สำนักงานเลขานุการ ดูแลกำกับ ติดตาม หน้าที่รับผิดชอบ งานอำนวยการ งานสารบรรณและธุรการ งานบุคคล งานบัญชี งานการเงิน และงบประมาณ งานพัสดุ งานประชาสัมพันธฺ์สำนักพิมพ์งานจัดทำประกาศและคำสั่งต่างๆ ในการบริหารงานภายในสำนัก งานประกันคุณภาพการศึกษา งานการจัดการความรู้และงานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของสำนักพิมพ์ ตลอดจนอำนวยความสะดวก และประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกสำนักพิมพ์โดยจัดแบ่งโครงสร้าง การบริหารงานออกเป็น 4 งาน ดังนี้
             1. งานอำนวยการ
             2. งานบริหารทั่วไป 
             3. งาน
พัสดุ 
             4. งานบัญชีและการเงิน

นางอุฬารรัฐ ปานรสทิพย์
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนักพิมพ์

 
งานอำนวยการ  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานเลขานุการ งานสารบรรณและธุรการ งานประชุม งานยานพาหนะ งานดูแลรักษาความสะอาด งานควบคุมดูแลปลอดภัยอาคารสถานที่ งานประชาสัมพันธ์/เยี่ยมชม งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร งานบริการอำนวยความสะดวกในการรับ-ส่งเอกสารภายในและภายนอกสำนักพิมพ์ 

นางสาวนันท์นภัส ช้างเยาว์
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานอำนวยการ

.

นายสุรศักดิ์ มากระดี
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
นางสาวกิ่งดาว ทองเชื้อ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
งานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประสานงานและร่วมกับหน่วยงานจัดทำแผนงบประมาณ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติของสำนัก ปรับปรุงโครงสร้างสำนัก งานอัตรากำลัง   การพัฒนาและบริหารงานบุคคล จัดทำข้อมูลในการบริหารงานและดำเนินงานของสำนักเพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและการค้นคว้าอ้างอิง งานการประกันคุณภาพการศึกษา งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน งานการจัดการความรู้ งานจัดทำรายงานประจำปี และดำเนินงานเชิงพัฒนา งานพิเศษต่างๆ 

นางลักขณา ทัศนาธร
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

.

นางสาวกัลย์สุดา แก้วสุวรรณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
งานพัสดุ  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุในการผลิตสิ่งพิมพ์ และพัสดุในสำนักงานทุกประเภท งานจัดซื้อจัดจ้าง บริหารพัสดุเกี่ยวกับการจัดเก็บพัสดุและการเบิกจ่าย การควบคุมการใช้เก็บรักษา งานซ่อมบำรุง งานจำหน่ายพัสดุ งานจัดทำทะเบียนคุมพัสดุ ติดตามและประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกด้านการพัสดุ

นางสาวภัทรมน คุ้มภัย
หัวหน้างานพัสดุ

นางลาวัล เนียมศิริ
ผู้ปฏิบัตงานบริหารชำนาญงาน
นายกิตติวัฒน์ พิมลพรพัตร์
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
นางปชภร พงษ์ชาติ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นายประพันธ์ สุทธิเสริม
นักวิชาการพัสดุ
นายกานต์พงศ์ ศิริยงค์ณุกูร
ผู้ช่วยช่างตัดกระดาษ
นางสาววลัยภรณ์ สุถาลา
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
งานบัญชีและการเงิน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณของสำนัก  จัดทำสรุปรายงานการใช้จ่ายและรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง งานการเงิน รับและนำส่งคลัง งานจ่ายเงิน งานจัดทำบัญชีและทะเบียนคุมต่าง ๆ งานเก็บรักษาเอกสารทางการเงินทุกประเภท งานจัดทำงบการเงิน และรายงานทางการเงิน งานศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต และเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง งานติดตามและประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกด้านบัญชี การเงินและงบประมาณ

นางสาวทิพวรรณ คงเทียม
หัวหน้างานบัญชีและการเงิน

นางสาววันเพ็ญ ชิงช่วง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวสุภาพร พิชัยวรุตมะ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางอรชุรี เพ็ญสาดแสง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวสุนิสา ธรรมรงค์
พนักงานการเงินและบัญชี