ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิศเรศ ศันสนีย์วิทยกุล

ผู้อำนวยการสำนักพิมพ์

นางอุฬารรัฐ ปานรสทิพย์

เลขานุการสำนักพมพ์

นายปิยทัศน์ สังขมาลัย

หัวหน้าฝ่ายจัดพิมพ์

.

นางสาวจตุพร ทองอุ่น

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นางรัตนา ช้างเยาว์

หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่และจัดจำหน่าย

นางสาวภูมิอนุช อินทรกำแหง

หัวหน้าฝ่ายจัดฝึกอบรมและเทคโนโลยีการพิมพ์