15205 หลักการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เล่ม 1

250 บาท

15205 หลักการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เล่ม 2

250 บาท

15205 หลักการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เล่ม 3

250 บาท

15206 ภาษาเพื่อการสื่อสาร เล่ม 1

350 บาท

15206 ภาษาเพื่อการสื่อสาร เล่ม 2

400 บาท

15231 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน เล่ม 1

400 บาท

15231 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน เล่ม 2

350 บาท

15232 ทฤษฏีและพฤติกรรมการสื่อสาร เล่ม 1

350 บาท

15232 ทฤษฏีและพฤติกรรมการสื่อสาร เล่ม 2

400 บาท

15233 ความรู้ทางสังคมศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักนิเทศศาสตร์ เล่ม 1

350 บาท

15233 ความรู้ทางสังคมศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักนิเทศศาสตร์ เล่ม 2

400 บาท

15234 การสร้างสารในงานนิเทศศาสตร์ เล่ม 1

350 บาท

15234 การสร้างสารในงานนิเทศศาสตร์ เล่ม 2

400 บาท

15266 สื่อศึกษา เล่ม 1

400 บาท

15266 สื่อศึกษา เล่ม 2

350 บาท

15307 กฎหมายและจริยธรรมด้านนิเทศศาสตร์ เล่ม 1

400 บาท

15307 กฎหมายและจริยธรรมด้านนิเทศศาสตร์ เล่ม 2

350 บาท

15335 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์ เล่ม 1

300 บาท

15335 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์ เล่ม 2

450 บาท

15336 การบริหารกิจการสื่อสาร เล่ม 1

350 บาท

15336 การบริหารกิจการสื่อสาร เล่ม 2

400 บาท

15337 การสื่อสารกับการพัฒนา เล่ม 1

400 บาท

15337 การสื่อสารกับการพัฒนา เล่ม 2

350 บาท

16338 การสื่อข่าวและการเขียนข่าว เล่ม 1

350 บาท

16338 การสื่อข่าวและการเขียนข่าว เล่ม 2

400 บาท

16339 การข่าวขั้นสูงและการบรรณาธิกร เล่ม 1

400 บาท

16339 การข่าวขั้นสูงและการบรรณาธิกร เล่ม 2

350 บาท

16343 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง เล่ม 1

350 บาท

16343 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง เล่ม 2

400 บาท

16344 การพูดและการแสดงสำหรับวิทยุกระจายเสียง เล่ม 1

350 บาท

16344 การพูดและการแสดงสำหรับวิทยุกระจายเสียง เล่ม 2

400 บาท

16347 การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ เล่ม 1

250 บาท

16347 การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ เล่ม 2

250 บาท

16347 การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ เล่ม 3

250 บาท

16350 ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์ เล่ม 1

350 บาท

16350 ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์ เล่ม 2

400 บาท

16351 ทฤษฏีและการวิจารณ์ภาพยนตร์เบื้องต้น เล่ม 1

400 บาท

16351 ทฤษฏีและการวิจารณ์ภาพยนตร์เบื้องต้น เล่ม 2

350 บาท

16353 หลักการสื่อสารการตลาด เล่ม 1

250 บาท

16353 หลักการสื่อสารการตลาด เล่ม 2

250 บาท

16353 หลักการสื่อสารการตลาด เล่ม 3

250 บาท

16354 สื่อโฆษณา เล่ม 1

350 บาท

16354 สื่อโฆษณา เล่ม 2

400 บาท

16356 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ เล่ม 1

350 บาท

16356 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ เล่ม 2

400 บาท

16359 ความรู้เบื้องต้นการสื่อสารมวลชน เล่ม 1

250 บาท

16359 ความรู้เบื้องต้นการสื่อสารมวลชน เล่ม 2

250 บาท

16359 ความรู้เบื้องต้นการสื่อสารมวลชน เล่ม 3

250 บาท

16360 การศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัยและการพัฒนา เล่ม 1

350 บาท

16360 การศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัยและการพัฒนา เล่ม 2

400 บาท

16361 การบริหารจัดการและกลยุทธ์การสื่อสารชุมชน เล่ม 1

250 บาท

16361 การบริหารจัดการและกลยุทธ์การสื่อสารชุมชน เล่ม 2

250 บาท

16361 การบริหารจัดการและกลยุทธ์การสื่อสารชุมชน เล่ม 3

250 บาท

16412 ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ เล่ม 1

350 บาท

16412 ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ เล่ม 2

400 บาท

16418 การบริหารงานวิทยุกระจายเสียง เล่ม 1

400 บาท

16418 การบริหารงานวิทยุกระจายเสียง เล่ม 2

350 บาท

16419 การจัดรายการโทรทัศน์ เล่ม 1

400 บาท

16419 การจัดรายการโทรทัศน์ เล่ม 2

350 บาท

16421 การบริหารงานโทรทัศน์ เล่ม 1

250 บาท

16421 การบริหารงานโทรทัศน์ เล่ม 2

250 บาท

16421 การบริหารงานโทรทัศน์ เล่ม 3

250 บาท

16423 การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง เล่ม 1

250 บาท

16423 การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง เล่ม 2

250 บาท

16423 การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง เล่ม 3

250 บาท

16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา เล่ม 1

350 บาท

16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา เล่ม 2

400 บาท

16427 การบริหารงานโฆษณา เล่ม 1

350 บาท

16427 การบริหารงานโฆษณา เล่ม 2

400 บาท

16430 การบริหารงานประชาสัมพันธ์ เล่ม 1

250 บาท

16430 การบริหารงานประชาสัมพันธ์ เล่ม 2

250 บาท

16430 การบริหารงานประชาสัมพันธ์ เล่ม 3

250 บาท

16440 การเขียนสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ เล่ม 1

400 บาท

16440 การเขียนสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ เล่ม 2

350 บาท

16441 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เล่ม 1

350 บาท

16441 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เล่ม 2

400 บาท

16442 การบริหารงานสื่อสิ่งพิมพ์ เล่ม 1

400 บาท

16442 การบริหารงานสื่อสิ่งพิมพ์ เล่ม 2

350 บาท

16446 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง เล่ม 1

400 บาท

16446 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง เล่ม 2

350 บาท

16448 การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น เล่ม 1

400 บาท

16448 การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น เล่ม 1

350 บาท

16449 การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง เล่ม 1

250 บาท

16449 การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง เล่ม 2

250 บาท

16449 การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง เล่ม 3

250 บาท

16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น เล่ม1

350 บาท

16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น เล่ม2

400 บาท

16455 การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา เล่ม 1

350 บาท

16455 การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา เล่ม 2

400 บาท

16457 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ เล่ม 1

350 บาท

16457 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ เล่ม 2

400 บาท

16458 การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์ เล่ม 1

250 บาท

16458 การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์ เล่ม 2

250 บาท

16458 การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์ เล่ม 3

250 บาท

16462 ความรู้และทักษะการสื่อสารชุมชน เล่ม 1

200 บาท

16462 ความรู้และทักษะการสื่อสารชุมชน เล่ม 2

300 บาท

16462 ความรู้และทักษะการสื่อสารชุมชน เล่ม 3

250 บาท

16463 การวางแผน การออกแบบ และการผลิตสื่อชุมชน เล่ม 1

200 บาท

16463 การวางแผน การออกแบบ และการผลิตสื่อชุมชน เล่ม 1

200 บาท

16463 การวางแผน การออกแบบ และการผลิตสื่อชุมชน เล่ม 3

350 บาท

Close Menu
Close Panel