ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศเรศ ศันสนีย์วิทยกุล
ผู้อำนวยการสำนักพิมพ์
ประธานคณะกรรมการ
นายปิยทัสน์ สังขมาลัย
หัวหน้าฝ่ายจัดพิมพ์
กรรมการ
นางรัตนา ช้างเยาว์
หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่และจัดจำหน่าย
กรรมการ
นายวันชัย ใจสุภาพ
หัวหน้าฝ่ายจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์
กรรมการ
นางสาวจตุพร ทองอุ่น
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นราธิป ศรีราม
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
กรรมการ
นางอุฬารรัฐ ปานรสทิพย์
เลขานุการสำนักพิมพ์
กรรมการและเลขานุการ
ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศเรศ ศันสนีย์วิทยกุล
ผู้อำนวยการสำนักพิมพ์
ที่ปรึกษา
นางอุฬารรัฐ ปานรสทิพย์
เลขานุการสำนักพิมพ์
ประธานคณะทำงาน
นางสาวจตุพร ทองอุ่น
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ผู้ทำงาน
นายปิยทัสน์ สังขมาลัย
หัวหน้าฝ่ายจัดพิมพ์
ผู้ทำงาน
นางรัตนา ช้างเยาว์
หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่และจัดจำหน่าย
ผู้ทำงาน
นายวันชัย ใจสุภาพ
หัวหน้าฝ่ายจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีการ ผู้ทำงาน
นางมยุรี สังขมาลัย
หัวหน้าหน่วยวางแผนและประสานงานการผลิต ผู้ทำงาน
นายกำจัด เดชเมืองปัก
หัวหน้าหน่วยผลิต
ผู้ทำงาน
นางสาวพรพิมล นุ่นปาน
หัวหน้าหน่วยเลือกสรร
ผู้ทำงาน
นางสาวจันทนา เพชรคอน
หัวหน้าหน่วยเตรียมต้นฉบับ
ผู้ทำงานย
นางสุดารัตน์ บัวศรี
หัวหน้าหน่วยบรรณาธิการ
ผู้ทำงานย
นางสาวภูมิอนุช อินทรกำแหง
หัวหน้าหน่วยฟิล์มและวางรูปแบบ
ผู้ทำงานย
นางวรรณี จดจำ
หัวหน้าหน่วยเผยแพร่
ผู้ทำงาน
นางสาวมณีรัตน์ ยิ่งยวด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผู้ทำงานและเลขานุการ