20501 พื้นฐานวิชาชีพครู เล่ม 1

700 บาท

20501 พื้นฐานวิชาชีพครู (Foundation of Teaching Profession) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ.2561   (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท ISBN 9789749944386 เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ.2561   (หน่วยที่ 8-12) ราคา 500 บาท ISBN 9789747552959 เล่ม 3 พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ.2561   (หน่วยที่ 13-15) ราคา 300 บาท ISBN 9789749803110 แนวการศึกษา ราคา 300 บาท (ISBN) 
หน่วยที่ 1 แนวคิด ปรัชญาการศึกษา และทฤษฏีการศึกษา ผู้เรียบเรียง รศ.ผุสดี กุฎอินทร์ ผู้เขียนเดิม ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รศ.ดร.ประยูร ศรีประสาธน์
หน่วยที่ 2 บริบทของการศึกษา ผู้เรียบเรียง รศ.ภณิดา มาประเสริฐ
หน่วยที่ 3 ระบบการจัดการศึกษาของต่างประเทศ  ผู้เรียบเรียง รศ.ดร.อรุณี หรดาล ผศ.ดร.ประยงค์ เนาวบุตร
หน่วยที่ 4 ระบบการจัดการศึกษาของไทย ผู้รวบรวมและเรียบเรียง สุชาติ วงศ์สุวรรณ รศ.ธนรัชฏ์ ศิริสวัสดิ์หน่วยที่ 5 การประกันคุณภาพการศึกษา รวบรวมและเรียบเรียง รศ.ธนรัชฏ์ ศิริสวัสดิ์ ผู้เขียนเดิม อ.ดร.อรรณพ จีนะวัฒน์
หน่วยที่ 6 จิตวิทยาการศึกษา ผู้เรียบเรียง รศ.ดร.อรุณี หรดาล 
หน่วยที่ 7 จิตวิทยาพัฒนาการ ผู้เรียบเรียง รศ.ดร.อรุณี หรดาล

20501 พื้นฐานวิชาชีพครู เล่ม 2

500 บาท

20501 พื้นฐานวิชาชีพครู (Foundation of Teaching Profession) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ.2561   (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท ISBN 9789749944386 เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 6  พ.ศ.2561   (หน่วยที่ 8-12) ราคา 500 บาท ISBN 9789747552959 เล่ม 3 พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ.2561   (หน่วยที่ 13-15) ราคา 300 บาท ISBN 9789749803110 แนวการศึกษา ราคา 300 บาท (ISBN) 
หน่วยที่ 8 ทักษะทางภาษาไทยสำหรับครู ผู้รวบรวมและเรียบเรียง รศ.วรรณา บัวเกิด ผู้เขียนเดิม ศ.ฐะปะนีย์ นาครทรรพ รศ.ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร รศ.ธิดา โมสิกรัตน์ รศ.นภาลัย สุวรรณธาดา อ.ดร.ประภาวดี สืบสนธิ์ รศ.ดร.พรทิพย์ พุกผาสุก ผศ.วิพุธ โสภวงศ์ รศ.สมพิศ คูศรีพิทักษ์ รศ.สายใจ อินทรัมพรรย์
หน่วยที่ 9 การใช้ภาษาไทยสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ผู้รวบรวมและเรียบเรียง รศ.วรรณา บัวเกิด ผู้เขียนเดิม รศ.ธิดา โมสิกรัตน์ รศ.นภาลัย สุวรรณธาดา รศ.ดร.ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร
หน่วยที่ 10 ครูกับการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ ผู้รวบรวมและเรียบเรียง รศ.ดร.นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์ รศ.ผุสดี กุฎอินทร์  ผู้เขียนเดิม รศ.ดร.พิมพันธุ์ เวสสะโกศล รศ.ดร.วิภา ฌานวังศะ รศ.ดร.อลิสา วานิชดี รศ.กุสุมาลย์ รชตะนันท์ รศ.ลภา จินตนเสรี ผศ.จิตศจี พิบูลนครินทร์ ผศ.ฑะณัน จันทรุพันธุ์ อ.ดอริส โกลด์ วิบุลศิลป์ อ.มยุรี สุขวิวัฒน์ อ. John Paul Fieg อ. Christopher Cleary
หน่วยที่ 11 ครูกับการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษในวิชาชีพ  ผู้แต่ง รศ.ดร.ประพนธ์ เจียรกูล รศ.ดร.ศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ รศ.ผุสดี กุฎอินทร์
หน่วยที่ 12 ครูกับคอมพิวเตอร์  ผู้แต่ง/ผู้เรียบเรียง 

20501 พื้นฐานวิชาชีพครู เล่ม 3

300 บาท

20501 พื้นฐานวิชาชีพครู (Foundation of Teaching Profession) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ.2561   (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท ISBN 9789749944386 เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2561   (หน่วยที่ 8-12) ราคา 500 บาท ISBN 9789747552959 เล่ม 3 พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ.2561(หน่วยที่ 13-15) ราคา 300 บาท ISBN 9789749803110 แนวการศึกษา ราคา 300 บาท (ISBN) 
หน่วยที่ 13 ครูกับสารสนเทศ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ผู้แต่ง/ผู้เรียบเรียง รศ.ดร.ธนิศ ภู่ศิริ รศ.ธนรัชฏ์ ศิริสวัสดิ์
หน่วยที่ 14 วิถีครูและการพัฒนาวิชาชีพ ผู้เรียบเรียง รศ.ภณิดา มาประเสริฐ
หน่วยที่ 15 คุณลักษณะของครู ผู้เรียบเรียง รศ.ภณิดา มาประเสริฐ

20503 วิทยาการจัดการการเรียนรู้ เล่ม 1

700 บาท

20503 วิทยาการการจัดการเรียนรู้ (Learning Management Science) พิมพ์ครั้งที่ 9 พ.ศ.2561  เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท ISBN 9789749803202 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท ISBN 9789749803646 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 1 ทฤษฎีการเรียนรู้กับการเรียนการสอน ผู้แต่ง รศ.ดร.ประภาพรรณ เอี่ยมสุภาษิต
หน่วยที่ 2 แนวคิดและรูปแบบเกี่ยวกับการสอน ผู้รวบรวมและเรียบเรียง รศ.ดร.ประภาพรรณ เอี่ยมสุภาษิต ผู้เขียนเดิม ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ รศ.ดร.ปรีชา วิหคโต และพันธณีย์ วิหคโต รศ.ดร.ปรีชา คัมภีรปกรณ์
หน่วยที่ 3 ระบบการเรียนการสอน  ผู้รวบรวมและเรียบเรียง รศ.ดร.สิริวรรณ ศรีพหล
หน่วยที่ 4 การออกแบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้รวบรวมและเรียบเรียง รศ.สุมนทิพย์ บุญสมบัติผู้เขียนเดิม อ.ดร.วชิราพร อัจฉริยโกศล 
หน่วยที่ 5 วิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้แต่ง รศ.ดร.สิริวรรณ ศรีพหล
หน่วยที่ 6 การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้รวบรวมและเรียบเรียง รศ.ดร.ประจวบจิตร คำจัตุรัส ผู้เขียนเดิม รศ.ดร.พันทิพา อุทัยสุข รศ.ดร.สุจินต์ วิศวธีรานนท์
หน่วยที่ 7 ทักษะการสอน ผู้แต่ง รศ.ธีรยุทธ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

20503 วิทยาการจัดการการเรียนรู้ เล่ม 2

800 บาท

20503 วิทยาการการจัดการเรียนรู้ (Learning Management Science) พิมพ์ครั้งที่ 11 พ.ศ.2561  เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท ISBN 9789749803202 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท ISBN 9789749803646 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 8 การบริหารจัดการชั้นเรียน ผู้รวบรวมและเรียบเรียง รศ.ธีรยุทธ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้เขียนเดิม รศ.ดร.ธีระชัย ปูรณโชติ รศ.ดร.ประดินันท์ อุปรมัย รศ.ดร.ประภาพรรณ สุวรรณศุข รศ.ดร.สิริวรรณ ศรีพหล อ.สุวิมล อุดมพิริยะศักดิ์
หน่วยที่ 9 การสอนเพื่อพัฒนามโนมติ ผู้รวบรวมและเรียบเรียง รศ.สุมนทิพย์ บุญสมบัติ ผู้เขียนเดิม รศ.ดร.โกศล มีคุณ รศ.ดร.กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล รศ.ดร.นวลจิตต์ เชาว์กีรติพงศ์ รศ.ลาวัณย์ วิทยาวุฒฑิกุล อ.ดร.สมสุข ธีระพิจิตร
หน่วยที่ 10 การสอนเพื่อพัฒนาการคิด ผู้แต่ง รศ.ดร.นวลจิตต์ เชาว์กีรติพงศ์
หน่วยที่ 11 การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการทำงานของสมอง ผู้แต่ง ผศ.ดร.พัชรี ผลโยธิน
หน่วยที่ การสอนเพื่อพัฒนาทักษะปฏิบัติ ผู้แต่ง รศ.ดร.นวลจิตต์ เชาว์กีรติพงศ์
หน่วยที่ 13 การสอนเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ผู้แต่ง รศ.ดร.สิริวรรณ ศรีพหล
หน่วยที่ 14 การสอนแบบบูรณาการ ผู้รวบรวมและเรียบเรียง รศ.สุมนทิพย์ บุญสมบัติ ผู้เขียนเดิม รศ.ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ รศ.ดร.นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์ รศ.ผุสดี กุฎอินทร์ ผศ.ดร.พัชรี ผลโยธิน อ.เพราพรรณ โกมลมาลย์
หน่วยที่ 15 การจัดการเรียนรู้เพื่อสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้รวบรวมและเรียบเรียง รศ.ดร.ประจวบจิตร คำจตุรัส ผู้เขียนเดิม รศ.ดร.ประดินันท์ อุปรมัย รศ.ดร.พันทิพา อุทัยสุข ผศ.สมใจ บุญอุรพีภิญโญ

20599 ประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการสอน เล่ม 1

500 บาท

20599 ประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการสอน(Graduate Diploma Professional Experience in Curriculum and Instruction) พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9789749803837 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 9789749803844 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9789740572091 แนวการศึกษา ราคา 300 บาท 
หน่วยที่ 1 การบริหารจัดการในวิชาชีพครู ผู้แต่ง ผศ.ดร.อรรณพ จีนะวัฒน์
หน่วยที่ 2 การบริหารสถานศึกษา ผู้แต่ง อ.ดร.ทัสนี วงศ์ยืน
หน่วยที่ 3 การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน  ผู้เรียบเรียง รศ.ดร.สมประสงค์ วิทยเกียรติ ผู้เขียนเดิม ศ.ดร.เฉลียว บุรีภักดี รศ.ดร.เสาวนีย์ เลวัลย์ รศ.พูนศิริ วัจนะภูมิ รศ.ดร.นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์ รศ.ดร.สมประสงค์ วิทยเกียรติ อ.ดร.นิรันดร์ จงวุฒิเวศน์
หน่วยที่ 4 สถานศึกษากับชุมชน ผู้แต่ง อ.ดร.ชูชาติ พ่วงสมจิตร์
หน่วยที่ 5 วัฒนธรรมองค์การ ผู้แต่ง รศ.ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต

20599 ประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการสอน เล่ม 2

500 บาท

20599 ประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการสอน(Graduate Diploma Professional Experience in Curriculum and Instruction) พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 978-974-980-383-7) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9789749803844 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9789740572091 แนวการศึกษา ราคา 300 บาท 
หน่วยที่ 6 มนุษยสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีม ผู้แต่ง รศ.ธนรัชฏ์ ศิริสวัสดิ์
หน่วยที่ 7 ภาวะผู้นำของครู ผู้แต่ง รศ.อุษาวดี จันทรสนธิ
หน่วยที่ 8 การคิดกับการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ผู้แต่ง รศ.ดร.นวลจิตต์ เชาว์กีรติพงศ์
หน่วยที่ 9 บุคลิกภาพครู ผู้แต่ง รศ.ดร.อรุณี หรดาล
หน่วยที่ 10 ศักยภาพและสมรรถภาพครู ผู้แต่ง รศ.ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์

20599 ประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการสอน เล่ม 3

500 บาท

20599 ประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการสอน (Graduate Diploma Professional Experience in Curriculum and Instruction) พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557  เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9789749803837 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 978974-9803844 เล่ม 3 (หน่วยที่11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9789740572091 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 11 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.สุจินต์ วิศวธีรานนท์
หน่วยที่ 12 การทำงานอย่างเป็นระบบ ผู้แต่ง อ.ดร.สุวรรณี ยหะกร
หน่วยที่ 13 การจัดการความรู้และการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ผู้แต่ง ผศ.ดร.อรรณพ จีนะวัฒน์
หน่วยที่ 14 คุณธรรมสำหรับครู ผู้แต่ง รศ.ภณิดา มาประเสริฐ
หน่วยที่ 15 ปัญหาร่วมสมัยในสถานศึกษาและวิชาชีพครู ผู้แต่ง รศ.ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์

20701 การวิจัยหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน เล่ม 1

400 บาท

20701 การวิจัยหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน เล่ม 2

300 บาท

20701 การวิจัยหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน เล่ม 3

400 บาท

20701 การวิจัยหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน เล่ม 4

400 บาท

20702 การพัฒนาหลักสูตรและวิทยวิธีทางการสอน เล่ม 1

700 บาท

20702 การพัฒนาหลักสูตรและวิทยวิธีทางการสอน เล่ม 2

800 บาท

20703 บริบททางการศึกษา เล่ม 1

400 บาท

20703 บริบททางการศึกษา เล่ม 2

500 บาท

20703 บริบททางการศึกษา เล่ม 3

600 บาท

20799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน เล่ม 1

500 บาท

20799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน เล่ม 2

600 บาท

20799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน เล่ม 3

400 บาท

21701 การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน เล่ม 1

700 บาท

21701 การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน เล่ม 2

400 บาท

21701 การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน เล่ม 3

400 บาท

21711 หลักการและแนวคิดทางการปฐมวัยศึกษา เล่ม 1

400 บาท

21711 หลักการและแนวคิดทางการปฐมวัยศึกษา เล่ม 2

400 บาท

21711 หลักการและแนวคิดทางการปฐมวัยศึกษา เล่ม 3

400 บาท

21711 หลักการและแนวคิดทางการปฐมวัยศึกษา เล่ม 4

300 บาท

21712 สัมมนาการปฐมวัยศึกษาเล่ม 1

300 บาท

21712 สัมมนาการปฐมวัยศึกษาเล่ม 2

400 บาท

21712 สัมมนาการปฐมวัยศึกษาเล่ม 3

400 บาท

21712 สัมมนาการปฐมวัยศึกษาเล่ม 4

400 บาท

21713 การบริหารสถานศึกษาปฐมวัย เล่ม 1

400 บาท

21713 การบริหารสถานศึกษาปฐมวัย เล่ม 2

400 บาท

21713 การบริหารสถานศึกษาปฐมวัย เล่ม 3

300 บาท

21713 การบริหารสถานศึกษาปฐมวัย เล่ม 4

400 บาท

21721 ทักษะและประสบการณ์พื้นฐานสำหรับเด็กประถมศึกษา เล่ม 1

500 บาท

21721 ทักษะและประสบการณ์พื้นฐานสำหรับเด็กประถมศึกษา เล่ม 2

500 บาท

21721 ทักษะและประสบการณ์พื้นฐานสำหรับเด็กประถมศึกษา เล่ม 3

500 บาท

21722 สัมมนาการประถมศึกษา เล่ม 1

400 บาท

21722 สัมมนาการประถมศึกษา เล่ม 2

400 บาท

21722 สัมมนาการประถมศึกษา เล่ม 3

300 บาท

21722 สัมมนาการประถมศึกษา เล่ม 3

400 บาท

21724 การนิเทศการสอนในระดับประถมศึกษา เล่ม 1

300 บาท

21724 การนิเทศการสอนในระดับประถมศึกษา เล่ม 2

400 บาท

21724 การนิเทศการสอนในระดับประถมศึกษา เล่ม 3

400 บาท

21724 การนิเทศการสอนในระดับประถมศึกษา เล่ม 4

400 บาท

21725 การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ เล่ม 1

700 บาท

21725 การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ เล่ม 2

800 บาท

900 บาท

22711 สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาภาษาไทย เล่ม 1

400 บาท

22711 สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาภาษาไทย เล่ม 2

300 บาท

22711 สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาภาษาไทย เล่ม 3

400 บาท

22711 สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาภาษาไทย เล่ม 4

400 บาท

22714 สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาวิทยาศาสตร์ เล่ม 1

500 บาท

22714 สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาวิทยาศาสตร์ เล่ม 2

500 บาท

22714 สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาวิทยาศาสตร์ เล่ม 3

500 บาท

22715 สัมมนาการมัธยมศึกษา เล่ม 1

600 บาท

22715 สัมมนาการมัธยมศึกษา เล่ม 1

900 บาท

22721 การพัฒนาทักษะทางภาษา เล่ม 1

400 บาท

22721 การพัฒนาทักษะทางภาษา เล่ม 2

200 บาท

22721 การพัฒนาทักษะทางภาษา เล่ม 3

400 บาท

22721 การพัฒนาทักษะทางภาษา เล่ม 4

500 บาท

22727 สารสนเทศร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์ เล่ม 1

500 บาท

22727 สารสนเทศร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์ เล่ม 2

500 บาท

22727 สารสนเทศร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์ เล่ม 3

500 บาท

22741 สัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยศึกษา เล่ม 1

500 บาท

22741 สัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยศึกษา เล่ม 2

500 บาท

