50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เล่ม 1

250 บาท

50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เล่ม 2

250 บาท

50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เล่ม 3

250 บาท

50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เล่ม 1

250 บาท

50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Integrated Basic Life Sciences)ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 978616160326 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 9786161610456 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786161610463
หน่วยที่ 1. องค์ประกอบของร่างการมนุษย์ ผู้แต่ง ผศ.อภิรดี ศรีโอภาส (ผู้ปรับปรุง) รศ.ดร.ชัยทิพย์ วนิชานนท์ (ผู้เขียนเดิม)
หน่วยที่ 2. ความรู้พื้นฐานของเซลล์ ผู้แต่ง รศ.ศริศักดิ์ สุนทรไชย (ผู้ปรับปรุง) รศ.ดร.ชุมพล ผลประมูล (ผู้เขียนเดิม)
หน่วยที่ 3. ระบบโครงกระดูกและกล้ามเนื้อ ผู้แต่ง อ.ดร.วรวิทย์ ศุภมั่งมี (ผู้ปรับปรุง) รศ.ดร.ชัยทิพย์ วนิชานนท์ (ผู้เขียนเดิม)
หน่วยที่ 4. ระบบประสาท ผู้แต่ง อ.น.พ.อนุกูล แก้วบริสุทธิ์สกุล อ.วิไลรัตน์ กันควร
หน่วยที่ 5. ระบบไหลเวียนโลหิต ผู้แต่ง อ.ดร.ธนพรรณ เสียงแจ่ม (ผู้ปรับปรุง) อ.ดร.ทศพร ยิ้มลมัย (ผู้ปรับปรุง) รศ.ดร.ชัยทิพย์ วนิชานนท์ (ผู้เขียนเดิม)

50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เล่ม 2

250 บาท

50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Integrated Basic Life Sciences)ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 978616160326 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 9786161610456 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786161610463
หน่วยที่ 6. ระบบหายใจ ผู้แต่ง ผศ.ดร.กุลธิดา ชัยธีระยานนท์ อ.ดร.ทศพร ยิ้มลมัย
หน่วยที่ 7. ระบบย่อยอาหาร ผู้แต่ง รศ.สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์ (ผู้ปรับปรุง) ผศ.อัมพาพร พรคุณธรรม (ผู้เขียนเดิม)
หน่วยที่ 8. ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ผู้แต่ง รศ.สุรเดช ประดิษฐบาทุกา
หน่วยที่ 9. ระบบสืบพันธุ์ ผู้แต่ง อ.ดร.ธนพรรณ เสียงแจ่ม (ผู้ปรับปรุง) อ.ดร.ทศพร ยิ้มลมัย (ผู้ปรับปรุง) รศ.ดร.ชัยทิพย์ วนิชานนท์ (ผู้เขียนเดิม)
หน่วยที่ 10. ระบบต่อมไร้ท่อ ผู้แต่ง อ.ดร.ปริญญาพร หนูอุไร (ผู้ปรับปรุง) รศ.ดร.ชัยทิพย์ วนิชานนท์ (ผู้เขียนเดิม)

50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เล่ม 3

250 บาท

50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Integrated Basic Life Sciences)ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 978616160326 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 9786161610456 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786161610463
หน่วยที่ 11. ระบบน้ำเหลือง ผู้แต่ง อ.ดร.ปริญญาพร หนูอุไร (ผู้ปรับปรุง) ผศ.ดร.อารยา ชูสัตยานนท์ (ผู้เขียนเดิม)
หน่วยที่ 12. ระบบภูมิคุ้มกัน ผู้แต่ง อ.ดร.ทิษฏยา เสมาเงิน (ผู้ปรับปรุง) ผศ.ดร.อารยา ชูสัตยานนท์ (ผู้เขียนเดิม)
หน่วยที่ 13. ไวรัส ผู้แต่ง ศ.ดร.สมศักดิ์ พันธุวัฒนา
หน่วยที่ 14. แบคทีเรีย รา และมีสิ่งชีวิตอื่น ผู้แต่ง รศ.ศริศักดิ์ สุนทรไชย (ผู้ปรับปรุง) ศ.ดร.พีรพรรณ ตันอารีย์ (ผู้เขียนเดิม)
หน่วยที่ 15. โปรโตซัว และหนอนพยาธิ ผู้แต่ง รศ.พรทิพย์ กีระพงษ์ (ผู้ปรับปรุง) ศ.ดร.สมศักดิ์ พันธุวัฒนา (ผู้เขียนเดิม) ศ.ดร.พีรพรรณ ตันอารีย์ (ผู้เขียนเดิม)

50103 สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ เล่ม 1

350 บาท

50103 สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Statistics and Research in Health Sciences) ปรับปรุงครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161607357 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161607487
หน่วยที่ 1. การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้แต่ง รศ.ดร.ธวัชชัย วรพงศธร (ผู้เขียนเดิม) รศ.ดร.พรทิพย์ เกยุรานนท์ (ผู้เขียนเดิม) รศ.ดร.สุรเดช ประดิษฐบาทุกา (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 2. ระบบสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.สุวาณี สุรเสียงสังข์ (ผู้เขียนเดิม) ผศ.ดร.ลี่ลี อิงศรีสว่าง (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 3. รูปแบบการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้แต่ง รศ.ดร.สุรเดช ประดิษฐบาทุกา
หน่วยที่ 4. แนวทางการเขียนโครงการและการวิจัย ผู้แต่ง รศ.สมทรง อินสว่าง รศ.สราวุธ สุธรรมาสา
หน่วยที่ 5. การชักตัวอย่าง ผู้แต่ง รศ.วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล
หน่วยที่ 6. เครื่องมือที่ใช้เพื่อการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้แต่ง ผศ.ดร.สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล (ผู้เขียนเดิม) อ.ดร.กุญชร เจือตี่ (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 7. การจัดการข้อมูลวิจัย ผู้แต่ง รศ.ดร.วงเดือน ปั้นดี

50103 สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ เล่ม 2

400 บาท

52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม เล่ม 1

350 บาท

52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161610562 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8- 15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161611101 แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท ISBN 9786161611088
หน่วยที่ 1. แนวคิดเกี่ยวกับอนามัยสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง อ.ดร.สิริวรรณ จันทรจุลกะ
หน่วยที่ 2. การจัดหาน้ำสะอาด ผู้แต่ง ผศ.ปราโมช เชี่ยวชาญ
หน่วยที่ 3. การจัดการและควบคุมมลพิษทางน้ำ ผู้แต่ง ผศ.ดร.สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ
หน่วยที่ 4. การจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ ผู้แต่ง รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ
หน่วยที่ 5. การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ผู้แต่ง รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ
หน่วยที่ 6. การจัดการมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน ผู้แต่ง รศ.สราวุธ สุธรรมาสา
หน่วยที่ 7. มลพิษทางรังสี ผู้แต่ง รศ.สราวุธ สุธรรมาสา

52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม เล่ม 2

400 บาท

52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health) ปรับปรุงครั้งที่2 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161610562 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161611101 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161611088
หน่วยที่ 8. การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ผู้แต่ง ผศ.ปราโมช เชี่ยวชาญ
หน่วยที่ 9. การจัดการขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ ผู้แต่ง รศ.ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล อ.เนตรชนก เจริญสุข
หน่วยที่ 10. การจัดการสารเคมีอันตราย ผู้แต่ง อ.เนตรชนก เจริญสุข
หน่วยที่ 11. การสุขาภิบาลอาหาร ผู้แต่ง ผศ.ดร.สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ
หน่วยที่ 12. การจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ผู้แต่ง ผศ.ดร.พรสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์ ผศ.ดร.สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ ผศ.ปราโมช เชี่ยวชาญ
หน่วยที่ 13. การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมกรณีสาธารณภัย ผู้แต่ง ผศ.ดร.พรสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์
หน่วยที่ 14. การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ผู้แต่ง อ.สิริวรรณ จันทรจุลกะ
หน่วยที่ 15. แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและระบบบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ แต่ง รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ

52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์ เล่ม 1

400บาท

52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์ (Laws Related to Public Environment Health and Forensic Medicine) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161610111 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161610289 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161610364
หน่วยที่ 1. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์ ผู้แต่ง อ.เกวลิน ต่อปัญญาชาญ
หน่วยที่ 2. รัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพและกฎหมายสาธารณสุขอื่นที่เกี่ยวข้อง ผู้แต่ง อ.ดร.เมธี จันท์จารุภรณ์
หน่วยที่ 3. พระราชบัญญัติเวชกรรมและสถานบริการสุขภาพ ผู้แต่ง อ.น.พ.ชาญวิทย์ ทระเทพ
หน่วยที่ 4. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ผู้แต่ง อ.ดร.เมธี จันท์จารุภรณ์
หน่วยที่ 5. กฎหมายคุ้มครองการสาธารณสุข ผู้แต่ง ผศ.ดร.ช่อทิพย์ บรมธนรัตน์
หน่วยที่ 6. กฎหมายเกี่ยวกับยา อาหาร เครื่องสำอาง และเครื่องมือแพทย์ ผู้แต่ง อ.อรวรรณ น้อยวัฒน์
หน่วยที่ 7. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและป้องกันโรค ผู้แต่ง ผศ.ดร.อารยา ประเสริฐชัย 
หน่วยที่ 8. กฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพสาธารณสุข ผู้แต่ง รศ.ดร.สุรชาติ ณ หนองคาย

52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์ เล่ม 2

350 บาท

52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์ (Laws Related to Public Environment Health and Forensic Medicine) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161610111 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161610289 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161610364
หน่วยที่ 9. กฎหมายเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (1) ผู้แต่ง รศ.สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์
หน่วยที่ 10. กฎหมายเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (2) ผู้แต่ง อ.กุณฑลีย์ บังคะดานรา 
หน่วยที่ 11. กฎหมายหลักด้านสิ่งแวดล้อมและกฎหมายว่าด้วยการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ผู้แต่ง รศ.สราวุธ สุธรรมาสา รศ.สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์
หน่วยที่ 12. กฎหมายสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ ผู้แต่ง รศ.สราวุธ สุธรรมาสา
หน่วยที่ 13. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิชานิติเวชศาสตร์และการพิสูจน์บุคคล ผู้แต่ง อ.จตุรนต์ บุณยธนะ
หน่วยที่ 14. การตรวจพิเศษอาชญากรรมทางเพศและอาชญากรรมต่อเด็ก ผู้แต่ง ศ.น.พ.วิโรจน์ ไวยวุฒิ ผศ.ดร.น.พ.วรวีร์ ไวยวุฒิ
หน่วยที่ 15. การเป็นพยานและการเขียนรายงานทางการแพทย์ ผู้แต่ง ผศ.น.พ.แมน อิงคตานุวัฒน์ ผศ.พ.ญ.นันทนา ศิริทรัพย์

52205 การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เล่ม 1

250 บาท

52205 การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เล่ม 2

250 บาท

52205 การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เล่ม 3

250 บาท

52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค เล่ม 1

350 บาท

52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค เล่ม 2

400 บาท

52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์กับงานสาธารณสุข เล่ม 1

350 บาท

52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข (Health Education and public Relations for Public Health Work) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161605247 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161605254 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161603830
หน่วยที่ 1. แนวคิดเกี่ยวกับสุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์ในงานสาธารณสุข ผู้แต่ง รศ.ดร.นิตยา เพ็ญศิรินภา
หน่วยที่ 2. สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ ผู้แต่ง อ.อรวรรณ น้อยวัฒน์
หน่วยที่ 3. ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพ ผู้แต่ง รศ.ดร.บุญยง เกี่ยวการค้า
หน่วยที่ 4. แนวคิดทฤษฎีการประชาสัมพันธ์ในงานสาธารณสุข ผู้แต่ง รศ.ดร.บุษบา สุธีธร
หน่วยที่ 5. กระบวนการสุขศึกษาเพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ผู้แต่ง รศ.ดร.นิตยา เพ็ญศิรินภา
หน่วยที่ 6. กระบวนการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข ผู้แต่ง รศ.วาสนา จันทร์สว่าง ผศ.อรสา ปานขาว
หน่วยที่ 7. สารและการนำเสนอสารในงานสุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข ผู้แต่ง อ.ดร.ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์

52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์กับงานสาธารณสุข เล่ม 2

400บาท

52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข (Health Education and public Relations for Public Health Work) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161605247 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161605254 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161603830
หน่วยที่ 8. เทคโนโลยีและสื่อสุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข ผู้แต่ง รศ.ศุทธินี โอบายะวาทย์
หน่วยที่ 9. การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ ผู้แต่ง อ.ดร.ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์
หน่วยที่ 10. การวางแผนสุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข ผู้แต่ง รศ.ดร.พรสุข หุ่นนิรันดร์
หน่วยที่ 11. การดำเนินงานสุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์ในงานสาธารณสุข ผู้แต่ง อ.ดร.ขวัญเมือง แก้วดำเกิง
หน่วยที่ 12. การประเมินผลสุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์ในงานสาธารณสุข ผู้แต่ง รศ.ดร.นิรัตน์ อิมามี
หน่วยที่ 13. การวิจัยสุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์ในงานสาธารณสุข ผู้แต่ง รศ.ไพบูลย์ คะเชนทรพรรค์
หน่วยที่ 14. มาตรฐานงานสุขศึกษา ผู้แต่ง ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์
หน่วยที่ 15. การดำเนินงานสุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์ในยุคโลกไร้พรมแดน ผู้แต่ง ผศ.ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ อ.ดร.มลินี สมภพเจริญ

52304 โภชนศาสตร์สาธารณสุข เล่ม 1

250 บาท

52304 โภชนศาสตร์สาธารณสุข เล่ม 2

250 บาท

52304 โภชนศาสตร์สาธารณสุข เล่ม 3

250 บาท

52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เล่ม 1

350 บาท

52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2546 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161603595 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161604127 แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท ISBN 9786161604547 
หน่วยที่ 1 งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผู้แต่ง อ.ปราโมช เชี่ยวชาญ อ.บงกช กิตติสมพันธ์
หน่วยที่ 2 กฎหมายเกี่ยวกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผู้แต่ง อ.สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์
หน่วยที่ 3 การตระหนักและการประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมการทำงาน ผู้แต่ง รศ.สราวุธ สุธรรมาสา
หน่วยที่ 4 การควบคุมสิ่งแวดล้อมการทำงาน ผู้แต่ง รศ.สราวุธ สุธรรมาสา
หน่วยที่ 5 พิษวิทยา ผู้แต่ง อ.ดร.ทวีสุข พันธุ์เพ็ง
หน่วยที่ 6 อันตรายจากสารเคมีในงานอุตสาหกรรม ผู้แต่ง อ.สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์
หน่วยที่ 7 เออร์โกโนมิกส์ ผู้แต่ง อ.ดร.สสิธร เทพตระการพร

52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เล่ม 2

400 บาท

52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2546 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161603595 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161604127 แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท ISBN 9786161604547 
หน่วยที่ 8 โรคจากการทำงาน ผู้แต่ง อ.พญ.วิลาวัณย์ จึงประเสริฐ
หน่วยที่ 9 อุบัติเหตุและการป้องกัน ผู้แต่ง อ.อภิชาติ ชำนินอก อ.สวินทร์ พงษ์เก่า
หน่วยที่ 10 ความปลอดภัยในงานก่อสร้างเครื่องจักร และไฟฟ้า ผู้แต่ง อ.วินัย ลัฐิกาวิบูลย์ อ.วิเลิศ เจติยานุวัตร
หน่วยที่ 11 การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ ผู้แต่ง รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ อ.สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์
หน่วยที่ 12 การประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผู้แต่ง รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ
หน่วยที่ 13 การบริการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผู้แต่ง ผศ.ดร.วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์
หน่วยที่ 14 การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในอุตสาหกรรม ผู้แต่ง อ.ธวัชชัย ศิริภัทราชัย
หน่วยที่ 15 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในอาชีพเกษตรกรรม ผู้แต่ง รศ.ปีติ พูนไชยศรี

52306 การทำงานชุมชนด้านสาธารณสุช เล่ม 1

350 บาท

52306 การทำงานชุมชนด้านสาธารณสุช เล่ม 2

400 บาท

52308 พัฒนาการของมนุษย์และสุขภาพ เล่ม 1

250 บาท

52308 พัฒนาการของมนุษย์และสุขภาพ เล่ม 2

250 บาท

52308 พัฒนาการของมนุษย์และสุขภาพ เล่ม 3

250 บาท

52309 การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค เล่ม 1

400 บาท

52309 การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค (Health Promotion and Disease Prevention) พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ.2560 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท (ISBN 9786165056229) เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 9786165056694) แบบฝึกปฏิบัติราคา 30บาท (ISBN 9786165056991)
หน่วยที่ 1. แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการของการส่งเสริมสุขภาพ ผู้แต่ง รศ.ดร.เยาวภา ติอัชสุวรรณ
หน่วยที่ 2. แนวคิดหลักการและกลวิธีของการป้องกันโรค ผู้แต่ง รศ.ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย
หน่วยที่ 3. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพของประชากร ผู้แต่ง ผศ.ดร.วรางคณา ผลประเสริฐ
หน่วยที่ 4. การวิจัย และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ผู้แต่ง รศ.สมโภช รติโอฬาร
หน่วยที่ 5 การเสริมพลังในการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ผู้แต่ง รศ.ดร.นิตยา เพ็ญศิรินภา
หน่วยที่ 6. การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในประชากรตามกลุ่มวัย ผู้แต่ง รศ.ดร.สุรินธร กลัมพากร
หน่วยที่ 7. การตลาดเชิงสังคมในการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ผู้แต่ง รศ.ดร.จุฬาภรณ์ โสตะ
หน่วยที่ 8. พฤติกรรมวิถีการดำเนินชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคไม่ติดต่อ ผู้แต่ง รศ.ดร.เยาวภา ติอัชสุวรรณ

52309 การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค เล่ม 2

350 บาท

52309 การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค (Health Promotion and Disease Prevention) พิมพ์ครั้งที่ 9 พ.ศ.2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท (ISBN 9786165056229) เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 9786165056694) แบบฝึกปฏิบัติราคา 30บาท (ISBN 9786165056991)
หน่วยที่ 9 การสื่อสารด้านสุขภาพและความรู้ความสามารถด้านสุขภาพ ผู้แต่ง อ.ดร.มาลี เกื้อนพกุล
หน่วยที่ 10 การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในโรงเรียน ผู้แต่ง อ.อรวรรณ น้อยวัฒน์
หน่วยที่ 11 การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน ผู้แต่ง อ.ดร.อารยา ประเสริฐชัย
หน่วยที่ 12 การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในโรงพยาบาล ผู้แต่ง ผศ.ดร.พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์
หน่วยที่ 13 การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในสถานที่ทำงานและสถานประกอบการ ผู้แต่ง อ.ดร.ช่อทิพย์ บรมธนรัตน์
หน่วยที่ 14 การวางแผนและประเมินผลโครงการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ผู้แต่ง รศ.ดร.บุญยง เกี่ยวการค้า
หน่วยที่ 15 การชี้นำ การสร้างนโยบายสาธารณะและการสร้างเครือข่ายในการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ผู้แต่ง อ.ดร.เมธี จันท์จารุภรณ์

52310 การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน เล่ม 1

250 บาท

52310 การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน (Community Based Public Health Practicum) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786161607395 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 9786161607401 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786161607494
หน่วยที่ 1. ทักษะการสร้างเสริมสุขวิทยาและการควบคุมโรค ผู้แต่ง รศ.ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย
หน่วยที่ 2. ทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในชุมชน ผู้แต่ง ผศ.ดร.ช่อทิพย์ บรมธนรัตน์
หน่วยที่ 3. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน ผู้แต่ง รศ.ดร.เยาวภา ติอัชสุวรรณ
หน่วยที่ 4. ทักษะการให้สุขศึกษาในชุมชน ผู้แต่ง รศ.ดร.เยาวภา ติอัชสุวรรณ
หน่วยที่ 5. ทักษะการฟื้นฟูสภาพในชุมชน ผู้แต่ง อ.อรวรรณ น้อยวัฒน์

52310 การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน เล่ม 2

250 บาท

52310 การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน (Community Based Public Health Practicum) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786161607395 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 9786161607401 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786161607494
หน่วยที่ 6. ทักษะการคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน ผู้แต่ง รศ.ดร.จุฬาภรณ์ โสตะ
หน่วยที่ 7. ทักษะการให้บริการแพทย์แผนไทยในชุมชน ผู้แต่ง อ.จันทนา ปราการสมุทร
หน่วยที่ 8. ทักษะการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชน ผู้แต่ง รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ อ.เนตรชนก เจริญสุข
หน่วยที่ 9. ทักษะการเสริมพลังในการดูแลสุขภาพ ผู้แต่ง รศ.ดร.นิตยา เพ็ญศิรินภา
หน่วยที่ 10. ทักษะการสำรวจชุมชนเพื่อการพัฒนาสุขภาพ ผู้แต่ง ผศ.ดร.อารยา ประเสริฐชัย

52310 การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน เล่ม 3

250 บาท

52310 การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน (Community Based Public Health Practicum) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786161607395 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 9786161607401 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786161607494
หน่วยที่ 11. ทักษะการประเมินสภาวะสุขภาพในชุมชน ผู้แต่ง รศ.ดร.บุญยง เกี่ยวการค้า
หน่วยที่ 12. ทักษะการกำหนดปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาสุขภาพของชุมชน อ.พูลศักดิ์ พุ่มวิเศษ
หน่วยที่ 13. ทักษะการวางแผนงานโครงการพัฒนาสุขภาพชุมชน ผู้แต่ง รศ.ดร.วรางคณา จันทร์คง
หน่วยที่ 14. ทักษะการติดตาม ประสานงาน และประเมินผลโครงการพัฒนาสุขภาพของชุมชน ผู้แต่ง อ.ดร.เสกสรรค์ มานวิโรจน์
หน่วยที่ 15. ทักษะการจัดการกรณีเกิดจากการระบาดของโรคและภัยพิบัติในชุมชน ผู้แต่ง รศ.ดร.สมโภช รติโอฬาร

52313 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ เล่ม 1

400 บาท

52313 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ เล่ม 2

350 บาท

52314 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ เล่ม 1

250 บาท

52314 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ เล่ม 2

250 บาท

52314 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ เล่ม 3

250 บาท

52402 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข เล่ม 1

400 บาท

52402 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข เล่ม 2

350 บาท

52406 การบริหารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ เล่ม 1

350 บาท

52406 การบริหารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ เล่ม 1

400 บาท

52407 การวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุข เล่ม 1

350 บาท

52407 การวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุข เล่ม 2

400 บาท

53202 การสาธารณสุขทั่วไป เล่ม 1

350 บาท

53202 การสาธารณสุขทั่วไป (General Public Health) พิมพ์ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789749755600 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789749755617 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท 9789746439275
หน่วยที่ 1. สุขภาพและการสาธารณสุข ผู้แต่ง รศ.ดร.เยาวภา ปิ่นทุพันธ์
หน่วยที่ 2. การพัฒนางานสาธารณสุขของประเทศไทย ผู้แต่ง รศ.คนองยุทธ กาญจนกูล
หน่วยที่ 3. สุขภาพดีถ้วนหน้าและคุณภาพชีวิต ผู้แต่ง อ.เมธี จันท์จารุภรณ์ รศ.พรทิพย์ เชิดชูพงศ์ล้ำ
หน่วยที่ 4. การส่งเสริมสุขภาพ ผู้แต่ง ผศ.ดร.บุญยง เกี่ยวการค้า อ.ดร.กิตติ ไชยลาภ
หน่วยที่ 5. การป้องกันและควบคุมโรค ผู้แต่ง อ.(นพ.)ศุภชัย ฤกษ์งาม
หน่วยที่ 6. การรักษาพยาบาลเบื้องต้น การฟื้นฟสภาพ และการประกันสุขภาพ ผู้แต่ง อ.วรางคณา ผลประเสริฐ
หน่วยที่ 7. สุขภาพครอบครัว ผู้แต่ง อ.นงนุช สุขพันธ์

53202 การสาธารณสุขทั่วไป เล่ม 2

400 บาท

53202 การสาธารณสุขทั่วไป (General Public Health) พิมพ์ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789749755600 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789749755617 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท 9789746439275
หน่วยที่ 8. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุลี ทองวิเชียร ผศ.ดร.ทัศนีย์ นนทะสร ผศ.ดร.สุนีย์ ละกำปัน รศ.ดร.พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ
หน่วยที่ 9. การทันตสาธารณสุข ผู้แต่ง ทพ.สมนึก ชาญด้วยกิจ ทพญ.ดาวเรือง แก้วขันตี ทพ.โกเมศ วิชชาวุธ ทพญ.ศรีสุดา ลีละศิธร ทพญ.สุณี ผลดีเยี่ยม
หน่วยที่ 10. โภชนาการสาธารณสุข ผู้แต่ง รศ.ดร.วศินา จันทรศิริ อ.สง่า ดามาพงษ์
หน่วยที่ 11. สุขภาพจิตชุมชน ผู้แต่ง อ.(นพ.)เทอดศักดิ์ เดชคง
หน่วยที่ 12. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผู้แต่ง อ.สุดาว เลิศสุทธิไพบูลย์
หน่วยที่ 13. การอนามัยและความปลอดภัย ผู้แต่ง อ.(นพ.)วีระ ภู่พัฒนากูล อ.ดร.พรพิมล วราทร
หน่วยที่ 14. อุบัติเหตุและสาธารณภัย ผู้แต่ง รศ.สมโภช รติโอฬาร อ.สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์
หน่วยที่ 15. สุขภาพผู้สูงอายุ ผู้แต่ง รศ.ดร.พรทิพย์ เกยุรานนท์

53203 สุขภาพกับการพัฒนา เล่ม 1

400 บาท

53203 สุขภาพกับการพัฒนา เล่ม 2

350 บาท

53304 การบริหารองค์การและทรัพยากรสาธารณสุข เล่ม 1

250 บาท

53304 การบริหารองค์การและทรัพยากรสาธารณสุข เล่ม 2

250 บาท

53304 การบริหารองค์การและทรัพยากรสาธารณสุข เล่ม 3

250 บาท

53305 การบริหารทรัพยากมนุษย์ในงานสาธารณสุข เล่ม 1

350 บาท

53305 การบริหารทรัพยากมนุษย์ในงานสาธารณสุข เล่ม 2

400 บาท

53404 การบริหารระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข เล่ม 1

350 บาท

53404 การบริหารระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข (Public Health Information Systems Management) พิมพ์ครั้งที่ 11 พ.ศ.2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 9789746457613) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 9789746457620) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 9789746452502)
หน่วยที่ 1 แนวคิดการบริหารระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข ผู้แต่ง รศ.สมโภช รติโอฬาร
หน่วยที่ 2 ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข ผู้แต่ง รศ.วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล
หน่วยที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้แต่ง อ.พรสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์ อ.สุรพล เมฆวณิชย์
หน่วยที่ 4 การวางแผนการจัดการข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข ผู้แต่ง รศ.ดร.อดิศักดิ์ สัตย์ธรรม
หน่วยที่ 5 มาตรฐานข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข ผู้แต่ง อ.เอื้องพร กลองชิต
หน่วยที่ 6 การจัดระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข ผู้แต่ง อ.นพ.ปรีดา แต้อารักษ์ อ.นพ.พินิจ ฟ้าอำนวยผล
หน่วยที่ 7 การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขและรายงานผล ผู้แต่ง อ.สุกัลยา คงสวัสดิ์

53404 การบริหารระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข เล่ม 2

400 บาท

53404 การบริหารระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข (Public Health Information Systems Management) พิมพ์ครั้งที่ 11 พ.ศ.2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 9789746457613) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 9789746457620) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 9789746452502)
หน่วยที่ 8 การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารระบบข่าวสารสาธารณสุข ผู้แต่ง อ.นพ.ณรงค์ กษิติประดิษฐ์ อ.กนกวรรณ มาป้อง
หน่วยที่ 9 การจัดการระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขเพื่อการบริหาร ผู้แต่ง อ.นพ.ณรงค์ กษิติประดิษฐ์ อ.ศิริวัลย์ ณรงค์รักษ์
หน่วยที่ 10 การจัดการระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขเพื่อการบริหารงานประกันสุขภาพ ผู้แต่ง อ.นพ.ณรงค์ กษิติประดิษฐ์
หน่วยที่ 11 การจัดการระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขเพื่องานวิชาการ ผู้แต่ง อ.วรางคณา ผลประเสริฐ
หน่วยที่ 12 การจัดการระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขเพื่องานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ผู้แต่ง อ.นพ.ทวีทอง กออนันตกูล
หน่วยที่ 13 การจัดการระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขเพื่องานรักษาพยาบาล ผู้แต่ง อ.นพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ
หน่วยที่ 14 การจัดการระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อการสนับสนุนงานรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพ ผู้แต่ง อ.นพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ
หน่วยที่ 15 แนวโน้มการบริหารระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขเพื่อการพัฒนางานสาธารณสุข รศ.ดร.นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ อ.นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์

53405 หลักเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข เล่ม 1

400 บาท

53405 หลักเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (Principles of Economics and Health Economics) พิมพ์ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9789746438612 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9789746438636 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 989746438643
หน่วยที่ 1. แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ผู้แต่ง รศ.มณิศรี พันธุลาภ อ.วรางคณา ผลประเสริฐ
หน่วยที่ 2. อุปสงค์และอุปทาน ผู้แต่ง อ.ศิริมา บุณนาค
หน่วยที่ 3. พฤติกรรมผู้บริโภค ผู้แต่ง รศ.ดร.เรณู สุขารมณ์
หน่วยที่ 4. การผลิตและต้นทุนการผลิต ผู้แต่ง รศ.ดร.ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ อ.ศิริมา บุณนาค
หน่วยที่ 5. ตลาดและตลาดสุขภาพ ผู้แต่ง รศ.ดร.ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ
หน่วยที่ 6. เศรษฐศาสตร์สวัสดิการ ผู้แต่ง รศ.ดร.ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ
หน่วยที่ 7. การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยงและข้อมูลอสมมาตร ผู้แต่ง รศ.ดร.เดชา สุรรัตน์เดชา
หน่วยที่ 8. การวัดสุขภาพและการประเมินทางเศรษฐศาสตร์ในงานสาธารณสุข ผู้แต่ง รศ.ดร.ชุติมา สุรรัตน์เดชา

53405 หลักเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข เล่ม 2

350 บาท

53405 หลักเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (Principles of Economics and Health Economics) พิมพ์ครั้งที่ 8พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9789746438612 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9789746438636 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 989746438643
หน่วยที่ 9.การประยุกต์เศรษฐศาสตร์มหภาคกับปัญหาสาธารณสุข ผู้แต่ง รศ.ดร.เรณู สุขารมณ์ รศ.ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย
หน่วยที่ 10.การคลังสุขภาพ ผู้แต่ง อ.ดร.(นพ.)วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร
หน่วยที่ 11. การประกันสุขภาพ ผู้แต่ง ผศ.ดร.(นพ.)จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์
หน่วยที่ 12. การวิเคราะห์ต้นทุน ผู้แต่ง ผศ.ดร.(นพ.)จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ อ.วลัยพร พัชรนฤมล
หน่วยที่ 13. เทคโนโลยีสุขภาพ ผู้แต่ง อ.(นพ.)ภูษิต ประคองสาย รศ.ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย
หน่วยที่ 14. การปฏิรูประบบบริการสุขภาพ ผู้แต่ง อ.(นพ.)ภูษิต ประคองสาย
หน่วยที่ 15. ประสบการณ์และผลกระทบของการปฏิรูประบบบริการ ผู้แต่ง อ.วลัยพร พัชรนฤมล

53406 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารสาธารณสุข เล่ม 1

400 บาท

53406 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารสาธารณสุข (Professional Experience in Public Health Administration) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2554 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9789746454322 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9789746454339 แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท ISBN 9789746454353
หน่วยที่ 1 คุณธรรมและจรรยาวิชาชีพของผู้บริหารสาธารณสุช ผู้แต่ง รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม
หน่วยที่ 2 การเตรียมการเป็นผู้บริหารสาธารณสุข ผู้แต่ง อ.เมธี จันท์จารุภรณ์
หน่วยที่ 3 การสร้างและพัฒนาทีมงานสุขภาพ ผู้แต่ง อ.เมธี จันท์จารุภรณ์
หน่วยที่ 4 การพัฒนาทักษะการบริหารสาธารณสุข ผู้แต่ง รศ.ดร.ทองหล่อ เดชไทย
หน่วยที่ 5 ภาวะผู้นำและมนุษยสัมพันธ์ของผู้บริหารสาธารณสุข ผู้แต่ง รศ.ดร.ทองหล่อ เดชไทย
หน่วยที่ 6 การพัฒนาบุคลิกภาพผู้บริหารสาธารณสุข ผู้แต่ง รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม
หน่วยที่ 7 การแก้ปัญหางานสาธารณสุขอย่างสร้างสรรค์ ผู้แต่ง รศ.ดร.อดิศักดิ์ สัตย์ธรรม
หน่วยที่ 8 การบริหารความขัดแย้งและการเจรจาต่อรองในการบริหารสาธารณสุข ผู้แต่ง รศ.ดร.พรทิพย์ เกยุรานนท์ ผศ.สุรเดช ประดิษฐบาทุกา

53406 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารสาธารณสุข เล่ม 2

350 บาท

53406 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารสาธารณสุข (Professional Experience in Public Health Administration) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2554 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9789746454322 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9789746454339 แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท ISBN 9789746454353
หน่วยที่ 9 การใช้กฎหมายในการบริหารสาธารณสุข ผู้แต่ง รศ.พิเศษ.ดร.นพ.สุรชาติ ณ หนองคาย
หน่วยทื่ 10 การพัฒนาหน่วยงานสาธารณสุขสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้แต่ง รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม
หน่วยที่ 11 การตัดสินใจและการบริหารเวลาในการบริหารสาธารณสุข ผู้แต่ง รศ.สมโภช รติโอฬาร
หน่วยที่ 12 การสื่อสารในการบริหารสาธารณสุข ผู้แต่ง รศ.ดร.พาณี สีตกะลิน อ.นงนุช สุขพันธ์
หน่วยที่ 13 การใช้ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข ผู้แต่ง รศ.ดร.อดิศักดิ์ สัตย์ธรรม
หน่วยที่ 14 การควบคุม กำกับ และติดตามงานสาธารณสุข ผู้แต่ง ผศ.ดร.เพียงจันทร์ เศวตศรีสกุล อ.นพ.วีระ ภู่พัฒนกุล อ.หิรัญญา ปะดุกา
หน่วยที่ 15 การบริหารการเปลี่ยนและนวัตกรรมสุขภาพ ผู้แต่ง อ.ดร.นพ.ประยงค์ เต็มชวาลา

53407 การบริหารงานสาธารณสุข เล่ม 1

400 บาท

53407 การบริหารงานสาธารณสุข (Public Health Management) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2555 (หน่วยที่ 1-8)ราคา 400 บาท ISBN 9786161600082 เล่ม (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161601126 แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30บาท ISBN 978616160100353407
หน่วยที่ 1 แนวคิดระบบสุขภาพ ผู้แต่ง อ.ดร.ช่อทิพย์ บรมธนรัตน์
หน่วยที่ 2 แนวคิดการบริหารงานสาธารณสุข ผู้แต่ง รศ.ดร.ทองหล่อ เดชไทย อ.ดร.รุ่งศิริ เข้มตระกูล
หน่วยที่ 3 หลักการวางแผนงานสาธารณสุข ผู้แต่ง อ.นพ.ขวัญชัย วิศิฐานนท์
หน่วยที่ 4 หลักการบริหารองค์การสาธารณสุข ผู้แต่ง รศ.ดร.ทองหล่อ เดชไทย อ.ดร.รุ่งศิริ เข้มตระกูล
หน่วยที่ 5 การบริหารกำลังคนด้านสุขภาพ ผู้แต่ง อ.พูลศักดิ์ พุ่มวิเศษ
หน่วยที่ 6 หลักการอำนวยการในงานสาธารณสุข ผู้แต่ง รศ.ดร.ทองหล่อ เดชไทย อ.ดร.รุ่งศิริ เข้มตระกูล
หน่วยที่ 7 หลักเศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารงานสาธารณสุข ผู้แต่ง อ.นพ.สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์
หน่วยที่ 8 การบริหารการเงินและการพัสดุในงานสาธารณสุข ผู้แต่ง อ.สิริพรรณ กล่อมจิต อ.พรรณี เทียนทอง

53407 การบริหารงานสาธารณสุข เล่ม 2

350 บาท

53407 การบริหารงานสาธารณสุข (Public Health Management) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2555 (หน่วยที่ 1-8)ราคา 400 บาท ISBN 9786161600082 เล่ม (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161601126 แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30บาท ISBN 9786161601003
หน่วยที่ 9 การบริหารระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ ผู้แต่ง อ.ดร.นพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ
หน่วยทื่ 10 การนิเทศ ติดตามกำกับ และประเมินผลงานสาธารณสุข ผู้แต่ง อ.ดร.วนัสรา เชาวน์นิยม
หน่วยที่ 11 การบริหารงานสาธารณสุขในชุมชนและท้องถิ่น ผู้แต่ง อ.ดร.เมธี จันท์จารุภรณ์
หน่วยที่ 12 การสร้างเครือข่ายในงานสาธารณสุข ผู้แต่ง อ.ดร.เมธี จันท์จารุภรณ์
หน่วยที่ 13 การบริหารคุณภาพงานสาธารณสุข ผู้แต่ง อ.ดร.นพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ
หน่วยที่ 14 การพัฒนาองค์การสาธารณสุข ผู้แต่ง อ.ดร.ช่อทิพย์ บรมธนรัตน์
หน่วยที่ 15 การบริหารงานสาธารณสุขแนวใหม่ ผู้แต่ง รศ.ดร.บุญยง เกี่ยวการค้า

53408 การวางแผนงานสาธารณสุขในชุมชน เล่ม 1

400 บาท

53408 การวางแผนงานสาธารณสุขในชุมชน (Community Health Planning) พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161602840 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161602895 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161602864
หน่วยที่ 1. แนวคิดและหลักการวางแผนงานสาธารณสุข ผู้แต่ง อ.(นพ.) ชาญวิทย์ ทระเทพ
หน่วยที่ 2. การกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการวางแผนงานสาธารณสุข ผู้แต่ง อ.ดารณี คัมภีระ
หน่วยที่ 3. การจัดทำแผนงานสาธารณสุข ผู้แต่ง รศ.ดร.พาณี สีตกะลิน
หน่วยที่ 4. ปัจจัยที่สำคัญในการวางแผนงานสาธารณสุข ผู้แต่ง รศ.ดร.พาณี สีตกะลิน
หน่วยที่ 5. องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและการประสานนโยบายและแผนพัฒนาสาธารณสุข ผู้แต่ง อ.งามจิตร จันทรสาธิต
หน่วยที่ 6. การดำเนินงานตามแผนงานสาธารณสุข ผู้แต่ง อ.ดร.อารยา ประเสริฐชัย อ.อรวรรณ น้อยวัฒน์
หน่วยที่ 7. การนิเทศงาน การติดตามกำกับ และการควบคุมงานสาธารณสุข ผู้แต่ง อ.ดร.ช่อทิพย์ บรมธนรัตน์
หน่วยที 8. การประเมินผลแผนงาน/โครงการทางสาธารณสุข ผู้แต่ง อ.ดร.อารยา ประเสริฐชัย

53408 การวางแผนงานสาธารณสุขในชุมชน เล่ม 2

350 บาท

53408 การวางแผนงานสาธารณสุขในชุมชน (Community Health Planning) พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161602840 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161602895 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161602864
หน่วยที่ 9. การจัดทำโครงการสาธารณสุขในชุมชน ผู้แต่ง อ.อรวรรณ น้อยวัฒน์
หน่วยที่ 10. การวางแผนสาธารณสุขชุมชนในกลุ่มบริการพิเศษ ผู้แต่ง อ.(นพ.)พรเพชร ปัญจปิยะกุล
หน่วยที่ 11. การวางแผนสาธารณสุขชุมชนในภาวะวิกฤต ผู้แต่ง อ.(นพ.)โอภาส การย์กวินพงศ์ 
หน่วยที่ 12. การจัดทำแผนพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขในส่วนกลาง ผู้แต่ง อ.ดร.อริยะ บุญงามชัยรัจน์
หน่วยที่ 13. การวางแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขในระดับจังหวัด ผู้แต่ง อ.ดร.ช่อทิพย์ บรมธนรัตน์
หน่วยที่ 14. การวางแผนงานสาธารณสุขในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แต่ง อ.ดร.เมธี จันท์จารุภรณ์
หน่วยที่ 15. การวางแผนงานสาธารณสุขโดยชุมชน ผู้แต่ง อ.ดร.เมธี จันท์จารุภรณ์

54101 วิศวกรรมพื้นฐานสำหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เล่ม 1

250 บาท

54101 วิศวกรรมพื้นฐานสำหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Basic Engineering for Occupational Health and Safety) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ.2554 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9789749758953 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250บาท ISBN 9789749803141 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15)ราคา 250บาท ISBN 9789749803240 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789749803295
หน่วยที่ 1 พื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผู้แต่ง ผศ.ปราโมช เชี่ยวชาญ
หน่วยที่ 2 แบบพื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา ผู้แต่ง อ.ดร.ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี
หน่วยที่ 3 วิศวกรรมโครงสร้างงานอาคาร ผู้แต่ง รศ.ดร.ธเรศ ศรีสถิตย์
หน่วยที่ 4 วัสดุและความแข็งแรงของวัสดุ ผู้แต่ง รศ.ชาญ ถนัดงาน อ.แสนสด พานิช
หน่วยที่ 5 อนุภาคในบรรยากาศ ผู้แต่ง รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ

54101 วิศวกรรมพื้นฐานสำหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เล่ม 2

250 บาท

54101 วิศวกรรมพื้นฐานสำหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Basic Engineering for Occupational Health and Safety) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ.2554 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9789749758953 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250บาท ISBN 9789749803141 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15)ราคา 250บาท ISBN 9789749803240 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789749803295
หน่วยที่ 6 อุณหพลศาสตร์และการถ่ายเทความร้อน ผู้แต่ง รศ.ดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ
หน่วยที่ 7 กลศาสตร์ของไหล ผู้แต่ง รศ.ดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ
หน่วยที่ 8 ระบบท่อ ปั๊ม เครื่องอัดอากาศและเครื่องระบายอากาศ ผู้แต่ง อ.เมธินพัฐ บวรธรรมรัตน์
หน่วยที่ 9 แบบพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกลและไฟฟ้า ผู้แต่ง ผศ.ดร.พิชัย กฤชไมตรี ผศ.ดร.ปฐมทัศน์ จิระเดชะ
หน่วยที่ 10 ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า ผู้แต่ง อ.เมธินพัฐ บวรธรรมรัตน์

54101 วิศวกรรมพื้นฐานสำหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เล่ม 3

250 บาท

54101 วิศวกรรมพื้นฐานสำหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Basic Engineering for Occupational Health and Safety) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ.2554 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9789749758953 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250บาท ISBN 9789749803141 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15)ราคา 250บาท ISBN 9789749803240 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789749803295
หน่วยที่ 11 ระบบควบคุมทางวิศวกรรม ผู้แต่ง รศ.ดร.วิทยา อยู่สุข
หน่วยที่ 12 หน่วยผลิตและกระบวนการผลิตทางวิศวกรรมเคมี ผู้แต่ง รศ.ดร.วิทยา อยู่สุข
หน่วยที่ 13 พื้นฐานวิศวกรรมอุตสาหการ ผู้แต่ง ผศ.สมชาย พรชัยวิวัฒน์
หน่วยที่ 14 อันตรายจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม ผู้แต่ง รศ.ปีติ พูนไชยศรีอ.เมธินพัฐ บวรธรรมรัตน์
หน่วยที่ 15 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม ผู้แต่ง ผศ.สมชาย พรชัยวิวัฒน์ อ.อริยาพร สุรนาทยุทธ์รัตน์

54102 การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เล่ม 1

250 บาท

54102 การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety Management) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2550 พิมพ์ครั้งที่ 11 พ.ศ.2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789749758922 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789747040616 แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30บาท ISBN 9789749803363
หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปในการบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผู้แต่ง รศ.สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์
หน่วยที่ 2 การสอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุ ผู้แต่ง อ.อภิรดี ศรีโอภาส
หน่วยที่ 3 การบริหารเพื่อควบคุมความสูญเสีย ผู้แต่ง อ.สวินทร์ พงษ์เก่า
หน่วยที่ 4 ความปลอดภัยเชิงระบบ ผู้แต่ง รศ.สราวุธ สุธรรมาสา
หน่วยที่ 5 การจัดการความเสี่ยง ผู้แต่ง รศ.สราวุธ สุธรรมาสา
หน่วยที่ 6 การบริหารจัดการอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและอุปกรณ์ฉุกเฉิน ผู้แต่ง อ.ธวัชชัย ชินวิเศษวงศ์
หน่วยที่ 7 พฤติกรรมมนุษย์และพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน ผู้แต่ง รศ.ปีติ พูนไชยศรี

54102 การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เล่ม 2

400 บาท

54102 การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety Management) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2550 พิมพ์ครั้งที่ 10 พ.ศ.2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789749758922 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789747040616 แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30บาท ISBN 9789749803363
หน่วยที่ 8 การสื่อสารเพื่อความปลอดภัย ผู้แต่ง ผศ.ปราโมช เชี่ยวชาญ
หน่วยที่ 9 เทคนิคการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน ผู้แต่ง รศ.ปีติ พูนไชยศรี
หน่วยที่ 10 เทคนิคเฉพาะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผู้แต่ง อ.อภิรดี ศรีโอภาส
หน่วยที่ 11 การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต ผู้แต่ง รศ.สราวุธ สุธรรมาสา
หน่วยที่ 12 ระบบสารสนเทศด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผู้แต่ง รศ.สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์
หน่วยที่ 13 องค์กรด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผู้แต่ง รศ.ดร.วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์
หน่วยที่ 14 ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผู้แต่ง อ.อาดิษ เย็นประสิทธิ์ อ.จุฑาพนิต บุญดีกุล
หน่วยที่ 15 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม ผู้แต่ง อ.อาดิษ เย็นประสิทธิ์

54106 พิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์ เล่ม 1

250 บาท

54106 พิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์ (Toxicology and Occupational Medicine) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2551  พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ.2561 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9789749803578 เล่ม 2  (หน่วยที่ 6-10)ราคา 250 บาท ISBN 9789749803806 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9789749803912 แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท ISBN 9789740560586
หน่วยที่ 1 หลักการทางพิษวิทยา ผู้แต่ง รศ.ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย
หน่วยที่ 2 หลักการเบื้องต้นของกลไกการเกิดพิษ ผู้แต่ง รศ.ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย
หน่วยที่ 3 สารพิษกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผู้แต่ง อ.ดร.นวลตา ม่วงน้อยเจริญ อ.ดร.นลินี ศรีพวง
หน่วยที่ 4 การประเมินสารพิษในร่างกายและดัชนีสารพิษทางชีวภาพ ผู้แต่ง รศ.ปีติ พูนไชยศรี
หน่วยที่ 5 การตรวจสอบสารพิษทางห้องปฏิบัติการ ผู้แต่ง อ.ดร.นวลตา ม่วงน้อยเจริญ

54106 พิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์ เล่ม 2

250 บาท

54106 พิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์ (Toxicology and Occupational Medicine) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2551 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ.2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9789749803578 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10)ราคา 250 บาท ISBN 9789749803806 เล่ม (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9789749803912 แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท ISBN 9789740560586
หน่วยที่ 6 การประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพจากสารเคมี ผู้แต่ง รศ.สราวุธ สุธรรมาสา
หน่วยที่ 7 หลักการทางอาชีวเวชศาสตร์ ผู้แต่ง อ.นพ.ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล
หน่วยที่ 8 โรคจากการประกอบอาชีพที่เกิดจากสิ่งคุกคามทางเคมี ผู้แต่ง อ.นพ.อดุลย์ บัณฑุกุล ผศ.นพ.สัมมน โฉมฉาย
หน่วยที่ 9 โรคจากการประกอบอาชีพที่เกิดจากสิ่งคุกคามทางกายภาพ ผู้แต่ง ผศ.ดร.นพ.วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี
หน่วยที่ 10 โรคจากการประกอบอาชีพที่เกิดจากสิ่งคุกคามทางชีวภาพ ผู้แต่ง อ.ดร.ทวีสุข พันธุ์เพ็ง

54106 พิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์ เล่ม 3

250 บาท

54106 พิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์ (Toxicology and Occupational Medicine) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2551 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ.2561 เล่ม 1  (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9789749803578 เล่ม 2  (หน่วยที่ 6-10)ราคา 250 บาท ISBN 9789749803806 เล่ม (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9789749803912 แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท ISBN 9789740560586
หน่วยที่ 11 โรคจากการประกอบอาชีพ: โรคปอด โรคผิวหนัง โรคมะเร็ง ผู้แต่ง อ.นพ.อดุลย์ บัณฑุกุล
หน่วยที่ 12 โรคจากการประกอบอาชีพที่เกิดจากปัญหาทางการยศาสตร์และจิตวิทยาสังคม ผู้แต่ง รศ.สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์
หน่วยที่ 13 การเฝ้าระวังสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพ ผู้แต่ง อ.ดร.นพ.สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์ อ.วันเพ็ญ พัชรตระกูล
หน่วยที่ 14 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ ผู้แต่ง อ.อภิรดี ศรีโอภาส
หน่วยที่ 15 การดำเนินงานอาชีวเวชกรรมในสถานประกอบการ ผู้แต่ง อ.ดร.นพ.สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์ อ.นพ.อดุลย์ บัณฑุกุล อ.นพ.ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล

54109 การยศาสตร์ เล่ม 1

250 บาท

54109 การยศาสตร์ (Ergonomics) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2551 พิมพ์ครั้งที่ 9 พ.ศ.2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท (ISBN 9789741629688) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท (ISBN 9789746137454) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท (ISBN 9789745184503) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 9789746033848)
หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการยศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ปีติ พูนไชยศรี
หน่วยที่ 2 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ผู้แต่ง รศ.ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย
หน่วยที่ 3 การควบคุมการทำงานของร่างกาย ผู้แต่ง รศ.ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย
หน่วยที่ 4 สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เกี่ยวข้องกับการยศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.สราวุธ สุธรรมาสา
หน่วยที่ 5 การตรวจสอบสารพิษทางห้องปฏิบัติการ ผู้แต่ง อ.ดร.นวลตา ม่วงน้อยเจริญ

54109 การยศาสตร์ เล่ม 2

250 บาท

54109 การยศาสตร์ (Ergonomics) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2551 พิมพ์ครั้งที่ 8 พ.ศ.2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท (ISBN 9789741629688) เล่ม 2  (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท (ISBN 9789746137454) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท (ISBN 9789745184503) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 9789746033848)
หน่วยที่ 6 การวัดสัดส่วนร่างกายและการประยุกต์สัดส่วนร่างกายในงานการยศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์
หน่วยที่ 7 ชีวกลศาสตร์ในการทำงาน ผู้แต่ง ผศ.นริศ เจริญพร
หน่วยที่ 8 อุปกรณ์ควบคุมด้วยมือและสื่อแสดงข้อมูล ผู้แต่ง รศ.ดร.สืบศักดิ์ นันทวานิช
หน่วยที่ 9 การวิเคราะห์การปฏิบัติงานและการศึกษาเวลาในการทำงาน ผู้แต่ง รศ.ดร.สมโรตม์ โกมลวนิช
หน่วยที่ 10 การออกแบบและเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้มือจับ ผู้แต่ง ผศ.นริศ เจริญพร

54109 การยศาสตร์ เล่ม 3

250 บาท

54109 การยศาสตร์ (Ergonomics) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2551 พิมพ์ครั้งที่ 8 พ.ศ.2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท (ISBN 9789741629688) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท (ISBN 9789746137454) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท (ISBN 9789745184503) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 9789746033848)
หน่วยที่ 11 การออบแบบงานและสถานีงาน ผู้แต่ง ผศ.น.ท.สุทธิ์ ศรีบูรพา
หน่วยที่ 12 ผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหาการยศาสตร์ ผู้แต่ง อ.ดร.สสิธร เทพตระการพร
หน่วยที่ 13 การบ่งชี้และวิเคราะห์งานด้านการยศาสตร์เพื่อปรับปรุงสภาพการทำงาน ผู้แต่ง อ.สุดธิดา กรุงไกรวงศ์
หน่วยที่ 14 การประยุกต์การยศาสตร์ในสำนักงานและโรงพยาบาล ผู้แต่ง อ.ดร.สสิธร เทพตระการพร
หน่วยที่ 15 การจัดโปรแกรมด้านการยศาสตร์ในองค์กร ผู้แต่ง อ.อภิรดี ศรีโอภาส

54111 ประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เล่ม 1

350 บาท

54111 ประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Professional Experience in Occupational Health and Safety) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552 พิมพ์ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165050913 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165051446 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165051392
หน่วยที่ 8. การศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและการวิจัยเพื่อพัฒนางานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผู้แต่ง รศ.สราวุธ สุธรรมาสา
หน่วยที่ 9. การจัดทำกฎระเบียบด้านความปลอดภัย ผู้แต่ง อ.ยุวดี จอมพิทักษ์ (สิมะโรจน์)
หน่วยที่ 10. การใช้ภาษาในการทำงาน เทคนิคและรูปแบบการประชุมและการนำเสนอ ผู้แต่ง อ.ยุวดี จอมพิทักษ์ (สิมะโรจน์)
หน่วยที่ 11. สุขภาพและบุคลิกภาพของนักชีวอนามัยและความปลอดภัย ผู้แต่ง รศ.ปีติ พูนไชยศรี
หน่วยที่ 12. การสร้างภาวะผู้นำในการทำงาน ผู้แต่ง รศ.ดร.วิทยา อยู่สุข
หน่วยที่ 13. แผนงานและโครงการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผู้แต่ง รศ.สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์
หน่วยที่ 14. การนิเทศงาน การควบคุมกำกับงานและการประเมินผลงาน ผู้แต่ง รศ.สมศักดิ์ บุตราช 
หน่วยที่ 15. การพัฒนาบุคลากรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ ผู้แต่ง รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ อ.ยุวดี จอมพิทักษ์ (สิมะโรจน์)

54111 ประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เล่ม 2

400 บาท

54111 ประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Professional Experience in Occupational Health and Safety) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552 พิมพ์ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165050913 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165051446 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165051392
หน่วยที่ 8. การศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและการวิจัยเพื่อพัฒนางานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผู้แต่ง รศ.สราวุธ สุธรรมาสา
หน่วยที่ 9. การจัดทำกฎระเบียบด้านความปลอดภัย ผู้แต่ง อ.ยุวดี จอมพิทักษ์ (สิมะโรจน์)
หน่วยที่ 10. การใช้ภาษาในการทำงาน เทคนิคและรูปแบบการประชุมและการนำเสนอ ผู้แต่ง อ.ยุวดี จอมพิทักษ์ (สิมะโรจน์)
หน่วยที่ 11. สุขภาพและบุคลิกภาพของนักชีวอนามัยและความปลอดภัย ผู้แต่ง รศ.ปีติ พูนไชยศรี
หน่วยที่ 12. การสร้างภาวะผู้นำในการทำงาน ผู้แต่ง รศ.ดร.วิทยา อยู่สุข
หน่วยที่ 13. แผนงานและโครงการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผู้แต่ง รศ.สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์
หน่วยที่ 14. การนิเทศงาน การควบคุมกำกับงานและการประเมินผลงาน ผู้แต่ง รศ.สมศักดิ์ บุตราช 
หน่วยที่ 15. การพัฒนาบุคลากรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ ผู้แต่ง รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ อ.ยุวดี จอมพิทักษ์ (สิมะโรจน์)

54112 ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เล่ม 1

400 บาท

54112 ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Health System and Epidemiology for Occupational Health and Safety) พิมพ์ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท (ISBN 9786165051927)เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 9786165051934) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 9789740560616)
หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบสุขภาพ ผู้แต่ง อ.นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์
หน่วยที่ 2 ระบบประกันสุขภาพ ผู้แต่ง รศ.นพ.สุนทร ศุภพงษ์
หน่วยที่ 3 ระบบบริการสุขภาพและการประกันคุณภาพ ผู้แต่ง อ.นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์
หน่วยที่ 4 ระบบการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและการควบคุมโรค และการฟื้นฟูสภาพ ผู้แต่ง อ.นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์
หน่วยที่ 5 ระบบสุขภาพกับงานอาชีวอนามัย ผู้แต่ง อ.นพ.อดุลย์ บัณฑุกุล
หน่วยที่ 6 พฤติกรรมศาสตร์ สุขศึกษา การประชาสัมพันธ์ในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผู้แต่ง รศ.ปีติ พูนไชยศรี
หน่วยที่ 7 การจัดสวัสดิการเพื่อสุขภาพในสถานประกอบกิจการ ผู้แต่ง รศ.สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์
หน่วยที่ 8 การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ ผู้แต่ง ผศ.ปราโมช เชี่ยวชาญ

54112 ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เล่ม 2

350 บาท

54112 ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Health System and Epidemiology for Occupational Health and Safety) พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท (ISBN 9786165051927)เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 9786165051934) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 9789740560616)
หน่วยที่ 9 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาการระบาด ผู้แต่ง รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ
หน่วยที่ 10 การเฝ้าระวังและการสอบสวนปัญหาสุขภาพในสถานประกอบการ ผู้แต่ง อ.แสงโฉม เกิดคล้าย
หน่วยที่ 11 การศึกษาทางวิทยาการระบาดในงานอาชีวอนามัย ผู้แต่ง รศ.สราวุธ สุธรรมาสา
หน่วยที่ 12 การประยุกต์วิทยาการระบาดในการวางแผนและประเมินผล ผู้แต่ง อ.ดร.อัญชลี ศิริพิทยาคุณกิจ
หน่วยที่ 13 การประยุกต์วิทยาการระบาดในการปัองกันและควบคุมโรคติดต่อ ผู้แต่ง อ.ดร.อัญชลี ศิริพิทยาคุณกิจ
หน่วยที่ 14 การประยุกต์วิทยาการระบาดในการควบคุมโรคไม่ติดต่อ ผู้แต่ง รศ.ดร.นพ.วิชัย เอกพลากร รศ.นพ.สุนทร ศุภพงษ์
หน่วยที่ 15 การประยุกต์วิทยาระบาดในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผู้แต่ง อ.ดร.นพ.วิโรจน์ เอียมจรัสรังษี

54113 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม:การประเมิน เล่ม 1

250 บาท

54113 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน (Industrial Hygiene: Evaluation) พิมพ์ครั้งที่ 9 พ.ศ.2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250บาท (ISBN 9789741681693) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250บาท (ISBN 9789743074882) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท (ISBN 9789743688423) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 9789743784163)
หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ผู้แต่ง รศ.ปีติ พูนไชยศรี
หน่วยที่ 2 หลักการประเมินทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ผู้แต่ง อ.ดร.สร้อยสุดา เกสรทอง
หน่วยที่ 3 ขีดจำกัดการสัมผัสสารในสิ่งแวดล้อมการทำงาน ผู้แต่ง รศ.ดร.พรพิมล กองทิพย์
หน่วยที่ 4 การตรวจวัดและประเมินการสัมผัสเสียง ผู้แต่ง ผศ.ปราโมช เชี่ยวชาญ
หน่วยที่ 5 การประเมินความเสี่ยงสำหรับผู้ปฏิบัติงานและสถานปฏิบัติการที่ใช้วัสดุกัมมันตรังสี ผู้แต่ง อ.สมบุญ จิรชาญชัย อ.กิตติพงษ์ สายหยุด

54113 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม:การประเมิน เล่ม 2

250 บาท

54113 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน (Industrial Hygiene: Evaluation) พิมพ์ครั้งที่ 8 พ.ศ.2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250บาท (ISBN 9789741681693) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250บาท (ISBN 9789743074882) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท (ISBN 9789743688423) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 9789743784163)
หน่วยที่ 6 การตรวจวัดและประเมินสภาพความร้อนและความเย็น ผู้แต่ง รศ.สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์
หน่วยที่ 7 การตรวจวัดและประเมินความสั่นสะเทือน แสงสว่าง และความดันบรรยากาศ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ประมุข โอศิริ
หน่วยที่ 8 การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างสารเคมี ผู้แต่ง รศ.สราวุธ สุธรรมาสา
หน่วยที่ 9 การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์มลพิษทางอากาศที่เป็นอนุภาค ผู้แต่ง อ.สุวัชร์ บัวแย้ม
หน่วยที่ 10 การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์มลพิษทางอากาศที่เป็นอนุภาคอื่น ๆ ผู้แต่ง รศ.ดร.วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์ ผศ.ดร.เพ็ญศรี วัจฉละญาณ

54113 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม:การประเมิน เล่ม 3

250 บาท

54113 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน (Industrial Hygiene: Evaluation) พิมพ์ครั้งที่ 8 พ.ศ.2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250บาท (ISBN 9789741681693) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250บาท (ISBN 9789743074882) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท (ISBN 9789743688423) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 9789743784163)
หน่วยที่ 11 การเก็บตัวอย่างและการประเมินมลพิษทางอากาศที่เป็นก๊าซและไอระเหย ผู้แต่ง อ.อภิรดี ศรีโอภาส
หน่วยที่ 12 การประเมินสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ ผู้แต่ง รศ.ดร.วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์
หน่วยที่ 13 เครื่องมืออ่านค่าโดยตรง ผู้แต่ง อ.สุมิตรา ตันติดิลกกุล
หน่วยที่ 14 เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ผู้แต่ง รศ.ดร.พรพิมล กองทิพย์
หน่วยที่ 15 คุณภาพอากาศภายในอาคาร ผู้แต่ง รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ

54114 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม:การควบคุม เล่ม 1

350 บาท

54114 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การควบคุม (Industrial Hygiene: Control) พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ.2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 9786115050703) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 9786115050710) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 9786115050901)
หน่วยที่ 1 หลักการควบคุมด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ผู้แต่ง อ.ยุวดี สิมะโรจน์
หน่วยที่ 2 การระบายอากาศแบบทั่วไป ผู้แต่ง รศ.ดร.สุทิน อยู่สุข รศ.ดร.วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์ อ.ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล อ.ดร.ทวีสุข พันธุ์เพ็ง
หน่วยที่ 3 การระบายอากาศเฉพาะที่ ผู้แต่ง รศ.ดร.วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์
หน่วยที่ 4 การออกแบบระบบระบายอากาศเฉพาะที่ ผู้แต่ง รศ.ดร.วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์
หน่วยที่ 5 อุปกรณ์ควบคุมมลพิษอากาศชนิดอนุภาค ผู้แต่ง ผศ.ปราโมช เชี่ยวชาญ
หน่วยที่ 6 อุปกรณ์ควบคุมมลพิษชนิดก๊าซและไอ ผู้แต่ง รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ
หน่วยที่ 7 การควบคุมสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ ผู้แต่ง อ.ทรงยศ ภารดี

54114 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม:การควบคุม เล่ม 2

400 บาท

54114 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การควบคุม (Industrial Hygiene: Control) พิมพ์ครั้งที่ 8 พ.ศ.2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 9786115050703) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 9786115050710) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 9786115050901)
หน่วยที่ 8 ห้องน้ำสะอาด ผู้แต่ง อ.สุวัชร์ บัวแย้ม
หน่วยที่ 9 อุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจ ผู้แต่ง ผศ.สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ
หน่วยที่ 10 การควบคุมเสียง ผู้แต่ง รศ.สราวุธ สุธรรมาสา
หน่วยที่ 11 โครงการอนุรักษ์การได้ยิน ผู้แต่ง อ.อภิรดี ศรีโอภาส
หน่วยที่ 12 ผู้การป้องกันและควบคุมการรั่วไหลของสารอันตรายในโรงงานอุตสาหกรรม แต่ง อ.สุวัชร์ บัวแย้ม
หน่วยที่ 13 การออกแบบระบบแสงสว่าง ผู้แต่ง รศ.ดร.ปรีชา ลอเสรีวานิช
หน่วยที่ 14 การจัดการอันตรายจากรังสี ผู้แต่ง รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ
หน่วยที่ 15 การควบคุมและป้องกันอันตรายจากความร้อนและความเย็น ผู้แต่ง รศ.สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์

54115 กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เล่ม 1

250 บาท

54115 กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety Law and Standards) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 978616609078 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 9786161609276 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786161609375 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161609566
หน่วยที่ 1. ความรู้ทางกฎหมายทั่วไปสำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ผู้แต่ง ผศ.สิริพันธ์ พลรบ (ผู้เขียนเดิม)
หน่วยที่ 2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานสำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ผู้แต่ง รศ.ชนินาฏ ลีดส์
หน่วยที่ 3. กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ผู้แต่ง รศ.ดร.กิติพงศ์ หังสพฤกษ์ (ผู้เขียนเดิม)
หน่วยที่ 4. กฎหมายแรงงานด้านสิ่งแวดล้อมการทำงาน ผู้แต่ง รศ.สราวุธ สุธรรมาสา
หน่วยที่ 5. กฎหมายแรงงานด้านเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน้ำ และไฟฟ้า ผู้แต่ง ผศ.อภิรดี ศรีโอภาส (ผู้ปรับปรุง) อ.อำนวย ภู่ระหงษ์ (ผู้เขียนเดิม))

54115 กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เล่ม 2

250 บาท

54115 กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety Law and Standards) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 978616609078 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 9786161609276 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786161609375 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161609566
หน่วยที่ 6. กฎหมายแรงงานด้านความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ การป้องกันและระงับอัคคีภัย และการกำหนดอัตราน้ำหนักที่ให้ลูกจ้างทำงานได้ ผู้แต่ง รศ.สราวุธ สุธรรมาสา (ผู้ปรับปรุง) อ.อำนวย ภู่ระหงษ์ (ผู้เขียนเดิม)
หน่วยที่ 7. กฎหมายแรงงานว่าด้วยความปลอดภัยเกี่ยวกับการก่อสร้าง ผู้แต่ง ผศ.ปราโมช เชี่ยวชาญ
หน่วยที่ 8. พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานพระราชบัญญัติเงินทดแทนและพระราชบัญญัติประกันสังคม ผู้แต่ง รศ.ชนินาฏ ลีดส์ (ผู้เขียนเดิมและผู้ปรับปรุง) รศ.สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์ (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 9. กฎหมายโรงงานว่าด้วยความปลอดภัยและสุขอนามัย ผู้แต่ง อ.กุณฑลีย์ บังคะดานรา (ผู้ปรับปรุง) อ.สุพร สาครอรุณ (ผู้เขียนเดิม)
หน่วยที่ 10. กฎหมายโรงงานว่าด้วยการจัดการมลพิษอุตสาหกรรม ผู้แต่ง ผศ.ปราโมช เชี่ยวชาญ

54115 กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เล่ม 3

250 บาท

54115 กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety Law and Standards) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 978616609078 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 9786161609276 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786161609375 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161609566
หน่วยที่ 11. กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมวัตถุอันตราย ก๊าซ และน้ำมันเชื้อเพลิง ผู้แต่ง รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ (ผู้เขียนเดิม) รศ.ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย (ผู้ปรับปรุง) อ.กุณฑลีย์ บังคะดานรา (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 12. กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และควบคุมอาคาร ผู้แต่ง ผศ.ดร.สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ
หน่วยที่ 13. องค์การมาตรฐานระหว่างประเทศและสหภาพยุโรป ผู้แต่ง ผศ.ดร.ลาวัลย์ ถนัดศิลปกุล อ.ดร.อำพันธ์ ชมภูพงศ์
หน่วยที่ 14. องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.สุทธิดา กรุงไกรวงศ์
หน่วยที่ 15. กฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศสหราชอาณาจักร ผู้แต่ง รศ.ดร.ประมุข โอศิริ (ผู้เขียนเดิม) รศ.สราวุธ สุธรรมาสา (ผู้ปรับปรุง) อ.กุณฑลีย์ บังคะดานรา (ผู้ปรับปรุง)

54116 เทคโนโลยีความปลอดภัย เล่ม 1

350 บาท

54116 เทคโนโลยีความปลอดภัย (Safety Technology) พิมพ์ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786115050192 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786115050864 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786115050604
หน่วยที่ 1. การวางผังโรงงานเพื่อความปลอดภัย ผู้แต่ง ผศ.ประจวบ กล่อมจิตร
หน่วยที่ 2. ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร ผู้แต่ง อ.วิโชติ บุญเปลี่ยน
หน่วยที่ 3. ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือและเครื่องมือกล ผู้แต่ง รศ.วิชัย พฤกษ์ธาราธิกูล
หน่วยที่ 4. ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า ผู้แต่ง อ.บุญถิ่น เอมย่านยาว
หน่วยที่ 5. การบำรุงรักษาเพื่อความปลอดภัย ผู้แต่ง อ.เฉลิมพร วงศ์อัมไชย
หน่วยที่ 6. ความปลอดภัยในการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย ผู้แต่ง รศ.สราวุธ สุธรรมาสา
หน่วยที่ 7. ความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าอันตราย ผู้แต่ง อ.พงศ์นรินทร์ เพชรชู

54116 เทคโนโลยีความปลอดภัย เล่ม 2

400 บาท

54116 เทคโนโลยีความปลอดภัย (Safety Technology) พิมพ์ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786115050192 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786115050864 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786115050604
หน่วยที่ 8. การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ผู้แต่ง อ.สวินท์ พงษ์เก่า อ.จรรยา จิตราพิเนตร อ.จรูญลักษณ์ รัตนมงคลศักดิ์
หน่วยที่ 9. ความปลอดภัยในการทำงานกับหม้อน้ำ ภาชนะรับแรงดัน และภาชนะบรรจุก๊าซ ผู้แต่ง รศ.วิชัย พฤกษ์ธาราธิกูล
หน่วยที่ 10. ความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง ผู้แต่ง อ.วินัย ลัฐิกาวิลูย์
หน่วยที่ 11. ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ ผู้แต่ง รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์
หน่วยที่ 12. การควบคุมป้องกันอัคคีภัยและการระเบิดในงานอุตสาหกรรม ผู้แต่ง รศ.ดร.วิทยา อยู่สุข
หน่วยที่ 13. การวางแผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน ผู้แต่ง อ.สัจจา สายโรจน์พันธ์
หน่วยที่ 14. ความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายและจัดเก็บวัสดุ ผู้แต่ง ผศ.ปราโมช เชี่ยวชาญ
หน่วยที่ 15. ความปลอดภัยในการทำงานเฉพาะกิจ ผู้แต่ง อ.อภิรดี ศรีโอภาส

54117 คณิตศาสตร์พื้นฐาน เล่ม 1

250 บาท

54117 คณิตศาสตร์พื้นฐาน (Basic Mathematics) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786161605131 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 9786161605360 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN9786161605971 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161606213
หน่วยที่ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเซตและตรรกศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.อุษาวดี จันทรสนธิ
หน่วยที่ 2. ระบบจำนวน ผู้แต่ง รศ.ดร.สาคร บุญดาว ผศ.ปราโมช เชี่ยวชาญ
หน่วยที่ 3. เส้นตรง ผู้แต่ง รศ.ดร.นวรัตน์ อนันต์ชื่น ผศ.ปราโมช เชี่ยวชาญ
หน่วยที่ 4. ความสัมพันธ์ ผู้แต่ง รศ.อุษาวดี จันทรสนธิ รศ.ดร.ปรีชา เนาว์เย็นผล
หน่วยที่ 5. ฟังก์ชัน ผู้แต่ง รศ.ดร.สาคร บุญดาว

54117 คณิตศาสตร์พื้นฐาน เล่ม 2

250 บาท

54117 คณิตศาสตร์พื้นฐาน (Basic Mathematics) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786161605131 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 9786161605360 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN9786161605971 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161606213
หน่วยที่ 6. ชนิดของฟังก์ชัน ผู้แต่ง ผศ.ดร.อารยา แจ่มจันทร์ รศ.ดร.ปรีชา เนาว์เย็นผล
หน่วยที่ 7. ภาคตัดกรวยและฟังก์ชันตรีโกณมิติ ผู้แต่ง รศ.อุษาวดี จันทรสนธิ รศ.ดร.ปรีชา เนาว์เย็นผล
หน่วยที่ 8. วิธีเรียงสับเปลี่ยน วิธีจัดหมู่ และปริภูมิตัวอย่าง ผู้แต่ง รศ.ดร.ปรีชา เนาว์เย็นผล รศ.ดร.สุจิตรา หังสพฤกษ์
หน่วยที่ 9. ความน่าจะเป็น ผู้แต่ง อ.สุจิตรา หังสพฤกษ์ รศ.อรรฆย์คณา แย้มนวล
หน่วยที่ 10. เมทริกซ์และดีเทอร์มินันต์ ผู้แต่ง อ.สุจิตรา หังสพฤกษ์ อ. เพ็ชรรัตน์ จันทร์แสนวิไล

54117 คณิตศาสตร์พื้นฐาน เล่ม 3

250 บาท

54117 คณิตศาสตร์พื้นฐาน (Basic Mathematics) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786161605131 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 9786161605360 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN9786161605971 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161606213
หน่วยที่ 10. เมทริกซ์และดีเทอร์มินันต์ ผู้แต่ง อ.สุจิตรา หังสพฤกษ์ อ. เพ็ชรรัตน์ จันทร์แสนวิไล
หน่วยที่ 11. อนุพันธ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.วัชรพงษ์ อนันต์ชื่น ผศ.ปราโมช เชี่ยวชาญ
หน่วยที่ 12. อินทิกรัลและการประยุกต์ ผู้แต่ง รศ.ดร.วัชรพงษ์ อนันต์ชื่น ผศ.ปราโมช เชี่ยวชาญ
หน่วยที่ 13. การประยุกต์ของอนุพันธ์ ผู้แต่ง รศ.ศรีบุตร แววเจริญ ผศ.ดร.สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ
หน่วยที่ 14. อนุพันธ์ย่อยและการประยุกต์ ผู้แต่ง รศ.ทวี ศรีแสงทอง ผศ.ดร.สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ
หน่วยที่ 15. สมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ อ.ปราโมช พรหมอินทร์

54118 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เล่ม 1

350 บาท

54118 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Science Laboratory) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 9786161603526) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 9786161603793) แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท (ISBN 9786161604189)
หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ผู้แต่ง ผศ.ปราโมช เชี่ยวชาญ
หน่วยที่ 2 การเคลื่อนที่ทางกลศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์
หน่วยที่ 3 ความร้อนและการเปลี่ยนรูปพลังงาน ผู้แต่ง รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ
หน่วยที่ 4 แสง เสียง และรังสี ผู้แต่ง อ.เนตรชนก เจริญสุข
หน่วยที่ 5 แม่เหล็กและไฟฟ้า ผู้แต่ง อ.เนตรชนก เจริญสุข
หน่วยที่ 6 ของไหล ผู้แต่ง รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ
หน่วยที่ 7 สารละลายและกรด-เบส ผู้แต่ง ผศ.ปราโมช เชี่ยวชาญ

54118 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เล่ม 2

400 บาท

54118 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Science Laboratory) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 9786161603526) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 9786161603793) แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท (ISBN 9786161604189)
หน่วยที่ 8 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและสมดุลเคมี ผู้แต่ง ผศ.ดร.สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ
หน่วยที่ 9 การละลาย การตกตะกอน และการสกัด ผู้แต่ง ผศ.ดร.สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ
หน่วยที่ 10 ปฏิกิริยาเคมีที่สำคัญ ผู้แต่ง รศ.อรวินท์ เลาหรัชตนันท์
หน่วยที่ 11 การตรวจหาเอนไซม์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.จำรัส พร้อมมาศ
หน่วยที่ 12 การตรวจทางเซลล์วิทยา ผู้แต่ง รศ.ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย
หน่วยที่ 13 การตรวจทางจุลชีววิทยา ผู้แต่ง รศ.ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย
หน่วยที่ 14 การควบคุมจุลินทรีย์ด้วยวิธีทางกายภาพและเคมี ผู้แต่ง อ.ภวัต เลิศสุธน
หน่วยที่ 15 ชีวกลศาสตร์เบื้องต้น ผู้แต่ง ผศ.นริศ เจริญ

54119 สถิติและการวิจัยสำหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เล่ม 1

350 บาท

54119 สถิติและการวิจัยสำหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เล่ม 2

400 บาท

54123 วิทยาศาสตร์ชีวภาพสำหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เล่ม 1

250 บาท

54123 วิทยาศาสตร์ชีวภาพสำหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เล่ม 2

250 บาท

54123 วิทยาศาสตร์ชีวภาพสำหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เล่ม 3

250 บาท

54125 การตรวจวัดและประเมินทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม เล่ม 1

250 บาท

 54125 การตรวจวัดและประเมินทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม (MEASUREMENT AND EVALUATION IN INDUSTRIAL HYGIENE) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786161621834 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 9786161622350 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786161622367 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN
หน่วยที่ 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ผู้แต่ง รศ. ปีติ พูนไชยศรี
หน่วยที่ 2. หลักการประเมินทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ผู้แต่ง ผศ.ดร. สร้อยสุดา เกสรทอง
หน่วยที่ 3. ขีดจำกัดการสัมผัสสารในสิ่งแวดล้อมการทำงาน ผู้แต่ง ศ.ดร. พรพิมล กองทิพย์ และ อ.ดร. ศศิธร ศรีมีชัย

หน่วยที่ 4. การตรวจวัดและประเมินการสัมผัสเสียง ผู้แต่ง ผศ. ปราโมช เชี่ยวชาญ
หน่วยที่ 5. การตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับความร้อนและความเย็น ผู้แต่ง รศดร. สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์

54125 การตรวจวัดและประเมินทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม เล่ม 2

250 บาท

 54125 การตรวจวัดและประเมินทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม (MEASUREMENT AND EVALUATION IN INDUSTRIAL HYGIENE) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786161621834 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 9786161622350 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786161622367 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN หน่วยที่ 6. การตรวจวัดและประเมินแสงสว่าง ความสั่นสะเทือนและความดันบรรยากาศ ผู้แต่ง รศดร. ประมุข โอศิริ และ อ.ดร. วรวิช นาคแป้น
หน่วยที่ 7. การตรวจวัดและประเมินอันตรายจากการได้รับรังสีในสภาพแวดล้อมการทำงาน ผู้แต่ง อ.ดร. วิสันติ เลาหอุดมโชค
หน่วยที่ 8. การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างสารเคมี ผู้แต่ง รศ. สารวุธ สุธรรมาสา
หน่วยที่ 9. การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างอนุภาคในอากาศ ผู้แต่ง อ. สุวัชร์ บัวแย้ม
หน่วยที่ 10. การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์มลพิษทางอากาศที่เป็นอนุภาคอื่นๆ ผู้แต่ง รศ.ดร. วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์ และ ผศ.ดร. เพ็ญศรี วัจฉละญาณ


54125 การตรวจวัดและประเมินทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม เล่ม 3

250 บาท

 54125 การตรวจวัดและประเมินทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม (MEASUREMENT AND EVALUATION IN INDUSTRIAL HYGIENE) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786161621834 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 9786161622350 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786161622367 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN
หน่วยที่ 11. การเก็บตัวอย่างและการประเมินมลพิษทางอากาศที่เป็นก๊าซและไอระเหย ผู้แต่ง ผศ.ดร. อภิรดี ศรีโอภาส
หน่วยที่ 12. การตรวจวัดและประเมินสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ ผู้แต่ง รศ.ดร. วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์ และ อ.ดร. วรวิช นาคแป้น
หน่วยที่ 13. เครื่องมืออ่านค่าโดยตรง ผู้แต่ง อ. สุมิตรา ตันติดิลกกุล และ อ.ดร. ศศิธร ศรีมีชัย
หน่วยที่ 14. การตรวจวิเคราะห์ทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ศ.ดร. พรพิมล กองทิพย์
หน่วยที่ 15. คุณภาพอากาศภายในอาคาร ผู้แต่ง รศ.ดร. จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ


54126 การส่งเสริมสุขภาพ การตรวจประเมินและการบำบัดโรคเบื้องต้น เล่ม 1

250 บาท

54126 การส่งเสริมสุขภาพการตรวจประเมินและการบำบัดโรคเบื้องต้น (Health Promotion, Physical Assessment and Basic Medical Care) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786161617301 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 9786161617370 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786161617424 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161617486
หน่วยที่ 1. แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ ผู้แต่ง รศ.ดร.นิตยา เพ็ญศิรินภา
หน่วยที่ 2. ทฤษฎีสำหรับสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ ผู้แต่ง รศ.ดร.บุญยง เกี่ยวการค้า
หน่วยที่ 3. สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ ผู้แต่ง ผศ.อรวรรณ น้อยวัฒน์
หน่วยที่ 4. การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ ผู้แต่งอ.ดร.ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์
หน่วยที่ 5. การสื่อสารและการให้คำปรึกษาด้านพฤติกรรมสุขภาพ ผู้แต่ง
 รศ.ดร.นิตยา เพ็ญศิรินภา อ.ดร.มาลี เกื้อนพกุล อ.อิสรียา ดาราทอง

54126 การส่งเสริมสุขภาพ การตรวจประเมินและการบำบัดโรคเบื้องต้น เล่ม 2

250 บาท

54126 การส่งเสริมสุขภาพการตรวจประเมินและการบำบัดโรคเบื้องต้น (Health Promotion, Physical Assessment and Basic Medical Care) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786161617301 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 9786161617370 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786161617424 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161617486
หน่วยที่ 6. การชี้นำด้านสุขภาพและการมีส่วนร่วมของพนักงานในสถานประกอบกิจการ ผู้แต่ง อ.ดร.เมธี จันท์จารุภรณ์ อ.ดร.ธีระวุธ ธรรมกุล อ.ทิพวรรณ อังสิริ
หน่วยที่ 7. การส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบกิจการ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ขวัญเมือง แก้วดำเกิง รศ.ดร.สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์
หน่วยที่ 8. การวางแผน และการประเมินผลการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบกิจการ ผู้แต่ง อ.ดร. พีระพล รัตนะ รศ.ดร. กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ รศ.ดร. นิตยา เพ็ญศิรินภา
หน่วยที่ 9. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบำบัดโรคเบื้องต้น ผู้แต่ง รศ.ดร.สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์ ผศ.ดร.ช่อทิพย์ บรมธนรัตน์
หน่วยที่ 10. การซักประวัติและการบันทึกประวัติการเจ็บป่วย ผู้แต่ง
  อ.ดร.มาลี เกื้อนพกุล  เฉินบำรุง

54126 การส่งเสริมสุขภาพ การตรวจประเมินและการบำบัดโรคเบื้องต้น เล่ม 3

250 บาท

54126 การส่งเสริมสุขภาพการตรวจประเมินและการบำบัดโรคเบื้องต้น (Health Promotion, Physical Assessment and Basic Medical Care) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786161617301 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 9786161617370 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786161617424 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161617486
หน่วยที่ 11. การตรวจร่างกายและการวินิฉัยโรคเบื้องต้น ผู้แต่ง อ.นพ.กิตติ องค์คุณารักษ์ ผศ.ดร. ช่อชิพย์ บรมธนรัตน์
หน่วยที่ 12. การปฐมพยาบาลในสถานประกอบกิจการ ผู้แต่ง ผศ.ดร.อภิรดี ศรีโอภาส
หน่วยที่ 13. การรักษาพยาบาลเบื้องต้นในผู้ประกอบอาชีพ ผู้แต่ง รศ.ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย
หน่วยที่ 14. การใช้ยาในการดูแลรักษาโรคเบื้องต้นในสถานประกอบกิจการ ผู้แต่ง อ.ภก (ญ) ดร.สุมาลี พรกิจประสาน อ.ภก (ญ)ดร.ยุพิน ลาวัณย์ประเสริฐ
หน่วยที่ 15. การดูแลผู้ป่วยก่อนเข้าทำงาน ผู้แต่ง อ.นพ. ธีระศิษฏ์ เฉินบำรุง

54127 พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม เล่ม 1

250 บาท

54127 พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม (Fundamental of Occupational Health and Environmental Health) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786161617493 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 9786161617509 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786161617516 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 
หน่วยที่ 1. ความรู้พื้นฐานด้านอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวะล้อม ผู้แต่ง อ.ดร.เชต ใจกัลยา
หน่วยที่ 2. ความปลอดภัยในการทำงาน ผู้แต่ง ผศ.ดร.อภิรดี ศรีโอภาส
หน่วยที่ 3. สุขศาสตร์อุตสาหกรรม ผู้แต่ง อ.อาทิตยา จิตจำนงค์
หน่วยที่ 4. พิษวิทยา ผู้แต่งอ.ดร.สุขทวี พันธุ์เพ็ง
หน่วยที่ 5. เออร์โกโนมิกส์ ผู้แต่ง รศ.ดร.สสิธร เทพตระการพร

54127 พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม เล่ม 2

250 บาท

54127 พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม (Fundamental of Occupational Health and Environmental Health) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786161617493 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 9786161617509 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786161617516 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 
หน่วยที่ 6. โรคจากการทำงาน ผู้แต่ง อ.ผญ.วิลาวัณย์ จึงประเเสริฐ อ.ภวัต เลิศสุธน
หน่วยที่ 7. การจัดหาน้ำสะอาดและการจัดการมลพิษทางน้ำ ผู้แต่ง ผศ.ปราโมช เชี่ยวชาญ
หน่วยที่ 8. การจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ ผู้แต่ง รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ
หน่วยที่ 9. การจัดการขยะมูลฝอย ขยะอันตรายและสิ่งปฏิกูล ผู้แต่ง ผศ.ปราโมช เชี่ยวชาญ
หน่วยที่ 10. การจัดการมลพิษทางเสียง ความสั่นสะเทือนและรังสี ผู้แต่ง อ.กุณฑลีย์ บังคะดานรา

54127 พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม เล่ม 3

250 บาท

54127 พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม (Fundamental of Occupational Health and Environmental Health) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786161617493 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 9786161617509 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786161617516 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 
หน่วยที่ 11. การสุขาภิบาลอาหารและที่อยู่อาศัย ผู้แต่ง ผศ.ดร.กำพล นันทพงศ์
หน่วยที่ 12. การจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ผู้แต่ง ผศ.ดร.พรสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์ ผศ.ดร.สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ ผศ.ปราโมช เชี่ยวชาญ
หน่วยที่ 13. การประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผู้แต่ง รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ
หน่วยที่ 14. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง ผศ.ดร.สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ
หน่วยที่ 15. ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง ผศ.พรสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์

54129 พื้นฐานวิศวกรรมในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เล่ม 1

250 บาท

54129 พื้นฐานวิศวกรรมในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เล่ม 2

250 บาท

54129 พื้นฐานวิศวกรรมในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เล่ม 3

250 บาท

55301 การวิจัยสำหรับการแพทย์แผนไทย เล่ม 1

350 บาท

55301 การวิจัยสำหรับการแพทย์แผนไทย (Research in Thai Traditional Medicine) พิมพ์ครั้งที่ 8 พ.ศ.2555 เล่ม 1 (หน่วยที่1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 9789749758793) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 9789749758809) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 9789746455251)
หน่วยที่ 1 การวิจัยกับการแพทย์แผนไทย ผู้แต่ง ผศ.ดร.เพียงจันทร์ เศวตศรีสกุล ผศ.สารภี โรจนเบญจวงศ์
หน่วยที่ 2 หลักการและวิธีค้นคืนสารสนเทศทางการแพทย์แผนไทย ผู้แต่ง ผศ.ลินดา วงศานุพัทธ์ อ.สุรัสวดี ดิษฐสกุล
หน่วยที่ 3 การกำหนดปัญหา ตัวแปรและสมมติฐานในการวิจัยทางการแพทย์แผนไทย ผู้แต่ง อ.ศศิธร ชุตินันทกุล
หน่วยที่ 4 สถิติเชิงพรรณนาในการวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.เยาวภา ปิ่นทุพันธ์
หน่วยที่ 5 สถิติอ้างอิงในการวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย ผู้แต่ง ศ.เกียรติคุณบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์
หน่วยที่ 6 สถิตินอนพาราเมตริกในการวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย ผู้แต่ง ศ.เกียรติคุณบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์
หน่วยที่ 7 การวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้านวัตถุดิบพืชสมุนไพร ผู้แต่ง รศ.ดร.อ้อมบุญ ล้วนรัตน์

55301 การวิจัยสำหรับการแพทย์แผนไทย เล่ม 2

400 บาท

55301 การวิจัยสำหรับการแพทย์แผนไทย (Research in Thai Traditional Medicine) พิมพ์ครั้งที่ 8 พ.ศ.2555 เล่ม 1 (หน่วยที่1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 9789749758793) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 9789749758809) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 9789746455251)
หน่วยที่ 8 การวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้านยาจากสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผู้แต่ง อ.เภสัชกรหญิงมาลี บรรจบ
หน่วยที่ 9 การวิจัยทางคลินิกด้านการแพทย์แผนไทย ผู้แต่ง อ.พญ.สมบูรณ์ เกียรตินันทน์
หน่วยที่ 10 การวิจัยเชิงสำรวจสำหรับการแพทย์แผนไทย ผู้แต่ง อ.ดร.วิชิต เปานิล
หน่วยที่ 11 การวิจัยเชิงคุณภาพสำหรับการแพทย์แผนไทย ผู้แต่ง รศ.เสาวภา พรสิริพงษ์
หน่วยที่ 12 การวิจัยปฏิบัติการในการแพทย์แผนไทย แต่ง รศ.ดร.เยาวภา ปิ่นทุพันธ์
หน่วยที่ 13 การวิจัยคุณค่าสำหรับการแพทย์แผนไทย ผู้แต่ง รศ.คนองยุทธ กาญจนกูล
หน่วยที่ 14 การวางแผนการทำวิจัยและการจัดทำโครงการวิจัยสำหรับการแพทย์แผนไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย
หน่วยที่ 15 การนำเสนอผลงานวิจัยและการใช้ประโยชน์ของงานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.เยาวภา ปิ่นทุพันธ์ ผศ.พรสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์

55302 วิทยาศาสตร์ในการแพทย์แผนไทย เล่ม 1

350 บาท

55302 (25532002) วิทยาศาสตร์ในการแพทย์แผนไทย (Related Sciences in Thai Traditional Medicine) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161609320 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161609467 แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท ISBN 9786161609580
หน่วยที่ 1 แนวคิดทางวิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย
หน่วยที่ 2 เซลล์วิทยา จุลกายวิภาคศาสตร์ และพันธุศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย (ผู้เขียนเดิม) ผศ.ดร.ธนาภรณ์ รุ่งเรือง (ผู้ปรับปรุง) อ.บุญญารัช ชาลีผาย (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 3 ชีวเคมี ผู้แต่ง รศ.ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย
หน่วยที่ 4 พฤกษาศาสตร์การแพทย์ ผู้แต่ง อ.กิตติ ลี้สยาม
หน่วยที่ 5 เภสัชวิทยา และพิษวิทยา ผู้แต่ง รศ.ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย อ.ดร.อัญชลี จูฑะพุทธิ
หน่วยที่ 6 จุลชีววิทยา ผู้แต่ง ผศ.อภิรดี ศรีโอภาส (ผู้เขียนเดิม) ผศ.ดร.ธนาภรณ์ รุ่งเรือง (ผู้ปรับปรุง) อ.บุญญารัช ชาลีผาย (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 7 พยาธิวิทยา ผู้แต่ง รศ.พล.อ.ต.นพ.วิชาญ เปี้ยวนิ่ม

55302 วิทยาศาสตร์ในการแพทย์แผนไทย เล่ม 2

400 บาท

55302 (25532002) วิทยาศาสตร์ในการแพทย์แผนไทย (Related Sciences in Thai Traditional Medicine) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161609320 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161609467 แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท ISBN 9786161609580
หน่วยที่ 8 โภชนาการเพื่อสุขภาพ ผู้แต่ง อ.ศิรินันท์ ตรีมงคลทิพย์
หน่วยที่ 9 คัมภีร์แพทย์แผนไทยเกี่ยวกับสมุฏฐานการเกิดโรค ผู้แต่ง อ.พญ.เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ (ผู้เขียนเดิม) อ.อดิศักดิ์ สุมาลี (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 10 คัมภีร์การแพทย์แผนไทยเกี่ยวกับลมและกษัย ผู้แต่ง อ.พญ.เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ (ผู้เขียนเดิม) อ.จุฑารัตน์ เสรีวัตร (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 11 คัมภีร์แพทย์แผนไทยเกี่ยวกับโรคสตรี แม่ และเด็ก ผู้แต่ง อ.พญ.เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ (ผู้เขียนเดิม) อ.กิตติ ลี้สยาม (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 12 คัมภีร์แพทย์แผนไทยเกี่ยวกับโรคติดเชื้อ ผู้แต่ง อ.พญ.เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ (ผู้เขียนเดิม) อ.อดิศักดิ์ สุมาลี (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 13 วิทยาศาสตร์ในการนวดและการประคบสมุนไพร ผู้แต่ง รศ.ดร.มุกดา หนุ่ยศรี (ผู้เขียนเดิม) อ.อภิชาติ ลิมติยะโยธิน (ผู้เขียนเดิม) รศ.ดร.วิชัย อึงพินิจพงศ์ (ผู้ปรับปรุง) อ.ธนารัตน์ ศรีผ่องงาม (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 14 วิทยาศาสตร์กับผดุงครรภ์แผนไทย ผู้แต่ง อ.ดร.ศิรินันท์ ตรีมงคลทิพย์
หน่วยที่ 15 สารพฤกษาเคมีในพืชอาหารท้องถิ่นต้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ผู้แต่ง รศ.ดร.เยาวภา ติอัชสุวรรณ

55305 ธรรมานามัย เล่ม 1

350 บาท

55305 ธรรมานามัย (Dhammanamai) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161610616 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161610722 แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท ISBN 9786161610623
หน่วยที่ 1. หลักธรรมานามัยกับการแพทย์แผนไทย ผู้แต่ง อ.ลัดดาวัลย์ ครูปัญญามาตย์
หน่วยที่ 2. อาหารไทยกับการดูแลสุขภาพ ผู้แต่ง รศ.ดร.วศินา จันทรศิริ
หน่วยที่ 3. การออกกำลังกายตามหลักธรรมานามัย ผู้แต่ง ผศ.ดร.ธนาภรณ์ รุ่งเรือง อ.บุญญารัช ชาลีผาย
หน่วยที่ 4. การเคลื่อนไหวร่างกายแบบตะวันออก ผู้แต่ง อ.อดิศักดิ์ สุมาลี
หน่วยที่ 5. ชีวิตานามัย ผู้แต่ง ผศ.ดร.อารยา ประเสริฐชัย อ.อรวรรณ น้อยวัฒน์
หน่วยที่ 6. ครอบครัวไทยอยู่เย็นเป็นสุข ผู้แต่ง รศ.ดร.จิตตนันท์ เดชะคุปต์ (ผู้ปรับปรุง) รศ.พญ.จีรพรรณ มัธยมจันทร์ (ผู้เขียนเดิม) 
หน่วยที่ 7. ธรรมะกับการดำเนินชีวิต ผู้แต่ง อ.เบญจพร โอประเสริฐ (ผู้เขียนเดิม) อ.อาภา เที่ยงธรรม (ผู้เขียนเดิม)

55305 ธรรมานามัย เล่ม 2

400 บาท

55305 ธรรมานามัย (Dhammanamai) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161610616 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161610722 แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท ISBN 9786161610623
หน่วยที่ 8. ธรรมานามัยกับศาสนา ผู้แต่ง ผศ.พวงผกา ตันกิจจานนท์ อ.ไกรสีห์ ลิ้มประเสริฐ อ.อดิศักดิ์ สุมาลี
หน่วยที่ 9. ธรรมานามัยในงานสาธารณสุขมูลฐาน ผู้แต่ง อ.ดร.เมธี จันท์จารุภรณ์
หน่วยที่ 10. ธรรมชาติบำบัดกับการดูแลสุขภาพ ผู้แต่ง อ.จุฑารัตน์ เสรีวัตร
หน่วยที่ 11. วารีบำบัด ผู้แต่ง อ.นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล
หน่วยที่ 12. จิตตานามัยวิถีพุทธ ผู้แต่ง อ.กิตติ ลี้สยาม
หน่วยที่ 13. จิตตนามัยกับการดำรงชีวิต ผู้แต่ง อ.ดร.ปุณยนุช อมรดลใจ
หน่วยที่ 14. ธรรมานามัยกับการผดุงครรภ์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.กุสุมา ศรียากูล
หน่วยที่ 15. การบูรณาการหลักธรรมานามัยกับการแพทย์แผนไทย ผู้แต่ง อ.ดร.ปุณยนุช อมรดลใจ

55306 เภสัชพฤกษศาสตร์ เล่ม 1

350 บาท

55306 เภสัชพฤกษศาสตร์ (Pharmaceutical botany) พิมพ์ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786115050857 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746456944 แบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789749755051
หน่วยที่ 1. แนวคิดพื้นฐานของเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.ศริศักดิ์ สุทรไชย อ.ภญ.อนัญญา เหลืองอรุณ
หน่วยที่ 2. สัณฐานวิทยาของพืช ผู้แต่ง ผศ.ดร.สมภพ ประธานธุรารักษ์
หน่วยที่ 3. พฤกษานุกรมวิธาน ผู้แต่ง อ.ธนุชิ บุญจรัส
หน่วยที่ 4. สารเมแทบอไลต์ปฐมภูมิและสารเมแทบอไลต์ทุติยภูมิที่อนุพันธ์มาจากกรดซิคิมิก ผู้แต่ง รศ.ดร.กิตติศักดิ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ
หน่วยที่ 5. สารเมแทบอไลต์ทุติยภูมิที่อนุพันธ์มาจากกรดอะซิติก ผู้แต่ง รศ.ดร.กิตติศักดิ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ
หน่วยที่ 6. อัลลคาลอยด์ สารประกอบที่มีไนโตรเจนอื่นๆ และอื่นๆ ผู้แต่ง รศ.ดร.รพีพล ภโววาท ผศ.สุรพงษ์ เก็งทอง
หน่วยที่ 7. พิพิธภัณฑ์และมาตรฐานสมุนไพร ผู้แต่ง ผศ.สุรพงษ์ เก็งทอง

55306 เภสัชพฤกษศาสตร์ เล่ม 2

400 บาท

55306 เภสัชพฤกษศาสตร์ (Pharmaceutical botany) พิมพ์ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786115050857 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746456944 แบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789749755051
หน่วยที่ 8. สมุนไพรในงานสาธารณสุข ผู้แต่ง อ.ภญ.อนัญญา เหลืองอรุณ
หน่วยที่ 9. เภสัชวัตถุ ผู้แต่ง อ.(พญ.)นภา ทรัพย์เจริญ
หน่วยที่ 10. สรรพคุณเภสัช ผู้แต่ง อ.มาลา สร้อยสำโรง
หน่วยที่ 11. คณาเภสัช ผู้แต่ง อ.ดร.อัฐชลี จูฑะพุทธิ
หน่วยที่ 12. การสืบค้นและการอ้างอิงข้อมูลทางเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย ผู้แต่ง ผศ.สินธพ โฉมยา
หน่วยที่ 13. วัตถุดิบสมุนไพร ผู้แต่ง ผศ.ดร.สมภพ ประธานธุรารักษ์
หน่วยที่ 14. การปรุงยาจากสมุนไพรในรูปแบบยาแผนโบราณ ผู้แต่ง ผศ.สินธพ โฉมยา
หน่วยที่ 15. การปรุงยาจากสมุนไพรในรูปแบบยาแผนปัจจุบัน ผู้แต่ง ผศ.สินธพ โฉมยา

55307 การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย เล่ม 1

250 บาท

55307 การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย (Practice in Pharmaceutical Botany and Thai Traditional Pharmacy) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9789746459396 เล่ม 2  (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 9789746459402 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9789746459419 แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท ISBN 9789746459426
หน่วยที่ 1 การปลูกและการขยายพันธุ์พืชสมุนไพร ผู้แต่ง รศ.ดิเรก ทองอร่าม
หน่วยที่ 2 การคัดเลือกพันธุ์พืชสมุนไพร ผู้แต่ง รศ.ดร.งามชื่น รัตนดิลก
หน่วยที่ 3 การปรับปรุงพันธุ์พืชสมุนไพร ผู้แต่ง รศ.ดร.งามชื่น รัตนดิลก
หน่วยที่ 4 การเดินป่าพืชสมุนไพร ผู้แต่ง อ.กัญจนา ดีวิเศษ
หน่วยที่ 5 การจัดทำรายงานพืชสมุนไพร ผู้แต่ง อ.กัญจนา ดีวิเศษ

55307 การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย เล่ม 2

250 บาท

55307 การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย (Practice in Pharmaceutical Botany and Thai Traditional Pharmacy)พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 เล่ม 1  (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท (ISBN 9789746459396) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท (ISBN 9789746459402) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท (ISBN 9789746459419) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 9789746459426)
หน่วยที่ 6 การเตรียมพิพิธภัณฑ์พืชสมุนไพร ผู้แต่ง อ.ดร.นิจศิริ เรืองรังษี
หน่วยที่ 7 การจัดทำพิพิธภัณฑ์เภสัชกรรมแผนไทย ผู้แต่ง อ.ดร.นิจศิริ เรืองรังษี
หน่วยที่ 8 การสำรวจการใช้ยาสมุนไพรในท้องถิ่น ผู้แต่ง อ..กิตติชัย อนวัชประยูร
หน่วยที่ 9 การใช้และการดูแลเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับเภสัชกรรมแผนไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย
หน่วยที่ 10 การคัดเลือกและเตรียมเภสัชวัตถุ ผู้แต่ง อ.ศุภลักษณ์ ฟักคำ

55307 การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย เล่ม 3

250 บาท

55307 การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย (Practice in Pharmaceutical Botany and Thai Traditional Pharmacy) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 เล่ม 1  (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท (ISBN 9789746459396) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท (ISBN 9789746459402) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท (ISBN 9789746459419) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 9789746459426)
หน่วยที่ 11 การเตรียมและการปรุงตัวยาเดี่ยว ผู้แต่ง อ.พท.อ้ม แสงปัญหา อ.จิตต์วินัย สุริยะไชยากร
หน่วยที่ 12 การเตรียมและการปรุงตัวยาตำรับ แต่ง อ.พท.อ้ม แสงปัญหา อ.จิตต์วินัย สุริยะไชยากร
หน่วยที่ 13 การควบคุมและการประกันคุณภาพยาจากสมุนไพร ผู้แต่ง รศ.รุ่งระวี(โลหกุล) เต็มศิริฤกษ์กุล
หน่วยที่ 14 การผลิตยาจากสมุนไพรระดับครัวเรือน ผู้แต่ง ผศ.ดร.ธัญดา สุทธิธรรม
หน่วยที่ 15 การผลิตยาจากสมุนไพรระดับอุตสาหกรรม ผู้แต่ง อ.กิตติชัย อนวัชประยูร

55308 เวชกรรมแผนไทย เล่ม 1

400 บาท

55308 เวชกรรมแผนไทย (Thai Traditional Therapy) พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ.2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท (ISBN 9789746458443) เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 9786165052078) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 9789749756164)
หน่วยที่ 1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเวชกรรมแผนไทย ผู้แต่ง อ.สุวรรณ ตั้งจิตรเจริญ
หน่วยที่ 2. การตรวจ การวินิจฉัย และการรักษาโรคตามแนวทางเวชกรรมแผนไทย ผู้แต่ง อ.ประกิต สุมนกาญจน์ อ.สุภาวดี ตั้งจิตรเจริญ อ.สิริกานต์ ภูโปร่ง
หน่วยที่ 3. การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคตามแนวทางเวชกรรมแผนไทยผู้แต่ง อ.ภก (ญ) อนัญญา เหลืองอรุณ
หน่วยที่ 4. ไข้ตามคัมภีร์แพทย์แผนไทย ผู้แต่ง อ.วุฒิ วุฒิธรรมเวช อ.สุวรรณ ตั้งจิตรเจริญ
หน่วยที่ 5. โรคเกี่ยวกับตา ปาก คอ หู และจมูก ผู้แต่ง อ.ประกิต สุมนกาญจน์ อ.บุญศรี เลิศวิริยจิตต์
หน่วยที่ 6. โรคเกี่ยวกับกระดูก ข้อ กล้ามเนื้อ และเส้นเอ็น ผู้แต่ง อ.นพ.ศิริยศ วนิชชานนท์
หน่วยที่ 7. โรคเกี่ยวกับผิวหนังและฝี ผู้แต่ง ผศ.ดร.มุกดา ตันชัย
หน่วยที่ 8. โรคลม ผู้แต่ง อ.พญ.เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ อ.มาลา สร้อยสำโรง อ.กันทิมา สิทธิธัญกิจ

55308 เวชกรรมแผนไทย เล่ม 2

350 บาท

55308 เวชกรรมแผนไทย (Thai Traditional Therapy) พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ.2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท (ISBN 9789746458443) เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 9786165052078) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 9789749756164)
หน่วยที่ 9. โรคกษัย ผู้แต่ง อ.พญ.เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ อ.จิรัชยา แก้วสนธยา อ.พรทิพย์ เติมวิเศษ
หน่วยที่ 10. โรคในช่องท้อง ผู้แต่ง อ.วุฒิ วุฒิธรรมเวช
หน่วยที่ 11โรคระบบทางเดินปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์ ผู้แต่ง อ.พญ.เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ อ.กุสุมา ศรียากูล อ.กัญจนา ดีวิเศษ
หน่วยที่ 12. โรคในเด็ก ผู้แต่ง อ.สุวัตร์ ตั้งจิตรเจริญ อ.สุภาวดี ตั้งจิตรเจริญ
หน่วยที่ 13. โรคเกี่ยวกับสตรี ผู้แต่ง อ.อรุณวรรณ เฮงตระกูล อ.ศุภลักษณ์ ฟักคำ
หน่วยที่ 14. โรคเรื้อรัง ผู้แต่ง อ.พท.อ้ม แสงปัญหา อ.จิตต์วินัย สุริยะไชยากร
หน่วยที่ 15. การอนุรักษ์ การส่งเสริมและการประยุกต์เวชกรรมแผนไทย ผู้แต่ง รศ.คนองยุทธ กาญจนกูล อ.ศุภลักษณ์ ฟักคำ

55309 จรรยาวิชาชีพและกฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย เล่ม 1

400 บาท

55309 จรรยาวิชาชีพและกฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย (Ethics and Laws Related to Thai Traditional Medicine) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161611668 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161611859 แบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161611866
หน่วยที่ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ผู้แต่ง อ.วรินทร์ เทียมจรัส
หน่วยที่ 2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย ผู้แต่ง อ.ร.ต.หญิง ศิริพงษ์ แพทยานนท์ (ผู้เขียนเดิม) อ.กิตติ ลี้สยาม (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 3. จรรยาวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้แต่ง อ.ธเนตร บัวแย้ม 
หน่วยที่ 4. กฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้แต่ง อ.ธเนตร บัวแย้ม
หน่วยที่ 5. การประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านเวชกรรมไทย ผู้แต่ง อ.บุญญารัช ชาลีผาย
หน่วยที่ 6. การประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านเภสัชกรรมไทย ผู้แต่ง อ.เดือนเพ็ญ ภิญโญนิธิเกษม
หน่วยที่ 7. การประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านการผดุงครรภ์ไทย ผู้แต่ง อ.ยุวดี ชอบพัฒนา
หน่วยที่ 8. การประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านนวดไทย ผู้แต่งอ.กิตติ ลี้สยาม

55309 จรรยาวิชาชีพและกฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย เล่ม 2

350 บาท

55309 จรรยาวิชาชีพและกฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย (Ethics and Laws Related to Thai Traditional Medicine) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161611668 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161611859 แบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161611866 
หน่วยที่ 9. การประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านการแพทย์พื้นบ้านไทย ผู้แต่ง อ.ภานุวัฒน์ โพดนิ่ม
หน่วยที่ 10. กฎหมายเกี่ยวกับสถานพยาบาล ผู้แต่ง อ.ธเนตร บัวแย้ม
หน่วยที่ 11. การคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ผู้แต่ง อ.วรพจน์ ภู่จินดา อ.ภานุวัฒน์ โพดนิ่ม
หน่วยที่ 12. การประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ผู้แต่ง อ.ภัทระ แจ้งศิริเจริญ
หน่วยที่ 13. การสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของผู้ใช้แรงงาน ผู้แต่ง อ.ศุมล ศรีสุขวัฒนา
หน่วยที่ 14. การคุ้มครองผู้ป่วยและกระบวนการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้แต่ง อ.จิรวุสฐ์ สุขได้พึ่ง อ.นิติ วิรัชวงศ์
หน่วยที่ 15. ประเด็นการพัฒนาวิชาชีพและองค์กรวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้แต่ง อ.กัญจนา ดีวิเศษ

55310 นวดแผนไทย เล่ม 1

350 บาท

55310 นวดแผนไทย (Thai Traditional Massage) พิมพ์ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789749756289 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789749756836 แบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789749756843
หน่วยที่ 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการนวดแผนไทย ผู้แต่ง อ.อภิชาติ ลิมติยะโยธิน 
หน่วยที่ 2. กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับการนวดแผนไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย อ.ฉัตรชัย ทิพยจันทร์
หน่วยที่ 3. การเตรียมความพร้อมและการนวดแผนไทยอย่างมีคุณภาพ ผู้แต่ง อ.วสันต์ ไชยฉกรรจ์
หน่วยที่ 4. ภูมิปัญญาการนวดแผนไทย 4 ภาค ผู้แต่ง อ.วสันต์ ไชยฉกรรจ์ อ.ชัชวาลย์ ชูวา อ.พวงผกา ตันกิจจานนท์ อ.จรินทร์ พลหาวงศ์
หน่วยที่ 5. หลักการพื้นฐานของการนวดแผนไทย ผู้แต่ง อ.พิศิษฐ เบญจมงคลวารี
หน่วยที่ 6. การนวดแผนไทยเพื่อบรรเทาอาการและรักษาโรค ผู้แต่ง อ.พิศิษฐ เบญจมงคลวารี
หน่วยที่ 7. หลักการพื้นฐานของการนวดแผนไทยประยุกต์ ผู้แต่ง อ.อภิชาติ ลิมายะโยธิน

55310 นวดแผนไทย เล่ม 2

400 บาท

55310 นวดแผนไทย (Thai Traditional Massage) พิมพ์ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789749756289 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789749756836 แบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789749756843
หน่วยที่ 8. การนวดแผนไทยประยุกต์เพื่อบรรเทาอาการและรักษาโรค ผู้แต่ง อ.อภิชาติ ลิมายะโยธิน
หน่วยที่ 9. การนวดแผนไทยเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ผู้แต่ง อ.สินทร ไชยฉกรรจ์
หน่วยที่ 10. การนวดแผนไทยกับการดูแลสุขภาพองค์รวมแบบไทยสัปปายะ ผู้แต่ง อ.กมลรัตน์ ณ หนองคาย
หน่วยที่ 11. กายบริหารแบบไทยท่าฤาษีดัดตน ผู้แต่ง อ.กิตติชัย อนวัชประยูร
หน่วยที่ 12. การนวดแผนไทยเพื่อการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง ผู้แต่ง อ.พฤทธิพล สุขป้อม
หน่วยที่ 13. การนวดแผนไทยในระบบบริการสุขภาพ ผู้แต่ง อ.พฤทธิพล สุขป้อม
หน่วยที่ 14. กฎหมาย จรรยาบรรณ และมารยาทในการนวดแผนไทย ผู้แต่ง ผศ.สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์
หน่วยที่ 15. การอนุรักษ์ พัฒนา และส่งเสริมการนวดแผนไทย ผู้แต่ง รศ.คนองยุทธ กาญจนกูล

55312 ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย เล่ม 1

350 บาท

55312 ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย เล่ม 2

400 บาท

55314 เภสัชกรรมแผนไทย เล่ม 1

200 บาท

55314 เภสัชกรรมแผนไทย (Thai Traditional Pharmacy) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-4) ราคา 200 บาท (ISBN 9786161600563) เล่ม 2 (หน่วยที่ 5-10) ราคา 300 บาท (ISBN 9786161601065) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท (ISBN 9786161600976) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 9786161600846)
หน่วยที่ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเภสัชกรรมแผนไทย ผู้แต่ง อ.สมศักดิ์ ห์ลีละเมียร
หน่วยที่ 2. พืชวัตถุ 1 ผู้แต่ง อ.นิรันดร์ วิพันธุ์เงิน
หน่วยที่ 3. พืชวัตถุ 2 ผู้แต่ง อ.นิรันดร์ วิพันธุ์เงิน
หน่วยที่ 4. สัตว์วัตถุและธาตุวัตถุ ผู้แต่ง อ.นิรันดร์ วิพันธุ์เงิน

 

55314 เภสัชกรรมแผนไทย เล่ม 2

300 บาท

55314 เภสัชกรรมแผนไทย (Thai Traditional Pharmacy) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-4) ราคา 200 บาท (ISBN 9786161600563) เล่ม 2 (หน่วยที่ 5-10) ราคา 300 บาท (ISBN 9786161601065) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท (ISBN 9786161600976) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 9786161600846)
หน่วยที่ 5. สรรพคุณเภสัช 1 ผู้แต่ง อ.บุษราภรณ์ ธนสีลังกูร
หน่วยที่ 6. รสยากับการรักษาโรค ผู้แต่ง อ.บุษราภรณ์ ธนสีลังกูร
หน่วยที่ 7. สรรพคุณเภสัช 2 ผู้แต่ง อ.บุษราภรณ์ ธนสีลังกูร
หน่วยที่ 8. สมุนไพรที่มีพิษ ผู้แต่ง อ.ดร.ชนิดา พลานุเวช
หน่วยที่ 9. สมุนไพรกับการดูแลสุขภาพเบื้องต้น ผู้แต่ง อ.กิตติ ลี้สยาม อ.พรนภา กิจนิตย์ชีว์
หน่วยที่ 10. ยาสามัญประจำบ้าน ผู้แต่ง อ.ลัดดาวัลย์ ครูปัญญามาตย์

55314 เภสัชกรรมแผนไทย เล่ม 3

250 บาท

55314 เภสัชกรรมแผนไทย (Thai Traditional Pharmacy) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-4) ราคา 200 บาท (ISBN 9786161600563) เล่ม 2 (หน่วยที่ 5-10) ราคา 300 บาท (ISBN 9786161601065) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท (ISBN 9786161600976) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 9786161600846)
หน่วยที่ 11. บัญชียาจากสมุนไพร พ.ศ.2554 ผู้แต่ง อ.กิตติ ลี้สยาม
หน่วยที่ 12. การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาสมุนไพร ผู้แต่ง รศ.ดร.นิจศิริ เรืองรังษี
หน่วยที่ 13. อันตรกิริยาระหว่างการใช้สมุนไพร ผู้แต่ง รศ.ดร.เพ็ญพรรณ เวชวิทยาขลัง
หน่วยที่ 14. พระราชบัญญัติยา ผู้แต่ง อ.ธนงศักดิ์ ผ่องใส
หน่วยที่ 15. กฏหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพร ผู้แต่ง อ.ภัทระ แจ้งศิริเจริญ

55315 นวดแผนไทย 2 เล่ม 1

250 บาท

55315 นวดแผนไทย 2 (Thai Traditional Massage II) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2556 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786165054379 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 9786165058117 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786165057226 แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท ISBN 9786165059947
หน่วยที่ 1. หลักการและทฤษฎีการนวดไทยเพื่อการบำบัด ผู้แต่ง อ.พวงผกา ตันกิจจานนท์
หน่วยที่ 2. บูรณาการหลักการนวดแผนไทยเพื่อการบำบัด ผู้แต่ง อ.อภิชาติ ลิมติยะโยธิน
หน่วยที่ 3. ร่างกายมนุษย์ (1) ผู้แต่ง ผศ.ดร.ยอดชาย บุญประกอบ
หน่วยที่ 4. ร่างกายมนุษย์ (2) ผู้แต่ง รศ.ดร.วิชัย อึงพินิจพงศ์
หน่วยที่ 5. ความเจ็บปวด ผู้แต่ง รศ.ดร.วิชัย อึงพินิจพงศ์

55315 นวดแผนไทย 2 เล่ม 2

250 บาท

55315 นวดแผนไทย 2 (Thai Traditional Massage II) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786165054379 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 9786165058117 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786165057226 แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท ISBN 9786165059947
หน่วยที่ 6. การนวดไทยเพื่อบำบัดกลุ่มอากาคโรคทางศีรษะและคอ ผู้แต่ง อ.พิศิษฐ เบญจมงคลวารี อ.อดิศักดิ์ สุมาลี
หน่วยที่ 7. การนวดไทยเพื่อบำบัดกลุ่มอาการโรคบ่า ไหล่ แขน และมือ ผู้แต่ง อ.พิศิษฐ เบญจมงคลวารี อ.กิตติ ลี้สยาม
หน่วยที่ 8. การนวดเพื่อบำบัดกลุ่มอาการโรคหลังและท้อง ผู้แต่ง อ.กิตติ ลี้สยาม อ.พรนภา กิจนิตย์ชีว์
หน่วยที่ 9. การนวดเพื่อบำบัดกลุ่มอาการโรคขาและเท้า ผู้แต่ง อ.วุฒิ วุฒิธรรมเวช อ.อดิศักดิ์ สุมาลี
หน่วยที่ 10. การนวดเพื่อบำบัดกลุ่มอาการโรคทางระบบสืบพันธ์ ผู้แต่ง อ.วุฒิ วุฒิธรรมเวช อ.อดิศักดิ์ สุมาลี

55315 นวดแผนไทย 2 เล่ม 3

250 บาท

55315 นวดแผนไทย 2 (Thai Traditional Massage II) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786165054379 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 9786165058117 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786165057226 แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท ISBN 9786165059947
หน่วยที่ 11. การนวดเพื่อบำบัดกลุ่มอาการโรคทางระบบประสาท ผู้แต่ง อ.พิศิษฐ เบญจมงคลวารี อ.อดิศักดิ์ สุมาลี
หน่วยที่ 12. การนวดแม่และเด็ก ผู้แต่ง อ.พรนภา กิจนิตย์ชีว์
หน่วยที่ 13. การนวดในนักกีฬา ผู้แต่ง อ.อภิชาติ ลิมติยะโยธิน
หน่วยที่ 14. การนวดไทยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ผู้แต่ง อ.พิศิษฐ เบญจมงคลวารี อ.พวงผกา ตันกิจจานนท์
หน่วยที่ 15. วิทยาศาสตร์สุขภาพกับการนวดไทย ผู้แต่ง อ.วุฒิ วุฒิธรรมเวช

55317 เวชกรรมแผนไทย เล่ม 1

350 บาท

55317 เวชกรรมแผนไทย 1 (Thai Traditional Therapy I) พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 9786165059398) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 9786165059084) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 9786165059091)
หน่วยที่ 1. ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางเวชกรรมแผนไทย ผู้แต่ง อ.กิตติ ลี้สยาม
หน่วยที่ 2. จริยธรรม จรรยาแพทย์ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเวชกรรมแผนไทย ผู้แต่ง อ.สุภาพร ผลจันทร์
หน่วยที่ 3. คัมภีร์เวชศึกษาและคัมภีร์สมุฎฐานวินิจฉัย ผู้แต่ง อ.ไกรสีห์ ลิ้มประเสริฐ
หน่วยที่ 4. คัมภีร์วรโยคสาร ผู้แต่ง อ.ไกรสีห์ ลิ้มประเสริฐ อ.วุฒิ วุฒิธรรมเวช
หน่วยที่ 5. คัมภีร์โรคนิทาน ธาตุวิภังค์ ธาตุวิวรณ์ ผู้แต่ง อ.ไกรสีห์ ลิ้มประเสริฐ อ.วุฒิ วุฒิธรรมเวช
หน่วยที่ 6. พระคัมภีร์ประถมจินดา ๑ ผู้แต่ง อ.กิตติ ลี้สยาม
หน่วยที่ 7. พระคัมภีร์มหาโชตรัต ผู้แต่ง อ.ณรงค์ ตาบทิพย์วัฒนา

55317 เวชกรรมแผนไทย เล่ม 2

400 บาท

55317 เวชกรรมแผนไทย 1 (Thai Traditional Therapy I) พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 9786165059398) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 9786165059084) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 9786165059091)
หน่วยที่ 8. คัมภีร์ฉันทศาสตร์ คัมภีร์สิทธิสารสงเคราะห์ ผู้แต่ง อ.สุภาพร ผลจันทร์
หน่วยที่ 9. คัมภีร์ตักศิลา ผู้แต่ง อ.พวงผกา ตันกิจจานนท์
หน่วยที่ 10. คัมภีร์ชวดารและคัมภีร์มัญชุสาระวิเชียร ผู้แต่ง อ.ลัดดาวัลย์ ครูปัญญามาตย์
หน่วยที่ 11. พระคัมภีร์ธาตุบรรจบ ผู้แต่ง อ.ณรงค์ ตาบทิพย์วัฒนา
หน่วยที่ 12. คัมภีร์อติสาร คัมภีร์อุทรโรค ผู้แต่ง อ.อดิศักดิ์ สุมาลี
หน่วยที่ 13. คัมภีร์มุจฉาปักขันทิกา ผู้แต่ง ผศ.กุสุมา ศรียากูล
หน่วยที่ 14. พระคัมภีร์มุขโรค และพระคัมภีร์อภัยสันตา ผู้แต่ง อ.สมศักดิ์ ห์ลีละเมียร
หน่วยที่ 15. พระคัมภีร์กษัย ผู้แต่ง อ.ลัดดาวัลย์ ครูปัญญามาตย์

55318 เวชกรรมแผนไทย 2 เล่ม 1

350 บาท

55318 เวชกรรมแผนไทย (Thai Tradition Therapy 2) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 9786165058827) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 9786165058834) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 9786165058872)
หน่วยที่ 1.ทฤษฎีธาตุกับการวินิจฉัยโรค ผู้แต่ง อ.ไกรสีห์ ลิ้มประเสริฐ
หน่วยที่ 2. คัมภีร์วิถีกุฏฐโรค คัมภีร์มรณะญาณสูตร ผู้แต่ง อ.วุฒิ วุฒิธรรมเวช
หน่วยที่ 3. คัมภีร์ไพจิตรมหาวงศ์และคัมภีร์ทิพมาลา ผู้แต่ง อ.กิตติ ลี้สยาม
หน่วยที่ 4. คัมภีร์ฤศดวง ผู้แต่ง อ.พวงผกา ตันกิจจานนท์
หน่วยที่ 5. พระคัมภีร์ประถมจินดา 2 ผู้แต่ง อ.กิตติ ลี้สยาม
หน่วยที่ 6. คัมภีร์สรรพคุณยา ผู้แต่ง อ.วุฒิ วุฒิธรรมเวช
หน่วยที่ 7. การบูรณาการคัมภีร์แพทย์แผนไทยกับระบบทางเดินอาหาร ผู้แต่ง อ.ณรงค์ ตาบทิพย์วัฒนา

55318 เวชกรรมแผนไทย 2 เล่ม 2

400 บาท

55318 เวชกรรมแผนไทย (Thai Tradition Therapy 2) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 9786165058827) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 9786165058834) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 9786165058872)
หน่วยที่ 8. การบูรณาการคัมภีร์แพทย์แผนไทยกับระบบหัวใจและหลอดเลือด ผู้แต่ง อ.ลัดดาวัลย์ ครูปัญญามาตย์
หน่วยที่ 9. บูรณาการคัมภีร์แพทย์แผนไทยเกี่ยวกับโรคไข้ ผู้แต่ง อ.พวงผกา ตันกิจจานนท์
หน่วยที่ 10. บูรณาการคัมภีร์แพทย์แผนไทยเกี่ยวกับโรคลม ผู้แต่ง อ.ณรงค์ ตาบทิพย์วัฒนา
หน่วยที่ 11. บูรณาการคัมภีร์แพทย์แผนไทยเกี่ยวกับโรคลม ผู้แต่ง อ.ลัดดาวัลย์ ครูปัญญามาตย์
หน่วยที่ 12. โรคเกี่ยวกับกระดูก ข้อ กล้ามเนื้อ และเส้นเอ็น ผู้แต่ง อ.อดิศักดิ์ สุมาลี
หน่วยที่ 13. โรคเกี่ยวกับตา ปาก คอ หู และจมูก ผู้แต่ง อ.ประกิต สุมนกาญจน์ อ.บุญศรี เลิศวิริยจิตต์
หน่วยที่ 14. บูรณาการคัมภีร์แพทย์แผนไทยเกี่ยวกับระบบผิวหนัง ผู้แต่ง อ.สุภาพร ผลจันทร์
หน่วยที่ 15. โรคระบบทางเดินปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์ ผู้แต่ง อ.แพทย์หญิงเพ็นภา ทรัพย์เจริญ ผศ.กุสุมา ศรียากูล อ.กัญจนา ดีวิเศษ

55319 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย เล่ม 1

350 บาท

55319 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย (Practice in Thai Traditional Therapy) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 9786165059329) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 9786165059756) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 9786165059831)
หน่วยที่ 1. เวชปฏิบัติทางเวชกรรมแผนไทย ผู้แต่ง อ.พวงผกา ตันกิจจานนท์
หน่วยที่ 2. ทฤษฎีธาตุกับการวินิจฉัยโรคและการรักษา ผู้แต่ง อ.ไกรสีห์ ลิ้มประเสริฐ
หน่วยที่ 3. โรคเด็ก ผู้แต่ง อ.กิตติ ลี้สยาม
หน่วยที่ 4. โรคสตรี ผู้แต่ง อ.ณรงค์ ตาบทิพย์วัฒนา อ.พรนภา กิจนิตย์ชีว์
หน่วยที่ 5. โรคลม ผู้แต่ง อ.ลัดดาวัลย์ ครูปัญญามาตย์ อ.พรนภา กิจนิตย์ชีว์
หน่วยที่ 6. โรคไข้ ผู้แต่ง อ.พวงผกา ตันกิจจานนท์
หน่วยที่ 7. โรคระบบทางเดินอาหาร ผู้แต่ง อ.ณรงค์ ตาบทิพย์วัฒนา อ.พรนภา กิจนิตย์ชีว์

55319 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย เล่ม 2

400 บาท

55319 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย (Practice in Thai Traditional Therapy) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 9786165059329) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 9786165059756) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 9786165059831)
หน่วยที่ 8. โรคระบบทางเดินปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์ ผู้แต่ง ผศ.กุสุมา ศรียากูล
หน่วยที่ 9. โรคตา หู คอ จมูก และปาก ผู้แต่ง อ.สมศักดิ์ ห์ลีละเมียร
หน่วยที่ 10. โรคผิวหนัง ผู้แต่ง อ.วุฒิ วุฒิธรรมเวช
หน่วยที่ 11. โรคกล้ามเนื้อง เส้นเอ็น ข้อ และกระดูก ผู้แต่ง อ.อดิศักดิ์ สุมาลี
หน่วยที่ 12. โรคเรื้อรัง ผู้แต่ง อ.ลัดดาวัลย์ ครูปัญญามาตย์ อ.พรนภา กิจนิตย์ชีว์
หน่วยที่ 13. โรคในผู้สูงอายุและการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย (มรณญาณสูตร) ผู้แต่ง อ.วุฒิ วุฒิธรรมเวช
หน่วยที่ 14. การส่งเสริมสุขภาพกับการแพทย์แผนไทย ผู้แต่ง อ.สุภาพร ผลจันทร์
หน่วยที่ 15. ระบบสุขภาพของประเทศไทย ผู้แต่ง อ.นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนนท์ อ.นพ.อำพล จินดาวัฒนะ อ.อดิศักดิ์ สุมาลี

57203 ทางเลือกสำหรับผู้บริโภคทางสาธารณสุช เล่ม 1

350 บาท

57203 ทางเลือกสำหรับผู้บริโภคทางสาธารณสุข (Alternative Way For Health Consumer) พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ.2552 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 9789746148207) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15)ราคา 400 บาท (ISBN 9789746148214) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30บาท (ISBN 9789746432047)
หน่วยที่ 1 ชีวิตและธรรมชาติ ผู้แต่ง อ.นพ.เฉก ธนะสิริ
หน่วยที่ 2 คุณภาพชีวิต ผู้แต่ง อ.ชัยนาท จิตตวัฒนะ
หน่วยที่ 3 ทางเลือกการดำเนินชีวิตให้ยืนยาวและเป็นสุข ผู้แต่ง อ.นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล
หน่วยที่ 4 การออกกำลังกายกับสุขภาพ ผู้แต่ง รศ.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ ผศ.ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์ อ.ประณมพร จ๋วงพานิช
หน่วยที่ 5 การดูแลสุขภาพภาพแบบองค์รวม ผู้แต่ง ผศ.พรทิพย์ เชิดชูพงศ์ล้ำ ผศ.สมโภช เปลี่ยนบางยาง
หน่วยที่ 6 อาหารและผลิตภัณฑ์อาหารที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ผู้แต่ง อ.นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล
หน่วยที่ 7 สุขภาพกับการบริโภคทางสาธารณสุข ผู้แต่ง อ.สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล

57203 ทางเลือกสำหรับผู้บริโภคทางสาธารณสุช เล่ม 2

400 บาท

57203 ทางเลือกสำหรับผู้บริโภคทางสาธารณสุข (Alternative Way For Health Consumer) พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ.2552 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 9789746148207) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15)ราคา 400 บาท (ISBN 9789746148214) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30บาท (ISBN 9789746432047)
หน่วยที่ 8 ทางเลือกของผู้บริโภคเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ ผู้แต่ง ผศ.ดร.อดิศักดิ์ สัตย์ธรรม
หน่วยที่ 9 ทางเลือกการบริโภคทางสาธารณสุขเพื่อการป้องกันโรคและภัย ผู้แต่ง อ.ดร.นิตยา เพ็ญศิรินภา
หน่วยที่ 10 ทางเลือกการบริโภคทางสาธารณสุขเพื่อการรักษาโรค ผู้แต่ง อ.ณรงค์ ตาบทิพย์วัฒนา
หน่วยที่ 11 ทางเลือกการบริโภคทางสาธารณสุขเพื่อการพื้นฟูสุขภาพ ผู้แต่ง ผศ.สมโภช เปลี่ยนบางยาง
หน่วยที่ 12 การแพทย์แผนไทย ผู้แต่ง อ.พญ.เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ
หน่วยที่ 13 สมุนไพรเพื่อชีวิต ผู้แต่ง อ.ดร.รัตนา ตียพันธ์
หน่วยที่ 14 วิญญาณทางเลือกในการดูแลสุขภาพ ผู้แต่ง อ.พญ.เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ ผศ.เสาวภา พรสิริพงษ์ อ.พรทิพย์อุศุภรัตน์
หน่วยที่ 15 ทางเลือกในการเข้าถึงบริการสุขภาพ ผู้แต่ง อ.ดร.นิตยา เพ็ญศิรินภา อ.นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ อ.นพ.นิวัติ เทพมณี อ.นพ.ไพจิตร ปวะบุตร