50701 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยในงานสาธารณสุข เล่ม 1

500 บาท

50701 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยในงานสาธารณสุข (Statistics and Research Methods in Public Health) พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2553เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 9789746429252) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 9789746429269) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 9789746429276) แนวการศึกษา ราคา 300 บาท (ISBN)
หน่วยที่ 1. การวิจัยในงานสาธารณสุข ผู้แต่ง รศ.ดร.วัชชัย วรพงศธร
หน่วยที่ 2. การวางแผนการวิจัย ผู้แต่ง รศ.ดร.นิรัตน์ อิมามี
หน่วยที่ 3. วรรณกรรมในการวิจัย ผู้แต่ง ผศ.ดร.นิตยา เพ็ญศิรินภา
หน่วยที่ 4. การวิจัยเชิงปริมาณ ผู้แต่ง รศ.ดร.ธวัชชัย วรพงศธร
หน่วยที่ 5. การวิจัยเชิงทดลอง ผู้แต่ง รศ.เพียงจันทร์ โรจนวิภาต

50701 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยในงานสาธารณสุข เล่ม 2

500 บาท

50701 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยในงานสาธารณสุข (Statistics and Research Methods in Public Health) พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2553 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 9789746429252) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 9789746429269) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 9789746429276) แนวการศึกษา ราคา 300 บาท (ISBN)
หน่วยที่ 6. การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้แต่ง ผศ.ดร.พรทิพย์ เกยุรานนท์
หน่วยที่ 7. การวิจัยเชิงอนาคต ผู้แต่ง ผศ.ดร.พรทิพย์ เกยุรานนท์ ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ
หน่วยที่ 8. ประชากรและการเลือกตัวอย่าง ผู้แต่ง ผศ.ฉวีวรรณ บุญสุยา
หน่วยที่ 9. เครื่องมือการวิจัย ผู้แต่ง รศ.ดร.นิรัตน์ อินามี
หน่วยที่ 10. การเตรียมข้อมูลการวิจัย ผู้แต่ง ผศ.ดร.วงเดือน ปั้นดี

50701 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยในงานสาธารณสุข เล่ม 3

500 บาท

50701 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยในงานสาธารณสุข (Statistics and Research Methods in Public Health) พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2553 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 9789746429252) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 9789746429269) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 9789746429276) แนวการศึกษา ราคา 300 บาท (ISBN)
หน่วยที่ 11. สถิติในการวิจัย ผู้แต่ง ผศ.ฉวีวรรณ บุญสุยา
หน่วยที่ 12. สถิติเชิงอนุมาน ผู้แต่ง ผศ.ดร.จันทนา อินทปัญญา
หน่วยที่ 13. การวิเคราะตัวแปรพหุ ผู้แต่ง รศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี
หน่วยที่ 14. สถิตินอนพาราเมตริก ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล
หน่วยที่ 15. ข้อเสนอโครงการวิจัยและรายงานวิจัย ผู้แต่ง ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ ผศ.ดร.พรทิพย์ เกยุรานนท์

50702 วิทยาการระบาดประยุกต์และการใช้คอมพิวเตอร์ในงานสาธารณสุข เล่ม 1

1000 บาท

50702 วิทยาการระบาดประยุกต์การใช้คอมพิวเตอร์ในงานสาธารณสุข (Applied Epidemiology and the Use of Computers in Public Health) พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2553 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-10) ราคา 1,000บาท (ISBN 9789746429481) เล่ม 2 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 9789746429504) แนวการศึกษา ราคา 300 บาท (ISBN)
หน่วยที่ 1. หลักการและวิธีการทางวิทยาการระบาด ผู้แต่ง ผศ.ดร.เยาวภา ปิ่นทุพันธ์ ผศ.ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย
หน่วยที่ 2. ระเบียบวิธีการศึกษาทางวิทยาการระบาด ผู้แต่ง รศ.ดร.อมรรัตน์ โพธิพรรค
หน่วยที่ 3. วิทยาการระบาดในงานสาธารณสุข ผู้แต่ง อ.นพ.ศุภชัย ฤกษ์งาม
หน่วยที่ 4. วิทยาการระบาดคลินิก ผู้แต่ง อ.ดร.นพ.รัตน์ เชื้อชูวงศ์
หน่วยที่ 5. วิทยาการระบาดเชิงสังคม ผู้แต่ง รศ.ดร.อรทัย รวยอาจิณ ผศ.ดร.เยาวภา ปิ่นทุพันธ์ อ.ดร.สมทรง ณ นคร
หน่วยที่ 6. วิทยาการระบาดของโรคติดต่อ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย ผศ.ดร.เยาวภา ปิ่นทุพันธ์
หน่วยที่ 7. วิทยากรระบาดของโรคไม่ติดต่อ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย ผศ.ดร.เยาวภา ปิ่นทุพันธ์
หน่วยที่ 8. การติดเชื้อในสถานพยาบาล ผู้แต่ง รศ.พญ.ทัศนีย์ เล็บนาค ผศ.ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย
หน่วยที่ 9. วิทยาการระบาดในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผู้แต่ง รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ ผศ.พรทิพย์ เชิดชูพงศ์ล้ำ อ.พญ.วิลาวัณย์ จึงประเสริฐ
หน่วยที่ 10. วิทยาการระบาดในงานสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ผู้แต่ง ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ

50702 วิทยาการระบาดประยุกต์และการใช้คอมพิวเตอร์ในงานสาธารณสุข เล่ม 2

500 บาท

50702 วิทยาการระบาดประยุกต์การใช้คอมพิวเตอร์ในงานสาธารณสุข (Applied Epidemiology and the Use of Computers in Public Health) พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2553 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-10) ราคา 1,000บาท (ISBN 9789746429481) เล่ม 2 เล่ม 2 (หน่วยที่11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 9789746429504) แนวการศึกษา ราคา 300 บาท (ISBN)
หน่วยที่ 11. สารสนเทศทางวิทยาการระบาดและฐานข้อมูลในงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ผู้แต่ง อ.ดรจรณิต แก้วกังวาล อ.ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร อ.นพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ อ.นพ.ฐิตศักดิ์ บุญไทย อ.ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ อ.บัณฑิต สุนทรมนูกิจ อ.เฮเลน อารมย์ดี อ.บงกช กิตติสมพันธ์
หน่วยที่ 12. ระบบสารสนเทศการบริหารสถานพยาบาล ผู้แต่ง อ.นพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ
หน่วยที่ 13. ระบบสารสนเทศการบริหารสาธารณสุข ผู้แต่ง อ.นพ.ฐิตศักดิ์ บุญไทย อ.ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์
หน่วยที่ 14. ระบบสารสนเทศงานสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผู้แต่ง อ.ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร อ.พญ.วิลาวัณย์ จึงประเสริฐ อ.บัณฑิต สุนทรมนูกิจ อ.บงกช กิตติสมพันธ์
หน่วยที่ 15. การประยุกต์คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารสาธารณสุขและการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ผู้แต่ง รศ.ธราดล เก่งการพานิช อ.ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร อ.นพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ อ.นพ.ฐิตศักดิ์ บุญไทย อ.ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ อ.เฮเลน อารมย์ดี

50703 สถิติและการวิจัยในการจัดการสุขภาพ เล่ม 1

800 บาท

50703 สถิติและการวิจัยในการจัดการสุขภาพ (Statistics and Research in Health Management Course black) พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 800 บาท (ISBN 9786165057172) เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 700 บาท (ISBN 9786165056946) แนวการศึกษา ราคา 300 บาท (ISBN)
หน่วยที่ 1. การวิจัยในการจัดการสุขภาพ ผู้แต่ง รศ.ดร.ธวัชชัย วรพงศธร
หน่วยที่ 2. วรรณกรรมในการวิจัย ผู้แต่ง รศ.ดร.นิตยา เพ็ญศิรินภา
หน่วยที่ 3. การวางแผนการวิจัยและการจัดทำโครงการวิจัยในการจัดการสุขภาพ ผู้แต่ง รศ.ดร.นิรัตน์ อิมามี
หน่วยที่ 4. การวิจัยเชิงสำรวจ ผู้แต่ง รศ.ดร.ธวัชชัย วงพงศธร
หน่วยที่ 5. การวิจัยเชิงทดลอง ผู้แต่ง รศ.ฉวีวรรณ บุญสุยา รศ.เพียงจันทร์ โรจนวิภาต
หน่วยที่ 6. การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้แต่ง รศ.ดร.พรทิพย์ เกยุรานนท์
หน่วยที่ 7. การวิจัยเชิงอนาคต การวิจัยเชิงปฏิบัติการและการวิเคราะห์อภิมาน ผู้แต่ง รศ.ดร.พรทิพย์ เกยุรานนท์ รศ.ดร.วงเดือน ปั้นดี
หน่วยที่ 8. ประชากร การเลือกตัวอย่างและขนาดตัวอย่างในการวิจัย ผู้แต่ง รศ.ฉวีวรรณ บุญสุยา

50703 สถิติและการวิจัยในการจัดการสุขภาพ เล่ม 2

700 บาท

50703 สถิติและการวิจัยในการจัดการสุขภาพ (Statistics and Research in Health Management Course black) พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 800 บาท (ISBN 9786165057172) เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 700 บาท (ISBN 9786165056946) แนวการศึกษา ราคา 300 บาท (ISBN)
หน่วยที่ 9. เครื่องมือการวิจัย ผู้แต่ง รศ.ดร.นิรัตน์ อิมานี
หน่วยที่ 10. การจัดการข้อมูล ผู้แต่ง รศ.ดร.วงเดือน ปั้นดี
หน่วยที่ 11. การใช้สถิติในการวิจัย ผู้แต่ง รศ.ฉวีวรรณ บุญสุยา
หน่วยที่ 12. การใช้สถิติเพื่อทดสอบความแตกต่างของประชากรกลุ่มเดียวและสองกลุ่ม ผู้แต่ง รศ.ดร.สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล ผศ.ดร.วรางคณา จันทร์คง
หน่วยที่ 13. การใช้สถิติเพื่อทดสอบความแตกต่างของข้อมูลมากกว่าสองกลุ่ม ผู้แต่ง รศ.ดร.สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล ผศ.ดร.ณัฐกมล ชาญสาธิตพร
หน่วยที่ 14. การใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูล ผู้แต่ง รศ.ดร.เดชากูล นิตยสุทธิ
หน่วยที่ 15. รายงานการวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัยการวิจารณ์งานวิจัยและการนำผลงานวิจัยไปใช้ในการจัดการสุขภาพ ผู้แต่ง รศ.ดร.พรทิพย์ เกยุรานนท์ ผศ.ดร.วรางคณา จันทร์คง

50704 วิทยาการระบาดประยุกค์กับการพัฒนาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เล่ม 1

700 บาท

50704 วิทยาการระบาดประยุกค์กับการพัฒนาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เล่ม 2

800 บาท

50705 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยสำหรับสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม เล่ม 1

700 บาท

50705 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยสำหรับสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม (Statistics and Research Methods for Industrial Environment) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2553 เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.2558 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท (ISBN 978-616-505-223-8) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2557  (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท (ISBN 978-616-505-273-3)
หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัยในงานสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลธิดา นรรจงศิริ
หน่วยที่ 2 การวางแผนการวิจัย ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์
หน่วยที่ 3 วรรณกรรมในการวิจัย ผู้แต่ง รองศาตราจารย์ ดร.นิตยา เพ็ญศิรินภา
หน่วยที่ 4 การวิจัยเชิงปริมาณในงานสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์
หน่วยที่ 5 การวิจัยเชิงคุณภาพในงานสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ เกยุรานนท์ 
หน่วยที่ 6 เครื่องมือที่ใข้ในการวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ในงานสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กุลธิดา บรรจงศิริ 
หน่วยที่ 7 เครื่องมือการวิจัยเชิงสังคมศาสตร์ในงานสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์สุจิตรา  หังสพฤกษ์

50705 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยสำหรับสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม เล่ม 2

800 บาท

50705 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยสำหรับสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม (Statistics and Research Methods for Industrial Environment) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2553 เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.2558 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท (ISBN 978-616-505-223-8) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2557  (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท (ISBN 978-616-505-273-3)
หน่วยที่ 8 ประชากรและการเลือกตัวอย่าง ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์สราวุธ สุธรรมาสา
หน่วยที่ 9 สถิติในการวิจัยในงานสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์สุจิตรา หังสพฤกษ์
หน่วยที่ 10 สถิติเชิงอนุมานในงานสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สิริรัตน์ วิภาสศิลป์
หน่วยที่ 11 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สุภมาส อ้งศุโชติ  
หน่วยที่ 12 สถิติเชิงทดลอง ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.สังวรณ์ งัดกระโทก
หน่วยที่ 13 สถิตินอนพาราเมตริก ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล
หน่วยที่ 14 การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ
หน่วยที่ 15 การเขียนรายงานวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย

53703 การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางานสาธารณสุข เล่ม 1

700 บาท

53703 การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางานสาธารณสุข (Management in Public Health Development) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2553 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท (ISBN 9789746435055) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท (ISBN 9789746435079) แนวการศึกษา ราคา 300 บาท (ISBN)
หน่วยที่ 1. หลักการและกระบวนการบริหารจัดการด้านสาธารณสุข ผู้แต่ง รศ.ดร.อดิศักดิ์ สัตย์ธรรม
หน่วยที่ 2. สภาพปัญหาและการเปลี่ยนแปลงทางการสาธารณสุข ผู้แต่ง รศ.สมโภช รติโอฬาร
หน่วยที่ 3. ระบบบริการสุขภาพ ผู้แต่ง อ.นพ.ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ อ.ดวงสมร บุญผดุง
หน่วยที่ 4. ระบบข้อมูลข่าวสารในงานสาธารณสุข ผู้แต่ง อ.นพ.ณรงค์ กษิติประดิษฐ์ อ.นพ.จำรูญ มีขนอน
หน่วยที่ 5. การบริหารจัดการกำลังคนด้านสาธารณสุข ผู้แต่ง รศ.ดร.อิสระ สุวรรณบล
หน่วยที่ 6. การจัดการการเงินการคลังสาธารณสุข ผู้แต่ง อ.ดร.ทรงพรรณ สิงห์แก้ว
หน่วยที่ 7. การจัดการพัสดุ ผู้แต่ง อ.อรุณ บุญมาก อ.พิพัฒน์ ทองผดุงโรจน์

53703 การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางานสาธารณสุข เล่ม 2

800 บาท

53703 การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางานสาธารณสุข (Management in Public Health Development) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2544 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท (ISBN 9789746435055) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท (ISBN 9789746435079) แนวการศึกษา ราคา 300 บาท (ISBN)
หน่วยที่ 8. มาตรการทางกฎหมายในงานสาธารณสุข ผู้แต่ง ศ.นพ.วิฑูรย์ ลิ้มประพันธ์ รศ.ศรีราชา เจริญพานิช
หน่วยที่ 9. การตัดสินใจในการบริหารงานสาธารณสุข ผู้แต่ง ศ.ดร.ภักดี โพธิศิริ รศ.กันยา กาญจนบุรานนท์ ผศ.ดร.พรทิพย์ เกยุรานนท์ ดร.ยุพิน ลาวัณย์ประเสริฐ
หน่วยที่ 10. นโยบายและแผนพัฒนาการสาธารณสุข ผู้แต่ง อ.ดร.นพ.ประยงค์ เต็มชวาลา
หน่วยที่ 11. การควบคุม กำกับ และติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายด้านสาธารณสุข ผู้แต่ง อ.ดร.นพ.ประยงค์ เต็มชวาลา
หน่วยที่ 12. การประเมินผลงานสาธารณสุข ผู้แต่ง รศ.โกวิน วิวัฒนพงศ์พันธ์
หน่วยที่ 13. การจัดการของชุมชนเพื่อพัฒนางานสาธารณสุข ผู้แต่ง อ.นพ.จำรูญ มีขนอน ผศ.ดร.นิตยา เพ็ญศิรินภา
หน่วยที่ 14. การจัดการสาธารณสุขภาคเอกชน ผู้แต่ง อ.ดร.นพ.ทรงยศ ชัยชนะ
หน่วยที่ 15. การประกันคุณภาพงานสาธารณสุข ผู้แต่ง อ.นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล

53704 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขสำหรับผู้บริหารสาธารณสุข เล่ม 1

700 บาท

53704 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขสำหรับผู้บริหารสาธารณสุข (Health Economics for Public Health Administrators) พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2556 เล่ม 1  (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท (ISBN 9789746450270) เล่ม (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท (ISBN 9789746450294) แนวการศึกษา ราคา 300 บาท (ISBN)
หน่วยที่ 1. แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ผู้แต่ง รศ.ดร.มณิศรี พันธุลาภ
หน่วยที่ 2. เศรษฐศาสตร์จุลภาคกับการบริการสุขภาพ ผู้แต่ง รศ.ดร.มณิศรี พันธุลาภ
หน่วยที่ 3. เศรษฐศาสตร์มหภาคกับการบริการสุขภาพ ผู้แต่ง รศ.ดร.มณิศรี พันธุลาภ
หน่วยที่ 4. อุปสงค์ต่อการบริการสุขภาพ ผู้แต่ง ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์
หน่วยที่ 5. อุปทานของการบริการสุขภาพ ผู้แต่ง ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์
หน่วยที่ 6. ความเป็นธรรมในการจัดระบบบริการสุขภาพ ผู้แต่ง ผศ.ดร.สมชาย สุขสิริเสรีกุล
หน่วยที่ 7. การคลังสาธารณสุข ผู้แต่ง อ.ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อ.ดร.อรสา โฆวินทะ

53704 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขสำหรับผู้บริหารสาธารณสุข เล่ม 2

800 บาท

53704 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขสำหรับผู้บริหารสาธารณสุข (Health Economics for Public Health Administrators) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2556   เล่ม 1  (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท (ISBN 9789746450270) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท (ISBN 9789746450294) แนวการศึกษา ราคา 300 บาท (ISBN)
หน่วยที่ 8. การพัฒนากำลังคนด้านการบริการสุขภาพ ผู้แต่ง อ.นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ อ.ณิชากร ศิริกนกวิไล
หน่วยที่ 9. การประเมินค่าผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพด้วยวิธีทางเศรษฐศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.เรณู สุขารมณ์ อ.ยุวดี คาดการณ์ไกล
หน่วยที่ 10. การประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์คลินิก ผู้แต่ง ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล
หน่วยที่ 11. การวัดระบบบริการสุขภาพ ผู้แต่ง อ.สุวารี เตียงพิทักษ์
หน่วยที่ 12. เศรษฐศาสตร์กับการบริหารจัดการด้านยา ผู้แต่ง อ.ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อ.ดร.อรสา โฆวินทะ อ.สถิตพงศ์ ธนวิริยะกุล
หน่วยที่ 13. การปฎิรูประบบบริการสุขภาพ ผู้แต่ง อ.ดร.ทรงพรรณ สิงห์แก้ว
หน่วยที่ 14. บทบาทภาครัฐในการจัดบริการสุขภาพ ผู้แต่ง รศ.ดร.เรณู สุขารมณ์ อ.ยุวดี คาดการณ์ไกล
หน่วยที่ 15. การวิจัยเพื่อประเมินผลบริการสาธารณสุขด้วยเครื่องมือเศรษฐศาสตร์ ผู้แต่ง อ.สถิตพงศ์ ธนวิริยะกุล

53705 ระบบสาธารณสุขและการวางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนางานสาธารณสุข เล่ม 1

700 บาท

53705 ระบบสาธารณสุขและการวางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนางานสาธารณสุข (Public Health System and Strategic Planning for Health Development) พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2553 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท ISBN 9789749755976 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท ISBN 9789749755983 แนวการศึกษา ราคา 300 บาท 
หน่วยที่ 1. ระบบสาธารณสุข ผู้แต่ง อ.นพ.ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์
หน่วยที่ 2. ความสัมพันธ์ระหว่างระบบสาธารณสุขกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ผู้แต่ง อ.พูลศักดิ์ พุ่มวิเศษ
หน่วยที่ 3. ความสัมพันธ์ระหว่างระบบสาธารณสุขกับการบริหาร การปกครอง วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ผู้แต่ง อ.พูลศักดิ์ พุ่มวิเศษ
หน่วยที่ 4. ระบบสาธารณสุขเปรียบเทียบระหว่างประเทศ ผู้แต่ง รศ.นพ.ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล
หน่วยที่ 5. แนวคิดการปฏิรูประบบสาธารณสุขสากล ผู้แต่ง อ.นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์
หน่วยที่ 6. แนวคิดการปฏิรูประบบสาธารณสุขในประเทศไทย ผู้แต่ง อ.นพ.วิพุธ พูลเจริญ
หน่วยที่ 7. การพัฒนางานสาธารณสุขในประเทศไทย ผู้แต่ง อ.นพ.จำรูญ มีขนอน รศ.ดร.อดิศักดิ์ สัตย์ธรรม

53705 ระบบสาธารณสุขและการวางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนางานสาธารณสุข เล่ม 2

800 บาท

53705 ระบบสาธารณสุขและการวางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนางานสาธารณสุข (Public Health System and Strategic Planning for Health Development) พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2553 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท (ISBN 9789749755976) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท (ISBN 9789749755983) แนวการศึกษา ราคา 300 บาท (ISBN)
หน่วยที่ 8. กลยุทธ์ในการพัฒนางานสาธารณสุข ผู้แต่ง รศ.สมโภช รติโอฬาร ผศ.ดร.พรทิพย์ เกยุรานนท์ ผศ.ดร.นิตยา เพ็ญศิรินภา
หน่วยที่ 9. องค์ประกอบในการวางแผนกลยุทธ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ทองหล่อ เดชไทย
หน่วยที่ 10. การวิเคราะห์สถานการณ์ในการวางแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนางานสาธารณสุข ผู้แต่ง อ.ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อ.พิมล ธนพิพัฒนศิริ
หน่วยที่ 11. เทคนิคการกำหนดกลยุทธ์ ผู้แต่ง รศ.โกวิน วิวัฒนพงศ์พันธ์
หน่วยที่ 12. กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ ผู้แต่ง รศ.คนองยุทธ กาญจนกูล
หน่วยที่ 13. การเลือกกลยุทธ์ในการพัฒนางานสาธารณสุขเชิงสังคม ผู้แต่ง อ.เมธี จันท์จารุภรณ์
หน่วยที่ 14. การเลือกกลยุทธ์ในการพัฒนางานสาธารณสุขเชิงธุรกิจ ผู้แต่ง อ.เมธี จันท์จารุภรณ์
หน่วยที่ 15. การนำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนางานสาธารณสุขไปสู่ความสำเร็จ ผู้แต่ง อ.นพ.ประยงค์ เต็มชวาลา

53706 ประเด็นและแนวโน้มการบริหารงานสาธารณสุข เล่ม 1

500 บาท

53706 ประเด็นและแนวโน้มทางการบริหารสาธารณสุข (Issues and Trends in Public Health Management) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2553 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 9789746456777) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 9789746456784) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 9789746456791)
หน่วยที่ 1. มุมมองเกี่ยวกับสุขภาวะและระบบภาพ ผู้แต่ง อ.ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อ.เยาวเรศว์ แจ้งกิจ
หน่วยที่ 2. มุมมองเกี่ยวกับการบริหารสาธารณสุข ผู้แต่ง อ.นพ.อำนวย กาจีนะ อ.รสสุคนธ์ กังวาลเลิศ
หน่วยที่ 3. อนาคตด้านสุขภาพ ผู้แต่ง อ.ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อ.อารี แวดวงธรรม
หน่วยที่ 4. การเมืองและเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อระบบสุขภาพ ผู้แต่ง อ.ดร.นพ.ประยงค์ เต็มชวาลา
หน่วยที่ 5. การเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อสุขภาพ ผู้แต่ง อ.เมธี จันท์จารุภรณ์

53706 ประเด็นและแนวโน้มการบริหารงานสาธารณสุข เล่ม 2

500 บาท

53706 ประเด็นและแนวโน้มทางการบริหารสาธารณสุข (Issues and Trends in Public Health Management) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2553 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 9789746456777) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 9789746456784) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 9789746456791)
หน่วยที่ 6. การเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาพ ผู้แต่ง รศ.ดร.เยาวภา ปิ่นทุพันธ์
หน่วยที่ 7. การเปลี่ยนแปลงด้านประชากรที่มีผลต่อสุขภาพ ผู้แต่ง รศ.สมโภช รติโอฬาร
หน่วยที่ 8. การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลสุขภาพ ผู้แต่ง รศ.ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย
หน่วยที่ 9. การเปลี่ยนแปลงด้านสารสนเทศและเทคโนโลยีสุขภาพที่มีผลต่อสุขภาพ ผู้แต่ง รศ.ดร.อดิศักดิ์ สัตย์ธรรม
หน่วยที่ 10. การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรสุขภาพที่มีผลต่อสุขภาพ ผู้แต่ง อ.ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อ.จรัมพร วงศ์สิโรจน์กุล

53706 ประเด็นและแนวโน้มการบริหารงานสาธารณสุข เล่ม 3

500 บาท

53706 ประเด็นและแนวโน้มทางการบริหารสาธารณสุข (Issues and Trends in Public Health Management) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2553 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 9789746456777) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 9789746456784) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 9789746456791)
หน่วยที่ 11. การกำหนดปัญหาและการบริหารการเปลี่ยนแปลง ผู้แต่ง อ.ดร.นพ.ประยงค์ เต็มชวาลา
หน่วยที่ 12. แนวโน้มการกำหนดนโยบายและแผนด้านสุขภาพ ผู้แต่ง อ.นพ.อำนวย กาจีนะ อ.รสสุคนธ์ กังวาลเลิศ
หน่วยที่ 13. แนวโน้มในการพัฒนาและบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ ผู้แต่ง อ.ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อ.พิมล ธนพิพัฒนศิริ
หน่วยที่ 14. แนวโน้มการวิจัยทางสุขภาพ ผู้แต่ง รศ.ดร.เยาวภา ปิ่นทุพันธ์
หน่วยที่ 15. แนวโน้มการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านสุขภาพ ผู้แต่ง ผศ.ดร.เพียงจันทร์ เศวตศรีสกุล

53708 การจัดการเเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาสุขภาพ เล่ม 1

500 บาท

53708 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาสุขภาพ (Strategic Management in Health Development) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9786165052429 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9786165052955 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9786165053211
หน่วยที่ 1. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบสุขภาพ ผู้แต่ง รศ.ดร.สุรชาติ ณ หนองคาย
หน่วยที่ 2. อนาคตศึกษาด้านสาธารณสุขในการจัดการเชิงกลยุทธ์ ผู้แต่ง อ.ดร.อรสา โฆวินทะ
หน่วยที่ 3. การจัดการเชิงกลยุทธ์กับการบริหารงานสาธารณสุข ผู้แต่ง ผศ.ดร.วรางคณา ผลประเสริฐ
หน่วยที่ 4. กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ด้านสุขภาพ ผู้แต่ง อ.ดร.ช่อทิพย์ บรมธนรัตน์
หน่วยที่ 5. ข้อมูลและสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ ผู้แต่ง อ.ดร.เมธี จันท์จารุภรณ์

53708 การจัดการเเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาสุขภาพ เล่ม 2

500 บาท

53708 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาสุขภาพ (Strategic Management in Health Development) พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9786165052429 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9786165052955 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9786165053211
หน่วยที่ 6. หลักการและเทคนิคการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ด้านสุขภาพ ผู้แต่ง อ.พิมล ธนพิพัฒนศิริ
หน่วยที่ 7. เครื่องมือในการจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ ผู้แต่ง รศ.ดร.สุรชาติ ณ หนองคาย 
หน่วยที่ 8. ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์และการเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสม ผู้แต่ง อ.น.พ.ชูชัย ศรชำนิ
หน่วยที่ 9. การนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ผู้แต่ง ผศ.ดร.วรางคณา ผลประเสริฐ
หน่วยที่ 10. กลยุทธ์การจัดการความรู้ในการพัฒนาระบบสุขภาพ ผู้แต่ง อ.เยาวเรศว์ นุตเดชานันท์ อ.ดร.น.พ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์

53708 การจัดการเเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาสุขภาพ เล่ม 3

500 บาท

53708 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาสุขภาพ (Strategic Management in Health Development) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9786165052429 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9786165052955 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9786165053211
หน่วยที่ 11. ตัวชี้วัดกลยุทธ์ในการพัฒนาสุขภาพ ผู้แต่ง อ.น.พ.ชูชัย ศรชำนิ
หน่วยที่ 12. การควบคุมกับและการประเมินผลเชิงกลยุทธ์ ผู้แต่ง อ.พันทิพย์ ธรรมสโรช
หน่วยที่ 13. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ผู้แต่ง อ.น.พ.ชาญวิทย์ ทระเทพ
หน่วยที่ 14. แผนที่กลยุทธ์ในการพัฒนาสุขภาพในระดับหมู่บ้าน ผู้แต่ง อ.เมธี จันท์จารุภรณ์
หน่วยที่ 15. แนวโน้มการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาสุขภาพในอนาคต ผู้แต่ง รศ.ดร.พาณี สีตกะสิน

53709 สัมมนาประเด็นและแนวโน้ม ภาวะผู้นำและการบริหารสาธารณสุข เล่ม 1

500 บาท

53709 สัมมนาประเด็นและแนวโน้มภาวะผู้นำและการบริหารสาธารณสุข (Seminar on Issues and Trends of Leadership and Public Health Management) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9786161605964 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN9786161606145 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9786161606138 แนวการศึกษา (หน่วยที่ 1-15) ราคา 300 บาท
หน่วยที่ 1. แนวคิด ทฤษฎี และทักษะของภาวะผู้นำและการบริหารจัดการ ผู้แต่ง รศ.ดร.เยาวภา ติอัชสุวรรณ
หน่วยที่ 2. หลักการ สถานการณ์ และแนวโน้มของการบริหารงานสาธารณสุข ผู้แต่ง ผศ.ดร.ช่อทิพย์ บรมธนรัตน์
หน่วยที่ 3. หลักการ สถานการณ์ และแนวโน้มของภาวะผู้นำในการสาธารณสุข ผู้แต่ง อ.นพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ
หน่วยที่ 4. กฎหมาย จริยธรรม และความเป็นวิชาชีพในงานสาธารณสุขสำหรับผู้นำและผู้บริหารสาธารณสุข ผู้แต่ง รศ.ดร.ฉัตรสุมน พฤติภิญโญ
หน่วยที่ 5. หลักการ สถานการณ์ และแนวโน้มของการพัฒนาระบบสุขภาพและระบบบริการ ผู้แต่ง อ.ดร.นพ.ภูษิต ประคองสาย อ.กุมารี พัชนี

53709 สัมมนาประเด็นและแนวโน้ม ภาวะผู้นำและการบริหารสาธารณสุข เล่ม 2

500 บาท

53709 สัมมนาประเด็นและแนวโน้มภาวะผู้นำและการบริหารสาธารณสุข (Seminar on Issues and Trends of Leadership and Public Health Management) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9786161605964 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN9786161606145 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9786161606138 แนวการศึกษา (หน่วยที่ 1-15) ราคา 300 บาท
หน่วยที่ 6. หลักการ สถานการณ์ และแนวโน้มของการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณสุข ผู้แต่ง อ.นพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ
หน่วยที่ 7. หลักการ สถานการณ์ และแนวโน้มของภาวะผู้นำในการบริหารงานสาธารณสุขในภาวะวิกฤต ผู้แต่ง อ.นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ อ.วีณา ภักดีสิริวิชัย
หน่วยที่ 8. หลักการ สถานการณ์ และแนวโน้มของการสาธารณสุขภาคประชาชน ผู้แต่ง อ.นพ.สุวัช เซียศิริวัฒนา อ.สุธาทิพย์ จันทรักษ์
หน่วยที่ 9. การเงินการคลัง และเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขสำหรับผู้นำและผู้บริหารสาธารณสุข ผู้แต่ง อ.ดร.นพ.ภูษิต ประคองสาย อ.ดร.จิตตินันท์ อรรฆยาณกุล อ.กุมารี พัชนี
หน่วยที่ 10. หลักการ สถานการณ์ และแนวโน้มการวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ ผู้แต่ง ผศ.ดร.อารยา ประเสริฐชัย

53709 สัมมนาประเด็นและแนวโน้ม ภาวะผู้นำและการบริหารสาธารณสุข เล่ม 3

500 บาท

53709 สัมมนาประเด็นและแนวโน้มภาวะผู้นำและการบริหารสาธารณสุข (Seminar on Issues and Trends of Leadership and Public Health Management) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9786161605964 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN9786161606145 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9786161606138 แนวการศึกษา (หน่วยที่ 1-15) ราคา 300 บาท
หน่วยที่ 11. หลักการ บทบาท และแนวโน้มของการใช้หลักฐานที่เชื่อถือได้ในการบริหารงานสาธารณสุข ผู้แต่ง รศ.ดร.เยาวภา ติอัชสุวรรณ
หน่วยที่ 12. หลักการ สถานการณ์ และการพัฒนาการเตรียมภาวะผู้นำในการบริหารสาธารณสุขในยุคโลกาภิวัตน์ ผู้แต่ง รศ.ดร.สุชาติ ณ หนองคาย อ.ดร.นพ.ภูษิต ประคองสาย
หน่วยที่ 13. หลักการ สถานการณ์ และแนวโน้มการจัดการความรู้ในงานสาธารณสุข ผู้แต่ง รศ.ดร.นิตยา เพ็ญศิรินภา
หน่วยที่ 14. หลักการ สถานการณ์ และแนวโน้มของการจัดการสุขภาพระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.นพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ
หน่วยที่ 15. เทคนิคและเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับผู้นำและผู้บริหารสาธารณสุข ผู้แต่ง อ.นพ.ศุภกิจกิจ ศิริลักษณ์

53710 การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ เล่ม 1

500 บาท

53710 การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9786165054546 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISNBN 9786165059701 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9786165059718
หน่วยที่ 1. แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับระบบสุขภาพ ผู้แต่ง อ.ดร.ช่อทิพย์ บรมธนรัตน
หน่วยที่ 2. การปฏิรูประบบสุขภาพ ผู้แต่ง อ.นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์
หน่วยที่ 3. ระบบสุขภาพเปรียบเทียบ ผู้แต่ง อ.ดร.นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี
หน่วยที่ 4. แนวคิดและหลักการบริหารงานสาธารณสุข ผู้แต่ง รศ.ดร.ทองหล่อ เดชไทย อ.ดร.รุ่งศิริ เข้มตระกูล
หน่วยที่ 5. การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการตัดสินใจในการบริหารงานสาธารณสุข ผู้แต่ง อ.ดร.ช่อทิพย์ บรมธนรัตน์

53710 การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ เล่ม 2

500 บาท

53710 การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9786165054546 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISNBN 9786165059701 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9786165059718
หน่วยที่ 6. การจัดองค์การและการพัฒนาองค์การสาธารณสุข ผู้แต่ง รศ.ดร.ทองหล่อ เดชไทย อ.ดร.รุ่งศิริ เข้มตระกูล
หน่วยที่ 7. การบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ ผู้แต่ง อ.นพ.สุวัช เซียศิริวัฒนา
หน่วยที่ 8. การบริหารจัดการการคลังระบบสาธารณสุขและการพัสดุ ผู้แต่ง อ.นพ.สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ อ.ถนอมศรี 
สุวัฒนภักดี อ.สิริพรรณ กล่อมจิต
หน่วยที่ 9. การจัดการระบบสารสนเทศสุขภาพ ผู้แต่ง อ.ดร.นพ.บุญชัย กิจสนาโยธิน
หน่วยที่ 10. กฎหมายสาธารณสุขและการบังคับใช้ ผู้แต่ง รศ.ดร.ฉัตรสุมน พฤติภิญโญ

53710 การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ เล่ม 3

500 บาท

53710 การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9786165054546 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISNBN 9786165059701 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9786165059718
หน่วยที่ 11. การจัดการเครือข่ายสุขภาพ ผู้แต่ง อ.ดร.เมธี จันท์จารุภรณ์
หน่วยที่ 12. การจัดการคุณภาพงานสาธารณสุข ผู้แต่ง อ.นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล
หน่วยที่ 13. นโยบายและการวางแผนพัฒนาสุขภาพของประเทศไทย ผู้แต่ง อ.ดร.อริยะ บุญงามชัยรัตน์
หน่วยที่ 14. การติดตามกำกับ และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนพัฒนาสุขภาพ ผู้แต่ง อ.ดร.อริยะ บุญ
งามชัยรัตน์
หน่วยที่ 15. การวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ ผู้แต่ง อ.ดร.วนัสรา เชาวน์นิยม

53711 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการวิเคราะห์ทางการเงิน เล่ม 1

800 บาท

53711 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการวิเคราะห์ทางการเงิน (Health Economics and Financial Analysis) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 800 บาท ISBN 9786161604516 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 700 บาท ISBN 9786161603731 แนวการศึกษา (หน่วยที่ 1-15) ราคา 300 บาท
หน่วยที่ 1. แนวคิดและหลักการทางเศรษฐศาสตร์สุขภาพ และทางการเงิน ผู้แต่ง รศ.สุรเดช ประดิษฐบาทุกา
หน่วยที่ 2. เศรษฐศาสตร์มหภาค เศรษฐศาสตร์จุลภาคกับการบริการสุขภาพ ผู้แต่ง รศ.ดร.มนูญ โต๊ะยามา 
หน่วยที่ 3. อุปสงค์ อุปทาน และดุลยภาพของตลาดในการบริการสุขภาพ ผู้แต่ง รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธนวิบูลย์ชัย
หน่วยที่ 4. การจัดการทรัพยากรบุคคล และเทคโนโลยีเพื่อการบริการสุขภาพ ผู้แต่ง อ.นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์
หน่วยที่ 5. เศรษฐศาสตร์สวัสดิการและการประกันสุขภาพ ผู้แต่ง อ.ดร.อารยา ประเสริฐกชัย
หน่วยที่ 6. การวัดบริการสุขภาพ และประสิทธิภาพ ผู้แต่ง อ.ดร.สุวิมล เฮงพัฒนา
หน่วยที่ 7. การวิเคราะห์และการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ช่อทิพย์ บรมธนรัตน์
หน่วยที่ 8. การคลังสาธารณสุข ผู้แต่ง อ.ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อ.ดร.อรสา โฆวินทะ

53711 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการวิเคราะห์ทางการเงิน เล่ม 1

700 บาท

53711 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการวิเคราะห์ทางการเงิน (Health Economics and Financial Analysis) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 800 บาท ISBN 9786161604516 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 700 บาท ISBN 9786161603731 แนวการศึกษา (หน่วยที่ 1-15) ราคา 300 บาท
หน่วยที่ 9. การวิเคราะห์ต้นทุนและการเงินในการบริการสุขภาพ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น
หน่วยที่ 10. การประเมินผลบริการสุขภาพด้วยเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ
หน่วยที่ 11. การประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์คลินิก ผู้แต่ง ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล
หน่วยที่ 12. เศรษฐศาสตร์สุขภาพในการบริหารจัดการด้านยา ผู้แต่ง รศ.ภก.สถิตพงศ์ ธนวิริยะกุล
หน่วยที่ 13. บทบาทของภาครัฐ เอกชน และชุมชนในการจัดการสุขภาพ ผู้แต่ง อ.นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์
หน่วยที่ 14. การปฏิรูประบบบริการสุขภาพ ผู้แต่ง อ.ดร.สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์
หน่วยที่ 15. การวิจัย การวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์สุขภาพในประเทศไทย ผู้แต่ง อ.อารยา ประเสริฐชัย

 

53796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการบริหารสาธารณสุข เล่ม 1

300 บาท

53797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ เล่ม 1

500 บาท

53797 การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2561 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 9789749756515)
หน่วยที่ 1 แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าอิสระ ผู้แต่ง แต่ง รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต รศ.ชุษณะ รุ่งปัจฉิม รศ.ดร.พรทิพย์ ดีสมโชค รศ.ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ รศ.ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย รศ.ดร.สมจิต โยธะคง ผศ.ดร.ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผศ.ทวี สุรฤทธิกุล
หน่วยที่ 2 การศึกษาค้นคว้าอิสระด้านการวางแผนสาธารสุข ผู้แต่ง รศ.คนองยุทธ กาญจนกูล
หน่วยที่ 3 การศึกษาค้นคว้าอิสระด้านการจัดโครงสร้าง ระบบบริหารและระบบบริการสุขภาพ ผู้แต่ง อ.นพ.ชูชัย สอนชำนิ
หน่วยที่ 4 การศึกษาค้นคว้าอิสระด้านการอำนวยการบริหารงานสาธารณสุข ผู้แต่ง ผศ.ดร.เพียงจันทร์ เศวตศรีสกุล
หน่วยที่ 5 การศึกษาค้นคว้าอิสระด้านการพัฒนาสุขภาพ ผู้แต่ง อ.นพ.จำรูญ มีขนอน อ.นพ.ดร.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์

58703 การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาโรงพยาบาล เล่ม 1

500 บาท

58703 การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาโรงพยาบาล (Management in Hospital Development) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2550 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 9789746452052) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 9789746452069) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 9789746452083)
หน่วยที่ 1. หลักการและกระบวนการบริหารโรงพยาบาล ผู้แต่ง รศ.นพ.สมชาติ โตรักษา
หน่วยที่ 2. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และระบบบริการสุขภาพกับการบริหารโรงพยาบาล ผู้แต่ง อ.นพ.พงษ์พิสุทธ์ จงอุดมสุข
หน่วยที่ 3. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงพยาบาล ผู้แต่ง อ.นพ.สุกิจ พึ่งเกศสุนทร อ.นพ.อานนท์ ไทยเจริญ
หน่วยที่ 4. พฤติกรรมองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง รศ.ดร.นิตยา เพ็ญศิรินภา รศ.สุรชาติ ณ หนองคาย
หน่วยที่ 5. การจัดการงบประมาณ ผู้แต่ง ผศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์

58703 การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาโรงพยาบาล เล่ม 2

500 บาท

58703 การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาโรงพยาบาล (Management in Hospital Development) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2550 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 9789746452052) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 9789746452069) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 9789746452083)
หน่วยที่ 6. การจัดการด้านการเงินและบัญชีและการตรวจสอบภายใน ผู้แต่ง ศ.พญ.ลักษณา โพชนุกูล อ.เรวดี รุ่งจตุรงค์
หน่วยที่ 7. การจัดการด้านพัสดุ ผู้แต่ง อ.เรวดี รุ่งจตุรงค์
หน่วยที่ 8. การจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ อ.ภกญ.พัชรินทร์ สุวรรณกูฏ
หน่วยที่ 9. การจัดการด้านอาหารและโภชนาการในโรงพยาบาล ผู้แต่ง อ.รุจิรา สัมมะสุต
หน่วยที่ 10. การจัดการด้านการตลาดโรงพยาบาล ผู้แต่ง รศ.นพ.สมชาติ โตรักษา

58703 การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาโรงพยาบาล เล่ม 3

500 บาท

58703 การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาโรงพยาบาล (Management in Hospital Development) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2550 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 9789746452052) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 9789746452069) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 9789746452083)
หน่วยที่ 11. ภาวะผู้นำและการตัดสินใจ ผู้แต่ง รศ.สุรชาติ ณ หนองคาย รศ.ดร.พรทิพย์ เกยุรานนท์
หน่วยที่ 12. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโรงพยาบาล ผู้แต่ง รศ.สุรชาติ ณ หนองคาย
หน่วยที่ 13. การบริหารการเปลี่ยนแปลงของโรงพยาบาล ผู้แต่ง อ.นพ.เทียม อังสาชน อ.พรทิพย์ วิริยานนท์ อ.เชาวรัตน์ มั่นพรหม
หน่วยที่ 14. การควบคุมกำกับ การประเมินผลงานและการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล ผู้แต่ง อ.นต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อ.นันทา ชัยพิชิตพันธ์ อ.จงรัก อินทร์เสวก
หน่วยที่ 15. การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ผู้แต่ง ศ.พญ.ลักษณา โพชนุกูล อ.นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล อ.นต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อ.จงรัก อินทร์เสวก

58704 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขสำหรับผู้บริหารโรงพยาบาล เล่ม 1

500 บาท

58704 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขสำหรับผู้บริหารโรงพยาบาล (Health Economics for Hospital Administrators) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2550 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 9789746452403) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 9789746452427) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 9789746452434)
หน่วยที่ 1. แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ผู้แต่ง รศ.มณิศรี พันธุลาภ
หน่วยที่ 2. เศรษฐศาสตร์จุลภาคกับการบริการสุขภาพ ผู้แต่ง รศ.มณิศรี พันธุลาภ
หน่วยที่ 3. เศรษฐศาสตร์มหภาคกับการบริการสุขภาพ ผู้แต่ง รศ.มณิศรี พันธุลาภ
หน่วยที่ 4. อุปสงค์ต่อการบริการสุขภาพ ผู้แต่ง รศ.ดร.อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์
หน่วยที่ 5. อุปทานของการบริการสุขภาพ ผู้แต่ง รศ.ดร.อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์

58704 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขสำหรับผู้บริหารโรงพยาบาล เล่ม 2

500 บาท

58704 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขสำหรับผู้บริหารโรงพยาบาล (Health Economics for Hospital Administrators) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2550 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 9789746452403) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 9789746452427) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 9789746452434)
หน่วยที่ 6. แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์กับการปฏิรูประบบบริการสุขภาพ ผู้แต่ง อ.นพ.อำนวย กาจีนะ อ.นพ.ปรีดา แต้อารักษ์ อ.นพ.พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข
หน่วยที่ 7. การประยุกต์หลักเศรษฐศาสตร์กับการจัดบริการสุขภาพ ผู้แต่ง รศ.ดร.อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์
หน่วยที่ 8. การวิเคราะห์ต้นทุนการบริการสุขภาพ ผู้แต่ง ผศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์
หน่วยที่ 9. การประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์คลินิก ผู้แต่ง ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล
หน่วยที่ 10. การวิเคราะห์และการประเมินโรงพยาบาลเชิงเศรษฐศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ

58704 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขสำหรับผู้บริหารโรงพยาบาล เล่ม 3

500 บาท

58704 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขสำหรับผู้บริหารโรงพยาบาล (Health Economics for Hospital Administrators) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2550 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 9789746452403) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 9789746452427) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 9789746452434)
หน่วยที่ 11. การคลังสาธารณสุขกับการบริหารโรงพยาบาล ผู้แต่ง อ.ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์
หน่วยที่ 12. การจัดการการเงินในโรงพยาบาล ผู้แต่ง อ.ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อ.นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี
หน่วยที่ 13. การประยุกต์หลักเศรษฐศาสตร์การวางแผนกำลังคนในโรงพยาบาล ผู้แต่ง รศ.ดร.อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม อ.ดร.มนูญ โตะยามา
หน่วยที่ 14. เศรษฐศาสตร์กับการบริหารจัดการด้านยา ผู้แต่ง ผศ.สถิตพงศ์ ธนวิริยะกุล อ.ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อ.ดร.อรสา โฆวินทะ
หน่วยที่ 15. การจัดการเทคโนโลยีทางการแพทย์ ผู้แต่ง รศ.ดร.นพ.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย

58705 การวางแผนกุลยุทธ์และการพัฒนาคุณภาพบริการของโรงพยาบาล เล่ม 1

400 บาท

58705 การวางแผนกลยุทธ์และการพัฒนาคุณภาพบริการของโรงพยาบาล (Strategic Planning and Quality Development of Hospital) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2549 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-4) ราคา 400 บาท ISBN 9789746454728 เล่ม 2 (หน่วยที่ 5-11) ราคา 700 บาท ISBN 9789746454742 เล่ม 3 (หน่วยที่ 12-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746454759
หน่วยที่ 1. แนวคิดในการบริหารเชิงกลยุทธ์ ผู้แต่ง อ.นพ.เกริกยศ ชลายนเดชะ
หน่วยที่ 2. การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.พาณี สีตกะลิน
หน่วยที่ 3. การจัดทำแผนกลยุทธ์สำหรับองค์การบริการสุขภาพ ผู้แต่ง อ.นพ.วีระ อิงคภาสกร อ.นพ.ชูชัย ศรชำนิ
หน่วยที่ 4. การบริหารเชิงกลยุทธ์ในระดับธุรกิจ ผู้แต่ง รศ.นพ.สมชาติ โตรักษา

58705 การวางแผนกุลยุทธ์และการพัฒนาคุณภาพบริการของโรงพยาบาล เล่ม 2

700 บาท

58705 การวางแผนกลยุทธ์และการพัฒนาคุณภาพบริการของโรงพยาบาล (Strategic Planning and Quality Development of Hospital) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2549 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-4) ราคา 400 บาท ISBN 9789746454728 เล่ม 2 (หน่วยที่ 5-11) ราคา 700 บาท ISBN 9789746454742 เล่ม 3 (หน่วยที่ 12-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746454759
หน่วยที่ 5. กลยุทธ์การสร้างคุณค่าในมุมมองของผู้บริโภค ผู้แต่ง อ.นพ.ชูชัย ศรชำนิ
หน่วยที่ 6. กลยุทธ์การบริหารการเงินการคลังภาคบริการสุขภาพ ผู้แต่ง อ.นพ.ชูชัย ศรชำนิ
หน่วยที่ 7. กลยุทธ์การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้แต่ง รศ.นพ.ทองดี ชัยพานิช
หน่วยที่ 8. กลยุทธ์ด้านกระบวนการดำเนินงานขององค์การ ผู้แต่ง รศ.นพ.สมชาติ โตรักษา
หน่วยที่ 9. การนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ผู้แต่ง อ.นพ.เกริกยศ ชลายนเดชะ อ.นพ.ชูชัย ศรชำนิ
หน่วยที่ 10. การควบคุมกำกับกลยุทธ์ ผู้แต่ง อ.นพ.ชาตรี บานชื่น อ.นพ.เกริกยศ ชลายนะเดชะ
หน่วยที่ 11. การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ ผู้แต่ง อ.ดร.นพ.ประยงค์ เต็มชวาลา

58705 การวางแผนกุลยุทธ์และการพัฒนาคุณภาพบริการของโรงพยาบาล เล่ม 3

400 บาท

58705 การวางแผนกลยุทธ์และการพัฒนาคุณภาพบริการของโรงพยาบาล (Strategic Planning and Quality Development of Hospital) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2549 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-4) ราคา 400 บาท ISBN 9789746454728 เล่ม 2 (หน่วยที่ 5-11) ราคา 700 บาท ISBN 9789746454742 เล่ม 3 (หน่วยที่ 12-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746454759
หน่วยที่ 12. คุณภาพในบริการสุขภาพ ผู้แต่ง อ.นพ.วิชาญ เกิดวิชัย
หน่วยที่ 13. การพัฒนาคุณภาพบริการ ผู้แต่ง รศ.ดร.พาณี สีตกะลิน
หน่วยที่ 14. การบริหารคุณภาพในสถานพยาบาล ผู้แต่ง อ.นพ.วิชาญ เกิดวิชัย
หน่วยที่ 15. การประเมินและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ผู้แต่ง อ.นพ.วิชาญ เกิดวิชัย อ.ดร.นพ.ประยงค์ เต็มชวาลา

58708 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารงานาโรงพยาบาล เล่ม 1

500 บาท

58708 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาล (Strategic Management in Hospital Administration) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2554 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9786165053617 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9786165056120 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9786165055444 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ ผู้แต่งผศ.ดร.วรางคณา ผลประเสริฐ
หน่วยที่ 2 ระดับของกลยุทธ์และการกำหนดจุดมุ่งหมายขององค์การ ผู้แต่ง ผศ.ดร.วรางคณา ผลประเสริฐ อ.นพ.ชูชัย ศร
ชำนิ
หน่วยที่ 3 กระบวนการจัดทำกลยุทธ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.พาณี สีตกะลิน อ.นพ.ชูชัย ศรชำนิ
หน่วยที่ 4 หลักการและเทคนิคการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.พาณี สีตกะลิน อ.นพ.ชูชัย ศรชำนิ
หน่วยที่ 5 การกำหนดและเลือกกลยุทธ์ในระดับองค์การในการบริหารโรงพยาบาล ผู้แต่ง อ.นพ.ชูชัย ศรชำนิ

58708 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารงานาโรงพยาบาล เล่ม 2

500 บาท

58708 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาล (Strategic Management in Hospital Administration) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9786165053617 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9786165056120 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9786165055444 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 6 กลยุทธ์ระดับธุรกิจในการบริหารโรงพยาบาล ผู้แต่ง รศ.ดร.พาณี สีตกะลิน อ.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์
หน่วยที่ 7 กลยุทธ์การจัดการด้านลูกค้า ผู้แต่ง อ.นพ.วิชาญ เกิดวิชัย
หน่วยที่ 8 กลยุทธ์การบริหารการเงินการคลังภาคบริการสุขภาพ ผู้แต่ง อ. นพ.ชูชัย ศรชำนิ
หน่วยที่ 9 กลยุทธ์ด้านการดำเนินการภายใน ผู้แต่ง อ.นพ.วิชาญ เกิดวิชัย
หน่วยที่ 10 กลยุทธ์การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้แต่ง รศ.นพ.ทองดี ชัยพานิช

58708 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารงานาโรงพยาบาล เล่ม 3

500 บาท

58708 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาล (Strategic Management in Hospital Administration) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2554 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9786165053617 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9786165056120 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9786165055444 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 11 การนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ผู้แต่ง อ.ดร.นพ.เกริกยศ ชลายนเดชะ
หน่วยที่ 12 การควบคุมกำกับกลยุทธ์ ผู้แต่ง อ.ดร.นพ.เกริกยศ ชลายนเดชะ
หน่วยที่ 13 การบริหารการเปลี่ยนแปลง ผู้แต่ง อ.ดร.นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์
หน่วยที่ 14 กรณีตัวอย่างการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาล ผู้แต่ง อ.นพ.สุรพงศ์ อำพันวงษ์ อ.รัฐพงษ์ อำพันวงษ์
หน่วยที่ 15 การจัดการเชิงกลยุทธ์โรงพยาบาลในประเทศและต่างประเทศ ผู้แต่ง รศ.ดร.พาณี สีตกะลิน อ.นพ.ชูชัย ศรชำนิ อ.นพ.วิชาญ เกิดวิชัย

58710 การจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล เล่ม 1

500 บาท

58710 การจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (Management for Quality Development in Hospital) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9786165053914 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 ราคา 500 บาท ISBN 9786165057660 เล่ม 3 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9786165057677 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 1 หลักการจัดการโรงพยาบาล ผู้แต่ง อ.นพ.วิชาญ เกิดวิชัย
หน่วยที่ 2 ธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลตนเองที่ดี ผู้แต่ง รศ.ดร.สุรชาติ ณ หนองคาย
หน่วยที่ 3 การจัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ผู้แต่ง อ.ดวงสมร บุญผดุง
หน่วยที่ 4 สิทธิผู้รับบริการสาธารณสุข กฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโรงพยาบาล ผู้แต่ง รศ.ดร.สุรชาติ ณ หนองคาย
หน่วยที่ 5 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.นิตยา เพ็ญศิรินภา ผศ.ดร.วรางคณา ผลประเสริฐ

58710 การจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล เล่ม 2

500 บาท

58710 การจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (Management for Quality Development in Hospital) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9786165053914 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 ราคา 500 บาท ISBN 9786165057660 เล่ม 3 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9786165057677แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 6 การจัดระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาล ผู้แต่ง อ.นพ.วิชาญ เกิดวิชัย
หน่วยที่ 7 การจัดการระบบการทำงานกับชุมชน ผู้แต่ง รศ.ดร.นิตยา เพ็ญศิรินภา อ.พญ.นันทา อ่วมกุล อ.วรวรรณ ใหญ่มาก
หน่วยที่ 8 การจัดระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล ผู้แต่ง อ. ดร.นพ.บุญชัย กิจสนาโยธิน
หน่วยที่ 9 การจัดการการตรวจทดสอบเพื่อประกอบการวินิจฉัย ผู้แต่ง อ.โกเมธ นาควรรณกิจ
หน่วยที่ 10 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง อ.โกเมธ นาควรรณกิจ

58710 การจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล เล่ม 3

500 บาท

58710 การจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (Management for Quality Development in Hospital) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9786165053914 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 ราคา 500 บาท ISBN 9786165057660 เล่ม 3 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9786165057677แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 11 การจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ อ.ภก.พัชรินทร์ สุวรรณกูฏ
หน่วยที่ 12 การจัดการด้านโลจิสติกส์และโภชนาการในโรงพยาบาล ผู้แต่ง อ.รัฐพงษ์ อำพันวงษ์ อ.รุจิรา สัมมะสุต
หน่วยที่ 13 การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ผู้แต่ง รศ.ดร.พาณี สีตกะลิน
หน่วยที่ 14 คุณภาพในบริการสุขภาพ ผู้แต่ง อ.นพ.วิชาญ เกิดวิชัย
หน่วยที่ 15 การจัดการเพื่อพัฒนาสมรรถนะการแข่งขันของโรงพยาบาล ผู้แต่ง อ.นพ.ชูชัย ศรชำนิ

58711 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการบริหารจัดการทรัพยากรสำหรับผู้บริหารโรงพยาบาล เล่ม 1

700 บาท

58711เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการบริหารจัดการทรัพยากรสำหรับผู้บริหารโรงพยาบาล (Health Economics and Resources Management for Hospital Administrators) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7 ) ราคา 700 บาท ISBN 9786161602093 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15 ) ราคา 800 บาท ISBN 9786161602109
หน่วยที่ 1. แนวคิดและหลักการทางเศรษฐศาสตร์สุขภาพ ผู้แต่ง รศ.สุรเดช ประดิษฐบาทุกา
หน่วยที่ 2. เศรษฐศาสตร์สุขภาพในระดับสากล ผู้แต่ง รศ.ดร.ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
หน่วยที่ 3. เศรษฐศาสตร์สุขภาพของหน่วยบริการสุขภาพ ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุคนธา คงศีล
หน่วยที่ 4. ทรัพยากรในการจัดการสุขภาพ ผู้แต่ง รศ.(นพ)สมชาติ โตรักษา
หน่วยที่ 5. ทรัพยากรบุคคลในการจัดสุขภาพ ผู้แต่งอ.(นพ)ขวัญชัย วิศิฐานนท์
หน่วยที่ 6. ทรัพยากรการเงินการคลังในการจัดการสุขภาพ ผู้แต่ง ผศ.ดร สุคนธนา คงศีล
หน่วยที่ 7. ทรัพยากรด้านวัสดุในการจักการสุขภาพ ผู้แต่ง รศ.นายแพทย์สมชาติโตรักษา อ.(นพ)สุรเชษฐ์สมชาย โตรักษา

58711 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการบริหารจัดการทรัพยากรสำหรับผู้บริหารโรงพยาบาล เล่ม 2

800 บาท

58711เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการบริหารจัดการทรัพยากรสำหรับผู้บริหารโรงพยาบาล (Health Economics and Resources Management for Hospital Administrators) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7 ) ราคา 700 บาท ISBN 9786161602093 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15 ) ราคา 800 บาท ISBN 9786161602109
หน่วยที่ 8. ทรัพยากรด้านเทคโนยีในการจัดการสุขภาพ ผู้แต่ง ศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชญาสิทธิกุล รศ.สุรเดชประดิษฐบาทุกา
หน่วยที่ 9. การวิเคราะห์ต้นทุนของบหน่วยบริการสุขภาพ ผู้แต่ง รศ.ดร.ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ
หน่วยที่ 10.การประเมินเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับการจัดการโรงพยาบาล ผู้แต่ง ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น
หน่วยที่ 11. การจัดการทางการบัญชีของโรงพยาบาล ผู้แต่ง อ.(นพ)บัญชา ค้าของ
หน่วยที่ 12. การควบคุมการตรวจสอบภายในของดรงพยาบาล ผู้แต่ง อ.(นพ)บัญชา ค้าของ อ.(นพ)สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย
หน่วยที่ 13. เศรษฐศาสตร์สุขภาพในการบริหารจัดการด้านยา ผู้แต่ง รศ.สถิตพงศ์ ธนวิริยะกุล
หน่วยที่ 14. เศรษฐศาสตร์สนุขภาพกับความยั่งยืน ผู้แต่ง รศ.(นพ)สมชาติ โตรักษา
หน่วยที่ 15. การประยุกต์เศรษฐศาสตร์สุขภาพในการบริหารโรงพยาบาล ผู้แต่ง ดร.ภัทรพล ใจเย็น

59798 วิทยานิพนธ์ 1 เล่ม 1

400 บาท

58798 วิทยานิพนธ์ 1 (THESIS 1) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2544 (หน่วยที่ 1-4) ราคา 400 บาท (ISBN 978-974-643-530-7) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2545 (หน่วยที่ 5-9) ราคา 500 บาท (ISBN 978-974-643-667-0)
หน่วยที่ 1 แนวคิดและกระบวนการทำวิทยานิพนธ์ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีศักดิ์ สุนทรไชย  
หน่วยที่ 2 แนวทางการจัดทำโครงการวิทยานิพนธ์ ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ
หน่วยที่ 3 หัวข้อวิทยานิพนธ์ การทบทวนวรรณกรรม และกรอบแนวคิดการวิจัย ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สัตย์ธรรม  
หน่วยที่ 4 การออกแบบการวิจัย ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์โกวิน วิวัฒนพงศ์พันธ์   

59798 วิทยานิพนธ์ 1 เล่ม 2

500 บาท

58798 วิทยานิพนธ์ 1 (THESIS 1) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2544 (หน่วยที่ 1-4) ราคา 400 บาท (ISBN 978-974-643-530-7) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2545 (หน่วยที่ 5-9) ราคา 500 บาท (ISBN 978-974-643-667-0)
หน่วยที่ 5 เครื่องมือวิจัย ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา เพ็ญศิรินภา
หน่วยที่ 6 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.จินตนา ธนวิบูลย์ชัย 
หน่วยที่ 7 การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์สราวุธ สุธรรมาสา
หน่วยที่ 8 การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา ปิ่นทุพันธ์
หน่วยที่ 9 การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา ปิ่นทุพันธ์

59701 การจัดการคุณภาพน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม เล่ม 1

700 บาท

59701 การจัดการคุณภาพน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Water Quality Management) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2544 เล่ม 1  (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท ISBN 9789746435918 เล่ม (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท ISBN 9789746435925
หน่วยที่ 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับน้ำใช้และน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม ผู้แต่ง รศ.ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล
หน่วยที่ 2. แหล่งน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม ผู้แต่ง รศ.ปีติ พูนไชยศรี
หน่วยที่ 3. การปรับปรุงคุณภาพน้ำใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ผู้แต่ง รศ.สมทรง อินสว่าง
หน่วยที่ 4. ปริมาณ ลักษณะ การเก็บตัวอย่าง และการตรวจวิเคราะห์น้ำเสีย ผู้แต่ง อ.ประนอม ชำนาญ
หน่วยที่ 5. การบำบัดน้ำเสียทางกายภาพ และเคมี-กายภาพ ผู้แต่ง อ.สมคิด วงศ์ไชยสุวรรณ
หน่วยที่ 6. การบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีทางเคมี ผู้แต่ง รศ.ปีติ พูนไชยศรี
หน่วยที่ 7. การบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ ผู้แต่ง ผศ.ดร.จงจินต์ ผลประเสริฐ

59701 การจัดการคุณภาพน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม เล่ม 2

800 บาท

59701 การจัดการคุณภาพน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Water Quality Management) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2545 เล่ม 1  (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท ISBN 9789746435918 เล่ม 2  (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท ISBN 9789746435925
หน่วยที่ 8. การบำบัดและกำจัดสลัดจ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ
หน่วยที่ 9. ทางเลือกและการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสม ผู้แต่ง รศ.ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล
หน่วยที่ 10. การควบคุมดูแลบำรุงรักษาบำบัดน้ำเสีย ผู้แต่ง อ.สมคิด วงศ์ไชยสุวรรณ
หน่วยที่ 11. ระบบการส่งจ่ายน้ำ การดูแล และการบำรุงรักษา ผู้แต่ง รศ.ดร.วิทยา อยู่สุข
หน่วยที่ 12. กฎหมายและองค์กรของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคุณภาพน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม ผู้แต่ง อ.ดร.ประเสริฐ 
ตปนียางกูร
หน่วยที่ 13. การป้องกันมลพิษและการผลิตที่สะอาดเพื่อลดของเสียและลดการใช้น้ำโรงงาน ผู้แต่ง รศ.สมทรง อินสว่าง อ.
ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร
หน่วยที่ 14. เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม ผู้แต่ง ผศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน
หน่วยที่ 15. กรณีศึกษาการจัดการน้ำและน้ำเสียในเสียโรงงานอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ ผู้แต่ง อ.ศิริพร วัฒนากิตติกูล

59702 การจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม เล่ม 1

800 บาท

59702 การจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม (Industrial air pollution control and management) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2544 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 800 บาท ISBN 9789746436243 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 700 บาท ISBN 9789746436250
หน่วยที่ 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ ผู้แต่ง รศ.ปีติ พูนไชยศรี
หน่วยที่ 2. ผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อสุขภาพ ผู้แต่ง อ.ดร.ทวีสุข พันธุ์เพ็ง
หน่วยที่ 3. ผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง อ.ดร.ขวัญฤดี ลิ้มวรพิทักษ์
หน่วยที่ 4. อุตุนิยมวิทยาและการแพร่กระจายของมลพิษทางอากาศ ผู้แต่ง อ.ดร.แสงสันติ์ พานิช
หน่วยที่ 5. แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อประเมินการแพร่กระจายของมลพิษทางอากาศ ผู้แต่ง อ.ดร.แสงสันต์ พานิช รศ.
ดร.นพภาพร พานิช
หน่วยที่ 6. แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อประเมินจุดรับมลพิษทางอากาศ ผู้แต่ง รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ
หน่วยที่ 7. การติดตามตรวจสอบมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิด ผู้แต่ง อ.ดร.ขรรชัย เกรียงไกรอุดม
หน่วยที่ 8. การติดตามตรรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ผู้แต่ง รศ.ดร.นพภาพร พานิช

59702 การจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม เล่ม 2

700 บาท

59702 การจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม (Industrial air pollution control and management) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2544 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 800 บาท ISBN 9789746436243 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 700 บาท ISBN 9789746436250
หน่วยที่ 9. การระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม ผู้แต่ง ผศ.ดร.วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์
หน่วยที่ 10. กลิ่นจากอุตสาหกรรม ผู้แต่ง รศ.ดร.นพภาพร พานิช
หน่วยที่ 11. การควบคุมมลพิษทางอากาศชนิดอนุภาค ผู้แต่ง รศ.สราวุธ สุธรรมาสา
หน่วยที่ 12. การควบคุมมลพิษทางอากาศชนิดก๊าซและไอ ผู้แต่ง รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ
หน่วยที่ 13. การเลือกระบบควบคุมมลพิษทางอากาศในอุตสาหกรรม ผู้แต่ง รศ.ปีติ พูนไชยศรี
หน่วยที่ 14. การประเมินค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์ควบคุมมลพิษทางอากาศ ผู้แต่ง รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ
หน่วยที่ 15. กฎหมาย องค์กร และการจัดการควบคุมมลพิษทางอากาศอุตสาหกรรม ผู้แต่ง รศ.สราวุธ สุธรรมาสา

59703 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยและการจัดการกากของเสียในโรงงานอุตสาหกรรม เล่ม 1

800 บาท

59703 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยและการจัดการกากของเสียในโรงงานอุตสาหกรรม (Occupational Health and Safety and Hazardous Waste Management) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2550 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 800 บาท ISBN 9789746434720 เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2555 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 700 บาท ISBN 9789746434744
หน่วยที่ 1. หลักการ กฎหมาย และหน่วยงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผู้แต่ง รศ.สราวุธ สุธรรมาสา
หน่วยที่ 2. การป้องกันและควบคุมการรั่วไหลของสารอันตรายจากอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม ผู้แต่ง อ.สุวัชร์ บัวแย้ม
หน่วยที่ 3. การป้องกันและระวังอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม ผู้แต่ง อ.อนุชา บวรธรรมรัตน์
หน่วยที่ 4. การเตรียมพร้อมต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน ผู้แต่ง อ.เด่นศักดิ์ ยกยอน
หน่วยที่ 5. การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ ผู้แต่ง ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ
หน่วยที่ 6. การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ผู้แต่ง อ.วีระ ซื่อสุวรรณ
หน่วยที่ 7. การจัดการสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ผู้แต่ง ผศ.ดร.วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์
หน่วยที่ 8. การจัดการเพื่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผู้แต่ง รศ.สราวุธ สุธรรมาสา

59703 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยและการจัดการกากของเสียในโรงงานอุตสาหกรรม เล่ม 2

700 บาท

59703 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยและการจัดการกากของเสียในโรงงานอุตสาหกรรม (Occupational Health and Safety and Hazardous Waste Management) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2550 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 800 บาท ISBN 9789746434720 เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2555 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 700 บาท ISBN 9789746434744
หน่วยที่ 9. การจัดการสารอันตรายในโรงงานอุตสาหกรรม ผู้แต่ง อ.สุปราณี จงดีไพศาล
หน่วยที่ 10. ของเสียอันตรายในโรงงานอุตสาหกรรม ผู้แต่ง อ.วัฒนา สุขเกษม
หน่วยที่ 11. การจัดการกากของเสียอันตรายในโรงงานอุตสาหกรรม ผู้แต่ง อ.สุปราณี จงดีไพศาล
หน่วยที่ 12. เทคโนโลยีการบำบัดของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม ผู้แต่ง รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ
หน่วยที่ 13. การกำจัดของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม ผู้แต่ง ผศ.ดร.ฉัตรดนัย จิรเดชะ
หน่วยที่ 14. การจัดการขยะมูลฝอยจากอุตสาหกรรม ผู้แต่ง รศ.ปีติ พูนไชยศรี
หน่วยที่ 15. กฎหมาย มาตรฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านของเสียอันตราย ผู้แต่ง อ.วัฒนา สุขเกษม

59704 พฤติกรรมมนุษย์และสังคมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม เล่ม 1

700 บาท

59704 พฤติกรรมมนุษย์และสังคมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม (Human Behavior and Society in Industrial Environment Management ) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2550 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท (ISBN 978-974-645-730-9) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท (ISBN 978-974-645-731-6)  
หน่วยที่ 1 แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์สราวุธ สุธรรมาสา  
หน่วยที่ 2 พฤติกรรมมนุษย์และสังคมในการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สัตย์ธรรม
หน่วยที่ 3 การเรียนรู้กับการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา  
หน่วยที่ 4 แรงจูงใจกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์ ชูชม อาจารย์ ดร.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี   
หน่วยที่ 5 ค่านิยมกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ปีติ พูนไชยศรี
หน่วยที่ 6 มนุษย์สัมพันธ์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล 
หน่วยที่ 7 การบริหารความขัดแย้งในการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.ถวิลดี บุรีกุล

59704 พฤติกรรมมนุษย์และสังคมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม เล่ม 2

800 บาท

59704 พฤติกรรมมนุษย์และสังคมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม (Human Behavior and Society in Industrial Environment Management ) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2550 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท (ISBN 978-974-645-730-9) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท (ISBN 978-974-645-731-6)
หน่วยที่ 8 ภาวะผู้นำกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล
หน่วยที่ 9 พลังกลุ่มกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา เพ็ญศิรินภา
หน่วยที่ 10 ขัดเกลาทางสังคมเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิพงษ์
หน่วยที่ 11 การประชาสัมพันธ์ในการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ศริศักด์ สุนทรไชย  
หน่วยที่ 12 องค์กรพัฒนาเอกชนกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ผู้แต่ง อาจารย์สันชัย สูติพันธ์วิหาร
หน่วยที่ 13 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์พิสิฐ ศุกรียพงศ์ อาจารย์ ดร.ถวิลวดี บุรีกุล
หน่วยที่ 14 องค์ลูกจ้างและองค์กรนายจ้างกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ
หน่วยที่ 15 กรณีศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์และสังคมในการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ผู้แต่ง อาจารย์สนธิ คชวัฒน์

59705 สัมมนาการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม เล่ม 1

500 บาท

59705 สัมมนาการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม (Seminar in Industrial Environment Management) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2552 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9789746459013 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9789746459020
หน่วยที่ 1. แนวคิดการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ ผู้แต่ง รศ.ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล
หน่วยที่ 2. การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมด้วยระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร ผู้แต่ง ผศ.สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์
หน่วยที่ 3. การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมด้วยระบบลิขิตสมดุล ผู้แต่ง อ.อาดิษ เย็นประสิทธิ์
หน่วยที่ 4. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ
หน่วยที่ 5. การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอุตสาหกรรม ผู้แต่ง รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ

59705 สัมมนาการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม เล่ม 2

500 บาท

59705 สัมมนาการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม (Seminar in Industrial Environment Management) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2552 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9789746459013 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9789746459020
หน่วยที่ 1. แนวคิดการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ ผู้แต่ง รศ.ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล
หน่วยที่ 2. การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมด้วยระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร ผู้แต่ง ผศ.สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์
หน่วยที่ 3. การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมด้วยระบบลิขิตสมดุล ผู้แต่ง อ.อาดิษ เย็นประสิทธิ์
หน่วยที่ 4. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ
หน่วยที่ 5. การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอุตสาหกรรม ผู้แต่ง รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ

59708 การจัดการคุณภาพน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม เล่ม 1

700 บาท

59708 การจัดการคุณภาพน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Water Quality Management) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2554 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท ISBN 9786165055871 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท ISBN 9786165054492
หน่วยที่ 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับน้ำใช้และเสียในโรงงานอุตสาหกรรม ผู้แต่ง อ.ธิติมา รุ่งรัตนาอุบล อ.ดร.ธีรเวช ทิตย์สีแสง
หน่วยที่ 2. แหล่งน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม ผู้แต่ง รศ.ปีติ พูนไชยศรี
หน่วยที่ 3. การปรับปรุงคุณภาพน้ำใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ผู้แต่ง รศ.สมทรง อินสว่าง ผศ.ปราโมช เชี่ยวชาญ
หน่วยที่ 4. ปริมาณ ลักษณะ การเก็บตัวอย่าง และการตรวจวิเคราะห์น้ำเสีย ผู้แต่ง อ.ประนอม ชำนาญ
หน่วยที่ 5. การบำบัดเสียทางกายภาพ และเคมี-กายภาพ ผู้แต่ง อ.สมคิด วงศ์ไชยสุวรรณ
หน่วยที่ 6. การบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีทางเคมี ผู้แต่ง ผศ.สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ
หน่วยที่ 7. การบำบัดน้ำเสียชีวภาพ ผู้แต่ง ผศ.ดร.จงจิตต์ ผลประเสริฐ

59708 การจัดการคุณภาพน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม เล่ม 2

800 บาท

59708 การจัดการคุณภาพน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Water Quality Management) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท ISBN 9786165055871 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท ISBN 9786165054492
หน่วยที่ 8. การบำบัดและกำจัดสลัดจ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ
หน่วยที่ 9. ทางเลือกและการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสม ผู้แต่ง รศ.ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล
หน่วยที่ 10. การควบคุมดูแลและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย ผู้แต่ง อ.สมคิด วงศ์ไชยสุวรรณ
หน่วยที่ 11. ระบบการส่งจ่ายน้ำการดูแลและการบำรุงรักษา ผู้แต่ง รศ.ดร.วิทยา อยู่สุข
หน่วยที่ 12. กฎหมายและองค์กรของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคุณภาพน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม ผู้แต่ง ผศ.กุลธิดา บรรจงศิริ 
หน่วยที่ 13. เทคโนโลยีสะอาด ผู้แต่ง รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ
หน่วยที่ 14. เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม ผู้แต่ง ผศ.กุลธิดา บรรจงศิริ
หน่วยที่ 15. กรณีศึกษาการจัดน้ำและน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ ผู้แต่ง อ.ศิริพร วัฒนากิตติกูล

59709 การจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม เล่ม 1

700 บาท

59709 การจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม (Industrial Air Pollution Control and Management) เล่ม 1พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2557 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท ISBN 9786165054690 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท ISBN 9786165057240 แนวการศึกษาราคา 300 บาท (หน่วยที่ 1-7) ISBN 9786161602390 (หน่วยที่ 8-15) ISBN 9786161602406
หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ ผู้แต่ง รศ.ปีติ พูนไชยศรี
หน่วยที่ 2 ผลกระทบของมลพิษทางอากาศ ผู้แต่ง รศ.ปีติ พูนไชยศรี
หน่วยที่ 3 กฏหมาย องค์กร และการจัดการควบคุมมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม ผู้แต่ง รศ.สภาวุธ สุธรรมาสา
หน่วยที่ 4 การระบายอากาศแบบทั่วไป ผู้แต่ง รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ
หน่วยที่ 5 การระบายอากาศแบบเฉพาะที่ ผู้แต่ง รศ.ดร.วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์
หน่วยที่ 6 การติดตามตรวจสอบมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิด ผู้แต่ง รศ.สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์
หน่วยที่ 7 การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ผู้แต่ง อ.สุวัชร์ บัวแย้ม

59709 การจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม เล่ม 2

800 บาท

59709 การจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม (Industrial Air Pollution Control and Management) เล่ม 1พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2557 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท ISBN 9786165054690 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท ISBN 9786165057240 แนวการศึกษาราคา 300 บาท (หน่วยที่ 1-7) ISBN 9786161602390 (หน่วยที่ 8-15) ISBN 9786161602406หน่วยที่ 8 การควบคุมกลิ่นจากอุตสาหกรรม ผู้แต่ง รศ.ดร.นพภาพร พานิช
หน่วยที่ 9 การควบคุมมลพิษทางอากาศชนิดอนุภาค ผู้แต่ง ผศ.สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ
หน่วยที่ 10 การควบคุมมลพิษทางอากาศชนิดก๊าซและไอ ผู้แต่ง รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ
หน่วยที่ 11 การเลือกระบบควบคุมมลพิษทางอากาศในอุตสาหกรรม ผู้แต่ง รศ.ปีติ พูนไชยศรี
หน่วยที่ 12 การประเมินค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์ควบคุมมลพิษทางอากาศ ผู้แต่ง รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ
หน่วยที่ 13 อุตุนิยมวิทยาและการแพร่กระจายของมลพิษทางอากาศ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ไกรชาติ ตันตระการอาภา
หน่วยที่ 14 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ด้านมลพิษทางอากาศ ผู้แต่ง อ.สุวัชร์ บัวแย้ม
หน่วยที่ 15 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับประเมินการแพร่กระจายของมลพิษทางอากาศ ผู้แต่ง อ.สุวัชร์ บัวแย้ม

59710 พฤติกรรมมนุษย์และสังคมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม เล่ม 1

800 บาท

59710 พฤติกรรมมนุษย์และสังคมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม (Human Behavior and Society in Industrial Environment Management) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 800 บาท ISBN 9786165059879 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 700 บาท ISBN 9786161600532 แนวการศึกษาราคา 300 บาท ISBN 9786161600884
หน่วยที่ 1 แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ผู้แต่ง รศ.สราวุธ สุธรรมาสา
หน่วยที่ 2 พฤติกรรมมนุษย์และสังคมในการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ผู้แต่ง รศ.ดร. อดิศักดิ์ สัตย์ธรรม
หน่วยที่ 3 การเรียนรู้กับการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ผู้แต่ง ผศ.ดร. ทิพย์วัลย์ สุรินยา
หน่วยที่ 4 แรงจูงใจกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ผู้แต่ง รศ.ดร.อรพินทร์ ชูชม อ.ดร.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี
หน่วยที่ 5 ค่านิยมกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ผู้แต่ง รศ.ปีติ พูนไชยศรี
หน่วยที่ 6 มนุษยสัมพันธ์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ผู้แต่ง ผศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล
หน่วยที่ 7 การบริหารความขัดแย้งในการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ผู้แต่ง อ.ดร.ถวิลดี บุรีกุล
หน่วยที่ 8 ภาวะผู้นำกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ผู้แต่ง ผศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล

59710 พฤติกรรมมนุษย์และสังคมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม เล่ม 2

700 บาท

59710 พฤติกรรมมนุษย์และสังคมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม (Human Behavior and Society in Industrial Environment Management) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 800 บาท ISBN 9786165059879 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 700 บาท ISBN 9786161600532 แนวการศึกษาราคา 300 บาท ISBN 9786161600884
หน่วยที่ 9 พลังกลุ่มกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ผู้แต่ง รศ.ดร.นิตยา เพ็ญศิรินภา
หน่วยที่ 10 การขัดเกลาทางสังคมเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ผู้แต่ง ศ.ดร.พัทยา สายหู
หน่วยที่ 11 การประชาสัมพันธ์ในการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ผู้แต่ง รศ.ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย
หน่วยที่ 12 องค์กรพัฒนาเอกชนกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ผู้แต่ง อ.สัญชัย สูติพันธ์วิหาร อ.สนธิ คชวัฒน์
หน่วยที่ 13 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ผู้แต่ง อ.ดร.ถวิลดี บุรีกุล อ.สนธิ คชวัฒน์
หน่วยที่ 14 องค์กรลูกจ้างและองค์กรนายจ้างกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ผู้แต่ง รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ
หน่วยที่ 15 กรณีศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์และสังคมในการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ผู้แต่ง อ.สนธิ คชวัฒน์

59711 ระบบเครื่องมือและการจัดการความเสี่ยง เล่ม 1

700 บาท

59711 ระบบเครื่องมือและการจัดการความเสี่ยงสำหรับสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม (Systems Tool and Risk Management for Industrial Environment) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท ISBN 9786165052375 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท ISBN 9786165052702 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 1. ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง อ.อาดิษ เย็นประสิทธิ์
หน่วยที่ 2. ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผู้แต่ง รศ.สราวุธ สุธรรมาสา
หน่วยที่ 3. การจัดการสุขศาสตร์อุตสาหกรรมในสถานะประกอบการ ผู้แต่ง อ.สุวัชน์ บัวแย้ม
หน่วยที่ 4. หลักและแนวคิดการจัดการสารอันตรายในโรงงานอุตสาหกรรม ผู้แต่ง อ.สุวัชน์ บัวแย้ม
หน่วยที่ 5. การจำแนกประเภทและการติดตามฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก ผู้แต่ง รศ.ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย
หน่วยที่ 6. การประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ผู้แต่ง รศ.ดร.จักกฤษณ์ ศิวะเดชา
หน่วยที่ 7. ระเบียบสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการจัดการกากของเสียผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ผู้แต่ง รศ.สราวุธ สุธรรมาสา

59711 ระบบเครื่องมือและการจัดการความเสี่ยง เล่ม 2

800 บาท

59711 ระบบเครื่องมือและการจัดการความเสี่ยงสำหรับสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม (Systems Tool and Risk Management for Industrial Environment) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท ISBN 9786165052375 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท ISBN 9786165052702 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 8. การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอุตสาหกรรม ผู้แต่ง รศ.ดร.จักรฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ
หน่วยที่ 9. การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ผู้แต่ง รศ.สราวุธ สุธรรมาสา
หน่วยที่ 10. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.จักรฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ
หน่วยที่ 11. ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ผู้แต่ง รศ.สราวุธ สุธรรมาสา
หน่วยที่ 12. สภาวะโลกร้อนและผลกระทบ ผู้แต่ง อ.ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์
หน่วยที่ 13. การมีส่วนร่วมในการลดโลกร้อน ผู้แต่ง อ.ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์
หน่วยที่ 14. เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม: แนวคิดและหลักการ ผู้แต่ง รศ.สุดาว เลิศวิวสุทธิไพบูลย์
หน่วยที่ 15. การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.สมบัติ พันธวิศิษฏ์

59713 ระบบและเครื่องมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม เล่ม 1

500 บาท

59713 ระบบและเครื่องมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม (Systems and Tools for Industrial Environment Management) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-161-630-4) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-161-717-2) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-161-720-2) แนวการศึกษา ราคา 300 บาท (ISBN 978-616-161-747-9)
หน่วยที่ 1 การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมภายใต้บริบทของการพัฒนาอย่างยังยื่น ผู้แต่ง ผศ.ดร.นันทิกา สุนทรไชยกุล
หน่วยที่ 2 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ผู้แต่ง อ.ดร.สมจิณณ์ พิลึก
หน่วยที่ 3 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001:2018) ผู้แต่ง อ.ดร.พนิดา ชลังสุทธิ์
หน่วยที่ 4 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001: 2015) ผู้แต่ง อ.ดร.พนิดา ชลังสุทธิ์
หน่วยที่ 5 ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ผู้แต่ง รศ.สราวุธ สุธรรมมาสา

59713 ระบบและเครื่องมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม เล่ม 2

500 บาท

59713 ระบบและเครื่องมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม (Systems and Tools for Industrial Environment Management) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-161-630-4) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-161-717-2) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-161-720-2) แนวการศึกษา ราคา 300 บาท (ISBN 978-616-161-747-9)
หน่วยที่ 6 การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.สุเทพ ศิลปานันทกุล
หน่วยที่ 7 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง อ.รสริน อมรพิทักษ์พันธ์
หน่วยที่ 8 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ผู้แต่ง ผศ.ดร.นันทิกา สุนทรไชยกุล
หน่วยที่ 9 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ผู้แต่ง รศ.ดร.สุเทพ ศิลปานันทกุล
หน่วยที่ 10 การประเมินและการจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพ ผู้แต่ง รศ.สราวุธ สุธรรมมาสา

59713 ระบบและเครื่องมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม เล่ม 3

500 บาท

59713 ระบบและเครื่องมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม (Systems and Tools for Industrial Environment Management) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-161-630-4) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-161-717-2) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-161-720-2) แนวการศึกษา ราคา 300 บาท (ISBN 978-616-161-747-9)
หน่วยที่ 11 ระบบการจำแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของสารเคมี ผู้แต่ง รศ.ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย
หน่วยที่ 12 เครื่องมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ผู้แต่ง อ.ดร.ไชยยศ บุญญากิจ
หน่วยที่ 13 การจัดการด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ผู้แต่ง รศ.ดร.สุดาว เลิศวิสูทธิไพบูลย์ อ.สุวัชร์ บัวแย้ม
หน่วยที่ 14 การจัดการสารอันตรายและเหตุฉุกเฉินในโรงงานอุตสาหกรรม ผู้แต่ง อ.สุวัชร์ บัวแย้ม
หน่วยที่ 15 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง รศ.ดร.สมบัติ พันธวิศิษฏ์

59714 การควบคุมและจัดการคุณภาพน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม เล่ม 1

700 บาท

59714 การควบคุมและจัดการคุณภาพน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม เล่ม 2

800 บาท

59716 การจัดการกากอุตสาหกรรม เล่ม1

800 บาท

59716 การจัดการกากอุตสาหกรรม (Industrial Solid and Hazardous Waste Management) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 800 บาท (ISBN 978-616-162-531-3) เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 700 บาท (ISBN 978-616-162-544-3) แนวการศึกษา ราคา 300 บาท (ISBN 978-616-162-561-0)
หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกากอุตสาหกรรม ผู้แต่ง ผศ.ดร.กุลธิดา บรรจงศิริ
หน่วยที่ 2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยาเกี่ยวกับกากอุตสาหกรรม ผู้แต่ง รศ.ดร.จีมา ศรลัมพ์
หน่วยที่ 3 หลักการจัดการกากอุตสาหกรรม ผู้แต่ง อ.ดร.ปัทมวรรณ คุณประเสริฐ
หน่วยที่ 4 การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์กากอุตสาหกรรม ผู้แต่ง อ.ธีระพล ติรวศิน
หน่วยที่ 5 การคัดแยก การจัดเก็บ การรวบรวม และการขนส่งกากอุตสาหกรรม ผู้แต่ง อ.ดร.ภาณุวัตน์ แตระกุล
หน่วยที่ 6 การขนส่งกากอุตสาหกรรมภายในประเทศและระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.รังสรรค์ ปิ่นทอง
หน่วยที่ 7 เทคโนโลยีการบำบัดกากอุตสาหกรรม ผู้แต่ง รศ.ดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ
หน่วยที่ 8 การลดปริมาณกากอุตสาหกรรมที่แหล่งกำเนิด ผู้แต่ง อ.ดร.ปัทวรรณ คุณประเสริฐ

59716 การจัดการกากอุตสาหกรรม เล่ม 2

700 บาท

59716 การจัดการกากอุตสาหกรรม (Industrial Solid and Hazardous Waste Management) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 800 บาท (ISBN 978-616-162-531-3) เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 700 บาท (ISBN 978-616-162-544-3) แนวการศึกษา ราคา 300 บาท (ISBN 978-616-162-561-0)
หน่วยที่ 9 เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์กากอุตสาหกรรม ผู้แต่ง อ.เอกบุตร อุตมพงศ์
หน่วยที่ 10 การบำบัดกากอุตสาหกรรมด้วยความร้อน ผู้แต่ง ผศ.ดร.โกวิท สุวรรณหงษ์
หน่วยที่ 11 การฝังกลบกากอุตสาหกรรม ผู้แต่ง อ.เอกบุตร อุตมพงศ์
หน่วยที่ 12 การฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนกากอุตสาหกรรม ผู้แต่ง รศ.ดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ
หน่วยที่ 13 การประเมินและการจัดการความเสี่ยงด้านกากอุตสาหกรรม ผู้แต่ง ผศ.ดร.โกวิท สุวรรณหงษ์
หน่วยที่ 14 การจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ผู้แต่ง ผศ.ดร.กุลธิดา บรรจงศิริหน่วยที่ 15 กฎหมายและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกากอุตสาหกรรม ผู้แต่ง อ.รังสรรค์ ปิ่นทอง

59717 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสำหรับสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม เล่ม 1

500 บาท

59717 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสำหรับสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม (Research Methodology and Statistics for Industrial Environment) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-161-598-7) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-161-679-3) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-161-694-6) แนวการศึกษา ราคา 300 บาท (ISBN 978-616-161-759-2)
หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัยในงานสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ผู้แต่ง ดร.กุลธิดา บรรจงศิริ 
หน่วยที่ 2 การวางแผนการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม และสมมติฐานการวิจัย ผู้แต่ง รศ.ดร.สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์
หน่วยที่ 3 การออกแบบการวิจัย ผู้แต่ง ผศ.ดร.พรสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์
หน่วยที่ 4 การวิจัยเชิงปริมาณในงานสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ผู้แต่ง รศ.ดร.สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์
หน่วยที่ 5 การวิจัยเชิงคุณภาพในงานสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ผู้แต่ง รศ.ดร.พรทิพย์ เกยุรานนท์

59717 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสำหรับสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม เล่ม 2

500 บาท

59717 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสำหรับสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม (Research Methodology and Statistics for Industrial Environment) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-161-598-7) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-161-679-3) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-161-694-6) แนวการศึกษา ราคา 300 บาท (ISBN 978-616-161-759-2)
หน่วยที่ 6 เครื่องมือการวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ในงานสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ผู้แต่ง ผศ.ดร.กุลธิดา บรรจงศิริ
หน่วยที่ 7 เครื่องมือการวิจัยเชิงสังคมศาสตร์ในงานสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ผู้แต่ง รศ.สุจิตรา หังสพฤกษ์
หน่วยที่ 8 ประชากรและการเลือกตัวอย่าง ผู้แต่ง รศ.สราวุธ สุธรรมาสา (ผู้เขียนเดิม) อ.ดร.ประสงค์ กิติดำรงสุข
หน่วยที่ 9 สถิติเชิงพรรณนาในงานสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ผู้แต่ง รศ.สุจิตรา หังสหพฤกษ์
หน่วยที่ 10 สถิติเชิงอนุมานในงานสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ผู้แต่ง ร.ศ.ดุสิต สุจิรารัตน์

59717 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสำหรับสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม เล่ม 3

500 บาท

59717 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสำหรับสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม (Research Methodology and Statistics for Industrial Environment) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-161-598-7) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-161-679-3) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-161-694-6) แนวการศึกษา ราคา 300 บาท (ISBN 978-616-161-759-2)
หน่วยที่ 11 สถิตินอนพาราเมตริก ผู้แต่ง รศ.ดร.สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล
หน่วยที่ 12 สถิติทางวิทยาการระบาดในงานสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ผู้แต่ง รศ.ดุสิต สุจิรารัตน์
หน่วยที่ 13 การเลือกใช้สถิติสำหรับการวิจัย ผู้แต่ง ผศ.ดร.สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ
หน่วยที่ 14 การเขียน
อเสนอโครงการวิจัย ผู้แต่ง รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ
หน่วยที่ 15 การเขียนและการเผยแพร่รายงานวิจัย ผู้แต่ง รศ.ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย

59718 การควบคุมและจัดการมลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือนในอุตสาหกรรม เล่ม 1

700 บาท

59718 การควบคุมและการจัดการมลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือนในอุตสาหกรรม (Industrial Noise and Vibration Control and Management) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท (ISBN 978-616-161-631-1) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-161-632-8) แนวการศึกษา ราคา 300 บาท (ISBN)
หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน ผู้แต่ง อาจารย์นิภาภรณ์ ใจแสน อาจารย์ไพรัช รามเนตร อาจารย์วิชญ์วารุตม์ สมจันทร์  
หน่วยที่ 2 สมบัติทางกายภาพของเสียงและความสั่นสะเทือน ผู้แต่ง อาจารย์ไพรัช รามเนตร
หน่วยที่ 3 กฎหมายและมาตรฐานเสียงและความสั่นสะเทือนในงานสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง อาจารย์นิภาภรณ์ ใจแสน อาจารย์นันทวัน ว.สิงหะคเชนทร์ อาจารย์วิชญ์วารุตม์ สมจันทร์  
หน่วยที่ 4 กฎหมายและมาตรฐานเสียงและความสั่นสะเทือนในงานอาชีวอนามัย ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง   
หน่วยที่ 5 เครื่องมือและอุปกรณ์วัดเสียงและการสอบเทียบ ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.วิสันติ เลาหอุดมโชค
หน่วยที่ 6 เทคนิคการวัดและประเมินเสียงทั่วไป ผู้แต่ง อาจารย์วรุณย์พันธ์ จารุพันธ์ 
หน่วยที่ 7 เทคนิคการวัดและประเมินเสียงรบกวน ผู้แต่ง อาจารย์นันทวัน ว.สิงหะคเชนทร์

59718 การควบคุมและจัดการมลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือนในอุตสาหกรรม เล่ม 2

800 บาท

59718 การควบคุมและการจัดการมลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือนในอุตสาหกรรม (Industrial Noise and Vibration Control and Management) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท (ISBN 978-616-161-631-1) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-161-632-8) แนวการศึกษา ราคา 300 บาท (ISBN)
หน่วยที่ 8 เทคนิคการวัดและประเมินเสียงจากการทำงาน ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์สราวุธ สุธรรมาสา
หน่วยที่ 9 เครื่องมือและอุปกรณ์วัดสั่นสะเทือนและการสอบเทียบ ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารุญ เกตุสาคร
หน่วยที่ 10 เทคนิคการวัดและประเมินความสั่นสะเทือนในสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารุญ เกตุสาคร
หน่วยที่ 11 เทคนิคการวัดและประเมินความสั่นสะเทือนในงานอาชีวอนามัย ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง  
หน่วยที่ 12 การควบคุมเสียงและโครงการอนุรักษ์การได้ยิน ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์สราวุธ สุธรรมาสา
หน่วยที่ 13 เทคโนโลยีการควบคุมเสียง ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารุญ เกตุสาคร
หน่วยที่ 14 การควบคุมความสั่นสะเทือน ผู้แต่ง อาจารย์ทัศณุ เรืองสุวรรณ์
หน่วยที่ 15 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับเสียงและความสั่นสะเทือน ผู้แต่ง อาจารย์ขรรชัย เกียงไกรอุดม อาจารย์ศักดา จันเดชชนะวงศ์

59797 การศึกษาค้นคว้าอิสระการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม เล่ม 1

500 บาท

59797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) เล่ม 1พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2558 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9789746459051
หน่วยที่ 1. แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าอิสระ ผู้แต่ง รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต รศ.ชุษณะ รุ่งปัจฉิม รศ.ดร.พรทิพย์ ดีสมโชค รศ.ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ รศ.ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย รศ.ดร.สมจิต โยธะคง ผศ.ดร.ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์ อ.ทวี สุรฤทธิกุล
หน่วยที่ 2. การศึกษาค้นคว้าอิสระด้านการจัดการคุณภาพน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม ผู้แต่ง รศ.ปีติ พูนไชยศรี
หน่วยที่ 3. การศึกษาค้นคว้าอิสระด้านการจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม ผู้แต่ง รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ
หน่วยที่ 4. การศึกษาค้นคว้าอิสระด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม ผู้แต่ง อ.ปีติ พูนไชยศรี ผศ.พรสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์
หน่วยที่ 5. การศึกษาค้นคว้าอิสระด้านการจัดการกากของเสียในโรงงานอุตสาหกรรม ผู้แต่ง รศ.ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย