ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศเรศ ศันสนีย์วิทยกุล
ผู้อำนวยการสำนักพิมพ์
ประธานคณะกรรมการ
นางสาวจตุพร ทองอุ่น
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
นายปิยทัสน์ สังขมาลัย
หัวหน้าฝ่ายจัดพิมพ์
กรรมการ
นางรัตนา ช้างเยาว์
หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่และจัดจำหน่าย
กรรมการ
นางสาวภูมิอนุช อินทรกำแหง
หัวหน้าฝ่ายจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์
กรรมการ
นางอุฬารรัฐ ปานรสทิพย์
เลขานุการสำนักพิมพ์
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวมณีรัตน์ ยิ่งยวด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