51107 ชีวเคมี โภชนศาสตร์ และโภชนบำบัดสำหรับพยาบาล เล่ม 1

250 บาท

51107 ชีวเคมี โภชนศาสตร์ และโภชนบำบัดสำหรับพยาบาล (Biochemistry, Nutrition and Diet Therapy For Nurses) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-162-724-9) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-162-731-7) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-162-733-1) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-162-738-6)
หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐานของโภชนาการสำหรับพยาบาล ผู้แต่ง รศ.ดร.ภารดี เต็มเจริญ ผศ.ดร.บุญศรี กิตติโชติพาณิชย์ อ.ภญ.ศรีนวล กรกชกร
หน่วยที่ 2 คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด และกรดนิวคลีอีก ผู้แต่ง รศ.ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย
หน่วยที่ 3 น้ำ วิตามิน และแร่ธาตุ ผู้แต่ง อ.อนัญญา ประดิษฐปรีชา
หน่วยที่ 4 ระบบย่อยอาหาร ผู้แต่ง รศ.ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย
หน่วยที่ 5 พลังงานจากอาหารในการดำรงชีวิต ผู้แต่ง อ.พิมพ์นภาณัท ศรีดอนไผ่ รศ.ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ

51107 ชีวเคมี โภชนศาสตร์ และโภชนบำบัดสำหรับพยาบาล เล่ม 2

250 บาท

51107 ชีวเคมี โภชนศาสตร์ และโภชนบำบัดสำหรับพยาบาล (Biochemistry, Nutrition and Diet Therapy For Nurses)  เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-162-724-9) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-162-731-7) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-162-733-1) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-162-738-6)
หน่วยที่ 6 การประเมินภาวะโภชนาการ ผู้แต่ง รศ.ดร.ภารดี เต็มเจริญ
หน่วยที่ 7 โภชนาการในวงจรชีวิต ผู้แต่ง รศ.ดร.ภารดี เต็มเจริญ
หน่วยที่ 8 โภชนบำบัดและอาหารแลกเปลี่ยน ผู้แต่ง อ.พิมพ์นภาณัท ศรีดอนไผ่ รศ.ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ
หน่วยที่ 9 โภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ผู้แต่ง อ.พรณิศา แสนบุญส่ง
หน่วยที่ 10 โภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยระบบทางเดินอาหาร ผู้แต่ง ผศ.ดร.บุญศรี กิตติโชติพาณิชย์

51107 ชีวเคมี โภชนศาสตร์ และโภชนบำบัดสำหรับพยาบาล เล่ม 3

250 บาท

51107 ชีวเคมี โภชนศาสตร์ และโภชนบำบัดสำหรับพยาบาล (Biochemistry, Nutrition and Diet Therapy For Nurses)  เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-162-724-9) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-162-731-7) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-162-733-1) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-162-738-6)
หน่วยที่ 11 โภชนบำบัดสำหรับโรคเบาหวาน โรคไต และการควบคุมน้ำหนัก ผู้แต่ง ผศ.ดร.บุญศรี กิตติโชติพาณิชย์
หน่วยที่ 12 โภชนบำบัดสำหรับโรคระบบภูมิคุ้มกันและมะเร็ง ผู้แต่ง อ.พรณิศา แสนบุญส่ง
หน่วยที่ 13 โภชนบำบัดสำหรับภาวะติดเชื้อ การผ่าตัด ไฟไหม้และน้ำร้อนลวก ผู้แต่ง อ.พรณิศา แสนบุญส่ง รศ.ดร.สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล
หน่วยที่ 14 การส่งเสริมโภชนาการในโรงเรียน โรงพยาบาล และสถานประกอบกิจการ ผู้แต่ง รศ.ดร.วศินา จันทรศิริ
หน่วยที่ 15 การส่งเสริมโภชนาการในครอบครัวและชุมชน ผู้แต่ง รศ.ดร.วศินา จันทรศิริ

51109 การพยาบาลพื้นฐานและการฝึกปฎิบัติการพยาบาล เล่ม 1

300 บาท

51109 การพยาบาลพื้นฐานและการฝึกปฏิบัติการพยาบาล (Fundamental Nursing and Practicum)  พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565   เล่ม 1  (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท  ISBN 978-616-162-830-7   เล่ม 2  (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท  ISBN 978-616-162-881-9   แบบฝึกปฏิบัติ  ราคา 30 บาท  ISBN  978-616-162-882-6
หน่วยที่ 1. แนวคิดการพยาบาลและหลักการการพยาบาลพื้นฐาน  ผู้แต่ง ผศ.ดร.ดลรัตน์ รุจิวัฒนากร
หน่วยที่ 2. การป้องกัน ควบคุมการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อ  ผู้แต่ง รศ.ดร.สมโภช รติโอฬาร  รศ.ดร.วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล
หน่วยที่ 3. การรับใหม่ การจำหน่าย การย้าย และการส่งต่อ  ผู้แต่ง ผศ.ศิริจิตร จันทร
หน่วยที่ 4. การซักประวัติและการตรวจร่างกาย  ผู้แต่ง พ.ต.หญิง ผศ.ดร.นภาเพ็ญ จันทขัมมา
หน่วยที่ 5. การประเมินสัญญาณชีพ ความเจ็บปวดและการพยาบาล  ผู้แต่ง ผศ.นิตยา สมบัติแก้ว
หน่วยที่ 6. การเก็บสิ่งส่งตรวจและสนับสนุนการตรวจวินิจฉัย  ผู้แต่ง รศ.ดร.วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล
หน่วยที่ 7. การดูแลด้านสุขวิทยาส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อม  ผู้แต่ง รศ.ดร.วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล  ผศ.ศิริจิตร จันทร

51109 การพยาบาลพื้นฐานและการฝึกปฎิบัติการพยาบาล เล่ม 2

450 บาท

51109 การพยาบาลพื้นฐานและการฝึกปฏิบัติการพยาบาล (Fundamental Nursing and Practicum)  พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565   เล่ม 1  (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท  ISBN 978-616-162-830-7   เล่ม 2  (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท  ISBN 978-616-162-881-9   แบบฝึกปฏิบัติ  ราคา 30 บาท  ISBN  978-616-162-882-6
หน่วยที่ 8. การตอบสนองความต้องการด้านอาหารและน้ำ  ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.สาวิตรี พรสินศิริรักษ์  รศ.ดร.มณี อาภานันทิกุล
หน่วยที่ 9. การตอบสนองความต้องการด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย การจัดท่า และการเคลื่อนย้าย  ผู้แต่ง รศ.ดร.วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล
หน่วยที่ 10. การตอบสนองความต้องการด้านการพักผ่อนและนอนหลับ  ผู้แต่ง รศ.พรทิพย์ กีระพงษ์  รศ.ดร.วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล
หน่วยที่ 11. การตอบสนองความต้องการด้านการขับถ่าย  ผู้แต่ง รศ.ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์
หน่วยที่ 12. การตอบสนองความต้องการด้านการหายใจและการให้ออกซิเจน  ผู้แต่ง รศ.ดร.วิไลวรรณ ทองเจริญ
หน่วยที่ 13. การบริหารยาและสารน้ำทางหลอดเลือดดำ  ผู้แต่ง ผศ.นิตยา สมบัติแก้ว
หน่วยที่ 14. การพยาบาลผู้รับบริการที่มีบาดแผล  ผู้แต่ง รศ.ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์
หน่วยที่ 15. การดูแลผู้รับบริการระยะท้าย ระยะใกล้ตายและเสียชีวิต  ผู้แต่ง ผศ.นิตยา สมบัติแก้ว

51201 มโนมติและกระบวนการพยาบาล เล่ม 1

300 บาท

51201 มโนมติและกระบวนการพยาบาล (Nursing Concept and Process) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2544 พิมพ์ครั้งที่ 13 พ.ศ.2553เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-6) ราคา 300 บาท (ISBN 9789746433693) เล่ม 2 (หน่วยที่ 7-15) ราคา 450 บาท (ISBN 9789741630981)แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท (ISBN 9789746433716)
หน่วยที่ 
1 กระบวนทัศน์ทางการพยาบาล ผู้แต่ง รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง
หน่วยที่ 
2 พัฒนาการวิชาชีพการพยาบาล ผู้แต่ง รศ.ดร.พรจันทร์ สุวรรณชาต ผศ.ดร.สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล
หน่วยที่ 
3 ศาสตร์ทางการ ผู้แต่ง รศ.ดร.กอบกุล พันธ์เจริญวรกุล
หน่วยที่ 
4 การปฏิบัติการพยาบาล ผู้แต่ง ศ.ดร.สมจิต หนุเจริญกุล รศ.ศรีนวล โอสถเสถียร
หน่วยที่ 
5 วิชาชีพการพยาบาลกับสังคม ผู้แต่ง รศ.ดร.จินตนา ยูนิพันธุ์
หน่วยที่ 
การพยาบาลกับพัฒนาการของชีวิต ผู้แต่ง รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง

51201 มโนมติและกระบวนการพยาบาล เล่ม 2

450 บาท

หน่วยที่ 7 การพยาบาลกับการส่งเสริมสุขภาพ ผู้แต่ง รศ.วิลาวัณย์ เสนารัตน์ ผศ.ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์
หน่วยที่ 8 การพยาบาลบุคคล ผู้แต่ง ผศ.ดร.อำภาพร พัววิไล
หน่วยที่ 9 การพยาบาลครอบครัว ผู้แต่ง รศ.ดร.รุจา ภูไพบูลย์
หน่วยที่ 10 การพยาบาลชุมชน ผู้แต่ง รศ.ดร.จริยาวัตร คมพยัคฆ์
หน่วยที่ 11 การประเมินภาวะสุขภาพ ผู้แต่ง รศ.ฟาริดา อิบราฮิม
หน่วยที่ 12 การวินิจฉัยทางการพยาบาล ผู้แต่ง รศ.ฟาริดา อิบราฮิม
หน่วยที่ 13 การวางแผนการพยาบาล ผู้แต่ง รศ.ฟาริดา อิบราฮิม
หน่วยที่ 14 การบำบัดทางการพยาบาล ผู้แต่ง รศ.ประคอง อินทรสมบัติ
หน่วยที่ 15 การประเมินผลการพยาบาล ผู้แต่ง ผศ.ดร.วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล อ.เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย

51304 ประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาล เล่ม 1

450 บาท

51304 ประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาล (Professional Experience in Nursing) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2548 เล่ม 1พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ.2554 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท (ISBN 9789746458740) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ.2554 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 9789746458757) แบบฝึกปฏิบัติราคา 30บาท (ISBN 9789746458771)
หน่วยที่ 1 ระบบบริการสุขภาพ ผู้แต่ง รศ.ดร.พูลสุข หิงคานนท์
หน่วยที่ 2 เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบบริการสุขภาพ ผู้แต่ง ศ.ดร.รุจา ภู่ไพบูลย์
หน่วยที่ 3 เศรษฐศาสตร์กับการบริการสุขภาพ ผู้แต่ง รศ.ดร.เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย
หน่วยที่ 4 ระบบบริหารจัดการทางการพยาบาล ผู้แต่ง อ.สุวรรณี ศรีจันทรอาภา
หน่วยที่ 5 การพัฒนาสู่ความเชี่ยวชาญการปฏิบัติการพยาบาล ผู้แต่ง รศ.ประคอง อินทรสมบัติ
หน่วยที่ 6 คุณภาพงานบริการพยาบาล ผู้แต่ง อ.เพ็ญจันทร์ แสนประสาน
หน่วยที่ 7 องค์กรวิชาชีพการพยาบาลกับการพัฒนาวิชาชีพ ผู้แต่ง รศ.พรจันทร์ สุวรรณชาต
หน่วยที่ 8 จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล ผู้แต่ง รศ.ดร.จินตนา ยูนิพันธุ์

51304 ประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาล เล่ม 2

300 บาท

51304 ประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาล (Professional Experience in Nursing) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2548 เล่ม 1พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ.2554 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท (ISBN 9789746458740) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ.2554 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 9789746458757) แบบฝึกปฏิบัติราคา 30บาท (ISBN 9789746458771)หน่วยที่ 9 ทักษะจำเป็นในการบริหารจัดการทางการพยาบาล 1 ผู้แต่ง รศ.ดร.พูลสุข หิงคานนท์
หน่วยที่ 10 ทักษะจำเป็นในการบริหารจัดการทางการพยาบาล2 ผู้แต่ง รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง ผศ.ดร.อรพรรณ โตสิงห์
หน่วยที่ 11 ทักษะจำเป็นในการบริหารจัดการทางการพยาบาล 3 ผู้แต่ง รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง ผศ.ดร.อรพรรณ โตสิงห์
หน่วยที่ 12 กฎหมายกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาล ผู้แต่ง ผศ.พิกุลทิพย์ หงษ์เหิร อ.ประภัสสร พงศ์พันธุ์พิศาล
หน่วยที่ 13 ประเด็นและแนวโน้มการศึกษาพยาบาล ผู้แต่ง รศ.พรจันทร์ สุวรรณชาต รศ.ดร.พูลสุข หิงคานนท์
หน่วยที่ 14ประเด็นและแนวโน้มการบริการพยาบาล ผู้แต่ง ผศ.ดร.วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล
หน่วยที่ 15 ประเด็นและแนวโน้มการวิจัยทางการพยาบาล ผู้แต่ง ผศ.ดร.สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล ศ.เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล

51309 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ เล่ม 1

250 บาท

51309 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ (Nursing Care the Family and Midwifery) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2554 (หน่วยที่ 1-6) ราคา 300 บาท (ISBN 9789746453851) เล่ม 2 (หน่วยที่ 7-10) ราคา 200 บาท (ISBN 9789746453868) เล่ม 3พิมพ์ครั้งที่ 10 พ.ศ.2554 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท (ISBN 9789746453875) แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท (ISBN 9789746453882)
หน่วยที่ 1. วิวัฒนาการและแนวคิดเกี่ยวกับการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.กอบกุล พันธ์เจริญวรกุล ผศ.ธิติมา จำปีรัตน์ รศ.ดร.พูลสุข หิงคานนท์
หน่วยที่ 2. การพยาบาลกับการส่งเสริมสุขภาพสตรีในระยะให้กำเนิดบุตร ผู้แต่ง ผศ.ดร.สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล ผศ.ศิริพร พงษ์โภคา
หน่วยที่ 3.การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง ผู้แต่ง ผศ.ดร.จันทิมา ขนบดี
หน่วยที่ 4. การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อนทางอายุกรรม ผู้แต่ง ผศ.ดร.สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล
หน่วยที่ 5. การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีปัญหาเฉพาะ ผู้แต่ง ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ เสรีเสถียร
หน่วยที่ 6. การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีการติดเชื้อ ผู้แต่ง รศ.ศรีนวล โอสถเสถียร

51309 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ เล่ม 2

250 บาท

51309 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ (Nursing Care the Family and Midwifery) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2554 (หน่วยที่ 1-6) ราคา 300 บาท (ISBN 9789746453851) เล่ม 2 (หน่วยที่ 7-10) ราคา 200 บาท (ISBN 9789746453868) เล่ม 3พิมพ์ครั้งที่ 10 พ.ศ.2554 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท (ISBN 9789746453875) แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท (ISBN 9789746453882)

หน่วยที่ 7 .การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อนเนื่องจากการตั้งครรภ์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.จันทิมา ขนบดี
หน่วยที่ 8 การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเลือดออก ผู้แต่ง ผศ.ดร.นิตยา สินสุกใส
หน่วยที่ 9 การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง ผู้แต่ง รศ.สุปราณี อัทธเสวี
หน่วยที่ 10. การพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะคลอดยากจากสาเหตุกำลังการคลอดและช่องทางคลอดผิดปกติ ผู้แต่ง รศ.สุปราณี อัทธเสวี

51309 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ เล่ม 3

300 บาท

51309 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ (Nursing Care the Family and Midwifery) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2554 (หน่วยที่ 1-6) ราคา 300 บาท (ISBN 9789746453851) เล่ม 2 (หน่วยที่ 7-10) ราคา 200 บาท (ISBN 9789746453868) เล่ม 3พิมพ์ครั้งที่ 10 พ.ศ.2554 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท (ISBN 9789746453875) แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท (ISBN 9789746453882)
หน่วยที่ 11. การพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะคลอดยากเนื่องจากส่วนนำของทารกผิดปกติและปัญหาด้านจิตสังคม ผู้แต่ง ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ เสรีเสถียร
หน่วยที่ 12. การพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะวิกฤติในระยะคลอด ผู้แต่ง รศ.ดร.ยุวดี วัฒนานนท์ อ.ดร.เอมพร รตินธร
หน่วยที่ 13. การพยาบาลผู้คลอดที่ได้รับการทำสูติศาสตร์หัตถการและการบรรเทาความเจ็บปวดในระยะคลอด ผู้แต่ง รศ.ดร.ยุวดี วัฒนานนท์
หน่วยที่ 14. การพยาบาลมารดาที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะหลังคลอด ผู้แต่ง รศ.เทียมศร ทองสวัสดิ์
หน่วยที่ 15. การพยาบาลทารกแรกเกิดที่บาดเจ็บจากการคลอด ความผิดปกติแต่กำเนิด และเจ็บป่วยหลังเกิดผู้แต่ง ผศ.กรองกาญจน์ ศิริภักดี