รองศาสตราจารย์สุณี ภู่สีม่วง ​

ผู้อำนวยการสำนักพิมพ์

นางอุฬารรัฐ ปานรสทิพย์

รักษาการในตำแหน่งเลขานุการสำนักพมพ์

นายปิยทัศน์ สังขมาลัย

หัวหน้าฝ่ายจัดพิมพ์

.

นางสาวจตุพร ทองอุ่น

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นางรัตนา ช้างเยาว์

หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่และจัดจำหน่าย

นายวันชัย ใจสุภาพ

หัวหน้าฝ่ายจัดฝึกอบรมและเทคโนโลยีการพิมพ์