20501 พื้นฐานวิชาชีพครู เล่ม 1

700 บาท

20501 พื้นฐานวิชาชีพครู (Foundation of Teaching Profession) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ.2561   (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท ISBN 9789749943861 เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ.2561   (หน่วยที่ 8-12) ราคา 500 บาท ISBN 9789747552959 เล่ม 3 พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ.2561   (หน่วยที่ 13-15) ราคา 300 บาท ISBN 9789749803110 แนวการศึกษา ราคา 300 บาท (ISBN) 
หน่วยที่ 1 แนวคิด ปรัชญาการศึกษา และทฤษฏีการศึกษา ผู้เรียบเรียง รศ.ผุสดี กุฎอินทร์ ผู้เขียนเดิม ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รศ.ดร.ประยูร ศรีประสาธน์
หน่วยที่ 2 บริบทของการศึกษา ผู้เรียบเรียง รศ.ภณิดา มาประเสริฐ
หน่วยที่ 3 ระบบการจัดการศึกษาของต่างประเทศ  ผู้เรียบเรียง รศ.ดร.อรุณี หรดาล ผศ.ดร.ประยงค์ เนาวบุตร
หน่วยที่ 4 ระบบการจัดการศึกษาของไทย ผู้รวบรวมและเรียบเรียง สุชาติ วงศ์สุวรรณ รศ.ธนรัชฏ์ ศิริสวัสดิ์หน่วยที่ 5 การประกันคุณภาพการศึกษา รวบรวมและเรียบเรียง รศ.ธนรัชฏ์ ศิริสวัสดิ์ ผู้เขียนเดิม อ.ดร.อรรณพ จีนะวัฒน์
หน่วยที่ 6 จิตวิทยาการศึกษา ผู้เรียบเรียง รศ.ดร.อรุณี หรดาล 
หน่วยที่ 7 จิตวิทยาพัฒนาการ ผู้เรียบเรียง รศ.ดร.อรุณี หรดาล

20501 พื้นฐานวิชาชีพครู เล่ม 2

500 บาท

20501 พื้นฐานวิชาชีพครู (Foundation of Teaching Profession) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ.2555   (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท ISBN 9789749943861 เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2553   (หน่วยที่ 8-12) ราคา 500 บาท ISBN 9789747552959 เล่ม 3 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ.2555 (หน่วยที่ 13-15) ราคา 300 บาท ISBN 9789749803110 แนวการศึกษา ราคา 300 บาท (ISBN) 
หน่วยที่ 8 ทักษะทางภาษาไทยสำหรับครู ผู้รวบรวมและเรียบเรียง รศ.วรรณา บัวเกิด ผู้เขียนเดิม ศ.ฐะปะนีย์ นาครทรรพ รศ.ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร รศ.ธิดา โมสิกรัตน์ รศ.นภาลัย สุวรรณธาดา อ.ดร.ประภาวดี สืบสนธิ์ รศ.ดร.พรทิพย์ พุกผาสุก ผศ.วิพุธ โสภวงศ์ รศ.สมพิศ คูศรีพิทักษ์ รศ.สายใจ อินทรัมพรรย์
หน่วยที่ 9 การใช้ภาษาไทยสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ผู้รวบรวมและเรียบเรียง รศ.วรรณา บัวเกิด ผู้เขียนเดิม รศ.ธิดา โมสิกรัตน์ รศ.นภาลัย สุวรรณธาดา รศ.ดร.ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร
หน่วยที่ 10 ครูกับการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ ผู้รวบรวมและเรียบเรียง รศ.ดร.นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์ รศ.ผุสดี กุฎอินทร์  ผู้เขียนเดิม รศ.ดร.พิมพันธุ์ เวสสะโกศล รศ.ดร.วิภา ฌานวังศะ รศ.ดร.อลิสา วานิชดี รศ.กุสุมาลย์ รชตะนันท์ รศ.ลภา จินตนเสรี ผศ.จิตศจี พิบูลนครินทร์ ผศ.ฑะณัน จันทรุพันธุ์ อ.ดอริส โกลด์ วิบุลศิลป์ อ.มยุรี สุขวิวัฒน์ อ. John Paul Fieg อ. Christopher Cleary
หน่วยที่ 11 ครูกับการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษในวิชาชีพ  ผู้แต่ง รศ.ดร.ประพนธ์ เจียรกูล รศ.ดร.ศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ รศ.ผุสดี กุฎอินทร์
หน่วยที่ 12 ครูกับคอมพิวเตอร์  ผู้แต่ง/ผู้เรียบเรียง รศ.ดร.ธนิศ ภู่ศิริ 

