มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่มุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชนทั่วไป ด้วยการเรียนการสอนระบบการสอนทางไกลโดยอาศัยสื่อการสอนหลาย ๆ รูปแบบในลักษณ์สื่อผสม ทั้งนี้โดยมีสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นสื่อหลักเพื่อให้นักศึกษาใช้ในการศึกษาตามหลักสูตรโดยมีคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ถ่ายทอดไว้จนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในระยะเริ่มแรกจัดตั้งมหาวิทยาลัย หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการจัดพิมพ์เอกสารการสอนและสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ คือฝ่ายการพิมพ์ ซึ่ง เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักเทคโนโลยีการศึกษา
             เมื่อมหาวิทยาลัยเปิดสอนในสาขาต่าง ๆ มากขึ้นมีปริมาณนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษาเพิ่มเป็นจำนวนมาก ทำให้ต้องเพิ่มปริมาณและภาระงานทางด้านการพิมพ์เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการการศึกษาของประชาชนที่เพิ่มขึ้น มหาวิทยาลัยจึงได้ยกฐานะของฝ่ายการพิมพ์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษาขึ้นเป็นสำนักพิมพ์ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2529 โดยโครงสร้างการบริหารประกอบด้วย
4 ฝ่าย คือ
            1. สำนักงานเลขานุการ
            2. ฝ่ายวิชาการ
            3. ฝ่ายจัดพิมพ์
           4. ฝ่ายเผยแพร่และจัดจำหน่าย
           ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สำนักพิมพ์ได้มีการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง ในเรื่องการจัดองค์กรและบทบาทหน้าที่เพื่อความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจที่ขยายเพิ่มขึ้นตลอดจนการปรับปรุงเทคโนโลยีในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ปัจจุบันและมีประสิทธิภาพดำเนินงานที่ดียิ่งขึ้น
           ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยกำหนดให้สำนักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ รวมการบริหารจัดการและงบประมาณของทั้งสองหน่วยงานไว้ด้วยกัน โครงสร้างการบริหารงานของสำนักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมฯ จึงประกอบด้วย 4 ฝ่าย และ 1 ศูนย์ คือ สำนักงานนุการ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายจัดพิมพ์ ฝ่ายเผยแพร่และจัดจำหน่าย และศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ แต่เนื่องจากเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล ความนิยมด้านสื่อสิ่งพิมพ์ลดลง ส่งผลให้การดำเนินงานการจัดฝึกอบรมประสบสภาวะขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ศูนย์ฝึกอบรมอบเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ จึงได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์โดยควบรวมเข้ากับสำนักพิมพ์ไปเป็นฝ่ายจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์ (ตามประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง ให้โอนศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติไปเป็นฝ่ายจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์ สังกัดสำนักพิมพ์ ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2561)   
           ทำให้ในปัจจุบันสำนักพิมพ์ประกอบด้วย 5 ฝ่าย คื อสำนักงานเลขานุการ  ฝ่ายวิชาการ  ฝ่ายจัดพิมพ์  ฝ่ายเผยแพร่และจัดจำหน่าย  และฝ่ายจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์ มีการพัฒนาทั้งด้านกายภาพและคุณภาพ โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย ระบบสารสนเทศต่าง ๆ มาใช้ในการทำงาน เพื่อความสะดวกรวดเร๋วและความมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ให้เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลย แผนพัฒนาการอุดมศึกษาทั้งในระดับสถาบัน ระดับกระทรวง ระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ และตามความเจริญก้าวหน้าของวิทยาการและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง