92322 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสหกรณ์ เล่ม 1

ราคา 350 บาท

92322 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสหกรณ์ เล่ม 2

ราคา 400 บาท

92423 วิธีการวิจัยทางสหกรณ์ เล่ม 1

ราคา 350 บาท

92423 วิธีการวิจัยทางสหกรณ์ เล่ม 2

ราคา 400 บาท

92424 การบริหารธุรกิจเฉพาะสหกรณ์ เล่ม 1

ราคา 250 บาท

92424 การบริหารธุรกิจเฉพาะสหกรณ์ เล่ม 2

ราคา 250 บาท

92424 การบริหารธุรกิจเฉพาะสหกรณ์ เล่ม 3

ราคา 250 บาท

92425 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจสหกรณ์ เล่ม 1

ราคา 350 บาท

92425 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจสหกรณ์ เล่ม 1

ราคา 400 บาท

93256 การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช เล่ม 1

ราคา 350 บาท

93256 การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช เล่ม 2

ราคา 400 บาท

93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น เล่ม 1

ราคา 350 บาท

93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น เล่ม 2

ราคา 400 บาท

93335 วิทยาศาสตร์การผลิตพืช เล่ม 1

ราคา 350 บาท

93335 วิทยาศาสตร์การผลิตพืช เล่ม 2

ราคา 400 บาท

93337 การปรับปรุงพันธ์พืชและการขยายพันธ์พืช เล่ม 1

ราคา 350 บาท

93337 การปรับปรุงพันธ์พืชและการขยายพันธ์พืช เล่ม 2

ราคา 400 บาท

93345 การปรับปรุงพันธ์พืชและการสืบพันธ์สัตว์ เล่ม 1

ราคา 350 บาท

93345 การปรับปรุงพันธ์พืชและการสืบพันธ์สัตว์ เล่ม 2

ราคา 400 บาท

93352 หลักการจัดการการผลิตพืช เล่ม 1

ราคา 350 บาท

93352 หลักการจัดการการผลิตพืช เล่ม 2

ราคา 400 บาท

93353 การจัดการผลผลิตพืช เล่ม 1

ราคา 350 บาท

93353 การจัดการผลผลิตพืช เล่ม 2

ราคา 400 บาท

93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์ เล่ม 1

ราคา 350 บาท

93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์ เล่ม 2

ราคา 400 บาท

93355 การจัดการสุขภาพสัตว์ เล่ม 1

ราคา 350 บาท

93355 การจัดการสุขภาพสัตว์ เล่ม 2

ราคา 400 บาท

93434 ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการผลิตสัตว์ เล่ม 1

ราคา 400 บาท

93434 ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการผลิตสัตว์ เล่ม 2

ราคา 350 บาท

93439 การจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม เล่ม 1

ราคา 350 บาท

93439 การจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม เล่ม 2

ราคา 400 บาท

93442 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตพืช เล่ม 1

ราคา 250 บาท

93442 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตพืช เล่ม 2

ราคา 300 บาท

93442 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตพืช เล่ม 3

ราคา 200 บาท

93447 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง เล่ม 1

ราคา 350 บาท

93447 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง เล่ม 2

ราคา 400 บาท

93448 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตสัตว์ เล่ม 1

ราคา 400 บาท

93448 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตสัตว์ เล่ม 2

ราคา 350 บาท

93454 สารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตพืช เล่ม 1

ราคา 350 บาท

93454 สารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตพืช เล่ม 2

ราคา 400 บาท

93455 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช เล่ม 1

ราคา 350 บาท

93455 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช เล่ม 2

ราคา 400 บาท

93458 การจัดการการผลิตไม้ดอกและไม้ประดับเชิงธุรกิจ เล่ม 1

ราคา 350 บาท

93458 การจัดการการผลิตไม้ดอกและไม้ประดับเชิงธุรกิจ เล่ม 2

ราคา 400 บาท

93460 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์ เล่ม 1

ราคา 350 บาท

93460 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์ เล่ม 2

ราคา 400 บาท

93461 การจัดการผลิตและการตลาดสินค้าปศุสัตว์ เล่ม 1

ราคา 350 บาท

93461 การจัดการผลิตและการตลาดสินค้าปศุสัตว์ เล่ม 2

ราคา 400 บาท

93462 การจัดการการผลิตผลิตสุกรและสัตว์ปีก เล่ม 1

ราคา 350 บาท

93462 การจัดการการผลิตผลิตสุกรและสัตว์ปีก เล่ม 2

ราคา 400 บาท

93465 การจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เล่ม 1

ราคา 350 บาท

93465 การจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เล่ม 2

ราคา 400 บาท

94360 การจัดการการปฏิบัติการและทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตร เล่ม 1

ราคา 400 บาท

94360 การจัดการการปฏิบัติการและทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตร เล่ม 2

ราคา 350 บาท

94431 การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร เล่ม 1

ราคา 400 บาท

94431 การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร เล่ม 2

ราคา 350 บาท

94432 สารสนเทศและการวิจัยทางธุรกิจการเกษตร เล่ม 1

ราคา 300 บาท

94432 สารสนเทศและการวิจัยทางธุรกิจการเกษตร เล่ม 2

ราคา 450 บาท

94433 ประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการเกษตร เล่ม 1

ราคา 400 บาท

94433 ประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการเกษตร เล่ม 2

ราคา 350 บาท

Close Menu
Close Panel