มีหน้าที่รับผิดชอบงานพิมพ์ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยการวางแผนและควบคุม การจัดพิมพ์ การประสานงานการจัดพิมพ์ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย การประเมินราคาสิ่งพิมพ์ การพิสูจน์อักษร การจัดหน้าเอกสารการสอนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ การออกแบบและจัดทำอาร์ตเวิร์กสิ่งพิมพ์ต่างๆ การถ่ายฟิล์มและวางรูปแบบ การทำแม่พิมพ์ การจัดเก็บฟิล์มและแม่พิมพ์ การพิมพ์ระบบออฟเซต การพิมพ์ระบบดิจิทัล การผลิตสำเนาเอกสาร การควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ การทำสิ่งพิมพ์สำเร็จ และการซ่อม บำรุงรักษาเครื่องจักร และอุปกรณ์การพิมพ์ต่าง ๆ ตลอดจนการให้คำปรึกษาด้าน การพิมพ์ แก่หน่วยงานต่างๆ เช่น  การออกแบบและกำหนดรูปเล่มสิ่งพิมพ์ การเลือกใช้ วัสดุและเทคนิคด้านการพิมพ์ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีงานบริการทางการพิมพ์ต่าง ๆ ให้แก่หน่วยภายนอกมหามหาวิทยาลัย เช่น การบริการพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง การพิมพ์ เอกสารลับ และแบบฟอร์มต่าง ๆ

นางสาวภูมิอนุช อินทรกำแหง
หัวหน้าฝ่ายจัดพิมพ์

 
หน่วยวางแผนและประสานงานการผลิต  มีหน้าที่รับผิดชอบการรับงานพิมพ์จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย งานกำหนดและตรวจสอบรายละเอียดของสิ่งพิมพ์งานวางแผนการผลิต งานกำหนดงานให้เครื่องจักรผลิต และงานควบคุมการผลิตสิ่งพิมพ์์ งานประสานงานการผลิตกับเจ้าของงาน และหน่วยงานผลิตภายในสำนักพิมพ์ งานประสานงานในการเตรียมวัสดุพิมพ์  งานประเมินราคาสิ่งพิมพ์ งานควบคุมคุณภาพการผลิตสิ่งพิมพ์ทั้งกระบวนการ และการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการกำหนดรายละเอียดสิ่งพิมพ์ งานเลือกใช้วัสดุและเทคนิคการพิมพ์ให้แก่ลูกค้า รวมถึงการประสานงานในการจัดจ้างโรงพิมพ์ภายนอก และงานกำหนดราคากลางในการจัดจ้างพิมพ์ภายนอก

นางกัลยรัตน์ คงวัฒนากุล
หัวหน้าหน่วยวางแผนและประสานงานการผลิต

นายมยุรี สังขมาลัย
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นายจิรเดช คิดสุข
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นายวรวิทย์ พงศ์อภิโมกข์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางณัฎฐา ชินทองจู
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
นางสาวสุวรรณา แม้นศรี
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
 
หน่วยพิสูจน์อักษร มีหน้าที่รับผิดชอบการพิสูจน์อักษรและตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของต้นฉบับและอาร์ตเวิร์กสิ่งพิมพ์พิเศษ งานคำนวณหน้ายกของสิ่งพิมพ์ให้เหมาะสม กับเครื่องพิมพ์ และให้เกิดความประหยัดในการพิมพ์ งานจัดทำดัมมี (dummy) ของสิ่งพิมพ์ งานประสานงานกับหน่วยวางแผนฯ และเจ้าของงานในด้านเนื้อหาและรูปแบบ งานประสานงานกับงานศิลปะในเรื่องการจัดหน้าอาร์ตเวิร์ก เนื้อหา รูปภาพ แผนภูมิ ตาราง และรูปแบบสิ่งพิมพ์

นางประดับ ไวยโภคา
หัวหน้าหน่วยพิสูจน์อักษร

นางสาววรันทร ฉะพงศ์ภพ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสงกรานต์ หินอ่อน
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
 
หน่วยจัดหน้าชุดวิชา    มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดหน้าอาร์ตเวิร์กชุดวิชาที่ผลิตใหม่และปรับปรุง งานพิมพ์แก้ไขและจัดหน้าชุดวิชาพิมพ์ซ้ำ งานจัดการ/ตรวจสอบ เปลี่ยนแปลงและแก้ไขไฟล์งานชุดวิชา งานจัดเก็บไฟล์งานชุดวิชาลงระบบ DAM งานประสานงานกับหน่วยเตรียมต้นฉบับ และหน่วยบรรณาธิการเกี่ยวกับ ปัญหาต้นฉบับชุดวิชาจัดพิมพ์ต้นฉบับเนื้อหา งานประสานงานกับหน่วยศิลปะเกี่ยวกับภาพประกอบชุดวิชา งานพัฒนารูปแบบการจัดหน้าชุดวิชา งานสำเนาไฟล์จัดหน้าชุดวิชาใหแก่้คณาจารย์สาขาวิชาเพื่อใช้ในการปรับปรุงชุดวิชา รวมถึงการเปลงไฟล์จัดหน้าชุดวิชาเป็นรูปแบบ PDF ขึ้นบน Website สำหรับนักศึกษา

นางสาวภูมิอนุช อินทรกำแหงหัวหน้าหน่วยจัดหน้าชุดวิชา - รักษาการ

นางกาญจนา กุลชัยพานิช
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
นางเสาวลักษณ์ วิริยาภรณ์ประภาส
ช่างออกแบบงานพิมพ์
นายวรินทร กิตติตานนท์
ช่างออกแบบงานพิมพ์
นางจงดี สุทธหลวง
ช่างจัดหน้าคอมพิวเตอร์
นางสาวดรุณ อัครีจำนงค์
ช่างจัดหน้าคอมพิวเตอร์
 
หน่วยศิลปะ  มีหน้าที่รับผิดชอบงานออกแบบและจัดหน้าสิ่งพิมพ์พิเศษต่างๆ ที่ไม่ใช่เนื้อในชุดวิชา งานออกแบบปกชุดวิชา งานจัดทำภาพประกอบชุดวิชาและสิ่งพิมพ์พิเศษต่าง ๆ งานจัดทำดัมมี(dummy) และแผ่นปรู๊ฟสีสิ่งพิมพ์พิเศษ งานกราดภาพ (Scan) ต้นฉบับภาพสิ่งพิมพ์ งานประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ในด้านการออกแบบและจัดทำอาร์ตเวิร์กงานสิ่งพิมพ์พิเศษ งานจัดเก็บไฟล์งานและภาพสิ่งพิมพ์พิเศษลงเครื่องแม่ข่าย งานพัฒนารูปแบบงานสิ่งพิมพ์พิเศษงานตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานสิ่งพิมพ์ก่อนสู่กระบวนการพิมพ์

นายธนิต แสงประดับ
หัวหน้าหน่วยศิลปะ

นางสาวธนพรรรณ เกษมสุข
นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ
นางสาวดวงกมล วูวนิช
นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ
นายกิตติ บุญโพธิ์ทอง
นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
นายไพบูลย์ ทับเทศ
ช่างออกแบบงานพิมพ์
นางณัฐณี คงเมือง
ช่างออกแบบงานพิมพ์
 
หน่วยฟิล์มและวางรูปแบบ มีหน้าที่รับผิดชอบงานถ่ายฟิล์มอาร์ตเวิร์กชุดวิชาและสิ่งพิมพ์พิเศษ งานกราดภาพ (Scan) งานจัดทำต้นฉบับร่าง (dummy) สิ่งพิมพ์พิเศษเพื่อวางรูปแบบฟิล์ม งานวางรูปแบบเพื่อทำต้นแบบอัดแม่พิมพ์ งานตรวจคุณภาพงานฟิล์มก่อนส่งทำแม่พิมพ์ งานจัดเก็บและค้นฟิล์มและแม่พิมพ์ งานตรวจไฟล์งานก่อนวางรูปแบบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ งานวางรูปแบบและทำแม่พิมพ์ระบบคอมพิวเตอร์ทูเพลต (Computer to Plate) งานจัดทำแผ่นปรู๊ฟสี งานบริการให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ ในด้านงานฟิล์มและวางรูปแบบและด้านเทคนิคการทำภาพสกรีนและความคมชัดของภาพพิมพ์

นางวิภาดา อยู่ผ่อง
หัวหน้าหน่วยฟิล์มและวางรูปแบบ

นางพัฒนาวุธ สมานทรัพย์
นักวิชาโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
นางกัลยา อินต๊ะชัย
ช่างวางรูปแบบฟิล์ม
นายจุติพันธ์ พ่วงจีน
ช่างวางรูปแบบฟิล์ม
นายสนม ทองมาลัย
ช่างวางรูปแบบฟิล์ม
นางวสันต์ ธงทอง
ช่างวางรูปแบบฟิล์ม
นายทศพร เพ็ชรทอง
ช่างวางรูปแบบฟิล์ม
นายปริยะ จันทร์ศรีนาค
ช่างทำแม่พิมพ์
นายมารุต ชวาลบุญฤทธิ์
ช่างทำแม่พิมพ์
นายปริญญา กลันทกสุวัณณ์
พนักงานทั่วไป
 
หน่วยผลิต   มีหน้าที่รับผิดชอบงานพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ออฟเซต งานประสานงานการกำหนดครื่องพิมพ์ งานทำแม่พิมพ์ (เพลท) งานจัดเตรียมวัสดุทางการพิมพ์ งานคำนวณและสั่งตัดกระดาษให้เครื่องพิมพ์ งานผสมหมึกพิมพ์ งานจัดเตรียมเพื่อพร้อมพิมพ์ โดยตรวจสอบความถูกต้องของแม่พิมพ์และอาร์ตเวิร์ก งานประสานติดตามและรับวัสดุการพิมพ์ งานตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์ ประสานงานจัดส่งงานพิมพให้แก่งานทำสิ่งพิมพ์สำเร็จ งานจัดเก็บและจัดส่งต้นฉบับ อาร์ตเวิร์ก ตัวอย่างงานพร้อมทั้งตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนก่อนส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งานให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในด้านงานพิมพ์/งานเตรียมวัสดุการพิมพ์/และงานผสมหมึกพิมพิมพ์

นายกำจัด เดชเมืองปัก
หัวหน้าหน่วยผลิต

นายสร้างสรร โสมสวย
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ
นายสมชาย ผลมะขาม
ช่างพิมพ์
นายสมชาย สมบัติวงศ์
ช่างพิมพ์
นายชัยมงคล เอกสินธ์
ช่างพิมพ์
นายปราณี เกษโพนทอง
ช่างพิมพ์
นายประเสริฐ เสน่ห์จันทร์
ช่างพิมพ์
นายพงษ์ศักดิ์ สินรอด
ช่างพิมพ์
นายดนัย กิติติวานิช
ช่างพิมพ์
นายนิพล สิ่งที่สุข
ช่างพิมพ์
นายกนก สุขวารี
ผู้ช่วยช่างพิมพ์
นายสมหมาย วันทะวงษ์
ผู้ช่วยช่างพิมพ์
นายผดล ปรีเอี่ยม
ผู้ช่วยช่างพิมพ์
นายอนุสิษฐ์ จันทร์ใหญ่
ผู้ช่วยช่างพิมพ์
นายอนุรักษ์ สมวงศ์
ผู้ช่วยช่างพิมพ์
นายสรศักดิ์ ทองนวล
ผู้ช่วยช่างพิมพ์
นายจิระเดช บุญเยี่ยม
ผู้ช่วยช่างพิมพ์
นายทนงค์ พุ่มเพ็ชร์ล้วน
ช่างผสมหมึก
นางวลัยภรณ์ สุถาลา
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
 
หน่วยทำสิ่งพิมพ์สำเร็จ มีหน้าที่รับผิดชอบงานรับงานพิมพ์/ตัวอย่างงาน/ใบสั่งพิมพ์งาน และตรวจสอบจำนวนพิมพ์/จำนวนยกตามรายละเอียดงาน งานพับ งานตัดเจียน/จัดส่งกระดาษป้อนเครื่องพิมพ์ งานเก็บเล่มและทำรูปเล่มสิ่งพิมพ์ งานไสสันทากาว งานปั๊มทอง/ปั๊มปรุ/ปั๊มนูน งานตัดเจียนสิ่งพิมพ์สำเร็จ งานบรรจุ หีบห่อและจัดส่ง งานเก็บ/ย่อยเศษกระดาษ งานขนย้าย งานตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานทำสิ่งพิมพ์สำเร็จ งานประสานการจัดส่งงานทำสิ่งพิมพ์สำเร็จและงานส่งอาบยูวีภายนอก งานบริการให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในด้นงานพับและงานทำสิ่งพิมพ์สำเร็จ

นางสาวพัชรา ศรีสุข
หัวหน้าหน่วยทำสิ่งพิมพ์สำเร็จ

นายกิตติศักดิ์ ไทยใหญ่
ช่างทำเล่ม
นางสุภาภรณ์ ทองมาลัย
ช่างทำเล่ม
นางเอื้อน สิงห์นันท์
ช่างทำเล่ม
นายกิตติศักดิ์ ไทยใหญ่
ช่างทำเล่ม
นางวรกานต์ ชมกลิ่น
ช่างทำเล่ม
นางสาวิตรี สุวรรณรัตนเวช
ช่างทำเล่ม
นางจีันทรา บุญร่วม
ช่างทำเล่ม
นายแทน ชื่นแฉล้ม
ช่างพับ
นายโสพล บัวศรี
ช่างพับ
นายบุญเสริม จิตรประจง
ช่างพับ
นายบุญยัง สายเพ็ชร์
ช่างพับ
นายรณภูมิ เงินรัตน์
ช่างไสสันทากาว
นายสราวุฒิ บุญร่วม
ผู้ช่วยช่างไสสันทากาว
นายศุภวัฒน์ บุญร่วม
ผู้ช่วยช่างไสสันทากาว
นายสมพงษ์ ผลาเลิศ
ช่างตัดกระดาษ
นายมนตรี แก้วปัญญา
ช่างตัดกระดาษ
นายสันติสุข แสงอาจ
ช่างตัดกระดาษ
นายวิฑูรย์ คำมูล
ผู้ช่วยช่างตัดกระดาษ
นายกานต์พงศ์ ศิริยงค์ณุกูร
ผู้ช่วยช่างตัดกระดาษ
นายบุรพา ดาวสี
ช่างปั๊มทอง
นายมนัส อาโป
ผู้ช่วยช่างพับ
นายพรรณุศิลป์ อัคควรรณโณ
ผู้ช่วยช่างพับ
นายประวิท สะเมาะยิ
ผู้ช่วยช่างพับ
นายประวิท สะเมาะยิ
ผู้ช่วยช่างพับ
นายนราธิป บุญร่วม
พนักงานทั่วไป
นายสถาพร พุกสวัสดิ์
พนักงานขับเครื่องจักรกล
นายจักรพงษ์ ครุธทอง
พนักงานทั่วไป
นางสาธวี เนตรสว่าง
พนักงานทั่วไป
นางสมถวิล วันเพ็ง
พนักงานทั่วไป
 
หน่วยพิมพ์ระบบดิจิตอล  มีหน้าที่รับผิดชอบงานผลิตสิ่งพิมพ์ด้วยเครื่องสำเนาเอกสาร/เครื่องพิมพ์ Digital งานตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานพิมพระบบดิจิตอล ประสานงานทางด้านงานพิมพ์ตามความต้องการกับงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง งานบริหารให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะด้านการผลิตงานพิมพ์ตามความต้องการ งานพับ เก็บเล่มและทำรูปเล่ม

นางนันทิตา นามฮุง
หัวหน้าหน่วยพิมพ์ระบบดิจิตอล

นายพิธพงษ์ คงสวัสดิ์สกุล
ช่างเทคนิคงานพิมพ์ดิจิตอล
นางขวัญเรือน โกศล
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางอำนวย แสงงิ้ว
พนักงานผลิตเอกสาร
นางวรัญญา ธิดาปูน
พนักงานผลิตเอกสาร
นางกัลจนา สวัสดี
พนักงานผลิตเอกสาร
นางสมถวิล สังขรัตน์
พนักงานผลิตเอกสาร
นางรวิวรรณ บัวแก้ว
พนักงานผลิตเอกสาร
นายไพบูลย์ นาคสวย
พนักงานผลิตเอกสาร
นายชัยยศ จิตรีถิน
พนักงานผลิตเอกสาร
นางบัวรินทร์ ชุบขุนทด
พนักงานผลิตเอกสาร
นายจักรภพ เย็นอก
พนักงานผลิตเอกสาร
นายยุทธนา ไทยแท้
พนักงานผลิตเอกสาร
นายสุทธิลักษณ์ น่วมนิวงษ์
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
 
หน่วยอาคารและซ่อมบำรุง มีหน้าที่รับผิดชอบ งานวางแผน ควบคุม และประสานงานด้านงานซ่อมบำรุง งานจัดหาอะไหล่และเครื่องมือสำหรับซ่อมเครื่องจักรงาน ดัดแปลงซ่อมสร้างอะไหล่งานบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์การพิมพ์ ประสานงานการซ่อมภายนอกและการจัดหาอะไหล่ งานลับใบมีด งานดูแลเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าสำนักพิมพ์ช่วงปฏิบัติงานล่วงเวลา งานดูแลรักษาความปลอดภัย งานบริการให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในด้านการซ่อมบำรุง งานประสานงานจัดเตรียมเพื่อกิจการพิเศษ งานจัดเตรียมพื้นที่เพื่อกิจกรรมพิเศษ

นายประยูร ดึถนัด
หัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่

นายกฤษฎา พวงพันธ์
ช่างเทคนิค
นายอานันท์ ป้อมสุวรรณ
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน