กฎหมาย/การเมือง/การปกครอง

กฎหมายพาณิชย์ 4 ว่าด้วยห้างหุ้นส่วนและบริษัท

สถิตย์ เล็งไธสง

ราคา 200 บาท

คู่มือกฎหมายพาณิชย์ 2 ยืม ฝากทรัพย์ เก็บของคลังสินค้า

สถิตย์ เล็งไธสง

ราคา 180 บาท

หลักกฎหมายแพ่งตามแนวคิด

สถิตย์ เล็งไธสง

ราคา 180 บาท

คู่มือกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน

สถิตย์ เล็งไธสง

ราคา 150 บาท

คำสอนชุดวิชากฎหมายพาณิชย์ 1 ว่าด้วยการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ

สถิตย์ เล็งไธสง

ราคา 200 บาท

คู่มือกฎหมายวิธีสบัญญัติ 3 วิธีพิจารณาความอาญา

สถิตย์ เล็งไธสง

ราคา 200 บาท

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับอ้างอิงพร้อมเชิงอรรถ

รศ.ดร.วรวุฒิ เทพทอง

ราคา 400 บาท

กฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ์และกฎหมายมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าในอาเซียน

สาธิตา วิมลคุณารักษ์ (แปล)

ราคา 220 บาท

กฎหมายพาณิชย์3 ภาค 2 ว่าด้วยตั๋วเงิน

สถิตย์ เล็งไธสง

ราคา 150 บาท

คู่มือกฎหมายแพ่ง 2 หนี้ ละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้

สถิตย์ เล็งไธสง

ราคา 160 บาท

คู่มือกฎหมายแพ่ง 1 ว่าด้วยนิติกรรม สัญญา

สถิตย์ เล็งไธสง

ราคา 180 บาท

กฎหมายลักษณะตัวแทนและนายหน้า

สถิตย์ เล็งไธสง

ราคา 220 บาท

กฎหมายพาณิชย์3 ภาค1 ว่าด้วยค้ำประกัน จำนอง

สถิตย์ เล็งไธสง

ราคา 160 บาท

คู่มือกฎหมายวิธีสบัญญัติ 2 วิธีพิจารณาความแพ่งตอน 2

สถิตย์ เล็งไธสง

ราคา 180 บาท

หลักกฎหมายตัวแทนที่นักกฎหมายไทยละเลย

สถิตย์ เล็งไธสง

ราคา 50 บาท

กฎหมายปกครอง

สถิตย์ เล็งไธสง

ราคา 200 บาท

การปฏิวัติครั้งที่สาม สู่แผ่นดินจีนยุคใหม่ ภายใต้ผู้นำตลอดกาล สีจิ้นผิง

อลิซาเบธ อีโคโนมี

ราคา 395 บาท

เจาะตำนานยิว คนของพระเจ้าผู้พลิกชะตาโลก

พินิจ จันทร และคณะ

ราคา 275 บาท

โลกเป็นของอเมริกาแต่การค้าเป็นของยิว

จันท์ เสวิกุล

ราคา 175 บาท

แกะรอยหยักสมอง ยิว&จีน ทางด้านการค้า

จันท์ เสวิกุล

ราคา 155 บาท

กัมพูชา มิติการพัฒนาประชาธิปไตย

รศ.ดร.เสนีย์ คำสุข

ราคา 199 บาท

มิติประชาธิปไตยในการเลือกตั้งทั่วไป

รศ.ดร.เสนีย์ คำสุข

ราคา 299 บาท

กลอนแปดแฝดการเมืองไทย

รศ.ดร.เสนีย์ คำสุข

ราคา 149 บาท

รวมบทความประวัติศาสตร์การเมือง

รศ.ดร.รุ่งพงษ์ ชัยนาม

ราคา 120 บาท

คู่มือกฎหมายแพ่ง 3 ว่าด้วยครอบครัวและมรดก

สถิตย์ เล็งไธสง

ราคา 150 บาท

กฎหมายนวัตกรรมการสื่อสารในยุคดิจิทัล

รศ.ดร.ปิยฉัตร ล้อมชวการ

ราคา 220 บาท

รวมบทความสิทธิมนุษยชน ประวัติศาสตร์ และภาษา

รศ.ดร.รุ่งพงษ์ ชัยนาม

ราคา 120 บาท

รวมบทความประวัติศาสตร์ ราชวงศ์ สงครามและวัฒนธรรม

รศ.ดร.รุ่งพงษ์ ชัยนาม

ราคา 120 บาท

เกษตร/วิทยาศาสตร์/สุขภาพ

การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน

รศ.ดร.ดิเรก ทองอร่าม

ราคา 590 บาท

คู่มือปฏิบัติเพื่อสุขภาพ ศาสตร์แห่งอายุรเวท ศาสตร์แห่งชีวิต

อัคชาร์ยะ บัลกฤษณะ เขียน ณภัคชา ดัฎธา (แปล)

ราคา 399 บาท

วิเคราะห์เชิงลึกโหราดาราศาสตร์

เกสร์กาญจน์ จิตรโสภี

ราคา 189 บาท

คู่มือการแพทย์แผนไทย เส้นทางสู่มืออาชีพโกอินเตอร์

หมอปริญญา แพทย์แผนไทย

ราคา 155 บาท

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ เข้าถึง เข้าใจและการนำไปใช้

ผศ.ดร.ขวัญเมือง แก้วดำเกิง

ราคา 220 บาท

ความรอบรู้ด้านสุขภาพขั้นพื้นฐาน ปฏิสัมพันธ์ วิจารณญาณ

ผศ.ดร.ขวัญเมือง แก้วดำเกิง

ราคา 170 บาท

พิกัดยาไทย

พิเชษฐ์ เลิศธรรมศักดิ์และคณะ

ราคา 950 บาท

โภชนาการและครัวการบิน

ธนกร ณรงค์วานิช

ราคา 175 บาท

หมอแสง แสงแห่งความหวัง

พินิจ จันทร และคณะ

ราคา 157 บาท

การจัดการความเครียดและการฝึกทักษะทางจิตวิทยาในการกีฬา

ผศ.ดร.ธนิตา จุลวนิชย์พงษ์

ราคา 220 บาท

เกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

ผศ.ดร.วัลลภ พรหมทอง

ราคา 199 บาท

5 สุดยอดสมุนไพรไทย ตลาดโลกต้องการสูง

หมออาสา แพทย์แผนไทย

ราคา 199 บาท

Royal Court Massage (นวดราชสำนัก)

ธนากร เนตินิยม

ราคา 155 บาท

ไปให้สุดโยคะ

นพ.วิโรจน์ ตระการวิจิตร

ราคา 185 บาท

เทคนิคและการออกแบบสวิตซิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย

ผศ.ดร.พัชรา วาณิชวศิน

ราคา 195 บาท

สสารและพลังงานมืดปริศนาลับของจักรวาล

ราคา 135 บาท

การบริหาร/การเงิน/สถิติ/วิจัย

องค์การและการจัดการ

ดร.ประเวศน์ มหารัตน์สกุล

ราคา 250 บาท

ภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารองค์การ

ดร.ชัยเสฎฐ์ พรหมศรี

ราคา 399 บาท

ไทยแลนด์ 4.0 ตอบโจทย์ประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ก้าวข้ามกับดักประเทศไทย 3.0

ดร.ภักดี รัตนมุขย์

ราคา 275 บาท

คู่มือการนำเข้า-ส่งออกแบบมืออาชีพ (ปรับปรุงใหม่ฉบับสมบูรณ์)

ราคา 325 บาท

The Great Equalizer เศรษฐกิจภาคประชาชน

ผศ.ดร.พัชรา วาณิชวศิน

ราคา 325 บาท

การพัฒนาภาวะผู้นำ จากทฤษฏีสู่แนวปฏิบัติที่ดีและกรณีศึกษา

ผศ.ดร.พัชรา วาณิชวศิน

ราคา 199 บาท

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ แนวทางใหม่

ดร.ประเวศน์ มหารัตน์สกุล

ราคา 225 บาท

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

ดร.กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล

ราคา 224 บาท

Terry Gou : Disrubtor in Chief เทอรี่ กัว: ผู้บริหารที่สร้างความเปลี่ยนแปลงแบบพลิกฝ่ามือได้ตลอดเวลา

ราคา 185 บาท

แนวคิดใหม่ คุณสมบัติ 9 มิติ ของสุดยอดผู้นำแห่งอนาคต

ดร.พิเชษฐ์ วงศ์เกียรติขจร

ราคา 315 บาท

การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการ

ศ.ดร.อาณัติ ลีมัคเดช

ราคา 299 บาท

แนวทางเพื่อการเรียนรู้การวิจัยเชิงคุณภาพ

ดร.พิเชษฐ์ วงศ์เกียรติขจร

ราคา 395 บาท

คำศัพท์ทางการเงิน

ผศ.ดร.อภิญญา วนเศรษฐ

ราคา 140 บาท

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

พิจิต ตราชูธรรม

ราคา 200 บาท

Business 4.0 พลิกธุรกิจสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

ผศ.ดร. อนุพงศ์ อวิรุทธา

ราคา 145 บาท

สถิติสำหรับการวิจัยและเทคนิคการใช้ SPSS

รศ.ดร.ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์และคณะ

ราคา 280 บาท

แหล่งข้อมูลเพื่อการศึกษาค้นคว้าและวิจัย

เทิดศักดิ์ ไม้เท้าทอง

ราคา 150 บาท

คณิตเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น การหาค่าที่เหมาะที่สุดและการวิเคราะห์เชิงพลวัต

ผศ.ดร.รัฐวิชญ์ จิวสวัสดิ์

ราคา 300 บาท

อภิธานศัพท์การวิจัย

ชูเดช อิสระวิสุทธิ์

ราคา 160 บาท

สถิติวิเคราะห์ สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ และเทคนิคการใช้โปรแกรม LISREL

รศ.ดร.ศุภมาส อังสุโชติและคณะ

ราคา 300 บาท

วิธีการวัดประเมินการคิดตามสภาพจริง 2

ผศ.ดร.นลินี ณ นคร

ราคา 180 บาท

การออกแบบการวัดประเมินการคิดตามสภาพจริง 3

ผศ.ดร.นลินี ณ นคร

ราคา 180 บาท

หลักการวัดและประเมินการคิด 1

ผศ.ดร.นลินี ณ นคร

ราคา 180 บาท

การวัดและประเมินผลสำหรับการจัดการศึกษาอิงมาตรฐาน

ผศ.ดร.สังวรณ์ งัดกระโทก

ราคา 200 บาท

คณิตเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์เชิงสถิตย์และการวิเคราะห์เชิงสถิตย์เปรียบเทียบ

ผศ.ดร.รัฐวิชญ์ จิวสวัสดิ์

ราคา 350 บาท

หลักการทำและการเขียน วิทยานิพนธ์และการวิจัย

ผศ.ดร.สุนทร โคตรบรรเทา

ราคา 299 บาท

แนวคิดหลักการและกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ คุณภาพและผสานวิธีการเขียนวิทยานิพนธ์

ดร.ประเวศน์ มหารัตน์สกุล

ราคา 399 บาท

การวิเคราะห์พหุระดับ โปรแกรม HLM

รศ.ดร.สมถวิล วิจิตรวรรณา และคณะ

ราคา 220 บาท

หลักการและวิธีการเขียนงานวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์

ดร.ประเวศน์ มหารัตน์สกุล

ราคา 249 บาท

ภาวะผู้นำในองค์การสถานศึกษา

ผศ.ดร.สุนทร โคตรบรรเทา

ราคา 179 บาท

การประยุกต์การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน

ดร.กฤษณ์ชาคริตส ณ วัฒนประเสริฐ

ราคา 199 บาท

การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ดร.ประเวศน์ มหารัตน์สกุล

ราคา 200 บาท

การจัดการโลจิสติกและซัพพลายเชน

ดร.กฤษณ์ชาคริตส ณ วัฒนประเสริฐ

ราคา 225 บาท

คู่มือนักบัญชี for AEC

เสริมโชค ไชยเลิศ

ราคา 199 บาท

การศึกษา/ภาษา/ศิลป/วัฒนธรรม

คิดแบบพระร่วงเพื่อพัฒนาตนเอง

รศ.ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร

ราคา 150 บาท

การจัดทำหนังสือสำหรับเด็ก

ผศ.ปิยณัฐ สุนทรประเสริฐ

ราคา 190 บาท

การให้คำปรึกษาในภาวะวิกฤตแนวมรรควิธี

อำไพรัตน์ อักษรพรหม

ราคา 300 บาท

คิดดีงามตามแบบสุโขทัย จะเสียใจถ้าไม่ได้สืบสาน

รศ.ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร

ราคา 200 บาท

เชื่อแบบสุโขทัย มุ่งหน้าสู่สวรรค์ หันหลังให้นรก

รศ.ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร

ราคา 120 บาท

เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบและรายงานการประชุม

รศ.นภาลัย สุวรรณธาดา

ราคา 240 บาท

สมรรถนะผู้นำทางการพยาบาล แนวคิดและการพัฒนา

ผศ.ดร.อารี ชีวเกษมสุข

ราคา 210 บาท

The Next Gen Corperation of design องค์กรมีดีไซน์เจเนอเรชั่นใหม่

ศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์และคณะ

ราคา 285 บาท

สำนวนอังกฤษโดนใจ

ชลดา วิทยโกมล

ราคา 199 บาท

พูดอังกฤษให้ฝรั่ง LIKE คนไทย SHARE

ครูแคท กษมญ

ราคา 175 บาท

กริยา 3 ช่องและการใช้ Tense รูปแบบใหม่

ผศ.ไกรคุง อนัคฆกุล

ราคา 145 บาท

Daily Business Vocabulary ศัพท์ธุรกิจรายวัน ฉบับสมบูรณ์

ศิริบุปผา อุทารธาดา

ราคา 229 บาท

คำศัพท์ ไทย-ญี่ปุ่น

ปุลพร อาจต้น ศุภฤกษ์ ชัยรัตน์

ราคา 175 บาท

ภาษาอังกฤษก้นครัว Thai-English Kitchen

ชลดา วิทยโกมล

ราคา 198 บาท

English Structure โครงสร้างภาษาอังกฤษ

นลินี (สินธุเสก) สนธิไทย

ราคา 175 บาท

Basic Writing for AEC and Global Communication

ราคา 165 บาท

ภาษาญี่ปุ่นชิว ๆ Easy Japanese

ชลดา วิทยโกมล

ราคา 160 บาท

พูดอังกฤษให้ดีกว่า คนเก่งอังกฤษ

กษมณ ปิลันธนดิลก

ราคา 159 บาท

บันทึกส่วนตัวการท่องเที่ยวต่างประเทศในเชิงสารคดี

ศ.ดร.ไพจิตร ปุญญพันธู์.

ราคา 420 บาท

รัฐประศาสนศาสตร์เชื่อมโยง AEC ก้าวสู่ความมั่งคั่ง 2020

บุญทัน ดอกไธสง

ราคา 299 บาท

ตัวแบบ/กระบวนทัศน์ รัฐประศาสนศาสตร์

รศ.ดร.จุมพล หนิมพานิช

ราคา 299 บาท

การบริหารการศึกษา หลักการและทฤษฏี ฉบับปรับปรุง

รศ.ดร.สุนทร โคตรบรรเทา

ราคา 379 บาท

เทคนิคการทำข้อสอบแบบ Incomplete Sentence

ปรีดา เอกประทุมชัย ณัฐชยา นรารัตน์

ราคา 145 บาท

Competency Management การจัดการขีดความสามารถ

ผศ.ดร.โชติชวัล ฟูกิจกาญจน์

ราคา 120 บาท

รสถ้อยร้อยวันรำพันพิลาป

พระบรมราชานุสรณ์จากดวงใจพสกนิกรชาวไทย

อรุณ สัมพันธ์วิวัฒน์

ราคา 250 บาท

การรื้อฟื้น "มนุษย์สภาวะ" ของฮันนาห์ อาเรนท์

รศ.ดร.พิศาล มุกดารัศมี

ราคา 290 บาท

คู่มือเตรียมสอบ

คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย วิชาความรอบรู้ สังกัด สอท.กระทรวงศึกษาธิการ

ดร.ภักดี รัตนมุขย์ ดร.ประดิษฐ์ ศรีอ้วน

ราคา 375 บาท

คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย วิชาความรอบรู้ สังกัด สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ

ดร.ภักดี รัตนมุขย์ ดร.ประดิษฐ์ ศรีอ้วน

ราคา 255 บาท

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย วิชาการศึกษาสังกัด สอศ.ของกระทรวงศึกษาธิการ

ดร.ภักดี รัตนมุขย์ ดร.ประดิษฐ์ ศรีอ้วน

ราคา 275 บาท

รวมแนวข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นทุกสายงาน

Wisdom Academy Tutor

ราคา 155 บาท

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย ภาค ก ชุดพิชิตข้อสอบครูสังกัด สพฐ.ประจำปี 2561

ชาญวิทย์ ศรีอุดม

ราคา 175 บาท

คู่มือเตรียมความพร้อม สอบครูคืนถิ่น

ณัฐชยา นรารัตน์

ราคา 159 บาท

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย ภาค ข วิชาการศึกษา ชุดพิชิตข้อสอบครูสังกัด สพฐ.ประจำปี 2561

ชาญวิทย์ ศรีอุดม

ราคา 150 บาท

คู่มือเตรียมสอบข้ารราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เล่ม 1

ดร.ภักดี รัตนมุขย์ และคณะ

ราคา 325 บาท

คู่มือเตรียมสอบข้ารราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เล่ม 2

ดร.ภักดี รัตนมุขย์ และคณะ

ราคา 325 บาท

คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย วิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติ สังกัด สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ

ดร.ภักดี รัตนมุขย์ ดร.ประดิษฐ์ ศรีอ้วน

ราคา 175 บาท

คู่มืออบรมและสอบใบขับขี่

จ่าพงษ์

ราคา 199 บาท

คู่มือเตรียมสอบ นักปกครอง(ปลัดอำเภอ)

กิตติกร เกือกูลและคณะ

ราคา 325 บาท

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ภาค ข วิชาเฉพาะตำแหน่ง

กิตติกร เกือกูลและคณะ

ราคา 225 บาท

คู่มือเตรียมสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

กิตติกร เกือกูลและคณะ

ราคา 325 บาท

คู่มือเตรียมสอบข้าราชการ ภาค ข

กิตติกร เกือกูลและคณะ

ราคา 355 บาท

สรุปเข้ม เตรียมสอบ กพ.(ภาค ก) ระดับ 3

ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์ปัญญาชน

ราคา 255 บาท

Close Menu
Close Panel