โครงการส่งเสริมการแต่งตำรา

ภาวะผู้นำของพยาบาลในประชาคมอาเซียน

210 บาท

การจัดการฐานข้อมูลสมัยใหม่

300 บาท

วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ผู้นำยุคใหม่

ปกติ 110 บาท ลดเหลือ 55 บาท

จากการปกครองท้องถิ่นสู่ธรรมาภิบาลท้องถิ่น

255 บาท

การบริหารนวัตกรรมแนวใหม่

245 บาท

วิจัยการตลาด

270 บาท

การปกครองท้องที่ไทย อดีต ปัจจบัน และอนาตต

270 บาท

หลักการวิศวกรรมซอฟต์แวร์

250 บาท

วิตามินกับสุขภาพและภาวะการเจ็บป่วย

180 บาท

การออกแบบญาณวิทยา กระบวนทัศน์ และกรอบแนวคิดทฤษฏี

340 บาท

การฝึกอบรมเชิงระบบ

250 บาท

องค์การสมัยใหม่สู่องค์การสมรรถนะสูง

140 บาท

กระบวนทัศน์ใหม่ การบริหารทุนมนุษย์

ปกติ 280 บาท ลดเหลือ 196 บาท

นโยบายสาธารณะ การจัดการและการพัฒนา มุมมองเชิงวิเคราะห์ทางการเมือง

340 บาท

การจัดการการดำเนินงานทางอุตสาหกรรม

360 บาท

การจัดการการท่องเที่ยวเฉพาะทาง

360 บาท

บูรณาการการจัดการองค์การธุรกิจสหกรณ์

290 บาท

โครงการเลือกสรรหนังสือ

บันทึกรายวันของเซอร์จอห์นเบาริงและสนธิสัญญาเบาริง

150 บาท

เรื่องกรุงเก่า

80 บาท

คำให้การขุนหลวงหาวัด

110 บาท

จดหมายเหตุเจมส์ โลว์

80 บาท

คำให้การชาวกรุงเก่า

70 บาท

เล่าเรื่องในไตรภูมิ

105 บาท

จดหมายเหตุเสด็จหว้ากอและพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

90 บาท

จดหมายเหตุ ร.ศ.112

145 บาท

อุรังคธาตุ (ตำนานพระธาตุพนม)

80 บาท

เจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกููลกิจ คูสตาฟ โรลิน ยัคมินส์

65 บาท

พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาเล่ม 1

195 บาท

พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาเล่ม 2

175 บาท

พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาเล่ม 3

190 บาท

พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาเล่ม 4

175 บาท

อัธยาตมวิทยา

80 บาท

เล่าเรื่องในไตรภูมิ

105 บาท

โครงการผลิตตำราจากเอกสารการสอน

วิถีใหม่การบริหารยุทธศาสตร์สู่ความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน

365 บาท

พิษวิทยากับระบบการจำแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย

250 บาท

กระแสใหม่การบริหารนโยบายสาธารณะเชิงยุทธศาสตร์

310 บาท

เครื่องมือการจัดการองค์การ

350 บาท

การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการอสังหาริมทรัพย์

165 บาท