มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการเลือกสรรผลงานทางวิชาการที่หายากและมีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์ และนำมาจัดพิมพ์เผยแพร่ไว้เป็นบริการทางวิชาการแก่นักศึกษาและสังคมรับผิดชอบการดำเนินการ งานบรรณาธิการเอกสารการสอน และแบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา ประมวลสาระ แนวการศึกษา เอกสารโสตทัศน์ และชุดการสอนเสริม ประสานงานด้านภาพประกอบชุดวิชารับผิดชอบ การจัดเตรียมต้นฉบับชุดวิชาต่างรวมทั้งการให้บริการงานพิมพ์ร่างต้นฉบับแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  โดยแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 4 หน่วย ดังนี้ 
         1. หน่วยบรรณาธิการ   
         2. หน่วยเตรียมต้นฉบับ 
         3. หน่วยเลือกสรรหนังสือ
         4. หน่วยพิมพ์ซ้ำสื่อสิ่งพิมพ์  

       

นางสาวจตุพร ทองอุ่น
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

 
หน่วยบรรณาธิการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบันทึกข้อมูลต้นฉบับชุดวิชา งานถ่ายสำเนาต้นฉบับ และแยกภาพประกอบ งานบรรณาธิการและพิสูจน์อักษรต้นฉบับ งานกำหนดตัวอักษรและรูปแบบ งานตรวจปรู๊ฟอาร์ตเวิร์ก งานประสานงานกับประธาน/บก.ชุดวิชา/ผู้เขียน/สำนักเทคโนฯ/หน่วยศิลปะและหน่วยวางแผนฯ ประสานงานภาพประกอบ ติดตามเร่งรัดและตรวจสอบคุณภาพงาน ปิดเล่ม/ตรวจฟิล์ม ติดตามเร่งรัดและจัดทำรายงานความก้าวหน้า

นางสุดารัตน์ บัวศรี
หัวหน้าหน่วยบรรณาธิการ

นางจิราพร รัชตโภคิน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นายสมพิศ นิชลานนท์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางบูชิตา พรหมพิทักษ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสมใจ จันทร์ศรีนาค
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
นางวิรัตน์ โพธิสารวราภรณ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาววิไล ฤกษ์นุ้ย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวน้ำฝน รุ่งสว่าง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางอารมย์ ฤกษ์นุ้ย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวอริศรา แก่นอ้วน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายณพีศ์ พรนวม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางนพภาภรณ์ จงรักภิญโญกุล
นักวิชาการศึกษา
นางมนัสนันท์ จริตงาม
นักวิชาการศึกษา
นางสมจิตร เผื่อนโภคา
นักวิชาการศึกษา
นายบรรหาร สมสมัย
นักวิชาการศึกษา
นางสาวกัญจรี ชาญรอบ
นักวิชาการศึกษา
นางสาวศิริลักษณ์ เรือนเย็น
นักวิชาการศึกษา
นางสาวสุวนันท์ สุวรรณเมฆ
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
นางสาวอมรรัตน์ จักรักษา
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
 
หน่วยเตรียมต้นฉบับ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนจัดลำดับงานและจ่ายงานพิมพ์ร่าง ลงบันทึกการรับ-ส่งงานเข้าออก  งานพิมพ์ต้นฉบับลายมือ ตรวจทานร่าง/พิสูจน์อักษร  ประสานงานข้อมูลกับหน่วยงานอื่น

นางสาวจันทนา เพชรคอน
หัวหน้าหน่วยเตรียมต้นฉบับ

นางศุภานันท์ ทรัพย์ประดิษฐ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
นางสาวนัทนวีร์ ชูชื่น
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
นางอุไรวรรณ สมสมัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
นางสาวสมจินตนา นพมิตร
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
นางลาภทอง เรืองฤทธิ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
นางอรุณี ช้างกระทัด
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
นางอุษา สมบัติวงศ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
นางวรรณี อยู่คงดี
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
นางเปรมฤดี ชัยวัชระณานนท์
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
นางสาวกัญญาภัทร ละอองแก้ว
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
 
หน่วยเลือกสรรหนังสือ  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนและสำรวจแหล่งข้อมูลหนังสือหายาก เลือกสรรและจัดเก็บข้อมูลนำเสนองานเลือกสรรต่อคณะกรรมการ ติดต่อประสานงานการขอลิขสิทธิ์จัดพิมพ์ ประสานกับผู้เชี่ยวชาญจัดทำต้นฉบับจัดเตรียมต้นฉบับเนื้อหาและภาพ การบรรณาธิการต้นฉบับและพิสูจน์อักษร A/W สำรวจคุณภาพการผลิต/การจัดพิมพ์  ประสานงานกับฝ่ายเผยแพร่ในการกำหนดราคาจำหน่ายแจกจ่ายหนังสือ   ที่จัดพิมพ์ งานพิมพ์ซ้ำหนังสือหายาก 

นางสาวพรพิมล นุ่นปาน
หัวหน้าหน่วยเลือกสรรหนังสือ

นายสรายุทธ์ เขียนสาร์
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
 
หน่วยพิมพ์ซ้ำสื่อสิ่งพิมพ์    มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพิจารณาจำนวนพิมพ์ แก้ไขหน้าสิขสิทธิ์ แก้ไขคำผิด ปรับปรุง รวมเล่มเอกสารการสอนและแบบฝึกรายวิชา ชุดวิชาพิมพ์ซ้ำระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษางานเตรียมการจัดพิมพ์เอกสารโสตทัศน์ (ใหม่/ปรับปรุง/พิมพ์ซ้ำ) งานเตรียมการจัดพิมพ์เอกสารการสอนเสริม งานตรวจแก้ไข พิสูจน์อักษร ตรวจร่างต้นฉบับ อาร์ตเวิร์ก และตรวจฟิล์มชุดวิชาพิมพ์ซ้ำทั้งหมด ประสานงานการจัดพิมพ์กับหน่วยงานภายในและภายนอกสำนักพิมพ์

นางสาวทัศนีย์ วิญญา
หัวหน้าหน่วยพิมพ์ซ้ำสื่อสิ่งพิมพ์

นางสาวอัจฉรา อารีย์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางพจวรรณ ประภาพรสุข
นักวิชาการศึกษา