97701 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เล่ม 1

900 บาท

97701 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เล่ม 2

600 บาท

97703 ระบบการผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน เล่ม 1

700 บาท

97703 ระบบการผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน เล่ม 2

800 บาท

97704 เทคโนโลยีและระบบสุขภาพทางอุตสาหกรรมอาหาร เล่ม 1

700 บาท

97704 เทคโนโลยีและระบบสุขภาพทางอุตสาหกรรมอาหาร เล่ม 2

800 บาท

97705 การออกแบบวัสดุใหม่และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม เล่ม 1

800 บาท

97705 การออกแบบวัสดุใหม่และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม เล่ม 2

700 บาท

99201 วิทยาศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีและเทคโนโลยีการสื่อสาร เล่ม 1

700 บาท

99701 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และการประยุกต์ เล่ม 2

800 บาท

99702 การพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารโครงการและการประยุกต์ เล่ม 1

400 บาท

99702 การพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารโครงการและการประยุกต์ เล่ม 2

600 บาท

99702 การพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารโครงการและการประยุกต์ เล่ม 3

500 บาท

99703 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ เล่ม 1

700 บาท

99703 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ เล่ม 2

800 บาท

99704 คลังข้อมูล เหมืองข้อมูลและธุรกิจอัจฉริยะ เล่ม 1

700 บาท

99704 คลังข้อมูล เหมืองข้อมูลและธุรกิจอัจฉริยะ เล่ม 2

800 บาท

99707 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการประยุกต์ เล่ม 1

700 บาท

99707 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการประยุกต์ เล่ม 2

800 บาท

Close Menu
Close Panel