22741 สัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยศึกษา เล่ม 3

22742 การบริหารจัดการสถานศึกษาปฐมวัยศึกษา เล่ม 1

500 บาท

22742 การบริหารจัดการสถานศึกษาปฐมวัยศึกษา เล่ม 2

500 บาท

22742 การบริหารจัดการสถานศึกษาปฐมวัยศึกษา เล่ม 3

500 บาท

22744 การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย เล่ม 1

600 บาท

22744 การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย เล่ม 2

500 บาท

22744 การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย เล่ม 3

400 บาท

22745 สัมมนาหลักสูตรและการสอน เล่ม 1

500 บาท

22745 สัมมนาหลักสูตรและการสอน เล่ม 2

500 บาท

22745 สัมมนาหลักสูตรและการสอน เล่ม 3

500 บาท

22748 วรรณกรรมท้องถิ่น เล่ม 1

700 บาท

22749 การจัดประสบการณ์เรียนรู้ภาษาไทย เล่ม 1

500 บาท

22749 การจัดประสบการณ์เรียนรู้ภาษาไทย เล่ม 2

500 บาท

22749 การจัดประสบการณ์เรียนรู้ภาษาไทย เล่ม 3

500 บาท

22750 การจัดประสบการณ์เรียนรู้ภาษาไทย เล่ม 1

500 บาท

22750 สารัตถะและวิทยวิธีทางคณิตศาสตร์ เล่ม 2

500 บาท

22750 สารัตถะและวิทยวิธีทางคณิตศาสตร์ เล่ม 3

500 บาท

22752 คณิตศาสตร์สำหรับครู เล่ม 1

500 บาท

22752 คณิตศาสตร์สำหรับครู เล่ม 2

500 บาท

22752 คณิตศาสตร์สำหรับครู เล่ม 3

500 บาท

22753 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เล่ม 1

800 บาท

22753 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เล่ม 2

700 บาท

22754 สารัตถะและวิทยวิธีทางสังคมศึกษา เล่ม 1

500 บาท

22754 สารัตถะและวิทยวิธีทางสังคมศึกษา เล่ม 2

500 บาท

22754 สารัตถะและวิทยวิธีทางสังคมศึกษา เล่ม 3

500 บาท

22755 โลกาภิวัตน์ศึกษา เล่ม 1

500 บาท

22755 โลกาภิวัตน์ศึกษา เล่ม 2

500 บาท

22755 โลกาภิวัตน์ศึกษา เล่ม 3

500 บาท

22756 สารสนเทศร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์ เล่ม 1

500 บาท

22756 สารสนเทศร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์ เล่ม 2

500 บาท

22756 สารสนเทศร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์ เล่ม 3

500 บาท

22757 การจัดประสบการณ์เรียนรู้สังคมศึกษา เล่ม 1

500 บาท

22757 การจัดประสบการณ์เรียนรู้สังคมศึกษา เล่ม 2

600 บาท

22757 การจัดประสบการณ์เรียนรู้สังคมศึกษา เล่ม 3

400 บาท

22758 สารัตถะและวิทยวิธีทางวิทยาศาสตร์ เล่ม 1

500 บาท

22758 สารัตถะและวิทยวิธีทางวิทยาศาสตร์ เล่ม 2

500 บาท

22758 สารัตถะและวิทยวิธีทางวิทยาศาสตร์ เล่ม 3

500 บาท

22759 ชีววิทยาและเคมีสำหรับครู เล่ม 1

300 บาท

22759 ชีววิทยาและเคมีสำหรับครู เล่ม 2

600 บาท

22759 ชีววิทยาและเคมีสำหรับครู เล่ม 3

600 บาท

22760 ฟิสิกส์และดาราศาสตร์สำหรับครู เล่ม 1

500 บาท

22760 ฟิสิกส์และดาราศาสตร์สำหรับครู เล่ม 2

500 บาท

22760 ฟิสิกส์และดาราศาสตร์สำหรับครู เล่ม 3

500 บาท

22761 การจัดประสบการณ์เรียนรู้คณิตศาสตร์ เล่ม 1

500 บาท

22761 การจัดประสบการณ์เรียนรู้คณิตศาสตร์ เล่ม 2

500 บาท

22761 การจัดประสบการณ์เรียนรู้คณิตศาสตร์ เล่ม 3

500 บาท

22762 สารัตถะและวิทยวิธีทางภาษาอังกฤษ เล่ม 1

700 บาท

22762 สารัตถะและวิทยวิธีทางภาษาอังกฤษ เล่ม 2

800 บาท

22763 หลักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและบริบททางภาษา เล่ม 1

700 บาท

22763 หลักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและบริบททางภาษา เล่ม 2

800 บาท

22764 การพัฒนาบทเรียนและสื่อการสอนภาษาอังกฤษ เล่ม 1

800 บาท

22764 การพัฒนาบทเรียนและสื่อการสอนภาษาอังกฤษ เล่ม 2

700 บาท

22765 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เล่ม 1

700 บาท

22765 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เล่ม 2

800 บาท

22766 สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาชีพ เล่ม 1

400 บาท

22766 สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาชีพ เล่ม 2

400 บาท

22766 สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาชีพ เล่ม 3

700 บาท

22767 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาอาชีพ เล่ม 1

800 บาท

22767 การจัดประสบการณ์การเรียนการเรียนรูวิชาอาชีพ เล่ม 2

700 บาท

22769 การจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนลักษณะพิเศษ เล่ม 1

700 บาท

22769 การจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนลักษณะพิเศษ เล่ม 2

800 บาท

23501สารสนเทศและการวิจัยการบริหารการศึกษา เล่ม 1

500 บาท

23501สารสนเทศและการวิจัยการบริหารการศึกษา เล่ม 2

500 บาท

23501สารสนเทศและการวิจัยการบริหารการศึกษา เล่ม 3

500 บาท

23599 ประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา เล่ม 1

500 บาท

23599 ประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา เล่ม 2

500 บาท

23599 ประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา เล่ม 3

500 บาท

23700 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา เล่ม 1

500 บาท

23700 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา เล่ม 2

500 บาท

23700 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา เล่ม 3

500 บาท

23701 การวิจัยการบริหารการศึกษา เล่ม 1

400 บาท

23701 การวิจัยการบริหารการศึกษา เล่ม 2

300 บาท

23701 การวิจัยการบริหารการศึกษา เล่ม 3

200 บาท

23701 การวิจัยการบริหารการศึกษา เล่ม 4

300 บาท

23701 การวิจัยการบริหารการศึกษา เล่ม 5

300 บาท

23702 การบริหารทรัพยากรการศึกษา เล่ม 1

800 บาท

23702 การบริหารทรัพยากรการศึกษา เล่ม 1

700 บาท

23703 สัมมนาปัญหาและแนวโน้มทางการศึกษา เล่ม 1

400 บาท

23703 สัมมนาปัญหาและแนวโน้มทางการศึกษา เล่ม 2

400 บาท

23703 สัมมนาปัญหาและแนวโน้มทางการศึกษา เล่ม 3

400 บาท

23703 สัมมนาปัญหาและแนวโน้มทางการศึกษา เล่ม 4

300 บาท

23710 บริบททางการบริหารการศึกษา เล่ม 1

500 บาท

23710 บริบททางการบริหารการศึกษา เล่ม 2

500 บาท

23710 บริบททางการบริหารการศึกษา เล่ม 3

500 บาท

23711 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา เล่ม 1

300 บาท

23711 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา เล่ม 2

400 บาท

23711 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา เล่ม 3

400 บาท

23711 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา เล่ม 4

400 บาท

23712 การพัฒนาระบบการสอน เล่ม 1

400 บาท

23712 การพัฒนาระบบการสอน เล่ม 2

400 บาท

23712 การพัฒนาระบบการสอน เล่ม 3

400 บาท

23712 การพัฒนาระบบการสอน เล่ม 4

300 บาท

23713 นโยบายและการวางแผนการศึกษาการศึกษา เล่ม 1

500 บาท

23713 นโยบายและการวางแผนการศึกษาการศึกษา เล่ม 2

400 บาท

23713 นโยบายและการวางแผนการศึกษาการศึกษา เล่ม 3

600 บาท

23720 ทฤษฏีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา เล่ม 1

500 บาท

23720 ทฤษฏีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา เล่ม 2

500 บาท

23720 ทฤษฏีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา เล่ม 3

500 บาท

23722 การบริหารวิชาการและทรัพยากรการศึกษา เล่ม 1

500 บาท

23722 การบริหารวิชาการและทรัพยากรการศึกษา เล่ม 2

500 บาท

23722 การบริหารวิชาการและทรัพยากรการศึกษา เล่ม 3

500 บาท

23723 นโยบาย การวางแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เล่ม 1

500 บาท

23723 นโยบาย การวางแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เล่ม 2

500 บาท

23723 นโยบาย การวางแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เล่ม 3

500 บาท

23789 การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพสำหรับผู้นำทางการศึกษา เล่ม 1

500 บาท

23789 การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพสำหรับผู้นำทางการศึกษา เล่ม 2

500 บาท

23789 การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพสำหรับผู้นำทางการศึกษา เล่ม 3

500 บาท

24701 การวิจัยและสถิติทางการศึกษา เล่ม 1

400 บาท

24701 การวิจัยและสถิติทางการศึกษา เล่ม 2

300 บาท

24701 การวิจัยและสถิติทางการศึกษา เล่ม 3

400 บาท

24701 การวิจัยและสถิติทางการศึกษา เล่ม 4

400 บาท

24702 การประเมินและการจัดโครงการประเมิน เล่ม 1

500 บาท

24702 การประเมินและการจัดโครงการประเมิน เล่ม 2

500 บาท

24702 การประเมินและการจัดโครงการประเมิน เล่ม 3

500 บาท

24703 การพัฒนาเครื่องมือสำหรับการประเมินการศึกษา เล่ม 1

700 บาท

24703 การพัฒนาเครื่องมือสำหรับการประเมินการศึกษา เล่ม 2

800 บาท

24721 การประเมินนโยบาย แผนงาน และโครงการ เล่ม 1

500 บาท

24721 การประเมินนโยบาย แผนงาน และโครงการ เล่ม 2

500 บาท

24721 การประเมินนโยบาย แผนงาน และโครงการ เล่ม 3

500 บาท

24722 การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน เล่ม 1

500 บาท

24722 การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน เล่ม 2

500 บาท

24722 การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน เล่ม 3

500 บาท

24725 การวิจัยและสถิติทางการศึกษา เล่ม 1

500 บาท

24725 การวิจัยและสถิติทางการศึกษา เล่ม 2

500 บาท

24725 การวิจัยและสถิติทางการศึกษา เล่ม 3

500 บาท

24726 วิธีวิทยาการประเมินการศึกษา เล่ม 1

800 บาท

24726 วิธีวิทยาการประเมินการศึกษา เล่ม 2

700 บาท

24727 สัมมนาการประเมินการศึกษา เล่ม 1

500 บาท

24727 สัมมนาการประเมินการศึกษา เล่ม 2

500 บาท

24727 สัมมนาการประเมินการศึกษา เล่ม 3

500 บาท

24728 การประเมินนโยบาย แผนงาน และโครงการ เล่ม 1

500 บาท

24728 การประเมินนโยบาย แผนงาน และโครงการ เล่ม 2

500 บาท

24728 การประเมินนโยบาย แผนงาน และโครงการ เล่ม 3

500 บาท

24730 การประเมินองค์กรและบุคลากร เล่ม 1

500 บาท

24730 การประเมินองค์กรและบุคลากร เล่ม 2

500 บาท

24730 การประเมินองค์กรและบุคลากร เล่ม 3

500 บาท

24799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการประเมินการศึกษา เล่ม 1

