ฝ่ายจัดพิมพ์ มีหน้าที่รับผิดชอบจัดพิมพ์สื่อเอกสารการสอน งานพิมพ์เอกสารลับ สิ่งพิมพ์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และให้บริการงานพิมพ์สิ่งพิมพ์ทั่วไป งานพิมพ์เอกสารลับแก่หน่วยภายนอก ขอบข่ายงานประกอบด้วย ให้คำแนะนำปรึกษาด้านการพิมพ์ ด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ การเลือกใช้วัสดุ ระบบการพิมพ์ และเทคนิคการพิมพ์ การกำหนดรายละเอียดงานพิมพ์ ประมาณการใช้วัสดุพิมพ์ ประมาณและประเมินราคาสิ่งพิมพ์ วางแผนและประสานงานการผลิต ตรวจสอบควบคุมคุณภาพในแต่ละขั้นตอนงานพิมพ์ วางรูปแบบงานพิมพ์ ทำดิจิทัลปรู๊ฟ ทำแม่พิมพ์ออฟเซต การพิมพ์ระบบออฟเซตและระบบดิจิทัล การทำสิ่งพิมพ์สำเร็จ และการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์การพิมพ์ต่างๆ โดยแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 6 หน่วย ดังนี้

1. หน่วยวางแผนและประสานงานการผลิต          4. หน่วยผลิต

2. หน่วยฟิล์มและวางรูปแบบ                                  5. หน่วยสิ่งพิมพ์สำเร็จ

3. หน่วยพิมพ์ดิจิทัล                                                  6. หน่วยอาคารสถานที่

นายปิยทัสน์ สังขมาลัย
หัวหน้าฝ่ายจัดพิมพ์

 
หน่วยวางแผนและประสานงานการผลิต  มีหน้าที่รับผิดชอบการรับงานพิมพ์จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย งานกำหนดและตรวจสอบรายละเอียดของสิ่งพิมพ์งานวางแผนการผลิต งานกำหนดงานให้เครื่องจักรผลิต และงานควบคุมการผลิตสิ่งพิมพ์์ งานประสานงานการผลิตกับเจ้าของงาน และหน่วยงานผลิตภายในสำนักพิมพ์ งานประสานงานในการเตรียมวัสดุพิมพ์  งานประเมินราคาสิ่งพิมพ์ งานควบคุมคุณภาพการผลิตสิ่งพิมพ์ทั้งกระบวนการ และการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการกำหนดรายละเอียดสิ่งพิมพ์ งานเลือกใช้วัสดุและเทคนิคการพิมพ์ให้แก่ลูกค้า รวมถึงการประสานงานในการจัดจ้างโรงพิมพ์ภายนอก และงานกำหนดราคากลางในการจัดจ้างพิมพ์ภายนอก

นางกัลยรัตน์ คงวัฒนากุล
หัวหน้าหน่วยวางแผนและประสานงานการผลิต

นางณัฎฐา ชินทองจู
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
นายจิรเดช คิดสุข
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวสุวรรณา แม้นศรี
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
นายปราณี เกษโพนทอง
ช่างพิมพ์
 
หน่วยฟิล์มและวางรูปแบบ มีหน้าที่รับผิดชอบงานถ่ายฟิล์มอาร์ตเวิร์กชุดวิชาและสิ่งพิมพ์พิเศษ งานกราดภาพ (Scan) งานจัดทำต้นฉบับร่าง (dummy) สิ่งพิมพ์พิเศษเพื่อวางรูปแบบฟิล์ม งานวางรูปแบบเพื่อทำต้นแบบอัดแม่พิมพ์ งานตรวจคุณภาพงานฟิล์มก่อนส่งทำแม่พิมพ์ งานจัดเก็บและค้นฟิล์มและแม่พิมพ์ งานตรวจไฟล์งานก่อนวางรูปแบบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ งานวางรูปแบบและทำแม่พิมพ์ระบบคอมพิวเตอร์ทูเพลต (Computer to Plate) งานจัดทำแผ่นปรู๊ฟสี งานบริการให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ ในด้านงานฟิล์มและวางรูปแบบและด้านเทคนิคการทำภาพสกรีนและความคมชัดของภาพพิมพ์

นางพัชรา ศรีสุข
หัวหน้าหน่วยฟิล์มและวางรูปแบบ

นายพัฒนาวุธ สมานทรัพย์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
นายชัยวัฒน์ ทองมาลัย
ช่างวางรูปแบบฟิล์ม ช่าง 1
นายจุติพันธ์ุ พ่วงจีน
ช่างวางรูปแบบฟิล์ม ช่าง 2
นายปริยะ จันทร์ศรีนาค
ช่างทำแม่พิมพ์
นายวสันต์ ธงทอง
ช่างวางรูปแบบฟิล์ม ช่าง 1
นายทศพร เพ็ชรทอง
ช่างวางรูปแบบฟิล์ม ช่าง 1
นายปริญญา กลันทกสุวัณณ์
พนักงานทั่วไป
 
หน่วยผลิต   มีหน้าที่รับผิดชอบงานพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ออฟเซต งานประสานงานการกำหนดครื่องพิมพ์ งานทำแม่พิมพ์ (เพลท) งานจัดเตรียมวัสดุทางการพิมพ์ งานคำนวณและสั่งตัดกระดาษให้เครื่องพิมพ์ งานผสมหมึกพิมพ์ งานจัดเตรียมเพื่อพร้อมพิมพ์ โดยตรวจสอบความถูกต้องของแม่พิมพ์และอาร์ตเวิร์ก งานประสานติดตามและรับวัสดุการพิมพ์ งานตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์ ประสานงานจัดส่งงานพิมพให้แก่งานทำสิ่งพิมพ์สำเร็จ งานจัดเก็บและจัดส่งต้นฉบับ อาร์ตเวิร์ก ตัวอย่างงานพร้อมทั้งตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนก่อนส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งานให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในด้านงานพิมพ์/งานเตรียมวัสดุการพิมพ์/และงานผสมหมึกพิมพ์

นายกำจัด เดชเมืองปัก
หัวหน้าหน่วยผลิต

นายสร้างสรรค์ โสมสวย
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ
นายสมชาย ผลมะขาม
ช่างพิมพ์
นายสมชาย สมบัติวงศ์
ช่างพิมพ์
นายชัยมงคล เอกสินธ์ุ
ช่างพิมพ์
นายนิพล สิ่งที่สุข
ช่างพิมพ์
นายประเสริฐ เสน่ห์จันทร์
ช่างพิมพ์
นายพงษ์ศักดิ์ สินรอด
ช่างพิมพ์
นายดนัย กิตติวานิช
ช่างพิมพ์
นายอนุสิษฐ์ จันทร์ใหญ่
ผู้ช่วยช่างพิมพ์
นายกนก สุขวารี
ผู้ช่วยช่างพิมพ์
นายสมหมาย วันทะวงษ์
ผู้ช่วยช่างพิมพ์
นายผดล ปรีเอี่ยม
ผู้ช่วยช่างพิมพ์
นายสรศักดิ์ ทองนวล
ผู้ช่วยช่างพิมพ์
นายจิระเดช บุญเยี่ยม
ผู้ช่วยช่างพิมพ์
 
หน่วยทำสิ่งพิมพ์สำเร็จ มีหน้าที่รับผิดชอบงานรับงานพิมพ์/ตัวอย่างงาน/ใบสั่งพิมพ์งาน และตรวจสอบจำนวนพิมพ์/จำนวนยกตามรายละเอียดงาน งานพับ งานตัดเจียน/จัดส่งกระดาษป้อนเครื่องพิมพ์ งานเก็บเล่มและทำรูปเล่มสิ่งพิมพ์ งานไสสันทากาว งานปั๊มทอง/ปั๊มปรุ/ปั๊มนูน งานตัดเจียนสิ่งพิมพ์สำเร็จ งานบรรจุ หีบห่อและจัดส่ง งานเก็บ/ย่อยเศษกระดาษ งานขนย้าย งานตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานทำสิ่งพิมพ์สำเร็จ งานประสานการจัดส่งงานทำสิ่งพิมพ์สำเร็จและงานส่งอาบยูวีภายนอก งานบริการให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในด้านงานพับและงานทำสิ่งพิมพ์สำเร็จ

นางมยุรี สังขมาลัย
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยทำสิ่งพิมพ์สำเร็จ

นายกิตติศักดิ์ ไทยใหญ่
ช่างทำเล่ม
นางสุภาภรณ์ ทองมาลัย
ช่างทำเล่ม
นางชาณิช สิงห์นันท์
ช่างทำเล่ม
นางชุติมน หอมกรุ่น
ช่างทำเล่ม
นางวรกานต์ ชมกลิ่น
ช่างทำเล่ม
นางสาวิตรี สุวรรณรัตนเวช
ช่างทำเล่ม
นางจันทรา บุญร่วม
ช่างทำเล่ม
นายแทน ชื่นแฉล้ม
ช่างพับ
นายโสพล บัวศรี
ช่างพับ
นายบุญเสริม จิตรประจง
ช่างพับ
นายบุญยัง สายเพ็ชร
ช่างพับ
นายรณภูมิ เงินรัตน์
ช่างไสสันทากาว
นายสราวุฒิ บุญร่วม
ผู้ช่วยช่างไสสันทากาว
นายศุภวัฒน์ บุญร่วม
ผู้ช่วยช่างไสสันทากาว
นายสมพงษ์ ผลาเลิศ
ช่างตัดกระดาษ
นายมนตรี แก้วปัญญา
ช่างตัดกระดาษ
นายสันติสุข แสงอาจ
ช่างตัดกระดาษ
นายวิฑูรย์ คำมูล
ผู้ช่วยช่างตัดกระดาษ
นายจักรพงศ์ ครุธทอง
พนักงานทั่วไป
นายบูรพา ดาวสี
ช่างปั๊มทอง
นายมนัส อาโป
ผู้ช่วยช่างพับ
นายพรรณุศิลป์ อัคควรรณโณ
ผู้ช่วยช่างพับ
นายประวิท สะเมาะยิ
ผู้ช่วยช่างพับ
นายสาธิต ขำรัตน์
ผู้ช่วยช่างพับ
นายนราธิป บุญร่วม
พนักงานทั่วไป
นายสถาพร พุกสวัสดิ์
พนักงานขับเครื่องกลขนาดเบา
นางสมถวิล ราชา
ช่างทำเล่ม
 
หน่วยพิมพ์ระบบดิจิตอล  มีหน้าที่รับผิดชอบงานผลิตสิ่งพิมพ์ด้วยเครื่องสำเนาเอกสาร/เครื่องพิมพ์ Digital งานตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานพิมพระบบดิจิตอล ประสานงานทางด้านงานพิมพ์ตามความต้องการกับงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง งานบริหารให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะด้านการผลิตงานพิมพ์ตามความต้องการ งานพับ เก็บเล่มและทำรูปเล่ม

นางนันทิตา นามฮุง
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยพิมพ์ระบบดิจิทัล

นายพิธพงษ์ คงสวัสดิ์สกุล
ช่างเทคนิคงานพิมพ์ดิจิตอล
นางขวัญเรือน โกศล
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางอำนวย แสงงิ้ว
พนักงานผลิตเอกสาร
นางวรัญญา ธิดาปูน
พนักงานผลิตเอกสาร
นางสาวกัลยา อินต๊ะชัย
ช่างวางรูปแบบฟิล์ม ช่าง 2
นายยุทธนา ไทยแท้
พนักงานผลิตเอกสาร
นางสาวรวิวรรณ บัวแก้ว
พนักงานผลิตเอกสาร
นายไพบูลย์ นาคสวย
พนักงานผลิตเอกสาร
นายชัยยศ จิตรีถิน
พนักงานผลิตเอกสาร
นางบัวรินทร์ ชุบขุนทด
พนักงานผลิตเอกสาร
นายจักรภพ เย็นอก
พนักงานผลิตเอกสาร
sarayut
นายศรายุธ สุดสาคร
พนักงานทั่วไป
นายสุทธิรักษ์ น่วมนิวงษ์
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
 
หน่วยอาคารสถานที่ มีหน้าที่รับผิดชอบ งานวางแผน ควบคุม และประสานงานด้านงานซ่อมบำรุง งานจัดหาอะไหล่และเครื่องมือสำหรับซ่อมเครื่องจักรงาน ดัดแปลงซ่อมสร้างอะไหล่งานบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์การพิมพ์ ประสานงานการซ่อมภายนอกและการจัดหาอะไหล่ งานลับใบมีด งานดูแลเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าสำนักพิมพ์ช่วงปฏิบัติงานล่วงเวลา งานดูแลรักษาความปลอดภัย งานบริการให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในด้านการซ่อมบำรุง งานประสานงานจัดเตรียมเพื่อกิจการพิเศษ งานจัดเตรียมพื้นที่เพื่อกิจกรรมพิเศษ

นายประยูร ดีถนัด
หัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่

นายกฤษฎา พวงพันธ์ุ
นายช่างเทคนิค
นายอานันท์ ป้อมสุวรรณ
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน