♥ การตรวจสอบคุณภาพอาร์ตเวิร์กชุดวิชาก่อนปิดเล่ม 
♥ การทำงานในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัย  (โปรแกรมช้าง) 
♥ การทำงานภาพประกอบชุดวิชาและต้นฉบับชุดวิชาของมหาวิทยาลัย
♥ การผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
♥ ระบบสารสนเทศเพื่อการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สำหรับช่างพิมพ์ 
♥ การปฏิบัติงานบรรณาธิการผู้ช่วยสำหรับชุดการสอนทางไกล ประเภทสิ่งพิมพ์ 
♥ การปฏิบัติงานภาพประกอบชุดวิชา มสธ. โดย นางสมยล  กำแหงฤทธิรงค์ 
♥ การวาดภาพบุคคลด้วยเทคนิคสีน้ำสำหรับงานพิมพ์โอกาสพิเศษ  โดย นางสมยล  กำแหงฤทธิรงค์ 
♥ การจัดทำบัญชีลูกหนี้ตัวแทนจำหน่ายของฝ่ายเผยแพร่และจัดจำหน่าย สำนักพิมพ์ มสธ. โดย นางสาวสมนิด  บุญญาสัย  
♥ ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) การผลิตเอกสารการสอนชุดวิชา 
 คู่มือ “การปฏิบัติงานหน่วยอาคารสถานที่ สำนักพิมพ์”   โดยนายประยูร ดีถนัด 
  แนวปฏิบัติที่ดี “แนวปฏิบัติงานการส่งเสริมการตลาดผ่านสื่อ Facebook and Line OA”  โดยฝ่ายเผยแพร่และจัดจำหน่าย