ประจำปีงบประมาณ

tatented People

ด้าน

2555
2556
2557
2559
2560
การให้บริการ
การให้บริการ
การให้บริการ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย
การสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย
ให้บริการหน่วยงานภายใน/นักศึกษา

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน มสธ. 12 ปี

♥ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบกระบวนการธุรกิจรูปแบบใหม่ของสำนักพิมพ์ โดยเทคนิค Re-engineering”
♥ โครการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสร้างผลงานเพื่อเสนอขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น”
♥ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การควบคุมคุณภาพงานก่อนพิมพ์ “
♥ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนามาตรฐานบริการเพื่อยกระดับคุณภาพองค์กร สำนักพิมพ์” 
♥ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) สำนักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมฯ”
♥ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโดนใช้การบริหารจัดการแบบ ลืน (Lean Management)”
♥ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรกับความสำเร็จในการดำเนินงาน”
 

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากทุนพัฒนาบุคลากร เพื่อการศึกษาทางไกล ประจำปีงบประมาณ 2565 (ประเภทรายบุคคล)