มีหน้าที่รับผิดชอบ งานอำนวยการ งานสารบรรณและธุรการ งานบุคคล งานบัญชี งานการเงิน และงบประมาณ งานพัสดุ งานประชาสัมพันธฺ์สำนักพิมพ์งานจัดทำประกาศและคำสั่งต่างๆ ในการบริหารงานภายในสำนัก งานประกันคุณภาพการศึกษา งานการจัดการความรู้และงานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของสำนักพิมพ์ ตลอดจนอำนวยความสะดวก และประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกสำนักพิมพ์

มีหน้าที่รับผิดชอบ จัดพิมพ์สื่อเอกสารการสอน งานพิมพ์เอกสารลับ สิ่งพิมพ์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และให้บริการงานพิมพ์สิ่งพิมพ์ทั่วไป งานพิมพ์เอกสารลับแก่หน่วยภายนอก ขอบข่ายงานประกอบด้วย ให้คำแนะนำปรึกษาด้านการพิมพ์ ด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ การเลือกใช้วัสดุ ระบบการพิมพ์ และเทคนิคการพิมพ์ การกำหนดรายละเอียดงานพิมพ์ ประมาณการใช้วัสดุพิมพ์ ประมาณและประเมินราคาสิ่งพิมพ์ วางแผนและประสานงานการผลิต ตรวจสอบควบคุมคุณภาพในแต่ละขั้นตอนงานพิมพ์ วางรูปแบบงานพิมพ์ ทำดิจิทัลปรู๊ฟ ทำแม่พิมพ์ออฟเซต การพิมพ์ระบบออฟเซตและระบบดิจิทัล การทำสิ่งพิมพ์สำเร็จ และการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์การพิมพ์ต่างๆ

มีหน้าที่ดำเนินการจัดพิมพ์เอกสารการสอนชุดวิชาใหม่ ชุดวิชาปรับปรุง และชุดวิชาพิมพ์ซ้ำทุกระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ตลอดจนเอกสารต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยทั้งหมด และมีภารกิจด้านการคัดสรรตำราหรือเอกสารทางวิชาการที่มีคุณค่ามาจัดพิมพ์และเผยแพร่สู่สังคมให้กว้างขวางสำนักพิมพ์ มีบทบาทในการผลิตเอกสารการสอนชุดวิชา และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยเป็นกระบวนการก่อนพิมพ์ตั้งแต่รับต้นฉบับจากบรรณาธิการชุดวิชามาดำเนินการจนเสร็จสมบูรณ์ เริ่มจากงานเตรียมต้นฉบับชุดวิชา งานบรรณาธิการรูปเล่มเอกสารการสอน งานพิสูจน์อักษรชุดวิชา งานออกแบบภาพประกอบ งานออกแบบปกชุดวิชา และงานจัดหน้าอาร์ตเวิร์กเอกสารการสอนชุดวิชา ทั้งนี้มีการประสานกับบรรณาธิการชุดวิชาของคณะกรรมการกลุ่มผลิตและปรับปรุงเอกสารการสอน (คบ.ช.) เพื่อให้เป็นสื่อการสอนทางไกลที่มีคุณภาพ ตลอดจนรับผิดชอบงานพิมพ์ซ้ำสื่อสิ่งพิมพ์และจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-Book เพื่อให้บริการระบบสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช STOU e-Book และเลือกสรรผลงานทางวิชาการที่หายากและมีคุณค่า ควรแก่การอนุรักษ์นำมาจัดพิมพ์เผยแพร่ไว้เป็นบริการทางวิชาการแก่นักศึกษาและสังคมทั่วไป นอกจากนั้นรับผิดชอบภารกิจสำคัญในการออกแบบและจัดหน้าสิ่งพิมพ์อื่นที่ไม่ใช่เอกสารการสอนของมหาวิทยาลัย เช่น ข่าวสาร หนังสือเล่ม โปสเตอร์ แผ่นพับ แบบฟอร์ม ระเบียบการฯ คู่มือนักศึกษา ฯลฯ

มีหน้าที่รับผิดชอบในการเผยแพร่และจัดจำหน่ายเอกสารการสอนชุดวิชาแบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช เทปเสียงประกอบชุดวิชาเทปรายการวิทยุกระจายเสียงประจำชุด วิชา วีดิทัศน์เพื่อการศึกษาและวัสดุการศึกษาอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดพิมพ์หรือจัดทำขึ้น การรับฝากขายและจัดจำหน่าย ผลงานทางวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัย การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพิมพ์และสิ่งพิมพ์ รวมทั้งการจัดทำของที่ระลึกของมหาวิทยาลัย เพื่อการเผยแพร่และจัดจำหน่าย

มีหน้าที่รับผิดชอบจัดฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านการพิมพ์ จัดประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างพิมพ์ออฟเซต ประเภทป้อนแผ่น ระดับ 1 และการให้บริการเข้าเล่มดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และเอกสารการค้นคว้าอิสระให้บริการจัดพิมพ์ทำเนียบรุ่นนักศึกษาอบรมเข้มเสริมประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท การจัดพิมพ์สิ่งพิมพ์ให้กับหน่วยงานภายใน และการจัดพิมพ์เอกสารการสอน และเอกสารสิ่งพิมพ์อื่นๆ ของมหาวิทยาลัย