มีหน้าที่รับผิดชอบ งานอำนวยการ งานสารบรรณและธุรการ งานบุคคล งานบัญชี งานการเงินและงบประมาณ งานพัสดุ งานประชาสัมพันธ์สำนักพิมพ์งานจัดทำประกาศและคำสั่งต่าง ๆ ในการบริหารงานภายในสำนัก งานประกันคุณภาพการศึกษา งานการจัดการความรู้และงานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของสำนักพิมพ์ ตลอดจนอำนวยความสะดวก และประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกสำนักพิมพ์

มีหน้าที่รับผิดชอบ งานพิมพ์ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยการวางแผนและควบคุมการจัดพิมพ์ การประสานงานการจัดพิมพ์ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย การประเมินราคาสิ่งพิมพ์ การพิสูจน์อักษร การจัดหน้าเอกสารการสอนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ การออกแบบและจัดทำอาร์ตเวิร์กสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ การถ่ายฟิล์มและวางรูปแบบ การทำแม่พิมพ์ การจัดพิมพ์ การจัดเก็บฟิล์มและแม่พิมพ์ การพิมพ์ระบบออฟเซต การพิมพ์ระบบดิจิตอล การผลิตสำเนาเอกสาร การควบคุมภารงานพิมพ์ การทำสิ่งพิมพ์สำเร็จ และการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร และอุปกรณ์การพิมพ์ต่าง ๆ ตลอดจนการให้คำปรึกษาด้านการพิมพ์แก่หน่วยงานต่าง ๆ เช่น การออกแบบและกำหนดรูปเล่มสิ่งพิมพ์ การเลือกใช้ วัสดุและเทคนิคด้านการพิมพ์ต่าง ๆ ให้แก่หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น การบริการพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง การพิมพ์เอกสารลับ และฟอร์มต่าง ๆ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการเลือกสรรผลงานทางวิชาการที่หายากและมีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์ และนำมาจัดพิมพ์เผยแพร่ไว้เป็นบริการทางวิชาการแก่นักศึกษาและสังคมรับผิดชอบการดำเนินการงานบรรณาธิการเอกสารการสอน และแบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา ประมวลสาระ แนวการศึกษาเอกสารโสตทัศน์ และชุดการสอนเสริม ประสานงานด้านภาพประกอบชุดวิชารับผิดชอบการจัดเตรียมต้นฉบับชุดวิชาต่างรวมทั้งการให้บริการงานพิมพ์ร่างต้นฉบับแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

มีหน้าที่รับผิดชอบ ในการจัดจำหน่ายเอกสารการสอนชุดวิชา แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียนวารสารสุโขทัยธรรมาธิราชเทปเสียงประกอบชุดวิชา เทปรายการวิทยุกระจายเสียงประจำชุดวิชาวีดิทัศน์เพื่อการศึกษาและวัสดุการศึกษาอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดพิมพ์หรือจัดทำขึ้น การรับฝากขายและจัดจำหน่าย ผลงานทางวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพิมพ์และสิ่งพิมพ์ รวมทั้งการจัดทำของที่ระลึกของมหาวิทยาลัยเพื่อการเผยแพร่และจัดจำหน่าย

มีหน้าที่รับผิดชอบ จัดฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านการพิมพ์จัดประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างพิมพ์ออฟเซต ประเภทป้อนแผ่น ระดับ 1 และการให้บริการเข้าเล่มดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และเอกสารการค้นคว้าอิสระให้บริการจัดพิมพ์ทำเนียบรุ่นนักศึกษาอบรมเข้มเสริมประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท การจัดพิมพ์สิ่งพิมพ์ให้กับหน่วยงานภายใน และการจัดพิมพ์เอกสารการสอน และเอกสารสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย