90201 การจัดการฟาร์ม เล่ม 1

ราคา 350 บาท

90201 การจัดการฟาร์ม (Farm Management) ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-162-455-2) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-162-466-8) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-162-505-4)
หน่วยที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการฟาร์ม ผู้แต่ง รศ.ดร.อัจฉรา โพธิ์ดี
หน่วยที่ 2 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่ประยุกต์ใช้ในการจัดการฟาร์ม ผู้แต่ง รศ.ดร.สมศักดิ์ เพรียบพร้อม (ผู้เขียนเดิม) อ.จิราพร ว่องไววิริยะ (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 3 สภาวะแวดล้อมที่ส่งผลต่อธุรกิจฟาร์ม ผู้แต่ง ผศ.ดร.ภวัต เจียมจิณณวัตร
หน่วยที่ 4 การเริ่มกิจการฟาร์ม ผู้แต่ง ศ.โอภาวดี เข็มทอง (ผู้เขียนเดิม) อ.ปิลันธนา แป้นปลื้ม (ผู้เขียนเดิม) ผศ.ดร.นาลัน แป้นปลื้ม (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 5 การวางแผนฟาร์ม ผู้แต่ง รศ.ลัดดา พิศาลบุตร
หน่วยที่ 6 การจัดการสินเชื่อเกษตรของฟาร์ม ผู้แต่ง อ.สุรพงศ์ นิลพันธุ์
หน่วยที่ 7 การบันทึกกิจการฟาร์มและการประเมิณมูลค่าทรัพย์สินฟาร์ม ผู้แต่ง รศ.ดร.บรรลุ พุฒิกร (ผู้เขียนเดิม) อ.ไพศาล กะกุลพิมพ์ (ผู้ปรับปรุง)

90201 การจัดการฟาร์ม เล่ม 2

ราคา 400 บาท

90201 การจัดการฟาร์ม (Farm Management) ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-162-455-2) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-162-466-8) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-162-505-4)
หน่วยที่ 8 การวิเคราะห์ผลการทำฟาร์ม ผู้แต่ง รศ.ลัดดา พิศาลบุตร (ผู้เขียนเดิม) ผศ.ปิยดา พิศาลบุตร (ผู้เขียนเดิม) อ.จิราพร ว่องไววิริยะ (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 9 ต้นทุนและผลตอบแทนของกิจการฟาร์ม ผู้แต่ง รศ.ดร.อัจฉรา โพธิ์ดี 
หน่วยที่ 10 การจัดการปัจจัยการผลิตฟาร์ม ผู้แต่ง รศ.บรรลุ พุฒิกร (ผู้เขียนเดิม) อ.ปรียาวรรณ ภวมัย (ผู้เขียนเดิม) ผ.ศ.ดร.บุณฑริกา นันทา (ผู้ปรับปรุง) ผศ.ดร.ปริชาติ ดิษฐกิจ (ผู้ปรับปรุง) อ.ไพศาล กะกุลพิมพ์ (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 11 การจัดการฟาร์มที่ดี มาตรฐานและการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม ผู้แต่ง อ.ดร.ธำรงเจต พัฒมุข ผศ.ดร.จรรยา สิงห์คำ อ.ดร.บดินทร์ วงศ์พรหม รศ.ดร.อัจฉรา โพธิ์ดี
หน่วยที่ 12 การจัดการการตลาดผลิตผลฟาร์ม ผู้แต่ง ผศ.ดร.ภวัต เจียมจิณณวัตร
หน่วยที่ 13 การจัดการความเสี่ยงในธุรกิจฟาร์ม ผู้แต่ง รศ.ดร.สมศักดิ์ เพรียบพร้อม (ผู้เขียนเดิม) อ.สุรพงศ์ นิลพันธุ์ (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 14 นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และมาตรการพัฒนาการเกษตรของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจฟาร์ม ผู้แต่ง ดร.อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย
หน่วยที่ 15 การส่งเสริมการจัดการฟาร์มและกรณีตัวอย่างการจัดการฟาร์ม ผู้แต่ง รศ.ดร.สินีนุช ครุฑเมือง แสนเมือง ผศ.ดร.ปริชาติ ดิษฐกิจ อ.ดร.ธำรงเจต พัฒมุข ผศ.ดร.บุณฑริกา นันทา ผ.ศ.ดร.จรรยา สิงห์คำ ผศ.เถลิงศักดิ์ อังกรุเศรณี

90202 การบริหารงานส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์ เล่ม 1

ราคา 400 บาท

90202 การบริหารงานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ (Administration in Agricultural Extension and Cooperatives) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2543 เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ.2556 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท (ISBN 978-974-643-166-8) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2556 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 978-974-643-167-5) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-974-643-168-2)
หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา หิรัญรัศมี  
หน่วยที่ 2 องค์การและการปรับปรุงองค์การในงานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ ผู้แต่ง อาจารย์มานิตย์ กมลเวช อาจารย์ ดร.วัลลภ ลำพาย
หน่วยที่ 3 อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การราชการและรัฐวิสาหกิจในงานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ ผู้แต่ง อาจารย์พรชัย ศุภวิทิตพัฒนา   
หน่วยที่ 4 การบริหารการเงินในงานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ ผู้แต่ง อาจารย์อนันต์ ชำนาญกิจ   
หน่วยที่ 5 การประสานงานและการควบคุมงานในงานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ ผู้แต่ง อาจารย์สมศักดิ์ สุระวดี
หน่วยที่ 6 การบริหารบุคคลในงานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ ผู้แต่ง รองศาตราจารย์ ดร.พรทิพย์ อุดมสิน 
หน่วยที่ 7 การบริหารงานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์โดยภาครัฐ ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.ชุฬหเทพ พงศ์สร้อยเพชร อาจารย์สุวิทย์ พงศ์นุกฤต
หน่วยที่ 8 การบริหารงานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์โดยภาคเอกชน ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์บำเพ็ญ เขียวหวาน อาจารย์สุวิทย์ พงศ์นุกฤต

90202 การบริหารงานส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์ เล่ม 2

ราคา 350 บาท

90202 การบริหารงานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ (Administration in Agricultural Extension and Cooperatives) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2543 เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ.2556 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท (ISBN 978-974-643-166-8) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2556 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 978-974-643-167-5) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-974-643-168-2)
หน่วยที่ 9 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์โอภาวดี เข็มทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์บำเพ็ญ เขียวหวาน
หน่วยที่ 10 จิตวิทยาในการบริหารงานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ ผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร.บุญธรรม จิตต์อนันต์
หน่วยที่ 11 จริยธรรมในการบริหารงานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ ผู้แต่ง อาจารย์เชิญ บำรุงวงศ์  
หน่วยที่ 12 การพัฒนาองค์กรเกษตรกรในการส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา
หน่วยที่ 13 ความสัมพันธ์ของการบริหารงานส่งเสริมการเกษตรกับงานส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา หิรัญรัศมี
หน่วยที่ 14 แนวทางพัฒนาการบริหารงานส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง อาจารย์อนันต์ ดาโลดม อาจารย์ ดร.สุวินัย รันดาเว ผู้ช่วยศาสตราจารย์บำเพ็ญ เขียวหวาน รองศาสตราจารย์สมจิต โยธะคง
หน่วยที่ 15 แนวทางพัฒนาการบริหารงานส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์อาบ นคะจัด

90204 พื้นฐานการจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม เล่ม 1

ราคา 350 บาท

90204 พื้นฐานการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม (Fundamental of Agricultural Resources Management and Environment ) เล่ม 1พิมพ์ครั้งที่ 10 พ.ศ.2561 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-611-505-017-8) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 9 พ.ศ.2559 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-611-505-040-6) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-611-505-046-8)
หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง อาจารย์บุณฑริกา นันทา  
หน่วยที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจการเกษตร ผู้แต่ง อาจารย์ปิยะดา พิศาลบุตร รองศาสตราจารย์ลัดดา พิศาลบุตร
หน่วยที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างการเกษตร ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล อาจารย์ ดร.สวรรยา ซื่อเลื่อม  
หน่วยที่ 4 การจัดการทรัพยากรเกษตรเบื้องต้น ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนสิริ รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา โพธิ์ดี อาจารย์ชัฐพล สายะพันธ์
หน่วยที่ 5 หลักการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต เวชกิจ อาจารย์สุรศักดิ์ หล่อจิตต์เสียง
หน่วยที่ 6 หลักการจัดการดินและที่ดินเพื่อการเกษตร ผู้แต่ง อาจารย์คำรณ ไทรฟัก 
หน่วยที่ 7 หลักการจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.วัชระ เสือดี

90204 พื้นฐานการจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม เล่ม 2

ราคา 400 บาท

90204 พื้นฐานการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม (Fundamental of Agricultural Resources Management and Environment ) เล่ม 1พิมพ์ครั้งที่ 10 พ.ศ.2561 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-611-505-017-8) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 9 พ.ศ.2559 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-611-505-040-6) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-611-505-046-8)
หน่วยที่ 8 ภูมิอากาศและการจัดการการเกษตร ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.สุทัศน์ สุรวาณิช รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา จิตตลดากร
หน่วยที่ 9 หลักการจัดการปัจจัยการผลิตเพื่อการผลิตพืช ผู้แต่ง อาจารย์บุณฑริกา นันทา
หน่วยที่ 10 หลักการจัดการปัจจัยการผลิตเพื่อการผลิตสัตว์ ผู้แต่ง อาจารย์วุฒิชัย ลีเชียวยุวสรณ์
หน่วยที่ 11 การจัดการการเงินและทรัพยากรมนุษย์เพื่อการเกษตร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ รองศาสตราจารย์วรรณ๊ ชลนภาสถิตย์ รองศาสตราจารย์ปภาวดี มนตรีวัต  
หน่วยที่ 12 หลักการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมทางการเกษตร ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.สวรรยา ซื่อเลื่อม รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล
หน่วยที่ 13 ภูมิสารสนเทศ ข้อมูลระยะไกลและการหาพิกัดทางภูมิศาสตร์ ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.สุทัศน์ สุรวาณิช
หน่วยที่ 14 การตัดสินใจลงทุนในโครงการทางการเกษตร ผู้แต่ง อาจารย์ปิยะดา พิศาลบุตร รองศาสตราจารย์ลัดดา พิศาลบุตร
หน่วยที่ 15 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง อาจารย์วิชา ธิติประเสริฐ อาจารย์ถาวร ธรรมกรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑิชา พุทซาคำ

90206 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เล่ม 1

ราคา 400 บาท

90206 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Technology for Agricultural Resources Natural Resources and Environmental Resources Management ) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-161-451-5) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-483-6) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-161-481-2 )
หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีทรัพยากรเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.บุณฑริกา นันทา  
หน่วยที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างการเกษตร ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล
หน่วยที่ 3 หลักการจัดการทรัพยากรเกษตร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา โพธิ์ดี อาจารย์สุธิดา มณีอเนกคุณ  
หน่วยที่ 4 การจัดการทรัพยากรป่าไม้ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต เวชกิจ   
หน่วยที่ 5 หลักการจัดการดินและที่ดินเพื่อการเกษตร ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล ถวิลถีง
หน่วยที่ 6 หลักการจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.วัชระ เสือดี 
หน่วยที่ 7 ภูมิอากาศและการจัดการการเกษตร ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.สุทัศน์ สุรวาณิช
หน่วยที่ 8 การจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมทางการเกษตร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล

90206 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เล่ม 2

ราคา 350 บาท

90206 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Technology for Agricultural Resources Natural Resources and Environmental Resources Management ) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-161-451-5) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-483-6) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-161-481-2 )
หน่วยที่ 9 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรในการผลิตพืช ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สมโภชน์ น้อยจินดา อาจารย์ ดร.บุณฑริกา นันทา
หน่วยที่ 10 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรในการผลิตสัตว์ ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.วรินธร มณีรัตน์
หน่วยที่ 11 เทคโนโลยี GIS RS GPS เพื่อสนับสนุนการจัดการเกษตร ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.สุทัศน์ สุรวาณิช  
หน่วยที่ 12 การจัดการธุรกิจการเกษตร ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภวัค เจียมจิณณวัตร
หน่วยที่ 13 การจัดการการเงินและทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตร ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภวัค เจียมจิณณวัตร
หน่วยที่ 14 การลงทุนในโครงการทางการเกษตร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ลัดดา พิศาลบุตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะดา พิศาลบุตร
หน่วยที่ 15 กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑิชา พุทซาคำ อาจารย์ ดร.บุณฑริกา นันทา อาจารย์สุธิดา มณีอเนกคุณ

90208คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พืนฐานเพื่อการเกษตร เล่ม 1

ราคา 250 บาท

90208 คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตร (Basic Mathematics and Science for Agriculture) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.2565 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-161-927-5) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-9) ราคา 200 บาท (ISBN 978-616-161-836-0) เล่ม 3 (หน่วยที่ 10-15) ราคา 300 บาท (ISBN 978-616-161-877-3) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-161-949-7)
หน่วยที่ 1 ฟังก์ชัน ลิมิตของฟังก์ชันและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ผู้แต่ง ผศ.ดร.กันย์ สุ่นยี่ขัน
หน่วยที่ 2 อนุพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์ ผู้แต่ง ผศ.พัชรี หิรัญมาศสุวรรณ
หน่วยที่ 3 ปริพันธ์และการประยุกต์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.พันทิพย์ โตแก้วหน่วยที่ 4 สถิติพื้นฐาน ผู้แต่ง อ.สุดารัตน์ นิจสุนกิจ
หน่วยที่ 5 การประยุกต์สถิติในการพัฒนาด้านการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ อ.ธนาวรรณ บุทธิจักร

90208คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พืนฐานเพื่อการเกษตร เล่ม 2

ราคา 200 บาท

90208 คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตร (Basic Mathematics and Science for Agriculture) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.2565 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-161-927-5) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-9) ราคา 200 บาท (ISBN 978-616-161-836-0) เล่ม 3 (หน่วยที่ 10-15) ราคา 300 บาท (ISBN 978-616-161-877-3) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-161-949-7)
หน่วยที่ 6 แนวคิดเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์
หน่วยที่ 7 ชีววิทยาพื้นฐาน ผู้แต่ง รศ.ดร.กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์
หน่วยที่ 8 พันธุศาสตร์พื้นฐาน ผู้แต่ง รศ.ดร.จิตติมา กันตนามัลลกุล
หน่วยที่ 9 เทคโนโลยีชีวภาพ ผู้แต่ง รศ.ดร.สัจจา บรรจงศิริ

90208คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พืนฐานเพื่อการเกษตร เล่ม 3

ราคา 300 บาท

90208 คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตร (Basic Mathematics and Science for Agriculture) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.2565 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-161-927-5) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-9) ราคา 200 บาท (ISBN 978-616-161-836-0) เล่ม 3 (หน่วยที่ 10-15) ราคา 300 บาท (ISBN 978-616-161-877-3) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-161-949-7)
หน่วยที่ 10 เคมีของธาตุและสารเคมีในงานเกษตรกรรม ผู้แต่ง รศ.ดร.นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์
หน่วยที่ 11 สสารและปฏิกิริยาเคมี ผู้แต่ง รศ.อรวินท์ เลาหรัชตนันท์
หน่วยที่ 12 เคมีอินทรีย์ ผู้แต่ง รศ.ดร.สุจินต์ วิศวธีรานนท์ อ.ดร.กลางพล กมลโชติ อ.สิริพิชญ์ วรรณภาส อ.กรรณิการ์ ยิ้มนาค
หน่วยที่ 13 ฟิสิกส์พื้นฐาน ผู้แต่ง รศ.ดร.ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์
หน่วยที่ 14 ความร้อน แสง เสียง ไฟฟ้า แม่เหล็ก และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ผู้แต่ง รศ.ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์
หน่วยที่ 15 อิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลทางการเกษตร ผู้แต่ง อ.ดร.กวิทธิ์ ศรีสัมฤทธิ์

90305 การผลิตสัตว์ เล่ม 1

ราคา 400 บาท

90305 การผลิตสัตว์ (Animal Production) ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8 ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-162-600-6) เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-162-642-6) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-162-617-4)
หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการผลิตสัตว์ในประเทศไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ ผู้ปรับปรุงเดิม ผศ.ดร.วรินธร มณีรัตน์ (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 2 การเริ่มต้นทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ ผู้ปรับปรุงเดิม รศ.ดร.จิตติมา กันตนามัลลกุล (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 3 สถานที่ตั้งฟาร์ม โรงเรือน และอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ ผู้แต่ง อ.โกสินทร์ สุขมณี อ.ทวีเดช ประเจกสกุล (ผู้ปรับปรุงเดิม) รศ.ดร.มณฑิชา พุทซาคำ (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 4 การปรัปบรุงพันธืและการขยายพันธุ์สัตว์ ผู้แต่ง รศ.ดร.จิตติมา กันตนามัลลกุล (ผู้ปรับปรุงเดิม) อ.ดร.บดินทร์ วงศ์พรหม (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 5 อาหารและการให้อาหารสัตว์ ผู้แต่ง อ.ทวีเดช ประเจกสกุล
หน่วยที่ 6 สุขศาสตร์และโรคสัตว์ ผู้แต่ง อ.น.สพ. ศรุต หมอแสน
หน่วยที่ 7 การผลิตสัตว์ปีก ผู้แต่ง รศ.ดร.มณฑิชา พุทซาคำ
หน่วยที่ 8 การผลิตสุกร ผู้แต่ง อ.เกรียงศักดิ์ สอาดรักษ์

90305 การผลิตสัตว์ เล่ม 2

ราคา 350 บาท

90305 การผลิตสัตว์ (Animal Production) ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8 ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-162-600-6) เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-162-642-6) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-162-617-4)
หน่วยที่ 9 การผลิตโคนม ผู้แต่ง อ.คณธิศ มุ่งจองกลางกุล (ผู้ปรับปรุงเดิม) ผศ.ดร.วรินธร มณีรัตน์ (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 10 การผลิตโคเนื้อและกระบือ ผู้แต่ง อ.คณธิศ มุ่งจองกลางกุล (ผู้ปรับปรุงเดิม) ผศ.ดร.วรินธร มณีรัตน์ (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 11 การผลิตสัตว์เศรษฐกิจอื่น ๆ  ผู้แต่ง อ.เกรียงศักดิ์ สอาดรักษ์
หน่วยที่ 12 การผลิตสัตว์ในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ผู้แต่ง รศ.ดร.กษิดิศ อื้อเชี่ยวชาญกิจ (ผู้ปรับปรุงเดิม) อ.ดร.บดินทร์ วงศ์พรหม (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 13 ผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ผู้แต่ง ผศ.จิตติมา กันตนามัลลกุล  อ.อิงอร ไชยเยศ (ผู้ปรับปรุงเดิม) รศ.ดร.จิตติมา กันตนามัลลกุล (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 14 ของเสียและผลพลอยได้จากการผลิตสัตว์ ผู้แต่ง ผศ.จิตติมา กันตนามัลลกุล  อ.อิงอร ไชยเยศ (ผู้ปรับปรุงเดิม) รศ.ดร.จิตติมา กันตนามัลลกุล (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 15 ตลาดสินค้าปศุสัตว์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.นาลัน แป้นปลื้ม

90307 การผลิตพืช เล่ม 1

ราคา 250 บาท

90307 การผลิตพืช (Crop Production) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ.2564 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-161-613-7) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-161-671-7) เล่ม 3 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-161-714-1) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-161-680-9)
หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการผลิตพืช ผู้แต่ง อ.ดร.นิพนธ์ เอี่ยมสุภาษิต
หน่วยที่ 2 ภูมิศาสตร์เกษตรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืช ผู้แต่ง อ.ดร.ธำรงเจต พัฒมุข
หน่วยที่ 3 การจัดการดินและปุ๋ย ผู้แต่ง อ.ดร.วรรธนัย อ้นสำราญหน่วยที่ 4 การจัดการน้ำเพื่อการผลิตพืช ผู้แต่ง รศ.ดร.อัจฉรา จิตตลดากร อ.ดร.วัชระ เสือดี
หน่วยที่ 5 พันธุ์พืชและการปรับปรุงพันธุ์พืช ผู้แต่ง อ.ดร.นิพนธ์ เอี่ยมสุภาษิต

90307 การผลิตพืช เล่ม 2

ราคา 250 บาท

90307 การผลิตพืช (Crop Production) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ.2564 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-161-613-7) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-161-671-7) เล่ม 3 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-161-714-1) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-161-680-9)
หน่วยที่ 6 ความรู้พื้นฐานของการขยายพันธุ์พืช ผู้แต่ง อ.ดร.ณัฐพงค์ จันจุฬา อ.ดร.พิษณุ แก้วตะพาน อ.ดร.พิมพรรณ พิมลรัตน์
หน่วยที่ 7 การจัดการศัตรูพืช ผู้แต่ง รศ.ดร.กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์
หน่วยที่ 8 การจัดการผลิตผลพืชหลังเก็บเกี่ยว ผู้แต่ง อ.ดร.รัชนี ภัทรวาโย อ.ดร.วรรธนัย อ้นสำราญหน่วยที่ 9 พืชไร่ ผู้แต่ง ผศ.ดร.จรรยา สิงห์คำ
หน่วยที่ 10 ธัญพืชและพืชอาหารสัตว์ ผู้แต่ง รศ.ดร.อัจฉรา จิตตลดากร

90307 การผลิตพืช เล่ม 3

ราคา 250 บาท

90307 การผลิตพืช (Crop Production) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ.2564 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-161-613-7) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-161-671-7) เล่ม 3 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-161-714-1) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-161-680-9)
หน่วยที่ 11 ไม้ยืนต้นอุตสาหกรรม ผู้แต่ง ศ.ดร.นิพนธ์ ทวีชัย ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก
หน่วยที่ 12 ไม้ดอกไม้ประดับ ผู้แต่ง อ.ดร.บุณฑริกา นันทา
หน่วยที่ 13 ไม้ผล ผู้แต่ง รศ.ดร.สัจจา บรรจงศิริ
หน่วยที่ 14 ผัก เห็ด พืชสมุนไพร และพืชเครื่องเทศ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ปริชาติ ดิษฐกิจ
หน่วยที่ 15 การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจ ผู้แต่ง ผศ.ดร.นารีรัตน์ สีระสาร

90406 ดิน น้ำและปุ๋ย เล่ม 1

ราคา 350 บาท

90406 ดิน น้ำ และปุ๋ย (Soil, Water and Fertilizers) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2556 พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ.2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-160-288-8) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-160-293-2) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-160-274-1)
หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐานด้านการจัดการดิน น้ำ และปุ๋ยเพื่อการเกษตรยั่งยืน ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ โอสถสภา  
หน่วยที่ 2 สมบัติของดิน ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.หฤษฎี ภัทรดิลก
หน่วยที่ 3 ธาตุอาหารพืช ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ โอสถสภา  
หน่วยที่ 4 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถดิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ อาจารย์ ดร.สุกัญญา แย้มประชา   
หน่วยที่ 5 ดินไร่และดินนา ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.สุกัญญา แย้มประชา
หน่วยที่ 6 ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู 
หน่วยที่ 7 ปุ๋ยเคมี ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล ถวิลถึง

90406 ดิน น้ำและปุ๋ย เล่ม 2

ราคา 400 บาท

90406 ดิน น้ำ และปุ๋ย (Soil, Water and Fertilizers) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2556 พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ.2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-160-288-8) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-160-293-2) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-160-274-1)
หน่วยที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างดิน น้ำ พืช ผู้แต่ง อาจารย์สิโรจน์ ประคุณหังสิต
หน่วยที่ 9 การให้น้ำและกำหนดการให้น้ำแก่พืช ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.วัชระ เสือดี อาจารย์สิโรจน์ ประคุณหังสิต
หน่วยที่ 10 การชลประทาน ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.วัชระ เสือดี
หน่วยที่ 11 คุณภาพน้ำกับการผลิตพืช ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา จิตตลดากร  
หน่วยที่ 12 การอนุรักษ์ดินและน้ำ ผู้แต่ง อาจารย์ปริชาติ ดิษฐกิจ
หน่วยที่ 13 ดินที่มีปัญหาทางการเกษตรและการแก้ไข ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจุ
หน่วยที่ 14 มลพิษทางดินและน้ำกับการเกษตร ผู้แต่ง ผู้ข่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล ถวิลถึง
หน่วยที่ 15 สารสนเทศเพื่อการจัดการการดิน น้ำ และปุ๋ย ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ อาจารย์ ดร.วัชระ เสือดี อาจารย์ ดร.สุกัญญา แย้มประชา

91109 หลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เล่ม 1

ราคา 400 บาท

91109 หลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (Fundamentals of Agricultural Extension and Development) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-161-441-6) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-442-3) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท
หน่วยที่ 1 วิวัฒนาการทางการเกษตรและการเปลี่ยนแปลงของสังคมเกษตรไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.ศุภพร ไทยภักดี รศ.ดร.สาวิตรี รังสิภัทร์
หน่วยที่ 2 นโยบาย แนวโน้มด้านการเกษตรและการส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง อ.พีรพร  พร้อมเทพ
หน่วยที่ 3 แนวคิดในการพัฒนาการเกษตรที่ยังยืน ผู้แต่ง อ.เพชร ทวีวงษ์
หน่วยที่ 4 แนวคิด ปรัชญา วัตถุประสงค์ และหลักการส่งเสริม และพัฒนาการเกษตร ผู้แต่ง อ.เจนณรงค์ เที่ยนสว่าง
หน่วยที่ 5 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ผู้แต่ง ผศ.ดร.เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ
หน่วยที่ 6 แนวคิด ทฤษฎีเชิงพฤติกรรม การเรียนรู้ และการเปลี่ยนแปลงในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ผู้แต่ง ผศ.ดร.เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ
หน่วยที่ 7 นักส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.จินดา ขลิบทอง อ.ณัตฐา พลเสน
หน่วยที่ 8 รูปแบบ ช่องทาง และวิธีการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ผู้แต่ง ศ.ดร.ดิเรก ฤกษ์หร่าย

91109 หลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เล่ม 2

ราคา 350 บาท

91109 หลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (Fundamentals of Agricultural Extension and Development) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-161-441-6) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-442-3) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท
หน่วยที่ 9 นวัตกรรม ในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในองค์กร ผู้แต่ง ศ.ดร.ดิเรก ฤกษ์หร่าย
หน่วยที่ 10 การพัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ผู้แต่ง อ.ดร.ฉัฐสิณี หาญกิตติชัย อ.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีวิชัย
หน่วยที่ 11 ผู้นำและอาสาสมัครในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ผู้แต่ง อ.เพชร ทวีวงษ์
หน่วยที่ 12 แผนยุทธศาสตร์ และการจัดการโครงการในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.จินดา ขลิบทอง ผศ.ดร.ธนพรรณ ธานี
หน่วยที่ 13 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในเขตเมือง ชานเมือง และชนบท ผู้แต่ง ศ.ดร.ดิเรก ฤกษ์หร่าย รศ.ดร.จินดา ขลิบทอง
หน่วยที่ 14 การสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์นวัตกรรมในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ผู้แต่ง ผศ.ณรัฐ รัตนเจริญ
หน่วยที่ 15 การติดตามและการประเมิณการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ผู้แต่ง อ.เจนณรงค์ เทียนสว่าง

91201 ผู้นำ มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เล่ม 1

ราคา 400 บาท

91201 ผู้นำ มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (Leadership Human Relation and Psychology in Agricultural Extension and Development) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-161-801-8) เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-815-5) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-161-883-4)
หน่วยที่ 1 การพัฒนาผู้เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรภายไต้ภาวะการแปลี่ยนแปลง ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.ปริญญารัตน์ ภูศิริ  
หน่วยที่ 2 สังคมเกษตรและบุคคลเป้าหมายในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์บำเพ็ญ เขียวหวาน
หน่วยที่ 3 แนวคิดเกี่ยวกับผู้นำในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.จินดา ขลิบทอง  
หน่วยที่ 4 การคัดเลือก และสร้างผู้นำในการส่งเสริมและการพัฒนาการเกษตร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม   
หน่วยที่ 5 การพัฒนาภาวะผู้นำในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์
หน่วยที่ 6 แนวคิด ทฤษฎีและหลักการเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สมจิต โยธะคง 
หน่วยที่ 7 การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ผู้แต่ง รองศาสตราอาจารย์ ดร.รุจ ศิริสัญลักษณ์
หน่วยที่ 8 การนำหลักมนุษย์สัมพันธ์ไปประยุกต์ในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอร อังสุรัตน์ อาจารย์ ดร.คนึงรัตน์ คำมณี อาจารย์ ดร.จิรัฐินาฏ ถังเงิน

91201 ผู้นำ มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษต เล่ม 2

ราคา 350 บาท

91201 ผู้นำ มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (Leadership Human Relation and Psychology in Agricultural Extension and Development) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-161-801-8) เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-815-5) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-161-883-4)
หน่วยที่ 9 แนวคิดเกี่ยวกับจิตวิทยาในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.พลสราญ สราญรมย์
หน่วยที่ 10 การรับรู้ การจูงใจและจิตวิทยาการเรียนรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นารีรัตน์ สีระสาร
หน่วยที่ 11 การนำหลักจิตวิทยาไปใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬารัตน วัฒนะ 
หน่วยที่ 12 กระบวนการกลุ่มในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ
หน่วยที่ 13 กลุ่มสัมพันธ์ในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม
หน่วยที่ 14 กลยุทธ์ในการทำงานของผู้นำในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์นที ทองขลิบ
หน่วยที่ 15 การเสริมสร้างพลังเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอย่างมีความสุข ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.จิตตินันท์ เดชะคุปต์

91209 การประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร เล่ม 1

ราคา 350 บาท

91209 การประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร (Public Relations in Agricultural Extension) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2538 พิมพ์ครั้งที่ 14 พ.ศ.2554 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-974-614-432-2) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-974-614-433-9) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-974-642-134-8)
หน่วยที่ 1 การประชาสัมพันธ์กับงานส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง อาจารย์รัมภา ไตชิละสุนทร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ  
หน่วยที่ 2 นโยบายและแผนหลักของการประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง อาจารย์กังสดาร เทพหัสดิน ณ อยุธยา
หน่วยที่ 3 การดำเนินงานประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต จุลกะเสรี รองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ อุดมสิน  
หน่วยที่ 4 การจัดหน่วยงานประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ อุดมสิน   
หน่วยที่ 5 วิธีการและส่วนประกอบในการประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ วิจิตร อาวะกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา ขลิบทอง
หน่วยที่ 6 การสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ  
หน่วยที่ 7 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา หิรั
ญรัศมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรณี ต่างวิวัฒน์

91209 การประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร เล่ม 2

ราคา 400 บาท

91209 การประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร (Public Relations in Agricultural Extension) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2538 พิมพ์ครั้งที่ 14 พ.ศ.2554 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-974-614-432-2) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-974-614-433-9) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-974-642-134-8)
หน่วยที่ 8 การพูดเพื่อการประสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา ขลิบทอง
หน่วยที่ 9 การใช้สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโสตทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา ขลิบทอง รองศาสตราจารย์ นที ขลิบทอง
หน่วยที่ 10 การใช้สื่อกิจกรรมและสื่อมวลชนเพื่อการประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมจิต โยธะคง
หน่วยที่ 11 การใช้สื่อประสมในการประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ นที ขลิบทอง  
หน่วยที่ 12 การวางแผนการประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา หิรัญรัศมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรณี ต่างวิวัฒน์
หน่วยที่ 13 ประชามติเพื่อการประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ อุดมสิน
หน่วยที่ 14 ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง อาจารย์วิชา มหาคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ
หน่วยที่ 15 การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง อาจารย์กังสดาร เทพหัสดิน ณ อยุธยา

91307การพัฒนาการชุมชนเกษตร เล่ม 1

ราคา 350 บาท

91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร (Agricultural Community Development ) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 10 พ.ศ.2562 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-505-164-4) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 9 พ.ศ.2561 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-505-210-8) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-505-258-0)
หน่วยที่ 1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวชุมชน ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์  
หน่วยที่ 2 สภาพแวดล้อมภายนอกชุมชน ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์บำเพ็ญ เขียวหวาน อาจารย์นารีรัตน์ สีระสาร
หน่วยที่ 3 สภาพแวดล้อมภายในชุมชนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน ผู้แต่ง อาจารย์นารีรัตน์ สีระสาร  
หน่วยที่ 4 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนเกษตร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ภรณี ต่างวิวัฒน์   
หน่วยที่ 5 กระบวนการพัฒนาชุมชนเกษตร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ อาจารย์พรรณภัทร ปลั่งศรีเจริญสุข
หน่วยที่ 6 การจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชุมชนเกษตร ผู้แต่ง รองศาตราจารย์ ดร.ภรณี ต่างวิวัฒน์
หน่วยที่ 7 การศึกษาและวิเคราะห์ชุมชนเกษตร ผู้แต่ง รองศาสตราอาจารย์บำเพ็ญ เขียวหวาน

91307การพัฒนาการชุมชนเกษตร เล่ม 2

ราคา 400 บาท

91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร (Agricultural Community Development ) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 10 พ.ศ.2562 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-505-164-4) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 9 พ.ศ.2561 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-505-210-8) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-505-258-0)
หน่วยที่ 8 นโยบายและแผนการพัฒนาชุมชนเกษตร ผู้แต่ง อาจารย์วิชัย ศรีขวัญ อาจารย์ชูศักดิ์ รู้ยิ่ง
หน่วยที่ 9 องค์กรภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาชุมชนเกษตร ผู้แต่ง อาจารย์วิชัย ศรีขวัญ อาจารย์ชูศักดิ์ รู้ยิ่ง
หน่วยที่ 10 องค์กรธุรกิจเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรประชาชนกับการพัฒนาชุมชนเกษตร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ อุดมสิน
หน่วยที่ 11 ผู้นำ กลุ่มและเครือข่ายในการพัฒนาชุมชนเกษตร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาส อยู่ประเสริฐ  
หน่วยที่ 12 ศูนย์เรียนรู้กับการพัฒนาชุมชนเกษตร ผู้แต่ง อาจารย์มัลลิกา เขียวหวาน
หน่วยที่ 13 การติดตามและประเมินผลการพัฒนาชุมชนเกษตร ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.นันทา บูรณะธนัง
หน่วยที่ 14 กรณีศึกษาการพัฒนาชุมชนเกษตร ผู้แต่ง อาจารย์เอ็นนู ซื่อสุวรรณ
หน่วยที่ 15 แนวโน้มการพัฒนาชุมชนเกษตร ผู้แต่ง อาจารย์ชูสม รัตนนิตย์

91310 หลักกาบริหารการส่งเสริมการเเกษตร เล่ม 1

ราคา 350 บาท

91310 หลักการบริหารการส่งเสริมการเกษตร (Principles of Administration in Agricultural Extension)  เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ.2558 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-505-589-5) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2556 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-505-592-5) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-505-600-7)
หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์นที ขลิบทอง อาจารย์เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ  
หน่วยที่ 2 พัฒนาการของการบริหาร ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.พรศรี เหล่ารุจิสวัสดิ์
หน่วยที่ 3 โครงสร้าง องค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ของระบบบริหาร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.พรชุลีย์ นิลวิเศษ  
หน่วยที่ 4 เครื่องมือการบริหารในงานส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง อาจารย์เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ   
หน่วยที่ 5 แนวคิดและทฤษฎีการส่งเสริมการเกษตรกับการบริหารการส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ สีสังข์  อาจารย์ ณรัฐ รัตนเจริญ
หน่วยที่ 6 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง อาจารย์วิชัย ศรีขวัญ อาจารย์บุญธรรม เลิศสุขีเกษม 
หน่วยที่ 7 การวางแผนบริหารการส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ฤกษ์หร่าย รองศาสตราจารย์ ดร.จินดา ขลิบทอง

91310 หลักกาบริหารการส่งเสริมการเเกษตร เล่ม 2

ราคา 400 บาท

91310 หลักการบริหารการส่งเสริมการเกษตร (Principles of Administration in Agricultural Extension)  เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ.2558 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-505-589-5) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2556 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-505-592-5) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-505-600-7)
หน่วยที่ 8 การจัดทำและการเขียนโครงการส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ภรณี ต่างวิวัฒน์
หน่วยที่ 9 การบริหารโครงการส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.พรชุลีย์ นิลวิเศษ
หน่วยที่ 10 การประเมินผลโครงการส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย อาจารย์บุญธรรม พลเยี่ยม
หน่วยที่ 11 การบริหารความเสี่ยงในการส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ สีสังข์ อาจารย์ณรัฐ รัตนเจริญ  
หน่วยที่ 12 การบริหารความขัดแย้งในการส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ฤกษ์หร่าย รองศาสตราจารย์ ดร.จินดา ขลิบทอง
หน่วยที่ 13 การบริหารการส่งเสริมการเกษตรภาครัฐ ผู้แต่ง อาจารย์สุกัญญา อธิปอนันต์ อาจารย์สำราญ สาราบรรณ์
หน่วยที่ 14 การบริหารการส่งเสริมการเกษตรภาคเอกชน ผู้แต่ง ดร.พรศรี เหล่ารุจิสวัสดิ์ อาจารย์ณัฐกานต์ พันธ์ชัย อาจารย์สุปรี เบ้าสิงห์หา
หน่วยที่ 15 คุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงานส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง อาจารย์วินัย ศรีขวัญ อาจารย์บุญธรรม เลิศสุขีเกษม

91311 การจัดการความรู้เพื่องานส่งเสริมการเเกษตร เล่ม 1

ราคา 350 บาท

91311 การจัดการความรู้เพื่องานส่งเสริมการเกษตร (Knowledge Management for Agricultural Extension) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.2555 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-505-351-8) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-505-398-3) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-505-417-1)
หน่วยที่ 1 แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับความรู้และการจัดการความรู้ ผู้แต่ง รศ.ดร.ภรณี ต่างวิวัฒน์
หน่วยที่ 2 รูปแบบ และเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.พรทิพย์ อุดมสิน
หน่วยที่ 3 ชุมชนนักปฏิบัติ ผู้แต่ง อ.ทรงพล เจตนาวาณิชย์ อ.นวลทิพย์ ชูศรีโฉม
หน่วยที่ 4 การจัดการคลังความรู้และการจัดการความรู้แบบบูรณาการในงานส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง อ.ดร.จิรัชฌา วิเชียรปัญญา รศ.ดร.พรทิพย์ อุดมสิน
หน่วยที่ 5 การจัดทำแผน การติดตามและประเมินผล การจัดการความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง อ.มัลลิกา เขียวหวาน
หน่วยที่ 6 การจัดการความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตรของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แต่ง อ.ธุวนันท์ พาณิชโยทัย
หน่วยที่ 7 การจัดการความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตรของภาคธุรกิจ ผู้แต่ง รศ.ดร.สมจิต โยธะคง อ.นารีรัตน์ สีระสาร อ.อภัยชนม์ วัชรสินธุ์

91311 การจัดการความรู้เพื่องานส่งเสริมการเเกษตร เล่ม 1

ราคา 400 บาท

91311 การจัดการความรู้เพื่องานส่งเสริมการเกษตร (Knowledge Management for Agricultural Extension) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.2555 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-505-351-8) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-505-398-3) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-505-417-1)
หน่วยที่ 8 การจัดการความรู้ของศูนย์เรียนรู้ ผู้แต่ง อ.ธุวนันท์ พาณิชโยทัย
หน่วยที่ 9 การจัดการความรู้ในด้านวิสาหกิจชุมชน ผู้แต่ง รศ.ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ
หน่วยที่ 10 การจัดการความรู้ในด้านการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง น้ำ และป่าไม้ ผู้แต่ง รศ.บำเพ็ญ เขียวหวาน
หน่วยที่ 11 การจัดการความรู้ในด้านหนี้สินและสวัสดิการ ผู้แต่ง อ.พรรณภัทร ปลั่งศรีเจริญสุข
หน่วยที่ 12 การจัดการความรู้ด้านเกษตรยั่งยืนและตลาดทางเลือก ผู้แต่ง อ.สุภา ใยเมือง
หน่วยที่ 13 การจัดการความรู้ในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ ผู้แต่ง อ.วีรพงษ์ เกรียงสินยศ
หน่วยที่ 14 การจัดการความรู้ด้านการจัดการสร้างชุมชนใหม่และชุมชนต้นแบบ ผู้แต่ง ผศ.ดร.บัญชร แก้วส่อง
หน่วยที่ 15 แนวคิดรวบยอดการจัดการความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง อ.ดร.เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์

 

91312 การจัดการระบบการเเกษตรเชิงบูรณาการ เล่ม 1

ราคา 350 บาท

91312 การจัดการระบบการเกษตรเชิงบูรณาการ (Integrated Agricultural System Management)  เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.2559 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-160-194-2) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ.2561 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-160-201-7) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-160-211-6)
หน่วยที่ 1 แนวคิดระบบและเชิงบูรณาการ ผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ฤกษ์หร่าย  
หน่วยที่ 2 ระบบการเกษตร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม
หน่วยที่ 3 หลักการจัดการระบบการเกษตรเชิงบูรณาการ ผู้แต่ง อาจารย์ณรัฐ รัตนเจริญ  
หน่วยที่ 4 การจัดการระบบการเกษตรตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.พรชุลีย์ นิลวิเศษ   
หน่วยที่ 5 การจัดการระบบการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้แต่ง อาจารยุวนันท์ พานิชโยทัย อาจารย์วิศรุต ตุ้ยศักดา  
หน่วยที่ 6 การจัดการระบบการเกษตรเพื่อการค้าและอุตสาหกรรม ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ สีสังข์ 
หน่วยที่ 7 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในการผลิตการเกษตร ผู้แต่ง รองศาสตราอาจารย์ ดร.สุนันท์ สีสังข์

91312 การจัดการระบบการเเกษตรเชิงบูรณาการ เล่ม 2

ราคา 400 บาท

91312 การจัดการระบบการเกษตรเชิงบูรณาการ (Integrated Agricultural System Management)  เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.2559 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-160-194-2) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ.2561 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-160-201-7) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-160-211-6)
หน่วยที่ 8 การจัดการระบบการผลิตพืชเชิงบูรณาการ ผู้แต่ง อาจารย์เจนณรงค์ เทียนสว่าง
หน่วยที่ 9 การจัดการระบบการผลิตสัตว์เชิงบูรณาการ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ภรณี ต่างวิวัฒน์
หน่วยที่ 10 การจัดการระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงบูรณาการ ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์
หน่วยที่ 11 การจัดการระบบการเกษตรแบบผสมผสาน ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.พรชุลีย์ นิลวิเศษ  
หน่วยที่ 12 การจัดการระบบการเกษตรในเขตพื้นที่เฉพาะ ผู้แต่ง อาจารย์สุรพล จารุพงศ์
หน่วยที่ 13 การส่งเสริมการเกษตรเพื่อการจัดการระบบการเกษตรเชิงบูรณาการ ผู้แต่ง อาจารย์ธุวนันท์ พานิชโยทัย อาจารย์พิชฎา อารยานุรักษ์
หน่วยที่ 14 การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการจัดการระบบการเกษตรเชิงบูรณาการ ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.กิตติชัย นวลทอง
หน่วยที่ 15 การประเมินผลกระทบจากการจัดการระบบการเกษตรเชิงบูรณาการ ผู้แต่ง อาจารย์เอ็นนู ซื่อสุวรรณ

91324 หลักการส่งเสริมการป่าไม้เพื่อสิ่งแวดล้อม เล่ม 1

ราคา 350 บาท

91324 หลักการส่งเสริมการป่าไม้เพื่อสิ่งแวดล้อม (Fundamental of Forestry Extension for Environment) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2558 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-160-884-2) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-160-885-9) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-160-908-5)
หน่วยที่ 1 การส่งเสริมการป่าไม้กับคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.สวรรยา ธรรมอภิพล รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล
หน่วยที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการป่าไม้ ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.โกมล แพรกทอง อาจารย์อิงอร ไชยเยศ
หน่วยที่ 3 รูปแบบและวิธีการในการส่งเสริมการป่าไม้ ผู้แต่ง อาจารย์อิงอร ไชยเยศ  
หน่วยที่ 4 กระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม ผู้แต่ง อาจารย์รณกร ตีรกานนท์   
หน่วยที่ 5 การสร้างแรงจูงใจและกระบวนการยอมรับในการส่งเสริมการป่าไม้เพื่อสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ชลาภรณ์ สุวรรณสัมฤทธิ์ อาจารย์วิสูตร อยู่คง
หน่วยที่ 6 การสื่อสารและการใช้สื่อในการส่งเสริมการป่าไม้ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม อาจารย์เพชร ทวีวงษ์ 
หน่วยที่ 7 การวางแผน การติดตาม และการประเมินผลในการส่งเสริมการป่าไม้ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์บำเพ็ญ เขียวหวาน อาจารย์ ดร.ปริญญารัตน์ ภูศิริ อาจารย์สำราญ สาราบรรณ์

91324 หลักการส่งเสริมการป่าไม้เพื่อสิ่งแวดล้อม เล่ม 2

ราคา 400 บาท

91324 หลักการส่งเสริมการป่าไม้เพื่อสิ่งแวดล้อม (Fundamental of Forestry Extension for Environment) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2558 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-160-884-2) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-160-885-9) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-160-908-5)
หน่วยที่ 8 องค์กรที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมการป่าไม้เพื่อสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล อาจารย์สมศักดิ์ พิริยโยธา
หน่วยที่ 9 สังคมและพฤติกรรมของเกษตรกร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สมจิต โยธะคง
หน่วยที่ 10 บทบาทและจริยธรรมของนักส่งเสริมการป่าไม้ ผู้แต่ง อาจารย์สุธิดา มณีอเนกคุณ
หน่วยที่ 11 การส่งเสริมการป่าไม้อย่างมีส่วนร่วม ผู้แต่ง อาจารย์รณกร ตีรกานนท์  
หน่วยที่ 12 แนวคิดที่เกียวข้องกับการส่งเสริมการป่าไม้เพื่อสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ คงสม
หน่วยที่ 13 การดำเนินงานส่งเสริมการป่าไม้ของประเทศไทย ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต เวชกิจ
หน่วยที่ 14 การส่งเสริมการป่าไม้ในต่างประเทศ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ คงสม
หน่วยที่ 15 แนวทางการส่งเสริมการป่าไม้ในอนาคต ผู้แต่ง อาจารย์สุธิดา มณีอเนกคุณ อาจารย์ ดร.โกมล แพรกทอง

91325 นิเวศวิทยาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เล่ม 1

ราคา 400 บาท

91325 นิเวศวิทยาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (Ecology and Natural Resources Management) เล่ม 1 ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-161-202-3) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-213-9) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-974-645-797-2)
หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐานทางนิเวศวิทยา ผู้แต่ง รศ.ดร.ดุสิต เวชกิจ
หน่วยที่ 2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ผู้แต่ง รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล
หน่วยที่ 3 ระบบนิเวศดินและการจัดการ ผู้แต่ง รศ.ดร.ชาลี นาวานุเคราะห์
หน่วยที่ 4 ระบบนิเวศป่าบกและการจัดการ ผู้แต่ง รศ.ดร.ชัยวัฒน์ คงสม
หน่วยที่ 5 ระบบนิเวศป่าพรุและการจัดการ ผู้แต่ง อ.สุธิดา มณีอเนกคุณ
หน่วยที่ 6 ระบบนิเวศป่าชายเลนและการจัดการ ผู้แต่ง ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว
หน่วยที่ 7 ระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำและการจัดการ ผู้แต่ง อ.สมศักดิ์ พิริยโยธา อ.พลูศรี วันธงไชย
หน่วยที่ 8 ระบบนิเวศหญ้าทะเลและการจัดการ ผู้แต่ง รศ.ชัชรี แก้วสุรลิขิต รศ.ดร.สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์

91325 นิเวศวิทยาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เล่ม 2

ราคา 350 บาท

91325 นิเวศวิทยาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (Ecology and Natural Resources Management) เล่ม 1 ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-161-202-3) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-213-9) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-974-645-797-2)
หน่วยที่ 9 ระบบนิเวศแนวปะการังและการจัดการ ผู้แต่ง รศ.ชัชรี แก้วสุรลิขิต รศ.ดร.สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์
หน่วยที่ 10 นิเวศวิทยาสัตว์ป่าและการจัดการ ผู้แต่ง ผศ.อิงอร ไชยเยศ
หน่วยที่ 11 ระบบนนิเวศลุ่มน้ำและการจัดการ ผู้แต่ง อ.ดร.ทรงธรรม สุขสว่าง
หน่วยที่ 12 ไฟป่าและการควบคุม ผู้แต่ง ผศ.ดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย
หน่วยที่ 13 การจัดการระบบนิเวศ ผู้แต่ง รศ.ดร.ชัยวัฒน์ คงสม
หน่วยที่ 14 การประเมินสถานภาพทรัพยากรป่าไม้ ผู้แต่ง รศ.ดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม
หน่วยที่ 15 แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง รศ.ดร.วศินา อิงคพัฒนากุล

91326 วนศาสตร์เกษตร เล่ม 1

ราคา 400 บาท

91326 วนศาสตร์เกษตร (Agroforestry) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2555 พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ.2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-505-799-8) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2555 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-505-842-1) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-505-851-3)
หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวนเกษตร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.วิพักตร์ จินตนา  
หน่วยที่ 2 วนเกษตรกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน ผู้แต่ง อาจารย์สุริยัน มูลสาร อาจารย์ ดร.วรพรรณ หิมพานต์
หน่วยที่ 3 การจำแนกระบบวนเกษตร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.วิพักตร์ จินตนา  
หน่วยที่ 4 วนเกษตรที่เน้นการป่าไม้ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์   
หน่วยที่ 5 วนเกษตรที่เน้นการเกษตร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์   .
หน่วยที่ 6 องค์ประกอบของวนเกษตร ผู้แต่ง อาจารย์อิงอร ไชยยศ   
หน่วยที่ 7 การจัดการองค์ประกอบในระบบวนเกษตร ผู้แต่ง อาจารย์อิงอร ไชยเยศ
หน่วยที่ 8 การวิเคราะห์และกำหนดรูปแบบวนเกษตร ผู้แต่ง อาจารย์ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์

91326 วนศาสตร์เกษตร เล่ม 2

ราคา 350 บาท

91326 วนศาสตร์เกษตร (Agroforestry) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2555 พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ.2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-505-799-8) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2555 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-505-842-1) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-505-851-3)
หน่วยที่ 9 มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับวนเกษตร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ คงสม
หน่วยที่ 10 กระบวนการจัดการฟาร์มวนเกษตร ผู้แต่ง อาจารย์สุริยัน มูลสาร อาจารย์ ดร.วรพรรณ หิมพานต์
หน่วยที่ 11 องค์กรและเครือข่ายวนเกษตร ผู้แต่ง อาจารย์เตือนใจ นุชดำรงค์  
หน่วยที่ 12 นโยบายที่เกี่ยวข้องกับวนเกษตร ผู้แต่ง อาจารย์ชิงชัย วิริยะบัญชา อาจารย์ภาณุมาศ ลาดปาละ
หน่วยที่ 13 กรณีศึกษาวนเกษตรในประเทศ ผู้แต่ง อาจารย์ชิงชัย วิริยะบัญชา อาจารย์ภาณุมาศ ลาดปาละ
หน่วยที่ 14 วนเกษตรในต่างประเทศ ผู้แต่ง อาจารย์ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์
หน่วยที่ 15 การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบวนเกษตร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต เวชกิจ

91349 สารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร เล่ม 1

ราคา 350 บาท

91349 สารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร (Information and Communication Media in agricultural Extension) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2554 เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ.2561  (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-505-379-2) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2556 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-505-408-9) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-505-423-2)
หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารสนเทศ ผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์  
หน่วยที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง อาจารย์เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ
หน่วยที่ 3 แหล่งสารสนเทศทางการเกษตรและส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์  
หน่วยที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้แต่ง อาจารย์อาจารย์เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ
หน่วยที่ 5 ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.จินดา ขลิบทอง
หน่วยที่ 6 สารสนเทศเพื่อการส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง อาจารย์พัชรินทร์ นาคะประวิง  
หน่วยที่ 7 สารสนเทศเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง รองศาสตราอาจารย์ ดร.จินดา ขลิบทอง อาจารย์พัชรินทร์ นาคะประวิง

91349 สารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร เล่ม 2

ราคา 400 บาท

91349 สารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร (Information and Communication Media in agricultural Extension) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2554 เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ.2561  (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-505-379-2) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2556 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-505-408-9) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-505-423-2)
หน่วยที่ 8 สื่อที่ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.พรชุลีย์ นิลวิเศษ
หน่วยที่ 9 สื่อเพื่อการเผยแพร่สารสนเทศสำหรับรายบุคคลและกลุ่มในงานส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.พรชุลีย์ นิลวิเศษ
หน่วยที่ 10 สื่อเพื่อการเผยแพร่สารสนเทศสำหรับมวลชนในงานส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ สมพงษ์
หน่วยที่ 11 สื่อเครือข่ายสังคมเพื่อการส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.พิชัย ทองดีเลิศ  
หน่วยที่ 12 การวางแผนการเผยแพร่สารสนเทศและการใช้สื่อในงานส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ สีสังข์ อาจารย์นารีรัตน์ สีระสาร
หน่วยที่ 13 การนำสารสนเทศและสื่อไปใช้ในการจัดการความรู้เพื่อการส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.จินดา ขลิบทอง
หน่วยที่ 14 การใช้สารสนเทศในการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.สุพรรณ กาญจนสุธรรม
หน่วยที่ 15 การติดตามและประเมินผลการใช้สารสนเทศและสื่อในงานส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ สีสังข์ อาจารย์นารีรัตน์ สีระสาร

91350 การเป็นผู้นำ มนุษยสมพันธ์และจิตวิทยาสำหรับเกษตรกร เล่ม 1

ราคา 400 บาท

91350 การเป็นผู้นำ มนุษย์สัมพันธ์และจิตวิทยาสำหรับเกษตรกร (Leadership, Human Relation and Psychology for Farmers) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2556 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-160-193-5) เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-160-214-7) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-160-227-7)
หน่วยที่ 1 สังคมเกษตรและบุคคลเป้าหมายในการส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์บำเพ็ญ เขียวหวาน
หน่วยที่ 2 งานส่งเสริมการเกษตรภายใต้ภาวะการเปลี่ยนแปลง ผู้แต่ง อาจารย์สุกัญญา อธิปอนันต์ อาจารย์สำราญ สาราบรรณ์ อาจารย์ ดร.ปริญญารัตน์ ภูศิริ
หน่วยที่ 3 แนวคิดเกี่ยวกับผู้นำในงานส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.จินดา ขลิบทอง  
หน่วยที่ 4 การคัดเลือก และสร้างผู้นำในงานส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม   
หน่วยที่ 5 การพัฒนาภาวะผู้นำในงานส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์
หน่วยที่ 6 แนวคิดเกี่ยวกับมนุษย์สัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง รองศาตราจารย์ ดร.สมจิตร โยธะคง
หน่วยที่ 7 การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง รองศาสตราอาจารย์ ดร.รุจ ศิริสัญลักษณ์
หน่วยที่ 8 การนำหลักมนุษย์สัมพันธ์ไปประยุกต์ในงานส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอร อังสุรัตน์

91350 การเป็นผู้นำ มนุษยสมพันธ์และจิตวิทยาสำหรับเกษตรกร เล่ม 2

ราคา 350 บาท

91350 การเป็นผู้นำ มนุษย์สัมพันธ์และจิตวิทยาสำหรับเกษตรกร (Leadership, Human Relation and Psychology for Farmers) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2556 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-160-193-5) เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-160-214-7) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-160-227-7)
หน่วยที่ 9 แนวคิดเกี่ยวกับจิตวิทยากับงานส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง อาจารย์เจนณรงค์ เทียนสว่าง
หน่วยที่ 10 การรับรู้ การจูงใจและจิตวิทยาการเรียนรู้ในงานส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ อุดมสิน
หน่วยที่ 11 การนำหลักจิตวิทยาไปใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬารัตน์ วัฒนะ  
หน่วยที่ 12 กระบวนการกลุ่มในงานส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ
หน่วยที่ 13 กลุ่มสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง อาจารย์ณรัฐ รัตนเจริญ
หน่วยที่ 14 กลยุทธ์ในการทำงานของผู้นำในงานส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์นที ขลิบทอง
หน่วยที่ 15 การเสริมสร้างพลังเพื่อทำงานส่งเสริมการเกษตรอย่างมีความสุข ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.จิตตินันท์ เดชะคุปต์

91351 หลักการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เล่ม 1

ราคา 400 บาท

91351 หลักการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เล่ม 2

ราคา 350 บาท

91352 การจัดการความรู้ ภูมิปัญญาและ นวัตกรรมเกษตร เล่ม 1

ราคา 350 บาท

91352 การจัดการความรู้ ภูมิปัญญาและนวัตกรรมเกษตร (Knowledge and Wisdom Management and Agricultural Innovation) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-625-0) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-161-668-7) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-161-697-7)
หน่วยที่ 1 แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับความรู้และการจัดการความรู้ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.กรณี ต่างวิวัฒน์  
หน่วยที่ 2 รูปแบบและเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการความรู้ในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์บำเพ็ญ เขียวหวาน
หน่วยที่ 3 ชุมชนนักปฏิบัติ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ  
หน่วยที่ 4 คลังความรู้และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการความรู้ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ รองศาสตราจารย์ ดร.สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม
หน่วยที่ 5 การจัดทำแผน การติดตามและประเมินผลการจัดการความรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ผู้แต่ง อาจารย์มัลลิกา เขียวหวาน
หน่วยที่ 6 นวัตกรรมการจัดการความรู้ ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.พลสราญ สราญรมย์  
หน่วยที่ 7 การเกษตรแบบแม่นยำสูง ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.อิศราฐ์ เชาว์ภิสิทธิ์

91352 การจัดการความรู้ ภูมิปัญญาและ นวัตกรรมเกษตร เล่ม 2

ราคา 400 บาท

91352 การจัดการความรู้ ภูมิปัญญาและนวัตกรรมเกษตร (Knowledge and Wisdom Management and Agricultural Innovation) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-625-0) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-161-668-7) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-161-697-7)
หน่วยที่ 8 ผู้การจัดการความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาในงานส่งเสริมและการพัฒนาการเกษตร ผู้แต่ง อาจารย์เจนณรงค์ เทียนสว่าง
หน่วยที่ 9 การจัดการความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ผู้แต่ง อาจารย์เจนณรงค์ เทียนสว่าง
หน่วยที่ 10 การจัดการความรู้ในหน่วยงาน ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นารีรัตน์ สีระสาร
หน่วยที่ 11 การจัดการความรู้ในด้านการจัดการทรัพยากรดิน น้ำ ป่าไม้และชายฝั่ง ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ บำเพ็ญ เขียวหวาน  
หน่วยที่ 12 การจัดการความรู้เกษตรกรรมยั่งยืนและตลาดทางเลือก ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.พลสราญ สราญรมย์
หน่วยที่ 13 การจัดการความรู้ของวิสาหกิจชุมชน ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ
หน่วยที่ 14 การจัดการความรู้ระดับชุมชน ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม
หน่วยที่ 15 ศูนย์เรียนรู้ การจัดการความรู้แบบณาการและแนวคิดรวบยอดเกี่ยวกับการจัดการความรู้ ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.ปริญญารัตน์ ภูศิริ

91353 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เล่ม 1

ราคา 350 บาท

91353 การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Agricultural Extension and Development for Sustainable Development) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161621490 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161621995 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161622428
หน่วยที่ 1. การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรที่ยั่งยืน ผู้แต่ง รศ.ดร. เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ
หน่วยที่ 2. ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืนในภาคเกษตรกรรม ผู้แต่ง อ. มัลลิกา เขียวหวาน
หน่วยที่ 3. การจัดการดินและน้ำเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรที่ยั่งยืน ผู้แต่ง อ.ดร. วรรธนัย อเนสำราญ และ รศ.ดร. สัจจา บรรจงศิริ
หน่วยที่ 4. การจัดการป่าไม้ความหลากหลายทางชีวภาพและพันธุกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ผู้แต่ง อ.ดร. จิรัฐินาฏ ถังเงิน
หน่วยที่ 5. การป้องกันและปรับตัวภาคเกษตรต่อการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ ผู้แต่ง รศ.ดร. ทิพวรรณ ลิมังกูร
หน่วยที่ 6. การจัดการระบบเกษตรกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ผู้แต่ง รศ.ดร.สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม
หน่วยที่ 7. การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรกับความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร ผู้แต่ง ผศ.ดร. พลสราญ สราญรมย์

91353 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เล่ม 2

ราคา 400 บาท

91353 การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Agricultural Extension and Development for Sustainable Development) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161621490 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161621995 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161622428

หน่วยที่ 8. การวางผังฟาร์มและการจัดการภูมิทัศน์ในระบบเกษตรกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ผู้แต่ง รศ.ดร. สมจิต โยธะคง
หน่วยที่ 9. การส่งเสริมและการพัฒนาการผลิตพืช การผลิตสัตว์และการผลิตสัตว์น้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ผู้แต่ง ผศ.ดร. ปริชาติ ดิษฐกิจ และ ผศ.ดร. วรินธร มณีรัตน์
หน่วยที่ 10. การส่งเสริมและการพัฒนาการเกษตรประณีตเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ผู้แต่ง ผศ.ดร. นารีรัตน์ สีระสาร
หน่วยที่ 11. การส่งเสริมและการพัฒนาการเกษตรผสมผสานและวนเกษตรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ผู้แต่ง รศ. บำเพ็ญ เขียวหวาน
หน่วยที่ 12. การส่งเสริมและการพัฒนาการเกษตรแบบพันธสัญญา ผู้แต่ง อ.ดร. คนึงรัตน์ คำมณี
หน่วยที่ 13. การส่งเสริมและการพัฒนาการเกษตรกลวิธาน นวัตกรรมและเกษตรอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ผู้แต่ง ผศ. วีระพงษ์ กาญจนวงศ์กุล และ ผศ.ดร. นารีรัตน์ สีระสาร
หน่วยที่ 14. การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน ผู้แต่ง ผศ.ดร. พลสราญ สราญรมย์
หน่วยที่ 15. การประเมินผลการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ผู้แต่ง อ.ดร. นันทา บูรณะธนัง และ อ. ปัทมาภรณ์ คงธนกฤตกร

91357 พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม เล่ม 1

ราคา 400 บาท

91357 พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม ( Fundamentals of Environment ) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2556 เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2562 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-160-438-7) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-160-439-4) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-160-475-2)
หน่วยที่ 1 โลกกับสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม  
หน่วยที่ 2 ระบบสิ่งแวดล้อมและบทบาทหน้าที่ ผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร.เกษม จันทร์แก้ว
หน่วยที่ 3 พื้นฐานระบบนิเวศ ผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว  
หน่วยที่ 4 กระบวนการทางนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ   
หน่วยที่ 5 สิ่งแวดล้อมชุมชนและศิลปกรรม ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน อิงคพัฒนากูล
หน่วยที่ 6 การบูรณาการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี นาวานุเคราะห์
หน่วยที่ 7 ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ผู้แต่ง รองศาสตราอาจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ
หน่วยที่ 8 มลพิษสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ วงค์ทะเนตร

91357 พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม เล่ม 2

ราคา 350 บาท

91357 พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม ( Fundamentals of Environment ) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2556 เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2562 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-160-438-7) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-160-439-4) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-160-475-2)
หน่วยที่ 9 การวางแผนและการจัดการสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล รองศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต เวชกิจ
หน่วยที่ 10 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการประเมินผลกระทบ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ คงสม
หน่วยที่ 11 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง อาจารย์อิงอร ไชยเยศ  
หน่วยที่ 12 การพัฒนาที่ยั่งยืน ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ คงสม
หน่วยที่ 13 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ ณ อยุธยา
หน่วยที่ 14 กฎหมายและกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี นาวานุเคราะห์
หน่วยที่ 15 สถานการณ์สิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง อาจารย์อิงอร ไชยเยศ

91363 การจัดการทรัพยากรป่าไม้ เล่ม 1

ราคา 350 บาท

91363 การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (Forest Resources Management) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-162-748-5) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-162-750-8) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN )
หน่วยที่ 1 พื้นฐานความรู้ด้านการป่าไม้ ผู้แต่ง รศ.ดร.ชัยวัฒน์ คงสม (ผู้เขียนเดิม)  อ.ดร.อภิษฎา (เรืองเกตุ) ผู้ปรับปรุง
หน่วยที่ 2 พื้นฐานความรู้ด้านระบบนิเวศป่าไม้และพันธุ์พืช ผู้แต่ง อ.ดร.สุธิดา มณีอเนกคุณ อ.ดร.อภิษฎา เรืองเกตุ
หน่วยที่ 3 แนวคิดการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ผู้แต่ง รศ.ดร.ชัยวัฒน์ คงสม
หน่วยที่ 4 มูลค่าทรัพยากรป่าไม้และการประเมิน ผู้แต่ง รศ.ดร.ชัยวัฒน์ คงสม
หน่วยที่ 5 พื้นฐานความรู้ด้านลุ่มน้ำและการจัดการ ผู้แต่ง ศ.ดร.นิพันธ์ ตั้งธรรม (ผู้เขียนเดิม) อ.ดร.วีนัส ต่วนเครือ (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 6 พื้นฐานความรู้ด้านการจัดการพื้นที่คุ้มครอง ผู้แต่ง อ.ดร.ทรงธรรม สุขสว่าง
หน่วยที่ 7 พื้นฐานความรู้ด้านสัตว์ป่าและการจัดการ ผู้แต่ง อ.ณรงค์ มหรรณพ ผศ.ดร.อิงอร ไชยเยศ

91363 การจัดการทรัพยากรป่าไม้ เล่ม 2

ราคา 400 บาท

91363 การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (Forest Resources Management) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-162-748-5) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-162-750-8) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN )
หน่วยที่ 8 พื้นฐานความรู้ด้านการจัดการป่าไม้ในเมือง ผู้แต่ง อ.ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์
หน่วยที่ 9 พื้นฐานความรู้ด้านการปลูกสร้างสวนป่าและวนเกษตร ผู้แต่ง อ.ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์
หน่วยที่ 10 พื้นฐานความรู้ด้านป่าชุมชนและการจัดการ ผู้แต่ง อ.ดร.สุรินทร์ อ้นพรม
หน่วยที่ 11 พื้นฐานความรู้ด้านวนผลิตภัณฑ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ธีระ วีณิน
หน่วยที่ 12 พื้นฐานความรู้ด้านของป่าและการจัดการ ผู้แต่ง ผศ.ดร.นิตยา เมี้ยนมิตร อ.ดร.สุธิดา มณีอเนกคุณ
หน่วยที่ 13 พื้นฐานความรู้ด้านการวางแผนการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ผู้แต่ง ผศ.ดร.นิตยา เมี้ยนมิตร อ.ดร.สุรินทร์ อ้นพรม
หน่วยที่ 14 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ผู้แต่ง ผศ.ดร.พยัตติพล ณรงคะชวนะ ผศ.ดร.อิงอร ไชยเยศ
หน่วยที่ 15 ป่าไม้และการบริหารทรัพยากรป่าไม้ของไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.ดุสิต เวชกิจ

91413 การพัฒนากลุ่ม สถาบันและองค์กรการเกษตร เล่ม 1

ราคา 350 บาท

91413 การพัฒนากลุ่ม สถาบันและองค์กรการเกษตร (Development of Group Institution and Organization in Agriculture) เล่ม 1พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ.2561  (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-505-559-8) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 8 พ.ศ.2563 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-505-573-4) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-505-580-2)
หน่วยที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับกลุ่ม สถาบันและองค์กรการเกษตร ผู้แต่ง อาจารย์วิโรจน์ แสงบางกา อาจารย์ภาณี บุณยเกื้อกูล  
หน่วยที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกียวข้องในการพัฒนากลุ่มและองค์การเกษตร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอร อังสุรัตน์
หน่วยที่ 3 การพัฒนากลุ่มและองค์การเกษตร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอร อังสุรัตน์  
หน่วยที่ 4 พฤติกรรมบุคคล การสื่อสารในกลุ่มและองค์กรการเกษตร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ อุดมสิน   
หน่วยที่ 5 การบริหารกลุ่มและองค์กรการเกษตร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ อาจารย์ณรัฐ รัตนเจริญ
หน่วยที่ 6 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในกลุ่มและองค์การเกษตร ผู้แต่ง อาจารย์นารีรัตน์ สีระสาร  
หน่วยที่ 7 กลุ่มอาชีพการเกษตร ผู้แต่ง อาจารย์ณรัฐ รัตนเจริญ

91413 การพัฒนากลุ่ม สถาบันและองค์กรการเกษตร เล่ม 2

ราคา 400 บาท

91413 การพัฒนากลุ่ม สถาบันและองค์กรการเกษตร (Development of Group Institution and Organization in Agriculture) เล่ม 1พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ.2561  (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-505-559-8) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 8 พ.ศ.2563 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-505-573-4) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-505-580-2)
หน่วยที่ 8 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สมจิต โยธะคง
หน่วยที่ 9 กลุ่มเยาวชนเกษตร ผู้แต่ง อาจารย์พรรณภัทร ปลั่งศรีเจริญสุข
หน่วยที่ 10 กลุ่มสตรีเกษตร ผู้แต่ง อาจารย์นารีรัตน์ สีระสาร
หน่วยที่ 11 กลุ่มบริการต่อสาธารณะและสังคมในชุมชนเกษตร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์บำเพ็ญ เขียวหวาน  
หน่วยที่ 12 กลุ่มนิติบุคคลทางการเกษตร ผู้แต่ง อาจารย์สุพิทยา พุกจินดา
หน่วยที่ 13 เครือข่ายกลุ่มและองค์กรการเกษตร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ
หน่วยที่ 14 การวิเคราะห์ การติดตามและประเมินกลุ่มและเครือข่ายการเกษตร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ ลิมังกูร
หน่วยที่ 15 ปัญหา และทิศทางการพัฒนากลุ่ม สถาบัน และองค์กรการเกษตร ผู้แต่ง อาจารย์วิโรจน์ แสงบางกา อาจารย์ภาณี บุณยเกื้อกูล

91414 การวิจัยการส่งเสริมการเกษตร เล่ม 1

ราคา 400 บาท

91414 การวิจัยการส่งเสริมการเกษตร (Research in Agricultural Extension) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-505-793-6) เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-505-828-5) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-505-868-1)
หน่วยที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยการส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง อาจารย์เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ  
หน่วยที่ 2 กระบวนการวิจัยการส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.จินดา ขลิบทอง
หน่วยที่ 3 การกำหนดปัญหา วัตถุประสงค์ และกรอบแนวคิดการวิจัยการส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ภรณี ต่างวิวัฒน์   
หน่วยที่ 4 การทบทวนวรรณกรรมเพื่อการวิจัยการส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ อุดมสิน   
หน่วยที่ 5 การออกแบบและเสนอโครงการวิจัยการส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ รองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ อุดมสิน  
หน่วยที่ 6 ข้อมูลและเครื่องมือวิจัยการส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ  
หน่วยที่ 7 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยการส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง รองศาสตราอาจารย์ ดร.พรชุลีย์ นิลวิเศษ
หน่วยที่ 8 การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอผลการวิเคราะห์ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สุภมาส อังศุโชติ

91414 การวิจัยการส่งเสริมการเกษตร เล่ม 2

ราคา 350 บาท

91414 การวิจัยการส่งเสริมการเกษตร (Research in Agricultural Extension) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-505-793-6) เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-505-828-5) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-505-868-1)
หน่วยที่ 9 การเผยแพร่งานวิจัยและการนำผลการวิจัยไปใช้เพื่อการส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง อาจารย์สุนันทา สมพงษ์ รองศาสตราจารย์บำเพ็ญ เขียวหวาน รองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ อุดมสิน
หน่วยที่ 10 การวิจัยเชิงสำรวจในงานส่งเสริมการเกษตร ผู้แค่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม
หน่วยที่ 11 การวิจัยเชิงทดลองในงานส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.รุจ ศิริสัญลักษณ์  
หน่วยที่ 12 การวิจัยเชิงคุณภาพในงานส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์บำเพ็ญ เขียวหวาน
หน่วยที่ 13 การวิจัยการถ่ายทอดวิทยาการในงานส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง อาจารย์เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ
หน่วยที่ 14 การวิจัยการผลิตและการตลาดเพื่อการส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ฤกษ์หร่าย
หน่วยที่ 15 การวิจัยท้องถิ่นและการวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำในงารส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง อาจารย์สุกัญญา อธิปอนันต์ อาจารย์สำราญ สาราบรรณ์

91418 ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมการเกษตร เล่ม 1

ราคา 400 บาท

91418 ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมการเกษตร (Professional Experience in Agricultural Extension) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2557 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-505-803-2) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2557 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-505-789-9) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-505-874-2)
หน่วยที่ 1 การประยุกต์เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ผู้แต่ง ศ.ดร.ดิเรก ฤกษ์หร่าย
หน่วยที่ 2 ต้นแบบการพัฒนาการเกษตร ผู้แต่ง อ.เอ็นนู ซื่อสุวรรณ
หน่วยที่ 3 เครือข่ายและความเชื่อมโยงการผลิต อุตสาหกรรม และการค้าสินค้าเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.สุนันท์ สีสังข์ อ.ณรัฐ รัตนเจริญ
หน่วยที่ 4 การศึกษาชุมชนเพื่อการส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ รศ.บำเพ็ญ เขียวหวาน
หน่วยที่ 5 การวิจัย วิเคราะห์ สังเคราะห์ และการใช้ประโยชน์ข้อมูลทางส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.สุนันท์ สีสังข์
หน่วยที่ 6 ผู้นำในการส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.จินดา ขลิบทอง ผศ.เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ
หน่วยที่ 7 สื่อในงานส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง อ.ณรัฐ รัตนเจริญ
หน่วยที่ 8 การถ่ายทอดวิทยาการและการประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.สมจิต โยธะคง อ.นารีรัตน์ สีระสาร


91418 ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมการเกษตร เล่ม 2

ราคา 350 บาท

91418 ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมการเกษตร (Professional Experience in Agricultural Extension) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2557 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-505-803-2) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2557 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-505-789-9) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-505-874-2)
หน่วยที่ 9 การวางแผน การจัดทำโครงการ การติดตามและประเมินผลในงานส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.สินีนุช ครุฑเมือง แสน
หน่วยที่ 10 สารสนเทศและการจัดการความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.ภรณี ต่างวิวัฒน์
หน่วยที่ 11 การบริหารงานส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง อ.สุรพล จารุพงศ์
หน่วยที่ 12 การจัดการระบบธุรกิจชุมชน ผู้แต่ง อ.ชาญยุทธ์ ภาณุทัต
หน่วยที่ 13 ระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรมและ จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.สมจิต โยธะคง อ.ชาญพิทยา ฉิมพาลี
หน่วยที่ 14 กระบวนการกลุ่มและการทำงานเป็นคณะ ผู้แต่ง รศ.ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร รศ.ดร.ประดินันท์ อุปรมัย อ.ประมวญ บุณยะโหตระ
หน่วยที่ 15 การพัฒนาภาวะผู้นำ ผู้แต่ง ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รศ.ดร.สวนิต ยมาภัย รศ.นภาลัย สุวรรณธาดา รศ.สมพิศ คูศรีพิทักษ์ รศ.ธรรมรส โชติกุญชร อ.ประวีณ ณ นคร

91419 การบริหารจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เล่ม 1

ราคา 250 บาท

91419 การบริหารจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (Capital Administration for Agricultural Extension and Development ) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-161-512-3) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-161-572-7) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-161-573-4)
หน่วยที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ  
หน่วยที่ 2 รูปแบบ วิธีการ การวิเคราะห์ การบริหารจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิตินันธุ์ ชาญโกศล
หน่วยที่ 3 การบัญชีและรายงานทางการเงินเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ส่งเสริม หอมกลิ่น  
หน่วยที่ 4 การบริหารเงินทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.พลสราญ สราญรมย์   
หน่วยที่ 5 การวางแผนการใช้ทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.พลสราญ สราญรมย์   

91419 การบริหารจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เล่ม 2

ราคา 250 บาท

91419 การบริหารจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (Capital Administration for Agricultural Extension and Development ) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-161-512-3) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-161-572-7) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-161-573-4)
หน่วยที่ 6 การบริหารหนี้สินเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ผู้แต่ง อาจารย์เจนณรงค์ เทียนสว่าง  
หน่วยที่ 7 การทำแผนธุรกิจเพื่อการจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราอาจารย์ณรัฐ รัตนเจริญ
หน่วยที่ 8 การจัดทำโครงการเพื่อการจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ผู้แต่ง อาจารย์เพชร ทวีวงษ์
หน่วยที่ 9 การบริหารทุนเพื่อสวัสดิการในชุมชน ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.ณฐิตากานต์ ปินทุกาศ
หน่วยที่ 10 กฎหมายเกี่ยวกับทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ผู้แค่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์

91419 การบริหารจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เล่ม 3

ราคา 250 บาท

91419 การบริหารจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (Capital Administration for Agricultural Extension and Development ) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-161-512-3) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-161-572-7) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-161-573-4)
หน่วยที่ 11 การวิเคราะห์การส่งเสริมการลงทุนในระดับครัวเรือน ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.ศิรส ทองเชื้อ  
หน่วยที่ 12 การวิเคราะห์และการส่งเสริมการลงทุนในระดับชุมชน ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ รองศาสตรจารย์นที ขลิบทอง
หน่วยที่ 13 การส่งเสริมและการจัดการการลงทุนขององค์กรการเงิน ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ รองศาสตรจารย์นที ขลิบทอง
หน่วยที่ 14 การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการทุนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.มนตรี วีรยางกูร
หน่วยที่ 15 การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการทุนเพื่อธุรกิจเกษตรและธุรกิจชุมชนเกษตร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ รองศาสตราจารย์นที ขลิบทอง อาจารย์ ดร.มนตรี วีรยางกูร

91428 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ เล่ม 1

ราคา 350 บาท

91428 กฏหมายเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (Laws Pertaining to Forest Resources and Environment) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-650-2) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-161-727-1) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-161-768-4)
หน่วยที่ 1 ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.สุธิดา มณีอเนกคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ คงสม
หน่วยที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฏหมาย ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.ทิพย์ธีรา รัมมณีย์ อาจารย์ณัฎฐา ตนายะพงศ์
หน่วยที่ 3 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.ทิพย์ธีรา รัมมณีย์ อาจารย์สุทธิสาร์ รามเนตร   
หน่วยที่ 4 กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ผู้แต่ง อาจารย์เพ้ญวิชญ์ ศรีชัย   
หน่วยที่ 5 กฎหมายว่าด้วยป่าไม้สงวนแห่งชาติ ผู้แต่ง อาจารย์ธีรยุทธ สมตน   
หน่วยที่ 6 กฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ผู้แต่ง ผู้เขียนเดิม อาจารย์ณรงค์ มหรรณพ อาจารย์ ดร.รังสิกร อุปพงศ์ ผู้ปรับปรุง อาจารย์ยุพา ยิ้มนรินทร์ อาจารย์ไพโรจน์ วิทยาอนุมาส อาจารย์บุญเกิด ร่องแก้ว  
หน่วยที่ 7 กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า แต่ง อาจารย์บุญเกิด ร่องแก้ว อาจารย์พงษ์ศิริ จิตบาน อาจารย์ไพโรจน์ วิทยาอนุมาส

91428 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ เล่ม 2

ราคา 400 บาท

91428 กฏหมายเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (Laws Pertaining to Forest Resources and Environment) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-650-2) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-161-727-1) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-161-768-4)
หน่วยที่ 8 กฎหมายว่าด้วยสวนป่า ผู้แต่ง อาจารย์วิจารณ์ เสนสกุล
หน่วยที่ 9 กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้แต่ง อาจารย์สมศักดิ์ พิริยโยธา อาจารย์ปรีนคร ด้วงทอง
หน่วยที่ 10 กฎหมายด้านป่าชุมชน ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต เวชกิจ
หน่วยที่ 11 กฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ ผู้แต่ง อาจารย์ประยูร สิริสม  
หน่วยที่ 12 กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.ทิพย์ธีรา รัมมณีย์
หน่วยที่ 13 กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง ผู้แต่ง ผู้เขียนเดิม ศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ ผู้ปรับปรุง อาจารย์วีระ วิสุทธิรัตนกุล
หน่วยที่ 14 กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์มาลี สุรเชษฐ
หน่วยที่ 15 กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.ทิพย์ธีรา รัมมณีย์

91458 การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้ เล่ม 1

ราคา 400 บาท

91458 การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้ (Forest Environment Management) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ.2558   (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท (ISBN 978-974-645-841-2) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ.2556 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 978-974-645-842-9) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-974-645-843-6)
หน่วยที่ 1 พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อมป่าไม้ ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราอาจารย์ ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล  
หน่วยที่ 2 สิ่งแวดล้อมป่าไม้ในมิติทรัพยากร ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.ดำรง พิพัฒนวัฒนากุล
หน่วยที่ 3 สิ่งแวดล้อมป่าไม้ในมิติเทคโนโลยี ผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร.เกษม จันทร์แก้ว   
หน่วยที่ 4 สิ่งแวดล้อมป่าไม้ในมิติมลพิษ ผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร.เกษม จันทร์แก้ว   
หน่วยที่ 5 สิ่งแวดล้อมป่าไม้ในมิติสังคม ผู้แต่ง อาจารย์ คณิต ธนูธรรมเจริญ อาจารย์ ดร.โกมล แพรกทอง   
หน่วยที่ 6 สิ่งแวดล้อมป่าไม้ในมิติเศรษฐกิจ ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ คงสม
หน่วยที่ 7 การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้ในมิติสังคม ผู้แต่ง อาจารย์วิสูตร อยู่คง อาจารย์ ดร.โกมล แพรกทอง
หน่วยที่ 8 การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้ในมิติทรัพยากรและเศรษฐกิจ ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ คงสม

91458 การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้ห เล่ม 2

ราคา 350 บาท

91458 การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้ (Forest Environment Management) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ.2558   (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท (ISBN 978-974-645-841-2) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ.2556 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 978-974-645-842-9) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-974-645-843-6)
หน่วยที่ 9 การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้ในมิติเทคโนโลยี และมิติของเสียและมลพิษแวดล้อม ผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร.เกษม จันทร์แก้ว
หน่วยที่ 10 หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้แบบผสมผสาน ผู้แค่ง ศาสตราจารย์ ดร.เกษม จันทร์แก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล
หน่วยที่ 11 การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้แบบผสมผสาน ผู้แต่ง อาจารย์เตือนใจ นุชดำรงค์  
หน่วยที่ 12 การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้แบบมีส่วนร่วม ผู้แต่ง อาจารย์อดิศร นุชดำรงค์
หน่วยที่ 13 สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้ ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนิตา โสต้อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล
หน่วยที่ 14 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมป่าไม้อย่างยั่งยืน ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล
หน่วยที่ 15กรณีศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้ในประเทศไทย ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต เวชกิจ

91463 ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม เล่ม 1

ราคา 400 บาท

91463 ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (Information Systems and Research for Forest Resources and Environmental Management) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-160-259-8) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-160-260-4) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-160-261-1)
หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นด้านการวิจัย ผู้แต่ง รองศาสตราอาจารย์ ดร.ดุสิต เวชกิจ  
หน่วยที่ 2 สถิติเชิงพรรณนาและเปรียบเทียบ ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.กุญชร เจือตี๋
หน่วยที่ 3 สถิติเชิงทดสอบความสัมพันธ์และพยากรณ์ ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.กุญชร เจือตี๋   
หน่วยที่ 4 การวิจัยเชิงสำรวจ ผู้แต่ง อาจารย์วรุณพันธ์ คงสม   
หน่วยที่ 5 การวิจัยเชิงทดลอง ผู้แต่ง ดร.ชัยวัฒน์ คงสม   
หน่วยที่ 6 การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ คงสม  
หน่วยที่ 7 การสำรวจทรัพยากรป่าไม้ ผู้แต่ง อาจารย์อิงอร ไชยเยศ
หน่วยที่ 8 การสำรวจด้านสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง อาจารย์อิงอร ไชยเยศ

91463 ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม เล่ม 2

ราคา 350 บาท

91463 ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (Information Systems and Research for Forest Resources and Environmental Management) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-160-259-8) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-160-260-4) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-160-261-1)
หน่วยที่ 9 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ผู้แต่ง อาจารย์วีรฉัตร์ ฉัตรปัญญาเจริญ
หน่วยที่ 10 ระบบการจัดการฐานข้อมูลทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ผู้แค่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พยัตติพล ณรงคะชวนะ
หน่วยที่ 11 ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดร.พยัตติพล ณรงคะชวนะ
หน่วยที่ 12 การใช้สารสนเทศผ่านเครือช่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการวิจัยและการจัดการด้านทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ อ.วรงค์ บุญเชิดชู
หน่วยที่ 13 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการด้านทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พยัตติพล ณรงคะชวนะ
หน่วยที่ 14 การประยุกต์ใช้สารสนเทศเพื่อการวิจัยและการจัดการด้านทรัพยากรป่าไม้ ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์เขจร ชูชีพ
หน่วยที่ 15 การประยุกต์ใช้สารสนเทศเพื่อการวิจัยและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ

91465 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เล่ม 1

ราคา 350 บาท

91465 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agro-tourism Management) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561  (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-160-313-7) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-160-319-9) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-160-334-2)
หน่วยที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ผู้แต่ง รองศาสตราอาจารย์ ดร.ราณี อิสิชัยกุล  
หน่วยที่ 2 การท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืน ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์
หน่วยที่ 3 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์   
หน่วยที่ 4 การจัดการฟาร์มกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ผู้แต่ง อาจารย์ณรัฐ รัตนเจริญ   
หน่วยที่ 5 การวางแผนและประเมินผลการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ   
หน่วยที่ 6 การจ้ดการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตร ผู้แต่ง อาจารย์เจนณรงค์ เทียนสว่าง  
หน่วยที่ 7 การจัดการภูมิทัศน์ในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ผู้แต่ง รองศาสตราอาจารย์ ดร.สมจิต โยธะคง

91465 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เล่ม 2

ราคา 400 บาท

91465 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agro-tourism Management) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561  (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-160-313-7) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-160-319-9) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-160-334-2)
หน่วยที่ 8 การจัดการอาหารเครื่องดื่ม ของฝากและของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.จินดา ขลิบทอง
หน่วยที่ 9 การจัดการที่พักแรมในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ราณี อิสิชัยกุล
หน่วยที่ 10 การจัดการกิจกรรมในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ
หน่วยที่ 11 การจัดนำเที่ยวในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รชพร จันทร์สว่าง  
หน่วยที่ 12 การผลิตสื่อเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สมัครสมร ภักดีเทวา
หน่วยที่ 13 องค์กรที่สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ผู้แต่ง อาจารย์ปาริชาติ ศรีวิพัฒน์
หน่วยที่ 14 การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชน ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์บำเพ็ญ เขียวหวาน
หน่วยที่ 15 การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรระดับธุรกิจ ผู้แต่ง อาจารย์วิชัย ศรีขวัญ

91466 การผลิตสัตว์เชิงนันทนาการและเศรษฐกิจ เล่ม 1

ราคา 400 บาท

91466 การผลิตสัตว์เชิงนันทนาการและเศรษฐกิจ เล่ม 2

ราคา 350 บาท

91467 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม เล่ม 1

ราคา 350 บาท

91467 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม เล่ม 2

ราคา 400 บาท

92116 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์ เล่ม 1

ราคา 350 บาท

92116 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์ (Fundamentals of Cooperative) เล่ม 1 ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2556 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-160-238-3) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-160-265-9) คู่มือ ราคา 150 บาท
หน่วยที่ 1 ความหมาย ค่านิยม อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ ผู้แต่ง อ.จุมพล ชละเอมหน่วยที่ 2 การสหกรณ์ในประเทศไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ
หน่วยที่ 3 การสหกรณ์ในต่างประเทศ ผู้แต่ง ศ.โอภาวดี เข็มทองหน่วยที่ 4 กฎสหกรณ์ ผู้แต่ง อ.จุมพล ชละเอม
หน่วยที่ 5 การดำเนินงานและการบริหารงานสหกรณ์ ผู้แต่ง รศ.ส่งเสริม หอมกลิ่น
หน่วยที่ 6 การดำเนินงานของสหกรณ์ภาคเกษตร ผู้แต่ง อ.ศิริลักษณ์ นามวงศ์
หน่วยที่ 7 การดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ผู้แต่ง อ.วิลาวัลย์ ศิลปศร

92116 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์ เล่ม 2

ราคา 400 บาท

92116 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์ (Fundamentals of Cooperative) เล่ม 1 ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2556 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-160-238-3) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-160-265-9) คู่มือ ราคา 150 บาท
หน่วยที่ 8 การดำเนินงานของสหกรณ์ร้านค้าและสหกรณ์บริการ ผู้แต่ง อ.วรชัย สิงหฤกษ์
หน่วยที่ 9 ขบวนการสหกรณ์ในประเทศไทย ผู้แต่ง อ.ดำรงค์ ปั้นประณต
หน่วยที่ 10 การศึกษา อบรม และสารสนเทศทางสหกรณ์ ผู้แต่ง อ.ภาสันต์ นุพาสันต์ อ.มนกรณ์ ยอดใจ
หน่วยที่ 11 บทบาทของภาครัฐและภาคเอกชนกับสหกรณ์ ผู้แต่ง อ.ดำรงค์ ปั้นประณต
หน่วยที่ 12 บทบาทสหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม ผู้แต่ง อ.ภาสันต์ นุพาสันต์ อ.มนกรณ์ ยอดใจ
หน่วยที่ 13 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการสหกรณ์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.รัตนา โพธิสุวรรณ
หน่วยที่ 14 การเมืองการปกครองกับการสหกรณ์ ผู้แต่ง รศ.ส่งเสริม หอมกลิ่น
หน่วยที่ 15 การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ไทย ผู้แต่ง รศ.กฤษฎา ประศาสน์วุฒิ

92217 ธนกิจและบัญชีสหกรณ์เพื่อการจัดการ เล่ม 1

ราคา 350 บาท

92217 ธนกิจและบัญชีสหกรณ์เพื่อการจัดการ เล่ม 2

ราคา 400 บาท

92221 เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารธุรกิจสหกรณ์ เล่ม 1

ราคา 350 บาท

92221 เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารธุรกิจสหกรณ์ เล่ม 2

ราคา 400 บาท

92222 การบัญชีการเงินและการภาษีอากรสำหรับสหกรณ์ เล่ม 1

ราคา 400 บาท

92222 การบัญชี การเงินและการภาษึอากรสำหรับสหกรณ์ (Accounting Finance and Taxation for Cooperatives) เล่ม 1 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2557 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2557 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-160-697-8) เล่ม 2 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-160-717-3)

หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีของสหกรณ์ ผู้แต่ง ศาสตราอาจารย์โอภาวดี เข็มทอง รองศาสตราจารย์นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ  
หน่วยที่ 2 การบัญชีการเงินของสหกรณ์ ผู้แต่ง อาจารย์อัจฉรา เอื้ออนุกูลพงษ์
หน่วยที่ 3 งบการเงินและรายงานกิจการประจำปีของสหกรณ์ ผู้แต่ง อาจารย์สุจิตรา พันธุมะบำรุง   
หน่วยที่ 4 การวิเคราะห์งบการเงินของสหกรณ์ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ดลพร บุญพารอด   
หน่วยที่ 5 การบัญชีเพื่อการตัดสินใจของสหกรณ์ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ดลพร บุญพารอด   
หน่วยที่ 6 งบประมาณเพื่อการวางแผนและการควบคุมของสหกรณ์ ผู้แต่ง อาจารย์วิลาวัลย์ ศิลปศร  
หน่วยที่ 7 การกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสหกรณ์ ผู้แต่ง ศาสตราอาจารย์โอภาวดี เข็มทอง รองศาสตราจารย์นิพันธ์ เห็นโขคชัยชนะ
หน่วยที่ 8 การรายงานการตรวจสอบของสหกรณ์ ผู้แต่ง อาจารย์อัจฉรา เอื้ออนุกูลพงษ์ อาจารย์สุจิตรา พันธุมะบำรุง

92222 การบัญชีการเงินและการภาษีอากรสำหรับสหกรณ์ เล่ม 2

ราคา 350 บาท

92222 การบัญชี การเงินและการภาษึอากรสำหรับสหกรณ์ (Accounting Finance and Taxation for Cooperatives) เล่ม 1 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2557 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2557 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-160-697-8) เล่ม 2 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-160-717-3)

หน่วยที่ 9 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเงินของสหกรณ์ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์สุชาดา สถาวรวงศ์
หน่วยที่ 10 การวางแผนและการควบคุมทางการเงินของสหกรณ์ ผู้แต่ง อาจารย์ปิยะดา พิศาลบุตร
หน่วยที่ 11 การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียนของสหกรณ์ ผู้แต่ง อาจารย์ปิยะดา พิศาลบุตร
หน่วยที่ 12 การจัดการสินทรัพไม่หมุนเวียนของสหกรณ์ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยานี ภาคอัต อาจารย์พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย
หน่วยที่ 13 การจัดการหนี้สินและทุนของสหกรณ์ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ส่งเสริม หอมกลิ่น
หน่วยที่ 14 การปรับโครงสร้างและการเลิกสหกรณ์ ผู้แต่ง อาจารย์วิลาวัลย์ ศิลปศร
หน่วยที่ 15 การภาษีอากรเกี่ยวกับการดำเนินงานสหกรณ์ ผู้แต่ง อาจารย์วรชัย สิงหฤกษ์

92223 การจัดการการเงินและการภาษีอากรสำหรับสหกรณ์ เล่ม 1

ราคา 350 บาท

92223 การจัดการการเงินและการภาษีอากรสำหรับสหกรณ์ (Financial Management and Taxation for Co-operatives) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-409-6) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-161-436-2) คู่มือ ราคา 150 บาท
หน่วยที่ 1 แนวคิดพื้นฐานการบัญชี การจัดการการเงิน และการภาษีอากรสำหรับสหกรณ์ ผู้แต่ง รศ.ส่งเสริม หอมกลิ่น
หน่วยที่ 2 การบัญชีการเงินของสหกรณ์ ผู้แต่ง อ.สุจิตรา พันธุมะบำรุง
หน่วยที่ 3 รายงานทางการเงินและรายงานกิจการประจำปีของสหกรณ์ ผู้แต่ง อ.สุจริตนา พันธุมะบำรุงหน่วยที่ 4 การวิเคราะห์รายงานทางการเงินของสหกรณ์ ผู้แต่ง รศ.ดลพร บุญพารอด
หน่วยที่ 5 ระบบการเงิน ผู้แต่ง อ.ดร.เจริญศักดิ์ แสงฉัตรสุวรรณหน่วยที่ 6 มูลค่าของเงินตามเวลา ผู้แต่ง ผศ.พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย
หน่วยที่ 7 ความเสี่ยงและผลตอบแทน ผู้แต่ง อ.ดร.สงการนต์ สมบุญ

92223การจัดการการเงินและการภาษีอากรสำหรับสหกรณ์ เล่ม 2

ราคา 400 บาท

92223 การจัดการการเงินและการภาษีอากรสำหรับสหกรณ์ (Financial Management and Taxation for Co-operatives) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-409-6) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-161-436-2) คู่มือ ราคา 150 บาท
หน่วยที่ 8 การวางแผนและการควบคุมทางการเงินของสหกรณ์ ผู้แต่ง ผศ.วิลาวัลย์ ศิลปศร
หน่วยที่ 9 การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียนของสหรณ์ ผู้แต่ง รศ.ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์
หน่วยที่ 10 การจัดการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนของสหกรณ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต ผศ.พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย
หน่วยที่ 11 การจัดการหนี้สินและทุนของสหกรณ์ ผู้แต่ง รศ.ส่งเสริม หอมกลิ่น
หน่วยที่ 12 การปรับโครงสร้าง การแยก และการเลิกสหกรณ์ ผู้แต่ง ผศ.วิลาวัลย์ ศิลปศร อ.รุ่งโรจน์ สรวุฒิพิบูลย์
หน่วยที่ 13 การภาษีกับการดำเนินงานของสหกรณ์ ผู้แต่ง ผศ.วรชัย สิงหฤกษ์
หน่วยที่ 14 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ ผู้แต่ง อ.ดร.สงกรานต์ สมบุญหน่วยที่ 15 การกำกับดูแลกิจการและการตรวจสอบสหกรณ์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ นามวงศ์

92311 การจัดการสหกรณ์เชิงกลยุทธ์ เล่ม 1

ราคา 350 บาท

92311 การจัดการสหกรณ์เชิงกลยุทธ์ (Strategic for Co-operatives Management) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-840-7) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-161-878-0)
หน่วยที่ 1 การจัดการสหกรณ์และธุรกิจสหกรณ์ ผู้แต่ง รศ.ส่งเสริม หอมกลิ่น
หน่วยที่ 2 การจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์การธุรกิจและสหกรณ์ ผู้แต่ง รศ.ธนชัย ยมจินดา
หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของสหกรณ์เชิงกลยุทธ์ ผู้แต่ง รศ.เสาวภา มีถาวรกุล
หน่วยที่ 4 การกำหนดกลยุทธ์ระดับองค์การของสหกรณ์ ผู้แต่ง รศ.ธนชัย ยมจินดา
หน่วยที่ 5 การกำหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจของสหกรณ์ ผู้แต่ง รศ.ธนชัย ยมจินดา ผศ.ปิยะดา พิศาลบุตรหน่วยที่ 6 การกำหนดกลยุทธ์การตลาดของสหกรณ์ ผู้แต่ง รศ.เสาวภา มีถาวรกุล
หน่วยที่ 7 การกำหนดกลยุทธ์การผลิตและการบริการของสหกรณ์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ นามวงศ์

92311 การจัดการสหกรณ์เชิงกลยุทธ์ เล่ม 2

ราคา 400 บาท

92311 การจัดการสหกรณ์เชิงกลยุทธ์ (Strategic for Co-operatives Management) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-840-7) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-161-878-0)
หน่วยที่ 8 การกำหนดกลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ ผู้แต่ง ผศ.วรชัย สิงหฤกษ์
หน่วยที่ 9 การกำหนดกลยุทธ์การเงินของสหกรณ์ ผู้แต่ง รศ.สุชาดา สถาวรวงศ์
หน่วยที่ 10 การนำแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ไปปฏิบัติ ผู้แต่ง ผศ.วิลาวัลย์ ศิลปศร
หน่วยที่ 11 การควบคุมและประเมินกลยุทธ์ของสหกรณ์ ผู้แต่ง ผศ.วิลาวัลย์ ศิลปศร
หน่วยที่ 12 แผนธุรกิจของสหกรณ์ ผู้แต่ง รศ.ส่งเสริม หอมกลิ่น
หน่วยที่ 13 ธรรมาภิบาล คุณธรรมและจริยธรรมในการจัดการสหกรณ์ ผู้แต่ง รศ.ส่งเสริม หอมกลิ่น ผศ.วิลาวัลย์ ศิลปศร
หน่วยที่ 14 กรณีศึกษาการจัดการเชิงกลยุทธ์ สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จำกัด ผู้แต่ง ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ นามวงศ์
หน่วยที่ 15 กรณีศึกษาการจัดการเชิงกลยุทธ์ ชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ผู้แต่ง รศ.(พิเศษ) พล.ท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ นามวงศ์

92411 สารสนเทศและวิธีการวิจัยทางรสหกรณ์ เล่ม 2

ราคา 350 บาท

92411 สารสนเทศและวิธีการวิจัยทางสหกรณ์ (Information System and Research Methodology for Co-operatives) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-162-142-1) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-162-152-0) คู่มือ ราคา 150 บาท
หน่วยที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับสารสนเทศและวิธีการวิจัยทางสหกรณ์ ผู้แต่ง ผศ.วรชัย สิงหฤกษ์หน่วยที่ 2 ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการสร้างสารสนเทศและการวิจัยทางสหกรณ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.สรชัย พิศษลบุตร ผศ.ปิยะดา พิศาลบุตร
หน่วยที่ 3 การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานเพื่อการจัดการสหกรณ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.สรชัย พิศาลบุตร ผศ.ปิยะดา พิศาลบุตร
หน่วยที่ 4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และการพยากรณ์เพื่อการจัดการสหกรณ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.สรชัย พิศาลบุตร ผศ.ปิยะดา พิศาลบุตร
หน่วยที่ 5 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสหกรณ์ ผู้แต่ง ผศ.วรชัย สิงหฤกษ์
หน่วยที่ 6 ระบบสารสนเทศการตลาด การผลิต และทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์ ผู้แต่ง รศ.ลัดดา พิศาลบุตร
หน่วยที่ 7 ระบบสารสนเทศการบัญชี การเงิน การควบคุม และการประเมินเพื่อการจัดการสหกรณ์ ผู้แต่ง ผศ.วิลาวัลย์ ศิลปศร

92411 สารสนเทศและวิธีการวิจัยทางรสหกรณ์ เล่ม 2

ราคา 400 บาท

92411 สารสนเทศและวิธีการวิจัยทางสหกรณ์ (Information System and Research Methodology for Co-operatives) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-162-142-1) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-162-152-0) คู่มือ ราคา 150 บาท
หน่วยที่ 8 การพัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดการสหกรณ์ ผู้แต่ง รศ.ส่งเสริม หอมกลิ่น อ.ดร.ทนงศักดิ์ ศิริรัตน์
หน่วยที่ 9 การกำหนดกลยุทธ์การเงินของสหกรณ์ ผู้แต่ง รศ.สุชาดา สถาวรวงศ์
หน่วยที่ 10 การดำเนินการวิจัยทางสหกรณ์ ผู้แต่ง ผศ.ศศิธร ชุตินันทกุล
หน่วยที่ 11 การเขียนโครงการวิจัยและการประเมินคุณภาพวิจัยทางสหกรณ์ ผู้แต่ง ผศ.วิลาวัลย์ ศิลปศร
หน่วยที่ 12 การอ่านและการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ผู้แต่ง อ.สงกรานต์ สมบุญ
หน่วยที่ 13 กรณีศึกษาการประยุกต์การจัดการข้อมูลและการใช้สารสนเทศในการจัดการสหกรณ์ ผู้แต่ง อ.สงกรานต์ สมบุญ
หน่วยที่ 14 กรณีศึกษาสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการสหกรณ์ภาคการเกษตร จำกัด ผู้แต่ง ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ นามวงศ์
หน่วยที่ 15 กรณีศึกษาสารสนเทศและการวิจัย เพื่อการจัดการสหกรณ์นอกภาคการเกษตร จำกัด ผู้แต่ง ผศ.วรชัย สิงหฤกษ์

92322 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสหกรณ์ เล่ม 1

ราคา 350 บาท

92322 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสหกรณ์ (Information Systems for Cooperatives Management) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165056359 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165056366 คู่มือการศึกษาราคา 150 บาท ISBN 9786165057264
หน่วยที่ 1. แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสหกรณ์ ผู้แต่ง อ.วรชัย สิงหฤกษ์
หน่วยที่ 2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์การจัดการสหกรณ์ ผู้แต่ง อ.ฐิติรัศญาณ์ แก่นเพชร
หน่วยที่ 3. เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูลเพื่อการจัดการสหกรณ์ ผู้แต่ง อ.วรชัย สิงหฤกษ์
หน่วยที่ 4. ระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดการสหกรณ์ ผู้แต่ง อ.ศิริลักษณ์ นามวงศ์
หน่วยที่ 5. การพัฒนาระบบสารสนเทศของสหกรณ์ ผู้แต่ง อ.ดร.ทนงค์ศักดิ์ ศิริรัตน์
หน่วยที่ 6. การบริหารโครงการพัฒนาและการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศของสหกรณ์ ผู้แต่ง รศ.ส่งเสริม หอมกลิ่น 
หน่วยที่ 7. ระบบสารสนเทศการจัดการสหกรณ์ ผู้แต่ง อ.ดร.ทนงค์ศักดิ์ ศิริรัตน์

92322 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสหกรณ์ เล่ม 2

ราคา 400 บาท

92322 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสหกรณ์ (Information Systems for Cooperatives Management) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165056359 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165056366 คู่มือการศึกษาราคา 150 บาท ISBN 9786165057264
หน่วยที่ 8. ระบบสารสนเทศการตลาดของสหกรณ์ ผู้แต่ง ศ.โอภาวดี เข็มทอง
หน่วยที่ 9. ระบบสารสนเทศด้านการผลิตและการควบคุมสินค้าคงเหลือของสหกรณ์ ผู้แต่ง รศ.สุชาดา สถาวรวงศ์
หน่วยที่ 10. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์ ผู้แต่ง อ.ดร.สุวิชัย ศุภรานนท์ อ.วรชัย สิงหฤกษ์
หน่วยที่ 11. ระบบสารสนเทศการบัญชีและการเงินของสหกรณ์ ผู้แต่ง อ.วินัย กสิรักษ์ อ.วรรณพร บัณฑิตภูวนนท์
หน่วยที่ 12. ระบบสารสนเทศเพื่อการควบคุมและการประเมินสหกรณ์ ผู้แต่ง รศ.ส่งเสริม หอมกลิ่น อ.วิลาวัลย์ ศิลปศร
หน่วยที่ 13. ระบบรักษาความปลอดภัยและจริยธรรมกับงานคอมพิวเตอร์ของสหกรณ์ ผู้แต่ง อ.วิลาวัลย์ ศิลปศร
หน่วยที่ 14. กรณีศึกษการประยุกต์ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสหกรณ์นอกภาคเกษตร ผู้แต่ง อ.วินัย กสิรักษ์ อ.วรรณพร บัณฑิตภูวนนท์
หน่วยที่ 15. กรณีศึกษาการประยุกต์ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสหกรณ์ภาคเกษตร ผู้แต่ง อ.วินัย กสิรักษ์ อ.วรรณพร บัณฑิตภูวนนท์

92423 วิธีการวิจัยทางสหกรณ์ เล่ม 1

ราคา 350 บาท

92423 วิธีการวิจัยทางสหกรณ์ (Research Methodology in Cooperatives) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ 2556 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161604554 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161604608 
หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัยทางสหกรณ์ ผู้แต่ง อ.วรชัย สิงหฤกษ์
หน่วยที่ 2 ปัญหาการวิจัยและการกำหนดหัวข้อการวิจัยทางสหกรณ์ ผู้แต่ง ศ.โอภาวดี เข็มทอง อ.ศิริลักษณ์ นามวงศ์
หน่วยที่ 3 การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดการวิจัยทางสหกรณ์ ผู้แต่ง รศ.ส่งเสริม หอมกลิ่น อ.วิลาวัลย์ ศิลปศร
หน่วยที่ 4 การวางแผน การประเมินโครงการวิจัย และการบริการวิจัยทางสหกรณ์ ผู้แต่ง อ.วิลาวัลย์ ศิลปศร
หน่วยที่ 5 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างการวิจัยสหกรณ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.วรรณ์ดี แสงประทีปทอง
หน่วยที่ 6 การเก็บรวบรวมข้อมูลและประมวลผลข้อมูลการวิจัยทางสหกรณ์ ผู้แต่ง ผศ.ศศิธร ชุตินันทกุล
หน่วยที่ 7 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัยทางสหกรณ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.สิริรัตน์ วิภาสศิลป์ รศ.ดร.อนุชา ภูริพันธุ์ภิญโญ

92423 วิธีการวิจัยทางสหกรณ์ เล่ม 2

ราคา 400 บาท

92423 วิธีการวิจัยทางสหกรณ์ (Research Methodology in Cooperatives) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ 2556 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161604554 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161604608
หน่วยที่ 8 สถิติเชิงพรรณนากับการวิจัยทางสหกรณ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.อนุชา ภูริพันธุ์ภิญโญ
หน่วยที่ 9 การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานการวิจัยทางสหกรณ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.สรชัย พิศาลบุตร อ.ปิยะดา พิศาลบุตร
หน่วยที่ 10 การวัดความสัมพันธ์และการพยากรณ์สำหรับการวิจัยทางสหกรณ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.สรชัย พิศาลบุตร อ.ปิยะดา พิศาลบุตร
หน่วยที่ 11 การนำเสนอข้อมูลผลการวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัยทางสหกรณ์ ผู้แต่ง รศ.กฤษณา ประศาสนวุฒิ รศ.ส่งเสริม หอมกลิ่น ผศ.ศศิธร ชุตินันทกุล
หน่วยที่ 12 การนำเสนอและการเผยแพร่งานวิจัยทางสหกรณ์ ผู้แต่ง อ.ฐิติรัศญาณ์ แก่นเพชร
หน่วยที่ 13 กรณีตัวอย่างการวิจัยทางสหกรณ์ภาคการเกษตรและการนำไปใช้ ผู้แต่ง รศ.ส่งเสริม หอมกลิ่น อ.เชิดชัย พรหมแก้ว
หน่วยที่ 14 กรณีตัวอย่างการวิจัยทางสหกรณ์นอกภาคเกษตรและการนำไปใช้ ผู้แต่ง รศ.ส่งเสริม หอมกลิ่น
หน่วยที่ 15 สภาพทั่วไป ปัญหาอุปสรรค และแนวโน้มงานวิจัยเพื่อการพัฒนาการสหกรณ์ ผู้แต่ง อ.วินัย กสิรักษ์ อ.วรรณพร บัณฑิตภูวนนท์ 

92424 การบริหารธุรกิจเฉพาะสหกรณ์ เล่ม 1

ราคา 250 บาท

92424 การบริหารธุรกิจเฉพาะสหกรณ์ (Business Administration of specific Cooperatives) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท (ISBN 9786165052672) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท (ISBN 9786165052825) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท (ISBN 9786165052832) แบบฝึกปฏิบัติราคา 150 บาท (ISBN 9786165053594)
หน่วยที่ 1. แนวคิดการบริหารธุรกิจสหกรณ์ ผู้แต่ง รศ.ส่งเสริม หอมกลิ่น
หน่วยที่ 2. การบริหารธุรกิจสินเชื่อสหกรณ์ ผู้แต่ง อ.วรชัย สิงหฤกษ์ อ.จินตนา นพนรากุล
หน่วยที่ 3. การบริหารธุรกิจรวบรวมผลิตผลของสหกรณ์ ผู้แต่ง รศ.จิระภรณ์ ตันติชัยรัตนกูล
หน่วยที่ 4. การบริหารธุรกิจการจัดหาสินค้ามาจำหน่ายของสหกรณ์ ผู้แต่ง อ.พิสิฏฐ์ พิมพานนท์
หน่วยที่ 5. การบริหารธุรกิจการแปรรูปของสหกรณ์ ผู้แต่ง อ.วัชรี กลิ่นสอน

92424 การบริหารธุรกิจเฉพาะสหกรณ์ เล่ม 2

ราคา 250 บาท

92424 การบริหารธุรกิจเฉพาะสหกรณ์ (Business Administration of specific Cooperatives) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท (ISBN 9786165052672) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท (ISBN 9786165052825) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท (ISBN 9786165052832) แบบฝึกปฏิบัติราคา 150 บาท (ISBN 9786165053594)
หน่วยที่ 6. การบริหารธุรกิจบริการของสหกรณ์ ผู้แต่ง อ.วัชรี กลิ่นสอน
หน่วยที่ 7. การบริหารเงินฝากและเงินลงทุนของสหกรณ์ ผู้แต่ง รศ.ส่งเสริม หอมกลิ่น อ.ยุวดี วิทยานนท์
หน่วยที่ 8. การบริหารธุรกิจครบวงจรของสหกรณ์ ผู้แต่ง อ.วัชรี กลิ่นสอน
หน่วยที่ 9. การบริหารเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์ ผู้แต่ง ศ.โอภาวดี เข็มทอง
หน่วยที่ 10. การบริหารการควบคุมและการตรวจสอบกิจการธุรกิจสหกรณ์ ผู้แต่ง อ.วิลาวัลย์ ศิลปศร

92424 การบริหารธุรกิจเฉพาะสหกรณ์ เล่ม 3

ราคา 250 บาท

92424 การบริหารธุรกิจเฉพาะสหกรณ์ (Business Administration of specific Cooperatives) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท (ISBN 9786165052672) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท (ISBN 9786165052825) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท (ISBN 9786165052832) แบบฝึกปฏิบัติราคา 150 บาท (ISBN 9786165053594)
หน่วยที่ 11. การตรวจสอบบัญชีธุรกิจสหกรณ์ ผู้แต่ง อ.ปิยะดา เงินฉลาด
หน่วยที่ 12. การควบคุมและประเมินการบริหารธุรกิจสหกรณ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ปัญญา หิรัญรัศมี
หน่วยที่ 13. การบริหารงานส่งเสริมธุรกิจสหกรณ์ ผู้แต่ง อ.เยาวลักษณ์ หาญวรวงศ์ชัย
หน่วยที่ 14. กรณีศึกษา : การประยุกต์การบริหารสหกรณ์ภาคเกษตร ผู้แต่ง อ.คำนึง เปี่ยมสะอาด
หน่วยที่ 15. กรณีศึกษา : การประยุกต์บริหารธุรกิจสหกรณ์นอกภาคเกษตร ผู้แต่ง อ.เยาวลักษณ์ หาญวรวงศ์ชัย อ.ศรีรัตน์ จินตวร

92425 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจสหกรณ์ เล่ม 1

ราคา 350 บาท

92425 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจสหกรณ์ (Professional Experience in Cooperatives Business Administration) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 9786165055062) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 9786165056267) แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท
หน่วยที่ 1. การประยุกต์หลักการและวิธีการสหกรณ์กับการบริหารธุรกิจสหกรณ์ : อ.เชิญ บำรุงวงศ์
หน่วยที่ 2. การบริหารธุรกิจสหกรณ์เชิงกลยุทธ์ : รศ.ส่งเสริม หอมกลิ่น
หน่วยที่ 3. การจัดการการตลาดสหกรณ์ : รศ.เสาวภา มีถาวรกุล
หน่วยที่ 4. การบริหารการผลิตและการบริการของสหกรณ์ : อ.วรชัย สิงหฤกษ์
หน่วยที่ 5. การบัญชีและการเงินสหกรณ์เพื่อการจัดการ : รศ.ส่งเสริม หอมกลิ่น อ.ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์
หน่วยที่ 6. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์ : รศ.กฤษฎา ประศาสน์วุฒิ
หน่วยที่ 7. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารธุรกิจสหกรณ์ : รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา อ.ศิริลักษณ์ นามวงศ์ อ.วรชัย สิงหฤกษ์

92425 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจสหกรณ์ เล่ม 1

ราคา 400 บาท

92425 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจสหกรณ์ (Professional Experience in Cooperatives Business Administration) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 9786165055062) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 9786165056267) แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท
หน่วยที่ 8. กระบวนการมีส่วนร่วมและการสร้างผู้นำในสหกรณ์ : อ.ศิริลักษณ์ นามวงศ์
หน่วยที่ 9. การถ่ายทอดวิทยาการและการประชาสัมพันธ์เพื่อการบริหารสหกรณ์ : อ.สุพิทยา พุกจินดา
หน่วยที่ 10. การศึกษาวิจัยเพื่อการบริหารธุรกิจสหกรณ์ : ศ.โอภาวดี เข็มทอง
หน่วยที่ 11. คุณธรรม จรรยาบรรณ วินัย และกฎหมายกับการบริหารธุรกิจสหกรณ์ : อ.ศิริลักษณ์ นามวงศ์รศ.ส่งเสริม หอมกลิ่น
หน่วยที่ 12. กรณีศึกษากระบวนการทางการเมืองกับการบริหารธุรกิจสหกรณ์ : ศ.โอภาวดี เข็มทอง
หน่วยที่ 13. การควบคุมและประเมินการบริหารธุรกิจสหกรณ์ : อ.วิลาวัลย์ ศิลปศร
หน่วยที่ 14. กระบวนการกลุ่มและการทำงานเป็นคณะ : รศ.ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร รศ.ดร.ประดินันท์อุปรมัย อ.ประมวญ บุณยะโหตระ
หน่วยที่ 15. การพัฒนาภาวะผู้นำ ผู้แต่ง ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รศ.ดร.สวนิต ยมาภัย รศ.นภาลัย สุวรรณธาดา รศ.สมพิศ คูศรีพิทักษ์ รศ.ธรรมรส โชติกุญชร อ.ประวีณ ณ นคร

93256 การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช เล่ม 1

ราคา 350 บาท

93256 การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช (Skill Training in Crop Production) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 9786165054768) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 9786165053969) แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท (ISBN 9786165055154)
หน่วยที่ 1. การจำแนกพืช ผู้แต่ง อ.ดร.วีระชัย ณ นคร
หน่วยที่ 2. สภาพแวดล้อมและโรงเรือนเพื่อการผลิตพืช ผู้แต่ง รศ.ดร.พงศ์พันธุ์ เธียรหิรัญ อ.บุณฑริกา นันทา
หน่วยที่ 3. เทคนิคเฉพาะในการผลิตพืช ผู้แต่ง อ.บุณฑริก นันทา
หน่วยที่ 4. การขยายพันธุ์พืชและสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ผู้แต่ง รศ.ดร.สัจจา บรรจงศิริ อ.บุณฑริกา นันทา อ.ปริชาติ ดิษฐกิจ
หน่วยที่ 5. การตรวจคุณภาพและการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ทีฆชุณหเถียร
หน่วยที่ 6. การเตรียมดินและการปลูกพืช ผู้แต่ง รศ.ประณต กุลประสูตร
หน่วยที่ 7. น้ำเพื่อการผลิตพืช ผู้แต่ง อ.วีระวีระพงษ์ ครูส่ง

93352 หลักการจัดการการผลิตพืช เล่ม 1

ราคา 350 บาท

93352 หลักการจัดการการผลิตพืช (Principles of Crop Production Management) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2547 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563  (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-290-0) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561  (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-161-303-7) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-161-321-1)
หน่วยที่ 1 แนวคิดในการจัดการการผลิตพืช ผู้แต่ง รศ.ดร.กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์ รศ.นงนุช อังยุรีกุล
หน่วยที่ 2 หลักการตลาดเพื่อการผลิตพืช ผู้แต่ง รศ.จิระภรณ์ ตันติชัยรัตนกูล
หน่วยที่ 3 หลักเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการผลิตพืช ผู้แต่ง รศ.ดร.อัจฉรา โพธิ์ดี
หน่วยที่ 4 ข้อมูลและสารสนเทศในการจัดการการผลิตพืช ผู้แต่ง อ.ดร.ภราดร กาญจนสุธรรม
หน่วยที่ 5 การวิเคราะห์ฌครงการเพื่อการจัดการการผลิตพืช ผู้แต่ง รศ.จีราภรณ์ สุธัมมสภา อ.วรภัทร ทรวงแสวง
หน่วยที่ 6 การจัดการหน่วยธุรกิจฟาร์ม ผู้แต่ง รศ.นงนุช อังยุรีกุล
หน่วยที่ 7 ระบบการปลูกพืช ผู้แต่ง อ.ดร.นิพันธ์ เอี่ยมสุภาษิต รศ.ดร.อัจฉรา จิตตลดากร

93352 หลักการจัดการการผลิตพืช เล่ม 2

ราคา 400 บาท

93352 หลักการจัดการการผลิตพืช (Principles of Crop Production Management) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2547 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563  (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-290-0) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561  (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-161-303-7) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-161-321-1)
หน่วยที่ 8 หลักการจัดการผลิตและดูแลรักษาพืช ผู้แต่ง รศ.ดร.กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์
หน่วยที่ 9 การจัดการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืช ผู้แต่ง รศ.ดร.สัจจา บรรจงศิริ
หน่วยที่ 10 หลักการจัดการเครื่องจักรกลเกษตร ผู้แต่ง อ.ดร.อนุชิต ฉ่ำสิงห์ รศ.พินัย ทองสวัสดิ์วงศ์
หน่วยที่ 11 การควบคุมการผลิตพืช ผู้แต่ง อ.วิวัฒน์ ไม้แก่นสาร อ.พิไลลักษณ์ พิชัยวัตต์
หน่วยที่ 12 การจัดการการผลิตพืช กรณีศึกษาผักอินทรีย์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ปริชาติ ดิษฐกิจ
หน่วยที่ 13 การจัดการการผลิตพืช กรณีศึกษาสับปะรด ผู้แต่ง อ.ดร.จรรยา สิงห์คำ
หน่วยที่ 14 การจัดการการผลิตพืช กรณีศึกษากล้วยหอมทอง ผู้แต่ง อ.วิวัฒน์ ไม้แก่นสาร อ.พิไลลักษณ์ พิชัยวัตต์ อ.ดร.ชัยรัตน์ บูรณะ
หน่วยที่ 15 การจัดการการผลิตพืช กรณีศึกษาปาล์มน้ำมัน ผู้แต่ง รศ.นงนุช อังยุรีกุล

93353 การจัดการผลผลิตพืช เล่ม 1

ราคา 350 บาท

93353 การจัดการการผลผลิตพืช (Crop Commodity Management) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161607425 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161607470
หน่วยที่ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการผลผลิตพืช ผู้แต่ง รศ.ดร.กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์
หน่วยที่ 2. มาตรฐานของผลผลิตพืช ผู้แต่ง รศ.ดร.สัจจา บรรจงศิริ อ.ปิลันธนา แป้นปลื้ม 
หน่วยที่ 3. กระบวนการผลิตพืช ผู้แต่ง อ.ปริชาติ ดิษฐกิจ
หน่วยที่ 4. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับดัชนีและการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืช ผู้แต่ง อ.ดร.จรรยา สิงห์คำ
หน่วยที่ 5. การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวของผลผลิตผักและผลไม้ ผู้แต่ง อ.ดร.พนิดา บุญฤทธิ์ธงไชย
หน่วยที่ 6. การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวของดอกไม้ ผู้แต่ง อ.ดร.ณัฐชัย พงษ์ประเสริฐ
หน่วยที่ 7. การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวกับผลผลิตพืชไร่ ผู้แต่ง อ.ดร.จารุวรรณ บางแวก

93353 การจัดการผลผลิตพืช เล่ม 2

ราคา 400 บาท

93353 การจัดการการผลผลิตพืช (Crop Commodity Management) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161607425 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161607470
หน่วยที่ 8. คุณภาพของผลผลิตพืช ผู้แต่ง อ.ดร.อินทิรา ลิจันทร์พร
หน่วยที่ 9. การจัดการศัตรูผลผลิตพืชหลังการเก็บเกี่ยว ผู้แต่ง รศ.ดร.พงศ์พันธุ์ เธียรหิรัญ อ.บุษรา จันทรแก้วมณี อ.รณภพ บรรเจิดเชิดชู อ.เสริมศักดิ์ หงส์นาค
หน่วยที่ 10. การแปรรูปผลผลิตผัก ผลไม้ และดอกไม้ ผู้แต่ง อ.ดร.อินทิรา ลิจันทร์พร
หน่วยที่ 11. การแปรรูปผลผลิตพืชไร่และพืชสมุนไพร ผู้แต่ง ผศ.ดร.ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย
หน่วยที่ 12. บรรจุภัณฑ์สำหรับผลผลิตพืช ผู้แต่ง ผศ.ดร.กฤติกา ตันประเสริฐ
หน่วยที่ 13. ระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของผลผลิตพืช ผู้แต่ง รศ.ดร.วาริช ศรีละออง
หน่วยที่ 14. การเพิ่มมูลค่าผลผลิตพืช ผู้แต่ง รศ.ดร.อัจฉรา โพธิ์ดี ผศ.ภวัต เจียมจิณณวัตร
หน่วยที่ 15. การจัดการการตลาดผลผลิตพืช ผู้แต่ง รศ.ลัดดา พิศาลบุตร ผศ.ภวัต เจียมจิณณวัตร

93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์ เล่ม 1

ราคา 350 บาท

93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์ (Feeds and Feeding) พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165058919 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165059381 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165059213
หน่วยที่ 1. แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับอาหารและการใช้อาหารสัตว์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.เสกสม อาตมางกูร
หน่วยที่ 2. กายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบย่อยอาหารของสัตว์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ภรณี ต่างวิวัฒน์
หน่วยที่ 3. หลักโภชนาศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.บุญล้อม ชีวะอิสระกุล
หน่วยที่ 4. อาหารและความต้องการด้านโภชนาการของสัตว์ ผู้แต่ง อ.เสาวคนธ์ โรจนสถิตย์
หน่วยที่ 5. วัตถุดิบอาหารสัตว์ประเภทพลังงาน ผู้แต่ง รศ.ดร.ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ
หน่วยที่ 6. วัตถุดิบอาหารสัตว์ประเภทโปรตีน ผู้แต่ง รศ.ดร.ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ
หน่วยที่ 7. วัตถุดิบอาหารสัตว์ประเภทวิตามิน แร่ธาตุ และวัตถุที่เติมในอาหารสัตว์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.จิตติมา กันตนามัลลกุล

93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์ เล่ม 2

ราคา 400 บาท

93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์ (Feeds and Feeding) พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165058919 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165059381 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165059213
หน่วยที่ 8. พืชอาหารสัตว์ ผู้แต่ง อ.เกียรติศักดิ์ กล่ำเอม อ.วิโรจน์ วนาสิทธชัยวัฒน์
หน่วยที่ 9. คุณภาพอาหารสัตว์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.เสกสม อาตมางกูร อ.คณธิศ มุ่งจองกลางกุล
หน่วยที่ 10. การประกอบสูตรอาหารสัตว์ ผู้แต่ง รศ.ดร.พรศรี ชัยรัตนายุทธ์ รศ.อุทัย คันโธ
หน่วยที่ 11. กระบวนการผลิตอาหารสัตว์ ผู้แต่ง รศ.อุทัย คันโธ
หน่วยที่ 12. อาหารและการให้อาหารสุกร ผู้แต่ง ผศ.ดร.เสกสม อาตมางกูร
หน่วยที่ 13. อาหารและการให้อาหารสัตว์ปีก ผู้แต่ง ผศ.ดร.มณฑิชา พุทธซาคำ
หน่วยที่ 14. อาหารและการให้อาหารสัตว์กระเพาะรวม ผู้แต่ง ผศ.ดร.เลอชาติ บุญเอก
หน่วยที่ 15. ธุรกิจอาหารสัตว์ ผู้แต่ง อ.ทวีเดช ประเจกสกุล

93355 การจัดการสุขภาพสัตว์ เล่ม 1

ราคา 350 บาท

93355 การจัดการสุขภาพสัตว์ (Animal Health Management) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165059930 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161600488 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161600228
หน่วยที่ 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการสุขภาพสัตว์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ 
หน่วยที่ 2. กายวิภาคและการทำงานของอวัยวะต่างๆของสัตว์เคี้ยวเอื้อง สุกร และสัตว์ปีก ผู้แต่ง รศ.สพ.จำเนียร สัตยาพันธุ์ ผศ.ดร.มณฑิชา พุทซาคำ อ.สพ.พินัย มุสิกูล
หน่วยที่ 3. กลไกการป้องกันโรค ผู้แต่ง ผศ.ดร.มณฑิชา พุทธซาคำ
หน่วยที่ 4. โรคที่สำคัญของสัตว์เคี้ยวเอื้อง ผู้แต่ง ผศ.ดร.จิตติมา กันตนามัลลกุล
หน่วยที่ 5. การตรวจสุขภาพและการเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์ ผู้แต่ง อ.สพ.เทียน เชื้อศิริ ผศ.ดร.มณฑิชา พุทธซาคำ
หน่วยที่ 6. โรคที่สำคัญของสัตว์เคี้ยวเอื้อง ผู้แต่ง อ.สพ.ญ.วันดี เที่ยงธรรม
หน่วยที่ 7. โรคที่สำคัญของสุกร ผู้แต่ง อ.สพ.ปราโมทย์ หมอแสน

93355 การจัดการสุขภาพสัตว์ เล่ม 2

ราคา 400 บาท

93355 การจัดการสุขภาพสัตว์ (Animal Health Management) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165059930 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161600488 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161600228
หน่วยที่ 8. โรคที่สำคัญของสัตว์ปีก ผู้แต่ง ผศ.สพ.ดร.นรินทร์ อุประกรินทร์
หน่วยที่ 9. โรคที่ติดต่อระหว่างสัตว์และคน ผู้แต่ง อ.สพ.ญ.ปราณี พาณิชย์พงษ์
หน่วยที่ 10. หลักการระบาดวิทยาทางสัตว์แพทย์ ผู้แต่ง อ.สพ.ญ.ดวงดาว รักษากุล
หน่วยที่ 11. สวัสดิภาพสัตว์และการจัดการ ผู้แต่ง อ.สพ.ญ.ดร.เพ็ญนภา มัธยมพงศ์
หน่วยที่ 12. มาตรการการป้องกันโรคสัตว์ ผู้แต่ง อ.สพ.อลงกต บุญสูงเนิน
หน่วยที่ 13. ยาสำหรับสัตว์ ผู้แต่ง ผศ.สพ.ดร.นรินทร์ อุประกรินทร์
หน่วยที่ 14. สมุนไพรกับสุขภาพสัตว์ ผู้แต่ง คณธิศ มุ่งจองกลางกุล
หน่วยที่ 15. กฎหมายและกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสัตว์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.มณฑิชา พุทซาคำ

93434 ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการผลิตสัตว์ เล่ม 1

ราคา 400 บาท

93434 ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการการผลิตสัตว์ (Information Systems and Research for Animal Production Management) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161611408 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161611415 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161611293
หน่วยที่ 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ ผู้แต่ง อ.ดร.วรินทร มณีรัตน์ 
หน่วยที่ 2. สารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตสัตว์ ผู้แต่ง อ.ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ
หน่วยที่ 3. การจัดการข้อมูลฟาร์มเพื่อการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ ผู้แต่ง อ.ดร.นายแพทย์ อรรณพ สุริยสมบูรณ์ 
หน่วยที่ 4. แนวทางการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ ผู้แต่ง อ.กณพ สูจิฆระ
หน่วยที่ 5. กระบวนการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ ผู้แต่ง อ.ดร.วรินทร มณีรัตน์
หน่วยที่ 6. สถิติเบื้องต้นเพื่อการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ ผู้แต่ง อ.ดร.วุฒิพงษ์ อินทรธรรม
หน่วยที่ 7. สถิติกับการทดสอบสมมติฐานการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ
หน่วยที่ 8. การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์การถดถอยในการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ ผู้แต่งผศ.ดร.จิตติมา กันตนามัลลกุล

93434 ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการผลิตสัตว์ เล่ม 2

ราคา 350 บาท

93434 ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการการผลิตสัตว์ (Information Systems and Research for Animal Production Management) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161611408 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161611415 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161611293
หน่วยที่ 9. การวิจัยเชิงสำรวจทางการจัดการการผลิตสัตว์ ผู้แต่ง อ.ดร.ศศิธร บัวทอง
หน่วยที่ 10. การได้มาของตัวอย่างเพื่อการวิจัย ผู้แต่ง รศ.ดร.มณฑิชา พุทซาคำ ผศ.ปิลันธนา แป้นปลื้ม
หน่วยที่ 11. การวิจัยเชิงทดลองทางการจัดการการผลิตสัตว์ : กรณีศึกษาปัจจัยเดียว ผู้แต่ง รศ.ดร.ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ
หน่วยที่ 12. การวิจัยเชิงทดลองทางการจัดการการผลิตสัตว์ : กรณีศึกษาหลายปัจจัย ผู้แต่ง รศ.ดร.ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ
หน่วยที่ 13. การวิจัยระบบการทำฟาร์ม ผู้แต่ง รศ.ดร.กนก ผลารักษ์ ผศ.ดร.อมรรัตน์ โมฬี
หน่วยที่ 14. ข้อควรพิจารณาในการดำเนินการวิจัยทางการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ ผู้แต่ง อ.ดร.นสพ.อรรณพ สุริยสมบูรณ์
หน่วยที่ 15. การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ผู้แต่ง รศ.ดร.เกรียงไกร โชประการ

93439 การจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม เล่ม 1

ราคา 350 บาท

93439 การจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม (Industrial Crop Production Management) พิมพ์ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789746148177 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 978974614818 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789746458566
หน่วยที่ 1. ความสำคัญของพืชไร่อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง ผู้แต่ง ผศ.ดร.หฤษฎี ภัทรดิลก อ.ดร.วิจิตร เบญจศีล อ.ดร.เกรียงศักดิ์ สุวรรณธราดล อ.พงศ์พันธุ์ เธียรหิรัญ รศ.ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ รศ.โอภาวดี เข็มทอง
หน่วยที่ 2. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม ผู้แต่ง อ.ดร.นิพนธ์ เอี่ยมสุภาษิต ผศ.ดร.อัจฉรา จิตตลดากร รศ.ดร.จวงจันทร์ ดวงพัตรา
หน่วยที่ 3. การจัดการการผลิตอ้อย ผู้แต่ง อ.ดร.พิพัฒน์ วีระถาวร 
หน่วยที่ 4. การจัดการการผลิตมันสำปะหลัง ผู้แต่ง อ.โสภณ สินธุประมา
หน่วยที่ 5. การจัดการการผลิตยางพารา ผู้แต่ง อ.บดี นพวงศ์ ณ อยุธยา
หน่วยที่ 6. การจัดการการผลิตสับปะรด ผู้แต่ง อ.ประเทือง ลักษณะวิมล
หน่วยที่ 7. การจัดการการผลิตกาแฟ ผู้แต่ง อ.อาภรณ์ ธรรมเขต

93439 การจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม เล่ม 2

ราคา 400 บาท

93439 การจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม (Industrial Crop Production Management) พิมพ์ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789746148177 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746148184 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789746458566 
หน่วยที่ 8. การจัดการการผลิตปาล์มน้ำมัน ผู้แต่ง อ.นคร สาระคุณ
หน่วยที่ 9. การจัดการการผลิตมะพร้าว ผู้แต่ง ผศ.ดร.หฤษฎี ภัทรดิลก อ.สมชาย วัฒนโยธิน อ.คนอง คลอดเพ็ง 
หน่วยที่ 10. การจัดการการผลิตยาสูบ ผู้แต่ง อ.ดร.อุทิศ เกตุทัต
หน่วยที่ 11. การจัดการการผลิตถั่วเหลือง ผู้แต่ง ผศ.ดร.หฤษฎี ภัทรดิลก
หน่วยที่ 12. การจัดการการผลิตพืชไร่น้ำมัน ผู้แต่ง อ.นาค โพธิ์แท่น
หน่วยที่ 13. การจัดการการผลิตพืชตระกูลถั่ว ผู้แต่ง รศ.ดร.วันชัย จันทร์ประเสริฐ
หน่วยที่ 14. การจัดการการผลิตพืชเส้นใย ผู้แต่ง อ.ดร.จินดา จันทร์อ่อน อ.ไชยยศ เพชระบูรณิน
หน่วยที่ 15. กรณีศึกษาการจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม ผู้แต่ง ผศ.ดร.หฤษฎี ภัทรดิลก อ.ดร.เกรียงศักดิ์ สุวรรณธราดล อ.ดร.อุทิศ เกตุทัศ ผศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ

93442 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตพืช เล่ม 1

ราคา 250 บาท

93442 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตพืช (Professional Experience Crop Production Management) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2549 พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9789749758694 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2555 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-11) ราคา 300 บาท ISBN 9789749758700 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2555 เล่ม 3 (หน่วยที่ 12-15) ราคา 200 บาท ISBN9789749758717 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789749758724
หน่วยที่ 1. แนวทางการประกอบอาชีพการผลิตพืช ผู้แต่ง อ.ดร.นิพนธ์ เอี่ยมสุภาษิต รศ.ดร.หฤษฎี ภัทรดิลก 
หน่วยที่ 2. การประมวลความรู้ในการจัดการการผลิตพืช ผู้แต่ง อ.ศศิธร คงแดง รศ.ดร.อัจฉรา จิตติลดากร 
หน่วยที่ 3. การพัฒนาการผลิตพืชให้เหมาะสมกับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อ.ดร.นิพนธ์ เอี่ยมสุภาษิต
หน่วยที่ 4. การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการการผลิตพืช ผู้แต่ง อ.ดร.นิพนธ์ เอี่ยมสุภาษิต
หน่วยที่ 5. การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการการผลิตพืช ผู้แต่ง ผศ.นงนุช อังยุรีกุล

93442 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตพืช เล่ม 2

ราคา 300 บาท

93442 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตพืช (Professional Experience Crop Production Management) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2549 พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9789749758694 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2555 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-11) ราคา 300 บาท ISBN 9789749758700 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2555 เล่ม 3 (หน่วยที่ 12-15) ราคา 200 บาท ISBN9789749758717 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789749758724
หน่วยที่ 6. การประยุกต์ความรู้เพื่อพัฒนาการผลิตพืชอายุสั้น ผู้แต่ง รศ.ดร.หฤษฎี ภัทรดิลก อ.ชัฐพล สายะพันธ์ อ.นิพนธ์ ดิลกคุณานันท์
หน่วยที่ 7. การกำหนดและจัดทำโครงการผลิตข้าวโพดฝักอ่อน ผู้แต่ง อ.อรสา ดิสถาพร อ.จิราภา จอมไธสง ผศ.ดร.จันทรวิภา ธนะโสภณ รศ.ดร.หฤษฎี ภัทรดิลก
หน่วยที่ 8. กรณีศึกษาการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการผลิตข้าวโพดฝักอ่อน ผู้แต่ง ผศ.นงนุช อังยุรีกุล
หน่วยที่ 9. การประยุกต์ความรู้เพื่อพัฒนาการผลิตพืชอายุยาว ผู้แต่ง อ.ศักดิ์ศิลป์ โชติสกุล รศ.สัจจา บรรจงศิริ รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ
หน่วยที่ 10. การกำหนดและจัดทำโครงการผลิตยางพารา ผู้แต่ง อ.เบ็ญจรงค์ จิรเศวตกุล อ.นิวัตร วรรณนิธิกุล อ.ชวลิต หุ่นแก้ว รศ.สัจจา บรรจงศิริ
หน่วยที่ 11. กรณีศึกษาการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการผลิตยางพารา ผู้แต่ง อ.ประนาถ พิพิชกุล รศ.สัจจา บรรจงศิริ

93442 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตพืช เล่ม 3

ราคา 200 บาท

93442 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตพืช (Professional Experience Crop Production Management) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2549 พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9789749758694 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2555 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-11) ราคา 300 บาท ISBN 9789749758700 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2555 เล่ม 3 (หน่วยที่ 12-15) ราคา 200 บาท ISBN9789749758717 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789749758724
หน่วยที่ 12. การประยุกต์ความรู้เพื่อการพัฒนาการจัดการไร่นาสวนผสม ผู้แต่ง อ.ทิตวรรณ กิจวรรณี รศ.ดร.อัจฉรา จิตตลดากร
หน่วยที่ 13. คุณธรรมและจรรยาวิชาชีพในการจัดการการผลิตพืช ผู้แต่ง รศ.ชยาพร วัฒนศิริ อ.ฑิตยวรรณ กิจวรรณี
หน่วยที่ 14. กระบวนการกลุ่มและการทำงานเป็นคณะ ผู้แต่ง รศ.ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร รศ.ดร.ประดินันท์ อุปรมัย อ.ประมวญ บุณยะโหตระ
หน่วยที่ 15. การพัฒนาภาวะผู้นำ ผู้แต่ง ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รศ.ดร.สวนิต ยมาภัย รศ.นภาลัย สุวรรณธาดา รศ.สมพิศ คูศรีพิทักษ์ รศ.ธรรมรส โชติกุญชร อ.ประวีณ ณ นคร

93447 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง เล่ม 1

ราคา 350 บาท

93447 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง (Ruminant production management) พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789746435581 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746435604 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789746435611
หน่วยที่ 1. สถานการณ์และการพัฒนาการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง ผู้แต่ง ผศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ อ.จิตติมา กันตนามัลลกุล
หน่วยที่ 2. การวางแผนการผลิตสื่อ ผู้แต่ง ผศ.สมิต ยิ้มมงคล
หน่วยที่ 3. การจัดการการผลิตโคเนื้อ ผู้แต่ง ผศ.สมิต ยิ้มมงคล
หน่วยที่ 4. การจัดการการผลิตโคเนื้อเพื่อผลิตเนื้อคุณภาพดี ผู้แต่ง อ.ยอดชาย ทองไทยนันท์ อ.มณฑิชา พุทซาคำ
หน่วยที่ 5. การแปรรูปและการตลาดของโคเนื้อ-กระบือ ผู้แต่ง รศ.ดร.ชัยณรงค์ คันธพนิต อ.มณฑิชา พุทซาคำ
หน่วยที่ 6. การจัดการการผลิตกระบือ ผู้แต่ง อ.จินตนา อินทรมงคล
หน่วยที่ 7. การจัดการการผลิตแพะและแกะ ผู้แต่ง รศ.ดร.ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ

93447 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง เล่ม 2

ราคา 400 บาท

93447 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง (Ruminant production management) พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789746435581 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746435604 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789746435611
หน่วยที่ 8. การวางแผนการผลิตโคนม ผู้แต่ง อ.ณพคุณ สวนประเสริฐ
หน่วยที่ 9. การจัดการโคนมระยะก่อนรีดนม ผู้แต่ง อ.อดุลย์ วังตาล อ.จิตติมา กันตนามัลลกุล
หน่วยที่ 10. การจัดการโคนมระยะรีดนม ผู้แต่ง อ.ณพคุณ สวนประเสริฐ
หน่วยที่ 11. สุขศาสตร์น้ำนมโค ผู้แต่ง อ.ณพคุณ สวนประเสริฐ
หน่วยที่ 12. อุตสาหกรรมนม ผู้แต่ง ผศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ อ.จิตติมา กันตนามัลลกุล
หน่วยที่ 13. การจัดการการผลิตกวาง ผู้แต่ง รศ.ดร.ชัยณรงค์ คันธพนิต อ.จิตติมา กันตนามัลลกุล
หน่วยที่ 14. การจัดการการผลิตกระต่าย ผู้แต่ง รศ.ดร.เยาวมาลย์ ค้าเจริญ รศ.ดร.ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ
หน่วยที่ 15. การจัดการด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง ผู้แต่ง อ.จิตติมา กันตนามัลลกุล

93448 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตสัตว์ เล่ม 1

ราคา 400 บาท

93448 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตสัตว์ (Professional Experience in Animal Production Management) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท (ISBN 9786165057813) เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 9786165057820) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท ISBN 9786165057967
หน่วยที่ 1. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการการผลิตสัตว์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.เสกสม อาตมางกูร
หน่วยที่ 2. การตลาดสินค้าปศุสัตว์ ผู้แต่ง อ.ธีรศักดิ์ อุรุนานนท์ รศ.ดร.ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ อ.ดร.พรศรี เหล่ารุจิสวัสดิ์
หน่วยที่ 3. กรณีศึกษาการจัดการฟาร์มไก่เนื้อ ผู้แต่ง อ.ดวงมนู ลีลาวณิชย์
หน่วยที่ 4. กรณีศึกษาการจัดการฟาร์มไก่ไข่ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ยุวเรศ เรืองพานิช
หน่วยที่ 5. กรณีศึกษาการจัดการฟาร์มเป็ดเนื้อและนกกระทา ผู้แต่ง ผศ.ดร.มณฑิชา พุทซาคำ อ.นริศ ปุณยลิขิต อ.อรทัย ไตรวุฒานนท์
หน่วยที่ 6. กรณีศึกษาการจัดการผลิตสุกร ผู้แต่ง รศ.ดร.เนรมิตร สุขมณี
หน่วยที่ 7. กรณีศึกษาการจัดการฟาร์มโคเนื้อ ผู้แต่ง อ.สารกิจ ถวิลประวัติ อ.ชยานนท์ กฤตยาเชวง
หน่วยที่ 8. กรณีศึกษาการจัดการฟาร์มโคนม ผู้แต่ง อ.พฤติ เกิดชูชื่น

93448 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตสัตว์ เล่ม 2

ราคา 350 บาท

93448 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตสัตว์ (Professional Experience in Animal Production Management) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท (ISBN 9786165057813) เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 9786165057820) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท ISBN 9786165057967
หน่วยที่ 9. กรณีศึกษาการจัดการฟาร์มสัตว์เศรษฐกิจทางเลือก ผู้แต่ง ผศ.ดร.เลอชาติ บุญเอก
หน่วยที่ 10. กรณีศึกษาการจัดการฟาร์มเกษตรผสมผสาน ผู้แต่ง อ.สุธรรม จันทร์อ่อน ผศ.ดร.จิตติมา กันตนามัลลกุล
หน่วยที่ 11. กรณีศึกษาการจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการปศุสัตว์ ผู้แต่ง อ.คณธิศ มุ่งจองกลางกุล ผศ.ไพบูลย์ ใจเด็ด
หน่วยที่ 12. การจัดทำโครงการลงทุนสำหรับฟาร์มปศุสัตว์ ผู้แต่ง รศ.ดร.อัจฉรา โพธิ์ดี อ.สุรพงศ์ นิลพันธุ์
หน่วยที่ 13. ก้าวสู่ความสำเร็จในวิชาชีพการจัดการการผลิตสัตว์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ
หน่วยที่ 14. กระบวนการกลุ่มและการทำงานเป็นคณะ ผู้แต่ง รศ.ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร รศ.ดร.ประดินันท์ อุปรมัย อ.ประมวญ บุณยะโหตระ
หน่วยที่ 15. การพัฒนาภาวะผู้นำ ผู้แต่ง ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รศ.ดร.สวนิต ยมาภัย รศ.นภาลัย สุวรรณธาดา รศ.สมพิศ คูศรีพิทักษ์ รศ.ธรรมรส โชติกุญชร อ.ประวีณ ณ นคร

93454 สารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตพืช เล่ม 1

ราคา 350 บาท

93454 สารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตพืช (Information for crop production management) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165059633 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165059787 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 
หน่วยที่ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตพืช ผู้แต่ง รศ.ดร.กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์
หน่วยที่ 2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตพืช ผู้แต่ง รศ.ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน อ.ดร.อดิศักดิ์ สุกุล
หน่วยที่ 3. การจัดเก็บและการสืบค้นสารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตพืช ผู้แต่ง รศ.ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน อ.ทัดทอง พราหมณี
หน่วยที่ 4. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการการผลิตพืช ผู้แต่ง อ.ดร.สุพรรณ กาญจนสุธรรม อ.รุ่งทิพย์ กรรณกูลสุนทร
หน่วยที่ 5. การใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตพืช ผู้แต่ง อ.ดร.สุพรรณ กาญจนสุธรรม อ.รุ่งทิพย์ กรรณกูลสุนทร
หน่วยที่ 6. การวิจัยทางการจัดการการผลิตพืช ผู้แต่ง ผศ.เกียรติภูมิ ชูเกียรติศิริ อ.บุณฑริกา นันทา
หน่วยที่ 7. สถิติเพื่อการวิจัยเชิงสำรวจทางการจัดการการผลิตพืช ผู้แต่ง รศ.ดร.กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์ ผศ.เกียรติภูมิ ชูเกียรติศิริ

93454 สารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตพืช เล่ม 2

ราคา 400 บาท

93454 สารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตพืช (Information for crop production management) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165059633 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165059787 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 
หน่วยที่ 8. สถิติเพื่อการวิจัยเชิงทดลองทางการจัดการการผลิตพืช ผู้แต่ง รศ.ดร.พงศ์พันธุ์ เธียรหิรัญ ผศ.เกียรติภูมิ ชูเกียรติศิริ
หน่วยที่ 9. แนวทางการประยุกต์ใช้สถิติเพื่อการวิจัยทางการจัดการการผลิตพืช ผู้แต่ง ผศ.เกียรติภูมิ ชูเกียรติศิริ อ.บุณฑริกา นันทา
หน่วยที่ 10. การใช้สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจและวางแผนในการจัดการการผลิตพืช ผู้แต่ง อ.สุภาพร บงสุนันท์ อ.ดร.สุพรรณ กาญจนสุธรรม
หน่วยที่ 11. การใช้สารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตพืช ผู้แต่ง รศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา
หน่วยที่ 12. การใช้สารสนเทศเกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตพืช ผู้แต่ง อ.ไพศาล รัตนเสถียร
หน่วยที่ 13. สารสนเทศเกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตพืช ผู้แต่ง อ.ไพศาล รัตนเสถียร
หน่วยที่ 14. สารสนเทศภัยธรรมชาติและศัตรูพืชเพื่อการจัดการการผลิตพืช ผู้แต่ง อ.รุ่งทิพย์ กรรณกูลสุนทร อ.ดร.สุพรรณ กาญจนสุธรรม
หน่วยที่ 15. การประเมินความเสียหายการจัดการการผลิตพืช ผู้แต่ง อ.รุ่งทิพย์ กรรณกูลสุนทร อ.ดร.สุพรรณ กาญจนสุธรรม

93455 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช เล่ม 1

ราคา 350 บาท

93455 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช (Practical Training in Crop Production Management) พิมพ์ครั้งแรกที่ พ.ศ.2548 ปรับปรุงครั้งที่ 1  พ.ศ.2556 เล่ม 1พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ.2562  (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-160-385-4) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-160-402-8) แบบฝึกปฏิบัติ 30 บาท (ISBN 978-616-160-377-9)
หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช ผู้แต่ง อาจารย์ปริชาติ ดิษฐกิจ
หน่วยที่ 2 การจัดการการผลิตพืช ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สัจจา บรรจงศิริ รองศาสตราจารย์ลัดดา พิศาลบุตร อาจารย์ปิยะดา พิศาลบุตร
หน่วยที่ 3 ข้อมูลและสารสนเทศที่ใช้ในการศึกษาและวิเคราะห์การจัดการการผลิตพืช ผู้แต่ง รองศาตราจารย์ ดร.กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์
หน่วยที่ 4 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาเพื่อวิเคราะห์การจัดการผลิตพืช ผู้แต่ง อาจารย์ศศิธร คงแดง 
หน่วยที่ 5 การวิเคราะห์การจัดการผลิตพืช ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สัจจา บรรจงศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ อาจารย์ศศิธร คงแดง รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์ รองศาสตราจารย์บำเพ็ญ เขียวหวาน 
หน่วยที่ 6  การประยุกต์ใช้ตัวชี้วัดในการวิเคราะห์ผลสำเร็จของการจัดการการผลิตพืช ผู้แต่ง อาจารย์ศศิธร คงแดง 
หน่วยที่ 7 การเขียนรายงานและนำเสนอรายงาน ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พันธุ์ เธียรหิรัญ

93455 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช เล่ม 2

ราคา 400 บาท

93455 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช (Practical Training in Crop Production Management) พิมพ์ครั้งแรกที่ พ.ศ.2548 ปรับปรุงครั้งที่ 1  พ.ศ.2556 เล่ม 1พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ.2562  (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-160-385-4) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-160-402-8) แบบฝึกปฏิบัติ 30 บาท (ISBN 978-616-160-377-9)
หน่วยที่ 8 กรณีศึกษาการจัดการการผลิตข้าว ผู้แต่ง อาจารย์สุรพล จัคุพร รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พันธุ์ เธียรหิรัญ
หน่วยที่ 9 กรณีศึกษาการจัดการการผลิตหญ้าแพงโกลา ผู้แต่ง อาจารย์เกียรติศักดิ์ กล่ำเอม
หน่วยที่ 10 กรณีศึกษาการจัดการการผลิตยางพารา ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.สุทัศน์ สุรวาณิช
หน่วยที่ 11 กรณีศึกษาการจัดการการผลิตอ้อย ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.หฤษฎี ภ้ทรดิลก  อาจารย์ ดร.ประพันธ์ ประเสริฐศักดิ์
หน่วยที่ 12 กรณีศึกษาการจัดการการผลิตลำไย ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย อาจารย์ปริชาติ ดิษฐกิจ
หน่วยที่ 13 กรณีศึกษาการจัดการการผลิตหน่อไม้ผรั่ง ผู้แต่ง อาจารย์อรสา ดิสถาพร
หน่วยที่ 14 กรณีศึกษาการจัดการการผลิตกล้วยไม้ตัดดอกสกุลหวาย ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์จิตราพรรณ เทียมปโยธร อาจารย์เจตน์ มีญาณเยี่ยม
หน่วยที่ 15กรณีศึกษาการจัดการการผลิตไม้ดอกกระถางและไม้กระถางแขวน ผู้แต่ง อาจารย์ชัญญา ทิพานุกะ

93458 การจัดการการผลิตไม้ดอกและไม้ประดับเชิงธุรกิจ เล่ม 1

ราคา 350 บาท

93458 การจัดการการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกิจ (Flowering and Ornamental Plant Production Management) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2553 พิมพ์ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165051330 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165052481 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN9786165052849
หน่วยที่ 1. ความรู้เบื้องต้นการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกิจ ผู้แต่ง รศ.ดร.หฤษฎี ภัทรดิลก ผศ.ดร.จันทรวิภา ธนะโสภณ อ.อภินันท์ บุณยรัตพันธุ์
หน่วยที่ 2. วิทยาศาสตร์การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ ผู้แต่ง รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ 
หน่วยที่ 3. การจัดการธุรกิจการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ ผู้แต่ง รศ.ลัดดา พิศาลบุตร อ.ปิยะดา พิศาลบุตร
หน่วยที่ 4. ความรู้พื้นฐานการจัดการผลิตกล้วยไม้เชิงธุรกิจ ผู้แต่ง รศ.จิตราพรรณ เทียมปโยธร
หน่วยที่ 5. การจัดการการผลิตกล้วยไม้เชิงธุรกิจ ผู้แต่ง รศ.จิตราพรรณ เทียมปโยธร อ.เจตน์ มีญาณเยี่ยม
หน่วยที่ 6. การจัดการการผลิตไม้ตัดใบ ผู้แต่ง รศ.ดร.สัจจา บรรจงศิริ ผศ.ดร.พัชรียา บุญกอแก้ว อ.เปรม ณ สงขลา อ.สุภาภรณ์ รอดประดิษฐ์
หน่วยที่ 7. การจัดการการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการจัดภูมิทัศน์ ผู้แต่ง รศ.ดร.สมจิตร โยธะคง อ.บุณฑริกา นันทาธร

93458 การจัดการการผลิตไม้ดอกและไม้ประดับเชิงธุรกิจ เล่ม 2

ราคา 400 บาท

93458 การจัดการการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกิจ (Flowering and Ornamental Plant Production Management) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2553 พิมพ์ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165051330 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165052481 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN9786165052849 
หน่วยที่ 8. การจัดการการผลิตบัวและพรรณไม้น้ำ ผู้แต่ง รศ.ดร.คุณหญิงสุชาดา ศรีเพ็ญ รศ.ดร.หฤษฎี ภัทรดิลก รศ.ดร.สุรียา ตันติวิวัฒน์ 
หน่วยที่ 9. การจัดการการผลิตปทุมมา ผู้แต่ง รศ.ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์ อ.วิภาดา ทองทักษิณ อ.ลิขิต มณีสินธุ์
หน่วยที่ 10. การจัดการการผลิตกุหลาบ ผู้แต่ง อ.บุณฑริกา นันทา
หน่วยที่ 11. การจัดการการผลิตหน้าวัวตัดดอก ผู้แต่ง รศ.ดร.สัจจา บรรจงศิริ อ.เปรม ณ สงขลา อ.พีชคณิตดา ธารานุกูล
หน่วยที่ 12. การจัดการการผลิตไม้เด็ดดอก ผู้แต่ง อ.เอกพงษ์ หนูพลับ
หน่วยที่ 13. การจัดการการผลิตไม้ดอกกระถาง ผู้แต่ง รศ.ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์
หน่วยที่ 14. การจัดการการผลิตไม้ใบกระถาง ผู้แต่ง อ.ชัญญา ทิพานุกะ อ.ภูริพันธุ์ สุวรรณเมฆ
หน่วยที่ 15. การจัดการการผลิตไม้อวบน้ำ ผู้แต่ง รศ.ดร.หฤษฎี ภัทรดิลก ผศ.ดร.จันทรวิภา ธนะโสภณ รศ.จิตราพรรณ เทียมปโยธร

93460 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์ เล่ม 1

ราคา 350 บาท

93460 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์ (Practical Training in Animal Production Management) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 9786161602314) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 9786161602307) แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท (ISBN 9786161602338)
หน่วยที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อการจัดการการผลิตสัตว์ ผู้แต่ง อ.คณธิศ มุ่งจองกลางกุล
หน่วยที่ 2 การจัดการฟาร์มปศุสัตว์ ผู้แต่ง อ.คณธิศ มุ่งจองกลางกุล
หน่วยที่ 3 การวางแผนการผลิตไก่เนื้อ ผู้แต่ง ผศ.ดร.มณฑิชา พุทซาคำ
หน่วยที่ 4 การวางแผนการผลิตไก่ไข่ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ยุวเรศ เรืองพานิช อ.ศิริพงษ์ พิพัฒน์สัตยานุวงศ์
หน่วยที่ 5 การวางแผนการผลิตสุกร ผู้แต่ง อ.เกรียงศักดิ์ สอาดรักษ์
หน่วยที่ 6 การวางแผนการผลิตโคเนื้อ ผู้แต่ง รศ.ดร.สุริยะ สะวานนท์
 
หน่วยที่ 7 การวางแผนการผลิตโคนม ผู้แต่ง ผศ.ดร.เลอชาติ บุญเอก

93460 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์ เล่ม 2

ราคา 400 บาท

93460 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์ (Practical Training in Animal Production Management) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 9786161602314) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 9786161602307) แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท (ISBN 9786161602338)
หน่วยที่ 8 การเขียนโครงการทางการจัดการการผลิตสัตว์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ
หน่วยที่ 9 ทักษะการปฏิบัติในการผลิตไก่เนื้อ ผู้แต่ง ผศ.ดร.จิตติมา กันตนามัลลกุล
หน่วยที่ 10 ทักษะการปฏิบัติในการผลิตไก่ไข่ ผู้แต่ง อ.สุชาติ สงวนพันธุ์
หน่วยที่ 11 ทักษะการปฏิบัติในการผลิตสุกร ผู้แต่ง อ.เกรียงศักดิ์ สอาดรักษ์
หน่วยที่ 12 ทักษะการปฏิบัติในการผลิตโคเนื้อ ผู้แต่ง ผศ.ไพบูลย์ ใจเด็ด
หน่วยที่ 13 ทักษะการปฏิบัติในการผลิตโคนม ผู้แต่ง ผศ.ไพบูลย์ ใจเด็ด
หน่วยที่ 14 การวัดประสิทธิภาพการผลิตของสัตว์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ

หน่วยที่ 15 การประเมินผลด้านธุรกิจการผลิตสัตว์ ผู้แต่ง อ.ปิลันธนา แป้นปลื้ม

93461 การจัดการผลิตและการตลาดสินค้าปศุสัตว์ เล่ม 1

ราคา 350 บาท

93461 การจัดการผลิตและการตลาดสินค้าปศุสัตว์ (Animal Products and Marketing Management) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161601966 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161602079 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161601997
หน่วยที่ 1 สินค้าปศุสัตว์และการตลาด ผู้แต่ง ผศ.ดร.มณฑิชา พุทซาคำ
หน่วยที่ 2 การจัดการผลผลิตและการตลาดเนื้อไก่ ผู้แต่ง อ.สาคร ทวรรณกุล อ.สุโรจน์ สุโรจน์นานนท์
หน่วยที่ 3 การแปรสภาพไก่เนื้อและการตลาดเนื้อไก่ ผู้แต่ง อ.สาคร ทวรรณกุล
หน่วยที่ 4 การจัดการผลผลิตและการตลาดสุกร ผู้แต่ง อ.วุฒิชัย ลีเชี่ยวยุวสรณ์
หน่วยที่ 5 การแปรสภาพโคเนื้อและการตลาด ผู้แต่ง อ.วุฒิชัย ลีเชี่ยวยุวสรณ์
หน่วยที่ 6 การจัดการผลผลิตโคเนื้อและการตลาด ผู้แต่ง อ.คณธิศ มุ่งจองกลางกุล
หน่วยที่ 7 การแปรสภาพโคเนื้อและการตลาดเนื้อโค ผู้แต่ง อ.สุรชัย เปี่ยมคล้า

93461 การจัดการผลิตและการตลาดสินค้าปศุสัตว์ เล่ม 2

ราคา 400 บาท

93461 การจัดการผลิตและการตลาดสินค้าปศุสัตว์ (Animal Products and Marketing Management) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161601966 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161602079 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161601997
หน่วยที่ 8 การจัดการผลผลิตไข่และการตลาด ผู้แต่ง ผศ.ดร.ยุวเรศ เรืองพานิชอ
หน่วยที่ 9 การแปรรูปน้ำนมและการตลาดผลิตภัณฑ์ไข่ ผู้แต่ง อ.อรทัย จินตสถาพร
หน่วยที่ 10 การจัดการผลผลิตและการตลาดน้ำนม ผู้แต่ง ผศ.ดร.ศศิธร นาคทอง
หน่วยที่ 11 การแปรรูปน้ำนมและการตลาดผลิตภัณฑ์นม ผู้แต่ง ผศ.ดร.จิตติมา กันตนามัลลกุล
หน่วยที่ 12 การแปรรูปและการตลาดผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ผู้แต่ง อ.วิรัตน์ สุมน
หน่วยที่ 13 การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าปศุสัตว์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ศศิธร นาคทอง
หน่วยที่ 14 การจัดการและการเพิ่มมูลค่าของเสียจากการผลิตสัตว์ ผู้แต่ง อ.ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ
หน่วยที่ 15 กฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าปศุสัตว์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.มณฑิชา พุทซาคำ

93462 การจัดการการผลิตผลิตสุกรและสัตว์ปีก เล่ม 1

ราคา 350 บาท

93462 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก (Swine and Poultry Production Management) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2560 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161608538 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161608712 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161608439
หน่วยที่ 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการผลิตสุกร ผู้แต่ง รศ.ดร.ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ
หน่วยที่ 2. การวางแผนการผลิตสุกร ผู้แต่ง อ.สุรศักดิ์ บูรณศิรินทร์
หน่วยที่ 3. การจัดการการเลี้ยงสุกรพ่อแม่พันธุ์ ผู้แต่ง อ.สุรศักดิ์ บูรณศิรินทร์
หน่วยที่ 4. การจัดการการเลี้ยงสุกรขุน ผู้แต่ง รศ.ดร.ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ
หน่วยที่ 5. อาหารและการจัดการอาหารสุกร ผู้แต่ง อ.ทวีเดช ประเจกสกุล
หน่วยที่ 6. การจัดการทางด้านสุขภาพและการป้องกันโรคของสุกร ผู้แต่ง ผศ.น.สพ.คัมภีร์ กอธีระกุล อ.ดร.น.สพ.อรรณพ สุริยสมบูรณ์
หน่วยที่ 7. การแปรรูปและตลาดสุกร ผู้แต่ง อ.ดร.วรินธร มณีรัตน์

93462 การจัดการการผลิตผลิตสุกรและสัตว์ปีก เล่ม 2

ราคา 400 บาท

93462 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก (Swine and Poultry Production Management) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2560 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161608538 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161608712 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161608439
หน่วยที่ 8. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการผลิตสัตว์ปีก ผู้แต่ง รศ.ดร.ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ
หน่วยที่ 9. ปัจจัยพื้นฐานและการวางแผนการผลิตสัตว์ปีก ผู้แต่ง อ.ดร.วรินธร มณีรัตน์
หน่วยที่ 10. การจัดการการเลี้ยงสัตว์ปีกให้เนื้อ ผู้แต่ง รศ.ดร.มณฑิชา พุทซาคำ
หน่วยที่ 11. การจัดการการเลี้ยงสัตว์ปีกให้ใข่ ผู้แต่ง ผศ.ดร.จิตติมา กันตนามัลลกุล 
หน่วยที่ 12. อาหารและการจัดการอาหารสัตว์ปีกให้เนื้อ ผู้แต่ง รศ.ดร.มณฑิชา พุทซาคำ
หน่วยที่ 13. อาหารและการจัดการอาหารสัตว์ปีกให้ใข่ ผู้แต่ง อ.ทวีเดช ประเจกสกุล
หน่วยที่ 14. การจัดการป้องกันโรคในสัตว์ปีก ผู้แต่ง รศ.ดร.น.สพ.นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย
หน่วยที่ 15. การแปรรูปและตลาดสัตว์ปีก ผู้แต่ง ผศ.ดร.จิตติมา กันตนามัลลกุล

93465 การจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เล่ม 1

ราคา 350 บาท

93465  การจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Aquaculture Management) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161609801 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161609979 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161610043
หน่วยทื่ 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศไทย ผู้แต่ง อ.ดร.สุชาติ อิงธรรมจิตร์
หน่วยที่ 2.หลักการพิจารณาในการทำฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผู้แต่ง รศ.ดร.วราห์ เทพาหุดี
หน่วยที่ 3. สถานที่และองค์ประกอบของฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผู้แต่ง อ.สุทธิชัย ฤทธิธรรม
หน่วยที่ 4. น้ำและการจัดการคุณภาพน้ำสำหรับเลี้ยงสัตว์น้ำ ผู้แต่ง อ.ดร.อิสริยา วุฒิสินธุ์
หน่วยที่ 5. การเพาะและอนุบาลสัตว์น้ำ ผู้แต่ง อ.วินัย จั่นทับทิม
หน่วยที่ 6. อาหารและการให้อาหารสัตว์น้ำ ผู้แต่ง อ.ดร.นันทิยา อุ่นประเสริฐ
หน่วยที่ 7. โรคและการป้องกันโรคสัตว์น้ำ ผู้แต่ง อ.ดร.เต็มดวง สมศิริ

93465 การจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เล่ม 2

ราคา 400 บาท

93465  การจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Aquaculture Management) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161609801 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161609979 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161610043
หน่วยที่ 8. การเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อ ผู้แต่ง รศ.ดร.ปราณีติ งามเสน่ห์ รศ.ดร.ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ
หน่วยที่ 9. การเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง ผู้แต่ง อ.วินัย จั่นทับทิม
หน่วยที่ 10. การเลี้ยงสัตว์น้ำในระบบเกษตรผสมผสาน ผู้แต่ง รศ.ดร.ปราณีติ งามเสน่ห์ รศ.ดร.ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ
หน่วยที่ 11. การเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ผู้แต่ง อ.สุทธิชัย ฤทธิธรรม
หน่วยที่ 12. การเพาะเลี้ยงหอย ผู้แต่ง อ.จินตนา นักระบาด
หน่วยที่ 13. การจับ การแปรรูปและการตลาดสินค้าสัตว์น้ำ ผู้แต่ง อ.ดร.นันทิยา อุ่นประเสริฐ ผศ.กาญจนา พัฒธนานุรักษ์
หน่วยที่ 14. กฎ ระเบียบ และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงและสินค้าสัตว์น้ำ ผู้แต่ง รศ.ดร.มณฑิชา พุทซาคำ รศ.ดร.ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ ผศ.ดร.จิตติมา กันตนามัลลกุล อ.ดร.วรินธร มณีรัตน์
หน่วยที่ 15. แนวทางการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศไทย ผู้แต่ง อ.ดร.สุชาติ อิงธรรมจิตร์

93466 เทคโนโลยีการจัดการในการผลิตสัตว์ เล่ม 1

ราคา 400 บาท

93466 เทคโนโลยีในการจัดการการผลิตสัตว์ (Technology in Animal Management) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161622244 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161622763 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161622374
หน่วยที่ 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการผลิตสัตว์และเทคโนโลยีในการจัดการการผลิตสัตว์ ผู้แต่ง รศ.ดร. จิตติมา กันจนามัลลกุล
หน่วยที่ 2. เทคโนโลยีด้านพันธุ์สัตว์ ผู้แต่ง อ.ดร. บดินทร์ วงศ์พรหม
หน่วยที่ 3. เทคโนโลยีด้านอาหารข้น ผู้แต่ง อ.ดร. นิรันดร์ บุญสินธุ์ชัย
หน่วยที่ 4. เทคโนโลยีด้านอาหารหยาบ ผู้แต่ง ผศ.ดร. ณรกมล เลาห์รอดพันธ์
หน่วยที่ 5. เทคโนโลยีในการจัดการสุขภาพสัตว์ ผู้แต่ง รศ.น.สพ.ดร. นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย
หน่วยที่ 6. เทคโนโลยีโรงเรือนและอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ ผู้แต่ง อ.ดร. นิรันดร์ บุญสินธุ์ชัย
หน่วยที่ 7. เทคโนโลยีด้านการจัดการเลี้ยงสัตว์ ผู้แต่ง รศ.ดร.มณฑิชา พุทซาคำ
หน่วยที่ 8. เทคโนโลยีด้านการจัดการผลผลิตจากสัตว์ ผู้แต่ง รศ.ดร.มณฑิชา พุทซาคำ

93466 เทคโนโลยีการจัดการในการผลิตสัตว์ เล่ม 2

ราคา 350 บาท

93466 เทคโนโลยีในการจัดการการผลิตสัตว์ (Technology in Animal Management) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161622244 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161622763 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161622374

หน่วยที่ 9. เทคโนโลยีการแปลสภาพสัตว์ ผู้แต่ง ผศ.ดร. ศศิธร นาคทอง
หน่วยที่ 10. เทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อสัตว์ ผู้แต่ง ผศ.ดร. วรินธร มณีรัตน์
หน่วยที่ 11. เทคโนโลยีการแปรรูปน้ำนม ผู้แต่ง ผศ.ดร. ศศิธร นาคทอง
หน่วยที่ 12. เทคโนโลยีการแปรรูปไข่ ผู้แต่ง รศ.ดร. จิตติมา กันจนามัลลกุล
หน่วยที่ 13. เทคโนโลยีการจัดการของเสียและผลพลอยได้จากการผลิตสัตว์ ผู้แต่ง ผศ.เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี
หน่วยที่ 14. เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการโลจิสติกส์ผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ผู้แต่ง ผศ.ดร. ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน และ อ.ดร. ณัฐเศรษฐ์ หมวดทองอ่อน
หน่วยที่ 15. เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และการจัดจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ผู้แต่ง รศ.ดร. สุภาวดี ธีรธรรมากร และ อ.ดร. จีรานุช บุดดีจีน

94360 การจัดการการปฏิบัติการและทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตร เล่ม 1

ราคา 400 บาท

94360 การจัดการการปฏิบัติการและทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตร (Operations and Human Resource Management in Agribusiness) พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9789749756690 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9789749756706 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789749756713
หน่วยที่ 1. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการการปฏิบัติการและทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตร ผู้แต่ง รศ.บุญเกียรติ์ ชีวะตระกูลกิจ
หน่วยที่ 2. กำลังการผลิต ระบบการผลิตและการเลือกที่ตั้งการผลิตในธุรกิจการเกษตร ผู้แต่ง อ.โรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์
หน่วยที่ 3. การวางผังสถานประกอบการในธุรกิจการเกษตร ผู้แต่ง อ.สุขยืน เทพทอง รศ.ดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ
หน่วยที่ 4. การวางแผนและการควบคุมการปฏิบัติการในธุรกิจการเกษตร ผู้แต่ง รศ.สุวีณา ตั่งโพธิ์สุวรรณ
หน่วยที่ 5. การจัดการห่วงโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตร ผู้แต่ง อ.ภวัต เจียมจิณณวัตร
หน่วยที่ 6. การจัดการโลจิตสติกส์ในธุรกิจการเกษตร ผู้แต่ง อ.เตชะ บุณยะชัย
หน่วยที่ 7. การบริหารคุณภาพในธุรกิจการเกษตร ผู้แต่ง อ.สุนันทา คเชศะนันทน์
หน่วยที่ 8. การจัดการโครงการในธุรกิจการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์

94360 การจัดการการปฏิบัติการและทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตร เล่ม 2

ราคา 350 บาท

94360 การจัดการการปฏิบัติการและทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตร (Operations and Human Resource Management in Agribusiness) พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9789749756690 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9789749756706 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789749756713
หน่วยที่ 9. ทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตร ผู้แต่ง อ.พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ
หน่วยที่ 10. การวางแผน การสรรหา และการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ลัดดา พิศาลบุตร
หน่วยที่ 11. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์
หน่วยที่ 12. การบริหารผลิตภาพของทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตร ผู้แต่ง อ.ภวัต เจียมจิณณวัตร
หน่วยที่ 13. การประเมินทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.กิ่งพร ทองใบ
หน่วยที่ 14. วัฒนธรรมและจริยธรรมขององค์การในธุรกิจการเกษตร ผู้แต่ง อ.พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล
หน่วยที่ 15. การประยุกต์หลักการจัดการการปฏิบัติการและทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตร ผู้แต่ง ผศ.ดร.อัจฉรา โพธิ์ดี อ.เกรียงไกร ชำนาญไพศาล อ.สุวิทย์ กิ่งแก้ว

94431 การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร เล่ม 1

ราคา 350 บาท

94431 การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร (Agricultural Marketing Management) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2564 พิมพ์ครั้งที่ 1  พ.ศ.2564 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-162-586-3) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-162-604-4) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา บาท
หน่วยที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการการตลาดสินค้าเกษตร ผู้แต่ง อ.วิวัฒน์ ไม้แก่นสาร (ผู้เขียนเดิม) ผศ.ดร.ภวัต เจียมจิณณวัตร (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 2 ระบบการตลาดสินค้าเกษตร ผู้แต่ง รศ.นงนุช อังยุรีกุล (ผู้เขียนเดิม) อ.ดร.สายทิพย์ โสรัตน์ (ผู้ปรับปรุง) รศ.นงนุช อังยุรีกุล (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 3 ลักษณะสินค้าเกษตรและตลาดสินค้าเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.อัจฉรา โพธิ์ดี (ผู้เขียนเดิม) ผศ.ดร.นาลัน แป้นปลื้ม (ผู้เขียนเดิม) รศ.ดร.อัจฉรา โพธิ์ดี (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 4 แนวคิดการวิเคราะห์การตลาดสินค้าเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.เชาวน์ โรจนแสง (ผู้เขียนเดิม) อ.ดร.สายทิพย์ โสรัตน์ (ผู้ปรับปรุง) รศ.นงนุช อังยุรีกุล (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 5 การวิเคราะห์โซ่อุปทานและสภาวะแวดล้อมทางการตลาดสินค้าเกษตร ผู้แต่ง อ.ดร.พรศรี เหล่ารุจิสวัสดิ์ (ผู้เขียนเดิม) อ.ดร.สายทิพย์ โสรัตน์ (ผู้ปรับปรุง) รศ.นงนุช อังยุรีกุล (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 6 การวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อสินค้าเกษตร ผู้แต่ง ผศ.ปิยะดา พิศาลบุตร (ผู้เขียนเดิม) รศ.ลัดดา พิศาลบุตร (ผู้เขียนเดิม) อ.จิราพร ว่องไววิระยะ (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 7 การวางแผนการตลาดสินค้าเกษตร ผู้แต่ง รศ.จิระภรณ์ ตันติชัยรัตนกูล (ผู้เขียนเดิม) รศ.เสาวภา มีถาวรกุล (ผู้เขียนเดิม) ผศ.ดร.นาลัน แป้นปลื้ม (ผู้ปรับปรุง)

94431 การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร เล่ม 2

ราคา 400 บาท

94431 การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร (Agricultural Marketing Management) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2564 พิมพ์ครั้งที่ 1  พ.ศ.2564 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-162-586-3) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-162-604-4) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา บาท
หน่วยที่ 8 การพัฒนากลยุทธ์การตลาดสินค้าเกษตร ผู้แต่ง รศ.จิระภรณ์ ตันติชัยรัตนกูล (ผู้เขียนเดิม) รศ.ดร.ชลทิศ ดาราวงษ์ (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 9 การจัดการการตลาดสินค้าเกษตรด้านผลิตภัณฑ์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ภวัต เจียมจิณณวัตร (ผู้เขียนเดิม) รศ.ดร.ชลทิศ ดาราวงษ์ (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 10 การจัดการการตลาดสินค้าเกษตรด้านราคา ผู้แต่ง ผศ.ดร.ภวัต เจียมจิณณวัตร
หน่วยที่ 11 การจัดการการตลาดสินค้าเกษตรด้านการจัดจำหน่าย ผู้แต่ง รศ.เสาวภา มีถาวรกุล (ผู้เขียนเดิม) ผศ.ดร.นาลัน แป้นปลื้ม (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 12 การจัดการการตลาดสินค้าเกษตรด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้แต่ง อ.ปภาวัลย์ สุทธิประสิทธิ์ อ.ดร.นฤบดี วรรธนาคม
หน่วยที่ 13 การควบคุมการดำเนินงานการตลาดสินค้าเกษตร ผู้แต่ง ผศ.ดร.นาลัน แป้นปลื้ม
หน่วยที่ 14 สารสนเทศและการวิจัยการตลาดสินค้าเกษตร ผู้แต่ง จิราพร ว่องไววิริยะ
หน่วยที่ 15 การพัฒนาการจัดการการตลาดสินค้าเกษตร ผู้แต่ง รศ.เภสัชกรหญิง ดร.อโณทัย งามวิชัยกิจ อ.ดร.บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์

94432 สารสนเทศและการวิจัยทางธุรกิจการเกษตร เล่ม 1

ราคา 300 บาท

94432 สารสนเทศและการวิจัยทางธุรกิจการเกษตร (Information and Research in Agribusiness) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2549 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-6) ราคา 300 บาท ISBN 9789749757642 เล่ม 2 (หน่วยที่ 7-15) ราคา 450 บาท ISBN 9789749757659 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789749757666
หน่วยที่ 1. สารสนเทศธุรกิจการเกษตร ผู้แต่ง ผศ.ดร.อัจฉรา โพธิ์ดี รศ.ดร.สมพร พุทธาพิทักษ์ผล
หน่วยที่ 2. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจการเกษตร ผู้แต่ง อ.ดร.อภิชาติ พงษ์ศรีหดุชัย อ.ชาญชัย โตวิววัฒน์
หน่วยที่ 3. การค้นสารสนเทศทางธุรกิจการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.สมพร พุทธาพิทักษ์ผล
หน่วยที่ 4. สารสนเทศทางธุรกิจการเกษตรด้านการผลิต ผู้แต่ง ผศ.ดร.อัจฉรา โพธิ์ดี
หน่วยที่ 5. สารสนเทศธุรกิจการเกษตรด้านการแปรรูป ผู้แต่ง อ.มณฑาทิพย์ ยุ่นฉลาด อ.ดร.สายพิณ มณีพันธุ์
หน่วยที่ 6. สารสนเทศทางธุรกิจการเกษตรด้านการตลาด ผู้แต่ง อ.ภวัต เจียมจิณณวัตร

94432 สารสนเทศและการวิจัยทางธุรกิจการเกษตร เล่ม 2

ราคา 450 บาท

94432 สารสนเทศและการวิจัยทางธุรกิจการเกษตร (Information and Research in Agribusiness) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2549 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-6) ราคา 300 บาท ISBN 9789749757642 เล่ม 2 (หน่วยที่ 7-15) ราคา 450 บาท ISBN 9789749757659 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789749757666
หน่วยที่ 7. การวิจัยทางธุรกิจการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.สรชัย พิศาลบุตร
หน่วยที่ 8. การเก็บรวบรวมข้อมูลทางธุรกิจการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.สรชัย พิศาลบุตร
หน่วยที่ 9. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเบื้องต้นเพื่อการวิจัยทางธุรกิจการเกษตร ผู้แต่ง รศ.เสาวรส ใหญ่สว่าง
หน่วยที่ 10. การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานในการวิจัยทางธุรกิจการเกษตร ผู้แต่ง รศ.เสาวรส ใหญ่สว่าง
หน่วยที่ 11. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในการวิจัยทางธุรกิจการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ลัดดา พิศาลบุตร
หน่วยที่ 12. การวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลาในการวิจัยทางธุรกิจการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ลัดดา พิศาลบุตร
หน่วยที่ 13. การวิจัยทางธุรกิจการเกษตรด้านการผลิต ผู้แต่ง อ.ดร.สมศักดิ์ ศรีสมบุญ รศ.ดร.อัจฉรา จิตตลดากร ผศ.ดร.อัจฉรา โพธิ์ดี
หน่วยที่ 14. การวิจัยทางธุรกิจการเกษตรด้านการแปรรูป ผู้แต่ง อ.พัชรี ตั้งตระกูล
หน่วยที่ 15. การวิจัยทางธุรกิจการเกษตรด้านการตลาด ผู้แต่ง อ.ภวัต เจียมจิณณวัตร

94433 ประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการเกษตร เล่ม 1

ราคา 400 บาท

94433 ประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการเกษตร (Professional Experience in Agribusiness) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2554 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786165056045 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786165056212 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165056939
หน่วยที่ 1. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจการเกษตร ผู้แต่ง ผศ.ภวัต เจียมจิณณวัตร
หน่วยที่ 2. การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจการเกษตร ผู้แต่ง อ.วิวัฒน์ ไม้แก่นสาร
หน่วยที่ 3. สารสนเทศและการวิจัยทางธุรกิจการเกษตร ผู้แต่ง รศ.จีราภรณ์ สุธัมมสภา อ.ปิลันธนา แป้นปลื้ม รศ.ดร.สรชัย พิศาลบุตร รศ.บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ รศ.ส่งเสริม หอมกลิ่น
หน่วยที่ 4. การจัดการการตลาดทางธุรกิจการเกษตร ผู้แต่ง รศ.เสาวภา มีถาวรกุล
หน่วยที่ 5. การจัดการมาตรฐานและคุณภาพทางธุรกิจการเกษตร ผู้แต่ง อ.สุนันทา คเชศะนันท์
หน่วยที่ 6. การจัดการผลิตผลการเกษตร ผู้แต่ง อ.ปิลันธนา แป้นปลื้ม อ.นเรศว์ร ชิ้นอินมนู อ.บรรหาร วิสมิตะนันท์ ผศ.ดร.มณฑิชา พุทซาคำ อ.พงศ์พัฒน์ บุญชูวงศ์
หน่วยที่ 7. การจัดการการปฏิบัติการทางธุรกิจการเกษตร ผู้แต่ง รศ.บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ อ.โรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์ อ.ดวงมนู ลีลาวณิชย์ อ.พูลทรัพย์ มาภักดี
หน่วยที่ 8. การจัดการโลจิสติกส์ทางธุรกิจการเกษตร ผู้แต่ง ผศ.ภวัต เจียมจิณณวัตร

94433 ประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการเกษตร เล่ม 2

ราคา 350 บาท

94433 ประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการเกษตร (Professional Experience in Agribusiness) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2554 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786165056045 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786165056212 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165056939
หน่วยที่ 9. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ทางธุรกิจการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ลัดดา พิศาลบุตร
หน่วยที่ 10. การจัดการการบัญชีและการเงินทางธุรกิจการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ส่งเสริม หอมกลิ่น
หน่วยที่ 11. การวิเคราะห์โครงการลงทุนทางธุรกิจการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.อัจฉรา โพธิ์ดี
หน่วยที่ 12. การจัดการธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.โรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์
หน่วยที่ 13. กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจการเกษตร ผู้แต่ง อ.ชยธวัช อติแพทย์
หน่วยที่ 14. กระบวนการกลุ่มและการทำงานเป็นคณะ ผู้แต่ง รศ.ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร รศ.ดร.ประดินันท์ อุปรมัย อ.ประมวญ บุณยะโหตระ
หน่วยที่ 15. การพัฒนาภาวะผู้นำ ผู้แต่ง รศ.ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร รศ.ดร.ประดินันท์ อุปรมัย อ.ประมวญ บุณยะโหตระ