96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น เล่ม 1

400 บาท

96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Introduction to Computer) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161610692 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161610883 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161610791
หน่วยที่ 1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ผู้แต่ง อ.น.ต.นิคม มหาสาร
หน่วยที่ 2. เลขฐานและรหัสอักขระ ผู้แต่ง ผศ.นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ
หน่วยที่ 3. หน่วยประมวลผลกลาง ผู้แต่ง อ.ยุทธนา ลิลา
หน่วยที่ 4. หน่วยความจ า ผู้แต่ง ผศ.กชกร ณ นครพนม
หน่วยที่ 5. หน่วยรับข้อมูลและหน่วยแสดงผล ผู้แต่ง อ.ภูมิ เจือศิริภักดี
หน่วยที่ 6. ข้อมูล แฟ้มข้อมูล และการประมวลผลข้อมูล ผู้แต่ง รศ.ชุติมณฑน์ บุญมาก
หน่วยที่ 7. การพัฒนาระบบสารสนเทศ ผู้แต่ง อ.น.ต.นิคม มหาสาร
หน่วยที่ 8. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผู้แต่ง รศ.ชุติมณฑน์ บุญมาก

96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น เล่ม 2

350 บาท

96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Introduction to Computer) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161610692 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161610883 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161610791

หน่วยที่ 9. ฐานข้อมูลและการประยุกต์ ผู้แต่ง อ.นิสาชล ปิยะสิน
หน่วยที่ 10. ซอฟต์แวร์ระบบ ผู้แต่ง อ.อำนาจ ธรรมกิจ
หน่วยที่ 11 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ผู้แต่ง อ.อำนาจ ธรรมกิจ
หน่วยที่ 12. การสื่อสารข้อมูล ผู้แต่ง อ.ปิยพร นุรารักษ์
หน่วยที่ 13. การประยุกต์คอมพิวเตอร์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล
หน่วยที่ 14. ความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ ผู้แต่ง อ.น.ท.กรกช วิไลลักษณ์
หน่วยที่ 15. จริยธรรม วิชาชีพ และกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ผู้แต่ง อ.ยุทธนา ลิลา

96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 1

350 บาท

96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Mathematics And Statistics For Science And Technology) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2548 พิมพ์ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789749803158 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789749803165 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789746458610
หน่วยที่ 1. ตรรกศาสตร์ เซต และระบบจำนวนจริง ผู้แต่ง รศ.ดร.สาคร บุญดาว
หน่วยที่ 2. เรขาคณิตวิเคราะห์ ผุ้แต่ง รศ.อุษวดี จันทรสนธิ
หน่วยที่ 3. ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน สำดับ และอนุกรม ผู้แต่ง รศ.ดร.ปรีชา เนาว์เย็นผล
หน่วยที่ 4. ฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิสัย ผู้แต่ง รศ.อุษวดี จันทรสนธิ
หน่วยที่ 5. เมทริกซ์ และดีเทอร์มินันต์ ผู้แต่ง อ.ดร.เพ็ชรรัตน์ จันทร์แสนวิไล
หน่วยที่ 6. เวกเตอร์และการประยุกต์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ปรีชา เนาว์เย็นผล
หน่วยที่ 7. อนุพันธ์และการประยุกต์ ผู้แต่ง รศ.วัชรพงษา อนันต์ชื่น

96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 2

400 บาท

96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Mathematics And Statistics For Science And Technology) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2548 พิมพ์ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789749803158 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789749803165 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789746458610

หน่วยที่ 8. อินทิกรัลและการประยุต์ ผู้แต่ง รศ.ดร.วัชรพงษา อนันต์ชื่น
หน่วยที่ 9. การเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมู่ และความน่าจะเป็น ผู้แต่ง รศ.ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ
หน่วยที่ 10. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติและสถิติพรรณา ผู้แต่ง ผศ.ดร.สิริรัตน์ วิภาสศิลป์
หน่วยที่ 11. การแจกแจงของตัวแปรสุ่ม ผู้แต่ง ผศ.ดร.อารยา แจ่มจันทร์
หน่วยที่ 12. สถิติศาสตร์พารามิเตอร์เบื้องต้น ผู้แต่ง ผศ.ดร.สิริรัตน์ วิภาสศิลป์
หน่วยที่ 13. สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์เบื้องต้น ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุภมาศ อังศุโชติ
หน่วยที่ 14. การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย ผู้แต่ง อ.ดร.สุนิสา จุ้ยม่วงศรี รศ.สำรวย กมลายุตต์
หน่วยที่ 15. การประยุกต์สถิติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้แต่ง รศ.ดร.กมล บุษบา

96304 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เล่ม 1

250 บาท

96304 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ( Data Communications and Networking) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786161613662 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN (9786161613839) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15 ) ราคา 250 บาท  ISBN 9786161613402
หน่วยที่ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผู้แต่ง อ.น.ท.กรกช วิไลลักษณ์ ร.น.
หน่วยที่ 2. สัญญาณข้อมูลและการสื่อสารข้อมูล ผู้แต่ง ศ.ดร.โกสินทร์ จำนงไทย
หน่วยที่ 3. ตัวกลางในการสื่อสารข้อมูล ผู้แต่ง อ.ดร.พิมผกา ประเสริฐศิลป์
หน่วยที่ 4. การรวมส่งและเข้าถึงช่องสัญญาณ ผู้แต่ง อ.ภิรมย์ คงเลิศ
หน่วยที่ 5. การตรวจสอบแก้ไขความผิดพลาดและควบคุมการไหลของข้อมูล ผู้แต่ง อ.ภิรมย์ คงเลิศ

96304 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เล่ม 2

250 บาท

96304 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ( Data Communications and Networking) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786161613662 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN (9786161613839) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15 ) ราคา 250 บาท  ISBN 9786161613402

หน่วยที่ 6. แบบจำลองอุปกรณ์และรูปแบบการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผู้แต่ง อ.ดร.พิมผกา ประเสริฐศิลป์
หน่วยที่ 7. ขั้นตอนวิธีการหาเส้นทาง ผู้แต่ง ผศ.กชกร ณ นครพนม
หน่วยที่ 8. เครือข่ายใช้สาย ผู้แต่ง อ.ดร.เตชค์ฐสิณป์ เพียซ้าย
หน่วยที่ 9. เครือข่ายไร้สาย ผู้แต่ง อ.ปิยพร นุรารักษ์
หน่วยที่ 10. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโพรโทคอล ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุชาดา สิทธิ์จงสถาพร

96304 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เล่ม 3

250 บาท

96304 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ( Data Communications and Networking) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786161613662 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN (9786161613839) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15 ) ราคา 250 บาท  ISBN 9786161613402

หน่วยที่ 11. โพลโทคอลระดับชั้นประยุกต์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุชาดา สิทธิ์จงสถาพร
หน่วยที่ 12. ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผู้แต่ง อ.น.ท. กรกช วิไลลักษณ์ ร.น.
หน่วยที่ 13. การวิเคราะห์และออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน
หน่วยที่ 14. การประยุกต์ใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุชาดา สิทธิ์จงสถาพร
หน่วยที่ 15. กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการสืื่อสารข้อมูล ผู้แต่ง อ.ร.ต.อ.ญ.อัญมณี ณะวิชัย

96305 เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกิจด้านพาณิชยกรรม เล่ม 1

250 บาท

96305 เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกิจด้านพาณิชกรรม (Information Technology in Commercial Business) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786161612085 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 9786161612290 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786161612214 แบบฝึกปฏบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161612344
หน่วยที่ 1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานธุรกิจด้านพาณิชยกรรม ผู้แต่ง รศ.ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์
หน่วยที่ 2. ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้แต่ง ผศ.ดร.วฤษาย์ ร่มสายหยุด
หน่วยที่ 3. เทคโนโลยีสารสนเทศในงานการเงิน ผู้แต่ง อ.บุญยืน ตันเยี่ยน
หน่วยที่ 4. เทคโนโลยีสารสนเทศในงานบัญชี ผู้แต่ง อ.บุญยืน ตันเยี่ยน
หน่วยที่ 5. เทคโนโลยีสารสนเทศในงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.พิมผกา ประเสริฐศิลป์

96305 เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกิจด้านพาณิชยกรรม เล่ม 2

250 บาท

96305 เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกิจด้านพาณิชกรรม (Information Technology in Commercial Business) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-) ราคา 250 บาท ISBN 9786161612085 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 9786161612290 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786161612214 แบบฝึกปฏบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161612344
หน่วยที่ 6. เทคโนโลยีสารสนเทศในงานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้แต่ง อ.บุญยืน ตันเยี่ยน อ.เพ็ญศิริ ศิวิโรจน์
หน่วยที่ 7. เทคโนโลยีสารสนเทศในงานการผลิต ผู้แต่ง รศ.ดร.จุลศิริ เจริญภัณฑารักษ์
หน่วยที่ 8. เทคโนโลยีสารสนเทศในงานสินค้าคงคลัง ผู้แต่ง รศ.ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ
หน่วยที่ 9. เทคโนโลยีสารสนเทศในงานการตลาด ผู้แต่ง รศ.วรัญญา ปุณณวัฒน์
หน่วยที่ 10. พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการประยุกต์ ผู้แต่งผศ.ดร.วฤษาย์ ร่มสายหยุด

96305 เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกิจด้านพาณิชยกรรม เล่ม 3

250 บาท

96305 เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกิจด้านพาณิชกรรม (Information Technology in Commercial Business) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786161612085 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 9786161612290 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786161612214 แบบฝึกปฏบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161612344
หน่วยที่ 11. เทคโนโลยีสารสนเทศในงานโลจิสติกส์ ผู้แต่ง รศ.ณัฐพร พิมพายน
หน่วยที่ 12. เทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจบริการ ผู้แต่ง รศ.ณัฐพร พิมพายน
หน่วยที่ 13. เทคโนโลยีสารสนเทศในการวางแผนทรัพยากรองค์การ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ภัทรสินี ภัทรโกศล
หน่วยที่ 14. เทคโนโลยีสารสนเทศในเชิงกลยุทธ์ ผู้แต่ง อ.ดร.เฉลิมศักดิ์ เลิศวงศ์เสถียร
หน่วยที่ 15. เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกิจแนวใหม่ ผู้แต่งอ.ดร.มนูญ อรดีดลเชษฐ์

96404 การตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์และการควบคุมภายใน เล่ม 1

350 บาท

96404 การตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์และการควบคุมภายใน (Computer Systems Auditing and Internal Control) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2545 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-855-1) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-161-834-6) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-974-645-018-8)
หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมและตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้แต่ง รศ.ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์
หน่วยที่ 2 การบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้แต่ง อ.นิจพร พงษ์ศิริ
หน่วยที่ 3 กรอบการดำเนินงานควบคุมและตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้แต่ง รศ.ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์
หน่วยที่ 4 การควบคุมและตรวจสอบด้านการบริหารจัดการองค์กรสารสนเทศ ผู้แต่ง อ.เชาวน์ดี ทองทวี
หน่วยที่ 5 การควบคุมและตรวจสอบทางกายภาพ ผู้แต่ง รศ.ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ
หน่วยที่ 6 การควบคุมและตรวจสอบการพัฒนาระบบสารสนเทศ ผู้แต่ง รศ.ชุติมณฑน์ บุญมาก
หน่วยที่ 7 การควบคุมและตรวจสอบด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ผู้แต่ง รศ.ณัฏฐพร พิมพายน อ.เพ็ญศิริ ศิวิโรจน์

96404 การตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์และการควบคุมภายใน เล่ม 2

400 บาท

หน่วยที่ 8 การควบคุมและตรวจสอบข้อมูลนำเข้า การประมวลผล และผลลัพธ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.วรัญญา ปุณณวัฒน์
หน่วยที่ 9 การควบคุมและตรวจสอบด้านฐานข้อมูล ผู้แต่ง ผศ.ดร.สมลักษณ์ ละอองศรี
หน่วยที่ 10 การควบคุมและตรวจสอบระบบเครือข่ายและเว็บเซิร์ฟเวอร์ ผู้แต่ง อ.อำนาจ ธรรมกิจ
หน่วยที่ 11 การควบคุมและตรวจสอบโปรแกรมประยุกต์บนเว๊บ ส่วนต่อประสานผู้ใช้ และเอพีไอ ผู้แต่ง อ.อำนาจ ธรรมกิจ
หน่วยที่ 12 เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลต่อการควบคุมและตรวจสอบ ผู้แต่ง อ.สุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์
หน่วยที่ 13 การตรวจสอบสื่อสังคม ผู้แต่ง รศ.ณัฏฐพร พิมพายน
หน่วยที่ 14 เทคนิคและเครื่องมือสำหรับการตรวจสอบ ผู้แต่ง อ.วาสนา โรจนพิเชฐ
หน่วยที่ 15 การทุจริตเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้แต่ง อ.เมธา สุวรรณสาร

96405 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ เล่ม 1

350 บาท

96405 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ (Business Decision Support Systems) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161606329เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161606527
หน่วยที่ 1. การตัดสินใจกับองค์กร ผู้แต่ง รศ.วรัญญา ปุณณวัฒน์
หน่วยที่ 2. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ผู้แต่ง รศ.ณัฏฐพร พิมพายน รศ.วรัญญา ปุณณวัฒน์
หน่วยที่ 3. การจัดการข้อมูลในระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ผู้แต่ง อ.กชกร ณ นครพนม
หน่วยที่ 4. การจัดการความรู้ในระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ผู้แต่ง อ.อภิรดี วิไลรัตน์
หน่วยที่ 5. แบบจำลองและการสร้างแบบจำลอง ผู้แต่ง รศ.ดร.พิชิต สุขเจริญพงษ์ รศ.วรัญญา ปุณณวัฒน์ อ.ปิยาพร นุรารักษ์
หน่วยที่ 6. การวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ ผู้แต่ง รศ.ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์
หน่วยที่ 7. การจัดการส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ในระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ผู้แต่ง รศ.ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ

96405 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ เล่ม 2

400 บาท

96405 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ (Business Decision Support Systems) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161606329เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161606527
หน่วยที่ 8. การพัฒนาและประยุกต์ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในองค์กร ผู้แต่ง รศ.ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์
หน่วยที่ 9. การปฏิบัติงานและการตัดสินใจกลุ่ม ผู้แต่ง รศ.ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์
หน่วยที่ 10. ปัญญาประดิษฐ์และระบบเชี่ยวชาญ ผู้แต่ง ผศ.สำรวย กมลายุตต์ อ.ภรณี ศรีสุทธิ์
หน่วยที่ 11. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารเชิงกลยุทธ์ ผู้แต่ง อ.จิระวรรณ เจียสกุล
หน่วยที่ 12. การประยุกต์ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางการผลิต ผู้แต่ง อ.กรรณิการ์ ยิ้มนาค
หน่วยที่ 13. การประยุกต์ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางการเงิน ผู้แต่ง อ.บุญยืน ตันเยี่ยน
หน่วยที่ 14. การประยุกต์ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางการตลาด ผู้แต่ง อ.อภิรดี วิไลรัตน์
หน่วยที่ 15. กรณีตัวอย่างการประยุกต์ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ผู้แต่ง รศ.วรัญญา ปุณณวัฒน์

96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ เล่ม 1

400 บาท

96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ (Information Systems Development) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161608019 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161607869 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161608088
หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ ผู้แต่ง รศ.ชุติมณฑน์ บุญมาก
หน่วยที่ 2 กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ ผู้แต่ง รศ.ศิริภัทรา เหมือนมาลัย 
หน่วยที่ 3 การบริหารโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ผู้แต่ง อ.ดร.มมนู อรดีดลเชษฐ์
หน่วยที่ 4 การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ ผู้แต่ง ผศ.นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ
หน่วยที่ 5 การออกแบบระบบสารสนเทศ ผู้แต่ง อ.เพ็ญศิริ ศิวิโรจน์
หน่วยที่ 6 แผนภาพยูสเคทและแผนภาพกิจกรรม ผู้แต่ง ผศ.นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ
หน่วยที่ 7 แผนภาพคลาส ผู้แต่ง รศ.ณัฏฐพร พิมพายน
หน่วยที่ 8 แบบจำลองเชิงพฤติกรรม ผู้แต่ง รศ.ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ

96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ เล่ม 2

350 บาท

96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ (Information Systems Development) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161608019 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161607869 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161608088
หน่วยที่ 9 การออกแบบคลาสและเมธอด ผู้แต่ง อ.อำนาจ ธรรมกิจ
หน่วยที่ 10 การออกแบบฐานข้อมูล ผู้แต่ง อ.อำนาจ ธรรมกิจ
หน่วยที่ 11 การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ ผู้แต่ง อ.นาวาโทธวัชชัย เพิ่มลาภ
หน่วยที่ 12 การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ ผู้แต่ง อ.นาวาตรีนิคม มหาสาร
หน่วยที่ 13 การออกแบบและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผู้แต่ง รศ.ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์ อ.เพ็ญศิริ
ศิวิโรจน์
หน่วยที่ 14 การทดสอบและเอกสารประกอบโปรแกรม ผู้แต่ง ผศ.สุโกศล วโนทยาพิทักษ์
หน่วยที่ 15 การติดตั้งระบบและการจัดการการเปลี่ยน ผู้แต่ง รศ.ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์

96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล เล่ม 1

400 บาท

96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล (Database Systems Management) ปรับปรุงครั้ที่ 1 พ.ศ. 2559 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161610852 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161610869 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161610968
หน่วยที่ 1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับฐานข้อมูล ผู้แต่ง อ.ธารารัตน์ พวงสุวรรณ
หน่วยที่ 2. โครงสร้างฐานข้อมูลและฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์ ผู้แต่ง อ.ยุทธนา ลิลา
หน่วยที่ 3. การออกแบบฐานข้อมูลระดับแนวคิดโดยใช้แผนภาพ อี-อาร์ ผู้แต่ง รศ.สุนี โชติดิลก
หน่วยที่ 4. การออกแบบฐานข้อมูลระดับตรรกะ ผู้แต่ง รศ.สุนี โชติดิลก
หน่วยที่ 5. การออกแบบโดยวิธีนอร์มัลไลเซซัน ผู้แต่ง ผศ.กชกร ณ นครพนม
หน่วยที่ 6. ภาษาเอสคิวแอล ผู้แต่ง ผศ.กชกร ณ นครพนม
หน่วยที่ 7. การออกแบบฐานข้อมูลระดับกายภาพ ผู้แต่ง อ.อรวรรณ จิตตะกาญจน์
หน่วยที่ 8. กรณีศึกษาการออกแบบฐานข้อมูล ผู้แต่ง รศ.ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์

96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล เล่ม 2

350 บาท

96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล (Database Systems Management) ปรับปรุงครั้ที่ 1 พ.ศ. 2559 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161610852 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161610869 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161610968
หน่วยที่ 9. การใช้งานซอฟต์แวร์ประยุกต์ฐานข้อมูล ผู้แต่ง อ.น.อ.ดร.สิทธิศักดิ์ สายเงิน
หน่วยที่ 10. กฎควบคุมความถูกต้องของข้อมูลและพจนานุกรมข้อมูล ผู้แต่ง รศ.ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์ ผศ.กชกร ณ นครพนม
หน่วยที่ 11. วิวและอินเด็กซ์ ผู้แต่ง อ.ดร.ฐิติมา ศรีวัฒนกุล
หน่วยที่ 12. การจัดการรายการ การฟื้นฟูสภาพ และการควบคุมภาวะพร้อมกัน ผู้แต่ง อ.นิสาชล ปิยะสิน
หน่วยที่ 13. การบริหารระบบจัดการฐานข้อมูล ผู้แต่ง อ.อำนาจ ธรรมกิจ
หน่วยที่ 14. การประยุกต์ใช้งานฐานข้อมูล ผู้แต่ง อ.ดร.ฐิติมา ศรีวัฒนกุล อ.ดร.นุวีย์ วิวัฒนวัฒนา
หน่วยที่ 15. การรักษาความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล ผู้แต่ง อ.น.อ.ดร.สิทธิศักดิ์ สายเงิน

