ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศเรศ ศันสนีย์วิทยกุล

ผู้อำนวยการสำนักพิมพ์

นางรัตนา ช้างเยาว์

รองผู้อำนวยการสำนักพิมพ์

นางอุฬารรัฐ ปานรสทิพย์

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนักพิมพ์

นายปิยทัสน์ สังขมาลัย

หัวหน้าฝ่ายจัดพิมพ์

นางสาวจันทนา เพชรคอน

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ - ปฏิบัติหน้าที่แทน

นางรัตนา ช้างเยาว์

หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่และจัดจำหน่าย

นางสาวจตุพร ทองอุ่น

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าฝ่ายจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์ - ปฏิบัติหน้าที่แทน