60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เล่ม 1

ราคา 400 บาท

60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้อง (Principles of Economics) พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161614294 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161615161แบบฝึกปฏิบัติ (หน่วยที่ 1-15) ISBN 97861614850
หน่วยที่ 1. ความรู้เบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ ผู้แต่ง ผศ.ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น
หน่วยที่ 2. อุปสงค์อุปทานและดุลยภาพของตลาด รศ.ดร.มนูญ โต๊ะยามา ผู้แต่ง ผศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์
หน่วยที่ 3. ทางเลือกของผู้บริโภค ผู้แต่ง ผศ.รัชนี โตอาจ
หน่วยที่ 4. การผลิตและต้นทุนการผลิต ผู้แต่ง รศ.รัฐวิชญญ์ จิวสวัสดิ์ ผศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์
หน่วยที่ 5. ตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดผูกขาด ผู้แต่ง ผศ.ปรัชญ์ ปราบปรปักษ์
หน่วยที่ 6. ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดและตลาดผู้ขายน้อยราย ผู้แต่ง ผศ.ปรัชญ์ ปราบปรปักษ์
หน่วยที่ 7. ตลาดปัจจัยการผลิตและผลตอบแทนปัจจัยการผลิต ผู้แต่ง ผศ.ปรัชญ์ ปราบปรปักษ์
หน่วยที่ 8. ความล้มเหลวของการตลาดผลกระทบภายนอกและสินค้าสาธารณะ ผู้แต่ง อ.ดร.วสุ สุวรรณวิหค

60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เล่ม 2

ราคา 350 บาท

60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้อง (Principles of Economics) พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161614294 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161615161แบบฝึกปฏิบัติ (หน่วยที่ 1-15) ISBN 97861614850

หน่วยที่ 9. รายได้ประชาชาติและการวัดรายได้ประชาชาติ ผู้แต่ง รศ.ดร.สุชาดา ตั้งทางธรรม ผศ.ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น
หน่วยที่ 10. ส่วนประกอบของรายได้ประชาชาติและการกำหนดรายได้ประชาชาติดุลยภาพ แต่ง รศ.ดร.สุชาดา ตั้งทางธรรม
หน่วยที่ 11. การคลังและนโยบายการคลัง อ.ดร.พิสิทธิ์ พัวพันธ์
หน่วยที่ 12. การเงินและนโยบายการเงิน รศ.สุนีย์ ศีลพิพัฒน์ ผศ.ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น
หน่วยที่ 13. เงินเฝ้อ เงินฝืด และการว่างงาน ผู้แต่ง ผศ.รัชนี โตอาจ
หน่วยที่ 14. การค้าและการเงินระหว่างประเทศ ผู้แต่ง รศ.ดร.พอพันธ์ อุยยานนท์ รศ.ดร.สมจินต์ สันถวรักษ์ ผศ.ปรัชญ์ ปราบปรปักษ์
หน่วยที่ 15. การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รศ.ดร.มนูญ โต๊ะยามา

60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐกิจศาสตร์ เล่ม 1

ราคา 350 บาท

60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐกิจศาสตร์ (Economic History and History) เล่ม 1 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-160-553-7) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-160-562-9) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-160-563-6)

หน่วยที่ 1 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจกับประวัติแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ผู้แต่ง ร.ศ.ดร.พอพันธ์ อุยยานนท์
หน่วยที่ 2 ระบบสังคมเศรษฐกิจสมัยกลางการก้าวไปสู่ระบบทุนนิยม และลัทธิพาณิชย์นิยม ผู้แต่ง รศ.ศิริพร สัจจานันท์ 
หน่วยที่ 3 การปฏิวัติอุตสาหกรรม ผู้แต่ง ร.ศ.ดร.พอพันธ์ อุยยานนท์   
หน่วยที่ 4 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจระหว่างสงครามโลก ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ผู้แต่ง ร.ศ.ดร.พอพันธ์ อุยยานนท์   
หน่วยที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้ว หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ผู้แต่ง รศ.ศิริพร สัจจานันท์ ผศ.ดร.อภิญญา วนเศรษฐ
หน่วยที่ 6 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนา ผู้แต่ง รศ.ศิริพร สัจจานันท์ 
หน่วยที่ 7 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มสังคมนิยม ผู้แต่ง อ.ดร.จรัมพร โห้ลำยอง

60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐกิจศาสตร์ เล่ม 2

ราคา 400 บาท

60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐกิจศาสตร์ (Economic History and History) เล่ม 1 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-160-553-7) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-160-562-9) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-160-563-6)

หน่วยที่ 8 แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ก่อนสมัยคลาสสิก ผู้แต่ง รศ.ชูศรี มณีพฤกษ์
หน่วยที่ 9 แนวคิดคลาสสิก ผู้แต่ง รศ.ชูศรี มณีพฤกษ์
หน่วยที่ 10 แนวคิดสังคมนิยม ผู้แต่ง รศ.ดร.อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์
หน่วยที่ 11 แนวคิดสำนักนีโอคลาสสิก ผู้แต่ง รศ.ดร.สมจิตต์ สันถวรักษ์
หน่วยที่ 12 แนวคิดเคนส์ ผู้แต่ง รศ.ดร.พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์
หน่วยที่ 13 แนวคิดเศรษฐศาสตร์กระแสหลักในปัจจุบัน ผู้แต่ง รศ.ดร.พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์
หน่วยที่ 14 ทฤษฎีเกมและเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรม ผู้แต่ง รศ.ดร.อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์
หน่วยที่ 15 แนวคิดเศรษฐกิจชุมชน ผู้แต่ง รศ.ชูศรี มณีพฤกษ์

60228 คณิตเศรษฐศาสตร์และสถิติเศรษฐศาสตร์ เล่ม 1

ราคา 350 บาท

60228 คณิตเศรษฐศาสตร์และสถิติเศรษฐศาสตร์ (Mathematica and Statistical Economics) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-161-496-6) เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-509-3) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-161-500-0)

หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคณิตศาสตร์เศรษฐศาสตร์และสถิติเศรษฐศาสตร์ ผู้แต่ง ร.ศ.ดร.เอกพล หนุ่ยศรี รศ.ส่งศักดิ์ ทิตาราม ผศ.ปรัชญ์ ปราบปรปักษ์
หน่วยที่ 2 ทบทวนคณิตศาสตร์และการประยุกต์ใช้ I ผู้แต่ง รศ.ดร.เรณู สุขารมณ์  
หน่วยที่ 3 ทบทวนคณิตศาสตร์และการประยุกต์ใช้ II ผู้แต่ง รศ.ส่งศักดิ์ ทิตาราม   
หน่วยที่ 4 อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 1 ตัวแปรและการประยุกต์ ผู้แต่ง รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ รศ.ดร.ศุภกิจ (ไพรัช) ศรีกาญจนา   หน่วยที่ 5 อนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร ฟังก์ชันอดิศัยและการประยุกต์ ผู้แต่ง รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ รศ.ดร.ศุภกิจ (ไพรัช) ศรีกาญจนา
หน่วยที่ 6 การหาค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด และการประยุกต์ ผู้แต่ง รศ.ดร.วัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ 
หน่วยที่ 7 การอินทิเกรตและการประยุกต์ ผู้แต่ง รศ.ดร.วัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ
หน่วยที่ 8 สมการดิฟเฟอเรนเชียล สมการดิฟเฟอเรนซ์และการประยุกต์ ผู้แต่ง รศ.ดร.เรืองไร ไตกฤษณะ

60228 คณิตเศรษฐศาสตร์และสถิติเศรษฐศาสตร์ เล่ม 2

ราคา 400 บาท

60228 คณิตเศรษฐศาสตร์และสถิติเศรษฐศาสตร์ (Mathematica and Statistical Economics) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-161-496-6) เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-509-3) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-161-500-0)

หน่วยที่ 9 การเก็บรวบรวมและการนำเสนอข้อมูล ผู้แต่ง รศ.ส่งศักดิ์ ทิตาราม รศ.ดร.กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล
หน่วยที่ 10 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ผู้แต่ง รศ.ดร.กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล
หน่วยที่ 11 ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น ผู้แต่ง ผศ.ชัยโรจน์ ชยวัฒนางกูร
หน่วยที่ 12 การแจกแจงสิ่งตัวอย่าง ผู้แต่ง ผศ.ชัยโรจน์ ชยวัฒนางกูร
หน่วยที่ 13 การประมาณค่า ผู้แต่ง รศ.สมจิต วัฒนาชยากูล
หน่วยที่ 14 การทดสอบสมมุติฐาน ผู้แต่ง รศ.กรรณิกา ทิตาราม
หน่วยที่ 15 การวิเคราะห์ความแปรปรวน ผู้แต่ง รศ.ดร.สรชัย พิศาลบุตร

60310 สถิติเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ เล่ม 1

ราคา 400 บาท

60310 สถิติเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ (Economic and Business Statistics) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556 พิมพ์ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2560 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9789746139175 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9789746139038 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789746422055
หน่วยที่ 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติและการนำไปประยุกต์ใช้ ผู้แต่ง รศ.ส่งศักดิ์ ทิตาราม
หน่วยที่ 2. การเก็บรวบและการนำเสนอข้อมูล ผู้แต่ง รศ.ส่งศักดิ์ ทิตาราม ผศ.ดร.กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล
หน่วยที่ 3. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ผู้แต่ง ผศ.ดร.กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล
หน่วยที่ 4. ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น ผู้แต่ง ผศ.ชัยโรจน์ ชยวัฒนางกูร
หน่วยที่ 5. การแจกแจงสิ่งตัวอย่าง ผู้แต่ง ผศ.ชัยโรจน์ ชยวัฒนางกูร
หน่วยที่ 6. การประมาณค่า ผู้แต่ง รศ.กรรณิกา ทิตาราม
หน่วยที่ 7. การทดสอบสมมติฐาน ผู้แต่ง รศ.กรรณิกา ทิตาราม
หน่วยที่ 8. การวิเคราะห์ความแปรปรวน ผู้แต่ง รศ.ดร.สรชัย พิศาลบุตร

 

60310 สถิติเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ เล่ม 2

ราคา 350 บาท

60310 สถิติเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ (Economic and Business Statistics) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556 พิมพ์ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9789746139175 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9789746139038 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789746422055
หน่วยที่ 9. สหสัมพันธ์อย่างง่าย ผู้แต่ง รศ.ดร.ณรงศักดิ์ ธนวิบูลย์ชัย
หน่วยที่ 10. การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย ผู้แต่ง รศ.ดร.ณรงศักดิ์ ธนวิบูลย์ชัย
หน่วยที่ 11. การวิเคราะห์การถดถอยและสหพันธ์พหุคูณ ผู้แต่ง รศ.ดร.ณรงศักดิ์ ธนวิบูลย์ชัย
หน่วยที่ 12. การทดสอบไคสแควร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.สรชัย พิศาลบุตร
หน่วยที่ 13. การวิเคราะห์อนุกรมเวลา ผู้แต่ง รศ.สมจิต วัฒนาชยากูล
หน่วยที่ 14. เลขดัชนี ผู้แต่ง รศ.สุนีย์ ศีลพิพัฒน์
หน่วยที่ 15. การตัดสินใจภายใต้สภาวการณ์ไม่แน่นอน ผู้แต่ง รศ.ดร.สรชัย พิศาลบุตร

60323 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ เล่ม 1

ราคา 400 บาท

60323 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ (Microeconomic and Macroeconomic Analysis) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2555 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท (ISBN 9786161600013) เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 9786161600303) แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท (ISBN 9786161600716)
หน่วยที่ 1 อุปสงค์ อุปทาน และการประยุกต์เครื่องมืออุปสงค์และอุปทาน ผู้แต่ง ศ.ดร.ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ
หน่วยที่ 2 พฤติกรรมผู้บริโภค และการตัดสินใจภายใต้สภาวการณ์ที่มีความเสี่ยง ผู้แต่ง ศ.ดร.ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ
หน่วยที่ 3 การผลิตและต้นทุนการผลิต ผู้แต่ง ศ.ดร.ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ
หน่วยที่ 4 ตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดผูกขาด ผู้แต่ง รศ.ดร.ชุติมา สุรรัตน์เดชา
หน่วยที่ 5 ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดและตลาดผู้ขายน้อยราย ผู้แต่ง รศ.ดร.ชุติมา สุรรัตน์เดชา
หน่วยที่ 6 ทฤษฎีเกม ผู้แต่ง รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร
หน่วยที่ 7 ทฤษฎีผลิตภาพหน่วยสุดท้ายกับอุปสงค์ต่อปัจจัยการผลิต ผู้แต่ง รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร
หน่วยที่ 8 ดุลยภาพทั่วไปและเศรษฐศาสตร์สวัสดิการ ผู้แต่ง รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร

60323 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ เล่ม 2

ราคา 350 บาท

60323 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ (Microeconomic and Macroeconomic Analysis) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2555 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท (ISBN 9786161600013) เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 9786161600303) แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท (ISBN 9786161600716)
หน่วยที่ 9 ความจำเริญทางเศรษฐกิจ ผู้แต่ง รศ.อรรฆย์คณา แย้มนวล
หน่วยที่ 10 เงินเฟ้อและการว่างงาน ผู้แต่ง รศ.สุนีย์ ศีลพิพัฒน์
หน่วยที่ 11 ทฤษฏีการบริโภค การออม การลงทุน และทฤษฎีความต้องการถือเงิน ผู้แต่ง อ.ปรัชญ์ ปราบปรปักษ์
หน่วยที่ 12 ดุลยภาพตลาดผลิตผล ตลาดเงิน และตลาดแรงงาน อุปสงค์มวลรวมและอุปทานมวลรวม ผู้แต่ง อ.ดร.ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์
หน่วยที่ 13 นโยบายการเงินและนโยบายการคลังในระบบเศรษฐกิจปิด ผู้แต่ง รศ.อรรฆย์คณา แย้มนวล
หน่วยที่ 14 ความเชื่อมโยง การปรับตัว และนโยบาย การเงิน การคลังในระบบเศรษฐกิจแบบเปิด ผู้แต่ง อ.ปรัชญ์ ปราบปรปักษ์
หน่วยที่ 15 สำนักแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มหภาค ผู้แต่ง อ.ปรัชญ์ ปราบปรปักษ์

60328 สถิติเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเบื้องต้น เล่ม 1

ราคา 350 บาท

60328 สถิติเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเบื้องต้น (Economic Statistics and Elementary Economestrics) พิมพ์ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2560 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789746457064 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746457071 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 9789746457095
หน่วยที่ 1. ความรู้เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้สถิติและเศรษฐมิติ ผู้แต่ง  ผศ.ดร.ชมพูนุช โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์
หน่วยที่ 2. ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม ผู้แต่ง ผศ.ชัยโรจน์ ชยวัฒนางกูร
หน่วยที่ 3. การแจกแจงสิ่งตัวอย่าง ผู้แต่ง ผศ.ชัยโรจน์ ชยวัฒนางกูร
หน่วยที่ 4. การประมาณค่า ผู้แต่ง รศ.สมจิต วัฒนาชยากูล
หน่วยที่ 5. การทดสอบสมมติฐาน ผู้แต่ง รศ.กรรณิกา ทิตาราม
หน่วยที่ 6. การวิเคราะห์ความแปรปรวน ผู้แต่ง รศ.ดร.สรชัย พิศาลบุตร
หน่วยที่ 7. เลขดัชนี ผู้แต่ง รศ.สมบัติ พันธวิศิษฏ์

60328 สถิติเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเบื้องต้น เล่ม 2

ราคา 400 บาท

60328 สถิติเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเบื้องต้น (Economic Statistics and Elementary Economestrics) พิมพ์ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2560 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789746457064 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746457071 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 9789746457095
หน่วยที่ 8. สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย ผู้แต่ง ผศ.รัฐวิชญ์ จิวสวัสดิ์
หน่วยที่ 9. การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผู้แต่ง ผศ.รัฐวิชญ์ จิวสวัสดิ์
หน่วยที่ 10. ตัวแปรตามเชิงคุณภาพ และตัวแปรอิสระที่เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้แต่ง รศ.ดร.เรณู สุขารมณ์
หน่วยที่ 11. ปัญหาตัวคลาดเคลื่อนและปัญหาตัวแปรอิสระ ผู้แต่ง รศ.ดร.เรณู สุขารมณ์
หน่วยที่ 12. สถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์ ผู้แต่ง ผศ.วานิช มาลัย
หน่วยที่ 13. อนุกรมเวลา ผู้แต่ง รศ.อรรฆคณา แย้มนวล
หน่วยที่ 14. ทฤษฎีการตัดสินใจ ผู้แต่ง รศ.สำรวย กมลายุตต์
หน่วยที่ 15. แบบจำลองระบบสมการเกี่ยวเนื่อง ผู้แต่ง รศ.อรรฆคณา แย้มนวล

60331 เศรษฐศาสตร์ภูมิภาคและเมือง เล่ม 1

ราคา 300 บาท

60331 เศรษฐศาสตร์ภูมิภาคและเมือง (Regional and Urban Economics) ปรับปรุงครั้งที่ 1พ.ศ.2549 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-6) ราคา 300 บาท (ISBN 9789749757772) เล่ม 2 (หน่วยที่ 7-15) ราคา 450 บาท (ISBN 9789749757789) แบบฝึกปฏิบัติ (หน่วยที่ 1-15) ราคา 30 บาท (ISBN 9789749757796)
หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ภูมิภาค ผู้แต่ง รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธนวิบูลย์ชัย
หน่วยที่ 2 ทฤษฎีที่ตั้งและการขนส่ง ผู้แต่ง รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธนวิบูลย์ชัย
หน่วยที่ 3 ทรัพยากรภูมิภาค ผู้แต่ง ผศ.ดร.มนูญ โต๊ะยามา
หน่วยที่ 4 ทฤษฎีพัฒนาภูมิภาค ผู้แต่ง ผศ.ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น รศ.ดร.สุชาดา ตั้งทางธรรม
หน่วยที่ 5 ทฤษฎีรายได้ภูมิภาค ผู้แต่ง อ.วิโรจน์ นรารักษ์
หน่วยที่ 6 แผนกลยุทธ์และยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ผู้แต่ง อ.ดร.อุทิศ ขาวเธียร

60331 เศรษฐศาสตร์ภูมิภาคและเมือง เล่ม 2

ราคา 450 บาท

60331 เศรษฐศาสตร์ภูมิภาคและเมือง (Regional and Urban Economics) ปรับปรุงครั้งที่ 1พ.ศ.2549 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-6) ราคา 300 บาท (ISBN 9789749757772) เล่ม 2 (หน่วยที่ 7-15) ราคา 450 บาท (ISBN 9789749757789) แบบฝึกปฏิบัติ (หน่วยที่ 1-15) ราคา 30 บาท (ISBN 9789749757796)
หน่วยที่ 7 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์เมือง ผู้แต่ง รศ.ศิริพร สัจจานันท์
หน่วยที่ 8 การเกิดของเมืองและการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจเมือง ผู้แต่ง รศ.ดร.พอพันธ์ อุยยานนท์
หน่วยที่ 9 การใช้ที่ดินในเมือง ผู้แต่ง รศ.ดร.อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์
หน่วยที่ 10 การขนส่งในเมือง ผู้แต่ง ผศ.ดร.มนูญ โต๊ะยามา อ.อรวิทย์ เหมะจุฑา
หน่วยที่ 11 ที่อยู่อาศัย ผู้แต่ง รศ.รัชฏาพร เลิศโภคานนท์
หน่วยที่ 12 สิ่งแวดล้อมและเมือง ผู้แต่ง รศ.ดร.อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์
หน่วยที่ 13 การคลังรัฐบาลท้องถิ่น ผู้แต่ง อ.ดร.วราวุธ ชินทรเดชา
หน่วยที่ 14 ระบบเศรษฐกิจเชื่อมโยงชนบทกับเมือง ผู้แต่ง ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ มณีพงษ์
หน่วยที่ 15 สถาบันและองค์กรการพัฒนาเมือง ผู้แต่ง อ.นันทพงศ์ สุวรรณรัตน์

60335 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา เล่ม 1

ราคา 350 บาท

60335 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา เล่ม 2

ราคา 400 บาท

60335 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา (Development Economics) พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ.2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-974-645-878-8) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-974-645-879-5) แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท (ISBN 978-974-645-880-1)
หน่วยที่ 8 เทคโนโลยีกับการพัฒนา ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนูญ โต๊ะยามา
หน่วยที่ 9 เศรษฐกิจระหว่างประเทศกับการพัฒนา ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพุนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์ รองศาสตราจารย์ศิริพร สัจจานันท์
หน่วยที่ 10 โลกาภิวัตน์กับการพัฌนา ผู้แต่ง อาจารย์อาคม เติมพิทยาไพสิฐ อาจารย์วิโรจน์ นรารักษ์
หน่วยที่ 11 การวางแผนเศรษฐกิจท้องถิ่น ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ มฌีพงษ์  
หน่วยที่ 12 การวางแผนเศรษฐกิจมหภาค ผู้แต่ง อาจารย์อาคม เติมพิทยาไพสิฐ อาจารย์วิโรจน์ นรารักษ์
หน่วยที่ 13 รัฐ สถาบัน กับการพัฒนา ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.วิชัย ตุรงค์พันธ์ อาจารย์ ดร.อิสริยา นิติทัณฑ์ประภาส
หน่วยที่ 14 ทุนทางสังคมกับการพัฒนา ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ซูซูกิ
หน่วยที่ 15 การพัฒนาเศรษฐกิจทางเลือก ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ซูซูกิ

60338 เทคโนโลยีและความจำเริญทางเศรษฐกิจ เล่ม 1

ราคา 250 บาท

60338 เทคโนโลยีและความจำเริญทางเศรษฐกิจ เล่ม 2

ราคา 250 บาท

60338 เทคโนโลยีและความจำเริญทางเศรษฐกิจ เล่ม 3

ราคา 250 บาท

60339 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ เล่ม 1

ราคา 350 บาท

60339 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Economics) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.2557 (หน่วยที่1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789749755341 เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2559 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789749755358 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789749755365
หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง อ.ดร.อัฎฐวุฒิ สุขสมัย
หน่วยที่ 2 ประชากรกับทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง รศ.ดร.อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม
หน่วยที่ 3 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับทุนมนุษย์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์
หน่วยที่ 4 การศึกษาและฝึกอบรมกับการลงทุนในทุนมนุษย์ ผู้แต่ง รศ.จรินทร์ เทศวานิช
หน่วยที่ 5 การลงทุนด้านสาธารณสุขกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ผู้แต่ง รศ.ดร.อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์
หน่วยที่ 6 การเคลื่อนย้ายประชากรกับการลงทุนในทุนมนุษย์ ผู้แต่ง รศ.ดร.วิภาวี พิจิตบันดาล
หน่วยที่ 7 อุปสงค์ต่อแรงงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง รศ.ศิรพพร สัจจานันท์

60339 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ เล่ม 2

ราคา 400 บาท

60339 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Economics) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.2557 (หน่วยที่1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789749755341 เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2560 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789749755358 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789749755365
หน่วยที่ 8 อุปทานแรงงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง อ.ดร.อัฎฐวุฒิ สุขสมัย รศ.รัชฎากร เลิศโภคานนท์
หน่วยที่ 9 การวางแผนกำลังคน ผู้แต่ง อ.สุวรรณี คำมั่น
หน่วยที่ 10 นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของรัฐ ผู้แต่ง อ.ดร.เยาวลักษณ์ ราชแพทยาคม
หน่วยที่ 11 การประกันสังคมกับความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แต่ง รศ.ดร.จิตตินันท์ เดชะคุปต์
หน่วยที่ 12 เทคโนโลยีกับทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.มนูญ โต๊ะยามา
หน่วยที่ 13 โลกาภิวัตน์และเศรษฐกิจใหม่กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.มนูญ โต๊ะยามา อ.ดร.อัฎฐวุฒิ สุขสมัย
หน่วยที่ 14 การวิเคราะห์ผลได้และประสิทธิผลในการลงทุนมนุษย์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุจิตรา ชำนิวิกย์กรณ์
หน่วยที่ 15 กรณีตัวอย่างการบริหารการจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง รศ.ดร.เรณู สุขารมณ์

60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เล่ม 1

ราคา 350 บาท

60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ (International Economics) ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2565 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566   เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท  ISBN 978-616-162-979-3   เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15)  ราคา 400 บาท   ISBN 978-616-162-994-6  แบบฝึกปฏิบัติ  ราคา 30 บาท ISBN 978-616-163-003-4
หน่วยที่ 1. แนวคิดทั่วไปของเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ  ผู้แต่ง ผศ.ดร.ภูดินันท์ อดิทิพยางกูร
หน่วยที่ 2. แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์และทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศยุคดั้งเดิม  ผู้แต่ง รศ.ดร.สมชาย รัตนโกมุท  รศ.จรินทร์ เทศวานิช
หน่วยที่ 3. ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศสมัยนีโอคลาสสิก  ผู้แต่ง รศ.ดร.ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์
หน่วยที่ 4. ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศแนวใหม่  ผู้แต่ง รศ.สาลินี วรบัณฑูร
หน่วยที่ 5. นโยบายการค้าระหว่างประเทศ  ผู้แต่ง รศ.สุนีย์ ศีลพิพัฒน์
หน่วยที่ 6. ความจำเริญทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ  ผู้แต่ง รศ.สาลินี วรบัณฑูร
หน่วยที่ 7. อัตราแลกเปลี่ยน ระบบการเงินระหว่างประเทศและตลาดเงินตราต่างประเทศ  ผู้แต่ง รศ.ดร.อภิญญา วนเศรษฐ

60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เล่ม 2

ราคา 400 บาท

60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ (International Economics) ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2565 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566   เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท  ISBN 978-616-162-979-3   เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15)  ราคา 400 บาท   ISBN 978-616-162-994-6  แบบฝึกปฏิบัติ  ราคา 30 บาท ISBN 978-616-163-003-4
หน่วยที่ 8. ดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ  ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.ทรงธรรม ปิ่นโต
หน่วยที่ 9. การปรับดุลยภาพภายในและดุลยภาพภายนอกภายใต้ระบบอัตราและเปลี่ยนแบบต่างๆ  ผู้แต่ง รศ.ศรีวงศ์ สุมิตร  รศ.ดร.อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม
หน่วยที่ 10. การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  ผู้แต่ง ผศ.ดร.ภูดินันท์ อดิทิพยางกูร
หน่วยที่ 11. การเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตและฐานการผลิตระหว่างประเทศ  ผู้แต่ง รศ.ศิริพร สัจจานันท์
หน่วยที่ 12. องค์การทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  ผู้แต่ง ผศ.ดร.ภูดินันท์ อดิทิพยางกูร
หน่วยที่ 13. การค้า การลงทุน และการเงินระหว่างประเทศของไทย  ผู้แต่ง รศ.ดร.อภิญญา วนเศรษฐ
หน่วยที่ 14. เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศกับการพัฒนาเศรษฐกิจ  ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.พัชรี ผาสุข
หน่วยที่ 15. ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศ  ผู้แต่ง ผศ.ดร.มัลลิกา สมพลกรัง

60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก เล่ม 1

ราคา 250 บาท

60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก (Thailand in the World Economy) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786161610708 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา250 บาท ISBN 9786161610999 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786161611095 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 978616161
หน่วยที่ 1. ระบบเศรษฐกิจโลก ผู้แต่ง รศ.ดร.สมจินต์ สันถวรักษ์
หน่วยที่ 2. ประเทศไทยในบริบทเศรษฐกิจโลก ผู้แต่ง รศ.ดร.สมจินต์ สันถวรักษ์
หน่วยที่ 3. ประเทศไทยกับเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ ผู้แต่งผศ.ดร.กุลลินี มุทธากลิน
หน่วยที่ 4. ประเทศไทยกับการค้าระหว่างประเทศ การค้าสินค้าและบริการ ผู้แต่ง ผศ.ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น
หน่วยที่ 5. ประเทศไทยกับการลงทุนระหว่างประเทศ ผู้แต่ง รศ.(พิเศษ) ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา

60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก เล่ม 2

ราคา 250 บาท

60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก (Thailand in the World Economy) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786161610708 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา250 บาท ISBN 9786161610999 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786161611095 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 978616161
หน่วยที่ 6. ประเทศไทยกับระบบการเงินระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.ดร.รัญชนา พงศาปาน
หน่วยที่ 7. ประเทศไทยในระบบการค้าพหุภาคี ผู้แต่ง รศ.ดร.สมจินต์ สันถวรักษ์
หน่วยที่ 8. ประเทศไทยกับองค์กรเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่สำคัญ ผู้แต่ง อ.รอน ศิริวันสาณฑ์
หน่วยที่ 9. การรวมกลุ่มเศรษฐกิจของโลก ผู้แต่ง รศ.ระวีวรรณ มาลัยวรรณ รศ.ดร.สุชาดา ตั้งทางธรรม
หน่วยที่ 10. ประเทศไทยกับการเข้าร่วมกลุ่มเศรษฐกิจ ผู้แต่ง อ.รอน ศิริวันสาณฑ์

60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก เล่ม 3

ราคา 250 บาท

60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก (Thailand in the World Economy) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786161610708 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา250 บาท ISBN 9786161610999 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786161611095 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 978616161
หน่วยที่ 11. ประเทศไทยในอาเซียน ผู้แต่ง รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น
หน่วยที่ 12. ประเทศไทยกับการจัดทำความตกลงการค้าเสรีทวิภาคี ผู้แต่ง รศ.(พิเศษ) ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา
หน่วยที่ 13. ประเทศไทยกับประเด็นสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง ผศ.ดร.ดารารัตน์ อานันทนะสุวงศ์
หน่วยที่ 14. ประเทศไทยกับประเด็นสังคมในบริบทเศรษฐกิจโลก ผู้แต่ง รศ.ดร.สุชาดา ตั้งทางธรรม
หน่วยที่ 15. บทบาทของภาครัฐกับการเชื่อมโยงเศรษฐกิจโลก ผู้แต่ง อ.วิทัต วัชโรบล อ.ฉัตรชัย เลื่อมประเสริฐ อ.สาวิตรี คชสารมณี

 

60343 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เล่ม 1

ราคา 350 บาท

60343 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Natural Resource and Environmental Economics) พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ.2560 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 9786165052085) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 9786165052092) แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท (ISBN 9789749756812)
หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง รศ.ดร.เรณู สุขารมณ์ ผศ.ดร.เพ็ญพร เจนการกิจ
หน่วยที่ 2 เศรษฐศาสตร์สวัสดิการ ผู้แต่ง ผศ.ดร.เพ็ญพร เจนการกิจ
หน่วยที่ 3 ความล้มเหลวของกลไกราคา ผู้แต่ง รศ.ดร.เรณู สุขารมณ์
หน่วยที่ 4 นโยบายและมาตรการในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง รศ.ดร.โสมสกาว เพชรานนท์
หน่วยที่ 5 หลักเศรษฐศาสตร์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ผู้แต่ง รศ.ดร.โสมสกาว เพชรานนท์
หน่วยที่ 6 การพัฒนาที่ยั่งยืนกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ซูซูกิ
หน่วยที่ 7 เศรษฐกิจภาคต่างประเทศกับปัญหาสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง ท่านผู้หญิง ดร.สุธาวัลย์ เสถียรไทย รศ.ดร.เรณู สุขารมณ์

60343 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เล่ม 2

ราคา 400 บาท

60343 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Natural Resource and Environmental Economics) พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ.2560 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 9786165052085) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 9786165052092) แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท (ISBN 9789749756812)
หน่วยที่ 8 การประเมินมูลค่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง รศ.ดร.อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์
หน่วยที่ 9 ทรัพยากรน้ำ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์
หน่วยที่ 10 ทรัพยากรประมง ผู้แต่ง รศ.ดร.อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์
หน่วยที่ 11 ทรัพยากรป่าไม้และที่ดิน ผู้แต่ง รศ.ดร.ศิริพร สัจจานันท์
หน่วยที่ 12 เศรษฐศาสตร์และการบริหารจัดการพลังงาน ผู้แต่ง อ.ดร.พงษ์พิสิฎฐ์ วิเศษกุล
หน่วยที่ 13 ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ผู้แต่ง รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ซูซูกิ
หน่วยที่ 14 การจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง ผู้แต่ง ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ รศ.ดร.เรณู สุขารมณ์ ผศ.อิ ทธิพล ศรีเสาวลักษณ์
หน่วยที่ 15 ปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับโลกและความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา ผู้แต่ง ท่านผู้หญิง ดร.สุธาวัลย์ เสถียรไทย รศ.ดร.โสภารัตน์ จารุสมบัติ อ.ดร.อำไพ หรคุณารักษ์ อ.มานพ เมฆประยูรทอ

60370 เศรษฐศาสตร์เกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เล่ม 1

ราคา 450 บาท

60370 เศรษฐศาสตร์เกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เล่ม 2

ราคา 300 บาท

60370 เศรษฐศาสตร์เกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Agricultural, Natural Resources and Environmental Economics) เล่ม 1 ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562(หน่วยที่ 1-9) ราคา 450 บาท (ISBN 978-616-161-543-7)  เล่ม 2 (หน่วยที่ 10-15) ราคา 300 บาท (ISBN 978-616-161-542-0) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-161-594-9)

หน่วยที่ 10 ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์
หน่วยที่ 11 เศรษฐศาสตร์สวัสดิการและความล้มเหลวของกลไกราคา ผู้แต่ง อาจารย์พิชญ์ จงวัฒนากุล
หน่วยที่ 12 หลักเศรษฐศาสตร์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.เรวดี จรุงรัตนาพงศ์
หน่วยที่ 13 การประมูลค่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์
หน่วยที่ 14 เครื่องมือในการวิเคราะห์ประสิทธิ์ภาพ ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.เรวดี จรุงรัตนาพงศ์
หน่วยที่ 15 นโยบายและมาตรการในการบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์

60410 เศรษฐมิติและการประยุกต์ เล่ม 1

ราคา 250 บาท

60410 เศรษฐมิติและการประยุกต์ (Econometrics and Applications) เล่ม 1 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2565 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-161-826-1) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-161-865-0) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-161-902-2)

หน่วยที่ 1 ภาพรวมของเศรษฐมิติและการประยุกต์ ผู้แต่ง ผู้ข่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศรีสุขใส
หน่วยที่ 2 ความรู้ทางสถิติเบื้องต้นและการประยุกต์ ผู้แต่ง ผู้เขียนเดิม รองศาสตราจารย์บุญช่วย ศรีคำพร ผู้ปรับปรุง อาจารย์สุทธิดา พลายงาม
หน่วยที่ 3 การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน ผู้แต่ง ผู้เขียนเดิม รองศาสตราจารย์ ดร.เรืองไร โตกฤษณะ ผู้ปรับปรุง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศรีสุขใสหน่วยที่ 4 แบบจำลองการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.นพวรรณ พจน์พิสุทธิพงศ์
หน่วยที่ 5 แบบจำลองการถดถอยพหุคูณ ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.นพวรรณ พจน์พิศุทธิพงศ์   

60410 เศรษฐมิติและการประยุกต์ เล่ม 2

ราคา 250 บาท

60410 เศรษฐมิติและการประยุกต์ (Econometrics and Applications) เล่ม 1 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2565 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-161-826-1) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-161-865-0) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-161-902-2)

