นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักพิมพ์ ใช้แนวทางเดียวกับนโยบายของมหาวิทยาลัยคือ โดยคำนึงถึงบริบทของมหาวิทยาลัยและความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านคุณภาพการศึกษา ซึ่งได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดกษา (สกอ.) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รวมทั้งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ดังนี้
     1.พัฒนาระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับกระบวนการดำเนินการภายในที่มีอยู่ เพื่อเป็นเครื่องมือในการักษามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ทำหน้าที่วางระบบ กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ วิธีควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
     2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สาขาวิชา สำนัก สถาบัน กอง และศูนย์ต่าง ๆ จัดตั้งคณะกรรมการ หรือคณะทำงานด้านคุณภาพ ขึ้นภายในหน่วยงาน เพื่อกระตุ้นให้มีการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างทั่วถึง
     3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

     4. ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างระบบประกันคุณภาพ ตลอดจนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายที่มีส่วนในการสร้างระบบประกันคุณภาพ ให้เกิดขึ้น
      5. ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
  ภาพกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสำนักพิมพ์ ประจำปีการศึกษา 2554
 ภาพกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสำนักพิมพ์ ประจำปีการศึกษา 2555
 ภาพกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสำนักพิมพ์ ประจำปีการศึกษา 2556
 ภาพกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสำนักพิมพ์ ประจำปีการศึกษา 2557
 ภาพกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสำนักพิมพ์ ประจำปีการศึกษา 2558
 ภาพกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสำนักพิมพ์ ประจำปีการศึกษา 2560
 ภาพกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสำนักพิมพ์ ประจำปีการศึกษา 2561
  ภาพกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสำนักพิมพ์ ประจำปีการศึกษา 2562