รางวัลสุริยศศิธร

รางวัลสุริยศศิธร เป็นรางวัลการประกวดปฏิทินดีเด่น จากสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยจัดการประกวดปฏิทินตั้งแต่ปี พ.ศ.2524 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนันสนุน ให้การผลิต ปฏิทินมีคุณค่าต่อประชาชน สังคม อีกทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานการผลิตปฏิทินในประเทศไทย ทั้งนี้ จะมีการคัดเลือกปฏิทินดีเด่นเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกัน เป็นการส่งเสริมรักษา และสนับสนุนให้เกิดความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ในรูปแบบของปฏิทินเพื่อเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของชาติไทย โดยมีหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน กลุ่มธุรกิจต่างๆ ทั่วประเทศได้ส่งปฏิทินประกวด เป็นประจำทุกปีสำนักพิมพ์มีเอกลักษณ์หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ คือ ผลิตสิ่งพิมพ์รูปแบบต่างๆ ที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและได้รับรางวัลจากสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย คือ รางวัลปฏิทินดีเด่น “สุริยศศิธร” ดังนี้

ปี พ.ศ.2547 ได้รับรับรางวัลชนะเลิศปฏิทินดีเด่น ชนิดตั้งโต๊ะ
ประเภททั่วไป ชุด "ของดีเมืองอุดร"
ออกแบบโดย นายกิตติ บุญโพธิ์ทอง หน่วยศิลปะ สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปี พ.ศ.2553 ได้รับรับรางวัลชนะเลิศปฏิทินดีเด่น ชนิดตั้งโต๊ะ
ประเภทเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ชุด "60 ปี วันราชาภิเษกสมรส"
ออกแบบโดย นายธนิต แสงประดับ หน่วยศิลปะ สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปี พ.ศ.2554 ได้รับรับรางวัลชนะเลิศปฏิทินดีเด่น ชนิดสมุดบันทึก
ประเภทเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ชุด "70 ปี ความรักของพระปกเกล้า"
ออกแบบโดย นายธนิต แสงประดับ หน่วยศิลปะ สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปี พ.ศ.2556 ได้รับรับรางวัลชนะเลิศปฏิทินดีเด่น ชนิดตั้งโต๊ะ
ประเภทเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ชุด "120 ปี บารมีพระปกเกล้า"
ออกแบบโดย นายธนิต แสงประดับ หน่วยศิลปะ สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปี พ.ศ.2558 ได้รับรับรางวัลรองชนะเลิศปฏิทินดีเด่น ชนิดตั้งโต๊ะ
ประเภทเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ชุด "60 พรรษา เทพรัตนราชปราชญ์ศึกษา"
ออกแบบโดย นายธนิต แสงประดับ หน่วยศิลปะ สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปี พ.ศ.2559 ได้รับรับรางวัลรองชนะเลิศปฏิทินดีเด่น ชนิดตั้งโต๊ะ
ประเภทเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ชุด "70 ปี ครองไผทครองหัวใจประชาชน"
ออกแบบโดย นายธนิต แสงประดับ หน่วยศิลปะ สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปี พ.ศ.2559 ได้รับรับรางวัลเกียรติยศ ด้านวิชาชีพ
บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี 2559 (นางสมยล กำแหงฤทธิรงค์)
ในการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2560 วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเอเซีย กรุงเทพมหานคร