15205 หลักการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เล่ม 1

250 บาท

15205 หลักการประชาสัมพันธ์และโฆษณา (Principles of Public Relations and Advertising) ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท (ISBN 9786161617110) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท (ISBN 9786161617332) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท (ISBN 9786161617455) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN)
หน่วยที่ 1. ผู้บริโภคและการสื่อสารในยุคดิจิทัล ผู้แต่ง ผศ.นิษฐา หรุ่นเกษม
หน่วยที่ 2. แนวคิดใหม่การประชาสัมพันธ์และการโฆษณาในยุคดิจิทัล ผู้แต่ง ผศ.ดร. วรัชญ์ คุรุจิต
หน่วยที่ 3. แนวทางการประชาสัมพันธ์และการโฆษณาในยุคดิจิทัล ผู้แต่ง ผศ.ดร. วรัชญ์ คุรุจิต
หน่วยที่ 4. บทบาทอิทธิพลและความรับผิดชอบของประชาสัมพันธ์และโฆษณาต่อสังคม ผู้แต่ง รศ.ดร. รสชงพร โกมลเสวิน
หน่วยที่ 5. การประชาสัมพันธ์และการโฆษณาเพื่อสร้างตราสินค้า ผู้แต่ง รศ.ดร. ปิยฉัตร ล้อมชวการ

15205 หลักการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เล่ม 2

250 บาท

15205 หลักการประชาสัมพันธ์และโฆษณา (Principles of Public Relations and Advertising) ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท (ISBN 9786161617110) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท (ISBN 9786161617332) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท (ISBN 9786161617455) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN)
หน่วยที่ 6. ธุรกิจการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา รศ. อภิชญา อยู่ในธรรม
หน่วยที่ 7. การบริหารงานประชาสัมพันธ์และโฆษณาเพื่อธุรกิจ ผศ.ดร. พนม คลี่ฉายา
หน่วยที่ 8. การบริหารงานประชาสัมพันธ์และโฆษณาเพื่อสังคม ผู้แต่ง รศ.ดร. กมลรัฐ อินทรทัศน์
หน่วยที่ 9. กลุ่มเป้าหมายในการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา ผู้แต่ง รศ.ดร. บุษบา สุธีธร
หน่วยที่ 10. กระบวนการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา ผู้แต่ง ผศ.ดร. อัจฉราวรรณ อิศรางกูร ณ อยุธยา

15205 หลักการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เล่ม 3

250 บาท

15205 หลักการประชาสัมพันธ์และโฆษณา (Principles of Public Relations and Advertising) ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท (ISBN 9786161617110) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท (ISBN 9786161617332) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท (ISBN 9786161617455) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN)
หน่วยที่ 11. การสร้างสรรค์การประชาสัมพันธ์และการโฆษณา ผู้แต่ง รศ.ดร. สกนธ์ ภู่งามดี
หน่วยที่ 12. สื่อประชาสัมพันธ์และสื่อโฆษณายุคดิจิทัล ผู้แต่ง รศ. รุ่งนภา พิตรปรีชา
หน่วยที่ 13. การบริหารลูกค้าสัมพันธ์การบริหารประสบการณ์ลูกค้าและความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ ผู้แต่ง รศ.ดร. บุษบา สุธีธร
หน่วยที่ 14. การวิจัยและการประเมินผลการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา ผู้แต่ง รศ.ดร. รสชงพร โกมลเสวิน
หน่วยที่ 15. จริยธรรมวิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา ผู้แต่ง ผศ.ดร. สุภาภรณ์ ศรีดี

15206 ภาษาเพื่อการสื่อสาร เล่ม 1

350 บาท

15206 ภาษาเพื่อการสื่อสาร (Language for Communication) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2546 เล่ม1พิมพ์ครั้งที่ 24 พ.ศ. 2562 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789746454063  เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746454070 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789746454094
หน่วยที่ 1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษาเพื่อการสื่อสาร ผู้แต่ง รศ.ดร.สวนิต ยมาภัย
หน่วยที่ 2. จิตวิทยากับการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ผู้แต่ง อ.สิริชัย วงษ์สาธิตศาสตร์ อ.พรศักดิ์ ธนพัฒนพงศ์ รศ.ประชัน วัลลิโก
หน่วยที่ 3. อวัจนภาษา ผู้แต่ง รศ.อรุณีประภา หอมเศรษฐี
หน่วยที่ 4. ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ผู้แต่ง รศ.ดร.นิตยา กาญจนะวรรณ
หน่วยที่ 5. การฟังและการพูด ผู้แต่ง รศ.ธิดา โมสิกรัตน์
หน่วยที่ 6. การอ่านและการเขียน ผู้แต่ง อ.ประภัสสร เสวิกุล
หน่วยที่ 7. ภาษาสารคดีและภาษาบันเทิงคดี ผู้แต่ง ศ.ดร.สิทธา พินิจภูวดล

15206 ภาษาเพื่อการสื่อสาร เล่ม 2

400 บาท

15206 ภาษาเพื่อการสื่อสาร (Language for Communication) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2546 พิมพ์ครั้งที่ 24 พ.ศ. 2562 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789746454063 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746454070 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN9789746454094
หน่วยที่ 8. ภาษาข่าว ผู้แต่ง รศ.ประชัน วัลลิโก
หน่วยที่ 9. การเขียนข่าวภาษาอังกฤษ ผู้แต่ง รศ.ดร.สมาน งามสนิท
หน่วยที่ 10. ภาษาหนังสือพิมพ์และนิตยสาร ผู้แต่ง รศ.จันทนา ทองประยูร อ.มนวิภา วงรุจิระ
หน่วยที่ 11. ภาษาวิทยุกระจายเสียง ผู้แต่ง รศ.นภาภรณ์ อัจฉริยกุล
หน่วยที่ 12. ภาษาภาพยนตร์และโทรทัศน์ ผู้แต่ง รศ.ดร.สมาน งามสนิท
หน่วยที่ 13. ภาษาโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.พรทิพย์ ดีสมโชค
หน่วยที่ 14. ภาษาในคอมพิวเตอร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์
หน่วยที่ 15. หลักการแปล ผู้แต่ง ศ.ดร.สิทธา พินิจภูวดล

15231 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน เล่ม 1

350 บาท

15231 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน (Introduction to Mass Media) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161619664 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161619862 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161615659
หน่วยที่ 1. แนวคิดเกี่ยวกับสื่อมวลชน ผู้แต่ง รศ. จิราภรณ์ สุวรรณวาจกกสิกิจ และ รศ. สุมน อยู่สิน
หน่วยที่ 2. ระบบหน้าที่และบทบาทสื่อมวลชน ผู้แต่ง รศ. ธีรารักษ์ โพธิสุวรรณ
หน่วยที่ 3. สื่อสิ่งพิมพ์ ผู้แต่ง ผศ. สุกานดา วรพันธุ์พงศ์
หน่วยที่ 4. ภาพถ่าย ผู้แต่ง ผศ. วิระชัย ตั้งสกุล และ รศ. ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์
หน่วยที่ 5. ภาพยนตร์  ผู้แต่ง ผศ. วิระชัย ตั้งสกุล และ รศ. ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์
หน่วยที่ 6. วิทยุกระจายเสียง ผู้แต่ง รศ. สุมน อยู่สิน และ รศ. ธีรารักษ์ โพธิสุวรรณ
หน่วยที่ 7. โทรทัศน์ ผู้แต่ง รศ จิราภรณ์ สุวรรณวาจกกสิกิจ และ รศ.พตท.หญิง.ดร. ศิริวรรณ อนันต์โท

15231 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน เล่ม 2

400 บาท

15231 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน (Introduction to Mass Media) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161619664 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161619862 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161615659
หน่วยที่ 8. สื่อใหม่ ผู้แต่ง รศ.พตท.หญิง.ดร. ศิริวรรณ อนันต์โท
หน่วยที่ 9. สื่อสังคมออนไลน์ ผู้แต่ง รศ.ดร. มนวิภา วงรุจิระ
หน่วยที่ 10. ทฤษฎีการสื่อสารมวลชนและสื่อใหม่ ผู้แต่ง รศ. สุมน อยู่สิน และ อ. กรรพุม บุญทวี
หน่วยที่ 11. สื่อมวลชนกับสังคม ผู้แต่ง รศ.ดร. กำจร หลุยยะพงศ์
หน่วยที่ 12. อิทธิพลและผลกระทบของสื่อมวลชน ผู้แต่ง รศ. สุมน อยู่สิน
หน่วยที่ 13. การสำรวจและประเมินผลสื่อมวลชน ผู้แต่ง รศ.ดร. มนวิภา วงรุจิระ
หน่วยที่ 14. จริยธรรมและกฎหมายสื่อสารมวลชน ผู้แต่ง ผศ. สุกานดา วรพันธุ์พงศ์
หน่วยที่ 15. การรู้เท่าทันสื่อ ผู้แต่ง ผศ.ดร. ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร

15232 ทฤษฏีและพฤติกรรมการสื่อสาร เล่ม 1

350 บาท

15232 ทฤษฎีและพฤติกรรมการสื่อสาร (Communication Theories and Behavior ) พิมพ์ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789746455268 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746455275 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789746455282
หน่วยที่ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสารและพฤติกรรมการสื่อสาร ผู้แต่ง อ.ดร.ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร
หน่วยที่ 2. พฤติกรรมการสื่อสารของมนุษย์ ผู้แต่ง รศ.ดร.รสชงพร โกมลเสวิน
หน่วยที่ 3. องค์ประกอบ กระบวนการและแนวทางการศึกษาการสื่อสาร ผู้แต่ง อ.ดร.ภัสวรี นิติเกษตรสุนทร
หน่วยที่ 4. ปัจจัยมนุษย์ในการสื่อสาร ผู้แต่ง รศ.ดร.กาญจนา แก้วเทพ
หน่วยที่ 5. ปัจจัยสื่อในการสื่อสาร ผู้แต่ง อ.ดร.สมสุข หินวิมาน
หน่วยที่ 6. ปัจจัยสารในการสื่อสาร ผู้แต่ง รศ.ดร.กาญจนา แก้วเทพ
หน่วยที่ 7. พฤติกรรมการสื่อสารภายในบุคคลและระหว่างบุคคล ผู้แต่ง รศ.ดร.บุษบา สุธีธร

15232 ทฤษฏีและพฤติกรรมการสื่อสาร เล่ม 2

400 บาท

15232 ทฤษฎีและพฤติกรรมการสื่อสาร (Communication Theories and Behavior ) พิมพ์ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789746455268 พิมพ์ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2558 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746455275แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789746455282
หน่วยที่ 8. พฤติกรรมการสื่อสารกลุ่ม ผู้แต่ง รศ.ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ อ.สุกัญญา สมไพบูลย
หน่วยที่ 9. พฤติกรรมการสื่อสารองค์การ ผู้แต่ง รศ.ดร.รสชงพร โกมลเสวิน
หน่วยที่ 10. พฤติกรรมการสื่อสารสาธารณะ ผู้แต่ง รศ.จันทนา ทองประยูร
หน่วยที่ 11. พฤติกรรมการสื่อสารมวลชน ผู้แต่ง รศ.ดร.พีระ จิรโสภณ
หน่วยที่ 12. พฤติกรรมการสื่อสารต่างวัฒนธรรม ผู้แต่ง รศ.เมตตา วิวัฒนานุกูล
หน่วยที่ 13. พฤติกรรมการสื่อสารโลกาภิวัตน์ ผู้แต่ง อ.ดร.สมสุข หินวิมาน อ.กำจร หลุยยะพงศ์ 
หน่วยที่ 14. การประยุกต์ใช้การสื่อสารในเชิงสาธารณประโยชน์ ผู้แต่ง รศ.จันทนา ทองประยูร
หน่วยที่ 15. การประยุกต์ใช้การสื่อสารในเชิงพาณิชย์ ผู้แต่ง ผศ.ปิยฉัตร ล้อมชวการ

15233 ความรู้ทางสังคมศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักนิเทศศาสตร์ เล่ม 1

350 บาท

15233 ความรู้ทางสัมคมศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักนิเทศศาสตร์ (Social Science and Technology for Communication Arts) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161607784 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161608002 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161608279
หน่วยที่ 1. แนวคิดเกี่ยวกับระบบสังคมและสังคมโลก ผู้แต่ง ผศ.มนวิภา วงรุจิระ
หน่วยที่ 2. ความรู้ด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ผู้แต่ง ผศ.มนวิภา วงรุจิระ
หน่วยที่ 3. ความรู้ด้านการศึกษา ผู้แต่ง ศ.ดร.สุมาลี สังข์ศรี
หน่วยที่ 4. ความรู้ด้านการเมืองการปกครอง ผู้แต่ง อ.ดร.กานต์ บุญศิริ
หน่วยที่ 5. ความรู้ด้านกฎหมาย ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ศรีดี
หน่วยที่ 6. ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ ผู้แต่ง อ.ดร.อานนท์ นัจสถาปนิก อ.ทองจันทร์ หอมเนตร
หน่วยที่ 7. ความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์การ ผู้แต่ง รศ.ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต

15233 ความรู้ทางสังคมศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักนิเทศศาสตร์ เล่ม 2

400 บาท

15233 ความรู้ทางสัมคมศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักนิเทศศาสตร์ (Social Science and Technology for Communication Arts) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161607784 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161608002 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161608279
หน่วยที่ 8. ความรู้ด้านเทคโนโลยีการบริหารและการพัฒนาสังคม ผู้แต่ง รศ.ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว
หน่วยที่ 9. ความรู้วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง อ.ดร.เจษฎา ศาลาทอง
หน่วยที่ 10. ความรู้ด้านสาธารณสุข ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ศรีดี อ.นพ.โชคชัย ลีโทชวลิต
หน่วยที่ 11. ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้แต่ง อ.ดร.อานนท์ นัจสถาปนิก
หน่วยที่ 12. ความรู้ด้านจิตวิทยา ผู้แต่ง รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว ผศ.อรสา ปานขาว
หน่วยที่ 13. ความรู้ด้านวัฒนธรรมและศาสนา ผู้แต่ง ผศ.ดร.อัจราวรรณ อิศรางกูร ณ อยุธยา
หน่วยที่ 14. ความรู้ด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา ผู้แต่ง อ.ดร.ณัฐสุพงศ์ สุขโสต
หน่วยที่ 15. ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ผู้แต่ง อ.ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว อ.ดร.กานต์ บุญศิริ

15234 การสร้างสารในงานนิเทศศาสตร์ เล่ม 1

350 บาท

15234 การสร้างสารในงานนิเทศศาสตร์ (Message Design for Communication Arts) พิมพ์ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789749755372 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789749755389 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789749755396
หน่วยที่ 1. แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างสารในงานนิเทศศาสตร์ ผู้แต่ง ผศ.ดร. ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร
หน่วยที่ 2. ทฤษฎีการสื่อความหมาย ผู้แต่ง รศ.ดร.กาญจนา แก้วเทพ
หน่วยที่ 3. ทฤษฎีการสร้างสาร ผู้แต่ง รศ.ดร.กาญจนา แก้วเทพ
หน่วยที่ 4. สุนทรียนิเทศศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์
หน่วยที่ 5. การวิจัยเพื่อการสร้างสาร ผู้แต่ง รศ.ชยพล สุทธิโยธิน
หน่วยที่ 6.  กลยุทธ์การสร้างสาร ผู้แต่ง อ.วรวัฒน์ จินตกานนท์
หน่วยที่ 7. การสร้างสารด้วยการเขียน ผู้แต่ง รศ.อวยพร พานิช

15234 การสร้างสารในงานนิเทศศาสตร์ เล่ม 2

400 บาท

15234 การสร้างสารในงานนิเทศศาสตร์ (Message Design for Communication Arts) พิมพ์ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789749755372 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789749755389 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789749755396
หน่วยที่ 8. การสร้างสารด้วยการพูด ผู้แต่ง รศ.เมตตา วิวัฒนานุกูล
หน่วยที่ 9. การสร้างสารด้วยเสียง ผู้แต่ง อ.วิระชัย ตั้งสกุล
หน่วยที่ 10. การสร้างสารด้วยภาพ ผู้แต่ง รศ.กมล ฉายาวัฒนะ อ.วิระชัย ตั้งสกุล
หน่วยที่ 11. การสร้างสารด้วยกราฟิก ผู้แต่ง อ.วรวัฒน์ จินตกานนท์
หน่วยที่ 12. การสร้างสารด้วยการแสดง ผู้แต่ง รศ.ชยพล สุทธิโยธิน
หน่วยที่ 13. เทคโนโลยีการออกแบบและสร้างสาร ผู้แต่ง ผศ.วิไล อัศวเดชศักดิ์
หน่วยที่ 14. ผลของเทคโนโลยีต่อการสร้างและออกแบบสารในสื่อมวลชน ผู้แต่ง รศ.สุธี พลพงษ์
หน่วยที่ 15. การประเมินสารในงานนิเทศศาสตร์ ผู้แต่ง ผศ.สกนธ์ ภู่งามดี

15266 สื่อศึกษา เล่ม 1

400 บาท

15266 สื่อศึกษา (Media Studies) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-161-774-5) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.2564 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-808-7) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-161-770-7)
หน่วยที่ 1 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.สมสุข หินวิมาน   
หน่วยที่ 2 อุตสาหกรรมสื่อ ผู้แต่ง รศ.ดร.สมสุข หินวิมาน รศ.ดร.กำจร หลุยยะพงศ์
หน่วยที่ 3 การควบคุมสื่อ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร
หน่วยที่ 4 การผลิตสื่อ ผู้แต่ง ผศ.ดร.อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล
หน่วยที่ 5 เนื้อหาสื่อ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ขจิตขวัญ กิจวิสาละหน่วยที่ 6 ผู้รับสาร ผู้แต่ง รศ.ดร.กำจร หลุยยะพงศ์
หน่วยที่ 7 สื่อพื้นบ้านศึกษา ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุชาดา พงษ์กิตติวิบูลย์
หน่วยที่ 8 สื่อใหม่ศึกษา ผู้แต่ง อ.ดร.พัชรา เอี่ยมกิจการ

15266 สื่อศึกษา เล่ม 2

350 บาท

15266 สื่อศึกษา (Media Studies) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-161-774-5) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.2564 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-808-7) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-161-770-7)
หน่วยที่ 9 สื่อกับโลกาภิวัฒน์ ผู้แต่ง ผศ.อารดา ครุจิต
หน่วยที่ 10 สื่อกับวัฒนธรรมบริโภค ผู้แต่ง อ.ดร.พิทยา พละพลีวัลย์
หน่วยที่ 11 สื่อกับสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง อ.ดร.ดวงแก้ว เธียรสวัสดิ์กิจ  
หน่วยที่ 12 สื่อกับอาชญากรรม ผู้แต่ง ผศ.ดร.นิธิดา แสงสิงห์แก้ว
หน่วยที่ 13 สื่อกับกีฬา ผู้แต่ง อ.ดร.ฑิฆัมพร เอี่ยมเรไร
หน่วยที่ 14 สื่อกับเพศสภาวะ ผู้แต่ง อ.ดร.นันทนา สุธรรมประเสริฐ

หน่วยที่ 15 สื่อกับชนกลุ่มน้อย ผู้แต่ง อ.อภินันท์ ธรรมเสนา

15307 กฎหมายและจริยธรรมด้านนิเทศศาสตร์ เล่ม 1

350 บาท

15307 กฎหมายและจริยธรรมด้านนิเทศศาสตร์ (Laws and Ethics for Mass Communication) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2554 พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165055932 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165056571 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161600327
หน่วยที่ 1. สื่อมวลชนกับสังคม ผู้แต่ง รศ.กิติมา สุรสนธิ
หน่วยที่ 2. รัฐ สื่อมวลชน และประชาชน ผู้แต่ง ศ.(พิเศษ)ธงทอง จันทรางศุ รศ.ภาณินี กิจพ่อค้า
หน่วยที่ 3. สิทธิ เสรีภาพในการรับรู้ข่าวสารและการแสดงความคิดเห็น ผู้แต่ง ผศ.ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ ผศ.พ.ต.ท.(ญ)ดร.ศิริวรรณ อนันต์โท
หน่วยที่ 4. แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมของสื่อมวลชน ผู้แต่ง ศ.(พิเศษ)สุกัญญา สุดบรรทัด
หน่วยที่ 5. จริยธรรมสื่อสารมวลชน ผู้แต่ง รศ.ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน อ.เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ อ.กิตติชัย อินทร์นุรักษ์
หน่วยที่ 6. บทบาทของประชาสังคมต่อการส่งเสริมจริยธรรมสื่อสารมวลชน ผู้แต่ง ผศ.ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ อ.เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์
หน่วยที่ 7. สื่อมวลชนกับสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ ผู้แต่ง รศ.พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช อ.จรัล พากเพียร อ.พีรพล ศรีสิงห์

15307 กฎหมายและจริยธรรมด้านนิเทศศาสตร์ เล่ม 2

400 บาท

15307 กฎหมายและจริยธรรมด้านนิเทศศาสตร์ (Laws and Ethics for Mass Communication) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2554 พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165055932 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165056571 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161600327
หน่วยที่ 8. แนวคิดเกี่ยวกับกฎหมาย ผู้แต่ง รศ.ภาณินี กิจพ่อค้า
หน่วยที่ 9. กฎหมายจดแจ้งการพิมพ์ ผู้แต่ง รศ.พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช อ.เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ อ.วรินทร์ เทียมจรัส
หน่วยที่ 10. กฎหมายการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ผู้แต่ง รศ.ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน
หน่วยที่ 11. กฎหมายภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ผู้แต่ง รศ.ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน
หน่วยที่ 12. กฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณา ผู้แต่ง รศ.ปิยฉัตร ล้อมชวการ 
หน่วยที่ 13. กฎหมายลิขสิทธิ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.กิติพงศ์ หังสพฤกษ์ 
หน่วยที่ 14. กฎหมายเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ ผู้แต่ง อ.นันทน อินทนนท์ 
หน่วยที่ 15. สื่อมวลชนกับการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและการละเมิดอำนาจศาล ผู้แต่ง รศ.ภาณินี กิจพ่อค้า

15335 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์ เล่ม 1

350 บาท

15335 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์ (Research for Communication Arts) เล่ม 1 ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2565 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-162-312-8) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-162-291-6) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-162-297-8)
หน่วยที่ 1 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยนิเทศศาสตร์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.โมไนยพล รณเวช
หน่วยที่ 2 กระบวนการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์
หน่วยที่ 3 การกำหนดปัญหาการวิจัย การทบทวนวรรณกรรมและการกำหนดกรอบความคิดการวิจัย ผู้แต่ง รศ.ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์ ผศ.ดร.ณัฐสุพงศ์ สุขโสต
หน่วยที่ 4 การกำหนดตัวแปรและการวัด ผู้แต่ง รศ.จันทนา ทองประยูร
หน่วยที่ 5 ประชากรและการเลือกตัวอย่าง ผู้แต่ง รศ.จันทนา ทองประยูร
หน่วยที่ 6 เครื่องมือการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ณัฐสุพงศ์ สุขโสต
หน่วยที่ 7 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้แต่ง อ.ดร.ปุริมปรัชญ์ คณิณพศุตย์

15335 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์ เล่ม 2

400 บาท

15335 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์ (Research for Communication Arts) เล่ม 1 ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2565 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-162-312-8) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-162-291-6) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-162-297-8)
หน่วยที่ 8 การวิจัยเชิงสำรวจ ผู้แต่ง รศ.ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์
หน่วยที่ 9 การวิจัยเชิงทดลอง ผู้แต่ง รศ.จันทนา ทองประยูร
หน่วยที่ 10 การวิจัยประเมินผล ผู้แต่ง ผศ.อรสา ปานขาว  
หน่วยที่ 11 การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ณัฐสุพงศ์ สุขโสตหน่วยที่ 12 การวิเคราะห์เนื้อหา ผู้แต่ง ศ.พัชนี เชยจรรยา
หน่วยที่ 13 การเขียนโครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย และการเผยแพร่รายงานการวิจัย ผู้แต่ง รศ.จันทนา ทองประยูร
หน่วยที่ 14 การประยุกต์ใช้ผลการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ ผู้แต่ง ศ.พัชนี เชยจรรยา
หน่วยที่ 15 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.พ.ต.ท.หญิง ดร.ศิริวรรณ อนันต์โท

15336 การบริหารกิจการสื่อสาร เล่ม 1

400 บาท

15336 การบริหารกิจการสื่อสาร ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563   ราคา 400 บาท  ISBN 9786161624576 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15)  พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563  ราคา 350 บาท   ISBN 9786161624514
หน่วยที่ 1. แนวคิดกิจการสื่อสาร  ผู้แต่ง รศ.ดร.สมควร กวียะ รศ.ดร.กำจร หลุยยะพงศ์
หน่วยที่ 2  ภูมิทัศน์สื่อและทิศทางการบริหารกิจการสื่อสาร ผู้แต่ง ผศ.ดร.ต่อตระกูล อุบลวัตร อ.ดร.ชเนตตี ทินนาม
หน่วยที่ 3  บทบาทการกำกับดูแลกิจการสื่อสาร  ผู้แต่ง รศ.ดร.พนา ทองมีอาคม
หน่วยที่ 4. แนวทางการบริหารกิจการสื่อสาร  ผู้แต่ง  ผศ.ดร.อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล
หน่วยที่ 5. จริยธรรมการบริหารกิจการสื่อสาร ผู้แต่ง อ.พิชญา เมืองเนาว์ อ.ดร.หัสพร ทองแดง
หน่วยที่ 6  กลยุทธ์การบริหารองค์การกิจการสื่อสาร ผู้แต่ง รศ.ดร.ธาตรี ไต้ฟ้าพูล
หน่วยที่ 7. การบริหารกิจการสื่อมวลชน ผู้แต่ง  รศ.กิติมา สุรสนธิ
หน่วยที่ 8  การบริหารกิจการสื่อสิ่งพิมพ์ ผู้แต่ง ผศ.สุกานดา วรพันธุ์พงศ์

15336 การบริหารกิจการสื่อสาร เล่ม 2

350 บาท

15336 การบริหารกิจการสื่อสาร ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563   ราคา 400 บาท  ISBN 9786161624576 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15)  พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563  ราคา 350 บาท   ISBN 9786161624514
หน่วยที่ 9. การบริหารกิจการวิทยุกระจายเสียง ผู้แต่ง รศ.ธีรารักษ์ โพธิสุวรรณ
หน่วยที่ 10 การบริหารกิจการโทรทัศน์  ผู้แต่ง  อ.ลดาวัลย์ บัวเอี่ยม
หน่วยที่ 11. การบริหารกิจการภาพยนตร์ ผู้แต่ง  รศ.ดร.กำจร หลุยยะพงศ์
หน่วยที่ 12. การบริหารกิจการงานโฆษณา  ผู้แต่ง ศ.รุ่งนภา พิตรปรีชา อ.ชนาภา หนูนาค
หน่วยที่ 13. การบริหารกิจการประชาสัมพันธ์ ผู้แต่ง  รศ.ดร.บุษบา สุธีธร
หน่วยที่ 14. การบริหารสื่อดิจิทัล  ผู้แต่ง รศ.ดร.สันทัด ทองรินทร์
หน่วยที่ 15. การบริหารสื่อสังคมออนไลน์ ผู้แต่ง  รศ.ดร.มนวิภา วงรุจิระ

15337 การสื่อสารกับการพัฒนา เล่ม 1

400 บาท

15337 การสื่อสารกับการพัฒนา (Communication and Development)  ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564  พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564  เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท  ISBN 978-616-162-625-9  เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15)  ISBN 978-616-162-680-8  แบบฝึกปฏิบัติ  ราคา 30 บาท  ISBN 978-616-162-690-7
หน่วยที่ 1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา  ผู้แต่ง รศ.ดร.บุษบา สุธีธร
หน่วยที่ 2. แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารเพื่อการพัฒนา  ผู้แต่ง รศ.ดร.บุญเลิศ ศุภดิลก
หน่วยที่ 3. ยุทธวิธีการสื่อสารเพื่อการพัฒนา  ผู้แต่ง รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์
หน่วยที่ 4. การออกแบบสารเพื่อการพัฒนา  ผู้แต่ง รศ.ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์
หน่วยที่ 5. การวางแผน การบริหารโครงการและการประเมินผลโครงการสื่อสารเพื่อการพัฒนา  ผู้แต่ง รศ.ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์
หน่วยที่ 6. การสื่อสารกับการพัฒนาการศึกษา  ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสำอางค์
หน่วยที่ 7. การสื่อสารกับการพัฒนาเศรษฐกิจ  ผู้แต่ง รศ.ดร.มนูญ โต๊ะยามา

15337 การสื่อสารกับการพัฒนา เล่ม 2

350 บาท

15337 การสื่อสารกับการพัฒนา (Communication and Development)  ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564  พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564  เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท  ISBN 978-616-162-625-9  เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15)  ISBN 978-616-162-680-8  แบบฝึกปฏิบัติ  ราคา 30 บาท  ISBN 978-616-162-690-7
หน่วยที่ 8. การสื่อสารกับการพัฒนาสังคม  ผู้แต่ง รศ.อภิชญา อยู่ในธรรม
หน่วยที่ 9. การสื่อสารกับการพัฒนาการเมือง  ผู้แต่ง รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว (ผู้เขียนเดิม)  รศ.ดร.พนม คลี่ฉายา (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 10. การสื่อสารกับการพัฒนาการสาธารณสุข  ผู้แต่ง ผศ.ดร.นิษฐา หรุ่นเกษม (ผู้ปรับปรุง)  ผศ.อรสา ปานขาว (ผู้เขียนเดิม)
หน่วยที่ 11. การสื่อสารกับการพัฒนาการเกษตร  ผู้แต่ง รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์
หน่วยที่ 12. การสื่อสารกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม  ผู้แต่ง อาจารย์วรรณี พฤฒิถาวร
หน่วยที่ 13. การสื่อสารกับการพัฒนาศาสนาและวัฒธรรม  ผู้แต่ง รศ.ดร.กาญจนา แก้วเทพ
หน่วยที่ 14. การสื่อสารกับการพัฒนาชุมชน  ผู้แต่ง รศ.ดร.กำจร หลุยยะพงศ์
หน่วยที่ 15. ปัญหาและแนวโน้มการสื่อสารเพื่อการพัฒนา  ผู้แต่ง รศ.ดร.กาญจนา แก้วเทพ

16338 การสื่อข่าวและการเขียนข่าว เล่ม 1

350 บาท

16338 การสื่อข่าวและการเขียนข่าว (News Gathering and Writhing) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 678-616-161-566-6) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 678-616-161-584-0) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-161-565-9)
หน่วยที่ 1 ความหมาย ความสำคัญ วัตถุประสงค์ และบทบาทของข่าว ผู้แต่ง รศ.อมรพรรณ ซุ้มโชคชัยกุล  หน่วยที่ 2 อุคมการณ์ของข่าว ผู้แต่ง ผศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผศ.สุกานดา วรพันธุ์พงศ์
หน่วยที่ 3 ประเภทข่าว ผู้แต่ง รศ.อมรพรรณ ซุ้มโชดชัยกุล (ปรับปรุงจาก อังธิดา ลิมป์ทมปาณี (2556) ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการข่าวเบื้องต้น (หน่วยที่3).นนทบุรี: สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
หน่วยที่ 4 หลักการสื่อข่าว ผู้แต่ง รศ.มาลี บุญศิริพันธ์
หน่วยที่ 5 การคิด จับประเด็นข่าว และการวางแผนการทำข่าว ผู้แต่ง อ.อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์    หน่วยที่ 6 แหล่งข่าว แหล่งข้อมูล และความน่าเชื่อถือของข้อมูล ผู้แต่ง รศ.จันทนา ทองประยูร
หน่วยที่ 7 การสัมภาษณ์ในงานวารสารศาสตร์ ผู้แต่ง ผศ.สุกานดา วรพันธุ์พงศ์

16338 การสื่อข่าวและการเขียนข่าว เล่ม 2

400 บาท

16338 การสื่อข่าวและการเขียนข่าว (News Gathering and Writhing) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 678-616-161-566-6) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 678-616-161-584-0) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-161-565-9)
หน่วยที่ 8 หลักการเขียนข่าว ผู้แต่ง ผศ.ดร.มนวิภา วงรุจิระ
หน่วยที่ 9 การเขียนและเรียบเรียงข่าวประเภทต่างๆ ผู้แต่ง ผศ.ดร.มนวิภา วงรุจิระ
หน่วยที่ 10 ภาพข่าวในสื่อมวลชน ผู้แต่ง รศ.จันทนา ทองประยูร
หน่วยที่ 11 ปัจจัยที่มีผลต่อการสื่อข่าวและการเขียนข่าว ผู้แต่ง ผศ.ดร.มนวิภา วงรุจิระ  
หน่วยที่ 12 ผลกระทบของการเสนอข่าวต่อสังคม ผู้แต่ง อ.วรวิทย์ ศรีอนันต์รักษา ผศ.สุกานดา วรพันธุ์พงศ์
หน่วยที่ 13 จริยธรรมในงานข่าว ผู้แต่ง รศ.มาลี บุญศิริพันธ์
หน่วยที่ 14 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของบรรณาธิการ ผู้แต่ง รศ.วาริศา พลายบัว ผศ.สมเกียรติ รุ่งเรืองวิริยะ 
หน่วยที่  15 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสื่อข่าวและการเขียนข่าว ผู้แต่ง อ.จักร์กฤษ เพิ่มพูล

16339 การข่าวขั้นสูงและการบรรณาธิกร เล่ม 1

400 บาท

16339 การรายงานข่าวและการบรรณาธิกร (News Reporting and Editing) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161621173 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161622329 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN
หน่วยที่ 1. แนวคิดเกี่ยวกับการรายงานข่าว ผู้แต่ง รศ. มาลี บุญศิริพันธ์
หน่วยที่ 2. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการรายงานข่าว อ.อฐิติชัย อัฏฏะวัชระ
หน่วยที่ 3. มหึมหาข้อมูล (Big Data) ผู้แต่ง รศ. อังธิดา ลิมป์ปัทมปาณี อ. บุญลาภ ภูสุวรรณ และ อ. กมล ชวาลวิทย์
หน่วยที่ 4. หลักบรรณาธิกรข่าว ผู้แต่ง ผศ เกศราพร ทองพุ่มพฤกษา
หน่วยที่ 5. การรายงานข่าวกับการรับผิดชอบทางกฎหมาย ผู้แต่ง รศ.ดร. ปิยฉัตร ล้อมชวการ
หน่วยที่ 6. อุดมการณ์และจริยธรรมการายงานข่าว ผู้แต่ง รศ. จันทนา ทองประยูร
หน่วยที่ 7. การรายงานข่าวสืบสวน ผู้แต่ง รศ. มาลี บุญศิริพันธ์

16339 การข่าวขั้นสูงและการบรรณาธิกร เล่ม 2

350 บาท

16339 การรายงานข่าวและการบรรณาธิกร (News Reporting and Editing) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161621173 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161622329 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN

หน่วยที่ 8. การรายงานข่าวเชิงวิจัยประยุกต์ ผู้แต่ง ผศ. สุกานดา วรพันธุ์พงศ์
หน่วยที่ 9. การรายงานสารคดีเชิงข่าว รศ.ดร. มนวิภา วงรุจิระ
หน่วยที่ 10. หลักการออกแบบจัดหน้าเพื่อรายงานข่าวและอินโฟรกราฟิกส์ ผู้แต่ง อ.ดร. กันย์พัชญ์ กะลัมพะเหติ
หน่วยที่ 11. การรายงานข่าวด้านการเมืองและด้านเศรษฐกิจ ผู้แต่ง ผศ. สุกานดา วรพันธุ์พงศ์
หน่วยที่ 12. การรายงานข่าววิทยาศาสตร์ สุขภาพและสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง อ.ดร. ยุวนุช ทินนะลักษณ์ ผศ.ดร. นิธิดา แสงสิงแก้ว ผศ.ดร. เสาวนี ชินนาลอง ผศ. อมรพรรณ ซุ้มโชคชัยกุล
หน่วยที่ 13. การรายงานข่าวสตรี เยาวชนและศิลปวัฒนธรรม ผู่แต่ง อ. สุดถนอม รอดสว่าง และ อ. การดา ร่วมพุ่ม
หน่วยที่ 14. การรายงานข่าวบันเทิงและข่าวกีฬา ผู้แต่ง ผศ.ดร. ณัฐสุพงศ์ สุขโสด
หน่วยที่ 15. การรายงานข่าวเร้าอารมณ์ ผู้แต่ง อ. ชาย ปถะคามินทร์ อ.ดร. เลอภพ โสรัตน์ รศ. อังธิดา ลิมป์ปัทมปาณี

16343 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง เล่ม 1

350 บาท

16343 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง (Radio Script Writing) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-484-3) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561(หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-161-449-2) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-161-501-7)
หน่วยที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการเขียนบทวิทยุกระจายเสียง ผู้แต่ง รศ.นภาภรณ์ อัจฉริยะกุล (ผู้เขียนเดิม)  รศ.สุมน อยู่สิน (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 2 การวิเคราะห์ผู้ฟัง ผู้แต่ง ผศ.ดร.เสาวนี ชินนาลอง
หน่วยที่ 3 ประเภทและรูปแบบบทวิทยุกระจายเสียง ผู้แต่ง รศ.ธีรารักษ์ โพธิสุวรรณ
หน่วยที่ 4 ขั้นตอนการเขียนบทวิทยุกระจายเสียง ผู้แต่ง รศ.จิราภรณ์ สุวรรณวาจกกสิกิจ (ผู้เขียนเดิม)  ผศ.ดร.เสาวนี ชินนาลอง (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 5 ข้อมูลและสารสนเทศในการเขียนบทวิทยุกระจายเสียง ผู้แต่ง รศ.สุมน อยู่สิน 
หน่วยที่ 6 หลักการเขียนบทวิทยุกระจายเสียง ผู้แต่ง รศ.จิราภรณ์ สุวรรณวาจกกสิกิจ
หน่วยที่ 7 เสียงในรายการวิทยุกระจายเสียง ผู้แต่ง รศ.พิไลพรรณ ปุกหุต (ผู้เขียนเดิม)      ผศ.ดร.ณัฐสุพงศ์ สุขโสต (ผู้ปรับปรุง)

16343 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง เล่ม 2

400 บาท

16343 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง (Radio Script Writing) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-484-3) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561(หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-161-449-2) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-161-501-7)
หน่วยที่ 8 การเขียนบทรายการข่าววิทยุกระจายเสียง ผู้แต่ง ผศ.ดร.พิทักษ์ศักดิ์ ทิศาภาคย์
หน่วยที่ 9 การเขียนบทรายการพูดคุย สนทนา สัมภาษณ์ และอภิปราย ผู้แต่ง รศ.ธีรารักษ์ โพธิสุวรรณ
หน่วยที่ 10 การเขียนบทรายการบทความและสารคดีทางวิทยุกระจายเสียง ผู้แต่ง อ.จารุลินทร์ มุสิกะพงษ์ (ผู้เขียนเดิม) รศ.ธีรารักษ์ โพธิสุวรรณ (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 11 การเขียนบทรายการนิตยสารทางอากาศและรายการวาไรตี้ ผู้แต่ง รศ.สุมน อยู่สิน  
หน่วยที่ 12 การเขียนบทรายการเพลงทางวิทยุกระจายเสียง ผู้แต่ง รศ.ภัทธีรา สารากรบริรักษ์
หน่วยที่ 13 การเขียนบทละครวิทยุกระจายเสียง ผู้แต่ง อ.พงศกร จิรา
หน่วยที่ 14 การเขียนบทสปอตวิทยุกระจายเสียง ผู้แต่ง อ.พิไลสิริ ทองพรม (ผู้เขียนเดิม) รศ.สุมน อยู่สิน (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 15 จริยธรรมในการเขียนบทวิทยุกระจายเสียง ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ศรีดี

16344 การพูดและการแสดงสำหรับวิทยุกระจายเสียง เล่ม 1

350 บาท

16344 การพุดและการแสดงสำหรับวิทยุกระจายเสียง (Radio Performance) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-162-044-8) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ( ISBN 978-616-162-030-1) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท ( ISBN 978-616-162-045-5 )
หน่วยที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการพูดและการแสดงทางวิทยุกระจายเสียง ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์สุมน อยู่สิน
หน่วยที่ 2 จิตวิทยาในการพูดทางวิทยุกระจายเสียงและสื่อออนไลน์ ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.ทิพวัลย์ สุทิน (ผู้เขียนเดิม) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนี ชินนาลอง (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 3 บุคลิกภาพเสียงพูด ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์จิราภรณ์ สุวรรณวาจกกสิกิจ
หน่วยที่ 4 หลักการพุดทางวิทยุกระจายเสียง ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ธีรารักษ์ โพธิสุวรรณ
หน่วยที่ 5 หลักการแสดงทางวิทยุกระจายเสียง ผู้แต่ง อาจารย์ศศโสฬส จิตรวานิชกุล 
หน่วยที่ 6 การอ่านและการตีความบท ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์สุมน อยู่สิน  
หน่วยที่ 7 การอ่านและรายงานข่าวทางวิทยุกระจายเสียง ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดา ปั่นเหน่งเพชร

16344 การพูดและการแสดงสำหรับวิทยุกระจายเสียง เล่ม 2

400 บาท

16344 การพุดและการแสดงสำหรับวิทยุกระจายเสียง (Radio Performance) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-162-044-8) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ( ISBN 978-616-162-030-1) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท ( ISBN 978-616-162-045-5 )
หน่วยที่ 8 หลักและเทคนิคการถ่ายทอดเสียงนอกสถานที่ ผู้แต่ง อาจารย์พอใจ กิจถาวรรัตน์
หน่วยที่ 9 การดำเนินรายการเพลงทางวิทยุกระจายเสียง ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ลักษณา คล้ายแก้ว
หน่วยที่ 10 การอ่านบทความและสารคดีทางวิทยุกระจายเสียง ผู้แต่ง อาจารย์จารุสินทร์ มุสิกะพงศ์ (ผู้เขียนเดิม) รองศาสตราจารย์ธีรารักษ์ โพธิสุวรรณ (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 11 การพูดในรายการสนทนาสัมภาษณ์ และอภิปรายทางวิทยุกระจายเสียง ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนี ชินนาลอง   
หน่วยที่ 12 การนำเสนอสปอตทางวิทยุกระเสียง ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์จิราภรณ์ สุวรรณวากกสิกิจ
หน่วยที่ 13 การเล่านิทานและการแสดงละครทางวิทยุกระจายเสียง ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์นภาภรณ์ อัจฉริยะกุล (ผู้เขียนเดิม) รองศาสตราจารย์สุมน อยู่สิน (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 14 จริยธรรม จรรยาบรรณ การพูด การแสดงทางวิทยุกระจายเสียงและการกำกับดูแล ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ธีรารักษ์ โพธิสุวรรณ
หน่วยที่ 15 การวิเคราะห์และประเมินการพูด และการแสดงทางวิทยุกระจายเสียง ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์พิศเพลิน เขียวหวาน (ผู้เขียนเดิม) รองศาสตราจารย์พิไรพรรณ ปุกหุต (ผู้เขียนเดิม) อาจารย์รัตนากร ทองสำราญ (ผู้ปรับปรุง)

16347 การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ เล่ม 1

250 บาท

16347 การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ (Creative for Television Program) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786165056663 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 9786165056687 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786165056458 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท
หน่วยที่ 1. แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ ผู้แต่ง รศ.ณัฐฐวัฒน์ สุทธิโยธิน
หน่วยที่ 2. แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ ผู้แต่ง รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์
หน่วยที่ 3. การสร้างสารและการสื่อความหมายในรายการโทรทัศน์ ผู้แต่ง รศ.ณัฐฐ์วัฒน์  สุทธิโยธิน
หน่วยที่ 4. กระบวนการการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ ผู้แต่ง รศ.สุมน อยู่สิน อ.กรรพุม บุญทวี
หน่วยที่ 5. บุคลากรสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.สันทัด ทองรินทร์

16347 การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ เล่ม 2

250 บาท

 16347 การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ (Creative for Television Program) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786165056663 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 9786165056687 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786165056458 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท
หน่วยที่ 6. การสร้างสรรค์รายการสำหรับกลุ่มเฉพาะ ผู้แต่ง รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์
หน่วยที่ 7. การสร้างสรรค์ข่าวโทรทัศน์ ผู้แต่ง อ.กิตติ  สิงหาปัด รศ.ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน
หน่วยที่ 8. การสร้างสรรค์รายการบันเทิง ผู้แต่ง อ.วัชระ แวววุฒินันท์
หน่วยที่ 9. การสร้างสรรค์ละครโทรทัศน์ ผู้แต่ง รศ.ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน อ.สันติ เกษมสิริทัศน์
หน่วยที่ 10. การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ศุทธินี โอบายะวาทย์ ผศ.พ.ต.ท.หญิง ดร.ศิริวรรณ อนันต์โท

16347 การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ เล่ม 3

250 บาท

16347 การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ (Creative for Television Program) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786165056663 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 9786165056687 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786165056458 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท
หน่วยที่ 11. การสร้างสรรค์รายการเด็ก ผู้แต่ง อ.สันติ  เกษมสิริทัศน์ ผศ. พ.ต.ท.หญิง ดร.ศิริวรรณ อนันต์โท
หน่วยที่ 12. การสร้างสรรค์รายการกีฬา ผู้แต่ง รศ.ณัฐฐ์วัฒน์  สุทธิโยธิน อ.เอกราช เก่งทุกทาง
หน่วยที่ 13. การสร้างสรรค์รายการสารคดี ผู้แต่ง รศ.สุธี พลพงษ์
หน่วยที่ 14. การสร้างสรรค์งานโฆษณาทางโทรทัศน์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ชมพูนุช ปัญญไพโรจน์
หน่วยที่ 15. การสร้างสรรค์รายการเรียลลิตี้โชว์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.สันทัด ทองรินทร์

16350 ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์ เล่ม 1

350 บาท

16350 ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์ (Photography and Film Art) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-564-2) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-161-570-3) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-161-571-0)
หน่วยที่ 1 แนวคิดพื้นฐานศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล                                               หน่วยที่ 2 พัฒนาการของศิลปะภาพถ่าย ผู้แต่ง อ.ภูมิกมล ผดุงรัตน์
หน่วยที่ 3 พัฒนาการของศิลปะภาพยนตร์ ผู้แต่ง รศ.จำเริญลักษณ์ ธนะวังน้อย
หน่วยที่ 4 แนวคิดพื้นฐานในการสื่อสารผ่านภาพ ผู้แต่ง อ.วารี ฉัตรอุดมผล
หน่วยที่ 5 ภาษาภาพ ผู้แต่ง อ.วารี ฉัตรอุดมผล 
หน่วยที่ 6 สุนทรียศาสตร์ในงานเขียนบทภาพยนตร์ ผู้แต่ง อ.อนงค์นาฏ รัศมีเวียงชัย
หน่วยที่ 7 เสียงในภาพยนตร์ ผู้แต่ง รศ.ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์

16350 ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์ เล่ม 2

400 บาท

16350 ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์ (Photography and Film Art) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-564-2) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-161-570-3) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-161-571-0)
หน่วยที่ 8 ฉากและอุปกรณ์การแสดง ผู้แต่ง อ.ปกรณ์ พรหมวิทักษ์
หน่วยที่ 9 ศิลปะการแสดง ผู้แต่ง รศ.บรรจง โกศัลวัฒน์
หน่วยที่ 10 การเคลื่อนไหว ผู้แต่ง ผศ.วิระชัย ตั้งสกุล
หน่วยที่ 11 การตัดต่อ ผู้แต่ง รศ.ปิยกุล เลาวัณย์ศิริ  
หน่วยที่ 12 เครื่องแต่งกายในภาพยนตร์ ผู้แต่ง ผศ.ภักตร์พิมล เสนีย์
หน่วยที่ 13 การตกแต่งใบหน้าและร่างกายนักแสดงในภาพถ่ายและภาพยนตร์ ผู้แต่ง รศ.ปัทมา สุวรรณภักดี
หน่วยที่ 14 การกำกับภาพยนตร์ ผู้แต่ง อ.ปกรณ์ พรหมวิทักษ์
หน่วยที่ 15 กรณีศึกษาศิลปะภาพถ่ายและภาพยนต์ ผู้แต่ง อ.วารี ฉัตรอุดมผล อ.อนงค์นาฏ รัศมีเวียงชัย

16351 ทฤษฏีและการวิจารณ์ภาพยนตร์เบื้องต้น เล่ม 1

400 บาท

16351 ทฤษฎีและการวิจารณ์ภาพยนตร์ (Film Theory and Criticism) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-162-129-2) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-162-148-3) แบบฝึกปฏิบัติ 30 บาท (ISBN)
หน่วยที่ 1 สุนทรียศาสตร์ของภาพยนตร์ ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิระชัย ตั้งสกุล อาจารย์ภัทรวดี จันทรประภา
หน่วยที่ 2 ทฤษฎีภาพยนตร์พื้นฐาน ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์จำเริญลักษณ์ ชนะวังน้อย
หน่วยที่ 3 ทฤษฎีภาพยนตร์แนวรูปแบบนิยม 1 ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์จำเริญลักษณ์ ชนะวังน้อย
หน่วยที่ 4 ทฤษฎีภาพยนตร์แนวรูปแบบนิยม 2 ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์จำเริญลักษณ์ ชนะวังน้อย 
หน่วยที่ 5 ทฤษฎีภาพยนตร์แนวสัจนิยม ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์บรรจง โกศัลวัฒน์  
หน่วยที่ 6 ทฤษฎีภาพยนตร์แนวสัจนิยมใหม่ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา เกิดดี 
หน่วยที่ 7 แนวคิดภาพยนตร์หลังทศวรรษ ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล
หน่วยที่ 8 การเล่นเรื่องในภาพยนตร์ ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจิตขวัญ กิจวิสาละ

16351 ทฤษฏีและการวิจารณ์ภาพยนตร์เบื้องต้น เล่ม 2

350 บาท

16351 ทฤษฎีและการวิจารณ์ภาพยนตร์ (Film Theory and Criticism) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-162-129-2) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-162-148-3) แบบฝึกปฏิบัติ 30 บาท (ISBN)
หน่วยที่ 9 การวิจารณ์ ผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร.เจตนา นาควัชระ
หน่วยที่ 10 การวิจารณ์ภาพยนตร์ ผู้แต่ง อาจารย์อัญชลี ชัยวรพร (ผู้เขียนเดิม) รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา เกิดดี (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 11 การวิจารณ์ภาพยนตร์แนวรูปแบบนิยน ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์นาฎ รัศมีเวียงชัย  
หน่วยที่ 12 การวิจารณ์ภาพยนตร์แนวประพันธกร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา เกิดดี
หน่วยที่ 13 การวิจารณ์ภาพยนตร์แนวอิงบริบท ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา เกิดดี
หน่วยที่ 14 การวิจารณ์ภาพยนตร์แนวเปรียบเทียบตระกูล ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา เกิดดี
หน่วยที่ 15 การศึกษาภาพยนตร์แนวผู้ชม ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.กำจร หลุยยะพงศ์

16353 หลักการสื่อสารการตลาด เล่ม 1

250 บาท

16353 หลักการสื่อสารการตลาด (Principle of Marketing Communication) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-161-661-8) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-161-689-2) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-161-732-5) แบบฝึกปฏิบัติ 30 บาท (ISBN 978-616-161-705-9)
หน่วยที่ 1 แนวคิดหลักการสื่อสารการตลาด ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวิภา สินสุวรรณ
หน่วยที่ 2 การสื่อสารตราสินค้า ผู้แต่ง อาจารย์กรชนก ชิดไชยสุวรรณ
หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์ผู้บริโภค ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญ์ณณํฐ อนุรักติพันธ์
หน่วยที่ 4 การวางแผนและบูรณาการการสื่อสารการตลาด ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช 
หน่วยที่ 5 การวิจัยการสื่อสารการตลาด ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.นภวรรณ ตันติเวชกุล  

16353 หลักการสื่อสารการตลาด เล่ม 2

250 บาท

16353 หลักการสื่อสารการตลาด (Principle of Marketing Communication) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-161-661-8) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-161-689-2) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-161-732-5) แบบฝึกปฏิบัติ 30 บาท (ISBN 978-616-161-705-9)
หน่วยที่ 6 เครื่องมือการสื่อสารการตลาด: การโฆษณา ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์อภิชญา อยู่ในธรรม 
หน่วยที่ 7 เครื่องมือสื่อสารการตลาด: การประชาสัมพันธ์ ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัฏค์ เจริญโชติธรรม
หน่วยที่ 8 เครื่องมือการสื่อสารการตลาด: พนักงานขาย ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยัฉัตร ล้อมชวการ รองศาสตราจารย์ ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ 
หน่วยที่ 9 เครื่องมือการสื่อสารการตลาด: การตลาดเจาะตรง ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยัฉัตร ล้อมชวการ รองศาสตราจารย์ ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ อาจารย์สร เกียรติคณารัตน์
หน่วยที่ 10 ผู้เครื่องมือการสื่อสารการตลาด: การตลาดเชิงกิจกรรมและการส่งเสริมการขาย ผู้แต่ง  รองศาสตราจารย์อภิชญา อยู่ใจธรรม

16353 หลักการสื่อสารการตลาด เล่ม 3

250 บาท

16353 หลักการสื่อสารการตลาด (Principle of Marketing Communication) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-161-661-8) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-161-689-2) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-161-732-5) แบบฝึกปฏิบัติ 30 บาท (ISBN 978-616-161-705-9)
หน่วยที่ 11 การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ ผู้แต่ง อาจารย์พิเศศ ตันติมาลา  
หน่วยที่ 12 การสื่อสารการตลาดเชิงเนื้อหา ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ชูมงคล
หน่วยที่ 13 ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพล ภูรัต อาจารย์หัสพร ทองแดง
หน่วยที่ 14 การสื่อสารการตลาดระดับสากล ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.พีรยา หาญพงศ์พันธ์
หน่วยที่ 15 จริยธรรมและการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ศรีดี อาจารย์หัสพรทองแดง

16354 สื่อโฆษณา เล่ม 1

350 บาท

16354 สื่อโฆษณา (Advertising Media) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161614904 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161614911 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท iSBN 9786161614935
หน่วยที่ 1. แนวคิดเกี่ยวกับสื่อโฆษณา ผู้แต่ง ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ศิริเจริญ
หน่วยที่ 2. การใช้สื่อโฆษณาเพื่อการสร้างตราสินค้า ผู้แต่ง รศ.ดร.สกนธ์ ภู่งามดี
หน่วยที่ 3. ประเภทของสื่อโฆษณา ผู้แต่ง รศ.อภิชญา อยู่ในธรรม
หน่วยที่ 4. คำศัพท์สำคัญที่ใช้ในการวางแผนสื่อ ผู้แต่งอ.รัตติกาล เจนจัด
หน่วยที่ 5. การวิจัยเพื่อการวางแผนสื่อโฆษณาในยุคดิจิทัล ผู้แต่ง รศ.ดร.ปิยฉัตร ล้อมชวการ
หน่วยที่ 6. การวิเคราะห์ผู้บริโภคในยุคดิจิทัล ผู้แต่ง รศ.ดร.ปิยฉัตร ล้อมชวการ
หน่วยที่ 7. การวางแผนสื่อโฆษณาบริการ ผู้แต่ง อ.สราวุฒิ ทองศรีคำ

16354 สื่อโฆษณา เล่ม 2

400 บาท

16354 สื่อโฆษณา (Advertising Media) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161614904 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161614911 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท
หน่วยที่ 8. กระบวนการวางแผนสื่อโฆษณา ผู้แต่ง รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์
หน่วยที่ 9. การจัดสรรงบประมาณโฆษณา ผู้แต่ง อ.สราวุฒิ ทองศรีคำ
หน่วยที่ 10. องค์กรสื่อโฆษณา ผู้แต่ง รศ.อภิชญา อยู่ในธรรม
หน่วยที่ 11. การซื้อสื่อโฆษณา ผู้แต่ง ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ศิริเจริญ
หน่วยที่ 12. การวางแผนสื่อโฆษณาสินค้าในตลาดต่างประเทศ ผู้แต่ง ผศ.ดร.กาญจนา มีศิลปวิกกัย
หน่วยที่ 13. การวางแผนสื่อโฆษณาออนไลน์ ผู้แต่ง รศ.ดร.กมลรัตน์ อินทรทัศน์
หน่วยที่ 14. การวางแผนสื่อโฆษณาองค์กร ผู้แต่ง อ.พุทธชาติ ศิริบุตร
หน่วยที่ 15. การวัดประสิทธิผลของสื่อโฆษณา ผู้แต่ง อ.ปนัดดา ตัณฑ์ไพโรจน์

16356 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ เล่ม 1

350 บาท

16356 กลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ (Public Relations Strategies) พิมพ์ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789746457880 เล่ม 2 (หน่วยที่8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165051910 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789746458054
หน่วยที่ 1. แนวคิดและหลักการกำหนดกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.บุษบา สุธีธร
หน่วยที่ 2. การประเมินสถานการณ์และสภาพแวดล้อมทางการประชาสัมพันธ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.รสชงพร โกมลเสวิน
หน่วยที่ 3. การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและสื่อ ผู้แต่ง อ.วรวรรณ องค์ครุฑรักษา
หน่วยที่ 4. การจัดทำแผนกลยุทธ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ
หน่วยที่ 5. กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ ผู้แต่ง อ.สุทธิลักษณ์ หวังสันติธรรม
หน่วยที่ 6. กลยุทธ์การจัดการประเด็นปัญหาทางการประชาสัมพันธ์และภาวะวิกฤต ผู้แต่ง รศ.รุ่งนภา พิตรปรีชา
หน่วยที่ 7. กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์กับประเด็นทางสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม ผู้แต่ง รศ.กรรณิการ์ อัศวดรเดชา

16356 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ เล่ม 2

400 บาท

16356 กลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ (Public Relations Strategies) พิมพ์ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2559เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789746457880 เล่ม 2 (หน่วยที่8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165051910 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789746458054
หน่วยที่ 8. กลยุทธ์การจัดการการเปลี่ยนแปลง ผู้แต่ง รศ.ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ รศ.รุ่งนภา พิตรปรีชา
หน่วยที่ 9. กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด ผู้แต่ง รศ.ดร.พรทิพย์ พิมลสินธุ์
หน่วยที่ 10. กลยุทธ์การรณรงค์ทางการประชาสัมพันธ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์
หน่วยที่ 11. กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายภายในองค์การ ผู้แต่ง รศ.ดร.บุษบา สุธีธร
หน่วยที่ 12. กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายภายนอกองค์การ ผู้แต่ง อ.วรรณี ลีลาเวชบุตร รศ.ดร.บุษบา สุธีธร
หน่วยที่ 13. กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ทางการเมือง ผู้แต่ง อ.ดร.พนม คลี่ฉายา
หน่วยที่ 14. กฎหมายจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพนักประชาสัมพันธ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.พรทิพย์ พิมลสินธุ์ อ.สุภาภรณ์ ศรีดี
หน่วยที่ 15. การประเมินผลงานประชาสัมพันธ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ธนวดี บุญลือ

16359 ความรู้เบื้องต้นการสื่อสารมวลชน เล่ม 1

250 บาท

16359 ความรู้เบื้องต้นการสื่อสารชุมชน (Introduction to community communication) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786161611279 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 9786161611323 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786161611354 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161611279
หน่วยที่ 1. แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับความเป็นชุมชนและการสื่อสารชุมชน ผู้แต่ง รศ.พรสิทธิ์ พัฒนานุรักษ์
หน่วยที่ 2. หลักการสื่อสารชุมชนและความเป็นองค์ประกอบการสื่อสารชุมชน ผู้แต่ง รศ.อมรพรรณ ซุ้มโชคชัยกุล
หน่วยที่ 3. สื่อชุมชนและประเภทของสื่อชุมชน ผู้แต่ง ผศ.ดร.ณัฐสุพงศ์ สุขโสต 
หน่วยที่ 4. แนวคิดว่าด้วยชุมชนและความสัมพันธ์ของการสื่อสารกับการพัฒนาชุมชน ผู้แต่ง รศ.ดร.สมสุข หินวิมาน
หน่วยที่ 5. ทฤษฎีการสื่อสารกับการพัฒนาชุมชน ผู้แต่ง รศ.ดร.กำจร หลุยยะพงศ์

16359 ความรู้เบื้องต้นการสื่อสารมวลชน เล่ม 2

250 บาท

16359 ความรู้เบื้องต้นการสื่อสารชุมชน (Introduction to community communication) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786161611279 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 9786161611323 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786161611354 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161611279
หน่วยที่ 5. ทฤษฎีการสื่อสารกับการพัฒนาชุมชน ผู้แต่ง รศ.ดร.กำจร หลุยยะพงศ์
หน่วยที่ 6. การสื่อสารชุมชนกับการพัฒนาการเมืองชุมชน ผู้แต่ง อ.สมัชชา นิลปัทม์
หน่วยที่ 7. การสื่อสารชุมชนกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ผู้แต่ง ผศ.ดร.อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ
หน่วยที่ 8. การสื่อสารชุมชนกับการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์
หน่วยที่ 9. การสื่อสารชุมชนกับการพัฒนาสตรีในชุมชน ผู้แต่ง อ.นันทกา สุธรรมประเสริฐ
หน่วยที่ 10. การสื่อสารชุมชนกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชน ผู้แต่ง อ.ศศโสฬส จิตรวานิชกุล

16359 ความรู้เบื้องต้นการสื่อสารมวลชน เล่ม 3

250 บาท

16359 ความรู้เบื้องต้นการสื่อสารชุมชน (Introduction to community communication) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786161611279 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 9786161611323 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786161611354 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161611279 
หน่วยที่ 11. การสื่อสารชุมชนกับการพัฒนากลุ่มเป้าหมายเฉพาะในชุมชน ผู้แต่ง อ.ดร.ศุภมณฑา สุภานันท์ อ.ดร.ไวยวุฒิ วุฒิอรรถสาร อ.อภินันท์ ธรรมเสนา
หน่วยที่ 12. ปัจจัยที่เอื้อและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคของการสื่อสารชุมชน ผู้แต่ง อ.ทิพย์พธู กฤษสุนทร
หน่วยที่ 13. การสื่อสารชุมชนในภาวะปกติและภาวะวิกฤติของชุมชน ผู้แต่ง ผศ.ดร.นิธิดา แสงสิงแก้ว
หน่วยที่ 14. การกำกับดูแลการสื่อสารชุมชน ผู้แต่ง ผศ.ดร.ภัสวี นิติเกษตรสุนทร
หน่วยที่ 15. สถานการณ์การสื่อสารชุมชนและกรณีตัวอย่าง ผู้แต่ง รศ.ดร.ดวงพร คำนูณวัฒน์

16360 การศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัยและการพัฒนา เล่ม 1

350 บาท

16360 การศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัยและพัฒนา (Community Studies for Research and Development) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161611453 เล่ม 2 (หน่วยที่ ) ราคา 400 บาท ISBN 9786161611644 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161611736
หน่วยที่ 1. แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยการสื่อสารชุมชน ผู้แต่ง ผศ.ดร.ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร
หน่วยที่ 2. การแสวงหาความรู้เพื่อการวิจัยการสื่อสารชุมชน ผู้แต่ง รศ.ดวงพร คำนูณวัฒน์
หน่วยที่ 3. การศึกษาและวิเคราะห์ชุมชนเพื่อการวิจัยการสื่อสารชุมชน ผู้แต่ง รศ.ดร.กำจร หลุยยะพงศ์
หน่วยที่ 4. การกำหนดประเด็นการวิจัยการสื่อสารชุมชน ผู้แต่ง รศ.ดร.สมสุข หินวิมาน
หน่วยที่ 5. กระบวนการวิจัยการสื่อสารชุมชน ผู้แต่ง ผศ.ดร.ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร
หน่วยที่ 6. เครื่องมือการวิจัยการสื่อสารชุมชน ผู้แต่ง รศ.ธีรารักษ์ โพธิสุวรรณ
หน่วยที่ 7. การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยการสื่อสารชุมชน ผู้แต่ง อ.ดร.อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล

16360 การศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัยและการพัฒนา เล่ม 2

400 บาท

16360 การศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัยและพัฒนา (Community Studies for Research and Development) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161611453 เล่ม 2 (หน่วยที่ ) ราคา 400 บาท ISBN 9786161611644 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161611736
หน่วยที่ 8. การเขียนโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยการสื่อสารชุมชน ผู้แต่ง รศ.ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์
หน่วยที่ 9. การวิจัยการสื่อสารชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชน ผู้แต่ง ผศ.ดร.บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย
หน่วยที่ 10. การวิจัยการสื่อสารชุมชนเพื่อพัฒนากลุ่มคนต่างๆในชุมชน ผู้แต่ง ผศ.ดร.นันทิยา ดวงภุมเมศ อ.ดร.สิริทร พิบูลภานุวัธน์
หน่วยที่ 11. การวิจัยการสื่อสารชุมชนเพื่อพัฒนาสื่อชุมชน ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ อ.ทิฆัมพร เอี่ยมเรไร อ.เจริญเนตร แสงดวงแข
หน่วยที 12. การวิจัยการสื่อสารชุมชนเพื่อการแก้ไขปัญหาชุมชน ผู้แต่ง อ.ศรีธรณ์ โรจนสุพจน์
หน่วยที่ 13. การวิจัยการสื่อสารชุมชนเพื่อการสร้างนวัตกรรมชุมชน ผู้แต่ง ผศ.ดร.นิษฐา หรุ่นเกษม
หน่วยที่ 14. การวิจัยการสื่อสารชุมชนกับการสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน ผู้แต่ง รศ.ดร.สมสุข หินวิมาน
หน่วยที่ 15. การเผยแพร่และการนำผลการวิจัยการสื่อสารชุมชนไปใช้ประโยชน์ ผู้แต่ง อ.รัตติกาล เจนจัด

16361 การบริหารจัดการและกลยุทธ์การสื่อสารชุมชน เล่ม 1

250 บาท

16361 การบริหารจัดการและกลยุทธ์การสื่อสารชุมชน (Management and Strategies for Communication for Community) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786161611545 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 9786161611385 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786161611774 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161611743
หน่วยที่ 1. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการและกลยุทธ์การสื่อสารชุมชน ผู้แต่ง ผศ.ดร.อมรรัฏค์ เจริญโชติธรรม
หน่วยที่ 2. การบริหารจัดการและกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้แต่ง ผศ.ดร.อมรรัฏค์ เจริญโชติธรรม
หน่วยที่ 3. การบริหารจัดการและกลยุทธ์การสร้างเครือข่ายของชุมชน ผู้แต่ง รศ.ดร.กำจร หลุยยะพงศ์ฦ
หน่วยที่ 4. การบริหารจัดการและกลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับองค์การภายนอก ผู้แต่ง รศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ
หน่วยที่ 5. การบริหารจัดการและกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการจัดการความรู้ในชุมชน ผู้แต่ง ผศ.ดร.เสาวนี ชินนาลอง

16361 การบริหารจัดการและกลยุทธ์การสื่อสารชุมชน เล่ม 2

250 บาท

16361 การบริหารจัดการและกลยุทธ์การสื่อสารชุมชน (Management and Strategies for Communication for Community) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786161611545 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 9786161611385 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786161611774 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161611743
หน่วยที่ 6. การบริหารจัดการและกลยุทธ์การใช้สื่อในชุมชน ผู้แต่ง รศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ
หน่วยที่ 7. การบริหารจัดการและกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ในชุมชน ผู้แต่ง รศ.ดร.บุษบา สุธีธร
หน่วยที่ 8. การบริหารจัดการและกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อแก้ไขความขัดแย้งในชุมชน ผู้แต่ง ผศ.ดร.ภัทรา บุรารักษ์
หน่วยที่ 9. การบริหารจัดการและกลยุทธ์การสื่อสารสุขภาวะในชุมชน ผู้แต่ง ผศ.ดร.ณัฐวิภา สินสุวรรณ
หน่วยที่ 10. การบริหารจัดการและกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ผู้แต่ง อ.วรรณี พฤติถาวร

16361 การบริหารจัดการและกลยุทธ์การสื่อสารชุมชน เล่ม 3

250 บาท

16361 การบริหารจัดการและกลยุทธ์การสื่อสารชุมชน (Management and Strategies for Communication for Community) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786161611545 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 9786161611385 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786161611774 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161611743
หน่วยที่ 11. การบริหารจัดการและกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมชุมชน ผู้แต่ง ผศ.ดร.อัจฉราวรรณ อิศรางกูร ณ อยุธยา 
หน่วยที 12. การบริหารจัดการและกลยุทธ์การสื่อสารด้านการศึกษาของกลุ่มคนต่างๆในชุมชน ผู้แต่ง อ.ดร.พัชรา เอี่ยมกิจการ 
หน่วยที่ 13. การบริหารจัดการและกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชน ผู้แต่ง รศ.อภิชญา อยู่ในธรรม
หน่วยที่ 14. การบริหารจัดการและกลยุทธ์การสื่อสารการเมืองในชุมชน ผู้แต่ง ผศ.ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม
หน่วยที่ 15. การประยุกต์ใช้กลยุทธ์การสื่อสารชุมชน ผู้แต่ง รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์

16412 ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ เล่ม 1

350 บาท

16412 ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ (Professional Experiences in Communication Arts)  ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564  พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564  เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท  ISBN 978-616-162-608-2  เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15)  ISBN 978-616-162-609-9  แบบฝึกปฏิบัติ  ราคา 30 บาท ISBN  978-974-645-832-0
หน่วยที่ 1. สภาพการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์  ผู้แต่ง รศ.ดร.นิธิดา แสงสิงแก้ว
หน่วยที่ 2. นักนิเทศศาสตร์ที่พึงประสงค์  ผู้แต่ง ผศ.ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม
หน่วยที่ 3. ทักษะสำหรับนักนิเทศศาสตร์ยุคดิจิทัล  ผู้แต่ง ผศ.ดร.นิษฐา หรุ่นเกษม 
หน่วยที่ 4. การจัดการข้อมูลในงานนิเทศศาสตร์ยุคดิจิทัล  ผู้แต่ง รศ.ชวรัตน์ เชิดชัย (ผู้เขียนเดิม)  รศ.อังธิดา ลิมป์ปัทมปาณี (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 5. การวางแผนและการบริหารโครงการในงานนิเทศศาสตร์  ผู้แต่ง รศ.ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์
หน่วยที่ 6. การสร้างสรรค์และการผลิตงานนิเทศศาสตร์ในยุคดิจิทัล  ผู้แต่ง อาจารย์กรชนก ชิดไชยสุวรรณ 
หน่วยที่ 7. การประเมินโครงการทางนิเทศศาสตร์  ผู้แต่ง รศ.ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์  ผศ.วานิช มาลัย

16412 ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ เล่ม 2

400 บาท

16412 ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ (Professional Experiences in Communication Arts)  ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564  พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564  เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท  ISBN 978-616-162-608-2  เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15)  ISBN 978-616-162-609-9  แบบฝึกปฏิบัติ  ราคา 30 บาท ISBN  978-974-645-832-0
หน่วยที่ 8. การเป็นผู้นำและการพัฒนาองค์กรด้านนิเทศศาสตร์  ผู้แต่ง รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว
หน่วยที่ 9. การทำงานเป็นทีมในงานนิเทศศาสตร์  ผู้แต่ง รศ.อภิชญา อยู่ในธรรม (ผู้เขียนเดิม)  รศ.ดร.อัจฉราวรรณ อิศรางกูร ณ อยุธยา (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 10. การแก้ปัญหาในงานนิเทศศาสตร์  ผู้แต่ง รศ.ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร  รศ.ดร.สมาน งามสนิท  อาจารย์ชาญนริศ บุญพารอด  อาจารย์ พล.ต.ถาวร ช่วยประสิทธิ์ (ผู้เขียนเดิม)  รศ.อมรพรรณ ซุ้มโชคชัยกุล (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 11. การตัดสินใจในงานนิเทศศาสตร์  ผู้แต่ง ผศ.อรสา ปานขาว (ผู้เขียนเดิม)  รศ.อภิชญา อยู่ในธรรม (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 12. การพัฒนาบุคลิกภาพนักนิเทศศาสตร์  ผู้แต่ง รศ.นภาภรณ์ อัจฉริยะกุล  อาจารย์ ดร.ทิพย์วัลย์ สุทิน (ผู้เขียนเดิม)  รศ.ดร.กำจร หลุยยะพงศ์ (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 13. การประกอบกิจการด้านนิเทศศาสตร์  ผู้แต่ง รศ.พ.ต.ท.หญิง ดร.ศิริวรรณ อนันต์โท
หน่วยที่ 14. นวัตกรรมการสื่อสารในยุคดิจิทัล  ผู้แต่ง ผศ.ดร.พิทักษ์ศักดิ์ ทิศาภาคย์
หน่วยที่ 15. คุณธรรมและจริยธรรมในงานนิเทศศาสตร์  ผู้แต่ง รศ.ชวรัตน์ เชิดชัย  ผศ.สุกานดา วรพันธุ์พงศ์

16418 การบริหารงานวิทยุกระจายเสียง เล่ม 1

400 บาท

16418 การบริหารงานวิทยุกระจายเสียง (Radio Management ) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161604646 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161605230 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท 
หน่วยที่ 1. วิทยุกระจายเสียงในโลกปัจจุบัน ผู้แต่ง รศ.สุมน อยู่สิน
หน่วยที่ 2. การกำกับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียงของไทย ผู้แต่ง ผศ.ดร.พิรงรอง รามสูต
หน่วยที่ 3. การบริหารองค์การวิทยุกระจายเสียง ผู้แต่ง รศ.ธีรารัตน์ โพธิสุวรรณ
หน่วยที่ 4. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในงานวิทยุกระจายเสียง ผู้แต่ง อ.ลดาวัลย์ บัวเอี่ยม
หน่วยที่ 5. การบริหารจัดการวิทยุกระจายเสียงเชิงกลยุทธ์ ผู้แต่ง รศ.จิราภรณ์ สุวรรณวาจกกสิกิจ
หน่วยที่ 6. การบริหารวิทยุกระจายเสียงเพื่อธุรกิจ ผู้แต่ง รศ.จิราภรณ์ สุวรรณวาจกกสิกิจ
หน่วยที่ 7. การบริหารวิทยุกระจายเสียงเพื่อบริการสาธารณะ ผู้แต่ง รศ.ธีรารัตน์ โพธิสุวรรณ
หน่วยที่ 8. การบริหารวิทยุชุมชน ผู้แต่ง รศ.ดร.กาญจนา แก้วเทพ

16418 การบริหารงานวิทยุกระจายเสียง เล่ม 2

350 บาท

16418 การบริหารงานวิทยุกระจายเสียง (Radio Management ) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161604646 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161605230 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท
หน่วยที่ 9. การบริหารรายการข่าว ผู้แต่ง อ.สุรินทร์ แปลงประสพโชค
หน่วยที่ 10. การบริหารรายการสาระความรู้ ผู้แต่ง รศ.สุมน อยู่สิน
หน่วยที่ 11. การบริหารรายการบันเทิง ผู้แต่ง อ.ดร.ณัฐสุพงศ์ สุขโสต
หน่วยที่ 12. การบริหารวิทยุกระจายเสียงด้านเทคนิค ผู้แต่ง รศ.สุมน อยู่สิน อ.ชุมพร เครือขวัญ
หน่วยที่ 13. การบริหารวิทยุบนเครือข่ายอินเทอร์เนต ผู้แต่ง รศ.พิไลพรรณ ปุกหุต
หน่วยที่ 14. การบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ผู้แต่ง อ.ลดาวัลย์ บัวเอี่ยม
หน่วยที่ 15. การบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงในต่างประเทศ ผู้แต่ง อ.ดร.ณัฐสุพงศ์ สุขโสต

16419 การจัดรายการโทรทัศน์ เล่ม 1

400 บาท

16419 การจัดรายการโทรทัศน์ (Television Programming) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2553 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2553 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786165051217 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786165053105 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165053044
หน่วยที่ 1. กระบวนการและหลักการจัดรายการโทรทัศน์ ผู้แต่ง อ.กรรพุม บุญทวี 
หน่วยที่ 2. กลยุทธ์การจัดรายการโทรทัศน์ ผู้แต่ง รศ.ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน 
หน่วยที่ 3. การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดรายการโทรทัศน์ ผู้แต่ง รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ 
หน่วยที่ 4. การจัดรายการโทรทัศน์ของสถานีโทรทัศน์ ผู้แต่ง รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว
หน่วยที่ 5. การจัดรายการโทรทัศน์ของสถานีโทรทัศน์ที่มีการบอกรับสมาชิก ผู้แต่ง ผศ.พ.ต.ท.ญ.ดร.ศิริวรรณ อนันต์โท 
หน่วยที่ 6. การจัดรายการโทรทัศน์ของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ที่ไม่ไช่สถานีโทรทัศน์ ผู้แต่ง รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ อ.ประสาน อิงคนันท์
หน่วยที่ 7. การจัดรายการข่าว ผู้แต่ง ผศ.ดร.สันทัด ทองรินทร์ 
หน่วยที่ 8. การจัดรายการโทรทัศน์ประเภทความรู้ ผู้แต่ง ผศ.พ.ต.ท.ญดร.ศิริวรรณ อนันต์โท

16419 การจัดรายการโทรทัศน์ เล่ม 2

350 บาท

16419 การจัดรายการโทรทัศน์ (Television Programming) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2553 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2553 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786165051217 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786165053105 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165053044
หน่วยที่ 9. การจัดรายการสนทนา ผู้แต่ง ผศ.ดร.สันทัด ทองรินทร์
หน่วยที่ 10. การจัดรายการดนตรีและกีฬา ผู้แต่ง อ.ดร.ประภาส นวลเนตร
หน่วยที่ 11. การจัดรายการละครโทรทัศน์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ณัฐพล ปัญญโสภณ
หน่วยที่ 12. การจัดรายการวาไรตี้ ผู้แต่ง รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ อ.ชุติมา แดงประเสริฐ
หน่วยที่ 13. การจัดรายการเรียลลิตี้โชว์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.สันทัด ทองรินทร์ ผศ.พ.ต.ท.ญ.ดร.ศิริวรรณ อนันต์โท
หน่วยที่ 14. การจัดหารายการโทรทัศน์ ผู้แต่ง อ.ตวงทอง สรประเสริฐ
หน่วยที่ 15. การตลาดรายการโทรทัศน์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ชมพูนุช ปัญญไพโรจน์

16421 การบริหารงานโทรทัศน์ เล่ม 1

250 บาท

16421 การบริหารงานโทรทัศน์ (Television Management)ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552 เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ.2559 (หน่วยที่1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786165050147 เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2556 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 9786165050444 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786165050562 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165050517
หน่วยที่ 1 อุตสาหกรรมโทรทัศน์ ผู้แต่ง รศ.ดร.สมสุข หินวิมาน
หน่วยที่ 2 หลักการบริหารงานโทรทัศน์ ผู้แต่ง รศ.กิติมา สุรสนธิ
หน่วยที่ 3 องค์กรโทรทัศน์และการบริหารงานภายในองค์กร ผู้แต่ง รศ.กิติมา สุรสนธิ
หน่วยที่ 4 การบริหารผู้ชมรายการโทรทัศน์ ผู้แต่ง รศ.ดร.กาญจนา แก้วเทพ
หน่วยที่ 5 ระบบโทรทัศน์โลกภูมิภาค และท้องถิ่น ผู้แต่ง ผศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ

16421 การบริหารงานโทรทัศน์ เล่ม 2

250 บาท

16421 การบริหารงานโทรทัศน์ (Television Management)ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552 เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.2557 (หน่วยที่1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786165050147 เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2556 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 9786165050444 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786165050562 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165050517
หน่วยที่ 6 การบริหารงานโทรทัศน์ด้านธุรกิจ ผู้แต่ง รศ.ณัฐฐวัฒน์ สุทธิโยธิน
หน่วยที่ 7 การบริหารงานโทรทัศน์ของบริษัทผู้ผลิตรายการ ผู้แต่ง ผศ.ดร.สันทัด ทองรินทร์
หน่วยที่ 8 การบริหารสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น ผู้แต่ง ผศ.ดร.ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร
หน่วยที่ 9 การบริหารรายการข่าวโทรทัศน์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ
หน่วยที่ 10 การบริหารรายการปกิณกะบันเทิง ผู้แต่ง ผศ.กำจร หลุยยะพงศ์

16421 การบริหารงานโทรทัศน์ เล่ม 3

250 บาท

16421 การบริหารงานโทรทัศน์ (Television Management)ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552 เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2557 (หน่วยที่1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786165050147 เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2556 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 9786165050444 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786165050562 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165050517
หน่วยที่ 11 การบริหารรายการละครโทรทัศน์ ผู้แต่ง รศ.ดร.สมสุข หินวิมาน
หน่วยที่ 12 การบริหารรายการสาระความรู้ทางโทรทัศน์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.สันทัด ทองรินทร์
หน่วยที่ 13 การบริหารรายการโทรทัศน์เฉพาะกลุ่ม ผู้แต่ง รศ.กิติมา สุรสนธิ อ.ณัฐสุพงศ์ สุขโสต อ.ทิฆัมพร เอี่ยมเรไร
หน่วยที่ 14 การบริหารสถานีโทรทัศน์ภาครัฐ ผู้แต่ง อ.ณัฐสุพงศ์ สุขโสต
หน่วยที่ 15 การบริหารสถานีโทรทัศน์เพื่อกิจการเฉพาะ ผู้แต่ง อ.วีระ สุภะ อ.คัมภีร์ ดิษฐากรณ์ อ.ดร.นิพนธ์ นาคสมภพ

16423 การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง เล่ม 1

250 บาท

16423 ภาพยนตร์ขั้นสูง (Advanced Film Production) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556  พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786161602413  เล่ม 2 ( หน่วยที่ 6-10 ) ราคา 250บาท ISBN 9786161602222  เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786161602260 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161602321
หน่วยที่ 1. ความรู้ทั่วไปในการผลิตภาพยนตร์ ผู้แต่ง รศ.พรสิทธิ์ พัฒธนานุรักษ์
หน่วยที่ 2. การผลิตภาพยนตร์ดิจิทัล ผู้แต่ง ผศ.วิริยะชัย ตั้งสกุล
หน่วยที่ 3. ภาษาภาพยนตร์ ผู้แต่ง ผศ.วรรณี สำราญเวทย์ รศ.ดร.กำจร หลุยยะพงศ์
หน่วยที่ 4. เทคนิคการจัดแสงเพื่อการถ่ายทำภาพยนตร์ ผู้แต่ง ผศ.สุทัศน์ บุรีภักดี รศ.ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์ 
หน่วยที่ 5. การประกอบภาพในภาพยนตร์ ผู้แต่ง รศ.ปิยกุล เลาวัณย์ศิริ

16423 การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง เล่ม 2

250 บาท

16423 ภาพยนตร์ขั้นสูง (Advanced Film Production) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556  พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786161602413  เล่ม 2 ( หน่วยที่ 6-10 ) ราคา 250บาท ISBN 9786161602222  เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786161602260 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161602321
หน่วยที่ 6. บทภาพยนตร์ ผู้แต่ง อ.เยาวนันท์ เชฎฐรัตน์
หน่วยที่ 7. การกำกับภาพยนตร์ ผู้แต่ง ผศ.สุทัศน์ บุรีภักดี ผศ.วิริยะชัย ตั้งสกุล
หน่วยที่ 8. ฉากและสถานที่ในภาพยนตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.กำจร หลุยยะพงศ์
หน่วยที่ 9. เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย และการตกแต่งผู้แสดงในภาพยนตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.สมาน งามสนิท อ.จันนิภา เจตสมมา
หน่วยที่ 10. เทคนิคการกำกับภาพยนตร์ ผู้แต่ง อ.จันนิภา เจตสมมา

16423 การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง เล่ม 3

250 บาท

16423 ภาพยนตร์ขั้นสูง (Advanced Film Production) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556  พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786161602413  เล่ม 2 ( หน่วยที่ 6-10 ) ราคา 250บาท ISBN 9786161602222  เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786161602260 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161602321
หน่วยที่ 11. เทคนิคการตัดต่อลำดับภาพยนตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.สมาน งามสนิท
หน่วยที่ 12. เทคนิคพิเศษระหว่างการถ่ายภาพยนตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.สมาน งามสนิท
หน่วยที่ 13. เสียงในภาพยนตร์ ผู้แต่ง อ.บุญรัตน์ ศิริรัตนพันธ
หน่วยที่ 14. การอำนวยการสร้างภาพยนตร์ ผู้แต่ง อ.จันนิภา เจตสมมา
หน่วยที่ 15. ภาพยนตร์แอนิเมชั่น ผู้แต่ง รศ.ปิยสกุล เลาวัณย์ศิริ รศ.ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์

16424 การบริหารงานภาพยนตร์ เล่ม 1

250 บาท

16424 การบริหารงานภาพยนตร์ (Film Management) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2532 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2558 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-160-794-4) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-160-766-1) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-160-754-8) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-160-802-6)
หน่วยที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานภาพยนตร์ ผู้แต่ง รศ.พรสิทธิ์ พัฒธนานุรักษ์ 
หน่วยที่ 2 การวิเคราะห์และประเมินปัจจัยในการบริหารงานภาพยนตร์ ผู้แต่ง รศ.พรสิทธิ์ พัฒธนานุรักษ์ รศ.ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์
หน่วยที่ 3 งานอำนวยการสร้างภาพยนตร์ ผู้แต่ง อ.ไศลทิพย์ จารุภูมิ รศ.พรสิทธิ์ พัฒธนานุรักษ์
หน่วยที่ 4 การบริหารงานภาพยนตร์กระแสหลัก ผู้แต่ง อ.สมบูรณ์ นิยมศิริ (เปี๊ยก โปสเตอร์) รศ.ดร.สมาน งามสนิท อ.ดร.อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล
หน่วยที่ 5 การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ในงานภาพยนต์ ผู้แต่ง อ.ดร.ณัฐสุพงศ์ สุขโสต

16424 การบริหารงานภาพยนตร์ เล่ม 2

250 บาท

16424 การบริหารงานภาพยนตร์ (Film Management) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2532 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2558 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-160-794-4) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-160-766-1) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-160-754-8) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-160-802-6)
หน่วยที่ 6 การบริหารการเงิน การบัญชีบริหารและการภาษีอากรในงานภาพยนตร์ ผู้แต่ง รศ.อมรพรรณ ซุ้มโชคชัยกุล
หน่วยที่ 7 การบริหารงานเผยแพร่และจัดจำหน่ายภาพยนตร์ ผู้แต่ง อ.ชัยวัฒน์ ทวีวงศ์แสงทอง รศ.สุมน อยู่สิน
หน่วยที่ 8 การบริหารงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ธุรกิจภาพยนตร์ ผู้แต่ง อ.ดร.ขจิตขวัญ กิจวิสาละ
หน่วยที่ 9 การนำเข้า-ส่งออก และการจัดจำหน่ายภาพยนตร์กระแสหลัก ผู้แต่ง อ.ดร.อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล
หน่วยที่ 10 การบริหารงานสายภาพยนตร์ ผู้แต่ง รศ.พรสิทธิ์ พัฒธนานุรักษ์ 

16424 การบริหารงานภาพยนตร์ เล่ม 3

250 บาท

16424 การบริหารงานภาพยนตร์ (Film Management) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2532 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2558 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-160-794-4) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-160-766-1) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-160-754-8) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-160-802-6)
หน่วยที่ 11 การบริหารงานโรงภาพยนตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.กำจร หลุยยะพงศ์
หน่วยที่ 12 การพัฒนาโครงการสร้างภาพยนตร์นอกกระแส ผู้แต่ง อ.อนงค์นาฏ รัศมีเวียงชัย
หน่วยที่ 13 การบริหารงานภาพยนตร์นอกกระแส ผู้แต่ง อ.ดร.อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล
หน่วยที่ 14 การตรวจพิจารณาภาพยนต์ ผู้แต่ง รศ.ดร.กฤษดา เกิดดี
หน่วยที่ 15 กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานภาพยนตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.กำจร หลุยยะพงศ์

16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา เล่ม 1

350 บาท

16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562   ราคา 350 บาท  ISBN 9786161620400 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15)  พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562  ราคา 400 บาท   ISBN 9786161620523
หน่วยที่ 1. แนวคิดการสร้างสรรค์งานโฆษณา  ผู้แต่ง รศ.ดร.ธิติพัชร์ เอี่ยมนิรันดร์
หน่วยที่ 2  การสร้างสรรค์งานโฆษณาเพื่อสร้างตราสินค้า ผู้แต่ง รศ.ดร.พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช
หน่วยที่ 3  กระบวนการสร้างสรรค์งานโฆษณา  ผู้แต่ง รศ.ดร.บุษบา สุธีธร
หน่วยที่ 4. การจัดทำโจทย์งานสร้างสรรค์โฆษณา  ผู้แต่ง  อ.ธีรชัย ศิริสัมพันธ์ อ.ดร.หัสพร ทองแดง
หน่วยที่ 5. การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณา ผู้แต่ง รศ.ดร.ปิยฉัตร ล้อมชวการ รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์
หน่วยที่ 6  การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดและคู่แข่งเพื่อการสร้างสรรค์ในงานโฆษณา  ผู้แต่ง รศ.อภิชญา อยู่ในธรรม
หน่วยที่ 7. การวิเคราะห์ผู้บริโภคเพื่อการโฆษณา ผู้แต่ง  รศ.ดร.ปิยฉัตร ล้อมชวการ รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์

16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา เล่ม 2

400 บาท

16424 การสร้างสรรค์งานโฆษณา ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562   ราคา 350 บาท  ISBN 9786161620400 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15)  พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562  ราคา 400 บาท   ISBN 9786161620523
หน่วยที่ 8  กลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณา ผู้แต่ง รศ.กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์
หน่วยที่ 9. การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในงานโฆษณา ผู้แต่ง อ.ชาญ รุ่งเรืองเดชวัฒนา อ.ดร.หัสพร ทองแดง
หน่วยที่ 10 การเสนอเรื่องราวในชิ้นงานโฆษณาทางสื่อ  ผู้แต่ง  รศ.ดร.สกนธ์ ภู่งานดี
หน่วยที่ 11. การสื่อความหมายในการสร้างสรรค์สารงานโฆษณา ผู้แต่ง  อ.กรชนก ชิดไชยสุวรรณ
หน่วยที่ 12. การสร้างสรรค์งานโฆษณาทางสื่อดิจิทัล  ผู้แต่ง อ.ดร.หัสพร ทองแดง
หน่วยที่ 13. การนำเสนองานสร้างสรรค์งานโฆษณา ผู้แต่ง  อ.กรชนก ชิตไชยสุวรรณ
หน่วยที่ 14. การวิจัยการสร้างสรรค์งานโฆษณา  ผู้แต่ง รศ.ดร.พรทิพย์ ดีสมโชค
หน่วยที่ 15. กฎหมายโฆษณา ผู้แต่ง  รศ.ดร.ปิยฉัตร ล้อมชวการ

16427 การบริหารงานโฆษณา เล่ม 1

350 บาท

16427 การบริหารงานโฆษณา (Advertising Management) พิมพ์ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789749758625 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN9789749758632 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN9789746439527
หน่วยที่ 1. หลักและเทคโนโลยีการบริหารงานโฆษณา ผู้แต่ง รศ.ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต ผศ.อรสา ปานขาว
หน่วยที่ 2. พัฒนาการและอุตสาหกรรมทางการโฆษณา ผู้แต่ง ผศ.ดร.กาญจนา มีศิลป์วิกกัย
หน่วยที่ 3. แนวคิดและแนวทางการบริหารงานโฆษณา ผู้แต่ง ผศ.สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์
หน่วยที่ 4. การบริหารตราผลิตภัณฑ์และการเงินในงานโฆษณา ผู้แต่ง รศ.ดร.พรทิพย์ ดีสมโชค อ.กิตติ อิสริยะประชา
หน่วยที่ 5. การบริหารบริษัทตัวแทนโฆษณา ผู้แต่ง ผศ.สกนธ์ ภู่งามดี
หน่วยที่ 6. การสร้างสรรค์งานโฆษณาของฝ่ายสร้างสรรค์ในบริษัทโฆษณา ผู้แต่ง อ.ต่อ สันติศิริ
หน่วยที่ 7. การวิเคราะห์ผู้บริโภคกับการบริหารงานโฆษณา ผู้แต่ง ผศ.พรทิพย์ สัมปัตตวนิช

16427 การบริหารงานโฆษณา เล่ม 2

400 บาท

16427 การบริหารงานโฆษณา (Advertising Management) พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789749758625 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN9789749758632 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN9789746439527
หน่วยที่ 8. การวางแผนสื่อโฆษณา ผู้แต่ง อ.ไพจิตร เทียนทอง อ.วิสาส์น สิริจันทานนท์
หน่วยที่ 9.  การบริหารงานวิจัยโฆษณา ผู้แต่ง ผศ.แอนนา จุมพลเสถียร
หน่วยที่ 10. การบริหารการผลิตงานโฆษณา ผู้แต่ง ผศ.สกนธ์ ภู่งามดี
หน่วยที่ 11. การบริหารการผลิตสิ่งพิมพ์โฆษณา ผู้แต่ง รศ.จันทนา ทองประยูร
หน่วยที่ 12. การบริหารการสื่อสารการตลาด ผู้แต่ง ผศ.ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์
หน่วยที่ 13. การกำหนดงบประมาณโฆษณา ผู้แต่ง อ.ไพจิตร เทียนทอง อ.วิสาส์น สิริจันทานนท์
หน่วยที่ 14. กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานโฆษณา ผู้แต่ง รศ.ปิยฉัตร ล้อมชวการ
หน่วยที่ 15. จริยธรรมของนักบริหารงานโฆษณา ผู้แต่ง รศ.ดร.พรทิพย์ ดีสมโชค

16430 การบริหารงานประชาสัมพันธ์ เล่ม 1

250 บาท

16430 การบริหารงานประชาสัมพันธ์ (Public Relations Management) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552 พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786165050227เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 9786115050321 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN9786165050449 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165050340
หน่วยที่ 1. แนวคิดและหลักการบริหารงานประชาสัมพันธ์ ผู้แต่ง ผศ.อรสา ปานขาว
หน่วยที่ 2. การจัดองค์กรการประชาสัมพันธ์ ผู้แต่ง อ.สุพิณ ปัญญามาก
หน่วยที่ 3. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านการประชาสัมพันธ์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.อัจฉราวรรณ อิศรางกูร ณ อยุธยา 
หน่วยที่ 4. การบริหารงบประมาณการประชาสัมพันธ์ ผู้แต่ง อ. โรจน์ คำพาที
หน่วยที่ 5. การจัดการสารสนเทศเพื่อการบริหารงานประชาสัมพันธ์ ผู้แต่ง อ.ธาตรี ริ้วเจริญ

16430 การบริหารงานประชาสัมพันธ์ เล่ม 2

250 บาท

16430 การบริหารงานประชาสัมพันธ์ (Public Relations Management) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552 พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2560 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786165050227เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 9786115050321 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786165050449 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165050340
หน่วยที่ 6. การอำนวยการและควบคุมงานประชาสัมพันธ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.รสชงพร โกมลเสวิน 
หน่วยที่ 7. การบริหารงานประชาสัมพันธ์กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้แต่ง รศ.ดร.รสชงพร โกมลเสวิน
หน่วยที่ 8. แนวคิดและหลักการวางแผนการประชาสัมพันธ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.บุษบา สุธีธร
หน่วยที่ 9. การบริหารการเปลี่ยนแปลง ผู้แต่ง รศ.ดร.ดร.บุษบา สุธีธร
หน่วยที่ 10. การบริหารงานประชาสัมพันธ์ธุรกิจ ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ศรีดี อ.ปรางณี ไชยพิเดช

16430 การบริหารงานประชาสัมพันธ์ เล่ม 3

250 บาท

16430 การบริหารงานประชาสัมพันธ์ (Public Relations Management) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786165050227เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 9786115050321 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786165050449 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165050340
หน่วยที่ 11. การบริหารงานประชาสัมพันธ์ภาครัฐและองค์การไม่แสวงกำไร ผู้แต่ง อ.สุพิณ ปัญญามาก 
หน่วยที่ 12. การบริหารงานประชาสัมพันธ์องค์การระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.สุพิณ ปัญญามาก
หน่วยที่ 13. การบริหารงานประชาสัมพันธ์ทางการเมือง ผู้แต่ง ผศ.ดร.พนม คลี่ฉายา
หน่วยที่ 14. การบริหารภาพลักษณ์องค์การ ผู้แต่ง ผู้แต่ง รศ.ดร.พรทิพย์ พิมลสินธุ์
หน่วยที่ 15. การบริหารงานประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต ผู้แต่ง รศ.ดร.พรทิพย์ พิมลสินธุ์

16440 การเขียนสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ เล่ม 1

350 บาท

16440 การเขียนเชิงวารสารศาสตร์ (Journalistic Writing) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-975-6) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-161-992-3) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท
หน่วยที่ 1 แนวคิดการเขียนเชิงวารสารศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.อมรพรรณ ซุ้มโชคชัยกุล
หน่วยที่ 2 การวิเคราะห์และการเข้าถึงผู้รับสาร ผู้แต่ง รศ.อังธิดา ลิมป์ปัทมปาณี
หน่วยที่ 3 ความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนเชิงวารสารศาสตร์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม
หน่วยที่ 4 การใช้ภาษาในการเขียนเชิงวารสารศาสตร์และการบรรณาธิกร ผู้แต่ง รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สุวจิตตานนท์
หน่วยที่ 5 จริยธรรมและความรับผิดชอบในการเขียนเชิงวารสารศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.จันทนา ทองประยูร 
หน่วยที่ 6 การเขียนข่าว ผู้แต่ง อ.อภิสิทธิ์ ศุภกิจเจริญ อ.มงคล บางประภา
หน่วยที่ 7 การเขียนบทความ ผู้แต่ง รศ.มาลี บุญศิริพันธ์

16440 การเขียนสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ เล่ม 2

400 บาท

16440 การเขียนเชิงวารสารศาสตร์ (Journalistic Writing) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-975-6) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-161-992-3) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท
หน่วยที่ 8 การเขียนบทสัมภาษณ์ ผู้แต่ง ผศ.สุกานดา วรพันธุ์พงศ์
หน่วยที่ 9 การเขียนบทวิจารณ์ ผู้แต่ง อ.ดร อลงกรณ์ ปริวุฒิพงศ์
หน่วยที่ 10 การเขียนสารคดี ผู้แต่ง ผศ.วิภาวี วิโรจน์พันธุ์ ฝ้ายเทศ
หน่วยที่ 11 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ผู้แต่ง อ.การดา ร่วมพุ่ม  
หน่วยที่ 12 การเขียนเชิงวารสารศาสตร์เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ผู้แต่ง รศ.ดร.มนวิภา วงรุจิระ
หน่วยที่ 13 ภาพประกอบในงานเขียนเชิงวารสารศาสตร์ ผู้แต่ง ผศ.ณรงค์ศักดิ์ ศรีทานันท์
หน่วยที่ 14 การประเมิณงานเขียนเชิงวารสารศาสตร์ ผู้แต่ง ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท์
หน่วยที่ 15 ผลกระทบจากงานเขียนเชิงวารสารศาสตร์ ผู้แต่ง อ.วรวิทย์ ศรีอนันต์รักษา

16441 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เล่ม 1

350 บาท

16441 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ (Printed Media Production) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2560 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165058056 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161601256 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท
หน่วยที่ 1. สภาพการณ์สื่อสิ่งพิมพ์ ผู้แต่ง รศ.มาลี บุญศิริพันธ์
หน่วยที่ 2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ผู้แต่ง ผศ.สุกานดา วรพันธุ์พงศ์
หน่วยที่ 3. การเตรียมต้นฉบับและกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ผู้แต่ง ผศ.อมรพรรณ ซุ้มโชคชัยกูล
หน่วยที่ 4. การบรรณาธิการเนื้อหาสำหรบสื่อสิ่งพิมพ์ ผู้แต่ง รศ.ประชัน วัลลิโก
หน่วยที่ 5. การบรรณิกรภาพสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ ผู้แต่ง รศ.จันทนา ทองประยูร
หน่วยที่ 6. การสั่งตัวพิมพ์และการพิสูจน์อักษร ผู้แต่ง ผศ.สุกานดา วรพันธุ์พงศ์
หน่วยที่ 7. หลักการออกแบบจัดหน้าสื่อสิ่งพิมพ์ ผู้แต่ง รศ.จันทนา ทองประยูร รศ.ประชัน วัลลิโก อ.ภัท

16441 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เล่ม 2

400 บาท

16441 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ (Printed Media Production) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165058056 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161601256 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท
หน่วยที่ 8. คู่มือแบบแผนการเขียนต้นฉบับสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ ผู้แต่ง รศ.ประชัน วัลลิโก
หน่วยที่ 9. วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องจักรในการผลิตสื่องพิมพ์ ผู้แต่ง ผศ.อมรพรรณ ซุ้มโชคชัยกุล
หน่วยที่ 10. ระบบและเทคโนโลยีการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ผู้แต่ง รศ.คุณัม วศินเกษม
หน่วยที่ 11. การควบคุมคุณภาพการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ผู้แต่ง รศ.ผกามาศ ผจญแกล้ว อ.ปัญญา สินศักดิ์จรุงเดช อ.ณัฏฐพงศ์ ลิมจิตติ
หน่วยที่ 12. ปัจจัยและปัญหาในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ผู้แต่ง รศ.ประชัน วัลลิโก ผศ.สุกานดา วรพันธุ์พงศ์
หน่วยที่ 13. การบริหารการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ผู้แต่ง รศ.ผกามาศ ผจญแกล้ว อ.ปัญญา สินศักดิ์จรุงเดช อ.ณัฏฐพงศ์ ลิมจิตติ อ.บุญชัย นุกูลวุฒิโอภาส อ.สุภาวดี โกมารทัต
หน่วยที่ 14. การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ ผู้แต่ง ผศ.สุกานดา วรพันธุ์พงศ์ ผศ.ดร.สันทัด ทองรินทร์
หน่วยที่ 15. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ศรีดี

16442 การบริหารงานสื่อสิ่งพิมพ์ เล่ม 1

400 บาท

16442 การบริหารสื่อสิ่งพิมพ์ (Printed Media Management) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161604417 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161604424 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 978974617983
หน่วยที่ 1. ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ผู้แต่ง ผศ.สุกานดา วรพันธุ์พงศ์ 
หน่วยที่ 2. แนวคิดและหลักการบริหารสื่อสิ่งพิมพ์ ผู้แต่ง รศ.พรสิทธิ์ พัฒธนานุรักษ์
หน่วยที่ 3. ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานสื่อสิ่งพิมพ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.กำจร หลุยยะพงศ์
หน่วยที่ 4. การบริหารงานการจัดพิมพ์ ผู้แต่ง รศ.จันทนา ทองประยูร
หน่วยที่ 5. การบริหารงานกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ ผู้แต่ง รศ.ประชัน วัลลิโก
หน่วยที่ 6. การบริหารงานกองบรรณาธิการหนังสือเล่ม ผู้แต่ง รศ.ประชัน วัลลิโก
หน่วยที่ 7. การบริหารงานกองบรรณาธิการนิตยสาร ผู้แต่ง รศ.ประชัน วัลลิโก ผศ.อมรพรรณ ซุ้มโชคชัยกุล
หน่วยที่ 8. การบริหารงานสำนักพิมพ์ ผู้แต่ง รศ.ประชัน วัลลิโกนันดร์

16442 การบริหารงานสื่อสิ่งพิมพ์ เล่ม 2

350 บาท

16442 การบริหารสื่อสิ่งพิมพ์ (Printed Media Management) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2554 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789740617983
หน่วยที่ 1. ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพา ผู้แต่ง ผศ.สุกานดา วรพันธุ์พงศ์
หน่วยที่ 2. แนวคิดและหลักการการบริหารจัดการสื่อสิ่งพิมพ์ ผู้แต่ง รศ.พรสิทธิ์ พัฒธนานุรักษ์
หน่วยที่ 3. ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานสื่อสิ่งพิมพ์ ผู้แต่ง ผศ.กำจร หลุยยะพงศ์
หน่วยที่ 4. การบริหารจัดการกองบรรณาธิการหนังสืพิมพ์ ผู้แต่งอ.เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์
หน่วยที่ 5. การบริหารจัดการกองบรรณาธิการนิตยสาร ผู้แต่ง ผศ.ประชัน วัลลิโก
หน่วยที่ 6. การบริหารจัดการกองบรรณาธิการหนังสือเล่ม ผู้แต่ง รศ.ประชัน วัลลิโก
หน่วยที่ 7. การบริหารจัดการการจัดพิมพ์ ผู้แต่ง รศ.จันทนา ทองประยูร
หน่วยที่ 8. การบริหารจัดการสำนักพิมพ์ ผู้แต่ง รศ.ประชัน วัลลิโก
หน่วยที่ 9. การบริหารจัดการเผยแพร่และจัดจำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ ผู้แต่ง รศ.พรสิทธิ์ พัฒธนานุรักษ์ อ.เริงวิทย์ ธรีประสาธน์
หน่วยที่ 10. การบริหารจัดการโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ ผู้แต่ง อ.ณรงค์ จุนเจือศุภฤกษ์
หน่วยที่ 11. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในสื่อสิ่งพิมพ์ ผู้แต่ง ผศ.อมรพรรณ ซุ้มโชคชัยกุล
หน่วยที่ 12. การบริหารจัดการพัสดุในธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ผู้แต่ง รศ.จันทนา ทองประยูร
หน่วยที่ 13. การบริหารจัดการทางการบัญชี การเงิน และการภาษีอากรในสื่อสิ่งพิมพ์ ผู้แต่ง รศ.สุชาดา สถาวรวงศ์
หน่วยที่ 14. บริหารจัดการด้านการตลาดและการขนส่งเสริมการขายสิ่อสิ่งพิมพ์ ผู้แต่ง อ.อมรรัตน์ ทิพย์เลิศ
หน่วยที่ 15. การใช้กฎหมายและจริยธรรมในการบริหารจัดการสื่อสิ่พิมพ์ ผู้แต่ง  อ.เรืองชัย ทรัพย์นันดร์

16445 การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น เล่ม 1

350 บาท

16445 การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น (Radio Programming and Production for Simple Format Program) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2549 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2556 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-160-279-6) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-160-331-1) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-160-376-2)
หน่วยที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง ผู้แต่ง รศ.สุมน อยู่สิน
หน่วยที่ 2 สภาพการณ์และแนวโน้มการจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทย ผู้แต่ง ผศ.ดร.ลักษณา คล้ายแก้ว
หน่วยที่ 3 กระบวนการจัดรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียง ผู้แต่ง รศ.จิราภรณ์ สุวรรณวาจกกสิกิจ
หน่วยที่ 4 กุลยุทธ์การจัดรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียง ผู้แต่ง รศ.จิราภรณ์ สุวรรณวาจกกสิกิจ
หน่วยที่ 5 การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงประเภทข่าว ผู้แต่ง รศ.สุมน อยู่สิน
หน่วยที่ 6 การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงประเภทความรู้ ผู้แต่ง รศ.สุมน อยู่สิน อ.จารุลินทร์ มุสิกะพงษ์
หน่วยที่ 7 การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงประเภทบันเทิง ผู้แต่ง อ.ดร.ณัฐสุพงศ์ สุขโสต

16445 การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น เล่ม 2

400 บาท

16445 การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น (Radio Programming and Production for Simple Format Program) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2549 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2556 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-160-279-6) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-160-331-1) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-160-376-2)
หน่วยที่ 8 การจัดรายการวิทยุกระจายกระจายเสียงเพื่อบริการสาธารณะและการประชาสัมพันธ์ ผู้แต่ง รศ.ธีรารักษ์ โพธิสุวรรณ
หน่วยที่ 9 การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงสำหรับผู้ฟังเฉพาะกลุ่ม ผู้แต่ง รศ.ดร.กำจร หลุยยะพงศ์
หน่วยที่ 10 การจัดและการผลิตรายการวิทยุอินเทอร์เน็ต ผู้แต่ง ผศ.เสาวนี ชินนาลอง
หน่วยที่ 11 การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงในต่างประเทศ ผู้แต่ง อ.วีรวรรณ วรวุตน์ อ.ดร.ณัฐสุพงศ์ สุขโสต
หน่วยที่ 12 บุคลากรในงานจัดและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง ผู้แต่ง รศ.สุมน อยู่สิน
หน่วยที่ 13 กระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง ผู้แต่ง รศ.จิราภรณ์ สุวรรณวาจกกสิกิจ
หน่วยที่ 14 กระบวนการและเทคนิคการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงรูปแบบไม่ซับซ้อน ผู้แต่ง ผศ.เสาวนี ชินนาลอง
หน่วยที่ 15 จริยธรรมและกฎหมายในการจัดและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง ผู้แต่ง รศ.ธีรารักษ์ โพธิสุวรรณ

16446 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง เล่ม 1

400 บาท

16446 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง (Radio Production for Complex Format Program) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 97861607302 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 97861608262 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161608514
หน่วยที่ 1. แนวคิดเกี่ยวกับการผลิตวิทยุกระจายเสียงแบบซับซ้อน ผู้แต่ง รศ.ธีรารักษ์ โพธิสุวรรณ
หน่วยที่ 2. กระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงรูปแบบซับซ้อน ผู้แต่ง รศ.สุมน อยู่สิน
หน่วยที่ 3. อุปกรณ์ในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง ผู้แต่ง ผศ.เสาวนี ชินนาลอง
หน่วยที่ 4. หลักและเทคนิคการใช้เสียงในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงรูปแบบซับซ้อน ผู้แต่ง รศ.สุมน อยู่สิน
หน่วยที่ 5. การปฏิสัมพันธ์กับผู้ฟังรายการ ผู้แต่ง รศ.จิราภรณ์ สุวรรณวาจกกสิกิจ
หน่วยที่ 6. หลักและเทคนิคการผลิตรายการเพลง ผู้แต่ง รศ.จิราภรณ์ สุวรรณวาจกกสิกิจ
หน่วยที่ 7. หลักและเทคนิคการผลิตรายการสารคดีทางวิทยุกระจายเสียง ผู้แต่ง รศ.ธีรารักษ์ โพธิสุวรรณ
หน่วยที่ 8. หลักและเทคนิคการผลิตรายการนิตยาสารทางอากาศและรายการปกิณกะ ผู้แต่ง รศ.ธีรารักษ์ โพธิสุวรรณ

16446 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง เล่ม 2

350 บาท

16446 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง (Radio Production for Complex Format Program) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161607302 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9781601608262 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161608514
หน่วยที่ 9. หลักและเทคนิคการผลิตรายการข่าว ผู้แต่ง อ.สุรินทร์ แปลงประสพโชค อ.ดร.ณัฐพงศ์ สุขโสต
หน่วยที่ 10. หลักและเทคนิคการผลิตรายการละครและสาระละคร ผู้แต่ง อ.พงศกร จิรา
หน่วยที่ 11. หลักและเทคนิคการผลิตสปอตวิทยุกระจายเสียง ผู้แต่ง รศ.สุมน อยู่สิน อ.ชาญ รุ่งเรืองเดชวัฒนา
หน่วยที่ 12. หลักและเทคนิคการถ่ายทอดนอกสถานที่ ผู้แต่ง รศ.จิราภรณ์ สุวรรณวาจกกสิกิจ
หน่วยที่ 13. หลักและเทคนิคการผลิตรายการเพื่อการศึกษา ผู้แต่ง รศ.พิไลพรรณ ปุกหุต
หน่วยที่ 14. หลักและเทคนิคการผลิตรายการวิทยุชุมชน ผู้แต่ง ผศ.ดร.นิษฐา หรุ่นเกษม
หน่วยที่ 15. จริยธรรม จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง ผู้แต่ง ผศ.ดร.นิษฐา หรุ่นเกษม

16448 การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น เล่ม 1

350 บาท

16448 การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น (Basic Television Program Production) พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789749943939 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2552 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789749943977 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789749803127
หน่วยที่ 1. แนวคิด ประเภทและรูปแบบการผลิตรายการโทรทัศน์ ผู้แต่ง รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ อ.กรรทุม บุญทวี
หน่วยที่ 2. การบริหารการผลิตรายการโทรทัศน์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.สันทัต ทองรินทร์
หน่วยที่ 3. กล้องโทรทัศน์ ผู้แต่ง ผศ.พ.ต.ท.(ญ)ดร.ศิริวรรณ อนันต์โท อ.สมเจตน์ เมฆพายัพ
หน่วยที่ 4. แสงและเสียงทางโทรทัศน์ ผู้แต่ง รศ.สุธี พลพงษ์
หน่วยที่ 5. งานศิลปกรรมโทรทัศน์ ผู้แต่ง อ.ยุวนิตย์ อาตมารังสรรค์ รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์
หน่วยที่ 6. การปรากฏตัวทางรายการวิทยุโทรทัศน์ ผู้แต่ง อ.สุกัญญา สมไพบูลย์ อ.ปอรรัชม์ ยอดเณร
หน่วยที่ 7. การเขียนบทโทรทัศน์เบื้องต้น ผู้แต่ง รศ.ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์

16448 การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น เล่ม 2

400 บาท

16448 การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น (Basic Television Program Production) พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789749943939 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789749943977 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789749803127
หน่วยที่ 8. การสื่อความหมายด้วยภาพและเสียงเพื่อผลิตรายการโทรทัศน์ ผู้แต่ง รศ.ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน หน่วยที่ 9. การถ่ายทำรายการโทรทัศน์ในห้องผลิตรายการโทรทัศน์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.สันทัด ทองรินทร์
หน่วยที่ 10. การถ่ายทำรายการโทรทัศน์ภาคสนาม ผู้แต่ง รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว
หน่วยที่ 11. การตัดต่อลำดับภาพรายการโทรทัศน์ ผู้แต่ง รส.สุธี พลพงษ์
หน่วยที่ 12. การประเมินการผลิตรายการโทรทัศน์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร 
หน่วยที่ 13. การผลิตรายการข่าว ผู้แต่ง รศ.ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน
หน่วยที่ 14. การผลิตรายการสารคดี ผู้แต่ง ผศ.กำจร หลุยยะพงศ์
หน่วยที่ 15. การผลิตรายการบันเทิงคดี ผู้แต่ง รศ.ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์

16449 การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง เล่ม 1

250 บาท

16449 การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง (Advanced Television Program Production) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2554 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9789749758472 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 9789749758496 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9789749758502 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท
หน่วยที่ 1. การจัดการความรู้เพื่อการผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง ผู้แต่ง รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว
หน่วยที่ 2. การบริหารการผลิตรายการโทรทัศน์ ผู้แต่ง อ.ดร.สันทัด ทองรินทร์
หน่วยที่ 3. ความคิดสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ขั้นสูง ผู้แต่ง รส.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ ผศ.ดร.ม.ล.นิพาดา เทวากุล 
หน่วยที่ 4. การวิจัยเพื่อรายการผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง ผู้แต่ง รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์
หน่วยที่ 5. ปฏิบัติการการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ณัฐกฤต ดิฐวิรุฬห์

16449 การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง เล่ม 2

250 บาท

16449 การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง (Advanced Television Program Production) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2554 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9789749758472 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 9789749758496 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9789749758502 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท
หน่วยที่ 6. ปฏิบัติการการผลิตรายการสารคดี ผู้แต่ง อ.ชนินทร์ ชมะโชติ อ.ดวงพร ทรัพย์ลักษณ์ 
หน่วยที่ 7. ปฏิบัติการการผลิตรายการสารคดีเชิงละคร ผู้แต่ง รศ.ณัฐกฤต ดิฐวิรุฬห์ อ.สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ
หน่วยที่ 8. ปฏิบัติการการผลิตรายการละครโทรทัศน์ ผู้แต่ง รศ.ณัฐฐวัฒน์ สุทธิโยธิน
หน่วยที่ 9. ปฏิบัติการการผลิตรายการข่าว ผู้แต่ง รศ.ณัฐฐวัฒน์ สุทธิโยธิน
หน่วยที่ 10. ปฏิบัติการการผลิตรายการเพลงและดนตรี ผู้แต่ง อ.ประภาส นวลเนตร

16449 การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง เล่ม 3

250 บาท

16449 การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง (Advanced Television Program Production) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2554 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9789749758472 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 9789749758496 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9789749758502 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท
หน่วยที่ 11. ปฏิบัติการการผลิตรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก ผู้แต่ง ผศ.พ.ต.ท.ดร.ศิริวรรณ อนันต์โท
หน่วยที่ 12. ปฎิบัติการการผลิตรายการเกมโชว์ ผู้แต่ง อ.ประภาส นวลเนตร
หน่วยที่ 13. ปฏิบัติการการผลิตรายการสปอตโทรทัศน์ ผู้แต่ง อ.ดร.สันทัด ทองรินทร์ อ.ดร.ชมพูนุช ปัญญไพโรจน์ อ.ประภาส นวลเนตร
หน่วยที่ 14. กลยุทธ์การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง ผู้แต่ง รศ.สุธี พลพงษ์ ผศ.ดร.สันทัด ทองรินทร์ อ.ฐนธัช กองทอง อ.สุบัณฑิต สุวรรณนพ
หน่วยที่ 15. ปฏิบัติการการประกอบกิจการการผลิตรายการโทรทัศน์ ผู้แต่ง รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ รศ.ดร.ณัฐกฤต ดิฐวิรุฬห์ อ.กฤษณนันท์ วงษ์สุวรรณ

16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น เล่ม1

350 บาท

16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น (Basic Film Production) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2549 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-162-380-7) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-162-380-7)
หน่วยที่ 1 องค์ประกอบและกระบวนการผลิตภาพยนตร์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล
หน่วยที่ 2 การเขียนบทภาพยนตร์สั้น ผู้แต่ง รศ.ดร.รักศานต์ วรรณวัฑฒวงศ์
หน่วยที่ 3 การถ่ายทอดบทสู่การถ่ายทำภาพยนตร์ ผู้แต่ง ผศ.อุรุพงศ์ รักษาสัตย์
หน่วยที่ 4 กล้องถ่ายภาพยนตร์ดิจิทัจ ผู้แต่ง รศ.ดร.รักศานต์ วรรณวัฑฒวงศ์
หน่วยที่ 5 เลนส์และฟิลเตอร์ ผู้แต่ง ผศ.อุรุพงศ์ รักษาสัตย์
หน่วยที่ 6 อุปกรณ์ประกอบการถ่ายทำภาพยนตร์ดิจิทัล ผู้แต่ง ผศ.ดร.แข มังกรวงษ์
หน่วยที่ 7 การจัดองค์ประกอบภาพ ผู้แต่ง ผศ.ดร.แข มังกรวงษ์

16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น เล่ม2

400 บาท

16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น (Basic Film Production) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2549 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-162-380-7) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-162-380-7)
หน่วยที่ 8 แสงและอุปกรณ์ในการจัดแสง ผู้แต่ง อ.วราภัสสร์ รังสิยวัฒน์
หน่วยที่ 9 การจัดแสงภาพยนตร์เบื้องต้น ผู้แต่ง อ.ดร.วิสิทธิ์ อนันต์ศิริประภา
หน่วยที่ 10 ขนาดภาพ มุมกล้อง และการเคลื่อนกล้องภาพยนตร์ ผู้แต่ง รศ.ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์
หน่วยที่ 11 เสียงและการบันทึกเสียงสำหรับภาพยนตร์ ผู้แต่ง ผศ.วิระชัย ตั้งสกุล (ผู้เขียนเดิม) อ.จุลสิทธิ์ ดิเรกกิจ (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 12 การตัดต่อภาพและเสียงภาพยนตร์ ผู้แต่ง อ.วาจวิมล เดชเกตุ
หน่วยที่ 13 บทบาทหน้าที่ทีมงานถ่ายภาพยนตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.กำจร หลุยยะพงศ์
หน่วยที่ 14 การบริหารการผลิตภาพยนตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.กำจร หลุยยะพงศ์
หน่วยที่ 15 แนวคิดและกรณีศึกษาการผลิตภาพยนตร์สั้น ผู้แต่ง อ.วาจวิมล เดชเกตุ

16455 การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา เล่ม 1

350 บาท

16455 การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา (Advertising Campaigns and Production) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161607289 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161607821 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161608194
หน่วยที่ 1. แนวคิดเกี่ยวกับการรณรงค์และผลิตงานโฆษณา ผู้แต่ง รศ.รุ่งนภา พิตรปรีชา
หน่วยที่ 2. การรณรงค์การโฆษณาและการผลิตเพื่อการสื่อสารตราสินค้า ผู้แต่ง ผศ.ดร.อริชัย อรรคอุดม
หน่วยที่ 3. การวิจัยเพื่อการวางแผนและการประเมินผลการรณรงค์โฆษณา ผู้แต่ง ผศ.ดร.นภวรรณ ตันติเวชกุล
หน่วยที่ 4. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผนรณรงค์โฆษณา ผู้แต่ง ผศ.กัญญ์ณณัฐ อนุรักติพันธุ์
หน่วยที่ 5. การวางแผนกลยุทธ์ทางการโฆษณา ผู้แต่ง รศ.ดร.ปิยฉัตร ล้อมชวการ
หน่วยที่ 6. การบริหารสื่อโฆษณา ผู้แต่ง รศ.แอนนา จุมพลเสถียร
หน่วยที่ 7. การสร้างสรรค์และผลิตงานโฆษณา ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุทธิลักษณ์ หวังสันติธรรม

16455 การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา เล่ม 2

400 บาท

16455 การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา (Advertising Campaigns and Production) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161607289 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161607821 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161608194 
น่วยที่ 8. การสร้างสรรค์สื่อโฆษณาออฟไลน์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.อมรรัตน์ ทิพย์เลิศ
หน่วยที่ 9. การสร้างสรรค์สื่อโฆษณาออนไลน์ ผู้แต่ง อ.ณัฐวิภา สินสุวรรณ
หน่วยที่ 10. การจัดกิจกรรมพิเศษ ผู้แต่ง ผศ.ลักษมี คงลาภ ผศ.เสาวณีย์ ฉัตรแก้ว
หน่วยที่ 11. สื่อโฆษณานอกบ้าน ผู้แต่ง ผศ.อภิชญา อยู่ในธรรม
หน่วยที่ 12. สื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ ผู้แต่ง อ.ภาสกร จิตรใคร่ครวญ อ.อรรถวุฒิ เวศรานุรักษ์
หน่วยที่ 13. การนำเสนอแผนรณรงค์โฆษณา ผู้แต่ง ผศ.ลักษมี คงลาภ
หน่วยที่ 14. กรณีศึกษาการรณรงค์ทางการโฆษณา ผู้แต่ง รศ.ดร.กำจร หลุยยะพงศ์
หน่วยที่ 15. กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับโฆษณา ผู้แต่ง รศ.ดร.วรวรรณ องค์ครุฑรักษา

16457 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ เล่ม 1

350 บาท

16457 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ (Public Relations Writing) ปรับปรุงปีที่พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161600174 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161600419 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161600877
หน่วยที่ 1. หลักการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.บุษบา สุธีธร
หน่วยที่ 2. ความคิดสร้างสรรค์กับการทำงานประชาสัมพันธ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.บุษบา สุธีธร
หน่วยที่ 3. การออกแบบสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.พนม คลี่ฉายา
หน่วยที่ 4. การเขียนโครงการรณรงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.สุภาภรณ์ ศรีดี
หน่วยที่ 5. การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผู้แต่ง ผศ.สุกานดา วรพันธุ์พงศ์
หน่วยที่ 6. การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์และนิตยสาร ผู้แต่ง รศ.ธีรารัตน์ โพธิสุวรรณ ผศ.อมรพรรณ ซุ้มโชคชัยกุล
หน่วยที่ 7. การเขียน คำขวัญ สุนทรพจน์ คำปราศรัย และคำประพันธ์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.อัจฉราวรรณ อิศรางกูร ณ อยุธยา

16457 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ เล่ม 2

400 บาท

16457 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ (Public Relations Writing) ปรับปรุงปีที่พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161600174 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161600419 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161600877
หน่วยที่ 8. การเขียนบทรายการวิทยุเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผู้แต่ง รศ.จิราภรณ์ สุวรรณวาจกกสิกิจ
หน่วยที่ 9. การเขียนบทรายการโทรทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ผู้แต่ง อ.ดร.โมไนยพล รณเวช
หน่วยที่ 10. การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ในสื่อเฉพาะกิจ ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ศรีดี
หน่วยที่ 11. การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ในสื่อใหม่ ผู้แต่ง อ.พิเศศ ตันติมาลา
หน่วยที่ 12. การนำเสนอและการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมพิเศษ ผู้แต่ง ผศ.อภิชญา อยู่ในธรรม
หน่วยที่ 13. การสร้างสรรค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อพื้นบ้าน ผู้แต่ง รศ.ดร.กำจร หลุยยะพงศ์
หน่วยที่ 14. การสร้างสรรค์สารเพลงเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ศรีดี
หน่วยที่ 15. การบูรณาการสารเพื่อประชาสัมพันธ์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.พนม คลี่ฉายา

16458 การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์ เล่ม 1

250 บาท

16458 การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์ (Media Production for Public Relations) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786161601072 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 9786161601560 เล่ม 3 (หน่วยที่11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786161601690 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท
หน่วยที่ 1. แนวคิดการสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.บุษบา สุธีธร
หน่วยที่ 2. การพัฒนาสื่อบุคคลเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผู้แต่ง ผศ.อรสา ปานขาว
หน่วยที่ 3. การสร้างสรรค์และผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ธีรารักษ์ โพธิสุวรรณ
หน่วยที่ 4. การสร้างสรรค์และผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ ผู้แต่ง อ.ดร.โมไนยพล รณเวช ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ศรีดี
หน่วยที่ 5. การสร้างสรรค์และผลิตหนังสือพิมพ์และนิตยสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.บุบผา เมฆศรีทองคำ

16458 การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์ เล่ม 2

250 บาท

16458 การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์ (Media Production for Public Relations) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786161601072 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 9786161601560 เล่ม 3 (หน่วยที่11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786161601690 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท
หน่วยที่ 6. การสร้างสรรค์และผลิตสื่อเฉพาะกิจเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.บุษบา สุธีธร
หน่วยที่ 7. การสร้างสรรค์และผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผู้แต่ง อ.สำราญ แสงเดือนฉาย
หน่วยที่ 8. การสร้างสรรค์และการผลิตสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ผู้แต่ง อ.พิเศศ ตันติมาลา
หน่วยที่ 9. การสร้างสรรค์และผลิตสื่อชุมชนเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.กำจร หลุยยะพงศ์
หน่วยที่ 10. การสร้างสรรค์และผลิตงานเพื่อสื่อมวลชนสัมพันธ์ ผู้แต่ง ผศ.สุกานดา วรพันธุ์พงศ์

16458 การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์ เล่ม 3

250 บาท

16458 การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์ (Media Production for Public Relations) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786161601072 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 9786161601560 เล่ม 3 (หน่วยที่11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786161601690 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท
หน่วยที่ 11. การสร้างสรรค์และผติลื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ทางการเมือง ผู้แต่ง ผศ.ดร.พนม คลี่ฉายา
หน่วยที่ 12. การสร้างสรรค์และผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ทางการตลาด ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ศรีดีหน่วยที่ 13. การสร้างสรรค์และผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์การ ผู้แต่ง ผศ.อภิชญา อยู่ในธรรม
หน่วยที่ 14. การบูรณาการสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.อมรรัตน์ ทิพย์เลิศ
หน่วยที่ 15. การประเมินผลการสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.รสชงพร โกมลเสวิน

16462 ความรู้และทักษะการสื่อสารชุมชน เล่ม 1

200 บาท

16462 ความรู้และทักษะการสื่อสารชุมชน (Knowledge and Skill for Communication for Community) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-4) ราคา 200 บาท ISBN 9786161612351 เล่ม 2 (หน่วยที่ 5-10) ราคา 300 บาท เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786161612252
หน่วยที่ 1. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการสื่อสารชุมชน ผู้แต่ง รศ.กิติมา สุรสนธิ
หน่วยที่ 2. การพัฒนาทักษะในกระบวนการสื่อสารชุมชน ผู้แต่ง รศ.กิติมา สุรสนธิ
หน่วยที่ 3. ความรู้และทักษะการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในชุมชน ผู้แต่ง รศ.ดร.กำจร หลุยยะพงศ์
หน่วยที่ 4. การเลือกและการสร้างสารสำหรับการสื่อสารชุมชน ผู้แต่ง ผศ.ดร.นิษฐา หรุ่นเกษม

16462 ความรู้และทักษะการสื่อสารชุมชน เล่ม 2

300 บาท

16462 ความรู้และทักษะการสื่อสารชุมชน (Knowledge and Skill for Communication for Community) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-4) ราคา 200 บาท ISBN 9786161612351 เล่ม 2 (หน่วยที่ 5-10) ราคา 300 บาท ISBN 9786161613907 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786161612252 
หน่วยที่ 5. การเลือกใช้สื่อหรือช่องทางการสื่อสารสำหรับการสื่อสารชุมชน ผู้แต่ง ผศ.ดร.อัจฉราวรรณ อิศรางกรู ณ อยุธยา
หน่วยที่ 6. ความรู้และทักษะการแสวงหาข้อมูลข่าวสารในชุมชน ผู้แต่ง ผศ.ดร.อมรรัฏค์ เจริญโชติธรรม
หน่วยที่ 7. ความรู้และทักษะการคัดกรองข่าวสารในชุมชน ผู้แต่ง ผศ.ดร.อมรรัฏค์ เจริญโชติธรรม
หน่วยที่ 8. ความรู้และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารชุมชน ผู้แต่ง รศ.อวยพร พานิช
หน่วยที่ 9. ความรู้ทักษะการประชุมและการจัดเวทีชุมชน ผู้แต่ง ผศ.ดร.ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร 
หน่วยที่ 10. ความรู้และทักษะของผู้นำในการสื่อสารชุมชน ผู้แต่ง ผศ.ดร.ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร

16462 ความรู้และทักษะการสื่อสารชุมชน เล่ม 3

250 บาท

16462 ความรู้และทักษะการสื่อสารชุมชน (Knowledge and Skill for Communication for Community) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-4) ราคา 200 บาท ISBN 9786161612351 เล่ม 2 (หน่วยที่ 5-10) ราคา 300 บาท ISBN 9786161613907 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786161612252 
หน่วยที่ 11. ความรู้และทักษะการพูดและการนำเสนอข่าวสารในชุมชน ผู้แต่ง รศ.ธีรารักษ์ โพธิสุวรรณ
หน่วยที่ 12. ความรู้และทักษะการแสวงหาข้อมูล การสาธิต การนำเสนอ และการศึกษาดูงาน ผู้แต่ง อ.ชนาภา หนูภาค
หน่วยที่ 13. ความรู้และทักษะการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการสื่อสารชุมชน ผู้แต่ง รศ.อมรพรรณ ซุ้มโชคชัยชัยกุล
หน่วยที่ 14. ความรู้และทักษะสื่อมวลชนสัมพันธ์ในระดับชุมชน ผู้แต่ง รศ.อภิชญา อยู่ในธรรม
หน่วยที่ 15. ความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสื่อสารชุมชน ผู้แต่ง รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ 

16463 การวางแผน การออกแบบ และการผลิตสื่อชุมชน เล่ม 1

200 บาท

16463 การวางแผน การออกแบบ และการผลิตสื่อชุมชน (Planning, Design and Production for Community Media) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 ประกอบไปด้วยเนื้อหา 3 เล่ม แบ่งออกเป็น เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-4) ราคา 200 บาท ISBN 9786161612801 เล่ม 2 (หน่วยที่ 5-8) ราคา 200 บาท ISBN 9786161612795 เล่ม 3 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161612658 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161612832
หน่วยที่ 1. แนวคิดการผลิตสื่อชุมชน ผู้แต่ง ผศ.ดร.ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร
หน่วยที่ 2. การสำรวจชุมชนเพื่อการผลิตสื่อชุมชน ผู้แต่ง ผศ.ดร.ขจิตขวัญ กิจวิสาละ
หน่วยที่ 3. การวางแผนเพื่อการผลิตสื่อชุมชน ผู้แต่ง ผศ.ดร.ณัฐสุพงศ์ สุขโสต
หน่วยที่ 4. การวิเคราะห์ผู้รับสารสื่อชุมชน ผู้แต่ง ผศ.ดร.ณัฐสุพงศ์ สุขโสต

16463 การวางแผน การออกแบบ และการผลิตสื่อชุมชน เล่ม 1

200 บาท

16463 การวางแผน การออกแบบ และการผลิตสื่อชุมชน (Planning, Design and Production for Community Media) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 ประกอบไปด้วยเนื้อหา 3 เล่ม แบ่งออกเป็น เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-4) ราคา 200 บาท ISBN 9786161612801 เล่ม 2 (หน่วยที่ 5-8) ราคา 200 บาท ISBN 9786161612795 เล่ม 3 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161612658 ชุดแบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161612832
หน่วยที่ 5. การผลิตสื่อชุมชนบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมและการสำรวจชุมชน ผู้แต่ง ผศ.ดร.ณัฐสุพงศ์ สุขโสต ผศ.ดร.ขจิตขวัญ กิจวิสาละ
หน่วยที่ 6. กลยุทธ์การผลิตสื่อและสารของสื่อชุมชน ผู้แต่ง ผศ.ดร.ภัทรา บุรารักษ์
หน่วยที่ 7. การผลิตสื่อเสียงและภาพของชุมชน ผู้แต่ง ผศ.กุลนารี เสือโรจน์ อ.พรชัย ฉันต์วิเศษลักษณ์
หน่วยที่ 8. การใช้และการพัฒนาสื่อพื้นบ้านในชุมชน ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์

16463 การวางแผน การออกแบบ และการผลิตสื่อชุมชน เล่ม 3

350 บาท

16463 การวางแผน การออกแบบ และการผลิตสื่อชุมชน (Planning, Design and Production for Community Media) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 ประกอบไปด้วยเนื้อหา 3 เล่ม แบ่งออกเป็น เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-4) ราคา 200 บาท ISBN 9786161612801 เล่ม 2 (หน่วยที่ 5-8) ราคา 200 บาท ISBN 9786161612795 เล่ม 3 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161612658 ชุดแบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161612832
หน่วยที่ 9. การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ชุมชน ผู้แต่ง รศ.อมรพรรณ ซุ้มโชค
หน่วยที่ 10. การผลิตสื่อวัตถุและการออกแบบสื่อกิจกรรมของชุมชน ผู้แต่ง อ.อภินันท์ ธรรมเสนา 
หน่วยที่ 11. การผลิตสื่อใหม่เพื่อการพัฒนาชุมชน ผู้แต่ง อ.ดร.พัชรา เอี่ยมกิจการ
หน่วยที่ 12. การใช้และพัฒนาสื่อบุคคลและเครือข่ายการสื่อสารเพื่อการพัฒนาชุมชน ผู้แต่ง รศ.ดร.กำจร หลุยยะพงศ์
หน่วยที่ 13. การผลิตสื่อชุมชนเพื่อการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชน ผู้แต่ง ผศ.ดร.ณัฐวิภา สินสุวรรณ
หน่วยที่ 14. การผลิตสื่อเพื่อการจัดการปัญหาชุมชน ผู้แต่ง ผศ.ดร.นิธิดา แสงสิงแก้ว
หน่วยที่ 15. การผลิตและการใช้สื่อเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ผู้แต่ง รศ.ดร.สมสุข หินวิมาน