ติดต่อสำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 9/9 หมู่ที่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์: 0 2504 7645-8 โทรสาร: 0 2503 4913 E-mail: upoffice@stou.ac.th website: www.stou.ac.th/offices/oup/

The Office of the University Press Sukhothai Thammathirat Open University 
Chaengwattana Rd., Bangpood, Pakkret, Nonthaburi 11120, Thailand
Tel: +66 2504 7645-8 
Fax: +66 2503 4913
E-mail: upoffice@stou.ac.th
website: www.stou.ac.th/offices/oup/