มีหน้าที่รับผิดชอบ จัดฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านการพิมพ์ จัดประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างพิมพ์ออฟเซต ประเภทป้อนแผ่น ระดับ 1 และการให้บริการเข้าเล่มดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และเอกสารการค้นคว้าอิสระให้บริการจัดพิมพ์ทำเนียบรุ่นนักศึกษาอบรมเข้มเสริมประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท การจัดพิมพ์สิ่งพิมพ์ให้กับหน่วยงานภายใน และการจัดพิมพ์เอกสารการ สอน และเอกสารสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย  โดยแบ่งการบริหารงานออกเป็นเป็น 2 หน่วย ดังนี้ 

                1. หน่วยเทคโนโลยีการพิมพ์   
                2. หน่วยจัดฝึกอบรมและบริหารลูกค้าภายนอก 

นายปิยทัสน์ สังขมาลัย
หัวหน้าฝ่ายจัดพิมพ์-รักษาการ

 
 
หน่วยเทคโนโลยีการพิมพ์    มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ ตามแผนที่ฝ่ายจัดการฝึกอบรมฯ กำหนด วิเคราะห์เนื้อหาและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม กำหนดแผนการฝึกอบรม จัดทำตารางการฝึกอบรม กำหนดขั้นตอนการฝึกอบรม ผลิตเอกสารประกอบการฝึกอบรม จัดเตรียมความพร้อมในด้านวัสดุ เครื่องมือ เครื่องจักร อาคารสถานที่ในการฝึกอบรม ควบคุมดูแลให้การฝึกอบรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ ให้บริการผลิตสิ่งพิมพ์ ได้แก่ การให้บริการเข้าเล่มดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และเอกสารการค้นคว้าอิสระ การให้บริการจัดพิมพ์ทำเนียบรุ่นนักศึกษาอบรมเข้มเสริมประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท การจัดพิมพ์สิ่งพิมพ์ให้กับหน่วยงานภายใน และการจัดพิมพ์เอกสารการสอนและเอกสารสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย

นายปิยทัสน์ สังขมาลัย
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีการพิมพ์

นายบัญชา บรรเทาทุกข์
พนักงานฝึกอบรม
นายสมบัติ แก้วปัญหา
พนักงานฝึกอบรม
นายสมพร มีเครือ
พนักงานจัดฝึกอบรม
นายศรายุทธ สุดสาคร
พนักงานทั่วไป
นายประพันธ์ บัวคลี่
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
 
หน่วยจัดฝึกอบรมและบริหารลูกค้าภายนอก มีหน้าที่หลักในการดำเนินการจัดฝึกอบรมตั้งแต่การประสานงานเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม การจัดทำแผนปฏิบัติการฝึกอบรม การพัฒนาระบบการฝึกอบรม/รูปแบบเทคนิควิธีการ การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายและความเป็นไปได้ในการฝึกอบรม การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตร การดำเนินการฝึกอบรมตามแผนงานที่กำหนด การประสานงานในการจัดการฝึกอบรมทั้งด้านวิทยากร อาคาร สถานที่และการวิเคราะห์และประเมินผลการฝึกอบรม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การให้บริการรับงานพิมพ์ของสำนักพิมพ์ และประสานงานกับลูกค้าภายนอก 

นายปิยทัสน์ สังขมาลัย
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยจัดฝึกอบรมและบริหารลูกค้าภายนอก

นางสาวชมชัด อินทรกาญจน์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
นายจำนงค์ จอมใจเหล็ก
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
นายสมพร มีเครือ
พนักงานจัดฝึกอบรม