หน้าที่รับผิดชอบ งานอำนวยการ งานสารบรรณและธุรการ งานบุคคลงานบัญชี งานการเงิน และงบประมาณ งานพัสดุ งานประชาสัมพันธฺ์สำนักพิมพ์งานจัดทำประกาศและคำสั่งต่างๆ ในการบริหารงานภายในสำนัก งานประกันคุณภาพการศึกษา งานการจัดการความรู้และงานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของสำนักพิมพ์ ตลอดจนอำนวยความสะดวก และประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกสำนักพิมพ์โดยจัดแบ่งโครงสร้าง การบริหารงานออกเป็น 4 งาน ดังนี้
             1. งานอำนวยการ
             2. งานบริหารทั่วไป 
             3. หน่วย
พัสดุ 
             4. หน่วยบัญชีและการเงิน

นางอุฬารรัฐ ปานรสทิพย์
เลขานุการสำนักพิมพ์

 
งานอำนวยการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานเลขานุการ งานสารบรรณและธุรการ งานประชุม งานยานพาหนะ งานดูแลรักษาความสะอาดปลอดภัยอาคารสถานที่ งานประชาสัมพันธ์/เยี่ยมชม งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร งานบริการอำนวยความสะดวกในการรับ-ส่งเอกสารภายในและภายนอกสำนักพิมพ์

นางสาวจันทร นาคสงวน
หัวหน้างานอำนวยการ

นายสุรศักดิ์ มากระดี
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
นายจำนงค์ จอมใจเหล็ก
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
นางสาวกิ่งดาว ทองเชื้อ
พนักงานธุรการ
นางบงกชกร ละออจันทร์
พนักงานอาคารสถานที่
งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประสานงานและร่วมกับหน่วยงานจัดทำแผนงบประมาณ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติของสำนัก ปรับปรุงโครงสร้างพัฒนาหน่วยงานวางแผนอัตรากำลัง การพัฒนาและบริหารงานบุคคลจัดทำข้อมูลในการบริหารงานและดำเนินงานของสำนักเพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
งานและการค้นคว้าอ้างอิง งานการประกันคุณภาพการศึกษา งานการควบคุมภายในและการควบคุมคุณภาพด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดความรู้ งานจัดทำรายงานประจำปี ดำเนินงานเชิงพัฒนางานพิเศษต่างๆ

นางสาวเพ็ญนภา พูลทรัพย์
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

.

นางสาวมณีรัตน์ ยิ่งยวด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวกัลย์สุดา แก้วสุวรรณ
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
หน่วยพัสดุ  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุในการผลิตสิ่งพิมพ์ และพัสดุในสำนักงานทุกประเภท งานจัดซื้อจัดจ้าง บริหารพัสดุเกี่ยวกับการจัดเก็บพัสดุและการเบิกจ่าย การควบคุมการใช้เก็บรักษา งานซ่อมบำรุง งานจำหน่ายพัสดุ งานจัดทำทะเบียนคุมพัสดุ ติดตามและประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกด้านการพัสดุ

นางสาวคนิษฐา พันธุ์มวานิช
หัวหน้าหน่วยพัสดุ

นางสาวปนัดดา ดีด้วยมี
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นายกิตติวัฒน์ พิมลพรพัตร์
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
นางลาวัล ใจธรรม
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
นายประพันธ์ สุทธิเสริม
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวจารุณี ตรีสันเที๊ยะ
พนักงานธุรการ
นางสาวสุนิษา ช่วยชูชิต
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
งานบัญชีและการเงิน  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงินของสำนัก  งานจัดทำสรุปรายงานการใช้จ่ายเงินและรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง งานรับ
และรักษาการจ่าย งานนำส่ง  งานเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงินทุกประเภท จัดทำบัญชีและทะเบียนคุมหลักฐาน เรื่องต่าง ๆ จัดทำงบการเงินและรายงานทางการเงินต่าง ๆ ศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ติดตามและประสาน งานกับหน่วยงานภายในและภายนอกในด้านบัญชี การเงิน งบประมาณ

นางอุฬารรัฐ ปานรสทิพย์
หัวหน้าหน่วยบัญชีและการเงิน

นางสาวทิพวรรณ คงเทียม
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาววันเพ็ญ ชิงช่วง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวสุภาพร พิชัยวรุตมะ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางอรชุรี เพ็ญสาดแสง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวสุนิษา ธรรมรงค์
พนักงานการเงินและบัญชี