ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทฤษฎี และกรณีศึกษาในโลกร่วมสมัย

ราคา 399 บาท

การขยายพันธุ์ผักอย่างง่าย

ราคา 230 บาท

การเขียนเพื่อการเผยแพร่งานวิจัย

ราคา 290 บาท

การวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ :ระเบียบวิธีวิจัยและกรณีศึกษา

ราคา 250 บาท

กระแสใหม่การบริหารนโยบายสาธารณะเชิงยุทธศาสตร์

ราคา 310 บาท

วิทยาการระบาดสำหรับนักสาธารณสุขชุมชน

ราคา 390 บาท

เครื่องมือการจัดการองค์การ

ราคา 350 บาท

การวิจัยเชิงสำรวจทางสารสนเทศศาสตร์

ราคา 280 บาท

การพยาบาลผู้ป่วยที่มีการผันแปรของออกซิเจน

ราคา 290 บาท

กลยุทธ์การจัดการและการตลาดสำหรับธุรกิจโรงแรม

ราคา 230 บาท

วิถีใหม่การบริหารยุทธศาสตร์สู่ความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่นยืน

ราคา 365 บาท

สู่กระบวนทัศน์ใหม่ของผู้บริหารการพยาบาล

ราคา 290 บาท

การบริหารทรัพยากรมนุษย์: ทฤษฎี วิธีปฏิบัติและนวัตกรรม

ราคา 400 บาท

การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการอสังหาริมทรัพย์

ราคา 165 บาท

ความปลอดภัยของอาหาร

ราคา 240 บาท

พิษวิทยากับระบบการจำแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย

ราคา 250 บาท

การบริหาร การศึกษาความเป็นไปได้ และการประเมินโครงการ

ราคา 230 บาท