20101 พื้นฐานการศึกษา เล่ม 1

500 บาท

20101 พื้นฐานการศึกษา (Foundations of Education) พิมพ์ครั้งที่33 พ.ศ. 2553 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-10) ราคา 500 บาท ISBN 9789746101745 เล่ม 2 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9789746101752แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789746422581
หน่วยที่ 1. สาระและธรรมชาติของศึกษาศาสตร์ ผู้แต่ง ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
หน่วยที่ 2. วิชาชีพศึกษาศาสตร์ ผู้แต่ง ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
หน่วยที่ 3. จิตวิทยากับการศึกษา ผู้แต่ง ผศ.ดร.ประดินันท์ อุปรมัย
หน่วยที่ 4. มนุษย์กับการเรียนรู้ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ประดินันท์ อุปรมัย
หน่วยที่ 5. ปัจจัยเสริมการเรียนการสอน ผู้แต่ง รศ.ดร.พันทิพา อุทัยสุข
หน่วยที่ 6. ปรัชญากับการศึกษา ผู้แต่ง ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
หน่วยที่ 7. ปรัชญาการศึกษาร่วมสมัย ผู้แต่ง ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
หน่วยที่ 8. ทฤษฏีการศึกษาร่วมสมัย ผู้แต่ง ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
หน่วยที่ 9. ประวัติการศึกษาตะวันตก ผู้แต่ง อ.สุมนทิพย์ บุญสมบัติ
หน่วยที่ 10. ประวัติการศึกษาตะวันออกและไทย ผู้แต่ง อ.สุมนทิพย์ บุญสมบัติ

20101 พื้นฐานการศึกษา เล่ม 2

250 บาท

20101 พื้นฐานการศึกษา (Foundations of Education) พิมพ์ครั้งที่ 33 พ.ศ. 2553 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-10) ราคา 500 บาท ISBN 9789746101745 เล่ม 2 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN9789746101752แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN9789746422581
หน่วยที่ 11. โรงเรียนในฐานะที่เป็นระบบสังคม ผู้แต่ง อ.ดร.สิริวรรณ สุวรรณอาภา
หน่วยที่ 12. มนุษยสัมพันธ์ในโรงเรียน ผู้แต่ง ผศ.ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร
หน่วยที่ 13. วิธีการทางวิทยาศาสตร์กับการศึกษา ผู้แต่ง อ.สุจินต์ วิศวธีรานนท์
หน่วยที่ 14. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์
หน่วยที่ 15. การศึกษาร่วมสมัย ผู้แต่ง ผศ.ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร รศ.ดร.สุภรณ์ ศรีพหล

20201 พัฒนศึกษา เล่ม 1

400 บาท

20201 พัฒนศึกษา เล่ม 2

350 บาท

20202 วิทยาการการสอน เล่ม 1

350 บาท

20202 วิทยาการการสอน เล่ม 2

400 บาท

20203 การศึกษากับชีวิตและชุมชน เล่ม 1

400 บาท

20203 การศึกษากับชีวิตและชุมชน เล่ม 2

350 บาท

20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เล่ม 1

400 บาท

20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เล่ม 2

350 บาท

20302 สถิติวิจัยและการประเมินผลการศึกษา เล่ม 1

400 บาท

20302 สถิติวิจัยและการประเมินผลการศึกษา เล่ม 2

350 บาท

20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้ เล่ม 1

350 บาท

20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้ เล่ม 2

400 บาท

20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์ เล่ม 1

350 บาท

20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์ เล่ม 2

400 บาท

20308 การบริหารจัดการเรียนการสอน เล่ม 1

400 บาท

20308 การบริหารจัดการเรียนการสอน เล่ม 2

350 บาท

20401 ประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ เล่ม 1

400 บาท

20401 ประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ เล่ม 2

350 บาท

21001 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย เล่ม 1

350 บาท

21001 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย เล่ม 2

400 บาท

21002 นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย เล่ม 1

350 บาท

21002 นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย เล่ม 2

400 บาท

21003 การเล่น ของเล่น และเครื่องเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย เล่ม 1

400 บาท

21003 การเล่น ของเล่น และเครื่องเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย เล่ม 2

350 บาท

21004 ครอบครัวศึกษากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย เล่ม 1

350 บาท

21004 ครอบครัวศึกษากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย เล่ม 2

400 บาท

21005 การประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย เล่ม 1

400 บาท

21005 การประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย เล่ม 2

350 บาท

21006 สุขภาวะเด็กปฐมวัย เล่ม 1

400 บาท

21006 สุขภาวะเด็กปฐมวัย เล่ม 2

350 บาท

21007 อาหารและโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย เล่ม 1

350 บาท

21007 อาหารและโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย เล่ม 1

400 บาท

21008 การพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเด็กปฐมวัย เล่ม 1

400 บาท

21008 การพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเด็กปฐมวัย เล่ม 2

350 บาท

21009 การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย เล่ม 1

350 บาท

21009 การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย เล่ม 2

400 บาท

21010 การดูแลเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ เล่ม 1

350 บาท

21010 การดูแลเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ เล่ม 1

400 บาท

21223 การจัดการศึกษาหลักสูตรสำหรับเด็กปฐมวัย เล่ม 1

350 บาท

21223 การจัดการศึกษาหลักสูตรสำหรับเด็กปฐมวัย เล่ม 2

400 บาท

21324 การสอนกลุ่มทักษะ 2 (คณิตศาสตร์) เล่ม 1

350 บาท

21324 การสอนกลุ่มทักษะ 2 (คณิตศาสตร์) เล่ม 2

400 บาท

21328 สื่อและเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย เล่ม 1

350 บาท

21328 สื่อและเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย เล่ม 2

400 บาท

21329 การจัดประสบการณ์ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจสำหรับเด็กปฐมวัย เล่ม 1

350 บาท

21329 การจัดประสบการณ์ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจสำหรับเด็กปฐมวัย เล่ม 2

400 บาท

21330 การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านภาษา เล่ม 1

350 บาท

21330 การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านภาษา เล่ม 2

400 บาท

21421 การสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เล่ม 1

350 บาท

21421 การสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เล่ม 2

400 บาท

21422 การสอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย เล่ม 1

350 บาท

21422 การสอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย เล่ม 1

400 บาท

21426 ประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาเด็กปฐมวัย เล่ม 1

400 บาท

21426 ประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาเด็กปฐมวัย เล่ม 1

350 บาท

22242 วิทยาศาสตร์ 2 (วิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี) เล่ม 1

400 บาท

22242 วิทยาศาสตร์ 2 (วิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี) เล่ม 1

350 บาท

22304 การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา เล่ม 1

250 บาท

22304 การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา เล่ม 2

250 บาท

22304 การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา เล่ม 3

250 บาท

22434 จริยศึกษา เล่ม 1

400 บาท

22434 จริยศึกษา เล่ม 2

350 บาท

23304 โรงเรียนกับชุมชน เล่ม 1

350 บาท

23304 โรงเรียนกับชุมชน เล่ม 2

400 บาท

24401 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการวัดและประเมินผลการศึกษา เล่ม 1

350 บาท

24401 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการวัดและประเมินผลการศึกษา เล่ม 2

400 บาท

24402 การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เล่ม 1

350 บาท

24402 การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เล่ม 2

400 บาท

24406 การบริหารและการจัดการ การวัดและประเมินผลการศึกษา เล่ม 1

350 บาท

24406 การบริหารและการจัดการ การวัดและประเมินผลการศึกษา เล่ม 2

400 บาท

24407 ประสบการณ์วิชาชีพ การวัดและประเมินผลการศึกษา เล่ม 1

400 บาท

24407 ประสบการณ์วิชาชีพ การวัดและประเมินผลการศึกษา เล่ม 2

350 บาท

24411 การพัฒนาเครื่องมือด้านพุทธิพิสัย เล่ม 1

350 บาท

24411 การพัฒนาเครื่องมือด้านพุทธิพิสัย เล่ม 2

400 บาท

24412 การพัฒนาเครื่องมือด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย เล่ม 1

400 บาท

24412 การพัฒนาเครื่องมือด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย เล่ม 2

350 บาท

24413 การประเมินโครงการ เล่ม 1

350 บาท

24413 การประเมินโครงการ เล่ม 2

400 บาท

24414 การประเมินหลักสูตร เล่ม 1

400 บาท

24414 การประเมินหลักสูตร เล่ม 2

350 บาท

24415 การวัดและประเมินอิงมาตรฐานการเรียนรู้ เล่ม 1

400 บาท

24415 การวัดและประเมินอิงมาตรฐานการเรียนรู้ เล่ม 2

350 บาท

25301 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนว เล่ม 1

350 บาท

25301 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนว เล่ม 2

400 บาท

25302 หลักและระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา เล่ม 1

350 บาท

25302 หลักและระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา เล่ม 2

400 บาท

25303 การแนะแนวกับคุณภาพชีวิต เล่ม 1

350 บาท

25303 การแนะแนวกับคุณภาพชีวิต เล่ม 2

400 บาท

25304 การแนะแนวในระดับประถมศึกษา เล่ม 1

350 บาท

25304 การแนะแนวในระดับประถมศึกษา เล่ม 2

400 บาท

25406 กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนว เล่ม 1

400 บาท

25406 กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนว เล่ม 2

350 บาท

25407 ประสบการณ์วิชาชีพการแนะแนว เล่ม 1

350 บาท

25407 ประสบการณ์วิชาชีพการแนะแนว เล่ม 2

400 บาท

26301 การศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ เล่ม 1

350 บาท

26301 การศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ เล่ม 2

400 บาท

26302 การจัดการศึกษานอกระบบ เล่ม 1

400 บาท

26302 การจัดการศึกษานอกระบบ เล่ม 2

350 บาท

26403 แหล่งวิทยาการชุมชนเพื่อการศึกษานอกระบบ เล่ม 1

350 บาท

26403 แหล่งวิทยาการชุมชนเพื่อการศึกษานอกระบบ เล่ม 2

400 บาท

26404 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม เล่ม 1

350 บาท

26404 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม เล่ม 2

400 บาท

26405 การศึกษาทางไกล เล่ม 1

350 บาท

26405 การศึกษาทางไกล เล่ม 2

400 บาท

26406 การพัฒนาและการใช้สื่อการศึกษาทนอกระบบ เล่ม 1

350 บาท

26406 การพัฒนาและการใช้สื่อการศึกษาทนอกระบบ เล่ม 2

400 บาท

26407 ประสบการณ์วิชาชีพการศึกษานอกระบบ เล่ม 1

350 บาท

26407 ประสบการณ์วิชาชีพการศึกษานอกระบบ เล่ม 2

400 บาท

27101 อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เล่ม 1

350 บาท

27101 อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เล่ม 2

400 บาท

27102 เทคโนโลยีทางการสอน เล่ม 1

400 บาท

27102 เทคโนโลยีทางการสอน เล่ม 2

350 บาท

27103 สื่อการศึกษาพัฒนสรร เล่ม 1

400 บาท

27103 สื่อการศึกษาพัฒนสรร เล่ม 2

350 บาท

27104 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา เล่ม 1

400 บาท

27104 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา เล่ม 2

350 บาท

27112 การบริหารสูนย์การศึกษา เล่ม 1

350 บาท

27112 การบริหารสูนย์การศึกษา เล่ม 2

400 บาท

27401 สื่่อกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เล่ม 1

350 บาท

27401 สื่่อกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เล่ม 2

400 บาท

27416 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา เล่ม 1

350 บาท

27416 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา เล่ม 2

400 บาท

Close Menu
Close Panel