มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการเลือกสรรผลงานทางวิชาการที่หายากและมีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์ และนำมาจัดพิมพ์เผยแพร่ไว้เป็นบริการทางวิชาการแก่นักศึกษาและสังคมรับผิดชอบการดำเนินการ งานบรรณาธิการเอกสารการสอน และแบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา ประมวลสาระ แนวการศึกษา เอกสารโสตทัศน์ และชุดการสอนเสริม ประสานงานด้านภาพประกอบชุดวิชารับผิดชอบ การจัดเตรียมต้นฉบับชุดวิชาต่างรวมทั้งการให้บริการงานพิมพ์ร่างต้นฉบับแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  โดยแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 4 หน่วย ดังนี้ 
         1. หน่วยบรรณาธิการ   
         2. หน่วยเตรียมต้นฉบับ 
         3. หน่วยเลือกสรรหนังสือ
         4. หน่วยพิมพ์ซ้ำสื่อสิ่งพิมพ์  

       

นางสาวจตุพร ทองอุ่น
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

 
หน่วยบรรณาธิการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบันทึกข้อมูลต้นฉบับชุดวิชา การตรวจลิขสิทธิ์ภาพ งานบรรณาธิการและพิสูจน์อักษรต้นฉบับ งานกำหนดตัวอักษรและรูปแบบ งานตรวจปรู๊ฟอาร์ตเวิร์ก งานประสานข้อมูลการผลิตกับกับประธาน/บก.ชุดวิชา/ผู้เขียน/หน่วยศิลปะ/หน่วยจัดหน้าชุดวิชา/และหน่วยวางแผนและประสานงานการผลิตการขอเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ การขอทำข้อมูลบัตรรายการห้องสมุด งานติดตามและเร่งรัดเนื้อหาและปกชุดวิชา งานตรวจสอบคุณภาพงานก่อนพิมพ์ งานตรวจปรู๊ฟดิจิทัล และการจัดทำรายงานความก้าวหน้าของการจัดทำชดวิชาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสภาวิชาการ

นางสุดารัตน์ บัวศรี
หัวหน้าหน่วยบรรณาธิการ

นางจิราพร รัชตโภคิน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางบูชิตา พรหมพิทักษ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสมใจ จันทร์ศรีนาค
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
นางวิรัตน์ โพธิสารวราภรณ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวน้ำฝน รุ่งสว่าง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางอารมย์ ฤกษ์นุ้ย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางอารมย์ ฤกษ์นุ้ย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายณพีศ์ พรนวม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวอริศรา แก่นอ้วน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายบรรหาร สมสมัย
นักวิชาการศึกษา
นางนพภาภรณ์ จงรักภิญโญกุล
นักวิชาการศึกษา
นางมนัสนันท์ จริตงาม
นักวิชาการศึกษา
นางสมจิตร เผื่อนโภคา
นักวิชาการศึกษา
นางสาวศิริลักษณ์ เรือนเย็น
นักวิชาการศึกษา
นางสาวกัญจรี ชาญรอบ
นักวิชาการศึกษา
นางสาวอมรรัตน์ จักรักษา
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
นางสาวสุวนันท์ สุวรรณเมฆ
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
 
หน่วยเตรียมต้นฉบับ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดพิมพ์ร่างต้นฉบับชุดวิชาผลิตใหม่ ชุดวิชาปรับปรุงและชุดวิชาฉบับเพิ่มเติม จัดพิมพ์ทำเนียบบัณฑิตของมหาวิทยาลัยจัดพิมพ์ร่างต้นฉบับหนังสือที่มีคุณค่ามาจัดพิมพ์เผยแพร่ บริการจัดพิมพ์ร่างต้นฉบับพิเศษอื่น ๆ ทั้งของมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก เช่น งานพิมพ์ร่างบทความทางวิชาการ ผลงานวิจัย งานเอกสารโสตทัศน์ ชุดการสอนเสริม แก้ไขไฟล์ต้นฉบับชุดวิชาร่าง 3 ก่อน จัดหน้าชุดวิชา จัดหน้าชุดวิชาด้วยโปรแกรม Microsoft word ร่วมกับโปรแกรม Math type และสามารถจัดพิมพ์ชุดวิชาภาษาเขมร จัดบริการไฟล์ต้นฉบับชุดวิชาแก่คณาจารย์ สาขาวิชาต่าง ๆ พิสูจน์อักษรต้นฉบับชุดวิชาพิมพ์ร่างทุกประเภท และบริหารระบบสารสนเทศเพื่อการผลิตชุดวิชาในส่วนของหน่วยเตรียมต้นฉบับ

นางสาวจันทนา เพชรคอน
หัวหน้าหน่วยเตรียมต้นฉบับ

นางอุษา สมบัติวงศ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
นางสาวนัทนวีร์ ชูชื่น
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
นางอุไรวรรณ สมสมัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
นางสาวสมจินตนา นพมิตร
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
นางลาภทอง เรืองฤทธิ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
นางอรุณี ช้างกระทัด
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
นางเปรมฤดี ชัยวัชระณานนท์
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
นางวรรณี อยู่คงดี
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
นางสาวกัญญาภัทร ละอองแก้ว
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
 
หน่วยเลือกสรรหนังสือ   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การเลือกสรรผลงานทางวิชาการ งานแปล งานเรียบเรียง งานแต่งตำรา งานวิจัยหรือเอกสารทางวิชาการอื่น ๆ ที่มีคุณค่ามาจัดพิมพ์เผยแพร่ เพื่อบริการวิชาการแก่สังคม และอนุรักษ์ผลงานไว้มิให้สูญ โดยมีการคัดเลือกผลงานผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการส่งเสริมการแต่งตำรา นอกจากนั้นยังจัดทำหนังสือในโครงการตำราจากเอกสารการสอนและประมวลสาระชุดวิชา ด้วยการเชิญคณาจารย์มาเป็นบรรณาธิการคัดเลือกหน่วยการสอนต่าง ๆ ที่ได้เขียนไว้แล้วมาจัดทำเป็นหนังสือ/ตำราขึ้นใหม่ เพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่สังคม รวมทั้งประสานงานการจัดทำหนังสืออิเล็ทรอกนิกส์ (e-book) บนเว็บไซต์ ให้บริการวรรณกรรมที่มี
คุณค่าหายากแก่สาธารณชน และให้บริการเอกสารการสอนชุดวิชาและประมวลสาระชุดวิชาแก่นักศึกษา มสธ.

นางสาวพรพิมล นุ่นปาน
หัวหน้าหน่วยเลือกสรรหนังสือ

 
หน่วยพิมพ์ซ้ำสื่อสิ่งพิมพ์  มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการเตรียมการจัดพิมพ์ซ้ำชุดวิชาของมหาวิทยาลัยทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมถึงเอกสารโสตทัศน์ เอกสารการสอนเพิ่มเติม ใบแก้คำผิด ตรวจตัวอย่างหนังสือและแก้ไขเนื้อหาตามบันทึกขอแก้ไข ตรวจพิสูจน์อักษรอาร์ตเวิร์ก ตรวจ POD ชุดวิชาที่มีการแก้ไข ตลอดจนประสานงานการจัดพิมพ์ซ้ำกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสำนักพิมพ์ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูลการจัดพิมพ์ชุดวิชาของมหาวิทยาลัย ทั้งที่ผลิตมาแล้ว และทำการผลิตใหม่/ปรับปรุง ในแต่ละภาคการศึกษา เพื่อนำมาใช้ในการเตรียมข้อมูลการจัดพิมพ์ซ้ำในภาคการศึกษาถัดไป

นางสาวทัศนีย์ วิญญา
หัวหน้าหน่วยพิมพ์ซ้ำสื่อสิ่งพิมพ์

นางสาวอัจฉรา อารีย์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางพจวรรณ ประภาพรสุข
นักวิชาการศึกษา