ฝ่ายวิชาการ   มีหน้าที่ดำเนินการจัดพิมพ์เอกสารการสอนชุดวิชาใหม่ ชุดวิชาปรับปรุง และชุดวิชาพิมพ์ซ้ำทุกระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ตลอดจนเอกสารต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยทั้งหมด และมีภารกิจด้านการคัดสรรตำราหรือเอกสารทางวิชาการที่มีคุณค่ามาจัดพิมพ์และเผยแพร่สู่สังคมให้กว้างขวางสำนักพิมพ์ มีบทบาทในการผลิตเอกสารการสอนชุดวิชา และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  โดยเป็นกระบวนการก่อนพิมพ์ตั้งแต่รับต้นฉบับจากบรรณาธิการชุดวิชามาดำเนินการจนเสร็จสมบูรณ์ เริ่มจากงานเตรียมต้นฉบับชุดวิชา งานบรรณาธิการรูปเล่มเอกสารการสอน งานพิสูจน์อักษรชุดวิชา งานออกแบบภาพประกอบ งานออกแบบปกชุดวิชา และงานจัดหน้าอาร์ตเวิร์กเอกสารการสอนชุดวิชา ทั้งนี้มีการประสานกับบรรณาธิการชุดวิชาของคณะกรรมการกลุ่มผลิตและปรับปรุงเอกสารการสอน (คบ.ช.) เพื่อให้เป็นสื่อการสอนทางไกลที่มีคุณภาพ ตลอดจนรับผิดชอบงานพิมพ์ซ้ำสื่อสิ่งพิมพ์และจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-Book เพื่อให้บริการระบบสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช STOU e-Book และเลือกสรรผลงานทางวิชาการที่หายากและมีคุณค่า ควรแก่การอนุรักษ์นำมาจัดพิมพ์เผยแพร่ไว้เป็นบริการทางวิชาการแก่นักศึกษาและสังคมทั่วไป นอกจากนั้นรับผิดชอบภารกิจสำคัญในการออกแบบและจัดหน้าสิ่งพิมพ์อื่นที่ไม่ใช่เอกสารการสอนของมหาวิทยาลัย เช่น ข่าวสาร หนังสือเล่ม โปสเตอร์ แผ่นพับ  แบบฟอร์ม ระเบียบการฯ คู่มือนักศึกษา ฯลฯ โดยแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 7 หน่วย ดังนี้

  1. หน่วยเลือกสรรหนังสือ                   5. หน่วยจัดหน้าชุดวิชา

  2. หน่วยเตรียมต้นฉบับ                      6. หน่วยศิลปะ

  3. หน่วยบรรณาธิการ                         7. หน่วยพิสูจน์อักษร

  4. หน่วยพิมพ์ซ้ำชุดวิชา

นางสาวจันทนา เพชรคอน
หัวหน้าหน่วยเตรียมต้นฉบับ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิชาการ

 
หน่วยบรรณาธิการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบันทึกข้อมูลต้นฉบับชุดวิชา การตรวจลิขสิทธิ์ภาพ งานบรรณาธิการและพิสูจน์อักษรต้นฉบับ งานกำหนดตัวอักษรและรูปแบบ งานตรวจปรู๊ฟอาร์ตเวิร์ก งานประสานข้อมูลการผลิตกับกับประธาน/บก.ชุดวิชา/ผู้เขียน/หน่วยศิลปะ/หน่วยจัดหน้าชุดวิชา/และหน่วยวางแผนและประสานงานการผลิตการขอเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ การขอทำข้อมูลบัตรรายการห้องสมุด งานติดตามและเร่งรัดเนื้อหาและปกชุดวิชา งานตรวจสอบคุณภาพงานก่อนพิมพ์ งานตรวจปรู๊ฟดิจิทัล และการจัดทำรายงานความก้าวหน้าของการจัดทำชดวิชาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสภาวิชาการ

นางสุดารัตน์ บัวศรี
หัวหน้าหน่วยบรรณาธิการ

นางสมใจ จันทร์ศรีนาค
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
นางบูชิตา พรหมพิทักษ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวน้ำฝน รุ่งสว่าง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวอริศรา แก่นอ้วน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายณพีศ์ พรนวม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวอารมย์ ฤกษ์นุ้ย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางนพภาภรณ์ จงรักภิญโญกุล
นักวิชาการศึกษา
นางสาวศิริลักษณ์ เรือนเย็น
นักวิชาการศึกษา
นายบรรหาร สมสมัย
นักวิชาการศึกษา
นางสมจิตร เผื่อนโภคา
นักวิชาการศึกษา
นางสาวกัญจรี ชาญรอบ
นักวิชาการศึกษา
นางสาวอมรรัตน์ จักรักษา
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
นางสาวสุวนันท์ สุวรรณเมฆ
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
 
หน่วยเตรียมต้นฉบับ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดพิมพ์ร่างต้นฉบับชุดวิชาผลิตใหม่ ชุดวิชาปรับปรุงและชุดวิชาฉบับเพิ่มเติม จัดพิมพ์ทำเนียบบัณฑิตของมหาวิทยาลัยจัดพิมพ์ร่างต้นฉบับหนังสือที่มีคุณค่ามาจัดพิมพ์เผยแพร่ บริการจัดพิมพ์ร่างต้นฉบับพิเศษอื่น ๆ ทั้งของมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก เช่น งานพิมพ์ร่างบทความทางวิชาการ ผลงานวิจัย งานเอกสารโสตทัศน์ ชุดการสอนเสริม แก้ไขไฟล์ต้นฉบับชุดวิชาร่าง 3 ก่อน จัดหน้าชุดวิชา จัดหน้าชุดวิชาด้วยโปรแกรม Microsoft word ร่วมกับโปรแกรม Math type และสามารถจัดพิมพ์ชุดวิชาภาษาเขมร จัดบริการไฟล์ต้นฉบับชุดวิชาแก่คณาจารย์ สาขาวิชาต่าง ๆ พิสูจน์อักษรต้นฉบับชุดวิชาพิมพ์ร่างทุกประเภท และบริหารระบบสารสนเทศเพื่อการผลิตชุดวิชาในส่วนของหน่วยเตรียมต้นฉบับ

นางสาวจันทนา เพชรคอน
หัวหน้าหน่วยเตรียมต้นฉบับ

นางอุษา สมบัติวงศ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
นางสาวลาภทอง เรืองฤทธิ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
นางสาวอุไรวรรณ สมสมัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
นางสาวสมจินตนา นพมิตร
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
นางวรรณี อยู่คงดี
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
นางอรุณี ช้างกระทัด
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
นางเปรมฤดี ชัยวัชระณานนท์
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
นางสาวกัญญาภัทร ละอองแก้ว
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
 
หน่วยเลือกสรรหนังสือ   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การเลือกสรรผลงานทางวิชาการ งานแปล งานเรียบเรียง งานแต่งตำรา งานวิจัยหรือเอกสารทางวิชาการอื่น ๆ ที่มีคุณค่ามาจัดพิมพ์เผยแพร่ เพื่อบริการวิชาการแก่สังคม และอนุรักษ์ผลงานไว้มิให้สูญ โดยมีการคัดเลือกผลงานผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการส่งเสริมการแต่งตำรา นอกจากนั้นยังจัดทำหนังสือในโครงการตำราจากเอกสารการสอนและประมวลสาระชุดวิชา ด้วยการเชิญคณาจารย์มาเป็นบรรณาธิการคัดเลือกหน่วยการสอนต่าง ๆ ที่ได้เขียนไว้แล้วมาจัดทำเป็นหนังสือ/ตำราขึ้นใหม่ เพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่สังคม รวมทั้งประสานงานการจัดทำหนังสืออิเล็ทรอกนิกส์ (e-book) บนเว็บไซต์ ให้บริการวรรณกรรมที่มี
คุณค่าหายากแก่สาธารณชน และให้บริการเอกสารการสอนชุดวิชาและประมวลสาระชุดวิชาแก่นักศึกษา มสธ.

นางสาวพรพิมล นุ่นปาน
หัวหน้าหน่วยเลือกสรรหนังสือ

 
หน่วยพิมพ์ซ้ำสื่อสิ่งพิมพ์  มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการเตรียมการจัดพิมพ์ซ้ำชุดวิชาของมหาวิทยาลัยทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมถึงเอกสารโสตทัศน์ เอกสารการสอนเพิ่มเติม ใบแก้คำผิด ตรวจตัวอย่างหนังสือและแก้ไขเนื้อหาตามบันทึกขอแก้ไข ตรวจพิสูจน์อักษรอาร์ตเวิร์ก ตรวจ POD ชุดวิชาที่มีการแก้ไข ตลอดจนประสานงานการจัดพิมพ์ซ้ำกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสำนักพิมพ์ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูลการจัดพิมพ์ชุดวิชาของมหาวิทยาลัย ทั้งที่ผลิตมาแล้ว และทำการผลิตใหม่/ปรับปรุง ในแต่ละภาคการศึกษา เพื่อนำมาใช้ในการเตรียมข้อมูลการจัดพิมพ์ซ้ำในภาคการศึกษาถัดไป

นางสาวอัจฉรา อารีย์
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยพิมพ์ซ้ำชุดวิชา

นางสาวอัจฉรา อารีย์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 
หน่วยจัดหน้าชุดวิชา    มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดหน้าอาร์ตเวิร์กชุดวิชาที่ผลิตใหม่และปรับปรุง งานพิมพ์แก้ไขและจัดหน้าชุดวิชาพิมพ์ซ้ำ งานจัดการ/ตรวจสอบ เปลี่ยนแปลงและแก้ไขไฟล์งานชุดวิชา งานจัดเก็บไฟล์งานชุดวิชาลงระบบ DAM งานประสานงานกับหน่วยเตรียมต้นฉบับ และหน่วยบรรณาธิการเกี่ยวกับ ปัญหาต้นฉบับชุดวิชาจัดพิมพ์ต้นฉบับเนื้อหา งานประสานงานกับหน่วยศิลปะเกี่ยวกับภาพประกอบชุดวิชา งานพัฒนารูปแบบการจัดหน้าชุดวิชา งานสำเนาไฟล์จัดหน้าชุดวิชาใหแก่้คณาจารย์สาขาวิชาเพื่อใช้ในการปรับปรุงชุดวิชา รวมถึงการเปลงไฟล์จัดหน้าชุดวิชาเป็นรูปแบบ PDF ขึ้นบน Website สำหรับนักศึกษา


หัวหน้าหน่วยจัดหน้าชุดวิชา

นางกาญจนา กุลชัยพานิช
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
นายวรวิทย์ พงศ์อธิโมกข์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางเสาวลักษณ์ วิริยาภรณ์ประภาส
ช่างออกแบบงานพิมพ์
นางจงดี สุทธหลวง
ช่างจัดหน้าคอมพิวเตอร์
นางสาวดรุณ อัครีจำนงค์
ช่างจัดหน้าคอมพิวเตอร์
นางสาวปณิสรา เจียมรชดา
ช่างจัดหน้าคอมพิวเตอร์
นายวรินทร กิตติตานนท์
ช่างออกแบบงานพิมพ์
 
หน่วยศิลปะ  มีหน้าที่รับผิดชอบงานออกแบบและจัดหน้าสิ่งพิมพ์พิเศษต่างๆ ที่ไม่ใช่เนื้อในชุดวิชา งานออกแบบปกชุดวิชา งานจัดทำภาพประกอบชุดวิชาและสิ่งพิมพ์พิเศษต่าง ๆ งานจัดทำดัมมี(dummy) และแผ่นปรู๊ฟสีสิ่งพิมพ์พิเศษ งานกราดภาพ (Scan) ต้นฉบับภาพสิ่งพิมพ์ งานประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ในด้านการออกแบบและจัดทำอาร์ตเวิร์กงานสิ่งพิมพ์พิเศษ งานจัดเก็บไฟล์งานและภาพสิ่งพิมพ์พิเศษลงเครื่องแม่ข่าย งานพัฒนารูปแบบงานสิ่งพิมพ์พิเศษงานตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานสิ่งพิมพ์ก่อนสู่กระบวนการพิมพ์

นายธนิต แสงประดับ
หัวหน้าหน่วยศิลปะ

นายกิตติ บุญโพธิ์ทอง
นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
นางสาวดวงกมล วูวนิช
นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ
นางสาวธนพรรณ เกษมสุข
นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ
นายไพบูลย์ ทับเทศ
ช่างออกแบบงานพิมพ์
 
หน่วยพิสูจน์อักษร มีหน้าที่รับผิดชอบการพิสูจน์อักษรและตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของต้นฉบับและอาร์ตเวิร์กสิ่งพิมพ์พิเศษ งานคำนวณหน้ายกของสิ่งพิมพ์ให้เหมาะสม กับเครื่องพิมพ์ และให้เกิดความประหยัดในการพิมพ์ งานจัดทำดัมมี (dummy) ของสิ่งพิมพ์ งานประสานงานกับหน่วยวางแผนฯ และเจ้าของงานในด้านเนื้อหาและรูปแบบ งานประสานงานกับงานศิลปะในเรื่องการจัดหน้าอาร์ตเวิร์ก เนื้อหา รูปภาพ แผนภูมิ ตาราง และรูปแบบสิ่งพิมพ์

นางประดับ ไวยโภคา
หัวหน้าหน่วยพิสูจน์อักษร

นางสาววรันทร ฉะพงศ์ภพ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายสงกรานต์ หินอ่อน
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน