สำนักพิมพ์เป็นหน่วยงานที่ผลิตและจัดจำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพแบบครบวงจร และทันสมัย 
   1. เพื่อให้การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์มีคุณภาพมาตรฐาน 
   2. เพื่อเพิ่มรายได้
   3. เพื่อพัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้สามารถตอบสนองต่อองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   1. พัฒนาระบบการผลิตสื่อสิ่งพิมพวิชาการต่างๆ ที่มีคุณภาพ และมาตรฐาน สอดรับกับแนวทางการ ศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัย
   2. พัฒนาเผยแพร่และจัดจำหน่ายสิ่งพิมพ์ที่ทันสมัยให้มีความหลากหลาย และตอบสนองความต้องการ ของสังคม
   3. มุ่งให้บริการวิชาการและวิชาชีพด้านการพิมพ์ ให้มีมาตรฐานและทันสมัย
   4. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรด้านสนับสนุนการศึกษาทางไกลที่ทันสมัย ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล