23722 การบริหารวิชาการและทรัพยากรการศึกษา เล่ม 2

500 บาท

23722 การบริหารวิชาการและทรัพยากรการศึกษา (Academic and Educational in Educational Resources Administration) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9786161614249 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9786161614140 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9786161614393 แนวการศึกษา ราคา 300 บาท ISBN
หน่วยที่ 6. ทรัพยากรกับการลงทุนทางการศึกษา ผู้แต่ง อ.ดร.รับขวัญ ธรรมาภรณ์พิลาศ
หน่วยที่ 7. การบริหารทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา ผู้แต่ง ผศ.ดร.กุลชลี จงเจริญ
หน่วยที่ 8. การบริหารงบประมาณทางการศึกษา ผู้แต่ง อ.พัชรา ประวาลทิพย์
หน่วยที่ 9. การบริหารพัสดุการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์
หน่วยที่ 10. การบริหารสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่ ผู้แต่ง รศ.ดร.สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์

23722 การบริหารวิชาการและทรัพยากรการศึกษา เล่ม 3

500 บาท

23722 การบริหารวิชาการและทรัพยากรการศึกษา (Academic and Educational in Educational Resources Administration) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9786161614249 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9786161614140 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9786161614393 แนวการศึกษา ราคา 300 บาท ISBN
หน่วยที่ 11. การบริหารทรัพยากรเทคโนโลยีในองค์การทางการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.สฤษดิ์พงษ์ ลิมปิษเฐียร ผศ.ดร.จรวย สาวิถี
หน่วยที่ 12. สารสนเทศเพื่อการบริหารองค์การทางการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.สฤษดิ์พงษ์ ลิมปิษเฐียร
หน่วยที่ 13. การบริหารเวลา ผู้แต่ง อ.ดร.โสภนา สุดสมบูรณ์ 
หน่วยที่ 14. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.นิตยา ภัสสรศิริ รศ.ดร.สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์ ผศ.ดร.กุลชลี จงเจริญ
หน่วยที่ 15. สภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวโน้มในการบริหารวิชาการและทรัพยากรการศึกษา ผู้แต่ง ศ.ดร.จำนงค์ ทองประเสริฐ (ราชบัณฑิต) (ผู้เขียนเดิม) รศ.ดร.นรา สมประสงค์ (ผู้เขียนเดิม) ผศ.ว่าที่พ.ต.ดร.นพดล เจนอักษร (ผู้เขียนเดิม) รศ.ดร.นิตยา ภัสสรศิริ (ผู้ปรับปรุง)

23723 นโยบาย การวางแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เล่ม 1

500 บาท

23723 นโยบาย การวางแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Educational Policies, Planning and Quality Development) พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9786161604851 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9786161605445 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9786161605711 แนวการศึกษา ราคา 300 บาท ISBN 9786161616664
หน่วยที่ 1. แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับนโยบายและการวางแผน ผู้แต่ง ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รศ.ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร อ.ดร.เก็จกนก เอื้อวงศ์
หน่วยที่ 2. การกำหนดนโยบายและการวางแผน ผู้แต่ง รศ.ดร.ประชุม รอดประเสริฐ
หน่วยที่ 3. การนำนโยบายและแผนการศึกษาไปปฏิบัติ ผู้แต่ง รศ.ดร.กล้า ทองขาว
หน่วยที่ 4. การกำกับตรวจสอบนโยบายและแผนการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.กล้า ทองขาว
หน่วยที่ 5. การประเมินและปรับปรุงนโยบายและแผนการศึกษา ผู้แต่ง อ.ดร.เก็จกนก เอื้อวงศ์

23723 นโยบาย การวางแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เล่ม 2

500 บาท

23723 นโยบาย การวางแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Educational Policies, Planning and Quality Development) พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9786161604851 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9786161605445 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9786161605711 แนวการศึกษา ราคา 300 บาท ISBN 9786161616664หน่วยที่ 6. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อนโยบายและแผนการศึกษา ผู้แต่ง อ.ดร.กุลชลี จงเจริญ
หน่วยที่ 7. การจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้แต่ง ผศ.ดร.ประยงค์ เนาวบุตร
หน่วยที่ 8. การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้แต่ง ผศ.ดร.ประยงค์ เนาวบุตร
หน่วยที่ 9. การประเมินและปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษา ผู้แต่ง อ.ดร.เก็จกนก เอื้อวงศ์
หน่วยที่ 10. การประกันคุณภาพการศึกษา ผู้แต่ง พลเรือตรีหญิง ดร.สุภัทรา เอื้อวงศ์

23723 นโยบาย การวางแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เล่ม 3

500 บาท

23723 นโยบาย การวางแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Educational Policies, Planning and Quality Development) พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9786161604851 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9786161605445 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9786161605711 แนวการศึกษา ราคา 300 บาท ISBN 9786161616664
หน่วยที่ 11. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้แต่ง ผศ.ดร.รัตนา ดวงแก้ว
หน่วยที่ 12. บริบททางการเมืองและเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อนโยบายและแผนการศึกษา ผู้แต่ง อ.ดร.จำลอง นักฟ้อน
หน่วยที่ 13. บริบททางสังคม วัฒนธรรมและค่านิยม ที่มีผลกระทบต่อนโยบายและแผนการศึกษา ผู้แต่ง อ.ดร.จำลอง นักฟ้อน
หน่วยที่ 14. บริบททางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อนโยบายและแผนการศึกษา ผู้แต่ง ผศ.ดร.ชูชาติ พ่วงสมจิตร์
หน่วยที่ 15. การคาดการณ์อนาคตด้านการศึกษาของชาติ ผู้แต่ง ผศ.ดร.เข็มทอง ศิริแสงเลิศ

23789 การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพสำหรับผู้นำทางการศึกษา เล่ม 1

500 บาท

23789 การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพสำหรับผู้นำทางการศึกษา (Skills Development and Professional Experiences for Educational Leader) พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9786161601928 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9786161602192 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9786161603038 แนวการศึกษา ราคา 300 บาท ISBN
หน่วยที่ 1. วิสัยทัศน์ของผู้นำการศึกษา ผู้แต่ง อ.ดร.ปัทมา ปันทวังกูร
หน่วยที่ 2. ภาวะผู้นำและการบริหารการเปลี่ยนแปลง ผู้แต่ง อ.ดร.กุลชลี จงเจริญ
หน่วยที่ 3. บุคลิกภาพ ค่านิยม และเจตคติของผู้นำทางการศึกษา ผู้แต่ง อ.ดร.รัตนา ดวงแก้ว
หน่วยที่ 4. มนุษย์สัมพันธ์และการพัฒนาทีมงาน ผู้แต่ง ผศ.ดร.ดร.อรรณพ จีนะวัฒน์ อ.ดร.ชัยพจน์ รักงาม
หน่วยที่ 5. การตัดสินใจและการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ผู้แต่ง อ.ดร.กุลชลี จงเจริญ

23789 การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพสำหรับผู้นำทางการศึกษา เล่ม 2

500 บาท

23789 การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพสำหรับผู้นำทางการศึกษา (Skills Development and Professional Experiences for Educational Leader) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9786161601928 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9786161602192 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9786161603038 แนวการศึกษา ราคา 300 บาท ISBN
หน่วยที่ 6. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพของผู้บริหารการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร อ.ดร.เข็มทอง ศิริแสงเลิศ
หน่วยที่ 7. พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การทางการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.นรา สมประสงค์
หน่วยที่ 8. ผู้นำกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้แต่ง อ.ดร.เข็มทอง ศิริแสงเลิศ ผศ.ดร.ชูชาติ พ่วงสมจิตร์
หน่วยที่ 9 ผู้นำกับการสื่อสารและเทคโนโลยีการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.สารีพันธ์ ศุภวรรณ
หน่วยที่ 10. ผู้นำกับระบบสารสนเทศในสถานศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.สฤษดิ์พงษ์ ลิมปิษเฐียร

23789 การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพสำหรับผู้นำทางการศึกษา เล่ม 3

500 บาท

23789 การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพสำหรับผู้นำทางการศึกษา (Skills Development and Professional Experiences for Educational Leader) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9786161601928 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9786161602192 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9786161603038 แนวการศึกษา ราคา 300 บาท ISBN
หน่วยที่ 11. ผู้นำกับการบริหารงานวิชาการ หลักสูตรและการเรียนรู้ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ประยงค์ เนาวบุตร
หน่วยที่ 12. ผู้นำกับการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้แต่ง อ.ดร.เก็จกนก เอื้อวงศ์
หน่วยที่ 13. การกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ผู้แต่ง อ.ดร.จำลอง นักฟ้อน
หน่วยที่ 14. ผู้นำกับการบริหารกิจการนักเรียน ผู้แต่ง ผศ.ดร.อรรณพ จีนะวัฒน์
หน่วยที่ 15. การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและเครือข่ายการเรียนรู้ในท้องถิ่น ผู้แต่ง ผศ.ดร.ชูชาติ พ่วงสมจิตร์

23796 การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพสำหรับผู้นำทางการศึกษา เล่ม 1

700 บาท

23796 การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพสำหรับผู้นำทางการศึกษา (Skills Development and Professional Experiences for Educational Leader) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท ISBN 9786161620431 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท ISBN 9786161621032 แนวการศึกษา ราคา 300 บาท ISBN
หน่วยที่ 1. วิสัยทัศน์ของผู้นำทางการศึกษา ผู้แต่ง อ.ดร.ปัทมา ปันทวังกูร
หน่วยที่ 2. ภาวะผู้นำเพื่อการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ผู้แต่ง ผศ.ดร.กุลชลี จงเจริญ
หน่วยที่ 3. บุคลิกภาพ ค่านิยม และเจตคติของผู้นำทางการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.รัตนา ดวงแก้ว
หน่วยที่ 4. มนุษย์สัมพันธ์และการพัฒนาทีมงานของผู้นำทางการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.อรรณพ จีนะวัฒน์ อ.ดร.โสภนา สุดสมบูรณ์
หน่วยที่ 5. การตัดสินใจและการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสถานศึกษา ผู้แต่ง ผศ.ดร.กุลชลี จงเจริญ
หน่วยที่ 6. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพของผู้บริหารการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร ผศ.ดร.เข็มทอง ศิริแสงเลิศ อ.ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์
หน่วยที่ 7. พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การทางการศึกษายุคใหม่ ผู้แต่ง รศ.ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ อ.ดร.ฐิติกรณ์ จารึกศิลป์

23796 การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพสำหรับผู้นำทางการศึกษา เล่ม 2

800 บาท

23796 การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพสำหรับผู้นำทางการศึกษา (Skills Development and Professional Experiences for Educational Leader) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท ISBN 9786161620431 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท ISBN 9786161621032 แนวการศึกษา ราคา 300 บาท ISBN
หน่วยที่ 8. ผู้นำกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษายุคใหม่ ผู้แต่ง รศ.ดร.ชูชาติ พ่วงสมจิตร์
หน่วยที่ 9 ผู้นำกับการบริหารการศึกษาในระบบสื่อสารแบบไร้สายยุค 5G ผู้แต่ง รศ.ดร.สฤษดิ์พงษ์ ลิมปิษเฐียร
หน่วยที่ 10. ผู้นำกับการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ดรุณี จำปาทอง
หน่วยที่ 11. ผู้นำกับการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.เก็จกนก เอื้อวงศ์
หน่วยที่ 12. ผู้นำกับการกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ผู้แต่ง อ.ดร.บัณฑิต แท่นพิทักษ์
หน่วยที่ 13 ผู้นำกับการบริหารกิจการนักเรียน ผู้แต่ง รศ.ดร.อรรณพ จีนะวัฒน์
หน่วยที่ 14.ผู้นำกับการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและเครือข่ายการเรียนรู้ ผู้แต่ง รศ.ดร.ชูชาติ พ่วงสมจิตร
หน่วยที่ 15. การฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.อรรณพ จีนะวัฒน์ อ.ดร.โสภนา สุดสมบูรณ์

24701 การวิจัยและสถิติทางการศึกษา เล่ม 1

400 บาท

24701 การวิจัยและสถิติทางการศึกษา (Educational Research and Statistics ) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2544  พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ.2554 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-4) ราคา 400 บาท (ISBN 978-974-643-390-7) เล่ม 2 (หน่วยที่ 5-7) ราคา 300 บาท (ISBN 978-974-643-391-4) เล่ม 3 (หน่วยที่ 8-11) ราคา 400 บาท (ISBN 978-974-643-393-8)
หน่วยที่ 1 การวิจัยทางการศึกษา ผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร จามรมาน
หน่วยที่ 2 การค้นคว้าวรรณกรรมเพื่อการวิจัยทางการศึกษา ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์ เจียรกุล
หน่วยที่ 3 การวางแผนการวิจัยและการรวบรวมข้อมูล ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิตร ทองชั้น
หน่วยที่ 4 ระเบียบวิธีทางสถิติบางประการเพื่อการวิจัย ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ล้วน สายยศ

24701 การวิจัยและสถิติทางการศึกษา เล่ม 2

300 บาท

24701 การวิจัยและสถิติทางการศึกษา (Educational Research and Statistics ) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2544  พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ.2554 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-4) ราคา 400 บาท (ISBN 978-974-643-390-7) เล่ม 2 (หน่วยที่ 5-7) ราคา 300 บาท (ISBN 978-974-643-391-4) เล่ม 3 (หน่วยที่ 8-11) ราคา 400 บาท (ISBN 978-974-643-393-8)
หน่วยที่ 5 การวิจัยเชิงพรรณนา ผู้แต่ง อาจารย์กาญจนา วัธนสุนทร
หน่วยที่ 6 การวิจัยเชิงทดลอง ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา เนาว์เย็นผล 
หน่วยที่ 7 การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สุภางศ์ จันทวานิช

24701 การวิจัยและสถิติทางการศึกษา เล่ม 3

400 บาท

24701 การวิจัยและสถิติทางการศึกษา (Educational Research and Statistics ) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2544  พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ.2554 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-4) ราคา 400 บาท (ISBN 978-974-643-390-7) เล่ม 2 (หน่วยที่ 5-7) ราคา 300 บาท (ISBN 978-974-643-391-4) เล่ม 3 (หน่วยที่ 8-11) ราคา 400 บาท (ISBN 978-974-643-393-8)
หน่วยที่ 8 การวิจัยเชิงประเมิน ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพักตร์ พิบูลย์
หน่วยที่ 9 เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด พรมจุ้ย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณ์ดี แสงประทีปทอง
หน่วยที่ 10 การเขียนโครงการวิจัย ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา วัธนสุนทร
หน่วยที่ 11 การเขียนรายงานการวิจัยและการประเมินงานวิจัย ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.เตือนใจ เกตุษา  

24701 การวิจัยและสถิติทางการศึกษา เล่ม 4

400 บาท

24702 การประเมินและการจัดโครงการประเมิน เล่ม 1

500 บาท

24702 การประเมินและการจัดโครงการประเมิน เล่ม 2

500 บาท

24702 การประเมินและการจัดการโครงการประเมิน (Evaluation and Management of Evaluation Project) พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ.2554 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN ()เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 978-974-643-438-6) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 978-974-643-440-9)
หน่วยที่ 6 การวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนรายงานการประเมิน ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี พรหมมาพันธุ์
หน่วยที่ 7 การประเมินความต้องการจำเป็น ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ว่องวาณิช
หน่วยที่ 8 การประเมินความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพักตร์ พิบุลย์ อาจารย์ ดร.กานดา นาคะเวช
หน่วยที่ 9 การประเมินผลการดำเนินโครงการ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ อาจารย์ ดร.เพชรา พิพัฒน์สันติกุล  
หน่วยที่ 10 การประกันคุณภาพการศึกษา ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ว่องวานิช อาจารย์ ดร.นงราม เศรษฐพานิช

24702 การประเมินและการจัดโครงการประเมิน เล่ม 3

500 บาท

24702 การประเมินและการจัดการโครงการประเมิน (Evaluation and Management of Evaluation Project) พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ.2554 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN ()เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 978-974-643-438-6) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 978-974-643-440-9)
หน่วยที่ 11หลักการและแนวปฏิบัติในการประเมินนโยบายแผนงาน โครงการ และหลักสูตร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด พรมจุ้ย 
หน่วยที่ 12 หลักการและแนวปฏิบัติในการประเมินองค์กรและบุคลากร ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา วัธนสุนทร
หน่วยที่ 13 จิตวิทยาและสังคมวิทยาเพื่อการประเมิน ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ธนวิบูลย์ชัย
หน่วยที่ 14 เศรษฐศาสตร์เพื่อการประเมิน ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐวิชญ์ จิวสวัสดิ์
หน่วยที่ 15 การบริหารจัดการโครงการประเมิน ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิพงศ์ เตชะดำรงสิน

24703 การพัฒนาเครื่องมือสำหรับการประเมินการศึกษา เล่ม 1

700 บาท

24703 การพัฒนาเครื่องมือสำหรับการประเมินการศึกษา (Development of Education Evaluation Instruments) พิมพ์ครั้งแรก 1 พ.ศ.2545 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ.2553 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท (ISBN 978-974-643-703-5) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท (ISBN 978-974-643-704-2) แนวการศึกษา ราคา 300 บาท
หน่วยที่ 1 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องมือสำหรับการประเมินทางการศึกษา ผู้แต่ง อ.ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก 
หน่วยที่ 2 การสร้างมาตรวัด ผู้แต่ง ผศ.ดร.วรรณ์ดี แสงประทีปทอง
หน่วยที่ 3 คุณภาพเครื่องมือวัด ผู้แต่ง รศ.ดร.บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์
หน่วยที่ 4 การวัดและประเมินศักยภาพของบุคคล ผู้แต่ง รศ.พิศเพลิน เขียวหวาน รศ.สุจิตรา หังสพฤกษ์
หน่วยที่ 5 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้แต่ง รศ.ดร.บุญศรี พรหมมาพันธุ์ ผศ.นวลเสน่ห์ วงศ์เชิดธรรม
หน่วยที่ 6 แบบสอบสติปัญญาและความถนัด ผู้แต่ง รศ.ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ
หน่วยที่ 7 แบบวัดทักษะปฏิบัติ ผู้แต่ง รศ.ดร.กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล

24703 การพัฒนาเครื่องมือสำหรับการประเมินการศึกษา เล่ม 2

800 บาท

24703 การพัฒนาเครื่องมือสำหรับการประเมินการศึกษา (Development of Education Evaluation Instruments) พิมพ์ครั้งแรก 1 พ.ศ.2545 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ.2553 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท (ISBN 978-974-643-703-5) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท (ISBN 978-974-643-704-2) แนวการศึกษา ราคา 300 บาท
หน่วยที่ 8 แบบสัมภาษณ์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์
หน่วยที่ 9 แบบสังเกต ผู้แต่ง รศ.ดร.บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์
หน่วยที่ 10 แบบสอบถาม ผู้แต่ง ผศ.ดร.จินตนา ธนวิบูลย์ชัย
หน่วยที่ 11 แบบวัดบุคลิกภาพ ผู้แต่ง รศ.ดร.ทัศนีย์ ชาติไทย
หน่วยที่ 12 แบบวัดเจตคติ ผู้แต่ง รศ.ดร.กานดา พูนลาภทวี
หน่วยที่ 13 การวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์
หน่วยที่ 14 คลังข้อสอบ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์
หน่วยที่ 15 การเลือกใช้เครื่องมือเพื่อการประเมิน ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์

24721 การประเมินนโยบาย แผนงาน และโครงการ เล่ม 1

500 บาท

24721 การประเมินนโยบายแผนงานและโครงการ (Evaluation of Policy , Program and Project) พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2553 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9789746437592 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9789746437608 เล่มที่ 3 (หน่วยที่ 11-15 ราคา 500 บาท ISBN9789746437615 แนวการศึกษา ราคา 300 บาท ISBN
หน่วยที่ 1. แนวคิดเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน และโครงการ ผู้แต่ง รศ.ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร รศ.ดร.กล้า ทองขาว
หน่วยที่ 2. การพัฒนานโยบาย แผนงาน และโครงการ ผู้แต่ง อ.ดร.สมบัติ สุวรรณพิทักษ์
หน่วยที่ 3. แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินนโยบาย แผนงาน และโครงการ ผู้แต่ง รศ.ดร.สมคิด พรมจุ้ย
หน่วยที่ 4. การวิเคราะห์นโยบาย แผนงาน และโครงการ ผู้แต่ง อ.ดร.สมบัติ สุวรรณพิทักษ์
หน่วยที่ 5. การวางแผนประเมินนโยบาย แผนงาน และโครงการ ผู้แต่ง อ.ดร.พิชิต ฤทธิ์จรูญ

24721 การประเมินนโยบาย แผนงาน และโครงการ เล่ม 2

500 บาท

24721 การประเมินนโยบายแผนงานและโครงการ (Evaluation of Policy , Program and Project) พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2553 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9789746437592 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9789746437608 เล่มที่ 3 (หน่วยที่ 11-15 ราคา 500 บาท ISBN9789746437615 แนวการศึกษา ราคา 300 บาท ISBN
หน่วยที่ 6. รูปแบบการประเมินนโยบาย แผนงาน และโครงการ ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุภมาส อังศุโชติ
หน่วยที่ 7. การกำหนดจุดมุ่งหมาย ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ในการประเมินนโยบาย แผนงาน และโครงการ ผู้แต่ง รศ.ดร.สุวิมล ติรกานนท์
หน่วยที่ 8. การพัฒนาเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินนโยบาย แผนงาน และโครงการ ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล
หน่วยที่ 9 การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอผลการประเมินนโยบาย แผนงาน และโครงการ ผู้แต่ง ผศ.ดร.วรนุช แหยมแสง
หน่วยที่ 10. การเขียนรายงานการประเมินผลและการใช้ผลการประเมินนโยบาย แผนงาน และโครงการ ผู้แต่ง ผศ.ดร.พิชิต ฤทธิ์จรูญ

24721 การประเมินนโยบาย แผนงาน และโครงการ เล่ม 3

500 บาท

24721 การประเมินนโยบายแผนงานและโครงการ (Evaluation of Policy , Program and Project) พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2553 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9789746437592 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9789746437608 เล่มที่ 3 (หน่วยที่ 11-15 ราคา 500 บาท ISBN9789746437615 แนวการศึกษา ราคา 300 บาท ISBN
หน่วยที่ 11. การประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อกำหนดนโยบาย แผนงาน และโครงการ ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์
หน่วยที่ 12. การประเมินความเป็นไปได้ของนโยบาย แผนงาน และโครงการ ผู้แต่ง รศ.ดร.กล้า ทองขาวหน่วยที่ 13. การประเมินการดำเนินงานตามนโยบาย แผนงานและโครงการ ผู้แต่ง รศ.ดร.เตือนใจ เกตุษาหน่วยที่ 14. การประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย แผนงาน และโครงการ ผู้แต่ง รศ.ดร.สมคิด พรมจุ้ย
หน่วยที่ 15. การประเมินผลกระทบของนโยบาย แผนงาน และโครงการ ผู้แต่ง ผศ.ดร.กาญจนา วัธนสุนทร

24722 การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน เล่ม 1

500 บาท

24722 การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน (Evaluation of Curriculum and Instruction) พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9789746437486 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9789746437493 เล่มที่ 3 (หน่วยที่ 11-15 ราคา 500 บาท ISBN9789746437516 แนวการศึกษา ราคา 300 บาท ISBN
หน่วยที่ 1. แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน ผู้แต่ง อ.ดร.ประยงค์ เนาวบุตร ผศ.ดร.สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์
หน่วยที่ 2. การพัฒนาหลักสูตร ผู้แต่ง รศ.ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์
หน่วยที่ 3. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน ผู้แต่ง ผศ.ดร.ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์
หน่วยที่ 4. รูปแบบการประเมินหลักสูตร ผู้แต่ง รศ.ดร.กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล
หน่วยที่ 5. การวางแผนเพื่อการประเมินหลักสูตร ผู้แต่ง รศ.ดร.ทัศนีย์ ชาติไทย

24722 การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน เล่ม 2

500 บาท

24722 การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน (Evaluation of Curriculum and Instruction) พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9789746437486 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9789746437493 เล่มที่ 3 (หน่วยที่ 11-15 ราคา 500 บาท ISBN9789746437516 แนวการศึกษา ราคา 300 บาท ISBN
หน่วยที่ 6. การวิเคราะห์หลักสูตร ผู้แต่ง อ.ดร.ศรีสมร พุ่มสะอาด
หน่วยที่ 7. การกำหนดจุดมุ่งหมาย ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ในการประเมินหลักสูตร ผู้แต่ง ผศ.ดร.กาญจนา วัธนสุนทร
หน่วยที่ 8. การพัฒนาเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินหลักสูตร ผู้แต่ง ผศ.ดร.วรรณ์ดี แสงประทีปทอง
หน่วยที่ 9 การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้แต่ง ผศ.นวลเสน่ห์ วงศ์เชิญธรรม
หน่วยที่ 10. การเขียนรายงานการประเมินผลและการใช้ผลการประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน ผู้แต่ง รศ.ดร.บุญศรี พรหมมาพันธุ์ ผศ.ดร.สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์ ผศ.นวลเสน่ห์ วงศ์เชิดธรรม

24722 การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน เล่ม 3

500 บาท

24722 การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน (Evaluation of Curriculum and Instruction) พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9789746437486 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9789746437493 เล่มที่ 3 (หน่วยที่ 11-15 ราคา 500 บาท ISBN9789746437516 แนวการศึกษา ราคา 300 บาท ISBN
หน่วยที่ 11. การประเมินความต้องการจำเป็นของหลักสูตร ผู้แต่ง รศ.ดร.ศักดิ์ศรี ปาณะกุล
หน่วยที่ 12. การศึกษาความเป็นไปได้ของหลักสูตร ผู้แต่ง รศ.ดร.ศักดิ์ศรี ปาณะกุล
หน่วยที่ 13. การประเมินการนำหลักสูตรไปใช้ ผู้แต่ง อ.ดร.ศรีสมร พุ่มสะอาด
หน่วยที่ 14. การติดตามผลการประเมินผลกระทบของหลักสูตร ผู้แต่ง ผศ.ดร.จินตนา ธนวิบูลย์ชัย
หน่วยที่ 15. การประกันคุณภาพกับการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ผู้แต่ง อ.ดร.วันทยา วงศ์ศิลปภิรมย์

24725 การวิจัยและสถิติทางการศึกษา เล่ม 1

500 บาท

24725 การวิจัยและสถิติทางการศึกษา (Evaluation Research and Statistics) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2554 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9786165056342 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9786165056236 เล่มที่ 3 (หน่วยที่ 11-15 ราคา 500 บาท ISBN 9786165057080 แนวการศึกษา ราคา 300 บาท ISBN
หน่วยที่ 1. แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.สุภมาส อังศุโชติ
หน่วยที่ 2. การวิจัยเชิงประเมิน ผู้แต่ง รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์
หน่วยที่ 3. การค้นคว้าและการนำเสนอวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ผู้แต่ง ศ.กิตติคุณ ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย
หน่วยที่ 4. การออกแบบการวิจัย ผู้แต่ง รศ.ดร.สังวรณ์ งัดกระโทก
หน่วยที่ 5. การออกแบบการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ผู้แต่ง รศ.ดร.วรรณ์ดี แสงประทีปทอง

24725 การวิจัยและสถิติทางการศึกษา เล่ม 2

500 บาท

24725 การวิจัยและสถิติทางการศึกษา (Evaluation Research and Statistics) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2554 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2558เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9786165056342 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9786165056236 เล่มที่ 3 (หน่วยที่ 11-15 ราคา 500 บาท ISBN 9786165057080แนวการศึกษา ราคา 300 บาท ISBN
หน่วยที่ 6. การสร้างเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย ผู้แต่ง ผศ.ดร.รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์
หน่วยที่ 7. การสร้างเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัย ผู้แต่ง รศ.ดร.สมถวิล วิจิตรวรรณา
หน่วยที่ 8. การสร้างเครื่องมือวัดด้านทักษะพิสัย ผู้แต่ง รศ.ดร.สิริรัตน์ วิภาสศิลป์
หน่วยที่ 9 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้แต่ง ผศ.ดร.ณัฎฐกรณ์ หลาวทอง
หน่วยที่ 10. สถิติพรรณนา ผู้แต่ง รศ.ดร.ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์

24725 การวิจัยและสถิติทางการศึกษา เล่ม 3

500 บาท

24725 การวิจัยและสถิติทางการศึกษา (Evaluation Research and Statistics) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2554 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9786165056342 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9786165056236 เล่มที่ 3 (หน่วยที่ 11-15 ราคา 500 บาท ISBN 9786165057080 แนวการศึกษา ราคา 300 บาท ISBN
หน่วยที่ 11. สถิติพาราเมตริก 1
: การทดสอบค่าเฉลี่ย ผู้แต่ง รศ.ดร.บุญศรี พรหมมาพันธุ์ รศ.ดร.สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล รศ.นวลเสน่ห์ วงศ์เชิดธรรม
หน่วยที่
 12. สถิติพาราเมตริก 2 : การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล รศ.ดร.กานดา พูนลาภทวี
หน่วยที่
 13. สถิตินันพาราเมตริก ผู้แต่ง รศ.ดร.วรรณ์ดี แสงประทีปทอง
หน่วยที่ 14. การเขียนโครงการวิจัย ผู้แต่ง รศ.ดร.กาญจนา วัธนสุนทร รศ.ดร.วรรณ์ดี แสงประทีปทอง
หน่วยที่ 15. การเขียนรายงานการวิจัยและการประเมินงานวิจัย ผู้แต่ง รศ.ดร.เตือนใจ เกตุษา รศ.ดร.สมคิด พรมจุ้ย

24726 วิธีวิทยาการประเมินการศึกษา เล่ม 1

800 บาท

24726 วิธีวิทยาการประเมินทางการศึกษา (Educational Evaluation Methodology) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2555 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 800 บาท ISBN 9786161600747 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 700 บาท ISBN 9786161600631 เล่มที่ 3  แนวการศึกษา ราคา 300 บาท ISBN
หน่วยที่ 1. แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการประเมิน ผู้แต่ง รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์
หน่วยที่ 2. ทฤษฎีการวัด การประเมินกับการตัดสินใจ ผู้แต่ง ศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี อ.ดร.สังวรณ์ งัดกระโทก
หน่วยที่ 3. การวางแผนและการออกแบบประเมิน ผู้แต่ง อ.ดร.กานดา นาคะเวช
หน่วยที่ 4. การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในการประเมิน ผู้แต่ง อ.ดร.ผดุงชัย ภู่พัฒน์
หน่วยที่ 5. การพัฒนาเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมิน ผู้แต่ง รศ.ดร.วรรณ์ดี แสงประทีปทอง
หน่วยที่ 6. การวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนรายงานการประเมิน ผู้แต่ง รศ.ดร.บุญศรี พรหมมาพันธุ์หน่วยที่ 7. การประเมินความต้องการจำเป็น ผู้แต่ง รศ.ดร.สุวิมล ว่องวานิช
หน่วยที่ 8. การประเมินความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ ผู้แต่ง รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ อ.ดร.กานดา นาคะเวช

24726 วิธีวิทยาการประเมินการศึกษา เล่ม 2

700 บาท

24726 วิธีวิทยาการประเมินทางการศึกษา (Educational Evaluation Methodology) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2555 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 800 บาท ISBN 9786161600747 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 700 บาท ISBN 9786161600631 เล่มที่ 3  แนวการศึกษา ราคา 300 บาท ISBN
หน่วยที่ 9 การประเมินผลการดำเนินโครงการ ผู้แต่ง รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ อ.ดร.เพชรา พิพัฒน์สันติกุล
หน่วยที่ 10. การประกันคุณภาพการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.สุวิมล ว่องวานิช อ.ดร.นงราม เศรษฐพานิช
หน่วยที่ 11. หลักการและแนวปฏิบัติในการประเมินนโยบาย แผนงาน โครงการและหลักสูตร ผู้แต่ง รศ.ดร.สมคิด พรมจุ้ย
หน่วยที่ 12. หลักการและแนวปฏิบัติในการประเมินองค์กรและบุคลากร ผู้แต่ง ผศ.ดร.กาญจนา วัธนสุนทร
หน่วยที่ 13. จิตวิทยาและสังคมวิทยาเพื่อการประเมิน ผู้แต่ง รศ.ดร.จินตนา ธนวิบูลย์ชัย
หน่วยที่ 14. เศรษฐศาสตร์เพื่อการประเมิน ผู้แต่ง รศ.ดร.รัฐวิชญญ์ จิวสวัสดิ์
หน่วยที่ 15. การบริหารจัดการโครงการประเมิน ผู้แต่ง ผศ.วุฒิพงศ์ เตชะดำรงสิน รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ รศ.ดร.สมคิด พรมจุ้ย

24727 สัมมนาการประเมินการศึกษา เล่ม 1

500 บาท

24727 สัมมนาการวางแผนการบริหารและการจัดการในการประเมิน (Seminar in Educational Evaluation )  พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9789746451376 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9789746451383 เล่มที่ 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9789746451390 แนวการศึกษา ราคา 300 บาท ISBN
หน่วยที่ 1. สัมมนาแนวคิดและพัฒนาการของการประเมินการศึกษา ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล
หน่วยที่ 2. สัมมนาปัญหาและทิศทางการประเมิน ผู้แต่ง ผศ.ดร.สิริรัตน์ วิภาสศิลป์
หน่วยที่ 3. สัมมนาการวางแผนการบริหารและการจัดการในการประเมิน ผู้แต่ง รศ.ดร.เตือนใจ เกตุษาหน่วยที่ 4  สัมมนาการออกแบบเครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้แต่ง ผศ.ดร.กาญจนา วัธนสุนทร
หน่วยที่ 5. สัมมนาดารวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอและการใช้ผลการประเมิน ผู้แต่ง รศ.ดร.บุญมี พันธุ์ไทย

24727 สัมมนาการประเมินการศึกษา เล่ม 2

500 บาท

24727 สัมมนาการประเมินการศึกษา (Seminar in Educational Evaluation )  พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9789746451376 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9789746451383 เล่มที่ 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9789746451390 แนวการศึกษา ราคา 300 บาท ISBN
หน่วยที่ 6. สัมมนาการประเมินความต้องการจำเป็นและการประเมินความเป็นไปได้ ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล
หน่วยที่ 7. สัมมนาการประเมินความก้าวหน้า ผลผลิต และผลกระทบ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์
หน่วยที่ 8. สัมมนาการประเมินโครงการ ผู้แต่ง รศ.ดร.เตือนใจ เกตุษา
หน่วยที่ 9  สัมมนาการประเมินผลการดำเนินโครงการ ผู้แต่ง รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ อ.ดร.เพชรา พิพัฒน์สันติกุล
หน่วยที่ 10. สัมมนาการประเมินองค์กร ผู้แต่ง อ.ดร.สมถวิล วิจิตรวรรณา

24727 สัมมนาการประเมินการศึกษา เล่ม 3

500 บาท

24727 สัมมนาการประเมินการศึกษา (Seminar in Educational Evaluation )  พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9789746451376 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9789746451383 เล่มที่ 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9789746451390 แนวการศึกษา ราคา 300 บาท ISBN
หน่วยที่ 11. สัมมนาการประเมินบุคลากร ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์
หน่วยที่ 12. สัมมนาการประเมินหลักสูตร ผู้แต่ง รศ.ดร.บุญศรี พรหมมาพันธุ์
หน่วยที่ 13. สัมมนาการประเมินผู้เรียน ผู้แต่ง รศ.ดร.วรรณ์ดี แสงประทีปทอง รศ.ดร.กานดา พูนลาภทวี
หน่วยที่ 14. สัมมนาการประเมินตนเอง ผู้แต่ง รศ.ดร.สมคิด พรมจุ้ย
หน่วยที่ 15. สัมมนาการประกันคุณภาพการศึกษา ผู้แต่ง ผศ.ดร.อรสา โกศลานันทกุล

24728 การประเมินนโยบาย แผนงาน และโครงการ เล่ม 1

500 บาท

24728 การประเมินนโยบายแผนงานและโครงการ (Evaluation of Policy, Program and Project)  พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9786165058186เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9786165058377 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 แนวการศึกษา ราคา 300 บาท ISBN 9786161601027
หน่วยที่ 1. แนวคิดเกี่ยวกับนโยบาย แผนงานและโครงการ ผู้แต่ง รศ.ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร รศ.ดร.กล้า ทองขาว
หน่วยที่ 2. การพัฒนานโยบาย แผนงานและโครงการ ผู้แต่ง อ.ดร.สมบัติ สุวรรณพิทักษ์
หน่วยที่ 3. แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินนโยบายแผนงานและโครงการ ผู้แต่ง รศ.ดร.สมคิด พรมจุ้ย
หน่วยที่ 4  การวิเคราะห์นโยบาย แผนงานและโครงการ ผู้แต่ง อ.ดร.สมบัติ สุวรรณพิทักษ์
หน่วยที่ 5. รูปแบบการประเมินนโยบาย แผนงานและโครงการ ผู้แต่ง รศ.ดร.สุภมาส อังศุโชติ

24728 การประเมินนโยบาย แผนงาน และโครงการ เล่ม 2

500 บาท

24728 การประเมินนโยบายแผนงานและโครงการ (Evaluation of Policy, Program and Project)  พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9786165058186เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9786165058377 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN แนวการศึกษา ราคา 300 บาท ISBN 9786161601027
หน่วยที่ 6. การวางแผนประเมินนโยบาย แผนงานและโครงการ ผู้แต่ง ผศ.ดร. พิชิต ฤทธิ์จรูญ
หน่วยที่ 7. การกำหนดวัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ในการประเมินนโยบาย แผนงานและโครงการ ผู้แต่ง รศ.ดร.สุวิมล ติรกานนท์ รศ.ดร.วรรณ์ดี แสงประทีปทอง
หน่วยที่ 8. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินนโยบาย แผนงานและโครงการ ผู้แต่ง รศ.ดร.สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล รศ.ดร.วรรณ์ดี แสงประทีปทอง
หน่วยที่ 9  การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอผลการประเมินนโยบาย แผนงานและโครงการ ผู้แต่ง รศ.ดร.วรน แหยมแสง รศ.ดร.บุญศรี พรหมมาพันธุ์
หน่วยที่ 10. การเขียนรายงานการประเมินและการใช้ผลการประเมินนโยบาย แผนงานและโครงการ ผู้แต่ง ผศ.ดร.พิชิต ฤทธิ์จรูญ

24728 การประเมินนโยบาย แผนงาน และโครงการ เล่ม 3

500 บาท

24730 การประเมินองค์กรและบุคลากร เล่ม 1

500 บาท

24730 การประเมินองค์กรและบุคลากร (Organization and Personnel Evaluation)  พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9786161606909 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9786161605643 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 แนวการศึกษา ราคา 300 บาท ISBN 9786161607005
หน่วยที่ 1. แนวคิดเกี่ยวกับองค์กรและการประเมินองค์กร ผู้แต่ง รศ.ดร.จินตนา ธนวิบูลย์ชัย
หน่วยที่ 2. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการประเมินบุคลากร ผู้แต่ง อ.ดร.ปัทมา สุขสันต์
หน่วยที่ 3. การวิเคราะห์องค์กร การกำหนดจุดมุ่งหมายและเกณฑ์การประเมินองค์กร ผู้แต่ง ผศ.ดร.นลินี ณ นคร
หน่วยที่ 4  การวิเคราะห์งาน การกำหนดจุดมุ่งหมาย ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินบุคลากร ผู้แต่ง อ.ดร.ปัทมา สุขสันต์
หน่วยที่ 5. ทฤษฏีและวิธีการประเมินองค์กรและบุคลากร ผู้แต่ง รศ.ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต

24730 การประเมินองค์กรและบุคลากร เล่ม 2

500 บาท

24730 การประเมินองค์กรและบุคลากร (Organization and Personnel Evaluation ) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2557  เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-160-690-9) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-160-564-3) แนวการศึกษา ราคา 300 บาท (ISBN 978-616-160-700-5)
หน่วยที่ 6 การเก็บรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือในการประเมินองค์กรและบุคลากร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณ์ดี แสงประทีปทอง  
หน่วยที่ 7 การวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอผลการประเมินองค์กรและบุคลากร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี พรหมมาพันธุ์
หน่วยที่ 8 การเขียนรายงานผลการประเมินองค์กรและบุคลากร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี พรหมมาพันธุ์
หน่วยที่ 9 การบริหารจัดการและการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการประเมินองค์กรและบุคลากร ผู้แต่ง อาจารย์ชูศักดิ์ ศิริรุ่งพันธ์
หน่วยที่ 10 การประเมินความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานขององค์กร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด พรมจุ้ย

24730 การประเมินองค์กรและบุคลากร เล่ม 3

500 บาท

24731 การวิจัยทางการวัดและประเมินผลการศึกษา เล่ม 1

400 บาท

24731 การวิจัยทางการวัดและประเมินผลการศึกษา (Research Methods in Educational Measurement and Evaluation) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-4) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-162-055-4) เล่ม 2 (หน่วยที่ 5-9) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-162-002-8) เล่ม 3 (หน่วยที่ 10-15) ราคา 600 บาท (ISBN 978-616-161-960-2) แนวปฎิบัติ ราคา 300 บาท
หน่วยที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.สุภมาส อังศุโชติ
หน่วยที่ 2 การค้นคว้าและการนำเสนอวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ผู้แต่ง ศ.ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย
หน่วยที่ 3 การออกแบบการวิจัย ผู้แต่ง รศ.ดร.สังวรณ์  งัดกระโทก
หน่วยที่ 4 การออกแบบการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ผู้แต่ง รศ.ดร.วรรณ์ดี แสงประทีปทอง ผศ.ดร.ศศิธร บัวทอง

24731 การวิจัยทางการวัดและประเมินผลการศึกษา เล่ม 2

500 บาท

24731 การวิจัยทางการวัดและประเมินผลการศึกษา (Research Methods in Educational Measurement and Evaluation) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-4) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-162-055-4) เล่ม 2 (หน่วยที่ 5-9) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-162-002-8) เล่ม 3 (หน่วยที่ 10-15) ราคา 600 บาท (ISBN 978-616-161-960-2) แนวปฎิบัติ ราคา 300 บาท
หน่วยที่ 5 การสร้างเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย ผู้แต่ง รศ.ดร.รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์  
หน่วยที่ 6 การวัดด้านเจตพิสัย ผู้แต่ง รศ.ดร.สมถวิล วิจิตรวรรณา
หน่วยที่ 7 การวัดด้านทักษะพิสัย ผู้แต่ง รศ.ดร.สิริรัตน์ วิภาสศิลป์ (ผู้เขียนเดิม) ผศ.ดร.ศศิธร บัวทอง (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 8 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้แต่ง รศ.ดร.ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง
หน่วยที่ 9 สถิติพรรณนา ผู้แต่ง รศ.ดร.ลัดดาวัลย์ เพรชโรจน์

24731 การวิจัยทางการวัดและประเมินผลการศึกษา เล่ม 3

600 บาท

24731 การวิจัยทางการวัดและประเมินผลการศึกษา (Research Methods in Educational Measurement and Evaluation) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-4) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-162-055-4) เล่ม 2 (หน่วยที่ 5-9) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-162-002-8) เล่ม 3 (หน่วยที่ 10-15) ราคา 600 บาท (ISBN 978-616-161-960-2) แนวปฎิบัติ ราคา 300 บาท
หน่วยที่ 10 สถิติพาราเมตริก 1: การทดสอบค่าเฉลี่ย ผู้แต่ง รศ.ดร.บุญศรี พรหมมาพันธุ์ รศ.ดร.สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล รศ.นวลเสน่ห์ วงศ์เชิดธรรม
หน่วยที่ 11 สถิติพาราเมตริก 2: การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และการวิเคราะห์การถดถอย ผู้แต่ง รศ.ดร.กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล รศ.ดร.กานดา พูนลาภทวี  
หน่วยที่ 12 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้แต่ง รศ.ดร.สมถวิล วิจิตรวรรณา อ.ดร.ศจี จิระโร
หน่วยที่ 13 สถิตินันพาราเมตริก ผู้แต่ง รศ.ดร.วรรณ์ดี แสงประทีปทอง
หน่วยที่ 14 การเขียนโครงการวิจัย ผู้แต่ง รศ.ดร.กาญจนา วัธนสุนทร รศ.ดร.วรรณ์ดี แสงประทีปทอง
หน่วยที่ 15 การเขียนรายงานการวิจัยและการประเมินการวิจัย ผู้แต่ง รศ.ดร.เตือนใจ เกตุษา รศ.ดร.สมคิด พรมจุ้ย

24734 การประเมินนโยบาย แผนงาน โครงการและองค์การ เล่ม 1

700 บาท

24734 การประเมินนโยบายแผนงาน โครงการ และองค์กร (Evaluation of Policy, Program, Project and Organization )  พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท (ISBN 978-616-162-171-1) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท (ISBN 978-616-162-279-4) แนวการศึกษา ราคา 300 บาท (ISBN 978-616-162-305-0)
หน่วยที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับองค์กร นโยบาย แผนงาน และโครงการ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร รองศาสตราจารย์ ดร.กล้า ทองขาว
หน่วยที่ 2 การพัฒนานโยบาย แผนงาน โครงการ และองค์กร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ชาติไทย อาจารย์ ดร.สมบัติ สุวรรณพิทักษ์
หน่วยที่ 3 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินนโยบาย แผนงาน โครงการ และองค์กร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด พรมจุ้ย
หน่วยที่ 4 การวิเคราะห์นโยบาย แผนงาน โครงการ และองค์กร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ชาติไทย อาจารย์ ดร.สมบัติ สุวรรณพิทักษ์  
หน่วยที่ 5 การกำหนดวัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ในการประเมินนโยบาย แผนงาน โครงการ และองค์กรผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณ์ดี แสงประทีปทอง รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ติรกานนท์
หน่วยที่ 6 โมเดลการประเมินเพื่อประเมินนโยบาย แผนงาน โครงการ และองค์กร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.นลินี ณ นคร 
หน่วยที่ 7 การวางแผนการประเมินนโยบาย แผนงาน โครงการ และองค์กร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.พิชิต ฤทธิ์จรูญ

24734 การประเมินนโยบาย แผนงาน โครงการและองค์การ เล่ม 2

800 บาท

24734 การประเมินนโยบายแผนงาน โครงการ และองค์กร (Evaluation of Policy, Program, Project and Organization )  พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท (ISBN 978-616-162-171-1) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท (ISBN 978-616-162-279-4) แนวการศึกษา ราคา 300 บาท (ISBN 978-616-162-305-0)
หน่วยที่ 8 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินนโยบาย แผนงาน โครงการ และองค์กร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณ์ดี แสงประทีปทอง
หน่วยที่ 9 การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอผลการประเมิน นโยบาย แผนงาน โครงการ และองค์กร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี พรหมมาพันธุ์ รองศาสตราจารย์ ดร.วรนุช แหยมแสง
หน่วยที่ 10 การเขียนรายงานการประเมินและการใช้ผลการประเมินนโยบาย แผนงาน โครงการ และองค์กร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.พิชิต ฤทธิ์จรูญ
หน่วยที่ 11 การประเมินความต้องการจำเป็นและความเป็นไปได้ของนโยบาย แผนงาน โครงการ และองค์กร ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.สุวพร เซ็มเฮง รองศาสตราจารย์ ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ รองศาสตราจารย์ ดร.กล้า ทองขาว 
หน่วยที่ 12 การประเมินความเสี่ยงของนโยบาย แผนงาน โครงการ และองค์กร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สุพักตร์ พิบูลย์
หน่วยที่ 13 การประเมินการดำเนินงานตามนโยบาย แผนงาน โครงการ และองค์กร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี พรหมมาพันธุ์ รองศาสตราจารย์ ดร.เตือนใจ เกตุษา
หน่วยที่ 14 การประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของนโยบาย แผนงาน โครงการ และองค์กร ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร กาญจนสุวรรณ รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด พรมจุ้ย
หน่วยที่ 15 การประเมินผลกระทบของนโยบาย แผนงาน โครงการ และองค์กร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา วัธนสุนทร รองศาสตราจารย์ ดร.สังวรณ์ งัดกระโทก

24735 การประเมินหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา เล่ม 1

700 บาท

24735 การประเมินหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา (Curriculum Evaluation and Educational Quality Assurance) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท (ISBN 978-616-162-147-6) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท (ISBN 978-616-162-195-7) แนวการศึกษา ราคา 300 บาท (ISBN 978-616-162-290-9)
หน่วยที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร ผู้แต่ง รศ.ดร.สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์ รศ.ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์
หน่วยที่ 2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร ผู้แต่ง รศ.ดร.ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์
หน่วยที่ 3 รูปแบบการประเมินหลักสูตร ผู้แต่ง รศ.ดร.อมรรัตน์ ภิญโญอนันตพงษ์ (ผู้เขียนใหม่) รศ.ดร.กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล (ผู้เขียนเดิม)
หน่วยที่ 4 การวางแผนเพื่อการประเมินหลักสูตรและการวิเคราะห์หลักสูตร ผู้แต่ง รศ.ดร.ทัศนีย์ ชาติไทย อ.ดร.ศรีสมร พุ่มสะอาด
หน่วยที่ 5 การกำหนดจุดมุ่งหมาย ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ในการประเมินหลักสูตร ผู้แต่ง รศ.ดร.บุญศรี พรหมมาพันธุ์ (ผู้เขียนใหม่) รศ.ดร.กาญจนา วัธนสุนทร (ผู้เขียนเดิม)
หน่วยที่ 6 การพัฒนาเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินหลักสูตร ผู้แต่ง รศ.ดร.วรรณ์ดี แสงประทีปทอง
หน่วยที่ 7 การวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนรายงานการประเมินหลักสูตร ผู้แต่ง ผู้แต่ง รศ.ดร.บุญศรี พรหมมาพันธุ์ รศ.นวลเสน่ห์ วงศ์เชิดธรรม

24735 การประเมินหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา เล่ม 2

800 บาท

24735 การประเมินหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา (Curriculum Evaluation and Educational Quality Assurance) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท (ISBN 978-616-162-147-6) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท (ISBN 978-616-162-195-7) แนวการศึกษา ราคา 300 บาท (ISBN 978-616-162-290-9)
หน่วยที่ 8 การประเมินความต้องการจำเป็น การศึกษาความเป็นไปได้ของหลักสูตรและการประเมินการนำหลักสูตรไปใช้ ผู้แต่ง รศ.ดร.ศักดิ์ศรี ปาณะกุล (ผู้เขียนเดิม) อ.ดร.ศรีสมร พุ่มสะอาด (ผู้เขียนเดิม) รศ.ดร.บุญศรี พรหมมาพันธุ์ (ผู้เขียนใหม่)
หน่วยที่ 9 การติดตามผลและการประเมินผลกระทบของหลักสูตร ผู้แต่ง รศ.ดร.จินตนา ธนวิบูลย์ชัย
หน่วยที่ 10 แนวคิดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ผู้แต่ง อ.ดร ปุริมปรัชญ์ คณิณพศุตย์
หน่วยที่ 11 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แต่ง อ.ดร.ลาวัลย์ รักสัตย์
หน่วยที่ 12 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผู้แต่ง ผศ.ดร.ศจี จิระโร
หน่วยที่ 13 การเมินความเสี่ยงทางการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.ทัศนีย์ ชาติไทย
หน่วยที่ 14 การกำกับ ตรวจสอบ และการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพการศึกษา ผู้แต่ง อ.ดร ปุริมปรัชญ์ คณิณพศุตย์
หน่วยที่ 15 การนำผลการประเมินหลักสูตรและการประกันคุณภาพ การศึกษาไปใช้ ผู้แต่ง อ.ดร.ธัญสินี เล่าสัม

24799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการประเมินการศึกษา เล่ม 1

400 บาท

24799  ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการประเมินการศึกษา พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2552 เล่ม1 (หน่วยที่1-4)ราคา 400 บาท ISBN 9789746452137   เล่ม 2  (หน่วยที่ 5-10)  พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2556  ราคา 600 บาท    ISBN 9789746452144
หน่วยที่ 1. การบริหารจัดการองค์กร  ผู้แต่ง  รศ.ดร.เสน่ห์  จุ้ยโต / รศ.ดร.วรรณ์ดี  แสงประทีปทอง
หน่วยที่ 2. การกำกับติดตามและการนิเทศงานในองค์กร  ผู้แต่ง รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์
หน่วยที่ 3. การพัฒนาวิชาชีพการประเมิน  ผู้แต่ง  รศ.ดร.เตือนใจ เกตุษา
หน่วยที่ 4. การพัฒนางานประเมินในองค์กร  ผู้แต่ง รศ.ดร.สมคิด พรมจุ้ย

24799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการประเมินการศึกษา เล่ม 2

600 บาท

24799  ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการประเมินการศึกษา พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2552 เล่ม1 (หน่วยที่1-4)ราคา 400 บาท ISBN 9789746452137   เล่ม 2  (หน่วยที่ 5-10)  พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2556  ราคา 600 บาท    ISBN 9789746452144
หน่วยที่ 5. การประยุกต์ใช้เทคนิคการประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา   ผู้แต่ง รศ.ดร.สุพักตร์  พิบูลย์ รศ.ดร. สมคิด  พรมจุ้ย
หน่วยที่ 6.  ภาวะผู้นำ  ผู้แต่ง  รศ.ดร.เจียรนัย  ทรงชัยกุล / รศ.ดร.โกศล  มีคุณ
หน่วยที่ 7.  การทำงานเป็นทีม การประสานงาน มนุษยสัมพันธ์  ผู้แต่ง  ผศ.กิตติ  พัชรวิชญ์
หน่วยที่ 8.  ทักษะภาษาสำหรับนักประเมิน  ผู้แต่ง  รศ.ดร.กาญจนา  วัธนสุนทร
หน่วยที่ 9. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการพัฒนางาน  ผู้แต่ง  รศ.ดร. บุญเลิศ  ส่องสว่าง
หน่วยที่ 10. การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ผู้แต่ง รศ.ดร.บุญศรี  พรหมมาพันธุ์ รศ.ดร.กาญจนา วัธนสุนทร

25701 หลักการและแนวคิดทางการแนะแนว เล่ม 1

600 บาท

25701 หลักการและแนวคิดทางการแนะแนว (Principles and Concepts of Guidance) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2544 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-6) ราคา 600 บาท (ISBN 978-974-643-334-1) เล่ม 2 (หน่วยที่ 7-11) ราคา 500 บาท (ISBN 978-974-643-336-5) เล่ม 3 (หน่วยที่ 12-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-974-643-337-2) แนวการศึกษา ราคา 300 บาท
หน่วยที่ 1 การแนะแนว จริยธรรมและจรรยาวิชาชีพ ผู้แต่ง รศ.ดร.โกศล มีคุณ
หน่วยที่ 2 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์เพื่อการแนะแนว ผู้แต่ง รศ.ดร.ปรีชา วิหคโต
หน่วยที่ 3 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับจิตวิทยาเพื่อการแนะแนว ผู้แต่ง รศ.ดร.ประดินันท์ อุปรมัย
หน่วยที่ 4 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับเครื่องมือและเทคโนโลยีเพื่อการแนะแนว ผู้แต่ง รศ.ดร.ปรีชา วิหคโต
หน่วยที่ 5 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนว ผู้แต่ง ศ.ดร.จรรจา สุวรรณทัต 
หน่วยที่ 6 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับเกี่ยวกับการจัดระบบแนะแนว ผู้แต่ง ผศ.ลิขิต กาญจนาภรณ์

25701 หลักการและแนวคิดทางการแนะแนว เล่ม 2

500 บาท

25701 หลักการและแนวคิดทางการแนะแนว (Principles and Concepts of Guidance) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2544 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-6) ราคา 600 บาท (ISBN 978-974-643-334-1) เล่ม 2 (หน่วยที่ 7-11) ราคา 500 บาท (ISBN 978-974-643-336-5) เล่ม 3 (หน่วยที่ 12-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-974-643-337-2) แนวการศึกษา ราคา 300 บาท
หน่วยที่ 7 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับบริการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเป็นรายบุคคล ผู้แต่ง รศ.ดร.รัญจวน คำวชิรพิทักษ์
หน่วยที่ 8 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับบริการสนเทศ ผู้แต่ง รศ.ดร.เจียรนัย ทรงชัยกุล
หน่วยที่ 9 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับบริการปรึกษา ผู้แต่ง รศ.วัชรี ทรัพย์มี
หน่วยที่ 10 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับบริการจัดวางตัวบุคคล ผู้แต่ง ผศ.ดร.พรพิมล ไวทยางกูร ผศ.ดร.นุชลี อุปภัย
หน่วยที่ 11 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับบริการติดตามและประเมินผล ผู้แต่ง รศ.สมร ทองดี  

25701 หลักการและแนวคิดทางการแนะแนว เล่ม 3

400 บาท

25701 หลักการและแนวคิดทางการแนะแนว (Principles and Concepts of Guidance) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2544 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-6) ราคา 600 บาท (ISBN 978-974-643-334-1) เล่ม 2 (หน่วยที่ 7-11) ราคา 500 บาท (ISBN 978-974-643-336-5) เล่ม 3 (หน่วยที่ 12-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-974-643-337-2) แนวการศึกษา ราคา 300 บาท
หน่วยที่ 12 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมแนะแนวด้านการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.เรียม ศรีทอง
หน่วยที่ 13 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมแนะแนวด้านอาชีพ ผู้แต่ง รศ.ดร.กุญชร ค้าขาย
หน่วยที่ 14 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมแนะแนวด้านส่วนตัวและสังคม ผู้แต่ง ผศ.ลัดดาวรรณ ณ ระนอง
หน่วยที่ 15 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการแนะแนวครอบครัว ผู้แต่ง ผศ.ปราณี รามสูต

25702 การวิจัยทางการแนะแนว เล่ม 1

400 บาท

25702 การวิจัยทางการแนะแนว (Research in Guidance) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2545 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-4) ราคา 400 บาท (ISBN 978-974-643-423-2) เล่ม 2 (หน่วยที่ 5-7) ราคา 300 บาท (ISBN 978-974-643-424-9) เล่ม 3 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท ISBN  แนวการศึกษา ราคา 300 บาท
หน่วยที่ 1  การวิจัยทางการศึกษา ผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร จามรมาน
หน่วยที่ 2  การค้นตว้าวรรณกรรมเพื่อการวิจัยทางการศึกษา ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์ เจียรกุล
หน่วยที่ 3  การวางแผนการวิจัยและการรวบรวมข้อมูล ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.พิตร ทองชั้น
หน่วยที่ 4  ระเบียบวิธีทางสถิติบางประการเพื่อการวิจัย ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ล้วน สายยศ 

25702 การวิจัยทางการแนะแนว เล่ม 2

300 บาท

25702 การวิจัยทางการแนะแนว (Research in Guidance) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2545 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-4) ราคา 400 บาท (ISBN 978-974-643-423-2) เล่ม 2 (หน่วยที่ 5-7) ราคา 300 บาท (ISBN 978-974-643-424-9) เล่ม 3 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท ISBN  แนวการศึกษา ราคา 300 บาท
หน่วยที่ 5  การวิจัยเชิงพรรณนา ผู้แต่ง อาจารย์กาญจนา วัธนสุนทร 
หน่วยที่ 6  การวิจัยเชิงทดลอง ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา เนาว์เย็นผล 
หน่วยที่ 7  การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สุภางค์ จันทวานิช

25702 การวิจัยทางการแนะแนว เล่ม 3

800 บาท

25702 การวิจัยทางการแนะแนว (Research in Guidance) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2545 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-4) ราคา 400 บาท (ISBN 978-974-643-423-2) เล่ม 2 (หน่วยที่ 5-7) ราคา 300 บาท (ISBN 978-974-643-424-9) เล่ม 3 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท ISBN  แนวการศึกษา ราคา 300 บาท
หน่วยที่ 8  แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางการแนะแนว ผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร.ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์
หน่วยที่ 9  การวิจัยเกี่ยวกับบริการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเป็ยรายบุคคล ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ประดินันท์ อุปรมัย
หน่วยที่ 10 การวิจัยเกี่ยวกับบริการสนเทศ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.เจียรนัย ทรงชัยกุล
หน่วยที่ 11 การวิจัยเกี่ยวกับบริการปรึกษา ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์วัชรี ทรัพย์มี  
หน่วยที่ 12 การวิจัยเกี่ยวกับบริการจัดวางตัวบุคคล ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์สมร ทองดี
หน่วยที่ 13 การวิจัยเกี่ยวกับบริการติดตามและประเมินผล ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วิหคโต
หน่วยที่ 14 การวิจัยเกี่ยวกับเครื่องมือและกิจกรรมสำหรับการแนะแนว ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.รัญจวน คำวชิรพิทักษ์
หน่วยที่ 15 การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารและวิชาการด้านการแนะแนว ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.โกศลมีคุณ

25703 ทฤษฏีและแนวปฏิบัติในการให้การปรึกษา เล่ม 1

800 บาท

25703 ทฤษฎีและการปฏิบัติในการให้การปรึกษา (Theory and Practice in Counseling)  พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2551 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 800 บาท (ISBN 978-974-643-632-8) เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 700 บาท (ISBN 978-974-643-633-5) แนวการศึกษา ราคา 300 บาท (ISBN )
หน่วยที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการไห้การปรึกษา ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ประดินันท์ อุปรมัย รองศาสตราจารย์สมร ทองดี
หน่วยที่ 2 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการให้การปรึกษาแบบวิเคราะห์ลักษณะบุคคลและองค์ประกอบ ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี รามสูต
หน่วยที่ 3 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการให้การปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.เจียรนัย ทรงชัยกูล รองศาสตราจารย์ ดร.โกศล มีคุณ
หน่วยที่ 4 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการให้การปรึกษาแบบวิเคราะห์สัมพันธภาพ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.นรา สมประสงต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชลี อุปภัย  
หน่วยที่ 5 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการให้การปรึกษาแบบจิตวิเคราะห์ ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลัดดาวรรณ ณ ระนอง
หน่วยที่ 6 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการให้การปรึกษาแบบผู้รับการปรึกษาเป็นศูนย์กลาง ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.รัญจวน คำวชิรพิทักษ์ 
หน่วยที่ 7 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการให้การปรึกษาแบบเกสตัลท์ ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิขิต กาญจนาภรณ์
หน่วยที่ 8 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการให้การปรึกษาแบบภวนิยม ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูศรี เลิศรัตน์เดชากุล

25703 ทฤษฏีและแนวปฏิบัติในการให้การปรึกษา เล่ม 2

700 บาท

25703 ทฤษฎีและการปฏิบัติในการให้การปรึกษา (Theory and Practice in Counseling)  พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2551 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 800 บาท (ISBN 978-974-643-632-8) เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 700 บาท (ISBN 978-974-643-633-5) แนวการศึกษา ราคา 300 บาท (ISBN )
หน่วยที่ 9 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการให้การปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วิหคโต
หน่วยที่ 10 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการให้การปรึกษาแบบเผชิญความจริง ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์วัชรี ทรัพย์มี
หน่วยที่ 11 หลักธรรมและแนวปฏิบัติในการให้การปรึกษา ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภา จันทรสกุล  
หน่วยที่ 12 การเปรียบเทียบทฤษฎีการให้การปรึกษาและการพัฒนาแนวปฏิบัติในการให้การปรึกษา ผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร.ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์
หน่วยที่ 13 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการให้การปรึกษากลุ่ม ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ กมลรัตน์ กรีทอง
หน่วยที่ 14 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการให้การปรึกษาครอบครัว ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการณ์ นลราชสุวัจน์
หน่วยที่ 15 ทักษะที่จำเป็นในการให้การปรึกษา ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการณ์ นลราชสุวัจน์

25704 การสัมมนาทางการแนะแนว เล่ม 1

700 บาท

25704 การสัมมนาทางการแนะแนว (Seminar in Guidance) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2545 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2551 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท (ISBN 978-974-643-642-7) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท (ISBN 978-974-643-785-1) แนวการศึกษา ราคา 300 บาท
หน่วยที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการสัมมนาทางการแนะแนว ผู้แต่ง รศ.ดร.ศิริบูรณ์ สายโกสุม
หน่วยที่ 2 สัมมนาการแนะแนวเด็ก ผู้แต่ง ผศ.เพชรสุดา เพชรใส
หน่วยที่ 3 สัมมนาการแนะแนววัยรุ่น ผู้แต่ง รศ.ศุภวดี บุญญวงศ์
หน่วยที่ 4 สัมมนาการแนะแนวผู้ใหญ่ ผู้แต่ง ผศ.ลัดดาวรรณ ณ ระนอง
หน่วยที่ 5 สัมมนาการแนะแนวในสถานศึกษา ผู้แต่ง ผศ.ดร.วินิจ เกตุขำ 
หน่วยที่ 6 สัมมนาการแนะแนวในองค์กร ผู้แต่ง รศ.กมลรัตน์ กรีทอง
หน่วยที่ 7 สัมมนาการแนะแนวในครอบครัว ผู้แต่ง รศ.ดร.จิตตินันท์ เดชะคุปต์ อ.ดร.วัลภา สบายยิ่ง

25704 การสัมมนาทางการแนะแนว เล่ม 2

800 บาท

25704 การสัมมนาทางการแนะแนว (Seminar in Guidance) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2545 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2551 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท (ISBN 978-974-643-642-7) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท (ISBN 978-974-643-785-1) แนวการศึกษา ราคา 300 บาท
หน่วยที่ 8 สัมมนาบริการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเป็นรายบุคคล ผู้แต่ง อ.จิตรอารี เนตรหิน
หน่วยที่ 9 สัมมนาบริการสนเทศ ผู้แต่ง รศ.ดร.เจียรนัย ทรงชัยกุล
หน่วยที่ 10 สัมมนาบริการปรึกษา ผู้แต่ง ศ.ดร.ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์
หน่วยที่ 11 การสัมมนาบริการจัดวางตัวบุคคล ผู้แต่ง รศ.ดร.ประดินันท์ อุปรมัย รศ.สมร ทองดี  
หน่วยที่ 12 สัมมนาบริการติดตามและประเมินผล ผู้แต่ง รศ.ดร.ปรีชา วิหคโต
หน่วยที่ 13 สัมมนาเครื่องมือและกิจกรรมสำหรับการแนะแนว ผู้แต่ง รศ.ดร.รัญจวน คำวชิรพิทักษ์
หน่วยที่ 14 สัมมนาการบริหารด้านการแนะแนว ผู้แต่ง รศ.ดร.ปรีชา คัมภีรปกรณ์ รศ.ดร.นรา สมประสงค์
หน่วยที่ 15 สัมมนาวิชาการด้านการแนะแนว ผู้แต่ง รศ.ดร.โกศล มีคุณ

25706 การพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนว เล่ม 1

800 บาท

25706 การพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนว (Development of Guidance Activities and Instruments) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2545 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2551 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 800 บาท (ISBN 978-974-643-970-1) เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 700 บาท (ISBN 978-974-643-972-5) แนวการศึกษา ราคา 300 บาท
หน่วยที่ 1 แนวคิดในการพัฒนาเครื่องมือแนะแนว ผู้แต่ง ศ.ดร.ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์
หน่วยที่ 2 การพัฒนาเครื่องมือมาตรฐานทางการแนะแนว ผู้แต่ง ศ.ดร.ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์
หน่วยที่ 3 การพัฒนาเครื่องมือมาตรฐานทางการแนะแนวด้านการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.อารี พันธ์มณี
หน่วยที่ 4 การพัฒนาเครื่องมือมาตรฐานทางการแนะแนวด้านอาชีพ ผู้แต่ง ผศ.ดร.จินตนา ธนวิบูลย์ชัย
หน่วยที่ 5 การพัฒนาเครื่องมือมาตรฐานทางการแนะแนวด้านส่วนตัวและสังคม ผู้แต่ง ผศ.ดร.วรนุช แหยมแสง  
หน่วยที่ 6 การพัฒนาเครื่องมือทางการแนะแนวด้านการศึกษาที่สามารถสร้างขึ้นใช้เอง ผู้แต่ง อ.วัลภา สบายยิ่ง
หน่วยที่ 7 การพัฒนาเครื่องมือทางการแนะแนวด้านอาชีพที่สามารถสร้างขึ้นใช้เอง ผู้แต่ง อ.วัลภา สบายยิ่ง
หน่วยที่ 8 การพัฒนาเครื่องมือทางการแนะแนวด้านส่วนตัวและสังคมที่สามารถสร้างขึ้นใช้เอง ผู้แต่ง รศ.ดร.รัญจวน คำวชิรพิทักษ์

25706 การพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนว เล่ม 2

700 บาท

25706 การพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนว (Development of Guidance Activities and Instruments) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2545 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2551 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 800 บาท (ISBN 978-974-643-970-1) เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 700 บาท (ISBN 978-974-643-972-5) แนวการศึกษา ราคา 300 บาท
หน่วยที่ 9 แนวคิดในการพัฒนากิจกรรมแนะแนว ผู้แต่ง รศ.สมร ทองดี ผศ.ปราณี รามสูต
หน่วยที่ 10 การพัฒนากิจกรรมแนะแนวด้านการศึกษา ผู้แต่ง ศ.ดร.ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์
หน่วยที่ 11 การพัฒนากิจกรรมแนะแนวด้านอาชีพ ผู้แต่ง รศ.ดร.เจียรนัย ทรงชัยกุล อ.จิตรอารี เนตรหิน  
หน่วยที่ 12 การพัฒนากิจกรรมแนะแนวด้านส่วนตัวและสังคม ผู้แต่ง รศ.วัชรี ทรัพย์มี
หน่วยที่ 13 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนว ผู้แต่ง รศ.ดร.ปรีชา วิหคโต
หน่วยที่ 14 การประเมินคุณภาพของเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนว ผู้แต่ง รศ.ดร.โกศล มีคุณ
หน่วยที่ 15 การติดตามผล การประเมินผล และการรายงานผลการใช้เครื่องมือและกิจกรรมแนะแนว ผู้แต่ง ผศ.ดร.วรนุช แหยมแสง

25707 การแนะแนวในองค์กร เล่ม 1

700 บาท

25707 การแนะแนวในองค์กร (Guidance in Organizations) พิมพ์ครั้งแรกที่ 1 พ.ศ.2549 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท (ISBN 978-974-975-840-3) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท (ISBN 978-974-975-878-6)
หน่วยที่ 1  แนวคิดการแนะแนวในองค์กร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ประดินันท์ อุปรมัย
หน่วยที่ 2  จิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนวในองค์กร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ปราณี รามสูต
หน่วยที่ 3  ผู้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนวในองค์กร ผู้แต่ง รองศาตราจารย์ ดร.เรียม ศรีทอง
หน่วยที่ 4  การบริหารจัดการงานแนะแนวในองค์กร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวรรณ ณ ระนอง
หน่วยที่ 5  การประชาสัมพันธ์และการประสานงานเพื่อการแนะแนวในองค์กร ผู้แต่ง  อาจารย์ ดร.นิธิพัฒน์ เมฆขจร 
หน่วยที่ 6  นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการแนะแนวในองค์กร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเลิศ ส่องสว่าง 
หน่วยที่ 7  เครื่องมือและกิจกรรมเพื่อการแนะแนวในองค์กร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.รัญจวน คำวชิรพิทักษ์

25707 การแนะแนวในองค์กร เล่ม 2

800 บาท

25707 การแนะแนวในองค์กร (Guidance in Organizations) พิมพ์ครั้งแรกที่ 1 พ.ศ.2549 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท (ISBN 978-974-975-840-3) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท (ISBN 978-974-975-878-6)
หน่วยที่ 8  การให้บริการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเป็นรายบุคคลเพื่อการแนะแนวในองค์กร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ลิขิต กาญจนาภรณ์
หน่วยที่ 9  การให้บริการสนเทศเพื่อการแนะแนวในองค์กร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.เจียรนัย ทรงชัยกุล
หน่วยที่ 10 การให้บริการปรึกษาในองค์กร ผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร.ผ่องพรรณ เกิดพิท้กษ์
หน่วยที่ 11 การให้บริการปรึกษาครอบครัวในองค์กร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.กุญชรี ค้าขาย  
หน่วยที่ 12 การให้บริการจัดวางตัวบุคคลเพื่อการนะแนวในองค์องค์กร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ปราณี รามสูต
หน่วยที่ 13 การให้บริการติดตามและประเมินผลการแนะแนวในองค์กร ผู้แต่ง รองศาสตรารจารย์ ดร.ปรีชา วิหกโต
หน่วยที่ 14 การวิจัย และการนำผลการวิจัตไปใช้เพื่อการแนะในองค์กร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.โกศล มีคุณ
หน่วยที่ 15 การพัฒนาและการแก้ปัญหาการแนะแนวในองค์กร ผู้แต่ง อาจารย์สมร ทองดี

25712 การวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา เล่ม 1

400 บาท

25712 การวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา เล่ม 2

400 บาท

25712 การวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา เล่ม 3

700 บาท

25713 สัมมนาทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา เล่ม 1

700 บาท

25713  การสัมมนาทางแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554 เล่ม1 (หน่วยที่1-7)ราคา 700 บาท ISBN 9786165057554   เล่ม 2  (หน่วยที่ 8-15)  พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2556  ราคา 800 บาท    ISBN 9786165057578
หน่วยที่ 1. สาระหลักของการสัมมนาทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา  ผู้แต่ง รศ.ดร.เจียรนัย  ทรงชัยกุล
หน่วยที่ 2. สัมมนาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเด็ก  ผู้แต่ง  ผศ.ดร. นิธิพัฒน์  เมฆขจร
หน่วยที่ 3. สัมมนาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาวัยรุ่น  ผู้แต่ง ผศ.พ.ต.ท.หญิงดร.สุขอรุณ วงษ์ทิม
หน่วยที่ 4. สัมมนาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาผู้ใหญ่  ผู้แต่ง  รศ.ดร.ลัดดาวรรณ ณ ระนอง
หน่วยที่ 5.  สัมมนาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในสถานศึกษา  ผู้แต่ง ผศ.พ.ต.ท.หญิงดร.สุขอรุณ  วงษ์ทิม
หน่วยที่ 6. สัมมนาแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในองค์กร  ผู้แต่ง  อ.ดร.นิรนาท  แสนสา
หน่วยที่ 7. สัมมนาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในครอบครัว  ผู้แต่ง  ผศ.ดร.วัลภา  สบายยิ่ง

25713 สัมมนาทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา เล่ม 2

800 บาท

25713  การสัมมนาทางแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554 เล่ม1 (หน่วยที่1-7)ราคา 700 บาท ISBN 9786165057554   เล่ม 2  (หน่วยที่ 8-15)  พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2556  ราคา 800 บาท    ISBN 9786165057578
หน่วยที่ 8. สัมมนาบริการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเป็นรายบุคคล  ผู้แต่ง  อ.จิตรอารี เนตรหิน
หน่วยที่ 9. สัมมนาบริการสนเทศ  ผู้แต่ง  รศ.ดร.เจียรนัย  ทรงชัยกุล
หน่วยที่ 10. สัมมนาบริการปรึกษา  ผู้แต่ง  ศ.ดร.ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์
หน่วยที่ 11. สัมมนาบริการจัดวางตัวบุคคล   ผู้แต่ง  รศ.ดร.ประดินันท์ อุปรมัย / รศ.สมร ทองดี
หน่วยที่ 12.สัมมนาบริการการติดตามและประเมินผล  ผู้แต่ง  รศ.ดร.ปรีชา วิหกโต

หน่วยที่ 13. สัมมนาเครื่องมือและกิจกรรมสำหรับการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา     ผู้แต่ง รศ.ดร. รัญจวน  คำวชิรพิทักษ์
หน่วยที่ 14. สัมมนาการบริหารด้านการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา  ผู้แต่ง  รศ.ดร. ปรีชา  คัมภีรปกรณ์  รศ.ดร. นรา  สมประสงค์
หน่วยที่ 15. สัมมนาวิชาการด้านการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา  ผู้แต่ง  รศ.ดร. โกศล  มีคุณ

25714 การพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา เล่ม 1

800 บาท

25714 การพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา (Development of Guidance and Psychological Counseling Activities and Instrument) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2556 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 800 บาท (ISBN 978-616-505-777-6) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2555 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 700 บาท (ISBN 978-616-505-783-7) แนวการศึกษา 300 บาท (ISBN )
หน่วยที่ 1 แนวคิดในการพัฒนาเครื่องมือแนะแนว ผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร.ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์
หน่วยที่ 2 การพัฒนาเครื่องมือมาตรฐานทางการแนะแนว ผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร.ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์
หน่วยที่ 3 การพัฒนาเครื่องมือมาตรฐานทางการแนะแนวด้านการศึกษา ผู้แต่ง รองศาตราจารย์ ดร.อารี พันธ์มณี
หน่วยที่ 4 การพัฒนาเครื่องมือมาตรฐานทางการแนะแนวด้านอาชีพ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ธนวิบุลย์ชัย 
หน่วยที่ 5  การพัฒนาเครื่องมือมาตรฐานทางการแนะแนวด้านส่วนตัวและสังคม ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.วรนุช แหยมแสง 
หน่วยที่ 6  การพัฒนาเครื่องมือทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาที่สามารถสร้างขึ้นใช้เอง ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลภา สบายยิ่ง 
หน่วยที่ 7  การพัฒนาโปรแกรมการปรึกษา ผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร.ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์
หน่วยที่ 8  การจัดศูนย์แนะแนว ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วิหคโต

25714 การพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา เล่ม 2

700 บาท

25714 การพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา (Development of Guidance and Psychological Counseling Activities and Instrument) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2556 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 800 บาท (ISBN 978-616-505-777-6) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2555 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 700 บาท (ISBN 978-616-505-783-7) แนวการศึกษา 300 บาท (ISBN )
หน่วยที่ 9  แนวคิดในการพัฒนากิจกรรมแนะแนว ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ สมร ทองดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี รามสูต
หน่วยที่ 10 การพัฒนากิจกรรมแนะแนวด้านการศึกษา ผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร.ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์
หน่วยที่ 11 การพัฒนากิจกรรมแนะแนวด้านอาชีพ ผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร.เจียรนัย ทรงชัยกุล อาจารย์จิตรอารี เนตรหิน  
หน่วยที่ 12 การพัฒนากิจกรรมแนะแนวด้านส่วนตัวและสังคม ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์วัชรี ทรัพย์มี
หน่วยที่ 13 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา ผู้แต่ง ผู้ช่วยศฯสตราจารย์ ดร.นิติพัฒน์ เมฆขจร
หน่วยที่ 14 การประเมินคุณภาพของเครื่องมือ และกิจกรรมแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา ผู้แต่ง รองศาตราจารย์ ดร.โกศล มีคุณ
หน่วยที่ 15 การติดตามผล การประเมินผล และการรายงานผลการใช้เครื่องมื่อและกิจกรรมแนะแนว ผู้แต่ง  รองศาสตราจารย์ ดร.วรนุช แหยมแสง 

25799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการแนะแนว เล่ม 1

600 บาท

25799  มหาบัณฑิตการแนะแนว พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2546 เล่ม1 ( หน่วยที่ 1 - 6 ) ราคา 600 บาท   ISBN 9789746452335   เล่ม 2  ( หน่วยที่ 7-10 )  พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2546  ราคา 400 บาท    ISBN 9789746452342
หน่วยที่ 1.   แนวคิดในการพัฒนาวิชาชีพการแนะแนวและแนวการพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหาทางการ
แนะแนว    ผู้แต่ง  รศ.ดร.ประดินันท์  อุปรมัย  รศ.สมร ทองดี
หน่วยที่ 2.  การจัดศูนย์แนะแนว  ผู้แต่ง  รศ.ดร.ปรีชา  วิหคโต
หน่วยที่ 3.  การบริหารงานแนะแนว  ผู้แต่ง รศ.ดร.โกศล มีคุณ  รศ.ดร.เจียรนัย  ทรงชัยกุล
หน่วยที่ 4.  บุคลิกภาพของนักแนะแนว  ผู้แต่ง  รศ.ดร.รัญจวน  คำวชิรพิทักษ์
หน่วยที่ 5.  การพัฒนาทักษะการให้บริการปรึกษา  ผู้แต่ง  ศ.ดร.ผ่องพรรณ  เกิดพิทักษ์
หน่วยที่ 
6. การพัฒนาเจตคติ จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพชองนักแนะแนว  ผู้แต่ง ผศ.ลัดดาวรรณ ณ ระนอง

25799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการแนะแนว เล่ม 2

400 บาท

25799  มหาบัณฑิตการแนะแนว พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2546 เล่ม1 ( หน่วยที่ 1 - 6 ) ราคา 600 บาท   ISBN 9789746452335   เล่ม 2  ( หน่วยที่ 7-10 )  พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2546  ราคา 400 บาท    ISBN 9789746452342
หน่วยที่ 7. การกำกับติดตามและการนิเทศงานในองค์กร  ผู้แต่ง รศ.ดร.สุพักตร์  พิบูลย์
หน่วยที่ 8. เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการพัฒนางาน   ผู้แต่ง  รศ.ดร.บุญเลิศ  ส่องสว่าง
หน่วยที่ 9. การทำงานเป็นทีม การประสานงาน มนุษยสัมพันธ์  ผู้แต่ง  ผศ.กิตติ พัชรวิชญ์
หน่วยที่ 10. ภาวะผู้นำ   ผู้แต่ง  รศ.ดร.เจียรนัย  ทรงชัยกุล  /  รศ.ดร.โกศล  มีคุณ

26701 ปรัชญาและหลักการศึกษานอกระบบ เล่ม 1

500 บาท

26701 ปรัชญาและหลักการศึกษานอกระบบ พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2544  เล่ม 1 ( หน่วยที่ 1-5 )ราคา 500 บาท   ISBN 9789746434775 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6 - 10)   พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2544  ราคา 500 บาท   ISBN 9789746434799  เล่ม 3 (หน่วยที่ 11 - 15) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2544 ราคา 500 บาท    ISBN  9789746434805
หน่วยที่ 1. ระบบการศึกษา  ผู้แต่ง  อ.ดร.ทองอยู่  แก้วไทรฮะ
หน่วยที่ 2.  ปรัชญาการศึกษา   ผู้แต่ง  รศ.ดร.ทองปลิว  ชมชื่น
หน่วยที่ 3.  ปรัชญาการศึกษานอกระบบ     ผู้แต่ง    อ.ดร.สนอง โลหิตวิเศษ
หน่วยที่ 4.  ปรัชญาการศึกษานอกระบบของไทย   ผู้แต่ง  อ.ดร.สุนทร สุนันท์ชัย  อ.ดร.สนอง โลหิตวิเศษ
หน่วยที่ 5.  หลักการศึกษานอกระบบ     ผู้แต่ง  รศ.ดร.สมประสงค์  วิทยเกียรติ

26701 ปรัชญาและหลักการศึกษานอกระบบ เล่ม 2

500 บาท

26701 ปรัชญาและหลักการศึกษานอกระบบ พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2544  เล่ม 1 ( หน่วยที่ 1-5 )ราคา 500 บาท   ISBN 9789746434775 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6 - 10)   พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2544  ราคา 500 บาท   ISBN 9789746434799  เล่ม 3 (หน่วยที่ 11 - 15) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2544 ราคา 500 บาท        ISBN   9789746434805 
หน่วยที่ 6.  การเรียนรู้ของผู้เรียนการศึกษานอกระบบ    ผู้แต่ง     รศ.ดร.นฤมล  ตันธสุรเศรษฐ์ 
หน่วยที่ 7.  วิวัฒนาการของการศึกษานอกระบบ      ผู้แต่ง     อ.ดร.ชลทิพย์  เอี่ยมสำอางค์ 
หน่วยที่ 8.  การศึกษานอกระบบในประเทศไทย   ผู้แต่ง   รศ.ดร.บุญเลิศ  ส่องสว่าง 
หน่วยที่ 9.  การศึกษานอกระบบในต่างประเทศ    ผู้แต่ง   รศ.ดร.ทวี   นาคบุตร
หน่วยที่ 10.  ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ  ผู้แต่ง   อ.ดร.กล้า  สมตระกูล 

26701 ปรัชญาและหลักการศึกษานอกระบบ เล่ม 3

500 บาท

26701 ปรัชญาและหลักการศึกษานอกระบบ พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2544  เล่ม 1 ( หน่วยที่ 1-5 )ราคา 500 บาท   ISBN 9789746434775 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6 - 10)   พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2544  ราคา 500 บาท   ISBN 9789746434799  เล่ม 3 (หน่วยที่ 11 - 15) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2544 ราคา 500 บาท      ISBN   9789746434805
หน่วยที่ 11. การศึกษานอกระบบกับการพัฒนาสังคม  ผู้แต่ง  รศ.ดร.เสาวนีย์  เลวัลย์ 
หน่วยที่ 12.  การศึกษานอกระบบกับการพัฒนาเศรษฐกิจ   ผู้แต่ง   อ.ดร.ชิดชงค์  ส.นันทนาเนตร 
หน่วยที่ 13.  การศึกษานอกระบบกับการศึกษาตลอดชีวิต  ผู้แต่ง  รศ.ดร.สุมาลี  สังข์ศรี
หน่วยที่ 14.  การศึกษานอกระบบกับการศึกษาทางไกล   ผู้แต่ง รศ.ดร.ทวี นากบุตร ผศ.ชนิดา พิทักษ์สฤษดิ์
หน่วยที่ 15.  เครือข่ายการศึกษานอกระบบ   ผู้แต่ง  อ.ทวีป  อภิสิทธิ์

26702 การวางแผน การกำกับดูแลและการประเมินการศึกษานอกระบบ เล่ม 1

500 บาท

26702 การวางแผน การกำกับดูแล และ การประเมินการศึกษานอกระบบ พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2544   เล่ม 1      (หน่วยที่ 1 - 5)   ราคา 500 บาท   ISBN 9789746436540 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6 - 10)   พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2545ราคา 500 บาท   ISBN 9789746436557   เล่ม 3 (หน่วยที่ 11 - 15) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2545 ราคา 500 บาท    ISBN   9789746436564
หน่วยที่ 1.  การวางแผน  ผู้แต่ง   รศ.ดร.นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์
หน่วยที่ 2.  การพัฒนาแผน และโครงการการศึกษานอกระบบ   ผู้แต่ง  อ.วัทนี  จันทร์โอกุล
หน่วยที่ 3.  การวิเคราะห์แผน และโครงการการศึกษานอกระบบ    ผู้แต่ง   อ.ดร.ชลทิตย์   เอี่ยมสำอางค์
หน่วยที่ 4.  การกำกับติดตามแผนและโครงการ และการนิเทศการศึกษานอกระบบ  
ผู้แต่ง อ.ดร.   สมบัติ สุวรรณพิทักษ์
หน่วยที่ 5.  การประเมินแผนและโครงการการศึกษานอกระบบ    ผู้แต่ง   อ.ดร.ชลทิตย์  เอี่ยมสำอางค์ 

26702 การวางแผน การกำกับดูแลและการประเมินการศึกษานอกระบบ เล่ม 2

500 บาท

26702 การวางแผน การกำกับดูแล และ การประเมินการศึกษานอกระบบ พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2544   เล่ม 1      (หน่วยที่ 1 - 5)   ราคา 500 บาท   ISBN 9789746436540 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6 - 10)   พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2545ราคา 500 บาท   ISBN 9789746436557   เล่ม 3 (หน่วยที่ 11 - 15) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2545 ราคา 500 บาท  ISBN   9789746436564
หน่วยที่ 6. การบริหารองค์การการศึกษานอกระบบ  ผู้แต่ง อ.ดร.ทองอยู่ แก้วไทรฮะ อ.ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์
หน่วยที่ 7. การบริหารบุคลากรการศึกษานอกระบบ   ผู้แต่ง  รศ.ดร.สมประสงค์  วิทยเกียรติ 
หน่วยที่ 8. การบริหารพัสดุการศึกษานอกระบบ    ผู้แต่ง   รศ.ดร.บุญเลิศ  ส่องสว่าง 
หน่วยที่ 9. การบริหารการเงินการศึกษานอกระบบ    ผู้แต่ง   อ.กิตติศักดิ์  รัตนฉายา
หน่วยที่ 10. การบริหารวิชาการการศึกษานอกระบบ  ผู้แต่ง  อ.ดร.อมรา  ปฐภิญโญบูรณ์ 

26702 การวางแผน การกำกับดูแลและการประเมินการศึกษานอกระบบ เล่ม 3

500 บาท

26702 การวางแผน การกำกับดูแล และ การประเมินการศึกษานอกระบบ พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2544   เล่ม 1      (หน่วยที่ 1 - 5)   ราคา 500 บาท   ISBN 9789746436540 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6 - 10)   พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2545ราคา 500 บาท   ISBN 9789746436557   เล่ม 3 (หน่วยที่ 11 - 15) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2545 ราคา 500 บาท  ISBN   9789746436564
หน่วยที่ 11. การสร้าง การบริหาร และการพัฒนาเครือข่ายการศึกษานอกระบบ   ผู้แต่ง  อ.ทวีป  อภิสิทธิ์
หน่วยที่ 12. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารการศึกษานอกระบบ  ผู้แต่ง  รศ.ดร.เสาวนีย์  เลวัลย์
หน่วยที่ 13.  การประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบ      ผู้แต่ง    อ.ดร.ปาน  กิมปี
หน่วยที่ 14.  การวิจัยเพื่อการวางแผนการศึกษานอกระบบ    ผู้แต่ง   รศ.ดร. วิกร  ตัณฑวุฑโฒ
หน่วยที่ 15.  แนวโน้มการจัดการศึกษานอกระบบ     ผู้แต่ง    อ.ทวีป  อภิสิทธิ์

26703 การวิจัยและพัฒนาการศึกษานอกระบบ เล่ม 1

400 บาท

26703  การวิจัยและพัฒนาการศึกษานอกระบบ พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2547  เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-4)  ราคา 400 บาท   ISBN  9789746434171 เล่ม 2 (หน่วยที่ 5-7) ราคา 300 บาท   ISBN 9789746434188 2544  เล่ม 3 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2544  (หน่วยที่ 8-10) ราคา 300 บาท   ISBN 9789746434195  เล่ม 4 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท   ISBN 9789746434225
หน่วยที่ 1. การวิจัยทางการศึกษา  ผู้แต่ง ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน
หน่วยที่ 2. การค้นคว้าวรรณกรรมเพื่อการวิจัยทางการศึกษา  ผู้แต่ง ผศ.ดร.ประพนธ์ เจียรกุล
หน่วยที่ 3. การวางแผนการวิจัยและการรวบรวมข้อมูล  ผู้แต่ง ผศ.ดร.พิตร ทองชั้น
หน่วยที่ 4  ระเบียบวิธีทางสถิติบางประการเพื่อการวิจัย  ผู้แต่ง รศ.ล้วน สายยศ

26703 การวิจัยและพัฒนาการศึกษานอกระบบ เล่ม 2

300 บาท

26703  การวิจัยและพัฒนาการศึกษานอกระบบ พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2547  เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-4)   ราคา 400 บาท   ISBN 9789746434171 เล่ม 2 (หน่วยที่ 5-7) ราคา 300 บาท   ISBN 9789746434188 2544  เล่ม 3 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2544  (หน่วยที่ 8-10) ราคา 300 บาท   ISBN 9789746434195  เล่ม 4 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท   ISBN 9789746434225 
หน่วยที่ 5. การวิจัยเชิงพรรณนา  ผู้แต่ง  อ.กาญจนา วัธนสุนทร
หน่วยที่ 6. การวิจัยเชิงทดลอง  ผู้แต่ง  ผศ.ปรีชา  เนาว์เย็นผล
หน่วยที่ 7.การวิจัยเชิงคุณภาพ   ผู้แต่ง รศ.ดร.สุภางค์  จันทวานิช  างค์

26703 การวิจัยและพัฒนาการศึกษานอกระบบ เล่ม 3

300 บาท

 26703  การวิจัยและพัฒนาการศึกษานอกระบบ พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2547  เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-4)   ราคา 400 บาท   ISBN 9789746434171 เล่ม 2 (หน่วยที่ 5-7) ราคา 300 บาท   ISBN 9789746434188 2544  เล่ม 3 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2544  (หน่วยที่ 8-10) ราคา 300 บาท   ISBN 9789746434195  เล่ม 4 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท   ISBN 9789746434225
หน่วยที่ 8. การวิจัยกับการศึกษานอกระบบ  ผู้แต่ง  รศ.ดร.สุมาลี  สังข์ศรี
หน่วยที่ 9. การวางแผนและการดำเนินทางการวิจัยการศึกษานอกระบบ 
ผู้แต่ง  รศ.ดร.ศศิกาญขน์ ทวิสุวรรณ    รศ.พิศเพลิน เขียวหวาน
หน่วยที่ 10. การนำเสนองานวิจัยและการประเมินงานวิจัยทางการศึกษานอกระบบ
ผู้แต่ง  รศ.สาโรจน์  นิลดำ รศ.ดร.บุญเลิศ  ส่องสว่าง

26703 การวิจัยและพัฒนาการศึกษานอกระบบ เล่ม 4

500 บาท

26703  การวิจัยและพัฒนาการศึกษานอกระบบ พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2547  เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-4)   ราคา 400 บาท   ISBN 9789746434171 เล่ม 2 (หน่วยที่ 5-7) ราคา 300 บาท   ISBN 9789746434188 2544  เล่ม 3 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2544  (หน่วยที่ 8-10) ราคา 300 บาท   ISBN 9789746434195  เล่ม 4 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท   ISBN 9789746434225
หน่วยที่ 11. การวิจัยเชิงพรรณนากับการศึกษานอกระบบ  ผู้แต่ง  รศ.ดร.อาชัญญา  รัตนอุบล
หน่วยที่ 12. การวิจัยเชิงทดลองในการศึกษานอกระบบ ผู้แต่ง รศ.ดร.วิกร ตัณฑวุทโฒ
หน่วยที่ 13.  การวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษานอกระบบ  ผู้แต่ง  อ.ดร.ปาน กิมปี
หน่วยที่ 14. การวิจัยเชิงปฏิบัติในการศึกษานอกระบบ  ผู้แต่ง  อ.ดร.ชลทิพย์  เอี่ยมสำอางค์     อ.ดร.ปาน กิมปี
หน่วยที่ 15. การวิจัยเชิงประเมินในการศึกษานอกระบบ  ผู้แต่ง อ.ดร.ชลทิพย์  เอี่ยมสำอางค์ผู้แต่ง  รศ.สาโรจน์  นิลดำ รศ.ดร.บุญเลิศ  ส่องสว่าง

26704 การเรียนการสอนการฝึกอบรมและการพัฒนาสื่อการศึกษานอกระบบ เล่ม 1

600 บาท

26704 การเรียนการสอนการฝึกอบรมและการพัฒนาสื่อการศึกษานอกระบบ เล่ม 2

400 บาท

26704 การเรียนการสอนการฝึกอบรมและการพัฒนาสื่อการศึกษานอกระบบ เล่ม 3

500 บาท

26705 สัมมนาปัญหาและประเด็นในการศึกษานอกระบบ เล่ม 1

500 บาท

26705   สัมมนาปัญหาและประเด็นในการศึกษานอกระบบ   พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2545  เล่ม1   ( หน่วยที่ 1-5 )   ราคา 500 บาท  ISBN 9789746437424   เล่ม 2  ( หน่วยที่ 6-10 )  พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2545  ราคา 500 บาท    ISBN  9789746437431   เล่ม 3    (หน่วยที่ 11-15 )    พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2545   ราคา 500 บาท     ISBN 9789746437448
หน่วยที่ 1.  หลักการและกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาการศึกษานอกระบบ  ผู้แต่ง  รศ.ดร.ทองปลิว ชมชื่น
หน่วยที่ 2.  ปัญหาการจัดองค์การการศึกษานอกระบบ   ผู้แต่ง    รศ.ดร.สมประสงค์ วิทยเกียรติ
หน่วยที่ 3.  ปัญหาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษานอกระบบ  ผู้แต่ง  รศ.ดร.ทวี นาคบุตร
หน่วยที่ 4.  ปัญหาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการศึกษานอกระบบ  ผู้แต่ง   รศ.ดร.สุมาลี  สังข์ศรี
หน่วยที่ 5.  ปัญหาหลักสูตรการศึกษานอกระบบ    ผู้แต่ง   อ.ดร.สุนทร   สุนันท์ชัย

26705 สัมมนาปัญหาและประเด็นในการศึกษานอกระบบ เล่ม 2

500 บาท

26705   สัมมนาปัญหาและประเด็นในการศึกษานอกระบบ   พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2545  เล่ม1   ( หน่วยที่ 1-5 )   ราคา 500 บาท  ISBN 9789746437424   เล่ม 2  ( หน่วยที่ 6-10 )  พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2545  ราคา 500 บาท    ISBN  9789746437431   เล่ม 3    (หน่วยที่ 11-15 )    พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2545   ราคา 500 บาท     ISBN 9789746437448
หน่วยที่ 6.  ปัญหาการวางแผนการศึกษานอกระบบ ผู้แต่ง รศ.ดร.นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์ อ.ทวีป อภิสิทธิ์
หน่วยที่ 7.  ปัญหาการจัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบ  ผู้แต่ง  รศ.ดร.บุญเลิศ  ส่องสว่าง
หน่วยที่ 8.  ปัญหาการจัดกิจกรรมและโครงการการศึกษานอกระบบ  ผู้แต่ง  อ.ดร.สมคะเน ค้ำจุน
หน่วยที่ 9.  ปัญหาสื่อการศึกษานอกระบบ ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุพัตรา  คูหากาญจน์
หน่วยที่ 10.  ปัญหาทรัพยากรการจัดการศึกษานอกระบบ      ผู้แต่ง    อ.ดร.ชัยยศ  อิ่มสุวรรณ์

26705 สัมมนาปัญหาและประเด็นในการศึกษานอกระบบ เล่ม 3

500 บาท

26705   สัมมนาปัญหาและประเด็นในการศึกษานอกระบบ   พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2545  เล่ม1   ( หน่วยที่ 1-5 )   ราคา 500 บาท  ISBN 9789746437424   เล่ม 2  ( หน่วยที่ 6-10 )  พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2545  ราคา 500 บาท    ISBN  9789746437431   เล่ม 3    (หน่วยที่ 11-15 )    พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2545   ราคา 500 บาท     ISBN 9789746437448
หน่วยที่ 11.ปัญหาการติดตาม การประเมินและการวิจัยการศึกษานอกระบบ ผู้แต่งอ.ดร.สมเจตน์ ไวยาการณ์
หน่วยที่ 12.  ปัญหากลุ่มเป้าหมายการศึกษานอกระบบ ผู้แต่ง อ.ดร.วีรฉัตร  สุปัญโญ
หน่วยที่ 13.  ปัญหามาตรฐานและคุณภาพการศึกษานอกระบบ  ผู้แต่ง อ.ดร. กล้า  สมตระกูล
หน่วยที่ 14.  ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อมกับการศึกษานอกระบบ  ผู้แต่ง  อ.ดร.ชัยยศ  อิ่มสุวรรณ์
หน่วยที่ 15.  แนวโน้มปัญหาการศึกษานอกระบบ    ผู้แต่ง   อ.ดร.สุนทร  สุนันท์ชัย

26706 สัมมนาการวิจัยการศึกษานอกระบบ เล่ม 1

500 บาท

26706 สัมมนาการวิจัยการศึกษานอกระบบ (Research Seminars in Nonformal Education) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2545 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 978-974-643-773-8) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 978-974-643-803-2) เล่ม 3 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 978-974-643-804-9)แนวการศึกษา ราคา 300 บาท
หน่วยที่ 1 แนวคิดพื้นฐานในการวิเคราะห์และวิพากษ์งานวิจัย ผู้แต่ง รศ.ดร.ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล 
หน่วยที่ 2 การวิเคราะห์และวิพากษ์การกำหนดประเด็นปัญหาวิจัย ผู้แต่ง ผศ.ดร.ชีพสุมน รังสยาธร
หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์วิพากษ์การกำหนดกรอบความคิดและการออกแบบงานวิจัย ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุภาพ ฉัตราภรณ์
หน่วยที่ 4 การวิเคราะห์วิพากษ์ระเบียบวิธีวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัย ผู้แต่ง อ.ดร.สมถวิล วิจิตรวรรณา ผศ.ดร.จินตนา ธนวิบูลย์ชัย
หน่วยที่ 5 องค์ประกอบและปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานวิจัยการศึกษานอกระบบ ผู้แต่ง อ.ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสำอางค์

26706 สัมมนาการวิจัยการศึกษานอกระบบ เล่ม 2

500 บาท

26706 สัมมนาการวิจัยการศึกษานอกระบบ (Research Seminars in Nonformal Education) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2545 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 978-974-643-773-8) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 978-974-643-803-2) เล่ม 3 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 978-974-643-804-9)แนวการศึกษา ราคา 300 บาท
หน่วยที่ 6 การนำผลการวิเคราะห์งานวิจัยการศึกษานอกระบบสู่การพัฒนา ผู้แต่ง อ.ดร.ปาน กิมปี
หน่วยที่ 7 การสัมมนางานวิจัยเกี่ยวกับสภาพปัญหา และความต้องการการศึกษานอกระบบ ผู้แต่ง รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล
หน่วยที่ 8 การสัมมนางานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารการศึกษานอกระบบ ผู้แต่ง รศ.ดร.สมประสงค์ วิทยเกียรติ
หน่วยที่ 9 สัมมนางานวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตรและกิจกรรมการศึกษานอกระบบ ผู้แต่ง ผศ.ดร.สำอาง สืบสมาน
หน่วยที่ 10 สัมมนางานวิจัยเกี่ยวกับบุคคลากรและองค์กรทางการศึกษานอกระบบ ผู้แต่ง อ.ดร.วีรฉัตร สุปัญโญ

26706 สัมมนาการวิจัยการศึกษานอกระบบ เล่ม 3

500 บาท

26706 สัมมนาการวิจัยการศึกษานอกระบบ (Research Seminars in Nonformal Education) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2545 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 978-974-643-773-8) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 978-974-643-803-2) เล่ม 3 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 978-974-643-804-9)แนวการศึกษา ราคา 300 บาท
หน่วยที่ 11 สัมมนางานวิจัยเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายการศึกษานอกระบบ ผู้แต่ง รศ.ดร.ศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ
หน่วยที่ 12 การสัมมนางานวิจัยเกี่ยวกับแหล่งการเรียนรู้การศึกษานอกระบบ ผู้แต่ง รศ.ดร.บุญเลิศ ส่องสว่าง รศ.ดร.นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์
หน่วยที่ 13 สัมมนางานวิจัยเกี่ยวกับสื่อการศึกษานอกระบบ ผู้แต่ง ผศ.ดร.วิริยะ วงศ์เลาหกุล
หน่วยที่ 14 สัมมนางานวิจัยเชิงประเมินการศึกษานอกระบบ ผู้แต่ง อ.ดร.สมถวิล วิจิตรวรรณา
หน่วยที่ 15 การวิเคราะห์แนวโน้นการวิจัยทางการศึกษานอกระบบ ผู้แต่ง รศ.ดร.สุมาลี สังข์ศรี

26707 ปรัชญาและหลักการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เล่ม 1

700 บาท

26707 ปรัชญาและหลักการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (Philosophy and Principle of Nonformal and Informal Education)  เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2554  (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท (ISBN 978-616-505-624-3) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท (ISBN 978-616-505-697-7)  ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-161-939-8) แนวการศึกษา ราคา 300 บาท (ISBN 978-616-160-033-4)
หน่วยที่ 1 ระบบการศึกษา ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.ทองอยู่ แก้วไทรฮะ
หน่วยที่ 2 ปรัชญาการศึกษา ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ทองปลิว ชมชื่น
หน่วยที่ 3 ปรัชญาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สนอง โลหิตวิเศษ
หน่วยที่ 4 ปรัชญาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของไทย ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.สุนทร สุนันท์ชัย รองศาสตราจารย์ ดร.สนอง โลหิตวิเศษ 
หน่วยที่ 5 หลักการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สมประสงค์ วิทยเกียรติ
หน่วยที่ 6 การเรียนรู้ของผู้เรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์ อาจารย์ ดร.กัมปนาท บริบูรณ์ 
หน่วยที่ 7 วิวัฒนาการของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสำอางค์

26707 ปรัชญาและหลักการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เล่ม 2

800 บาท

26707 ปรัชญาและหลักการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (Philosophy and Principle of Nonformal and Informal Education)  เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2554  (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท (ISBN 978-616-505-624-3) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท (ISBN 978-616-505-697-7)  ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-161-939-8) แนวการศึกษา ราคา 300 บาท (ISBN 978-616-160-033-4)
หน่วยที่ 8 การศึกษานอกโรงเรียนในประเทศไทย ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.กล้า สมตระกูล
หน่วยที่ 9 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในต่างประเทศ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สนอง โลหิตวิเศษ
หน่วยที่ 10 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกับการพัฒนาชุมชน ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.กัมปนาท บริบูรณ์
หน่วยที่ 11 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชิดชงค์ ส.นันทนาเนตร 
หน่วยที่ 12 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกับการศึกษาตลอดชีวิต ผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ครี
หน่วยที่ 13 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกับการศึกษาทางไกล ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สารีพันธุ์ ศุภวรรณ
หน่วยที่ 14 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกับการศึกษาทางเลือก ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล
หน่วยที่ 15 เครือข่ายการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้แต่ง อาจารย์ทวีป อภิสิทธิ์

26708 การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เล่ม 1

700 บาท

26708    การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554  เล่ม1 (หน่วยที่1-7)  ราคา 700 บาท  ISBN 9786165057325   เล่ม 2  (หน่วยที่ 8-15)  พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555  ราคา 800 บาท    ISBN  9786165058254
หน่วยที่ 1. แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา     ผู้แต่ง  รศ.ดร.สุภมาส  อังศุโชติ
หน่วยที่ 2.  การกำหนดปัญหาวิจัยและการออกแบบการวิจัย   ผู้แต่ง   รศ.ดร.อวยพร  เรืองตระกูล
หน่วยที่ 3.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง    ผู้แต่ง   รศ.ดร.กัญจนา  ลินทรัตนศิริกุล
หน่วยที่ 4.  เครื่องมือวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพ   ผู้แต่ง   รศ.ดร.กัญจนา  ลินทรัตนศิริกุล
หน่วยที่ 5.  ระเบียบวิธีทางสถิติและการรวบรวมข้อมูล    ผู้แต่ง  รศ.ดร.สมถวิล  วิจิตรวรรณา
หน่วยที่ 6.  การวิจัยกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ผู้แต่ง  ศ.ดร.สุมาลี  สังข์ศรี
หน่วยที่ 7.  การค้นคว้าและการนำเสนอวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   ผู้แต่ง    อ.ดร.วิรุฬท์  นิลโมจน์

26708 การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เล่ม 2

800 บาท

26708    การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554  เล่ม1 (หน่วยที่1-7)  ราคา 700 บาท  ISBN 9786165057325   เล่ม 2  (หน่วยที่ 8-15)  พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555  ราคา 800 บาท    ISBN  9786165058254
หน่วยที่ 8.  การวางแผนและการดำเนินการวิจัยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ผู้แต่ง 
อ.ดร.วิรุฬห์  นิลโมจน์  รศ.ดร.นฤมล  ตันธสุรเศรษฐ์
หน่วยที่ 9.  การวิจัยเชิงพรรณนาในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้แต่ง รศ.ดร.อาชัญญา  รัตนอุบล
หน่วยที่ 10.  การวิจัยเชิงทดลองในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้แต่ง รศ.ดร.วิกร ตัณฑวุฑโฒ ผศ.ดร. วรัทยา  ธรรมกิตติภพ
หน่วยที่ 11.  การวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้แต่ง  รศ.ดร.สารีพันธุ์  ศุภวรรณ
หน่วยที่ 12. การวิจัยเชิงปฏิบัติการในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้แต่ง อ.ดร.ปาน  กิมปี
หน่วยที่ 13.  การวิจัยเชิงประเมินในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้แต่ง อ.ดร. ชลทิตย์   เอี่ยมสำอางค์
หน่วยที่ 14.  การวิจัยและพัฒนาในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ผู้แต่ง  อ.ดร.ปาน  กิมปี รศ.ดร.ชูเกียรติ  ลีสุวรรณ์
หน่วยที่ 15.  การเขียนรายงาน บทความและการประเมินงานวิจัยทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   ผู้แต่ง    ศ.ดร.สุมาลี  สังข์ศรี อ.ดร.ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล

26709 สัมมนาการบริหารจัดการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เล่ม 1

700 บาท

26709   สัมมนาการบริหารจัดการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554  เล่ม1   ( หน่วยที่1-7 )   ราคา 700 บาท  ISBN 9786165057455   เล่ม 2  ( หน่วยที่ 8-15 )  พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555  ราคา 800 บาท    ISBN  9786165057981
หน่วยที่ 1.  หลักการบริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ผู้แต่ง  อ.ดำริห์  จนาพิระกนิฎฐ์ / รศ.ดร.สมประสงค์  วิทยเกียรติ
หน่วยที่ 2.  การบริหารองค์การการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้แต่ง อ.ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ / อ.ดร.ทองอยู่ แก้วไทรฮะ
หน่วยที่ 3.  การวางแผนและพัฒนาโครงการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ผู้แต่ง  อ.ดร.ชนกนารถ  บุญวัฒนะกุล / รศ.ดร.นฤมล  ตันธสุรเศรษฐ์
หน่วยที่ 4.  กฎหมายในการบริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย    ผู้แต่ง  รศ.ดร.สนอง  โลหิตวิเศษ
หน่วยที่ 5. การกระจายอำนาจทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้แต่ง อ.ดร.ยิ่ง กีรติบูรณะ / อ.ดร. ชลทิตย์  เอี่ยมสำลางค์
หน่วยที่ 6.  การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   ผู้แต่ง  รศ.ดร.เสาวนีย์  เลวัลย์
หน่วยที่ 7.  การบริหารเครือข่ายการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   ผู้แต่ง  อ.ทวีป  อภิสิทธิ์

26709 สัมมนาการบริหารจัดการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เล่ม 2

800 บาท

26709   สัมมนาการบริหารจัดการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554  เล่ม1   ( หน่วยที่1-7 )   ราคา 700 บาท  ISBN 9786165057455   เล่ม 2  ( หน่วยที่ 8-15 )  พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555  ราคา 800 บาท    ISBN  9786165057981
หน่วยที่ 8.  ผู้บริหารหน่วยงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกับชุมชนแห่งการเรียนรู้   ผู้แต่ง   ศ.ดร.สุมาลี  สังข์ศรี
หน่วยที่ 9.   คุณลักษณะผู้บริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   ผู้แต่ง  รศ.ดร.สนอง   โลหิตวิเศษ
หน่วยที่ 10.  การบริหารทรัพยากรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   ผู้แต่ง  อ.วรวิทย์  กิตติคุณศิริ
หน่วยที่ 11.  การบริหารวิชาการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย    ผู้แต่ง   อ.ดร.ชนกนารถ  บุญวัฒนะกุล
หน่วยที่  12.  เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ผู้แต่ง  รศ.ดร.   สารีพันธุ์ ศุภวรรณ
หน่วยที่ 13.  การวิจัยเพื่อการวางแผนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   ผู้แต่ง  รศ.ดร.วิกร  ตัณฑวุทโฒ
หน่วยที่ 14.  การประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   ผู้แต่ง  อ.ดร.ปาน  กิมปี
หน่วยที่ 15.  ผู้บริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกับการปฏิรูปการศึกษา   ผู้แต่ง   อ.ดร.  ชลทิตย์ เอี่ยมสำอางค์

26710 การเรียนการสอนการฝึกอบรม การพัฒนาสื่อการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เล่ม 1

700 บาท

26710 การเรียนการสอน การฝึกอบรม การพัฒนาสื่อ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (Instruction Training Media Development in Nonformal and Informal Education) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท (ISBN 978-616-505-972-5) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท (ISBN 978-616-160-045-7) แนวการศึกษา ราคา 300 บาท
หน่วยที่ 1 การเรียนรู้ในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้แต่ง ดร.วิศนี ศิลตระกูล
หน่วยที่ 2 แรงจูงใจกับการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้แต่ง อ.ดร.ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล
หน่วยที่ 3 การวางแผนการเรียนการสอน และการพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ผู้แต่ง ผศ.ดร.วีระฉัตร สุปัญโญ
หน่วยที่ 4 เทคนิคการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ ผู้แต่ง รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล
หน่วยที่ 5 การประเมินกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้แต่ง ศ.ดร.สุมาลี สังข์ศรี
หน่วยที่ 6 รูปแบบและวิธีการฝึกอบรมการศึกษานอกระบบ ผู้แต่ง รศ.ดร.ศศิกานต์ ทวิสุวรรณ
หน่วยที่ 7 การวางแผนการฝึกอบรม ผู้แต่ง รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล

26710 การเรียนการสอนการฝึกอบรม การพัฒนาสื่อการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เล่ม 2

800 บาท

26710 การเรียนการสอน การฝึกอบรม การพัฒนาสื่อ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (Instruction Training Media Development in Nonformal and Informal Education) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท (ISBN 978-616-505-972-5) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท (ISBN 978-616-160-045-7) แนวการศึกษา ราคา 300 บาท
หน่วยที่ 8 การดำเนินการฝึกอบรมการศึกษานอกระบบ ผู้แต่ง อ.ดร.จันทร์ ชุ่มเมืองปัก
หน่วยที่ 9 การประเมินการฝึกอบรม ผู้แต่ง อ.ดร.ปิยพงษ์ ไสยโสภณ
หน่วยที่ 10 สื่อกับกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้แต่ง อ.ดร.วิศนี ศิลตระกูล
หน่วยที่ 11 เทคโนโลยีสารสนเทศในงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้แต่ง อ.ดร.ปิยพงษ์ ไสยโสภณ 
หน่วยที่ 12 สื่อพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นในงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้แต่ง อ.ดร.กล้า สมตระกูล
หน่วยที่ 13 การวางแผนและประยุกต์ใช้สื่อในงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้แต่ง รศ.ดร.วิทยาทร ท่อแก้ว
หน่วยที่ 14 การประยุกต์ใช้สื่อเพื่อการอบรมในการศึกษานอกระบบ ผู้แต่ง รศ.ดร.สารีพันธุ์ ศุภวรรณ
หน่วยที่ 15 การติดตามและประเมินสื่อการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้แต่ง รศ.ดร.สุภมาส อังศุโชติ รศ.ดร.สมถวิล วิจิตรวรรณา

26711 สัมมนาปัญหาและประเด็นในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เล่ม 1

700 บาท

26711 สัมมนาปัญหาและประเด็นในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (Seminars on Current Problems and Issues in Nonformal and Informal Education) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2555  เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท (ISBN 978-616-160-144-7) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2556 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท (ISBN 978-616-160-275-8)
หน่วยที่ 1 หลักการและกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล
หน่วยที่ 2 ปัญหากลุ่มเป้าหมายการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สนอง โลหิตวิเศษ
หน่วยที่ 3 ปัญหาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้แต่ง อาจารย์ทวีป อภิสิทธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ทวี นาคบุตร
หน่วยที่ 4 ปัญหาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี 
หน่วยที่ 5 ปัญหาการวางแผนและโครงการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์ 
หน่วยที่ 6 ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อมกับการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสำอางค์ 
หน่วยที่ 7 ปัญหาการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.สมคะเน ค้ำจุน

26711 สัมมนาปัญหาและประเด็นในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เล่ม 2

800 บาท

26711 สัมมนาปัญหาและประเด็นในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (Seminars on Current Problems and Issues in Nonformal and Informal Education) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2555  เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท (ISBN 978-616-160-144-7) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2556 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท (ISBN 978-616-160-275-8)
หน่วยที่ 8 ปัญหาด้านสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สารีพันธุ์ ศุภวรรณ รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา คูหากาญจน์
หน่วยที่ 9 ปัญหาทรัพยากรการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้แต่ง อาจารย์วรวิทย์ กิตติคุณศิริ
หน่วยที่ 10 การติดตาม การประเมิน และการวิจัยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.รุ่งอรุณ ไสยโสภณ รองศาสตราจารย์ ดร.วิกร ตัณฑวุฑโฒ
หน่วยที่ 11 ปัญหาการจัดองค์การการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์  
หน่วยที่ 12 ปัญหาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.ปาน กิมปี
หน่วยที่ 13 ปัญหาหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์  อาจารย์ ดร.รุ่งอรุณ ไสยโสภณ
หน่วยที่ 14 ปัญหาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต ผู้แต่ง  ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี 
หน่วยที่ 15 แนวโน้มปัญหาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.สุนทร สุนันท์ชัย

26712 สัมมนาการวิจัยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เล่ม 1

700 บาท

26712 สัมมนาการวิจัยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (Research Seminars in Nonformal and Informal Education) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท (ISBN 978-616-160-147-8) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2556 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท (ISBN 978-616-160-270-3) แนวการศึกษา ราคา 300 บาท
หน่วยที่ 1 องค์ประกอบและการวิจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินการวิจัยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้แต่ง รศ.ดร.วิกร ตัณฑวุฑโฒ ผศ.ดร.วรัทยา ธรรมกิตติภพ
หน่วยที่ 2 แนวคิดพื้นฐานในการวิเคราะห์และวิพากษ์งานวิจัย ผู้แต่ง อ.ดร.ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล
หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์และวิพากษ์งานวิจัยทางการศึกษานอกระบบ ผู้แต่ง อ.ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสำอางค์
หน่วยที่ 4 การวิเคราะห์และวิพากษ์งานวิจัยทางการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้แต่ง อ.ดร.วิศนี ศิลตระกูล อ.ดร.อัญชลี จันทาโภ
หน่วยที่ 5 การสังเคราะห์งานวิจัยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้แต่ง ศ.ดร.ปาน กิมปี
หน่วยที่ 6 การวิเคราะห์แนวโน้มการวิจัยทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้แต่ง ศ.ดร.สุมาลี สังข์ศรี
หน่วยที่ 7 สัมมนางานวิจัยเกี่ยวกับสภาพและปัญหา และความต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้แต่ง รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล

26712 สัมมนาการวิจัยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เล่ม 2

800 บาท

26712 สัมมนาการวิจัยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (Research Seminars in Nonformal and Informal Education) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท (ISBN 978-616-160-147-8) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2556 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท (ISBN 978-616-160-270-3) แนวการศึกษา ราคา 300 บาท
หน่วยที่ 8 สัมมนางานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้แต่ง อ.ดร.ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล
หน่วยที่ 9 สัมมนางานวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษานอกระบบและกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้แต่ง รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล
หน่วยที่ 10 สัมมนางานวิจัยเกี่ยวกับบุคลากรและองค์กรทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้แต่ง อ.ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสำอางค์
หน่วยที่ 11 สัมมนางานวิจัยเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้แต่ง รศ.ดร.สนอง โลหิตวิเศษ
หน่วยที่ 12 สัมมนางานวิจัยเกี่ยวกับแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้แต่ง อ.ดร.ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล รศ.ดร.นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์
หน่วยที่ 13 สัมมนางานวิจัยเกี่ยวกับสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้แต่ง รศ.ดร.สารีพันธุ์ ศุภวรรณ
หน่วยที่ 14 สัมมนางานวิจัยเกี่ยวกับการประเมินและการประกันคุณภาพทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้แต่ง อ.ดร.วิรุฬห์ นิลโมจน์
หน่วยที่ 15 การนำผลการวิเคราะห์และการสังเคราะห์งานวิจัยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสู่การพัฒนา ผู้แต่ง อ.ดร.ปาน กิมปี

26796 ประสบการณ์วิชาชีพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เล่ม 1

300 บาท

26798 วิทยานิพนธ์ 1

300 บาท

26798 แขนงวิชาการศึกษานอกระบบ (Thesis 1 Nonformal Education) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2545 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-3) ราคา 300 บาท (ISBN 978-974-643-900-8) เล่ม 2 (หน่วยที่ 4-5) ราคา 200 บาท (ISBN 978-974-645-173-4) เล่ม 3 (หน่วยที่ 6-7) ราคา 200 บาท (ISBN 978-974-645-176-5)
หน่วยที่ 1 วิทยานิพนธ์และกระบวนการวิทยานิพนธ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ปรีชา คัมภีรปกรณ์ รศ.ดร.สิริวรรณ ศรีพหล รศ.ดร.ปรีชา วิหคโต 
หน่วยที่ 2 โครงการวิทยานิพนธ์การศึกษานอกระบบ ผู้แต่ง รศ.ดร.สมประสงค์ วิทยเกียรติ
หน่วยที่ 3 วรรณกรรมและการเขียนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานอกระบบ ผู้แต่ง รศ.ดร.นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์ รศ.ดร.บุญเลิศ ส่องสว่าง

26798 วิทยานิพนธ์ 2

200 บาท

26798 แขนงวิชาการศึกษานอกระบบ (Thesis 1 Nonformal Education) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2545 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-3) ราคา 300 บาท (ISBN 978-974-643-900-8) เล่ม 2 (หน่วยที่ 4-5) ราคา 200 บาท (ISBN 978-974-645-173-4) เล่ม 3 (หน่วยที่ 6-7) ราคา 200 บาท (ISBN 978-974-645-176-5)
หน่วยที่ 4 วิธีดำเนินการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์การศึกษานอกระบบ ผู้แต่ง อ.ดร.วีรฉัตร สุปัญโญ
หน่วยที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้แต่ง อ.ดร.สมถวิล วิจิตรวรรณา

26798 วิทยานิพนธ์ 3

200 บาท

26798 แขนงวิชาการศึกษานอกระบบ (Thesis 1 Nonformal Education) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2545 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-3) ราคา 300 บาท (ISBN 978-974-643-900-8) เล่ม 2 (หน่วยที่ 4-5) ราคา 200 บาท (ISBN 978-974-645-173-4) เล่ม 3 (หน่วยที่ 6-7) ราคา 200 บาท (ISBN 978-974-645-176-5)
หน่วยที่ 6 การสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ผู้แต่ง รศ.ดร.สุมาลี สังข์ศรี รศ.ดร.ศศิการญจน์ ทวิสุวรรณ
หน่วยที่ 7 การสอบปกป้อง การปรับปรุงและการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ประภาพรรณ เอี่ยมสุภาษิต รศ.ดร.สิริวรรณ ศรีพหล รศ.วรรณา บัวเกิด รศ.ศรีสุดา จริยากุล

26799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการศึกษานอกระบบ เล่ม 1

500 บาท

26799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการศึกษานอกระบบ (Graduate Professional Experience in Nonformal Education) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2545 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 978-974-645-199-4) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2546 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 978-974-645-200-7) เล่ม 3 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2546 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 978-974-645-202-1)
หน่วยที่ 1 คุณลักษณะของนักการศึกษานอกระบบ ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.สุนทร สุนันท์ชัย
หน่วยที่ 2 การส่งเสริมศักยภาพของชุมชนเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี
หน่วยที่ 3 นักการศึกษานอกระบบกับการวิเคราะห์แก้ไขปํญหา ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ทวี นาคบุตร
หน่วยที่ 4 นักการศึกษานอกระบบกับการวางแผนเพื่อพัฒนากิจกรรมสำหรับท้องถิ่น ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์ อาจารย์ ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ 
หน่วยที่ 5 นักการศึกษานอกระบบกับการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ ผู้แต่ง อาจารย์ทิพวัลย์ มาแสง 

26799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการศึกษานอกระบบ เล่ม 1

500 บาท

26799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการศึกษานอกระบบ (Graduate Professional Experience in Nonformal Education) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2545 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 978-974-645-199-4) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2546 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 978-974-645-200-7) เล่ม 3 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2546 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 978-974-645-202-1)
หน่วยที่ 6 การประเมินและการวิจัยในงานการศึกษานอกระบบ ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.วีรฉัตร สุปัญโญ 
หน่วยที่ 7 นักการศึกษานอกระบบกับการทำงานกับชุมชน ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ
หน่วยที่ 8 นักการศึกษานอกระบบ และการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.สุนทร สุนันท์ชัย รองศาสตราจารย์วรางคณา โตโพธิ์ไทย
หน่วยที่ 9 นักการศึกษานอกระบบกับการพัฒนาบุคลากร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สมประสงค์ วิทยเกียรติ
หน่วยที่ 10 นักการศึกษานอกระบบกับการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.สมคะเน ค้ำจุน

26799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการศึกษานอกระบบ เล่ม 2

500 บาท

26799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการศึกษานอกระบบ (Graduate Professional Experience in Nonformal Education) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2545 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 978-974-645-199-4) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2546 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 978-974-645-200-7) เล่ม 3 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2546 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 978-974-645-202-1)
หน่วยที่ 11 การกำกับติดตามและการนิเทศงานในองค์กร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สุพักตร์ พิบูลย์  
หน่วยที่ 12 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการพัฒนางาน ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเลิศ ส่องสว่าง
หน่วยที่ 13 การทำงานเป็นทีม การประสานงาน มนุษย์สัมพันธ์ ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติ พัชรวิชญ์
หน่วยที่ 14 ภาวะผู้นำ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.เจียรนัย ทรงชัยกุล รองศาสตราจารย์ ดร.โกศล มีคุณ
หน่วยที่ 15 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพที่เหมาะสมสำหรับนักศึกษานอกระบบ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ทองปลิว ชมชื่น

27701 การวิจัยเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา เล่ม 1

400 บาท

27701 การวิจัยเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา เล่ม 2

300 บาท

27701 การวิจัยเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา เล่ม 3

300 บาท

27701 การวิจัยเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา เล่ม 4

500 บาท

27702 การวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เล่ม 1

800 บาท

27702 การวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (Research in Educational Technology and Communications) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 800 บาท (ISBN 978-616-161-959-6) เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 700 บาท (ISBN 978-616-161-983-1) แนวปฎิบัติ ราคา 300 บาท (ISBN 978-616-162-032-5)

หน่วยที่ 1 สามัญทัศน์การวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผู้แต่ง ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ รศ.ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์ 
หน่วยที่ 2 การวิจัยพรรณนาและการวิจัยทดลองเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์  
หน่วยที่ 3 การวิจัยเอกสารเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา ผู้แต่ง ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ รศ.ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์   
หน่วยที่ 4 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผู้แต่ง ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ รศ.ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์    
หน่วยที่ 5 การวิจัยการจัดการระบบและออกแบบระบบการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์
หน่วยที่ 6 การวิจัยพฤติกรรม และวิธีการทางการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.วรางคณา โตโพธิ์ไทย 
หน่วยที่ 7 การวิจัยสื่อสารการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ
หน่วยที่ 8 การวิจัยสภาพแวดล้อม การจัดการและการประเมินทางการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ

27702 การวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เล่ม 2

700 บาท

27702 การวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (Research in Educational Technology and Communications) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 800 บาท (ISBN 978-616-161-959-6) เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 700 บาท (ISBN 978-616-161-983-1) แนวปฎิบัติ ราคา 300 บาท (ISBN 978-616-162-032-5)

หน่วยที่ 9 ปัญหาการวิจัยและการเขียนโครงการวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.ทิพย์เกสร บุญอำไพ
หน่วยที่ 10 วรรณกรรมและเอกสารการวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.ทิพย์เกสร บุญอำไพ
หน่วยที่ 11 ประชากร กลุ่มตัวอย่างและเครื่องมือการวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์
หน่วยที่ 12 สถิติเพื่อการวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.บุญศรี พรหมมาพันธุ์
หน่วยที่ 13 การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปการวิจัยอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ผู้แต่ง รศ.ดร.วรางคณา โตโพธิ์ไทย    
หน่วยที่ 14 การเขียนรายงานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์
หน่วยที่ 15 การประยุกต์งานวิจัยและคุณธรรมจริยธรรมการวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผู้แต่ง ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ รศ.ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์

27703 การจัดระบบทางการศึกษา เล่ม 1

700 บาท

27703 การจัดระบบทางการศึกษา (Systems Approach in Education) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2553 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท (ISBN 978-616-162-324-1) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท (ISBN 978-616-162-361-6) แนวการศึกษา ราคา 300 บาท
หน่วยที่ 1 ระบบและการจัดระบบ ผู้แต่ง ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ รศ.ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์
หน่วยที่ 2 การจัดระบบสู่การศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์
หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์ระบบทางการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.ทิพย์เกสร บุญอำไพ
หน่วยที่ 4 การสังเคราะห์ระบบทางการศึกษา ผู้แต่ง ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ รศ.ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์
หน่วยที่ 5 การสร้างแบบจำลองระบบทางการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.นิคม ทาแดง รศ.ดร.ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์
หน่วยที่ 6 การทดสอบระบบทางการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์
หน่วยที่ 7 การจัดระบบทางการศึกษาในระบบโรงเรียน ผู้แต่ง ผู้แต่ง ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ รศ.ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์

27703 การจัดระบบทางการศึกษา เล่ม 2

800 บาท

27703 การจัดระบบทางการศึกษา (Systems Approach in Education) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2553 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท (ISBN 978-616-162-324-1) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท (ISBN 978-616-162-361-6) แนวการศึกษา ราคา 300 บาท
หน่วยที่ 8 การจัดระบบทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน ผู้แต่ง รศ.ดร.วรางคณา โตโพธิ์ไทย
หน่วยที่ 9 การจัดระบบทางการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้แต่ง รศ.ดร.วรางคณา โตโพธิ์ไทย
หน่วยที่ 10 การจัดระบบทางการศึกษามวลชน ผู้แต่ง ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ รศ.ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์
หน่วยที่ 11 การจัดระบบทางการศึกษายุคสังคมข่าวสาร ผู้แต่ง รศ.ดร.นิคม ทาแดง  รศ.ดร.ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์
หน่วยที่ 12 รายกรณีการจัดระบบทางการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ
หน่วยที่ 13 การออกแบบระบบการเรียนการสอน ผู้แต่ง รศ.ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง
หน่วยที่ 14 การบริหารและควบคุมระบบทางการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.ทิพย์เกสร บุญอำไพ
หน่วยที่ 15 การเผยแพร่ระบบทางการศึกษา ผู้แต่ง ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ รศ.ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์

27704 สัมมนาทางเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา เล่ม 1

800 บาท

27704 สัมมนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (Seminar in Educational Technology and Communications) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2556 เล่ม 1พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 800 บาท (ISBN 978-616-160-384-7) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2558 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 700 บาท (ISBN 978-616-160-378-6) แนวการศึกษา ราคา 300 บาท
หน่วยที่ 1 สัมมนาด้านขอบข่ายทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์
หน่วยที่ 2 สัมมนาด้านการจัดระบบทางการศึกษา ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง
หน่วยที่ 3 สัมมนาด้านวิธีทางการศึกษา ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์
หน่วยที่ 4 สัมมนาด้านพฤติกรรมทางการศึกษา ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์
หน่วยที่ 5 สัมมนาด้านการสื่อสารการศึกษา ผู้แต่ง ผู้ช่ายศาสตราจารย์ ดร.ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ
หน่วยที่ 6 สัมมนาด้านสภาพแวดล้อมทางการศึกษา ผู้แต่ง  ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์
หน่วยที่ 7 สัมมนาด้านการจัดการทางการศึกษา ผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ รองศาตราจารย์ ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์
หน่วยที่ 8 สัมมนาด้านการประเมินทางการศึกษา ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา โตโพธิ์ไทย

27704 สัมมนาทางเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา เล่ม 2

700 บาท

27704 สัมมนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (Seminar in Educational Technology and Communications) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2556 เล่ม 1พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 800 บาท (ISBN 978-616-160-384-7) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2558 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 700 บาท (ISBN 978-616-160-378-6) แนวการศึกษา ราคา 300 บาท
หน่วยที่ 9 สัมมนาด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการสื่อสารการศึกษาเพื่องานบริหาร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา โตโพธิ์ไทย
หน่วยที่ 10 สัมมนาด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเพื่องานวิชาการ ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ
หน่วยที่ 11 สัมมนาด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเพื่องานบริการ ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์ 
หน่วยที่ 12 สัมมนาด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเพื่อการศึกษาในระบบโรงเรียน ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ
หน่วยที่ 13 สัมมนาด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเพื่อการศึกษานอกระบบโรงเรียน ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สารีพันธ์ ศุกวรรณ
หน่วยที่ 14 สัมมนาด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเพื่อการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ
หน่วยที่ 15 การสัมมนาด้านการเผยแพร่ด้วยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์

27705 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เล่ม 1

800 บาท

27705 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Educational Technology and Communication in Human Resource Development) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 800 บาท (ISBN 978-616-505-977-0) เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 700 บาท (ISBN 978-616-160-000-6)
หน่วยที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์   
หน่วยที่ 2 อนาคตทัศน์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาสำหรับการพัฒนาทรัพยากรณ์มนุษย์ ผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์  
หน่วยที่ 3 พัฒนาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาในการพ้ฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง รองศาตราจารย์ ดร.ทิพย์เกสร บุญอำไพ อาจารย์ ดร.ทวีว้ฒน์ วัฒนกุลเจริญ
หน่วยที่ 4 ยุคสังคมข่าวสารกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.นิคม ทาแดง อาจารย์ ดร.ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์ 
หน่วยที่ 5 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการพัฒนาตนเอง ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์ 
หน่วยที่ 6 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการศีกษาเล่าเรียน ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กุมุท รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์ 
หน่วยที่ 7 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการฝึกอบรม ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.ทวีว้ฒน์ วัฒนกุลเจริญ รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา โตโพธิ์ไทย
หน่วยที่ 8 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้วยการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษา ผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์   รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ เรืองสุวรรณ

27705 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เล่ม 2

700 บาท

27705 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Educational Technology and Communication in Human Resource Development) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 800 บาท (ISBN 978-616-505-977-0) เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 700 บาท (ISBN 978-616-160-000-6)
หน่วยที่ 9 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์เสน่ห์ จุ้ยโต
หน่วยที่ 10 แหล่งวิทยาการสำหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์
หน่วยที่ 11 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.ทวีว้ฒน์ วัฒนกุลเจริญ
หน่วยที่ 12 การศึกษาทางไกลกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์  
หน่วยที่ 13 การจัดการความรู้กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง
หน่วยที่ 14 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาสำหรับการพัฒนาทรัพยากรณ์มนุษย์ตามวิถีไทย ผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์  
หน่วยที่ 15 กรณีศึกษาการประยุกต์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา โตโพธิ์ไทย

27706 เทคโนโลยีและสื่อสารการสอนและการฝึกอบรม เล่ม 1

700 บาท

27706 เทคโนโลยีและสื่อสารการสอนและการฝึกอบรม เล่ม 2

800 บาท

27707 การจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อศึกษา เล่ม 1

800 บาท

27707 การจัดการงานเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา (Educational Technology and Communication Management) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 800 บาท (ISBN 978-616-160-347-2) เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 700 บาท (ISBN 978-616-160-386-1) แนวการศึกษา ราคา 300 บาท
หน่วยที่ 1 สามัญทัศน์การจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผู้แต่ง ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์
หน่วยที่ 2 ระบบการจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผู้แต่ง ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์
หน่วยที่ 3 พลวัตการจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผู้แต่ง ผศ.ดร.ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ
หน่วยที่ 4 การวางแผนงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์
หน่วยที่ 5 การจัดหน่วยงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.ทิพย์เกสร บุญอำไพ
หน่วยที่ 6 การจัดบุคลากรงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผู้แต่ง รศ.สาธิต วิมลคุณารักษ์
หน่วยที่ 7 การอำนวยการงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผู้แต่ง ผู้แต่ง รศ.ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง ผศ.ดร.ประศักดิ์ หอมสนิท
หน่วยที่ 8 การสื่อสาร การประสานงาน และการควบคุมงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์

27707 การจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อศึกษา เล่ม 2

700 บาท

27707 การจัดการงานเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา (Educational Technology and Communication Management) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 800 บาท (ISBN 978-616-160-347-2) เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 700 บาท (ISBN 978-616-160-386-1) แนวการศึกษา ราคา 300 บาท
หน่วยที่ 9 การจัดสรรทรัพยากรสำหรับงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.ทิพย์เกสร บุญอำไพ
หน่วยที่ 10 การรายงานการจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผู้แต่ง ศ.ดร.พงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ
หน่วยที่ 11 การประเมินและติดตามผลการจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง ผศ.ดร.ประศักดิ์ หอมสนิท
หน่วยที่ 12 การจัดการองค์กรทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผู้แต่ง ผศ.ดร.ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์
หน่วยที่ 13 การพัฒนาบุคลากรองค์กรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาโดยกระบวนการโครงการพัฒนาจากกรณีงาน ผู้แต่ง รศ.ดร.วรางคณา โตโพธิ์ไทย
หน่วยที่ 14 รายกรณีตัวอย่างการจัดการงานเทคโนโลยีระดับท้องถิ่น และระดับนานาชาติ ผู้แต่ง รศ.ดร.นิคม ทาแดง ผศ.ดร.ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์
หน่วยที่ 15 วิสัยทัศน์การจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผู้แต่ง ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์

27711 การจัดระบบทางการศึกษาศึกษา เล่ม 1

200 บาท

27711 การจัดระบบทางการศึกษา (Systems Approach in Educational) พิมพ์ครั้งแรก 2536 พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ.2553 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-2) ราคา 200 บาท (ISBN 978-974-613-912-0) เล่ม 2 (หน่วยที่ 3-6) ราคา 400 บาท (ISBN 978-974-613-936-6) เล่ม 3 (หน่วยที่ 7-10) ราคา 400 บาท (ISBN 978-974-613-937-3) เล่ม 4 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 978-974-613-939-7) แนวการศึกษา ราคา 300 บาท
หน่วยที่ 1 ระบบและการจัดระบบ ผู้แต่ง ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ อ.ดร.เชาวเลิศ เลิศชโลฬาร
หน่วยที่ 2 สู่การจัดระบบทางการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.เปรื่อง กุมุท ผศ.ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์

27711 การจัดระบบทางการศึกษาศึกษา เล่ม 2

400 บาท

27711 การจัดระบบทางการศึกษา (Systems Approach in Educational) พิมพ์ครั้งแรก 2536 พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ.2553 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-2) ราคา 200 บาท (ISBN 978-974-613-912-0) เล่ม 2 (หน่วยที่ 3-6) ราคา 400 บาท (ISBN 978-974-613-936-6) เล่ม 3 (หน่วยที่ 7-10) ราคา 400 บาท (ISBN 978-974-613-937-3) เล่ม 4 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 978-974-613-939-7) แนวการศึกษา ราคา 300 บาท
หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์ระบบทางการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.นิคม ทาแดง ผศ.ทิพย์เกสร บุญอำไพ
หน่วยที่ 4 การสังเคราะห์ระบบทางการศึกษา ผู้แต่ง ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์
หน่วยที่ 5 การสร้างแบบจำลองระบบทางการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.นิคม ทาแดง
หน่วยที่ 6 การทดสอบและประเมินระบบทางการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.ปรีชา วิหคโต

27711 การจัดระบบทางการศึกษาศึกษา เล่ม 3

400 บาท

27711 การจัดระบบทางการศึกษา (Systems Approach in Educational) พิมพ์ครั้งแรก 2536 พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ.2553 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-2) ราคา 200 บาท (ISBN 978-974-613-912-0) เล่ม 2 (หน่วยที่ 3-6) ราคา 400 บาท (ISBN 978-974-613-936-6) เล่ม 3 (หน่วยที่ 7-10) ราคา 400 บาท (ISBN 978-974-613-937-3) เล่ม 4 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 978-974-613-939-7) แนวการศึกษา ราคา 300 บาท
หน่วยที่ 7 การจัดระบบทางการศึกษาในระบบโรงเรียน ผู้แต่ง ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์
หน่วยที่ 8 การจัดระบบการศึกษานอกระบบโรงเรียน ผู้แต่ง รศ.ดร.สมประสงค์ วิทยเกียรติ รศ.ดร.สุมาลี สังข์ศรี
หน่วยที่ 9 การจัดระบบการศึกษามวลชน ผู้แต่ง รศ.วิจิตร ภักดีรัตน์
หน่วยที่ 10 การจัดระบบทางการศึกษายุคสังคมข่าวสาร ผู้แต่ง รศ.ดร.นิคม ทาแดง

27711 การจัดระบบทางการศึกษาศึกษา เล่ม 4

500 บาท

27711 การจัดระบบทางการศึกษา (Systems Approach in Educational) พิมพ์ครั้งแรก 2536 พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ.2553 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-2) ราคา 200 บาท (ISBN 978-974-613-912-0) เล่ม 2 (หน่วยที่ 3-6) ราคา 400 บาท (ISBN 978-974-613-936-6) เล่ม 3 (หน่วยที่ 7-10) ราคา 400 บาท (ISBN 978-974-613-937-3) เล่ม 4 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 978-974-613-939-7) แนวการศึกษา ราคา 300 บาท
หน่วยที่ 11 การออกแบบระบบทางการศึกษา ผู้แต่ง ศ.ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี
หน่วยที่ 12 การออกแบบระบบการเรียนการสอน ผู้แต่ง ศ.ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี
หน่วยที่ 13 การออกแบบระบบการฝึกอบรม ผู้แต่ง รศ.ดร.เปรื่อง กุมุท ผศ.ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์
หน่วยที่ 14 การบริหารและควบคุมระบบทางการศึกษา ผู้แต่ง ผศ.ทิพย์เกสร บุญอำไพ
หน่วยที่ 15 การเผยแพร่ระบบทางการศึกษา ผู้แต่ง ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ รศ.ดร.ไชยศ เรืองสุวรรณ

27712 เทคโนโลยีและสื่อสารการสอน เล่ม 1

800 บาท

27712 เทคโนโลยีและสื่อสารการสอน เล่ม 2

700 บาท

27713 การจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เล่ม 1

800 บาท

27713 การจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (Educational Technology and Communication Management)  เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2550   (หน่วยที่ 1-8) ราคา 800 บาท (ISBN 978-974-980-346-2) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2551   (หน่วยที่ 9-13) ราคา 500 บาท (ISBN 978-974-109-809-5) เล่ม 3 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2551 (หน่วยที่ 14-15) ราคา 200 บาท (ISBN 978-974-303-174-8) แนวการศึกษา ราคา 300 บาท
หน่วยที่ 1 แนวคิดการจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผู้แต่ง ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์
หน่วยที่ 2 ระบบการจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผู้แต่ง ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์
หน่วยที่ 3 มิติการจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.สมพงษ์ แตงตาด
หน่วยที่ 4 การวางแผนงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์
หน่วยที่ 5 การจัดหน่วยงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.ทิพย์เกสร บุญอำไพ
หน่วยที่ 6 การจัดบุคลากรงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผู้แต่ง รศ.สาธิต วิมลคุณารักษ์
หน่วยที่ 7 การอำนวยการงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง ผศ.ดร.ประศักดิ์ หอมสนิท
หน่วยที่ 8 การสื่อสาร การประสานงาน และการควบคุมงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์

27713 การจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เล่ม 2

500 บาท

27713 การจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (Educational Technology and Communication Management)  เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2550   (หน่วยที่ 1-8) ราคา 800 บาท (ISBN 978-974-980-346-2) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2551   (หน่วยที่ 9-13) ราคา 500 บาท (ISBN 978-974-109-809-5) เล่ม 3 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2551 (หน่วยที่ 14-15) ราคา 200 บาท (ISBN 978-974-303-174-8) แนวการศึกษา ราคา 300 บาท
หน่วยที่ 9 การจัดสรรทรัพยากรสำหรับงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.ทิพย์เกสร บุญอำไพ
หน่วยที่ 10 การรายงานการจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผู้แต่ง ศ.ดร.พงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ
หน่วยที่ 11 การประเมินและติดตามผลการจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง ผศ.ดร.ประศักดิ์ หอมสนิท
หน่วยที่ 12 รายกรณีตัวอย่างการจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาระดับท้องถิ่น ผู้แต่ง ร.ดร.บุญเลิศ ส่องสว่าง
หน่วยที่ 13 รายกรณีตัวอย่างการจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาระดับชาติ ผู้แต่ง รศ.ดร.สมพงษ์ แตงตาด

27713 การจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เล่ม 3

200 บาท

27713 การจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (Educational Technology and Communication Management)  เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2550   (หน่วยที่ 1-8) ราคา 800 บาท (ISBN 978-974-980-346-2) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2551   (หน่วยที่ 9-13) ราคา 500 บาท (ISBN 978-974-109-809-5) เล่ม 3 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2551 (หน่วยที่ 14-15) ราคา 200 บาท (ISBN 978-974-303-174-8) แนวการศึกษา ราคา 300 บาท
หน่วยที่ 14 รายกรณีตัวอย่างการจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาระดับนานาชาติ ผู้แต่ง รศ.ดร.นิคม ทาแดง
หน่วยที่ 15 แนวโน้มการจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผู้แต่ง ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์

27732 สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพื่อการศึกษา เล่ม 1

800 บาท

27732 สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพื่อการศึกษา (Electronic and Tele-Communication Media in Education) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2553 เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 800 บาท (ISBN 978-616-505-153-8) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 700 บาท (ISBN 978-616-505-154-5)  
หน่วยที่ 1  สังคมสารสนเทศกับการศึกษาไทย ผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยง พรหมวงศ์
หน่วยที่ 2  การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์กับการศึกษา ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ
หน่วยที่ 3  การสื่อสารโทรคมนาคมกับการศึกษา ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์
หน่วยที่ 4  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับการศึกษา ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ แตงตาด 
หน่วยที่ 5  การสื่อสารใช้สายกับการศึกษา ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สฤษดิ์พงษ์ ลิมปิษเฐียร
หน่วยที่ 6  การสื่อสารไร้สายกับการศึกษา ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สฤษดิ์พงษ์ ลิมปิษเฐียร. 
หน่วยที่ 7  วิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ
หน่วยที่ 8  วิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์เกสร บุญอำไพ

27732 สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพื่อการศึกษา เล่ม 2

700 บาท

27732 สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพื่อการศึกษา (Electronic and Tele-Communication Media in Education) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2553 เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 800 บาท (ISBN 978-616-505-153-8) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 700 บาท (ISBN 978-616-505-154-5)  
หน่วยที่ 9  โทรศัพท์เพื่อการศึกษา ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิศ ภู่ศิริ
หน่วยที่ 10 ไมโครเวฟและดาวเทียมเพื่อการศึกษา ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ
หน่วยที่ 11 การประยุกต์สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพื่อการศึกษา ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ แตงตาด  
หน่วยที่ 12 สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมสำหรับการศึกษารูปนัย ผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์
หน่วยที่ 13 สื่ออิเล็กทรอนิกส์และคมนาคมเพื่อการฝึกอบรม ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ (มั่นสกุล)คล้ายสังข์ อาจารย์ ดร.ประกอบ กรณีกิจ
หน่วยที่ 14 สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.นิคม ทาแดง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หทัยรัตน์ เทียนศรี
หน่วยที่ 15 การประเมินสื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพื่อการศึกษา ผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์

27741 เทคโนโลยีและสื่อสารศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เล่ม 1

700 บาท

27741 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Educational Technology and Communications in Human Resource Development) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2536 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ.2553 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท (ISBN 978-974-642-269-7) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท (ISBN 978-974-642-297-0) แนวการศึกษา ราคา 300 บาท (ISBN 978-974-642-300-7)
หน่วยที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงค์
หน่วยที่ 2 ผลกระทบของเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วิหคโต
หน่วยที่ 3 พัฒนาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาตราจารย์ ทิพย์เกสร บุญอำไพ
หน่วยที่ 4 แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ เพรสคอทท์ 
หน่วยที่ 5 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการพัฒนาตนเอง ผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี  
หน่วยที่ 6 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการศึกษาเล่าเรียน ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กุมุท 
หน่วยที่ 7 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการฝึกอบรม ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ เสน่ห์ จุ้ยโต

27741 เทคโนโลยีและสื่อสารศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เล่ม 2

800 บาท

27741 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Educational Technology and Communications in Human Resource Development) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2536 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ.2553 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท (ISBN 978-974-642-269-7) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท (ISBN 978-974-642-297-0) แนวการศึกษา ราคา 300 บาท (ISBN 978-974-642-300-7)
หน่วยที่ 8 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษา ผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงค์ รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ เรืองสุวรรณ
หน่วยที่ 9 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการจัดการด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ เสน่ห์ จุ้ยโต
หน่วยที่ 10 แหล่งวิทยบริการสำหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วาสนา ทวีกุลทรัพย์
หน่วยที่ 11 คอมพิวเตอร์กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี  
หน่วยที่ 12 การศึกษาทางไกลกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงค์
หน่วยที่ 13 โทรคมนาคมกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงค์ รองศาสตราจารย์ วิจิตร ภักดีรัตน์
หน่วยที่ 14 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคสังคมข่าวสาร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.นิคม ทาแดง
หน่วยที่ 15 กรณีการประยุกต์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.นิคม ทาแดง

27744 เทคโนโลยีและสื่อสารการฝึกอบรม เล่ม 1

700 บาท

27744 เทคโนโลยีและสื่อสารการฝึกอบรม (Technology and Communications in Training) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2537 เล่ม 1พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2547  (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท (ISBN 978-974-645-605-0) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2552  (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท (ISBN 978-974-645-606-7) แนวการศึกษา ราคา 300 บาท
หน่วยที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีและสื่อสารการฝึกอบรม ผู้แต่ง ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ 
หน่วยที่ 2 พฤติกรรมการฝึกอบรม ผู้แต่ง รศ.ดร.ปรีชา วิหคโต
หน่วยที่ 3 วิธีการจัดระบบและออกแบบการฝึกอบรม ผู้แต่ง ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ รศ.ดร.เปรื่อง กุมุท
หน่วยที่ 4 วิธีการสื่อสารฝึกอบรมแบบกลุ่มใหญ่ ผู้แต่ง ผศ.วาสนา ทวีกุลทรัพย์
หน่วยที่ 5 วิธีการและสื่อสารฝึกอบรมแบบกลุ่มเล็ก ผู้แต่ง รศ.ดร.เปรื่อง กุมุท
หน่วยที่ 6 วิธีการและสื่อสารการฝึกอบรมแบบรายกรณี เกม และสถาณการณ์จำลอง ผู้แต่ง รศ.ดร.ชูศักดิ์ เพรสคอทท์
หน่วยที่ 7 วิธีการและสื่อสารฝึกอบรมในสถาณการณ์จริง ผู้แต่ง ผศ.ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง

27744 เทคโนโลยีและสื่อสารการฝึกอบรม เล่ม 2

800 บาท

27744 เทคโนโลยีและสื่อสารการฝึกอบรม (Technology and Communications in Training) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2537 เล่ม 1พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2547  (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท (ISBN 978-974-645-605-0) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2552  (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท (ISBN 978-974-645-606-7) แนวการศึกษา ราคา 300 บาท
หน่วยที่ 8 วิธีการและสื่อการฝึกอบรมแบบโครงการและแบบแก้ปัญหา รศ.ดร.นิคม ทาแดง
หน่วยที่ 9 วิธีการและสื่อการฝึกอบรมแบบการพัฒนาโครงการจากกรณีงาน ผู้แต่ง ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์
หน่วยที่ 10 วิธีการและสื่อการฝึกอบรมทางไกล ผู้แต่ง รศ.ดร.นิคม ทาแดง
หน่วยที่ 11 ชุดฝึกอบรม ผู้แต่ง ศ.ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี
หน่วยที่ 12 ศูนย์ฝึกอบรม ผู้แต่ง ผศ.ดร.ธนิศ ภู่ศิริ
หน่วยที่ 13 องค์กรการฝึกอบรมขนาดเล็ก ผู้แต่ง รศ.ดร.สาโรจน์ แพ่งยัง
หน่วยที่ 14 องค์กรการฝึกอบรมเฉพาะกิจ ผู้แต่ง ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ อ.อุดม มุ่งเกษม
หน่วยที่ 15 การประเมิณการฝึกอบรม รศ.ดร.ปรีชา วิหคโต

27752 สัมมนาการวิจัยและทฤษฏีทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เล่ม 1

700 บาท

27752 สัมมนาการวิจัยและทฤษฎีทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (Seminar in Research and Theories in Educational Technology and Communications) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2536 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2541  เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท (ISBN 978-974-642-292-5) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท (ISBN 978-974-642-293-2)  
หน่วยที่ 1 สัมมนาการวิจัยและทฤษฎีด้านการจัดระบบและออกแบบระบบทางการศึกษา ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประศักดิ์ หอมสนิท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง
หน่วยที่ 2 สัมมนาการวิจัยและทฤษฎีด้านการเรียนรู้ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วิหคโต
หน่วยที่ 3 สัมมนาการวิจัยและทฤษฎีด้านการสอน ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วิหคโต
หน่วยที่ 4 สัมมนาการวิจัยและทฤษฎีด้านบริการการศึกษา ผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี 
หน่วยที่ 5 สัมมนาการวิจัยและทฤษฎีด้านการศึกษารายบุคคล ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.นิคม ทาแดง
หน่วยที่ 6 สัมมนาการวิจัยและทฤษฎีด้านการศึกษาแบบกลุ่ม ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กุมุท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วาสนา ทวีกุลทรัพย์ 
หน่วยที่ 7 สัมมนาการวิจัยและทฤษฎีด้านการศึกษามวลชน ผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา ทวีกุลทรัพย์

27752 สัมมนาการวิจัยและทฤษฏีทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เล่ม 2

800 บาท

27752 สัมมนาการวิจัยและทฤษฎีทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (Seminar in Research and Theories in Educational Technology and Communications) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2536 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2541  เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท (ISBN 978-974-642-292-5) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท (ISBN 978-974-642-293-2)  
หน่วยที่ 8 สัมมนาการวิจัยและทฤษฎีด้านผู้ส่งสารทางการศึกษา ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิพย์เกสร บุญอำไพ
หน่วยที่ 9 สัมมนาการวิจัยและทฤษฎืด้านเนื้อหาสารทางการศึกษา ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.วารินทร์ รัศมีพรหม
หน่วยที่ 10 สัมมนาการวิจัยและทฤษฎีด้านสื่อและช่องทางการสื่อสารทางการศึกษา ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วาสนา ทวีกุลทรัพย์
หน่วยที่ 11 สัมมนาการวิจัยและทฤษฎีด้านผู้รับสารทางการศึกษา ผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี รองศาสตราจารย์ ดร.วารินทร์ รัศมีพรหม  
หน่วยที่ 12 สัมมนาการวิจัยและทฤษฎีด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษา ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ เรืองสุวรรณ รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วิหคโต
หน่วยที่ 13 สัมมนาการวิจัยและทฤษฎีด้านการจัดการการเรียนการสอน ผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์
หน่วยที่ 14 สัมมนาการวิจัยและทฤษฎีด้านการประเมินทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี
หน่วยที่ 15 การประมวลขอบข่ายและสถานภาพการวิจัยและทฤษฎ๊ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์

27799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เล่ม 1

600 บาท

27799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (Professional Experience in Educational Technology and Communications) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2538 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2549 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-6) ราคา 600 บาท (ISBN 978-974-614-551-0) เล่ม 2 (หน่วยที่ 7-11) ราคา 500 บาท (ISBN 978-974-614-552-7) เล่ม 3 (หน่วยที่ 12-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-974-614-552-7) แนวการศึกษา ราคา 300 บาท
หน่วยที่ 1 สามัญทัศน์เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา ผู้แต่ง ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ 
หน่วยที่ 2 การพัฒนาบุคคลิกภาพนักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.ปรีชา วิหคโต อ.ดร.บุญเลิศ ส่องสว่าง
หน่วยที่ 3 การพัฒนามนุษย์สัมพันธ์นักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.ปรีชา วิหคโต
หน่วยที่ 4 การพัฒนาการทำงานเป็นทีมของนักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผู้แต่ง อ.ดร.บุญเลิศ ส่องสว่าง
หน่วยที่ 5 การพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับนักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.เปรื่อง กุมุท รศ.ดร.นิคม ทาแดง
หน่วยที่ 6 การพัฒนาคุณธรรมนักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.นิคม ทาแดง

27799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เล่ม 2

500 บาท

27799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (Professional Experience in Educational Technology and Communications) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2538 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2549 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-6) ราคา 600 บาท (ISBN 978-974-614-551-0) เล่ม 2 (หน่วยที่ 7-11) ราคา 500 บาท (ISBN 978-974-614-552-7) เล่ม 3 (หน่วยที่ 12-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-974-614-552-7) แนวการศึกษา ราคา 300 บาท
หน่วยที่ 7 การผลิตสื่อทัศนะ ผู้แต่ง รศ.สมเชาว์ เนตรประเสริฐ
หน่วยที่ 8 การผลิตสไลด์มัลติวิชั่น ผู้แต่ง รศ.สุนันท์ ปัทมาคม ผศ.ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง
หน่วยที่ 9 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและเทปบันทึกเสียง ผู้แต่ง รศ.วาสนา ทวีกุลทรัพย์
หน่วยที่ 10 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์และเทปบันทึกภาพ ผู้แต่ง ผศ.ดร.จันทร์พิมพ์ สายสมร รศ.วาสนา ทวีกุลทรัพย์
หน่วยที่ 11 การผลิตคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผู้แต่ง รศ.ดร.ชูศักดิ์ เพรสคอทท์

27799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เล่ม 3

400 บาท

27799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (Professional Experience in Educational Technology and Communications) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2538 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2549 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-6) ราคา 600 บาท (ISBN 978-974-614-551-0) เล่ม 2 (หน่วยที่ 7-11) ราคา 500 บาท (ISBN 978-974-614-552-7) เล่ม 3 (หน่วยที่ 12-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-974-614-552-7) แนวการศึกษา ราคา 300 บาท
หน่วยที่ 12 การจัดทำโครงการหน่วยงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผู้แต่ง ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์
หน่วยที่ 13 การจัดตั้งองค์กรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผู้แต่ง ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์
หน่วยที่ 14 การจัดการองค์กรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผู้แต่ง ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์
หน่วยที่ 15 การพัฒนาบุคลากรทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผู้แต่ง ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์

29701 สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เล่ม 1

800 บาท

29701 สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (Seminar in Science Curriculum and Instruction) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565   พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565  เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 800 บาท ISBN 978-616-162-835-2  เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 700 บาท ISBN 978-616-162-795-9   แนวการศึกษา (หน่วยที่ 1-15)  ราคา 300 บาท  ISBN 978-616-162-859- 8
หน่วยที่ 1. วิทยาศาสตร์ศึกษาและทัศนะทางวิทยาศาสตร์ศึกษา  ผู้แต่ง รศ.ดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา
หน่วยที่ 2. ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์กับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.ทรงพล ผดุงพัฒนากูล
หน่วยที่ 3. สมรรถนะทางวิทยาศาสตร์  ผู้แต่ง รศ.ดร.สุจินต์ วิศวธีรานนท์
หน่วยที่ 4. การปฏิรูปหลักสูตรวิทยาศาสตร์  ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.ทรงพล ผดุงพัฒนากูล
หน่วยที่ 5. การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์  ผู้แต่ง รศ.ดร.ดวงเดือน สุวรรณจินดา
หน่วยที่ 6. การนำหลักสูตรวิทยาศาสตร์ไปใช้และการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตร์  ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.ทรงพล ผดุงพัฒนากูล
หน่วยที่ 7. ทฤษฎีการเรียนรู้และศาสตร์การสอนกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ผู้แต่ง รศ.ดร.นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์
หน่วยที่ 8. การพัฒนาความฉลาดรู้ทางวิทยาศาสตร์  ผู้แต่ง รศ.ดร.จุฬารัตน์ ธรรมประทีป

29701 สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เล่ม 2

700 บาท

29701 สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (Seminar in Science Curriculum and Instructionปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565   พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565  เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8ราคา 800 บาท ISBN 978-616-162-835-2  เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15ราคา 700 บาท ISBN 978-616-162-795-9   แนวการศึกษา (หน่วยที่ 1-15)  ราคา 300 บาท  ISBN 978-616-162-859- 8
หน่วยที่ 9 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมและบริบท ผู้แต่ง ผศ.ดร.จรรยา ดาสา รศ.ดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ
หน่วยที่ 10 การจัดการเรียนรู้โดยการบูรณาการในวิชาวิทยาศาตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ปัฐมาภรณ์ พิมพ์ทอง
หน่วยที่ 11 การพัฒนาครูวิทยาศาตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.จุฬารัตน์ ธรรมประทีป
หน่วยที่ 12 การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.จีระวรรณ เกษสิงห์
หน่วยที่ 13 สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุทธิดา จำรัส    
หน่วยที่ 14 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์
หน่วยที่ 15 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา

29702 หลักการและทฤษฏีการศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพครู เล่ม 1

500 บาท

29702 หลักการและทฤษฎีการศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพครู (Principles and Theories of Education for Teaching Profession) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-160-830-9) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-160-854-5) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-160-855-2) แนวการศึกษา 300 บาท
หน่วยที่ 1 ปรัชญา ทฤษฎีและแนวคิดทางการศึกษา ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์
หน่วยที่ 2 บริบทของการศึกษา ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.ดรุณี จำปาทอง (ผู้รวบรวมและเรียบเรียง) รองศาสตราจารย์ภณิดา มาประเสริฐ (ผู้เขียนเดิม)
หน่วยที่ 3 ระบบการจัดการศึกษาของไทย ผู้แต่ง รองศาตราจารย์ ดร.นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์ (ผู้รวบรวมและเรียบเรียง) อาจารย์สุชาติ วงศ์สุวรรณ รองศาสตราจารย์ธนรัชฏ์ ศิริสวัสดิ์ (ผู้เขียนเดิม)
หน่วยที่ 4 ระบบการจัดการศึกษาของต่างประเทศ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร. นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์ (ผู้รวบรวมและเรียบเรียง) รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี หรดาล รองศาสตราจารย์ ธนรัชฏ์ ศิริสวัสดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ เนาวบุตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร (ผู้เขียนเดิม)
หน่วยที่ 5 การศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนและแนวโน้มทางการศึกษา ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน พินสุวรรณ์ 

29702 หลักการและทฤษฏีการศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพครู เล่ม 2

500 บาท

29702 หลักการและทฤษฎีการศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพครู (Principles and Theories of Education for Teaching Profession) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-160-830-9) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-160-854-5) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-160-855-2) แนวการศึกษา 300 บาท
หน่วยที่ 6 จิตวิทยาพื้นฐานและจิตวิทยาพัฒนาการ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วิหคโต 
หน่วยที่ 7 จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาการแนะแนวและการปรึกษา ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วิหคโต
หน่วยที่ 8 การจัดการศึกษาที่สนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนลักษณะพิเศษ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ประจวบจิตร คำจัตุรัส (ผู้รวบรวมและเรียบเรียง) รองศาสตราจารย์ ดร.ประดินันท์ อุปรมัย รองศาสตราจารย์ ดร.พันทิพา อุทัยสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ บุญอุรพีภิญโญ (ผู้เขียนเดิม)
หน่วยที่ 9 การใข้ภาษาไทยในวิชาชีพครู ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์วรรณา บัวเกิด (ผู้รวบรวมและเรียบเรียง) รองศาสตราจารย์วรรณา บัวเกิด (ผู้เขียนเดิม)
หน่วยที่ 10 การใข้ภาษาอังกฤษในวิชาชีพครู ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ตันธสุรเศรษฐ รองศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์ เจียรกูล รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ รองศาสตราจารย์ผุสดี กุฏอินทร์ (ผู้รวบรวมและเรียบเรียง) รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธุ์ เวสสะโกศล รองศาสตราจารย์ ดร.วิภา ฌานวังศะ รองศาสตราจารย์ ดร.อลิสา วานิชดี รองศาสตราจารย์กุสุมาลย์ รชตะนันท์ รองศาสตราจารย์ลภา จินตนเสรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตศจี พิบูลนครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฑะณัน จันทรุพันธุ์ อาจารย์ดอริส โกลด์ วิบุลศิลป์ อาจารย์มยุรี สุขวิวัฒน์ อาจารย์ John Paul Fieg อาจารย์ Christopher Cleary (ผู้เขียนเดิม)

29702 หลักการและทฤษฏีการศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพครู เล่ม 3

500 บาท

29702 หลักการและทฤษฎีการศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพครู (Principles and Theories of Education for Teaching Profession) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-160-830-9) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-160-854-5) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-160-855-2) แนวการศึกษา 300 บาท
หน่วยที่ 11 นวัฒกรรมการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศในวิชาชีพครู ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์  
หน่วยที่ 12 กฎหมาย หลักธรรมาภิบาล คุณธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพครู ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ วิศวธีรานนท์ (ผู้ปรับปรุงและเรียบเรียง) รองศาสตราจารย์ภณิดา มาประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริลักษณ์ รัตนาพันธ์ (ผู้เขียนเดิม)
หน่วยที่ 13 มาตรฐานวิชาชีพครูและสมรรถนะครู ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬารัตน์ ธรรมประทีป (ผู้รวบรวมและเรียบเรียง) รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาพรรณ เอี่ยมสุภาษิต รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ รองศาสตราจารย์วรรณา บัวเกิด รองศาสตราจารย์อุษาวดี จันทรสนธิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬารัตน์ ธรรมประทีป (ผู้เขียนเดิม)
หน่วยที่ 14 วิถีครู ความเป็นครู และการพัฒนาวิชาชีพครู ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน พินสุวรรณ์ (ผู้รวบรวมและเรียบเรียง) รองศาสตราจารย์ภณิตา มาประเสริฐ (ผู้เขียนเดิม)
หน่วยที่ 15 การประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้ ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬารัตน์ ธรรมประทีป (ผู้รวบรวมและเรียบเรียง) รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาพรรณ เอี่ยมสุภาษิต รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณ๊ สังขะตะวรรธน์ รองศาสตราจารย์ธนรัชฏ์ ศิริสวัสดิ์ รองศาสตราจารย์อุษาวดี จันทรสนธิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ จีนะวัฒน์ (ผู้เขียนเดิม)

29703 สารัตถะและวิทยวิธีธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ เล่ม 1

500 บาท

29703 สารัตถะและวิทยวิธีธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ เล่ม 2

500 บาท

29703 สารัตถะและวิทยวิธีธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ เล่ม 3

500 บาท

29704 สื่อ นวัตกรรม และการวัดและประเมินการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เล่ม 1

500 บาท

29704 สื่อ นวัตกรรม และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (Media, Innovation, and Measurement and Evaluation in Science Learning) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-161-241-2) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-161-287-0) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-161-305-1) แนวการศึกษา ราคา 300 บาท
หน่วยที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับสื่อและนวัตกรรมทางการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ธนิศ ภู่ศิริ
หน่วยที่ 2 สื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนชีววิทยา ผู้แต่ง ผศ.ดร.ดวงเดือน พินสุวรรณ์
หน่วยที่ 3 สื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเคมี ผู้แต่ง รศ.ดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา
หน่วยที่ 4 สื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนฟิสิกส์และดาราศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์
หน่วยที่ 5 สื่อการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ในการสอนวิทยาศาสตร์จำแนกตามวิธีสอน ผู้แต่ง รศ.ดร.นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์

29704 สื่อ นวัตกรรม และการวัดและประเมินการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เล่ม 2

500 บาท

29704 สื่อ นวัตกรรม และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (Media, Innovation, and Measurement and Evaluation in Science Learning) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-161-241-2) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-161-287-0) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-161-305-1) แนวการศึกษา ราคา 300 บาท
หน่วยที่ 6 การผลิตและใช้ชุดการเรียนการสอนชุดฝึกทักษะกระบวนการ และชุดฝึกทักษะปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์
หน่วยที่ 7 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.จุฬารัตน์ ธรรมประทีป
หน่วยที่ 8 การสืบเสาะและการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้แต่ง ผศ.ดร.จุฬารัตน์ ธรรมประทีป
หน่วยที่ 9 การสร้างและการใช้สื่อเคลื่อนไหวโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ ผู้แต่ง อ.ดร.อิธิปัตย์ คลี่สุนทร อ.ดร.สุทธิดา จำรัส
หน่วยที่ 10 การผลิตและใช้สื่อวิทยาศาสตร์อย่างง่าย ผู้แต่ง ผศ.ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร รศ.ดร.นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์

29704 สื่อ นวัตกรรม และการวัดและประเมินการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เล่ม 3

500 บาท

29704 สื่อ นวัตกรรม และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (Media, Innovation, and Measurement and Evaluation in Science Learning) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-161-241-2) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-161-287-0) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-161-305-1) แนวการศึกษา ราคา 300 บาท
หน่วยที่ 11 ของเล่นและเกมทางวิทยาศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ อ.พิพัฒน์ คงทอง
หน่วยที่ 12 การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสื่อและนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ดวงเดือน พินสุวรรณ์
หน่วยที่ 13 การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และทักษะกระบวนการและการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.สมคิด พรมจุ้ย
หน่วยที่ 14 การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดความสามารถทางการคิดขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.สังวรณ์ งัดกระโทก
หน่วยที่ 15 การวัดและประเมิณคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ผู้แต่ง รศ.ดร.สมคิด พรมจุ้ย ผศ.ดร.สังวรณ์ งัดกระโทก