รายงานการประเมินตนเอง

ประจำปีงบประมาณ

ด้าน

2555
2556
.
2557
2559
2560
การให้บริการ
การให้บริการ
การให้บริการ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย
การสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย
ให้บริการหน่วยงานภายใน/นักศึกษา

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากทุนพัฒนาบุคลากร เพื่อการศึกษาทางไกล

>>> รายงานผลโครงการสัมมนา “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2567 – 2571) ของสำนักพิมพ์

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน มสธ. 12 ปี

♥ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบกระบวนการธุรกิจรูปแบบใหม่ของสำนักพิมพ์ โดยเทคนิค Re-engineering” 
♥ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสร้างผลงานเพื่อเสนอขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น” 
♥ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การควบคุมคุณภาพงานก่อนพิมพ์ “
♥ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนามาตรฐานบริการเพื่อยกระดับคุณภาพองค์กร สำนักพิมพ์” 
♥ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) สำนักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมฯ”
♥ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโดนใช้การบริหารจัดการแบบ ลืน (Lean Management)”
♥ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรกับความสำเร็จในการดำเนินงาน”

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากทุนพัฒนาบุคลากร เพื่อการศึกษาทางไกล ประจำปีงบประมาณ 2565 (ประเภทหน่วยงาน)

♥ รายงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ พลวัตการตลาดหนังสือในยุค New Normal ” โดยนางสาวอนงค์นง ภาคนะถา 
♥ รายงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ Project Management สำหรับการบริหารการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ในองค์กรยุคใหม่ ” โดยนางสาวจตุพร ทองอุ่น 
♥ รายงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเอกสารของมหาวิทยาลัยด้านกระบวนงานบรรณาธิการรูปเล่มเอกสารการสอน ” โดยนางสาวจตุพร ทองอุ่น
♥ รายงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ EPUB” โดยนายปิยทัสน์ สังขมาลัย 
♥ รายงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การบริหารโครงการ Project Management” โดยนางลักขณา ทัศนาธร 
♥ รายงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดหน้าเอกสารการสอนด้วยโปรแกรม Adobe InDesign เพื่อรองรับการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book)” โดยนายปิยทัสน์ สังขมาลัย 
♥ รายงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (Safety at Work)” โดยนายประยูร ดีถนัด 
♥ รายงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดทาและการนาเสนอข้อมูลกระบวนงานผลิตเอกสารการสอนชุดวิชาและสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ ของมหาวิทยาลัย ในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ : Infographics” โดยนางกัลยรัตน์ คงวัฒนากุล 
♥ รายงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้แบบบทเรียนประเด็ด็นเดี่ยว(One Point Lesson: OPL) เพื่อการลดต้นทุนทางการพิมพ์ ” โดยนางมยุรี สังขมาลัย 
♥ รายงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดหน้าเอกสารการสอนด้วยโปรแกรม Microsoft Word
เพื่อรองรับการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)” โดยนางสาวชมชัด อินทกาญจน์
 
 
 
 

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากทุนพัฒนาบุคลากร เพื่อการศึกษาทางไกล ประจำปีงบประมาณ 2565 (ประเภทรายบุคคล)