ฝ่ายเผยแพร่และจัดจำหน่าย มีหน้าที่รับผิดชอบในการเผยแพร่และจัดจำหน่ายเอกสารการสอนชุดวิชาแบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช เทปเสียงประกอบชุดวิชาเทปรายการวิทยุกระจายเสียงประจำชุด วิชา วีดิทัศน์เพื่อการศึกษาและวัสดุการศึกษาอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดพิมพ์หรือจัดทำขึ้น การรับฝากขายและจัดจำหน่าย ผลงานทางวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัย การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพิมพ์และสิ่งพิมพ์ รวมทั้งการจัดทำของที่ระลึกของมหาวิทยาลัย เพื่อการเผยแพร่และจัดจำหน่าย  โดยแบ่งโครงสร้างการบริหารออกเป็น 3 หน่วย ดังนี้ 

1. หน่วยเผยแพร่  

2. หน่วยจัดจำหน่าย

3. หน่วยบัญชีและการเงิน

นางรัตนา ช้างเยาว์
หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่และจัดจำหน่าย

 
หน่วยจัดจำหน่าย   ทำหน้าที่รับผิดชอบในการจัดจำหน่ายวัสดุการศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้แก่ เอกสารการสอน แบบฝึกปฏิบัติ เทปเสียง วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช เอกสารโครงการส่งเสริมการแต่งตำรา ผลงานทางวิชาการและวัสดุการศึกษาอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดทำขึ้นเพื่อจำหน่าย ให้แก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย ประชาชนทั่วไป สถาบันการศึกษาและบริษัทห้างร้านโดยการวิเคราะห์ตลาด ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายวัสดุการศึกษา ศึกษาเปรียบเทียบยอดจำหน่ายปีปัจจุบัน กับปีที่ผ่านมาเพื่อพยากรณ์ยอดจำหน่าย และปรับกลยุทธ์ให้สามารถเพิ่มยอดจำหน่ายในทุกปี  จัดหากลุ่มเป้าหมายใหม่ ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างเพิ่มขึ้น เพื่อสนองตอบลูกค้าแต่ละประเภทศึกษาพิจารณาแนวใน้มธุรกิจหนังสือเพื่อกำหนดเป้าหมายของฝ่ายเผยแพร่และจัดจำหน่าย เช่น ในปีนี้จะเพิ่มยอดจำหน่ายให้ได้ในอัตรา 15% จะต้องประชุมเพื่อกำหนดกลยุทธ์และวางแผน และดำเนินการตามกลยุทธ์ต่าง ๆ โดยควบคุมให้บรรลุวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องพร้อมทั้งจัดระบบงานจำหน่าย

นางเยาวเรศ ไมตรีสวัสดิ์
หัวหน้าหน่วยจัดจำหน่าย

นางสาวรำไพพรรณ ทองทาบ
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
นายวัชระ นิลมณี
เจ้าหน้าที่พัสดุ
นายสมหวัง หวังชม
เจ้าหน้าที่พัสดุ
นายเสกสรร ภาคนะถา
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
 
หน่วยเผยแพร่  รับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดทำเอกสารและเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจำหน่ายวัสดุการศึกษา/ของที่ระลึกของมหาวิทยาลัย/หนังสือโครงการเลือกสรร/หนังสือโครงการส่งเสริมการแต่งตำรา งานแนะนำ และตอบปัญหาเกี่ยวกับวัสดุการศึกษาและของที่ระลึกของมหาวิทยาลัย งานจัดและตกแต่งร้านจำหน่ายวัสดุการศึกษา ทั้งภายในและภายนอก งานจัดทำฐานข้อมูลของลูกค้า งานวิจัยเกี่ยวกับวัสดุการศึกษา งานกิจกรรมส่งเสริมการขาย

นายกริช โลหะสุวรรณ
หัวหน้าหน่วยเผยแพร่

นางสาวอนงค์นุช ภาคนะถา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายไพฑูรย์ ขวัญเนตร
พนักงานพัสดุ
นางสาวสุนิษา ช่วยชูชิต
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
 
งานบัญชีและการเงิน  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงินของสำนัก การจัดทำสรุปรายงานการใช้จ่ายเงินและรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การรับและรักษาการจ่าย การนำส่ง การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงินทุกประเภท จัดทำบัญชีและทะเบียนคุมหลักฐานเรื่องต่าง ๆ จัดทำงบการเงินและรายงานทางการเงินต่าง ๆ ศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ติดตามและประสาน งานกับหน่วยงานภายในและภายนอกในด้านบัญชี การเงิน งบประมาณ

นางสาวกัญทิมา แก่นจันทร์
หัวหน้าหน่วยบัญชีและการเงิน

นางศิราณี จันทรังษี
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
นางธีรารัตน์ อยู่ผ่อง
นักวิชาการเงินและบัญชี