ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศเรศ ศันสนีย์วิทยกุล

ผู้อำนวยการสำนักพิมพ์

นางรัตนา ช้างเยาว์

รองผู้อำนวยการสำนักพิมพ์

นางอุฬารรัฐ ปานรสทิพย์

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนักพิมพ์

นายปิยทัสน์ สังขมาลัย

หัวหน้าฝ่ายจัดพิมพ์

นางสาวจันทนา เพชรคอน

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ - รักษาการในตำแหน่ง

นางรัตนา ช้างเยาว์

หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่และจัดจำหน่าย

นายกำจัด เดชเมืองปัก

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์