20101 พื้นฐานการศึกษา เล่ม 1

500 บาท

20101 พื้นฐานการศึกษา (Foundations of Education) พิมพ์ครั้งที่33 พ.ศ. 2553 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-10) ราคา 500 บาท ISBN 9789746101745 เล่ม 2 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9789746101752แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789746422581
หน่วยที่ 1. สาระและธรรมชาติของศึกษาศาสตร์ ผู้แต่ง ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
หน่วยที่ 2. วิชาชีพศึกษาศาสตร์ ผู้แต่ง ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
หน่วยที่ 3. จิตวิทยากับการศึกษา ผู้แต่ง ผศ.ดร.ประดินันท์ อุปรมัย
หน่วยที่ 4. มนุษย์กับการเรียนรู้ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ประดินันท์ อุปรมัย
หน่วยที่ 5. ปัจจัยเสริมการเรียนการสอน ผู้แต่ง รศ.ดร.พันทิพา อุทัยสุข
หน่วยที่ 6. ปรัชญากับการศึกษา ผู้แต่ง ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
หน่วยที่ 7. ปรัชญาการศึกษาร่วมสมัย ผู้แต่ง ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
หน่วยที่ 8. ทฤษฏีการศึกษาร่วมสมัย ผู้แต่ง ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
หน่วยที่ 9. ประวัติการศึกษาตะวันตก ผู้แต่ง อ.สุมนทิพย์ บุญสมบัติ
หน่วยที่ 10. ประวัติการศึกษาตะวันออกและไทย ผู้แต่ง อ.สุมนทิพย์ บุญสมบัติ

20101 พื้นฐานการศึกษา เล่ม 2

250 บาท

20101 พื้นฐานการศึกษา (Foundations of Education) พิมพ์ครั้งที่ 33 พ.ศ. 2553 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-10) ราคา 500 บาท ISBN 9789746101745 เล่ม 2 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN9789746101752แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN9789746422581
หน่วยที่ 11. โรงเรียนในฐานะที่เป็นระบบสังคม ผู้แต่ง อ.ดร.สิริวรรณ สุวรรณอาภา
หน่วยที่ 12. มนุษยสัมพันธ์ในโรงเรียน ผู้แต่ง ผศ.ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร
หน่วยที่ 13. วิธีการทางวิทยาศาสตร์กับการศึกษา ผู้แต่ง อ.สุจินต์ วิศวธีรานนท์
หน่วยที่ 14. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์
หน่วยที่ 15. การศึกษาร่วมสมัย ผู้แต่ง ผศ.ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร รศ.ดร.สุภรณ์ ศรีพหล

20201 พัฒนศึกษา เล่ม 1

400 บาท

20201 พัฒนศึกษา (Development Education) พิมพ์ครั้งที่ 30 พ.ศ.2562  เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400บาท ISBN 9789746136624 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9789746136631 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN9789746423892
หน่วยที่ 1 การศึกษากับการพัฒนา ผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
หน่วยที่ 2 การศึกษากับเศรษฐกิจ ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธนวิบูลย์ชัย
หน่วยที่ 3 การศึกษากับสังคม ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ ศรีพหล
หน่วยที่ 4 การศึกษากับระเบียบสังคม ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ ศรีพหล  
หน่วยที่ 5 การศึกษากับวัฒนธรรม ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร. สิริวรรณ ศรีพหล  
หน่วยที่ 6 การศึกษากับการเมือง ผู้แต่ง ผู้ช่วยรองศาสตราจารย์ ดร.บรรพต วีระสัย 
หน่วยที่ 7 การศึกษากับการเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากรและสังคม ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล ศาสตราจารย์ประเสริฐ แย้มกลิ่นฟุ้ง
หน่วยที่ 8 ปัจจัยแห่งความมั้นคงของชาติ:ปัจจัยด้านการเมือง ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ สินสวัสดิ์

20201 พัฒนศึกษา เล่ม 2

350 บาท

20201 พัฒนศึกษา (Development Education) พิมพ์ครั้งที่ 29พ.ศ. 2553 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400บาท ISBN 9789746136624 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9789746136631 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN9789746423892
หน่วยที่ 9. ปัจจัยแห่งความมั่นคงของชาติ : ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธนวิบูลย์ชัย
หน่วยที่ 10. ปัจจัยแห่งความมั่นคงของชาติ : ปัจจัยด้านสังคมจิตวิทยา ผู้แต่ง ผศ.ดร.บรรพต วีระสัย
หน่วยที่ 11. ปัจจัยแห่งความมั่นคงของชาติ : ปัจจัยด้านการป้องกันประเทศ ผู้แต่ง พลตรี ทวีป สัทธานนท์
หน่วยที่ 12. ปัจจัยอำนาจแห่งชาติ :ปัจจัยเชิงรูปธรรม  ผู้แต่ง ศ.ไพฑูรย์ พงศะบุตร ศ.ดร.สุรินทร์ เศรษฐมานิต
หน่วยที่ 13. ปัจจัยอำนาจแห่งชาติ :ปัจจัยเชิงนามธรรมผู้แต่ง ผศ.ดร.บรรพต วีระสัย
หน่วยที่ 14. กรณีศึกษาในประเทศที่กำลังพัฒนา  ผู้แต่ง ผศ.ดร.ทองอินทร์ วงศโสธร
หน่วยที่ 15. การศึกษากับการเสริมสร้างความเข้าใจอันระหว่างประเทศผู้แต่ง อ.ดร.วิชย ตันศิริ 

20202 วิทยาการการสอน เล่ม 1

350 บาท

20202 วิทยาการการสอน (Instructional Science ) พิมพ์ครั้งที่ 32 พ.ศ. 2553 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789746101783 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN9789746102698 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท
หน่วยที่ 1. การสอนในฐานะวิทยากร ผู้แต่ง รศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์
หน่วยที่ 2. สาขาของจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางการียนการสอน ผู้แต่ง ผศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธนวิบูลย์ชัย
หน่วยที่ 3. จิตวิทยาเกี่ยวกับผู้เรียนในระบบการเรียนการสอน ผู้แต่ง รศ.ดร.ประดินันท์ อุปรมัย
หน่วยที่ 4. จิตวิทยาเกี่ยวกับผู้สอนในระบบการเรียนการสอน ผู้แต่ง รศ.ดร.ประดินันท์ อุปรมัย
หน่วยที่ 5. แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตร ผู้แต่ง อ.ธีรยุทธ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
หน่วยที่ 6. การพัฒนาหลักสูตร ผู้แต่ง รศ.ดร.ระวีวรรณ ศรีคร้ามครัน
หน่วยที่ 7. หลักสูตรของไทย ผู้แต่ง อ.ธีรยุทธ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

20202 วิทยาการการสอน เล่ม 2

400 บาท

20202 วิทยาการการสอน (Instructional Science ) พิมพ์ครั้งที่ 32 พ.ศ. 2553 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789746101783 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN9789746102698 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท
หน่วยที่ 8. หลักการสอน ผู้แต่ง ผศ.ดร.ปรีชา คัมภีรปกรณ์
หน่วยที่ 9. การสอนโดยยึดผู้สอนเป็นศูนย์กลาง ผู้แต่ง รศ.ดร.พันทิพา อุทัยสุข ผศ.ดร.สิริวรรณ ศรีพหล
หน่วยที่ 10. การสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (1)  ผู้แต่ง ผศ.ดร.สิริวรรณ ศรีพหล รศ.ดร.พันทิพา อุทัยสุข
หน่วยที่ 11. การสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (2ป ผู้แต่ง ผศ.ดร.สิริวรรณ ศรีพหล รศ.ดร.พันทิพา อุทัยสุข
หน่วยที่ 12. การจัดระบบการเรียนการสอน  ผู้แต่ง รศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์
หน่วยที่ 13. การประเมินระบบการเรียนการสอน ผู้แต่ง รศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์
หน่วยที่ 14. การช่วยเหลือและบริการผู้เรียน  ผู้แต่ง ผศ.ดร.ปรีชา คัมภีรปกรณ์
หน่วยที่ 15. การรายงานความก้าวหน้าผู้เรียน ผู้แต่ง ผศ.สุจินต์ วิศวธีรานนท์

20203 การศึกษากับชีวิตและชุมชน เล่ม 1

400 บาท

20203 การศึกษากับชีวิตและชุมชน (Education and Life and Community ) พิมพ์ครั้งที่ 28 พ.ศ. 2554 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9789746138673 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9789746138680 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789746422611
หน่วยที่ 1. การศึกษากับชีวิต ผู้แต่ง รศ.ดร.สุภรณ์ ศรีพหล
หน่วยที่ 2. การศึกษากับครอบครัว ผู้แต่ง รศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์
หน่วยที่ 3. การศึกษากับชุมชน ผู้แต่ง อ.ดร.ศิริวรรณ สุวรรณอาภา
หน่วยที่ 4. บทบาทของครูต่อชุมชน ผู้แต่ง อ.ธีรยุทธ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
หน่วยที่ 5. การศึกษากับเศรษฐกิจชุมชน ผู้แต่ง อ.สุมนทิพย์ บุญสมบัติ
หน่วยที่ 6. การศึกษากับทรัพยากรชุมชน ผู้แต่ง อ.สมาน งามสนิท ผศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง
หน่วยที่ 7. การศึกษากับอาชีพของชุมชน ผู้แต่ง อ.ดร.เชาว์ โรจนแสง
หน่วยที่ 8. การศึกษากับโภชนาการชุมชน ผู้แต่ง อ.ยุวดี กาญจนัษฐิติ

20203 การศึกษากับชีวิตและชุมชน เล่ม 2

350 บาท

20203 การศึกษากับชีวิตและชุมชน (Education and Life and Community ) พิมพ์ครั้งที่ 28 พ.ศ. 2554 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9789746138673 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9789746138680 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789746422611
หน่วยที่ 9. การศึกษากับการรวมกลุ่มในสังคม ผู้แต่ง อ.สมาน งามสนิท ผศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง
หน่วยที่ 10. การศึกษากับความมั่นคงของชุมชน  ผู้แต่ง อ.สมาน งามสนิท
หน่วยที่ 11. การศึกษากับวัฒนธรรมในชุมชน ผู้แต่ง ผศ.ดร.นิคม ทาแดง
หน่วยที่ 12. การศึกษากับนันทนาการชุมชน  ผู้แต่ง ผศ.ดร.นิคม ทาแดง
หน่วยที่ 13. การศึกษากับอนามัยชุมชน ผู้แต่ง อ.นพ.กิติ ตยัคคานนท์
หน่วยที่ 14. การศึกษาเฉพาะกรณี  ผู้แต่ง อ.สมาน งามสนิท ผศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง
หน่วยที่ 15. ชุมชนในอุดมคติ ผู้แต่ง รศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์

20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เล่ม 1

400 บาท

20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (Educational Technology and Communication) ปรับปรุงปีที่พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2560 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 ประกอบไปด้วยเนื้อหา 2 เล่ม แบ่งออกเป็นเล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161613013 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161612788 ชุดแบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 978616161
หน่วยที่ 1. สามัญทัศน์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผู้แต่ง ศ.ดร.ชัยยงค์ พรมหวงศ์
หน่วยที่ 2. เทคโนโลยีและสื่อการศึกษากับการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.นิคม ทาแดง
หน่วยที่ 3. การจัดระบบและออกแบบระบบทางการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์
หน่วยที่ 4. พฤติกรรมและวิธีการทางการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.วรางคณา โตโพธิ์ไทย รศ.ดร.สุพัตรา คูหากาญจน์
หน่วยที่ 5. สภาพแวดล้อม การจัดการ และการประเมินทางการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ รศ.สาธิต วิมลคุณารักษ์
หน่วยที่ 6. การสื่อสารการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.วรางคณา โตโพธิ์ไทย
หน่วยที่ 7. สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.ศันศนีย์ สังสรรค์อนันต์ รศ.ดร.ชลาภรณ์ สุวรรณสัมฤทธิ์
หน่วยที่ 8. สื่อโสตทัศน์เพื่อการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.บุญเลิศ ส่องสว่าง

20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เล่ม 2

350 บาท

20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (Educational Technology and Communication) ปรับปรุงปีที่พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2560 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 ประกอบไปด้วยเนื้อหา 2 เล่ม แบ่งออกเป็นเล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161613013 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161612788 ชุดแบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 978616161
หน่วยที่ 9. สื่อเสียงเพื่อการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์
หน่วยที่ 10. สื่อภาพเพื่อการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.ทิพย์เกสร บุญอำไพ
หน่วยที่ 11. สื่อสามมิติและสื่อนิทรรศการเพื่อการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.ศันศนีย์ สังสรรค์อนันต์
หน่วยที่ 12. สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ
หน่วยที่ 13. สื่อสังคมเพื่อการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.วรางคณา โตโพธิ์ไทย
หน่วยที่ 14. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาสำหรับการจัดการศึกษาที่บ้าน ผู้แต่ง ศ.ดร.ชัยยงค์ พรมหวงศ์
หน่วยที่ 15. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาในชุมชน ผู้แต่ง รศ.ดร.ทิพย์เกสร บุญอำไพ

20302 สถิติวิจัยและการประเมินผลการศึกษา เล่ม 1

400 บาท

20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา (Statistics Research and Evaluation in Education) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2554 เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2562 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400  บาท ISBN 9786165054140 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786165054300 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท
หน่วยที่ 1. ความรู้พื้นฐานในการวิจัย ผู้แต่ง ศ.ดร.เทียนฉาย กีระนันทน์ ศ.ดร.จรัญ จันทลักขณา รศ.ดร.วรรณ์ดี แสงประทีปทอง
หน่วยที่ 2. การออกแบบการวิจัยและการเขียนโครงการวิจัย ผู้แต่ง ศ.ดร.เทียนฉาย กีระนันทน์ รศ.ดร.สมคิด  พรมจุ้ย
หน่วยที่ 3. ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย ผู้แต่ง รศ.ส่งศักดิ์ ทิตาราม รศ.ดร.สรชัย พิศาลบุตร ผศ.เกียรติภูมิ ชูเกียรติศิริ
หน่วยที่ 4. การใช้สถิติเชิงบรรยายเพื่อการวิจัย ผู้แต่ง รศ.ดร.สรชัย พิศาลบุตร รศ.ส่งศักดิ์ ทิตาราม รศ.ดร.บุญศรี พรหมมาพันธุ์
หน่วยที่ 5. การใช้สถิติเพื่อการวัดและประเมินผลการศึกษา ผู้แต่ง ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน รศ.ดร.ลัดดาวัลย์  เพชรโรจน์
หน่วยที่ 6. การเขียนรายงานการวิจัย ผู้แต่ง ศ.ดร.เทียนฉาย กีระนันทน์ รศ.ดร.เตือนใจ เกตุษา
หน่วยที่ 7. ความรู้พื้นฐานด้านการวัดและประเมินทางการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.สมบูรณ์ ชิตพงศ์ ผศ.ศศิธร ชุตินันทกุล
หน่วยที่ 8 .การประเมินผลในชั้นเรียน ผู้แต่ง ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน ศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ รศ.อุษาวดี  จันทรสนธิ อ.ดร.สังวรณ์ งัดกระโทก

20302 สถิติวิจัยและการประเมินผลการศึกษา เล่ม 2

350 บาท

20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา (Statistics Research and Evaluation in Education) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2554 เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2561 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786165054140 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786165054300 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท
หน่วยที่ 9. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย ผู้แต่ง รศ.ดร.สมบูรณ์ ชิตพงศ์ รศ.ดร.
เตือนใจ เกตุษา
หน่วยที่ 10. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัย ผู้แต่ง อ.ดร.โกวิท ประวาลพฤกษ์ รศ.
ดร.สมถวิล วิจิตรวรรณา
หน่วยที่ 11. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดด้านทักษะพิสัย ผู้แต่ง อ.ดร.โกวิท ประวาลพฤกษ์ อ.
ดร. นลินี ณ นคร
หน่วยที่ 12. การใช้สถิติอ้างอิงเพื่อการวิจัย ผู้แต่ง รศ.ดร.สรชัย พิศาลบุตร รศ.ดร.กาญจนา วัธนสุนทร
หน่วยที่ 13. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ผู้แต่ง ศ.ดร.สุวิมล ว่องวาณิช
หน่วยที่ 14. บูรณาการการวิจัย การวัด และประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ผู้แต่ง อ.ดร.กมล สุด
ประเสริฐ อ.ดร.สังวรณ์ งัดกระโทก
หน่วยที่ 15. การใช้ผลการวิจัยและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา ผู้แต่ง อ.ดร.กมล สุดประเสริฐ รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์

20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้ เล่ม 1

350 บาท

2562 เล่ม 1พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560  (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161613105 เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ.2562  (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-161-329-7) 
หน่วยที่ 1. จิตวิทยาพัฒนาการเด็ก ผู้แต่ง รศ.ดร.จิตตินันท์ เดชะคุปต์
หน่วยที่ 2. จิตวิทยาพัฒนาการวัยรุ่น ผู้แต่ง ผศ.ดร.วัลภา สบายยิ่ง
หน่วยที่ 3. จิตวิทยาพัฒนาการผู้ใหญ่ ผู้แต่ง ผศ.ดร.วัลภา สบายยิ่ง
หน่วยที่ 4. จิตวิทยาการศึกษากลุ่มปัญญานิยม ผู้แต่ง รศ.ดร.โกศล มีคุณ
หน่วยที่ 5. จิตวิทยาการศึกษากลุ่มมนุษยนิยม ผู้แต่ง รศ.ดร.เรียม ศรีทอง
หน่วยที่ 6. จิตวิทยาการศึกษากลุ่มพฤติกรรมนิยม ผู้แต่ง อ.อรนุช กาญจนประกร อ.จิตติมา รักนาค
หน่วยที่ 7. จิตวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนวและการบริหารจัดการชั้นเรียน ผู้แต่ง รศ.วัชรี ทรัพย์มี รศ.ดร.นิธิพัฒน์ เมฆขจร

20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้ เล่ม 2

400 บาท

2562 เล่ม 1พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560  (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161613105 เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ.2562  (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-161-329-7) 
หน่วยที่ 8 จิตวิทยาการปรึกษากลุ่มทฤษฎีที่เน้นความคิดและเหตุผล ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.เจียรนัย ทรงชัยกุล
หน่วยที่ 9 จิตวิทยาการปรึกษากลุ่มทฤษฎ๊ที่เน้นอารมณ์และความรู้สึก ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวรรณ ณ ระนอง
หน่วยที่ 10 จิตวิทยาการปรึกษากลุ่มทฤษฎีที่เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรนาท แสนสา
หน่วยที่ 11 จิตวิทยาบุคลิกภาพ ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.จิระสุข สุขสวัสดิ์  
หน่วยที่ 12 จิตวิทยาสังคม ผู้แต่ง อาจารย์ประภาพร เหลืองช่วยโชค
หน่วยที่ 13 จิตวิทยาชุมชน ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี
หน่วยที่ 14 จิตวิทยาการเรียนรู้กับการศึกษานอกระบบ ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล
หน่วยที่ 15 การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล

20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์ เล่ม 1

350 บาท

20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์ (Foundations of the Education Profession) พิมพ์ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165058070 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165058223 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165058001
หน่วยที่ 1. ครูกับการใช้ภาษา ผู้แต่ง ศ.กิตติคุณ ดร.สุจริต เพียรชอบ รศ.ธนรัชฏ์ ศิริสวัสดิ์
หน่วยที่ 2. ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดรทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์
หน่วยที่ 3. การจัดการศึกษาไทย ผู้แต่ง รศ.สุมนทิพย์ บุญสมบัติ อ.ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร
หน่วยที่ 4. ทฤษฎีและกระบวนการการพัฒนาหลักสูตร ผู้แต่ง อ.ดร.ดวงเดือน พินสุวรรณ์
หน่วยที่ 5. การพัฒนาและการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุวรรณี ยหะกร อ.ดร.อภิรักษ์ อนะมาน
หน่วยที่ 6. ทฤษฎีและการบริหารจัดการสถานศึกษา ผู้แต่ง ผศ.ดร.ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ อ.ดร.เจริญศรี พันปี
หน่วยที่ 7. ภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีมและการติดตามอย่างเป็นระบบ ผูแต่ง รศ.ดร.นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์ อ.ดร.เพชรผ่อง มยูขโชติ

20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์ เล่ม 2

400 บาท

20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์ (Foundations of the Education Profession) พิมพ์ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165058070 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165058223 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165058001
หน่วยที่ 8. การวางแผน การจัดทำโครงการวิชาการและวิชาชีพ ผู้แต่ง รศ.ดร.สมคิด พรมจุ้ย
หน่วยที่ 9. ระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการชั้นเรียน ผู้แต่ง รศ.ดร.ธนิศ ภู่ศิริ รศ.ธีระยุทธ์ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
หน่วยที่ 10. วัฒนธรรม มนุษย์สัมพันธ์ และการสื่อสารในองค์การ ผู้แต่ง อ.ดร.นิรนาท แสนสา ผศ.ดร.วัลภา สบายยิ่ง ผศ.ดร.นิธิพัฒน์ เมฆขจร
หน่วยที่ 11. การประกันคุณภาพการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์
หน่วยที่ 12. การศึกษากับการพัฒนาชุมชน ผู้แต่ง รศ.ดร.นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์ อ.ดร.ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล
หน่วยที่ 13. การพัฒนาวิชาชีพครู ผู้แต่ง ศ.กิตติคุณ ดร.ดร.สุจริต เพียรชอบ รศ.ธนรัชฎ์ สิริสวัสดิ์
หน่วยที่ 14. สมรรถนะครู ผู้แต่ง รศ.วรรณา บัวเกิด อ.ดร.จุฬารัตน์ ธรรมประทีป
หน่วยที่ 15. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ผู้แต่ง ผศ.ดร.จรีลักษณ์ รัตนพันธ์ 

20308 การบริหารจัดการเรียนการสอน เล่ม 1

400 บาท

20308 การบริหารจัดการเรียนการสอน เล่ม 2

350 บาท

20308 การบริหารจัดการเรียนการสอน (Instructional Management) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562  เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-899-5)  แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-161-929-9)
หน่วยที่ 9 การบริหารการจัดการเรียนรู้ ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เข็มทอง ศิริแสงเลิศ (ผู้เขียนเดิม) รองศาสตราจารย์ ดร.เก็จกนก เอื้อวงศ์ (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 10 การจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษา ผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์
หน่วยที่ 11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมในสถานศึกษา ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ชาติไทย  
หน่วยที่ 12 การจัดทำโครงการสถาบันการศึกษา ผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงศ์ พรหมวงศ์ รองศาสตราจารย์ ดร.นิธิพัฒน์ เมฆขจร (ผู้เขียนเดิม) รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์ (ผู้เรียบเรียง)
หน่วยที่ 13 ชุมชนกับการจัดการศึกษา ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สมประสงค์ วิทยเกียรติ (ผู้เขียน) รองศาสตราจารย์ ดร.สารีพันธุ์ ศุภวรรณ (ผู้เรียบเรียง)
หน่วยที่ 14 การใช้ทรัพยากรชุมชนเพื่อการศึกษา ผู้แต่ง รองศาสาตรราจารย์ศรีสุดา จริยากูล (ผู้เขียนเดิม) รองศาสาตราจารย์ ดร.สารีพันธุ์ ศุภวรรณ (ผุ้เรียบเรียง)
หน่วยที่ 15 การประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลเรือตรีหญิง ดร.สุภัทรา เอื้อวงศ์ (ผู้เขียนเดิม) รองศาสตราจารย์ ดร.เก็จกนก เอื้อวงศ์ (ผู้เรียบเรียง)

20401 ประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ เล่ม 1

400 บาท

20401 ประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ (PROFESSIONAL EXPERIENCES IN EDUCATION) พิมพ์ครั้งที่ 29 พ.ศ. 2549 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9789746102964 พิมพ์ครั้งที่ 29 พ.ศ.2550 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9789746103695 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท
หน่วยที่ 1. สถานะวิชาชีพศึกษาศาสตร์ ผู้แต่ง ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
หน่วยที่ 2. ครูกับการพัฒนาตน ผู้แต่ง ผศ.ดร.ประดินันท์ อุปรมัย
หน่วยที่ 3. ครูกับกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ทิศนา แขมมณี รศ.ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร รศ.ดร.หลุยส์ จำปาเทศ
หน่วยที่ 4. การจัดระบบและวางแผนการสอน ผู้แต่ง รศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์
หน่วยที่ 5. การศึกษาสภาพการเรียนการสอน ผู้แต่ง อ.คุณหญิง พึงใจ สินธวานนท์
หน่วยที่ 6. การผลิตและการใช้สื่อการสอน ผู้แต่ง ผศ.สุนันท์ ปัทมาคม ผศ.สมเชาว์ เนตรประเสริฐ
หน่วยที่ 7. การประเมินผลการเรียนการสอน ผู้แต่ง อ.โกเมศ จันทร์เกษ
หน่วยที่ 8. การฝึกทักษะการสอนจุลภาค ผู้แต่ง อ.คุณหญิง พึงใจ สินธวานนท์ รศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์

20401 ประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ เล่ม 2

350 บาท

20401 ประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ (Professional experiences in education) พิมพ์ครั้งที่ 29 พ.ศ. 2550 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9789746102964 พิมพ์ครั้งที่ 29 พ.ศ.2550 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9789746103695 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาทหน่วยที่ 9. การจัดกิจกรรมการเรียน ผู้แต่ง ผศ.ดร.สิริวรรณ ศรีพหล ผศ.ธีรยุทธ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
หน่วยที่ 10. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ผู้แต่ง รศ.ดร.อัจฉรา ประไพตระกูล รศ.ยุพิน พิพิธกุล
หน่วยที่ 11. สถานการณ์จำลองปัญหาการสอน ผู้แต่ง รศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ รศ.ดร.ปรึชา คัมภีรปกรณ์
หน่วยที่ 12. การจัดระบบงานวิชาการ ผู้แต่ง รศ.ดร.ปรีชา คัมภีรปกรณ์
หน่วยที่ 13. ระบบงานสนับสนุนงานวิชาการ ผู้แต่ง รศ.ดร.ปรีชา คัมภีรปกรณ์
หน่วยที่ 14. กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับวิชาชีพศึกษาศาสตร์ ผู้แต่ง ศ. ลิ้นจี่ หะวานนท์ 
หน่วยที่ 15. วิธีการจัดระบบเพื่อแก้ปัญหาการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์

21001 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย เล่ม 1

350 บาท

21001 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย (Child Development and Learning in Early childhood) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161605070 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161605018
หน่วยที่ 1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง รศ.ดร.พัชรี ผลโยธิน รศ.ดร.อรุณี หรดาล
หน่วยที่ 2. พัฒนาการและการเรียนรู้ทางร่างกายของเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง ผศ.วิริยาภรณ์ อุดมระติ
หน่วยที่ 3. พัฒนาการและการเรียนรู้ทางอารมณ์ จิตใจของเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง อ.ดร.ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร
หน่วยที่ 4. พัฒนาการและการเรียนรู้ทางสังคมของเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง อ.วสพร นิชรัตน์
หน่วยที่ 5. พัฒนาการและการเรียนรู้ทางภาษาของเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง รศ.ดร.อรุณี หรดาล
หน่วยที่ 6. พัฒนาการและการเรียนรู้ทางการคิดของเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง รศ.ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล
หน่วยที่ 7. ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง อ.สุขกมล ปัญญาจันทร์

21001 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย เล่ม 2

400 บาท

21001 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย (Child Development and Learning in Early childhood) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161605070 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161605018
หน่วยที่ 8. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง รศ.ดร.อรุณี หรดาล อ.ชนิพรรณ จาติเสถียร
หน่วยที่ 9. สมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย ผู้แต่ง อ.ทิพย์สุดา สุเมธเสนีย์ ผศ.ดร.วัฒนา มัคคสมัน
หน่วยที่ 10. รูปแบบการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง รศ.ดร.จิตตินันท์ บุญสถิรกุล
หน่วยที่ 11. นวัตกรรมการเรียนรู้ที่ยึดสมองเป็นฐานสำหรับเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง รศ.ดร.พัชรี ผลโยธิน
หน่วยที่ 12. นวัตกรรมการเรียนรู้ด้านการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง อ.ชนิพรรณ จาติเสถียร
หน่วยที่ 13. นวัตกรรมการเรียนรู้ด้านการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง ผศ.ดร.วัฒนา มัคคสมัน
หน่วยที่ 14. ปัญหาพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยและแนวทางแก้ไข ผู้แต่ง อ.สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน รศ.ดร.จิตตินันท์ เดชะคุปต์
หน่วยที่ 15. การเฝ้าระวัง การติดตาม และการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง อ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร

21002 นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย เล่ม 1

350 บาท

21002 นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Communication Innovation for Early Childhood Development) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161601607 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161605018
หน่วยที่ 1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเด็กปฐมวัยและการสื่อสาร ผู้แต่ง รศ.ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์
หน่วยที่ 2. สถานการณ์เด็กปฐมวัยในปัจจุบัน : สวัสดิการเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง อ.สุกัญญา เวชศิลป์
หน่วยที่ 3. บริบทของนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์
หน่วยที่ 4. แนวทางและกระบวนการพัฒนานักสื่อสารเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง รศ.ดวงพร คำนูณวัฒน์

หน่วยที่ 5. การบริหารจัดการนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง อ.สุดใจ พรหมเกิด
หน่วยที่ 6. การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศเพื่อปกป้องและพัฒนาเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ รศ.ปิยฉัตร ล้อมชวการ
หน่วยที่ 7. สื่อเสียงเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง อ.ขวัญชาติ ดาสา

21002 นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย เล่ม 2

400 บาท

21002 นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Communication Innovation for Early Childhood Development) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161601607 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161602857
หน่วยที่ 8. หนังสือภาพเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง อ.พิรุณ อนวัชศิริวงศ์
หน่วยที่ 9. สื่อภูมิปัญญาและพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง รศ.ปิยฉัตร ล้อมชวการ
หน่วยที่ 10. ปัญหาและแนวโน้มการใช้สื่อโทรทัศน์เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง อ.เข็มพร วิรุณราพันธ์
หน่วยที่ 11. สื่อกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง รศ.ถิรนันท์ อนวัชรศิริวงศ์ อ.พิรุณ อนวัชศิริวงศ์
หน่วยที่ 12. นวัตกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กพิเศษ ผู้แต่ง รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ อ.(พญ.)แก้วตา นพมณีจำรัสเลิศ อ.ปวีณา แปลงประวัติ
หน่วยที่ 13. สื่อ
 ICT เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ รศ.ปิยฉัตร ล้อมชวการ
หน่วยที่ 14. การเลือก คัดสรร และการประยุกต์ใช้สื่อเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง รศ.ดร.สุพัตรา คูหากาญจน์
หน่วยที่ 15. การออกแบบโครงการ กิจกรรม และการประเมินการสื่อสารเชิงนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง รศ.จันทนา ทองประยูร 

21003 การเล่น ของเล่น และเครื่องเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย เล่ม 1

400 บาท

21003 การเล่น ของเล่น และเครื่องเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย (Play Toys and Playthings for Early childhood) พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400บาท ISBN 9786161603090 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161603397
หน่วยที่ 1. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเล่นของเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง รศ.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล
หน่วยที่ 2. การเล่นเพื่อการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง ผศ.ดร.วัฒนา มัคคสมัน
หน่วยที่ 3. การเล่นของเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ ผู้แต่ง ผศ.นิรมล ชยุตสาหกิจ อ.จินตรา (เตชะทักขิญพันธุ์) พงศ์พิพัฒน์ อ.ศศกมล บูรัชฏะ
หน่วยที่ 4. ปัจจัยที่มีผลต่อการเล่นของเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง อ.ดร.อรชา ตุลานันท์ รศ.ดร.พัชรี ผลโยธิน ผศ.ดร.วัฒนา มัคคสมัน
หน่วยที่ 5. ความปลอดภัยในการเล่น ของเล่น และเครื่องเล่นของเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง รศ.น.พ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
หน่วยที่ 6. การจัดกิจกรรมการเล่นของสำหรับเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง ผศ.ดร.ศิรประภา พฤทธิกุล
หน่วยที่ 7. เกมการเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง ผศ.ดร.พัชรา พุ่มพชาติ
หน่วยที่ 8. บทบาทของผู้เกี่ยวข้องกับการเล่นของเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง รศ.ดร.ดรุณี หรดาล

21003 การเล่น ของเล่น และเครื่องเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย เล่ม 2

350 บาท

21003 การเล่น ของเล่น และเครื่องเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย (Play Toys and Playthings for Early childhood) พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400บาท ISBN 9786161603090 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161603397
หน่วยที่ 9. การเล่นของเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง รศ.ดร.จิตตินันท์ เดชะคุปต์
หน่วยที่ 10. ของเล่นและเครื่องเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง ผศ.ดร.ศิรประภา พฤทธิกุล
หน่วยที่ 11. การพัฒนาของเล่นและเครื่องเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง ผศ.ดร.สิทธิชัย สมานชาติ
หน่วยที่ 12. นวัตกรรมการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเล่นของเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง ผศ.วัฒนา ปุญญฤทธิ์
หน่วยที่ 13. นวัตกรรมการเล่นเพื่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง อ.ยศวีร์ สายฟ้า
หน่วยที่ 14. วัฒนธรรมการเล่นและของเล่นพื้นบ้านสำหรับเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง รศ.เกริก ยุ้นพันธุ์
หน่วยที่ 15. แหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง รศ.ดร.พัชรี ผลโยธิน

21004 ครอบครัวศึกษากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย เล่ม 1

350 บาท

21004 ครอบครัวศึกษากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย(Family Studies and Early Childhood Development) พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ.2564  เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-160-799-9) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-160-815-6)  แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-160-629-9)
หน่วยที่ 1 แนวคิดทางครอบครัวศึกษากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.จิตตินันท์ เตชะคุปต์
หน่วยที่ 2 พัฒนาการและพัฒนกิจครอบครัวในระยะที่มีเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะธิดา ขจรชัยกุล
หน่วยที่ 3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อชีวิตครอบครัวและการพัฒนาเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา ดวงแก้ว
หน่วยที่ 4 การประเมินครอบครัวที่มีเด็กปฐมวัยและแนวทางการช่วยเหลือ ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.สดใส คุ้มทรัพย์อนันต์  
หน่วยที่ 5 การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง อาจารย์ สุขจริง ว่องเดชากูล
หน่วยที่ 6 การสื่อสารเพื่อสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวที่มีเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง อาจารย์วสพร นิชรัตน์ 
หน่วยที่ 7 การใช้สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้สำหรับครอบครัวที่มีเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม

21004 ครอบครัวศึกษากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย เล่ม 2

400 บาท

21004 ครอบครัวศึกษากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย(Family Studies and Early Childhood Development) พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ.2564  เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-160-799-9) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-160-815-6)  แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-160-629-9)
หน่วยที่ 8 การสร้างเสริมสร้างทักษะชีวิตในครอบครัวที่มีเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง อาจารย์สมพร อินทร์แก้ว
หน่วยที่ 9 การปลูกฝังคุณค่าชีวิตในครอบครัวที่มีเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง อาจารย์ศุภลักษณ์ ทัดศรี อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงอารยา พรายแย้ม
หน่วยที่ 10 การสร้างวินัยเชิงบวกในครอบครัวที่มีเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร
หน่วยที่ 11 การเสริมสร้างสุขภาวะครอบครัวที่มีเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย  
หน่วยที่ 12 การปรับตัวของครอบครัวที่มีเด็กปฐมวัยเพื่อเผชิญการเปลี่ยนแปลง ผู้แต่ง อาจารย์อรพิน เลิศอวัสดาตระกูล
หน่วยที่ 13 การเสริมพลังครอบครัวที่มีเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง อาจารย์สุภาวดี หาญเมธี
หน่วยที่ 14 การมีส่วนร่วมของชุมชนครอบครัวในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.อุทุมพร อินทจักร์
หน่วยที่ 15 นวัตกรรมทางครอบครัวศึกษากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ปิยะธิดา ขจรชัยกุล

21005 การประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย เล่ม 1

400 บาท

21005 การประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย (Assessment and Behavioral Enhancement in Early Childhood) พิมพ์ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400บาท ISBN 9786161604974 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161605148
หน่วยที่ 1. แนวคิดในการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง อ.ดร.นลินี ณ นคร
หน่วยที่ 2. แนวคิดในการสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง รศ.ดร.ปรีชา วิหคโต
หน่วยที่ 3. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง ผศ.ดร.อมรรัตน์ ภิญโญอนันตพงษ์
หน่วยที่ 4. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง รศ.ดร.ปรีชา วิหคโตหน่วยที่ 5. พฤติกรรมและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง ผศ.ดร.วัฒนา มัคคสมัน
หน่วยที่ 6. เครื่องมือการวัดและประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง รศ.ดร.สมคิด พรมจุ้ย
หน่วยที่ 7. การสังเกตพฤติกรรมเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง อ.ชนิพรรณ จาติเสถียร 
หน่วยที่ 8. การประเมินและการสร้างเสริมพฤติกรรมด้านร่างกายของเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง รศ.ดร.อรุณี หรดาล

21005 การประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย เล่ม 2

350 บาท

21005 การประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย (Assessment and Behavioral Enhancement in Early Childhood) พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400บาท ISBN 9786161604974 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161605148
หน่วยที่ 9. การประเมินและการสร้างเสริมพฤติกรรมด้านอารมณ์-จิตใจของเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง ผศ.วัฒนา ปุญญฤทธิ์
หน่วยที่ 10. การประเมินและการสร้างเสริมพฤติกรรมด้านสังคมของเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง ผศ.วัฒนา ปุญญฤทธิ์
หน่วยที่ 11. การประเมินและการสร้างเสริมพฤติกรรมด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง ผศ.ดร.พัชรา พุ่มพชาติ
หน่วยที่ 12. การจัดระบบข้อมูล การรายงานผลการประเมิน และการนำผลการประเมินไปใช้ ผู้แต่ง อ.ดร.บัญชา แสนทวี
หน่วยที่ 13. สารนิทัศน์สำหรับเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง รศ.ดร.พัชรี ผลโยธิน
หน่วยที่ 14. นวัตกรรมการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง อ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู 
หน่วยที่ 15. นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัยกับการสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง อ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

21006 สุขภาวะเด็กปฐมวัย เล่ม 1

400 บาท

21006 สุขภาวะเด็กปฐมวัย (Well-Being in Early Childhood) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161609269 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161609450 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161609504
หน่วยที่ 1. แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาวะเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง รศ.ดร.นิตยา เพ็ญศิรินภา 
หน่วยที่ 2. การเจริญเติบโต พัฒนาการของเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง อ.สุขจริง ว่องเดชากูล
หน่วยที่ 3. ธรรมชาติของเด็กปฐมวัยและสิทธิพื้นฐาน ผู้แต่ง รศ.ดร.จิตตินันท์ เดชะคุปต์
หน่วยที่ 4. ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง ผศ.ดร.พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์
หน่วยที่ 5. สื่อสุขภาวะของเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ รศ.ปิยฉัตร ล้อมชวการ
หน่วยที่ 6. ปัญหาสุขภาพกายในเด็กปฐมวัยและการป้องกัน ผู้แต่ง อ.พญ.นิพรรณพร วรมงคล อ.สุขจริง ว่องเดชากูล
หน่วยที่ 7. ปัญหาสุขภาพจิตในเด็กปฐมวัยและการป้องกัน ผู้แต่ง อ.พญ.พรรณพิมล วิปุลากร
หน่วยที่ 8. การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง ผศ.ดร.วรางคณา จันทร์คง อ.พญ.นภัสชล ฐานะสิทธิ์

21006 สุขภาวะเด็กปฐมวัย เล่ม 2

350 บาท

21006 สุขภาวะเด็กปฐมวัย (Well-Being in Early Childhood) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161609269 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161609450 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161609504
หน่วยที่ 9. บริการสุขภาพสำหรับเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง อ.พญ.นิพรรณพร วรมงคล อ.สุขจริง ว่องเดชากูล
หน่วยที่ 10. บริการทางสังคมสำหรับเด็กปฐมวัน ผู้แต่ง อ.อรวรรณ น้อยวัฒน์
หน่วยที่ 11. การดูแลส่งเสริมสุขภาวะเด็กแบบองค์รวมโดยครอบครัว ผู้แต่ง อ.พญ.นภัสชล ฐานะสิทธิ์
หน่วยที่ 12. การดูแลส่งเสริมสุขภาวะเด็กแบบองค์รวมโดยชุมชน ผู้แต่ง อ.ดร.นิสาพร วัฒนศัพท์
หน่วยที่ 13. การดูแลส่งเสริมสุขภาวะเด็กแบบองค์รวมโดยสถานพัฒนาเด็ก ผู้แต่ง อ.สุขจริง ว่องเดชากูล
หน่วยที่ 14. การดูแลส่งเสริมสุขภาวะเด็กแบบองค์รวมโดยองค์กรและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ผู้แต่ง รศ.ดร.สมโภช รติโอฬาร
หน่วยที่ 15. กรณีศึกษาการดูแลเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม ผู้แต่ง อ.วิมล โรม

21007 อาหารและโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย เล่ม 1

350 บาท

21007 อาหารและโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย (Food and Nutrition for Early Childhood) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 หน่วยที่ 1-7 ราคา 350 บาท ISBN 9786161604356 เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2557 หน่วยที่ 8-15 ราคา 400 บาท ISBN 9786161605551 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN ISBN 9786161605681
หน่วยที่ 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง รศ.ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชยหน่วยที่ 2. การเปลี่ยนแปลงของอาหารในร่างกายของเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง รศ.อรวินท์ เลาหรัชตนันท์
หน่วยที่ 3. ปัญหาโภชนาการในเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง อ.ดร.อุรุวรรณ แย้มบริสุทธิ์
หน่วยที่ 4. ความปลอดภัยของอาหารในเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง รศ.ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย
หน่วยที่ 5. อาหารสำหรับเด็กแรกเกิดถึง 1 ปี ผู้แต่ง รศ.ดร.สมโภช รติโอฬาร
หน่วยที่ 6. อาหารสำหรับเด็กวัย 1-6 ปี  ผู้แต่ง รศ.ดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ
หน่วยที่ 7. การประเมินคุณค่าทางโภชนาการของอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง ผศ.ดร.อุไรพร จิตต์แจ้ง

21007 อาหารและโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย เล่ม 2

400 บาท

 21007 อาหารและโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย (Food and Nutrition for Early Childhood) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 หน่วยที่ 1-7 ราคา 350 บาท ISBN 9786161604356 เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2557 หน่วยที่ 8-15 ราคา 400 บาท ISBN 9786161605551 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN ISBN 9786161605681
หน่วยที่ 8. การประเมินภาวะโภชนาการในเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง ผศ.ดร.อุไรพร จิตต์แจ้ง
หน่วยที่ 9. การป้องกันและการเฝ้าระวังปัญหาโภชนาการในเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง รศ.ดร.ประไพศรี ศิริจักรวาลผศ.ดร.อุไรพร จิตต์แจ้ง
หน่วยที่ 10. การแก้ไขปัญหาโภชนาการในเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง รศ.ดร.วศินา จันทรศิริ
หน่วยที่ 11. การวางแผนและประเมินผลโครงการโภชนาการในเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง อ.พญ.แสงโสม สีนะวัฒน์หน่วยที่ 12. โภชนศึกษาในเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง รศ.ดร.นิตยา เพ็ญศิรินภา
หน่วยที่ 13. การส่งเสริมโภชนาการเด็กปฐมวัยในครอบครัว ผู้แต่ง รศ.ดร.วศินา จันทรศิริ
หน่วยที่ 14. การส่งเสริมโภชนาการในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง รศ.ดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ
หน่วยที่ 15. การส่งเสริมโภชนาการในชุมชน องค์กรและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย  ผู้แต่ง อ.พญ.แสงโสม สีนะวัฒน์ อ.ดร.กานดาวสี มาลีวงษ์

21008 การพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเด็กปฐมวัย เล่ม 1

400 บาท

21008 การพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเด็กปฐมวัย (Life Skills Development for Early Childhood) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161608835 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161609030 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161609221
หน่วยที่ 1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับทักษะชีวิตสำหรับเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง รศ.ดร.พัชรี ผลโยธิน
หน่วยที่ 2. ทักษะชีวิตสำหรับเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง อ.ดร.กันตวรรณ มีสมสาร
หน่วยที่ 3. การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมกับการพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง รศ.ดร.จิตตินันท์ บุญสถิรกุล
หน่วยที่ 4. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง อ.รุ่งลาวัลย์ ละอำคา
หน่วยที่ 5. คุณธรรมจริยธรรมในการอยู่ร่วมกันของเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง รศ.ดร.จิตตินันท์ บุญสถิรกุล
หน่วยที่ 6. ความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง อ.ดร.ชานิพรรณ จาติเสถียร
หน่วยที่ 7. วินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง รศ.ดร.อรุณี หรดาล
หน่วยที่ 8. การเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง ผศ.ดร.วัฒนา มัคคสมัน

 

21008 การพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเด็กปฐมวัย เล่ม 2

350 บาท

21008 การพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเด็กปฐมวัย (Life Skills Development for Early Childhood) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161608835 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161609030 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 978616160922
หน่วยที่ 9. การปลูกฝังและสร้างเสริมทักษะชีวิตสำหรับเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง อ.ดร.ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร อ.ดร.กันตวรรณ มีสมสาร
หน่วยที่ 10. พฤติกรรมสังคมทางบวกของเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง อ.วสพร นิชรัตน์
หน่วยที่ 11. การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง ผศ.ดร.พัชรา พุ่มพชาติ
หน่วยที่ 12. การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่นของเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง ผศ.ดร.เพ็ญศรี แสวงเจริญ
หน่วยที่ 13. ทักษะชีวิตในวิถีประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง อ.สุขกมล ปัญญาจันทร์
หน่วยที่ 14. สื่อและเทคโนโลยีกับทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง อ.ดร.บัญชา แสนทวี
หน่วยที่ 15. การประเมินทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง ผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

21009 การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย เล่ม 1

350 บาท

21009 การจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย (Environment Management for Early Childhood Development) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161610203 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161610401
หน่วยที่ 1. แนวคิดและหลักการของการจัดสภาพแวดล้อมสำหรับเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง รศ.ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย
หน่วยที่ 2. ปัญหาของสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
หน่วยที่ 3. สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
หน่วยที่ 4. ปัญหาของการจัดสภาพแวดล้อมกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง อ.พญ.สุธาทิพย์ เอมเปรมศิลป์
หน่วยที่ 5. สภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง ผศ.ดร.กุลกานต์ อภิวัฒนลังการ
หน่วยที่ 6. การป้องกันอุบัติเหตุในเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง รศ.สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์
หน่วยที่ 7. บทบาทของครอบครัวในการจัดสภาพแวดล้อมสำหรับเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง รศ.ประกายรัตน์ ภัทรธิติ

21009 การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย เล่ม 2

400 บาท

21009 การจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย (Environment Management for Early Childhood Development) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161610203 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161610401
หน่วยที่ 8. บทบาทของบุคลากรในการจัดสภาพแวดล้อมในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง รศ.ดร.อรุณี หรดาล
หน่วยที่ 9. บทบาทของชุมชนในการจัดสภาพแวดล้อมสำหรับเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
หน่วยที่ 10. การจัดประสบการณ์ด้านพฤติกรรมความปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง รศ.ดร.พัชรี ผลโยธิน
หน่วยที่ 11. การปฐมพยาบาลสำหรับเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง อ.นพ.อุเทน ปานดี
หน่วยที่ 12. การจัดสภาพแวดล้อมในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง รศ.กมลวรรณ ลิมปนาทร
หน่วยที่ 13. การจัดสภาพแวดล้อมในบ้านและชุมชนเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง รศ.ดร.ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม
หน่วยที่ 14. การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ ผู้แต่ง อ.พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์
หน่วยที่ 15. การประเมินการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยและการพัฒนาเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์รศ.ดร.พัชรี ผลโยธิน

21010 การดูแลเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ เล่ม 1

350 บาท

21010 การดูแลเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ (Caring for Early Childhood with special Needs) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161610333 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161610647
หน่วยที่ 1. แนวคิด และการดูแลสุขภาวะของเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ ผู้แต่ง ผศ.ดร.เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย
หน่วยที่ 2. จิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ ผู้แต่ง อ.ดร.กันตวรรณ มีสมสาร
หน่วยที่ 3. การคัดกรองเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ ผู้แต่ง อ.นพ.ทวีศักดิ์ สริรัตน์เรขา
หน่วยที่ 4. การช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษในระยะเริ่มแรก ผู้แต่ง รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล
หน่วยที่ 5. สื่อ เทคโนโลยี สิ่งอำนวนความสะดวกพื้นฐานในการดูแลเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ ผู้แต่ง อ.จินตหรา พงศ์พิพัฒน์
หน่วยที่ 6. บทบาทของผู้ดูแลเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ ผู้แต่ง ผศ.ดร.จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์
หน่วยที่ 7. การดูแลเด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ผู้แต่ง รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล

21010 การดูแลเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ เล่ม 1

400 บาท

21010 การดูแลเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ (Caring for Early Childhood with special Needs) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161610333 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161610647
หน่วยที่ 8. การดูแลเด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ผู้แต่ง รศ.ดร.สุวิมล อุดมพิริยะศักดิ์ 
หน่วยที่ 9. การดูแลเด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่องทางร่างกาย การเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ผู้แต่ง ผศ.ดร.จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์
หน่วยที่ 10. การดูแลเด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่องทางสิติปัญญา ผู้แต่ง อ.จินตหรา พงศ์พิพัฒน์
หน่วยที่ 11. การดูแลเด็กปฐมวัยที่มีภาวะเสี่ยงต่อความบกพร่องทางการเรียนรู้ ผู้แต่ง อ.ดร.กิ่งสร เกาะประเสริฐ
หน่วยที่ 12. การดูแลเด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา ผู้แต่ง ผศ.ดร.จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์
หน่วยที่ 13. การดูแลเด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ ผู้แต่ง อ.ดร.เรณุการ์ ทองคำรอด
หน่วยที่ 14. การดูแลเด็กออทิสติกในระดับปฐมวัย ผู้แต่ง อ.นพ.ทวีศักดิ์ สริรัตน์เรขา
หน่วยที่ 15. การดูแลเด็กปฐมวัยที่มีความสามารถพิเศษ ผู้แต่ง อ.ดร.เกรียงศักดิ์ สังข์ชัย อาจารย์ว่าที่เรือตรี ดร.พัศรเบศวร์ แย้มทองคำ

21223 การจัดการศึกษาหลักสูตรสำหรับเด็กปฐมวัย เล่ม 1

350 บาท

21223 การจัดการศึกษาและหลักสูตรสำหรับเด็กปฐมวัย ( Education Management and Curriculum for Early Childhood) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 21223 การจัดการศึกษาและหลักสูตรสำหรับเด็กปฐมวัย ( Education Management and Curriculum for Early Childhood) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161613266 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN  แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท
หน่วยที่ 1. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและหลักสูตรสำหรับเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง รศ.ดร.พัชรี ผลโยธิน
หน่วยที่ 2. แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ผู้แต่ง ผศ.ดร.พัชรา พุ่มพชาติ
หน่วยที่ 3. หลักสูตรและโปรแกรมการศึกษาปฐมวัยของประเทศไทย ผู้แต่ง อ.ศิริพงษ์ ทิณรัตน์
หน่วยที่ 4. หลักสูตรและโปรแกรมการศึกษาปฐมวัยของต่างประเทศ  ผู้แต่ง อ.ดร.สมสุดา มัธยมจันทร์
หน่วยที่ 5. แนวปฏิบัติที่เหมาะสมกับพัฒนาการในการจัดการศึกษาปฐมวัย ผู้แต่ง อ.ดร.ชนิพรรณจาติเสถียร
หน่วยที่ 6. การประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย ผู้แต่ง อ.ดร.บัญชา แสนทวี
หน่วยที่ 7. การรณรงค์เพื่อเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง อ.ดร.สุชนินธ์ บัณฑุนันทกุล

21223 การจัดการศึกษาหลักสูตรสำหรับเด็กปฐมวัย เล่ม 2

400 บาท

21223 การจัดการศึกษาและหลักสูตรสำหรับเด็กปฐมวัย ( Education Management and Curriculum for Early Childhood) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161613266 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161613594  แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161613679
หน่วยที่ 8. การจัดประสบการณ์ในระดับปฐมวัยศึกษา ผู้แต่ง อ.ดร.อภิรดี ไชยกาล
หน่วยที่ 9. การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านร่างกาย ผู้แต่ง รศ.ดร.อรุณี หรดาล
หน่วยที่ 10. การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านอารมณ์-จิตใจ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ขวัญฟ้า รังสิยานนท์
หน่วยที่ 11. การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสังคม ผู้แต่ง ผศ.วัฒนา ปุญญฤทธิ์
หน่วยที่ 12. การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านการคิด ผู้แต่ง อ.ดร.กันตวรรณ มีสมสาร
หน่วยที่ 13. การประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านภาษา ผู้แต่ง  อ.กัญจนา ศิลปกิจยาน
หน่วยที่ 14. การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ ผู้แต่ง ผศ.ดร.เพ็ญศรี แสวงเจริญ
หน่วยที่ 15 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา บ้านและชุมชน ผู้แต่ง ผศ.ดร.วัฒนา มัคคสมัน

21324 การสอนกลุ่มทักษะ 2 (คณิตศาสตร์) เล่ม 1

350 บาท

21324 การสอนกลุ่มทักษะ 2 (คณิตศาสตร์) (Teaching Mathematics in Elementary Schools) พิมพ์ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2549 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789746108164 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746111034 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789746423908
หน่วยที่ 1. แนวคิดเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ระดับปฐมศึกษา ผู้แต่ง อ.ฉวีวรรณ กีรติกร
หน่วยที่ 2. หลักสูตรและการใช้หลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ผู้แต่ง ผศ.ดร.ประภาพรรณ เอี่ยมสุภาษิต
หน่วยที่ 3. วิธีสอนและเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ผู้แต่ง อ.ประสาท สอ้านวงศ์
หน่วยที่ 4. การเตรียมการสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ผู้แต่ง ผศ.ธีรยุทธ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
หน่วยที่ 5. การสอนคณิตศาสตร์แก่เด็กเริ่มเรียน ผู้แต่ง อ.จันตรี คุปตะวาทิน
หน่วยที่ 6. การสอนจำนวนและตัวเลข ผู้แต่ง ผศ.ดร.น้อมศรี เคท
หน่วยที่ 7. การสอนการกระทำของจำนวน ผู้แต่ง ผศ.วรรณี โสมประยูร

21324 การสอนกลุ่มทักษะ 2 (คณิตศาสตร์) เล่ม 2

400 บาท

21324 การสอนกลุ่มทักษะ 2 (คณิตศาสตร์) (Teaching Mathematics in Elementary Schools) พิมพ์ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2549 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789746108164 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746111034 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789746423908
หน่วยที่ 8. การสอนเศษส่วน ทศนิยม และร้อยละ ในระดับประถมศึกษา ผู้แต่ง อ.จันตรี คุปตะวาทิน
หน่วยที่ 9. การสอนเรขาคณิต ผู้แต่ง ผศ.ดวงเดือน อ่อนน่วม
หน่วยที่ 10. การสอนการวัด ผู้แต่ง ผศ.ดวงเดือน อ่อนน่วม
หน่วยที่ 11. การสอนเรื่องทิศ แผนผัง และสถิติในระดับประถมวัยศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.วัชรี บูรณสิงห์
หน่วยที่ 12. การสอนสมการและการแก้สมการในระดับประถมวัยศึกษา ผู้แต่ง อ.ปานทอง กุลนาถศิริ
หน่วยที่ 13. การวัดและการประเมินผลคณิตศาสตร์ ผู้แต่ง อ.วิรัช วรรณรัตน์
หน่วยที่ 14. การสอนคณิตศาสตร์ ผู้แต่ง อ.วิชัย พาณิชย์สวย
หน่วยที่ 15. ปัญหาและการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมวัยศึกษา ผู้แต่ง อ.ฉวีวรรณ กีรติกร

21328 สื่อและเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย เล่ม 1

350 บาท

21328 นวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย (Innovation Media and Educational Technology in Early Childhood) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 หน่วยที่ 1-7 ราคา 350 บาท ISBN 9786161615116 เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 หน่วยที่ 8-15 ราคา 400 บาท ISBN 9786161614942 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN ISBN 9786161615277
หน่วยที่ 1. แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัย ผู้แต่ง รศ.ดร.ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ ผศ.ดร.วัฒนา มัคคสมัน
หน่วยที่ 2. นวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยและการจัดสภาพแวดล้อม ผู้แต่ง อ.ดร.
กันตวรรณ มีสมสาร
หน่วยที่ 3. การใช้นวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านร่างกาย ผู้แต่ง ผศ.ดร.น้ำมนต์ เรืองฤทธิ์
หน่วยที่ 4. การใช้นวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านอารมณ์-จิตใจ ผู้แต่ง อ.ดร.ชัยวุฒิ สินธุวงศานนท์
หน่วยที่ 5. การใช้นวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสังคม ผู้แต่ง อ.ดร.รังรอง สมมิตร ผศ.ดร.วัฒนา มัคคสมัน
หน่วยที่ 6. การใช้นวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสติปัญญา ผู้แต่ง ผศ.ดร.วัฒนา มัคคสมัน
หน่วยที่ 7. การพัฒนานวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง อ.เสกสรร อามาตย์มนตรี

21328 สื่อและเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย เล่ม 2

400 บาท

21328 นวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย (Innovation Media and Educational Technology in Early Childhood) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 หน่วยที่ 1-7 ราคา 350 บาท ISBN 9786161615116 เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 หน่วยที่ 8-15 ราคา 400 บาท ISBN 9786161614942 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN ISBN 9786161615277
หน่วยที่ 8. การเลือก คัดสรรนวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง อ.ดร.อรชา ตุลานันท์ ผศ.ดร.วัฒนา มัคคสมัน
หน่วยที่ 9. การประเมินนวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัย ผู้แต่ง อ.ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์หน่วยที่ 10. สื่ออิเล็กทรอนิกส์กับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง อ.ดร.ชนิพรรณ จาติกเสถียร
หน่วยที่ 11. ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสื่อพื้นบ้านเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง รศ.ดร.อรุณี หรดาล
หน่วยที่ 12. สื่อและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ ผู้แต่ง รศ.ดร.จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์
หน่วยที่ 13. นวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยด้อยโอกาส ผู้แต่ง รศ.ดร.จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์
หน่วยที่ 14. ปัญหาและแนวทางแก้ไขการใช้นวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัย ผู้แต่ง รศ.ดร.พัชรี ผลโยธิน
หน่วยที่ 15. สภาพและแนวโน้มการใช้นวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยผู้แต่ง อ.ดร.บัญชา แสนทวี

21329 การจัดประสบการณ์ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจสำหรับเด็กปฐมวัย เล่ม 1

350 บาท

21329 การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านร่างกายอารมณ์ จิตใจและสังคม (Physical, Emotional , and Social Development in Early Childhood) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 เล่ม 1 หน่วยที่ 1-7 ราคา 350 บาท ISBN 9786161618032 เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 หน่วยที่ 8-15 ราคา 400 บาท ISBN 9786161618049 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN ISBN 9786161614768
หน่วยที่ 1. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง รศ.ดร.อรุณี หรดาล
หน่วยที่ 2. การจัดประสบการณ์ด้านร่างกายสำหรับเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง อ.ดร.ศศิธร จันทมฤก
หน่วยที่ 3. การจัดประสบการณ์ด้านอารมณ์-จิตใจสำหรับเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง อ.วัลภา สถิรพันธุ์
หน่วยที่ 4. การจัดประสบการณ์ด้านสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง อ.ดร.ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร
หน่วยที่ 5. การออกแบบการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายสำหรับเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง อ.ดร.กันตวรรณ มีสมสาร
หน่วยที่ 6. การออกแบบการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจสำหรับเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง อ.ดร.ชนิพรรณ จาติเสถียร
หน่วยที่ 7. การออกแบบการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง ผศ.ดร.วัฒนา มัคคสมัน

21329 การจัดประสบการณ์ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจสำหรับเด็กปฐมวัย เล่ม 2

400 บาท

21329 การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านร่างกายอารมณ์ จิตใจและสังคม (Physical, Emotional , and Social Development in Early Childhood) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 เล่ม 1 หน่วยที่ 1-7 ราคา 350 บาท ISBN 9786161618032 เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 หน่วยที่ 8-15 ราคา 400 บาท ISBN 9786161618049 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN ISBN 9786161614768
หน่วยที่ 8. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดประสบการณ์ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจและสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง อ.ดร.รุ่งลาวัลย์ ละอำคา
หน่วยที่ 9. จัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านการคิดเชิงบริหาร ผู้แต่ง รศ.ดร.พัชรี ผลโยธิน
หน่วยที่ 10. สื่อและสภาพแวดล้อมในการจัดประสบการณ์ด้านร่างกายสำหรับเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง อ.กัญจนา ศิลปกิจยาน
หน่วยที่ 11. สื่อและสภาพแวดล้อมในการจัดประสบการณ์ด้านอารมณ์-จิตใจสำหรับเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง ผศ.ดร.ยศวีร์ สายฟ้า
หน่วยที่ 12. สื่อและสภาพแวดล้อมในการจัดประสบการณ์ด้านสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง อ.ปิยาภรณ์ กังสดาร
หน่วยที่ 13. การประเมินการจัดประสบการณ์ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจและสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง ผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู
หน่วยที่ 14. บทบาทของผู้บริหารและครูในการจัดประสบการณ์ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจและสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง ผศ.ดร.รัศมี ตันเจริญ
หน่วยที่ 15. บทบาทของพ่อแม่ ผู้ปกครองและชุมชนในการจัดประสบการณ์ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจและสังคมสำหรับเด็กปฐมวัยผู้แต่ง อ.ดร.ประภาศรี นันท์นฤมิต

21330 การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านภาษา เล่ม 1

350 บาท

21330 การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านภาษา (Language Development in Early Childhood) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 หน่วยที่ 1-7 ราคา 350 บาท ISBN 9786161616762 เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 หน่วยที่ 8-15 ราคา 400 บาท ISBN 9786161617004 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN ISBN 9786161617127
หน่วยที่ 1. การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง รศ.ดร.พัชรี ผลโยธิน
หน่วยที่ 2. วรรณกรรมพื้นบ้านสำหรับเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง รศ.ดร.อรุณี หรดาล
หน่วยที่ 3. วรรณกรรมสากลสำหรับเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง รศ.กล่อมจิตต์ พลายเวช
หน่วยที่ 4. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์ด้านภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง อ.อภิรดี ไชยกาล
หน่วยที่ 5. หนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง อ.ดร.ธันยา พิทธยาพิทักษ์
หน่วยที่ 6. การออกแบบและจัดทำหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง อ.ดร.มานิตา ลีโทชวลิต อรรถนุพรรณ
หน่วยที่ 7. แนวคิดในการส่งเสริมพฤติกรรมรักการอ่าน ผู้แต่ง อ.ดร.กันตวรรณ มีสมสาร

21330 การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านภาษา เล่ม 2

400 บาท

21330 การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านภาษา (Language Development in Early Childhood) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 หน่วยที่ 1-7 ราคา 350 บาท ISBN 9786161616762 เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 หน่วยที่ 8-15 ราคา 400 บาท ISBN 9786161617004 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN ISBN 9786161617127
หน่วยที่ 8. วรรณกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยในสื่อมวลชน ผู้แต่ง รศ.ดร.พัชรี ผลโยธิน รศ.ดร.อรุณี หรดาล อ.ดร.กันตวรรณ มีสมสาร อ.ดร.กัญจนา ศิลปกิจยาน อ.ดร.ชนิพรรณ จาติเสถียร
หน่วยที่ 9. ความหลากหลายในการจัดประสบการณ์ด้านภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง อ.ดร.เฉลิมชัย พันธ์เลิศ
หน่วยที่ 10. การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาการรู้หนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง อ.ดร.แสงโสม กชกรกมุทหน่วยที่ 11. การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาความสามารถในการสื่อสารของเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง อ.ดร.กิตติศักดิ์ เกตุนุติ อ.ดร.กันตวรรณ มีสมสาร
หน่วยที่ 12. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดประสบการณ์ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง อ.ดร.พรชุลี ลังกาหน่วยที่ 13. การประเมินการจัดประสบการณ์ด้านภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง อ.ดร.อภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ว อ.ดร.แสงโสม กชกรกมุท อ.ดร.ชนิพรรณ จาติเสถียร
หน่วยที่ 14. บทบาทผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์ด้านภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง อ.ดร.ธิดารัตน์ ศักดิ์วีระกุล
หน่วยที่ 15. ปัญหาและแนวทางการแก้ไขการจัดประสบการณ์ด้านภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย  ผู้แต่ง อ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล อ.ดร.สุภัทรา คงเรือง

21421 การสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เล่ม 1

350 บาท

21421 การสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต (Teaching Life Experience) พิมพ์ครั้งที่ 22 พ.ศ.2547 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789746103039 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746103763 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN9789746424851
หน่วยที่ 1. ความสำคัญและขอบข่ายของกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ผู้แต่ง ศ.สุมน อมรวิวัฒน์
หน่วยที่ 2. ระบบการเรียนการสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ผู้แต่ง ศ.สุมน อมรวิวัฒน์ รศ.ดร.ทิศนา แขมมณี
หน่วยที่ 3. แผนการสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ผู้แต่ง ผศ.ดร.องค์การ อินทรัมพรรย์ และคณะ
หน่วยที่ 4. กำหนดการสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ผู้แต่ง อ.จิราภรณ์ ศิริทวี และคณะ 
หน่วยที่ 5. วิธีสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ผู้แต่ง ผศ.วารี ถิระจิตร
หน่วยที่ 6. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ผู้แต่ง อ.มนัส รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
หน่วยที่ 7. การวัดและประเมินผลกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ผู้แต่ง อ.จำนง พรายแย้มแข

21421 การสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เล่ม 2

400 บาท

21421 การสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต (Teaching Life Experience) พิมพ์ครั้งที่ 22 พ.ศ.2547 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789746103039 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746103763 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN9789746424851
หน่วยที่ 8. โครงการทักษะกระบวนการทางการเงิน ผู้แต่ง อ.จำนง พรายแย้มแข 
หน่วยที่ 9. โครงการข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน ผู้แต่ง อ.มนัส รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
หน่วยที่ 10. โครงการประชาธิปไตย ผู้แต่ง ผศ.ดร.ประภาพรรณ สุวรรณศุข
หน่วยที่ 11. โครงการสุขภาพและโภชนาการในโรงเรียน ผู้แต่ง ผศ.ธีรยุทธ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
หน่วยที่ 12. โครงการอนุรักษ์สภาวะแวดล้อม ผู้แต่ง อ.ลัดดาวรรณ เจริญศักดิ์ และคณะ
หน่วยที่ 13. โครงการกิจกรรมสหกรณ์ ผู้แต่ง อ.ผุสดี กุฏอินทร์
หน่วยที่ 14. โครงการประชากรศึกษา ผู้แต่ง อ.สมหมาย วันสอน
หน่วยที่ 15. ปัญหาและข้อเสนอแนะในการบริหารโครงการ ผู้แต่ง อ.จำนง พรายแย้มแข อ.มนัส รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

21422 การสอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย เล่ม 1

350 บาท

21422 การสอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย (Teaching Characteristic And Habitual Development) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 14 พ.ศ.2556 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-974-610-623-8) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 14 พ.ศ.2547 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-974-610-717-4) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-974-642-486-8)
หน่วยที่ 1 เข้าใจเด็กประถมศึกษา ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาพรรณ สุวรรณศุข  
หน่วยที่ 2 หลักสูตรกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย ผู้แต่ง อาจารย์จันทนา ตั้งสุวรรณพานิช
หน่วยที่ 3 แผนการสอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย ผู้แต่ง อาจารย์จำเริญ โห้ไทย  
หน่วยที่ 4 หลักการสอนจริยศึกษา ผู้แต่ง ศาสตราจารย์สุมน อมรวิวัฒน์ รองศาสตราจารย์ ดร.ทิศนา แขมมณี   
หน่วยที่ 5 การจัดกิจกรรมการสอนจริยศึกษา ผู้แต่ง ศาสตราจารย์สุมน อมรวิวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพงษ์ จิตรระดับ
หน่วยที่ 6 หลักการสอนศิลปศึกษา ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลิศ อานันทนะ 
หน่วยที่ 7 การจัดกิจกรรมศิลปศึกษา ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลิศ อานันทนะ

21422 การสอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย เล่ม 2

400 บาท

21422 การสอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย (Teaching Characteristic And Habitual Development) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 14 พ.ศ.2556 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-974-610-623-8) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 14 พ.ศ.2547 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-974-610-717-4) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-974-642-486-8)
หน่วยที่ 8 หลักการสอนดนตรีและนาฏศิลป์ ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรวรรณ บรรจงศิลป อาจารย์ อาภรณ์ มนตรีศาสตร์
หน่วยที่ 9 การจัดกิจกรรมการสอนดนตรีและนาฏศิลป์ ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ บรรจงศิลป อาจารย์ อาภรณ์ มนตรีศาสตร์
หน่วยที่ 10 หลักการสอนพลศึกษา ผู้แต่ง อาจารย์ถาวร วิบูลศวินทร์
หน่วยที่ 11 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพลศึกษา ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริมาส ไทยวัฒนา  
หน่วยที่ 12 หลักการและการจัดกิจกรรมสร้างนิสัย ผู้แต่ง อาจารย์กิติพงษ์ เทียนตระกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลินจง อินทรัมพรรย์
หน่วยที่ 13 การวัดและประเมินผลกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรยุทธ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
หน่วยที่ 14 การเข้าใจและการแก้ไขพฤติกรรมที่เป็นปัญหา ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต
หน่วยที่ 15 บทบาทของครูต่อการสอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ทินา แขมมณี

21426 ประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาเด็กปฐมวัย เล่ม 1

400 บาท

21426 ประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาเด็กปฐมวัย (Professional Experience in Early Childhood Development) พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-161-658-8) เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-709-7) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-161-716-5)
หน่วยที่ 1 วิชาชีพการพัฒนาเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี หรดาล อาจารย์ ดร.กันตวรรณ มีสมสาร  
หน่วยที่ 2 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี ผลโยธิน
หน่วยที่ 3 การพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศวีร์ สายฟ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาริณี ตรีวรัญญู  
หน่วยที่ 4 การพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ยั่งยืน ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.รุ่งลาวัลย์ ละอำคา   
หน่วยที่ 5 การพัฒนาเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.ดารารัตน์ อุทัยพยัคฆ์
หน่วยที่ 6 ความสามารถทางการคิดของครูและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.พัชรา พุ่มพชาติ 
หน่วยที่ 7 ปัญหาเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราอาจารย์ ดร.ศิรประภา พฤทธิกุล
หน่วยที่ 8 จิตวิญญาณของผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.ชนิพรรณ จาติเสถียร

21426 ประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาเด็กปฐมวัย เล่ม 1

350 บาท

21426 ประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาเด็กปฐมวัย (Professional Experience in Early Childhood Development) พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-161-658-8) เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-709-7) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-161-716-5)
หน่วยที่ 9 คุณธรรม จรรยาบรรณ และมาตรฐานวิชาชีพ ผู้แต่ง อาจารย์ชนาสร นิ่มนวล
หน่วยที่ 10 การจัดสภาพแวดล้อมสำหรับเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.สุชนินธ์ บัณฑุนันทกุล
หน่วยที่ 11 การวิจัยทางการปฐมวัยศึกษา ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา ดวงแก้ว  
หน่วยที่ 12 การจัดการสารสนเทศและการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา มัคคสมัน
หน่วยที่ 13 ทักษะและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารสำหรับครูและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬารัตน์ ธรรมประทีป
หน่วยที่ 14 การทำงานร่วมกับผู้อื่น ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร
หน่วยที่ 15 การพัฒนาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม ผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ รองศาสตราจารย์ศรีธนา บุญญเศรษฐ์

22242 วิทยาศาสตร์ 2 (วิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี) เล่ม 1

400 บาท

22242 วิทยาศาสตร์ 2 (Science 2) พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2550 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9789746142182 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2550 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 9789746142199 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789749758397
หน่วยที่ 1. พัฒนาการทางการวิทยาศาสตร์ ผู้แต่ง ศ.วิชัย หโยดม 
หน่วยที่ 2. ระบบสุริยะและดาวฤกษ์ ผู้แต่ง อ.นิพนธ์ ทรายเพชร
หน่วยที่ 3. ดาราศาสตร์สังเกตการณ์ ผู้แต่ง ผศ.ประยูร ร่มโพธิ์ อ.นิพนธ์ ทรายเพชร 
หน่วยที่ 4. มนุษย์และอวกาศ ผู้แต่ง ผศ.ประยูร ร่มโพธิ์ 
หน่วยที่ 5. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ผู้แต่ง อ.ดร.วรเดช จันทรสร
หน่วยที่ 6. อุตสาหกรรมการเกษตร ผู้แต่ง ศ.อมร ภูมิรัตน รศ.ดร.มรกต ตันติเจริญ
หน่วยที่ 7. การขนส่ง ผู้แต่ง อ.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์
หน่วยที่ 8. นวัตกรรมทางวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้แต่ง รศ.ดร.มรกต ตันติเจริญ อ.ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร อ.ดร.ไพรัช ธัชยะพงษ์

22242 วิทยาศาสตร์ 2 (วิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี) เล่ม 1

350 บาท

22242 วิทยาศาสตร์ 2 (Science 2) พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2550 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9789746142182 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2550 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 9789746142199 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN9789749758397
หน่วยที่ 9. เสียงและเครื่องเสียง ผู้แต่ง อ.ปัทมาพร เย็นบำรุง
หน่วยที่ 10. แสงและทัศนูปกรณ์ ผู้แต่ง ผศ.วันชัย ศิริชนะ
หน่วยที่ 11. น้ำ ผู้แต่ง ผศ.ดร.พิชิต โตสุโขวงศ์ อ.บุญชนะ กลั่นคำสอน
หน่วยที่ 12. สมุทรศาสตร์เบื้องต้น ผู้แต่ง รศ.ดร.ธรรมนูญ โรจนะบุรานนท์
หน่วยที่ 13. ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน รศ.ดร.มรกต ตันติเจริญ
หน่วยที่ 14. ประชากรศาสตร์ และสมดุลธรรมชาติ ผู้แต่ง รศ.ดร.วิฑูรย์ ไวยนันท์
หน่วยที่ 15. มลพิษทางสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง อ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช

22304 การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา เล่ม 1

250 บาท

22304 การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา (Guidance in Secondary Education) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2529 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2543 ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-161-690-8) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-161-706-6) เล่ม 3 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563  (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-161-725-7) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-161-726-4)
หน่วยที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.รัญจวน คำวชิรพิทักษ์
หน่วยที่ 2 จิตวิทยากับการแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.ลัดดาวรรณ ณ ระนอง
หน่วยที่ 3 การบริหารงานแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา ผู้แต่ง ผศ.ดร.วัลภา สบายยิ่ง
หน่วยที่ 4 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา ผู้แต่ง ผศ.ดร.พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์
หน่วยที่ 5 บริการศึกษาข้อมูลนักเรียนในงานแนะแนวระดับมัธยมศึกษา ผู้แต่ง อ.ดร.รับขวัญ ภูษาแก้ว

22304 การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา เล่ม 2

250 บาท

22304 การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา (Guidance in Secondary Education) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2529 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2543 ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-161-690-8) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-161-706-6) เล่ม 3 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563  (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-161-725-7) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-161-726-4)
หน่วยที่ 6 บริการสนเทศในงานแนะแนวระดับมัธยมศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.นิธิพัฒน์ เมฆขจร
หน่วยที่ 7 บริการปรึกษาในงานแนะแนวระดับมัธยมศึกษา ผู้แต่ง รศ.พ.ต.ท.ญ.ดร. สุขอรุณ วงษ์ทิม
หน่วยที่ 8 บริการจัดการวางตัวบุคคลในงานแนะแนวระดับมัธยมศึกษา ผู้แต่ง อ.วราภรณ์ หงษ์ดิลกกุล
หน่วยที่ 9 บริการติดตามและประเมินผลในงานแนะแนวระดับมัธยมศึกษา ผู้แต่ง ผศ.เจษฎา บุญมาโฮม
หน่วยที่ 10 เครื่องมือที่ใช้ในการแนะแนวนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.ปรีชา วิหคโต

22304 การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา เล่ม 3

250 บาท

22304 การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา (Guidance in Secondary Education) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2529 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2543 ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-161-690-8) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-161-706-6) เล่ม 3 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563  (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-161-725-7) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-161-726-4)
หน่วยที่ 11 การศึกษานักเรียนเป็นรายกรณีในงานแนะแนวระดับมัธยมศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.เรียม ศรีทอง
หน่วยที่ 12 การจัดกิจกรรมแนะแนวในคาบเรียนระดับมัธยมศึกษา ผู้แต่ง อ.วิภา เกตุเทพา
หน่วยที่ 13 การวิจัยด้านการแนะแนวระดับมัธยมศึกษา ผู้แต่ง อ.ดร.จิระสุข สุขสวัสดิ์
หน่วยที่ 14 เครือข่ายการแนะแนวในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.นิรนาท แสนสา
หน่วยที่ 15 การพัฒนางานแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา ผู้แต่ง ศ.ดร.ศุภวดี บุญญวงศ์

22434 จริยศึกษา เล่ม 1

400 บาท

22434 จริยศึกษา (Moral Education) พิมพ์ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2554 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400บาท ISBN 9789746138451พิมพ์ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2554 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาทISBN 9789746138468
หน่วยที่ 1. พัฒนาการของจริยศึกษา ผู้แต่ง อ.ดร.โกวิท ประวาลพฤกษ์ อ.ภณิดา คูสกุล
หน่วยที่ 2. ค่านิยมเพื่อชีวิตและสังคมไทย ผู้แต่ง อ.ดร.วีระ บำรุงรักษ์
หน่วยที่ 3. จริยธรรมตามแนวคิด ผู้แต่ง อ.ดร.สุวรรณา วงศ์ไวศยวรรณ
หน่วยที่ 4. ทฤษฎีทางจิตวิทยาเกี่ยวกับจริยธรรม ผู้แต่ง ผศ.ดร.ธีระพร อุวรรณโณ
หน่วยที่ 5. จริยธรรมกับการพัฒนาประเทศ ผู้แต่ง รศ.ดร.บรรพต วีระสัย 
หน่วยที่ 6. จริยธรรมศึกษากับเยาวชนของชาติ ผู้แต่ง อ.ภณิดา คูสกุล อ.สมพร เทพสิทธา
หน่วยที่ 7. การพัฒนาจริยธรรม : การปรับพฤติกรรม ผู้แต่ง ผศ.ดร.สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต
หน่วยที่ 8. การพัฒนาจริยธรรม : การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม ผู้แต่ง รศ.ดร.สิริวรรณ ศรีพหล

22434 จริยศึกษา เล่ม 2

350 บาท

22434 จริยศึกษา (Moral Education) พิมพ์ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2554 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400บาท ISBN 9789746138451พิมพ์ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2554 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาทISBN 9789746138468
หน่วยที่ 9. การพัฒนาจริยธรรม : การทำความกระจ่างในค่านิยม ผู้แต่ง รศ.ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์
หน่วยที่ 10. การพัฒนาจริยธรรม : การสอนเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ ผู้แต่ง อ.ดร.โกวิท ประวาลพฤกษ์
หน่วยที่ 11. โรงเรียนประถมศึกษากับการพัฒนาจริยธรรม ผู้แต่ง ศ.สุมน อมรวิวัฒน์ ผศ.สมพงษ์ จิตระดับ
หน่วยที่ 12. โรงเรียนมัธยมศึกษากับการพัฒนาจริยธรรม ผู้แต่ง อ.ภณิดา คูสกุล
หน่วยที่ 13. การประเมินจริยธรรมโดยใช้เครื่องมือมาตรฐาน ผู้แต่ง อ.ดร.วัลลภ กันทรัพย์ อ.ไทย ทิพย์สุวรรณ
หน่วยที่ 14. การประเมินจริยธรรมโดยใช้เครื่องมือที่ครูสร้าง ผู้แต่ง อ.ดร.กมล ภู่ประเสริฐ
หน่วยที่ 15. การวิจัยเกี่ยวกับจริยธรรมศึกษา ผู้แต่ง อ.ธำรง ชูทัพ

23304 โรงเรียนกับชุมชน เล่ม 1

350 บาท

23304 โรงเรียนกับชุมชน (School and Community) พิมพ์ครั้งที่ 26 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN9789746102094 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746102643 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท 9789746431781
หน่วยที่ 1. แนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ผู้แต่ง รศ.ดร.สุภรณ์ ศรีพหล
หน่วยที่ 2. บทบาทของโรงเรียนต่อชุมชน ผู้แต่ง รศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์
หน่วยที่ 3. บทบาทของชุมชนต่อโรงเรียน ผู้แต่ง รศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์
หน่วยที่ 4. ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในประเทศไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.ปรีชา คัมภีร์ปกรณ์
หน่วยที่ 5. แนวความคิดทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน ผู้แต่ง อ.ดร.สนานจิตร สุคนธทรัพย์
หน่วยที่ 6. การพัฒนาชุมชนในประเทศไทย ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุนทร โคตรบรรเทา
หน่วยที่ 7. การพัฒนาชนบทโดยวิธีผสมผสาน ผู้แต่ง รศ.ดร.ปรีชา คัมภีรปกรณ์ อ.ดร.รุ่ง แก้วดง

23304 โรงเรียนกับชุมชน เล่ม 2

400 บาท

23304 โรงเรียนกับชุมชน (School and Community) พิมพ์ครั้งที่ 25 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN9789746102094 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746102643 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท 9789746431781หน่วยที่ 8. บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารการศึกษาในสังคมไทย ผู้แต่ง อ.สิริ เทศประสิทธิ์
หน่วยที่ 9. บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารการศึกษาในการพัฒนาชุมชน ผู้แต่ง อ.สิริ เทศประสิทธิ์
หน่วยที่ 10. แนวคิดและปัญหาเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ผู้แต่ง ผศ.ดร.อุทัย บุญประเสริฐ
หน่วยที่ 11. ความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานระดับท้องถิ่น ผู้แต่ง อ.ดร.สนานจิตร สุคนธทรัพย์
หน่วยที่ 12. การประชาสัมพันธ์โรงเรียน ผู้แต่ง รศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ผศ.วิจิตร ภักดีรัตน์ อ.นภาภรณ์ อัจฉริยะกุล
หน่วยที่ 13. การใช้แหล่งทรัพยากรของท้องถิ่นในการพัฒนาโรงเรียน ผู้แต่ง ผศ.ดร.อุทัย บุญประเสริฐ
หน่วยที่ 14. โรงเรียนชุมชนกับการพัฒนา ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุนทร โคตรบรรเทา รศ.ดร.ปรีชา คัมภีรปกรณ์ อ.ดร.สนานจิตร สุคนธทรัพย์
หน่วยที่ 15. การศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบของความร่วมมือ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ปรีชา คัมภีรปกรณ์

24401 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการวัดและประเมินผลการศึกษา เล่ม 1

350 บาท

24401 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการวัดและประเมินผลการศึกษา (Fundamental Psychology and Sociology for Education Measurement and Evaluation) พิมพ์ครั้งที่ 14 พ.ศ. 25559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789746135481 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746135788 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789749757864
หน่วยที่ 1. จิตวิทยาพื้นฐานและสังคมวิทยาพื้นฐานกับการวัดและประเมินผลการศึกษา ผู้แต่ง ศ.ดร.จรรยา สุวรรณทัต
หน่วยที่ 2. พัฒนาการของผู้เรียนกับการวัดและประเมินผลการศึกษา ผู้แต่ง ศ.ดร.จรรยา สุวรรณทัต
หน่วยที่ 3. การเรียนรู้ของผู้เรียนกับการวัดและประเมินผลการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี 
หน่วยที่ 4. สติปัญญา ความถนัด และการคิดกับการวัดและประเมินผลการศึกษา ผู้แต่ง ศ.ดร.สำเริง บุญเรืองรัตน์
หน่วยที่ 5. การรับรู้และอัตโนทัศน์กับการวัดและประเมินผลการศึกษา ผู้แต่ง อ.ดร.รัญจวน คำชิรวพิทักษ์ 
หน่วยที่ 6. แรงจูงใจและความต้องการกับการวัดและประเมินผลการศึกษา ผู้แต่ง ผศ.ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล
หน่วยที่ 7. ทัศนคติ ความเชื่อ ความสนใจ ค่านิยม และจริยธรรมกับการวัดและประเมินผลการศึกษา ผู้แต่ง ศ.ดร.อุทมพร  จามรมาน

24401 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการวัดและประเมินผลการศึกษา เล่ม 2

400 บาท

24401 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการวัดและประเมินผลการศึกษา (Fundamental Psychology and Sociology for Education Measurement and Evaluation) พิมพ์ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789746135481 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746135788 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789749757864
หน่วยที่ 8. การปรับตัวของผู้เรียนกับการวัดและประเมินผลการศึกษา ผู้แต่ง รศ.วัชรี ทรัพย์มี ผศ.ดร.สุวิมล ว่องวาณิช
หน่วยที่ 9. บุคลิกภาพของผู้เรียนและผู้สอนกับการวัดและประเมินผลการศึกษา ผู้เรียน อ.ดร.รัญจวน คำวชิรพิทักษ์
หน่วยที่ 10. การเปลี่ยนแปลงในสังคมกับพฤติกรรมของผู้เรียน ผู้แต่ง รศ.ปฬาณี ฐิติวัฒนา
หน่วยที่ 11. มนุษยสัมพันธ์และสภาพแวดล้อมในโรงเรียนกับการวัดประเมินผลการศึกษา ผู้แต่ง ผศ.ทัศนีย์
ชาติไทย
หน่วยที่ 12. ทฤษฎีและวิธีการวัดด้านพุทธิพิสัย ผู้แต่ง ศ.ดร.สำเริง บุญเรืองรัตน์
หน่วยที่ 13. ทฤษฎีและวิธีการวัดด้านเจตพิสัย ผู้แต่ง รศ.ดร.วินัย รังสินันท์ฅ
หน่วยที่ 14. ทฤษฎีและวิธีการวัดด้านทักษะพิสัย ผู้แต่ง รศ.ดร.วินัย รังสินันท์
หน่วยที่ 15. ผลการวิจัยจิตวิทยาและสังคมวิทยากับการวัดและประเมินผลการศึกษา ผู้แต่ง ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน

24402 การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เล่ม 1

350 บาท

24402 การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Development Of Achievement Test) พิมพ์ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2553เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789746137256 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746137515 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789749757819
หน่วยที่ 1. หลักการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้แต่ง ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน
หน่วยที่ 2. ลักษณะของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้แต่ง ศ.อุทุมพร จามรมาน
หน่วยที่ 3. ทฤษฎีการทดสอบ ผู้แต่ง รศ.ศิริชัย กาญจนวาสี
หน่วยที่ 4. เครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้แต่ง ผศ.เพ็ญศรี ทิพย์สุวรรณกุล
หน่วยที่ 5. ลักษณะเครื่องมือวัดผลที่ดี ผู้แต่ง รศ.ดร.ไพศาล หวังพานิช ผศ.ดร.กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล ผศ.ดร.บุญศรี พรหมมานุพันธุ์
หน่วยที่ 6. ลักษณะข้อคำถามที่ดี ผู้แต่ง รศ.ดร.ไพศาล หวังพานิช ผศ.ดร.บุญศรี พรหมมาพันธุ์
หน่วยที่ 7. การวางแผนสร้างเครื่องมือ ผู้แต่ง ผศ.ดร.กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล

24402 การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เล่ม 2

400 บาท

24402 การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Development Of Achievement Test) พิมพ์ครั้งที่ 12 พ.ศ.2553 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789746137256 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746137515 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789749757819
หน่วยที่ 8. การสร้างเครื่องมือวัดผลด้านพุทธิพิสัย ผู้แต่ง อ.ดร.พรทิพย์ ไชยโส
หน่วยที่ 9. การตรวจสอบและพัฒนาเครื่องมือวัดผลด้านพุทธิพิสัย ผู้แต่ง อ.ดร.พรทิพย์ ไชยโส
หน่วยที่ 10. การสร้างเครื่องมือวัดผลด้านเจตพิสัย ผู้แต่ง รศ.ดร.สมบูรณ์ ชิตพงษ์
หน่วยที่ 11. การตรวจสอบและพัฒนาเครื่องมือวัดผลด้านเจตพิสัย ผู้แต่ง รศ.ดร.สมบูรณ์ ชิตพงษ์
หน่วยที่ 12. การสร้างเครื่องมือวัดผลด้านทักษะพิสัย ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุวิมล ว่องวาณิช
หน่วยที่ 13. การตรวจสอบและพัฒนาเครื่องมือวัดผลด้านทักษะพิสัย ผู้แต่ง ผศ.ดร.วิมล ว่องวาณิช
หน่วยที่ 14. แบบทดสอบมาตรฐาน ผู้แต่ง ผศ.ดร.บุญศรี พรหมมาพันธุ์
หน่วยที่ 15. การนำผลการวัดไปใช้ ผู้แต่ง รศ.ดร.วินัย รังสินันท์ ผศ.ดร.บุญศรี พรหมมาพันธุ์

24406 การบริหารและการจัดการ การวัดและประเมินผลการศึกษา เล่ม 1

350 บาท

24406 การบริหารและการจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษา (Administration and Management for Educational Measurement and Evaluation) พิมพ์ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789746138017 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746138024 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789749757871
หน่วยที่ 1. ขอบข่ายการบริหารและการจัดการเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการศึกษา ผู้แต่ง อ.ดร.กมล  ภู่ประเสริฐ อ.ดร.สุจิตรา  ศรีนวล อ.ลำดวน  เรือนรื่น

หน่วยที่ 2. ผู้บริหารและครูกับงานการวัดและประเมินผลการศึกษา ผู้แต่ง อ.ดร.กมล ภู่ประเสริฐ อ.ดร.สุจินดา ผ่องอักษร อ.ทิวัตถ์ มณีโชติ
หน่วยที่ 3. สภาพการวัดและประเมินผลการศึกษาในโรงเรียน ผู้แต่ง อ.เสรี ลาชโรจน์
 
หน่วยที่ 4. ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษาในโรงเรียน ผู้แต่ง อ.เสรี ลาชโรจน์
หน่วยที่ 5. การวางแผนการวัดและประเมินผลการศึกษา ผู้แต่ง ผศ.ดร.กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล
หน่วยที่ 6. การรายงานผลการเรียนการสอนในการวัดและประเมินผลการศึกษา ผู้แต่ง ผศ.ดร.ประพนธ์ เจียรกุล
หน่วยที่ 7. เทคนิคการจัดระบบคลังข้อสอบ ผู้แต่ง ผศ.ดร.กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล

24406 การบริหารและการจัดการ การวัดและประเมินผลการศึกษา เล่ม 2

400 บาท

24406 การบริหารและการจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษา (Administration and Management for Educational Measurement and Evaluation) พิมพ์ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789746138017 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746138024 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789749757871
หน่วยที่ 8. การจัดระบบสารสนเทศงานการวัดและประเมินผลการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.วินัย รังสินันท์
หน่วยที่ 9. การพัฒนาบุคลากรด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา ผู้แต่ง ผศ.พิศเพลิน เขียวหวาน อ.อมรรัตน์  ภิญโญอนันตพงษ์
หน่วยที่ 10. การนิเทศและประสานงานการวัดและประเมินผลการศึกษา ผู้แต่ง อ.ดร.กานดา  นาคะเวช
หน่วยที่ 11. เทคนิคการสำรวจความต้องการของโรงเรียนจากชุมชน ผู้แต่ง ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน
หน่วยที่ 12. เทคนิคการประเมินโครงการและการปฏิบัติงานในโครงการ ผู้แต่ง อ. กาญจนา วัธนสุนทร
หน่วยที่ 13. การใช้ผลการประเมินทางการศึกษาและผลการสำรวจความต้องการในการวางแผนพัฒนาหลักสูตร ผู้แต่ง ผศ.ดร.บุญศรี  พรหมมาพันธุ์
หน่วยที่ 14. การใช้ผลการประเมินทางการศึกษาและผลการสำรวจความต้องการในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุนันท์ ศลโกสุม
หน่วยที่ 15. แนวโน้มของการบริหารและการจัดการเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา ผู้แต่ง ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน 

24407 ประสบการณ์วิชาชีพ การวัดและประเมินผลการศึกษา เล่ม 1

400 บาท

24407 ประสบการณ์วิชาชีพการวัดและประเมินผลการศึกษา (Professional Experience in Educational Measurement and Evaluation) พิมพ์ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9789746138055 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9789746138062 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789749757871
หน่วยที่ 1. วิชาชีพการวัดและประเมินผลการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.สวัสดิ์ ประทุมราช
หน่วยที่ 2. การบริหารงานการวัดและประเมินผลในโรงเรียน ผู้แต่ง อ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์
หน่วยที่ 3. กลยุทธ์การวิเคราะห์งานด้านการวัดปละประเมินผลการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.วินัย รังสินันท์
หน่วยที 4. การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลด้านพุทธิพิสัย ผู้แต่ง รศ.ดร.เตือนใจ เกตุษา
หน่วยที่ 5. การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลด้านเจตพิสัย ผู้แต่ง ผศ.บุญศรี พรหมมาพันธุ์
หน่วยที่ 6. การพัฒนาเครื่องมือและประเมินผลด้านทักษพิสัย ผู้แต่ง รศ.ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล
หน่วยที่ 7. การจัดระบบคลังข้อสอบในโรงเรียน ผู้แต่ง รศ.ดร.โชติ เพชรชื่น
หน่วยที่ 8. เทคนิคการประเมินผลการสอน ผู้แต่ง รศ.ดร.เตือนใจ เกตุษา

24407 ประสบการณ์วิชาชีพ การวัดและประเมินผลการศึกษา เล่ม 2

350 บาท

24407 ประสบการณ์วิชาชีพการวัดและประเมินผลการศึกษา (Professional Experience in Educational Measurement and Evaluation) พิมพ์ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9789746138055 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9789746138062 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789749757871
หน่วยที่ 9. เทคนิคการประเมินโครงการทางการศึกษา ผู้แต่ง ผศ.ดร.บุญศรี พรหมมาพันธุ์ อ.กาญจนา วัธนสุนทร
หน่วยที่ 10. เทคนิคการรายงานผลการเรียนการสอน ผู้แต่ง อ.นวลเสน่ห์ วงศ์เชิดธรรม
หน่วยที่ 11. การใช้ผลการประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน ผู้แต่ง รศ.ดร.โชติ เพชรชื่น อ.นวลเสน่ห์ วงศ์เชิดธรรม
หน่วยที่ 12. การนิเทศงานการวัดและประเมินผลในโรงเรียน ผู้แต่ง อ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์
หน่วยที่ 13. แนวทางการพัฒนางานด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.สวัสดิ์ ประทุมราช
หน่วยที่ 14. กระบวนการกลุ่มและการทํางานเป็นคณะ ผู้แต่ง รศ.ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร รศ.ดร.ประดินันท์ อุปรมัย อ.ประมวญ บุณยะโหตระ
หน่วยที่ 15. การพัฒนาภาวะผู้นํา ผู้แต่ง ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รศ.ดร.สวนิต ยมาภัย รศ.นภาลัย สุวรรณธาดา รศ.สมพิศ คูศรีพิทักษ์ รศ.ธรรมรส โชติกุญชร อ.ประวีณ ณ นคร

24411 การพัฒนาเครื่องมือด้านพุทธิพิสัย เล่ม 1

350 บาท

24411 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย (Development of Cognitive Measurements Instruments) เล่ม 1พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165053655 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2555 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165054249
หน่วยที่ 1. การวัดและประเมินผลด้านพุทธิพิสัย : ผศ.ดร.รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์
หน่วยที่ 2. ทฤษฎีการทดสอบ : อ.ดร.สังวรณ์ งัดกระโทก
หน่วยที่ 3. ประเภทของเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย: ผศ.ดร.อมรรัตน์ ภิญโญอนันตพงษ์
หน่วยที่ 4. การวางแผนสร้างเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย : รศ.ดร.สมคิด พรมจุ้ย
หน่วยที่ 5. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย : รศ.ดร.วรรณ์ดี แสงประทีปทอง
หน่วยที่ 6. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน: รศ.ดร.บุญศรี พรหมมา
พันธุ์
หน่วยที่ 7. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบวินิจฉัย : รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์

24411 การพัฒนาเครื่องมือด้านพุทธิพิสัย เล่ม 2

400 บาท

24411 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย (Development of Cognitive Measurements Instruments) เล่ม 1พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165053655 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2555 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165054249
หน่วยที่ 8. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพแบบวัดเชาวน์ปัญญา : รศ.ดร.วรรณี แกมเกตุ, ผศ.ดร.ณัฎฐภรณ์ หลาวทอง
หน่วยที่ 9. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพแบบวัดความถนัด : รศ.ดร.กานดา พูนลาภทวี
หน่วยที่ 10. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพแบบวัดความถนัดในการอ่านและการเขียน : ผศ.ดร.อมรรัตน์  ภิญโญอนันตพงษ์
หน่วยที่ 11. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพแบบวัดความสามารถในการคิด : อ.ดร.นลินี ณ นคร
หน่วยที่ 12. การประเมินตามสภาพจริง : รศ.ดร.กาญจนา วัธนสุนทร
หน่วยที่ 13. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบมาตรฐาน : อ.ดร.สุนิสา จุ้ยม่วงศรี
หน่วยที่ 14. การจัดทำคลังข้อสอบ : อ.ดร.สุนิสา จุ้ยม่วงศรี
หน่วยที่ 15. การรายงานผลและการใช้ผลการวัดด้านพุทธิพิสัย : ผศ.ดร.รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์

24412 การพัฒนาเครื่องมือด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย เล่ม 1

400 บาท

24412 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย (Development of Effective and Psychomotor Instruments) พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786165055956 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786165057745
หน่วยที่ 1. เจตพิสัยและทักษะพิสัยในกระบวนการจัดการศึกษา ผู้แต่ง อ.ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ
หน่วยที่ 2. ลำดับขั้นของเจตพิสัยและทักษะพิสัย ผู้แต่ง อ.ดร.สังวรณ์ งัดกระโทก 

หน่วยที่ 3. ทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างมาตรวัดเจตพิสัยและทักษะพิสัย ผู้แต่ง อ.ดร.สังวรณ์ งัดกระโทก
หน่วยที่ 4 เครื่องมือวัดด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย ผู้แต่ง ผศ.เกียรติภูมิ ชูเกียรติศิริ
หน่วยที่ 5. การวางแผนสร้างเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัย ผู้แต่ง อ.ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป
หน่วยที่ 6. การพัฒนาแบบวัดความสนใจ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง
หน่วยที่ 7. การพัฒนาแบบวัดความพึงพอใจ ผู้แต่ง รศ.ดร.บุญศรี พรหมมาพันธุ์
หน่วยที่ 8. การพัฒนาแบบวัดเจตคติ ผู้แต่ง รศ.ดร.วรรณ์ดี แสงประทีปทอง

24412 การพัฒนาเครื่องมือด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย เล่ม 2

350 บาท

24412 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย (Development of Effective and Psychomotor Instruments) พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ.2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786165055956 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786165057745
หน่วยที่ 9. การพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะ ผู้แต่ง ผศ.ศศิธร ชุตินันทกุล
หน่วยที่ 10. การพัฒนาแบบวัดจิตใจและอารมณ์ ผู้แต่ง อ.ดร.นลินี ณ นคร
หน่วยที่ 11.การวางแผนการสร้างเครื่องมือวัดด้านทักษะพิสัย ผู้แต่ง ผศ.ดร.กมลวรรณ ตังธนกานนท์
หน่วยที่ 12. การพัฒนาแบบวัดทักษะปฏิบัติ ผู้แต่ง ศ.ดร.สุวิมล ว่องวาณิช
หน่วยที่ 13. การพัฒนาแบบวัดการปฏิบัติงาน ผู้แต่ง รศ.ดร.สมคิด พรมจุ้ย
หน่วยที่ 14. การพัฒนาเครื่องมือวัดสมรรถนะทางกาย ผู้แต่ง อ.ดร.สังวรณ์ งัดกระโทก
หน่วยที่ 15. การใช้เครื่องมือวัดและผลการวัดด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย ผู้แต่ง รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์

24413 การประเมินโครงการ เล่ม 1

350 บาท

24413 การประเมินโครงการ (Project Evaluation) พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165057295 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165057301 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165057028 

หน่วยที่ 1. แนวคิดเกี่ยวกับแผนงานและโครงการ : อาจารย์ ดร.สมบัติ  สุวรรณพิทักษ์
หน่วยที่ 2. การพัฒนาแผนงานและโครงการ : อาจารย์ ดร.สมบัติ  สุวรรณพิทักษ์,อาจารย์สุรชัย  คุ้มสมบัติ
หน่วยที่ 3. แนวคิดและกระบวนการประเมินโครงการ:อาจารย์ นาวาตรี ดร.พงษ์เทพ  จิระโร
หน่วยที่ 4. การวิเคราะห์โครงการ ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.นลินี  ณ นคร
หน่วยที่ 5. รูปแบบการประเมินโครงการ ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิวัตถ์  มณีโชติ
หน่วยที่ 6. การออกแบบการประเมินโครงการ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์  ชาติไทย
หน่วยที่ 7. การกำหนดวัตถุประสงค์ ตัวบงชี้ และเกณฑ์ในการประเมินโครงการ: อาจารย์นาวาตรี ดร.พงศ์เทพ  จิระโร

24413 การประเมินโครงการ เล่ม 2

400 บาท

24413 การประเมินโครงการ (Project Evaluation) พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165057295 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165057301 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165057028
หน่วยที่ 8. การกำหนดตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลสำคัญในการประเมินโครงการ: รองศาสตราจารย์สุจิตรา หังสพฤกษ์
หน่วยที่ 9. การเขียนโครงการประเมิน รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด พรมจุ้ย
หน่วยที่ 10.การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ:อาจารย์ ดร.สุนิสา จุ้ยม่วงศรี
หน่วยที่ 11. การเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินโครงการ:รองศาสตราจารย์สุจิตรา หังสพฤกษ์
หน่วยที่ 12. การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอผลการประเมินโครงการ:รองศาสตราจารย์ ดร.กานดา พูนลาภทวี
หน่วยที่ 13. การเขียนรายงานการประเมินโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิวัตถ์ มณีโชติ
หน่วยที่ 14. เทคนิคการประเมินโครงการ : รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล วิจิตรวรรณา
หน่วยที่ 15. การใช้ผลการประเมินโครงการ : รองศาสตราจารย์ ดร.สุพักตร์ พิบูลย์        

24414 การประเมินหลักสูตร เล่ม 1

400 บาท

24414 การประเมินหลักสูตร (Curriculum Evaluation) พิมพ์ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786165054652 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786165055246 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165055352
หน่วยที่ 1. แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร ผู้แต่ง อ.ดร.ทิพย์อนงค์ เลื่อนพุควัฒน์
หน่วยที่ 2. แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร ผู้แต่ง รศ.ดร.ศักดิ์ศรี ปาณะกุล

หน่วยที่ 3. รูปแบบการประเมินหลักสูตร ผู้แต่ง รศ.ดร.กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล
หน่วยที่ 4.การวางแผนเพื่อการประเมินหลักสูตร ผู้แต่ง ผศ.ศศิธร ชุตินันทกุล
หน่วยที่ 5. การวิเคราะห์หลักสูตร การกำหนดตัวชี้วัด และเกณฑ์ในการประเมินหลักสูตร ผู้แต่ง อ.สังวรณ์ งัดกระโทก
หน่วยที่ 6. การพัฒนาเครื่องมือในการประเมินหลักสูตร ผู้แต่ง รศ.นวลเสน่ห์ วงศ์เชิดธรรม
หน่วยที่ 7. การวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอผลการประเมินหลักสูตร ผู้แต่ง รศ.ดร.บุญศรี พรหมมาพันธุ์
หน่วยที่ 8. การเขียนรายงานการประเมินและการใช้ผลการประเมินหลักสูตร ผู้แต่ง รศ.นวลเสน่ห์ วงศ์เชิดธรรม

24414 การประเมินหลักสูตร เล่ม 2

350 บาท

24414 การประเมินหลักสูตร (Curriculum Evaluation) พิมพ์ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786165054652 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786165055246 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165055352
หน่วยที่ 9. การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา ผู้แต่ง ผศ.ดร.อมรรัตน์ ภิญโญอนันตพงษ์
หน่วยที่ 10. การประเมินหลักสูตรรายวิชา ผู้แต่ง อ.ดร.ลาวัลย์ รักสัตย์
หน่วยที่ 11.การประเมินหลักสูตรท้องถิ่น ผู้แต่ง อ.ดร.นลินี ณ นคร
หน่วยที่ 12. การประเมินหลักสูตรฝึกอบรม ผู้แต่ง รศ.ดร.ศักดิ์ศรี ปาณะกุล
หน่วยที่ 13.การประเมินการนำหลักสูตรไปใช้ ผู้แต่ง อ.ดร.สุนิสา จุ้ยม่วงศรี
หน่วยที่ 14. การติดตามและการประเมินผลกระทบหลักสูตร ผู้แต่ง รศ.ดร.สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล
หน่วยที่ 15. การปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตร ผู้แต่ง อ.ดร.ลาวัลย์ รักสัตย์

24415 การวัดและประเมินอิงมาตรฐานการเรียนรู้ เล่ม 1

400 บาท

24415 การวัดและประเมินอิงมาตรฐานการเรียนรู้ (Standard –based Measurement and Evaluation) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161601317 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161601324 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท 
หน่วยที่ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบอิงมาตรฐานการเรียนรู้ ผู้แต่ง อ.ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ
หน่วยที่ 2. หลักสูตรอิงมาตรฐานการเรียนรู้ ผู้แต่ง อ.ดร.สังวรณ์ งัดกระโทก
หน่วยที่ 3. แนวคิดเกี่ยวกับการวัดและประเมินอิงมาตรฐานการเรียนรู้ ผู้แต่ง ผศ.ศศิธร ชุตินันทกุล
หน่วยที่ 4. การกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ ผู้แต่ง อ.ดร.นลินี ณ นคร
หน่วยที่ 5. การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ผู้แต่ง อ.ธนิยา เยาดำ
หน่วยที่ 6. การวัดความสอดคล้องของมาตรฐานการเรียนรู้กับการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน ผู้แต่ง อ.ดร.สังวรณ์ งัดกระโทก
หน่วยที่ 7. การออกแบบการวัดและประเมินอิงมาตรฐานการเรียนรู้ระดับหลักสูตร ผู้แต่ง รศ.ดร.สิริรัตน์ วิภาสศิลป์ 
หน่วยที่ 8. การออกแบบการวัดและประเมินอิงมาตรฐานการเรียนรู้ระดับรายวิชา ผู้แต่ง อ.ดร.สมพงษ์ ปั้นหุ่น

24415 การวัดและประเมินอิงมาตรฐานการเรียนรู้ เล่ม 2

350 บาท

24415 การวัดและประเมินอิงมาตรฐานการเรียนรู้ (Standard –based Measurement and Evaluation) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161601317 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161601324 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท
หน่วยที่ 9. เครื่องมือวัดและประเมิ นมาตรฐานการเรียนรู้ ผู้แต่ง อ.ดร.ภิรดี วัชรสินธุ์
หน่วยที่ 10. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มความรู้ การคิด ผู้แต่ง รศ.ดร.บุญศรี พรหมมาพันธุ์
หน่วยที่ 11. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มคุณลักษณะ ผู้แต่ง รศ.ดร.วรรณ์ดี แสงประทีปทอง
หน่วยที่ 12. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มทักษะ ผู้แต่ง รศ.ดร.สมคิด พรมจุ้ย
หน่วยที่ 13. การกำหนดเกณฑ์การประเมินอิงมาตรฐานการเรียนรู้ ผู้แต่ง อ.ดร.สังวร งัดกระโทก
หน่วยที่ 14. การตรวจสอบความเชื่อถือได้ของผลการวัดและประเมินอิงมาตรฐานการเรียนรู้ ผู้แต่ง อ.ดร.สังวรณ์ งัดกระโทก
หน่วยที่ 15. การรายงานและการใช้ผลการประเมินมาตรฐานการเรียนรู้ ผู้แต่ง รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์

25301 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนว เล่ม 1

350 บาท

25301 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนว (Fundamental Psychology and Sociology for Guidance) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2556 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ.2562  เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-160-490-5) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-160-499-8) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN978-616-160-511-7)
หน่วยที่ 1 จิตวิทยาและสังคมวิทยากับการแนะแนว ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ช่อลัดดา ขวัญเมือง
หน่วยที่ 2 พัฒนาการมนุษย์กับการแนะแนว ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.รัญจวน คำวชิรพิทักษ์
หน่วยที่ 3 การรับรู้ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ลิขิต กาญจนาภรณ์
หน่วยที่ 4 อัตมโนทัศน์ ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันตำรวจโทหญิง ดร.สุขอรุณ วงษ์ทิม  
หน่วยที่ 5 บุคลิกภาพ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วิหคโต
หน่วยที่ 6 แรงจูงใจ ความต้องการ และแรงขับ ผู้แต่ง ผู้ช่วยรองศาสตราจารย์ ดร.นิธิพัฒน์ เมฆขจร 
หน่วยที่ 7 สติปัญญาและการรู้คิด ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.รัญจวน คำวชิรพิทักษ์

25301 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนว เล่ม 2

400 บาท

25301 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนว (Fundamental Psychology and Sociology for Guidance) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2556 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ.2562  เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-160-490-5) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-160-499-8) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN978-616-160-511-7)
หน่วยที่ 8 ความเชื่อและค่านิยม ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพร อุวรรณโณ
หน่วยที่ 9 เจตคติ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพร อุวรรณโณ
หน่วยที่ 10 มนุษย์สัมพันธ์และกระบวนการกลุ่ม ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ลิขิต กาญจนาภรณ์
หน่วยที่ 11 สังคมกับพฤติกรรมของคนในสังคม ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.นิรนาท แสนสา  
หน่วยที่ 12 พฤติกรรมเบี่ยงเบนและการปรับตัว ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต
หน่วยที่ 13 การเรียนรู้และการปรับพฤติกรรม ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วิหคโต
หน่วยที่ 14 พื้นฐานทางจิตวิทยาในการปรึกษา ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.เจียรนัย ทรงชัยกูล
หน่วยที่ 15 การวิจัยทางจิตวิทยาและสังคมวิทยาเพื่อการแนะแนว ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลภา สบายยิ่ง

25302 หลักและระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา เล่ม 1

350 บาท

25302 หลักและระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา (Principles and Systems of School Guidance) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564  เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-688-5) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-161-715-8) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา
หน่วยที่ 1  แนวคิดเกี่ยวกับหลักการและระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โพธิพันธ์ พานิช
หน่วยที่ 2 หลักและแนวทางการบริหารงานแนะแนวในสถานศึกษา ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วิหคโต
หน่วยที่ 3 มาตรฐานและหลักสูตรการศึกษากับการจัดระบบบริการแนะแนวในสถานศึกษา ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริบูรณ์ สายโกสุม
หน่วยที่ 4 การจัดการทรัพยากรเพื่อการแนะแนวในสถานศึกษา ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันตำรวจโทหญิงดร.สุขอรุณ วงษ์ทิม  
หน่วยที่ 5 การจัดระบบสารสนเทศการแนะแนวในสถานศึกษา ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์
หน่วยที่ 6 การประสานงานและการสร้างเครือข่ายงานแนะแนวในสถานศึกษาและชุมชน ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.นิรนาท แสนสา 
หน่วยที่ 7 การประชาสัมพันธ์เพื่องานแนะแนวของสถานศึกษา ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.นิธิพัฒน์ เมฆขจร

25302 หลักและระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา เล่ม 2

400 บาท

25302 หลักและระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา (Principles and Systems of School Guidance) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564  เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-688-5) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-161-715-8) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา
หน่วยที่ 8 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการแนะแนวในสถานศึกษา ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ
หน่วยที่ 9 การจัดงานแนะแนวของสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมพัฒนาทางด้านการศึกษาของผู้รับบริการ ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล
หน่วยที่ 10 การจัดงานแนะแนวของสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านอาชีพของผู้รับบริการ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.เจียรนัย ทรงชัยกุล
หน่วยที่ 11 การจัดงานแนะแนวของสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านส่วนตัวและสังคมของผู้รับบริการ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.นิรนาท แสนสา  
หน่วยที่ 12 การจัดกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษาด้านการศึกษาด้านอาชีพ และด้านส่วนตัว-สังคม ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์วัชรี ทรัพย์มี
หน่วยที่ 13 การวิเคราะห์และประเมินงานแนะแนวในสถานศึกษา ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ ภิญโญอนันตพงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติภูมิ ชูเกียรติศิริ
หน่วยที่ 14 การประกันคุณภาพและการจัดการความรู้งานแนะแนวในสถานศึกษา ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลภา สบายยิ่ง
หน่วยที่ 15 การพัฒนาระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวรรณ ณ ระนอง

25303 การแนะแนวกับคุณภาพชีวิต เล่ม 1

350 บาท

25303 การแนะแนวกับคุณภาพชีวิต (Guidance and the Quality of Life) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2558 เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.2562  (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-160-768-5) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2558 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-160-790-6) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา
หน่วยที่ 1 การแนะแนวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวรรณ ณ ระนอง
หน่วยที่ 2 การวางแผนการศึกษากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล
หน่วยที่ 3 การวางแผนอาชีพกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.นิรนาท แสนสา
หน่วยที่ 4 สุขภาพกายและสุขภาพจิตกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลภา สบายยิ่ง  
หน่วยที่ 5 ความซื่อสัตย์และความมีวินัยในตัวเองกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.จุฑามาศ แหนจอน
หน่วยที่ 6 คุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.โกศล มีคุณ
หน่วยที่ 7 ค่านิยมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วิหคโต

25303 การแนะแนวกับคุณภาพชีวิต เล่ม 2

400 บาท

25303 การแนะแนวกับคุณภาพชีวิต (Guidance and the Quality of Life) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2558 เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.2562  (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-160-768-5) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2558 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-160-790-6) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา
หน่วยที่ 8 ทักษะชีวิตกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน
หน่วยที่ 9 การตัดสินใจและความคิดสร้างสรรค์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์วัชรี ทรัพย์มี
หน่วยที่ 10 แรงจูงใจใผ่สัมฤทธิ์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร.ศุภวดี บุญญวงศ์
หน่วยที่ 11 ประชาธิปไตยกับการพ้ฒนาคุณภาพชีวิต ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา กุลนภาดล  
หน่วยที่ 12 บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวรรณ ณ.ระนอง
หน่วยที่ 13 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน พินสุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิพัฒน์ เมฆขจร
หน่วยที่ 14 ภาษาและวัฒนธรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ อลิสา วานิชดี รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวรรณ ณ ระนอง
หน่วยที่ 15 สังคมและสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี

25304 การแนะแนวในระดับประถมศึกษา เล่ม 1

350 บาท

25304 การแนะแนวในระดับประถมศึกษา (Guidance in Elementary Education) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559 เล่มที่ 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161605926 เล่มที่ 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161606411
หน่วยที่ 1. การจัดการบริการแนะแนวในระดับปฐมศึกษา ผู้แต่ง ผศ.ดร.นิธิพัฒน์ เมฆขจร (ปรับปรุงจาก ผศ.ดร.วชิรญา บัวศรี ผศ.สมร ทองดี)
หน่วยที่ 2. จิตวิทยาสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนวในระดับประถมศึกษา ผู้แต่ง อ.ดร.อาดัม นีละไพจิตร
หน่วยที่ 3. บริการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของนักเรียนในระดับประถมศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.ศุภวดี บุญญวงศ์
หน่วยที่ 4. บริการสนเทศสำหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษา ผู้แต่ง อ.ดร.มณฑา จารุเพ็ง
หน่วยที่ 5. บริการปรึกษาสำหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษา ผู้แต่ง ผศ.พันตำรวจโทหญิง ดร.สุขอรุณ วงษ์ทิม
หน่วยที่ 6. บริการจัดวางตัวบุคคลสำหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.ลัดดาวรรณ ณ ระนอง
หน่วยที่ 7. บริการติดตามผลและประเมินผลงานแนะแนวในระดับประถมศึกษา ผู้แต่ง อ.พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์

25304 การแนะแนวในระดับประถมศึกษา เล่ม 2

400 บาท

25304 การแนะแนวในระดับประถมศึกษา (Guidance in Elementary Education) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 เล่มที่ 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161605926 เล่มที่ 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161606411
หน่วยที่ 8. การแนะแนวด้านส่วนตัวและสังคมสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ผู้แต่ง อ.ดร.นิรนาท แสนสา
หน่วยที่ 9. การแนะแนวด้านการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ผู้แต่ง ผศ.ดร.ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล รศ.ดร.ลัดดาวรรณ ณ ระนอง
หน่วยที่ 10. การแนะแนวอาชีพสำหรับนักเรียนประถมศึกษา ผู้แต่ง รศ.วัชรี ทรัพย์มี
หน่วยที่ 11. กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนวสำหรับในระดับประถมศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.ปรีชา วิหคโต
หน่วยที่ 12. การบริหารงานแนะแนวของสถานศึกษาในระดับประถมศึกษา ผู้แต่ง ผศ.ดร.วัลลภ สบายยิ่ง
หน่วยที่ 13. บทบาทของบุคคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานแนะแนวของสถานศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.เจียรนัย ทรงชัยกุล
หน่วยที่ 14. ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหางานแนะแนวของสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.รุ่งแสง อรุณไพโรจน์
หน่วยที่ 15. สภาพที่พึงประสงค์ สภาพปัจจุบันและแนวโน้มการแนะแนวของสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ผู้แต่ง อ.ดร.ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์

25405 เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น เล่ม 1

350 บาท

25405 เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น (Introduction to Techniques of Counseling) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161607753 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161607760 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161608125
หน่วยที่ 1. การให้บริการปรึกษาสำหรับคำแนะแนว ผู้แต่ง รศ.วัชรี ทรัพย์มี
หน่วยที่ 2. ทฤษฎีและเทคนิคการปรึกษาแบบจิตวิเคราะห์ และแบบอัตถิภวนิยม ผู้แต่ง รศ.ดร.ลัดดาวรรณ ณ ระนอง
หน่วยที่ 3. ทฤษฎีและเทคนิคการปรึกษาแบบผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางและแบบเกสตัลท์ ผู้แต่ง อ.ดร.มณฑิรา จารุเพ็ง
หน่วยที่ 4. ทฤษฎีและเทคนิคแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม และแบบวิเคราะห์สัมพันธภาพระหว่างบุคคล ผู้แต่ง รศ.ดร.เจียรนัย ทรงชัยกุล
หน่วยที่ 5. ทฤษฎีและเทคนิคการปรึกษาแบบวิเคราะห์ลักษณะบุคคลและองค์ประกอบ และทฤษฎีพัฒนาการด้านอาชีพของซุเพอร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.เจียรนัย ทรงชัยกุล
หน่วยที่ 6. ทฤษฎีและเทคนิคการปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมและแบบเผชิญความจริง ผู้แต่ง อ.ดร.นิรนาท แสนสา
หน่วยที่ 7. ทฤษฎีและเทคนิคการปรึกษาแบบแอดเลอร์และแบบอย่างสั้นที่มุ่งเน้นคำตอบ ผู้แต่ง ผศ.พ.ต.ท หญิง ดร. สุขอรุณ วงษ์ทิม

25405 เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น เล่ม 1

400 บาท

25405 เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น (Introduction to Techniques of Counseling) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161607753 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161607760 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161608125
น่วยที่ 8. ทฤษฎีและเทคนิคการปรึกษาครอบครัว ผู้แต่ง อ.พีรพัฒน์ ถวิลรัตน์
หน่วยที่ 9. ทักษะการสร้างสัมพันธภาพ ผู้แต่ง ผศ.พ.ต.ท หญิง ดร. สุขอรุณ วงษ์ทิม
หน่วยที่ 10. ทักษะการใส่ใจ การฟัง การเงียบ การถาม การทวนความ ผู้แต่ง รศ.ดร.ศิริบูรณ์ สายโกสุม
หน่วยที่ 11. ทักษะการสะท้อนความรู้สึก การทำให้กระจ่าง การตีความ การเผชิญ ผู้แต่ง ผศ.ดร.นันทนา วงษ์อินทร์
หน่วยที่ 12. ทักษะการให้ข้อมูล การเสนอแนะ การให้กำลังใจ การสรุป การยุติ และการส่งต่อ ผู้แต่ง อ.ดร.นิรนาท แสนสา
หน่วยที่ 13. การให้บริการปรึกษาเป็นรายบุคคล ผู้แต่ง รศ.ดร.ศิริบูรณ์ สายโกสุม
หน่วยที่ 14. การให้บริการปรึกษาเป็นกลุ่ม ผู้แต่ง อ.พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์
หน่วยที่ 15. การประเมินโครงการการให้บริการปรึกษาและกรณีตัวอย่างการให้บริการปรึกษา ผู้แต่ง ผศ.ดร.นิธิพัฒน์ เมฆขจร

25406 กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนว เล่ม 1

400 บาท

25406 กิจกรรมแนะแนวและเครื่องมือแนะแนว (Guidance Activities and Instruments) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161606008 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161606275 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท
หน่วยที่ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกิจกรรมแนะแนว ผู้แต่ง รศ.ดร.เรียม ศรีทอง
หน่วยที่ 2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องมือ ผู้แต่ง รศ.ดร.ปรีชา วิหคโต
หน่วยที่ 3. กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนวเพื่อการรู้จักตัวเอง ผู้แต่ง ผศ.ดร.ชุติมา สุรเศรษฐ
หน่วยที่ 4. กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนวเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ผู้แต่ง รศ.วัชรี ทรัพย์มี
หน่วยที่ 5. กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนวเพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ผู้แต่ง อ.จิตติมา รักนาค
หน่วยที่ 6 .กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนวเพื่อส่งเสริมการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ผู้แต่ง รศ.ดร.รัญจวน คำวชิรพิทักษ์
หน่วยที่ 7. กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนวเพื่อสำรวจความสนใจในอาชีพ ผู้แต่ง อ.นิรนาท แสนสา
หน่วยที่ 8. กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนวเพื่อสำรวจความถนัดในอาชีพ ผู้แต่ง อ.พัศรินท์ ก่อเลิศวรพงศ์

25406 กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนว เล่ม 2

350 บาท

25406 กิจกรรมแนะแนวและเครื่องมือแนะแนว (Guidance Activities and Instruments) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161606008 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161606275 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท
หน่วยที่ 9. กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนวเพื่อส่งเสริมเจตคติที่ดีต่ออาชีพ ผู้แต่ง รศ.ดร.ลัดดาวรรณ ณ ระนอง
หน่วยที่ 10. กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนวเพื่อการเลือกแผนการเรียน ผู้แต่ง อ.ทัศนีย์ ศรีพิทักษ์
หน่วยที่ 11. กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนวเพื่อการเลือกศึกษาต่อ ผู้แต่ง อ.รับขวัญ ภูษาแก้ว
หน่วยที่ 12. กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนวเพื่อส่งเสริมการเรียน ผู้แต่ง อ.อรนุช กาญจนประการ อ.ตามพงษ์ วงศ์จันทร์
หน่วยที่ 13. นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนากิจกรรมและเครื่องมือแนะแนว ผู้แต่ง ผศ.ดร.นิธิพัฒน์ เมฆขจร
หน่วยที่ 14. การประเมินกิจกรรมและเครื่องมือแนะแนว ผู้แต่ง รศ.ดร.โกศล มีคุณ 
หน่วยที่ 15. การวิจัยกิจกรรมและเครื่องมือแนะแนว ผู้แต่ง ผศ.ดร.วัลภา สบายยิ่ง

25407 ประสบการณ์วิชาชีพการแนะแนว เล่ม 1

350 บาท

25407 ประสบการณ์วิชาชีพการแนะแนว (Professional Experience In Guidance) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161608798 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161609245 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 978616160
หน่วยที่ 1. การแนะนำในฐานะวิชาชีพชั้นสูง ผู้แต่ง ศ.ดร.ศุภวดี บุญญวงศ์
หน่วยที่ 2. บุคลากรแนะแนวกับการพัฒนาตนเอง ผู้แต่ง ศ.ดร.ศุภวดี บุญญวงศ์
หน่วยที่ 3. การจัดระบบการแนะแนว ผู้แต่ง ผศ.ดร.วัลภา สบายยิ่ง
หน่วยที่ 4. การประชาสัมพันธ์ การประสานงาน และการสร้างเครือข่ายการแนะแนว ผู้แต่ง ผศ.ดร.นิธิพัฒน์ เมฆขจร อ.จิตติมา รักนาค
หน่วยที่ 5. การแนะแนวด้านการศึกษา ผู้แต่ง อ.อรนุช การญจนประกร
หน่วยที่ 6. การแนะแนวด้านอาชีพ ผู้แต่ง อ.นิรนาท แสนสา
หน่วยที่ 7. การแนะแนวด้านส่วนตัวและสังคม ผู้แต่ง อ.ตามพงษ์ วงษ์จันทร์

25407 ประสบการณ์วิชาชีพการแนะแนว เล่ม 2

400 บาท

25407 ประสบการณ์วิชาชีพการแนะแนว (Professional Experience In Guidance) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2560 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161608798 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161609245 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 978616160
หน่วยที่ 8. นักแนะแนวกับการสร้างเครื่องมือแนะแนว ผู้แต่ง รศ.ดร.โกศล มีคุณ
หน่วยที่ 9. ครูแนะแนวกับการจัดกิจกรรมแนะแนวในคาบเรียน ผู้แต่ง รศ.ดร.รัญจวน คำวชิรพิทักษ์
หน่วยที่ 10. ทักษะการปรึกษาแบบจุลภาค ผู้แต่ง รศ.วัชรี ทรัพย์มี
หน่วยที่ 11. ทักษะการให้บริการปรึกษารายบุคคล ผู้แต่ง อ.ดร.พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์
หน่วยที่ 12. ทักษะการให้บริการปรึกษารแบบกลุ่ม ผู้แต่ง ผศ.พ.ต.ท.หญิง ดร.สุขอรุณ วงษ์ทิม
หน่วยที่ 13. บุคลิกภาพของบุคลากรแนะแนว ผู้แต่ง ผศ.ดร.ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล
หน่วยที่ 14. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพแนะแนว ผู้แต่ง รศ.ดร.ลัดดาวรรณ ณ ระนอง
หน่วยที่ 15. ภาวะผู้นำของบุคลากรแนะแนว ผู้แต่ง ผศ.ดร.เก็จกนก เอื้อวงศ์

26001 ธรรมชาติและพัฒนาการของผู้สูงอายุ เล่ม 1

350 บาท

26001 ธรรมชาติและพัฒนาการของผู้สูงอายุ (Nature and Development of Older Adults)   พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564   เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท  ISBN 978-616-162-635-8   เล่ม 2 (หน่วยที่ 8 -15)  ราคา 400 บาท   ISBN 978-616-162-636-5   แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท ISBN 978-616-162-654-9
หน่วยที่ 1. สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุ  ผู้แต่ง รศ.ดร.ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล
หน่วยที่ 2. ความสำคัญและลักษณะของผู้สูงอายุ  ผู้แต่ง ศ.เกียรติคุณ ดร.สุมาลี สังข์ศรี  อาจารย์ ดร.นิตยา บุญปริตร
หน่วยที่ 3. พัฒนาการของผู้สูงอายุ  ผู้แต่ง รศ.ดร.นิธิพัฒน์ เมฆขจร
หน่วยที่ 4. วิทยาการและทฤษฎีความสูงอายุ  ผู้แต่ง ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ ไสยโสภณ
หน่วยที่ 5. สุขภาพจิตของผู้สูงอายุ  ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.สถิดาพร คำสด
หน่วยที่ 6. ชุมชนกับผู้สูงอายุ  ผู้แต่ง ผศ.ดร.กัมปนาท บริบูรณ์
หน่วยที่ 7. สติปัญญาของผู้สูงอายุ  ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.ชูศักดิ์ เอื้องโชคชัย

26001 ธรรมชาติและพัฒนาการของผู้สูงอายุ เล่ม 2

400 บาท

26001 ธรรมชาติและพัฒนาการของผู้สูงอายุ (Nature and Development of Older Adults)   พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564   เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท  ISBN 978-616-162-635-8   เล่ม 2 (หน่วยที่ 8 -15)  ราคา 400 บาท   ISBN 978-616-162-636-5   แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท ISBN 978-616-162-654-9หน่วยที่ 8. เศรษฐกิจกับผู้สูงอายุ  ผู้แต่ง รศ.ดร.สนอง โลหิตวิเศษ  อาจารย์ ดร.สถิดาพร คำสด
หน่วยที่ 9. เมืองที่เป็นมิตรสำหรับผู้สูงอายุ  ผู้แต่ง รศ.ดร.สารีพันธุ์ ศุภวรรณ
หน่วยที่ 10. จริยธรรมของผู้สูงอายุ  ผู้แต่ง ผศ.ดร.จุฬารัตน์ วัฒนะ
หน่วยที่ 11. ครอบครัวกับผู้สูงอายุ  ผู้แต่ง รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล
หน่วยที่ 12. การดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าของผู้สูงอายุ  ผศ.ดร.สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล
หน่วยที่ 13. การสร้างความสุขของผู้สูงอายุ  ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.ลิขสิทธิ์ พุฒเขียว
หน่วยที่ 14. การปรับตัวของผู้สูงอายุ  ผู้แต่ง รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล
หน่วยที่ 15. แนวโน้มของผู้สูงอายุในทศวรรษหน้า  ผู้แต่ง ผศ.ดร.มิ่งขวัญ คงเจริญ

26002 การเรียนรู้เพื่อชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ เล่ม 1

350 บาท

26002 การเรียนรู้เพื่อชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ (Learning for Life of the Older Adults) พิมพ์ครั้งที่ 1  พ.ศ.2564 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7 ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-162-652-5) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-162-663-1) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา บาท ()
หน่วยที่ 1 ความจำเป็นและเป้าหมายในการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ชิดชงค์ ส.นันทนาเนตร
หน่วยที่ 2 รูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ ผู้แต่ง ศ.ดร.สุมาลี สังข์ศรี
หน่วยที่ 3 ทฤษฏีและหลักการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ ไสยโสภณ
หน่วยที่ 4 เทคนิคการสอนและการฝึกอบรมสำหรับผู้สูงอายุ ผู้แต่ง รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล 
หน่วยที่ 5 การจัดการศึกษานอกระบบสำหรับผู้สูงอายุ ผู้แต่ง อ.รุ่งอรุณ ไสยโสภณ อ.บุศลิน ช่างสลัก 
หน่วยที่ 6 การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ผู้แต่ง ผศ.ดร.กัมปนาท บริบูรณ์
หน่วยที่ 7 แหล่งการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ ผู้แต่ง รศ.ดร.ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล อ.ดร.นิสสรณ์ บำเพ็ญ

26002 การเรียนรู้เพื่อชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ เล่ม 2

400 บาท

26002 การเรียนรู้เพื่อชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ (Learning for Life of the Older Adults) พิมพ์ครั้งที่ 1  พ.ศ.2564 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7 ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-162-652-5) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-162-663-1) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา บาท ()
หน่วยที่ 8 นวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ ผู้แต่ง รศ.ดร.สารีพันธุ์ ศุภวรรณ
หน่วยที่ 9 การจูงใจและการช่วยให้ผู้สูงอายุเข้าถึงโอกาสการเรียนรู้ ผู้แต่ง รศ.ดร.สนอง โลหิตวิเศษ
หน่วยที่ 10 การพัฒนาและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุในต่างประเทศ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ชิดชงค์ ส.นันทนาเนตร
หน่วยที่ 11 บทบาทของผู้ให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ผู้แต่ง อ.ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสำอางค์
หน่วยที่ 12 บทบาทของสถาบันการศึกษา หน่วยงานและองค์กรในชุมชนต่อการเรียนรู้แก่ผู้สูงอายุ ผู้แต่ง อ.บุศลิน ช่างสลัก
หน่วยที่ 13 บทบาทของครอบครัวและชุมชนในการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ ผู้แต่ง อ.พานิช ศรีงามหน่วยที่ 14 บทบาทของผู้สูงอายุในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้แต่ง อ.ดร.ลิขสิทธิ์ พุฒเขียว
หน่วยที่ 15 แนวโน้มการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ ผู้แต่ง อ.ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสำอางค์

26003 สื่อเพื่อการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ เล่ม 1

350 บาท

26003 สื่อเพื่อการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ (Learning Media for the Older Adults) พิมพ์ครั้งที่ 1  พ.ศ.2564 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7 ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-162-637-2) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-162-638-9) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-162-655-6)
หน่วยที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับสื่อเพื่อการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ ผู้แต่ง รศ.ดร.สารีพันธุ์ ศุภวรรณ
หน่วยที่ 2 การประยุกต์หลักการเรียนรู้เกี่ยวกับสื่อเพื่อการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ ผู้แต่ง รศ.ดร.ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล ผศ.ดร.กัมปนาท บริบูรณ์
หน่วยที่ 3 สื่อกับกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ ไสยโสภณ
หน่วยที่ 4 การออกแบบ การผลิตและการเลือกใช้สื่อเพื่อการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ ผู้แต่ง ผศ.ดร.พิสิษฐ์  ณัฎประเสริฐ
หน่วยที่ 5 การประเมินสื่อเพื่อการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ ผู้แต่ง รศ.ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์ 
หน่วยที่ 6 สื่อบุคคลเพื่อการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ ผู้แต่ง รศ.ดร.จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์
หน่วยที่ 7 สื่อพื้นฐานและสื่อสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ ผู้แต่ง อ.ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงษ์

26003 สื่อเพื่อการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ เล่ม 2

400 บาท

26003 สื่อเพื่อการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ (Learning Media for the Older Adults) พิมพ์ครั้งที่ 1  พ.ศ.2564 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7 ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-162-637-2) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-162-638-9) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-162-655-6)
หน่วยที่ 8 สื่อพื้นบ้านเพื่อการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ ผู้แต่ง ผศ.ดร.มิ่งขวัญ คงเจริญ
หน่วยที่ 9 สื่อสังคมเพื่อการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ ผู้แต่ง รศ.ดร.วรางคณา โตโพธิ์ไทย
หน่วยที่ 10 สื่อเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านร่างกายสำหรับผู้สูงอายุ ผู้แต่ง ศ.ดร.สุมาลี สังข์ศรี อ.ดร.นิตยา บุญปริตร
หน่วยที่ 11 สื่อเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านจิตใจสำหรับผู้สูงอายุ ผู้แต่ง รศ.ดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล
หน่วยที่ 12 สื่อเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสังคมสำหรับผู้สูงอายุ ผู้แต่ง รศ.ดร.ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล อ.ดร.จินตนา ปรัสพันธ์
หน่วยที่ 13 สื่อเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านความมั่นคงสำหรับผู้สูงอายุ ผู้แต่ง ผศ.ดร.เพชรผ่อง มยูขโชติ
หน่วยที่ 14 สื่อเพื่อการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ ผู้แต่ง อ.ดร.ลิขสิทธิ์ พุฒเขียว
หน่วยที่ 15 การรู้เท่าทันสื่อสำหรับผู้สูงอายุ ผู้แต่ง รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล

26301 การศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ เล่ม 1

350 บาท

26301 การศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ (Lifelong Education and Nonformal Education) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2557 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161606022 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161606053
หน่วยที่ 1. ความรู้พื้นฐานการศึกษาตลอดชีวิต ผู้แต่ง อ.ดร.สุนทร สุนันท์ชัย
หน่วยที่ 2. ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยกับการศึกษาตลอดชีวิต ผู้แต่ง อ.ดร.กล้า สมตระกูล
หน่วยที่ 3. ปรัชญาการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ
หน่วยที่ 4. ปรัชญาการศึกษานอกระบบ ผู้แต่ง รศ.ดร.ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ
หน่วยที่ 5. หลักการจัดและการเรียนรู้ในการศึกษานอกระบบ ผู้แต่ง อ.ดร.วิศนี ศิลตระกูล
หน่วยที่ 6. ปรัชญาและหลักการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้แต่ง อ.ดร.วิศนี ศิลตระกูล
หน่วยที่ 7. วิวัฒนาการของการศึกษาตลอดชีวิตของไทย ผู้แต่ง อ.ดร.สุนทร สุนันท์ชัย

26301 การศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ เล่ม 2

400 บาท

26301 การศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ (Lifelong Education and Nonformal Education) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2557 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161606022 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161606053
หน่วยที่ 8. กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาตลอดชีวิตไทย ผู้แต่ง อ.ชลทิตย์ เอี่ยมสำอางค์
หน่วยที่ 9. กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาตลอดชีวิตในต่างประเทศ ผู้แต่ง รศ.ดร.สนอง โลหิตวิเศษ
หน่วยที่ 10. กิจกรรมการศึกษานอกระบบของไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์
หน่วยที่ 11. กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้แต่ง รศ.ดร.สารีพันธุ์ ศุภวรรณ
หน่วยที่ 12. กิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในต่างประเทศ ผู้แต่ง รศ.ดร.สนอง โลหิตวิเศษ ผศ.ดร.ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล
หน่วยที่ 13. แนวทางการศึกษานอกระบบเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต ผู้แต่ง อ.ดร.อัจฉรา สากระจาย
หน่วยที่ 14. แนวทางการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต ผู้แต่ง ศ.ดร.สุมาลี สังข์ศรี
หน่วยที่ 15. แนวโน้มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้แต่ง อ.ดร.กล้า สมตระกูล

26302 การจัดการศึกษานอกระบบ เล่ม 1

400 บาท

26302 การจัดการการศึกษานอกระบบ (Non-formal Education Management) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161603403 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161604134 แบบฝึกปฏิบัติ 30 บาท ISBN 978616161604318
หน่วยที่ 1. การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้แต่ง รศ.ดร.นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์
หน่วยที่ 2. การบริหารจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้แต่ง อ.ศุภกร ศรีศักดา
หน่วยที่ 3. การศึกษาชุมชนเพื่อการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้แต่ง รศ.ดร.สนอง โลหิตวิเศษ
หน่วยที่ 4. การวางแผนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้แต่ง รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล
หน่วยที่ 5. การพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ผู้แต่ง รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล
หน่วยที่ 6. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรและชุมชน ผู้แต่ง อ.ดร.สุวิธิดา เกียรติกุล
หน่วยที่ 7. การบริหารทรัพยากรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้แต่ง อ.วรวิทย์ กิตติคุณศิริ
หน่วยที่ 8. การติดตามและการประเมินผลการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้แต่ง อ.ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสำอางค์

26302 การจัดการศึกษานอกระบบ เล่ม 2

350 บาท

26302 การจัดการการศึกษานอกระบบ (Non-formal Education Management) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161603403 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161604134 แบบฝึกปฏิบัติ 30 บาท ISBN 978616161604318
หน่วยที่ 9. เครือข่ายการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้แต่ง อ.ทวีป อภิสิทธิ์
หน่วยที่ 10. การประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้แต่ง รศ.ดร.สารีพันธุ์ ศุภวรรณ
หน่วยที่ 11. การจัดการเรียนรู้ชุมชน ผู้แต่ง รศ.ดร.สนอง โลหิตวิเศษ
หน่วยที่ 12. การจัดการศึกษานอกระบบสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ผู้แต่ง ศ.ดร.สุมาลี สังข์ศรี
หน่วยที่ 13. การเทียบโอนผลการศึกษา ผู้แต่ง อ.ดร.ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสำอางค์
หน่วยที่ 14. การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ผู้แต่ง อ.ดร.ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล
หน่วยที่ 15. ผู้นำทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้แต่ง ผศ.ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา

26403 แหล่งวิทยาการชุมชนเพื่อการศึกษานอกระบบ เล่ม 1

350 บาท

26403 แหล่งวิทยาการชุมชนเพื่อการศึกษานอกระบบ (Community Resources for Nonformal Education) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161605766 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161605834 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท
หน่วยที่ 1. แหล่งวิทยาการชุมชนในสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อการศึกษาตลอดชีวิต ผู้แต่ง ศ.ดร.สุมาลี สังข์ศรี
หน่วยที่ 2. การสำรวจ วิเคราะห์ วางแผน และพัฒนาแหล่งวิทยาการชุมชน ผู้แต่ง รศ.ดร.สนอง โลหิตวิเศษ
หน่วยที่ 3. การมีส่วนร่วมของเครือข่ายกับแหล่งวิทยาการชุมชน ผู้แต่ง รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล
หน่วยที่ 4. การบริหารจัดการแหล่งวิทยาการชุมชน ผู้แต่ง อ.ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสำอางค์
หน่วยที่ 5. ภูมิปัญญาไทยกับการศึกษาตลอดชีวิต ผู้แต่ง อ.ดร.ปาน กิมปี
หน่วยที่ 6. แหล่งวิทยาการชุมชนกับการศึกษาตลอดชีวิต ผู้แต่ง รศ.ดร.ไพฑูรย์ มีกุศล อ.ดร.กัมปนาท บริบูรณ์
หน่วยที่ 7. โบราณสถานและโบราณวัตถุกับการศึกษาตลอดชีวิต ผู้แต่ง รศ.ดร.ไพฑูรย์ มีกุศล รศ.ดร.นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์

26403 แหล่งวิทยาการชุมชนเพื่อการศึกษานอกระบบ เล่ม 2

400 บาท

26403 แหล่งวิทยาการชุมชนเพื่อการศึกษานอกระบบ (Community Resources for Nonformal Education) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161605766 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161605834 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท 
หน่วยที่ 8. พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์กับการศึกษาตลอดชีวิต ผู้แต่ง อ.ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสำอางค์ รศ.ดร.นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์
หน่วยที่ 9. ห้องสมุดกับการศึกษาตลอดชีวิต ผู้แต่ง อ.อัมพร อู่รัชตมาศ รศ.ดร.นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์
หน่วยที่ 10. สถานประกอบการกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้แต่ง อ.ดร.สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล
หน่วยที่ 11. ทรัพยากรธรรมชาติกับการศึกษาตลอดชีวิต ผู้แต่ง ผศ.ดร.ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล
หน่วยที่ 12. อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการศึกษาตลอดชีวิต ผู้แต่ง อ.ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสำอางค์
หน่วยที่ 13. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับการศึกษาตลอดชีวิต ผู้แต่ง รศ.ดร.สารีพันธุ์ ศุภวรรณ
หน่วยที่ 14. นิทรรศการกับการศึกษาตลอดชีวิต ผู้แต่ง อ.ดร.ณัฏฐลักษณ์ ธาระวานิช
หน่วยที่ 15. แนวโน้มของแหล่งวิทยาการชุมชนกับการศึกษาตลอดชีวิต ผู้แต่ง ผศ.ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา

26404 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม เล่ม 1

350 บาท

26404 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม (Learning Principles and Techniques) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161605728 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161605735 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161605742
หน่วยที่ 1. ธรรมชาติผู้เรียนวทางการศึกษานอกระบบ ผู้แต่ง อ.ดร.อัญชลี จันทาโก อ.ดร.วิศนี ศิลตระกูล
หน่วยที่ 2. หลักการและทฤษฎีการเรียนรู้ ผู้แต่ง อ.ดร.อัญชลี จันทาโก
หน่วยที่ 3. จิตวิทยาการเรียนรู้ ผู้แต่ง รศ.ดร.นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์ ผศ.ดร.ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล
หน่วยที่ 4. วิธีสอนการศึกษานอกระบบ ผู้แต่ง อ.ดร.สุนทร สุนันท์ชัย
หน่วยที่ 5. กิจกรรมการศึกษานอกระบบ ผู้แต่ง อ.ดร.ปิยะพงษ์ ไสยโสภณ
หน่วยที่ 6. ผู้จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ ผู้แต่ง อ.ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสำอางค์
หน่วยที่ 7. การจัดการเรียนรู้ในชุมชน ผู้แต่ง ศ.ดร.สุมาลี สังข์ศรี

26404 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม เล่ม 2

400 บาท

26404 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม (Learning Principles and Techniques) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161605728 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161605735 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161605742
หน่วยที่ 8. การจัดบริการข่าวสารข้อมูลด้านการศึกษาและการฝึกอบรม ผู้แต่ง ผศ.ดร.มนัสวาสน์ โกวิทยา
หน่วยที่ 9. การวางแผนและการบริหารการฝึกอบรมและการศึกษานอกระบบ ผู้แต่ง รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล
หน่วยที่ 10. เทคนิคการฝึกอบรม ผู้แต่ง รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล
หน่วยที่ 11. การเป็นวิทยากรฝึกอบรม ผู้แต่ง ผศ.ดร.ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล
หน่วยที่ 12. การจัดการประชุม การสัมมนา และการประชุมปฏิบัติการ ผู้แต่ง อ.ดร.สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล
หน่วยที่ 13. เทคโนโลยีในการฝึกอบรม ผู้แต่ง รศ.ดร.สารีพันธุ์ ศุภวรรณ
หน่วยที่ 14. การประเมินทางการศึกษานอกระบบ ผู้แต่ง อ.ดร.วิรุฬห์ นิลโมจน์
หน่วยที่ 15. การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนทางการศึกษานอกระบบและการฝึกอบรม ผู้แต่ง รศ.ดร.วิกร ตัณฑวุฑโฒ รศ.ดร.วรัทยา ธรรมกิตติภพ

26405 การศึกษาทางไกล เล่ม 1

350 บาท

26405 การศึกษาทางไกล (Distance Education) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161607777 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161607616
หน่วยที่ 1. ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาทางไกล ผู้แต่ง ศ.ดร.สุมาลี สังข์ศรี
หน่วยที่ 2. โครงสร้างระบบการศึกษาทางไกลและรูปแบบการศึกษาทางไกล ผู้แต่ง ศ.ดร.ชัยวงศ์ พรหมวงศ์
หน่วยที่ 3. การบริหารและการจัดการการศึกษาทางไกล ผู้แต่ง รศ.ดร.สุพัตรา คูหากาญจน์
หน่วยที่ 4. การพัฒนาหลักสูตรและโปรแกรมการศึกษาทางไกล ผู้แต่ง รศ.ดร.วรางคณา โตโพธิ์ไทย
หน่วยที่ 5. สื่อในระบบการศึกษาทางไกล ผู้แต่ง รศ.ดร.ธนิศ ภู่ศิริ
หน่วยที่ 6. สื่อร่วมสมัยกับการศึกษาทางไกล ผู้แต่ง รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
หน่วยที่ 7. แหล่งทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดกับการศึกษาทางไกล ผู้แต่ง รศ.ชนิดา พิทักษ์สฤษดิ์

26405 การศึกษาทางไกล เล่ม 2

400 บาท

26405 การศึกษาทางไกล (Distance Education) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2560 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161607777 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161607616
หน่วยที่ 8. ทักษะและพฤติกรรมการเรียนทางไกล ผู้แต่ง รศ.ดร.สารีพันธุ์ ศุภวรรณ
หน่วยที่ 9. การออกแบบและพัฒนาการเรียนรู้ทางไกลแบบออนไลน์ ผู้แต่ง รศ.ดร.วลัยวัชร รอดชมภู
หน่วยที่ 10. ทฤษฎีการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางไกล ผู้แต่ง ผศ.ดร.ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล
หน่วยที่ 11. บริการสนับสนุนการศึกษาทางไกล ผู้แต่ง ผศ.ดร.ศันศนีย์ สังสรรค์อนันต์
หน่วยที่ 12. การติดตาม ประเมินผลและประกันคุณภาพการศึกษาทางไกล ผู้แต่ง รศ.ดร.นฤมล ตันทรสุรเศรษฐ์
หน่วยที่ 13. การวิจัยการศึกษาทางไกล ผู้แต่ง อ.ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสำอางค์
หน่วยที่ 14. การจัดการศึกษาทางไกลของต่างประเทศ ผู้แต่ง รศ.ดร.สารีพันธุ์ ศุภวรรณ ผศ.ดร.วิธิดา จรุงเกียรติกุล
หน่วยที่ 15. แนวโน้มการศึกษาทางไกลสู่การศึกษาภควันตภาพ ผู้แต่ง ศ.ดร.ชัยวงศ์ พรหมวงศ์

26406 การพัฒนาและการใช้สื่อการศึกษาทนอกระบบ เล่ม 1

350 บาท

26406 การพัฒนาและการใช้สื่อการศึกษานอกระบบ (Non-formal Educational Media Development and Application) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2556  เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-160-396-0) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-160-420-2) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN978-616-160-421-9)
หน่วยที่ 1 สื่อเพื่อการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สารีพันธุ์ ศุภวรรณ
หน่วยที่ 2 การจัดระบบสื่อเพื่อการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ชลาภรณ์ สุวรรณสัมฤทธิ์
หน่วยที่ 3 การจัดการและการประสานงานการใช้สื่อเพื่อการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสำอางค์
หน่วยที่ 4 สื่อเพื่อการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบประเภทการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสำอางค์  
หน่วยที่ 5 สื่อเพื่อการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบประเภททักษะและการพัฒนาอาชีพ ผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี
หน่วยที่ 6 สื่อเพื่อการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบประเภทการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล 
หน่วยที่ 7 สื่อเพื่อการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.วิศนี ศิลตระกูล

26406 การพัฒนาและการใช้สื่อการศึกษาทนอกระบบ เล่ม 2

400 บาท

26406 การพัฒนาและการใช้สื่อการศึกษานอกระบบ (Non-formal Educational Media Development and Application) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2556  เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-160-396-0) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-160-420-2) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN978-616-160-421-9)
หน่วยที่ 8 ประชาชนกับการมีส่วนร่วมในการผลิตและการใช้สื่อเพื่อการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.ณัฏฐลักษณ์ ธาระวานิช
หน่วยที่ 9 สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา โตโพธิ์ไทย
หน่วยที่ 10 สื่อโสตทัศน์ วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา คูหากาญจน์
หน่วยที่ 11 สื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.ปิยะพงษ์ ไสยโสภณ  
หน่วยที่ 12 สื่อพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการศึกษานอกและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.กล้า สมตระกูล
หน่วยที่ 13 ชุดฝึกอบรมเพื่อการศึกานอกระบบ ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา
หน่วยที่ 14 การติดตามและการประเมินผลการผลิตและการใช้สื่อเพื่อการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสำอางค์
หน่วยที่ 15 สภาพปัจจุบันและแนวโน้มของการผลิตและการใช้สื่อการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์ อาจารย์ ดร.ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล

26407 ประสบการณ์วิชาชีพการศึกษานอกระบบ เล่ม 1

350 บาท

26407 ประสบการณ์วิชาชีพการศึกษานอกระบบ (Professional Experience in Non-formal Education) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161607388 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161607715 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท
หน่วยที่ 1. การศึกษานอกระบบเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ ผู้แต่ง ศ.ดร.สุมาลี สังข์ศรี 
หน่วยที่ 2. กลุ่มเป้าหมายการศึกษานอกระบบ ผู้แต่ง อ.ชลทิตย์ เอี่ยมสำอางค์
หน่วยที่ 3. การศึกษาและการวิเคราะห์ชุมชน ผู้แต่ง รศ.ดร.สนอง โลหิตวิเศษ
หน่วยที่ 4. การวางแผนการจัดการศึกษานอกระบบ ผู้แต่ง รศ.ดร.สนอง โลหิตวิเศษ
หน่วยที่ 5. การพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ผู้แต่ง อ.ดร.อัญชลี จันทาโภ
หน่วยที่ 6. การเลือก การใช้ และพัฒนาสื่อการศึกษานอกระบบ ผู้แต่ง รศ.ดร.สารีพันธ์ ศุภวรรณ อ.ดร.ธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์
หน่วยที่ 7. การจัดการเรียนรู้ในชุมชน ผู้แต่ง รศ.ดร.สนอง โลหิตวิเศษย

26407 ประสบการณ์วิชาชีพการศึกษานอกระบบ เล่ม 2

400 บาท

26407 ประสบการณ์วิชาชีพการศึกษานอกระบบ (Professional Experience in Non-formal Education) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161607388 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161607715 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท
หน่วยที่ 8. การฝึกอบรมทางการศึกษานอกระบบ ผู้แต่ง รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล
หน่วยที่ 9. ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งวิทยาการชุมชนเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต ผู้แต่ง อ.ดร.วิรุฬห์ นิลโมจน์
หน่วยที่ 10. เครือข่ายการศึกษานอกระบบ ผู้แต่ง อ.กัมปนาท บริบูรณ์
หน่วยที่ 11. การติดตาม และประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบ ผู้แต่ง อ.ณรงค์ ทีปประชัย
หน่วยที่ 12. การวิจัยการศึกษานอกระบบ ผู้แต่ง รศ.ดร.นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์
หน่วยที่ 13. การบริหารทรัพยากรในชุมชน ผู้แต่ง อ.ดร.ปิยะพงษ์ ไสยโสภณ
หน่วยที่ 14. คุณลักษณะของนักการศึกษานอกระบบ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล
หน่วยที่ 15. การตัดสินใจและการแก้ปัญหาในการทำงานการศึกษานอกระบบ ผู้แต่ง อ.ดร.สุนทร สุนันท์ชัย

27101 อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เล่ม 1

400 บาท

27101 อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (Equipment in Educational Technology And Communications) พิมพ์ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2558เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9789746420679 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9789746420686 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789746437745
หน่วยที่ 1. สามัญทัศน์เกี่ยวกับอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผู้แต่ง ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์
หน่วยที่ 2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า ผู้แต่ง ผศ.บุญเลิศ ส่องสว่าง
หน่วยที่ 3. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ ผู้แต่ง ผศ.บุญเลิศ ส่องสว่าง
หน่วยที่ 4. อุปกรณ์เสียง ผู้แต่ง รศ.ดร.วิรุฬห์ ลีลาพฤทธิ์
หน่วยที่ 5. อุปกรณ์ภาพถ่าย ผู้แต่ง ผศ.วิริยะ วงศ์เลาหกุล
หน่วยที่ 6. อุปกรณ์นำเสนอภาพ ผู้แต่ง รศ.วิรุฬห์ ลีลาพฤทธิ์
หน่วยที่ 7. อุปกรณ์กราฟิก ผู้แต่ง รศ.สมเชาว์ เนตรประเสริฐ
หน่วยที่ 8. อุปกรณ์บันทึกเสียงและภาพในห้องผลิตรายการ ผู้แต่ง อ.ชยพล สุทธิโยธิน

27101 อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เล่ม 2

350 บาท

27101 อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (Equipment in Educational Technology And Communications) พิมพ์ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9789746420679 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9789746420686 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789746437745
หน่วยที่ 9. อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการภาษา ผู้แต่ง รศ.วิรุฬห์ ลีลาพฤทธิ์
หน่วยที่ 10. อุปกรณ์โทรคมนาคมเพื่อการศึกษา ผู้แต่ง อ.สุนทร วาศนา
หน่วยที่ 11. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ผู้แต่ง ผศ.ดร.ธนิศ ภู่ศิริ
หน่วยที่ 12. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา ผู้แต่ง อ.ชยพลสุทธิ โยธิน
หน่วยที่ 13. การออกแบบและผลิตอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.นิคม ทาแดง รศ.ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ อ.ชยพล สุทธิโยธิน
หน่วยที่ 14. นวกรรมอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์
หน่วยที่ 15. ปัญหาและแนวโน้มของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผู้แต่ง ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์

27102 เทคโนโลยีทางการสอน เล่ม 1

400 บาท

27102 เทคโนโลยีการสอน (Instruction Technology) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161604363 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161604370 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท
หน่วยที่ 1. สามัญทัศน์เทคโนโลยีการสอน ผู้แต่ง ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์
หน่วยที่ 2. การสอนในฐานะระบบ ผู้แต่ง รศ.ดร.นิคม ทาแดง
หน่วยที่ 3. กระบวนการสื่อสารการเรียนการสอน ผู้แต่ง รศ.ดร.นิคม ทาแดง
หน่วยที่ 4. พฤติกรรมการเรียนการสอน ผู้แต่ง ผศ.ดร.ศันศนีย์ สังสรรค์อนันต์
หน่วยที่ 5. วิทยาการการสอน ผู้แต่ง รศ.ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง
หน่วยที่ 6. วิธีการเรียนการสอน ผู้แต่ง ผศ.ดร.ประศักดิ์ หอมสนิท
หน่วยที่ 7. การออกแบบสื่อโสตทัศน์เพื่อการสอน ผู้แต่ง รศ.ดร.วรางคณา โตโพธิ์ไทย
หน่วยที่ 8. การออกแบบสื่อมวลชนเพื่อการสอน ผู้แต่ง รศ.ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์

27102 เทคโนโลยีทางการสอน เล่ม 2

350 บาท

27102 เทคโนโลยีการสอน (Instruction Technology) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161604363 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161604370 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท 
หน่วยที่ 9. การออกแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพื่อการสอน ผู้แต่ง ผศ.ดร.ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ
หน่วยที่ 10. การจัดการเรียนการสอน ผู้แต่ง ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์
หน่วยที่ 11. สภาพแวดล้อมการเรียนการสอน ผู้แต่ง รศ.ดร.วรางคณา โตโพธิ์ไทย
หน่วยที่ 12. การประเมินการเรียนการสอน ผู้แต่ง รศ.ดร.สิริรัตน์ วิภาสศิลป์ อ.ณรงค์ ทีปประชัย
หน่วยที่ 13. การวิจัยทางเทคโนโลยีการสอน ผู้แต่ง ผศ.ดร.ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ
หน่วยที่ 14. นวัตกรรมการเรียนการสอนในประเทศไทย ผู้แต่ง ผศ.ดร.ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ
หน่วยที่ 15. นวัตกรรมการเรียนการสอนในต่างประเทศ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ศันศนีย์ สังสรรค์อนันต์

27103 สื่อการศึกษาพัฒนสรร เล่ม 1

400 บาท

27103 สื่อการศึกษาพัฒนสรร (Creative and Appropriate Educational Media) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161607951 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161607982 แบบฝึกปฏิบัติราคา30 บาท ISBN 978616160
หน่วยที่ 1. สามัญทัศน์เกี่ยวกับสื่อการศึกษาพัฒนสรร ผู้แต่ง รศ.ดร.นิคม ทาแดง
หน่วยที่ 2. ชุดการสอนแบบบรรยาย ผู้แต่ง ผศ.ดร.ศันศนีย์ สังสรรค์อนันต์
หน่วยที่ 3. ชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรม ผู้แต่ง รศ.ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์
หน่วยที่ 4. ชุดการสอนรายบุคคล ผู้แต่ง ศ.ดร.ชัยวงศ์ พรหมวงศ์ รศ.ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์
หน่วยที่ 5. ชุดการสอนทางไกล ผู้แต่ง ศ.ดร.ชัยวงศ์ พรหมวงศ์
หน่วยที่ 6. ชุดการสอนทางวิทยุและโทรทัศน์ปฏิสัมพันธ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.วรางคณา โตโพธิ์ไทย
หน่วยที่ 7. ชุดการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ศันศนีย์ สังสรรค์อนันต์
หน่วยที่ 8. ชุดการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย ผู้แต่ง ผศ.ดร.ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ

27103 สื่อการศึกษาพัฒนสรร เล่ม 2

350 บาท

27103 สื่อการศึกษาพัฒนสรร (Creative and Appropriate Educational Media) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161607951 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161607982 แบบฝึกปฏิบัติราคา30 บาท ISBN 978616160
หน่วยที่ 9. ชุดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ผู้แต่ง รศ.ดร.วรางคณา โตโพธิ์ไทย
หน่วยที่ 10. การเรียนการสอนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ผู้แต่ง รศ.ดร.สารีพันธุ์ ศุภวรรณ
หน่วยที่ 11. สื่อพื้นบ้านการศึกษากับสภาพแวดล้อม ผู้แต่ง รศ.ดร.บุญเลิศ ส่องสว่าง ผศ.ลักขณา ศุกุนะสิงห์
หน่วยที่ 12. สื่อพื้นบ้านการศึกษากับการแสดงออก ผู้แต่ง รศ.ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ นาคประสิทธิ์
หน่วยที่ 13. สื่อพื้นบ้านเพื่อการศึกษากับภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้แต่ง รศ.ดร.ธนู บุณยรัตนพันธุ์ อ.อรุณรัตน์ คล้ายพงษ์
หน่วยที่ 14. การประยุกต์สื่อพื้นบ้านเพื่อการศึกษากับภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้แต่ง รศ.ดร.ธนู บุณยรัตนพันธุ์
หน่วยที่ 15. อนาคตทัศน์สื่อการศึกษาพัฒนสรร ผู้แต่ง รศ.ดร.นิคม ทาแดง

27104 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา เล่ม 1

400 บาท

27104 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (Radio and Television in Education) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161609535 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161609597 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN
หน่วยที่ 1. สามัญการแพร่เสียงและแพร่ภาพเพื่อการศึกษา ผู้แต่ง ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์
หน่วยที่ 2. ระบบการแพร่เสียงเพื่อการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.นิคม ทาแดง รศ.ดร.ธนิศ ภู่ศิริ
หน่วยที่ 3. ระบบการแพร่ภาพเพื่อการศึกษา ผู้แต่ง ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์
หน่วยที่ 4. สามัญทัศน์เกี่ยวกับวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์
หน่วยที่ 5. การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์
หน่วยที่ 6. การเขียนบทรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา ผู้แต่ง ผศ.ดร.ศันศนีย์ สังสรรค์อนันต์
หน่วยที่ 7. สามัญทัศน์เกี่ยวกับวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.วรางคณา โตโพธิ์ไทย
หน่วยที่ 8. การผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.ทิพย์เกสร บุญอำไพ

27104 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา เล่ม 2

350 บาท

27104 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (Radio and Television in Education) ปรับปรุงครั้งที่พิมพ์ 1 พ.ศ. 2558 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161609535 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161609597 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN
หน่วยที่ 9. การถ่ายทำรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.ทิพย์เกสร บุญอำไพ
หน่วยที่ 10. การเขียนบทรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.วรางคณา โตโพธิ์ไทย
หน่วยที่ 11. การลำดับภาพรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ผู้แต่ง รศ.สาธิต วิมลคุณารักษ์ อ.วิฑูรย์ วงษ์อามาตย์
หน่วยที่ 12. การบันทึกเสียงและบันทึกภาพเพื่อการศึกษา ผู้แต่ง ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์
หน่วยที่ 13. การผลิตรายการวัสดุบันทึกเสียงและบันทึกภาพเพื่อการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.พงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ
หน่วยที่ 14. การผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาด้วยตนเอง ผู้แต่ง ผศ.ดร.ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ
หน่วยที่ 15. การแพร่เสียงและภาพในสังคมการเรียนรู้ ผู้แต่ง รศ.ดร.นิคม ทาแดง รศ.ดร.ธนิศ ภู่ศิริ

27112 การบริหารสูนย์การศึกษา เล่ม 1

350 บาท

27112 การบริหารศูนย์สื่อการศึกษา (Administration of Educational Media Center) ปรับปรุงปีที่พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161610104 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161610425 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161610357
หน่วยที่ 1. องค์กรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผู้แต่ง ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์
หน่วยที่ 2. การบริหารองค์กรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผู้แต่ง ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์
หน่วยที่ 3. การจัดองค์กรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.ทิพย์เกสร บุญอำไพ
หน่วยที่ 4. การบริหารการตลาดในองค์กรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผู้แต่ง ผศ.ดร.ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ
หน่วยที่ 5. การบริหารการผลิตและการจัดหาสื่อในองค์กรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.พงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ
หน่วยที่ 6. การบริหารบุคลากรในองค์กรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผู้แต่ง รศ.สาธิต วิมลคุณารักษ์
หน่วยที่ 7. การบริหารงบประมาณในองค์กรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.บุญเลิศ ส่องสว่าง

27112 การบริหารสูนย์การศึกษา เล่ม 2

400 บาท

27112 การบริหารศูนย์สื่อการศึกษา (Administration of Educational Media Center) ปรับปรุงปีที่พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161610104 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161610425 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161610357
หน่วยที่ 8. การบริหารสารสนเทศในองค์กรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผู้แต่ง ผศ.ดร.ศันศนีย์ สังสรรค์อนันต์
หน่วยที่ 9. การบริหารอาคาร สถานที่และสภาพแวดล้อมในองค์กรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.สารีพันธุ์ ศุภวรรณ

หน่วยที่ 10. การบริหารโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมือ และสิ่งอำนวย ความสะดวกในองค์กรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.ธนิศ ภู่ศิริ
หน่วยที่ 11. การบริหารในองค์กรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์
หน่วยที่ 12. การบริหารเครือข่ายสื่อสารการศึกษาในองค์กรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผู้แต่ง ผศ.ดร.ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ
หน่วยที่ 13. การประเมินและพัฒนาองค์กรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.วรางคณา โตโพธิ์ไทย
หน่วยที่ 14. การวิจัยในองค์กรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.วรางคณา โตโพธิ์ไทย
หน่วยที่ 15. รายกรณีองค์กรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผู้แต่ง ผศ.ดร.ศันศนีย์ สังสรรค์อนันต์

27117 เทคโนโลยีการจัดการศึกษา เล่ม 1

400 บาท

27117 เทคโนโลยีการจัดการศึกษา (Educational Management Technology) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-162-553-5) เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-162-563-4) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-162-564-1)
หน่วยที่ 1 สามัญทัศน์การจัดการศึกษา ผู้แต่ง ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ รศ.ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์
หน่วยที่ 2 สามัญทัศน์เทคโนโลยีการจัดการศึกษา ผู้แต่ง ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ รศ.ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์
หน่วยที่ 3 การจัดระบบกับการจัดการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์
หน่วยที่ 4 พฤติกรรมและวิธีการกับการจัดการ ผู้แต่ง รศ.ดร.วรางคณา โตโพธิ์ไทย
หน่วยที่ 5 การสื่อสารกับการจัดการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ
หน่วยที่ 6 สภาพแวดล้อมกับการจัดการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.วรางคณา โตโพธิ์ไทย
หน่วยที่ 7 การจัดการกับการจัดการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์
หน่วยที่ 8 การประเมินกับการจัดการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์

27117 เทคโนโลยีการจัดการศึกษา เล่ม 2

350 บาท

27117 เทคโนโลยีการจัดการศึกษา (Educational Management Technology) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-162-553-5) เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-162-563-4) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-162-564-1)
หน่วยที่ 9 เทคโนโลยีการศึกษากับการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน ผู้แต่ง รศ.ดร.ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ
หน่วยที่ 10 เทคโนโลยีการศึกษากับการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้แต่ง รศ.ดร.วรางคณา โตโพธิ์ไทย
หน่วยที่ 11 เทคโนโลยีการศึกษากับการจัดการศึกษาทางไกล ผู้แต่ง รศ.ดร.ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ
หน่วยที่ 12 เทคโนโลยีการศึกษากับการจัดการศึกษาภควันตภาพ ผู้แต่ง ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ รศ.ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์
หน่วยที่ 13 เทคโนโลยีการศึกษากับการจัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์
หน่วยที่ 14 เทคโนโลยีการศึกษากับการจัดการความรู้ ผู้แต่ง รศ.ดร.ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์
หน่วยที่ 15 การเผยแพร่ความรู้กับการจัดการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์

27401 สื่่อกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เล่ม 1

350 บาท

27401 สื่อกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Instructional Media in Basic Education) พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165055666 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาทISBN 9786165056250 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165055574

หน่วยที่ 1. สามัญทัศน์สื่อการสอนกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แต่ง ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์
หน่วยที่ 2. ระบบสื่อการสอนสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แต่ง ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์
หน่วยที่ 3. การเล่น ของเล่น และเกมสำหรับเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง รศ.ดร.พัชรี ผลโยธิน
หน่วยที่ 4. สื่อการจัดประสบการณ์ด้านร่างกายสำหรับเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง รศ.ดร.อรุณี หรดาล
หน่วยที่ 5. สื่อการจัดประสบการณ์ด้านอารมณ์ จิตใจ และสังคมของเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง รศ. ดร.ประภาพรรณ เอี่ยมสุภาษิต
หน่วยที่ 6. สื่อการจัดประสบการณ์ด้านสติปัญญาสำหรับเด็กปฐมวัย  ผู้แต่ง ผศ.ดร.วัฒนา มัคคสมัน
หน่วยที่ 7. ศูนย์การเรียนและแหล่งความรู้สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แต่ง อ.ดร.ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ

27401 สื่่อกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เล่ม 2

400 บาท

27401 สื่อกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Instructional Media in Basic Education) พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2560 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165055666 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165056250 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165055574
หน่วยที่ 8. สื่อการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แต่ง รศ.ดร.นิคม ทาแดง อ.ดร.ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์
หน่วยที่ 9. สื่อการสอนภาษากับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แต่ง ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์
หน่วยที่ 10. สื่อการสอนสังคมศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แต่ง รศ.ดร.วรางคณา โตโพธิ์ไทย
หน่วยที่ 11. สื่อการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.ทิพย์เกสร บุญอำไพ
หน่วยที่ 12. สื่อการสอนศิลปะสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แต่ง ผศ.ดร.วัฒนา มัคคสมัน อ.ดร.ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์
หน่วยที่ 13. สื่อการสอนการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แต่ง อ.ดร.ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ
หน่วยที่ 14. ชุดการสอน ผู้แต่ง รศ.ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์
หน่วยที่ 15. การประเมินและการทดสอบประสิทธิภาพสื่อการสอน ผู้แต่ง รศ.ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์

27416 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา เล่ม 1

400 บาท

27416 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา (Professional Experience in Educational technology and Communications) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561  เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-161-469-0) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-452-2) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-161-470-6)
หน่วยที่ 1 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาในฐานะวิชาชีพชั้นสูง ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์
หน่วยที่ 2 บุคลากรด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง
หน่วยที่ 3 การจัดระบบการผลิตและการใช้สื่อการศึกษา ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์
หน่วยที่ 4 การจัดระบบบริการสื่อการศึกษา ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.นิคม ทาแดง  
หน่วยที่ 5 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อนิทรรศการเพื่อการศึกษา ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์
หน่วยที่ 6 การออกแบบสื่อเสียงและสื่อภาพเพื่อการศึกษา ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ 
หน่วยที่ 7 การออกแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษาแบบออฟไลน์ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์
หน่วยที่ 8 การออกแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษาออนไลน์ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ

27416 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา เล่ม 2

350 บาท

27416 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา (Professional Experience in Educational technology and Communications) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561  เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-161-469-0) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-452-2) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-161-470-6)
หน่วยที่ 9 การผลิตชุดการสอนและชุดฝึกอบรม ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์
หน่วยที่ 10 การวิจัยสื่อการศึกษา (1) ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา โตโพธืไทย
หน่วยที่ 11 การวิจัยสื่อการศึกษา (2) ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.นิรนาท แสนสา  
หน่วยที่ 12 การดูงานและการฝึกงานทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์
หน่วยที่ 13 การจัดตั้งศูนย์สื่อการศึกษา ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์เกสร บุญอำไพ
หน่วยที่ 14 คุณลักษณะนักเทคโนโลยีการศึกษาที่พึงประสงค์ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์เกสร บุญอำไพ
หน่วยที่ 15 การพัฒนาคุณธรรมนักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.นิคม ทาแดง