97701 การวิจัย การพัฒนาและนวัตกรรม เล่ม 1

700 บาท

97701 การวิจัย การพัฒนาและนวัตกรรม (Research, Development and Innovation)  ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564   พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564   เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7)  ราคา 700 บาท ISBN 978-616-162-705-8   เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท ISBN 978-616-162-744-7   แนวการศึกษา (หน่วยที่ 1-15)  ราคา 300 บาท  ISBN 978-616-162-759-1
หน่วยที่ 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม  ผู้แต่ง รศ.สุจิตรา หังสพฤกษ์ (ผู้เขียนเดิม)  ผศ.ดร.แววบุญ แย้มแสงสังข์ (ผู้ปรับปรุง) 
หน่วยที่ 2. การวางแผนและออกแบบการวิจัยทางเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม  ผู้แต่ง รศ.สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์  ผศ.ดร.จีรานุช บุดดีจีน (ผู้เขียนเดิม)  อาจารย์ ดร.สมเกียรติ แก้วเกาะสะบ้า (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 3. การกำหนดประชากรและตัวอย่างวิจัยและการพัฒนาเครื่องมือวิจัยในการวิจัยทางเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม  ผู้แต่ง รศ.สราวุธ สุธรรมาสา  ผศ.ดร.นลินี ณ นคร (ผู้เขียนเดิม)  อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์  จำแนกสาร (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 4. สถิติที่ใช้ทดสอบความแตกต่างของข้อมูลทางด้านเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม  ผู้แต่ง ผศ.ดร.กุญชร เจือตี๋ (ผู้เขียนเดิม)  รศ.ดร.พิชญดา เกตุเมฆ  (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 5. สถิติที่ใช้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลและสถิติที่ใช้เพื่อการพยากรณ์ในการวิจัยทางเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม   ผู้แต่ง ผศ.ดร.กุญชร เจือตี๋ (ผู้เขียนเดิม)  รศ.ดร.พิชญดา เกตุเมฆ (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 6. สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ในการวิจัยทางเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม  ผู้แต่ง รศ.ดร.สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล  รศ.ดร.สิริรัตน์ วิภาสศิลป์  ผศ.ดร.กุญชร เจือตี๋ (ผู้เขียนเดิม)  รศ.ดร.พูลพงศ์ สุขสว่าง (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 7. การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยทางเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม  ผู้แต่ง ผศ.ดร.สังวรณ์ งัดกระโทก (ผู้เขียนเดิม)  อาจารย์ ดร.สมเกียรติ แก้วเกาะสะบ้า (ผู้ปรับปรุง)

97701 การวิจัย การพัฒนาและนวัตกรรม เล่ม 2

800 บาท

97701 การวิจัย การพัฒนาและนวัตกรรม (Research, Development and Innovation)  ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564   พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564   เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7)  ราคา 700 บาท ISBN 978-616-162-705-8   เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท ISBN 978-616-162-744-7   แนวการศึกษา (หน่วยที่ 1-15)  ราคา 300 บาท  ISBN 978-616-162-759-1
หน่วยที่ 8. การออกแบบการทดลองเชิงสถิติทางเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม  ผู้แต่ง รศ.ดร.ชุมพล ยวงใย
หน่วยที่ 9. การวิจัยเชิงทดลองและการวิจัยเชิงสำรวจทางเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม  ผู้แต่ง รศ.สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์  ผศ.ดร.บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์  อาจารย์ ดร.แววบุญ แย้มแสงสังข์ (ผู้เขียนเดิม)  รศ.ผกามาศ ผจญแกล้ว (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 10. การวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม  ผู้แต่ง ผศ.ดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด (ผู้เขียนเดิม)  ผศ.ดร.ธนิดา สุนารักษ์ (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 11. การเขียนโครงการวิจัยทางเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม  ผู้แต่ง รศ.ดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด  รศ.ดร.วรัทยา ธรรมกิตติภพ (ผู้เขียนเดิม)  ผศ.ดร.ธนกฤต โชติภาวริศ (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 12. การเขียนรายงานวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัยทางเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม  ผู้แต่ง รศ.ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย  รศ.ผกามาศ ผจญแกล้ว (ผู้เขียนเดิม)  อาจารย์ ดร.เตชค์ฐสิณป์ เพียซ้าย (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 13. การประเมินรายงานการวิจัยและการต่อยอดแนวความคิดสำหรับงานวิจัยทางเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม  ผู้แต่ง รศ.ดร.วรัทยา ธรรมกิตติภพ (ผู้เขียนเดิม)  อาจารย์ ดร.เตชค์ฐสิณป์ เพียซ้าย (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 14. นวัตกรรมประหยัด  ผู้แต่ง รศ.ดร.สุภาวดี ธีรธรรมากร  อาจารย์ ดร.เตชค์ฐสิณป์ เพียซ้าย  รศ.ดร.พิชญดา เกตุเมฆ
หน่วยที่ 15. การพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม  ผู้แต่ง รศ.ดร.วฤษาย์ ร่มสายหยุด

97702 ระบบการผลิตที่ชาญฉลาดและเครื่องจักรกลอัจฉริยะ เล่ม 1

700 บาท

97702 ระบบการผลิตที่ชาญฉลาดและเครื่องจักรกลอัจฉริยะ (Smart Manufacturing and Intelligent Machine)   ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2564   พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564   เล่ม 1 (หน่วยที่1-7)  ราคา 700 บาท   ISBN 978-616-162-710-2   เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15)   ราคา 800 บาท   ISBN 978-616-162-711-9   แนวการศึกษา  ราคา  300 บาท
หน่วยที่ 1. การปฏิวัติอุตสาหกรรม  ผู้แต่ง ผศ.ดร.เขมพัฒน์ ตันติวัฒนกูล
หน่วยที่ 2. แนวคิดการใช้งานเครื่องจักรอัตโนมัติและระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ  ผู้แต่ง อาจารย์พรชนก พิเรนทร
หน่วยที่ 3. หลักการออกแบบเครื่องจักรอัตโนมัติและระบบการผลิตอัตโนมัติ  ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.ธีรพล ศรียุบล
หน่วยที่ 4. การดำเนินการและการตัดสินใจในโครงการระบบอัตโนมัติ  ผู้แต่ง ผศ.ดร.ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร
หน่วยที่ 5. หลักการพิจารณาสำหรับการออกแบบเครื่องจักรอัตโนมัติ  ผู้แต่ง อาจารย์สิทธิโชค สิทธิราชา
หน่วยที่ 6. การออกแบบและการเลือกใช้ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลมาตรฐาน  ผู้แต่ง ผศ.ดร.สถาพร วังฉาย
หน่วยที่ 7. อุปกรณ์ตรวจรู้และตัวขับเร้าในอุตสาหกรรมการผลิต  ผู้แต่ง ผศ.อิทธิเดช มูลมั่งมี

97702 ระบบการผลิตที่ชาญฉลาดและเครื่องจักรกลอัจฉริยะ เล่ม 2

800 บาท

97702 ระบบการผลิตที่ชาญฉลาดและเครื่องจักรกลอัจฉริยะ (Smart Manufacturing and Intelligent Machine)   ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2564   พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564   เล่ม 1 (หน่วยที่1-7)  ราคา 700 บาท   ISBN 978-616-162-710-2   เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15)   ราคา 800 บาท   ISBN 978-616-162-711-9   แนวการศึกษา  ราคา  300 บาท
หน่วยที่ 8. ระบบอัตโนมัติและการควบคุมเครื่องจักรกลอัตโนมัติ  ผู้แต่ง ผศ.ดร.ณัฐรัตน์ ปาณานนท์
หน่วยที่ 9. การประกอบ การปรับตั้ง และการทดสอบการทำงานของเครื่องจักร  ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.ชูตระกูล ศิริไพบูลย์
หน่วยที่ 10. กรณีศึกษาการออกแบบเครื่องจักรกลอัตโนมัติ  ผู้แต่ง ผศ.ดร.สถาพร วังฉาย
หน่วยที่ 11. เครื่องจักรกลอัจฉริยะ  ผู้แต่ง ผศ.ดร.เขมพัฒน์ ตันติวัฒนกูล
หน่วยที่ 12. ระบบการผลิตที่ชาญฉลาด  ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.ภัทรศยา ตันติวัฒนกูล
หน่วยที่ 13. อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่งสำหรับอุตสาหกรรม  ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.ศรันย์ นาคถนอม
หน่วยที่ 14. การใช้งานหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ในอุตสากรรมการผลิต  ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.จิรพิพัฒน์ ธัญพงษ์ภัทร
หน่วยที่ 15. ผลกระทบของระบบอัตโนมัติและการวางแผนพัฒนาบุคลากร  ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.วิริยะ ชอบออมทรัพย์

97703 ระบบการผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน เล่ม 1

700 บาท

97703 ระบบการผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน (Sustainable Packaging Production System) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท ISBN 9786161611064 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท ISBN 9786161610739 
หน่วยที่ 1. แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับระบบผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน ผู้แต่ง รศ.สุภาวดี ธีรธรรมากร
หน่วยที่ 2. สถานภาพและห่วงโซ่อุปทานบรรจุภัณฑ์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์
หน่วยที่ 3. การออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ ผู้แต่ง อ.ดร.จีรานุช บุดดีจีน
หน่วยที่ 4. การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อมวลชน ผู้แต่ง ผศ.ดร.ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์ อ.ดร.จีรานุช บุดดีจีน
หน่วยที่ 5. เทคโนโลยีสะอาดในการผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน ผู้แต่ง อ.ดร.จีรานุช บุดดีจีน อ.ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ
หน่วยที่ 6. เทคโนโลยีการพิมพ์บรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน ผู้แต่ง รศ.ผกามาศ ผจญแกล้ว
หน่วยที่ 7. เทคโนโลยีการผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน ผู้แต่ง รศ.ดร.สุชปา เนตรประดิษฐ์

97703 ระบบการผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน เล่ม 2

800 บาท

97703 ระบบการผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน (Sustainable Packaging Production System) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท ISBN 9786161611064 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท ISBN 9786161610739 
หน่วยที่ 8. การลดต้นทุนในกระบวนการผลิตภัณฑ์พลาสติก ผู้แต่ง รศ.วิโรจน์ เตชะวิญญธรรม รศ.ดร.บรรเลง ศรนิล
หน่วยที่ 9. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจากบรรจุภัณฑ์ยั่งยืน ผู้แต่ง รศ.ดร.พิฑูร ตรีวิจิตรเกษม
หน่วยที่ 10. ระบบโลจิสต์ย้อนกลับและระบบโลจิสติกส์แบบกรีน ผู้แต่ง รศ.ดร.อุบลรัตน์ หวังรักษ์ดีสกุล
หน่วยที่ 11. ระบบการกระจายสินค้าและการขนส่งสินค้าอย่างยั่งยืน ผู้แต่ง รศ.ศิริชัย พงษ์วิชัย อ.จรรยา ธนาอธิพร รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา รศ.ดร.ลัดดา วัจนสาริกากุล
หน่วยที่ 12. การจัดการสินค้าในร้านค้าส่งและร้านค้าปลีก ผู้แต่ง อ.ดร.สมนึก จันทรประทิน อ.รติวดี สิริมุนินท์
หน่วยที่ 13. ระบบการจัดการซากบรรจุภัณฑ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.พิฑูร ตรีวิจิตรเกษม รศ.สุภาวดี ธีรธรรมากร
หน่วยที่ 14. การประเมินความยั่งยืนของบรรจุภัณฑ์เชิงปริมาณ ผู้แต่ง ผศ.ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง
หน่วยที่ 15. การประเมินความยั่งยืนของบรรจุภัณฑ์เชิงคุณภาพและแบบผสม ผู้แต่ง อ.ดร.จีรานุช บุดดีจีน อ.ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ

97704 เทคโนโลยีและระบบสุขภาพทางอุตสาหกรรมอาหาร เล่ม 1

700 บาท

97704 เทคโนโลยีและระบบคุณภาพทางอุตสาหกรรมอาหาร (Technogy and Quality System) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท ISBN 9786161610845 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท ISBN 9786161611026
หน่วยที่ 1. เทคโนโลยีนวัตกรรมและระบบคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ผู้แต่ง รศ.ดร.ปพนวีณ์ สุทธิประสิทธิ์
หน่วยที่ 2. เทคโนโลยีและการจัดการวัตถุดิบเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมอาหาร ผู้แต่ง รศ.ศศิมน ปรีดา 
หน่วยที่ 3. เทคโนโลยีการแปรวัตถุดิบอาหารขั้นต้นและสารผสมอาหาร ผู้แต่ง รศ.ศศิมน ปรีดา  รศ.สายสนม ประดิษฐดวง
หน่วยที่ 4. เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารด้วยการใช้ความร้อนความเย็นการทำแห้งและการทำให้เข้มข้น ผู้แต่ง รศ.ศศิมน ปรีดา ผศ.ดร.ยุพร พืชกมุทร
หน่วยที่ 5. เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารด้วยการใช้รังสีเอนไซม์การเอ็กทรูชั่นความดันสูงและความร้อนแบบโอห์มิก ผู้แต่ง รศ.ดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ รศ.อรวินท์ เลาหรัชตนันท์
หน่วยที่ 6. บรรจุภัณฑ์อาหารและนวัตกรรม ผู้แต่ง ผศ.ดร.กฤติกา ตันประเสริฐ รศ.สุภาวดี ธีรธรรมากร
หน่วยที่ 7. เทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์อาหารและนวัตกรรม ผู้แต่ง รศ.สุภาวดี ธีรธรรมากร

97704 เทคโนโลยีและระบบสุขภาพทางอุตสาหกรรมอาหาร เล่ม 2

800 บาท

97704 เทคโนโลยีและระบบคุณภาพทางอุตสาหกรรมอาหาร (Technogy and Quality System) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท ISBN 9786161610845 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท ISBN 9786161611026
หน่วยที่ 8. กฎหมายและการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ผู้แต่ง รศ.ดร.ปพนวีณ์ สุทธิประสิทธิ์
หน่วยที่ 9. ระบบ GMP และ HACCP เพื่อการผลิตและบริการอาหารปลิดภัย รศ.ดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ
หน่วยที่ 10. การจัดการการผลิตและมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล ผู้แต่ง รศ.ดร.ปพนวีณ์ สุทธิประสิทธิ์
หน่วยที่ 11. มาตรฐานห้องปฏิบัติการและการตรวจสอบคุณภาพในผลิตภัณฑ์อาหาร ผู้แต่ง อ.ดร.ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์
หน่วยที่ 12. เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรมอาหาร ผู้แต่ง ผศ.ดร.นวภัทรา หนูนาค อ.ดร.แววบุญ แย้มแสงสังข์
หน่วยที่ 13. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ผู้แต่ง รศ.อรวินท์ เลาหรัชตนันท์ ผศ.ดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี
หน่วยที่ 14. เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารสำหรับอุตสาหกรรมในอาหาร ผู้แต่ง รศ.ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์ ผศ.ดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์
หน่วยที่ 15. การจัดการโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมอาหาร ผู้แต่ง รศ.ดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล อ.ดร.จีรานุช บุดดีจีน

97705 เทคโนโลยีนวัตกรรมวัสดุ เล่ม 1

700 บาท

97705 เทคโนโลยีนวัตกรรมวัสดุ (Innovative Material Technology) เล่ม 1 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท (ISBN 978-616-162-768-3) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท (ISBN 978-616-162-764-5) แนวการศึกษา ราคา 300 บาท (ISBN 978-616-162-780-5)

หน่วยที่ 1 ประเภทและสมบัติของวัสดุอุตสหกรรมพื้นฐาน ผู้แต่ง ผศ.ดร.ฉันท์ทิพ สกุลเขมฤทัย 
หน่วยที่ 2 เทคโนโลยีการผลิตวัสดุอุตสาหกรรมประเภทโลหะ อ.ดร.ศศิธร ศรีสวัสดิ์  
หน่วยที่ 3 เทคโนโลยีการผลิตวัสดุอุตสาหกรรมประเภทพอลิเมอร์ ผู้แต่ง อ.ดร.กุลนิดา เทพทิม   
หน่วยที่ 4 เทคโนโลยีการผลิตวัสดุอุตสาหกรรมประเภทเซรามิก ผู้แต่ง อ.ดร.ธารกมล ถาวรพานิช อ.ดร.จุฑารัตน์ อาชวรัตน์ถาวร
หน่วยที่ 5 เทคโนโลยีการผลิตวัสดุอุตสาหกรรมประเภทวัสดุคอมโพสิต ผู้แต่ง ผศ.ดร.ธนกฤต โชติภาวริศ อ.ดร.วิริยะ ชอบออมทรัพย์ อ.ดร.อภิสิทธิ์ โฆษิตชัยยงค์
หน่วยที่ 6 นวัตกรรมโลหะและโลหะคอมโพสิตทางการแพทย์ยานยนต์ และสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง อ.ดร.วิริยะ ชอบออมทรัพย์  
หน่วยที่ 7 นวัตกรรมเซรามิกและเซรามิกคอมโพสิต ทางการแพทย์ ยานยนต์ และสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง รศ.ดร.ดวงฤดี ฉายสุวรรณ

97705 เทคโนโลยีนวัตกรรมวัสดุ เล่ม 2

800 บาท

97705 เทคโนโลยีนวัตกรรมวัสดุ (Innovative Material Technology) เล่ม 1 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท (ISBN 978-616-162-768-3) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท (ISBN 978-616-162-764-5) แนวการศึกษา ราคา 300 บาท (ISBN 978-616-162-780-5)

หน่วยที่ 8 นวัตกรรมพอลิเมอร์และพอลิเมอร์คอมโพสิตทางการแพทย์ ยานยนต์ และสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง อ.ดร.แววบุญ แย้มแสงสังข์
หน่วยที่ 9 การทดสอบและการวิเคราะห์สมบัติวัสดุอุตสาหกรรมประเภทโลหะและเซรามิก ผู้แต่ง ผศ.ดร.วราภรณ์ ปิยวิทย์
หน่วยที่ 10 การทดสอบและวิเคราะห์สมบัติวัสดุอุตสาหกรรมประเภทพอลิเมอร์และพอลิเมอร์คอมโพสิต ผู้แต่ง ผศ.ดร.กุลนิดา เทพทิม
หน่วยที่ 11 มาตรฐานการผลิตวัสดุอุตสาหกรรม ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุขอังคณา แถลงกัณฑ์
หน่วยที่ 12 ระบบควบคุมคุรภาพวัสดุอุตสาหกรรม ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุขอังคณา แถลงกัณฑ์
หน่วยที่ 13 วิศวกรรมย้อนรอย ผู้แต่ง ผศ.ดร.สมบุญ เจริญวิไลศิริ   
หน่วยที่ 14 การบูรณาการการออกแบบและ ประยุกต์ใช้วัสดุอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ผู้แต่ง อ.ดร.แววบุญ แย้มแสงสังข์ รศ.ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ
หน่วยที่ 15 ระบบการจัดการซากวัสดุอุตสาหกรรม ผู้แต่ง อ.ดร.แววบุญ แย้มแสงสังข์

99701 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และการประยุกต์ เล่ม 1

700 บาท

99701 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และการประยุกต์(Electronic Business and Applications) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2554 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท (ISBN 9786165057233) เล่ม 2พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2555 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท (ISBN 9786165059053) แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 1 แนวคิดธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ผู้แต่ง อ.พิภัช ดวงคำสวัสดิ์
หน่วยที่ 2 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้แต่ง อ.พิภัช ดวงคำสวัสดิ์
หน่วยที่ 3 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ผู้แต่ง อ.ดร.วรรณโณ ฟองสุวรรณ
หน่วยที่ 4 โครงสร้างพื้นฐานธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ผู้แต่ง อ.ชัยยงค์ ว่องวุฒิกำจร
หน่วยที่ 5 การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้แต่ง รศ.วรัญญา ปุณณวัฒน์
หน่วยที่ 6 ระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ผู้แต่ง รศ.สำรวย กมลายุตต์
หน่วยที่ 7 การวางแผนทรัพยากรองค์กร ผู้แต่ง อ.สมควร วานิช สัมพันธ์

99701 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และการประยุกต์ เล่ม 2

800 บาท

99701 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และการประยุกต์(Electronic Business and Applications) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2554 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท (ISBN 9786165057233) เล่ม 2พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2555 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท (ISBN 9786165059053) แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 8 กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ผู้แต่ง อ.กำพล ศรธนะรัตน์ อ.พิภัช ดวงคำสวัสดิ์
หน่วยที่ 9 ระบบความมั่นคงปลอดภัยของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ผู้แต่ง อ.ปริญญา หอมเอนก 
หน่วยที่ 10 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ผู้แต่ง อ.ดร.ภาณุ ลิมมานนท์
หน่วยที่ 11 โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน ผู้แต่ง อ.ดร.วิฑูร ชื่นวชิรศิริ
หน่วยที่ 12 การเข้าสู่ตลาดการค้าระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์
หน่วยที่ 13 รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ผู้แต่ง อ.ธนนุช ตรีทิพยบุตร
หน่วยที่ 14 กรณีศึกษาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ผู้แต่ง รศ.จีราภรณ์ สุธัมมสภา อ.สหัส ตรีทิพยบุตร
หน่วยที่ 15 กรณีศึกษาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ของไทย ผู้แต่ง อ.สหัส ตรีทิพยบุตร

99702 การพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารโครงการและการประยุกต์ เล่ม 1

400 บาท

99702 การพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารโครงการ และการประยุกต์ พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554 (Information System Development, Project Management and Applications) เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-4) ราคา 400 บาท (ISBN 9786165056441) เล่ม 2 (หน่วยที่ 5-10) ราคา 600 บาท (ISBN 9786165057400) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 9786165056915)
หน่วยที่ 1 หลักการเบื้องต้นของการพัฒนาระบบสารสนเทศ ผู้แต่ง รศ. ดร.วีระ บุญจริง
หน่วยที่ 2 วิธีการพัฒนาระบบสารสนเทศ ผู้แต่ง อ.ดร.ศศิพร อุษณวศิน
หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์ความต้องการระบบด้วยวิธีดั้งเดิม ผู้แต่ง อ. ดร.ทัดทอง พราหมณี
หน่วยที่ 4 การออกแบบระบบโดยวิธีแบบดั้งเดิม ผู้แต่ง อ.วรรณวิสา อุทรานันท์

99702 การพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารโครงการและการประยุกต์ เล่ม 2

600 บาท

99702 การพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารโครงการ และการประยุกต์ พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554 (Information System Development, Project Management and Applications) เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-4) ราคา 400 บาท (ISBN 9786165056441) เล่ม 2 (หน่วยที่ 5-10) ราคา 600 บาท (ISBN 9786165057400) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 9786165056915)
หน่วยที่ 5 การรวบรวมความต้องการและการวิเคราะห์เชิงวัตถุ ผู้แต่ง อ.ดร.ปราโมทย์ ลือนาม
หน่วยที่ 6 การออกแบบเชิงวัตถุ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ภัทรสินี ภัทรโกศล อ.ภควรรณ ปักษี
หน่วยที่ 7 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ผู้แต่ง ผศ.ดร.รัชลิดา ลิปิกรณ์
หน่วยที่ 8 กรณีศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศแนวทางเชิงวัตถุ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ภัทรสินี ภัทรโกศล อ.ภควรรณ ปักษี
หน่วยที่ 9 การทดสอบระบบ ผู้แต่ง รศ.ดร.สมศักดิ์ มิตะถา อ.ประภาส ผ่องสนาม
หน่วยที่ 10 การบริหารการบำรุงรักษาและการโอนย้ายระบบสารสนเทศ ผู้แต่ง อ. ดร.ศศิพร อุษณวศิน

99702 การพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารโครงการและการประยุกต์ เล่ม 3

500 บาท

99702 การพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารโครงการ และการประยุกต์ พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554 (Information System Development, Project Management and Applications) เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-4) ราคา 400 บาท (ISBN 9786165056441) เล่ม 2 (หน่วยที่ 5-10) ราคา 600 บาท (ISBN 9786165057400) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท (ISBN 9786165056915)
หน่วยที่ 11 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารโครงการ ผู้แต่ง อ.ดร.พิสิษฐ์ จันทร์วราสุทธิ์
หน่วยที่ 12 การบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้แต่ง อ.ภรณี ศรีสุทธิ์
หน่วยที่ 13 การบริหารโครงการขั้นสูง ผู้แต่ง อ.ภรณี ศรีสุทธิ์
หน่วยที่ 14 การบริหารทรัพยากรโครงการ ผู้แต่ง อ.กชภัส นิมมานนท์
หน่วยที่ 15 กรณีศึกษาการบริหารโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ผู้แต่ง อ.น.อ.(หญิง) ลักษณ์วิไล กลิ่นสุวรรณ

99703 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ เล่ม 1

700 บาท

99703 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Information and Communication Technology Management) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท (ISBN 9786165058490) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท (ISBN 9786165058261)
หน่วยที่ 1. การปฏิรูปธุรกิจ ผู้แต่ง รศ.จีราภรณ์ สุธัมมสภา
หน่วยที่ 2. แนวโน้มไอซีทีและผลกระทบต่อธุรกิจ ผู้แต่ง อ.ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์
หน่วยที่ 3. การจัดการส่วนสำคัญพื้นฐานของไอที ผู้แต่ง อ.ดร.ศศิพันธ์ นิตยะประภา
หน่วยที่ 4. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนการทำงานที่ต้องอาศัยฐานความรู้ ผู้แต่ง อ.พูนลาภ ชัชวาลโฆษิต
หน่วยที่ 5. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในเชิงกลยุทธ์ ผู้แต่ง อ.ดร.พิสิษฐ์ จันทร์วราสุทธิ์
หน่วยที่ 6. กลยุทธ์ทางธุรกิจ ผู้แต่ง รศ.ศรีธนา บุญญเศรษฐ์
หน่วยที่ 7. โครงสร้างองค์การธุรกิจ ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุรีย์ เข็มทอง อ.ดร.สุภาวดี อิงศรีสว่าง

99703 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ เล่ม 2

800 บาท

99703 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Information and Communication Technology Management) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท (ISBN 9786165058490) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท (ISBN 9786165058261)
หน่วยที่ 8. ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้แต่ง อ.ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์
หน่วยที่ 9. ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้แต่ง อ.ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์
หน่วยที่ 10. ธรรมาภิบาลด้านไอที ผู้แต่ง อ.ดร.สันติพัฒน์ อรุณธารี 
หน่วยที่ 11. การบริหารจัดการโครงการ ผู้แต่ง อ.ดร.สันติพัฒน์ อรุณธารี 
หน่วยที่ 12. การบริหารจัดการการให้บริการงานด้านไอที ผู้แต่ง อ.ดร.สันติพัฒน์ อรุณธารี 
หน่วยที่ 13. การวางแผนกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้แต่ง อ.ดร.เฉลิมศักดิ์ เลิศวงศ์เสถียร
หน่วยที่ 14. ความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้แต่ง อ.ดร.เฉลิมศักดิ์ เลิศวงศ์เสถียร
หน่วยที่ 15. การบูรณาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ ผู้แต่ง อ.ชญาน์ทิพย์ ชูวณิชชานนท์

99704 คลังข้อมูล เหมืองข้อมูลและธุรกิจอัจฉริยะ เล่ม 1

700 บาท

99704 คลังข้อมูล เหมืองข้อมูลและธุรกิจอัจฉริยะ (Date Warehouse, Data Mining and Business Intelligence) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท (ISBN 9786165059473) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา800 บาท (ISBN 9786165059480) แนวการศึกษาราคา 300 บาท 
หน่วยที่ 1 หลักการพื้นฐานของคลังข้อมูล ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุวรรณี อัศวกุลชัย
หน่วยที่ 2 สถาปัตยกรรมของคลังข้อมูล ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุวรรณี อัศวกุลชัย
หน่วยที่ 3 การพัฒนาระบบคลังข้อมูล ผู้แต่ง รศ.ดร.นพ.พรเลิศ พิชิตพรชัย
หน่วยที่ 4 การจำลองข้อมูลสำหรับคลังข้อมูล ผู้แต่ง ผศ.ดร.สมลักษณ์ ละอองศรี
หน่วยที่ 5 การออกแบบแบบจำลองข้อมูลเชิงกายภาพ การใช้งาน และการบริหารคลังข้อมูล ผู้แต่ง รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย
หน่วยที่ 6 การจัดทำรายงานจากคลังข้อมูล ผู้แต่ง อ.วัฒนพงษ์ วงศ์ตระกูล
หน่วยที่ 7 กรณีศึกษาการทำคลังข้อมูล ผู้แต่ง อ.กุลเทพ จิรลักข์ อ.เอกสิทธิ์ วิวัฒนาประสิทธิ์

99704 คลังข้อมูล เหมืองข้อมูลและธุรกิจอัจฉริยะ เล่ม 2

800 บาท

99704 คลังข้อมูล เหมืองข้อมูลและธุรกิจอัจฉริยะ (Date Warehouse, Data Mining and Business Intelligence) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท (ISBN 9786165059473) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา800 บาท (ISBN 9786165059480) แนวการศึกษาราคา 300 บาท 
หน่วยที่ 8 หลักการพื้นฐานของการทำเหมืองข้อมูล ผู้แต่ง รศ.ดร.วิภา เจริญภัณฑารักษ์
หน่วยที่ 9 การทำเหมืองข้อมูลด้วยการจำแนกประเภทและการพยากรณ์ ผู้แต่ง อ.กชกร ณ นครพนม
หน่วยที่ 10 การทำเหมืองข้อมูลด้วยการหาความสัมพันธ์และการจัดกลุ่ม รศ.ดร.วิภา เจริญภัณฑารักษ์
หน่วยที่ 11 การประยุกต์การทำเหมืองข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์สำเร็จ ผู้แต่ง รศ.วรัญญา ปุณณวัฒน์
หน่วยที่ 12 กรณีศึกษาการทำเหมืองข้อมูล ผู้แต่ง อ.วิทยา พรพัชรพงศ์
หน่วยที่ 13 หลักการพื้นฐานของธุรกิจอัจฉริยะ ผู้แต่ง รศ.ดร.วีระ บุญจริง
หน่วยที่ 14 การประยุกต์ของธุรกิจอัจฉริยะ ผู้แต่ง อ.ดร.สิงหะ ฉวีสุข
หน่วยที่ 15 กรณีศึกษาธุรกิจอัจฉริยะด้วยไมโครซอฟต์โซลูชัน ผู้แต่ง อ.เอกสิทธิ์ วิวัฒนาประสิทธิ์ อ.กุลเทพ จีรลักข์

99705 การออกแบบวัสดุใหม่และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม เล่ม 1

800 บาท

97705 การออกแบบวัสดุใหม่และการประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรม (Neo-Material Design and Application in Industry) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2559  เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 800 บาท (ISBN 978-616-161-078-4) เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 700 บาท แนวการศึกษา ราคา 300 บาท (ISBN 978-616-161-087-6)
หน่วยที่ 1 ประเภทและสมบัติของวัสดุอุตสาหกรรมพื้นฐาน ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันท์ทิพ สกุลเขมฤทัย
หน่วยที่ 2 เทคโนโลยีการผลิตวัสดุอุตสาหกรรมประเภทโลหะ ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.ศศิธร ศรีสวัสดิ์
หน่วยที่ 3 เทคโนโลยีการผลิตวัสดุอุตสาหกรรมประเภทพอลิเมอร์ ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.กุลนิดา เทพทิม
หน่วยที่ 4 เทคโนโลยีการผลิตวัสดุอุตสาหกรรมประเภทเซรามิก ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.ธารกมล ถาวรพานิช อาจารย์ ดร.จุฑารัตน์ อาชวรัตน์ถาวร 
หน่วยที่ 5 เทคโนโลยีการผลิตวัสดุอุตสาหกรรมประเภทพอลิเมอร์คอมโพสิต ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.อภิสิทธิ์ โฆษิตชัยยงค์ 
หน่วยที่ 6 การประยุกต์ใช้วัสดุใหม่ในอุตสาหกรรม ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.อภิสิทธิ์ โฆษิตชัยยงค์ 
หน่วยที่ 7 การประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่คุณภาพในการออกแบบวัสดุ ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.เชาวลิต หามนตรี
หน่วยที่ 8 การประยุกต์ใช้เทคนิคการออกแบบการทดลองเชิงสถิติในการออกแบบวัสดุ ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล ยวงใย

99705 การออกแบบวัสดุใหม่และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม เล่ม 2

700 บาท

97705 การออกแบบวัสดุใหม่และการประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรม (Neo-Material Design and Application in Industry) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2559  เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 800 บาท (ISBN 978-616-161-078-4) เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 700 บาท แนวการศึกษา ราคา 300 บาท (ISBN 978-616-161-087-6)
หน่วยที่ 9 การทดลองและการวิเคราะห์สมบัติของวัสดุอุตสาหกรรมประเภทโลหะและเซรามิก ผู้แต่ง  อาจารย์ ดร.วราภรณ์ ปิยวิทย์
หน่วยที่ 10 การทดสอบและวิเคราะห์สมบัติ์ของวัสดุอุตสาหกรรมประเภทพอลิเมอร์และพอลิเมอร์คอมโพสิต ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.กุลนิดา เทพทิม
หน่วยที่ 11 มาตรฐานการผลิตวัสดุอุตสาหกรรม ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขอังคณา แถลงกัณฑ์  
หน่วยที่ 12 ระบบควบคุมภาพวัสดุอุตสาหกรรม ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขอังคณา แถลงกัณฑ์  
หน่วยที่ 13 การประเมินวัฏจักรชีวิตของวัสดุอุตสาหกรรม ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.แววบุญ แย้มแสงสังข์
หน่วยที่ 14 การจัดการซากวัสดุอุตสาหกรรม ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.แววบุญ  แย้มแสงสังข์
หน่วยที่ 15 บูรณาการการออกแบบและประยุกต์ใช้วัสดุอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.แววบุญ  แย้มแสงสังข์ รองศาสตรจารย์ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ 

99707 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการประยุกต์ เล่ม 1

700 บาท

99707 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการประยุกต์ (Geographic Information System and Applications) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท ISBN 9786161605216 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท ISBN 9786161605322
99707 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการประยุกต์ (Geographic Information System and Applications) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท ISBN 9786161605216 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท ISBN 9786161605322
หน่วยที่ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ
หน่วยที่ 2. เทคโนโลยีการรับรู้ระยะไกลและระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก ผู้แต่ง อ.กชกร ณ นครพนม
หน่วยที่ 3. ระบบพิกัดทางภูมิศาสตร์และเส้นโครงแผนที่ ผู้แต่ง อ.ดร.ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน
หน่วยที่ 4. ข้อมูลเชิงกริด ผู้แต่ง อ.ดร.กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล
หน่วยที่ 5. ข้อมูลเชิงพื้นที่เชิงเส้น ผู้แต่ง อ.ดร.กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล
หน่วยที่ 6. ข้อมูลเชิงคุณลักษณะ ผู้แต่ง อ.ดร.สิริพร กมลธรรม
หน่วยที่ 7. ความผิดพลาดและการปรับแก้ข้อมูลเชิงพื้นที่ ผู้แต่ง อ.น.ท.ดร.บัญชา กมลรัตน์

99707 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการประยุกต์ เล่ม 2

800 บาท

99707 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการประยุกต์ (Geographic Information System and Applications) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท ISBN 9786161605216 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท ISBN 9786161605322
หน่วยที่ 8. การจัดการฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ผู้แต่ง อ.ดร.รัตนะ บุลประเสริฐ
หน่วยที่ 9. การแสดงผลและนำเสนอข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ผู้แต่ง อ.ดร.สุภาวดี อิงศรีสว่าง
หน่วยที่ 10. การวิเคราะห์ข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ผู้แต่ง อ.ดร.ทิพวรรณ วันวิเวก
หน่วยที่ 11. เทคโนโลยีและซอฟแวร์สำเร็จรูปในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ผู้แต่ง อ.ปิยะนุช อรัณยกานนท์
หน่วยที่ 12. การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางด้านอุตุนิยมวิทยา ผู้แต่ง อ.ดร.ทิพวรรณ วันวิเวก
หน่วยที่ 13. การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในเชิงพาณิชย์ ผู้แต่ง อ.ดร.รัตนะ บุลประเสริฐ
หน่วยที่ 14. การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางด้านการเกษตร ผู้แต่ง อ.มณฑิรา ยุติธรรม
หน่วยที่ 15. การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางด้านภัยพิบัติ ผู้แต่ง อ.ดร.อนุเผ่า อบแพทย์

99708 ระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือในการพัฒนาระบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เล่ม 1

500 บาท

99708 ระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือในการพัฒนาระบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Research Methodology and Tools in System Development for Information and Communication Technology) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-162-137-7) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-11) ราคา 600 บาท (ISBN 978-616-162-111-7) เล่ม 3 (หน่วยที่ 12-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-162-141-4) แนวการศึกษา ราคา 300 บาท (ISBN 978-616-162-160-5)
หน่วยที่ 1 หลักการพัฒนาระบบสารสนเทศ ผู้แต่ง อ.ดร.มนวรรัตน์ ผ่องไพบูลย์
หน่วยที่ 2 การรวบรวมความต้องการและการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ ผู้แต่ง รศ.ดร.วิภา เจริญภัณฑารักษ์ ผศ.ดร.ปราโมทย์ ลือนาม
หน่วยที่ 3 การออกแบบระบบสารสนเทศ ผู้แต่ง ผศ.ดร.วราภรณ์ วิยานนท์ ผศ.ดร.ปราโมทย์ ลือนาม
หน่วยที่ 4 การสร้างระบบสารสนเทศ ผู้แต่ง ผศ.ดร.วราภรณ์ วิยานนท์
หน่วยที่ 5 เครื่องมือและการใช้เครื่องมือสำหรับพัฒนาระบบสารสนเทศ ผู้แต่ง ผศ.วิชาญ ทุมทอง

99708 ระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือในการพัฒนาระบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เล่ม 2

600 บาท

99708 ระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือในการพัฒนาระบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Research Methodology and Tools in System Development for Information and Communication Technology) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-162-137-7) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-11) ราคา 600 บาท (ISBN 978-616-162-111-7) เล่ม 3 (หน่วยที่ 12-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-162-141-4) แนวการศึกษา ราคา 300 บาท (ISBN 978-616-162-160-5)
หน่วยที่ 6 การทดสอบและการส่งมอบระบบสารสนเทศ ผู้แต่ง อ.นุชชากร งามเสาวรส
หน่วยที่ 7 กรณีศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศแนวทางเชิงวัตถุ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ภัทรสินี ภัทรโกศล ผศ.ดร.ภควรรณ ปักษี
หน่วยที่ 8 หลักการบริหารโครงการด้านไอซีที ผู้แต่ง อ.ดร.บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์
หน่วยที่ 9 การดำเนินงานและเครื่องมือบริหารโครงการด้านไอซีที ผู้แต่ง อ.ดร.บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์
หน่วยที่ 10 มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการและการพัฒนาระบบด้านไอซีที ผู้แต่ง อ.ดร.บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์ อ.ประกิต สังข์ป่า
หน่วยที่ 11 กรณีศึกษาการบริหารโครงการด้านไอซีที ผู้แต่ง อ.ดร.บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์

99708 ระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือในการพัฒนาระบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เล่ม 3

400 บาท

99708 ระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือในการพัฒนาระบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Research Methodology and Tools in System Development for Information and Communication Technology) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 978-616-162-137-7) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-11) ราคา 600 บาท (ISBN 978-616-162-111-7) เล่ม 3 (หน่วยที่ 12-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-162-141-4) แนวการศึกษา ราคา 300 บาท (ISBN 978-616-162-160-5)
หน่วยที่ 12 หลักการวิจัยด้านไอซีที ผู้แต่ง รศ.ดร.วรัญญา ปุณณวัฒน์ อ.ดร.ณัฐเศรษฐ์ หมวดทองอ่อน
หน่วยที่ 13 การดำเนินการวิจัยด้านไอซีที ผู้แต่ง รศ.ดร.วรัญญา ปุณณวัฒน์ อ.ดร.ณัฐเศรษฐ์ หมวดทองอ่อน
หน่วยที่ 14 หลักการเขียนบทความวิจัย ผู้แต่ง ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง
หน่วยที่ 15 การนำเสนอบทความวิจัยด้านไอซีที ผู้แต่ง รศ.กษิดิศ อื้อเชี่ยวชาญกิจ รศ.ดร.จิตติมา กันตนามัลลกุล ผศ.วิทูรย์ วงศ์อำมาตย์

99709 ธุรกิจดิจิทัลและการประยุกต์ เล่ม 1

700 บาท

99709 ธุรกิจดิจิทัลและการประยุกต์ (Digital Business and Applications)  พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท ISBN 9786161613358 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท ISBN 9786161613426
หน่วยที่ 1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจดิจิทัล ผู้แต่ง รศ.ณํฐพร เห็นเจริญเลิศ
หน่วยที่ 2. โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ผู้แต่ง อ.ดร.เฉลิมศักดิ์ เลิศวงศ์เสถียร ผศ.ดร.พิสิษฐ์ จีนทร์วราสุทธิ์
หน่วยที่ 3. กลยุทธการจัดการธุรกิจดิจิทัล ผู้แต่ง อ.ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์
หน่วยที่ 4. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ดิจิทัล ผู้แต่ง อ.ดร.มนวรรัตน์ ผ่องไพบูลย์
หน่วยที่ 5. นวัตกรรมสำหรับธุรกิจดิจิทัล ผู้แต่ง ผศ.ดร.วฤษาย์ ร่มสายหยุด
หน่วยที่ 6. ระบบการทำธุรกรรมในธุรกิจดิจิทัล ผู้แต่ง รศ.ดร.วิภา เจริญภัณฑารักษ์
หน่วยที่ 7. สื่อสังคมกับธุรกิจดิจิทัล ผู้แต่ง อ.ดร.มนวรรัตน์ ผ่องไพบูลย์

99709 ธุรกิจดิจิทัลและการประยุกต์ เล่ม 2

800 บาท

99709 ธุรกิจดิจิทัลและการประยุกต์ (Digital Business and Applications)  พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท ISBN 9786161613358 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท ISBN 9786161613426หน่วยที่ 8. การตลาดในธุรกิจดิจิทัล ผู้แต่ง ผศ.ดร.ปราโมทย์ ลือนาม
หน่วยที่ 9. ธุรกิจดิจิทัลโมบาย ผู้แต่ง ผศ.ดร.ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน
หน่วยที่ 10. ความมั่นคงปลอดภัยในการทำธุรกรรมดิจิทัล ผู้แต่ง อ.นท.กรกช วิไลลักษณ์ ร.น.
หน่วยที่ 11. กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับการทำธุรกรรมดิจิทัล ผู้แต่ง ผศ.พิภัช ดวงคำสวัสดิ์
หน่วยที่ 12. การบริการในธุรกิจดิจิทัล ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุรีย์ เข็มทอง
หน่วยที่ 13. ธุรกิจค้าปีกดิจิทัล ผู้แต่ง รศ.สำรวย กมลายุตต์
หน่วยที่ 14. ธุรกิจดิจิทัลกับงานธนาคาร ผู้แต่ง รศ.วรัญญา ปุณณวัฒน์
หน่วยที่ 15. ธุรกิจดิจิทัลในการท่องเที่ยวและโรงแรม ผู้แต่ง อ.วาที่ร้อยตรี.ดร.ภูริพัฒน์ ชาญกิจ

99710 เทคโนโลยีเคลื่อนที่ไร้สายและการประยุกต์ เล่ม 1

700 บาท

99710 เทคโนโลยีเคลื่อนที่ไร้สายและการประยุกต์ (Mobile Wireless Technology and Application) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท (ISBN 978-616-161-667-0) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท (ISBN 978-616-161-624-3) แนวการศึกษา ราคา 300 บาท (ISBN 978-616-161-728-8)
หน่วยที่ 1 หลักการและทฤษฎีเบิ้องต้นของเทคโนโลยีเคลื่อนที่ไร้สาย ผู้แต่ง ผศ.ดร.ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน
หน่วยที่ 2 เทคโนโลยีเคลื่อนที่ไร้สายระยะสั้น ผู้แต่ง ผศ.ดร.ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน
หน่วยที่ 3 เทคโนโลยีโครงข่ายตัวรับรู้ไร้สาย ผู้แต่ง ผศ.ดร.ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน
หน่วยที่ 4 เทคโนโลยีเคลื่อนที่ไร้สายบรอดแบนด์ ผู้แต่ง อ.ดร.เตชค์ฐสิณป์ เพียซ้าย
หน่วยที่ 5 มาตรฐานเทคโนโลยีเคลื่อนที่ไร้สาย ผู้แต่ง รศ.ณัญพร เห็นเจริญเลิศ
หน่วยที่ 6 เทคโนโลยีเคลื่อนที่ไร้สายสำหรับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ผู้แต่ง ผศ.ดร.วรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ
หน่วยที่ 7 เทคโนโลยีโครงข่ายไร้สายเฉพาะกิจของยานพาหนะ ผู้แต่ง ผศ.ดร.พินิจ กำหอม

99710 เทคโนโลยีเคลื่อนที่ไร้สายและการประยุกต์ เล่ม 2

800 บาท

99710 เทคโนโลยีเคลื่อนที่ไร้สายและการประยุกต์ (Mobile Wireless Technology and Application) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท (ISBN 978-616-161-667-0) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท (ISBN 978-616-161-624-3) แนวการศึกษา ราคา 300 บาท (ISBN 978-616-161-728-8)
หน่วยที่ 8 เทคโนโลยีเคลื่อนที่ไร้สายสำหรับปฏิสัมพันธ์สังคม ผู้แต่ง ผศ.ดร.วรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ
หน่วยที่ 9 เทคโนโลยีเคลื่อนที่ไร้สายสำหรับข้อมูลขนาดใหญ่ ผู้แต่ง ผศ.ดร.วฤษาย์ ร่มสายหยุด
หน่วยที่ 10 การพัฒนาโปรแกรมสำหรับเทคโนโลยีเคลื่อนที่ไร้สาย ผู้แต่ง ผศ.ดร.วฤษาย์ ร่มสายหยุด
หน่วยที่ 11 การประมวลผลข้อมูลของเทคโนโลยีเคลื่อนที่ไร้สาย จำกัด ผู้แต่ง อ.ดร.วัชรพันธ์ สุวรรณสันติสุข
หน่วยที่ 12 การเข้าถึงข้อมูลในระบบเคลื่อนที่เคลื่อนที่ไร้สายบรอดแบรนด์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุชาดา สิทธิ์จงสถาพร
หน่วยที่ 13 การบริหารจัดการทรัพยากรคลื่นความถี่สำหรับเทคโนโลยีเคลื่อนที่ไร้สาย ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุชาดา สิทธิ์จงสถาพร
หน่วยที่ 14 ระบบการบริการดิจิทัลบนแพลตฟอร์มเคลื่อนที่ไร้สาย ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุชาดา สิทธิ์จงสถาพร
หน่วยที่ 15 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับเทคโนโลยีเครือข่ายเคลื่อนที่ไร้สาย ผู้แต่ง อ.น.ท.กรกช วิไลลักษณ์ ร.น

99711 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับธุรกิจ เล่ม 1

700 บาท

99711 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับธุรกิจ (Big Data Analytics for Business) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท ISBN 9786161614652 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท ISBN 9786161614751 แนวการศึกษาราคา 300 บาท ISBN  9786161614881
หน่วยที่ 1. หลักการของข้อมูลขนาดใหญ่ ผู้แต่ง รศ.ดร.วิภา เจริญภัณฑารักษ์
หน่วยที่ 2. เทคโนโลยีและเครื่องมือเกี่ยวกับข้อมูลขนาดใหญ่ ผู้แต่ง ผศ.ดร.วรพล พงษ์เพ็ชร อ.ดร.เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา
หน่วยที่ 3. ฐานข้อมูลโนเอสคิวแอล ผู้แต่ง ผศ.ดร.วราภรณ์ วิยานนท์
หน่วยที่ 4. การประมวลผลแบบกระจาย ผู้แต่ง รศ.ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ
หน่วยที่ 5. ระบบแฟ้มข้อมูลแบบกระจายฮาดูป ผู้แต่ง รศ.ดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย
หน่วยที่ 6. แมปรีดิวซ์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.วฤษาย์ ร่มสายหยุด
หน่วยที่ 7. เทคโนโลยีการจัดข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยฮาดูป ผู้แต่ง ผศ.ดร.วฤษาย์ ร่มสายหยุด

99711 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับธุรกิจ เล่ม 2

800 บาท

99711 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับธุรกิจ (Big Data Analytics for Business) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท ISBN 9786161614652 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท ISBN 9786161617451
หน่วยที่ 8. หลักการและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ปราโมทย์ ลือนาม
หน่วยที่ 9. เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ปราโมทย์ ลือนาม
หน่วยที่ 10. การประมวลผลภาษาธรรมชาติ ผู้แต่ง รศ.สำรวย กมลายุตต์
หน่วยที่ 11. การวิเคราะห์เหมืองข้อความสำหรับข้อมูลขนาดใหญ่ ผู้แต่ง อ.ดร.ธงชัย แก้วกิริยา
หน่วยที่ 12. ทฤษฎีและเครื่องมือการวิเคราะห์เครือข่ายสังคม ผู้แต่ง รศ.ดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย
หน่วยที่ 13. การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่บนสื่อสังคมออนไลน์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.วฤษาย์ ร่มสายหยุด
หน่วยที่ 14. หลักการของดาตาวิชวลไลเซซัน ผู้แต่ง รศ.สำรวย กมลายุตต์ อ.ศราวุธ คงยัง
หน่วยที่ 15. ข้อมูลขนาดใหญ่กับธุรกิจอัจฉริยะ ผู้แต่ง ผศ.ดร.วราภรณ์ วิยานนท์

500 บาท

99712 ปัญญาประดิษฐ์และการประยุกต์ (Artificial Intelligence and Applications)   พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566   เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5)  ราคา 500 บาท  ISBN 978-616-162-932-8   เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10)   ราคา 500 บาท  ISBN 978-616-162-960-1   เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15)  ราคา 500 บาท  ISBN 978-616-162-988-5    แนวการศึกษา  ราคา  300 บาท  ISBN 978-616-163-005-8
หน่วยที่ 1. ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น ผู้แต่ง รศ.ดร.พรฤดี เนติโสภากุล 
หน่วยที่ 2. การแก้ปัญหาด้วยปัญญาประดิษฐ์ ผศ.ดร.วราภรณ์ วิทยานนท์  
หน่วยที่ 3. สถาปัตยกรรมปัญญาประดิษฐ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.วฤษาย์ ร่มสายหยุด  
หน่วยที่ 4. วิทยาการข้อมูลกับปัญญาประดิษฐ์ ผู้แต่ง รศ.ทัศนีย์ ศรีประดิษฐ์
หน่วยที่ 5. สถิติสำหรับปัญญาประดิษฐ์ ผู้แต่ง อ.ดร.ธัญสินี เล่าสัม

500 บาท

99712 ปัญญาประดิษฐ์และการประยุกต์ (Artificial Intelligence and Applications)   พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566   เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5)  ราคา 500 บาท  ISBN 978-616-162-932-8   เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10)   ราคา 500 บาท  ISBN 978-616-162-960-1   เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15)  ราคา 500 บาท  ISBN 978-616-162-988-5    แนวการศึกษา  ราคา  300 บาท  ISBN 978-616-163-005-8
หน่วยที่ 6. ปัญญาประดิษฐ์กับไพธอน  ผู้แต่ง รศ.ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ  รศ.ดร.วฤษาย์ ร่มสายหยุด
หน่วยที่ 7. การเรียนรู้ของเครื่อง  ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา
หน่วยที่ 8. โครงข่ายประสาทเทียม  ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.เตชค์ฐสิณป์ เพียซ้าย
หน่วยที่ 9. การเรียนรู้เชิงลึก  ผู้แต่ง ผศ.ภิรมย์ คงเลิศ
หน่วยที่ 10. การประมวลผลภาษาธรรมชาติ  ผู้แต่ง ผศ.ดร.วราภรณ์ วิยานนท์

500 บาท

99712 ปัญญาประดิษฐ์และการประยุกต์ (Artificial Intelligence and Applications)   พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566   เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5)  ราคา 500 บาท  ISBN 978-616-162-932-8   เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10)   ราคา 500 บาท  ISBN 978-616-162-960-1   เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15)  ราคา 500 บาท  ISBN 978-616-162-988-5    แนวการศึกษา  ราคา  300 บาท  ISBN 978-616-163-005-8
หน่วยที่ 11. การประยุกต์ปัญญาประดิษฐ์กับแชทบอท ผู้แต่ง ผศ.ดร.ธงชัย แก้วกิริยา
หน่วยที่ 12. การประยุกต์ปัญญาประดิษฐ์กับการรู้จำเสียง ผู้แต่ง รศ.ดร.วฤษาย์ ร่มสายหยุด
หน่วยที่ 13. การประยุกต์ปัญญาประดิษฐ์กับการประมวลผลภาพ ผู้แต่ง อ.ดร.เตชค์ฐสิณป์ เพียซ้าย   
หน่วยที่ 14. การประยุกต์ปัญญาประดิษฐ์กับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ผู้แต่ง ผศ.ดร.ธงชัย แก้วกิริยา
หน่วยที่ 15. การประยุกต์ปัญญาประดิษฐ์กับวิทยาการหุ่นยนต์ ผู้แต่ง อ.ดร.กิตติพงศ์ เอกไชย