ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศเรศ ศันสนีย์วิทยกุล

ผู้อำนวยการสำนักพิมพ์

นางรัตนา ช้างเยาว์

รองผู้อำนวยการสำนักพิมพ์

นางอุฬารรัฐ ปานรสทิพย์

เลขานุการสำนักพมพ์

นางสาวภูมิอนุช อินทรกำแหง

หัวหน้าฝ่ายจัดพิมพ์

นางสาวจตุพร ทองอุ่น

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นางรัตนา ช้างเยาว์

หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่และจัดจำหน่าย

นายปิยทัสน์ สังขมาลัย

หัวหน้าฝ่ายจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์