91353 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เล่ม 1

ราคา 350 บาท

91353 การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Agricultural Extension and Development for Sustainable Development) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161621490 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161621995 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161622428
หน่วยที่ 1. การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรที่ยั่งยืน ผู้แต่ง รศ.ดร. เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ
หน่วยที่ 2. ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืนในภาคเกษตรกรรม ผู้แต่ง อ. มัลลิกา เขียวหวาน
หน่วยที่ 3. การจัดการดินและน้ำเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรที่ยั่งยืน ผู้แต่ง อ.ดร. วรรธนัย อเนสำราญ และ รศ.ดร. สัจจา บรรจงศิริ
หน่วยที่ 4. การจัดการป่าไม้ความหลากหลายทางชีวภาพและพันธุกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ผู้แต่ง อ.ดร. จิรัฐินาฏ ถังเงิน
หน่วยที่ 5. การป้องกันและปรับตัวภาคเกษตรต่อการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ ผู้แต่ง รศ.ดร. ทิพวรรณ ลิมังกูร
หน่วยที่ 6. การจัดการระบบเกษตรกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ผู้แต่ง รศ.ดร.สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม
หน่วยที่ 7. การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรกับความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร ผู้แต่ง ผศ.ดร. พลสราญ สราญรมย์

91353 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เล่ม 2

ราคา 400 บาท

91353 การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Agricultural Extension and Development for Sustainable Development) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161621490 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161621995 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161622428

หน่วยที่ 8. การวางผังฟาร์มและการจัดการภูมิทัศน์ในระบบเกษตรกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ผู้แต่ง รศ.ดร. สมจิต โยธะคง
หน่วยที่ 9. การส่งเสริมและการพัฒนาการผลิตพืช การผลิตสัตว์และการผลิตสัตว์น้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ผู้แต่ง ผศ.ดร. ปริชาติ ดิษฐกิจ และ ผศ.ดร. วรินธร มณีรัตน์
หน่วยที่ 10. การส่งเสริมและการพัฒนาการเกษตรประณีตเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ผู้แต่ง ผศ.ดร. นารีรัตน์ สีระสาร
หน่วยที่ 11. การส่งเสริมและการพัฒนาการเกษตรผสมผสานและวนเกษตรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ผู้แต่ง รศ. บำเพ็ญ เขียวหวาน
หน่วยที่ 12. การส่งเสริมและการพัฒนาการเกษตรแบบพันธสัญญา ผู้แต่ง อ.ดร. คนึงรัตน์ คำมณี
หน่วยที่ 13. การส่งเสริมและการพัฒนาการเกษตรกลวิธาน นวัตกรรมและเกษตรอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ผู้แต่ง ผศ. วีระพงษ์ กาญจนวงศ์กุล และ ผศ.ดร. นารีรัตน์ สีระสาร
หน่วยที่ 14. การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน ผู้แต่ง ผศ.ดร. พลสราญ สราญรมย์
หน่วยที่ 15. การประเมินผลการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ผู้แต่ง อ.ดร. นันทา บูรณะธนัง และ อ. ปัทมาภรณ์ คงธนกฤตกร

92322 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสหกรณ์ เล่ม 1

ราคา 350 บาท

92322 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสหกรณ์ (Information Systems for Cooperatives Management) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165056359 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165056366 คู่มือการศึกษาราคา 150 บาท ISBN 9786165057264
หน่วยที่ 1. แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสหกรณ์ ผู้แต่ง อ.วรชัย สิงหฤกษ์
หน่วยที่ 2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์การจัดการสหกรณ์ ผู้แต่ง อ.ฐิติรัศญาณ์ แก่นเพชร
หน่วยที่ 3. เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูลเพื่อการจัดการสหกรณ์ ผู้แต่ง อ.วรชัย สิงหฤกษ์
หน่วยที่ 4. ระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดการสหกรณ์ ผู้แต่ง อ.ศิริลักษณ์ นามวงศ์
หน่วยที่ 5. การพัฒนาระบบสารสนเทศของสหกรณ์ ผู้แต่ง อ.ดร.ทนงค์ศักดิ์ ศิริรัตน์
หน่วยที่ 6. การบริหารโครงการพัฒนาและการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศของสหกรณ์ ผู้แต่ง รศ.ส่งเสริม หอมกลิ่น 
หน่วยที่ 7. ระบบสารสนเทศการจัดการสหกรณ์ ผู้แต่ง อ.ดร.ทนงค์ศักดิ์ ศิริรัตน์

92322 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสหกรณ์ เล่ม 2

ราคา 400 บาท

92322 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสหกรณ์ (Information Systems for Cooperatives Management) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165056359 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165056366 คู่มือการศึกษาราคา 150 บาท ISBN 9786165057264
หน่วยที่ 8. ระบบสารสนเทศการตลาดของสหกรณ์ ผู้แต่ง ศ.โอภาวดี เข็มทอง
หน่วยที่ 9. ระบบสารสนเทศด้านการผลิตและการควบคุมสินค้าคงเหลือของสหกรณ์ ผู้แต่ง รศ.สุชาดา สถาวรวงศ์
หน่วยที่ 10. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์ ผู้แต่ง อ.ดร.สุวิชัย ศุภรานนท์ อ.วรชัย สิงหฤกษ์
หน่วยที่ 11. ระบบสารสนเทศการบัญชีและการเงินของสหกรณ์ ผู้แต่ง อ.วินัย กสิรักษ์ อ.วรรณพร บัณฑิตภูวนนท์
หน่วยที่ 12. ระบบสารสนเทศเพื่อการควบคุมและการประเมินสหกรณ์ ผู้แต่ง รศ.ส่งเสริม หอมกลิ่น อ.วิลาวัลย์ ศิลปศร
หน่วยที่ 13. ระบบรักษาความปลอดภัยและจริยธรรมกับงานคอมพิวเตอร์ของสหกรณ์ ผู้แต่ง อ.วิลาวัลย์ ศิลปศร
หน่วยที่ 14. กรณีศึกษการประยุกต์ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสหกรณ์นอกภาคเกษตร ผู้แต่ง อ.วินัย กสิรักษ์ อ.วรรณพร บัณฑิตภูวนนท์
หน่วยที่ 15. กรณีศึกษาการประยุกต์ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสหกรณ์ภาคเกษตร ผู้แต่ง อ.วินัย กสิรักษ์ อ.วรรณพร บัณฑิตภูวนนท์

92423 วิธีการวิจัยทางสหกรณ์ เล่ม 1

ราคา 350 บาท

92423 วิธีการวิจัยทางสหกรณ์ (Research Methodology in Cooperatives) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ 2556 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161604554 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161604608 
หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัยทางสหกรณ์ ผู้แต่ง อ.วรชัย สิงหฤกษ์
หน่วยที่ 2 ปัญหาการวิจัยและการกำหนดหัวข้อการวิจัยทางสหกรณ์ ผู้แต่ง ศ.โอภาวดี เข็มทอง อ.ศิริลักษณ์ นามวงศ์
หน่วยที่ 3 การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดการวิจัยทางสหกรณ์ ผู้แต่ง รศ.ส่งเสริม หอมกลิ่น อ.วิลาวัลย์ ศิลปศร
หน่วยที่ 4 การวางแผน การประเมินโครงการวิจัย และการบริการวิจัยทางสหกรณ์ ผู้แต่ง อ.วิลาวัลย์ ศิลปศร
หน่วยที่ 5 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างการวิจัยสหกรณ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.วรรณ์ดี แสงประทีปทอง
หน่วยที่ 6 การเก็บรวบรวมข้อมูลและประมวลผลข้อมูลการวิจัยทางสหกรณ์ ผู้แต่ง ผศ.ศศิธร ชุตินันทกุล
หน่วยที่ 7 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัยทางสหกรณ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.สิริรัตน์ วิภาสศิลป์ รศ.ดร.อนุชา ภูริพันธุ์ภิญโญ

92423 วิธีการวิจัยทางสหกรณ์ เล่ม 2

ราคา 400 บาท

92423 วิธีการวิจัยทางสหกรณ์ (Research Methodology in Cooperatives) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ 2556 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161604554 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161604608
หน่วยที่ 8 สถิติเชิงพรรณนากับการวิจัยทางสหกรณ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.อนุชา ภูริพันธุ์ภิญโญ
หน่วยที่ 9 การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานการวิจัยทางสหกรณ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.สรชัย พิศาลบุตร อ.ปิยะดา พิศาลบุตร
หน่วยที่ 10 การวัดความสัมพันธ์และการพยากรณ์สำหรับการวิจัยทางสหกรณ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.สรชัย พิศาลบุตร อ.ปิยะดา พิศาลบุตร
หน่วยที่ 11 การนำเสนอข้อมูลผลการวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัยทางสหกรณ์ ผู้แต่ง รศ.กฤษณา ประศาสนวุฒิ รศ.ส่งเสริม หอมกลิ่น ผศ.ศศิธร ชุตินันทกุล
หน่วยที่ 12 การนำเสนอและการเผยแพร่งานวิจัยทางสหกรณ์ ผู้แต่ง อ.ฐิติรัศญาณ์ แก่นเพชร
หน่วยที่ 13 กรณีตัวอย่างการวิจัยทางสหกรณ์ภาคการเกษตรและการนำไปใช้ ผู้แต่ง รศ.ส่งเสริม หอมกลิ่น อ.เชิดชัย พรหมแก้ว
หน่วยที่ 14 กรณีตัวอย่างการวิจัยทางสหกรณ์นอกภาคเกษตรและการนำไปใช้ ผู้แต่ง รศ.ส่งเสริม หอมกลิ่น
หน่วยที่ 15 สภาพทั่วไป ปัญหาอุปสรรค และแนวโน้มงานวิจัยเพื่อการพัฒนาการสหกรณ์ ผู้แต่ง อ.วินัย กสิรักษ์ อ.วรรณพร บัณฑิตภูวนนท์ 

92424 การบริหารธุรกิจเฉพาะสหกรณ์ เล่ม 1

ราคา 250 บาท

92424 การบริหารธุรกิจเฉพาะสหกรณ์ (Business Administration of specific Cooperatives) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท (ISBN 9786165052672) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท (ISBN 9786165052825) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท (ISBN 9786165052832) แบบฝึกปฏิบัติราคา 150 บาท (ISBN 9786165053594)
หน่วยที่ 1. แนวคิดการบริหารธุรกิจสหกรณ์ ผู้แต่ง รศ.ส่งเสริม หอมกลิ่น
หน่วยที่ 2. การบริหารธุรกิจสินเชื่อสหกรณ์ ผู้แต่ง อ.วรชัย สิงหฤกษ์ อ.จินตนา นพนรากุล
หน่วยที่ 3. การบริหารธุรกิจรวบรวมผลิตผลของสหกรณ์ ผู้แต่ง รศ.จิระภรณ์ ตันติชัยรัตนกูล
หน่วยที่ 4. การบริหารธุรกิจการจัดหาสินค้ามาจำหน่ายของสหกรณ์ ผู้แต่ง อ.พิสิฏฐ์ พิมพานนท์
หน่วยที่ 5. การบริหารธุรกิจการแปรรูปของสหกรณ์ ผู้แต่ง อ.วัชรี กลิ่นสอน

92424 การบริหารธุรกิจเฉพาะสหกรณ์ เล่ม 2

ราคา 250 บาท

92424 การบริหารธุรกิจเฉพาะสหกรณ์ (Business Administration of specific Cooperatives) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท (ISBN 9786165052672) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท (ISBN 9786165052825) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท (ISBN 9786165052832) แบบฝึกปฏิบัติราคา 150 บาท (ISBN 9786165053594)
หน่วยที่ 6. การบริหารธุรกิจบริการของสหกรณ์ ผู้แต่ง อ.วัชรี กลิ่นสอน
หน่วยที่ 7. การบริหารเงินฝากและเงินลงทุนของสหกรณ์ ผู้แต่ง รศ.ส่งเสริม หอมกลิ่น อ.ยุวดี วิทยานนท์
หน่วยที่ 8. การบริหารธุรกิจครบวงจรของสหกรณ์ ผู้แต่ง อ.วัชรี กลิ่นสอน
หน่วยที่ 9. การบริหารเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์ ผู้แต่ง ศ.โอภาวดี เข็มทอง
หน่วยที่ 10. การบริหารการควบคุมและการตรวจสอบกิจการธุรกิจสหกรณ์ ผู้แต่ง อ.วิลาวัลย์ ศิลปศร

92424 การบริหารธุรกิจเฉพาะสหกรณ์ เล่ม 3

ราคา 250 บาท

92424 การบริหารธุรกิจเฉพาะสหกรณ์ (Business Administration of specific Cooperatives) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท (ISBN 9786165052672) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท (ISBN 9786165052825) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท (ISBN 9786165052832) แบบฝึกปฏิบัติราคา 150 บาท (ISBN 9786165053594)
หน่วยที่ 11. การตรวจสอบบัญชีธุรกิจสหกรณ์ ผู้แต่ง อ.ปิยะดา เงินฉลาด
หน่วยที่ 12. การควบคุมและประเมินการบริหารธุรกิจสหกรณ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ปัญญา หิรัญรัศมี
หน่วยที่ 13. การบริหารงานส่งเสริมธุรกิจสหกรณ์ ผู้แต่ง อ.เยาวลักษณ์ หาญวรวงศ์ชัย
หน่วยที่ 14. กรณีศึกษา : การประยุกต์การบริหารสหกรณ์ภาคเกษตร ผู้แต่ง อ.คำนึง เปี่ยมสะอาด
หน่วยที่ 15. กรณีศึกษา : การประยุกต์บริหารธุรกิจสหกรณ์นอกภาคเกษตร ผู้แต่ง อ.เยาวลักษณ์ หาญวรวงศ์ชัย อ.ศรีรัตน์ จินตวร

92425 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจสหกรณ์ เล่ม 1

ราคา 350 บาท

92425 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจสหกรณ์ (Professional Experience in Cooperatives Business Administration) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 9786165055062) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 9786165056267) แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท
หน่วยที่ 1. การประยุกต์หลักการและวิธีการสหกรณ์กับการบริหารธุรกิจสหกรณ์ : อ.เชิญ บำรุงวงศ์
หน่วยที่ 2. การบริหารธุรกิจสหกรณ์เชิงกลยุทธ์ : รศ.ส่งเสริม หอมกลิ่น
หน่วยที่ 3. การจัดการการตลาดสหกรณ์ : รศ.เสาวภา มีถาวรกุล
หน่วยที่ 4. การบริหารการผลิตและการบริการของสหกรณ์ : อ.วรชัย สิงหฤกษ์
หน่วยที่ 5. การบัญชีและการเงินสหกรณ์เพื่อการจัดการ : รศ.ส่งเสริม หอมกลิ่น อ.ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์
หน่วยที่ 6. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์ : รศ.กฤษฎา ประศาสน์วุฒิ
หน่วยที่ 7. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารธุรกิจสหกรณ์ : รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา อ.ศิริลักษณ์ นามวงศ์ อ.วรชัย สิงหฤกษ์

92425 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจสหกรณ์ เล่ม 1

ราคา 400 บาท

92425 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจสหกรณ์ (Professional Experience in Cooperatives Business Administration) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 9786165055062) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 9786165056267) แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท
หน่วยที่ 8. กระบวนการมีส่วนร่วมและการสร้างผู้นำในสหกรณ์ : อ.ศิริลักษณ์ นามวงศ์
หน่วยที่ 9. การถ่ายทอดวิทยาการและการประชาสัมพันธ์เพื่อการบริหารสหกรณ์ : อ.สุพิทยา พุกจินดา
หน่วยที่ 10. การศึกษาวิจัยเพื่อการบริหารธุรกิจสหกรณ์ : ศ.โอภาวดี เข็มทอง
หน่วยที่ 11. คุณธรรม จรรยาบรรณ วินัย และกฎหมายกับการบริหารธุรกิจสหกรณ์ : อ.ศิริลักษณ์ นามวงศ์รศ.ส่งเสริม หอมกลิ่น
หน่วยที่ 12. กรณีศึกษากระบวนการทางการเมืองกับการบริหารธุรกิจสหกรณ์ : ศ.โอภาวดี เข็มทอง
หน่วยที่ 13. การควบคุมและประเมินการบริหารธุรกิจสหกรณ์ : อ.วิลาวัลย์ ศิลปศร
หน่วยที่ 14. กระบวนการกลุ่มและการทำงานเป็นคณะ : รศ.ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร รศ.ดร.ประดินันท์อุปรมัย อ.ประมวญ บุณยะโหตระ
หน่วยที่ 15. การพัฒนาภาวะผู้นำ ผู้แต่ง ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รศ.ดร.สวนิต ยมาภัย รศ.นภาลัย สุวรรณธาดา รศ.สมพิศ คูศรีพิทักษ์ รศ.ธรรมรส โชติกุญชร อ.ประวีณ ณ นคร

93256 การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช เล่ม 1

ราคา 350 บาท

93256 การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช (Skill Training in Crop Production) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 9786165054768) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 9786165053969) แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท (ISBN 9786165055154)
หน่วยที่ 1. การจำแนกพืช ผู้แต่ง อ.ดร.วีระชัย ณ นคร
หน่วยที่ 2. สภาพแวดล้อมและโรงเรือนเพื่อการผลิตพืช ผู้แต่ง รศ.ดร.พงศ์พันธุ์ เธียรหิรัญ อ.บุณฑริกา นันทา
หน่วยที่ 3. เทคนิคเฉพาะในการผลิตพืช ผู้แต่ง อ.บุณฑริก นันทา
หน่วยที่ 4. การขยายพันธุ์พืชและสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ผู้แต่ง รศ.ดร.สัจจา บรรจงศิริ อ.บุณฑริกา นันทา อ.ปริชาติ ดิษฐกิจ
หน่วยที่ 5. การตรวจคุณภาพและการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ทีฆชุณหเถียร
หน่วยที่ 6. การเตรียมดินและการปลูกพืช ผู้แต่ง รศ.ประณต กุลประสูตร
หน่วยที่ 7. น้ำเพื่อการผลิตพืช ผู้แต่ง อ.วีระวีระพงษ์ ครูส่ง

93256 การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช เล่ม 2

ราคา 400 บาท

93256 การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช (Skill Training in Crop Production) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 9786165054768) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 9786165053969) แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท (ISBN 9786165055154)
หน่วยที่ 8. ดินเพื่อการผลิตพืช ผู้แต่ง ผศ.ดร.สมพร คนยงค์
หน่วยที่ 9. ปุ๋ยเพื่อการผลิตพืช ผู้แต่ง ผศ.อังคณา ธนกัญญา
หน่วยที่ 10. จุลินทรีย์เพื่อการผลิตพืช ผู้แต่ง อ.กุลรัศมิ์ อนันต์พงษ์สุข อ.ดร.ฉวีวรรณ  เหลืองวุฒิวิโรจน์อ.โสฬส  แซ่ลิ้ม อ.ดร.นวลจันทร์  ภาสดา
หน่วยที่ 11. ศัตรูพืช ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.ทวี เก่าศิริ อ.อมรรัตน์ ภู่ไพบูลย์ อ.เสริมศักดิ์ หงส์นาค รศ.ดร.กฤษณา รุ่งโรจนวณิชย์
หน่วยที่ 12. สารควบคุมศัตรูพืชและการใช้ ผู้แต่ง อ.ไพศาล รัตนเสถียร
หน่วยที่ 13. การเก็บเกี่ยว ผู้แต่ง ผศ.ปัณณธร  ภัทรสถาพรกุล
หน่วยที่ 14. วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ผู้แต่ง อ.ศศธร ศรีวิเชียร
หน่วยที่ 15. การบูรณาการทักษะการผลิตพืช ผู้แต่ง รศ.ดร.มัณฑนีย์ เศรษฐภักดี รศ.ดร.พงศ์พันธุ์  เธียรหิรัญรศ.ดร.กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์ ผศ.ดร.วัลลภ พรหมทอง

93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น เล่ม 1

ราคา 350 บาท

93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น (Introduction to Crop Pests) พิมพ์ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 9789749756065) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 9789749756072) แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท (ISBN 9789749756089)
หน่วยที่ 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแมลง ผู้แต่ง รศ.ดร.กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์
หน่วยที่ 2. นิเวศวิทยาของแมลงและแมลงศัตรูพืชทีสำคัญทางเศรษฐกิจ ผู้แต่ง อ.ดร.รุจ มรกต
หน่วยที่ 3. ความเสียหายของพืชจากแมลงศัตรูพืชและการควบคุม ผู้แต่ง ผศ.ดร.วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล
หน่วยที่ 4. การจัดการแมลงศัตรูพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจ ผู้แต่ง อ.ดร.สรุเชษฐ จามรมาน
หน่วยที่ 5. ไรศัตรูพืช ผู้แต่ง อ.วัฒนา จารุณศรี อ.มานิตา คงชื่นสิน อ.ดร.เทวินทร์ กุลปิยะวัฒน์
หน่วยที่ 6. สัตว์ศัตรูพืช ผู้แต่ง อ.เสริมศักดิ์ หงส์นาค อ.ยุวลักษณ์ ขอประเสริฐ อ.ชมพูนุท จรรยาเพศ
หน่วยที่ 7. สารควบคุมศัตรูพืชและการใช้ ผู้แต่ง อ.ไพศาล รัตนเสถียร

93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น เล่ม 2

ราคา 400 บาท

93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น (Introduction to Crop Pests) พิมพ์ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 9789749756065) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 9789749756072) แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท (ISBN 9789749756089)
หน่วยที่ 8. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคพืช ผู้แต่ง รศ.ดร.พงศ์พันธุ์ เธียรหิรัญ ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ จันทร์อุดม
หน่วยที่ 9. สาเหตุโรคพืช ผู้แต่ง ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ จันทร์อุดม อ.ดร.ทวี เก่าศิริ อ.ดร.วันเพ็ญ ศรีทองชัย อ.ดร.ปิยรัตน์ ธรรมกิจวัฒน์
หน่วยทื่ 10. ชนิดของโรคพืช ผู้แต่ง รศ.ดร.สมศิริ แสงโชติ ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ จันทร์อุดม อ.ดร.ทวี เก่าศิริ อ.รณภพ บรรเจิดเชิดชู
หน่วยที่ 11. การควบคุมโรคพืช ผู้แต่ง ศ.ดร.สืบศักดิ์ สนธิรัตน ผศ.ดร.จิระเดช แจ่มสว่าง ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ จันทร์อุดม
หน่วยที่ 12. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัชพืช ผู้แต่ง อ.ดร.ศิริพร ซึงสนธิพร
หน่วยที่ 13. วัชพืชที่สำคัญ ผู้แต่ง อ.ดร.ศิริพร ซึงสนธิพร
หน่วยที่ 14. การควบคุมวัชพืช ผู้แต่ง อ.ดร.ไพฑูรย์ กิตติพงษ์
หน่วยที่ 15. กฏหมายเกี่ยวกับศัตรูพืชและสารควบคุมศัตรูพืช ผู้แต่ง รศ. ดร.พรทิพย์ พิมลสินธุ์

93335 วิทยาศาสตร์การผลิตพืช เล่ม 1

ราคา 350 บาท

93335 วิทยาศาสตร์การผลิตพืช (Science in Crop Production) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161611422 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161611750 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161611811
หน่วยที่ 1. วิทยาศาสตร์กับการผลิตพืช ผู้แต่ง อ.ดร.ปาริชาติ ดิษฐกิจ อ.ดร.จรรยา สิงห์คำ
หน่วยที่ 2. เซลล์และเนื้อเยื่อพืช ผู้แต่ง อ.บุณฑริกา นันทา
หน่วยที่ 3. อนุกรมวิธาน สัณฐานวิทยา และกายวิภาคของพืช ผู้แต่ง รศ.ดร.กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์
หน่วยที่ 4. การเติบโตและการเจริญของพืช ผู้แต่ง รศ.ดร.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ อ.ดร.ปาริชาติ ดิษฐกิจ
หน่วยที่ 5. กระบวนการทางสรีรวิทยาของพืช ผู้แต่ง ผศ.ดร.ลพ ภวภูตานนท์ 
หน่วยที่ 6. พันธุกรรมพืช ผู้แต่ง ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ อ.ดร.กุหลาบ เหล่าสาธิต
หน่วยที่ 7. ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตพืช ผู้แต่ง อ.ดร.จรรยา สิงห์คำ

93335 วิทยาศาสตร์การผลิตพืช เล่ม 2

ราคา 400 บาท

93335 วิทยาศาสตร์การผลิตพืช (Science in Crop Production) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161611422 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161611750 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161611811
หน่วยที่ 8. สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยว ผู้แต่ง อ.ดร.อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์
หน่วยที่ 9. ลมฟ้าอากาศ และภูมิอากาศในการผลิตพืช ผู้แต่ง รศ.ดร.เอ็จ สโรบล อ.ดร.ปิติพงษ์ โตบันลือภพ
หน่วยที่ 10. สิ่งแวดล้อมกับการผลิตพืช ผู้แต่ง รศ.ดร.อารมย์ ศรีพิจิตต์ รศ.ดร.ประภา ศรีพิจิตต์
หน่วยที่ 11. จุลินทรีย์ในการผลิตพืช ผู้แต่ง อ.ดร.หทัยรัตน์ อุไรรงค์ อ.ภาวนา ลิกขนานนท์
หน่วยที่ 12. เทคโนโลยีชีวภาพและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ผู้แต่ง รศ.ดร.อัจฉรา จิตตลดากร อ.ดร.หทัยรัตน์ อุไรรงค์
หน่วยที่ 13. ฮอร์โมนพืชและสารควบคุมการเจริญเติบโตในการผลิตพืช ผู้แต่ง รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ รศ.ดร.สัจจา บรรจงศิริ
หน่วยที่ 14. ความหลากหลายทางชีวภาพในการผลิตพืช ผู้แต่ง รศ.ดร.พงศ์พันธ์ เธียรหิรัญ รศ.ดร.สัจจา บรรจงศิริ
หน่วยที่ 15. การใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ในการผลิตพืช ผู้แต่ง อ.ดร.อิสิวัฒน์ บัณฑราภิวัฒน์

 

93337 การปรับปรุงพันธ์พืชและการขยายพันธ์พืช เล่ม 1

ราคา 350 บาท

93337 การปรับปรุงพันธุ์พืชและการขยายพันธุ์พืช (Crop Improvement and Plant Propagation) พิมพ์ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 9789746146111) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 9789746146128) แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท (ISBN 9789746424462)
หน่วยที่ 1. บทเบื้องต้นเกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์พืชและการขยายพันธุ์พืช ผู้แต่ง ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, รศ.ดร.วิทยา สุริยาภณานนท์
หน่วยที่ 2. พื้นฐานทางพันธุศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพันธุ์พืช ผู้แต่ง ผช.ศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ
หน่วยที่ 3. การนำเข้าและการคัดเลือกพันธุ์พืช ผู้แต่ง ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์
หน่วยที่ 4. การปรับปรุงพันธุ์พืชผสมตัวเอง ผู้แต่ง อ.ดร.จินดา จันทร์อ่อน
หน่วยที่ 5. การปรับปรุงพันธุ์พืชผสมข้ามต้น ผู้แต่ง อ.ดร.จินดา จันทร์อ่อน
หน่วยที่ 6. การใช้เซลล์พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธุ์พืช ผู้แต่ง ผช.ศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ, อ.จารุวรรณ จาติเสถียร
หน่วยที่ 7. การกลายพันธุ์ที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์พืช ผู้แต่ง ศ.ดร.สิรนุช ลามศรีจันทร์

93337 การปรับปรุงพันธ์พืชและการขยายพันธ์พืช เล่ม 2

ราคา 400 บาท

93337 การปรับปรุงพันธุ์พืชและการขยายพันธุ์พืช (Crop Improvement and Plant Propagation) พิมพ์ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 9789746146111) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 9789746146128) แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท (ISBN 9789746424462)
หน่วยที่ 8. เมล็ดพันธุ์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ผู้แต่ง ผศ.ดร.หฤษฎี ภัทรดิลก
หน่วยที่ 9. การขยายพันธุ์พืชด้วยเมล็ดและสปอร์ ผู้แต่ง อ.ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา
หน่วยที่ 10. การคัดเลือกและดูแลต้นแม่พันธุ์พืชสำหรับการขยายพันธุ์พืชที่ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้เพศ ผู้แต่ง รศ.ดร.วิทยา สุริยาภณานนท์
หน่วยที่ 11. การขยายพันธุ์พืชโดยการตอนและตัดชำพืช ผู้แต่ง อ.นคร สาระคุณ, อ.ประทีป กุณาศล, อ.สัจจา บรรจงศิริ
หน่วยที่ 12. การขยายพันธุ์พืชโดยการติดตาต่อกิ่งและทาบกิ่ง ผู้แต่ง อ.นคร สาระคุณ, อ.ประทีป กุณาศล, อ.สัจจา บรรจงศิริ
หน่วยที่ 13. การขยายพันธุ์พืชโดยการแบ่งและการแยก ผู้แต่ง อ.ดิเรก ทองอร่าม
หน่วยที่ 14. การขยายพันธุ์พืชโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ผู้แต่ง ผช.ศ.ดร.สุรวิท วรรณไกรโรจน์
หน่วยที่ 15. การใช้ประโยชน์จากการปรับปรุงพันธุ์พืช และการขยายพันธุ์พืช อ.ดร.เอนก ศิลปพันธุ์, อ.วีระศักดิ์ ดวงจันทร์

93345 การปรับปรุงพันธ์พืชและการสืบพันธ์สัตว์ เล่ม 1

ราคา 350 บาท

93345 การปรับปรุงพันธุ์และการสืบพันธุ์สัตว์ (Animal Breeding and Reproduction) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161602949 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161602956 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161602772
หน่วยที่ 1. แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ศิริลักษณ์ วงสพิเชษฐ
หน่วยที่ 2. สถิติที่ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ศิริลักษณ์ วงสพิเชษฐ
หน่วยที่ 3. พันธุ์ศาสตร์ที่ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ผู้แต่ง รศ.ดร.วรวิทย์ สิริพลวัฒน์ ผศ.ดร.จิตติมา กันตนามัลลกุล
หน่วยที่ 4. หลักพื้นฐานเกี่ยวกับการปรับปรุงพันธ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.พงษ์ชาญ ณ ลำปาง
หน่วยที่ 5. หลักการคัดเลือกพันธุ์สัตว์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.มณฑิชา พุทซาคำ ผศ.ดร.จิตติมา กันตนามัลลกุล
หน่วยที่ 6. แผนการผสมพันธุ์สัตว์ ผู้แต่ง รศ.ดร.พงษ์ชาญ ณ ลำปาง
หน่วยที่ 7. กายวิภาคและสรีรวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.มณฑิชา พุทซาคำ
นท์

93345 การปรับปรุงพันธ์พืชและการสืบพันธ์สัตว์ เล่ม 2

ราคา 400 บาท

93345 การปรับปรุงพันธุ์และการสืบพันธุ์สัตว์ (Animal Breeding and Reproduction) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161602949 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161602956 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161602772 
หน่วยที่ 8. แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการสืบพันธุ์สัตว์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.จิตติมา กันตนามัลลกุล
หน่วยที่ 9. เทคโนโลยีที่ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์และการขยายพันธุ์สัตว์ ผู้แต่ง อ.ดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี
หน่วยที่ 10. การปรับปรุงพันธุ์และการขยายพันธุ์โคกระบือเนื้อ ผู้แต่ง อ.ยอดชาย ทองไทยนันท์
หน่วยที่ 11. การปรับปรุงและการขยายพันธุ์สุกร ผู้แต่ง อ.จุรีรัตน์ แสนโภชน์
หน่วยที่ 12. การปรับปรุงพันธุ์และการขยายพันธุ์สัตว์ปีก ผู้แต่ง อ.นลินี อิ่มบุญตา
หน่วยที่ 13. การปรับปรุงพันธุ์สัตว์พื้นเมือง ผู้แต่ง รศ.ดร.วรวิทย์ สิริพลวัฒน์
หน่วยที่ 14. การพัฒนาพันธุ์สัตว์พื้นเมือง ผู้แต่ง อ.ยอดชาย ทองไทยนันท์
หน่วยที่ 15. ปัญหาและแนวทางพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์และการขยายพัน ธุ์สัตว์ ผู้แต่ง อ.ยอดชาย ทองไทยนันท์

93352 หลักการจัดการการผลิตพืช เล่ม 1

ราคา 350 บาท

93352 หลักการจัดการการผลิตพืช เล่ม 2

ราคา 400 บาท

93353 การจัดการผลผลิตพืช เล่ม 1

ราคา 350 บาท

93353 การจัดการการผลผลิตพืช (Crop Commodity Management) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161607425 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161607470
หน่วยที่ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการผลผลิตพืช ผู้แต่ง รศ.ดร.กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์
หน่วยที่ 2. มาตรฐานของผลผลิตพืช ผู้แต่ง รศ.ดร.สัจจา บรรจงศิริ อ.ปิลันธนา แป้นปลื้ม 
หน่วยที่ 3. กระบวนการผลิตพืช ผู้แต่ง อ.ปริชาติ ดิษฐกิจ
หน่วยที่ 4. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับดัชนีและการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืช ผู้แต่ง อ.ดร.จรรยา สิงห์คำ
หน่วยที่ 5. การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวของผลผลิตผักและผลไม้ ผู้แต่ง อ.ดร.พนิดา บุญฤทธิ์ธงไชย
หน่วยที่ 6. การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวของดอกไม้ ผู้แต่ง อ.ดร.ณัฐชัย พงษ์ประเสริฐ
หน่วยที่ 7. การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวกับผลผลิตพืชไร่ ผู้แต่ง อ.ดร.จารุวรรณ บางแวก

93353 การจัดการผลผลิตพืช เล่ม 2

ราคา 400 บาท

93353 การจัดการการผลผลิตพืช (Crop Commodity Management) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161607425 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161607470
หน่วยที่ 8. คุณภาพของผลผลิตพืช ผู้แต่ง อ.ดร.อินทิรา ลิจันทร์พร
หน่วยที่ 9. การจัดการศัตรูผลผลิตพืชหลังการเก็บเกี่ยว ผู้แต่ง รศ.ดร.พงศ์พันธุ์ เธียรหิรัญ อ.บุษรา จันทรแก้วมณี อ.รณภพ บรรเจิดเชิดชู อ.เสริมศักดิ์ หงส์นาค
หน่วยที่ 10. การแปรรูปผลผลิตผัก ผลไม้ และดอกไม้ ผู้แต่ง อ.ดร.อินทิรา ลิจันทร์พร
หน่วยที่ 11. การแปรรูปผลผลิตพืชไร่และพืชสมุนไพร ผู้แต่ง ผศ.ดร.ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย
หน่วยที่ 12. บรรจุภัณฑ์สำหรับผลผลิตพืช ผู้แต่ง ผศ.ดร.กฤติกา ตันประเสริฐ
หน่วยที่ 13. ระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของผลผลิตพืช ผู้แต่ง รศ.ดร.วาริช ศรีละออง
หน่วยที่ 14. การเพิ่มมูลค่าผลผลิตพืช ผู้แต่ง รศ.ดร.อัจฉรา โพธิ์ดี ผศ.ภวัต เจียมจิณณวัตร
หน่วยที่ 15. การจัดการการตลาดผลผลิตพืช ผู้แต่ง รศ.ลัดดา พิศาลบุตร ผศ.ภวัต เจียมจิณณวัตร

93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์ เล่ม 1

ราคา 350 บาท

93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์ (Feeds and Feeding) พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165058919 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165059381 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165059213
หน่วยที่ 1. แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับอาหารและการใช้อาหารสัตว์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.เสกสม อาตมางกูร
หน่วยที่ 2. กายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบย่อยอาหารของสัตว์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ภรณี ต่างวิวัฒน์
หน่วยที่ 3. หลักโภชนาศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.บุญล้อม ชีวะอิสระกุล
หน่วยที่ 4. อาหารและความต้องการด้านโภชนาการของสัตว์ ผู้แต่ง อ.เสาวคนธ์ โรจนสถิตย์
หน่วยที่ 5. วัตถุดิบอาหารสัตว์ประเภทพลังงาน ผู้แต่ง รศ.ดร.ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ
หน่วยที่ 6. วัตถุดิบอาหารสัตว์ประเภทโปรตีน ผู้แต่ง รศ.ดร.ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ
หน่วยที่ 7. วัตถุดิบอาหารสัตว์ประเภทวิตามิน แร่ธาตุ และวัตถุที่เติมในอาหารสัตว์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.จิตติมา กันตนามัลลกุล

93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์ เล่ม 2

ราคา 400 บาท

93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์ (Feeds and Feeding) พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165058919 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165059381 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165059213
หน่วยที่ 8. พืชอาหารสัตว์ ผู้แต่ง อ.เกียรติศักดิ์ กล่ำเอม อ.วิโรจน์ วนาสิทธชัยวัฒน์
หน่วยที่ 9. คุณภาพอาหารสัตว์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.เสกสม อาตมางกูร อ.คณธิศ มุ่งจองกลางกุล
หน่วยที่ 10. การประกอบสูตรอาหารสัตว์ ผู้แต่ง รศ.ดร.พรศรี ชัยรัตนายุทธ์ รศ.อุทัย คันโธ
หน่วยที่ 11. กระบวนการผลิตอาหารสัตว์ ผู้แต่ง รศ.อุทัย คันโธ
หน่วยที่ 12. อาหารและการให้อาหารสุกร ผู้แต่ง ผศ.ดร.เสกสม อาตมางกูร
หน่วยที่ 13. อาหารและการให้อาหารสัตว์ปีก ผู้แต่ง ผศ.ดร.มณฑิชา พุทธซาคำ
หน่วยที่ 14. อาหารและการให้อาหารสัตว์กระเพาะรวม ผู้แต่ง ผศ.ดร.เลอชาติ บุญเอก
หน่วยที่ 15. ธุรกิจอาหารสัตว์ ผู้แต่ง อ.ทวีเดช ประเจกสกุล

93355 การจัดการสุขภาพสัตว์ เล่ม 1

ราคา 350 บาท

93355 การจัดการสุขภาพสัตว์ (Animal Health Management) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165059930 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161600488 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161600228
หน่วยที่ 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการสุขภาพสัตว์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ 
หน่วยที่ 2. กายวิภาคและการทำงานของอวัยวะต่างๆของสัตว์เคี้ยวเอื้อง สุกร และสัตว์ปีก ผู้แต่ง รศ.สพ.จำเนียร สัตยาพันธุ์ ผศ.ดร.มณฑิชา พุทซาคำ อ.สพ.พินัย มุสิกูล
หน่วยที่ 3. กลไกการป้องกันโรค ผู้แต่ง ผศ.ดร.มณฑิชา พุทธซาคำ
หน่วยที่ 4. โรคที่สำคัญของสัตว์เคี้ยวเอื้อง ผู้แต่ง ผศ.ดร.จิตติมา กันตนามัลลกุล
หน่วยที่ 5. การตรวจสุขภาพและการเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์ ผู้แต่ง อ.สพ.เทียน เชื้อศิริ ผศ.ดร.มณฑิชา พุทธซาคำ
หน่วยที่ 6. โรคที่สำคัญของสัตว์เคี้ยวเอื้อง ผู้แต่ง อ.สพ.ญ.วันดี เที่ยงธรรม
หน่วยที่ 7. โรคที่สำคัญของสุกร ผู้แต่ง อ.สพ.ปราโมทย์ หมอแสน

93355 การจัดการสุขภาพสัตว์ เล่ม 2

ราคา 400 บาท

93355 การจัดการสุขภาพสัตว์ (Animal Health Management) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165059930 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161600488 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161600228
หน่วยที่ 8. โรคที่สำคัญของสัตว์ปีก ผู้แต่ง ผศ.สพ.ดร.นรินทร์ อุประกรินทร์
หน่วยที่ 9. โรคที่ติดต่อระหว่างสัตว์และคน ผู้แต่ง อ.สพ.ญ.ปราณี พาณิชย์พงษ์
หน่วยที่ 10. หลักการระบาดวิทยาทางสัตว์แพทย์ ผู้แต่ง อ.สพ.ญ.ดวงดาว รักษากุล
หน่วยที่ 11. สวัสดิภาพสัตว์และการจัดการ ผู้แต่ง อ.สพ.ญ.ดร.เพ็ญนภา มัธยมพงศ์
หน่วยที่ 12. มาตรการการป้องกันโรคสัตว์ ผู้แต่ง อ.สพ.อลงกต บุญสูงเนิน
หน่วยที่ 13. ยาสำหรับสัตว์ ผู้แต่ง ผศ.สพ.ดร.นรินทร์ อุประกรินทร์
หน่วยที่ 14. สมุนไพรกับสุขภาพสัตว์ ผู้แต่ง คณธิศ มุ่งจองกลางกุล
หน่วยที่ 15. กฎหมายและกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสัตว์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.มณฑิชา พุทซาคำ

93434 ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการผลิตสัตว์ เล่ม 1

ราคา 400 บาท

93434 ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการการผลิตสัตว์ (Information Systems and Research for Animal Production Management) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161611408 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161611415 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161611293
หน่วยที่ 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ ผู้แต่ง อ.ดร.วรินทร มณีรัตน์ 
หน่วยที่ 2. สารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตสัตว์ ผู้แต่ง อ.ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ
หน่วยที่ 3. การจัดการข้อมูลฟาร์มเพื่อการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ ผู้แต่ง อ.ดร.นายแพทย์ อรรณพ สุริยสมบูรณ์ 
หน่วยที่ 4. แนวทางการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ ผู้แต่ง อ.กณพ สูจิฆระ
หน่วยที่ 5. กระบวนการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ ผู้แต่ง อ.ดร.วรินทร มณีรัตน์
หน่วยที่ 6. สถิติเบื้องต้นเพื่อการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ ผู้แต่ง อ.ดร.วุฒิพงษ์ อินทรธรรม
หน่วยที่ 7. สถิติกับการทดสอบสมมติฐานการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ
หน่วยที่ 8. การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์การถดถอยในการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ ผู้แต่งผศ.ดร.จิตติมา กันตนามัลลกุล

93434 ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการผลิตสัตว์ เล่ม 2

ราคา 350 บาท

93434 ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการการผลิตสัตว์ (Information Systems and Research for Animal Production Management) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161611408 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161611415 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161611293
หน่วยที่ 9. การวิจัยเชิงสำรวจทางการจัดการการผลิตสัตว์ ผู้แต่ง อ.ดร.ศศิธร บัวทอง
หน่วยที่ 10. การได้มาของตัวอย่างเพื่อการวิจัย ผู้แต่ง รศ.ดร.มณฑิชา พุทซาคำ ผศ.ปิลันธนา แป้นปลื้ม
หน่วยที่ 11. การวิจัยเชิงทดลองทางการจัดการการผลิตสัตว์ : กรณีศึกษาปัจจัยเดียว ผู้แต่ง รศ.ดร.ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ
หน่วยที่ 12. การวิจัยเชิงทดลองทางการจัดการการผลิตสัตว์ : กรณีศึกษาหลายปัจจัย ผู้แต่ง รศ.ดร.ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ
หน่วยที่ 13. การวิจัยระบบการทำฟาร์ม ผู้แต่ง รศ.ดร.กนก ผลารักษ์ ผศ.ดร.อมรรัตน์ โมฬี
หน่วยที่ 14. ข้อควรพิจารณาในการดำเนินการวิจัยทางการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ ผู้แต่ง อ.ดร.นสพ.อรรณพ สุริยสมบูรณ์
หน่วยที่ 15. การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ผู้แต่ง รศ.ดร.เกรียงไกร โชประการ

93439 การจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม เล่ม 1

ราคา 350 บาท

93439 การจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม (Industrial Crop Production Management) พิมพ์ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789746148177 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 978974614818 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789746458566
หน่วยที่ 1. ความสำคัญของพืชไร่อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง ผู้แต่ง ผศ.ดร.หฤษฎี ภัทรดิลก อ.ดร.วิจิตร เบญจศีล อ.ดร.เกรียงศักดิ์ สุวรรณธราดล อ.พงศ์พันธุ์ เธียรหิรัญ รศ.ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ รศ.โอภาวดี เข็มทอง
หน่วยที่ 2. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม ผู้แต่ง อ.ดร.นิพนธ์ เอี่ยมสุภาษิต ผศ.ดร.อัจฉรา จิตตลดากร รศ.ดร.จวงจันทร์ ดวงพัตรา
หน่วยที่ 3. การจัดการการผลิตอ้อย ผู้แต่ง อ.ดร.พิพัฒน์ วีระถาวร 
หน่วยที่ 4. การจัดการการผลิตมันสำปะหลัง ผู้แต่ง อ.โสภณ สินธุประมา
หน่วยที่ 5. การจัดการการผลิตยางพารา ผู้แต่ง อ.บดี นพวงศ์ ณ อยุธยา
หน่วยที่ 6. การจัดการการผลิตสับปะรด ผู้แต่ง อ.ประเทือง ลักษณะวิมล
หน่วยที่ 7. การจัดการการผลิตกาแฟ ผู้แต่ง อ.อาภรณ์ ธรรมเขต

93439 การจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม เล่ม 2

ราคา 400 บาท

93439 การจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม (Industrial Crop Production Management) พิมพ์ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789746148177 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746148184 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789746458566 
หน่วยที่ 8. การจัดการการผลิตปาล์มน้ำมัน ผู้แต่ง อ.นคร สาระคุณ
หน่วยที่ 9. การจัดการการผลิตมะพร้าว ผู้แต่ง ผศ.ดร.หฤษฎี ภัทรดิลก อ.สมชาย วัฒนโยธิน อ.คนอง คลอดเพ็ง 
หน่วยที่ 10. การจัดการการผลิตยาสูบ ผู้แต่ง อ.ดร.อุทิศ เกตุทัต
หน่วยที่ 11. การจัดการการผลิตถั่วเหลือง ผู้แต่ง ผศ.ดร.หฤษฎี ภัทรดิลก
หน่วยที่ 12. การจัดการการผลิตพืชไร่น้ำมัน ผู้แต่ง อ.นาค โพธิ์แท่น
หน่วยที่ 13. การจัดการการผลิตพืชตระกูลถั่ว ผู้แต่ง รศ.ดร.วันชัย จันทร์ประเสริฐ
หน่วยที่ 14. การจัดการการผลิตพืชเส้นใย ผู้แต่ง อ.ดร.จินดา จันทร์อ่อน อ.ไชยยศ เพชระบูรณิน
หน่วยที่ 15. กรณีศึกษาการจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม ผู้แต่ง ผศ.ดร.หฤษฎี ภัทรดิลก อ.ดร.เกรียงศักดิ์ สุวรรณธราดล อ.ดร.อุทิศ เกตุทัศ ผศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ

93442 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตพืช เล่ม 1

ราคา 250 บาท

93442 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตพืช (Professional Experience Crop Production Management) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2549 พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9789749758694 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2555 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-11) ราคา 300 บาท ISBN 9789749758700 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2555 เล่ม 3 (หน่วยที่ 12-15) ราคา 200 บาท ISBN9789749758717 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789749758724
หน่วยที่ 1. แนวทางการประกอบอาชีพการผลิตพืช ผู้แต่ง อ.ดร.นิพนธ์ เอี่ยมสุภาษิต รศ.ดร.หฤษฎี ภัทรดิลก 
หน่วยที่ 2. การประมวลความรู้ในการจัดการการผลิตพืช ผู้แต่ง อ.ศศิธร คงแดง รศ.ดร.อัจฉรา จิตติลดากร 
หน่วยที่ 3. การพัฒนาการผลิตพืชให้เหมาะสมกับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อ.ดร.นิพนธ์ เอี่ยมสุภาษิต
หน่วยที่ 4. การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการการผลิตพืช ผู้แต่ง อ.ดร.นิพนธ์ เอี่ยมสุภาษิต
หน่วยที่ 5. การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการการผลิตพืช ผู้แต่ง ผศ.นงนุช อังยุรีกุล

93442 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตพืช เล่ม 2

ราคา 300 บาท

93442 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตพืช (Professional Experience Crop Production Management) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2549 พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9789749758694 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2555 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-11) ราคา 300 บาท ISBN 9789749758700 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2555 เล่ม 3 (หน่วยที่ 12-15) ราคา 200 บาท ISBN9789749758717 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789749758724
หน่วยที่ 6. การประยุกต์ความรู้เพื่อพัฒนาการผลิตพืชอายุสั้น ผู้แต่ง รศ.ดร.หฤษฎี ภัทรดิลก อ.ชัฐพล สายะพันธ์ อ.นิพนธ์ ดิลกคุณานันท์
หน่วยที่ 7. การกำหนดและจัดทำโครงการผลิตข้าวโพดฝักอ่อน ผู้แต่ง อ.อรสา ดิสถาพร อ.จิราภา จอมไธสง ผศ.ดร.จันทรวิภา ธนะโสภณ รศ.ดร.หฤษฎี ภัทรดิลก
หน่วยที่ 8. กรณีศึกษาการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการผลิตข้าวโพดฝักอ่อน ผู้แต่ง ผศ.นงนุช อังยุรีกุล
หน่วยที่ 9. การประยุกต์ความรู้เพื่อพัฒนาการผลิตพืชอายุยาว ผู้แต่ง อ.ศักดิ์ศิลป์ โชติสกุล รศ.สัจจา บรรจงศิริ รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ
หน่วยที่ 10. การกำหนดและจัดทำโครงการผลิตยางพารา ผู้แต่ง อ.เบ็ญจรงค์ จิรเศวตกุล อ.นิวัตร วรรณนิธิกุล อ.ชวลิต หุ่นแก้ว รศ.สัจจา บรรจงศิริ
หน่วยที่ 11. กรณีศึกษาการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการผลิตยางพารา ผู้แต่ง อ.ประนาถ พิพิชกุล รศ.สัจจา บรรจงศิริ

93442 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตพืช เล่ม 3

ราคา 200 บาท

93442 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตพืช (Professional Experience Crop Production Management) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2549 พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9789749758694 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2555 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-11) ราคา 300 บาท ISBN 9789749758700 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2555 เล่ม 3 (หน่วยที่ 12-15) ราคา 200 บาท ISBN9789749758717 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789749758724
หน่วยที่ 12. การประยุกต์ความรู้เพื่อการพัฒนาการจัดการไร่นาสวนผสม ผู้แต่ง อ.ทิตวรรณ กิจวรรณี รศ.ดร.อัจฉรา จิตตลดากร
หน่วยที่ 13. คุณธรรมและจรรยาวิชาชีพในการจัดการการผลิตพืช ผู้แต่ง รศ.ชยาพร วัฒนศิริ อ.ฑิตยวรรณ กิจวรรณี
หน่วยที่ 14. กระบวนการกลุ่มและการทำงานเป็นคณะ ผู้แต่ง รศ.ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร รศ.ดร.ประดินันท์ อุปรมัย อ.ประมวญ บุณยะโหตระ
หน่วยที่ 15. การพัฒนาภาวะผู้นำ ผู้แต่ง ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รศ.ดร.สวนิต ยมาภัย รศ.นภาลัย สุวรรณธาดา รศ.สมพิศ คูศรีพิทักษ์ รศ.ธรรมรส โชติกุญชร อ.ประวีณ ณ นคร

93447 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง เล่ม 1

ราคา 350 บาท

93447 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง (Ruminant production management) พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789746435581 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746435604 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789746435611
หน่วยที่ 1. สถานการณ์และการพัฒนาการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง ผู้แต่ง ผศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ อ.จิตติมา กันตนามัลลกุล
หน่วยที่ 2. การวางแผนการผลิตสื่อ ผู้แต่ง ผศ.สมิต ยิ้มมงคล
หน่วยที่ 3. การจัดการการผลิตโคเนื้อ ผู้แต่ง ผศ.สมิต ยิ้มมงคล
หน่วยที่ 4. การจัดการการผลิตโคเนื้อเพื่อผลิตเนื้อคุณภาพดี ผู้แต่ง อ.ยอดชาย ทองไทยนันท์ อ.มณฑิชา พุทซาคำ
หน่วยที่ 5. การแปรรูปและการตลาดของโคเนื้อ-กระบือ ผู้แต่ง รศ.ดร.ชัยณรงค์ คันธพนิต อ.มณฑิชา พุทซาคำ
หน่วยที่ 6. การจัดการการผลิตกระบือ ผู้แต่ง อ.จินตนา อินทรมงคล
หน่วยที่ 7. การจัดการการผลิตแพะและแกะ ผู้แต่ง รศ.ดร.ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ

93447 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง เล่ม 2

ราคา 400 บาท

93447 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง (Ruminant production management) พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789746435581 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746435604 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789746435611
หน่วยที่ 8. การวางแผนการผลิตโคนม ผู้แต่ง อ.ณพคุณ สวนประเสริฐ
หน่วยที่ 9. การจัดการโคนมระยะก่อนรีดนม ผู้แต่ง อ.อดุลย์ วังตาล อ.จิตติมา กันตนามัลลกุล
หน่วยที่ 10. การจัดการโคนมระยะรีดนม ผู้แต่ง อ.ณพคุณ สวนประเสริฐ
หน่วยที่ 11. สุขศาสตร์น้ำนมโค ผู้แต่ง อ.ณพคุณ สวนประเสริฐ
หน่วยที่ 12. อุตสาหกรรมนม ผู้แต่ง ผศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ อ.จิตติมา กันตนามัลลกุล
หน่วยที่ 13. การจัดการการผลิตกวาง ผู้แต่ง รศ.ดร.ชัยณรงค์ คันธพนิต อ.จิตติมา กันตนามัลลกุล
หน่วยที่ 14. การจัดการการผลิตกระต่าย ผู้แต่ง รศ.ดร.เยาวมาลย์ ค้าเจริญ รศ.ดร.ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ
หน่วยที่ 15. การจัดการด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง ผู้แต่ง อ.จิตติมา กันตนามัลลกุล

93448 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตสัตว์ เล่ม 1

ราคา 400 บาท

93448 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตสัตว์ (Professional Experience in Animal Production Management) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท (ISBN 9786165057813) เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 9786165057820) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท ISBN 9786165057967
หน่วยที่ 1. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการการผลิตสัตว์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.เสกสม อาตมางกูร
หน่วยที่ 2. การตลาดสินค้าปศุสัตว์ ผู้แต่ง อ.ธีรศักดิ์ อุรุนานนท์ รศ.ดร.ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ อ.ดร.พรศรี เหล่ารุจิสวัสดิ์
หน่วยที่ 3. กรณีศึกษาการจัดการฟาร์มไก่เนื้อ ผู้แต่ง อ.ดวงมนู ลีลาวณิชย์
หน่วยที่ 4. กรณีศึกษาการจัดการฟาร์มไก่ไข่ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ยุวเรศ เรืองพานิช
หน่วยที่ 5. กรณีศึกษาการจัดการฟาร์มเป็ดเนื้อและนกกระทา ผู้แต่ง ผศ.ดร.มณฑิชา พุทซาคำ อ.นริศ ปุณยลิขิต อ.อรทัย ไตรวุฒานนท์
หน่วยที่ 6. กรณีศึกษาการจัดการผลิตสุกร ผู้แต่ง รศ.ดร.เนรมิตร สุขมณี
หน่วยที่ 7. กรณีศึกษาการจัดการฟาร์มโคเนื้อ ผู้แต่ง อ.สารกิจ ถวิลประวัติ อ.ชยานนท์ กฤตยาเชวง
หน่วยที่ 8. กรณีศึกษาการจัดการฟาร์มโคนม ผู้แต่ง อ.พฤติ เกิดชูชื่น

93448 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตสัตว์ เล่ม 2

ราคา 350 บาท

93448 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตสัตว์ (Professional Experience in Animal Production Management) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท (ISBN 9786165057813) เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 9786165057820) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท ISBN 9786165057967
หน่วยที่ 9. กรณีศึกษาการจัดการฟาร์มสัตว์เศรษฐกิจทางเลือก ผู้แต่ง ผศ.ดร.เลอชาติ บุญเอก
หน่วยที่ 10. กรณีศึกษาการจัดการฟาร์มเกษตรผสมผสาน ผู้แต่ง อ.สุธรรม จันทร์อ่อน ผศ.ดร.จิตติมา กันตนามัลลกุล
หน่วยที่ 11. กรณีศึกษาการจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการปศุสัตว์ ผู้แต่ง อ.คณธิศ มุ่งจองกลางกุล ผศ.ไพบูลย์ ใจเด็ด
หน่วยที่ 12. การจัดทำโครงการลงทุนสำหรับฟาร์มปศุสัตว์ ผู้แต่ง รศ.ดร.อัจฉรา โพธิ์ดี อ.สุรพงศ์ นิลพันธุ์
หน่วยที่ 13. ก้าวสู่ความสำเร็จในวิชาชีพการจัดการการผลิตสัตว์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ
หน่วยที่ 14. กระบวนการกลุ่มและการทำงานเป็นคณะ ผู้แต่ง รศ.ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร รศ.ดร.ประดินันท์ อุปรมัย อ.ประมวญ บุณยะโหตระ
หน่วยที่ 15. การพัฒนาภาวะผู้นำ ผู้แต่ง ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รศ.ดร.สวนิต ยมาภัย รศ.นภาลัย สุวรรณธาดา รศ.สมพิศ คูศรีพิทักษ์ รศ.ธรรมรส โชติกุญชร อ.ประวีณ ณ นคร

93454 สารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตพืช เล่ม 1

ราคา 350 บาท

93454 สารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตพืช (Information for crop production management) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165059633 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165059787 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 
หน่วยที่ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตพืช ผู้แต่ง รศ.ดร.กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์
หน่วยที่ 2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตพืช ผู้แต่ง รศ.ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน อ.ดร.อดิศักดิ์ สุกุล
หน่วยที่ 3. การจัดเก็บและการสืบค้นสารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตพืช ผู้แต่ง รศ.ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน อ.ทัดทอง พราหมณี
หน่วยที่ 4. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการการผลิตพืช ผู้แต่ง อ.ดร.สุพรรณ กาญจนสุธรรม อ.รุ่งทิพย์ กรรณกูลสุนทร
หน่วยที่ 5. การใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตพืช ผู้แต่ง อ.ดร.สุพรรณ กาญจนสุธรรม อ.รุ่งทิพย์ กรรณกูลสุนทร
หน่วยที่ 6. การวิจัยทางการจัดการการผลิตพืช ผู้แต่ง ผศ.เกียรติภูมิ ชูเกียรติศิริ อ.บุณฑริกา นันทา
หน่วยที่ 7. สถิติเพื่อการวิจัยเชิงสำรวจทางการจัดการการผลิตพืช ผู้แต่ง รศ.ดร.กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์ ผศ.เกียรติภูมิ ชูเกียรติศิริ

93454 สารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตพืช เล่ม 2

ราคา 400 บาท

93454 สารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตพืช (Information for crop production management) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165059633 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165059787 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 
หน่วยที่ 8. สถิติเพื่อการวิจัยเชิงทดลองทางการจัดการการผลิตพืช ผู้แต่ง รศ.ดร.พงศ์พันธุ์ เธียรหิรัญ ผศ.เกียรติภูมิ ชูเกียรติศิริ
หน่วยที่ 9. แนวทางการประยุกต์ใช้สถิติเพื่อการวิจัยทางการจัดการการผลิตพืช ผู้แต่ง ผศ.เกียรติภูมิ ชูเกียรติศิริ อ.บุณฑริกา นันทา
หน่วยที่ 10. การใช้สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจและวางแผนในการจัดการการผลิตพืช ผู้แต่ง อ.สุภาพร บงสุนันท์ อ.ดร.สุพรรณ กาญจนสุธรรม
หน่วยที่ 11. การใช้สารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตพืช ผู้แต่ง รศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา
หน่วยที่ 12. การใช้สารสนเทศเกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตพืช ผู้แต่ง อ.ไพศาล รัตนเสถียร
หน่วยที่ 13. สารสนเทศเกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตพืช ผู้แต่ง อ.ไพศาล รัตนเสถียร
หน่วยที่ 14. สารสนเทศภัยธรรมชาติและศัตรูพืชเพื่อการจัดการการผลิตพืช ผู้แต่ง อ.รุ่งทิพย์ กรรณกูลสุนทร อ.ดร.สุพรรณ กาญจนสุธรรม
หน่วยที่ 15. การประเมินความเสียหายการจัดการการผลิตพืช ผู้แต่ง อ.รุ่งทิพย์ กรรณกูลสุนทร อ.ดร.สุพรรณ กาญจนสุธรรม

93455 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช เล่ม 1

ราคา 350 บาท

93455 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช (Practical Training in Crop Production Management) พิมพ์ครั้งแรกที่ พ.ศ.2548 ปรับปรุงครั้งที่ 1  พ.ศ.2556 เล่ม 1พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ.2562  (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-160-385-4) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-160-402-8) แบบฝึกปฏิบัติ 30 บาท (ISBN 978-616-160-377-9)
หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช ผู้แต่ง อาจารย์ปริชาติ ดิษฐกิจ
หน่วยที่ 2 การจัดการการผลิตพืช ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สัจจา บรรจงศิริ รองศาสตราจารย์ลัดดา พิศาลบุตร อาจารย์ปิยะดา พิศาลบุตร
หน่วยที่ 3 ข้อมูลและสารสนเทศที่ใช้ในการศึกษาและวิเคราะห์การจัดการการผลิตพืช ผู้แต่ง รองศาตราจารย์ ดร.กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์
หน่วยที่ 4 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาเพื่อวิเคราะห์การจัดการผลิตพืช ผู้แต่ง อาจารย์ศศิธร คงแดง 
หน่วยที่ 5 การวิเคราะห์การจัดการผลิตพืช ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สัจจา บรรจงศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ อาจารย์ศศิธร คงแดง รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์ รองศาสตราจารย์บำเพ็ญ เขียวหวาน 
หน่วยที่ 6  การประยุกต์ใช้ตัวชี้วัดในการวิเคราะห์ผลสำเร็จของการจัดการการผลิตพืช ผู้แต่ง อาจารย์ศศิธร คงแดง 
หน่วยที่ 7 การเขียนรายงานและนำเสนอรายงาน ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พันธุ์ เธียรหิรัญ

93455 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช เล่ม 2

ราคา 400 บาท

93455 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช (Practical Training in Crop Production Management) พิมพ์ครั้งแรกที่ พ.ศ.2548 ปรับปรุงครั้งที่ 1  พ.ศ.2556 เล่ม 1พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ.2562  (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-160-385-4) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-160-402-8) แบบฝึกปฏิบัติ 30 บาท (ISBN 978-616-160-377-9)
หน่วยที่ 8 กรณีศึกษาการจัดการการผลิตข้าว ผู้แต่ง อาจารย์สุรพล จัคุพร รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พันธุ์ เธียรหิรัญ
หน่วยที่ 9 กรณีศึกษาการจัดการการผลิตหญ้าแพงโกลา ผู้แต่ง อาจารย์เกียรติศักดิ์ กล่ำเอม
หน่วยที่ 10 กรณีศึกษาการจัดการการผลิตยางพารา ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.สุทัศน์ สุรวาณิช
หน่วยที่ 11 กรณีศึกษาการจัดการการผลิตอ้อย ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.หฤษฎี ภ้ทรดิลก  อาจารย์ ดร.ประพันธ์ ประเสริฐศักดิ์
หน่วยที่ 12 กรณีศึกษาการจัดการการผลิตลำไย ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย อาจารย์ปริชาติ ดิษฐกิจ
หน่วยที่ 13 กรณีศึกษาการจัดการการผลิตหน่อไม้ผรั่ง ผู้แต่ง อาจารย์อรสา ดิสถาพร
หน่วยที่ 14 กรณีศึกษาการจัดการการผลิตกล้วยไม้ตัดดอกสกุลหวาย ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์จิตราพรรณ เทียมปโยธร อาจารย์เจตน์ มีญาณเยี่ยม
หน่วยที่ 15กรณีศึกษาการจัดการการผลิตไม้ดอกกระถางและไม้กระถางแขวน ผู้แต่ง อาจารย์ชัญญา ทิพานุกะ

93458 การจัดการการผลิตไม้ดอกและไม้ประดับเชิงธุรกิจ เล่ม 1

ราคา 350 บาท

93458 การจัดการการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกิจ (Flowering and Ornamental Plant Production Management) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2553 พิมพ์ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165051330 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165052481 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN9786165052849
หน่วยที่ 1. ความรู้เบื้องต้นการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกิจ ผู้แต่ง รศ.ดร.หฤษฎี ภัทรดิลก ผศ.ดร.จันทรวิภา ธนะโสภณ อ.อภินันท์ บุณยรัตพันธุ์
หน่วยที่ 2. วิทยาศาสตร์การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ ผู้แต่ง รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ 
หน่วยที่ 3. การจัดการธุรกิจการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ ผู้แต่ง รศ.ลัดดา พิศาลบุตร อ.ปิยะดา พิศาลบุตร
หน่วยที่ 4. ความรู้พื้นฐานการจัดการผลิตกล้วยไม้เชิงธุรกิจ ผู้แต่ง รศ.จิตราพรรณ เทียมปโยธร
หน่วยที่ 5. การจัดการการผลิตกล้วยไม้เชิงธุรกิจ ผู้แต่ง รศ.จิตราพรรณ เทียมปโยธร อ.เจตน์ มีญาณเยี่ยม
หน่วยที่ 6. การจัดการการผลิตไม้ตัดใบ ผู้แต่ง รศ.ดร.สัจจา บรรจงศิริ ผศ.ดร.พัชรียา บุญกอแก้ว อ.เปรม ณ สงขลา อ.สุภาภรณ์ รอดประดิษฐ์
หน่วยที่ 7. การจัดการการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการจัดภูมิทัศน์ ผู้แต่ง รศ.ดร.สมจิตร โยธะคง อ.บุณฑริกา นันทาธร

93458 การจัดการการผลิตไม้ดอกและไม้ประดับเชิงธุรกิจ เล่ม 2

ราคา 400 บาท

93458 การจัดการการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกิจ (Flowering and Ornamental Plant Production Management) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2553 พิมพ์ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165051330 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165052481 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN9786165052849 
หน่วยที่ 8. การจัดการการผลิตบัวและพรรณไม้น้ำ ผู้แต่ง รศ.ดร.คุณหญิงสุชาดา ศรีเพ็ญ รศ.ดร.หฤษฎี ภัทรดิลก รศ.ดร.สุรียา ตันติวิวัฒน์ 
หน่วยที่ 9. การจัดการการผลิตปทุมมา ผู้แต่ง รศ.ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์ อ.วิภาดา ทองทักษิณ อ.ลิขิต มณีสินธุ์
หน่วยที่ 10. การจัดการการผลิตกุหลาบ ผู้แต่ง อ.บุณฑริกา นันทา
หน่วยที่ 11. การจัดการการผลิตหน้าวัวตัดดอก ผู้แต่ง รศ.ดร.สัจจา บรรจงศิริ อ.เปรม ณ สงขลา อ.พีชคณิตดา ธารานุกูล
หน่วยที่ 12. การจัดการการผลิตไม้เด็ดดอก ผู้แต่ง อ.เอกพงษ์ หนูพลับ
หน่วยที่ 13. การจัดการการผลิตไม้ดอกกระถาง ผู้แต่ง รศ.ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์
หน่วยที่ 14. การจัดการการผลิตไม้ใบกระถาง ผู้แต่ง อ.ชัญญา ทิพานุกะ อ.ภูริพันธุ์ สุวรรณเมฆ
หน่วยที่ 15. การจัดการการผลิตไม้อวบน้ำ ผู้แต่ง รศ.ดร.หฤษฎี ภัทรดิลก ผศ.ดร.จันทรวิภา ธนะโสภณ รศ.จิตราพรรณ เทียมปโยธร

93460 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์ เล่ม 1

ราคา 350 บาท

93460 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์ (Practical Training in Animal Production Management) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 9786161602314) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 9786161602307) แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท (ISBN 9786161602338)
หน่วยที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อการจัดการการผลิตสัตว์ ผู้แต่ง อ.คณธิศ มุ่งจองกลางกุล
หน่วยที่ 2 การจัดการฟาร์มปศุสัตว์ ผู้แต่ง อ.คณธิศ มุ่งจองกลางกุล
หน่วยที่ 3 การวางแผนการผลิตไก่เนื้อ ผู้แต่ง ผศ.ดร.มณฑิชา พุทซาคำ
หน่วยที่ 4 การวางแผนการผลิตไก่ไข่ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ยุวเรศ เรืองพานิช อ.ศิริพงษ์ พิพัฒน์สัตยานุวงศ์
หน่วยที่ 5 การวางแผนการผลิตสุกร ผู้แต่ง อ.เกรียงศักดิ์ สอาดรักษ์
หน่วยที่ 6 การวางแผนการผลิตโคเนื้อ ผู้แต่ง รศ.ดร.สุริยะ สะวานนท์
 
หน่วยที่ 7 การวางแผนการผลิตโคนม ผู้แต่ง ผศ.ดร.เลอชาติ บุญเอก

93460 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์ เล่ม 2

ราคา 400 บาท

93460 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์ (Practical Training in Animal Production Management) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 9786161602314) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 9786161602307) แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท (ISBN 9786161602338)
หน่วยที่ 8 การเขียนโครงการทางการจัดการการผลิตสัตว์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ
หน่วยที่ 9 ทักษะการปฏิบัติในการผลิตไก่เนื้อ ผู้แต่ง ผศ.ดร.จิตติมา กันตนามัลลกุล
หน่วยที่ 10 ทักษะการปฏิบัติในการผลิตไก่ไข่ ผู้แต่ง อ.สุชาติ สงวนพันธุ์
หน่วยที่ 11 ทักษะการปฏิบัติในการผลิตสุกร ผู้แต่ง อ.เกรียงศักดิ์ สอาดรักษ์
หน่วยที่ 12 ทักษะการปฏิบัติในการผลิตโคเนื้อ ผู้แต่ง ผศ.ไพบูลย์ ใจเด็ด
หน่วยที่ 13 ทักษะการปฏิบัติในการผลิตโคนม ผู้แต่ง ผศ.ไพบูลย์ ใจเด็ด
หน่วยที่ 14 การวัดประสิทธิภาพการผลิตของสัตว์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ

หน่วยที่ 15 การประเมินผลด้านธุรกิจการผลิตสัตว์ ผู้แต่ง อ.ปิลันธนา แป้นปลื้ม

93461 การจัดการผลิตและการตลาดสินค้าปศุสัตว์ เล่ม 1

ราคา 350 บาท

93461 การจัดการผลิตและการตลาดสินค้าปศุสัตว์ (Animal Products and Marketing Management) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161601966 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161602079 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161601997
หน่วยที่ 1 สินค้าปศุสัตว์และการตลาด ผู้แต่ง ผศ.ดร.มณฑิชา พุทซาคำ
หน่วยที่ 2 การจัดการผลผลิตและการตลาดเนื้อไก่ ผู้แต่ง อ.สาคร ทวรรณกุล อ.สุโรจน์ สุโรจน์นานนท์
หน่วยที่ 3 การแปรสภาพไก่เนื้อและการตลาดเนื้อไก่ ผู้แต่ง อ.สาคร ทวรรณกุล
หน่วยที่ 4 การจัดการผลผลิตและการตลาดสุกร ผู้แต่ง อ.วุฒิชัย ลีเชี่ยวยุวสรณ์
หน่วยที่ 5 การแปรสภาพโคเนื้อและการตลาด ผู้แต่ง อ.วุฒิชัย ลีเชี่ยวยุวสรณ์
หน่วยที่ 6 การจัดการผลผลิตโคเนื้อและการตลาด ผู้แต่ง อ.คณธิศ มุ่งจองกลางกุล
หน่วยที่ 7 การแปรสภาพโคเนื้อและการตลาดเนื้อโค ผู้แต่ง อ.สุรชัย เปี่ยมคล้า

93461 การจัดการผลิตและการตลาดสินค้าปศุสัตว์ เล่ม 2

ราคา 400 บาท

93461 การจัดการผลิตและการตลาดสินค้าปศุสัตว์ (Animal Products and Marketing Management) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161601966 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161602079 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161601997
หน่วยที่ 8 การจัดการผลผลิตไข่และการตลาด ผู้แต่ง ผศ.ดร.ยุวเรศ เรืองพานิชอ
หน่วยที่ 9 การแปรรูปน้ำนมและการตลาดผลิตภัณฑ์ไข่ ผู้แต่ง อ.อรทัย จินตสถาพร
หน่วยที่ 10 การจัดการผลผลิตและการตลาดน้ำนม ผู้แต่ง ผศ.ดร.ศศิธร นาคทอง
หน่วยที่ 11 การแปรรูปน้ำนมและการตลาดผลิตภัณฑ์นม ผู้แต่ง ผศ.ดร.จิตติมา กันตนามัลลกุล
หน่วยที่ 12 การแปรรูปและการตลาดผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ผู้แต่ง อ.วิรัตน์ สุมน
หน่วยที่ 13 การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าปศุสัตว์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ศศิธร นาคทอง
หน่วยที่ 14 การจัดการและการเพิ่มมูลค่าของเสียจากการผลิตสัตว์ ผู้แต่ง อ.ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ
หน่วยที่ 15 กฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าปศุสัตว์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.มณฑิชา พุทซาคำ

93462 การจัดการการผลิตผลิตสุกรและสัตว์ปีก เล่ม 1

ราคา 350 บาท

93462 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก (Swine and Poultry Production Management) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2560 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161608538 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161608712 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161608439
หน่วยที่ 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการผลิตสุกร ผู้แต่ง รศ.ดร.ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ
หน่วยที่ 2. การวางแผนการผลิตสุกร ผู้แต่ง อ.สุรศักดิ์ บูรณศิรินทร์
หน่วยที่ 3. การจัดการการเลี้ยงสุกรพ่อแม่พันธุ์ ผู้แต่ง อ.สุรศักดิ์ บูรณศิรินทร์
หน่วยที่ 4. การจัดการการเลี้ยงสุกรขุน ผู้แต่ง รศ.ดร.ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ
หน่วยที่ 5. อาหารและการจัดการอาหารสุกร ผู้แต่ง อ.ทวีเดช ประเจกสกุล
หน่วยที่ 6. การจัดการทางด้านสุขภาพและการป้องกันโรคของสุกร ผู้แต่ง ผศ.น.สพ.คัมภีร์ กอธีระกุล อ.ดร.น.สพ.อรรณพ สุริยสมบูรณ์
หน่วยที่ 7. การแปรรูปและตลาดสุกร ผู้แต่ง อ.ดร.วรินธร มณีรัตน์

93462 การจัดการการผลิตผลิตสุกรและสัตว์ปีก เล่ม 2

ราคา 400 บาท

93462 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก (Swine and Poultry Production Management) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2560 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161608538 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161608712 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161608439
หน่วยที่ 8. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการผลิตสัตว์ปีก ผู้แต่ง รศ.ดร.ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ
หน่วยที่ 9. ปัจจัยพื้นฐานและการวางแผนการผลิตสัตว์ปีก ผู้แต่ง อ.ดร.วรินธร มณีรัตน์
หน่วยที่ 10. การจัดการการเลี้ยงสัตว์ปีกให้เนื้อ ผู้แต่ง รศ.ดร.มณฑิชา พุทซาคำ
หน่วยที่ 11. การจัดการการเลี้ยงสัตว์ปีกให้ใข่ ผู้แต่ง ผศ.ดร.จิตติมา กันตนามัลลกุล 
หน่วยที่ 12. อาหารและการจัดการอาหารสัตว์ปีกให้เนื้อ ผู้แต่ง รศ.ดร.มณฑิชา พุทซาคำ
หน่วยที่ 13. อาหารและการจัดการอาหารสัตว์ปีกให้ใข่ ผู้แต่ง อ.ทวีเดช ประเจกสกุล
หน่วยที่ 14. การจัดการป้องกันโรคในสัตว์ปีก ผู้แต่ง รศ.ดร.น.สพ.นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย
หน่วยที่ 15. การแปรรูปและตลาดสัตว์ปีก ผู้แต่ง ผศ.ดร.จิตติมา กันตนามัลลกุล

93465 การจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เล่ม 1

ราคา 350 บาท

93465  การจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Aquaculture Management) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161609801 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161609979 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161610043
หน่วยทื่ 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศไทย ผู้แต่ง อ.ดร.สุชาติ อิงธรรมจิตร์
หน่วยที่ 2.หลักการพิจารณาในการทำฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผู้แต่ง รศ.ดร.วราห์ เทพาหุดี
หน่วยที่ 3. สถานที่และองค์ประกอบของฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผู้แต่ง อ.สุทธิชัย ฤทธิธรรม
หน่วยที่ 4. น้ำและการจัดการคุณภาพน้ำสำหรับเลี้ยงสัตว์น้ำ ผู้แต่ง อ.ดร.อิสริยา วุฒิสินธุ์
หน่วยที่ 5. การเพาะและอนุบาลสัตว์น้ำ ผู้แต่ง อ.วินัย จั่นทับทิม
หน่วยที่ 6. อาหารและการให้อาหารสัตว์น้ำ ผู้แต่ง อ.ดร.นันทิยา อุ่นประเสริฐ
หน่วยที่ 7. โรคและการป้องกันโรคสัตว์น้ำ ผู้แต่ง อ.ดร.เต็มดวง สมศิริ

93465 การจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เล่ม 2

ราคา 400 บาท

93465  การจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Aquaculture Management) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161609801 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161609979 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161610043
หน่วยที่ 8. การเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อ ผู้แต่ง รศ.ดร.ปราณีติ งามเสน่ห์ รศ.ดร.ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ
หน่วยที่ 9. การเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง ผู้แต่ง อ.วินัย จั่นทับทิม
หน่วยที่ 10. การเลี้ยงสัตว์น้ำในระบบเกษตรผสมผสาน ผู้แต่ง รศ.ดร.ปราณีติ งามเสน่ห์ รศ.ดร.ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ
หน่วยที่ 11. การเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ผู้แต่ง อ.สุทธิชัย ฤทธิธรรม
หน่วยที่ 12. การเพาะเลี้ยงหอย ผู้แต่ง อ.จินตนา นักระบาด
หน่วยที่ 13. การจับ การแปรรูปและการตลาดสินค้าสัตว์น้ำ ผู้แต่ง อ.ดร.นันทิยา อุ่นประเสริฐ ผศ.กาญจนา พัฒธนานุรักษ์
หน่วยที่ 14. กฎ ระเบียบ และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงและสินค้าสัตว์น้ำ ผู้แต่ง รศ.ดร.มณฑิชา พุทซาคำ รศ.ดร.ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ ผศ.ดร.จิตติมา กันตนามัลลกุล อ.ดร.วรินธร มณีรัตน์
หน่วยที่ 15. แนวทางการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศไทย ผู้แต่ง อ.ดร.สุชาติ อิงธรรมจิตร์

93466 เทคโนโลยีการจัดการในการผลิตสัตว์ เล่ม 1

ราคา 400 บาท

93466 เทคโนโลยีในการจัดการการผลิตสัตว์ (Technology in Animal Management) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161622244 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161622763 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161622374
หน่วยที่ 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการผลิตสัตว์และเทคโนโลยีในการจัดการการผลิตสัตว์ ผู้แต่ง รศ.ดร. จิตติมา กันจนามัลลกุล
หน่วยที่ 2. เทคโนโลยีด้านพันธุ์สัตว์ ผู้แต่ง อ.ดร. บดินทร์ วงศ์พรหม
หน่วยที่ 3. เทคโนโลยีด้านอาหารข้น ผู้แต่ง อ.ดร. นิรันดร์ บุญสินธุ์ชัย
หน่วยที่ 4. เทคโนโลยีด้านอาหารหยาบ ผู้แต่ง ผศ.ดร. ณรกมล เลาห์รอดพันธ์
หน่วยที่ 5. เทคโนโลยีในการจัดการสุขภาพสัตว์ ผู้แต่ง รศ.น.สพ.ดร. นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย
หน่วยที่ 6. เทคโนโลยีโรงเรือนและอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ ผู้แต่ง อ.ดร. นิรันดร์ บุญสินธุ์ชัย
หน่วยที่ 7. เทคโนโลยีด้านการจัดการเลี้ยงสัตว์ ผู้แต่ง รศ.ดร.มณฑิชา พุทซาคำ
หน่วยที่ 8. เทคโนโลยีด้านการจัดการผลผลิตจากสัตว์ ผู้แต่ง รศ.ดร.มณฑิชา พุทซาคำ

93466 เทคโนโลยีการจัดการในการผลิตสัตว์ เล่ม 2

ราคา 350 บาท

93466 เทคโนโลยีในการจัดการการผลิตสัตว์ (Technology in Animal Management) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161622244 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161622763 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161622374

หน่วยที่ 9. เทคโนโลยีการแปลสภาพสัตว์ ผู้แต่ง ผศ.ดร. ศศิธร นาคทอง
หน่วยที่ 10. เทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อสัตว์ ผู้แต่ง ผศ.ดร. วรินธร มณีรัตน์
หน่วยที่ 11. เทคโนโลยีการแปรรูปน้ำนม ผู้แต่ง ผศ.ดร. ศศิธร นาคทอง
หน่วยที่ 12. เทคโนโลยีการแปรรูปไข่ ผู้แต่ง รศ.ดร. จิตติมา กันจนามัลลกุล
หน่วยที่ 13. เทคโนโลยีการจัดการของเสียและผลพลอยได้จากการผลิตสัตว์ ผู้แต่ง ผศ.เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี
หน่วยที่ 14. เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการโลจิสติกส์ผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ผู้แต่ง ผศ.ดร. ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน และ อ.ดร. ณัฐเศรษฐ์ หมวดทองอ่อน
หน่วยที่ 15. เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และการจัดจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ผู้แต่ง รศ.ดร. สุภาวดี ธีรธรรมากร และ อ.ดร. จีรานุช บุดดีจีน

94360 การจัดการการปฏิบัติการและทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตร เล่ม 1

ราคา 400 บาท

94360 การจัดการการปฏิบัติการและทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตร (Operations and Human Resource Management in Agribusiness) พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9789749756690 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9789749756706 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789749756713
หน่วยที่ 1. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการการปฏิบัติการและทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตร ผู้แต่ง รศ.บุญเกียรติ์ ชีวะตระกูลกิจ
หน่วยที่ 2. กำลังการผลิต ระบบการผลิตและการเลือกที่ตั้งการผลิตในธุรกิจการเกษตร ผู้แต่ง อ.โรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์
หน่วยที่ 3. การวางผังสถานประกอบการในธุรกิจการเกษตร ผู้แต่ง อ.สุขยืน เทพทอง รศ.ดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ
หน่วยที่ 4. การวางแผนและการควบคุมการปฏิบัติการในธุรกิจการเกษตร ผู้แต่ง รศ.สุวีณา ตั่งโพธิ์สุวรรณ
หน่วยที่ 5. การจัดการห่วงโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตร ผู้แต่ง อ.ภวัต เจียมจิณณวัตร
หน่วยที่ 6. การจัดการโลจิตสติกส์ในธุรกิจการเกษตร ผู้แต่ง อ.เตชะ บุณยะชัย
หน่วยที่ 7. การบริหารคุณภาพในธุรกิจการเกษตร ผู้แต่ง อ.สุนันทา คเชศะนันทน์
หน่วยที่ 8. การจัดการโครงการในธุรกิจการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์

94360 การจัดการการปฏิบัติการและทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตร เล่ม 2

ราคา 350 บาท

94360 การจัดการการปฏิบัติการและทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตร (Operations and Human Resource Management in Agribusiness) พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9789749756690 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9789749756706 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789749756713
หน่วยที่ 9. ทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตร ผู้แต่ง อ.พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ
หน่วยที่ 10. การวางแผน การสรรหา และการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ลัดดา พิศาลบุตร
หน่วยที่ 11. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์
หน่วยที่ 12. การบริหารผลิตภาพของทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตร ผู้แต่ง อ.ภวัต เจียมจิณณวัตร
หน่วยที่ 13. การประเมินทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.กิ่งพร ทองใบ
หน่วยที่ 14. วัฒนธรรมและจริยธรรมขององค์การในธุรกิจการเกษตร ผู้แต่ง อ.พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล
หน่วยที่ 15. การประยุกต์หลักการจัดการการปฏิบัติการและทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตร ผู้แต่ง ผศ.ดร.อัจฉรา โพธิ์ดี อ.เกรียงไกร ชำนาญไพศาล อ.สุวิทย์ กิ่งแก้ว

94431 การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร เล่ม 1

ราคา 350 บาท

94431 การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร (Agricultural Marketing Management) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2564 พิมพ์ครั้งที่ 1  พ.ศ.2564 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-162-586-3) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-162-604-4) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา บาท
หน่วยที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการการตลาดสินค้าเกษตร ผู้แต่ง อ.วิวัฒน์ ไม้แก่นสาร (ผู้เขียนเดิม) ผศ.ดร.ภวัต เจียมจิณณวัตร (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 2 ระบบการตลาดสินค้าเกษตร ผู้แต่ง รศ.นงนุช อังยุรีกุล (ผู้เขียนเดิม) อ.ดร.สายทิพย์ โสรัตน์ (ผู้ปรับปรุง) รศ.นงนุช อังยุรีกุล (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 3 ลักษณะสินค้าเกษตรและตลาดสินค้าเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.อัจฉรา โพธิ์ดี (ผู้เขียนเดิม) ผศ.ดร.นาลัน แป้นปลื้ม (ผู้เขียนเดิม) รศ.ดร.อัจฉรา โพธิ์ดี (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 4 แนวคิดการวิเคราะห์การตลาดสินค้าเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.เชาวน์ โรจนแสง (ผู้เขียนเดิม) อ.ดร.สายทิพย์ โสรัตน์ (ผู้ปรับปรุง) รศ.นงนุช อังยุรีกุล (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 5 การวิเคราะห์โซ่อุปทานและสภาวะแวดล้อมทางการตลาดสินค้าเกษตร ผู้แต่ง อ.ดร.พรศรี เหล่ารุจิสวัสดิ์ (ผู้เขียนเดิม) อ.ดร.สายทิพย์ โสรัตน์ (ผู้ปรับปรุง) รศ.นงนุช อังยุรีกุล (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 6 การวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อสินค้าเกษตร ผู้แต่ง ผศ.ปิยะดา พิศาลบุตร (ผู้เขียนเดิม) รศ.ลัดดา พิศาลบุตร (ผู้เขียนเดิม) อ.จิราพร ว่องไววิระยะ (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 7 การวางแผนการตลาดสินค้าเกษตร ผู้แต่ง รศ.จิระภรณ์ ตันติชัยรัตนกูล (ผู้เขียนเดิม) รศ.เสาวภา มีถาวรกุล (ผู้เขียนเดิม) ผศ.ดร.นาลัน แป้นปลื้ม (ผู้ปรับปรุง)

94431 การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร เล่ม 2

ราคา 400 บาท

94431 การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร (Agricultural Marketing Management) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2564 พิมพ์ครั้งที่ 1  พ.ศ.2564 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-162-586-3) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-162-604-4) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา บาท
หน่วยที่ 8 การพัฒนากลยุทธ์การตลาดสินค้าเกษตร ผู้แต่ง รศ.จิระภรณ์ ตันติชัยรัตนกูล (ผู้เขียนเดิม) รศ.ดร.ชลทิศ ดาราวงษ์ (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 9 การจัดการการตลาดสินค้าเกษตรด้านผลิตภัณฑ์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ภวัต เจียมจิณณวัตร (ผู้เขียนเดิม) รศ.ดร.ชลทิศ ดาราวงษ์ (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 10 การจัดการการตลาดสินค้าเกษตรด้านราคา ผู้แต่ง ผศ.ดร.ภวัต เจียมจิณณวัตร
หน่วยที่ 11 การจัดการการตลาดสินค้าเกษตรด้านการจัดจำหน่าย ผู้แต่ง รศ.เสาวภา มีถาวรกุล (ผู้เขียนเดิม) ผศ.ดร.นาลัน แป้นปลื้ม (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 12 การจัดการการตลาดสินค้าเกษตรด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้แต่ง อ.ปภาวัลย์ สุทธิประสิทธิ์ อ.ดร.นฤบดี วรรธนาคม
หน่วยที่ 13 การควบคุมการดำเนินงานการตลาดสินค้าเกษตร ผู้แต่ง ผศ.ดร.นาลัน แป้นปลื้ม
หน่วยที่ 14 สารสนเทศและการวิจัยการตลาดสินค้าเกษตร ผู้แต่ง จิราพร ว่องไววิริยะ
หน่วยที่ 15 การพัฒนาการจัดการการตลาดสินค้าเกษตร ผู้แต่ง รศ.เภสัชกรหญิง ดร.อโณทัย งามวิชัยกิจ อ.ดร.บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์

94432 สารสนเทศและการวิจัยทางธุรกิจการเกษตร เล่ม 1

ราคา 300 บาท

94432 สารสนเทศและการวิจัยทางธุรกิจการเกษตร (Information and Research in Agribusiness) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2549 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-6) ราคา 300 บาท ISBN 9789749757642 เล่ม 2 (หน่วยที่ 7-15) ราคา 450 บาท ISBN 9789749757659 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789749757666
หน่วยที่ 1. สารสนเทศธุรกิจการเกษตร ผู้แต่ง ผศ.ดร.อัจฉรา โพธิ์ดี รศ.ดร.สมพร พุทธาพิทักษ์ผล
หน่วยที่ 2. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจการเกษตร ผู้แต่ง อ.ดร.อภิชาติ พงษ์ศรีหดุชัย อ.ชาญชัย โตวิววัฒน์
หน่วยที่ 3. การค้นสารสนเทศทางธุรกิจการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.สมพร พุทธาพิทักษ์ผล
หน่วยที่ 4. สารสนเทศทางธุรกิจการเกษตรด้านการผลิต ผู้แต่ง ผศ.ดร.อัจฉรา โพธิ์ดี
หน่วยที่ 5. สารสนเทศธุรกิจการเกษตรด้านการแปรรูป ผู้แต่ง อ.มณฑาทิพย์ ยุ่นฉลาด อ.ดร.สายพิณ มณีพันธุ์
หน่วยที่ 6. สารสนเทศทางธุรกิจการเกษตรด้านการตลาด ผู้แต่ง อ.ภวัต เจียมจิณณวัตร

94432 สารสนเทศและการวิจัยทางธุรกิจการเกษตร เล่ม 2

ราคา 450 บาท

94432 สารสนเทศและการวิจัยทางธุรกิจการเกษตร (Information and Research in Agribusiness) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2549 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-6) ราคา 300 บาท ISBN 9789749757642 เล่ม 2 (หน่วยที่ 7-15) ราคา 450 บาท ISBN 9789749757659 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789749757666
หน่วยที่ 7. การวิจัยทางธุรกิจการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.สรชัย พิศาลบุตร
หน่วยที่ 8. การเก็บรวบรวมข้อมูลทางธุรกิจการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.สรชัย พิศาลบุตร
หน่วยที่ 9. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเบื้องต้นเพื่อการวิจัยทางธุรกิจการเกษตร ผู้แต่ง รศ.เสาวรส ใหญ่สว่าง
หน่วยที่ 10. การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานในการวิจัยทางธุรกิจการเกษตร ผู้แต่ง รศ.เสาวรส ใหญ่สว่าง
หน่วยที่ 11. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในการวิจัยทางธุรกิจการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ลัดดา พิศาลบุตร
หน่วยที่ 12. การวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลาในการวิจัยทางธุรกิจการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ลัดดา พิศาลบุตร
หน่วยที่ 13. การวิจัยทางธุรกิจการเกษตรด้านการผลิต ผู้แต่ง อ.ดร.สมศักดิ์ ศรีสมบุญ รศ.ดร.อัจฉรา จิตตลดากร ผศ.ดร.อัจฉรา โพธิ์ดี
หน่วยที่ 14. การวิจัยทางธุรกิจการเกษตรด้านการแปรรูป ผู้แต่ง อ.พัชรี ตั้งตระกูล
หน่วยที่ 15. การวิจัยทางธุรกิจการเกษตรด้านการตลาด ผู้แต่ง อ.ภวัต เจียมจิณณวัตร

94433 ประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการเกษตร เล่ม 1

ราคา 400 บาท

94433 ประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการเกษตร (Professional Experience in Agribusiness) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2554 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786165056045 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786165056212 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165056939
หน่วยที่ 1. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจการเกษตร ผู้แต่ง ผศ.ภวัต เจียมจิณณวัตร
หน่วยที่ 2. การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจการเกษตร ผู้แต่ง อ.วิวัฒน์ ไม้แก่นสาร
หน่วยที่ 3. สารสนเทศและการวิจัยทางธุรกิจการเกษตร ผู้แต่ง รศ.จีราภรณ์ สุธัมมสภา อ.ปิลันธนา แป้นปลื้ม รศ.ดร.สรชัย พิศาลบุตร รศ.บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ รศ.ส่งเสริม หอมกลิ่น
หน่วยที่ 4. การจัดการการตลาดทางธุรกิจการเกษตร ผู้แต่ง รศ.เสาวภา มีถาวรกุล
หน่วยที่ 5. การจัดการมาตรฐานและคุณภาพทางธุรกิจการเกษตร ผู้แต่ง อ.สุนันทา คเชศะนันท์
หน่วยที่ 6. การจัดการผลิตผลการเกษตร ผู้แต่ง อ.ปิลันธนา แป้นปลื้ม อ.นเรศว์ร ชิ้นอินมนู อ.บรรหาร วิสมิตะนันท์ ผศ.ดร.มณฑิชา พุทซาคำ อ.พงศ์พัฒน์ บุญชูวงศ์
หน่วยที่ 7. การจัดการการปฏิบัติการทางธุรกิจการเกษตร ผู้แต่ง รศ.บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ อ.โรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์ อ.ดวงมนู ลีลาวณิชย์ อ.พูลทรัพย์ มาภักดี
หน่วยที่ 8. การจัดการโลจิสติกส์ทางธุรกิจการเกษตร ผู้แต่ง ผศ.ภวัต เจียมจิณณวัตร

94433 ประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการเกษตร เล่ม 2

ราคา 350 บาท

94433 ประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการเกษตร (Professional Experience in Agribusiness) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2554 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786165056045 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786165056212 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165056939
หน่วยที่ 9. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ทางธุรกิจการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ลัดดา พิศาลบุตร
หน่วยที่ 10. การจัดการการบัญชีและการเงินทางธุรกิจการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ส่งเสริม หอมกลิ่น
หน่วยที่ 11. การวิเคราะห์โครงการลงทุนทางธุรกิจการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.อัจฉรา โพธิ์ดี
หน่วยที่ 12. การจัดการธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.โรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์
หน่วยที่ 13. กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจการเกษตร ผู้แต่ง อ.ชยธวัช อติแพทย์
หน่วยที่ 14. กระบวนการกลุ่มและการทำงานเป็นคณะ ผู้แต่ง รศ.ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร รศ.ดร.ประดินันท์ อุปรมัย อ.ประมวญ บุณยะโหตระ
หน่วยที่ 15. การพัฒนาภาวะผู้นำ ผู้แต่ง รศ.ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร รศ.ดร.ประดินันท์ อุปรมัย อ.ประมวญ บุณยะโหตระ