หน่วยที่ 6 ปัญหาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กัน ผู้แต่ง ผู้เขียนเดิม รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธนวิบูลย์ชัย ผู้เขียนเดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลัดดา พิศาลบุตร ผู้ปรับปรุง อาจารย์ ดร.ยุทธภูมิ ธนากิจบริสุทธิ์  
หน่วยที่ 7 ปัญหาความแปรปรวนของค่าความคลาดเคลื่อนไม่คงที่ ผู้แต่ง ผู้เขียนเดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลัดดา พิศาลบุตร ผู้ปรับปรุง อาจารย์ ดร.ฬาธาร ลิขิตเจริญกร
หน่วยที่ 8 ปัญหาค่าความคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์กัน ผู้แต่ง ผู้เขียนเดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลัดดา พิศาลบุตร ผู้ปรับปรุง อาจารย์ ดร.ยุทธภูมิ ธนากิจบริสุทธิ์
หน่วยที่ 9 ปัญหาโครงสร้างแบบจำรองผิดพลาด ผู้แต่ง ผู้เขียนเดิม รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงศ์ศักดิ์ ธนวิบูลย์ชัย ผู้เขียนเดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลัดดา พิศาลบุตร ผู้ปรับปรุง อาจารย์ ดร.ฬาธาร ลิขิตเจริญกร
หน่วยที่ 10 การพยากรณ์และประเมินผลพยากรณ์สมการการถดถอย ผู้แต่ง ผู้เขียนเดิม รองศาสตราจารย์ ดร.เรืองไกร โตกฤษณะ ผู้ปรับปรุง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศรีสุขใส

60410 เศรษฐมิติและการประยุกต์ เล่ม 3

ราคา 250 บาท

60410 เศรษฐมิติและการประยุกต์ (Econometrics and Applications) เล่ม 1 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2565 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-161-826-1) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-161-865-0) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-161-902-2)

หน่วยที่ 11 ตัวแปรหุ่นและแบบจำลองสองทางเลือก ผู้แต่ง ผู้เขียนเดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัทนา พนานิรามัย ผู้ปรับปรุง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฏฐกิษฐ นบนอบ
หน่วยที่ 12 แบบจำลองหลายทางเลือกและตัวแปรตามที่มีค่าจำกัดอื่น ผู้แต่ง ผู้เขียนเดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัทนา พนานิรามัย ผู้ปรับปรุง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐกิษฐ นบนอบ
หน่วยที่ 13 แบบจำลองอนุกรมเวลา ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.วิมุต วานิชเจริญธรรม
หน่วยที่ 14 แบบจำลองข้อมูลอนุกรมเวลา ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.วิมุต วานิชเจริญธรรม
หน่วยที่ 15 แบบจำลองอนุกรมเวลาหลายตัวแปร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.วิมุต วานิชเจริญธรรม

60424 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน เล่ม 1

ราคา 400 บาท

60424 เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง (Monetary Economics and Public Finance) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161611384 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161621537 แบบฝึกปฏิบัติ (หน่วยที่ 1-15) ISBN 9786161621513
หน่วยที่ 1. แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การเงินและบทบาทการเงิน ผู้แต่ง ผศ.รัชนี โตอาจ
หน่วยที่ 2. อุปสงค์และอุปททานของเงิน ผู้แต่ง อ.ดร.พัชรี ผาสุก
หน่วยที่ 3. ตลาดการเงินและตราสารทางการเงิน ผู้แต่ง อ.ปริมสรา ปุญญถาวร
หน่วยที่ 4. ธนาคารกลางและสถาบันการเงิน ผู้แต่ง อ.ปริมสรา ปุญญถาวร
หน่วยที่ 5. นโยบายการเงิน ผู้แต่ง รศ.ดร.อภิญญา วนเศรษฐ
หน่วยที่ 6. นวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในภาคการเงิน ผู้แต่ง รศ.ดร.อภิญญา วนเศรษฐ
หน่วยที่ 7. โลกาภิวัตน์กับตลาดการเงิน ศ.ดร.พอพันธุ์ อุยยานนท์

60424 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน เล่ม 2

ราคา 350 บาท

60424 เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง (Monetary Economics and Public Finance) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161611384 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161621537 แบบฝึกปฏิบัติ (หน่วยที่ 1-15) ISBN 9786161621513

หน่วยที่ 8. แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การคลังและบทบาทหน้าที่ของรัฐ ผู้แต่ง รศ.ศิริพร สุจจานันท์ รศ.ดร.ชมพูนุช โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์
หน่วยที่ 9. สินค้าสาธารณะและผลกระทบภายนอก ผู้แต่ง ผศ.ดร.เรวดี จรุงรัตนาพงศ์
หน่วยที่ 10. นโยบายการคลัง ผู้แต่ง ผศ.รัชนี โตอาจ
หน่วยที่ 11. โครงสร้างรายได้รัฐบาลภาศีและการปฏิรูปภาษีอากร ผู้แต่ง อ.ดร.พิสิทธ์ พันพันธ์ อ.ดร.ชัยสิทธิ์ บุณยเนตร
หน่วยที่ 12. การใช้จ่ายของภาครัฐ ผู้แต่ง อ.ดร.พิสิทธ์ พันพันธ์ อ.ดร.ณรงค์ชัย ฐิตินันทร์พงศ์
หน่วยที่ 13. การคลังท้องถิ่น ผู้แต่ง อ.ดร.สมบัติ เหสกุล อ.ดร.วสุ สุวรรณวิหค
หน่วยที่ 14. การบริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ผู้แต่ง อ.พลจักร นิ่มวัฒนา
หน่วยที่ 15. การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ ผู้แต่ง อ.รานี อิฐรัตน์

60434 วิธีการวิจัย-เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาเศรษฐศาสตร์ เล่ม 1

ราคา 350 บาท

60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์ (Research Methodology and Information Technology for Economic Studies) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161612115 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161612122 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161612184
หน่วยที่ 1. แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัย ผู้แต่ง รศ.จรินทร์ เทศวานิช
หน่วยที่ 2. การกำหนดประเด็นปัญหาและกรอบแนวคิดทฤษฎีการวิจัย ผู้แต่ง รศ.สมบัติ พันธวิศิษฏ์
หน่วยที่ 3. การทบทวนวรรณกรรม ผู้แต่ง รศ.ดร.อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์
หน่วยที่ 4. การสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้แต่ง รศ.ณัฏฐพร พิมพายน อ.เพ็ญศิริ ศิวิโรจน์
หน่วยที่ 5. การออกแบบการวิจัย และการเขียนโครงการวิจัย ผู้แต่ง รศ.รัฐวิชญญ์ จิวสวัสดิ์
หน่วยที่ 6. ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง ผู้แต่ง รศ.รัฐวิชญญ์ จิวสวัสดิ์
หน่วยที่ 7. การวัดตัวแปรและการเลือกใช้สถิติ ผู้แต่ง รศ.ดร.สมถวิล วิจิตรวรรณา ผศ.ดร.สุนิสา จุ้ยม่วงศรี

60434 วิธีการวิจัย-เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาเศรษฐศาสตร์ เล่ม 2

ราคา 400 บาท

60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์ (Research Methodology and Information Technology for Economic Studies) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161612115 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161612122 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161612184
หน่วยที่ 8. การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย ผู้แต่ง รศ.ดร.สมถวิล วิจิตรวรรณา
หน่วยที่ 9. การประมวล การวิเคราะห์ และการนำเสนอข้อมูล ผู้แต่ง รศ.อรรฆย์คณา แย้มนวล
หน่วยที่ 10. การรายงานผลการวิจัยและการประยุกต์ใช้งานวิจัย ผู้แต่ง รศ.จรินทร์ เทศวานิช
หน่วยที่ 11. เทคโนโลยีบิ๊กดาตาสำหรับเศรษฐศาสตร์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน
หน่วยที่ 12. การใช้ซอฟแวร์ตารางทำการในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเศรษฐศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์
หน่วยที่ 13. การแสวงหาข้อมูลและความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้แต่ง รศ.อรรฆย์คณา แย้มนวล
หน่วยที่ 14. กรณีศึกษางานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ I ผู้แต่ง รศ.อรรฆย์คณา แย้มนวล
หน่วยที่ 15. กรณีศึกษางานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ II ผู้แต่ง รศ.ดร.มนูญ โต๊ะยามา

60436 สถาบันการเงินและการลงทุน เล่ม 1

ราคา 350 บาท

60436 สถาบันการเงินและการลงทุน (Financial Institution and Investment) พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ.2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 9789749756881) เล่ม2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 9789749756898) แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท (ISBN 9789749756904)
หน่วยที่ 1 บทบาทและความสำคัญของตลาดการเงิน ผู้แต่ง รศ.จรินทร์ เทศวานิช
หน่วยที่ 2 ตราสารทางการเงินและผลตอบแทน ผู้แต่ง รศ.ดร.กาญจนี กังวานพรศิริ
หน่วยที่ 3 การลงทุนในตราสารทางการเงิน ผู้แต่ง รศ.ดร.กาญจนี กังวานพรศิริ
หน่วยที่ 4 ธนาคารพาณิชย์ ผู้แต่ง รศ.จรินทร์ เทศวานิช
หน่วยที่ 5 ธนาคารที่มีกฎหมายจัดตั้งเป็นการเฉพาะ (1) ผู้แต่ง ผศ.ระวีวรรณ มาลัยวรรณ
หน่วยที่ 6 ธนาคารที่มีกฎหมายจัดตั้งเป็นการเฉพาะ (2) ผู้แต่ง รศ.ดร.พิศมัย จารุจิตติพันธ์
หน่วยที่ 7 ธนาคารกลาง ผู้แต่ง อ.ดร.สุรจิต ลักษณะสุต

 

60436 สถาบันการเงินและการลงทุน เล่ม 2

ราคา 400 บาท

60436 สถาบันการเงินและการลงทุน (Financial Institution and Investment) พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ.2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 9789749756881) เล่ม2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 9789749756898) แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท (ISBN 9789749756904)
หน่วยที่ 8 สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์การเกษตร และโรงรับจำนำ ผู้แต่ง ผศ.ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น ผศ.ระวีวรรณ มาลัยวรรณ รศ.จรินทร์ เทศวานิช
หน่วยที่ 9 ธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต ผู้แต่ง อ.กมลวรรณ กีรติสมิต
หน่วยที่ 10 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้แต่ง อ.กองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม
หน่วยที่ 11 สถาบันอื่นในตลาดทุน ผู้แต่ง อ.กองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม
หน่วยที่ 12 บทบาทของรัฐในการกำกับสถาบันการเงิน ผู้แต่ง อ.กฤษฎา อุทยานิน อ.อังคนา ประยูรสิน
หน่วยที่ 13 วิกฤตและการแก้ไขปัญหาสถาบันการเงินของประเทศไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.ไพโรจน์ วงศ์วิภานนท์
หน่วยที่ 14 สถาบันการเงินระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.ดร.วชิรา อารมย์ดี
หน่วยที่ 15 ตลาดการเงินระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.ณัฎฐ์ ลุมพิกานนท์

60450 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ เล่ม 1

ราคา 350 บาท

60450 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ (Public Economics) พิมพ์ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2560 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789746453523 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746453547 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789746453554
หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สาธารณะ ผู้แต่ง รศ.ดร.สุชาดา ตั้งทางธรรม ผศ.ระวีวรรณ มาลัยวรรณ 
หน่วยที่ 2 เศรษฐศาสตร์สวัสดิการ ผู้แต่ง รศ.ดร.สุชาดา ตั้งทางธรรม
หน่วยที่ 3 สินค้าสาธารณะและผลกระทบภายนอก ผู้แต่ง รศ.ดร.สุชาดา ตั้งทางธรรม อ.ชนะ กมลภัทรกูล
หน่วยที่ 4 การเลือกของสังคมและกระบวนการทางการเมือง ผู้แต่ง รศ.ดร.สุชาดา ตั้งทางธรรม
หน่วยที่ 5 การวิเคราะห์นโยบายและความเหมาะสมทางด้านการใช้จ่ายของรัฐบาล ผู้แต่ง รศ.พูลพินิจ ปิยะอนันต์ รศ.ดร.สุชาดา ตั้งทางธรรม
หน่วยที่ 6 การใช้จ่ายของรัฐบาลเพื่อสวัสดิการสำหรับประชาชน ผู้แต่ง อ.นวลอนันต์ ตันติเกตุ อ.งามจิตต์ จันทรสาธิต
หน่วยที่ 7 การวิเคราะห์การใช้จ่ายของรัฐบาลและกระบวนการงบประมาณ ผู้แต่ง อ.เฉลิมศักดิ์ จันทรทิม

60450 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ เล่ม 2

ราคา 400 บาท

60450 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ (Public Economics) พิมพ์ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2560 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789746453523 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746453547 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789746453554
หน่วยที่ 8 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากรและประสิทธิภาพของภาษีอากร ผู้แต่ง ผศ.ดร.ชัยรัตน์ เอี่ยมกุลวัฒน์
หน่วยที่ 9 ความเป็นธรรมของภาษีอากร ภาระภาษี และภาษีที่เหมาะสม ผู้แต่ง ผศ.ดร.ชัยรัตน์ เอี่ยมกุลวัฒน์
หน่วยที่ 10 โครงสร้างภาษีอากรของไทย ผู้แต่ง อ.วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล อ.วราภรณ์ เติมรัตนกุล
หน่วยที่ 11 การบริหารและการปฏิรูปภาษีอากร ผู้แต่ง อ.ดร.ชลธาร วิศรุตวงศ์ อ.ดร.บัญชา ส่งสัมพันธ์
หน่วยที่ 12 รัฐวิสาหกิจกับการคลังรัฐบาล ผู้แต่ง รศ.พูลนิจ ปิยะอนันต์ ผศ.ระวีวรรณ มาลัยวรรณ
หน่วยที่ 13 การคลังรัฐบาลท้องถิ่น ผู้แต่ง อ.ดร.ชลธาร วิศรุตวงศ์
หน่วยที่ 14 การขาดดุลงบประมาณและหนี้สาธารณะ ผู้แต่ง อ.ดร.สมชัย สัจจพงษ์
หน่วยที่ 15 นโยบายการคลังกับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ผู้แต่ง อ.ดร.สมชัย สัจจพงษ์

60473 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการพัฒนาอุตสาหกรรม เล่ม 1

ราคา 400 บาท

60473 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการพัฒนาอุตสาหกรรม (Industrial Economics and Industrial Development) พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9789749756133 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9789749756140 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789749756157 
หน่วยที่ 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม ผู้แต่ง รศ.สุภาสินี ตันติศรีสุข
หน่วยที่ 2. ทฤษฎีหน่วยผลิตและต้นทุนธุรกรรม ผู้แต่ง รศ.สุภาสินี ตันติศรีสุข
หน่วยที่ 3. การเจริญเติบโตของหน่วยผลิต ผู้แต่ง รศ.ดร.วัชรี โตสงวน
หน่วยที่ 4. โครงสร้างตลาด พฤติกรรมการแข่งขันและผลการดำเนินงานของหน่วยผลิต ผู้แต่ง รศ.สุภาสินี ตันติศรีสุข
หน่วยที่ 5. ทฤษฎีเกมและการแข่งขันในเชิงกลยุทธ์ของตลาดผู้ขายน้อยราย ผู้แต่ง รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ
หน่วยที่ 6. พฤติกรรมในการกำหนดราคาเชิงกลยุทธ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ
หน่วยที่ 7. พฤติกรรมที่มิใช่ราคา ผู้แต่ง รศ.จรีพรรณ กุลดิลก
หน่วยที่ 8. การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและทฤษฎีแหล่งที่มาตั้งอุตสาหกรรม ผู้แต่ง รศ.ดร.สมศักดิ์ มีทรัพย์หลาก

60473 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการพัฒนาอุตสาหกรรม เล่ม 2

ราคา 350 บาท

60473 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการพัฒนาอุตสาหกรรม (Industrial Economics and Industrial Development) พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9789749756133 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9789749756140 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789749756157
หน่วยที่ 9. ความสำคัญของภาคอุตสาหกรรมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.สมศักดิ์ แต้มบุญเลิศชัย
หน่วยที่ 10. ทฤษฎีต่างๆเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรม ผู้แต่ง รศ.จรีพรรณ กุลดิลก
หน่วยที่ 11. ปัจจัยภายในที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม ผู้แต่ง รศ.ดร.สมศักดิ์ มีทรัพย์หลาก
หน่วยที่ 12. ปัจจัยภายนอกและนโยบายที่มีผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม ผู้แต่ง รศ.ดร.ไพฑูรย์ วิบูลชุติกุล อ.ณัฐนันท์ วิจิตรอักษร 
หน่วยที่ 13. เทคโนโลยีและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ผู้แต่ง อ.อัครยุทธ สุนทรวิภาต
หน่วยที่ 14. ปัญหาและแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทย ผู้แต่ง อ.อัครยุทธ สุนทรวิภาต
หน่วยที่ 15. กรณีศึกษาการวิเคราะห์อุตสาหกรรม ผู้แต่ง รศ.ดร.วิไลวรรณ วรรณนิธิกุล 

60474 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนดลยีและความจำเริญทางเศรษฐกิจ เล่ม 1

ราคา 350 บาท

60474 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนดลยีและความจำเริญทางเศรษฐกิจ เล่ม 2

ราคา 400 บาท

60474 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีและความจำเริญ (Industrial Economics, technology and Economic Growth)  พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-161-867-4) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-161-887-2)
หน่วยที่ 8 การกำหนดราคา ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดุลย์ ศุภน้ท
หน่วยที่ 9 การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและทฤษฎีแหล่งที่ตั้งอุตสาหกรรม ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สมสักด์ มีทรัพย์หลาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญ์ ปราบปรปักษ์  
หน่วยที่ 10 การรวมกลุ่มของหน่วยธุรกิจและกลยุทธ์การเข้าสู่อุตสาหกรรม ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.พัชรี ผาสุข
หน่วยที่ 11 ปัจจัย ผลกระทบและนโยบาลในการพัฒนาอุตสาหกรรม ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนี โตอาจ  
หน่วยที่ 12 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.มนูญ โต๊ะยามา อาจารย์ ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์
หน่วยที่ 13 ระบบนวัตกรรมแห่งชาติ การถ่ายทอดเทคโนโลยีขีดความสามารถทางเทคโนโลยี และบทบาทของเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อเศรษฐกิจ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.มนูญ โต๊ะยามา 
หน่วยที่ 14 เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์รัชฎาพร เลิศโภคานันท์ อาจารย์ ดร.วสุ สุวรรณวิหค
หน่วยที่ 15 กรณีศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ผู้แต่ง รอง
ศาสตราจารย์ ดร.มนูญ โต๊ะยามา

60482 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ เล่ม 1

ราคา 400 บาท

60482 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ (Business Economics and Finance) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161609702 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161609405 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161609757
หน่วยที่ 9. การวิเคราะห์งบการเงิน ผู้แต่ง รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต ผศ.พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย
หน่วยที่ 10. มูลค่าของเงินตามเวลา ผู้แต่ง รศ.วรรณี ชลนภาสถิตย์
หน่วยที่ 11. ความเสี่ยงและผลตอบแทน ผู้แต่ง ผศ.ดร.พิทักษ์ ศรีสุขใส
หน่วยที่ 12. การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียน ผู้แต่ง อ.ธนพร สวรรค์พิทักษ์ (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 13. การจัดการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ผู้แต่ง รศ.ฐาปนา ฉิ่นไพศาล
หน่วยที่ 14. การจัดหาเงินทุน ผู้แต่ง รศ.ยุวดี ไชยศิริ รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต
หน่วยที่ 15. ต้นทุนเงินทุน เงินโครงสร้างเงินทุน และนโยบายเงินปันผล ผู้แต่ง รศ.อัจฉรา ชีวตระกูลกิจ

60482 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ เล่ม 2

ราคา 350 บาท

60482 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ (Business Economics and Finance) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161609702 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161609405 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161609757
หน่วยที่ 9. การวิเคราะห์งบการเงิน ผู้แต่ง รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต ผศ.พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย
หน่วยที่ 10. มูลค่าของเงินตามเวลา ผู้แต่ง รศ.วรรณี ชลนภาสถิตย์
หน่วยที่ 11. ความเสี่ยงและผลตอบแทน ผู้แต่ง ผศ.ดร.พิทักษ์ ศรีสุขใส
หน่วยที่ 12. การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียน ผู้แต่ง อ.ธนพร สวรรค์พิทักษ์ (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 13. การจัดการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ผู้แต่ง รศ.ฐาปนา ฉิ่นไพศาล
หน่วยที่ 14. การจัดหาเงินทุน ผู้แต่ง รศ.ยุวดี ไชยศิริ รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต
หน่วยที่ 15. ต้นทุนเงินทุน เงินโครงสร้างเงินทุน และนโยบายเงินปันผล ผู้แต่ง รศ.อัจฉรา ชีวตระกูลกิจ

60499 ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์ เล่ม 1

ราคา 400 บาท

60499 ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์ (Professional Experience in Economics) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2547 เล่ม 1พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2559 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9789746456463 เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2555 (หน่วยที่ 9-15)ราคา 350 บาท ISBN 9789746456470 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30บาท ISBN 9789746458085
หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์ ผู้แต่ง อ.วินัย อัศว์ศิวะกุล ผศ.ดร.มนูญ โต๊ะยามา รศ.ดร.กาญจนี กังวานพรศิริ
หน่วยที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมทางเศรษฐกิจกับกิจกรรมอื่น ผู้แต่ง รศ.อรรฆย์คณา แย้มนวล
หน่วยที่ 3 การประยุกต์เศรษฐศาสตร์ในภาคปฏิบัติและเครื่องมือเศรษฐศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.จรินทร์ เทศวานิช รศ.ดร.ภิรมย์ จั่นถาวร ผศ.ธีระพงษ์ เขมฤกษ์อำพล อ.วินัย อัศว์ศิวะกุล
หน่วยที่ 4 การวิเคราะห์โครงการด้านธุรกิจและเศรษฐกิจ ผู้แต่ง อ.ดร.เกษมสันต์ จิณณวาโส อ.อนุภิชญ์ ศุภนิทัศนากร อ.เมธา จันทร์แจ่มจรัส
หน่วยที่ 5 การวิเคราะห์โครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง อ.สุวรรณี คำมั่น รศ.ดร.อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์
หน่วยที่ 6 การวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ ผู้แต่ง อ.ดร.วิทยา ปิ่นทอง
หน่วยที่ 7 การวางแผนธุรกิจและเศรษฐกิจ ผู้แต่ง อ.ดร.วิทยา ปิ่นทอง
หน่วยที่ 8 การงบประมาณโครงการและแผนงาน ผู้แต่ง อ.วินัย อัศว์ศิวะกุล อ.เดชา ดีผดุง

60499 ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์ เล่ม 2

ราคา 350 บาท

60499 ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์ (Professional Experience in Economics) ปรับปรุงครั้งที่ พ.ศ. 2547 เล่ม 1พิมพ์ครั้งที่ พ.ศ. 2556 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9789746456463 เล่ม พิมพ์ครั้งที่ พ.ศ. 2555 (หน่วยที่ 9-15)ราคา 350 บาท ISBN 9789746456470 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30บาท ISBN 9789746458085
หน่วยที่ 9 เศรษฐกิจไทยกับโลกาภิวัตน์และเศรษฐกิจใหม่ ผู้แต่ง ผศ.ดร.มนูญ โต๊ะยามา
หน่วยที่ 10 เศรษฐศาสตร์กับเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้แต่ง ผศ.ดร.มนูญ โต๊ะยามา อ.ยงยุทธ ถิฐาพันธ์
หน่วยที่ 11 ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในวิชาชีพเศรษฐศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.สำรวย กมลายุตต์ ผศ.ระวีวรรณ มาลัยวรรณ
หน่วยที่ 12 เศรษฐศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต ผู้แต่ง รศ.สุชาดา ตั้งทางธรรม
หน่วยที่ 13 การทำงานเป็นทีมในวิชาชีพเศรษฐศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต ผศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว
หน่วยที่ 14 นักเศรษฐศาสตร์ที่พึงประสงค์ ผู้แต่ง อ.วินัย อัศว์ศิวะกุล
หน่วยที่ 15 คุณธรรม จริยธรรม ธรรมจริยาของนักเศรษฐศาสตร์ ผู้แต่ง อ.วินัย อัศว์ศิวะกุล

61405 พฤติกรรมมนุษย์และจริยธรรมทางเศรษฐกิจและธุรกิจ เล่ม 1

ราคา 350 บาท

61405 พฤติกรรมมนุษย์และจริยธรรมทางเศรษฐกิจและธุรกิจ (Human Behavior and Economic – Business Ethics) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2553 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7)ราคา 350 บาท ISBN 9786165052528 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165053525 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165053181
หน่วยที่ 1. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์และจริยธรรม ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.กุลลินี มุทธากลิน
หน่วยที่ 2. แนวคิดเศรษฐศาสตร์กระแสหลักในด้านพฤติกรรมมนุษย์ ผู้แต่ง รศ.ดร.สมจินต์สันถวรักษ์
หน่วยที่ 3. เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมกับพฤติกรรมมนุษย์ ผู้แต่ง อ.ดร.มุทริกา พฤกษาพงษ์ อ. ดร.ชนินทร์ มโนภินิเวส
หน่วยที่ 4. เศรษฐศาสตร์มนุษยนิยมกับพฤติกรรมมนุษย์ ผู้แต่ง อ.ดร.กุลลินี มุทธากลิน
หน่วยที่ 5. ประสิทธิภาพและความเป็นธรรมในระบบเศรษฐกิจ ผู้แต่ง รศ.ดร.สุชาดา ตั้งทางธรรม
หน่วยที่ 6. องค์กรธุรกิจและการตัดสินใจในองค์กรธุรกิจ ผู้แต่ง รศ.สุภาสินี ตันติศรีสุข
หน่วยที่ 7. จริยธรรมทางเศรษฐกิจและจริยธรรมทางธุรกิจ ผู้แต่ง รศ.สุภาสินี ตันติศรีสุข

61405 พฤติกรรมมนุษย์และจริยธรรมทางเศรษฐกิจและธุรกิจ เล่ม 2

ราคา 400 บาท

61405 พฤติกรรมมนุษย์และจริยธรรมทางเศรษฐกิจและธุรกิจ (Human Behavior and Economic – Business Ethics) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2553 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165052528 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165053525 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165053181
หน่วยที่ 8. จริยธรรมขององค์กรธุรกิจ ผู้แต่ง รศ.ระวีวรรณ มาลัยวรรณ
หน่วยที่ 9. ภาครัฐกับการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจ ผู้แต่ง รศ.ดร.สุชาดา ตั้งทางธรรม
หน่วยที่ 10. ธรรมาภิบาล ผู้แต่ง รศ.ระวีวรรณ มาลัยวรรณ รศ.ดร.สุชาดา ตั้งทางธรรม
หน่วยที่ 11. ความสุขมวลรวมประชาชาติ ผู้แต่ง ผศ.ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น
หน่วยที่ 12. การพัฒนาแบบยั่งยืนกับจริยธรรมต่อสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง ผศ.ดร.ดารารัตน์ อานันทนะสุวงศ์
หน่วยที่ 13. แนวทางการบรรลุถึงความสามารถของมนุษย์ ผู้แต่ง อ.วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์
หน่วยที่ 14. การค้า การลงทุน และการเงินระหว่างประเทศกับจริยธรรม ผู้แต่ง อ.ดร.สินีนาฏ เสริมชีพ
หน่วยที่ 15. เศรษฐศาสตร์แนวพุทธกับจริยธรรมในทางเศรษฐกิจและธุรกิจ ผู้แต่ง อ. ดร.กุลลินี มุทธากลิน

61406 คณิตเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเพื่อการธุรกิจ เล่ม 1

ราคา 350 บาท

61406 คณิตเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเพื่อการธุรกิจ (Mathematical Economics and Econometrics for Business) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2554 (หน่วยที่1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 9789746137423) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 6พ.ศ.2553 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 9789746137607) แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท (ISBN 9789746429795)
หน่วยที่ 1 ทบทวนคณิตศาสตร์และการประยุกต์ใช้ Iผู้แต่ง รศ.เรณู สุขารมณ์
หน่วยที่ 2 ทบทวนคณิตศาสตร์และการประยุกต์ใช้ II อื่น ผู้แต่ง รศ.ส่งศักดิ์ ทิตาราม
หน่วยที่ 3 อนุพันธ์ของฟังชัน 1 ตัวแปรและการประยุกต์ ผู้แต่ง รศ.ไพรัช ศรีกาญจนา อ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
หน่วยที่ 4 อนุพันธ์ของฟังชันหลายตัวแปร ฟังชันอดิศัย และการประยุกต์ ผู้แต่ง รศ.ไพรัช ศรีกาญจนา อ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
หน่วยที่ 5 การหาค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด และการประยุกต์ ผู้แต่ง รศ.ดร.วัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ
หน่วยที่ 6 การอินทิเกรตและการประยุกต์ ผู้แต่ง รศ.ดร.วัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ
หน่วยที่ 7 สมการดิฟเฟอเรนเชียล สมการดิฟเฟอเรนซ์ และการประยุกต์ ผู้แต่ง รศ.ดร.เรืองไร โตกฤษณะ

61406 คณิตเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเพื่อการธุรกิจ เล่ม 2

ราคา 400 บาท

61406 คณิตเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเพื่อการธุรกิจ (Mathematical Economics and Econometrics for Business) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ.2554 (หน่วยที่1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 9789746137423) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 6พ.ศ.2553 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 9789746137607) แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท (ISBN 9789746429795)
หน่วยที่ 8 เครื่องมือของนักเศรษฐศาสตร์และนักธุรกิจ ผู้แต่ง รศ.ดร.ชัยวุฒิ ชัยพันธุ์
หน่วยที่ 9 การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย ผู้แต่ง รศ.ส่งศักดิ์ ทิตาราม
หน่วยที่ 10 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผู้แต่ง รศ.ดร.เรืองไร โตกฤษณะ
หน่วยที่ 11 ปัญหาของตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ ผู้แต่ง อ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
หน่วยที่ 12 ปัญหาของตัวคลาดเคลื่อน ผู้แต่ง รศ.เรณู สุขารมณ์
หน่วยที่ 13 การพยากรณ์ด้วยอนุกรมเวลา ผู้แต่ง ศ.ดร.สุชาติ ประสิทธิรัฐสินธุ์
หน่วยที่ 14 ระบบสมการเกี่ยวเนื่องและการประมาณค่า ผู้แต่ง รศ.ดร.ชัยวุฒิ ชัยพันธุ์
หน่วยที่ 15 การประเมินแบบจำลองและการจำลองแบบ ผู้แต่ง ผศ.ดร.เอกพล หนุ่ยศรี

61407 เศรษฐศาสตร์การผลิตและการจัดการการตลาด เล่ม 1

ราคา 350 บาท

61407 เศรษฐศาสตร์การผลิตและการจัดการการตลาด (Production Economics and Marketing Management) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165053587 เล่ม 2 หน่วยที่ (8-15) ราคา 400 บาทISBN 9786165053273 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165053457
หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การผลิต ผู้แต่ง รศ.สมบัติ พันธวิศิษฎ์
หน่วยที่ 2 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การผลิต อื่น ผู้แต่ง ผศ.ดร.ไพทูล สีใส
หน่วยที่ 3 ระบบการผลิต การวางแผนและควบคุมการผลิต ผู้แต่ง รศ.อรรฆย์คณา แย้มนวล
หน่วยที่ 4 การโปรแกรมเชิงเส้นตรง ผู้แต่ง รศ.อรรฆย์คณา แย้มนวล
หน่วยที่ 5 การบริหารโครงการโดย PERT และ CPM ผู้แต่ง รศ.รัฐวิชญ์ จิวสวัสดิ์
หน่วยที่ 6 ทำเลที่ตั้งและการวางผังการผลิต ผู้แต่ง ผศ.ดร.ไพทูล สีใส
หน่วยที่ 7 การจัดการสินค้าคงคลัง ผู้แต่ง ผศ.ดร.อภิญญา วนเศรษฐ

61407 เศรษฐศาสตร์การผลิตและการจัดการการตลาด เล่ม 2

ราคา 400 บาท

61407 เศรษฐศาสตร์การผลิตและการจัดการการตลาด (Production Economics and Marketing Management) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2553 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165053587 เล่ม 2 หน่วยที่ (8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165053273 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165053457
หน่วยที่ 8 การจัดการคุณภาพและการบำรุงรักษา ผู้แต่ง รศ.สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ
หน่วยที่ 9 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการการตลาด ผู้แต่ง รศ.ปรีชา ศรีศักดิ์หิรัญ
หน่วยที่ 10 สภาพแวดล้อมทางการตลาด ผู้แต่ง รศ.ดร.เชาว์ โรจนแสง
หน่วยที่ 11 การวางแผนการตลาด ผู้แต่ง รศ.จิระภรณ์ ตันติชัยรัตนกูล
หน่วยที่ 12 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา ผู้แต่ง ผศ.ภวัต เจียมจิณณวัตร
หน่วยที่ 13 การจัดจำหน่าย ผู้แต่ง รศ.ดร.นพมาศ สุวชาติ
หน่วยที่ 14 การส่งเสริมการตลาด ผู้แต่ง รศ.ปรีชา ศรีศักดิ์หิรัญ
หน่วยที่ 15 การตลาดยุคใหม่และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้แต่ง อ.พิทักษ์ ศรีสุขใส

61408 เศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์ เล่ม 1

ราคา 350 บาท

61408 เศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์ (Economics of Transportation and Logistics Management) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-965-7) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-161-972-5) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-161-973-2)
หน่วยที่ 1 แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การขนส่ง ผู้แต่ง รศ.ระวีวรรณ มาลัยวรรณ อ.ดร.วสุ สุวรรณวิหค
หน่วยที่ 2 การวิเคราะห์อุปสงค์การขนส่ง ผู้แต่ง รศ.ดร.มนูญ โต๊ะยามา
หน่วยที่ 3 อุปทานและต้นทุนการขนส่ง ผู้แต่ง ผศ.รัชนี โตอาจ
หน่วยที่ 4 การกำหนดราคาค่าขนส่ง ผู้แต่ง รศ.ดร.พิทักษ์ ศรีสุขใส
หน่วยที่ 5 การจัดการธุรกิจขนส่ง ผู้แต่ง รศ.พิเศษ.ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา
หน่วยที่ 6 การวิเคราะห์โครงการขนส่ง ผู้แต่ง ผศ.ดร.เรวดี จรุงรัตนาพงศ์
หน่วยที่ 7 นโยบายการขนส่งของภาครัฐ ผู้แต่ง รศ.พิเศษ.ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา อ.พิชญ์ จงวัฒนากุล

61408 เศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์ เล่ม 2

ราคา 400 บาท

61408 เศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์ (Economics of Transportation and Logistics Management) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-965-7) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-161-972-5) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-161-973-2)
หน่วยที่ 8 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ ผู้แต่ง รศ.ดร.อภิญญา วนเศรษฐ อ.ดร.กฤษณา ปุณยางกูร
หน่วยที่ 9 การจัดการสินค้าคงคลังและศูนย์กระจายสินค้า ผู้แต่ง อ.ดร.พัชรี ผาสุข อ.จรรยา ธนาอธิพร รศ.ระวีวรรณ มาลัยวรรณ
หน่วยที่ 10 การจัดการโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม ผู้แต่ง อ.ดร.ศิรส ทองเชื้อ
หน่วยที่ 11 การจัดการบรรตุภัณฑ์ ผู้แต่ง อ.ดร.จีรานุช บุดดีจีน  
หน่วยที่ 12 การจัดการประกันภัยเพื่อการขนส่งสินค้า ผู้แต่ง รศ.พิเศษ.ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา
หน่วยที่ 13 บริการโลจีสติกส์และระบบสารสนเทศโลจิสติกส์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.สิริอร เศรษฐมานิต ผศ.ดร.กุลลินี มุทรากลิน อ.ดร.วสุ สุวรรณวิหค
หน่วยที่ 14 กลยุทธ์การจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์ ผู้แต่ง อ.ดร.นันทิ สุทธิการนฤนัย
หน่วยที่ 15 การจัดการโลจิสติกส์ในกลุ่มประเทศอาเซียน ผู้แต่ง รศ.ดร.รุธิร์ พนนยงค์