400 บาท

24799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการประเมินการศึกษา เล่ม 2

600 บาท

25701 หลักการและแนวคิดทางการแนะแนว เล่ม 1

600 บาท

25701 หลักการและแนวคิดทางการแนะแนว เล่ม 2

500 บาท

25701 หลักการและแนวคิดทางการแนะแนว เล่ม 3

400 บาท

25702 การวิจัยทางการแนะแนว เล่ม 1

400 บาท

25702 การวิจัยทางการแนะแนว เล่ม 2

300 บาท

25702 การวิจัยทางการแนะแนว เล่ม 3

800 บาท

25703 ทฤษฏีและแนวปฏิบัติในการให้การปรึกษา เล่ม 1

800 บาท

25703 ทฤษฏีและแนวปฏิบัติในการให้การปรึกษา เล่ม 2

700 บาท

25704 การสัมมนาทางการแนะแนว เล่ม 1

700 บาท

25704 การสัมมนาทางการแนะแนว เล่ม 2

800 บาท

25706 การพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนว เล่ม 1

800 บาท

25706 การพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนว เล่ม 2

700 บาท

25707 การแนะแนวในองค์กร เล่ม 1

700 บาท

25707 การแนะแนวในองค์กร เล่ม 2

800 บาท

25712 การวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา เล่ม 1

400 บาท

25712 การวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา เล่ม 2

400 บาท

25712 การวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา เล่ม 3

700 บาท

25713 สัมมนาทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา เล่ม 1

700 บาท

25713 สัมมนาทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา เล่ม 2

800 บาท

25714 การพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา เล่ม 1

800 บาท

25714 การพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา เล่ม 2

700 บาท

25799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการแนะแนว เล่ม 1

600 บาท

25799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการแนะแนว เล่ม 2

400 บาท

26701 ปรัชญาและหลักการศึกษานอกระบบ เล่ม 1

500 บาท

26701 ปรัชญาและหลักการศึกษานอกระบบ เล่ม 2

500 บาท

26701 ปรัชญาและหลักการศึกษานอกระบบ เล่ม 3

500 บาท

26702 การวางแผน การกำกับดูแลและการประเมินการศึกษานอกระบบ เล่ม 1

500 บาท

26702 การวางแผน การกำกับดูแลและการประเมินการศึกษานอกระบบ เล่ม 2

500 บาท

26702 การวางแผน การกำกับดูแลและการประเมินการศึกษานอกระบบ เล่ม 3

500 บาท

26703 การวิจัยและพัฒนาการศึกษานอกระบบ เล่ม 1

400 บาท

26703 การวิจัยและพัฒนาการศึกษานอกระบบ เล่ม 2

300 บาท

26703 การวิจัยและพัฒนาการศึกษานอกระบบ เล่ม 3

300 บาท

26703 การวิจัยและพัฒนาการศึกษานอกระบบ เล่ม 4

500 บาท

26704 การเรียนการสอนการฝึกอบรมและการพัฒนาสื่อการศึกษานอกระบบ เล่ม 1

600 บาท

26704 การเรียนการสอนการฝึกอบรมและการพัฒนาสื่อการศึกษานอกระบบ เล่ม 2

400 บาท

26704 การเรียนการสอนการฝึกอบรมและการพัฒนาสื่อการศึกษานอกระบบ เล่ม 3

500 บาท

26705 สัมมนาปัญหาและประเด็นในการศึกษานอกระบบ เล่ม 1

500 บาท

26705 สัมมนาปัญหาและประเด็นในการศึกษานอกระบบ เล่ม 2

500 บาท

26705 สัมมนาปัญหาและประเด็นในการศึกษานอกระบบ เล่ม 3

500 บาท

26706 สัมมนาการวิจัยการศึกษานอกระบบ เล่ม 1

500 บาท

26706 สัมมนาการวิจัยการศึกษานอกระบบ เล่ม 2

500 บาท

26706 สัมมนาการวิจัยการศึกษานอกระบบ เล่ม 3

500 บาท

26707 ปรัชญาและหลักการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เล่ม 1

700 บาท

26707 ปรัชญาและหลักการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เล่ม 2

800 บาท

26708 การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เล่ม 1

700 บาท

26708 การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เล่ม 2

800 บาท

26709 สัมมนาการบริหารจัดการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เล่ม 1

700 บาท

26709 สัมมนาการบริหารจัดการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เล่ม 2

800 บาท

26710 การเรียนการสอนการฝึกอบรม การพัฒนาสื่อการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เล่ม 1

700 บาท

26710 การเรียนการสอนการฝึกอบรม การพัฒนาสื่อการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เล่ม 2

800 บาท

26711 สัมมนาปัญหาและประเด็นในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เล่ม 1

700 บาท

26711 สัมมนาปัญหาและประเด็นในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เล่ม 2

800 บาท

26712 สัมมนาการวิจัยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เล่ม 1

700 บาท

26712 สัมมนาการวิจัยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เล่ม 2

800 บาท

26796 ประสบการณ์วิชาชีพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เล่ม 1

300 บาท

26798 วิทยานิพนธ์ 1

300 บาท

26798 วิทยานิพนธ์ 2

200 บาท

26798 วิทยานิพนธ์ 3

200 บาท

26799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการศึกษานอกระบบ เล่ม 1

500 บาท

26799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการศึกษานอกระบบ เล่ม 1

500 บาท

26799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการศึกษานอกระบบ เล่ม 2

500 บาท

27701 การวิจัยเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา เล่ม 1

400 บาท

27701 การวิจัยเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา เล่ม 2

300 บาท

27701 การวิจัยเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา เล่ม 3

300 บาท

27701 การวิจัยเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา เล่ม 4

500 บาท

27703 การจัดระบบทางการศึกษา เล่ม 1

800 บาท

27703 การจัดระบบทางการศึกษา เล่ม 2

700 บาท

27704 สัมมนาทางเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา เล่ม 1

800 บาท

27704 สัมมนาทางเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา เล่ม 2

700 บาท

27705 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เล่ม 1

800 บาท

27705 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เล่ม 2

700 บาท

27706 เทคโนโลยีและสื่อสารการสอนและการฝึกอบรม เล่ม 1

700 บาท

27706 เทคโนโลยีและสื่อสารการสอนและการฝึกอบรม เล่ม 2

800 บาท

27707 การจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อศึกษา เล่ม 1

800 บาท

27707 การจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อศึกษา เล่ม 2

700 บาท

27711 การจัดระบบทางการศึกษาศึกษา เล่ม 1

200 บาท

27711 การจัดระบบทางการศึกษาศึกษา เล่ม 2

400 บาท

27711 การจัดระบบทางการศึกษาศึกษา เล่ม 3

400 บาท

27711 การจัดระบบทางการศึกษาศึกษา เล่ม 4

500 บาท

27712 เทคโนโลยีและสื่อสารการสอน เล่ม 1

800 บาท

27712 เทคโนโลยีและสื่อสารการสอน เล่ม 2

700 บาท

27713 การจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เล่ม 1

800 บาท

27713 การจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เล่ม 2

500 บาท

27713 การจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เล่ม 3

200 บาท

27732 สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพื่อการศึกษา เล่ม 1

800 บาท

27732 สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพื่อการศึกษา เล่ม 2

700 บาท

27741 เทคโนโลยีและสื่อสารศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เล่ม 1

700 บาท

27741 เทคโนโลยีและสื่อสารศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เล่ม 2

800 บาท

27744 เทคโนโลยีและสื่อสารการฝึกอบรม เล่ม 1

700 บาท

27744 เทคโนโลยีและสื่อสารการฝึกอบรม เล่ม 2

800 บาท

27752 สัมมนาการวิจัยและทฤษฏีทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เล่ม 1

700 บาท

27752 สัมมนาการวิจัยและทฤษฏีทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เล่ม 2

800 บาท

27798 วิทยานิพนธ์ 1 เล่ม 1

500 บาท

27799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เล่ม 1

600 บาท

27799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เล่ม 2

500 บาท

27799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เล่ม 3

400 บาท

29702 หลักการและทฤษฏีการศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพครู เล่ม 1

500 บาท

29702 หลักการและทฤษฏีการศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพครู เล่ม 2

500 บาท

29702 หลักการและทฤษฏีการศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพครู เล่ม 3

500 บาท

29703 สารัตถะและวิทยวิธีธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ เล่ม 1

500 บาท

29703 สารัตถะและวิทยวิธีธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ เล่ม 2

500 บาท

29703 สารัตถะและวิทยวิธีธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ เล่ม 3

500 บาท

29704 สื่อ นวัตกรรม และการวัดและประเมินการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เล่ม 1

500 บาท

29704 สื่อ นวัตกรรม และการวัดและประเมินการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เล่ม 2

500 บาท

29704 สื่อ นวัตกรรม และการวัดและประเมินการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เล่ม 3

500 บาท

Close Menu
Close Panel