96410 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ เล่ม 1

350 บาท

96410 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ (Information Technology for Financial Accounting and Managerial Accounting) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161600754เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161600808 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161600914 
หน่วยที่ 1. เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศทางการบัญชี ผู้แต่ง อ.บุญยืน ตันเยี่ยน
หน่วยที่ 2. ระบบสารสนเทศทางการบัญชีของวงจรรายได้ ผู้แต่ง อ.ดร.เยาวลักษณ์ ชาติบัญชาชัย
หน่วยที่ 3. ระบบสารสนเทศทางการบัญชีของวงจรรายจ่าย ผู้แต่ง รศ.ดร.วัชราภรณ์ อิสิชัยกุล
หน่วยที่ 4. ระบบสารสนเทศทางการบัญชีของวงจรการผลิตและสินค้าคงเหลือ ผู้แต่ง รศ.นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ รศ.สุชาดา สถาวรวงศ์
หน่วยที่ 5. ระบบสารสนเทศทางการบัญชีด้านเงินเดือนและค่าจ้าง และสินทรัพย์ถาวร ผู้แต่ง รศ.ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์
หน่วยที่ 6. ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไปและการรายงานทางการเงิน แต่ง รศ.น.ต.ญ.สุพัตรา บุญมาก
หน่วยที่ 7. การควบคุมและตรวจสอบระบบสารสนเทศทางการบัญชี ผู้แต่ง รศ.ทัศนีย์วรรณ ศรีประดิษฐ์ อ.วาสนา โรจนพิเชฐ

96410 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ เล่ม 2

400 บาท

96410 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ (Information Technology for Financial Accounting and Managerial Accounting) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161600754เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161600808 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161600914 
หน่วยที่ 8. ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีเพื่อการจัดการ ผู้แต่ง รศ.สุชาดา สถาวรวงศ์
หน่วยที่ 9. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและระบบผู้เชี่ยวชาญ ผู้แต่ง ผศ.ดร.สมลักษณ์ ละอองศรี
หน่วยที่ 10. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์งบการเงิน ผู้แต่ง อ.พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย
หน่วยที่ 11. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ต้นทุนและจุดคุ้มทุน ผู้แต่ง รศ.ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์
หน่วยที่ 12. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารต้นทุนฐานกิจกรรม ผู้แต่ง รศ.ดร.มนวิกา ผดุงสิทธิ์ อ.พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย
หน่วยที่ 13. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการงบประมาณ ผู้แต่ง รศ.นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ
หน่วยที่ 14. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์โครงการลงทุน ผู้แต่ง อ.พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย
หน่วยที่ 15. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้แต่ง รศ.ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์

96411 ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้ เล่ม 1

350 บาท

96411 ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้ (Information System and Knowledge Management) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 9786165057790) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 9786165057806) แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท (ISBN 9786165057158) 
หน่วยที่ 1. ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศและความรู้ ผู้แต่ง อ.ประหยัด วชิรธนากร 
หน่วยที่ 2. ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้แต่ง อ.ชัยยง ว่องวุฒิกำจร 
หน่วยที่ 3. ระบบสารสนเทศ ผู้แต่ง รศ.ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ 
หน่วยที่ 4. การกำหนดนโยบายและการวางแผนระบบสารสนเทศ ผู้แต่ง อ.รัชนีกร วัชระวิทยากุล 
หน่วยที่ 5. แผนกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้แต่ง รศ.ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์อ.กชภัส นิมมานนท์ 
หน่วยที่ 6. การบริหารและการควบคุมระบบสารสนเทศ ผู้แต่ง อ.จิระวรรณ เจียสกุล 
หน่วยที่ 7. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการความรู้ ผู้แต่ง อ.พิภัช ดวงคำสวัสดิ์

96411 ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้ เล่ม 2

400 บาท

96411 ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้ (Information System and Knowledge Management) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 9786165057790) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 9786165057806) แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท (ISBN 9786165057158) 
หน่วยที่ 8. การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ ผู้แต่ง รศ.ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ
หน่วยที่ 9. เทคโนโลยีในการจัดการความรู้ ผู้แต่ง รศ.ณัฏฐพร พิมพายน
หน่วยที่ 10. การจัดการความรู้ด้านการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ยืน ภู่วรวรรณ รศ.ดร.สมชาย นำประเสริฐชัย
หน่วยที่ 11. การจัดการความรู้ด้านบัญชีและการเงิน ผู้แต่ง อ.บุญยืน ตันเยี่ยน
หน่วยที่ 12. การจัดการความรู้ด้านธุรกิจบริการ ผู้แต่ง อ.จิระวรรณ เจียสกุล อ.อภิรดี วิไลรัตน์
หน่วยที่ 13. การจัดการความรู้ขององค์กรภาครัฐ ผู้แต่ง อ.ดร.สุภาวดี อิงศรีสว่าง
หน่วยที่ 14. การจัดการความรู้เพื่อการวิจัยและพัฒนา ผู้แต่ง อ.ดร.สุภาวดี อิงศรีสว่าง 
หน่วยที่ 15. องค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้แต่ง ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช อ.ปิยพร นุรารักษ์ อ.พิภัช ดวงคำสวัสดิ์

96412 การบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เล่ม 1

350 บาท

96412 การบริหารโครงการด้านสารสนเทศ (Information Technology Project Management) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165052276 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165052948 
แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165052870
หน่วยที่ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ผู้แต่ง อ.ภรณี ศรีสุทธิ์
หน่วยที่ 2. การจัดการเพื่อบูรณาการโครงการ ผู้แต่ง อ.วิสุทธิ์ สุวรรณสุขโรจน์
หน่วยที่ 3. การบริหารขอบเขตของโครงการ ผู้แต่ง รศ.ณัฎฐพร เห็นเจริญเลิศ
หน่วยที่ 4. การบริหารเวลาโครงการ ผู้แต่ง รศ.สำรวย กมลายุตต์
หน่วยที่ 5. การบริหารต้นทุนโครงการ ผู้แต่ง รศ.ณัฎฐพร เห็นเจริญเลิศ
หน่วยที่ 6. การบริหารคุณภาพของโครงการ ผู้แต่ง อ.ธีรนิจ ยุวะหงษ์ 
หน่วยที่ 7. การบริหารความเสี่ยงของโครงการ ผู้แต่ง อ.ดร.เฉลิมศักดิ์ เลิศวงศ์เสถียร

96412 การบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เล่ม 2

400 บาท

96412 การบริหารโครงการด้านสารสนเทศ (Information Technology Project Management) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165052276 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165052948 
แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165052870
หน่วยที่ 8. การบริหารการติดต่อสื่อสารของโครงการ ผู้แต่ง อ.ธีรนิจ ยุวะหงส์
หน่วยที่ 9. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของโครงการ ผู้แต่ง อ.กชภัส นิมมานนท์
หน่วยที่ 10. การบริหารการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการ ผู้แต่ง รศ.วรัญญา ปุณณวัฒน์
หน่วยที่ 11. การติดตามเฝ้าระวังโครงการ ผู้แต่ง ผศ.สุพจน์ โกสิยะจินดา
หน่วยที่ 12. การบริหารพอร์ตโฟลิโอของโครงการ ผู้แต่ง อ.ภรณี ศรีสุทธิ์
หน่วยที่ 13. การจัดจ้างหน่วยงานภายนอกของโครงการ ผู้แต่ง อ.ดร.พิสิษฐ์ จันทร์วราสุทธิ์
หน่วยที่ 14. เทคนิคและเครื่องมือการบริหารโครงการ ผู้แต่ง อ.กชภัส นิมมานนท์
หน่วยที่ 15. การบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยการใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จ ผู้แต่ง อ.นอ.(ญ)วิไล กลิ่นสุวรรณ

96413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ เล่ม 1

400 บาท

96413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ (Web Design and Development) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786165059886 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786165059893 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165059077 
หน่วยที่ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต ผู้แต่ง รศ.ทัศนีย์วรรณ ศรีประดิษฐ์
หน่วยที่ 2. รูปแบบและโครงสร้างของเว็บไซต์ ผู้แต่ง อ.ฐิติรัศญาณ์ แก่นเพชร 
หน่วยที่ 3. การออกแบบเว็บไซค์ ผู้แต่ง อ.ฐิติรัศญาณ์ แก่นเพชร
หน่วยที่ 4. ทฤษฎีสีและการออกแบบตัวอักษรบนเว็บไซต์ ผู้แต่ง อ.ดวงพร ทรัพยลักษณ์
หน่วยที่ 5. การออกแบบและการสร้างกราฟิกบนเว็บ ผู้แต่ง รศ.ทัศนีย์วรรณ ศรีประดิษฐ์
หน่วยที่ 6. เครื่องมือสำหรับสร้างและจัดการเนื้อหาเว็บ ผู้แต่ง อ.กชกร ณ นครพนม
หน่วยที่ 7. ภาษาโปรแกรมสำหรับสร้างเว็บ ผู้แต่ง อ.กชกร ณ นครพนม
หน่วยที่ 8. ภาษาเอชทีเอ็มแอล ผู้แต่ง อ.อำนาจ ธรรมกิจ

96413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ เล่ม 2

350 บาท

96413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ (Web Design and Development) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786165059886 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786165059893 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165059077 
หน่วยที่ 9. ภาษากำหนดรูปแบบการแสดงผลบนเว็บเพจ ผู้แต่ง อ.ภิรมย์ คงเลิศ
หน่วยที่ 10. ระบบฐานข้อมูลบนเว็บ ผู้แต่ง รศ.ชุติมณฑน์ บุญมาก
หน่วยที่ 11. การใช้เว็บร่วมกับฐานข้อมูล ผู้แต่ง รศ.ศิริภัทรา เหมือนมาลัย
หน่วยที่ 12. ฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล ผู้แต่ง อ.เพ็ญศิริ ศิวิโรจน์
หน่วยที่ 13. ภาษาพีเอชพี ผู้แต่ง อำนาจ ธรรมกิจ
หน่วยที่ 14. กรณีตัวอย่างระบบการจองห้องพักของโรงแรม ผู้แต่ง อ.เพ็ญศิริ ศิวิโรจน์
หน่วยที่ 15. การบริการบนเว็บ ผู้แต่ง อ.ดร.ขจิตพรรณ มกระธัช

96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เล่ม 1

400 บาท

96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming) พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786165052887 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786165052757 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165052924
หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผู้แต่ง รศ.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง
หน่วยที่ 2 ตรรกะในการแก้ปัญหาและโครงสร้างโปรแกรม ผู้แต่ง ผศ.ดร.เพิ่มพูน อู่ทองทรัพย์
หน่วยที่ 3 การพัฒนาโปรแกรมเชิงออบเจ็กต์ ผู้แต่ง รศ.วรัญญา ปุณณวัฒน์
หน่วยที่ 4 การวิเคราะห์และออกแบบระบบโดยใช้ยูเอ็มแอล ผู้แต่ง อ.ดร.เบญจพร ลิ้มธรรมาภรณ์
หน่วยที่ 5 ภาษาจาวา ผู้แต่ง รศ.ณัฏฐพร พิมพายน 
หน่วยที่ 6 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูล ผู้แต่ง อ.โสภา อภิรมย์วรการ อ.เพ็ญศิริ ศิวิโรจน์
หน่วยที่ 7 คำสั่งการเลือกในภาษาจาวา ผู้แต่ง รศ.ณัฏฐพร พิมพายน
หน่วยที่ 8 คำสั่งการทำซ้ำในภาษาจาวา ผู้แต่ง รศ.ทัศนีย์วรรณ ศรีประดิษฐ์

96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เล่ม 2

350 บาท

96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming) พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786165052887 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786165052757 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165052924
หน่วยที่ 9 อาร์เรย์ ผู้แต่ง รศ.ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ
หน่วยที่ 10 โครงสร้างข้อมูล ผู้แต่ง อ.เพ็ญศิริ ศิวิโรจน์
หน่วยที่ 11 การเรียงลำดับและการค้นหาข้อมูล ผู้แต่ง อ.เพ็ญศิริ ศิวิโรจน์
หน่วยที่ 12 การโปรแกรมเชิงออบเจ็กต์ของภาษาจาวาขั้นพื้นฐาน ผู้แต่ง รศ.ชุติมณฑน์ บุญมาก
หน่วยที่ 13 การโปรแกรมเชิงออบเจ็กต์ของภาษาจาวาขั้นประยุกต์ ผู้แต่ง รศ.ชุติมณฑน์ บุญมาก
หน่วยที่ 14 โปรแกรมเธรดและภาษาจาวาบนเว็บเพจ ผู้แต่ง ผศ.ดร.เพิ่มพูน อู่ทองทรัพย์ อ.ดร.เบญจพร ลิ้มธรรมาภรณ์ 
หน่วยที่ 15 ข้อผิดพลาดระหว่างโปรแกรมทำงานและการรับส่งข้อมู ผู้แต่ง รศ.ทัศนีย์วรรณ ศรีประดิษฐ์

96415 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ เล่ม 1

250 บาท

96415 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence Systems) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786161620332 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 9786161620530 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786161620851 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161621018
หน่วยที่ 1. ความรู้พื้นฐานของธุรกิจอัจฉริยะ ผู้แต่ง รศ.ดร.วรัญญา ปุณณวัฒน์ รศ.ดร.วีระ บุญจริง ผศ.ดร.วราภรณ์ วิยานนท์ ผศ.ดร.สิงหะ ฉวีสุข
หน่วยที่ 2. หลักการพื้นฐานและสถาปัตยกรรมคลังข้อมูล ผู้แต่ง รศ.ดร.สุวรรณี อัศวกุลชัย
หน่วยที่ 3  การพัฒนาระบบคลังข้อมูล ผู้แต่ง รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย
หน่วยที่ 4. การจำลองข้อมูลสำหรับคลังข้อมูล ผู้แต่ง ผศ.ดร.สมลักษณ์ ละอองศรี
หน่วยที่ 5. หลักการพื้นฐานและการประยุกต์เหมืองข้อมูล ผู้แต่ง รศ.ดร.วิภา เจริญภัณฑารักษ์

96415 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ เล่ม 2

250 บาท

96415 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence Systems) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786161620332 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 9786161620530 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786161620851 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161621018
หน่วยที่ 6. เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบธุรกิจอัจฉริยะ ผู้แต่ง อ.บุญยืน ตันเยี่ยน
หน่วยที่ 7. เทคโนโลยีบล็อกเชนกับธุรกิจอัจฉริยะ ผู้แต่ง รศ.ณัฏฐพร พิมพายน
หน่วยที่ 8. เครื่องมือและซอฟต์แวร์ที่ใช้ในธุรกิจอัจฉริยะ ผู้แต่ง อ.กุลเทพ สุรีย์ศรีวิวัฒน์
หน่วยที่ 9. ธุรกิจอัจฉริยะกับซัพพลายเชน ผู้แต่ง อ.กุลเทพ สุรีย์ศรีวิวัฒน์
หน่วยที่ 10. ธุรกิจอัจฉริยะกับงานการตลาดและลูกค้า ผู้แต่ง อ.กุลเทพ สุรีย์ศรีวิวัฒน์

96415 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ เล่ม 3

250 บาท

96415 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence Systems) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786161620332 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 9786161620530 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786161620851 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161621018
หน่วยที่ 11. ระบบธุรกิจอัจฉริยะและการจัดการการเงินและการบัญชี ผู้แต่ง อ.บุญยืน ตันเยี่ยน
หน่วยที่ 12. ระบบธุรกิจอัจฉริยะกับการศึกษาและการแพทย์ ผู้แต่ง รศ.ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์
หน่วยที่ 13. ระบบธุรกิจอัจฉริยะกับการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ
หน่วยที่ 14. ระบบธุรกิจกับสื่อสังคม ผู้แต่ง ผศ.ดร.วฤษาย์ ร่มสายหยุด
หน่วยที่ 15. ระบบธุรกิจอัจฉริยะกับการประยุกต์ด้วยไอโอที ผู้แต่ง อ.อำนาจ ธรรมกิจ

97101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์ เล่ม 1

350 บาท

97101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์ ( General Studies in Printing ) ปรับปรุงครั้งที่ 2/2561 พิมพ์ครั้งที่ 2/2562 เล่มที่ 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา350บาท ISBN 9786161614980 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161617226 แบบฝึกปกิบัติราคา 30 บาท ISBN 
หน่วยที่ 1. การพิมพ์และพัฒนาการของการพิมพ์ ผู้แต่ง รศ.ศุภณี เรียบเริศหิรัญ
หน่วยที่ 2. กระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์ ผู้แต่ง อ. ธีระ ปิยคุณากร
หน่วยที่ 3. วัสดุใช้พิมพ์ ผู้แต่ง ผศ. ชนัสสา นันทิวัชรินทร์
หน่วยที่ 4. หมึกพิมพ์ ผู้แต่ง รศ. ธีระ ตั้งวิชาญ
หน่วยที่ 5. งานก่อนพิมพ์ ผู้แต่ง อ. ธีระ ปิยคุณากร
หน่วยที่ 6. การพิมพ์พื้นนูน ผู้แต่ง ผศ. ชนัสสา นันทิวัชรินทร์
หน่วยที่ 7. การพิมพ์พื้นราบ ผู้แต่ง อ. สอิ้ง บุญธรรม

97101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์ เล่ม 2

400 บาท

97101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์ ( General Studies in Printing ) ปรับปรุงครั้งที่ 2/2561 พิมพ์ครั้งที่ 2/2562 เล่มที่ 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา350บาท ISBN 9786161614980 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161617226 แบบฝึกปกิบัติราคา 30 บาท ISBN
หน่วยที่ 8. การพิมพ์พื้นลึก ผู้แต่ง รศ. สุภาวดี ธีรธรรมากร
หน่วยที่ 9. การพิมพ์พื้นฉลุลายผ้า ผู้แต่ง รศ. สุภาวดี ธีรธรรมากร
หน่วยที่ 10. การพิมพ์ไร้แรงกด ผู้แต่ง รศ. ธีระ ตั้งวิชาชาญ
หน่วยที่ 11 . งานหลังพิมพ์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์
หน่วยที่ 12. การจัดการธุรกิจทางการพิมพ์ ผู้แต่ง รศ. ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ
หน่วยที่ 13 . เทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมการพิมพ์ ผู้แต่ง รศ. วรัญญา ปุณณวัฒน์
หน่วยที่ 14. เทคโนโลยีการพิมพ์สิ่งพิมพ์ลักษณะพิเศษ ผู้แต่ง ผศ.ดร.บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์
หน่วยที่ 15. การพฒนาอุตสากหรรมการพิมพ์ อ. วิรุฬห์ ส่งเสริมสวัสดิ์

97103 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ เล่ม 1

350 บาท

97103 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ (General Studies in Packaging) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161601867 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-12) ราคา 250 บาท ISBN 9786161602154 เล่ม 3 (หน่วยที่13-15) ราคา 150 บาท ISBN9786161602178 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN9786161602246
หน่วยที่ 1. หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ ผู้แต่ง ผศ.สมพร คงเจริญเกียรติ รศ.ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ
หน่วยที่ 2. ประเภทของบรรจุภัณฑ์ ผู้แต่ง รศ.ศุภณี เรียบเลิศ
หน่วยที่ 3. บรรจุภัณฑ์กระดาษ ผู้แต่ง อ.ดร.นุชจรินทร์ เหลืองสะอาด รศ.ผกามาศ ผจญแก้ว
หน่วยที่ 4. บรรจุภัณฑ์พลาสติก ผู้แต่ง อ.กรรณิการ์ ยิ้มนาค อ.ดร.แววบุญญ แย้มแสงสังข์
หน่วยที่ 5. บรรจุภัณฑ์โลหะ ผู้แต่ง อ.ปุ่น คงเจริญเกียรติ
หน่วยที่ 6. บรรจุภัณฑ์แก้ว ผู้แต่ง อ.สุวัฒน์ ตั่งโพธิสุวรรณ รศ.สุณี ภู่สีม่วง
หน่วยที่ 7. เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ ผู้แต่ง อ.ปุ่น คงเจริญเกียรติ

97103 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ เล่ม 2

250 บาท

97103 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ (General Studies in Packaging) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161601867 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-12) ราคา 250 บาท ISBN 9786161602154 เล่ม 3 (หน่วยที่13-15) ราคา 150 บาท ISBN9786161602178 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN9786161602246
หน่วยที่ 8. การพิมพ์และการตกแต่งบรรจุภัณฑ์ ผู้แต่ง ผศ.ชนัสสา นันทิวัชรินทร์ 
หน่วยที่ 9. การทดสอบบรรจุภัณฑ์ ผู้แต่ง อ.ดร.สุพจน์ ประทีปถิ่นทอง
หน่วยที่ 10. การพัฒนาและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ผู้แต่ง อ.มยุรี ภาคลำเจียก
หน่วยที่ 11. บรรจุภัณฑ์อาหาร ผู้แต่ง ผศ.ดร.กฤติกา ตันประเสริฐ 
หน่วยที่ 12. บรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภค ผู้แต่ง อ.มยุรี ภาคลำเจียก

97103 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ เล่ม 3

150 บาท

97103 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ (General Studies in Packaging) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161601867 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-12) ราคา 250 บาท ISBN 9786161602154 เล่ม 3 (หน่วยที่13-15) ราคา 150 บาท ISBN9786161602178 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN9786161602246
หน่วยที่ 13. บรรจุภัณฑ์ขนส่ง ผู้แต่ง อ.ดร.สุพจน์ ประทีปถิ่นทอง
หน่วยที่ 14. กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ ผู้แต่ง รศ.สุภาวดี ธีรธรรมากร
หน่วยที่ 15. บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน ผู้แต่ง รศ.สุภาวดี ธีรธรรมากร

97211 กลศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เล่ม 1

350 บาท

97211 กลศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Mechanics for Industrial Technology) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165050876 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165050883 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165050999
หน่วยที่ 1. ความรู้เบื้องต้นทางกลศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์
หน่วยที่ 2. ระบบแรง ผู้แต่ง อ.ดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด
หน่วยที่ 3. โมเมนต์และแรงคู่ควบ ผู้แต่ง อ.ดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด
หน่วยที่ 4. จุดศูนย์กลางของรูปทรงและศูนย์กลางมวล ผู้แต่ง อ.ดร.สุพิชญ แขมมณี
หน่วยที่ 5. สมดุลของวัตถุเกร็ง ผู้แต่ง อ.ดร.บุญฑิกา เกษมสันติธรรม
หน่วยที่ 6. ความเสียดทาน ผู้แต่ง อ.สุรชาติ แซ่เฮง
หน่วยที่ 7. งานสมมติ ผู้แต่ง อ.สุชาติ แซ่เฮง

97211 กลศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เล่ม 2

400 บาท

97211 กลศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Mechanics for Industrial Technology) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165050876 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165050883 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 97861650509
หน่วยที่ 8. การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง ผู้แต่ง อ.ชญานิน อารมณ์รัตน์ อ.สุชาติ แซ่เฮง
หน่วยที่ 9. การเคลื่อนที่วิถีโค้ง ผู้แต่ง รศ.ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ หน่วยที่ 10. กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ผู้แต่ง ผศ.นิรมล ปีตะนีละผลิน
หน่วยที่ 11. งาน กำลัง พลังงาน ผู้แต่ง รศ.ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์
หน่วยที่ 12. การดลและโมเมนตัม ผู้แต่ง อ.สมนึก บุญพาไสว
หน่วยที่ 13. จลนศาสตร์ของวัตถุเกร็ง ผู้แต่ง อ.ดร.พฤกษ์ อักกะรังสี
หน่วยที่ 14. เฟืองและขบวนเฟือง ผู้แต่ง อ.ดร.ชนะ รักษ์ศิริ
หน่วยที่ 15. กลศาสตร์ของไหล ผู้แต่ง ผศ.นิรมล ปีตะนีละผลิน99

97212 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ในอุตสาหกรรม เล่ม 1

350 บาท

97212 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ในอุตสาหกรรม (Applied Industrial Economics) พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2557 เล่มที่ 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา350บาท ISBN 9789743760440 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786115050154 แบบฝึกปกิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786115050116
หน่วยที่ 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการจัดการอุตสาหกรรม ผู้แต่ง รศ.ดร.มนูญ โต๊ะยามา
หน่วยที่ 2. องค์กรธุรกิจและทฤษฎีหน่วยผลิต ผู้แต่ง รศ.สุภาสินี ตันติศรีสุข
หน่วยที่ 3. อุปสงค์ อุปทาน พฤติกรรมผู้บริโภคและการพยากรณ์อุปสงค์ ผู้แต่ง ผศ.ปรัชญ์ ปราบปรปักษ์
หน่วยที่ 4. การผลิตและวิเคราะห์การผลิต ผู้แต่ง ผศ.ปรัชญ์ ปราบปรปักษ์ รศ.อรรฆย์คณา แย้มนวล
หน่วยที่ 5. กาดรวิเคราะห์ ต้นทุนการผลิต รายรับและกำไรในธุรกิจอุตสาหกรรม ผู้แต่ง รศ.จรินทร์ เทศวานิช
หน่วยที่ 6. ตลาดสินค้าและบริการกับตลาดปัจจัยการผลิต ผู้แต่ง รศ.ดร.อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์ รศ.ศิริพร สัจจานันท์
หน่วยที่ 7. กลยุทธ์และเทคนิคการกำหนดราคาสินค้า ผู้แต่ง อ.ดร.สมชาย หาญกล้า

97212 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ในอุตสาหกรรม เล่ม 2

400 บาท

97212 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ในอุตสาหกรรม (Applied Industrial Economics) พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2557 เล่มที่ 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา350บาท ISBN 9789743760440 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786115050154 แบบฝึกปกิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786115050116
หน่วยที่ 8. หลักการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจลงทุน ผู้แต่ง รศ.สุภาสินี ตันติศรีสุข
หน่วยที่ 9. การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ผู้แต่ง รศ.จรินทร์ เทศวานิช
หน่วยที่ 10. การวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจเพื่อการตัดสินใจทางอุตสาหกรรม ผู้แต่ง อ.ดร.กุลลินี มุทธากลิน
หน่วยที่ 11. บทบาทรัฐที่เกี่ยวกับการตัดสินใจทางธุรกิจและอุตสาหกรรม ผู้แต่ง รศ.อรรฆย์คณา แย้มนวล
หน่วยที่ 12. แหล่งที่ตั้งอุตสาหกรรมและเครือข่ายวิสาหกิจอุตสาหกรรม ผู้แต่ง อ.ดร.สมชาย หาญหิรัญ
หน่วยที่ 13. อุตสาหกรรมกับเทคโนโลยีทางด้านการผลิต ผู้แต่ง รศ.ดร.มนูญ โต๊ะยามา
หน่วยที่ 14. ปัญหาและแนวทางการพัฒมนาอุตสหกรรมในประเทศไทย ผู้แต่ง อ.อภิวัฒน์ อสมาภรณ์
หน่วยที่ 15. กรณีศึกษาการวิเคราะห์ประเมินขีดความสามารถอุตสาหกรรมไทย ผู้แต่ง อ.อภิวัฒน์ อสมาภรณ์

97213 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและเทคนิคการผลิต เล่ม 1

400 บาท

97213 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและเทคนิคการผลิต (Introduction to Manufacturing Processes and Techniques) พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2556 เล่มที่ 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786165051002 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786165050685 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165051156 
หน่วยที่ 1. ระบบการผลิตอุตสาหกรรม ผู้แต่ง รศ.ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์ 
หน่วยที่ 2. แบบวิศกรรมสำหรับอุตสาหกรรมการผลิต ผู้แต่ง อ.ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร 
หน่วยที่ 3. สมบัติและการใช้งานของวัสดุในอุตสาหกรรม ผู้แต่ง อ.ธนวรรธก์ มีศักดิ์ อ.ดร.จันทิมา โกมาสถิตย์ อ.ดร.อรทัยจง ประทีป
หน่วยที่ 4. การผลิตวัสดุในอุตสาหกรรม ผู้แต่ง อ.ธนวรรธก์ มีศักดิ์ อ.ดร.จันทิมา โกมาสถิตย์ อ.ดร.อรทัยจง ประทีป 
หน่วยที่ 5. การหล่อโลหะ ผู้แต่ง อ.ทนงศักดิ์ ทวีศักดิ์ 
หน่วยที่ 6. การขี้รูปโลหะแผ่น ผู้แต่ง อ.อรอุมา กอสนาน 
หน่วยที่ 7. การทุบขึ้นรูปโลหะ ผู้แต่ง อ.อรอุมา กอสนาน 
หน่วยที่ 8. การขึ้นรูปพสาติก ผู้แต่ง อ.ดร.นุชจรินทร์ เหลืองสะอาด

97213 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและเทคนิคการผลิต เล่ม 2

350 บาท

97213 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและเทคนิคการผลิต (Introduction to Manufacturing Processes and Techniques) พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2556 เล่มที่ 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786165051002 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786165050685 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165051156 
หน่วยที่ 9. การขึ้นรูปเซรามิกและวัสดุประกอบ ผู้แต่ง อ.ดร.อรทัย จงประทีป
หน่วยที่ 10. การตัดเฉือนวัสดุแบบคายเศษ ผู้แต่ง อ.ดร.อิศรา เชาวระกำ
หน่วยที่ 11. การตัดเฉือนแบบพิเศษ ผู้แต่ง อ.ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร
หน่วยที่ 12. การยึดและการประกอบ ผู้แต่ง อ.ดร.อิศรา เชาวระกำ
หน่วยที่ 13. การเชื่อม ผู้แต่ง อ.ดร.อิศรา เชาวระกำ
หน่วยที่ 14. การทำผิวสำเร็จ ผู้แต่ง อ.เริงทิวา ทิพยศักดิ์
หน่วยที่ 15. การควบคุมคุณภาพการผลิต ผู้แต่ง รศ.สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ

97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์ เล่ม 1

400 บาท

97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์ (Printing Process Technology) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161605285 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161606381 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161605506
หน่วยที่ 1. เทคโนโลยีการพิมพ์เลตเตอร์เพรสส์ ผู้แต่ง รศ.สุณีย์ ภู่สีม่วง
หน่วยที่ 2. เทคโนโลยีการพิมพ์เฟล็กโซกราฟี ผู้แต่ง อ.กรรณิการ์ ยิ้มนาค
หน่วยที่ 3. เทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซตลิโทกราฟี ผู้แต่ง รศ.ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ
หน่วยที่ 4. เทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซตไม่ใช้น้ำ ผู้แต่ง รศ.ผกามาศ ผจญแกล้ว
หน่วยที่ 5. เทคโนโลยีการพิมพ์อินทาลโย ผู้แต่ง อ.สมชาย ศฤงคารินกุล
หน่วยที่ 6. เทคโนโลยีการพิมพ์กราวัวร์ ผู้แต่ง รศ.สุภาวดี ธีรธรรมากร
หน่วยที่ 7. เทคโนโลยีการพิมพ์เพด ผู้แต่ง รศ.สุณีย์ ภู่สีม่วง
หน่วยที่ 8. เทคโนโลยีการพิมพ์สกรีน ผู้แต่ง อ.จีรานุช บุดดีจีน

97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์ เล่ม 2

350 บาท

97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์ (Printing Process Technology) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161605285 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161606381 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161605506
หน่วยที่ 9. เทคโนโลยีการพิมพ์พ่นหมึก ผู้แต่ง อ.ดร.บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์
หน่วยที่ 10. เทคโนโลยีอิเล็กโทรโฟโตกราฟี ผู้แต่ง รศ.ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ
หน่วยที่ 11. เทคโนโลยีการพิมพ์ด้วยความร้อน ผู้แต่ง อ.พรชัย นิมิตรมงคล
หน่วยที่ 12. เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลในงานพิมพ์ตามต้องการ ผู้แต่ง รศ.ผกามาศ ผจญแกล้ว อ.กิตติ พรพิพัฒน์วงศ์
หน่วยที่ 13. เทคโนโลยีการพิมพ์กับการใช้งานเฉพาะด้าน ผู้แต่ง รศ.สุภาวดี ธีรธรรมากร อ.ดร.บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์ อ.จีรานุช บุดดีจีน
หน่วยที่ 14. การควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ ผู้แต่ง รศ.สุภาวดี ธีรธรรมากร อ.ดร.บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์
หน่วยที่ 15. เทคโนโลยีการพิมพ์เพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง อ.ดร.แววบุญ แย้มแสงสังข์

97217 พื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกลสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เล่ม 1

350 บาท

97217 พื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกลสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( Basic Mechaneering For Industrial Technology ) พิมพ์ครั้งที่ 2/2563 เล่มที่ 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา350บาท ISBN 9786161619206 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN  แบบฝึกปกิบัติราคา 30 บาท ISBN 
หน่วยที่ 1. พื้นฐานทางวิศวะกรรมเครื่องกลเบื้องต้น ผู้แต่ง อ.ดร. สิทธิชัย รัชยศโยธิน
หน่วยที่ 2. ระบบหน่วยปริมาณทางฟิสิกส์แรงและโมเมนต์ ผู้แต่ง รศ. ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์
หน่วยที่ 3. สถิตยศาสตร์เบื้องต้น ผู้แต่ง อ.ดร. บุญฑริกา เกษมสันติธรรม
หน่วยที่ 4. พลศาสตร์เบื้องต้น ผู้แต่ง รศ.ดร. ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์
หน่วยที่ 5. จลนศาตร์ของวัตถุแข็งเกร็ง ผู้แต่ง อ.ดร. พฤกษ์ อักกะรังสี
หน่วยที่ 6. งานและพลังงาน ผู้แต่ง รศ. ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์หน่วยที่ 7. การดลและโมเมนตัม ผู้แต่ง อ. สมนึก บุญพาไสว

97217 พื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกลสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เล่ม 2

400 บาท

97219 วัสดุอุตสาหกรรมและกรรมวิธีการผลิต เล่ม 1

350 บาท

97219 วัสดุอุตสาหกรรมและกรรมวิธีการผลิต (Industrial Materials and Manufacturing Process)
พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161621834 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-11) ราคา 200 บาท ISBN 9786161622749 เล่ม 3 (หน่วยที่ 12-15) ราคา 200 บาท ISBN 9786161622848 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161622701
หน่วยที่ 1. สมบัติและการใช้งานของวัสดุในอุตสาหกรรม ผู้แต่ง อ.ดร. ธนวรรธก์ มีศักดิ์ ผศ.ดร. จันทิรา โกมาสถิต และ อ.ดร. อรทัย จงประทีป
หน่วยที่ 2. โครงสร้างอะตอมและผลึกของวัสดุ ผู้แต่ง อ.ดร. วิริยะ ชอบออมทรัพย์
หน่วยที่ 3. การแพร่ของอะตอม เฟส และการแข็งตัวของพัสดุ ผู้แต่ง อ.ดร. วิริยะ ชอบออมทรัพย์
หน่วยที่ 4. สมบัติเชิงกลและสมบัติทางกายภาพของวัสดุ ผู้แต่ง อ.ดร. แววบุญ แย้มแสงสังข์
หน่วยที่ 5. เครื่องมือทดสอบและวิเคราะห์วัสดุ ผู้แต่ง อ.ดร. ธีรินทร์ คงพันธุ์
หน่วยที่ 6. การปรับปรุงสมบัติของโลหะ ผู้แต่ง อ.ดร. วิริยะ ชอบออมทรัพย์
หน่วยที่ 7. แบบวิศวกรรมสำหรับอุตสาหกรรมการผลิต ผู้แต่ง ผศ.ดร. ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร

97219 วัสดุอุตสาหกรรมและกรรมวิธีการผลิต เล่ม 2

200 บาท

97219 วัสดุอุตสาหกรรมและกรรมวิธีการผลิต (Industrial Materials and Manufacturing Process)
พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161621834 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-11) ราคา 200 บาท ISBN 9786161622749 เล่ม 3 (หน่วยที่ 12-15) ราคา 200 บาท ISBN 9786161622848 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161622701
หน่วยที่ 8. การสกัด การหล่อ การรีดและการดึงโลหะ ผู้แต่ง อ.ดร. ธนกฤต โชติภาวริศ อ.ดร. ธนวรรธก์ มีศักดิ์ และ อ. ทะนงศักดิ์ ทวีศรี
หน่วยที่ 9. การทุบขึ้นรูป และการตัดเฉือน ผู้แต่ง อ. อรอุมา กอสนาน อ.ดร. อิศราฐ์ เชาระกำ และ อ.ดร. ธนกฤต โชติภาวริศ
หน่วยที่ 10. การขึ้นรูปโลหะแผ่น เชื่อมโลหะ และยึดประกอบอื่นๆ ผู้แต่ง อ.ดร. วิริยะ ชอบออมทรัพย์
หน่วยที่ 11. พลาสติกและการขึ้นรูป ผู้แต่ง ผศ.ดร. นุจริทร์ เหลืองสะอาด ผศ.ดร. จันทิรา โกมาสถิต และ อ.ดร. แววบุญ แย้มแสงสังข์

97219 วัสดุอุตสาหกรรมและกรรมวิธีการผลิต เล่ม 3

200 บาท

97219 วัสดุอุตสาหกรรมและกรรมวิธีการผลิต (Industrial Materials and Manufacturing Process)
พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161621834 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-11) ราคา 200 บาท ISBN 9786161622749 เล่ม 3 (หน่วยที่ 12-15) ราคา 200 บาท ISBN 9786161622848 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161622701
หน่วยที่ 12. วัสดุเซรามิกและการขึ้นรูป ผู้แต่ง สุณี ภู่สีม่วง
หน่วยที่ 13. เทคโนโลยีวัสดุขั้นสูง ผู้แต่ง อ.ดร. จุฬารัตน์ เอี่ยมสมัย
หน่วยที่ 14. การทำผิวสำเร็จ ผู้แต่ง อ.ดร. วิริยะ ชอบออมทรัพย์
หน่วยที่ 15. เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง ผู้แต่ง ผศ.ดร. ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร

97314 เทคโนโลยีการวางแผนและการควบคุมการผลิตในอุตสาหกรรม เล่ม 1

350 บาท

97314 เทคโนโลยีการวางแผนและการควบคุมทางการผลิตในอุตสาหกรรม (Technology for Production Planning and Control in Industry) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7)ราคา 350 บาท ISBN 9786165054188 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165054928 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165054751
หน่วยที่ 1. แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีการวางแผนและการควบคุมทางการผลิต ผู้แต่ง อ.ประเสริฐ เอ่งฉ้วน
หน่วยที่ 2. การพยากรณ์การผลิต ผู้แต่ง รศ.สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ
หน่วยที่ 3. การวางแผนการผลิตและการกำหนดตารางการผลิตหลัก ผู้แต่ง รศ.ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช
หน่วยที่ 4. การวางแผนความต้องการวัสดุและการจัดการสินค้าคงคลัง ผู้แต่ง รศ.สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ
หน่วยที่ 5. การจัดลำดับงานและการมอบหมายงาน ผู้แต่ง รศ.สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ
หน่วยที่ 6. การวางแผนทรัพยากรการผลิต ผู้แต่ง อ.สิริพิชญ์ วรรณภาส
หน่วยที่ 7. การบริหารโครงการ ผู้แต่ง รศ.ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิชง

97314 เทคโนโลยีการวางแผนและการควบคุมการผลิตในอุตสาหกรรม เล่ม 2

400 บาท

97314 เทคโนโลยีการวางแผนและการควบคุมทางการผลิตในอุตสาหกรรม (Technology for Production Planning and Control in Industry) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7)ราคา 350 บาท ISBN 9786165054188 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165054928 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165054751
หน่วยที่ 8. ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น ผู้แต่ง อ.ดร.ปฏิภาณ จุ้ยเจิม
หน่วยที่ 9. เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดทำตารางการผลิตหลักและการจัดลำดับงาน ผู้แต่ง อ.เพิ่มศักดิ์ เสริมสาธนสวัสดิ์
หน่วยที่ 10. เทคโนโลยีที่ใช้ในระบบการวางแผนความต้องการวัสดุ อ.ประเสริฐ เอ่งฉ้วน
หน่วยที่ 11. เทคโนโลยีที่ใช้ในระบบการจัดการสินค้าคงคลัง ผู้แต่ง อ.กำจร แซ่เจียง อ.สุธา ลอยเดือนฉาย
หน่วยที่ 12. เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางการผลิต ผู้แต่ง อ.คนึงนิต ปทุมมาเกษร
หน่วยที่ 13. เทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุมการผลิต ผู้แต่งอ.ประเสริฐ เอ่งฉ้วน
หน่วยที่ 14. การจัดการเทคโนโลยีการผลิตในอุตสาหกรรม ผู้แต่ง อ.ฑิตาพร ไชยาคำ
หน่วยที่ 15. ปัญญาประดิษฐ์ทางอุตสาหกรรม ผู้แต่ง อ.ดร.ปราการเกียรติ ยังคง

97315 เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุและการบำรุงรักษาในอุตสาหกรรม เล่ม 1

250 บาท

97315 เครื่องมือและเครื่องจักรกลการผลิต (Tools and Machines for Manufacturing Process) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2553 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-161-738-7) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562  (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-161-746-2) เล่ม 3 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-161-754-7) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-161-772-1)
หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องจักร เครื่องมือกล วัสดุ และการบำรุงรักษาในอุตสาหกรรม ผู้แต่ง รศ.สถาพร ชาตาคม (ผู้เขียนเดิม) ผศ.กิตติภัฎ รัตนจันทร์ (ผู้เขียนเดิม) อ.ดร.ธนกฤต โชติภาวริศ
หน่วยที่ 2 วัสดุสำหรับเครื่องมือและเครื่องจักรกลการผลิต ผู้แต่ง ผศ.ดร.ปฏิภาน จุ้ยเจิม (ผู้เขียนเดิม) อ.อิทธิเดช มูลมั่งมี อ.วิริยะ ชอบออมทรัพย์
หน่วยที่ 3 ระบบการวัด เครื่องมือวัดและอุปกรณ์ร่างแบบ ผู้แต่ง อ.กัมปนาท อ่วมกุล (ผู้เขียนเดิม) ผศ.ดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด (ผู้เขียนเดิม)
หน่วยที่ 4 ทฤษฎีงานฝึกฝีมือเบื้องต้น ผู้แต่ง ผศ.ราชันย์ พุกพิบูลย์ (ผู้เขียนเดิม)
หน่วยที่ 5 เครื่องมือกล ผู้แต่ง ผศ.กิตติภัฎ รัตนจันทร์ (ผู้เขียนเดิม) ผศ.ประมุข เจนกิตติยนต์ (ผู้เขียนเดิม) ผศ.ณรงค์เดช พัฒนไพบูลย์ (ผู้เขียนเดิม)

97315 เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุและการบำรุงรักษาในอุตสาหกรรม เล่ม 2

250 บาท

97315 เครื่องมือและเครื่องจักรกลการผลิต (Tools and Machines for Manufacturing Process) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2553 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-161-738-7) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562  (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-161-746-2) เล่ม 3 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-161-754-7) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-161-772-1)
หน่วยที่ 6 เทคโนโลยีการตัดเฉือน ผู้แต่ง ผศ.ดร.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ (ผู้เขียนเดิม)
หน่วยที่ 7 สารช่วยในการตัดเฉือน ผู้แต่ง อ.เริงทิวา ทิพยศักดิ์ (ผู้เขียนเดิม)
หน่วยที่ 8 อุปกรณ์ช่วยผลิตและอุปกรณ์ช่วยจับยึด ผู้แต่ง อ.ดร.อิศรา เชาระกำ (ผู้เขียนเดิม)
หน่วยที่ 9 เทคโนโลยีแม่พิมพ์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.วิโรช ทัศนะ
หน่วยที่ 10 การเคลื่อนที่และการส่งผ่านกำลัง ผู้แต่ง ผศ.กิตติภัฎ รัตนจันทร์ (ผู้เขียนเดิม) ผศ.ประมุข เจนกิตติยนต์ (ผู้เขียนเดิม) ผศ.ณรงค์เดช พัฒนไพบูลย์ (ผู้เขียนเดิม)

97315 เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุและการบำรุงรักษาในอุตสาหกรรม เล่ม 3

250 บาท

97315 เครื่องมือและเครื่องจักรกลการผลิต (Tools and Machines for Manufacturing Process) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2553 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-161-738-7) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562  (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-161-746-2) เล่ม 3 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-161-754-7) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-161-772-1)
หน่วยที่ 11 พื้นฐานการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ผู้แต่ง ผศ.ดร.ประชา บุณยวานิชกุล (ผู้เขียนเดิม)
หน่วยที่ 12 การเสียหายของวัสดุ ผู้แต่ง อ.สยาม แก้วคำไสย์ (ผู้เขียนเดิม)
หน่วยที่ 13 ศาสตร์ของการสัมผัส ผู้แต่ง ผศ.ดร.ขนิษฐา วงษ์สีดาแก้ว (ผู้เขียนเดิม)
หน่วยที่ 14 การบำรุงรักษาในงานอุตสาหกรรม ผู้แต่ง อ.สงกรานต์ บางศรัณย์ทิพย์ (ผู้เขียนเดิม)
หน่วยที่ 15 ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือและเครื่องจักรกลการผลิต ผู้แต่ง อ.ดร.ธนกฤต โชติภาวริศ

97316 เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม เล่ม 1

350 บาท

97316 เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม (Technology for Product and Process Design in Industry) ปรับปรุงปีที่พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161612054 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161612382 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161612399
หน่วยที่ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์และการผลิต ผู้แต่ง อ.ภูมิ เจือศิริภักดี
หน่วยที่ 2. การออกแบบผลิตภัณฑ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผู้แต่ง อ.ดร.เขมพัฒน์ ตันติวัฒนกูล
หน่วยที่ 3. นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ ผู้แต่ง อ.วิเชียร สุขสร้อย
หน่วยที่ 4. การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบองค์รวม ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุชาดา เหรียญโมรา
หน่วยที่ 5. การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ ผู้แต่ง อ.ภูมิ เจือศิริภักดี
หน่วยที่ 6. กรณีศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ ผู้แต่ง อ.ชูตระกูล ศิริไพบูลย์ อ.ภูมิ เจือศิริภักดี
หน่วยที่ 7. การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม ผู้แต่ง อ.สุธาทิพย์ วิทยปิยานนท์ 

97316 เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม เล่ม 2

400 บาท

97316 เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม (Technology for Product and Process Design in Industry) ปรับปรุงปีที่พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161612054 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161612382 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161612399
หน่วยที่ 8. หลักการเลือกวัสดุและกระบวนการผลิต ผู้แต่ง ผศ.ดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ
หน่วยที่ 9. การวางแผนและการคิดต้นทุนสำหรับกระบวนการผลิต ผู้แต่ง อ.อัญชลี สุพิทักษ์
หน่วยที่ 10. เครื่องจักรกลซีเอ็นซีและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ผู้แต่ง อ.ดร.ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร
หน่วยที่ 11. การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต ผู้แต่ง อ.ชุกรี แดสา อ.ภูมิ เจือศิริภักดี
หน่วยที่ 12. กรณีศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิต ผู้แต่ง อ.ชูตระกูล ศิริไพบูลย์
หน่วยที่ 13. เทคโนโลยีการจัดกลุ่มและคอมพิวเตอร์ช่วยในการวางแผนกระบวนการผลิต ผู้แต่ง อ.ดร.ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร ผศ.ดร.สุภาพรรณ ไชยประพันธ์
หน่วยที่ 14. เทคโนโลยีการผลิตด้วยวิธีเพิ่มเนื้อวัสดุ ผู้แต่ง อ.ดร.ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร
หน่วยที่ 15. เทคโนโลยีการขนถ่ายและการจัดเก็บวัสดุอัตโนมัติ ผู้แต่ง อ.ปิยนุช เจนศิริวานิช

97317 ระบบสารสนเทศและระบบอัตโนมัติทางการผลิตในอุตสาหกรรม เล่ม 1

350 บาท

97317 ระบบสารสนเทศและระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม (Information Systems And Automation in Industry) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2553 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-703-5) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563  (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-161-708-0) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-161-761-5)
หน่วยที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศในอุตสาหกรรม ผู้แต่ง ผศ.ดร.สิริพิชญ์ วรรณภาส
หน่วยที่ 2 ระบบสารสนเทศกับการจัดการผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต ผู้แต่ง ผศ.ดร.ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน ผศ.กชกร ณ นครพนม อ.ดร.พิมผกา ประเสริฐศิลป์
หน่วยที่ 3 ระบบสารสนเทศกับการวางแผนและควบคุมกระบวนการผลิต ผู้แต่ง รศ.ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์ ผศ.ดร.ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน
หน่วยที่ 4 ระบบสารสนเทศกับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ผู้แต่ง ผศ.ดร.สิริพิชญ์ วรรณภาส
หน่วยที่ 5 ระบบสารสนเทศในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ผู้แต่ง อ.ดร.พิมผกา ประเสริฐศิลป์
หน่วยที่ 6 แนวคิดเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติทางการผลิตในอุตสาหกรรม ผู้แต่ง ผศ.ดร.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ อ.คันธพจน์ ศรีสถิตย์ อ.ประพัทธิ์ คุ้มปลีวงศ์ อ.อิทธิเดช มูลมั่งมี
หน่วยที่ 7 หลักการและทฤษฎีของระบบควบคุมอัตโนมัติในอุตสาหกรรม ผู้แต่ง อ.อิทธิเดช มูลมั่งมี

97317 ระบบสารสนเทศและระบบอัตโนมัติทางการผลิตในอุตสาหกรรม เล่ม 2

400 บาท

97317 ระบบสารสนเทศและระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม (Information Systems And Automation in Industry) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2553 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-161-703-5) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563  (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-161-708-0) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-161-761-5)
หน่วยที่ 8 ระบบอัตโนมัติทางการผลิตในอุตสาหกรรม ผู้แต่ง ผศ.ดร.ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน อ.สิทธิชัย รัชยศโยธิน ผศ.ดร.ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร
หน่วยที่ 9 การวัดในระบบอัตโนมัติทางการผลิตในอุตสาหกรรม ผู้แต่ง รศ.ดร.อัมพวัน จุลเสรีวงศ์

หน่วยที่ 10 การควบคุมในระบบอัตโนมัติทางการผลิตในอุตสาหกรรม ผู้แต่ง รศ.ดร.พิทยา ปานนิล
หน่วยที่ 11 การใช้โปรแกรมควบคุมในระบบอัตโนมัติทางการผลิตในอุตสาหกรรม ผู้แต่ง อ.สิทธิชัย รัชยศโยธิน
หน่วยที่ 12 การใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ในระบบอัตโนมัติทางการผลิตในอุตสาหกรรม ผู้แต่ง อ.ฐกัด เบญจเลิศยานนท์
หน่วยที่ 13 การขนถ่ายวัสดุในระบบอัตโนมัติทางการผลิตในอุตสาหกรรม ผู้แต่ง ผศ.ดร.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ อ.นัฏฐพงศ์ จรุงรักษ์
หน่วยที่ 14 การจัดการระบบอัตโนมัติทางการผลิตในอุตสาหกรรม ผู้แต่ง ศ.ดร.ปารเมศ ชุติมา อ.ธันยพร ฟองสถิตย์กุล
หน่วยที่ 15 การประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติทางการผลิตในอุตสาหกรรม ผู้แต่ง อ.สิทธิชัย รัชยศโยธิน

97318 การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ เล่ม 1

350 บาท

97318 การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (Printing and Packaging Design) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161608590 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 6161608392 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161608491
หน่วยที่ 1. ความรู้ทั่วไปในการออกแบบทางการพิมพ์ ผู้แต่ง รศ.สุณี ภู่สีม่วง
หน่วยที่ 2. องค์ประกอบในการออกแบบทางการพิมพ์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์ รศ.ผกามาศ ผจญแกล้ว
หน่วยที่ 3. การออกแบบหนังสือ นิตยสาร และวารสาร ผู้แต่ง รศ.ศุภณี เรียบเลิศหัรัญ
หน่วยที่ 4. การออกแบบสิ่งพิมพ์โฆษณาและประชาสัมพันธ์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร์
หน่วยที่ 5. การออกแบบหนังสือพิมพ์ ผู้แต่ง รศ.จันทนา ทองประยูร
หน่วยที่ 6. การออกแบบผ้าพิมพ์ ผู้แต่ง ผศ.สิริพิชญ์  วรรณภาส
หน่วยที่ 7. การออกแบบสิ่งพิมพ์ปลอดปลอม ผู้แต่ง รศ.ผกามาศ ผจญแกล้ว

97318 การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ เล่ม 2

400 บาท

97318 การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (Printing and Packaging Design) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161608590 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 6161608392 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161608491
หน่วยที่ 8. ความรู้ทั่วไปในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.อรณิศ ปันยารชุน
หน่วยที่ 9. การออกแบบกล่อง ผู้แต่ง รศ.สุภาวดี ธีรธรรมากร
หน่วยที่ 10. การออกแบบถุง ผู้แต่ง อ.มยุรี ภาคลำเจียก
หน่วยที่ 11. การออกแบบขวด ผู้แต่ง อ.แววบุญ แย้มแสงสังข์
หน่วยที่ 12. การออกแบบกระป๋อง ผู้แต่ง อ.กรรณิการ์ ยิ้มนาค
หน่วยที่ 13. การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ผู้แต่ง อ.จีรานุช บุดดีจีน
หน่วยที่ 14. การออกแบบบรรจุภัณฑ์บลิสเตอร์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ศิริพรรณ ปีเตอร์
หน่วยที่ 15. การออกแบบบรรจุภัณฑ์ชุด ผู้แต่ง รศ.สุภาวดี ธีรธรรมากร

97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์ เล่ม 1

350 บาท

97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์ (Prepress Technology) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161617646 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161618339 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN
หน่วยที่ 1. ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีก่อนพิมพ์ระบบดิจิทัล ผู้แต่ง รศ.สุณี ภู่สีม่วง ผศ.ดร.บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์
หน่วยที่ 2. การจัดการงานก่อนพิมพ์ระบบดิจิทัล ผู้แต่ง รศ.ดร.วรรณา สนั่นพานิชกุล อ.สุรพลพุ่มมี
หน่วยที่ 3. การออกแบบสิ่งพิมพ์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ศิริพรณ์ ปีเตอร์ (ผู้แต่งเดิม) ผศ.บุญเลี้ยง แก้วนาพันธ์ (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 4. เทคโนโลยีตัวพิมพ์และการจัดการข้อความ ผู้แต่ง รศ.คุณธัม วศินเกษม อ.สำเร็จ จารุอมรจิต
หน่วยที่ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำหนักสีภาพ ผู้แต่ง รศ.สุณี ภู่สีม่วง
หน่วยที่ 6. เทคโนโลยีการผลิตภาพพิมพ์สี ผู้แต่ง รศ.พรทวี พึ่งรัศมี
หน่วยที่ 7. เทคโนโลยีการจัดการภาพ ผู้แต่ง ผศ.ดร.บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์

97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์ เล่ม 2

400 บาท

97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์ (Prepress Technology) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161617646 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161618339 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท 
หน่วยที่ 8. เทคโนโลยีการจัดหน้า ผู้แต่ง อ.ปิยทัสน์ สังขมาลัย (ผู้แต่งเดิม) อ.ดร.จีรานุช บุดดีจีน อ.ประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม (ผู้ปรับปรุง) 
หน่วยที่ 9. เทคโนโลยีการเตรียมไฟล์เพื่อพิมพ์ผลออก ผู้แต่ง รศ.ดร.อรัญ หาญสืบสาย รศ.ผกามาศ ผจญแกล้ว อ.บุญเลี้ยง แก้วนาพันธุ์ (ผู้แต่งเดิม) อ.ประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 10. เทคโนโลยีการวางหน้า ผู้แต่ง รศ.สุณี ภู่สีม่วง อ.ประสิทธิ คล่องงูเหลือม อ.ปิยทัสน์ สังขมาลัย อ.สุรพล พุมมี (ผู้แต่งเดิม) รศ.สุภาวดี ธีรธรรมากร ผู้ปรับปรุง
หน่วยที่ 11. เทคโนโลยีระบบการจัดการสี ผู้แต่ง อ.อมรรัตน์ อัครวัฒน์ (ผู้แต่งเดิม) รศ.ผกามาศ ผจญแกล้ว (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 12. เทคโนโลยีการปรู๊ฟ ผู้แต่ง รศ.ผกามาศ ผจญแกล้ว ผศ.ดร.ชวาล คูร์พิพัฒน์
หน่วยที่ 13. การทำแม่พิมพ์พื้นนูนและแม่พิมพ์พื้นราบ ผู้แต่ง รศ.ดร.วรรณา สนั่นพานิชกุล อ.ณุตตรา ศรีประเสริฐ อ.สุวรรณี วชิรปราการสกุล อ.สมชาย ศฤงคารินกุล (ผู้แต่งเดิม) รศ.สุณี ภู่สีม่วง (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 14. เทคโนโลยีการทำแม่พิมพ์พื้นลึกและแม่พิมพ์พื้นฉลุลายผ้า ผู้แต่ง รศ.สุณี ภู่สีม่วง ผศ.ดร.สุขปา เนตรประดิษฐ์ อ.กุนที กรีประเสริฐกุล อ.ชัยบูรณ์ กุลสิริสวัสดิ์ อ.วิเชียร เอกทักษิณ อ.วิมลศักดิ์ เจริญเบญจวงษ์ (ผู้แต่งเดิม) รศ.สุภาวดี ธีรธรรมากร (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 15. การควบคุมคุณภาพงานก่อนพิมพืด้วยมาตรฐานการผลิต ผู้แต่ง รศ.ผกามาศ ผจญแกล้ว

97406 เทคโนโลยีหลังพิมพ์ เล่ม 1

350 บาท

97406 เทคนิคหลังพิมพ์ (Post –Press Techniques) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789746423434 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746423441 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789746423458
หน่วยที่ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานหลังพิมพ์ ผู้แต่ง อ.สุภาวดี เทวาสะโณ
หน่วยที่ 2. การเคลือบวาร์นิชและการลามิเนตในงานหลังพิมพ์สำหรับสิ่งพิมพ์กระดาษ ผู้แต่ง อ.สุภาวดี เทวาสะโณ
หน่วยที่ 3. การลามิเนตบรรจุภัณฑ์อ่อนตัว ผู้แต่ง อ.สมชัย มนุอมร
หน่วยที่ 4. งานตัด งานพับ และงานปรุหลังพิมพ์ ผู้แต่ง อ.ไชยวัฒน์ จิรพัทธพงศ์
หน่วยที่ 5. งานเดินรอยร้อน งานดุนนูน และงานอัดตัดตามแม่แบบหลังพิมพ์ ผู้แต่ง อ.พ.อ.อุดม ควรผดุง
หน่วยที่ 6. การทำรูปเล่มหนังสือ ผู้แต่ง อ.บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์
หน่วยที่ 7. งานหลังพิมพ์สำหรับการผลิตหนังสือพิมพ์ฟอร์มธุรกิจต่อเนื่อง และปฏิทิน ผู้แต่ง อ.กิตติ ยิ้มละมัย อ.พรชัย นิมิตมงคล อ.ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์ชกุล

97406 เทคโนโลยีหลังพิมพ์ เล่ม 2

400 บาท

97406 เทคนิคหลังพิมพ์ (Post –Press Techniques) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789746423434 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746423441 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789746423458
หน่วยที่ 8. การทำรูปทรงบรรจุภัณฑ์อ่อนตัว ผู้แต่ง ผศ.สุณี ภู่สีม่วง อ.ภากร มโนมัยวิบูลย์
หน่วยที่ 9. การทำรูปทรงบรรจุภัณฑ์คงรูปทรงกระบอก ผู้แต่ง อ.วัฒนา กาญจนตระกูล อ.เกรียงศักดิ์ ลิ้มประจวบลาภ อ.กฤษฎ์ ฉันทจิรพร
หน่วยที่ 10. การทำรูปทรงกล่องกระดาษแข็ง ผู้แต่ง อ.มยุรี ภาคลำเจียก
หน่วยที่ 11. การทำรูปทรงกล่องกระดาษลูกฟูก ผู้แต่ง อ.มยุรี ภาคลำเจียก อ.ภากร มโนมัยวิบูลย์
หน่วยที่ 12. การทำรูปทรงฉลาก ป้าย และวัสดุจัดแสดง ผู้แต่ง ผศ.สุณี ภู่สีม่วง อ.สุภาวดี เทวาสะโณ
หน่วยที่ 13. เทคนิคการควบคุมสิ่งพิมพ์คงคลังและการจัดส่ง ผู้แต่ง อ.ภากร มโนมัยวิบูลย์
หน่วยที่ 14. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์กับสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง อ.ปุ่น คงเจริญเกียรติ
หน่วยที่ 15. นวัตกรรมงานหลังพิมพ์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.วรรณา สนั่นพานิชกุล

97407 การจัดการทางการผลิตและควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์ เล่ม 1

400 บาท

97407 การจัดการทางการผลิตและการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์ (Printing Production and Quality Control) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2553 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2553 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786165052986 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786165053761 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165053822
หน่วยที่ 1. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการทางการผลิตและระบบการผลิต ผู้แต่ง อ.ดร.วิชัย พยัคฆโส รศ.สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ
หน่วยที่ 2. ผลิตภัณฑ์ทางการพิมพ์และเทคโนโลยีการผลิต ผู้แต่ง รศ.ผกามาศ ผจญแกล้ว อ.มานิตย์ กมลสุวรรณ อ.วีระ เหล่าวิทวัส
หน่วยที่ 3. การวางแผนทำเลที่ตั้ง การวางแผนกำลังการผลิตและการวางผังการผลิต ผู้แต่ง อ.สมชาย ศฤงคารินกุล อ.เอกสิน โลหสมบูรณ์
หน่วยที่ 4. การออกแบบงาน มาตรฐานสภาพการทำงานและการวัดงาน ผู้แต่ง รศ.สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ รศ.ผกามาศ ผจญแกล้ว
หน่วยที่ 5. การพยากรณ์การผลิต การวางแผนการผลิต และการจัดตารางการผลิต ผู้แต่ง อ.ดร.ไพโรจน์ บาลัน
หน่วยที่ 6. การควบคุมการผลิตและการควบคุมต้นทุนการผลิตทางการพิมพ์ ผู้แต่ง อ.พรชัย นิมิตรมงคล อ.ศรินทิพย์ นิมิตรมงคล
หน่วยที่ 7. การจัดการวัสดุและการจัดการคลังสินค้า ผู้แต่ง อ.ศรัณยา วจนานวัช หน่วยที่ 8. การขนถ่ายและการจัดเก็บวัสดุในดรงพิมพ์ ผู้แต่ง อ.ดร.ไพโรจน์ บาลัน อ.เอกสิน โลหสมบูรณ์รศ.ผกามาศ ผจญแกล้ว

97407 การจัดการทางการผลิตและควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์ เล่ม2

350 บาท

97407 การจัดการทางการผลิตและการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์ (Printing Production and Quality Control) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2553 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2553 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786165052986 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786165053761 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165053822
หน่วยที่ 9. การบำรุงรักษาในโรงพิมพ์ ผู้แต่ง อ.วิพุธ จันโจมศึก อ.กิตติ ยิ้มละมัย
หน่วยที่ 10. ระบบบริหารคุณภาพ ผู้แต่ง รศ.ดร.วรรณา สนั่นพานิชกุลอ.เพ็ญนี ภูมิธรานนท์
หน่วยที่ 11. การควบคุมคุณภาพวัสดุทางการพิมพ์ ผู้แต่ง อ.บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์
หน่วยที่ 12. การควบคุมคุณภาพการพิมพ์ ผู้แต่ง รศ.ผกามาศ ผจญแกล้ว อ.สุปรีย์ ทองเพ็ชร
หน่วยที่ 13. การจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิต ผู้แต่ง รศ.สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ อ.รำไพ สุขยางค์
หน่วยที่ 14. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตทางการพิมพ์ ผู้แต่ง อ.ดวงรัตน์ คณาวิวัฒน์ไชย
หน่วยที่ 15. การจัดการโครงการทางการพิมพ์ ผู้แต่ง อ.รำไพ สุขยางค์ รศ.ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช

97418 ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวลดล้อมในอุตสาหกรรม เล่ม 1

350 บาท

97418 ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม (Safety Occupational Health and Environment in Industrial) พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165054850 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165054355 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165054997
หน่วยที่ 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม ผู้แต่ง รศ.สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์
หน่วยที่ 2. สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและการยศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ปีติ พูนไชยศรี
หน่วยที่ 3. โรคจากการประกอบอาชีพ ผู้แต่ง รศ.ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย
หน่วยที่ 4. อุบัติเหตุและการสอบสวนอุบัติเหตุ ผู้แต่ง ผศ.อภิรดี ศรีโอภาส
หน่วยที่ 5. การป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุและความสูญเสียจากการทำงาน ผู้แต่ง รศ.ปีติ พูนไชยศรี
หน่วยที่ 6. ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม ผู้แต่ง ผศ.สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ
หน่วยที่ 7. การป้องกันและระงับอัคคีภัยในงานอุตสาหกรรม ผู้แต่ง ผศ.สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ

97418 ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวลดล้อมในอุตสาหกรรม เล่ม 2

400 บาท

97418 ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม (Safety Occupational Health and Environment in Industrial) พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165054850 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165054355 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165054997
หน่วยที่ 8. การประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผู้แต่ง รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ
หน่วยที่ 9. การจัดการสารอันตรายในโรงงานอุตสาหกรรมและแผนฉุกเฉิน ผู้แต่ง อ.สุวัชร์ บัวแย้ม
หน่วยที่ 10. เทคโนโลยีสะอาด ผู้แต่ง รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ
หน่วยที่ 11. การจัดการและควบคุมมลพิษทางน้ำจากอุตสาหกรรม ผู้แต่ง ผศ.ปราโมช เชี่ยวชาญ
หน่วยที่ 12. การจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม ผู้แต่ง รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ
หน่วยที่ 13. การจัดการควบคุมขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ผู้แต่ง ผศ.กุลธิดา บรรจงศิริ
หน่วยที่ 14. กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม ผู้แต่ง ผศ.ปราโมช เชี่ยวชาญ
หน่วยที่ 15. ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมและการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง รศ.สราวุธ สุธรรมาสา

97420 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสำหรับอุตสาหกรรม เล่ม 1

350 บาท

97420 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสำหรับอุตสาหกรรม (Logistics and Supply Chain Management for Industry) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165055543 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165055109 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165055284
หน่วยที่ 1. แนวคิดเบื้องต้นของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสำหรับอุตสาหกรรม ผู้แต่ง ผศ.ดร.สิทธิพร พิมพ์สกุล
หน่วยที่ 2. การบริหารการจัดซื้อ ผู้แต่ง รศ.ดร.ฤดี มาสุจันท์
หน่วยที่ 3. การจัดการผู้จัดส่งสินค้า ผู้แต่ง รศ.ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์
หน่วยที่ 4. การพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า ผู้แต่ง ผศ.ดร.สกนธ์ คล่องบุญจิต
หน่วยที่ 5. การจัดการสินค้าคงคลังและกระบวนการผลิต ผู้แต่ง ผศ.ดร.สกนธ์ คล่องบุญจิต
หน่วยที่ 6. การจัดการคลังสินค้า ผู้แต่ง รศ.ดร.ตรีทศ เหล่าศิริหงษ์ทอง
หน่วยที่ 7. การกำหนดทำเลที่ตั้งของสถานประกอบการ ผู้แต่ง ผศ.ดร.บรรหาญ ลิลา

97420 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสำหรับอุตสาหกรรม เล่ม 2

400 บาท

97420 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสำหรับอุตสาหกรรม (Logistics and Supply Chain Management for Industry) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165055543 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165055109 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165055284
หน่วยที่ 8. การขนส่งในโซ่อุปทาน ผู้แต่ง อ.ดร.ชุมพล ยวงใย
หน่วยที่ 9. รูปแบบการขนส่งเพื่อการตัดสินใจทางโลจิสติกส์ ผู้แต่ง อ.ดร.ชุมพล ยวงใย
หน่วยที่ 10. การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.เริงฤทธิ์ ใช่วิวัฒน์
หน่วยที่ 11. กลยุทธ์สำหรับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสำหรับอุตสาหกรรม ผู้แต่ง อ.ดร.พิชญ์วดี กิตติปัญญางาม
หน่วยที่ 12. การเงินเพื่อการควบคุมต้นทุนโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสำหรับอุตสาหกรรม ผู้แต่ง อ.ธนวัฒน์ เจริญวัฒนกิจ
หน่วยที่ 13. การวัดประสิทธิภาพการดำเนินงานในโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสำหรับอุตสาหกรรม ผู้แต่ง อ.ดร.พิชญ์วดี กิตติปัญญางาม
หน่วยที่ 14. เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ผู้แต่ง อ.ดร.วุฒนิพงษ์ วราไกรสวัสดิ์
หน่วยที่ 15. การประยุกต์ใช้การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในอุตสาหกรรม ผู้แต่ง อ.เริงฤทธิ์ ใช่วิวัฒน์

97421 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม เล่ม 1

350 บาท

97421 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม ( Professional Experience in Manufacturing Technology ) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165055796 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165055765 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165056052
หน่วยที่ 1. วิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในอุตสาหกรรมการผลิต ผู้แต่ง อ.ศรีสิทธิ์  เจียรบุตร
หน่วยที่ 2. กิจการและการดำเนินกิจกรรมอุตสาหกรรมขั้นปฐมภูมิ ผู้แต่ง รศ.สุณี  ภู่สีม่วง อ.สิริพิชญ์  วรรณภาส อ.ธตรัฐ ธนะสมบูรณ์
หน่วยที่ 3. กิจการและการดำเนินกิจกรรมอุตสาหกรรมขั้นทุติยภูมิ ผู้แต่ง รศ.สุณี  ภู่สีม่วง อ.สิริพิชญ์  วรรณภาส อ.ธตรัฐ  ธนะสมบูรณ์
หน่วยที่ 4. กิจการและการดำเนินกิจกรรมอุตสาหกรรมขั้นตติยภูมิ ผู้แต่ง รศ.สุณี  ภู่สีม่วง อ.สิริพิชญ์  วรรณภาส อ.ธตรัฐ ธนะสมบูรณ์
หน่วยที่ 5. การแก้ไขปัญหาทางการผลิต ผู้แต่ง อ.สมชาย  สิงหปรีชา อ.สิริพิชญ์  วรรณภาส
หน่วยที่ 6. เทคนิคการผลิตและการเพิ่มผลผลิต ผู้แต่ง อ.สุชาติ  ยุวรี
หน่วยที่ 7. การจัดการด้านพลังงานในอุตสาหกรรม ผู้แต่ง อ.สิทธิชัย  รัชยศโยธิน

97421 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม เล่ม 2

400 บาท

97421 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม ( Professional Experience in Manufacturing Technology ) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165055796 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165055765 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165056052
หน่วยที่ 8. การปรับปรุงคุณภาพในอุตสาหกรรม ผู้แต่ง รศ.ดร.ประเสริฐ  สุทธิประสิทธิ์
หน่วยที่ 9. การวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้แต่ง ผศ.ดร.วรัทยา  ธรรมกิตติภพ อ.ดร.คุณยุต  เอี่ยมสอาด
หน่วยที่ 10. การวิเคราะห์และการตัดสินใจเชิงอุตสาหกรรม ผู้แต่ง อ.ดร.สมชาย  หาญหิรัญ
หน่วยที่ 11. กฎหมายโรงงานอุตสาหกรรม ผู้แต่ง อ.สิริพันธ์  พลรบ รศ.ภาณินี  กิจพ่อค้า
หน่วยที่ 12. กฎหมายรงงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม ผู้แต่ง รศ.วิมาน  กฤตพลวิมาน อ.อิงครัต  ดลเจิม
หน่วยที่ 13. จิตวิทยาอุตสาหกรรม ผู้แต่ง รศ.มุกดา  ศรียงค์
หน่วยที่ 14. กระบวนการกลุ่มและการทำงานเป็นคณะ ผู้แต่ง รศ.ดร.ทองอินทร์  วงศ์โสธร รศ.ดร.ประดินันท์  อุปรมัยอ.ประมวญ  บุณยะโหตระ
หน่วยที่ 15. การพัฒนาภาวะผู้นำ ผู้แต่ง ศ.ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน รศ.ดร.สวนิต  ยมาภัย รศ.นภาลัย สุวรรณธาดา รศ.สมพิศ คูศรีพิทักษ์ รศ.ธรรมรส โชติกุญชร อ.ประวีณ ณ นคร

97424 กลยุทธ์การจัดการระบบปฏิบัติการในอุตสาหกรรม เล่ม 1

400 บาท

97424 กลยุทธ์การจัดการระบบปฏิบัติการในอุตสาหกรรม (Strategic Management of Operational Systems in Industry) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786165057479 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786165058612 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165058506
หน่วยที่ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกลยุทธ์การจัดการระบบปฏิบัติการอุตสาหกรรม ผู้แต่ง อ.อรรถวุฒิ คุ้มครอง
หน่วยที่ 2. กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.เชาว์ โรจนแสง
หน่วยที่ 3. เทคนิคการพยากรณ์ความต้องการสินค้า ผู้แต่ง รศ.สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ
หน่วยที่ 4. เทคนิคการออกแบบเพื่อการผลิต ผู้แต่ง อ.สิทธิชัย รัชยศโยธิน
หน่วยที่ 5. กลยุทธ์การแผนผังโรงงาน ผู้แต่ง รศ.ดร.พิชิต สุขเจริญพงษ์ 
หน่วยที่ 6. กลยุทธ์การออกแบบงานมาตรฐานการปฏิบัติงานและการวัดงาน ผู้แต่ง ผศ.เธียรไชย จิตต์แจ้ง
หน่วยที่ 7. กลยุทธ์การวางแผนระบบการผลิตและกำลังการผลิต ผู้แต่ง รศ.ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช
หน่วยที่ 8. กลยุทธ์การจัดตารางการปฏิบัติการ ผู้แต่ง รศ.ดร.พิชิต สุขเจริญพงษ์

97424 กลยุทธ์การจัดการระบบปฏิบัติการในอุตสาหกรรม เล่ม 2

350 บาท

97424 กลยุทธ์การจัดการระบบปฏิบัติการในอุตสาหกรรม (Strategic Management of Operational Systems in Industry) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786165057479 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786165058612 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165058506
หน่วยที่ 9. กลยุทธ์การวางแผนและควบคุมพัสดุคงคลัง ผู้แต่ง อ.ปิยะดา พิศาลบุตร
หน่วยที่ 10. กลยุทธ์การวางแผนและควบคุมการผลิต ผู้แต่ง รศ.ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช
หน่วยที่ 11. กลยุทธ์การจัดการคุณภาพการผลิต ผู้แต่ง รศ.ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช
หน่วยที่ 12. กลยุทธ์การจัดการเทคโนโลยีการผลิต ผู้แต่ง อ.ธนวัฒน์ เจริญวัฒนกิจ
หน่วยที่ 13. กลยุทธ์การจัดการสารสนเทศการผลิต ผู้แต่ง รศ.ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์
หน่วยที่ 14. กลยุทธ์การจัดการการบำรุงรักษาเพื่อสนับสนุนสายการผลิต ผู้แต่ง รศ.สุณี ภู่สีม่วง
หน่วยที่ 15. กลยุทธ์การจัดการในกระบวนการผลิตแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง ผู้แต่ง อ.อรรถวุฒิ คุ้มครอง

97432 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพืและบรรจุภัณฑ์ เล่ม 1

400 บาท

97432 ประสบการณ์วิชาชีพและเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์(Professional Experience in Printing and Packaging Technology) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161612429 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161612511 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 

หน่วยที่ 1. โครงสร้างและสถานภาพอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ผู้แต่ง รศ. ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ

หน่วยที่ 2. วิชาชีพการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ผู้แต่ง รศ.ผกามาศ ผจญแก้ว

หน่วยที่ 3. ธุรกิจสิ่งพิมพ์ทั่วไป ผู้แต่ง ผศ.ดร. บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์

หน่วยที่ 4. ธุรกิจบรรจุภัณฑ์กระดาษ ผู้แต่ง รศ. ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ

หน่วยที่ 5. ธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติก ผู้แต่ง รศ. สุภาวดี ธีรธรรมากร

หน่วยที่ 6. ธุรกิจบรรจุภัณฑ์โลหะและแก้ว ผู้แต่ง อ.ดร. จีรานุช บุดดีจีน

หน่วยที่ 7. ธุรกิจสำนักพิมพ์ ผู้แต่ง รศ. ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ

หน่วยที่ 8. ธุรกิจผลิตและตัวแทนจำหน่ายวัสดุเครื่องจักรและอุปกรณ์ทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ผู้แต่ง อ. ไชยวัฒน์ จิรพัทธพงศ์

97432 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพืและบรรจุภัณฑ์ เล่ม 2

350 บาท

97432 ประสบการณ์วิชาชีพและเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์(Professional Experience in Printing and Packaging Technology) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161612429 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161612511 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN

หน่วยที่ 9. การพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ผู้แต่ง รศ.ผกามาศ ผจญแก้ว

หน่วยที่ 10. การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ผู้แต่ง อ.ดร. คำนาย อภิปรัชญาสกุล

หน่วยที่ 11. การวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ผู้แต่ง อ.ดร. แววบุญ แย้มแสงสังข์

หน่วยที่ 12. ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม ผู้แต่ง รศ. สราวุธ สุธรรมาสา

หน่วยที่ 13. จรรยาบรรณในวิชาชีพการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ผู้แต่ง อ. สมชาย ศฤงคารินกุล

หน่วยที่ 14. กระบวนการกลุ่มและการทำงานเป็นคณะ ผู้แต่ง รศ.ดร. ทองอินทร์ วงศ์โสธร

หน่วยที่ 15. การพัฒนาภาวะผู้นำ ผู้แต่ง รศ.ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน

99201 วิทยาศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เล่ม 1

350 บาท

99201 วิทยาศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Science for Information and Communication Technology) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161601874 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161602734 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161602420
หน่วยที่ 1. ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้แต่ง รศ.ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ
หน่วยที่ 2. ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง อ.ดร.แววบุญ แย้มแสงสังข์ 
หน่วยที่ 3. เคมีพื้นฐาน ผู้แต่ง อ.กรรณิการ์ ยิ้มนาค
หน่วยที่ 4. เคมีประยุกต์ทางวัสดุอุปกรณ์ ผู้แต่ง อ.ดร.แววบุญ แย้มแสงสังข์
หน่วยที่ 5. ชีววิทยาพื้นฐาน ผู้แต่ง รศ.ดร.นันทนา สีสุข
หน่วยที่ 6. เทคโนโลยีชีวภาพ ผู้แต่ง รศ.ดร.นันทนา สีสุข
หน่วยที่ 7. ฟิสิกส์พื้นฐาน ผู้แต่ง รศ.ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์

99201 วิทยาศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เล่ม 2

400 บาท

99201 วิทยาศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Science for Information and Communication Technology) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161601874 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161602734 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161602420
หน่วยที่ 8. กลศาสตร์พื้นฐาน ผู้แต่ง สิทธิชัย รัชยศโยธิน
หน่วยที่ 9. งาน กำลัง พลังงาน ผู้แต่ง อ.สุชาติ แซ่เฮ่ง
หน่วยที่ 10. ไฟฟ้าและแม่เหล็ก ผู้แต่ง อ.สุชาติ แซ่เฮ่ง
หน่วยที่ 11. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ผู้แต่ง อ.ดร.ไพศาล ตู้ประกาย
หน่วยที่ 12. อิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล ผู้แต่ง รศ.ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์
หน่วยที่ 13. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้แต่ง อ.สยาม แย้มแสงสังข์
หน่วยที่ 14. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการขนส่ง ผู้แต่ง อ.อิทธิเดช มูลมั่งมี
หน่วยที่ 15. แนวโน้มการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้แต่ง อ.ธวัชชัย วิบูลย์จันทร์ อ.ดร.กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล อ.กรรณิการ์ ยิ้มนาค

99202 การวิเคราะห์ข้อมูล เล่ม 1

250 บาท

99202 การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-162-066-0) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-9) ราคา 200 บาท (ISBN 978-616-162-023-3) เล่มที่ 3 (หน่วยที่ 10-15) ราคา 300 บาท (ISBN 978-616-162-036-3) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN )
หน่วยที่ 1 ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้แต่ง ผศ.ดร.พิมพ์ผกา ประเสริฐศิลป์
หน่วยที่ 2 วิทยาศาสตร์ข้อมูลและนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ผู้แต่ง รศ ดร.ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์
หน่วยที่ 3 เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้แต่ง อ.อำนาจ ธรรมกิจ
หน่วยที่ 4 การเก็บรวบรวมและการเตรียมข้อมูลก่อนการประมวลผล ผู้แต่ง อ. ดร.พรภัทร์ ศิริธรรมกุล
หน่วยที่ 5 จินตทัศน์ข้อมูล ผู้แต่ง รศ.ดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย

99202 การวิเคราะห์ข้อมูล เล่ม 2

200 บาท

99202 การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-162-066-0) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-9) ราคา 200 บาท (ISBN 978-616-162-023-3) เล่มที่ 3 (หน่วยที่ 10-15) ราคา 300 บาท (ISBN 978-616-162-036-3) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN )
หน่วยที่ 6 สถิติพื้นฐาน ผู้แต่ง อ.อำนาจ ธรรมกิจ
หน่วยที่ 7 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยการทดสอบค่าทีและการวิเคราะห์ความแปรปรวน ผู้แต่ง อ.อรวรรณ จิตตะกาญจน์ อ.ดร.สิริสุดา บัวทองเกื้อ
หน่วยที่ 8 การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์และการถดถอย ผู้แต่ง อ.อรวรรณ จิตตะกาญจน์ อ.ดร.สิริสุดา บัวทองเกื้อ
หน่วยที 9 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้แต่ง อ.ดร.โสวริทธิ์ธร จันทร์แสงศรี

99202 การวิเคราะห์ข้อมูล เล่ม 3

300 บาท

99202 การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-162-066-0) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-9) ราคา 200 บาท (ISBN 978-616-162-023-3) เล่มที่ 3 (หน่วยที่ 10-15) ราคา 300 บาท (ISBN 978-616-162-036-3) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN )
หน่วยที่ 10 การเรียนรู้ของเครื่องแบบมีผู้สอน ผู้แต่ง ผศ.ดร.วิรัตน์ จารีวงศ์ไพบูลย์
หน่วยที่ 11 การเรียนรู้ของเครื่องแบบไม่มีผู้สอน ผู้แต่ง ผศ.ดร.วิรัตน์ จารีวงศ์ไพบูลย์
หน่วยที่ 12 ข้อมูลขนาดใหญ่ ผู้แต่ง ผศ ดร.วรางคณา กิ้มปาน
หน่วยที่ 13 เทคโนโลยีและเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ผู้แต่ง ผศ.ดร.วรางคณา กิ้มปาน
หน่วยที่ 14 ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ ผู้แต่ง อ.ดร.ธงชัย แก้วกิริยา
หน่วยที่ 15 การประยุกต์ใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ ผู้แต่ง อ.ดร.ธงชัย แก้วกิริยา

99301 เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บและการประยุกต์ เล่ม 1

350 บาท

99301 เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บและการประยุกต์ (Web Services Technology and Applications) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161601706 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161601713 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161601294
หน่วยที่ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริการผ่านเว็บ ผู้แต่ง รศ.ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ
หน่วยที่ 2. โครงสร้างพื้นฐานของการบริการผ่านเว็บ ผู้แต่ง อ.จักริน สมิตเวช
หน่วยที่ 3. แบบจำลองเครือข่ายและโพโทคอลกับการบริการผ่านเว็บ ผู้แต่ง ผศ.นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธน
หน่วยที่ 4. ภาษามาร์กอัปและภาษาสคริปต์ ผู้แต่ง อ.กชกร ณ นครพนม
หน่วยที่ 5. ความรู้พื้นฐานของภาษาเอ็กซ์เอ็มแอล ผู้แต่ง ผศ.นัศพ์ชาณัณ ชินปัญชธนะ
หน่วยที่ 6. เอสโอเอพีในการบริการผ่านเว็บ ผู้แต่ง อ.ปิยพร นุรารักษ์
หน่วยที่ 7. โพรโทคอลดับเบิ้นยูเอสดีแอลในการบริการผ่านเว็บ ผู้แต่ง อ.อรรถสิทธิ์ ดีภาพร

99301 เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บและการประยุกต์ เล่ม 2

400 บาท

99301 เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บและการประยุกต์ (Web Services Technology and Applications) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161601706 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161601713 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161601294
หน่วยที่ 8. ยูดีดีไอ ผู้แต่ง อ.อรรถสิทธิ์ ดีภาพร
หน่วยที่ 9. เทคโนดลยีฐานข้อมูลในการบริการผ่านเว็บ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ละออ บุญเกษม
หน่วยที่ 10. การพัฒนาและใช้งานการบริการผ่านเว็บ ผู้แต่ง นอ.(เอก)ดร.สิทธิศักดิ์ สายเงิน
หน่วยที่ 11. การรักษาความปลอดภัยในการบริการผ่านเว็บ ผู้แต่ง นอ.(เอก)ดร.สิทธิศักดิ์ สายเงิน
หน่วยที่ 12. นโยบายและการจัดการในการให้บริการเว็บเซอร์วิส ผู้แต่ง ผศ.ดร.ฉวีวรรณ เพ็ชรศิริ อ.ณัฐพงษ์ สววิบูลย์
หน่วยที่ 13. การประยุกต์การบริการผ่านเว็บในเชิงธุรกิจ ผู้แต่ง อ.จักริน สมิตเวช
หน่วยที่ 14. การประยุกต์การบริการผ่านเว็บในภาครัฐ ผู้แต่ง อ.บุญยืน ตันเยี่ยน
หน่วยที่ 15. แนวโน้มและทิศทางการบริการผ่านเว็บ ผู้แต่ง ผศ.ดร.สมลักษณ์ ละอองศรี

99312 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เล่ม 1

350 บาท

99312 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Mathematics for Informations and Communication Technology) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161601430 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400บาท ISBN 9786161601669 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161602000
หน่วยที่ 1. ระบบฐานของจำนวนและทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น ผู้แต่ง อ.ยุทธนา ลิลา
หน่วยที่ 2. ตรรกศาสตร์ ผู้แต่ง อ.กชกร ณ นครพนม
หน่วยที่ 3. เซต ฟังก์ชัน ลําดับ และผลบวก ผู้แต่ง อ.กชกร ณ นครพนม
หน่วยที่ 4. การให้เหตุผลเชิงคณิตศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.วนิดา เหมะกุล
หน่วยที่ 5. พีชคณิตแบบบูล ผู้แต่ง รศ.ดร.วัชรพงษ์ อนันต์ชื่น
หน่วยที่ 6. การประยุกต์พีชคณิตแบบบูล ผู้แต่ง รศ.ดร.วัชรพงษ์ อนันต์ชื่น
หน่วยที่ 7. การนับ ผู้แต่ง อ.นอ.ดร.สิทธิศักดิ์ สายเงิน

99312 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เล่ม 2

400 บาท

99312 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Mathematics for Informations and Communication Technology) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161601430 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400บาท ISBN 9786161601669 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161602000
หน่วยที่ 8. ความสัมพันธ์เวียนเกิด ผู้แต่ง อ.อรวรรณ จิตตะกาญจน์
หน่วยที่ 9. ฟังก์ชันก่อกำเนิด ผู้แต่ง อ.นอ.ดร.สิทธิศักดิ์ สายเงิน
หน่วยที่ 10. การวัดประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธี ผู้แต่ง อ.ดร.กิตติ พลายมาศ
หน่วยที่ 11. กราฟ ผู้แต่ง อ.พิทักษ์ ศรีสุขใส
หน่วยที่ 12. ต้นไม้ ผู้แต่ง อ.พีระพล ขุนอาสา อ.ดร.กิติพร พลายมาศ
หน่วยที่ 13. ความสัมพันธ์และสมบัติ ผู้แต่ง รศ.ดร.วนิดา เหมะกุล
หน่วยที่ 14. ออโตมาตาจำกัด ผู้แต่ง ผศ.ดร.กรุง สินอภิรมย์สราญ
หน่วยที่ 15. เครื่องทัวริง ผู้แต่ง ผศ.ดร.กรุง สินอภิรมย์สราญ

99313 การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย เล่ม 1

350 บาท

99313 การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย (Wireless Communication and Networking) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7)ราคา 350 บาท (ISBN 9786161603458) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 9786161603465) แบบฝึกปฏิบัติราคา 30บาท (ISBN 9786161603007)
หน่วยที่ 1. พื้นฐานการสื่อสารไร้สายและเครือข่าย ผู้แต่ง อ.กิตติพงษ์ วะระทรัพย์
หน่วยที่ 2. สายอากาศ ผู้แต่ง อ.ธนกร ตั้งมั่นคง
หน่วยที่ 3. แบบจำลองการสูญเสียเส้นทางการแพร่กระจายสัญญาณ ผู้แต่ง รศ.ดร.พีรพล ศิริพงศ์วุฒิกร
หน่วยที่ 4. การมอดูเลตสัญญาณ ผู้แต่ง รศ.ดร.โกสินทร์ จำนงไทย
หน่วยที่ 5. เทคโนโลยีสื่อสารไร้สาย ผู้แต่ง อ.ดร.ขจรจิตรพรรณ กฤติพลวิมาน
หน่วยที่ 6. การควบคุมเข้าถึงหลายทาง ผู้แต่ง อ.เตชค์ฐสิณป์ เพียซ้าย
หน่วยที่ 7. หลักการพื้นฐานสำหรับโครงข่ายสื่อสารไร้สาย ผู้แต่ง อ.ดร.ไพศาล สนธิกร

99313 การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย เล่ม 2

400 บาท

99313 การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย (Wireless Communication and Networking) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7)ราคา 350 บาท (ISBN 9786161603458) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 9786161603465) แบบฝึกปฏิบัติราคา 30บาท (ISBN 9786161603007)
หน่วยที่ 8. การสื่อสารผ่านดาวเทียม ผู้แต่ง ผศ.ดร.วีรพล จิรจริต
หน่วยที่ 9. เครือข่ายระบบเซลลูลาร์ ผู้แต่ง อ.เตชค์ฐสิณป์ เพียซ้าย
หน่วยที่ 10. ไวแมกซ์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุวัฒน์ ภัทรมาลัย
หน่วยที่ 11. ไวไฟ ผู้แต่ง อ.กิตติพงษ์ วะระทรัพย์
หน่วยที่ 12. บลูทูธและอาร์เอฟไอดี ผู้แต่ง อ.ธนกร ตั้งมั่นคง
หน่วยที่ 13. ซิกบี ผู้แต่ง อ.ปิยพร นุรารักษ์
หน่วยที่ 14. โมบายไอพี ผู้แต่ง อ.ดร.สุชาดา สิทธิ์จงสถาพร
หน่วยที่ 15. แนวโน้มเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายในอนาคต ผู้แต่ง อ.สุชาดา สิทธิ์จงสถาพร

99314 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี เล่ม 1

400 บาท

99314 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี (Data Structures and Algorithms) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161602574 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161602710 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161603069
หน่วยที่ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี ผู้แต่ง รศ.ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ
หน่วยที่ 2. การวัดประสิทธิภาพและความซับซ้อนของขั้นตอนวิธี ผู้แต่ง อ.ดร.กิตติพร พลายมาศ
หน่วยที่ 3. โครงสร้างแบบอาร์เรย์ ผู้แต่ง อ.ยุทธนา ลิลา
หน่วยที่ 4. โครงสร้างแบบลิงค์ลิสต์ ผู้แต่ง อ.อรวรรณ จิตตะกาญจน์
หน่วยที่ 5. โครงสร้างแบบคอลเล็กชันและเซต ผู้แต่ง อ.ดร.กิตติพร พลายมาศ
หน่วยที่ 6. โครงสร้างแบบสแต็ก ผู้แต่ง น.ท.อนุโชติ วุฒิพรพงศ์
หน่วยที่ 7. โครงสร้างแบบคิว ผู้แต่ง อ.พาวุฒิ สถิตย์สุขเสนาะ
หน่วยที่ 8. โครงสร้างแบบแฮช ผู้แต่ง อ.ดร.อภิชาต ศุรธณี

99314 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี เล่ม 2

350 บาท

99314 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี (Data Structures and Algorithms) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161602574 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161602710 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161603069
หน่วยที่ 9. ขั้นตอนวิธีเวียนเกิดและย้อนรอย ผู้แต่ง อ.ดร.อภิชาต ศุรธณี
หน่วยที่ 10. โครงสร้างแบบต้นไม้ ผู้แต่ง ผศ.นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ
หน่วยที่ 11. โครงสร้างแบบกราฟ ผู้แต่ง ผศ.นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ
หน่วยที่ 12. สายอักขระ ผู้แต่ง น.อ.ดร.สิทธิศักดิ์ สายเงิน
หน่วยที่ 13. ขั้นตอนวิธีการเรียงลำดับพื้นฐาน ผู้แต่ง อ.กชกร ณ นครพนม
หน่วยที่ 14. ขั้นตอนวิธีการเรียงลำดับขั้นสูง ผู้แต่ง อ.กชกร ณ นครพนม
หน่วยที่ 15. ขั้นตอนวิธีการค้นหาข้อมูล ผู้แต่ง นอ.ดร.สิทธิศักดิ์ สายเงิน

99315 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ เล่ม 1

400 บาท

99315 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ (Computer Architecture and Operation Systems) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท (ISBN 9786161603656 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161604660 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161604639
หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้แต่ง รศ.ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์
หน่วยที่ 2 องค์ประกอบและโครงสร้างของไมโครโพรเซสเซอร์ ผู้แต่ง อ.เพ็ญศิริ ศิวิโรจน์
หน่วยที่ 3 โครงสร้างและการทำงานของหน่วยความจำ ผู้แต่ง อ.นาวาเอกเริงชัย ประเสริฐจุติมณี
หน่วยที่ 4 โครงสร้างและการทำงานของอุปกรณ์อินพุตและเอาต์พุต ผู้แต่ง อ.นาวาตรีนิคม มหาสาร
หน่วยที่ 5 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.อุไร ทองหัวไผ่
หน่วยที่ 6 ระบบตัวเลข ผู้แต่ง รศ.ณัฏฐพร พิมพายน
หน่วยที่ 7 สถาปัตยกรรมของชุดคำสั่ง ผู้แต่ง อ.อำนาจ ธรรมกิจ
หน่วยที่ 8 ลักษณะสถาปัตยกรรมการประมวลผลแบบขนาน ผู้แต่ง รศ.ณัฏฐพร พิมพายน

99315 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ เล่ม 2

350 บาท

99315 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ (Computer Architecture and Operation Systems) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท (ISBN 9786161603656 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161604660 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161604639
หน่วยที่ 9 ความรู้พื้นฐานและโครงสร้าของระบบปฏิบัติการ ผู้แต่ง อ.เพ็ญศิริ ศิวิโรจน์
หน่วยที่ 10 การจัดการกระบวนการ ผู้แต่ง ผศ.ดร.อุไร ทองหัวไผ่
หน่วยที่ 11 การจัดเวลาซีพียูและการติดตาย ผู้แต่ง ผศ.ดร.อุไร ทองหัวไผ่
หน่วยที่ 12 การจัดการหน่วยความจำและหน่วยความจำเสมือน ผู้แต่ง รศ.ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ
หน่วยที่ 13 การจัดการแฟ้มข้อมูลและการป้องกันระบบคอมพิวเตอร์ ผู้แต่ง ผศ.นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ
หน่วยที่ 14 ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ ผู้แต่ง อ.อำนาจ ธรรมกิจ
หน่วยที่ 15 ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ ผู้แต่ง รศ.ชุติมณฑน์ บุญมาก

99316 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ เล่ม 1

250 บาท

99316 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ (Object oriented Analysis and Design) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5 ) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-162-286-2) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-162-321-0) เล่มที่ 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-162-328-9) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-162-344-9 )
หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.นัฐพงศื ส่งเนียม
หน่วยที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัตถุ ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต ศุรธณี
หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์เชิงนามธรรม ผู้แต่ง ผุ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติพร พลายมาศ
หน่วยที่ 4 กระบวนการพัฒนาระบบเชิงวัตถุ ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติพร พลายมาศ
หน่วยที่ 5 ยูเอ็มแอล ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภควรรณ ปักษี

99316 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ เล่ม 2

250 บาท

99316 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ (Object oriented Analysis and Design) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5 ) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-162-286-2) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-162-321-0) เล่มที่ 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-162-328-9) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-162-344-9 )
หน่วยที่ 6 ยูสเคส ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ นัศพ์ชาณัณ ชินปัญชธนะ
หน่วยที่ 7 แผนภาพคลาส ผู้แต่ง อาจารย์อรวรรณ จิตตะกาญจน์
หน่วยที่ 8 การวิเคราะห์ระบบเชิงวัตถุ ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คันธารัตน์ อเนกบุณย์
หน่วยที่ 9 การออกแบบระบบเชิงวัตถุ ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.นัฐพงศ์ ส่งเนียม
หน่วยที่ 10 แผนภาพปฏิสัมพันธ์ ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรวรรณ อิ่มสมบัติ อาจารย์ฐากร พฤกษวันประสุต

99316 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ เล่ม3

250 บาท

99316 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ (Object oriented Analysis and Design) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5 ) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-162-286-2) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-162-321-0) เล่มที่ 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-162-328-9) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-162-344-9 )
หน่วยที่ 11 แผนภาพสถานะและแผนภาพกิจกรรม ผู้แต่ง อาจารย์ธารารัตน์ พวงสุวรรณ  
หน่วยที่ 12 การทดสอบระบบ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ทัศนีย์วรรณ ศรีประดิษฐ์
หน่วยที่ 13 เครื่องมือที่ใช้ในวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต ศุรธณี
หน่วยที่ 14 กรณีศึกษาระบบจัดการและติดตามการแก้ไขระบบ ผู้แต่ง อาจารย์แพน เจือศิริภักดี
หน่วยที่ 15 การออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้และสถาปัตยกรรมของระบบจัดการและติดตามการแก้ไขระบบ ผู้แต่ง อาจารย์นิศาชล ปิยะสิน

99319 การออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์บนเว็บและโมบาย เล่ม 1

350 บาท

99319 การออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์บนเว็บและโมบาย (Web and Mobile Interaction Design) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7 ) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-162-515-3) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-162-310-4) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-162-514-6 )
หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์ ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฑูรย์ วงษ์อามาตย์
หน่วยที่ 2 หลักการปฏิสัมพันธ์ ผู้แต่ง อาจารย์อรวรรณ จิตตะกาญจน์
หน่วยที่ 3 ทฤษฎีการรับรู้ ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.พรภัทร์ ศิริธรรมกุล
หน่วยที่ 4 การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.อิสสระพงศ์ ค้วนเครือ
หน่วยที่ 5 การปฏิสัมพันธ์ที่ส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของผู้ใช้งาน ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.โสวริทธิ์ธร จันทร์แสงศรี
หน่วยที่ 6 การออกแบบระบบปฏิสัมพันธ์ ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.เตชค์ฐสิณป์ เพียซ้าย
หน่วยที่ 7 การออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้ ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.เตชค์ฐสิณป์ เพียซ้าย

99319 การออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์บนเว็บและโมบาย เล่ม 2

400 บาท

99319 การออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์บนเว็บและโมบาย (Web and Mobile Interaction Design) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7 ) ราคา 350 บาท (ISBN 978-616-162-515-3) เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 978-616-162-310-4) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-162-514-6 )
หน่วยที่ 8 การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.พรภัทร์ ศิริธรรมกุล
หน่วยที่ 9 กระบวนการออกแบบปฏิสัมพันธ์ ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา สิทธิ์จงสถาพร
หน่วยที่ 10 การกำหนดความต้องการ ผู้แต่ง อ.ดร.ธัญลักษณ์ มณีวัฒนา
หน่วยที่ 11 การจัดการข้อมูลเพื่อการออกแบบปฏิสัมพันธ์ ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขาดา สิทธิ์จงสถาพร
หน่วยที่ 12 การสร้างต้นแบบปฏิสัมพันธ์บนเว็บและโมบาย ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ณัฎฐพร พิมพายน
หน่วยที่ 13 การประเมินการออกแบบปฏิสัมพันธ์ ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.ปานจิตร์ หลงประดิษฐ์
หน่วยที่ 14 กรณีศึกษาการออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์บนเว็บ ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ
หน่วยที่ 15 กรณีศึกษาการออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์บนโมบาย ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.มยุรี ศรีกุลวงศ์

99321 การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับผู้สูงอายุ เล่ม 1

400 บาท

99321 การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับผู้สูงอายุ (Applied Information and Communication Technology for Elder)  พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563  เล่ม 1 ( หน่วยที่ 1-8 ) ราคา 400 บาท   ISBN 978-616-162-462-0 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9 -15)  พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563  ราคา 350 บาท   ISBN 978-616-162-471-2  แบบฝึกปฏิบัติ  ราคา 30 บาท ISBN  978-616-162-470-5
หน่วยที่ 1. ทฤษฎีพัฒนาการและธรรมชาติของวัยผู้สูงอายุ ผู้แต่ง ผศ.ดร.เอมอร จารุรังษี     อ.ดร.วิภาพร ตัณฑสวัสดิ์
หน่วยที่ 2. การปรับตัวของผู้สูงอายุ ผู้แต่ง อ.ดร.ดวงกมล ทองอยู่
หน่วยที่ 3. สิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้แต่ง ผศ.ปัณณวิช ทัพภวิมล
หน่วยที่ 4. การเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพดิจิทัลของผู้สูงอายุ  ผู้แต่ง รศ.ณัฏฐพร พิมพายน
หน่วยที่ 5. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ ผู้แต่ง อ.บุญยืน ตันเยี่ยน
หน่วยที่ 6. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับการดูแลสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ ผู้แต่ง อ.ดร.โสวริทธิ์ธร จันทร์แสงศรี
หน่วยที่ 7. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของผู้สูงอายุ ผู้แต่ง ผศ.วิทูรย์ วงษ์อามาตย์
หน่วยที่ 8. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับการดูแลด้านอาหารและโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ ผู้แต่ง รศ.ดร.วรางคณา จันทร์คง  ผศ.ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์

99321 การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับผู้สูงอายุ เล่ม 2

350 บาท

99321 การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับผู้สูงอายุ (Applied Information and Communication Technology for Elder)  พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563  เล่ม 1 ( หน่วยที่ 1-8 ) ราคา 400 บาท   ISBN 978-616-162-462-0 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9 -15)  พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563  ราคา 350 บาท   ISBN 978-616-162-471-2  แบบฝึกปฏิบัติ  ราคา 30 บาท ISBN  978-616-162-470-5
หน่วยที่ 9. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ  ผู้แต่ง อ.ธรรมลักษณ์ กล้าหาญ  ผศ.ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์
หน่วยที่ 10. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับการบำบัดโรคและการใช้ยาในผู้สูงอายุ  ผู้แต่ง นายแพทย์วงศกร เหลืองพิพัฒน์  ผศ.เอกพล กาละดี
หน่วยที่ 11. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับการจัดการสภาพแวดล้อมภายในเพื่อผู้สูงอายุ  ผู้แต่ง รศ.ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ
หน่วยที่ 12. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับการเดินทางสำหรับผู้สูงอายุ  ผู้แต่ง อ.อำนาจ ธรรมกิจหน่วยที่ 13. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับการวางแผนการใช้จ่ายและการลงทุนของผู้สูงอายุ  ผู้แต่ง อ.บุญยืน ตันเยี่ยน
หน่วยที่ 14. ผู้สูงอายุกับการเตรียมการเรื่องมรดกและพินัยกรรม  ผู้แต่ง ผศ.ดร.เกวลิน ต่อปัญญาชาญ
หน่วยที่ 15. วัยเกษียณ การเตรียมความพร้อม และบทบาทของครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุ  ผู้แต่ง ศ.ศศิพัฒน์ ยอดเพชร  ศ.ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี  รศ.ดร.พูนสุข เวชวิฐาน  ผศ.ณัฏฐพัชร สโรบล 

99402 การจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ เล่ม 1

250 บาท

99402 การจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ (Computer Security Management) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786165058322 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 9786161603892 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786165059688 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161603885
หน่วยที่ 1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ ผู้แต่ง รศ.ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์
หน่วยที่ 2. ภัยคุกคามต่อความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ ผู้แต่ง อ.สยาม แย้มแสงสังข์
หน่วยที่ 3. การบริการความมั่นคงปลอดภัยความเสี่ยงในระบบคอมพิวเตอร์ ผู้แต่ง อ.ธนกร ตั้งมั่นคง
หน่วยที่ 4. วิทยาการรหัสลับ ผู้แต่ง อ.นต.กรกช วิไลลักษณ์
หน่วยที่ 5. ลายมือชื่อดิจิทัล ผู้แต่ง อ.ธนกร ตั้งมั่นคง

99402 การจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ เล่ม 2

250 บาท

99402 การจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ (Computer Security Management) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786165058322 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 9786161603892 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786165059688 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161603885
หน่วยที่ 6. ความมั่นคงปลอดภัยของระบบปฏิบัติการวินโดวส์ ผู้แต่ง อ.เตชค์ฐสิณป์ เพียซ้าย
หน่วยที่ 7. ความมั่นคงปลอดภัยของระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ ผู้แต่ง อ.เตชค์ฐสิณป์ เพียซ้าย
หน่วยที่ 8. ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผู้แต่ง อ.ดร.ขจิตพรรณ มกระธัช
หน่วยที่ 9. เทคโนโลยีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผู้แต่ง อ.ดร.ขจิตพรรณ มกระธัช
หน่วยที่ 10. ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายไร้สาย ผู้แต่ง อ.ปิยพร นุรารักษ์

99402 การจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ เล่ม 3

250 บาท

99402 การจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ (Computer Security Management) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786165058322 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 9786161603892 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786165059688 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161603885
หน่วยที่ 11. ความมั่นคงปลอดภัยของระบบงานประยุกต์บนเว็บ ผู้แต่ง อ.นต.กรกช วิไลลักษณ์
หน่วยที่ 12. ความมั่นคงปลอดภัยของฐานข้อมูล ผู้แต่ง รศ.ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์
หน่วยที่ 13. กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ ผู้แต่ง อ.ดร.วราภรณ์ วนาพิทักษ์
หน่วยที่ 14. นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยแบบยั่งยืน ผู้แต่ง อ.ธนกร ตั้งมั่นคง
หน่วยที่ 15. กรณีศึกษาการโจมตีระบบความมั่นคงปลอดภัย ผู้แต่ง อ.ประสิทธิ์ บุญเสริม

99409 ประสบการณืวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เล่ม 1

400 บาท

99409 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Professional Experience in Information and communication Technology) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161603557 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350บาท ISBN 9786161601829 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161603540
หน่วยที่ 1. องค์กรกับสายงานวิชาชีพไอซีที ผู้แต่ง รศ.ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์
หน่วยที่ 2. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับการพัฒนาประเทศ ผู้แต่ง อ.จิระวรรณ เจียสกุล 
หน่วยที่ 3. การวางแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้แต่ง รศ.ณัฐพล เห็นเจริญเลิศ
หน่วยที่ 4. การจัดทำโครงการด้านไอซีที ผู้แต่ง รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย
หน่วยที่ 5. ไอซีทีในการวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ ผู้แต่ง อ.วิทยา พรพัชรพงศ์
หน่วยที่ 6. ไอซีทีในธุรกิจการเงินและการธนาคาร ผู้แต่ง อ.บุญยืน ตันเยี่ยน
หน่วยที่ 7. ไอซีทีในธุรกิจการบริการ ผู้แต่ง อ.อภิรดี วิไลรัตน์
หน่วยที่ 8. ไอซีทีในธุรกิจสื่อสาร ผู้แต่ง อ.บุญยืน ตันเยี่ยน อ.บัณฑิต ธรรมรัตน์

99409 ประสบการณืวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เล่ม 1

350 บาท

99409 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Professional Experience in Information and communication Technology) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161603557 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350บาท ISBN 9786161601829 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161603540
หน่วยที่ 9. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับอุตสาหกรรม ผู้แต่ง รศ.ดร.โกสินทร์ จำนงไทย
หน่วยที่ 10. ไอซีทีทางด้านการแพทย์ ผู้แต่ง รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย
หน่วยที่ 11. เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการโลจิสติกส์และซับพลายเชน ผู้แต่ง รศ.ดร.ขจิตพรรณ มกระธัช
หน่วยที่ 12. จรรยาวิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้แต่ง อ.พิภัช ดวงคำสวัสดิ์
หน่วยที่ 13. ไอซีทีที่มีผลกระทบต่อสังคม ผู้แต่ง อ.ดร.ธนารักษ์ อิศดิศัย
หน่วยที่ 14. กระบวนการกลุ่มและการทำงานเป็นคณะ ผู้แต่ง รศ.ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร รศ.ดร.ประดินันท์ อุปรมัย อ.ประมวญ บุณยะโหตระ

99410 การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม เล่ม 1

400 บาท

99410 การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม(Telecommunication System Design and Management) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161602505 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161602512 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161602444
หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบโทรคมนาคม ผู้แต่ง ผศ.ดร.พนารัตน์ เชิญถนอมวงศ์
หน่วยที่ 2 ระบบโทรคมนาคม ผู้แต่ง ผศ.ดร.พนารัตน์ เชิญถนอมวงศ์
หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์และออกแบบระบบโทรคมนาคม ผู้แต่ง อ.นาวาโท นิรินธน์ ธานีรัตน์
หน่วยที่ 4 แบบจำลองคณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับระบบโทรคมนาคม ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุชาดา สิทธิ์จงสถาพร
หน่วยที่ 5 ทฤษฎีแถวคอยสำหรับระบบโทรคมนาคม ผู้แต่ง อ.ดร.ปานวิทย์ ธุวะนุติ
หน่วยที่ 6 การหลอมรวมเทคโนโลยีโทรคมนาคม ผู้แต่ง อ.ดร.ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน
หน่วยที่ 7 โครงข่ายการจัดการระบบโทรคมนาคม ผู้แต่ง อ.นาวาโท นิรินธน์ ธานีรัตน์
หน่วยที่ 8 กรอบการจัดการระบบโทรคมนาคม ผู้แต่ง อ.ดร.ศรีหทัย พราหมณี

99410 การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม เล่ม 2

350 บาท

99410 การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม(Telecommunication System Design and Management) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161602505 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161602512 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161602444
หน่วยที่ 9 การวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านโทรคมนาคม ผู้แต่ง อ.ธนพงศ์ วรรณสาย
หน่วยที่ 10 การดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านโทรคมนาคมและการทดสอบ ผู้แต่ง อ.ธนพงศ์ วรรณสาย
หน่วยที่ 11 ความท้าทายต่อการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคม ผู้แต่ง อ.ดร.ศรีหทัย พราหมณี
หน่วยที่ 12 เทคโนโลยีและเครื่องมือเพื่อการจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม ผู้แต่ง อ.ดร.ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน
หน่วยที่ 13 การเตรียมเอกสารยื่นข้อเสนอโครงการ ผู้แต่ง อ.ดร.ศุภณัฐ กิจเจริญศักดิ์กุล
หน่วยที่ 14 บทบาทและมาตรฐานของสถาบันด้านโทรคมนาคม ผู้แต่ง อ.ดร.กฤตยา นาคประสิทธิ์
หน่วยที่ 15 กรณีศึกษาการจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม ผู้แต่ง อ.นพดล อ่อนศิริ

99411 การบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เล่ม 1

400 บาท

99411 การบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161605919 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 978616160268 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161606893
หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุชาดา สิทธิ์จงสถาพร
หน่วยที่ 2 การบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้แต่ง รศ.ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์
หน่วยที่ 3 การบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินงาน ผู้แต่ง รศ.ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์
หน่วยที่ 4 การควบคุมการเข้าถึงความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ผู้แต่ง อ.ดร.ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน
หน่วยที่ 5 ความมั่นคงปลอดภัยทางการสื่อสาร ผู้แต่ง อ.น.ท.กรกช วิไลลักษณ์
หน่วยที่ 6 ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ ผู้แต่ง อ.เตชค์ฐสินป์ เพียซ้าย
หน่วยที่ 7 การจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบปฏิบัติการ ผู้แต่ง อ.เตชค์ฐสินป์ เพียซ้าย
หน่วยที่ 8 ความมั่นคงปลอดภัยของการให้บริการเว็บ ผู้แต่ง อ.น.ท.กรกช วิไลลักษณ์

99411 การบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เล่ม 2

350 บาท

99411 การบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161605919 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 978616160268 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161606893
หน่วยที่ 9 ความมั่นคงปลอดภัยของการบริการเว็บ ผู้แต่ง อ.ปิยพร นุรารักษ์
หน่วยที่ 10 ความมั่นคงปลอดภัยเชิงออปเจ็กต์ ผู้แต่ง อ.ปิยพร นุรารักษ์
หน่วยที่ 11 ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศทางกายภาพ ผู้แต่ง อ.ประสิทธิ์ชัย บุญเสริม
หน่วยที่ 12 นิติคอมพิวเตอร์และการสืบสวนอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุชาดา สิทธิ์จงสถาพร
หน่วยที่ 13 นโยบายและมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ผู้แต่ง อ.ประสิทธิ์ชัย บุญเสริม 
หน่วยที่ 14 การประยุกต์ใช้งานความมั่นคงปลอดภัย ผู้แต่ง อ.ประสิทธิ์ชัย บุญเสริม อ.ดร.ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน
หน่วยที่ 15 กรณีศึกษาการป้องกันสำหรับความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับองค์กร ผู้แต่ง อ.ประสิทธิ์ชัย บุญเสริม

99412 หลักการและการบริหารเครือข่าย เล่ม 1

400 บาท

99412 หลักการและการบริหารเครือข่าย (Network Printing and Administration) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161605896 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161602215 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161606541
หน่วยที่ 1. ความเบื้องต้นเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผู้แต่ง ผศ.นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ
หน่วยที่ 2. องค์ประกอบของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผู้แต่ง อ.ดร.ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน
หน่วยที่ 3. ชุมชนเครือข่าย ผู้แต่ง ผศ.ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ
หน่วยที่ 4. การจัดการโฮลต์ ผู้แต่ง อ.เตชค์ฐสินป์ เพียซ้าย
หน่วยที่ 5. การจัดการผู้ใช้ ผู้แต่ง อ.เตชค์ฐสินป์ เพียซ้าย
หน่วยที่ 6. แบบจำลองการบริหารจัดการเครือข่ายและระบบ ผู้แต่ง อ.ปิยพร นุรารักษ์
หน่วยที่ 7. การตั้งค่าและการบำรุงรักษา ผู้แต่ง อ.ธนกร ตั้งมั่นคง 
หน่วยที่ 8. การให้บริการระดับการใช้งาน ผู้แต่ง อ.ธนกร ตั้งมั่นคง

99412 หลักการและการบริหารเครือข่าย เล่ม 2

350 บาท

99412 หลักการและการบริหารเครือข่าย (Network Printing and Administration) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161605896 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161602215 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161606541
หน่วยที่ 9. การวินิจฉัยข้อบกพร่องและการจัดการความเปลี่ยนแปลง ผู้แต่ง อ.นาวาตรีกรกช วิไลลักษณ์
หน่วยที่ 10. บริการระดับเครือข่าย ผู้แต่ง รศ.ดร.พีรพล ศิริพงศ์วุฒิกร
หน่วยที่ 11. หลักการเบื้องต้นของความมั่นคงปลอดภัย ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุชาดา สิทธิ์จงสถาพร 
หน่วยที่ 12. การรักษาความมั่นคงปลอดภัย ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุชาดา สิทธิ์จงสถาพร
หน่วยที่ 13. การบริหารจัดการระบบเครือข่ายเชิงวิเคราะห์ ผู้แต่ง อ.นาวาตรีกรกช วิไลลักษณ์
หน่วยที่ 14. กรณีศึกษาหลักการจัดการเครือข่าย ผู้แต่ง อ.นพดล อ่อนศิริ
หน่วยที่ 15. ปฏิบัติการการบริหารเครือข่ายเบื้องต้น ผู้แต่ง อ.กิตติพงศ์ วะระทรัพย์

99413 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง เล่ม 1

350 บาท

99413 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง (Advance Computer Programming) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161604530 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161605087 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161605391
หน่วยที่ 1. สตริง ผู้แต่ง อ.นาวาตรีนิคม มหาสาร
หน่วยที่ 2. สตริงบิวเดอร์ ผู้แต่ง อ.นาวาตรีนิคม มหาสาร
หน่วยที่ 3. การสืบทอดคลาสและการพ้องรูป ผู้แต่ง รศ.ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ
หน่วยที่ 4. คลาสนามธรรมและอินเทอร์เฟส ผู้แต่ง อ.นาวาตรีนิคม มหาสาร
หน่วยที่ 5. การเขียนโปรแกรมแบบจียูไอ ผู้แต่ง ผศ.ดร.อุไร ทองหัวไผ่
หน่วยที่ 6. การเขียนโปรแกรมแบบขับเคลื่อนโดยเหตุการณ์ ผู้แต่ง ผศ.นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ
หน่วยที่ 7. จาวาบีนและเหตุการณ์ของจาวาบีน ผู้แต่ง อ.อำนาจ ธรรมกิจ

99413 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง เล่ม 2

400 บาท

99413 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง (Advance Computer Programming) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161604530 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161605087 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161605391
หน่วยที่ 8. การสร้างส่วนต่อประสานผู้ใช้ ผู้แต่ง รศ.ชุติมณฑน์ บุญมาก
หน่วยที่ 9. การจัดการเลย์เอาต์และคอนเทนเนอร์ขั้นสูง ผู้แต่ง ผศ.นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ
หน่วยที่ 10. การเขียนโปรแกรมส่วนของเมนูและทูลบาร์ ผู้แต่ง นาวาโทธานินทร์ เอกชิดชูศาสน์
หน่วยที่ 11. การเขียนโปรแกรมส่วนของไดอะล็อกและจียูไอขั้นสูง ผู้แต่ง นาวาโทธานินทร์ เอกชิดชูศาสน์ ผศ.นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ
หน่วยที่ 12. การเขียนโปรแกรมจาวาแอพเพล็ต ผู้แต่ง อ.เพ็ญศิริ ศิวิโรจน์
หน่วยที่ 13. แบบจำลอง มุมมองและตัวควบคุม ผู้แต่ง อ.อำนาจ ธรรมกิจ
หน่วยที่ 14. การเขียนโปรแกรมฐานข้อมูลด้วยวาจา ผู้แต่ง อ.อำนาจ ธรรมกิจ
หน่วยที่ 15. กรณีตัวอย่างการเขียนโปรแกรมเกมทิก-แทก-โท ผู้แต่ง รศ.ณัฏฐพร พิมพายน 

99414 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย เล่ม 1

400 บาท

99414 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (Multimedia Technology) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161604073 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161604295 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161604486
หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ผู้แต่ง อ.วิฑูรย์ วงษ์อำมาตาย์
หน่วยที่ 2 การรับรู้ทางกายภาพของเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ผู้แต่ง อ.พรพล ธรรมวงศ์รัตน์
หน่วยที่ 3 เทคโนโลยีเสียง ผู้แต่ง อ.น.อ.ดร.สิทธิศักดิ์ สายเงิน
หน่วยที่ 4 เทคโนโลยีการบีบอัดข้อมูลเสียง ผู้แต่ง อ.นอ.ดร.สิทธิศักดิ์ สายเงิน
หน่วยที่ 5 เทคโนโลยีภาพ ผู้แต่ง อ.ไพรสันต์ ผดุงเวียง
หน่วยที่ 6 เทคโนโลยีการบีบอัดข้อมูลภาพ ผู้แต่ง อ.ไพรสันต์ ผดุงเวียง
หน่วยที่ 7 เทคโนโลยีวิดิทัศน์ ผู้แต่ง อ.ดร.บัญชา อานนท์กิจพานิช 
หน่วยที่ 8 เทคโนโลยีการบีบอัดข้อวดีทัศน์ ผู้แต่ง อ.ดร.กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล

99414 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย เล่ม 2

350 บาท

99414 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (Multimedia Technology) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161604073 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161604295 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161604486
หน่วยที่ 9 เทคโนโลยีภาพเคลื่อนไหว ผู้แต่ง อ.ยุทธนา ลิลา
หน่วยที่ 10 การให้แสงและเงาและการสร้างภาพเคลื่อนไหว ผู้แต่ง อ.ยุทธนา ลิลา
หน่วยที่ 11 ระบบเครือข่ายมัลติมีเดีย ผู้แต่ง อ.น.ท.อนุโชติ วุฒิพรพงษ์
หน่วยที่ 12 เทคโนโลยีสื่อแบบส่งต่อเนื่อง ผู้แต่ง อ.น.ท.อนุโชติ วุฒิพรพงษ์
หน่วยที่ 13 เครื่องสำหรับการพัฒนามัลติมีเดีย ผู้แต่ง อ.วรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์
หน่วยที่ 14 การประยุกต์กับงานมัลติมีเดียในด้านการศึกษา ผู้แต่ง อ.วรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์
หน่วยที่ 15 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับงานมัลติมีเดียในด้านธรุการ อ.เมธี บำรุงราชหิรัณย์

99415 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เล่ม 1

350 บาท

99415 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161606237 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161606688 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161606695
หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมซอฟแวร์ ผู้แต่ง รศ.ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ
หน่วยที่ 2 กระบวนการและมาตรฐานการพัฒนาซอฟแวร์ ผู้แต่ง รศ.ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์
หน่วยที่ 3 การบริหารโครงการและประมาณการต้นทุนการพัฒนาซอฟแวร์ ผู้แต่ง อ.อรวรรณ จิตตะกาญจน์
หน่วยที่ 4 การวิเคราะห์ความต้องการซอฟแวร์ ผู้แต่ง อ.พ.ต.อ.ดร.วิวัฒน์ สิทธิสรเดช
หน่วยที่ 5 การสร้างแบบจำลองระบบ ผู้แต่ง อ.พาวุฒิ สถิตย์สุขเสนาะ
หน่วยที่ 6 การออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟแวร์ ผู้แต่ง อ.ดร.ฐิติมา ศรีวัฒนกุล
หน่วยที่ 7 การออกแบบซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ ผู้แต่ง อ.ธารารัตน์ พวงสุวรรณ

99415 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เล่ม 2

400 บาท

99415 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161606237 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161606688 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161606695
หน่วยที่ 8 การพัฒนาออกแบบซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ ผู้แต่ง ผศ.ดร.อุไร ทองหัวไผ่
หน่วยที่ 9 การทดสอบระบบและการนำไปใช้งาน ผู้แต่ง ผศ.ดร.อุไร ทองหัวไผ่
หน่วยที่ 10 การนำซอฟแวร์กลับมาใช้งาน ผู้แต่ง อ.นิสาชล ปิยะสิน
หน่วยที่ 11 การบริหารการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ ผู้แต่ง อ.(นอ.)ดร.สิทธิศักดิ์ สายเงิน
หน่วยที่ 12 การบำรุงรักษาซอฟแวร์ ผู้แต่ง อ.(นท.)กรกช วิไลลักษณ์
หน่วยที่ 13 การประกันคุณภาพของซอฟต์แวร์ ผู้แต่ง อ.(นท.)อนุโชต วุฒิพรพงษ์
หน่วยที่ 14 การจัดการความปลอดภัยวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ผู้แต่ง อ.(นอ.)สิทธิศักดิ์ สายเงิน
หน่วยที่ 15 กรณีตัวอย่างโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์เช่ารถยนต์ ผู้แต่ง อ.(นท.)กรกช วิไลลักษณ์

99419 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เล่ม 1

250 บาท

99419 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5 ) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-162-125-4) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-162-105-6) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-161-987-9) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-162-116-2 )
หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุชาดา สิทธิ์จงสถาพร
หน่วยที่ 2 ระดับและกระบวนการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.พรภัทร์ ศิริธรรมกุล
หน่วยที่ 3 ความมั่นคงปลอดภัยในการพัฒนาโปรแกรม ผู้แต่ง อาจารย์ น.ท.กรกช วิไลลักษณ์ ร.น.
หน่วยที่ 4 ความมั่นคงปลอดภัยเว็บแอปพลิเคชั่น ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิรมย์ คงเลิศ
หน่วยที่ 5 ความมั่นคงปลอดภัยระบบปฏิบัติการ ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.เตชค์ฐสิณป์ เพียซ้าย

99419 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เล่ม 2

250 บาท

99419 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5 ) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-162-125-4) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-162-105-6) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-161-987-9) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-162-116-2 )
หน่วยที่ 6 ความมั่นคงปลอดภัยเครือข่าย ผู้แต่ง อาจารย์ น.ท.กรกช วิไลลักษณ์ ร.น.
หน่วยที่ 7 ความมั่นคงปลอดภัยฐานข้อมูล ข้อมูลขนาดใหญ่และเหมืองข้อมูล ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วฤษาย์ ร่มสายหยุด
หน่วยที่ 8 ความมั่นคงปลอดภัยเครือข่ายโมบายและเครือข่ายตัวรู้ไร้สาย ผู้แต่ง อาจารย์ กิตติพงศ์ วะระทรัพย์หน่วยที่ 9 ความมั่นคงปลอดภัยระบบคลาวด์ ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา สิทธิ์จงสถาพร
หน่วยที่ 10 ความเป็นส่วนตัวไซเบอร์ ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.รุ่งรัตน์ เวียงศรีพนาวัลย์

99419 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เล่ม 3

250 บาท

99419 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5 ) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-162-125-4) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-162-105-6) เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท (ISBN 978-616-161-987-9) แบบฝึกปฎิบัติ ราคา 30 บาท (ISBN 978-616-162-116-2 )
หน่วยที่ 11 การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย ผู้แต่ง อาจารย์ น.ท.กรกช วิไลลักษณ์ ร.น.
หน่วยที่ 12 กฎหมายและจริยธรรมไซเบอร์ ผู้แต่ง อาจารย์กิตติพงศ์ วะระทรัพย์
หน่วยที่ 13 มาตรฐานและนโยบายความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา สิทธิ์จงสถาพร
หน่วยที่ 14 นิติคอมพิวเตอร์และการสืบสวนอาชญากรรมไซเบอร์ ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา สิทธิ์จงสถาพร อาจารย์ประสิทธิ์ชัย บุญเสริม
หน่วยที่ 15 แนวโน้มและกรณีศึกษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา สิทธิ์จงสถาพร อาจารย์ ดร.เตชค์ฐสิณป์ เพียซ้าย

99420 การโปรแกรมเว็บ เล่ม 1

250 บาท

99420 การโปรแกรมเว็บ เล่ม 2

250 บาท

99420 การโปรแกรมเว็บ (Web Programming)  พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562  เล่ม 1 ( หน่วยที่ 1-5 ) ราคา 250 บาท   ISBN เล่ม 2 (หน่วยที่ 6 - 10)  พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562  ราคา 250 บาท   ISBN 978-616-162-135-3 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11 – 15) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562  ISBN 978-616-162-136-0  แบบฝึกปฏิบัติ  ราคา 30 บาท ISBN  978-616-162-140-7
หน่วยที่ 6. การโปรแกรมเซิร์ฟเล็ต  ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.เตชค์ฐสิณป์ เพียซ้าย
หน่วยที่ 7. เจเอสพี อาจารย์  ผู้แต่ง ดร.นัฐพงศ์ ส่งเนียม
หน่วยที่ 8. การโปรแกรมฐานข้อมูลบนเว็บ  ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ
หน่วยที่ 9. จาวาบีนส์  ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ วิยานนท์
หน่วยที่ 10. จาวาเซิร์ฟเวอร์เฟสส์  ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ วิยานนท์

99420 การโปรแกรมเว็บ เล่ม 3

250 บาท

99420 การโปรแกรมเว็บ (Web Programming)  พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562  เล่ม 1 ( หน่วยที่ 1-5 ) ราคา 250 บาท   ISBN เล่ม 2 (หน่วยที่ 6 - 10)  พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562  ราคา 250 บาท   ISBN 978-616-162-135-3 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11 – 15) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562  ISBN 978-616-162-136-0  แบบฝึกปฏิบัติ  ราคา 30 บาท ISBN  978-616-162-140-7
หน่วยที่ 11. การบริการเว็บ  ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.เตชค์ฐสิณป์ เพียซ้าย
หน่วยที่ 12. เอพีไอบนเว็บ  ผู้แต่ง อาจารย์นิสาชล ปิยะสิน
หน่วยที่ 13. ความมั่นคงปลอดภัยบนเว็บ  ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.รัชกุล เปรื่องการ
หน่วยที่ 14. แนวโน้มเว็บแอปพลิเคชัน  ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย
หน่วยที่ 15. กรณีศึกษาการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันร้านหนังสือ  ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วฤษาย์ ร่มสายหยุด

99421 การโปรแกรมเชิงวัตถุ เล่ม 1

250 บาท

99421 การโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786161621834 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 9786161622749 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786161622848 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161622701
หน่วยที่ 1. ความรู้เกี่ยวกับการโปรแกรมเชิงวัตถุ ผู้แต่ง อ. ฐากร พฤกษวันประสุต
หน่วยที่ 2. การวิเคราะห์และออกแบบการโปรแกรมเชิงวัตถุ ผู้แต่ง รศ. ชุติมณฑน์ บุญมาก
หน่วยที่ 3. การสืบทอดคลาสและการพ้องรูป ผู้แต่ง รศ. ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ
หน่วยที่ 4. คลาสนสมธรรมและอินเทอร์เฟส ผู้แต่ง อ.น.ต. นิคม มหาสาร
หน่วยที่ 5. การโปรแกรมแบบจียู ผู้แต่ง รศ.ดร. อุไร ทองหัวไผ่

99421 การโปรแกรมเชิงวัตถุ เล่ม 2

250 บาท

99421 การโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786161621834 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 9786161622749 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786161622848 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161622701
หน่วยที่ 6. การเขียนโปรแกรมแบบขับเคลื่อนโดยเหตุการณ์ ผู้แต่ง รศ. นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ
หน่วยที่ 7. การสร้างส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ ผู้แต่ง รศ. ชุติมณฑน์ บุญมาก
หน่วยที่ 8. การจัดการเลย์เอ้าต์และสวิงคอนเทนเนอร์ขั้นสูง ผู้แต่ง รศ. นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ
หน่วยที่ 9. การโปรงแกรมส่วนของเมนูและทูลบาร์ ผู้แต่ง อ.น.ท. ธานินทร์ เอกเชิดชูศาสน์
หน่วยที่ 10. การโปรแกรมส่วนของไดอะล๊อกและตาราง ผู้แต่ง อ.น.ท. ธานินทร์ เอกเชิดชูศาสน์ และ รศ. นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ

99421 การโปรแกรมเชิงวัตถุ เล่ม 3

250 บาท

99421 การโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786161621834 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 9786161622749 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786161622848 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161622701

หน่วยที่ 11. การโปรแกรมใช้งานฐานข้อมูล ผู้แต่ง อ. อำนาจ ธรรมกิจ
หน่วยที่ 12. กรณีศึกษาการวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุ ผู้แต่ง ณัฏฐพร พิมพายน
หน่วยที่ 13. กรณีศึกษาการโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษาวาจา ผู้แต่ง ณัฏฐพร พิมพายน
หน่วยที่ 14. การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษาไพธอน ผู้แต่ง ณัฏฐพร พิมพายน
หน่วยที่ 15. กรณีศึกษาการโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษาไพธอน ผู้แต่ง อ. อำนาจ ธรรมกิจ

99422 การโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เล่ม 1

250 บาท

99422 การโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่  (Advanced Programming on Mobile) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 978-616-162-508-5 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 978-616-162-448-4 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท  ISBN 978-616-162-481-1 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 978-616-162-502-3
หน่วยที่ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมผกา  ประเสริฐศิลป์
หน่วยที่ 2. ภาษาคอตลินเบื้องต้น ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภิรมย์ คงเลิศ
หน่วยที่ 3. การสร้างหน้าจอเบื้องต้น ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มัชฌิกา อ่องแตง
หน่วยที่ 4. การออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้ ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มัชฌิกา อ่องแตง
หน่วยที่ 5. เนวิเกชันและการส่งผ่านข้อมูล ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภิรมย์ คงเลิศ

99422 การโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เล่ม 2

250 บาท

99422 การโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่  (Advanced Programming on Mobile) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 978-616-162-508-5 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 978-616-162-448-4 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท  ISBN 978-616-162-481-1 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 978-616-162-502-3
หน่วยที่ 6. การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ผู้แต่ง อาจารย์ สุพล ไกลถิ่น
หน่วยที่ 7. การแสดงผลแบบรายการรีไซเคลอร์วิวและการ์ดวิว ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บัญญพนต์ พูลสวัสดิ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยนุช ชัยพรแก้ว
หน่วยที่ 8. การจัดการฐานข้อมูลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์ วิยานนท์
หน่วยที่ 9. การจัดเก็บข้อมูลด้วยแฟ้มข้อมูลและแชร์เพร็ฟเฟอร์เรนซ์ ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์ วิยานนท์
หน่วยที่ 10. ฐานข้อมูลเรียลไทม์ไฟร์เบส ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร วฤษาย์ ร่มสายหยุด

99422 การโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เล่ม 3

250 บาท

99422 การโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่  (Advanced Programming on Mobile) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 978-616-162-508-5 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 978-616-162-448-4 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท  ISBN 978-616-162-481-1 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 978-616-162-502-3
หน่วยที่ 11. การใช้ตำแหน่งผู้ใช้และแผนที่ ผู้แต่ง อาจารย์สุพล ไกลถิ่น
หน่วยที่ 12. การใช้งานกล้องและเซนเซอร์ ผู้แต่ง อาจารย์ดร. กิตติศักดิ์ สิริแสงทักษิณ
หน่วยที่ 13. เซอร์วิสบนแอนดรอยด์ ผู้แต่ง อาจารย์ดร.พรภัทร์ ศิริธรรมกุล
หน่วยที่ 14. การทดสอบแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย แก้วกิริยา
หน่วยที่ 15. กรณีศึกษาการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย แก้วกิริยา

99429 ประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ เล่ม 1

400 บาท

99429 ประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Professional Experience in Computer Science) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161623586 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161623593  แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161624422
หน่วยที่ 1. ยุทธศาสตร์และนโยบายเทคโนโลยีดิจิทัลกับการพัฒนาประเทศ ผู้แต่ง ศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ดร. ประสงค์ ปราณีพลกรัง
หน่วยที่ 2. มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้แต่ง อาจารย์ อำนาจ ธรรมกิจ
หน่วยที่ 3. การจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ชุติมณฑน์ บุญมาก
หน่วยที่ 4. ดิจิทัลเชิงประยุกต์ด้านการบริหารงานภาครัฐ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ชุติมณฑน์ บุญมาก
หน่วยที่ 5. ดิจิทัลเชิงประยุกต์ด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ทัศนีย์วรรณ ศรีประดิษฐ์
หน่วยที่ 6. ดิจิทัลเชิงประยุกต์ด้านการศึกษา ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร. อุไร ทองหัวไผ่
หน่วยที่ 7. ดิจิทัลเชิงประยุกต์ด้านการสาธารณสุข ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรางคณา กิ้มปาน
หน่วยที่ 8. ดิจิทัลเชิงประยุกต์ด้านการเกษตร ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรางคณา กิ้มปาน

99429 ประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ เล่ม 2

350 บาท

99429 ประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Professional Experience in Computer Science) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161623586 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161623593  แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161624422
หน่วยที่ 9. ดิจิทัลเชิงประยุกต์ด้านอุตสาหกรรม ผู้แต่ง อาจารย์ ดร. เทพรัตน์ กล่ำรัศมี
หน่วยที่ 10. ดิจิทัลเชิงประยุกต์ด้านการท่องเที่ยวและบริการ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร. อุไร ทองหัวไผ่
หน่วยที่ 11. ดิจิทัลเชิงประยุกต์ด้านการเงิน ผู้แต่ง อาจารย์โยธิน ทวีกิติกุล
หน่วยที่ 12. เทคโนโลยีดิจิทัลอุบัติใหม่ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม ผู้แต่ง อาจารย์ ดร. สุพจน์ ศรีนุตพงษ์
หน่วยที่ 13. การพัฒนานวัตกรรมและวิสาหกิจเริ่มต้นด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้แต่ง อาจารย์ ดร. อติชาต พฤฒิกัลป์ อ.ดร.เทพรัตน์ กล้ารัศมี
หน่วยที่ 14. มาตรฐาน กฎหมาย จริยธรรมและธรรมาภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร ผู้แต่ง ผู้ช่วยผสาสตราจารย์ ปัณณวิช ทัพภวิมล
หน่วยที่ 15. การพัฒนาภาวะผู้นำ ผู้แต่ง ศาสตราจารย์.ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน รองศาสตราจารย์.ดร. สวนิต ยมาภัย รองศาสตราจารย์ นภาลัย สุวรรณธาดา รองศาสตราจารย์ สมพิศ คูศรีพิทักษ์ รองศาสตราจารย์. ธรรมรส โชติกุญชร และ อาจารย์ ประวีณ ณ นคร