มีหน้าที่ ดูแลกำกับ ติดตาม หน้าที่รับผิดชอบ งานอำนวยการ งานสารบรรณและธุรการ งานบุคคล งานบัญชี
งานการเงิน และงบประมาณ งานพัสดุ งานประชาสัมพันธฺ์สำนักพิมพ์งานจัดทำประกาศและคำสั่งต่างๆ
ในการบริหารงานภายในสำนัก งานประกันคุณภาพการศึกษา งานการจัดการความรู้และงานควบคุมภายใน
และบริหารความเสี่ยงของสำนักพิมพ์ ตลอดจนอำนวยความสะดวก และประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ
ทั้งภายในและภายนอกสำนักพิมพ์โดยจัดแบ่งโครงสร้าง การบริหารงานออกเป็น 4 งาน ดังนี้

             1. งานอำนวยการ
             2. งานบริหารทั่วไป 
             3. งาน
พัสดุ 
             4. งานบัญชีและการเงิน

นางสาวภัทรมน คุ้มภัย
หัวหน้างานพัสดุ

นางลาวัล เนียมศิริ
ผู้ปฏิบัตงานบริหารชำนาญงาน
นายกิตติวัฒน์ พิมลพรพัตร์
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
นางปชภร พงษ์ชาติ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นายประพันธ์ สุทธิเสริม
นักวิชาการพัสดุ
นายกานต์พงศ์ ศิริยงค์ณุกูร
ผู้ช่วยช่างตัดกระดาษ
นางสาววลัยภรณ์ สุถาลา
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน