ฝ่ายจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์ มีหน้าที่รับผิดชอบจัดฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านการพิมพ์ จัดประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างพิมพ์ออฟเซต ประเภทป้อนแผ่น ระดับ 1 และการให้บริการเข้าเล่มดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และเอกสารการค้นคว้าอิสระให้บริการจัดพิมพ์ทำเนียบรุ่นนักศึกษาอบรมเข้มเสริมประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท การจัดพิมพ์สิ่งพิมพ์ให้กับหน่วยงานภายใน และการจัดพิมพ์เอกสารการสอน และเอกสารสิ่งพิมพ์อื่นๆ ของมหาวิทยาลัย โดยแบ่งการบริหารงานออกเป็น 2 หน่วย ดังนี้

1. หน่วยเทคโนโลยีการพิมพ์                       

2. หน่วยจัดฝึกอบรมและบริหารลูกค้าภายนอก 

นายกำจัด เดชเมืองปัก
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์

 
 
หน่วยเทคโนโลยีการพิมพ์    มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ ตามแผนที่ฝ่ายจัดการฝึกอบรมฯ กำหนด วิเคราะห์เนื้อหาและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม กำหนดแผนการฝึกอบรม จัดทำตารางการฝึกอบรม กำหนดขั้นตอนการฝึกอบรม ผลิตเอกสารประกอบการฝึกอบรม จัดเตรียมความพร้อมในด้านวัสดุ เครื่องมือ เครื่องจักร อาคารสถานที่ในการฝึกอบรม ควบคุมดูแลให้การฝึกอบรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ ให้บริการผลิตสิ่งพิมพ์ ได้แก่ การให้บริการเข้าเล่มดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และเอกสารการค้นคว้าอิสระ การให้บริการจัดพิมพ์ทำเนียบรุ่นนักศึกษาอบรมเข้มเสริมประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท การจัดพิมพ์สิ่งพิมพ์ให้กับหน่วยงานภายใน และการจัดพิมพ์เอกสารการสอนและเอกสารสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย

นายนิติ พานนาค
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีการพิมพ์

นายบัญชา บรรเทาทุกข์
พนักงานฝึกอบรมเทคนิคการพิมพ์
นายสมบัติ แก้วปัญญา
พนักงานฝึกอบรมเทคนิคการพิมพ์
 
หน่วยจัดฝึกอบรมและบริหารลูกค้าภายนอก มีหน้าที่หลักในการดำเนินการจัดฝึกอบรมตั้งแต่การประสานงานเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม การจัดทำแผนปฏิบัติการฝึกอบรม การพัฒนาระบบการฝึกอบรม/รูปแบบเทคนิควิธีการ การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายและความเป็นไปได้ในการฝึกอบรม การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตร การดำเนินการฝึกอบรมตามแผนงานที่กำหนด การประสานงานในการจัดการฝึกอบรมทั้งด้านวิทยากร อาคาร สถานที่และการวิเคราะห์และประเมินผลการฝึกอบรม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การให้บริการรับงานพิมพ์ของสำนักพิมพ์ และประสานงานกับลูกค้าภายนอก 

นางสาวจตุพร ทองอุ่น
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยจัดฝึกอบรมและบริหารลูกค้าภายนอก

นางสาวชมชัด อินทกาญจน์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
นายจำนงค์ จอมใจเหล็ก
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน