้แต่ง 
รศ.มาลี สุรเชษฐ
หน่วยที่ 14. ความผิดฐานกรรโชก รีดเอาทรัพย์ ฉ้อโกง โกงเจ้าหนี้ รับของโจร ทำให้เสียทรัพย์ และ
บุกรุก ผู้แต่ง รศ.วิกรณ์ รักษ์ปวงชน
หน่วยที่ 15. ความผิดลหุโทษ ผู้แต่ง รศ.สุพจน์ สุโรจน์

81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐานสำหรับรัฐศาสตร์ เล่ม 1

ราคา 250 บาท

81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐานสำหรับรัฐศาสตร์ เล่ม 2

ราคา 250 บาท

81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐานสำหรับรัฐศาสตร์ เล่ม 3

ราคา 250 บาท

82319 ระบบการเมืองเทียบเทียบ เล่ม 1

ราคา 300 บาท

82319 ระบบการเมืองเปรียบเทียบ (Comparative Political Systems) พิมพ์ครั้งที่ 22 พ.ศ. 2560 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-6) ราคา 300 บาท ISBN 9789746110938 เล่ม 2 (หน่วยที่ 7-15) ราคา 450 บาท ISBN 9789746111775 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท 9789746424950
หน่วยที่ 1. แนวคิดพื้นฐานในการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ ผู้แต่ง อ.จุมพล หนิมพานิช
หน่วยที่ 2. แนวทางที่ใช้ในการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ ผู้แต่ง รศ.ดร.กนลา สุขพานิช-ขันปราบ
หน่วยที่ 3. การศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ: วิธีการเชิงประจักษ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ณรงค์ สินสวัสดิ์
หน่วยที่ 4. การทำหน้าที่ของระบบ ผู้แต่ง รศ.ดร.วิทยา สุจริตธนารักษ์
หน่วยที่ 5. การเรียกร้องผลประโยชน์และการรวบรวมกลั่นกรองผลประโยชน์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ณรงค์ สินสวัสดิ์
หน่วยที่ 6. แนวทางโครงสร้างหน้าที่ : นโยบายสาธารณะ ผู้แต่งอ.ชุมพร สังขปรีชา

82319 ระบบการเมืองเทียบเทียบ เล่ม 2

ราคา 450 บาท

82319 ระบบการเมืองเปรียบเทียบ (Comparative Political Systems) พิมพ์ครั้งที่ 23 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-6) ราคา 300 บาท ISBN 9789746110938 เล่ม 2 (หน่วยที่ 7-15) ราคา 450 บาท ISBN 9789746111775 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท 9789746424950
หน่วยที่ 7. การดำเนินการตามนโยบาย ผู้แต่ง รศ.ดร.อุทัย เลาหวิเชียร
หน่วยที่ 8. วิเคราะห์เปรียบเทียบการเมืองแบบประชาธิปไตย คอมมิวนิสต์ และเผด็จการทหาร ผู้แต่ง อ.วิวัฒน์ เอี่ยมไพรวัน
หน่วยที่ 9. การเมืองในประเทศประชาธิปไตย : สหรัฐอเมริกา ผู้แต่งรศ.ดร.สุจิต บุญบงการ
หน่วยที่ 10. การเมืองในประเทศประชาธิปไตย : ยุโรป ผู้แต่ง อ.ดร.พิชัย อิศรวดี
หน่วยที่ 11. การเมืองในประเทศประชาธิปไตย : เอเชีย ผู้แต่ง ศ.ดร.กระมล ทองธรรมชาติ
หน่วยที่ 12. การเมืองในประเทศคอมมิวนิสต์ : สหภาพโซเวียต ผู้แต่ง รศ.นรนิติ เศรษฐบุตร
หน่วยที่ 13. การเมืองในประเทศคอมมิวนิสต์ : ยุโรปตะวันออก ผู้แต่ง ผศ.ดร.ธารทอง ทองสวัสดิ์
หน่วยที่ 14. การเมืองในประเทศคอมมิวนิสต์ : เอเชีย ผู้แต่ง อ.ดร.รุ่งพงษ์ ชัยนาม
หน่วยที่ 15. การเมืองในกลุ่มประเทศเผด็จการทหาร ผู้แต่ง รศ.ดร.กนลา สุขพานิช-ขันปราบ

82321 การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย เล่ม 1

ราคา 350 บาท

82321 การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย (Governments and Politics in Asia) ปรับปรุงปีที่พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562 เล่มที่ 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 978616161267 เล่มที่ 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161612771 ชุดแบบฝึกปฏิบัติ (ประเมินก่อนเรียนและหลังเรียน) ราคา 30 บาท ISBN 9786161612894
หน่วยที่ 1. แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย ผู้แต่ง ผศ.วรารักษ์ เฉลิมพันธุศักดิ์
หน่วยที่ 2. การเมืองการปกครองสาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้แต่ง อ.ดร.ธีวินท์ สุพุทธิกุล
หน่วยที่ 3. การเมืองการปกครองของญี่ปุ่น ผู้แต่ง อ.ชัยวัฒน์ ม่านศรีสุข
หน่วยที่ 4. การเมืองการปกครองของสาธารณรัฐเกาหลี ผู้แต่ง ผศ.ดร.วิเชียร อินทะสี
หน่วยที่ 5. การเมืองการปกครองของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ผู้แต่ง ผศ.ดร.ธีระ นุชเปี่ยม
หน่วยที่ 6. การเมืองการปกครองของสาธารณรัฐสิงค์โปร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.โคริน เฟื่องเกษม
หน่วยที่ 7. การเมืองการปกครองของสาธารณรัฐอินเดีย ผู้แต่ง ศ.ดร.จรัญ มะลูลีม

82321 การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย เล่ม 2

ราคา 400 บาท

82321 การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย (Governments and Politics in Asia) ปรับปรุงปีที่พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562 เล่มที่ 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 978616161267 เล่มที่ 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161612771 ชุดแบบฝึกปฏิบัติ (ประเมินก่อนเรียนและหลังเรียน) ราคา 30 บาท ISBN 9786161612894
หน่วยที่ 8. การเมืองการปกครองของศรีลังกาและบังกลาเทศ ผู้แต่ง อ.ดร.ศราวุฒิ อารีย์ อ.กนกพรรณ อยู่ชา 
หน่วยที่ 9. การเมืองการปกครองของสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ผู้แต่ง ศ.ดร.จรัญ มะลูลีม
หน่วยที่ 10. การเมืองการปกครองของอิรัก ผู้แต่ง รศ.ดร.ชูเกียรติ พนัสพรประสิทธิ์
หน่วยที่ 11. การเมืองการปกครองของกลุ่มประเทศอาหรับในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซีย ผู้แต่ง รศ.ดร.ชูเกียรติ
หน่วยที่ 12. การเมืองการปกครองของคาซัคสถาน ผู้แต่ง รศ.ดร.รุ่งพงษ์ ชัยนาม
หน่วยที่ 13. การเมืองการปกครองของประเทศในแถบเอเชียกลาง ผู้แต่ง อ.มนัสวี อรชุนะกะ
หน่วยที่ 14. การเมืองการปกครองของอิสราเอล ผู้แต่ง รศ.ธโสธร ตู้ทองคำ
หน่วยที่ 15. การเมืองการปกครองของออสเตเรียและนิวซีแลนด์ ผู้แต่ง อ.นาวาโท ดร.หัสไชยญ์ มั่งคั่ง

82322 สังคมโลก เล่ม 1

ราคา 350 บาท

82322 สังคมโลก (World Society) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165055772 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165057318 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165056755
หน่วยที่ 1. แนวคิดว่าด้วยสังคมโลก ผู้แต่ง ผศ.ดร.ธีระ นุชเปี่ยม
หน่วยที่ 2. ความเป็นมาของสังคมโลก ผู้แต่ง ผศ.ดร.ธีระ นุชเปี่ยม
หน่วยที่ 3. แนวคิดและพัฒนาการของรัฐ ผู้แต่ง อ.วนัส ปิยะกุลชัยเดช
หน่วยที่ 4. สถานะและบทบาทของรัฐในสังคมโลก ผู้แต่ง อ.ดร.วรวลัญช์ โรจนพล
หน่วยที่ 5. พัฒนาการทางเศรษฐกิจของสังคมโลก ผู้แต่ง รศ.ธโสธร ตู้ทองคำ
หน่วยที่ 6. จักรวรรดินิยม ผู้แต่ง อ.วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์
หน่วยที่ 7. สงครามกับการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก ผู้แต่ง รศ.ดร.รุ่งพงษ์ ชัยนาม

82322 สังคมโลก เล่ม 2

ราคา 400 บาท

82322 สังคมโลก (World Society) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554 พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165055772 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165057318 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165056755
หน่วยที่ 8. องค์การระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.สมปฤณ นิยมไทย
หน่วยที่ 9. โลกาภิวัตน์ ผู้แต่ง อ.วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์
หน่วยที่ 10. ขบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาสังคมในสังคมโลก ผู้แต่ง รศ.ยุทธพร อิสรชัย
หน่วยที่ 11. ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรม ผู้แต่ง อ.ขจรศักดิ์ สิทธิ
หน่วยที่ 12. ความขัดแย้งทางเศรษฐกิจ ผู้แต่ง รศ.ธโสธร ตู้ทองคำ
หน่วยที่ 13. สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.ขจรศักดิ์ สิทธิ
หน่วยที่ 14. ปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก ผู้แต่ง รศ.ดร.โสภารัตน์ จารุสมบัติ อ.วรารัก เฉลิมพันธุสมบัติ
อ.วนัส ปิยะกุลชัยเดช อ.ขจรศักดิ์ สิทธิ
หน่วยที่ 15. อนาคตสังคมโลก ผู้แต่ง รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี

82324 เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ เล่ม 1

ราคา 250 บาท

82324 เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ (International Economics and Politics) พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786161604820 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 9786161604080 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786161604714 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161604936
หน่วยที่ 1. เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศความสัมพันธ์ที่ไม่อาจแยกจาก ผู้แต่ง อ.ดร.วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์
หน่วยที่ 2. กลุ่มแนวคิดทฤษฎีพาณิชย์นิยม ผู้แต่ง ผศ.ดร.ทิพรัตน์ บุบผะศิริ
หน่วยที่ 3. แนวคิดทฤษฎีเสรีนิยมจากมุมมองทางการศึกษา ผู้แต่ง ผศ.ดร.บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ
หน่วยที่ 4. กลุ่มแนวคิดทฤษฎีมาร์กชิสต์ ผู้แต่ง อ.ดร.วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์
หน่วยที่ 5. แนวคิดทางเลือกในเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.ดร.กุลลินี มุทธากลิน

82324 เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ เล่ม 2

ราคา 250 บาท

82324 เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ (International Economics and Politics) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786161604820 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 9786161604080 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786161604714 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161604936
หน่วยที่ 6. หลักและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ผู้แต่ง รศ.ดร.สุชาดา ตั้งทางธรรม
หน่วยที่ 7. ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ผู้แต่ง รศ.ระวีวรรณ มาลัยวรรณ
หน่วยที่ 8. การเงินและการลงทุนระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.ดร.สติธร ธนานิธิโชต
หน่วยที่ 9. เทคโนโลยีการสื่อสาร และโลกาภิวัฒน์ ผู้แต่ง รศ.ดร.สมสุข หินวิมาน
หน่วยที่ 10. ความยากจนและความไม่เท่าเทียม ผู้แต่ง อ.ดร.กุลลินี มุทธากลิน

82324 เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ เล่ม 3

ราคา 250 บาท

82324 เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ (International Economics and Politics) พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786161604820 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 9786161604080 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786161604714 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161604936
หน่วยที่ 11. องค์การโลกบาล ผู้แต่ง อ.ดร.สติธร ธนานิธิโชต อ.วิชุดา สาธิตพร
หน่วยที่ 12. กระแสโลกาภิวัฒน์จากรากฐาน ผู้แต่ง อ.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
หน่วยที่ 13. เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศกับระบบทรัพย์สินทางปัญญา ผู้แต่ง อ.ดร.จักรี ไชยพินิจ
หน่วยที่ 14. วิกฤตเศรษฐกิจและการเงิน ผู้แต่ง ผศ.ดร.ทิพรัตน์ บุบผะศิริ
หน่วยที่ 15. วิพากษ์เศรษฐกิจ-การเมืองระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.ดร.วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์

82326 กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ เล่ม 1

ราคา 400 บาท

82326 กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ เล่ม 2

ราคา 350 บาท

82422 มหาอำนาจกับการเมืองโลก เล่ม 1

ราคา 400 บาท

82422 มหาอำนาจกับการเมืองโลก เล่ม 2

ราคา 350 บาท

82423 การเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย เล่ม 1

ราคา 350 บาท

82423 การเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย เล่ม 2

ราคา 400 บาท

82425 ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา เล่ม 1

ราคา 350 บาท

82425 ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา เล่ม 2

ราคา 400 บาท

82426 การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา เล่ม 1

ราคา 250 บาท

82426 การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา เล่ม 2

ราคา 250 บาท

82426 การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา เล่ม 3

ราคา 250 บาท