32450 ธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดระหว่างประเทศ เล่ม 2

350 บาท

32450 ธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดระหว่างประเทศ (International Business and International Marketing) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161602918 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161603021 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161602987
หน่วยที่ 9 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาดระหว่างประเทศ ผู้แต่ง รศ.ดร.เชาว์ ไรจนแสง
หน่วยที่ 10 การแบ่งส่วนตลาดระหว่างประเทศ และการกำหนดตลาดเป้าหมายระหว่างประเทศ ผู้แต่ง รศ.ปรีชา ศรีศักดิ์หิรัญ
หน่วยที่ 11 กลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศ ผู้แต่ง รศ.สมจิตร ล้วนจำเริญ
หน่วยที่ 12 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคาระหว่างประเทศ ผู้แต่ง รศ.บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ รศ.ฉัตรชัย ลอยฤทธิวุฒิไกร

32451 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการจัดการธุรกิจนำเข้า-ส่งออก เล่ม 1

400 บาท

32451 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการจัดการธุรกิจนำเข้า-ส่งออก (Electronic Commerce and Import) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786165059145 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161600075 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161600099
หน่วยที่ 9. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจนำ-เข้าส่งออก ผู้แต่ง ผศ.ดวงกมล วิลาวรรณ
หน่วยที่ 10. กลยุทธ์การตลาดการนำเข้า-ส่งออก ผู้แต่ง รศ.บุญญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ รศ.ฉัตรชัย ลอยวุฒิไกร อ.ยุพิน พิทยาวัฒนชัย รศ.ยุทธนา ธรรมเจริญ 
หน่วยที่ 11. การคิดต้นทุนและการตั้งราคาเพื่อการส่งออก ผู้แต่ง รศ.สุชาดา สถาวรวงศ์
หน่วยที่ 12. กฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก ผู้แต่ง อ.ปิยะดา พิศาลบุตร
หน่วยที่ 13. ขั้นตอนการนำเข้า-ส่งออก ผู้แต่ง อ.ปิยะดา พิศาลบุตร
หน่วยที่ 14. การเงินสำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ผู้แต่ง อ.วรรณี ชลนภาสถิต รศ.สุชาดา สถาวรวงศ์
หน่วยที่ 15. Logistic เพื่อการนำเข้า-ส่งออก ผู้แต่ง อ.พรชัย ศักดานุวัฒน์วงศ์

32451 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการจัดการธุรกิจนำเข้า-ส่งออก เล่ม 2

350 บาท

32451 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการจัดการธุรกิจนำเข้า-ส่งออก (Electronic Commerce and Import) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786165059145 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161600075 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161600099
หน่วยที่ 9. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจนำ-เข้าส่งออก ผู้แต่ง ผศ.ดวงกมล วิลาวรรณ
หน่วยที่ 10. กลยุทธ์การตลาดการนำเข้า-ส่งออก ผู้แต่ง รศ.บุญญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ รศ.ฉัตรชัย ลอยวุฒิไกร อ.ยุพิน พิทยาวัฒนชัย รศ.ยุทธนา ธรรมเจริญ 
หน่วยที่ 11. การคิดต้นทุนและการตั้งราคาเพื่อการส่งออก ผู้แต่ง รศ.สุชาดา สถาวรวงศ์
หน่วยที่ 12. กฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก ผู้แต่ง อ.ปิยะดา พิศาลบุตร
หน่วยที่ 13. ขั้นตอนการนำเข้า-ส่งออก ผู้แต่ง อ.ปิยะดา พิศาลบุตร
หน่วยที่ 14. การเงินสำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ผู้แต่ง อ.วรรณี ชลนภาสถิต รศ.สุชาดา สถาวรวงศ์
หน่วยที่ 15. Logistic เพื่อการนำเข้า-ส่งออก ผู้แต่ง อ.พรชัย ศักดานุวัฒน์วงศ์

32452 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การแห่งการเรียนรู้ เล่ม 1

400 บาท

32452 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การแห่งการเรียนรู้ (Human Resource Strategy and Learning Organization) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161601676 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN9786161601454 แบบฝึกหัดราคา 30 บาm ISBN 9786161601775
หน่วยที่ 1. แนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.กิ่งพร ทองใบ
หน่วยที่ 2. กลยุทธ์การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง รศ.ศรีธนา บุญญเศรษฐ์
หน่วยที่ 3. กลยุทธ์การสรรหาทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง รศ.ดร.กิ่งพร ทองใบ
หน่วยที่ 4. กลยุทธ์การคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง รศ.ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์
หน่วยที่ 5. กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง รศ.ปภาวดี มนตรีวัต
หน่วยที่ 6. กลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทน ผู้แต่ง อ.ดร.กิ่งพร ทองใบ
หน่วยที่ 7. กลยุทธ์ด้านแรงงานสัมพันธ์ ผู้แต่ง อ.บุญเลิศ ธีระตระกูล อ.ดร.วุฒิพันธ์ ตันติวงศ์
หน่วยที่ 8. กลยุทธ์ด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตในการทำงาน ผู้แต่ง รศ.ศรีธนา บุญญเศรษฐ์

32452 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การแห่งการเรียนรู้ เล่ม 2

350 บาท

32452 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การแห่งการเรียนรู้ (Human Resource Strategy and Learning Organization) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161601676 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN9786161601454 แบบฝึกหัดราคา 30 บาm ISBN 9786161601775
หน่วยที่ 9. แนวคิดและพัฒนาการขององค์การแห่งการเรียนรู้ ผู้แต่ง ผศ.กร.ภาคภูมิ ฤกขะเมธ
หน่วยที่ 10. ตัวแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ภาคภูมิ ฤกขะเมธ
หน่วยที่ 11. การะบวนการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ ผู้แต่ง รศ.ณรงค์ศักดิ์ บุญเลิศ
หน่วยที่ 12. เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับองค์การแห่งการเรียนรู้ ผู้แต่ง รศ.สำรวย กมลายุตต์
หน่วยที่ 13. การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ผู้แต่ง รศ.ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต
หน่วยที่ 14. องค์การแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ ผู้แต่ง อ.ดร.เลิศชัย สุธรรมานนท์
หน่วยที่ 15. ความสำเร็จขององค์การแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ผู้แต่ง อ.ดร.เลิศชัย สุธรรมานนท์

32453 การพนักงานสัมพันธ์และการบริหารค่าตอบแทน เล่ม 1

350 บาท

32453 การพนักงานสัมพันธ์และการบริการค่าตอบแทน (Employee Relations and Compensation Management) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165059992 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165059152 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 9786161600211
หน่วยที่ 1. แนวคิดเกี่ยวกับการพนักงานสัมพันธ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.กิ่งพร ทองใบ
หน่วยที่ 2. กฎหมายเกี่ยวกับการพนักงานสัมพันธ์ ผู้แต่ง อ.สุรพล พวงมาลี
หน่วยที่ 3. องค์การลูกจ้างและองค์การนายจ้าง ผู้แต่ง รศ.ปภาวดี มนตรีวัต
หน่วยที่ 4. ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง และการเจรจาต่อรองร่วม ผู้แต่ง รศ.กิตติพงศ์ หังสพฤกษ์
หน่วยที่ 5. การระงับข้อพิพาทแรงงาน การนัดหยุดงาน และการปิดงาน ผู้แต่ง รศ.กิตติพงศ์ หังสพฤกษ์
หน่วยที่ 6. การบริหารการพนักงานสัมพันธ์ในสถานประกอบกิจการ ผู้แต่ง รศ.สุขุมาลย์ ชำนิจ
หน่วยที่ 7. สภาพแวดล้อมและองค์การที่เกี่ยวกับการพนักงานสัมพันธ์ ผู้แต่ง อ.สุรพล พวงมาลี

32453 การพนักงานสัมพันธ์และการบริหารค่าตอบแทน เล่ม 2

400 บาท

32453 การพนักงานสัมพันธ์และการบริการค่าตอบแทน (Employee Relations and Compensation Management) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165059992 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165059152 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 9786161600211
หน่วยที่ 8. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารค่าตอบแทน ผู้แต่ง รศ.ดร.กิ่งพร ทองใบ
หน่วยที่ 9. การวางแผนบริหารค่าตอบแทน ผู้แต่ง ผศ.ประคอง สุคนธจิตต์
หน่วยที่ 10. การกำหนดค่าตอบแทนพื้นฐาน ผู้แต่ง รศ.ดร.กิ่งพร ทองใบ
หน่วยที่ 11. ค่าตอบแทนแบบจูงใจ ผู้แต่ง รศ.ณรงศักดิ์ บุญเลิศ
หน่วยที่ 12. ค่าตอบแทนทางอ้อม ผู้แต่ง รศ.ณรงศักดิ์ บุญเลิศ
หน่วยที่ 13. ค่าตอบแทนสำหรับบุคลากรบางกลุ่ม ผู้แต่ง ผศ.ประคอง สุคนธจิตต์
หน่วยที่ 14. การขึ้นและการปรับค่าตอบแทน ผู้แต่ง รศ.ศรีธนา บุญญเศรษฐ์
หน่วยที่ 15. การจัดหน่วยงานและการควบคุมการบริหารค่าตอบแทน ผู้แต่ง รศ.ปภาวดี มนตรีวัต

32454 การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและควบคุมทางการเงิน เล่ม 1

400 บาท

32454 การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน (Business research and Financial Planning and Control) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161608927 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาทISBN 9786161609023
หน่วยที่ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยทางธุรกิจ ผู้แต่ง อ.พรรณงาม อารยวุฒิ
หน่วยที่ 2. คำถาม วัตถุประสงค์ สมมติฐานและกรอบแนวคิดในการวิจัย ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุรีย์ เข็มทอง
หน่วยที่ 3. การออกแบบวิจัยทางธุรกิจ ผู้แต่ง อ.จรีรัตน์ อินทรจำนงค์
หน่วยที่ 4. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยทางธุรกิจ ผู้แต่ง อ.พรรณงาม อารยวุฒิ
หน่วยที่ 5. การเก็บรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือการวิจัยทางธุรกิจ ผู้แต่ง อ.จรีรัตน์ อินทรจำนงค์
หน่วยที่ 6. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยาย ผู้แต่ง รศ.ศรีธนา บุญญเศรษฐ์ ผศ.ดร.วรรณรพี บานชื่นวิจิตร
หน่วยที่ 7. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติอ้างอิง ผู้แต่ง รศ.ดร.สรชัย พิศาลบุตร รศ.ศรีธนา บุญญเศรษฐ์
หน่วยที่ 8. รายงานการวิจัย ปัญหาในการทำวิจัยทางธุรกิจและแนวทางแก้ไข ผู้แต่ง รศ.อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ อ.พรรณงาม อารยวุฒิ

32454 การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและควบคุมทางการเงิน เล่ม 2

350 บาท

32454 การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน (Business research and Financial Planning and Control) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2560 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161608927 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาทISBN 9786161609023
หน่วยที่ 9. แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนและการควบคุมทางการเงิน ผู้แต่ง รศ.ส่งเสริม หอมกลิ่น 
หน่วยที่ 10. เทคนิคการพยากรณ์ การวางแผน และการควบคุมทางการเงิน ผู้แต่ง อ.นงนภัส แก้วพลอย (ผู้เขียนเดิม) รศ.อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ
หน่วยที่ 11. การวางแผนและควบคุมรายได้และต้นทุน ผู้แต่ง รศ.วรรณี ชลนภาสถิตย์
หน่วยที่ 12. การวางแผนและการควบคุมโครงการลงทุน ผู้แต่ง รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต
หน่วยที่ 13. การวางแผนและการควบคุมการจัดหาเงินทุนระยะยาว ผู้แต่ง รศ.อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ
หน่วยที่ 14. การวางแผนและควบคุมเงินทุนหมุนเวียน ผู้แต่ง อ.ธนพร สวรรค์พิทักษ์
หน่วยที่ 15. การจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการควบคุมภายใน ผู้แต่ง รศ.นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ

32455 ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ เล่ม 1

400 บาท

32455 ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ (International Business and Finance) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564  พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564   เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท  ISBN 978-616-162-677-8   เล่ม 2 (หน่วยที่ 9 -15)  ราคา 350 บาท   ISBN 978-616-162-678-5   แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท ISBN 978-616-162-689-1
หน่วยที่ 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ  ผู้แต่ง ผศ.ดร.เจริญศักดิ์ แสงฉัตรสุวรรณ
หน่วยที่ 2. แนวคิดและทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ  ผู้แต่ง รศ.ศิริพร สัจจานันท์
หน่วยที่ 3. นโยบายและมาตรการการค้าระหว่างประเทศ  ผู้แต่ง อาจารย์ธีรภาพ แพ่งสภา
หน่วยที่ 4. ความร่วมมือทางการค้าระหว่างประเทศและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ  ผู้แต่ง อาจารย์ธีรภาพ แพ่งสภา
หน่วยที่ 5. ดุลการชำระเงิน  ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.สมศจี ศิกษมัต
หน่วยที่ 6. การปริวรรตเงินตราต่างประเทศ  ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.สมศจี ศิกษมัต
หน่วยที่ 7. ตลาดการเงินระหว่างประเทศ  ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.ธนพร สวรรค์พิทักษ์
หน่วยที่ 8. ระบบการเงินและสถาบันการเงินระหว่างประเทศ  ผู้แต่ง รศ.อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ

32455 ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ เล่ม 2

350 บาท

32455 ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ (International Business and Finance) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564  พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564   เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท  ISBN 978-616-162-677-8   เล่ม 2 (หน่วยที่ 9 -15)  ราคา 350 บาท   ISBN 978-616-162-678-5   แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท ISBN 978-616-162-689-1
หน่วยที่ 9. การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์
หน่วยที่ 10. การจัดการธุรกิจจีนและอาเซียน  ผู้แต่ง อาจารย์สุชาติ วัฒกานนท์
หน่วยที่ 11. การจัดการเงินทุนหมุนเวียนของธุรกิจระหว่างประเทศ  ผู้แต่ง อาจารย์จิรพร สุเมธีประสิทธิ์  อาจารย์ ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ  ผศ.ดร.วรรณรพี  บานชื่นวิจิตร
หน่วยที่ 12. การจัดหาเงินทุนระยะยาวของธุรกิจระหว่างประเทศ  ผู้แต่ง รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต  รศ.พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย
หน่วยที่ 13. การลงทุนในต่างประเทศ  ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.บุญทิวา ชีวะตระกูลกิจ
หน่วยที่ 14. การบริหารความเสี่ยงทางการค้าและการเงินระหว่างประเทศ  ผู้แต่ง อาจารย์วนัช นิยมแย้ม
หน่วยที่ 15. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการเงินระหว่างประเทศ  ผู้แต่ง รศ.ดร.ณัฏฐดา ศรีมุข

32456 ประสบการวิชาชีพการเงิน เล่ม 1

400 บาท

32456 ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน (Professional Experience in Finance) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 พิมครั้งที่ 3 พ.ศ.2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8 ) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-161-775-2) เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-812-4) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-161-918-3)
หน่วยที่ 1 นโยบายการเงินและนโยบายการคลัง ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ อาจารย์ ดร.ชยงการ ภมรมาศ
หน่วยที่ 2 สถาบันการเงินกับการภาษีอากร ผู้แต่ง ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์ ผู้เขียนเดิม รองศาสตราจารย์พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย ผู้ปรับปรุง
หน่วยที่ 3 เทคโนโลยีทางการเงิน ผู้แต่ง อาจารย์โยธิน ทวีกิติกุล
หน่วยที่ 4 การกำกับดูแลกิจการในตลาดทุนไทย ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.อุรสา บรรณกิจโศภน 
หน่วยที่ 5 แผนธุรกิจและกลยุทธ์ธุรกิจ ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำพล นววงศ์เสถียร
หน่วยที่ 6 การศึกษาความเป็นไปได้และการวิเคราะห์โครงการ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยานี ภาคอัต ผู้เขียนเดิม อาจารย์กรองทอง โรจนโอฬารรัตน์ ผู้ปรับปรุง
หน่วยที่ 7 การรวมกิจการและธุรกิจเงินร่วมลงทุน ผู้แต่ง อาจารย์โยธิน ทวีกิติกุล
หน่วยที่ 8 การจัดการการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ธนโชติ บุญวรโชติ

32456 ประสบการวิชาชีพการเงิน เล่ม 2

350 บาท

32456 ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน (Professional Experience in Finance) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8 ) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-161-775-2) เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-812-4) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-161-918-3)
หน่วยที่ 9 การวางแผนภาษีอากร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ สุขุมาลย์ ชำนิจ รองศาสตราจารย์พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย
หน่วยที่ 10 ธุรกิจการเงินระหว่างประเทศ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ฐาปนา ฉิ่นไพศาล อาจารย์ ดร.ชยงการ ภมรมาศ
หน่วยที่ 11 กลยุทธ์การวางแผนทางการเงิน ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.อัศวิน จินตกานนท์ รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยานี ภาคอัต  
หน่วยที่ 12 ประเด็นปัญหาทางการเงิน ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยานี ภาคอัต
หน่วยที่ 13 ภาวะผู้นำในองค์การ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ราณี อิสิชัยกุล
หน่วยที่ 14 การควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยงองค์การ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ
หน่วยที่ 15 เส้นทางสู่วิชาชีพนักการเงิน ผู้แต่ง อาจารย์โยธิน ทวีกิติกูล

32457 การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์ เล่ม 1

400 บาท

32457 การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Investments and Securities Analysis) พิมพ์ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786165056199 เล่ม 2 (หน่วยที่9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786165056434 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 9786165056922
หน่วยที่ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานลงทุน ผู้แต่ง รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต
หน่วยที่ 2. ตลาดตราสารทุน ผู้แต่ง รศ.ปนัดดา อินทร์พรหม
หน่วยที่ 3. ตลาดตราสารหนี้ ผู้แต่ง รศ.ปนัดดา อินทร์พรหม
หน่วยที่ 4. ตลาดตราสารอนุพันธ์ ผู้แต่ง อ.โยธิน ทวีกิติกุล
หน่วยที่ 5. ทฤษฎีการลงทุน ผู้แต่ง ผศ.ดร.สรศาสตร์ สุขเจริญสิน
หน่วยที่ 6. การจัดการกลุ่มทรัพย์และกลยุทธ์การลงทุน ผู้แต่ง ผศ.ดร.ธนโชติ บุญวรโชติ
หน่วยที่ 7. การวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม ผู้แต่ง รศ.ดร.กาญจนี กังวานพรศิริ
หน่วยที่ 8. การวิเคราะห์บริษัทและการประเมินมูลค่าหุ้นทุน ผู้แต่ง ผศ.ดร.สรศาสตร์ สุขเจริญสิน

32457 การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์ เล่ม 2

350 บาท

32457 การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Investments and Securities Analysis) พิมพ์ครั้งที่ 8พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786165056199 เล่ม 2 (หน่วยที่9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786165056434 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 9786165056922
หน่วยที่ 9. การวิเคราะห์ทางเทคนิค ผู้แต่ง ผศ.ดร.ธนโชติ บุญวรโชติ
หน่วยที่ 10. การวิเคราะห์บริษัทและประเมินมูลค่าตราสารหนี้ ผู้แต่ง อ.ดร.ธนานันต์ ศิวโมกษธรรม
หน่วยที่ 11. การวิเคราะห์ตราสารอนุพันธ์ ผู้แต่ง อ.โยธิน ทวีกิติกุล
หน่วยที่ 12. การลงทุนในทองคำและอหังสาหริมทรัพย์ ผู้แต่ง รศ.อ.สุวิทย์ ไพทยวัฒน์ รศ.ยุวดี ไชยศิริ
หน่วยที่ 13. การลงทุนและการจัดการลงทุนในกองทุนในกองทุนรวม ผู้แต่ง รศ.ดร.กาญจนี กังวานพรศิริ
หน่วยที่ 14. ความมีประสิทธิภาพของตลาด ผู้แต่ง อ.ดร.ชยงการ ภมรมาศ
หน่วยที่ 15. สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจลงทุน ผู้แต่ง อ.ดร.ชยงการ ภมรมาศ

32458 วาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงิน เล่ม 1

400 บาท

32458 วาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงิน (Investment Banking and Financial Innovation) พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161601485 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161901515 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 9786161601409
หน่วยที่ 1. ภาพรวมของวาณิชธนกิจ ผู้แต่ง รศ.ฐาปนา ฉิ่นไพศาล
หน่วยที่ 2. องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวาณิชธนกิจในประเทศไทย ผู้แต่ง รศ.ฐาปนา ฉิ่นไพศาล อ.กำ
พล อัศวกุลชัย
หน่วยที่ 3. การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ธนโชติ บุญวรโชติ
หน่วยที่ 4. การควบรวมกิจการ ผู้แต่ง อ.ดร.ณคุณ ธรณีนิติญาณ
หน่วยที่ 5. การแปรรูปองค์กรธุรกิจ ผู้แต่ง อ.ดร.ณคุณ ธรณีนิติญาณ
หน่วยที่ 6. การประเมินมูลค่า ผู้แต่ง  ผศ.ดร.ธนโชติ บุญวรโชติ
หน่วยที่ 7. เส้นทางสายอาชีพและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวาณิชธนกิจ ผู้แต่ง รศ.อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ อ.จิรพร สุเมธีประสิทธิ์

32458 วาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงิน เล่ม 2

350 บาท

32458 วาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงิน (Investment Banking and Financial Innovation) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161601485 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161901515 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 9786161601409
หน่วยที่ 9. ภาพรวมนวัตกรรมทางการเงิน ผู้แต่ง ผศ.ดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม
หน่วยที่ 10. อนุพันธ์ตราสารทุน และอนุพันธ์อัตราดอกเบี้ยและตราสารหนี้ ผู้แต่ง อ.ดร.ธนานันต์ ศิวโมกษธร
รม
หน่วยที่ 11. เครดิตอนุพันธ์และใบสำคัญแสดงสิทธินุพันธ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต
หน่วยที่ 12. อนุพันธ์สินค้าโภคภัณฑ์ ผู้แต่ง อ.วีรวิทย์ ฤกษ์จำนง
หน่วยที่ 13. การสร้างนวัตกรรมทางการเงิน ผู้แต่ง ดร.ธนโชติ บุญวรโชติ
หน่วยที่ 14. การประยุกต์ใช้ตราสารอนุพันธ์ในประเทศไทย ผู้แต่ง อ.ศิระ คล่องวิชา
หน่วยที่ 15. แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมทางการเงินในทศวรรษหน้า ผู้แต่ง อ.ชนาทิพย์ พุ่มหิรัญ

32463 การจัดการธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยว เล่ม 1

350 บาท

32463 การจัดการธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยว (Tourist Destination Management) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2545 พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ.2554 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7 ) ราคา 350 บาท (ISBN 978-974-643-883-4) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-974-643-885-8) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-974-643-886-5)
หน่วยที่ 1 ความรุ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยว ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ราณี อิสิชัยกุล
หน่วยที่ 2 การจัดการธุรกิจที่พักแรม ผู้แต่ง อาจารย์วิษณุ บ่างสมบุรณ์
หน่วยที่ 3 การจัดการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ
หน่วยที่ 4 การจัดการธุรกิจคมนาคมขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว ผู้แต่ง อาจารย์รชพร จันทร์สว่าง 
หน่วยที่ 5 การจัดการธุรกิจนำเที่ยว ผู้แต่ง อาจารย์ธเนศ ศรีสถิตย์
หน่วยที่ 6 การจัดการธุรกิจตัวแทนจำหน่าย ผู้แต่ง อาจารย์พุทธิพร มิเดหวัน อาจารย์อุษณา ทองคำ
หน่วยที่ 7 การจัดการธุรกิจสินค้าที่ระลึก ผู้แต่ง อาจารย์สุรีย์ เข็มทอง อาจารย์สุรภีร์ โรจนวงศ์

32463 การจัดการธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยว เล่ม 2

400 บาท

32463 การจัดการธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยว (Tourist Destination Management) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2545 พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ.2554 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7 ) ราคา 350 บาท (ISBN 978-974-643-883-4) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-974-643-885-8) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-974-643-886-5)
หน่วยที่ 8 การจัดการธุรกิจนันทนาการในการท่องเที่ยว ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์
หน่วยที่ 9 การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทางการท่องเที่ยว ผู้แต่ง อาจารย์สมพงษ์ อำนวยเงินตรา
หน่วยที่ 10 การจัดการธุรกิจจัดประชุม นิทรรศการและการท่อวเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ผู้แต่ง อาจารย์วรรณา ศิลปอาชา
หน่วยที่ 11 การจัดการงานมัคคุเทศก์ ผู้แต่ง อาจารย์ศิริพร สุขธร   
หน่วยที่ 12 การส่งเสริมการตลาดและพันธมิตรธุรกิจ ผู้แต่ง อาจารย์ประภาศรี สวัสดิ์อำไพรักษ์
หน่วยที่ 13 การจัดการความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว ผู้แต่ง อาจารย์สายสุนีย์ สิงหทัศน์
หน่วยที่ 14 การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมในธุรกิจท่องเที่ยว ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์สราวุธ สุธรรมาสา
หน่วยที่ 15 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยว ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.ละเอียด ศิลาน้อย

32465 การจัดการนันทนาการและท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เล่ม 1

350 บาท

32465 การจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (Recreation and Nature Tourism Management) พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ.2554 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7 ) ราคา 350 บาท (ISBN 978-974-645-180-2) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-974-645-181-9) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-974-645-183-3)
หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนันทนาการและการท่องเที่ยว ผู้แต่ง อาจารย์รชพร จันทร์สว่าง
หน่วยที่ 2 กิจกรรมนันทนาการและการจัดการนันทนาการ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ราณี อิสิชัยกุล
หน่วยที่ 3 หลักการจัดนันทนาการการท่องเที่ยวในพื้นที่ธรรมชาติ ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์
หน่วยที่ 4 สถานการณ์ปัจจุบันของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ผู้แต่ง อาจารย์พจนา สวมศรี 
หน่วยที่ 5 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผู้แต่ง อาจารย์ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์
หน่วยที่ 6 ระบบนิเวศกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ผู้แต่ง อาจารย์ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์
หน่วยที่ 7 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ผู้แต่ง อาจารย์เสรี เวชชบุษกร

32465 การจัดการนันทนาการและท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เล่ม 2

400 บาท

32456 ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน (Professional Experience in Finance) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8 ) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-161-775-2) เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-812-4) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-161-918-3)
หน่วยที่ 9 การวางแผนภาษีอากร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ สุขุมาลย์ ชำนิจ รองศาสตราจารย์พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย
หน่วยที่ 10 ธุรกิจการเงินระหว่างประเทศ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ฐาปนา ฉิ่นไพศาล อาจารย์ ดร.ชยงการ ภมรมาศ
หน่วยที่ 11 กลยุทธ์การวางแผนทางการเงิน ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.อัศวิน จินตกานนท์ รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยานี ภาคอัต  
หน่วยที่ 12 ประเด็นปัญหาทางการเงิน ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยานี ภาคอัต
หน่วยที่ 13 ภาวะผู้นำในองค์การ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ราณี อิสิชัยกุล
หน่วยที่ 14 การควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยงองค์การ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ
หน่วยที่ 15 เส้นทางสู่วิชาชีพนักการเงิน ผู้แต่ง อาจารย์โยธิน ทวีกิติกูล

32466 การจัดการธุรกิจการประชุม เล่ม 1

350 บาท

32466 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม (convention management) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2546 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7 ) ราคา 350 บาท (ISBN 978-974-645-369-1) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-974-645-371-4) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-974-645-372-1)
หน่วยที่ 1 ความรุ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจการจัดประชุม ผู้แต่ง อาจารย์รชพร จันทร์สว่าง
หน่วยที่ 2 องค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการจัดประชุม ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ราณี อิสิชัยกุล
หน่วยที่ 3 การเสนอขอเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม ผู้แต่ง อาจารย์สวลี ศิริผล
หน่วยที่ 4 การเตรียมการจัดประชุม ผู้แต่ง อาจารย์มงคล วัดคะโร 
หน่วยที่ 5 กระบวนการจัดประชุม ผู้แต่ง  อาจารย์ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์
หน่วยที่ 6 ธุรกิจรับจัดการประชุม ผู้แต่ง อาจารย์หม่อมราชวงศ์วไลวัฒนา สวัสดิ์-ชูโต
หน่วยที่ 7 การจัดการการเงินในการจัดการประชุม ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์วรรณี ชลนภาสถิตย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปภาวดี ประจักษ์ศุภนิติ

32466 การจัดการธุรกิจการประชุม เล่ม 2

400 บาท

32466 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม (convention management) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2546 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7 ) ราคา 350 บาท (ISBN 978-974-645-369-1) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-974-645-371-4) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-974-645-372-1)
หน่วยที่ 8 การจัดการการตลาดสำหรับธุรกิจการจัดประชุม ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.บงกช งามสม (ฤทธิชัยนุวัฒน์)
หน่วยที่ 9 สถานที่สำหรับการจัดประชุม ผู้แต่ง อาจารย์ธิดา สิริสิงห
หน่วยที่ 10 การจัดการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจการจัดการประชุม ผู้แต่ง อาจารย์ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์
หน่วยที่ 11 การจัดกิจกรรมและพิธีการของการประชุม ผู้แต่ง อาจารย์เบ็ญจวรรณ วิสุทธิ์สัตย์  
หน่วยที่ 12 เทคโนโลยีในการจัดประชุม ผู้แต่ง อาจารย์เบ็ญจวรรณ วิสุทธิ์สัตย์  
หน่วยที่ 13 โรงแรม การขนส่ง และการนำเที่ยวสำหรับการจัดประชุม ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ อาจารย์โจน สารสิน
หน่วยที่ 14 ระเบียบพิธีการศุลกากรเพื่อธุรกิจการจัดประชุม ผู้แต่ง อาจารย์พชร สินสวัสดิ์
หน่วยที่ 15 แนวโน้ม ปัณหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขในธุรกิจการประชุม ผู้แต่ง อาจารย์พรรณพิชญา อัญชันภาติ อาจารย์มงคล วัดตะโร

32473 การจัดการช่องทางการตลาดและห่วงโซ่อุปทาน เล่ม 1

350 บาท

32473 การจัดการช่องทางการตลาดและห่วงโซ่อุปทาน (Marketing Channel and Supply Chain Management) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161623500 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161623517 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท 
หน่วยที่ 1. แนวคิดเกี่ยวกับช่องทางการตลาด ผู้แต่ง อ.ดร.วิศนันท์ อุปรมัย อ.นฤบดี วรรธนาคม 
หน่วยที่ 2. ช่องทางการจัดจำหน่าย ผู้แต่ง อ.ยงยุทธ์ ฟูพงศ์ศิริพันธ์
หน่วยที่ 3. การวางแผนและพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย ผู้แต่ง รศ.ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช รศ.ยุทธนา ธรรมเจริญ
หน่วยที่ 4. การค้าปลีก ผู้แต่ง รศ.กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์

หน่วยที่ 5. การค้าส่ง ผู้แต่ง รศ.กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์
หน่วยที่ 6. การค้าแบบไม่มีหน้าร้าน ผู้แต่ง ผศ.ภญ.ดร.อโณทัย งามวิชัยกิจ
หน่วยที่ 7 การประเมินผลการจัดจำหน่าย ผู้แต่ง ผศ.ดร.อดิลล่า พงศ์ยี่หล้า

32473 การจัดการช่องทางการตลาดและห่วงโซ่อุปทาน เล่ม 2

400 บาท

32473 การจัดการช่องทางการตลาดและห่วงโซ่อุปทาน (Marketing Channel and Supply Chain Management) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161623500 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161623517 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท 
หน่วยที่ 8. ห่วงโซ่อุปทาน ผู้แต่ง รศ.ยุทธนา ธรรมเจริญ
หน่วยที่ 9. การจัดหาและการจัดซื้อ ผู้แต่ง อ.รติวดี สิริมุนินท์
หน่วยที่ 10. ศูนย์กระจายคลังสินค้า ผู้แต่ง อ.ยงยุทธ์ ฟูพงศ์ศิริพันธ์ อ.จรรยา ธนาอธิพร
หน่วยที่ 11. สินค้าคงคลัง ผู้แต่ง อ.จรรยา ธนาอธิพร อ.อภิรดี สราญรมย์
หน่วยที่ 12. โลจิสติกส์และการกระจายสินค้า ผู้แต่ง อ.วุฒิภาค พูลบัว รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา
หน่วยที่ 13. พันธมิตรธุรกิจและเครือข่าย ผู้แต่ง รศ.ยุทธนา ธรรมเจริญ
หน่วยที่ 14. เทคโนโลยีในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ผู้แต่ง อ.ดร.นุชจรี ภักดีจอหอ
หน่วยที่ี 15. การบริการในห่วงโซ่อุปทาน ผู้แต่ง รศ.ฉัตรชัย ลอยฤทธิวุฒิไกร ผศ.ดร.ภาวิน ชินะโชติ

32474 การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด เล่ม 1

350 บาท

32474 การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด (Marketing Communication and Promotion) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161608958 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161608934
หน่วยที่ 1. การสื่อสารการตลาด ผู้แต่ง รศ.ปรีชา ศรีศักดิ์หิรัญ
หน่วยที่ 2. ทฤษฎีการสื่อสารกับการสื่อสารการตลาด ผู้แต่ง รศ.ปรีชา ศรีศักดิ์หิรัญ ศ.ดร.พรทิพย์ ดีสมโชค
หน่วยที่ 3. การส่งเสริมการตลาด ผู้แต่ง รศ.ปรีชา ศรีศักดิ์หิรัญ 
หน่วยที่ 4. การวางแผนการสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด ผู้แต่ง รศ.ปรีชา ศรีศักดิ์หิรัญ รศ.พรทิพยื สัมปัตตะวนิช
หน่วยที่ 5. พฤติกรรมผู้บริโภคกับการสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด ผู้แต่ง รศ.สมจิตร ล้วนจำเริญ
หน่วยที่ 6. กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด ผู้แต่ง รศ.สมจิตร ล้วนจำเริญ
หน่วยที่ 7. การโฆษณา ผู้แต่ง อ.ดร.กมล ชัยวัฒน์

32474 การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด เล่ม 1

400 บาท

32474 การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด (Marketing Communication and Promotion) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161608958 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161608934 
หน่วยที่ 8. การประชาสัมพันธ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.เชาว์ โรจนแสง 
หน่วยที่ 9. การส่งเสริมการขาย ผู้แต่ง รศ.ปรีชา ศรีศักดิ์หิรัญ อ.ดร.กมล ชัยวัฒน์
หน่วยที่ 10. การขายโดยบุคคล ผู้แต่ง รศ.วิเชียร เลิศโภคานนท์ รศ.รัชฎาพร เลิศโภคานนท์
หน่วยที่ 11. การตลาดทางตรง ผู้แต่ง รศ.สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ
หน่วยที่ 12. การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ผู้แต่ง รศ.เชาว์ โรจนแสง
หน่วยที่ 13. กิจกรรมการตลาด ผู้แต่ง รศ.วิเชียร เลิศโภคานนท์ รศ.รัชฎาพร เลิศโภคานนท์
หน่วยที่ 14. การวิจัยและการประเมินผลการส่งเสริมการตลาด ผู้แต่ง รศ.จันทนา ทองประยูร
หน่วยที่ 15. การส่งเสริมการตลาดในอนาคต ผู้แต่ง รศ.สมจิตร ล้วนจำเริญ

32475 การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก เล่ม 1

400 บาท

32475 การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก (International and Global Marketing) พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786165054720 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN9786165054669 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 9786165054935
หน่วยที่ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาดระหว่างประเทศและตลาดโลก ผู้แต่ง อ.ดร.สมนึก จันทรประทิน
หน่วยที่ 2. สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจของการตลาดระหว่างประเทศ ผู้แต่ง ผศ.ดร.อดิลล่า พงศ์ยี่หล้า
หน่วยที่ 3. สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมของการตลาดระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.ดร.สมนึก จันทรประทิน
หน่วยที่ 4. การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ผู้แต่ง รศ.ดร.เชาว์ โรจนแสง
หน่วยที่ 5. สภาพแวดล้อมทางการเมืองและกฎหมาย ผู้แต่ง รศ.ดร.เชาว์ โรจนแสง
หน่วยที่ 6. สารสนเทศและการวิจัยทางการตลาดระหว่างประเทศ ผู้แต่ง รศ.ดร.ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์
หน่วยที่ 7. การตลาดเป้าหมายระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.อัจฉรีย์ ลิมปมนต์
หน่วยที่ 8. การนำเข้าและส่งออก ผู้แต่ง อ.อัจฉรีย์ ลิมปมนต์

32475 การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก เล่ม 2

350 บาท

32475 การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก (International and Global Marketing) พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786165054720 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN9786165054669 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 9786165054935
หน่วยที่ 9. กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.ยุพิน พิทยาวัฒนชัย 
หน่วยที่ 10. กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขัน ผู้แต่ง รศ.กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์
หน่วยที่ 11. การจัดการผลิตภัณฑ์และตราระดับโลก ผู้แต่ง รศ.บุญญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ
หน่วยที่ 12. กลยุทธ์ราคาตลาดระหว่างประเทศ ผู้แต่ง รศ.ฉัตรชัย ลอยฤทธิวุฒิไกร
หน่วยที่ 13. การจัดจำหน่ายระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.ยุพิน พิทยาวัฒนชัย
หน่วยที่ 14. การสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศ ผู้แต่ง รศ.ยุทธนา ธรรมเจริญ
หน่วยที่ 15. การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ผู้แต่ง อ.ดร.สุทธิศักดิ์ พงศ์ธนาพาณิช

32476 การตลาดสถาบันและการตลาดบริการ เล่ม 1

350 บาท

32476 การตลาดสถาบันและการตลาดบริการ (Institutional Marketing and Services Marketing) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161607234 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161607241 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161607258
หน่วยที่ 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตลาดสถาบัน ผู้แต่ง รศ.ยุทธนา ธรรมเจริญ
หน่วยที่ 2. พฤติกรรมการซื้อของตลาดสถาบัน ผู้แต่ง รศ.ยุทธนา ธรรมเจริญ
หน่วยที่ 3. การตลาดเป้าหมายของตลาดสถาบัน ผู้แต่ง รศ.ฉัตรชัย ลอยฤทธิวุฒิไกร
หน่วยที่ 4. กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ของตลาดสถาบัน ผู้แต่ง ผศ.อุดม สายะพันธุ์
หน่วยที่ 5. กลยุทธ์ราคาของตลาดสถาบัน ผู้แต่ง ผศ.อุดม สายะพันธุ์
หน่วยที่ 6. กลยุทธ์การจัดจำหน่ายของตลาดสถาบัน ผู้แต่ง อ.ภกญ.ดร.อโณทัย งามวิชัยกิจ
หน่วยที่ 7. กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดของตลาดสถาบัน ผู้แต่ง อ.อัจฉรีย์ ลิมปมนต์

32476 การตลาดสถาบันและการตลาดบริการ เล่ม 2

400 บาท

32476 การตลาดสถาบันและการตลาดบริการ (Institutional Marketing and Services Marketing) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161607234 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161607241 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161607258
หน่วยที่ 8. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริการและการตลาดบริการ ผู้แต่ง รศ.จิระภรณ์ ตันติชัยรัตนกูล
หน่วยที่ 9. พฤติกรรมผู้บริโภคและการตลาดเป้าหมายของตลาดบริการ ผู้แต่ง รศ.จิระภรณ์ ตันติชัยรัตนกูล
หน่วยที่ 10. การจัดการอุปสงค์และอุปทานการบริการ ผู้แต่ง รศ.กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์
หน่วยที่ 11. กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์และราคาของตลาดบริการ ผู้แต่ง รศ.ดร.ลัดดา วัจนะสาริกากุล อ.ภกญ.ดร.อโณทัย งามวิชัยกิจ
หน่วยที่ 12. กลยุทธ์การจัดจำหน่ายและการส่งเสริมการตลาดของตลาดบริการ ผู้แต่ง อ.อัจฉรีย์ ลิมปมนต์
หน่วยที่ 13. กลยุทธ์กระบวนการบริการ ผู้แต่ง รศ.ประภาศรี พงศ์ธนาพานิช
หน่วยที่ 14. กลยุทธ์สภาวะทางกายภาพของตลาดบริการ ผู้แต่ง รศ.กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์
หน่วยที่ 15. กลยุทธ์บุคลากรของตลาดบริการ ผู้แต่ง รศ.ประภาศรี พงศ์ธนาพานิช

32477 การจัดการธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว เล่ม 1

400 บาท

32477 การจัดการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว (Tour Operator and Tour Guide and Travel Agency Management) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 978615055512 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786165055727 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165055864
หน่วยที่ 1. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจนำเที่ยว ผู้แต่ง รศ.ดร.ราณี อิสิชัยกุล
หน่วยที่ 2. จิตวิทยการบริการและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุรีย์ เข็มทอง
หน่วยที่ 3. การวางแผนและการจัดรายการนำเที่ยว ผู้แต่ง อ.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช
หน่วยที่ 4. การคิดต้นทุนรายการนำเที่ยวและการเจรจาต่อรองธุรกิจ ผู้แต่ง อ.ธราธร บุ้งทอง
หน่วยที่ 5. การปฏิบัติการนำเที่ยว ผู้แต่ง อ.ดร.สุนันทา ชูตินันท์
หน่วยที่ 6. การจัดการวิกฤตและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ผู้แต่ง รศ.ดร.ราณี อิสิชัยกุล
หน่วยที่ 7. การจัดการความเสี่ยงและการประกันภัยของธุรกิจนำเที่ยว ผู้แต่ง อ.ธโนดม โลกาพัฒนา
หน่วยที่ 8. หลักการมัคคุเทศก์ ผู้แต่ง อ.เจริญพร เพ็ชรกิจ

32477 การจัดการธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว เล่ม 2

350 บาท

32477 การจัดการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว (Tour Operator and Tour Guide and Travel Agency Management) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 978615055512 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786165055727 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165055864
หน่วยที่ 9. การจัดการงานมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว ผู้แต่ง อ.อรรจน์ สีหะอำไพ
หน่วยที่ 10. การจัดเส้นทางนำเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย ผู้แต่ง อ.ดร.ชลวิช สุธัญญารักษ์
หน่วยที่ 11. กฎหมายและจรรยาบรรณสำหรับผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว ผู้แต่ง อ.ดร.ละเอียด ศิลาน้อย
หน่วยที่ 12. การจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว ผู้แต่ง ผศ.ดร.สมพงษ์ อำนวยเงินตรา
หน่วยที่ 13. การสำรองที่นั่งและการออกบัตรโดยสารสายการบิน ผู้แต่ง ผศ.ดร.สมยศ วัฒนากมลชัย
หน่วยที่ 14. การขายปลีกสินค้าและบริการท่องเที่ยว ผู้แต่ง อ.ดร.ชลวิช สุธัญญารักษ์
หน่วยที่ 15. การจัดการโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว ผู้แต่ง ผศ.ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์

32478 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล เล่ม 1

350 บาท

32478 การจัดการธุรกิจการจัดการประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Meeting, Incentive, Convention and Exhibition Management) พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165055529 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165055604 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 9786165055451
หน่วยที่ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ผู้แต่ง อ.ดร.ชมพูนุช จิตติถาวร
หน่วยที่ 2. ปัจจัยแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ผู้แต่ง อ.ภูริวัจน์ เดชอุดม
หน่วยที่ 3. การจัดการการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ผู้แต่ง อ.วราภรณ์ ศรพรหม
หน่วยที่ 4. กลยุทธ์ในการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ผู้แต่ง รศ.ดร.ราณี อิสิชัยกุล ผศ.ดร.รชพร จันทร์สว่าง ผศ.ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์
หน่วยที่ 5. องค์การที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการจัดการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ผู้แต่ง รศ.ดร.ราณี อิสิชัยกุล
หน่วยที่ 6. การเสนอขอเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมนานาชาติ ผู้แต่ง อ.วิลัดดา วนดุรงค์วรรณ
หน่วยที่ 7. การเตรียมการจัดประชุมนานาชาติ ผู้แต่ง ผศ.ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์

 

32478 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล เล่ม2

400 บาท

32478 การจัดการธุรกิจการจัดการประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล Meeting, Incentive, Convention and Exhibition Management) พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165055529 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165055604 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 9786165055451
หน่วยที่ 8. การดำเนินการจัดประชุมนานาชาติและการประเมินผล ผู้แต่ง อ.ภูริวัจน์ เดชอุดม
หน่วยที่ 9. การจัดงานนิทรรศการและบทบาทของผู้จัดงานนิทรรศการ ผู้แต่ง อ.รักศักดิ์ คณานุรักษ์
หน่วยที่ 10. บทบาทของผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานนิทรรศการ ผู้แต่ง อ.ประพีร์ บุรี อ.ดร.วรการดี แสงจันทร์
หน่วยที่ 11. กลยุทธ์ในการเข้าร่วมงานนิทรรศการสำหรับผู้แสดงสินค้า ผู้แต่ง อ.ประพีร์ บุรี อ.ดร.วรการดี แสงจันทร์
หน่วยที่ 12. การดำเนินการด้านการตลาดในการจัดงานนิทรรศการ ผู้แต่ง อ.ประพีร์ บุรี อ.ดร.วรการดี แสงจันทร์
หน่วยที่ 13. ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม จากการจัดงานนิทรรศการ ผู้แต่ง อ.รักศักดิ์ คณานุรักษ์
หน่วยที่ 14. การจัดงานกิจกรรม ผู้แต่ง อ.ดร.ชมพูนุช จิตติถาวร
หน่วยที่ 15. ปัญหาการพัฒนาและแนวโน้มของธุรกิจ การจัดประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลของประเทศไทย ผู้แต่ง อ.ชาติชาย เทพแปง

32479 การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์การจัดการโรงแรม เล่ม 1

350 บาท

32479 การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์การจัดการโรงแรม (Hotel Management and Strategies) พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165056205 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165056083 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 9786165056779
หน่วยที่ 1. แนวคิด หลักการ และกลยุทธ์การจัดการโรงแรม ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุรีย์ เข็มทอง
หน่วยที่ 2. การลงทุนในธุรกิจโรงแรม ผู้แต่ง อ.วิเชียร ด่านบรรพต
หน่วยที่ 3. ระบบการบริหารธุรกิจโรงแรม ผู้แต่ง อ.ประหยัด ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
หน่วยที่ 4. ระบบบริหารงานห้องพักในโรงแรม ผู้แต่ง อ.วิเชียร ด่านบรรพต
หน่วยที่ 5. ระบบบริหารงานอาหารและเครื่องดื่มในโรงแรม ผู้แต่ง ประหยัด ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
หน่วยที่ 6. ระบบการจัดการและการพัฒนาบุคลากรในโรงแรม ผู้แต่ง อ.วิษณุ บ่างสมบูรณ์
หน่วยที่ 7. ระบบการเงินและบัญชีในธุรกิจโรงแรม ผู้แต่ง อ.ศิริกุล บัวแย้ม

32479 การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์การจัดการโรงแรม เล่ม 2

400 บาท

32479 การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์การจัดการโรงแรม (Hotel Management and Strategies) พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165056205 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165056083 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 9786165056779
หน่วยที่ 8. การจัดการระบบวิศวกรรมในโรงแรม ผู้แต่ง อ.วัชระ จำปาดิษฐ์
หน่วยที่ 9. ระบบบริหารการขายและการตลาดในธุรกิจโรงแรม ผู้แต่ง อ.อาทิตย์ ไวทยะพัธน์
หน่วยที่ 10. พฤติกรรมองค์การในธุรกิจโรงแรม ผู้แต่ง อ.วิษณุ บ่างสมบูรณ์
หน่วยที่ 11. การจัดการการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจโรงแรม ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุรีย์ เข็มทอง
หน่วยที่ 12. กลยุทธ์การเพิ่มรายได้และการจัดบริการเสริมในธุรกิจโรงแรม ผู้แต่ง อ.อาทิตย์ ไวทยะพัธน์
หน่วยที่ 13. ความปลอดภัยในธุรกิจโรงแรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้แต่ง อ.คงกฤช อนันต์วิโรจน์
หน่วยที่ 14. การจัดการระบบสารสนเทศในธุรกิจโรงแรม ผู้แต่ง อ.สมนึก อำรุงสกุลรัฐ
หน่วยที่ 15. การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงแรมเพื่อความยั่งยืน ผู้แต่ง ผศ.ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์

32480 การจัดการห้องพักและการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม เล่ม 1

350 บาท

32480 การจัดการห้องพักและการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม (Room Division and Food and Beverage management) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165058360 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165058537 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165058766
หน่วยที่ 1. การจัดการระบบปฏิบัติงานห้องพัก ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุรีย์ เข็มทอง
หน่วยที่ 2. การพยากรณ์ห้องพักและการจัดการรายได้ห้องพัก ผู้แต่ง อ.พ.ต.ประหยัด ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
หน่วยที่ 3. การจัดทำงบประมาณ และการควบคุมระบบเครดิต ผู้แต่ง อ.อาทิตย์ ไวทยะพัธน์
หน่วยที่ 4. การจัดการงานส่วนหน้า ผู้แต่ง อ.อาทิตย์ ไวทยะพัธน์
หน่วยที่ 5. การจัดการงานแม่บ้าน ผู้แต่ง อ.สมจิตต์ ฮัทเทอร์สเลย์
หน่วยที่ 6. การจัดการห้องผ้า การจัดดอกไม้ และการจัดสวน ผู้แต่ง ผศ.ดร.นิภา วธาวนิชกุล
หน่วยที่ 7. การประสานงานและการแก้ไขปัญหาระหว่างแผนกที่เกี่ยวข้องกับห้องพัก ผู้แต่ง อ.ทวีชัย วิราเวศย์

32480 การจัดการห้องพักและการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม เล่ม 2

400 บาท

32480 การจัดการห้องพักและการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม (Room Division and Food and Beverage management) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165058360 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165058537 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165058766
หน่วยที่ 8. การจัดการภัตตาคาร ผู้แต่ง อ.ดร.วิชัย เจริญธรรมานนท์
หน่วยที่ 9. การจัดการระบบปฏิบัติงานงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ผู้แต่ง อ.เอกพงศ์ ธนพิบูลพงศ์
หน่วยที่ 10. การจัดการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ผู้แต่ง ผศ.ดร.วรรณา ศิลปอาชา
หน่วยที่ 11. การกำหนดราคา และการจัดการรายได้ในการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ผู้แต่ง อ.วุฒิศักดิ์ พิชญกานต์
หน่วยที่ 12. การจัดทำงบประมาณ และการควบคุมต้นทุนในแผนกอาหารและเครื่องดื่ม ผู้แต่ง อ.วุฒิศักดิ์ พิชญกานต์
หน่วยที่ 13. การจัดการงานครัว ผู้แต่ง อ.พ.ต.ประหยัด ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
หน่วยที่ 14. การปฏิบัติงานเครื่องดื่ม ผู้แต่ง รศ.อรวินท์ เลาหรัชตนันท์ อ.นัฐพล กลั่นวารี
หน่วยที่ 15. การจัดการสุขาภิบาลและความปลอดภัยเพื่องานบริการและเครื่องดื่ม ผู้แต่ง รศ.ดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ อ.สิริพร ศรีตระกูล

32481 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม เล่ม 1

350 บาท

32481 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม (Professional Experience in Tourism and Hotel Management) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165058100 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165058247 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165058476
หน่วยที่ 1. สภาวะการเปลี่ยนแปลงต่อธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม ผู้แต่ง อ.ภราเดช พยัฆวิเชียร ผศ.ดร.รชพร จันทร์สว่าง 
หน่วยที่ 2. การจัดการเชิงกลยุทธ์ธุรกิจการท่องเที่ยว ผู้แต่ง อ.ดร.ณัฐพงศ์ โชติกเสถียร อ.เอกสิทธิ์ โชติเสถียร
หน่วยที่ 3. การจัดการเชิงกลยุทธ์กิจการโรงแรม ผู้แต่ง อ.วิเชียร ด่านบรรพต
หน่วยที่ 4. การวิเคราะห์และการตัดสินใจทางการตลาดในธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม ผู้แต่ง อ.ดร.ณัฐพงศ์ โชติกเสถียร อ.เอกสิทธิ์ โชติเสถียร
หน่วยที่ 5. การวิเคราะห์และตัดสินใจทางด้านทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม ผู้แต่ง รศ.ดร.ราณี อิสิชัยกุล
หน่วยที่ 6. พฤติกรรมองค์การธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม ผู้แต่ง ผู้เชี่ยวชาญ ดร.ภาสกร จันทน์พยอม
หน่วยที่ 7. การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุรีย์ เข็มทอง

32481 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม เล่ม 2

400 บาท

32481 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม (Professional Experience in Tourism and Hotel Management) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165058100 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165058247 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165058476
หน่วยที่ 8. การจัดการคุณภาพของธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม ผู้แต่ง ผศ.ดร.สมยศ วัฒนากมลชัย
หน่วยที่ 9. การจัดการสิ่งแวดล้อมของธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม ผู้แต่ง อ.ภราเดช พยัฆวิเชียร ผศ.จิตศักดิ์ พุฒจร อ.อำไพ เวชวิฐาน
หน่วยที่ 10. เศรษฐกิจสร้างสรรค์ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมของธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม ผู้แต่ง อ.เสรี วังส์ไพจิตร
หน่วยที่ 11. การวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ผู้แต่ง ผศ.ดร.รชพร จันทน์สว่าง
หน่วยที่ 12. การจัดการโครงการท่องเที่ยว ผู้แต่ง รศ.ดร.ราณี อิสิชัยกุล
หน่วยที่ 13. จรรยาบรรณวิชาชีพและความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม ผู้แต่ง รศ.มนัส ชัยสวัสดิ์
หน่วยที่ 14. กระบวนการกลุ่มและการทำงานเป็นคณะ ผู้แต่ง รศ.ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร รศ.ดร.ประดินันท์ อุปรมัย อ.ประมวญ บุณยะโหตระ
หน่วยที่ 15. การพัฒนาภาวะผู้นำ ผู้แต่ง ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รศ.ดร.สวนิต ยมาภัย รศ.นภาลัย สุวรรณธาดา รศ.สมพิศ คูศรีพิทักษ์ รศ.ธรรมรส โชติกุญชร อ.ประวีณ ณ นคร

32482 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการเล่ม 1

350 บาท

32482 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ (Professional Experience in Management) พิมพ์ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2560 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165055208 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165055215 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 9786165055222
หน่วยที่ 1. ธุรกิจและการเปลี่ยนแปลง ผู้แต่ง รศ.ธนชัย ยมจินดา
หน่วยที่ 2. นโยบายและกลยุทธธุรกิจ ผู้แต่ง รศ.ธนชัย ยมจินดา
หน่วยที่ 3. จรรยาบรรณวิชาชีพและความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้แต่ง รศ.ดร.กิ่งพร ทองใบ
หน่วยที่ 4. การสร้างคุณค่าและวัฒนธรรมองค์การ ผู้แต่ง รศ.ดร.กิ่งพร ทองใบ
หน่วยที่ 5. การกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้แต่ง ศ.ดร.ธวัช ภูษิตโภยไคย
หน่วยที่ 6. การวิเคราะห์และตัดสินใจทางไกล ผู้แต่ง ศ.ภิชานไกรฤทธิ์ บุญเกียรติ์
หน่วยที่ 7. การวิเคราะห์และตัดสินใจทางด้านทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง รศ.ณรงศักดิ์ บุญเลิศ

32482 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการเล่ม 2

400 บาท

32482 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ (Professional Experience in Management) พิมพ์ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2560 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165055208 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165055215 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 9786165055222
หน่วยที่ 8. การวิเคราะห์และตัดสินใจทางการปฏิบัติการ ผู้แต่ง รศ.ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์
หน่วยที่ 9. การวิเคราะห์และตัดสินใจทางการเงินและบัญชี ผู้แต่ง รศ.อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ รศ.สุขุมาลย์ ชำนิจ
หน่วยที่ 10. การวิเคราะห์และเทคนิควิธีด้านระบบสารสนเทศ ผู้แต่ง รศ.จีราภรณ์ สุธัมมสภา
หน่วยที่ 11. การบริหารความเสี่ยงในการบริหารธุรกิจ ผู้แต่ง อ.วิชัย กิตติวิทยากุล
หน่วยที่ 12. การพัฒนาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม ผู้แต่ง ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ รศ.ศรีธนา บุญเศรษฐ์
หน่วยที่ 13. การจัดการธุรกิจการผลิต ผู้แต่ง รศ.สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ
หน่วยที่ 14. การจัดการธุรกิจบริการและการเงิน ผู้แต่ง รศ.ดร.ราณี อิสิชัยกุล รศ.อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ
หน่วยที่ 15. การจัดการธุรกิจการค้าและลอจิสติกส์ ผู้แต่ง รศ.ฉัตรชัย ลอยฤทธิวุฒิไกร

32483 สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีบริหาร เล่ม 1

400 บาท

32483 สัมมนาการบัญชีการเงิน (Seminar in Financial Accounting and Seminar in Managerial Accounting) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2592 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8 ) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-161-988-6) เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-162-014-1) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN)
หน่วยที่ 1 สัมมนาการบัญชีและการประกอบวิชาชีพบัณชี ผู้แต่ง ผู้เขียนเดิม รองศาสตราจารย์วิสาข์ พงษ์ศิริรัตน์ ผู้ปรับปรุง รองศาสตราจารย์นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ
หน่วยที่ 2 จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีและการกำกับดูแลกิจการ ผู้แต่ง อาจารย์เบ็ญจมาศ จันอำรุง
หน่วยที่ 3 การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ปฏิบัติงาน ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
หน่วยที่ 4 การบัญชีสำหรับกิจการอุตสาหกรรม ผู้แต่ง ผู้เขียนเดิม รองศาสตราจารย์วิสาข์ พงษ์ศิริรัตน์ ผู้ปรับปรุง อาจารย์จัก พิริยะพรสิริ 
หน่วยที่ 5 การบัญชีการเงินสำหรับธุรกิจแฟรนไชส์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจการนำเข้าและส่งออก ผู้ ผู้เขียนเดิม รองศาสตราจารย์กัลยาณี กิตติจิตต์  ผู้ปรับปรุง รองศาสตราจารย์ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์
หน่วยที่ 6 การบัญชีสำหรับธุรกิจประกันภัยและธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ผู้เขียนเดิม รองศาสตราจารย์พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย ผู้ปรับปรุง รองศาสตราจารย์สุชาดา สถาวรวงศ์ อาจารย์เมธ กนกพิบูล
หน่วยที่ 7 การบัญชีธุรกิจโรงแรมและธุรกิจโรงพยาบาล ผู้แต่งอาจารย์ ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
หน่วยที่ 8 การวางระบบบัญชีที่ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ ผู้แต่ง อาจารย์นพกร พรวิจิตรเจริญ

32483 สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีบริหาร เล่ม 2

350 บาท

32483 สัมมนาการบัญชีการเงิน (Seminar in Financial Accounting and Seminar in Managerial Accounting) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2592 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8 ) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-161-988-6) เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-162-014-1) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN)
หน่วยที่ 9 การบัญชีเพื่อการจัดการองค์กรเชิงกลยุทธ์ ผู้แต่ง ผู้เขียนเดิม อาจารย์บุปผา ชวะพงษ์ ผู้ปรับปรุง อาจารย์จัก พิริยะพรสิริ
หน่วยที่ 10 การวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหาร ผู้แต่ง ผู้เขียนเดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร ผู้ปรับปรุง รองศาสตราจารย์ ดร.ดลพร บุญพารอด
หน่วยที่ 11 การบัญชีด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร   
หน่วยที่ 12 การบัญชีการเงินกับภาษีอากร ผู้แต่ง อาจารย์พรรณี วรวุฒิจงสถิต
หน่วยที่ 13 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
หน่วยที่ 14 การวิจัยด้านการบัญชีเพื่อการจัดการ ผู้แต่ง รองศาสตรจารย์สุนา สิทธิเกียรติ
หน่วยที่ 15 ประเด็นสำคัญทางการบัญชีเพื่อการจัดการ ผู้แต่ง อาจารย์.ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยวอาเซียน เล่ม 1

250 บาท

32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยวอาเซียน (Fundamental Knowledge for Tourist Guide and ASEAN Tourism) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564  พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564  เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท  ISBN 978-616-162-626-6  เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10)  ราคา 250 บาท   ISBN 978-616-162-627-3  เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท  ISBN  978-616-162-701-0  แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท ISBN 978-616-162-702-7
หน่วยที่ 1. การท่องเที่ยวตามความสนใจพิเศษ  ผู้แต่ง รศ.ดร.ราณี อิสิชัยกุล
หน่วยที่ 2. ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทยและอาเซียน  ผู้แต่ง ผศ.ดร.วรรณา ศิลปอาชา
หน่วยที่ 3. กลุ่มชาติพันธุ์และชุมชนท้องถิ่น  ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.ยงยุทธ แก้วอุดม
หน่วยที่ 4. ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  ผู้แต่ง ผศ.ดร.ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์
หน่วยที่ 5. ประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมไทย  ผู้แต่ง รศ.ดร.ไพฑูรย์ มีกุศล  อาจารย์ ดร.ปุณณฑรีย์ สันติสุภาพร

32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยวอาเซียน เล่ม 2

250 บาท

32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยวอาเซียน (Fundamental Knowledge for Tourist Guide and ASEAN Tourism) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564  พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564  เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท  ISBN 978-616-162-626-6  เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10)  ราคา 250 บาท   ISBN 978-616-162-627-3  เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท  ISBN  978-616-162-701-0  แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท ISBN 978-616-162-702-7
หน่วยที่ 6. พระพุทธศาสนาในประเทศไทยและศาสนาเปรียบเทียบ  ผู้แต่ง รศ.ดร.รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล
หน่วยที่ 7. สถาปัตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรมไทย  ผู้แต่ง รศ.ดร.รชพร จันทร์สว่าง
หน่วยที่ 8. วรรณคดี นาฏศิลป์ และดนตรีไทย  ผู้แต่ง รศ.ดร.รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล
หน่วยที่ 9. ภูมิปัญญาไทย  ผู้แต่ง อาจารย์ธนกฤต ลออสุวรรณ
หน่วยที่ 10. เทศกาลและงานประเพณีไทย  ผู้แต่ง อาจารย์วิวัฒน์ชัย บุญยภักดิ์

32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยวอาเซียน เล่ม 3

250 บาท

32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยวอาเซียน (Fundamental Knowledge for Tourist Guide and ASEAN Tourism) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564  พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564  เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท  ISBN 978-616-162-626-6  เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10)  ราคา 250 บาท   ISBN 978-616-162-627-3  เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท  ISBN  978-616-162-701-0  แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท ISBN 978-616-162-702-7
หน่วยที่ 11. อาหารไทย  ผู้แต่ง รศ.ดร.รชพร จันทร์สว่าง
หน่วยที่ 12. การท่องเที่ยวอินโดจีน  ผู้แต่ง ผศ.ดร.วรรณา ศิลปอาชา
หน่วยที่ 13. การท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำอิระวดี  ผู้แต่ง รศ.ดร.ราณี อิสิชัยกุล
หน่วยที่ 14. การท่องเที่ยวคาบสมุทรมลายู  ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุรีย์ เข็มทอง
หน่วยที่ 15. การท่องเที่ยวหมู่เกาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ผู้แต่ง ผศ.ดร.ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์

32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เล่ม 1

400 บาท

32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Professional Knowledge for Tourist Guide and Services) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161607180 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161607227 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161608200
หน่วยที่ 1. หลักการมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว ผู้แต่ง ผศ.ดร.รชพร จันทร์สว่าง 
หน่วยที่ 2. วาทะศิลป์และศิลปะการพูดในที่ชุมชน ผู้แต่ง ผศ.ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์
หน่วยที่ 3. จิตวิทยาการบริการและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุรีย์ เข็มทอง
หน่วยที่ 4. ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และศาสนสถานที่มีผลต่อการท่องเที่ยว ผู้แต่ง รศ.ดร.ไพฑูรย์ มีกุศล
หน่วยที่ 5. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและมรดกโลก ผู้แต่ง ผศ.ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์
หน่วยที่ 6. การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผู้แต่ง อ.นิพล เชื้อเมืองพาน
หน่วยที่ 7. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสปา ผู้แต่ง รศ.ดร.ราณี อิสิชัยกุล
หน่วยที่ 8. แนวคิด หลักการ และกลยุทธ์การจัดการโรงแรม ผู้แต่ง รศ.ดร.ราณี อิสิชัยกุล

32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เล่ม 2

350 บาท

32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Professional Knowledge for Tourist Guide and Services) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161607180 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161607227 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161608200
หน่วยที่ 9. ความรู้ด้านการบริการของธุรกิจการบินและธุรกรรมการเงิน ผู้แต่ง ผศ.ดร.รชพร จันทร์สว่าง 
หน่วยที่ 10. พิธีการเข้า - ออกราชอาณาจักร และพิธีการทางศุลกากร - สรรพสามิต ผู้แต่ง ผศ.ดร.วรรณา ศิลปาอาชา
หน่วยที่ 11. กฎหมายสำหรับมัคคุเทศก์ และกฎหมายอื่นที่จำเป็นสำหรับมัคคุเทศก์ ผู้แต่ง อ.ดร.ละเอียด ศิลาน้อย
หน่วยที่ 12. การจัดการความปลอดภัยและวิกฤติที่มีผลต่อนักท่องเที่ยว ผู้แต่ง รศ.ดร.ราณี อิสิชัยกุล
หน่วยที่ 13. การจัดเส้นทางการท่องเที่ยวหลักที่บังคับใช้สำหรับผู้เข้ารับการอบรมบัตรมัคคุเทศก์ไทย ผู้แต่ง อ.กีรติ ตระการศิริวานิช
หน่วยที่ 14. การจัดเส้นทางท่องเที่ยวสู่ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน ผู้แต่ง ผศ.ดร.วรรณา ศิลปาอาชา
หน่วยที่ 15. การคิดวิเคราะห์เชิงบูรณาการเพื่อการท่องเที่ยว ผู้แต่ง อ.ดร.อภิญญา บัคคาลา อรุณนภาพร

32486 การจัดการธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารระหว่างประเทศ เล่ม 1

350 บาท

32486 การจัดการธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารระหว่างประเทศ (International Hotel Business and Restaurant Management) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161606657 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161606862 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161606787
หน่วยที่ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศ ผู้แต่ง ผศ.ดร.วรรณา ศิลปอาชา
หน่วยที่ 2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารระหว่างประเทศ ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุรีย์ เข็มทอง
หน่วยที่ 3. การจัดการและการดำเนินงานในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารระหว่างประเทศ ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุรีย์ เข็มทอง
หน่วยที่ 4. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารระหว่างประเทศ ผู้แต่ง รศ.ดร.ราณี อิสิชัยกุล
หน่วยที่ 5. การจัดการการตลาดในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารระหว่างประเทศ ผู้แต่ง ผศ.ดร.อัศวิน แสงพิกุล
หน่วยที่ 6. การบริหารและการควบคุมภายในโรงแรมและภัตตาคารระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.พ.ต.ประหยัด ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
หน่วยที่ 7. การจัดการการเงินในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.พ.ต.ประหยัด ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

32486 การจัดการธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารระหว่างประเทศ เล่ม 2

400 บาท

32486 การจัดการธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารระหว่างประเทศ (International Hotel Business and Restaurant Management) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161606657 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161606862 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161606787
หน่วยที่ 8. การจัดการระบบสารสนเทศในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.สมนึก อำรุงสกุลรัฐ
หน่วยที่ 9. การจัดการห่วงโซ่อุปทานในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารระหว่างประเทศ ผู้แต่ง ผศ.พฤทธิ์ เทศจีบ
หน่วยที่ 10. การจัดการบริการลูกค้าในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารระหว่างประเทศ ผู้แต่ง ผศ.ดร.สมยศ วัฒนากมลชัย
หน่วยที่ 11. การจัดการสิ่งแวดล้อมในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารระหว่างประเทศ ผู้แต่ง ผศ.ดร.จิรพล สินธุนาวา
หน่วยที่ 12. การจัดการธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารระหว่างประเทศในภาวะวิกฤต ผู้แต่ง ผศ.ดร.คม คัมภิรานนท์
หน่วยที่ 13. ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.ดร.พวงชมพู โจนส์
หน่วยที่ 14. มาตรฐานโรงแรมและมาตรฐานภัตตาหารระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.สัมพันธ์ แป้นพัฒน์ อ.ฐนิวรรณ กุลมงคล
หน่วยที่ 15. กรณีศึกษาการจัดการธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.สัมพันธ์ แป้นพัฒน์ อ.จิตรลดา ปิ่นทอง

32487 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและการจัดการที่พักทางเลือก เล่ม 1

350 บาท

32487 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและการจัดการที่พักทางเลือก (Entrepreneurship in Small Hotel Business and Alternative Accommodation Management) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161607555 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161608330 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161607456
หน่วยที่ 1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบธุรกิจ ผู้แต่ง อ.พันตรีประหยัด ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
หน่วยที่ 2. แนวคิดทั่วไปของธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและที่พักทางเลือก ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุรีย์ เข็มทอง
หน่วยที่ 3. กฎหมายและมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและที่พักทางเลือก ผู้แต่ง รศ.พินิจ ทิพย์มณี
หน่วยที่ 4. การศึกษาความเป็นไปได้เพื่อการตัดสินใจลงทุนธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและที่พักทางเลือก ผู้แต่ง ผศ.ดร.วรรณา ศิลปอาชา
หน่วยที่ 5. การวางแผนและการจัดทำแผนธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและที่พักทางเลือก ผู้แต่ง ผศ.ดร.ทรงพล หาญสันติ
หน่วยที่ 6. โครงสร้างองค์กรและกลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย์สำหรับธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและที่พักทางเลือก ผู้แต่ง อ.วิษณุ บ่างสมบูรณ์
หน่วยที่ 7. กลยุทธ์การตลาดสำหรับธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและที่พักทางเลือก ผู้แต่ง ผศ.ดร.อัศวิน แสงพิกุล

32487 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและการจัดการที่พักทางเลือก เล่ม 2

400 บาท

32487 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและการจัดการที่พักทางเลือก (Entrepreneurship in Small Hotel Business and Alternative Accommodation Management) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161607555 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161608330 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161607456 
หน่วยที่ 8. ระบบบัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและที่พักทางเลือก ผู้แต่ง อ.พันตรีประหยัด ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
หน่วยที่ 9. กลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและการจัดการที่พักทางเลือก ผู้แต่ง อ.สมนึก อำรุงสกุลรัฐ
หน่วยที่ 10. การจัดการบริการในธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและที่พักทางเลือก ผู้แต่ง อ.อาทิตย์ ไวทยะพัธน์
หน่วยที่ 11. การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสต์สำหรับธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและที่พักทางเลือก ผู้แต่ง อ.เภสัชกรหญิง ดร.อโณทัย งามวิชัยกิจ
หน่วยที่ 12. การขยายธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและที่พักทางเลือกสู่ตลาดต่างประเทศ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ทรงพล หาญสันติ
หน่วยที่ 13. นวัตกรรมการบริการสำหรับธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและที่พักทางเลือก ผู้แต่ง ผศ.ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์
หน่วยที่ 14. ปัจจัยแห่งความสำเร็จสำหรับการดำเนินการธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและที่พักทางเลือก ผู้แต่ง อ.วิษณุ บ่างสมบูรณ์
หน่วยที่ 15. การจัดการที่พักทางเลือกและกรณีศึกษา ผู้แต่ง อ.ทวีชัย วิรามเวศน์

32488 นวัตกรรมการบริการในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร เล่ม 1

350 บาท

32488 นวัตกรรมการบริการในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร (Service Innovation in Hotel and Restaurant Businesses) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161609160 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161609498 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161609511
หน่วยที่ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนวัตกรรม ผู้แต่ง รศ.ดร.ราณี อิสิชัยกุล
หน่วยที่ 2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนวัตกรรมการบริการ ผู้แต่ง ผศ.ดร.วรรณา ศิลปอาชา
หน่วยที่ 3. ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมการบริการ ผู้แต่ง ผศ.ดร.รชพร จันทร์สว่าง
หน่วยที่ 4. การตลาดและนวัตกรรมการบริการ ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุรีย์ เข็มทอง
หน่วยที่ 5. เทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริการ ผู้แต่ง อ.ดร.คุณานันท์ สุขพาสน์เจริญ
หน่วยที่ 6. สิ่งแวดล้อมและนวัตกรรมการบริการ ผู้แต่ง ผศ.ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์
หน่วยที่ 7. ความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมการบริการ ผู้แต่ง รศ.ดร.ราณี อิสิชัยกุล

32488 นวัตกรรมการบริการในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร เล่ม 2

400 บาท

32488 นวัตกรรมการบริการในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร (Service Innovation in Hotel and Restaurant Businesses) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161609160 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161609498 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161609511
หน่วยที่ 8. นวัตกรรมการออกแบบโรงแรมและภัตตาคาร ผู้แต่ง อ.บุณฑริก กุศลวิทย์
หน่วยที่ 9. นวัตกรรมการบริการในฝ่ายห้องพักและงานส่วนหลักของธุรกิจของโรงแรม ผู้แต่ง ผศ.ดร.วรรณา ศิลปอาชา
หน่วยที่ 10. นวัตกรรมการบริการในงานจัดเลี้ยงและห้องอาหารของธุรกิจโรงแรม ผู้แต่ง อ.ดร.วีรเดช พันธ์วิศวาส
หน่วยที่ 11. นวัตกรรมการบริการในงานครัวของธุรกิจโรงแรม ผู้แต่ง อ.วุฒิศักดิ์ พิชญกานต์ รศ.ดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ
หน่วยที่ 12. นวัตกรรมการบริการในแผนกบริการอื่นของธุรกิจโรงแรม ผู้แต่ง ผศ.ดร.ธิตินันธุ์ ชาญโกศล 
หน่วยที่ 13. นวัตกรรมการบริการของธุรกิจภัตตาคาร ผู้แต่ง อ.ดร.สุชาดา เจริญพันธุ์ศิริกุล
หน่วยที่ 14. นวัตกรรมการบริการในงานครัวของธุรกิจภัตตาคาร ผู้แต่ง รศ.ดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ อ.อาณัติ ลิ้มจิระวัฒนา
หน่วยที่ 15. กรณีศึกษานวัตกรรมการบริการของธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร ผู้แต่ง อ.สัมพันธ์ แป้นพัฒน์

 

32489 การตลาดร่วมสมัยและการตลาดดิจิทับ เล่ม 1

350 บาท

32489 การตลาดร่วมสมัยและการตลาดดิจิทัล (CONTEMPORARY AND DIGITAL MARKETING) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161621278 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161623036 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161621766
หน่วยที่ 1. การตลาดร่วมสมัย ผู้แต่ง รศ. กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์
หน่วยที่ 2. สภาพแวดล้อมการตลาด ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และจรรยาบรรณการตลาดร่วมสมัย ผู้แต่ง อ. ปภาวัลย์ สุทธิประสิทธิ์ และ อ.ดร. บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์
หน่วยที่ 3. พฤติกรรมผู้บริโภค และการตลาดเป้าหมายของการตลาดร่วมสมัย ผู้แต่ง อ. อภิรดี สราญรมย์
หน่วยที่ 4. การวิจัยการตลาดและการพยากรณ์ยอดขายของการตลาดร่วมสมัย ผู้แต่ง อ. นฤบดี วรรธนาคม
หน่วยที่ 5. ผลิตภัณฑ์ในการตลาดร่วมสมัย ผู้แต่ง อ.ดร. บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์
หน่วยที่ 6. ราคาและการจัดจำหน่ายในการตลาดร่วมสมัย ผู้แต่ง รศ. ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช
หน่วยที่ 7. การส่งเสริมการตลาดในการตลาดร่วมสมัย ผู้แต่ง ผศ.ภญ.ดร. อโนทัย งามวิชัยกิจ

32489 การตลาดร่วมสมัยและการตลาดดิจิทับ เล่ม 2

400 บาท

32489 การตลาดร่วมสมัยและการตลาดดิจิทัล (CONTEMPORARY AND DIGITAL MARKETING) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161621278 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161623036 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161621766
หน่วยที่ 8. แนวคิดการตลาดดิจิทัล ผู้แต่ง ผศ.ภญ.ดร. อโนทัย งามวิชัยกิจ
หน่วยที่ 9. กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล ผู้แต่ง ผศ.ภญ.ดร. อโนทัย งามวิชัยกิจ
หน่วยที่ 10. การตลาดผ่านเว็บไซต์ ผู้แต่ง อ. วัชเรศ ขันธิโชติ
หน่วยที่ 11. การตลาดแบบพึ่งพาและการตลาดผ่านอีเมล ผู้แต่ง อ.ดร. มยุรี ศรีกุลวงศ์
หน่วยที่ 12. การตลาดผ่านเครือข่ายสังคม ผู้แต่ง อ. อำนวย เลิศรุ่งพาณิชย์
หน่วยที่ 13. การตลาดผ่านวิดิโอ ผู้แต่ง ผศ. วิทูรย์ วงษ์อามาตย์
หน่วยที่ 14. การตลาดผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ ผู้แต่ง อ.ดร. มยุรี ศรีกุลวงศ์
หน่วยที่ 15. แนวโน้มการตลาดดิจิทัล ผู้แต่ง อ.ดร. อรรถศิษฐ์ พัฒนะศิริ


32490 การวิเคราะห์ตราสารทางการเงินและการจัดการสินเชื่อ เล่ม 1

400 บาท

32490 การวิเคราะห์ตราสารทางการเงินและการจัดการสินเชื่อ  พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161623197 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161622251 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161622275
หน่วยที่ 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิเคราะห์ตราสารทางการเงิน ผู้แต่ง รศ. นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ
หน่วยที่ 2. การวิเคราะห์มูลค่าของตราสารหนี้ ผู้แต่ง ผศ.ดร. เจริญศักดิ์ แสงฉัตรสุวรรณ
หน่วยที่ 3. การวิเคราะห์ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ ผู้แต่ง อ.ดร. บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์
หน่วยที่ 4. การวิเคราะห์มูลค่าของตราสารทุน ผู้แต่ง ผศ.ดร. เจริญศักดิ์ แสงฉัตรสุวรรณ
หน่วยที่ 5. การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของตราสารทุน ผู้แต่ง อ. อภิชาต ลิ้มเมธี
หน่วยที่ 6. การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ประเภทพันธะอนุพันธ์ ผู้แต่ง อ. ณมณ ศรหิรัญ
หน่วยที่ 7. การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ประเภทสิทธิอนุพันธ์ ผู้แต่ง อ. ณมณ ศรหิรัญ
หน่วยที่ 8. การวิเคราะห์การลงทุนในกองทุนรวม ผู้แต่ง อ.ดร. บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์

32490 การวิเคราะห์ตราสารทางการเงินและการจัดการสินเชื่อ เล่ม 2

400 บาท

32490 การวิเคราะห์ตราสารทางการเงินและการจัดการสินเชื่อ  พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161623197 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161622251 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161622275

หน่วยที่ 9. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการสินเชื่อ ผู้แต่ง รศ. ฐาปนา ฉิ่นไพศาล
หน่วยที่ 10. การพิจารณาสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้แต่ง ไพฑูรย์ อรุณพันธ์
หน่วยที่ 11. การพิจารณาสินเชื่อสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ ผู้แต่ง ไพฑูรย์ อรุณพันธ์
หน่วยที่ 12. การควบคุมสินเชื่อและการติดตามหนี้ ผู้แต่ง อ. วิศาลท์ บูรณสันติกูล
หน่วยที่ 13. การจัดการหนี้ที่มีปัญหา ผู้แต่ง อ. วิศาลท์ บูรณสันติกูล
หน่วยที่ 14. การจัดการสินเชื่อธุรกิจลีสซิ่ง ผู้แต่ง อ. วิศาลท์ บูรณสันติกูล
หน่วยที่ 15. หน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสินเชื่อ ผู้แต่ง อ. เบญจมาศ จันอำรุง และ อ. ปภาวัลย์ สุทธิประเสริฐ

33201 การบริหารราชการไทย เล่ม 1

350 บาท

33201 การบริหารราชการไทย (Thai Public Administration) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559 พิมพ์ครั้งที่ 1
พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161610272 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161610081 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 9786161610340
หน่วยที่ 1. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย ผู้แต่ง รศ.เสน่ห์ จุ้ยโต
หน่วยที่ 2. บริบทและสภาพแวดล้อมของการบริหารราชการไทย ผู้แต่ง รศ.มานิต ศุทธสกุล
หน่วยที่ 3. ทิศทางของการบริหารราชการไทย ผู้แต่ง อ.ดร.เฉลิม ศรีผดุง
หน่วยที่ 4. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จในการบริหารราชการไทย ผู้แต่ง อ.ดร.จำเนียร ราชแพทยาคม
หน่วยที่ 5. ความสัมพันธ์ของการเมืองกับการเมืองกับการบริหารราชการไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.เสนีย์ คำสุข
หน่วยที่ 6. การบริหารราชการส่วนกลาง ผู้แต่ง อ.เพ็ญศรี มีสมนัย 
หน่วยที่ 7. การบริหารราชการส่วนภูมิภาค ผู้แต่ง รศ.เสน่ห์ จุ้ยโต

33201 การบริหารราชการไทย เล่ม 2

400 บาท

33201 การบริหารราชการไทย (Thai Public Administration) ปรับปรุงครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 พิมพ์ครั้งที่ 1
พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161610272 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161610081 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 9786161610340
หน่วยที่ 8. การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ผู้แต่ง อ.เพ็ญศรี มีสมนัย
หน่วยที่ 9. การบริหารองค์กรอิสระและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ผู้แต่ง อ.อิศเรศ ศันศนีย์วิทยกุล
หน่วยที่ 10. การบริหารองค์การรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน ผู้แต่ง อ.ดร.จำเนียร ราชแพทยาคม
หน่วยที่ 11. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในราชการไทย ผู้แต่ง รศ.มานิต ศุทธกุล
หน่วยที่ 12. การบริหารการคลัง งบประมาณ และพัสดุในราชการไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.เฉลิมพล มีสมนัย
หน่วยที่ 13. สภาพปัญหาการบริหารราชการไทย ผู้แต่ง ผศ.ดร.ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี อ.ดร.ไพฑูรย์ บุญวัฒน์ 
หน่วยที่ 14. สภาพปัญหาการบริหารราชการไทย ผู้แต่ง อ.ดร.ไพฑูรย์ บุญวัฒน์ อ.ปกิจ พรหมายน
หน่วยที่ 15. แนวทางการพัฒนาการบริหารราชการไทย ผู้แต่ง ผศ.นราธิป ศรีราม

33202 การคลังและงบประมาณ เล่ม 1

400 บาท

33202 การคลังและงบประมาณ (Public Finance and Budgeting) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2549 พิมพ์ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9789749757758 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9789749757765 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 9789749757635
หน่วยที่ 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการคลัง ผู้แต่ง รศ.ดร.สุชาดา ตั้งทางธรรม
หน่วยที่ 2. ทฤษฎีทางการคลัง ผู้แต่ง รศ.ดร.สุชาดา ตั้งทางธรรม
หน่วยที่ 3. ระบบบริหารการคลัง ผู้แต่ง อ.พรชัย ฐีระเวช อ.วิธีร์ พานิชวงศ์
หน่วยที่ 4. นโยบายการคลังกับเศรษฐกิจและการเมือง ผู้แต่ง รศ.สุภาสินี ตันติศรีสุข ผศ.จีระ ประทีป
หน่วยที่ 5. รายรับของรัฐบาล ผู้แต่ง รศ.พิมลจรรย์ นามวัฒน์ ผศ.สุขุมาลย์ ชำนิจ
หน่วยที่ 6. การภาษีอากร ผู้แต่ง อ.วิภารัตน์ นิตยนันท์ อ.ดร.ชลธาร วิศรุตวงศ์
หน่วยที่ 7. การภาษีอากรของไทย ผู้แต่ง อ.ดร.ชลธาร วิศรุตวงศ์ อ.สุภาวดี ถิระพานิช รศ.วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ
หน่วยที่ 8. การภาษีอากรในฐานะเป็นเครื่องมือในการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจ ผู้แต่ง รศ.สุภาสินี ตันติศรีสุข

33202 การคลังและงบประมาณ เล่ม 2

350 บาท

33202 การคลังและงบประมาณ (Public Finance and Budgeting) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2549 พิมพ์ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9789749757758 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9789749757765 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 9789749757635
หน่วยที่ 9. รายจ่ายรัฐบาล ผู้แต่ง รศ.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ รศ.วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ
หน่วยที่ 10. การงบประมาณกับการบริหาร ผู้แต่ง อ.ดร.หควณ ชูเพ็ญ
หน่วยที่ 11. ระบบงบประมาณและการวิเคราะห์งบประมาณ ผู้แต่ง อ.วรบุตร วภักดิ์เพชร
หน่วยที่ 12. การงบประมาณแผ่นดินของไทย ผู้แต่ง อ.วรบุตร วภักดิ์เพชร
หน่วยที่ 13. การบริหารหนี้สาธารณะ ผู้แต่ง อ.วันชัย บุญเพชร
หน่วยที่ 14. การคลังท้องถิ่น ผู้แต่ง รศ.เสน่ห์ จุ้ยโต ผศ.จีระ ประทีป
หน่วยที่ 15. การคลังรัฐวิสาหกิจ ผู้แต่ง ผศ.จีระ ประทีป

33203 เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารรัฐกิจ เล่ม 1

350 บาท

33203 เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารรัฐกิจ (Economics for Public Administration) พิมพ์ครั้งที่ 10พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789749803271 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789749803288 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 9789749755242
หน่วยที่ 1. คามรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.สุชาดา ตั้งทางธรรม
หน่วยที่ 2. อุปสงค์ อุปทาน และดุลยภาพ ผู้แต่ง ผศ.ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น
หน่วยที่ 3. พฤติกรรมผู้บริโภค การผลิต และต้นทุนการผลิต ผู้แต่ง ผศ.ระวีวรรณ มาลัยวรรณ
หน่วยที่ 4. ตลาดสินค้าและการกำหนดราคาสินค้า ผู้แต่ง รศ.อรรฆย์คณา แย้มนวล
หน่วยที่ 5. ตลาดปัจจัยการผลิตและผลตอบแทนปัจจัยการผลิต ผู้แต่ง รศ.สมบัติ พันวิศิษฏ์
หน่วยที่ 6. ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและการดำเนินการของรัฐบาล ผู้แต่ง รศ.ดร.สุชาดา ตั้งทางธรรม
หน่วยที่ 7. ความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ ผู้แต่ง รศ.ดร.สุชาดา ตั้งทางธรรม

33203 เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารรัฐกิจ เล่ม 2

400 บาท

33203 เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารรัฐกิจ (Economics for Public Administration) พิมพ์ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789749803271 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789749803288 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 9789749755242
หน่วยที่ 8. รายได้ประชาชาติ ผู้แต่ง อ.ดร.วิทยา ปิ่นทอง
หน่วยที่ 9. เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ผู้แต่ง อ.ดร.วิทยา ปิ่นทอง รศ.อรรฆย์คณา แย้มนวล
หน่วยที่ 10. นโยบายการคลัง ผู้แต่ง อ.จีระ ประทีป
หน่วยที่ 11. เงิน นโยบายการเงิน และสถาบันการเงิน ผู้แต่ง รศ.จรินทร์ เทศวานิช
หน่วยที่ 12. การค้า การเงิน และการลงทุนระหว่างประเทศ ผู้แต่ง ผศ.ระวีวรรณ มาลัยวรรณ
หน่วยที่ 13. หลักและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ผู้แต่ง รศ.สมบัติ พันธวิศิษฏ์
หน่วยที่ 14. การวิเคราะห์โครงการ ผู้แต่ง รศ.วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ อ.ไพชุมพล นิ่มเฉลิม
หน่วยที่ 15. สารสนเทศทางเศรษฐกิจเพื่อการบริหารรัฐกิจ ผู้แต่ง รศ.ดร.วิภาวดี พิจิตบันดาล

33204 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารการปกครองท้องที่ เล่ม 1

250 บาท

33204 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารการปกครองท้องที่ (Local Administrative Law) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786165050661 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2555 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN9786165050487 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786165050531 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 9786165052931
หน่วยที่ 1. รัฐ : หลักทั่วไป ผู้แต่ง ผศ.ดร.ปราโมทย์ ประจนปัจจนึก
หน่วยที่ 2. ความรู้พื้นฐานทางกฎหมายมหาชน ผู้แต่ง รศ.ดร.สุนทร มณีสวัสดิ์
หน่วยที่ 3. หลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ ผู้แต่ง สุรีรัตน์ ประจนปัจจนึก
หน่วยที่ 4. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550) ผู้แต่ง ผศ.สุรีรัตน์ ประจนปัจจนึก
หน่วยที่ 5. แนวคิดประชาธิปไตย ผู้แต่ง รศ.ดร.วัลลภ ลำพาย

33204 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารการปกครองท้องที่ เล่ม 2

250 บาท

33204 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารการปกครองท้องที่ (Local Administrative Law) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786165050661 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2555 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN9786165050487 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786165050531 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 9786165052931
หน่วยที่ 6. หลักการบริหารราชการแผ่นดิน ผู้แต่ง อ.ชำนาญวิทย์ เตรัตน์
หน่วยที่ 7. กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ผู้แต่ง อ.ชำนาญ เตรัตน์
หน่วยที่ 8. กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง ผู้แต่ง อ.ชำนาญ เตรัตน์
หน่วยที่ 9. กฎหมายข้อมูลข่าวสารขอราชการ ผู้แต่ง อ.อมร เลาหมนตรี
หน่วยที่ 10. กฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ผู้แต่ง อ.อมร เลาหมนตรี

33204 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารการปกครองท้องที่ เล่ม 3

250 บาท

33204 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารการปกครองท้องที่ (Local Administrative Law) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786165050661 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2555 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN9786165050487 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786165050531 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 9786165052931
หน่วยที่ 11. พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ ผู้แต่ง อ.นรภัทร ปลอดทอง
หน่วยที่ 12. การปกครองท้องถิ่น ผู้แต่ง อ.อมร เลาหมนตรี
หน่วยที่ 13. อำนาจหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้แต่ง อ.นรภัทร ปลอดทอง
หน่วยที่ 14. การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน ผู้แต่ง อ.นรภัทร ปลอดทอง
หน่วยที่ 15. การประนอมข้อพิพาท ผู้แต่ง ผศ.ดร.ธวัชชัย สุวรรณพานิช

33205 การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร เล่ม 1

400 บาท

 33205 การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร (Communication and the Use of Communication Technology) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-161-615-1) เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-588-8) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-161-633-5)
หน่วยที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีการศึกษาการสื่อสารในงานการปกครองท้องที่       ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ พันตำรวจโทหญิง ดร.ศิริวรรณ อนันต์โท
หน่วยที่ 2 การสื่อสารชุมชนในงานการปกครองท้องที่ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์.กิติมา สุรสนธิ รองศาสตราจารย์.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว
หน่วยที่ 3 การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในงานปกครองท้องที่ ผู้แต่ง อาจารย์ชูเกียรติ มุทธากาญจน์
หน่วยที่ 4 การเขียนเพื่อการสื่อสารในงานการปกครองท้องที่ ผู้แต่งรองศาสตราจารย์.ดร.บุษบา สุธีธร
หน่วยที่ 5 การพูดในที่ชุมชนในงานการปกครองท้องที่ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว อาจารย์ ดร.กานต์ บุญศิริ 
หน่วยที่ 6 สื่อประชาสัมพันธ์ในงานการปกครองท้องที่ ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.สุภาภรณ์ ศรีดี
หน่วยที่ 7 การสื่อสารการประชุมในงานการปกครองท้องที่ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว
หน่วยที่ 8 ความรู้และทักษะการนำเสนองานสำหรับนักปกครองท้องที่ ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.สันทัด ทองรินทร์

33205 การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร เล่ม 2

350 บาท

 33205 การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร (Communication and the Use of Communication Technology) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-161-615-1) เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-588-8) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-161-633-5)
หน่วยที่ 9 การเลือกและการสร้างสารในงานการปกครองท้องที่ ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.นิษฐา หรุ่นเกษม รองศาสตราจารย์.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว
หน่วยที่ 10 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักปกครองท้องที่ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์.ณัฏฐพร พิมพายน
หน่วยที่ 11 การใช้โปรแกรมสำนักงานในงานการปกครองท้องที่ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์
หน่วยที่ 12 อินเทอร์เน็ตและการใช้งานสำหรับนักปกครองท้องที่ ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กชกร ณ นครพนม
หน่วยที่ 13 สื่อสังคมออนไลน์ในงานการปกครองท้องที่ ผู้แต่งอาจารย๋ดร.พิมผกา ประเสริฐศิลป์
หน่วยที่ 14 ดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 สำหรับนักปกครองท้องที่ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ณัฏฐพร พิมพายน
หน่วยที่ 15 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์.ดร.ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน รองศาสตราจารย์ วรัญญา ปุณณวัฒน์

33206 สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และการจัดการตลาด เล่ม 1

350 บาท

33206 สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และการจัดการการตลาด (Co-operatives Community Enterprise and Marketing Management) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-788-2) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-161-809-4) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-161-827-8)
หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ส่งเสริม หอมกลิ่น อาจารย์วินัย กสิรักษ์
หน่วยที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน และการจัดการการตลาด ผู้แต่ง อาจารย์ยุพา อินทราเวช           รองศาสตราจารย์ส่งเสริม หอมกลิ่น
หน่วยที่ 3 ยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทย 4.0 และการพัฒนาที่ยั่งยืน ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ดร.ศิริลักษณ์ นามวงษ์    อาจารย์วินัย กสิรักษ์
หน่วยที่ 4 ยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อนสหกรณ์อย่างยั่งยืน ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ส่งเสริม หอมกลิ่น อาจารย์วินัย กสิรักษ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัลย์ ศิลปศร
หน่วยที่ 5 ยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ผู้แต่ง อาจารย์ยุพา อินทราเวช 
หน่วยที่ 6 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาด ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ฉัตรชัย ลอยฤทธิวุฒิไกร
หน่วยที่ 7 สภาพแวดล้อมการตลาด ผู้แต่ง อาจารย์ปภาวัลย์ สุทธิประสิทธิ์

33206 สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และการจัดการตลาด เล่ม 2

400 บาท

33206 สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และการจัดการการตลาด (Co-operatives Community Enterprise and Marketing Management) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-788-2) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-161-809-4) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-161-827-8)หน่วยที่ 8 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช

หน่วยที่ 9 พฤติกรรมผู้บริโภค ผู้แต่ง อาจารย์อภิรดี สราญรมย์
หน่วยที่ 10 การตลาดเป้าหมาย ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์เสาวภา มีถาวรกุล
หน่วยที่ 11 ผลิตภัณฑ์ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์เสาวภา มีถาวรกุล  
หน่วยที่ 12 การกำหนดราคา ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.วิศนันท์ อุปรมัย
หน่วยที่ 13 การจัดจำหน่าย ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ฉัตรชัย ลอยฤทธิวุฒิไกร อาจารยือัจฉรีย์ ลิมปมนต์
หน่วยที่ 14 การส่งเสริมการตลาด ผู้แต่ง อาจารย์ปภาวัลย์ สุทธิประสิทธิ์
หน่วยที่ 15 การวางแผนและการควบคุมการตลาด ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์เสาวภา มีถาวรกุล  อาจารย์.อภิรดี สราญรมย์

33207 เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ เล่ม 1

400 บาท

33207 เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ (Economics and Public Finance) พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2560 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786165053990 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786165054256 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161603212
หน่วยที่ 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.สุชาดา ตั้งทางธรรม
หน่วยที่ 2. พฤติกรรมผู้บริโภค ผู้ผลิต และต้นทุนการผลิต ผู้แต่ง อ.เพียงทิพย์ อารยลักษณ์
หน่วยที่ 3. ตลาดสินค้าและการกำหนดราคาสินค้า ผู้แต่ง อ.เพียงทิพย์ อารยลักษณ์
หน่วยที่ 4. ประสิทธิภาพและความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ ผู้แต่ง รศ.ดร.สุชาดา ตั้งทางธรรม
หน่วยที่ 5. รายได้ประชาชาติ ผู้แต่ง อ.ดร.วิทยา ปิ่นทอง
หน่วยที่ 6.เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ผู้แต่ง อ.ศรพล ตุลยะเสถียร
หน่วยที่ 7. นโยบายการเงิน ผู้แต่ง รศ.ระวีวรรณ มาลัยวรรณ
หน่วยที่ 8. การพัฒนาเศรษฐกิจ ผู้แต่ง อ.ไพโรจน์ โพธิวงศ์

33207 เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ เล่ม 2

350 บาท

33207 เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ (Economics and Public Finance) พิมพ์ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786165053990 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786165054256 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161603212 
หน่วยที่ 9. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการคลัง ผู้แต่ง อ.ดร.พรชัย ฐีระเวช
หน่วยที่ 10. ระบบบริหารการคลัง ผู้แต่ง อ.ดร.พรชัย ฐีระเวช
หน่วยที่ 11. รายรับของรัฐบาล ผู้แต่ง อ.ไพรินทร์ ศรีศุภวินิช
หน่วยที่ 12. รายจ่ายของรัฐบาล ผู้แต่ง อ.วรบุตร วภักดิ์เพชร
หน่วยที่ 13. หนี้สาธารณะ ผู้แต่ง รศ.ดร.จีระ ประทีป
หน่วยที่ 14. การคลังท้องถิ่น ผู้แต่ง รศ.ดร.จีระ ประทีป
หน่วยที่ 15. การคลังรัฐวิสาหกิจ ผู้แต่ง อ.วรบุตร วภักดิ์เพชร

33208 แนวคิดและทฤษฏีทางรัฐประศาสนศาสตร์ เล่ม 1

350 บาท

33208 แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administrative Concepts and Theories) พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-425-6) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-161-454-6) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-161-492-8)
หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.อิศเรศ ศันสนีย์วิทยกุล
หน่วยที่ 2 พัฒนาการ สถานภาพ และขอบข่ายการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์
หน่วยที่ 3 แนวคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ยุคบุกเบิกและยุคคลาสสิก ผู้แต่ง รศ.ดร.จีระ ประทีป
หน่วยที่ 4 แนวคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ยุคนีโอคลาสสิค ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์
หน่วยที่ 5 แนวคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ยุคหลังนีโอคลาสสิค ผู้แต่ง ผศ.ดร.นพพล อุดมวิศวกุล                             หน่วยที่ 6 แนวคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ยุคการจัดการภาครัฐแนวใหม่ ผู้แต่ง รศ.ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์
หน่วยที่ 7 แนวคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ยุคหลังการจัดการภาครัฐแนวใหม่ ผู้แต่ง ผศ.นราธิป ศรีราม อ.จิรวัฒน์ เมธาสุทธิรัตน์

33208 แนวคิดและทฤษฏีทางรัฐประศาสนศาสตร์ เล่ม 2

400 บาท

33208 แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administrative Concepts and Theories) พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-425-6) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-161-454-6) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-161-492-8)
หน่วยที่ 8 องค์การภาครัฐ ผู้แต่ง รศ.ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต
หน่วยที่ 9 นโยบายสาธารณะ ผู้แต่ง อ.ดร.ลักษณา ศิริวรรณ
หน่วยที่ 10 การบริหารการคลังสาธารณะ ผู้แต่ง รศ.ดร.จีระ ประทีป ผศ.ดร.อิศเรศ ศันสนีย์วิทยกุล
หน่วยที่ 11 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ ผู้แต่ง อ ดร.จำเนียร ราชแพทยาคม  
หน่วยที่ 12 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารภาครัฐ ผู้แต่ง รศ ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์
หน่วยที่ 13 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารภาครัฐ ผู้แต่ง ผศ.ดร.กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย
หน่วยที่ 14 ธรรมาภิบาลและจริยธรรมการบริหารภาครัฐ ผู้แต่ง อ.ดร.ชูเกียรติ มุทธากาญจน์
หน่วยที่ 15 ทิศทางและแนวโน้มของรัฐประศาสนศาสตร์ในอนาคต ผู้แต่ง รศ ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์

33302 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย เล่ม 1

350 บาท

33302 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย (Laws and Regulations in Bureaucracy) ปรับปรุงครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161610159 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161610418 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 9786161610524
หน่วยที่ 1. ความรู้พื้นฐานกฎหมายมหาชนในการบริหารราชการแผ่นดิน ผู้แต่ง ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ
หน่วยที่ 2. กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน ผู้แต่ง ผศ.กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย
หน่วยที่ 3. หลักกฎหมายว่าด้วยการบริการสาธารณะ ผู้แต่ง อ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร
หน่วยที่ 4. กฎหมายว่าด้วยเจ้าหน้าที่รัฐ ผู้แต่ง ศุจิดา อัจนากิตติ
หน่วยที่ 5. หลักกฎหมายว่าด้วยการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐ ผู้แต่ง อ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร
หน่วยที่ 6. หลักกฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐและความรับผิดอย่างอื่น ผู้แต่ง อ.สมศักดิ์ เธียรจรูญกุล
หน่วยที่ 7. หลักกฎมายว่าด้วยการคลังและงบประมาณ ผู้แต่ง อ.ดร.อนัญ ยศสุนทร

33302 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย เล่ม 2

400 บาท

33302 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย (Laws and Regulations in Bureaucracy) ปรับปรุงครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161610159 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161610418 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 9786161610524
หน่วยที่ 8. หลักกฎหมายว่าด้วยการพัสดุ ผู้แต่ง อ.วรพันธ์ เย็นทรัพย์
หน่วยที่ 9. หลักกฎหมายว่าด้วยการใช้อำนาจและการตรวจสอบของฝ่ายบริหาร ผู้แต่ง ผศ.ดร.อมรรัตน์ กุลสุจริต
หน่วยที่ 10. หลักกฎหมายว่าด้วยการใช้อำนาจและการตรวจสอบของฝ่ายนิติบัญญัติ ผู้แต่ง อ.ธนาชัย สุนทรอนันตชัย
หน่วยที่ 11. กฎหมายว่าด้วยการควบคุมตรวจสอบอำนาจรัฐโดยองค์กรตุลาการ ผู้แต่ง อ.สุชาติ เวโรจน์
หน่วยที่ 12. หลักกฎหมายว่าด้วยการใช้อำนาจและการตรวจสอบขององค์กรอิสระ ผู้แต่ง อ.ดร.ภาส ภาสสัทธา
หน่วยที่ 13. หลักกฎหมายว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้แต่ง ผศ.กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย
หน่วยที่ 14. กฎหมายว่าด้วยคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารราชการไทย ผู้แต่ง อ.สุชาติ เวโรจน์
หน่วยที่ 15. ปัญหาและแนวโน้มการพัฒนากฎหมายการบริหารราชการไทย ผู้แต่ง อ.สมศักดิ์ เธียรจรูญกุล

 

33303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน เล่ม 1

350 บาท

33303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน (Public Policy and Planning) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161608569 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161609009 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 97861601608989
หน่วยที่ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ ผู้แต่ง อ.ดร.ลักษขณา ศิริวรรณ
หน่วยที่ 2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อนโยบายสาธารณะ ผู้แต่ง รศ.ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต
หน่วยที่ 3. การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ ผู้แต่ง อ.ดร.สืบวงศ์ กาฬวงศ์
หน่วยที่ 4. การกำหนดนโยบายสาธารณะ ผู้แต่ง รศ.ดร.จุมพล หนิมพานิช
หน่วยที่ 5. การนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ ผู้แต่ง รศ.ดร.กล้า ทองขาว รศ.ปภาวดี มนตรีวัต
หน่วยที่ 6. การประเมินผลและการพัฒนานโยบายสาธารณะ ผู้แต่ง รศ.ดร.จุมพล หนิมพานิช
หน่วยที่ 7. ปัญหาและแนวทางพัฒนานโยบายสาธารณะในประเทศไทย ผู้แต่ง อ.ดร.ลักษณา ศิริวรรณ

33303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน เล่ม 2

400 บาท

33303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน (Public Policy and Planning) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161608569 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161609009 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 97861601608989
หน่วยที่ 8. ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายสาธารณะ แผน และโครงการ ผู้แต่ง ผศ.นราธิป ศรีราม
หน่วยที่ 9. ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา ผู้แต่ง ผศ.นราธิป ศรีราม
หน่วยที่ 10. การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ผู้แต่ง รศ.ดร.เฉลิมพงศ์ มีสมนัย
หน่วยที่ 11. การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ผู้แต่ง อ.ดร.สืบวงศ์ กาฬวงศ์
หน่วยที่ 12. การวางแผน การดำเนินโครงการ และการควบคุมโครงการ ผู้แต่ง รศ.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์
หน่วยที่ 13. การติดตามและประเมินผลโครงการ ผู้แต่ง รศ.ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต
หน่วยที่ 14. แผนและโครงการในประเทศไทย ผู้แต่ง รศ.มานิต ศุทธสกุล อ.ดร.จำเนียร ราชแพทยาคม
หน่วยที่ 15. ระบบสารสนเทศกับกระบวนการนโยบายสาธารณะและการวางแผน ผู้แต่ง รศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณ

33304 การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ เล่ม 1

350 บาท

33304 การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ (Research in Public Administration) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2530 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2538 ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2557 ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-593-2) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-161-637-3) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-161-651-9)
หน่วยที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้แต่ง ศ.ดร.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ รศ.ดร.ดำรงค์ วัฒนา รศ.วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ
หน่วยที่ 2 ประเภทการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์
หน่วยที่ 3 การกำหนดหัวข้อ ปัญหา วัตถุประสงค์ และขอบเขตการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์
หน่วยที่ 4 การทบทวนวรรณกรรม การกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย และสมมติฐานการวิจัยทางรัฐศาสนสาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์
หน่วยที่ 5 การออกแบบการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้แต่ง ศ.ดร.เทียนฉาย กีระนันทน์ รศ.ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ รศ.ดร.สมคิด พรมจุ้ย
หน่วยที่ 6 เครื่องมือการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์
หน่วยที่ 7 การวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์

33304 การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ เล่ม 2

400 บาท

33304 การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ (Research in Public Administration) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2530 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2538 ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2557 ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-593-2) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-161-637-3) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-161-651-9)
หน่วยที่ 8 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการสุ่มตัวอย่าง ผู้แต่ง รศ.ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์
หน่วยที่ 9 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณทางรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้แต่ง อ.ดร.กุญชร เจือตี๋
หน่วยที่ 10 การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ด้วยคอมพิวเตอร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์
หน่วยที่ 11 การวิจัยเชิงคุณภาพทางรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้แต่ง ศ.เกียรติคุณ ดร.เบญจา ยอดดำเนิน-แอ็ตติกจ์ อ.ดร.ยุพิน วรสิริอมร
หน่วยที่ 12 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพทางรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้แต่ง ศ.เกียรติคุณ ดร.เบญจา ยอดดำเนิน-แอ็ตติกจ์ อ.ดร.ยุพิน วรสิริอมร
หน่วยที่ 13 การวิจัยแบบผสมผสานทางรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุภาพ ฉัตรภรณ์
หน่วยที่ 14 การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.รสคนธ์ รัตนเสริมพงศ์ อ.ดร.ลักษณา ศิริวรรณ
หน่วยที่ 15 การประยุกต์ใช้แนวคิดและผลการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.สุรพร เสี๊ยนสลาย

33305 กฎหมายแพ่ง พาณิชย์ และที่ดินสำหรับนักปกครองท้องที่ เล่ม 1

350 บาท

33305 กฎหมายแพ่ง พาณิชย์ และที่ดินสำหรับนักปกครองท้องที่ (Civil Law Commercial Law and Land Law) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 พิมครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7 ) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-820-9) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-161-814-8) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-161-932-9)
หน่วยที่ 1 บุคคล นิติกรรม และสัญญา ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ภัฎฐิญา สิริบวรพิพัฒน์
หน่วยที่ 2 หนี้ ละเมิด ผู้แต่ง (ผู้เขียนเดิม) รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ ปิติยาศักดิ์ (ผู้ปรับปรุง) อาจารย์ ดร.สาธิดา วิมลคุณารักษ์
หน่วยที่ 3 ทรัพย์สินและทรัพยสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์วิกรณ์ รักษ์ปวงชน
หน่วยที่ 4 กรรมสิทธ์ และข้อจำกัดการใช้สิทธิ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์วิกรณ์ รักษ์ปวงชน
หน่วยที่ 5 ทรัพย์สินทางปัญญาและภูมิปํญญาท้องถิ่น ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์วิมาน กฤตพลวิมาน
หน่วยที่ 6 ซื้อขาย เช่าทรัพย์ และเช่าซื้อ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์วิมาน กฤตพลวิมาน
หน่วยที่ 7 ขายฝาก ขายทอดตลาด ขายตรง และแบบต่างๆ ผู้แต่ง ผู้ช่วยสาสตราจารย์เอกพงศ์ คลังกรณ์

33305 กฎหมายแพ่ง พาณิชย์ และที่ดินสำหรับนักปกครองท้องที่ เล่ม 2

400 บาท

33305 กฎหมายแพ่ง พาณิชย์ และที่ดินสำหรับนักปกครองท้องที่ (Civil Law Commercial Law and Land Law) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 พิมครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7 ) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-820-9) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-161-814-8) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-161-932-9)
หน่วยที่ 8 จ้างแรงงาน จ้างทำของ และรับขน ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ภัฏฐิญา สิริบวรพิพัฒน์
หน่วยที่ 9 ยืม ค้ำประกัน จำนอง และจำนำ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง
หน่วยที่ 10 ตัวแทน นายหน้า และประกันภัย ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง
หน่วยที่ 11 ครอบครัว ผู้แต่ง (ผู้เขียนเดิม) อาจารย์เจตรวินท์ จิตสำราญ  (ผู้ปรับปรุง) ผู้ช่วยศาสตราจารย์จาตุรนต์ บุณยธนะ
หน่วยที่ 12 มรดก ผู้แต่ง ผุ้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงศ์ คลังกรณ์
หน่วยที่ 13 กฎหมายที่ดิน :ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับที่ดิน ที่ดินของรัฐบาลและเอกชน และการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย จันทร์เรือง
หน่วยที่ 14 การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ผู้แต่ง (ผู้เขียนเดิม) รองศาสตราจารย์ภาสกร ชุณหอุไร (ผู้ปรับปรุง) รองศาสตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง
หน่วยที่ 15 กฎหมายการจัดสรรที่ดินและการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ผู้แต่ง (ผู้เขียนเดิม) รองศาสตราจารย์ภาสกร ชุณหอุไร (ผู้ปรับปรุง) รองศาสตราจารย์วิกรณ์ รักษ์ปวงชน

33306 ปัญหาและยุทธศาสตร์การบริหารการปกครองท้องที่ เล่ม 1

400 บาท

33306 ปัญหาและยุทธศาสตร์การบริหารการปกครองท้องที่ (Problems and Strategies of Provincial Administration) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786165055642 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786165055659แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 9786165050838
หน่วยที่ 1. แนวคิดเกี่ยวกับปัญหาและยุทธศาสตร์การบริหารการปกครองท้องที่ ผู้แต่ง รศ.ดร.จีระ ประทีป
หน่วยที่ 2. ปัญหาและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในการบริหารการปกครองท้องที่ ผู้แต่ง ผศ.ทวี สุรฤทธิกุล
หน่วยที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศกับการบริหารการปกครองท้องที่ ผู้แต่ง รศ.ดร.จีระ ประทีป
หน่วยที่ 4. การบริหารการปกครองท้องที่ตามหลักธรรมาภิบาล ผู้แต่ง รศ.ดร.เฉลิมพงศ์ มีสมนัย
หน่วยที่ 5. การพัฒนาท้องที่ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้แต่ง รศ.ดร.รสคนธ์ รัตนเสริมพงศ์
หน่วยที่ 6. การศึกษากับการพัฒนาท้องที่ ผู้แต่ง รศ.ดร.สิริวรรณ ศรีพหล
หน่วยที่ 7. เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารปกครอง ผู้แต่ง อ.กิตติพงศ์ เกียรติวัชรชัย
หน่วยที่ 8. ความสัมพันธ์ระหว่างการปกครองท้องที่กับการปกครองท้องถิ่นในการพัฒนา ผู้แต่ง ผศ.นราธิป ศรีราม

33306 ปัญหาและยุทธศาสตร์การบริหารการปกครองท้องที่ เล่ม 2

350 บาท

33306 ปัญหาและยุทธศาสตร์การบริหารการปกครองท้องที่ (Problems and Strategies of Provincial Administration) พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786165055642 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165055659 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 9786165050838
หน่วยที่ 9. การเสริมสร้างความมั่นคงภายในและการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องที่ ผู้แต่ง อ.สุริยะ วิริยะสวัสดิ์ 
หน่วยที่ 10. การอำนวยความเป็นธรรมและการสร้างความสมานฉันท์ในท้องที่ ผู้แต่ง อ.สุริยะ วิริยะสวัสดิ์
หน่วยที่ 11. บทบาทภาครัฐและภาคเอกชนในการบริหารการปกครองท้องที่ ผู้แต่ง อ.อภิชาติ ศรีม่วง
หน่วยที่ 12. เครือข่ายชุมชนกับการพัฒนาท้องที่ ผู้แต่ง อ.ดร.พระมหาสุทิตย์ อาภากาโร
หน่วยที่ 13. การบริหารท้องที่เชิงบูรณาการ ผู้แต่ง อ.ชูเกียรติ มุทธากาญจน์
หน่วยที่ 14. บทบาทของนักปกครองท้องที่ในการพัฒนาเชิงบูรณาการ ผู้แต่ง อ.ชูเกียรติ มุทธากาญจน์
หน่วยที่ 15. ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในการบริหารการปกครองท้องที่ ผู้แต่ง อ.ดร.อลงกต วรกี

33307 กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำหรับนักปกครองท้องที่ เล่ม 1

350 บาท

33307 กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำหรับนักปกครองท้องที่ (Local Practicing Administration Law) พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2560 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165050630 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165050500 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 9786165050807
หน่วยที่ 1. กฎหมายการทะเบียนราษฎร ผู้แต่ง รศ.วรวุฒิ เทพทอง
หน่วยที่ 2. กฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนและวัตถุระเบิด ผู้แต่ง ผศ.ภัททิญา สิริบวรพิพัฒน์
หน่วยที่ 3. กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ผู้แต่ง อ.วิวิธ วงศ์ทิพย์ อ.พลตำรวจตรีจิรัช ชูเวช
หน่วยที่ 4. กฎหมายเกี่ยวกับการพนัน ผู้แต่ง ผศ.ภัททิญา สิริบวรพิพัฒน์
หน่วยที่ 5. กฎหมายเกี่ยวกับสมาคม มูลนิธิและการควบคุมการเรี่ยไร ผู้แต่ง อ.เอกพงศ์ คลังกรณ์
หน่วยที่ 6. กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า ผู้แต่ง รศ.วิมาน กฤตพลวิมาน 
หน่วยที่ 7. กฎหมายเกี่ยวกับโรงรับจำนำ ผู้แต่ง รศ.วิกรณ์ รักษ์ปวงชน

33307 กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำหรับนักปกครองท้องที่ เล่ม 2

400 บาท

33307 กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำหรับนักปกครองท้องที่ (Local Practicing Administration Law) พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165050630 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165050500 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 9786165050807
หน่วยที่ 8. กฎหมายเกี่ยวกับโรงแรม ผู้แต่ง รศ.วิกรณ์ รักษ์ปวงชน
หน่วยที่ 9. กฎหมายเกี่ยวกับสถานบริการ ผู้แต่ง รศ.วรวุฒิ เทพทอง
หน่วยที่ 10. กฎหมายเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน ผู้แต่ง รศ.วิกรณ์ รักษ์ปวงชน
หน่วยที่ 11. กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์พาหนะ ผู้แต่ง รศ.วิมาน กฤตพลวิมาน
หน่วยที่ 12. กฎหมายเกี่ยวกับการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ผู้แต่ง อ.เจตรวินท์ จิตสำราญ
หน่วยที่ 13. กฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้และป่าสงวนแห่งชาติ ผู้แต่ง อ.เจตรวินท์ จิตสำราญ
หน่วยที่ 14. กฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ผู้แต่ง ผศ.ภัททิญา สิริบวรพิพัฒน์
หน่วยที่ 15. กฎหมายเกี่ยวกับการประนอมข้อพิพาท ผู้แต่ง ผศ.ดร.ธวัชชัย สุวรรณพานิช

33308 นโยบายสาธารณะและการวางแผนการปกครองท้องที่ เล่ม 1

250 บาท

33308 นโยบายสาธารณะและการวางแผนการปกครองท้องที่ (Public Policy and in Planning in Provincial Administration) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786165050982 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 9786165051019 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786165051224 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 9786165050807
หน่วยที่ 1. แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ ผู้แต่ง รศ.กุลธน ธนาพงศธร รศ.ปภาวดี มนตรีวัต
หน่วยที่ 2. กระบวนการนโยบายสาธารณะ ผู้แต่ง รศ.ดร.รสคนธ์ รัตนเสริมพงศ์
หน่วยที่ 3. การกำหนดนโยบายสาธารณะ ผู้แต่ง อ.กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย
หน่วยที่ 4. การนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ ผู้แต่ง รศ.ปภาวดี มนตรีวัต
หน่วยที่ 5. การประเมินผลนโยบายสาธารณะ ผู้แต่ง รศ.ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต

33308 นโยบายสาธารณะและการวางแผนการปกครองท้องที่ เล่ม 2

250 บาท

33308 นโยบายสาธารณะและการวางแผนการปกครองท้องที่ (Public Policy and in Planning in Provincial Administration) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786165050982 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 9786165051019 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786165051224 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 9786165050807
หน่วยที่ 6. นโยบายการบริหารการปกครองท้องที่ ผู้แต่ง อ.ดร.อลงกต วรกี
หน่วยที่ 7. บทบาทของนักปกครองท้องที่กับนโยบายสาธารณะ ผู้แต่ง อ.ดร.อลงกต วรกี
หน่วยที่ 8. แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผน ผู้แต่ง ผศ.นราธิป ศรีราม
หน่วยที่ 9. กระบวนการและเทคนิคการวางแผน ผู้แต่ง รศ.ดร.เฉลิมพงศ์ มีสมนัย
หน่วยที่ 10. การวางแผนยุทธศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.เฉลิมพงศ์ มีสมนัย

33308 นโยบายสาธารณะและการวางแผนการปกครองท้องที่ เล่ม 3

250 บาท

33308 นโยบายสาธารณะและการวางแผนการปกครองท้องที่ (Public Policy and in Planning in Provincial Administration) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786165050982 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 9786165051019 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786165051224 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 9786165050807
หน่วยที่ 11. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับการปกครองท้องที่ ผู้แต่ง รศ.จีระ ประทีป
หน่วยที่ 12. การวางแผนในระบบการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ ผู้แต่ง อ.สุริยะ วิริยะสวัสดิ
หน่วยที่ 13. การจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ผู้แต่ง อ.ดร.ขนิฎฐา กาญจนรังสีนนท์
หน่วยที่ 14. การบริหารโครงการพัฒนาหมู่บ้าน ผู้แต่ง อ.ดร.ขนิฎฐา การญจนรังษีนนท์
หน่วยที่ 15. ปัญหาและแนวโน้มของนโยบายสาธารณะและการวางแผนการปกครองท้องที่ ผู้แต่ง อ.สุริยะ วิริยะสวัสดิ์

33309 การจัดการองค์การและพฤติกรรมองค์การ เล่ม 1

400 บาท

33309 การจัดการองค์การและพฤติกรรมองค์การ (Organization Management and Organization Behavior) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2564 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-162-054-7) เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-162-087-5) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-162-083-7)

หน่วยที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับองค์การและการจัดการองค์การ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต
หน่วยที่ 2 ทฤษฎีองค์การ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพงศ์ มีสมนัย
หน่วยที่ 3 การวางแผน ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์   
หน่วยที่ 4 การออกแบบองค์การ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย มีชาติ   
หน่วยที่ 5 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง อาจารย์เพ็ญศรี มีสมนัย   
หน่วยที่ 6 การนำ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ปภาวดี มนตรีวัต  
หน่วยที่ 7 การควบคุม ผู้แต่ง อาจารย์เพ็ญศรี มีสมนัย
หน่วยที่ 8 การบริหารการเปลี่ยนแปลง ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ศรีราม

33309 การจัดการองค์การและพฤติกรรมองค์การ เล่ม 2

350 บาท

33309 การจัดการองค์การและพฤติกรรมองค์การ (Organization Management and Organization Behavior) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2564 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-162-054-7) เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-162-087-5) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-162-083-7)

หน่วยที่ 9 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมองค์การ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์
หน่วยที่ 10 ทัศนคติ การรับรู้ บุคลิกภาพ และค่านิยม ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษณา สิริวรรณ
หน่วยที่ 11 การแก้ไขปัญหา การตัดสินใจและการคิดเชิงวิจารณญาณ ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ เมธาสุทธิรัตน์
หน่วยที่ 12 การจูงใจ และวัฒนธรรมองค์การ ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ราชแพทยาคม
หน่วยที่ 13 การสื่อสารและการทำงานเป็นทีม ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ราชแพทยาคม
หน่วยที่ 14 การเมืองในองค์การและการบริหารความขัดแย้ง ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์
หน่วยที่ 15 เทคนิคการจัดการองค์การและพฤติกรรมองค์การ ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย

33311 การบริหารโครงการ เล่ม 1

400 บาท

33311 การบริหารโครงการ (Project Management) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-162-086-8) เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-162-108-7) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-162-154-4)

หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารโครงการ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพงศ์ มีสมนัย
หน่วยที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทำข้อเสนอโครงการ ผู้แต่ง อาจารย์เพ็ญศรี มีสมนัย
หน่วยที่ 3 การจัดทำข้อเสนอและการนำเสนอโครงการ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์   
หน่วยที่ 4 การวางแผนโครงการ ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาสมา สุทธิพงศ์   
หน่วยที่ 5 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม   
หน่วยที่ 6 การจัดทำโครงการและการวิเคราะห์โครงการ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ  
หน่วยที่ 7 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการด้านเศรษฐกิจเทคนิค การตลาด และแหล่งเงินทุน ผู้แต่ง รอง
ศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพงศ์ มีสมนัย
หน่วยที่ 8 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการด้านสังคม และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพงศ์ มีสมนัย

33311 การบริหารโครงการ เล่ม 1

350 บาท

33311 การบริหารโครงการ (Project Management) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-162-086-8) เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-162-108-7) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-162-154-4)

หน่วยที่ 9 การวิเคราะห์โครงการด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์กมลวรรณ ลิมปนาทร
หน่วยที่ 10 การจัดองค์การและการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อการบริหารโครงการ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ปภาวดี มนตรีวัต
หน่วยที่ 11 การดำเนินการและการควบคุมโครงการ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์
หน่วยที่ 12 การประเมินผลและยุติโครงการ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์
หน่วยที่ 13 การจัดการความเสี่ยงของโครงการ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ
หน่วยที่ 14 การวิเคราะห์โครงการภาครัฐ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์กมลวรรณ ลิมปนาทร
หน่วยที่ 15 กรณีศึกษาการบริหารโครงการของไทย ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช วิรัชนิภาวรรณ

33312 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดการการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่แวดล้อม เล่ม 1

400 บาท

33312  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดการการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เล่ม 1 (Sufficient Economic Philosophy and Agriculture Natural Resources and Environment) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161621742 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161622282 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 9786161622411
หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมชุมชน ผู้แต่ง รศ.ดร.อัจฉรา จิตตลดากร อ. ชัฐพล สายะพันธ์ ผู้เขียนเดิม อ.ดร.สุธิดา มณีอเนกคุณ ผู้ปรับปรุง
หน่วยที่ 2. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการเกษตรและป่าไม้  ผู้แต่ง รศ.ดร.ชัยวัฒน์ คงสม
หน่วยที่ 3. เกษตรทางเลือก ผู้แต่ง รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ
หน่วยที่ 4. การจัดการการผลิตพืช ผู้แต่ง อ.ดร.สุกัญญา แย้มประชา ผู้เขียนเดิม ผศ.ดร.ปริชาติ ดิษฐกิจ ผู้ปรับปรุง
หน่วยที่ 5. การจัดการการผลิตสัตว์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ ผู้เขียนเดิม รศ.ดร.มณฑิชา พุทซาคำ ผู้ปรับปรุง
หน่วยที่ 6 การจัดการการผลิตสัตว์น้ำ ผู้แต่ง อ.สุทธิชัย ฤทธิธรรม ผู้เขียนเดิม รศ.ดร.มณฑิชา พุทซาคำ ผู้ปรับปรุง
หน่วยที่ 7 การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและการจัดการ ผู้แต่ง รศ.ดร.อัจฉรา โพธิ์ดี ผศ. ดร.ภวัต เจียมจิณณวัตร
หน่วยที่ 8 การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.อัจฉรา โพธิ์ดี ผศ.ดร.ถวิล เจียมจิณณวัตร

33312 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดการการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่แวดล้อม เล่ม 1

350 บาท

33312  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดการการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เล่ม 1 (Sufficient Economic Philosophy and Agriculture Natural Resources and Environment) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161621742 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161622282 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 9786161622411
หน่วยที่ 9 การจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรของชุมชน ผู้แต่ง รศ.ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร อ.สมฤทัย ทะสดวก ผู้เขียนเดิม รศ.ดร.สัจจา บรรจงศิริ ผู้ปรับปรุง
หน่วยที่ 10. เกษตรทางเลือก ผู้แต่ง รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ ผู้เขียนเดิมและผู้ปรับปรุง 
หน่วยที่ 11. การจัดการสวนป่า ผู้แต่ง รศ.ดร.เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ ผู้เขียนเดิม อ.ดร.สุธิดา มณีอเนกคุณ ผู้ปรับปรุง
หน่วยที่ 12 ป่าชุมชนและการจัดการ ผู้แต่ง รศ.ดร.ดุสิต เวชกิจ อ.สมศักดิ์ พิริยโยธา อ.สุรศักดิ์ หล่อจิตต์เสียง ผู้เขียนเดิม รศ.ดร.ดุสิต เวชกิจ ผู้ร่วมปรับปรุง
หน่วยที่ 13 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการจัดการ ผู้แต่ง รศ.ดร.เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ 
หน่วยที่ 14 การจัดการของเสียในชุมชน ผู้แต่ง รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากูบ
หน่วยที่ 15  การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ผู้แต่ง อ.ดร.ชำนาญ วัฒนศิริ ผู้เขียนเดิม รศ.บำเพ็ญ เขียวหวาน ผู้ปรับปรุง

33401 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ เล่ม 1

350 บาท

33401 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ (Professional Experience in Public Administration) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2560 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161607296 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161607586 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161607517
หน่วยที่ 1. การเมืองและการบริหาร ผู้แต่ง ผศ.ดร.วรวลัญช์ โรจนพล
หน่วยที่ 2. การบริหารรัฐกิจกับกฎหมายปกครอง ผู้แต่ง อ.สุชาติ เวโรจน์
หน่วยที่ 3. พัฒนาการและเทคนิคการบริหารรัฐกิจ ผู้แต่ง รศ.ดร.เฉลิมพงศ์ มีสมนัย
หน่วยที่ 4. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐและการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ผู้แต่ง อ.ทัศนีย์ ธรรมสิทธิ์
หน่วยที่ 5. การบริหารการเงินการคลัง ผู้แต่ง รศ.พูลนิจ ปิยะอนันต์ อ.เพ็ญศรี ตรีทัพ อ.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ
หน่วยที่ 6. การบริหารพัสดุ ผู้แต่ง อ.ผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ
หน่วยที่ 7. การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมและจรรยาวิชาชีพบริหารรัฐกิจ ผู้แต่ง ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รศ.ดร.สวนิต ยมาภัย รศ.สมพิศ คูศรีพิทักษ์ ผศ.ธรรมรส โชติกุญชร อ.ประวีณ ณ นคร อ.ดร.ชลธิศ ธีระฐิติ

33401 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ เล่ม 2

400 บาท

33401 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ (Professional Experience in Public Administration) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161607296 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161607586 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161607517
หน่วยที่ 8. การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ ผู้แต่ง อ.ดร.จำเนียร ราชแพทยาคม
หน่วยที่ 9. การวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจ ผู้แต่ง รศ.มานิต ศุทธสกุล
หน่วยที่ 10. การพัฒนาภาวะผู้นำ ผู้แต่ง แต่ง ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รศ.ดร.สวนิต ยมาภัย รศ.นภาลัย สุวรรณธาดา รศ.สมพิศ คูศรีพิทักษ์ ผศ.ธรรมรส โชติกุญชร อ.ประวีณ ณ นคร รศ.มานิต ศุทธสกุล อ.ดร.ลักษณา ศิริวรรณ
หน่วยที่ 11. การทำงานเป็นทีม ผู้แต่ง รศ.ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร รศ.ประดินันท์ อุปรมัย อ.ประมวญ บุณยะโหตระ รศ.ดร.เฉลิมพงศ์ มีสมนัย
หน่วยที่ 12. การบริหารเครือข่าย ผู้แต่ง อ.ดร.ลักษณา ศิริวรรณ
หน่วยที่ 13. ความรับผิดชอบในการบริหารรัฐกิจ ผู้แต่ง อ.ธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ อ.ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์
หน่วยที่ 14. บุคลิกภาพและการพัฒนาบุคลิกภาพ ผู้แต่ง ผศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ อ.ดร.พัชรี นีรนาทโกมล รศ.ปภาวดี ประจักษ์ศุภนิติ
หน่วยที่ 15. การเสริมสร้างความมั่นคงและคุณภาพชีวิตการทำงาน ผู้แต่ง อ.ดร.จำเนียร ราชแพทยาคม

33402 เทคนิคและเครื่องมือการจัดการภาครัฐ เล่ม 1

400 บาท

33402 เทคนิคและเครื่องมือการจัดการภาครัฐ (Managerial Technique and Tools in Public Sector) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2561 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8 ) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-161-558-1) เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-538-3) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-161-583-3)
หน่วยที่ 1 เทคนิคการบริหารองค์การภาครัฐ ผู้แต่ง อาจารย์อรวรรณ นุ้ยภักดี
หน่วยที่ 2 การพัฒนานักบริหาร ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.ปัทมา สุขสันต์
หน่วยที่ 3 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ผู้แต่ง อาจารย์จิระวรรณ เจียสกุล
หน่วยที่ 4 การจัดตั้งศูนย์บริการร่วมและเคาน์เตอร์บริการประชาชน ผู้แต่ง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
หน่วยที่ 5 การจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์การ ผู้แต่ง  รองศาสตราจารย์ปภาวดี มนตรีวัต อาจารย์ ดร.จำเนียร ราชแพทยาคม
หน่วยที่ 6 นวัตกรรมการบริหาร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพงศ์ มีสมนัย
หน่วยที่ 7 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารงานภาครัฐ ผู้แต่ง อาจารย์อำนาจ ศรีพูนสุข

33402 เทคนิคและเครื่องมือการจัดการภาครัฐ เล่ม 2

350 บาท

33402 เทคนิคและเครื่องมือการจัดการภาครัฐ (Managerial Technique and Tools in Public Sector) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2561 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8 ) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-161-558-1) เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-538-3) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-161-583-3)
หน่วยที่ 8 การจัดองค์การภาครัฐ ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ศรีราม
หน่วยที่ 9 วิธีการและเทคนิคการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพงศ์ มีสมนัย
หน่วยที่ 10 การบริหารความเสี่ยงภาครัฐ ผู้แต่ง รองศาสตรจารย์กัลยาณี กิตติจิตต์
หน่วยที่ 11 การบริหารสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต  
หน่วยที่ 12 การปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์
หน่วยที่ 13 องค์การแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ ผู้แต่ง อาจารย์อำนาจ ศรีพูนสุข
หน่วยที่ 14 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและการบริหารโครงการ ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฎ์ ใจสอาด
หน่วยที่ 15 การประเมินองค์การและการประเมินบุคลากร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต  

33410 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เล่ม 1

350 บาท

33410 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2560 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161610395 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161610432 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161610319 
หน่วยที่ 1. แนวคิดพื้นฐานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง อ.ดร.ลักษขณา ศิริวรรณ
หน่วยที่ 2. ทุนมนุษย์และการจัดการทุนมนุษย์ ผู้แต่ง รศ.ดร.จีระ ประทีป
หน่วยที่ 3. การวางแผนกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง รศ.ดร.เชาว์ โรจนแสง
หน่วยที่ 4. กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง รศ.ดร.เฉลิมพงศ์ มีสมนัย
หน่วยที่ 5. การบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง รศ.ดร.เฉลิมพงศ์ มีสมนัย
หน่วยที่ 6. วิธีการและเทคนิคการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ อ.ยุรนันท์ ตามกาล
หน่วยที่ 7. ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์

33410 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เล่ม 2

400 บาท

33410 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161610395 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161610432 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161610319
หน่วยที่ 8. การพัฒนาสมถรรนะทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง รศ.มานิต ศุทธสกุล
หน่วยที่ 9. การพัฒนาอาชีพ ผู้แต่ง รศ.ปภาวดี มนตรีวัต
หน่วยที่ 10. การพัฒนานักบริหาร ผู้แต่ง อ.ดร.ปัทมา สุขสันต์
หน่วยที่ 11. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการทำงานเป็นทีม ผู้แต่ง รศ.ดร.ปิยากร หวังมหาพร
หน่วยที่ 12. การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ ผู้แต่ง อ.ดร.พยัต วุฒิรงค์
หน่วยที่ 13. นวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง อ.ดร.พยัต วุฒิรงค์
หน่วยที่ 14. การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ผู้แต่ง อ.ดร.ชลธิศ ธีระฐิติ
หน่วยที่ 15. ปัญหา แนวทางแก้ไข และแนวโน้มการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง อ.ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์  

 

33412 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ เล่ม 1

350 บาท

33412 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Planning) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161601799 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161601492 
หน่วยที่ 1. แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง ผศ.ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์
หน่วยที่ 2. สภาพแวดล้อมเกี่ยวกับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง รศ.ดร.เฉลิมพงศ์ มีสมนัย
หน่วยที่ 3. กระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง รศ.ดร.รังสรรค์ ประเสริฐศรี
หน่วยที่ 4. ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง อ.จาริณี เอี่ยมสะอาด
หน่วยที่ 5. การศึกษาอุปสงค์ทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง ผศ.มานิต ศุทธสกุล
หน่วยที่ 6. การศึกษาอุปทานทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง อ.จาริณี เอี่ยมสะอาด
หน่วยที่ 7. การจัดทำแผนทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง อ.มณีรัตน์ พงศทัต

33412 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ เล่ม 2

400 บาท

33412 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Planning)  ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556 พิมพ์ครั้งที่ 4  พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161601799 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161601492
หน่วยที่ 8. การนำแผนทรัพยากรมนุษย์ไปปฏิบัติ ผู้แต่ง อ.นราธิป ศรีราม
หน่วยที่ 9. การประเมินผลแผนทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง รศ.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์
หน่วยที่ 10. การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ตามแผนกลยุทธ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.เฉลิมพงศ์ มีสมนัย
หน่วยที่ 11. การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ ผู้แต่ง อ.เพ็ญศรี มีสมนัย
หน่วยที่ 12. การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐกิจเอกชน ผู้แต่ง รศ.ธนชัย ยมจินดา
หน่วยที่ 13. การวางแผนอาชีพและการวางแผนทดแทนทรัพยากรมนุษย์ระดับผู้บริหาร ผู้แต่ง รศ.ดร.วรรณา
โพธิ์น้อย
หน่วยที่ 14. ปัจจัยสนับสนุนความสำเร็จในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง รศ.ดร.วรรณา โพธิ์น้อย
หน่วยที่ 15. สภาพปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหาและแนวโน้มการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง รศ.ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต

33420 การบริหารราชการส่วนภูมิภาค เล่ม 1

400 บาท

33420 การบริหารราชการส่วนภูมิภาค (Provincial Administration) เล่ม 1 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2546 พิมพ์ครั้งที่ 8 พ.ศ.2557 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท (ISBN 978-974-645-484-1) เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 978-974-645-485-8) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-974-645-846-7)

หน่วยที่ 1 แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต
หน่วยที่ 2 ปัจจัยแวดล้อมการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.อภิชัย ศรีโสภิต
หน่วยที่ 3 โครงสร้างการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ   
หน่วยที่ 4 การบริหารราชการระดับจังหวัด ผู้แต่ง อาจารย์ประสิทธิ์ การกลาง   
หน่วยที่ 5 การบริหารราชการระดับอำเภอ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต   
หน่วยที่ 6 การปกครองท้องที่ ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.รสคนธ์ รัตนเสริมพงศ์  
หน่วยที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างราชการบริหารส่วนภูมิภาคกับราชการบริหารส่วนกลาง ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์กูลธน ธนาพงศธร รองศาสตราจารย์ ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์
หน่วยที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างราชการบริหารส่วนภูมิภาคกับราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์กูลธน ธนาพงศธร รองศาสตราจารย์ ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์

33420 การบริหารราชการส่วนภูมิภาค เล่ม 2

350 บาท

33420 การบริหารราชการส่วนภูมิภาค (Provincial Administration) เล่ม 1 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2546 พิมพ์ครั้งที่ 8 พ.ศ.2557 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท (ISBN 978-974-645-484-1) เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท (ISBN 978-974-645-485-8) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-974-645-846-7)

หน่วยที่ 9 บทบาทภาคประชาคมกับการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ผู้แต่ง ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี
หน่วยที่ 10 การวางแผน การประสานงาน และการควบคุมในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ผู้แต่ง อาจารย์ศิวะ ศิริเสาวลักษณ์
หน่วยที่ 11 การบริหารโครงการและงบประมาณในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ เชาวลิต
หน่วยที่ 12 การบริหารงานบุคคลในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ อาจารย์สมศักดิ์ ภูรีศรีศักดิ์ อาจารย์อรวรรณ นุ้ยภักดี
หน่วยที่ 13 ยุทธศาสตร์แนวใหม่ของการบริหารราชการจังหวัด ผู้แต่ง อาจารย์ศิวะ ศิริเสาวลักษณ์
หน่วยที่ 14 ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ผู้แต่ง ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี รองศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต
หน่วยที่ 15 แนวโน้มการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต

33421 การบริหารท้องถิ่น เล่ม 1

400 บาท

33421 การบริหารท้องถิ่น (Local Administration) ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161624125 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161624347 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท 
หน่วยที่ 1. แนวคิดและหลักการทั่วไปในการบริหารท้องถิ่น ผู้แต่ง รศ.ดร.รสคนธ์ รัตนเสริมพงศ์ 
หน่วยที่ 2. ระบบหลักของการบริหารท้องถิ่น ผู้แต่ง รศ.ดร.รสคนธ์ รัตนเสริมพงศ์
หน่วยที่ 3. นโยบายและแผนท้องถิ่น ผู้แต่ง รศ.ดร. นราธิป ศรีราม อ.ชัยวัฒน์ ภัทรกานต์
หน่วยที่ 4. การจัดการองค์การท้องถิ่น ผู้แต่ง รศ.ดร. เฉลิมพงศ์ มีสมนัย

หน่วยที่ 5. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น ผู้แต่ง อ.พงศ์โพยม วาศภูติ
หน่วยที่ 6. การบริหารการคลังท้องถิ่น ผู้แต่ง รศ.ดร.จิระ ประทีป
หน่วยที่ 7 การกำกับตรวจสอบการบริหารท้องถิ่น ผู้แต่ง รศ.ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต
หน่วยที่ 8. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารท้องถิ่น ผู้แต่ง ผศ.ดร.จิรวัฒน์ เมธาสุทธิรัตน์ อ.ชัยวัฒน์ ภัทรกานต์

33421 การบริหารท้องถิ่น เล่ม 1

350 บาท

33421 การบริหารท้องถิ่น (Local Administration) ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161624125 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161624347 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท 
หน่วยที่ 9. การบริหารท้องถิ่นไทย ผู้แต่ง ผศ.ดร.จิรวัฒน์ เมธาสุทธิรัตน์
หน่วยที่ 10 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แต่ง ผศ.ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์

หน่วยที่ 11. เทศบาล ผู้แต่ง อ.จรรยา ธนาอธิพร อ.อภิรดี สราญรมย์
หน่วยที่ 12. องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้แต่ง รศ.ดร. นราธิป ศรีราม
หน่วยที่ 13. กรุงเทพมหานคร ผู้แต่ง ศ.พิเศษ ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา รศ.ปภาวดี มนตรีวัต อ.พงศ์โพยม วาศภูติ
หน่วยที่ 14. เมืองพัทยา ผู้แต่ง รศ.ดร.กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย
หน่วยที่ี 15. นวัตกรรมและแนวโน้มของการบริหารท้องถิ่น ผู้แต่ง รศ.ดร.จิระ ประทีป

33422 การบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท เล่ม 1

350 บาท

33422 การบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท (Urban and Development Administration) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2550 พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 978974758410 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789749758427 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 9789749758434
หน่วยที่ 1. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท ผู้แต่ง ผศ.ดร.เสน่ห์ รัตนเสริมพงศ์
หน่วยที่ 2. การบริหารการพัฒนาเมืองในประเทศไทย ผู้แต่ง ผศ.นราธิป ศรีราม
หน่วยที่ 3. การบริหารการพัฒนาชนบทในประเทศไทย ผู้แต่ง อ.ดร.ขนิษฐา กาญจนรังสีนนท์
หน่วยที่ 4. การบริหารการพัฒนาเมืองและชนบทในต่างประเทศ ผู้แต่ง ศ.(พิเศษ)ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี
หน่วยที่ 5. ระบบและกระบวนการบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท ผู้แต่ง รศ.ดร.ชินรัตน์ สมสืบ
หน่วยที่ 6. การพัฒนาเมืองและชนบทโดยกระบวนการบริหารท้องถิ่น ผู้แต่ง ผศ.ดร.รสคนธ์ รัตนเสริมพงศ์
หน่วยที่ 7. การกำหนดนโยบายการพัฒนาเมืองและชนบท ผู้แต่ง รศ.ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต

33422 การบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท เล่ม 2

400 บาท

33422 การบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท (Urban and Development Administration) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2550 พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 978974758410 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789749758427 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 9789749758434
หน่วยที่ 8. การจัดทำแผนโครงการพัฒนาเมืองและชนบท ผู้แต่ง รศ.ดร.เฉลิมพงศ์ มีสมนัย
หน่วยที่ 9. การบริหารโครงการพัฒนาเมืองและชนบท ผู้แต่ง รศ.ดร.สุรพร เสี้ยนสลาย
หน่วยที่ 10. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเมืองและชนบท ผู้แต่ง อ.ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม อ.พรรณทิพย์เพชรมาก
หน่วยที่ 11. การบริหารการพัฒนาเมืองและชนบททางด้านสังคม ผู้แต่ง ศ.ดร.สนิท สมัครการ ผศ.จีระ 
ประทีป
หน่วยที่ 12. การบริหารการพัฒนาเมืองและชนบททางด้านเศรษฐกิจ ผู้แต่ง รศ.ดร.อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์
หน่วยที่ 13. การบริหารการพัฒนาเมืองและชนบททางด้านการเมือง ผู้แต่ง รศ.ประหยัด หงษ์ทองคำ
หน่วยที่ 14. การบริหารการพัฒนาเมืองและชนบทด้านกายภาพ ผู้แต่ง รศ.นพพร โทณะวณิก
หน่วยที่ 15. สถานการณ์และแนวโน้มทางการบริหารการพัฒนาเมืองและชนบทในอนาคต ผู้แต่ง อ.สยุมพร ลิ่มไทย

33424 การบริหารการพัฒนาและการพัฒนาการบริหาร เล่ม 1

350 บาท

33424 การบริหารการพัฒนาและการพัฒนาการบริหาร (Development Administration and Administration Development) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2548 พิมพ์ครั้งที่ 8 พ.ศ.2554 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-974-975-729-1) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-974-975-730-7) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-974-975-731-4 )
หน่วยที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาการบริหารการพัฒนาและการพัฒนาการบริหาร ผู้แต่ง ศ.ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์
หน่วยที่ 2 พัฒนาการของการบริหารการพัฒนา ผู้แต่ง รศ.ดร.อุทัย เลาหวิเชียร
หน่วยที่ 3 สภาพแวดล้อมของการบริหารการพัฒนา ผู้แต่ง ศ.ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์ ศ.ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ
หน่วยที่ 4 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา ผู้แต่ง ผศ.ปกรณ์ ปรียากร รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธนวิบูลย์ชัย
หน่วยที่ 5 ขอบเขตของการศึกษาการบริหารการพัฒนา ผู้แต่ง ศ.ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์ 
หน่วยที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ผู้แต่ง อ.ดร.ชำนาญ วัฒนศิริ
หน่วยที่ 7 นโยบายสาธารณะกับการบริหารการพัฒนา ผู้แต่ง รศ.ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ รศ.วรารงค์ รุ่งเรืองกลกิจ อ.ไพชุมพร นิ่มเฉลิม

33424 การบริหารการพัฒนาและการพัฒนาการบริหาร เล่ม 2

400 บาท

33424 การบริหารการพัฒนาและการพัฒนาการบริหาร (Development Administration and Administration Development) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2548 พิมพ์ครั้งที่ 8 พ.ศ.2554 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-974-975-729-1) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-974-975-730-7) แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-974-975-731-4 )
หน่วยที่ 8 การวางแผนยุทธศาสตร์ขององค์การ ผู้แต่ง รศ.ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์
หน่วยที่ 9 แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาการบริหาร ผู้แต่ง รศ.ดร.ชินรัตน์ สมสืบ
หน่วยที่ 10 แนวคิดและเครื่องมือการพัฒนาการบริหาร ผู้แต่ง รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์
หน่วยที่ 11 พัฒนาการของการพัฒนาการบริหารของประเทศไทย ผู้แต่ง อ.นพรัฐพล ศรีบุญนาค
หน่วยที่ 12 การปฏิรูประบบราชการกับการพัฒนาการบริหาร ผู้แต่ง รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์
หน่วยที่ 13 การจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์การ ผู้แต่ง ผศ.ปภาวดี ประจักษ์ศุภนิติ
หน่วยที่ 14 การปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ผู้แต่ง รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์
หน่วยที่ 15 แนวโน้มและทิศทางการบริหารการพัฒนาและการพัฒนาการบริหาร ผู้แต่ง รศ.ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ ผศ.ดร.สุรพร เสี้ยนสลาย อ.ดร.อุทิศ ขาวเธียร ผศ.ชุษณะ รุ่งปัจฉิม

33432 การบริหารงานสำนักงาน เล่ม 1

350 บาท

33432 การบริหารสำนักงาน (Administrative Office Management) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161610579 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161610630
หน่วยที่ 1. แนวคิดและพัฒนาการของการบริหารสำนักงาน ผู้แต่ง รศ.ดร.วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ รศ.ธนชัย ยมจินดา
หน่วยที่ 2. การจัดโครงสร้างองค์การของสำนักงาน ผู้แต่ง ผศ.นราธิป ศรีราม
หน่วยที่ 3. การจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพของสำนักงาน ผู้แต่ง รศ.กมลวรรณ ลิมปนาทร
หน่วยที่ 4. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสำนักงาน ผู้แต่ง อ.ดร.ชวลิต หมื่นนุช อ.ดร.จำเนียร ราชแพทยาคม
หน่วยที่ 5. กระบวนการบริหารสำนักงาน ผู้แต่ง รศ.ดร.วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ อ.ดร.สมเดช สีแสง
หน่วยที่ 6. งานสารบรรณ ผู้แต่ง รศ.ปภาวดี มนตรีวัต อ.ชัชวาล อยู่คงศักดิ์
หน่วยที่ 7. การสื่อสารองค์การ ผู้แต่ง ผศ.อรสา ปานขาว 

33432 การบริหารงานสำนักงาน เล่ม 2

400 บาท

33432 การบริหารสำนักงาน (Administrative Office Management) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559 พิมพ์ครั้งที่  2 พ.ศ. 2559เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161610579 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161610630
หน่วยที่ 8. งบประมาณและการควบคุมงานสำนักงาน ผู้แต่ง รศ.ดร.จีระ ประทีป 
หน่วยที่ 9. อุปกรณ์ เทคโนโลยี และสำนักงานอัตโนมัติ ผู้แต่ง รศ.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย อ.ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์
หน่วยที่ 10. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในสำนักงาน ผู้แต่ง อ.วิวัฒน์ เลาหบุตร อ.ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์
หน่วยที่ 11. การบริหารพัสดุสำนักงาน ผู้แต่ง อ.สวัสดิ์ เชาวกุล
หน่วยที่ 12. การบัญชีและการเงินสำนักงาน ผู้แต่ง รศ.สุนา สุทธิเกียรติ
หน่วยที่ 13. การบริหารสำนักงานภาครัฐและเอกชน ผู้แต่ง อ.ไพชุมพล นิ่มเฉลิม อ.เพทาย เพ็ญประยูร อ.ดร.จำเนียร ราชแพทยาคม
หน่วยที่ 14. ปัญหาและแนวทางแก้ไขในการบริหารสำนักงาน ผู้แต่ง อ.เริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ผศ.บุญสม พิมพ์หนู
หน่วยที่ 15. แนวโน้มการบริหารสำนักงาน ผู้แต่ง อ.ไพชุมพล นิ่มเฉลิม

 

33434 กฎหมายเกี่ยวกับงานราชทัณฑ์ เล่ม 1

400 บาท

33434 กฎหมายเกี่ยวกับงานราชทัณฑ์ (Laws Related To Corrections) พิมพ์ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2552เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9789746145701 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9789746145718 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789746427241
หน่วยที่ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ผู้แต่ง ผศ.ดร.วิรัช วิรัชนิภาวรรณ
 
หน่วยที่ 2. วิวัฒนาการเกี่ยวกับกฎหมายราชทัณฑ์ ผู้แต่ง อ.ผัน สีดา
หน่วยที่ 3. ภาพรวมกฎหมายที่ใช้บังคับกับงานราชทัณฑ์ ผู้แต่ง ผศ.สุจินตนา ชุมวิสูตร
หน่วยที่ 4. กฎหมายเกี่ยวกับการคุมประพฤติ ผู้แต่ง รศ.สุพจน์ สุโรจน์
หน่วยที่ 5. กฎหมายจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีและเยาวชนและครอบครัว ผู้แต่ง รศ.สุพจน์ สุโรจน์
หน่วยที่ 6. กฎหมายข้อบังคับและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในเรือนจำ ผู้แต่ง อ.น.พ.วิสัย พฤกษะวัน
หน่วยที่ 7. อำนาจและหน้าที่ของเจ้าพนักงานเรือนจำ ผู้แต่ง อ.สมบูรณ์ ประสพเนตร 
หน่วยที่ 8. กฎหมาย ข้อบังคับเกี่ยวกับการศึกษา อนามัย และสวัสดิการผู้ต้องขัง ผู้แต่ง อ.น.พ.วิสัย พฤกษะวัน

33434 กฎหมายเกี่ยวกับงานราชทัณฑ์ เล่ม 2

350 บาท

33434 กฎหมายเกี่ยวกับงานราชทัณฑ์ (Laws Related To Corrections) พิมพ์ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2552เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9789746145701 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9789746145718 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789746427241
หน่วยที่ 9. การคุ้มครองสังคมโดยวิธีการเพื่อความปลอดภัย ผู้แต่ง อ.กุลพล พลวัน
หน่วยที่ 10. สิทธิของผู้ต้องขัง ผู้แต่ง อ.กุลพล พลวัน ผศ.รัชนีกร โชติชัย
หน่วยที่ 11. กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อนักโทษนอกเรือนจำ ผู้แต่ง อ.นิคม ดาวัลย์
หน่วยที่ 12. การอภัยโทษ การนิรโทษกรรม การล้างมลทินและการโอนนักโทษ ผู้แต่ง อ.ประสพสุข บุญเดช อ.พรเพชร วิชิตชลชัย
 
หน่วยที่ 13. วินัยข้าราชการราชทัณฑ์ ผู้แต่ง ผศ.สุจินตนา ชุมวิสูตร
หน่วยที่ 14. ข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ผู้แต่ง อ.อารีลักษณ์ สินธพพันธุ์
หน่วยที่ 15. การเปรียบเทียบและการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายราชทัณฑ์ของไทย ผู้แต่ง อ.นัทธี จิตสว่าง

33435 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา เล่ม 2

400 บาท

33435 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา (Criminology and Penology) พิมพ์ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789746147941 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746147958 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789746431880
หน่วยที่ 8. คำอธิบายอาชญาวิทยาตามหลักจิตวิทยา ผู้แต่ง ศ.ดร.ประชัย เปี่ยมสมบูรณ์
หน่วยที่ 9. คำอธิบายอาชญาวิทยาตามหลักสังคมวิทยา ผู้แต่ง รศ.อัณณพ ชูบำรุง
หน่วยที่ 10. การป้องกันอาชญากรรม ผู้แต่ง อ.นัทธี จิตสว่าง
หน่วยที่ 11. นโยบายด้านอาชญากรรมของชาติ ผู้แต่ง อ.พล.ต.ต.ดร.วิเชียร สุกโชติรัตน์
หน่วยที่ 12. ขอบเขตและวิวัฒนาการของทัณฑวิทยา ผู้แต่ง อ.นัทธี จิตสว่าง
หน่วยที่ 13. ทฤษฎีการลงโทษและแบบของการลงโทษ ผู้แต่ง รศ.สุพจน์ สุโรจน์
หน่วยที่ 14. การปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดโดยใช้เรือนจำและชุมชน ผู้แต่ง อ.ยศวันต์ บริบูรณ์ธนา
หน่วยที่ 15. การวิจัยทางอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา ผู้แต่ง ผศ.ดร.วิรัช วิรัชนิภาวรรณ

33435 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา เล่ม 1

350 บาท

33435 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา (Criminology and Penology) พิมพ์ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789746147941 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746147958 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789746431880
หน่วยที่ 1. ขอบเขตและวิวัฒนาการของอาชญาวิทยา ผู้แต่ง อ.อายุตม์ สินธพันธุ์
หน่วยที่ 2. ความหมายและขอบเขตของอาชญากรรม ผู้แต่ง ผศ.จตุพร บานชื่น
หน่วยที่ 3. ประเภทของอาชญากรรม ผู้แต่ง อ.พล.ต.ต.ดร.วิเชียรโชติ สุกโชติรัตน์ อ.พ.ต.อ.ทศเทพ นิวาศะบุตร
หน่วยที่ 4. สถิติและผลกระทบของอาชญากรรม ผู้แต่ง อ.พ.ต.อ.ทศเทพ นิวาศะบุตร
หน่วยที่ 5. เหยื่ออาชญากรรม ผู้แต่ง รศ.อัณณพ ชูบำรุง
หน่วยที่ 6. คำอธิบายอาชญาวิทยาตามหลักปรัชญาและวิทยาศาสตร์เบื้องต้น ผู้แต่ง อ.พ.ต.อ.ดร.วัชรพล ประสารราชกิจ อ.พ.ต.อ.ดร.สมชาติ สว่างเนตร
หน่วยที่ 7. คำอธิบายอาชญาวิทยาตามหลักชีววิทยา ผู้แต่ง ศ.ดร.ประชัย เปี่ยมสมบูรณ์

33436 การปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิด เล่ม 1

350 บาท

33436 การปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิด (Treatment of The Offenders) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2540 พิมพ์ครั้งที่ 9 พ.ศ.2552 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7 ) ราคา 350 บาท (ISBN 978-974-614-991-4) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-974-614-993-8) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-974-643-382-2)
หน่วยที่ 1 แนวคิดและทฤษฎีการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิด ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์สุพจน์ สุโรจน์
หน่วยที่ 2 ประเภทของผู้กระทำความผิดและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ผู้แต่ง อาจารย์กุลพล พลวัน
หน่วยที่ 3 การปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดตามกฎหมายพิเศษ ผู้แต่ง อาจารย์กุลพล พลวัน
หน่วยที่ 4 การปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดโดยใช้วิธีอื่นแทนการคุมขัง ผู้แต่ง อาจารย์สมยศ วัฒนภิรมย์ 
หน่วยที่ 5 การปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดตามกฎหมายราชทัณฑ์ ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.รุจิรา พฤกษยาชีวะ อาจารย์นัทธี จิตสว่าง
หน่วยที่ 6 การจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง ผู้แต่ง อาจารย์ปรียาพร ศรีมงคล
หน่วยที่ 7 เทคนิคและวิธีการอบรมแก้ไขผู้ต้องขัง ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล

33436 การปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิด เล่ม 2

400 บาท

33436 การปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิด (Treatment of The Offenders) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2540 พิมพ์ครั้งที่ 9 พ.ศ.2552 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7 ) ราคา 350 บาท (ISBN 978-974-614-991-4) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-974-614-993-8) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-974-643-382-2)
หน่วยที่ 8 การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ผู้แต่ง อาจารย์สรสิทธิ์ จงเจริญ
หน่วยที่ 9 การปฏิบัตีต่อผู้ต้องขังวัยหนุ่ม ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ อาจารย์สุดสวาท รักษาสัตย์
หน่วยที่ 10 การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ อาจารย์สุดสวาท รักษาสัตย์
หน่วยที่ 11 การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่กระทำความผิดติดนิสัย ผู้แต่ง อาจารย์นัทธี จิตสว่าง  
หน่วยที่ 12 การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังลักษณะพิเศษ ผู้แต่ง อาจารย์วิรัตน์ นาคเนียม
หน่วยที่ 13 การเครียมการปลดปล่อยและการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดหลังปล่อย ผู้แต่ง อาจารย์เพลินใจ แต้เกษม
หน่วยที่ 14 การอบรมแก้ไขผู้ต้องขังในชุมชน ผู้แต่ง อาจารย์พัชราภรณ์ ศโรภาส
หน่วยที่ 15 แนวโน้มและการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดในอนาคต ผู้แต่ง อาจารย์นัทธี จิตสว่าง  

33437 การบริหารงานราชทัณฑ์ เล่ม 1

400 บาท

33437 การบริหารงานราชทัณฑ์ (Correctional Administration) พิมพ์ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2551 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9789746149280 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9789746149297
หน่วยที่ 1. แนวคิด ทฤษฎี และขอบเขตของการบริหารงานราชทัณฑ์ ผู้แต่ง รศ.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ รศ.เฉลิมพงศ์ มีสมนัย อ.กอบเกียรติ กสิวิวัฒน์
หน่วยที่ 2. นโยบายในการบริหารงานราชทัณฑ์ ผู้แต่ง อ.วิวิทย์ จตุปาริสุทธิ์ อ.วีระยุทธ สุขเจริญ 
หน่วยที่ 3. การวางแผนในการบริหารงานราชทัณฑ์ ผู้แต่ง อ.วิวิทย์ จตุปาริสุทธิ์ อ.ฐานิส ศรียะพันธ์
หน่วยที่ 4. การจัดองค์การบริหารงานราชทัณฑ์ ผู้แต่ง อ.ดร.เพิ่ม กอมณี
หน่วยที่ 5. การบริหารงานบุคคลในงานราชทัณฑ์ ผู้แต่ง อ.ดร.เพิ่ม กอมณี
หน่วยที่ 6. การบริหารงานคลังและงบประมาณ ผู้แต่ง อ.ณรงศักดิ์ บุญเลิศ
หน่วยที่ 7. ภาวะผู้นำในการบริหารงานราชทัณฑ์ ผู้แต่ง รศ.กุลธน ธนาพงศธร
หน่วยที่ 8. การประสานงานในงานราชทัณฑ์ในชุมชน ผู้แต่ง อ.สุวัฒน์ บุณฑีย์กุล

33437 การบริหารงานราชทัณฑ์ เล่ม 2

350 บาท

33437 การบริหารงานราชทัณฑ์ (Correctional Administration) พิมพ์ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2551 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9789746149280 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9789746149297
หน่วยที่ 9. การบริหารงานเรือนจำ ผู้แต่ง อ.สมบูรณ์ ประสพเนตร
หน่วยที่ 10. การบริหารงานราชทัณฑ์ในชุมชน ผู้แต่ง อ.อุไร คงขุน อ.เพลินใจ แต้เกษม
หน่วยที่ 11. การควบคุมและการประเมินผลในงานราชทัณฑ์ ผู้แต่ง รศ.เฉลิมพงศ์ มีสมนัย
หน่วยที่ 12. การประชาสัมพันธ์ในงานราชทัณฑ์ ผู้แต่ง รศ.พรสิทธิ์ พัฒธนานุรักษ์
หน่วยที่ 13. การบริหารงานราชทัณฑ์เปรียบเทียบ ผู้แต่ง อ.ยศวันต์ บริบูรณ์ธนา
หน่วยที่ 14. เทคนิคในการพัฒนางานราชทัณฑ์ ผู้แต่ง รศ.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์
หน่วยที่ 15. การวิเคราะห์ระบบงานกระบวนการยุติธรรม ผู้แต่ง อ.นัทธี จิตสว่าง

33438 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บภาษี เล่ม 1

350 บาท

33438 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บภาษี (Information Systems for Tax Collection) พิมพ์ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2552 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789746423502 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746423519 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789746423526
หน่วยที่ 1. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี ผู้แต่ง ผศ.ดร.ราณี อิสิชัยกุล
หน่วยที่ 2. แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและการจัดการ ผู้แต่ง รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์
หน่วยที่ 3. ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ ผู้แต่ง อ.ดวงกมล วิลาวรรณ
หน่วยที่ 4. คอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.สฤษดิ์พงษ์ ลิมปิษเฐียร
หน่วยที่ 5. ฐานข้อมูล ผู้แต่ง ผศ.ดร.วัชราภรณ์ อิสิชัยกุล
หน่วยที่ 6. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.สฤษดิ์พงษ์ ลิมปิษเฐียร
หน่วยที่ 7. แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ ผู้แต่ง อ.ภรณี ศรีสุทธิ์

33438 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บภาษี เล่ม 2

400 บาท

33438 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บภาษี (Information Systems for Tax Collection) พิมพ์ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2552 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789746423502 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746423519 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789746423526
หน่วยที่ 8. การบริหารโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ผู้แต่ง อ.จิระวรรณ เจียสกุล
หน่วยที่ 9. ระบบความปลอดภัยสำหรับระบบสารสนเทศ ผู้แต่ง รศ.จีราภรณ์ สุธัมมสภา รศ.ดร.สฤษดิ์พงษ์ ลิมปิษเฐียร
หน่วยที่ 10. ระบบสารสนเทศในงานวางแผนและตัดสินใจการจัดเก็บภาษี ผู้แต่ง อ.บุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ อ.ดร.ณัฐวิทย์ จันทร์สว่าง 
หน่วยที่ 11. ระบบสารสนเทศในงานพยากรณ์การจัดเก็บภาษี ผู้แต่ง อ.พิชัย พิทักษ์ดำรงกิจ 
หน่วยที่ 12. ระบบสารสนเทศในการจัดเก็บและตรวจสอบภาษี ผู้แต่ง อ.เมธินี เทพมณี อ.ดวงหทัย สุธาธรรม
หน่วยที่ 13. ระบบสารสนเทศในงานติดตามและประเมินผลการจัดเก็บภาษี ผู้แต่ง อ.ธีระเมธ พกมณี อ.ณรงค์ ศรีวณณิชชากร
หน่วยที่ 14. ระบบสารสนเทศในงานป้องกันการกระทำผิดหรือหลีกเลี่ยงภาษี ผู้แต่ง อ.ดวงหทัย สุธาธรรม อ.ธนา ปลั่งสอน
หน่วยที่ 15. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้แต่ง รศ.ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์

33439 กฎหมายเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต เล่ม 1

350 บาท

33439 กฎหมายเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต (Excise Tax Laws) พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2554 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789746421027 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746421034
หน่วยที่ 1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย ผู้แต่ง รศ.ดร.วิรัช วิรัชนิภาวรรณ
หน่วยที่ 2. หลักการและวิวัฒนาการของกฎหมายภาษีสรรพสามิต ผู้แต่ง รศ.ดร.วิรัช วิรัชนิภาวรรณ
หน่วยที่ 3. ภาพรวมและสาระสำคัญของกฎหมายภาษีสรรพสามิต ผู้แต่ง ร้อยเอก สงัด คะเชนทรพรรค์
หน่วยที่ 4. กฎหมายภาษีสรรพสามิต ผู้แต่ง อ.จุมพล ริมสาคร
หน่วยที่ 5. กฎหมายพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ผู้แต่ง อ.จุมพล ริมสาคร
หน่วยที่ 6. กฎหมายสุรา ผู้แต่ง อ.วิบูลย์ บุณยศิโรตม์
หน่วยที่ 7. กฎหมายยาสูบและกฎหมายไพ่ ผู้แต่ง รศ.สุพจน์ สุโรจน์

33439 กฎหมายเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต เล่ม 2

400 บาท

33439 กฎหมายเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต (Excise Tax Laws) พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2554 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789746421027 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746421034
หน่วยที่ 8. กฎหมายภาษีท้องถิ่นและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ผู้แต่ง อ.พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา
หน่วยที่ 9. ประมวลรัษฎากรและกฎหมายศุลกากร ผู้แต่ง อ.ภาณินี กิจพ่อค้า
หน่วยที่ 10. กฎหมายที่เกี่ยวข้องว่าด้วยการภาษีสรรพสามิต ผู้แต่ง ศ.ดร.โกเมน ภัทรภิรมย์
หน่วยที่ 11. การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต ผู้แต่ง อ.ประภาศ คงเอียด
หน่วยที่ 12. ลักษณะความผิดตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต ผู้แต่ง ผศ.สุจินตนา ชุมวิสูตร
หน่วยที่ 13. ลักษณะการดำเนินคดีสรรพสามิต ผู้แต่ง อ.พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา
หน่วยที่ 14. กฎหมายภาษีสรรพสามิตเปรียบเทียบ ผู้แต่ง อ.ประภาศ คงเอียด
หน่วยที่ 15. ปัญหาและแนวทางพัฒนาการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต ผู้แต่ง อ.วิบูลย์ บุบุณยศิโรตม์

33440 การบริหารงานสรรพสามิต เล่ม 1

400 บาท

33440 การบริหารงานสรรพสามิต (Excise Administration) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2553 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9789746423649 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9789746423656 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN9789746423663
หน่วยที่ 1. นโยบาย ประวิติความเป็นมาและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรมสรรพสามิต ผู้แต่ง อ.ฐาปนีย์ ทินทรชัย อ.วิไล ตันตินันท์ธนา
หน่วยที่ 2. แนวคิด หลักการ และความสำคัญของภาษีสรรพสามิต ผู้แต่ง อ.ฐาปนีย์ ทินทรชัย
หน่วยที่ 3. การวางแผนในการบริหารงานสรรพสามิต ผู้แต่ง รศ.ดร.รังสรรค์ ประเสริฐศรี อ.วิไล ตันตินันท์ธนา
หน่วยที่ 4. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในงานสรรพสามิต ผู้แต่ง อ.อิทธิพร พยัคฆันตร อ.ธรรมรัตน์ ลออเอี่ยม อ.ธีระชาติ คงศิริวรกุล อ.สุพจน์ ศักดิ์พิบูลย์จิตต์ อ.มานิต ศุทธสกุล
หน่วยที่ 5. ภาวะผู้นำในการบริหารงานสรรพสามิต ผู้แต่ง รศ.วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ อ.ธีระชาติ คงศิริวรกุล อ.สุพจน์ ศักดิ์พิบูลย์จิตต์
หน่วยที่ 6. การติดตามควบคุมและการประเมินผลในงานสรรพสามิต ผู้แต่ง รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ อ.วิไล ตันตินันท์ธนา
หน่วยที่ 7. สิทธิและหน้าที่ของผู้ที่เสียภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ผู้แต่ง อ.สุริยน วรวิทยานนท์ อ.ดรุณี จารุภูมิ
หน่วยที่ 8. อำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ผู้แต่ง อ.ว่าที่ร.ต.ประยุทธ เสตถาภิรมย์

33440 การบริหารงานสรรพสามิต เล่ม 2

350 บาท

33440 การบริหารงานสรรพสามิต (Excise Administration) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2553 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9789746423649 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9789746423656 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN9789746423663
หน่วยที่ 9. การควบคุมและจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ผู้แต่ง อ.สุริยน วรวิทยานนท์ อ.สมเดช ศรีสวัสดิ์
หน่วยที่ 10. การบริหารงานการผลิตและการจัดเก็บภาษีสุรา ผู้แต่ง อ.คม ขาวสะอาด
หน่วยที่ 11. หลักเกณฑ์การขออนุญาตใช้และขายสุรา ผู้แต่ง อ.คม ขาวสะอาด
หน่วยที่ 12. การบริหารงานยาสูบและการบริหารงานไพ่ ผู้แต่ง อ.วรวุฒิ เที่ยงตรงจิตต์
หน่วยที่ 13. การบริหารงานภาษีสรรพสามิตเปรียบเทียบ ผู้แต่ง อ.ศานิต ร่างน้อย อ.ดร.ชลธาร วิศรุตวงศ์
หน่วยที่ 14. ปัญหา อุปสรรค และแนวโน้มในการบริหารงานสรรพสามิต ผู้แต่ง อ.ศานิต ร่างน้อย อ.วิไล ตันตินันท์ธนา
หน่วยที่ 15. การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานสรรพสามิต ผู้แต่ง รศ.เสน่ห์ จุ้ยโต

33441 การตรวจสอบและควบคุมการจัดเก็บภาษี เล่ม 1

350 บาท

33441 การตรวจสอบและควบคุมการจัดเก็บภาษี (Tax Auditing and Control) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2551 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789746423601 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746423618 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789746423625
หน่วยที่ 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตรวจสอบและควบคุมการจัดเก็บภาษี ผู้แต่ง อ.สิรินุช พิศลยบุตร
หน่วยที่ 2. การบัญชีและการรายงานทางการเงิน ผู้แต่ง ผศ.ฐาปนา ฉิ่นไพศาล
หน่วยที่ 3. กระบวนการทางบัญชีและหลักการบัญชีที่สำคัญ ผู้แต่ง อ.อรชร โพธิสุข
หน่วยที่ 4. การบัญชีสำหรับกิจการผลิตกรรม ผู้แต่ง ผศ.กัลยาณี กิตติจิตต์
หน่วยที่ 5. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ผู้แต่ง ผศ.ยุทธนา ธรรมเจริญ
หน่วยที่ 6. การควบคุมภายในเพื่อการจัดเก็บภาษี ผู้แต่ง รศ.ดร.ดลพร บุญพารอด
หน่วยที่ 7. การสอบบัญชี ผู้แต่ง ผศ.ดรรชนี บุญเหมือนใจ

33441 การตรวจสอบและควบคุมการจัดเก็บภาษี เล่ม 2

400 บาท

33441 การตรวจสอบและควบคุมการจัดเก็บภาษี (Tax Auditing and Control) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2551 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789746423601 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746423618 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789746423625
หน่วยที่ 8. ระบบและวิธีการควบคุมการจัดเก็บภาษี ผู้แต่ง อ.ปรัชญา อารีรักษ์
หน่วยที่ 9. การตรวจปฏิบัติการ ผู้แต่ง อ.ปรัชญา อารีรักษ์
หน่วยที่ 10. การตรวจสอบภาษี ผู้แต่ง อ.ทัศนีย์ พูลทวีธรรม
หน่วยที่ 11. กระบวนการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ผู้แต่ง อ.ทัศนีย์ พูลทวีธรรม
หน่วยที่ 12. การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางภาษีสรรพสามิต ผู้แต่ง อ.อดิเรก โล่ห์วีระ
หน่วยที่ 13. การประมวลข่าว และการสืบสวนการกระทำความผิดทางภาษีสรรพสามิต ผู้แต่ง อ.อดิเรก โล่ห์วีระ อ.ชาติชาย สุทธิกลม รศ.วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ
หน่วยที่ 14. การตรวจปราบปรามการกระทำความผิดทางภาษีสรรพสามิต ผู้แต่ง อ.อดิเรก โล่ห์วีระ อ.ชาติชาย สุทธิกลม
หน่วยที่ 15. ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการตรวจสอบและควบคุมการจัดเก็บภาษี ผู้แต่ง อ.สิรินุช พิศลยบุตร

33442 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐกิจ เล่ม 1

400 บาท

33442 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐกิจ (Strategic Management in Public Administration) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161603236 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161603304 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161603359
หน่วยที่ 1. แนวคิดการจัดกการเชิงกลยุทธ์ ผู้แต่ง อ.ดร.เฉลิม ศรีผดุง อ.ดร.อิศเรศ ศันสนีย์วิทยกุล
หน่วยที่ 2. ตัวแบบ กระบวน และเทคนิคการจัดการเชิงกลยุทธ์ ผู้แต่ง รศ.ธนชัย ยมจินดา
หน่วยที่ 3. การวางแผนกลยุทธ์ ผู้แต่ง รศ.เฉลิมพงศ์ มีสมนัย
หน่วยที่ 4. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ผู้แต่ง รศ.ดร.วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ
หน่วยที่ 5. การกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจองค์การ ผู้แต่ง รศ.ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต
หน่วยที่ 6. การกำหนดกลยุทธ์และการจัดทำแผนที่กลยุทธ์ ผู้แต่ง รศ.ธนชัย ยมจินดา
หน่วยที่ 7. การกำหนดวัฒนธรรมองค์การ ผู้แต่ง รศ.ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต
หน่วยที่ 8. ภาวะผู้นำกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ ผู้แต่ง อ.ชลัช ชรัญญ์

33442 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐกิจ เล่ม 2

350 บาท

33442 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐกิจ (Strategic Management in Public Administration) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161603236 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161603304 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161603359
หน่วยที่ 9. การจัดองค์การเพื่อดำเนินกลยุทธ์ ผู้แต่ง ผศ.นราธิป ศรีราม
หน่วยที่ 10. การสื่อสารในการดำเนินกลยุทธ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.สุเทพ เชาวลิต
หน่วยที่ 11. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในการดำเนินกลยุทธ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.สุเทพ เชาวลิต
หน่วยที่ 12. การติดตามควบคุมกลยุทธ์สมัยใหม่ ผู้แต่ง รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตนพันธุ์
หน่วยที่ 13. การประเมินกลยุทธ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ
หน่วยที่ 14. ปัญหาการจัดการเชิงกลยุทธ์และแนวทางแก้ไข ผู้แต่ง อ.ดร.เฉลิม ศรีผดุง อ.ดร.บุณแสง ชีระภากร อ.กิตติพงศ์ เกียรติวัชรชัย
หน่วยที่ 15. แนวโน้มการจัดการเชิงกลยุทธ์ภาครัฐ ผู้แต่ง รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตนพันธุ์

33443 การบริหารการเปลี่ยนแปลง เล่ม 1

350 บาท

33443 การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) พิมพ์ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 ( หน่วยที่ 1-7 ) ราคา 350 บาท ISBN 9789749756539 พิมพ์ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2555 เล่ม 2 ( หน่วยที่ 8-15 ) ราคา 400 บาท ISBN 9789749756546
หน่วยที่ 1. พัฒนาการและกระบวนทัศน์การบริหาร ผู้แต่ง Professor Dr.Gerald D.Sentell รศ.พ.อ.
อิทธิเดช จันโททัย ผศ.ปภาวดี ประจักษ์ศุภนิติ
หน่วยที่ 2. ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การและสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง รศ.ดร.เฉลิมพงศ์ มีสมนัย
หน่วยที่ 3. แนวคิดและทฤษฎีการบริหารการเปลี่ยนแปลง ผู้แต่ง รศ.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์
หน่วยที่ 4. รูปแบบการเปลี่ยนแปลงองค์การ ผู้แต่ง รศ.วันชัย มีชาติ
หน่วยที่ 5. กระบวนการเปลี่ยนแปลงองค์การ ผู้แต่ง อ.นราธิป ศรีราม
หน่วยที่ 6. การวางแผนการเปลี่ยนแปลง ผู้แต่ง อ.เติมศักดิ์ สุวรรณศักดิ์ อ.อุศยา หัสดินทร ณ อยุธยา
หน่วยที่ 7. การดำเนินการเปลี่ยนแปลง ผู้แต่ง อ.เติมศักดิ์ สุวรรณศักดิ์ อ.พัชมณ วิธีธรรมบท

33443 การบริหารการเปลี่ยนแปลง เล่ม 2

400 บาท

33443 การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) พิมพ์ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 ( หน่วยที่ 1-7 ) ราคา 350 บาท ISBN 9789749756539 พิมพ์ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2555 เล่ม 2 ( หน่วยที่ 8-15 ) ราคา 400 บาท ISBN 9789749756546
หน่วยที่ 8. การเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง ผู้แต่ง ผศ.ปภาวดี ประจักษ์ศุภนิติ
หน่วยที่ 9. การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง ผู้แต่ง ผศ.จีระ ประทีป
หน่วยที่ 10. ผู้บริหารกับการเปลี่ยนแปลง ผู้แต่ง อ.สุชาดา รังสินันท์
หน่วยที่ 11. การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ผู้แต่ง รศ.ดร.เฉลิมพงศ์ มีสมนัย
หน่วยที่ 12. การจูงใจบุคลากรเพื่อการเปลี่ยนแปลง ผู้แต่ง รศ.ดร.ราณี อิสิชัยกุล
หน่วยที่ 13. วัฒนธรรมองค์การและการเปลี่ยนแปลง ผู้แต่ง รศ.ดร.สุพิณ เกชาคุปต์
หน่วยที่ 14. การบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์การภาครัฐ ผู้แต่ง อ.ปรีชา วัชราภัย อ.ดร.ปัทมา สุข
สันต์
หน่วยที่ 15. ปัญหา ข้อจำกัด และแนวทางแก้ไขในการเปลี่ยนแปลงองค์การภาครัฐ ผู้แต่ง อ.ปรีชา 
วัชราภัย อ.ดร.ปัทมา สุขสันต์

33444 การบริหารองค์กรภาครัฐ เล่ม 1

350 บาท

33444 การบริหารองค์กรภาครัฐ (Public Organization Administration) พิมพ์ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 ( หน่วยที่ 1-7 ) ราคา 350 บาท ISBN 9789749757369 เล่ม 2 ( หน่วยที่ 8-15 ) ราคา 400 บาท ISBN 9789749757376 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 97897497457383   
หน่วยที่ 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารองค์กรภาครัฐ ผู้แต่ง รศ.ดร.รังสรรค์ ประเสริฐศรี
หน่วยที่ 2. การบริหารการดำเนินงานบริการสาธารณะ ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุรพร เสี้ยนสลาย
หน่วยที่ 3. การจัดการภาครัฐแนวใหม่ ผู้แต่ง อ.เพ็ญศรี มีสมนัย
หน่วยที่ 4. การบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรภาครัฐ ผู้แต่ง อ.สุพจน์ ทรายแก้ว อ.ศิริวรรณ มนอัต
ระผดุง
หน่วยที่ 5. การปฏิรูปองค์กรภาครัฐ ผู้แต่ง อ.เอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์
หน่วยที่ 6. การสร้างและพัฒนาระบบการบริหารงานภาครัฐ ผู้แต่ง อ.นงนารถ เพชรสม
หน่วยที่ 7. การพัฒนาคุณภาพการให้บริการภาครัฐ ผู้แต่ง รศ.ดร.รังสรรค์ ประเสริฐศรี

33444 การบริหารองค์กรภาครัฐ เล่ม 2

400 บาท

33444 การบริหารองค์กรภาครัฐ (Public Organization Administration) พิมพ์ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 ( หน่วยที่ 1-7 ) ราคา 350 บาท ISBN 9789749757369 เล่ม 2 ( หน่วยที่ 8-15 ) ราคา 400 บาท ISBN 9789749757376
หน่วยที่ 8. เทคนิคการบริหารองค์กรภาครัฐ ผู้แต่ง อ.อรวรรณ นุ้ยภักดี
หน่วยที่ 9. การบริการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรภาครัฐ ผู้แต่ง ผศ.มานิต ศุทธสกุล
หน่วยที่ 10. การบริหารการคลังและงบประมาณในองค์กรภาครัฐ ผู้แต่ง อ.อัจฉรา จินดารัตน์
หน่วยที่ 11. การบริหารพัสดุในองค์กรภาครัฐ ผู้แต่ง อ.พ.อ.(พิเศษ)อนันตพร กาญจนรัตน์
หน่วยที่ 12. เทคโลยีสารสนเทศกับการบริหารงานภาครัฐ ผู้แต่ง อ.อำนาจ ศรีพูนสุข
หน่วยที่ 13. การเสริมสร้างและพัฒนาระบบบริหารแบบเครือข่าย ผู้แต่ง อ.อัจฉรา ภูริคุปต์
หน่วยที่ 14. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการบริหารภาครัฐ ผู้แต่ง รศ.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์
หน่วยที่ 15. การบริหารองค์กรภาครัฐในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง ผู้แต่ง อ.อำนาจ ศรีพูนสุข

33445 ประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการปกครองท้องที่ เล่ม 1

350 บาท

33445 ประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการปกครองท้องที่ (Professional Experience in Provincial Government Administration) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2553 เล่ม 1 ( หน่วยที่ 1-7 ) ราคา 350 บาท ISBN 9786165051255 เล่ม 2 ( หน่วยที่ 8-15 ) ราคา 400 บาท ISBN 9786165051262 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165052573
หน่วยที่ 1. การประยุกต์หลักการและทฤษฎีการบริหารสู่ภาคปฏิบัติ ผู้แต่ง อ.สำราญ ตันเรืองศรี
หน่วยที่ 2. การใช้กรณีศึกษาเพื่อการบริหารการปกครองท้องที่ ผู้แต่ง อ.พฤทธิภูมิ พลอยงาม
หน่วยที่ 3. การใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการปกครองท้องที่ ผู้แต่ง อ.สำราญ ตันศรีเรือง
หน่วยที่ 4. การบริหารความขัดแย้ง ผู้แต่ง รศ.ดร.รังสรรค์ ประเสริฐศรี อ.สุรชัย จงรักษ์
หน่วยที่ 5. สิทธิมนุษยชน สิทธิและหน้าที่พลเมือง ผู้แต่ง รศ.ดร.รุ่งพงษ์ ชัยนาม รศ.ดร.วราภรณ์
รุ่งเรืองกลกิจ
หน่วยที่ 6. การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารการปกครองท้องที่ ผู้แต่ง อ.วนัส 
ปิยะกุลชัยเดช
หน่วยที่ 7. บุคลิกภาพนักปกครองท้องที่ ผู้แต่ง รศ.วิกรณ์ รักษ์ปวงชน

33445 ประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการปกครองท้องที่ เล่ม 2

400 บาท

33445 ประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการปกครองท้องที่ (Professional Experience in Provincial Government Administration) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2553 เล่ม 1 ( หน่วยที่ 1-7 ) ราคา 350 บาท ISBN 9786165051255 เล่ม 2 ( หน่วยที่ 8-15 ) ราคา 400 บาท ISBN 9786165051262 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165052573
หน่วยที่ 8. การพัฒนาภาวะผู้นำในองค์การภาครัฐ ผู้แต่งศ.ดร.วิจิตร ศรีอ้าน รศ.ดร.สวนิต ยมาภัย
รศ.นภาลัย สุวรรณธาดา รศ.สมพิศ คูศรีพิทักษ์ ผศ.ธรรมรส โชติกุญชร อ.ประวีณ ณ นคร
หน่วยที่ 9. การเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ ผู้แต่ง รศ.วิกรณ์ รักษ์ปวงชน
หน่วยที่ 10. กระบวนการกลุ่มและการทำงานเป็นคณะ ผู้แต่ง รศ.ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธรรศ.ดร.
ประดินันท์ อุปรมัย อ.ประมวญ บุณยะโหตระ
หน่วยที่ 11. การวิเคราะห์และการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา ผู้แต่ง ผศ.เชาว์ ไพรพิรุณโรจน์ อ.กิตต
พงษ์ เกียรติวัชรชัย
หน่วยที่ 12. สภาพแวดล้อม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารการปกครองท้องที่ ผู้แต่ง 
ผศ.ทวี สุรฤทธิกุล
หน่วยที่ 13. การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักปกครองท้องที่ ผู้แต่ง อ.พฤทธิ พลอย
งาม
หน่วยที่ 14. วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครองและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ผู้แต่ง อ.ดร.
ชาญชัย แสวงศักดิ์ อ.สมเกียรติ รัตนเมธาธร
หน่วยที่ 15. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ผู้แต่ง อ.ดร.ถวิลดี บุรีกุล รศ.ดร.วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ อ.สมเกียรติ รัตนเมธาธร

33446 นโยบาย แผน และโครงการท้องถิ่น เล่ม 1

350 บาท

33446 นโยบาย แผน และโครงการท้องถิ่น (Local Policy, Plan and Project) พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165054331 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165054737 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165054645
หน่วยที่ 1. แนวคิดเกี่ยวกับนโยบาย แผน และโครงการท้องถิ่น ผู้แต่ง ผศ.นราธิป ศรีราม
หน่วยที่ 2. นโยบายท้องถิ่น ผู้แต่ง รศ.ดร.รสคนธ์ รัตนเสริมพงศ์
หน่วยที่ 3. การกำหนดนโยบายท้องถิ่น ผู้แต่ง อ.กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย
หน่วยที่ 4. การนำนโยบายท้องถิ่นไปปฏิบัติ ผู้แต่ง รศ.ปภาวดี มนตรีวัต
หน่วยที่ 5. การติดตามและประเมินผลนโยบายท้องถิ่น ผู้แต่ง รศ.ดร.จีระ ประทีป
หน่วยที่ 6. แผนท้องถิ่น ผู้แต่ง อ.ดร.อิศเรศ ศันสนีย์วิทยกุล
หน่วยที่ 7. การวางแผนท้องถิ่น ผู้แต่ง อ.ดร. สุรสิทธิ์ รุ่งเรืองศิลป์

33446 นโยบาย แผน และโครงการท้องถิ่น เล่ม 2

400 บาท

33446 นโยบาย แผน และโครงการท้องถิ่น (Local Policy, Plan and Project) พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165054331 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165054737 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165054645 
หน่วยที่ 8. การนำแผนท้องถิ่นไปปฏิบัติ ผู้แต่ง อ.ดร.สุรสิทธิ์ รุ่งเรืองศิลป์
หน่วยที่ 9. การติดตามและประเมินผลแผนท้องถิ่น ผู้แต่ง อ.ญาณกร ไพบูลย์
หน่วยที่ 10. โครงการท้องถิ่น ผู้แต่ง รศ.ดร.เฉลิมพงษ์ มีสมนัย
หน่วยที่ 11. การจัดทำโครงการท้องถิ่น ผู้แต่ง อ.เพ็ญศรี มีสมนัย
หน่วยที่ 12. การบริหารโครงการท้องถิ่น ผู้แต่ง รศ.ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ 
หน่วยที่ 13. การติดตามและประเมินผลโครงการท้องถิ่น ผู้แต่ง รศ.ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์
หน่วยที่ 14. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารนโยบาย แผน และโครงการท้องถิ่น ผู้แต่ง อ.ชลัช ชรัญญ์ชัย
หน่วยที่ 15. ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับนโยบาย แผน และโครงการท้องถิ่น ผู้แต่ง รศ.ดร.รสคนธ์ รัตนเสริมพงศ์

33447 การจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น เล่ม 1

350 บาท

33447 การจัดการบริการสาธารณะของท้องถิ่น (Local Services Management) พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165057523 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165057530 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165057387
หน่วยที่ 1. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการบริการสาธารณะของท้องถิ่น ผู้แต่ง ผศ.นราธิป ศรีราม
หน่วยที่ 2. การจัดองค์การ และบุคคลในการจัดการบริการสาธารณะของท้องถิ่น ผู้แต่ง อ.เพ็ญศรี มีสมนัย
หน่วยที่ 3. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น ผู้แต่ง อ.กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย
หน่วยที่ 4. การจัดการสาธารณูปโภคของท้องถิ่น ผู้แต่งอ.นพพร โทณะวณิก
หน่วยที่ 5. การจัดการศึกษาของท้องถิ่น ผู้แต่ง อ.อรรพล สุวัธนเดช อ.ดร.มิ่งขวัญ กิตติวรรณกร
หน่วยที่ 6. การจัดการบริการสาธารณะสุขของท้องถิ่น ผู้แต่ง อ.พญ.วันทนีย์ วัฒนะ อ.ดร.รัตนา บรรณาธรรม อ.ทัศนีย์ บัวคำ
หน่วยที่ 7. การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในท้องถิ่น ผู้แต่ง ผศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาล อ.ชาย ไชยเชิด

33447 การจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น เล่ม 2

400 บาท

33446 นโยบาย แผน และโครงการท้องถิ่น (Local Policy, Plan and Project) พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165054331 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165054737 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165054645 
หน่วยที่ 8. การนำแผนท้องถิ่นไปปฏิบัติ ผู้แต่ง อ.ดร.สุรสิทธิ์ รุ่งเรืองศิลป์
หน่วยที่ 9. การติดตามและประเมินผลแผนท้องถิ่น ผู้แต่ง อ.ญาณกร ไพบูลย์
หน่วยที่ 10. โครงการท้องถิ่น ผู้แต่ง รศ.ดร.เฉลิมพงษ์ มีสมนัย
หน่วยที่ 11. การจัดทำโครงการท้องถิ่น ผู้แต่ง อ.เพ็ญศรี มีสมนัย
หน่วยที่ 12. การบริหารโครงการท้องถิ่น ผู้แต่ง รศ.ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ 
หน่วยที่ 13. การติดตามและประเมินผลโครงการท้องถิ่น ผู้แต่ง รศ.ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์
หน่วยที่ 14. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารนโยบาย แผน และโครงการท้องถิ่น ผู้แต่ง อ.ชลัช ชรัญญ์ชัย
หน่วยที่ 15. ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับนโยบาย แผน และโครงการท้องถิ่น ผู้แต่ง รศ.ดร.รสคนธ์ รัตนเสริมพงศ์

33448 การบริหารการคลังท้องถิ่น เล่ม 1

350 บาท

33448 การบริหารการคลังท้องถิ่น (Local Finance Administration) พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2560 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165059664 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161600501 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161600686
หน่วยที่ 1. แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการคลังท้องถิ่น ผู้แต่ง รศ.ดร.จีระ ประทีป 
หน่วยที่ 2. การคลังท้องถิ่นของต่างประเทศ ผู้แต่ง อ.ดร.หควณ ชูเพ็ญ
หน่วยที่ 3. นโยบายการคลังและดุลการคลังท้องถิ่น ผู้แต่ง อ.ดร.พรชัย ฐีระเวช
หน่วยที่ 4. รายได้ของท้องถิ่น ผู้แต่ง อ.วุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล อ.พหล เก้าเอี้ยน 
หน่วยที่ 5. รายจ่ายของท้องถิ่น ผู้แต่ง รศ.ดร.รสคนธ์ รัตนเสริมพงศ์
หน่วยที่ 6. หนี้สาธารณะของท้องถิ่น ผู้แต่ง อ.ดร.พรชัย ฐีระเวช
หน่วยที่ 7. เงินอุดหนุนท้องถิ่น ผู้แต่ง อ.สกล ลีโนทัย

33448 การบริหารการคลังท้องถิ่น เล่ม 2

400 บาท

33448 การบริหารการคลังท้องถิ่น (Local Finance Administration) พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2560 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165059664 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161600501 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161600686
หน่วยที่ 8. การคลังขององค์การบริหารส่วนตำบล ผู้แต่ง รศ.ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต
หน่วยที่ 9. การคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แต่ง อ.กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย
หน่วยที่ 10. การคลังของเทศบาล ผู้แต่ง รศ.ดร.เฉลิมพงศ์ มีสมนัย
หน่วยที่ 11. การคลังของกรุงเทพมหานคร ผู้แต่ง อ.ดร.อิศเรศ ศันสนีย์วิทยกุล
หน่วยที่ 12. การคลังของเมืองพัทยา ผู้แต่ง อ.สมคิด เพชรประเสริฐ
หน่วยที่ 13. การบริหารการเบิกจ่ายเงินของท้องถิ่น ผู้แต่ง รศ.ดร.จีระ ประทีป อ.ดุษฎี สุวัฒวิตยากร
หน่วยที่ 14. การบัญชี การพัสดุ และการควบคุมตรวจสอบการบริหารการคลังท้องถิ่น ผู้แต่ง อ.กิ่งแก้ว ถนอมถิ่น
หน่วยที่ 15. ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารการคลังท้องถิ่น ผู้แต่ง รศ.ดร.รสคนธ์ รัตนเสริมพงศ์

33449 การบริหารการบริการสาธารณะ เล่ม 1

350 บาท

33449 การบริหารการบริการสาธารณะและเครือข่าย (Public Service Administration and Networking) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161620240 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161620677 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161621124
หน่วยที่ 1. แนวคิดและหลักการของการบริหารการบริการสาธารณะและเครือข่าย ผู้แต่ง รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ (ผู้เขียนเดิม) อ.อัจฉรา ภูริคุปต์ (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 2. การบริหารการบริการสาธารณะและการประเมินผลการบริการสาธารณะ ผู้แต่ง รศ.ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์
หน่วยที่ 3. การบริการสาธารณะรูปแบบใหม่ ผู้แต่ง รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์
หน่วยที่ 4. การจัดการผู้รับบริการสาธารณะเพื่อการบริการสาธารณะ ผู้แต่ง อ.จิระวรรณ เจียสกุล
หน่วยที่ 5. จริยธรรมในการบริการสาธารณะ ผู้แต่ง รศ.ดร.วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ อ.พฤทธิภูมิ พลอยงาม
หน่วยที่ 6. การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการบริการสาธารณะ ผู้แต่ง รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์
หน่วยที่ 7. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริการสาธารณะ ผู้แต่ง รศ.ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์

33449 การบริหารการบริการสาธารณะ เล่ม 2

400 บาท

33449 การบริหารการบริการสาธารณะและเครือข่าย (Public Service Administration and Networking) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161620240 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161620677 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161621124
หน่วยที่ 8. การจัดองค์การและระบบบริหารเพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะ ผู้แต่ง อ.ดร.สุปัญญดา สุนทรนนธ์ ผศ.ดร.กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย
หน่วยที่ 9. คุณภาพและการปรับปรุงการบริการสาธารณะ ผู้แต่ง อ.ดร.จำเนียร ราชแพทยาคม
หน่วยที่ 10. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการสาธารณะ ผู้แต่ง ผศ.ดร.อารีย์ ชื่นวัฒนา
หน่วยที่ 11. การบริหารเครือข่าย ผู้แต่ง รศ.ดร.วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ อ.อัจฉรา ภูริคุปต์
หน่วยที่ 12. การสร้างเครือข่ายประชาชนเพื่อสนับสนุนภารกิจภาครัฐ ผู้แต่ง อ.ไพชุมพล นิ่มเฉลิม
หน่วยที่ 13. กรณีศึกษาเกี่ยวกับการบริการสาธารณะและเครือข่าย ผู้แต่ง อ.ดร.สุปัญญดา สุนทรนนธ์
หน่วยที่ 14. ปัญหาและแนวโน้มการพัฒนาการบริการสาธารณะ ผู้แต่ง รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์
หน่วยที่ 15. ปัญหาและแนวโน้มการพัฒนาเครือข่าย ผู้แต่ง อ.เสรี ศรีหะไตร

33450 การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์เกื้อกูล เล่ม 1

350 บาท

33450 การบริหารค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล (Compensation and Employee Benefits Administration) พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165056519 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165056502 
หน่วยที่ 1. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารค่าตอบแทน สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล ผู้แต่ง อ.สมศักดิ์ เจตสุรกานต์
หน่วยที่ 2. แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับระบบตำแหน่งและค่าตอบแทน ผู้แต่ง อ.สุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ
หน่วยที่ 3. หลักการวิเคราะห์งาน และการจัดทำคำพรรณนาลักษณะงาน ผู้แต่ง อ.สุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ
หน่วยที่ 4. หลักการและวิธีการประเมินค่างาน ผู้แต่ง รศ.มานิต ศุทธสกุล
หน่วยที่ 5. การบริหารผลงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ผู้แต่ง อ.ดร.สุรพงษ์ มาลี
หน่วยที่ 6. หลักการจัดสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล ผู้แต่ง รศ.ดร.จีระ ประทีป 
หน่วยที่ 7. หน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารค่าตอบแทนภาครัฐ ผู้แต่ง อ.ดุษฎี ราชเมืองฝาง

33450 การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์เกื้อกูล เล่ม 2

400 บาท

33450 การบริหารค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล (Compensation and Employee Benefits Administration) พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165056519 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165056502 
หน่วยที่ 8. สารสนเทศการบริหารตำแหน่ง ค่าตอบแทน สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล ผู้แต่ง อ.อำนาจ ศรีพูนสุข
หน่วยที่ 9. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารค่าตอบแทน สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล ผู้แต่ง รศ.ดร.เฉลิมพล มีสมนัย
หน่วยที่ 10. การสำรวจและวิเคราะห์ค่าตอบแทน ผู้แต่ง อ.ลักขณา สิวะอมรรัตน์
หน่วยที่ 11. การบริหารค่าตอบแทน สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลของข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้แต่ง อ.สมศักดิ์ เจตสุรกานต์
หน่วยที่ 12. การบริหารค่าตอบแทน สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลของพนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้แต่ง อ.ดร.เติมศักดิ์ สุวรรณศักดิ์
หน่วยที่ 13. การบริหารค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ผู้แต่ง อ.สิรินรัตน์ ศิริคุปต์
หน่วยที่ 14. การบริหารค่าตอบแทน สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลขององค์กรอิสระและองค์การมหาชน ผู้แต่ง อ.อำนาจ ศรีพูนสุข
หน่วยที่ 15. ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารตำแหน่ง ค่าตอบแทน สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล ผู้แต่ง อ.สมศักดิ์ เจตสุรกานต์

33451 การจัดหาทรัพยากรมนุษย์ เล่ม 1

350 บาท

33451 การจัดหาทรัพยากรมนุษย์ (Recruitment and Selection) พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165056106 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165056748 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165056816
หน่วยที่ 1. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ ผู้แต่ง รศ.ดร.กิ่งพร ทองใบ
หน่วยที่ 2. การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง รศ.ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์
หน่วยที่ 3. การวิเคราะห์งานและกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของงาน ผู้แต่ง อ.ดร.นพปฎล สุนทรนนท์
หน่วยที่ 4. การสรรหาทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง รศ.ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์
หน่วยที่ 5. แหล่งการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง รศ.ดร.เฉลิมพงศ์ มีสมนัย
หน่วยที่ 6. แนวทางการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง อ.เพ็ญศรี มีสมนัย
หน่วยที่ 7. การเลือกสรรทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง อ.ชลัช ชรัญญ์ชัย

33451 การจัดหาทรัพยากรมนุษย์ (Recruitment and Selection) พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165056106 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165056748 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165056816
หน่วยที่ 8. การทดสอบเพื่อการเลือกสรรทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง อ.เอมอร อร่ามกุล
หน่วยที่ 9. การสัมภาษณ์เพื่อการเลือกสรรทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง อ.เอมอร อร่ามกุล
หน่วยที่ 10. การสรรหาและเลือกสรรผ่านอินเทอร์เน็ต ผู้แต่ง รศ.ปภาวดี มนตรีวัต อ.ภิรมย์ คงเลิศ
หน่วยที่ 11. การปฐมนิเทศ การทดลองปฏิบัติงาน และการบรรจุแต่งตั้ง ผู้แต่ง อ.กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย
หน่วยที่ 12. การหล่อหลอมสมาชิกใหม่ขององค์กร ผู้แต่ง รศ.ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์
หน่วยที่ 13. การธำรงรักษาทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง อ.ดร.ปัทมา สุขสันต์
หน่วยที่ 14. การสรรหา เลือกสรร และธำรงรักษาผู้มีความสามารถสูง ผู้แต่ง อ.ดร.ปัทมา สุขสันต์
หน่วยที่ 15. จริยธรรมและการจัดสรรหาทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง อ.อิศเรศ ศันสนีย์วิทยกุล

33451 การจัดหาทรัพยากรมนุษย์ เล่ม 2

400 บาท

33451 การจัดหาทรัพยากรมนุษย์ (Recruitment and Selection) พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165056106 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165056748 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165056816
หน่วยที่ 8. การทดสอบเพื่อการเลือกสรรทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง อ.เอมอร อร่ามกุล
หน่วยที่ 9. การสัมภาษณ์เพื่อการเลือกสรรทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง อ.เอมอร อร่ามกุล
หน่วยที่ 10. การสรรหาและเลือกสรรผ่านอินเทอร์เน็ต ผู้แต่ง รศ.ปภาวดี มนตรีวัต อ.ภิรมย์ คงเลิศ
หน่วยที่ 11. การปฐมนิเทศ การทดลองปฏิบัติงาน และการบรรจุแต่งตั้ง ผู้แต่ง อ.กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย
หน่วยที่ 12. การหล่อหลอมสมาชิกใหม่ขององค์กร ผู้แต่ง รศ.ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์
หน่วยที่ 13. การธำรงรักษาทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง อ.ดร.ปัทมา สุขสันต์
หน่วยที่ 14. การสรรหา เลือกสรร และธำรงรักษาผู้มีความสามารถสูง ผู้แต่ง อ.ดร.ปัทมา สุขสันต์
หน่วยที่ 15. จริยธรรมและการจัดสรรหาทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง อ.อิศเรศ ศันสนีย์วิทยกุล

33452 กฎหมายอาญาสำหรับนักปกครองท้องที่ เล่ม 1

350 บาท

33452 กฎหมายอาญาสำหรับนักปกครองท้องที่ (Criminal Administrative Law) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161609139 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161609146 
หน่วยที่ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายอาญา ผู้แต่ง ผศ.วิวิธ วงศ์ทิพย์
หน่วยที่ 2. ความรับผิดทางอาญา ผู้แต่ง รศ.วิมาน กฤตพลวิมาน
หน่วยที่ 3. เหตุยกเว้นทางความผิด เหตุยกเว้นโทษ เหตุลดโทษ และเหตุบรรเทาโทษ ผู้แต่ง อ.จาตุรนต์ บุณยธนะ
หน่วยที่ 4. การพยายามกระทำความผิด ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดและเหตุส่วนตัวและเหตุลักษณะคดี ผู้แต่ง อ.จาตุรนต์ บุณยธนะ
หน่วยที่ 5. โทษ วิธีการเพื่อความปลอดภัย การกระทำความผิด หลายบทหลายกระทง การกระทำความผิดอีกและอายุความ ผู้แต่ง อ.อิงครัต ดลเจิม
หน่วยที่ 6. ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ผู้แต่ง อ.เกิดญดา เกิดลาภผล
หน่วยที่ 7. ความผิดเกี่ยวกับการปกครองและการยุติธรรม ผู้แต่ง อ.วิภุส แสนเจริญ

33452 กฎหมายอาญาสำหรับนักปกครองท้องที่ เล่ม 2

400 บาท

33452 กฎหมายอาญาสำหรับนักปกครองท้องที่ (Criminal Administrative Law) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161609139 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161609146 
หน่วยที่ 8. กฏหมายความผิดเกี่ยวกับศาสนา ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน และความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน ผู้แต่ง อ.พงศ์จิรา เชิดชู
หน่วยที่ 9. ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง ความผิดเกี่ยวกับการค้า ผู้แต่ง อ.เอกพงศ์ คลังกรณ์
หน่วยที่ 10. ความผิดเกี่ยวกับเพศ ทำให้แท้งลูก และทอดทิ้งเด็ก คนป่วยเจ็บ หรือคนชรา ผู้แต่ง รศ.วิมาน กฤตพลวิมาน
หน่วยที่ 11. ความผิดต่อชีวิตและร่างกาย ผู้แต่ง รศ.วิกรณ์ รักษ์ปวงชน
หน่วยที่ 12. ความผิดฐานลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ และยักยอก ผู้แต่ง อ.เอกพงศ์ คลังกรณ์
หน่วยที่ 13. ความผิดฐานกรรโชก รีดเอาทรัพย์ ฉ้อโกง โกงเจ้าหนี้ รับของโจร ทำให้เสียทรัพย์ บุกรุก และความผิดเกี่ยวกับศพ ผู้แต่ง รศ.วิกรณ์ รักษ์ปวงชน
หน่วยที่ 14. ความผิดลหุโทษ ผู้แต่ง อ.อิงครัต ดลเจิม
หน่วยที่ 15. ความรู้เกี่ยวกับนิติวิทยาศาสตร์ ผู้แต่ง อ.เกิดญดา เกิดลาภผล

33454 นโยบายสาธารณะยุทธสาสตร์และการวางแผน เล่ม 1

250 บาท

33454 นโยบายสาธารณะยุทธสาสตร์และการวางแผน (Public Policy, Strategy and Planning for Provincial Administration)  เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่แรก พ.ศ.2563 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-162-416-3) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-162-425-5) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-162-465-1)

หน่วยที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์กุลธน ธนาพงศธร รองศาสตราจารย์ปภาวดี มนตรีวัต
หน่วยที่ 2 กระบวนการนโยบายสาธารณะ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.รสคนธ์ รัตนเสริมพงศ์
หน่วยที่ 3 การกำหนดนโยบายสาธารณะ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย   
หน่วยที่ 4 การนำนโยบายสาธารณะไปปฏิวัติ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ปภาวดี มนตรีวัต   
หน่วยที่ 5 การประเมินผลนโยบายสาธารณะ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม   

33454 นโยบายสาธารณะยุทธสาสตร์และการวางแผน เล่ม 2

250 บาท

33454 นโยบายสาธารณะยุทธสาสตร์และการวางแผน (Public Policy, Strategy and Planning for Provincial Administration)  เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่แรก พ.ศ.2563 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-162-416-3) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-162-425-5) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-162-465-1)

หน่วยที่ 6 แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผน ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ศรีราม  
หน่วยที่ 7 กระบวนการและเทคนิคการวางแผน ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพงศ์ มีสมนัย
หน่วยที่ 8 การวางแผนยุทธศาสตร์ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพงศ์ มีสมนัย
หน่วยที่ 9 การจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.ขนิฏฐา กาญจนรังษีนนท์
หน่วยที่ 10 การบริหารโครงการพัฒนาหมู่บ้าน ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.ขนิฏฐา กาญจนรังษีนนท์

33454 นโยบายสาธารณะยุทธสาสตร์และการวางแผน เล่ม 3

250 บาท

33454 นโยบายสาธารณะยุทธสาสตร์และการวางแผน (Public Policy, Strategy and Planning for Provincial Administration)  เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่แรก พ.ศ.2563 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-162-416-3) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-162-425-5) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-162-465-1)

หน่วยที่ 11 ยุทธศาสตร์การบริหารประเทศกับการบริหารการปกครองท้องที่ ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์
หน่วยที่ 12 การบริหารท้องที่เชิงบูรณาการ ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.ชูเกียรติ มุทธากาญจน์
หน่วยที่ 13 บทบาทของนักปกครองท้องที่ในการพัฒนาเชิงบูรณาการ ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.ชูเกียรติ มุทธากาญจน์
หน่วยที่ 14 การบริหารการปกครองท้องที่ตามหลักธรรมาภิบาล ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพงศ์ มีสมนัย
หน่วยที่ 15 ปัญหาและแนวโน้มของนโยบายสาธารณะ ยุทธศาสตร์และการวางแผนการบริหารการปกครองท้องที่ ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์