ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออะไหล่เพื่อซ่อมเครื่องพิมพ์ Heidelberg รุ่น SX 52-4 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน ชนิด 3 ชั้น จำนวน 1,000 ชุด (สำนักทะเบียนและวัดผล) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อใบมีดล้างหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ไฮเดลเบิร์ก (HH2) รุ่น SM 1020-2-P จำนวน 2 ใบ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ใบแจ้งสอบ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อลวดเย็บกระดาษ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษรองโม ขนาด 740x1030x0.20 mm จำนวน 50 แผ่น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษปอนด์ น้ำหนักมาตรฐาน 70 กรัม/ตรม. จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึก EPSON จำนวน 5 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำยาฟาวเท่น ขนาด 25 ลิตร จำนวน 6 แกลลอน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ตัวเลขระบบดิจิทัลและอุปกรณ์ตรวจนับ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องล้างแม่พิมพ์อัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์ซองจดหมาย ศูนย์สารสนเทศ จำนวน 1,000 ซอง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษรองโม จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยางลมดูดกระดาษ จำนวน 2 รายการ ด่วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์เครื่องโทรสาร จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อระบบคลังภาพแบบมีลิขสิทธิ์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์ออฟเซท EC-8 จำนวน 300 กระป๋อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อฟิล์มเคลือบ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษหนังสือพิมพ์ น้ำหนักมาตรฐาน 48.8 กรัม/ตรม. ขนาด 24 x 35 นิ้ว จำนวน 1,500 รีม