ผศ.ดร.อิศเรศ ศันสนีย์วิทยกุล
ผู้อำนวยการสำนักพิมพ์
ที่ปรึกษา
นางอุฬารรัฐ ปานรสทิพย์
เลขานุการสำนักพิมพ์
ประธานคณะทำงาน
นางสาวภูมิอนุช อินทรกำแหง
หัวหน้าฝ่ายจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์
คณะทำงาน
นางวรรณี จดจำ
หัวหน้าหน่วยเผยแพร่
คณะทำงาน
นางวิภาดา อยู่ผ่อง
หัวหน้าหน่วยฟิล์มและ
วางรูปแบบ คณะทำงาน
นางสาวจันทนา เพชรคอน
หัวหน้าหน่วยเตรียมต้นฉบับ
คณะทำงาน
นางสาวจันทนา เพชรคอน
ปฏิบัติงานแทน - หัวหน้างานบริหารทั่วไป คณะทำงาน