20501 พื้นฐานวิชาชีพครู เล่ม 3

300 บาท

20501 พื้นฐานวิชาชีพครู (Foundation of Teaching Profession) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ.2555   (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท ISBN 9789749943861 เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2553   (หน่วยที่ 8-12) ราคา 500 บาท ISBN 9789747552959 เล่ม 3 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ.2555(หน่วยที่ 13-15) ราคา 300 บาท ISBN 9789749803110 แนวการศึกษา ราคา 300 บาท (ISBN) 
หน่วยที่ 13 ครูกับสารสนเทศ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ผู้แต่ง/ผู้เรียบเรียง รศ.ดร.ธนิศ ภู่ศิริ รศ.ธนรัชฏ์ ศิริสวัสดิ์
หน่วยที่ 14 วิถีครูและการพัฒนาวิชาชีพ ผู้เรียบเรียง รศ.ภณิดา มาประเสริฐ
หน่วยที่ 15 คุณลักษณะของครู ผู้เรียบเรียง รศ.ภณิดา มาประเสริฐ

20503 วิทยาการจัดการการเรียนรู้ เล่ม 1

700 บาท

20503 วิทยาการการจัดการเรียนรู้ (Learning Management Science) พิมพ์ครั้งที่ 9 พ.ศ.2561  เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท ISBN 9789749803202 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท ISBN 9789749803646 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 1 ทฤษฎีการเรียนรู้กับการเรียนการสอน ผู้แต่ง รศ.ดร.ประภาพรรณ เอี่ยมสุภาษิต
หน่วยที่ 2 แนวคิดและรูปแบบเกี่ยวกับการสอน ผู้รวบรวมและเรียบเรียง รศ.ดร.ประภาพรรณ เอี่ยมสุภาษิต ผู้เขียนเดิม ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ รศ.ดร.ปรีชา วิหคโต และพันธณีย์ วิหคโต รศ.ดร.ปรีชา คัมภีรปกรณ์
หน่วยที่ 3 ระบบการเรียนการสอน  ผู้รวบรวมและเรียบเรียง รศ.ดร.สิริวรรณ ศรีพหล
หน่วยที่ 4 การออกแบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้รวบรวมและเรียบเรียง รศ.สุมนทิพย์ บุญสมบัติผู้เขียนเดิม อ.ดร.วชิราพร อัจฉริยโกศล 
หน่วยที่ 5 วิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้แต่ง รศ.ดร.สิริวรรณ ศรีพหล
หน่วยที่ 6 การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้รวบรวมและเรียบเรียง รศ.ดร.ประจวบจิตร คำจัตุรัส ผู้เขียนเดิม รศ.ดร.พันทิพา อุทัยสุข รศ.ดร.สุจินต์ วิศวธีรานนท์
หน่วยที่ 7 ทักษะการสอน ผู้แต่ง รศ.ธีรยุทธ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

20503 วิทยาการจัดการการเรียนรู้ เล่ม 2

800 บาท

20503 วิทยาการการจัดการเรียนรู้ (Learning Management Science) พิมพ์ครั้งที่ 11 พ.ศ.2561  เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท ISBN 9789749803202 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท ISBN 9789749803646 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 8 การบริหารจัดการชั้นเรียน ผู้รวบรวมและเรียบเรียง รศ.ธีรยุทธ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้เขียนเดิม รศ.ดร.ธีระชัย ปูรณโชติ รศ.ดร.ประดินันท์ อุปรมัย รศ.ดร.ประภาพรรณ สุวรรณศุข รศ.ดร.สิริวรรณ ศรีพหล อ.สุวิมล อุดมพิริยะศักดิ์
หน่วยที่ 9 การสอนเพื่อพัฒนามโนมติ ผู้รวบรวมและเรียบเรียง รศ.สุมนทิพย์ บุญสมบัติ ผู้เขียนเดิม รศ.ดร.โกศล มีคุณ รศ.ดร.กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล รศ.ดร.นวลจิตต์ เชาว์กีรติพงศ์ รศ.ลาวัณย์ วิทยาวุฒฑิกุล อ.ดร.สมสุข ธีระพิจิตร
หน่วยที่ 10 การสอนเพื่อพัฒนาการคิด ผู้แต่ง รศ.ดร.นวลจิตต์ เชาว์กีรติพงศ์
หน่วยที่ 11 การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการทำงานของสมอง ผู้แต่ง ผศ.ดร.พัชรี ผลโยธิน
หน่วยที่ การสอนเพื่อพัฒนาทักษะปฏิบัติ ผู้แต่ง รศ.ดร.นวลจิตต์ เชาว์กีรติพงศ์
หน่วยที่ 13 การสอนเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ผู้แต่ง รศ.ดร.สิริวรรณ ศรีพหล
หน่วยที่ 14 การสอนแบบบูรณาการ ผู้รวบรวมและเรียบเรียง รศ.สุมนทิพย์ บุญสมบัติ ผู้เขียนเดิม รศ.ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ รศ.ดร.นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์ รศ.ผุสดี กุฎอินทร์ ผศ.ดร.พัชรี ผลโยธิน อ.เพราพรรณ โกมลมาลย์
หน่วยที่ 15 การจัดการเรียนรู้เพื่อสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้รวบรวมและเรียบเรียง รศ.ดร.ประจวบจิตร คำจตุรัส ผู้เขียนเดิม รศ.ดร.ประดินันท์ อุปรมัย รศ.ดร.พันทิพา อุทัยสุข ผศ.สมใจ บุญอุรพีภิญโญ

20599 ประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการสอน เล่ม 1

500 บาท

20599 ประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการสอน(Graduate Diploma Professional Experience in Curriculum and Instruction) พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9789749803837 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท (ISBN 9789749803844 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9789740572091 แนวการศึกษา ราคา 300 บาท 
หน่วยที่ 1 การบริหารจัดการในวิชาชีพครู ผู้แต่ง ผศ.ดร.อรรณพ จีนะวัฒน์
หน่วยที่ 2 การบริหารสถานศึกษา ผู้แต่ง อ.ดร.ทัสนี วงศ์ยืน
หน่วยที่ 3 การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน  ผู้เรียบเรียง รศ.ดร.สมประสงค์ วิทยเกียรติ ผู้เขียนเดิม ศ.ดร.เฉลียว บุรีภักดี รศ.ดร.เสาวนีย์ เลวัลย์ รศ.พูนศิริ วัจนะภูมิ รศ.ดร.นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์ รศ.ดร.สมประสงค์ วิทยเกียรติ อ.ดร.นิรันดร์ จงวุฒิเวศน์
หน่วยที่ 4 สถานศึกษากับชุมชน ผู้แต่ง อ.ดร.ชูชาติ พ่วงสมจิตร์
หน่วยที่ 5 วัฒนธรรมองค์การ ผู้แต่ง รศ.ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต

20599 ประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการสอน เล่ม 2

500 บาท

20599 ประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการสอน(Graduate Diploma Professional Experience in Curriculum and Instruction) พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท (ISBN 978-974-980-383-7) เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9789749803844 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9789740572091 แนวการศึกษา ราคา 300 บาท 
หน่วยที่ 6 มนุษยสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีม ผู้แต่ง รศ.ธนรัชฏ์ ศิริสวัสดิ์
หน่วยที่ 7 ภาวะผู้นำของครู ผู้แต่ง รศ.อุษาวดี จันทรสนธิ
หน่วยที่ 8 การคิดกับการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ผู้แต่ง รศ.ดร.นวลจิตต์ เชาว์กีรติพงศ์
หน่วยที่ 9 บุคลิกภาพครู ผู้แต่ง รศ.ดร.อรุณี หรดาล
หน่วยที่ 10 ศักยภาพและสมรรถภาพครู ผู้แต่ง รศ.ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์

20599 ประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการสอน เล่ม 3

500 บาท

20599 ประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการสอน (Graduate Diploma Professional Experience in Curriculum and Instruction) พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557  เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9789749803837 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 978974-9803844 เล่ม 3 (หน่วยที่11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9789740572091 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 11 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.สุจินต์ วิศวธีรานนท์
หน่วยที่ 12 การทำงานอย่างเป็นระบบ ผู้แต่ง อ.ดร.สุวรรณี ยหะกร
หน่วยที่ 13 การจัดการความรู้และการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ผู้แต่ง ผศ.ดร.อรรณพ จีนะวัฒน์
หน่วยที่ 14 คุณธรรมสำหรับครู ผู้แต่ง รศ.ภณิดา มาประเสริฐ
หน่วยที่ 15 ปัญหาร่วมสมัยในสถานศึกษาและวิชาชีพครู ผู้แต่ง รศ.ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์

20701 การวิจัยหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน เล่ม 1

400 บาท

20701 การวิจัยหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน (Research in Curriculum and Instruction) พิมพ์ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2552 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-4) ราคา 400 บาท ISBN 9789746139144 เล่ม 2 (หน่วยที่5-7) ราคา 300 บาท ISBN 9789746139168 พิมพ์ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2552 เล่ม 3 (หน่วยที่ 8-11) ราคา 400 บาท ISBN 9789746139175 พิมพ์ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2552 เล่ม 4 (หน่วยที่ 12-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746139182 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 1 การวิจัยทางการศึกษา ผู้แต่ง ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน
หน่วยที่ 2 การค้นคว้าวรรณกรรมเพื่อการวิจัยทางการศึกษา ผู้แต่ง ผศ.ดร.ประพนธ์ เจียรกูล
หน่วยที่ 3 การวางแผนการวิจัยและการรวบรวมข้อมูล ผู้แต่ง ผศ.ดร.พิตร ทองชั้น
หน่วยที่ 4 ระเบียบวิธีทางสถิติบางประการเพื่อการวิจัย ผู้แต่ง รศ.ล้วน สายยศ

20701 การวิจัยหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน เล่ม 2

300 บาท

20701 การวิจัยหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน (Research in Curriculum and Instruction) เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-4) ราคา 400 บาท ISBN 9789746139144 เล่ม 2 (หน่วยที่ 5-7) ราคา 300 บาท ISBN 9789746139168 พิมพ์ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2552 เล่ม 3 (หน่วยที่ 8-11) ราคา 400 บาท ISBN 9789746139175 พิมพ์ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2552 เล่ม 4 (หน่วยที่ 12-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746139182 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 5 การวิจัยเชิงพรรณนา ผู้แต่ง อ.กาญจนา วัธนสุนทร
หน่วยที่ 6 การวิจัยเชิงทดลอง ผู้แต่ง ผศ.ปรีชา เนาว์เย็นผล
หน่วยที่ 7 การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้แต่ง รศ.ดร.สุภางค์ จันทวานิช

20701 การวิจัยหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน เล่ม 3

400 บาท

20701 การวิจัยหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน (Research in Curriculum and Instruction) เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-4) ราคา 400 บาท ISBN 9789746139144 เล่ม 2 (หน่วยที่ 5-7) ราคา 300 บาท ISBN 9789746139168 พิมพ์ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2552 เล่ม 3 (หน่วยที่ 8-11) ราคา 400 บาท ISBN 9789746139175 พิมพ์ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2552 เล่ม 4 (หน่วยที่ 12-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746139182 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 8 แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน ผู้แต่ง ผศ.ดร.ประพนธ์ เจียรกูล
หน่วยที่ 9 การวิจัยและประเมินหลักสูตร ผู้แต่ง อ.ดร.สงบ ลักษณะ
หน่วยที่ 10 การวิจัยเกี่ยวกับนักเรียน ผู้แต่ง รศ.ดร.ปรีชา วิหคโต
หน่วยที่ 11 การวิจัยเกี่ยวกับครู ผู้แต่ง รศ.ดร.ดิลก บุญเรืองรอด

20701 การวิจัยหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน เล่ม 4

400 บาท

20701 การวิจัยหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน (Research in Curriculum and Instruction) เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-4) ราคา 400 บาท ISBN 9789746139144 เล่ม 2 (หน่วยที่ 5-7) ราคา 300 บาท ISBN 9789746139168 พิมพ์ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2552 เล่ม 3 (หน่วยที่ 8-11) ราคา 400 บาท ISBN 9789746139175 พิมพ์ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2552 เล่ม 4 (หน่วยที่ 12-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746139182 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 12 การวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอน ผู้แต่ง รศ.อุษาวดี จันทรสนธิ
หน่วยที่ 13 การวิจัยเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในโรงเรียน ผู้แต่ง รศ.ดร.ธีระชัย ปูรณโชติ
หน่วยที่ 14 การวิจัยเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียน ผู้แต่ง ผศ.ดร.กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล
หน่วยที่ 15 การวิจัยเกี่ยวกับการนิเทศการเรียนการสอน ผู้แต่ง อ.จำแลง เชื้อภักดี

20702 การพัฒนาหลักสูตรและวิทยวิธีทางการสอน เล่ม 1

700 บาท

20702 การพัฒนาหลักสูตรและวิทยวิธีทางการสอน (Curriculum Development and Instructional Methodology) พิมพ์ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2553 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท ISBN 9789746438711 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท ISBN 9789746438728 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 1 หลักการและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร ผู้แต่ง ผศ.ดร.ธวัชชัย ชัยจิรฉายากุล
หน่วยที่ 2 การออกแบบหลักสูตร ผู้แต่ง ผศ.ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ รศ.ดร.สิริวรรณ ศรีพหล
หน่วยที่ 3 พลวัตทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาหลักสูตร ผู้แต่ง ศ.ดร.เอกวิทย์ ณ ถลาง
หน่วยที่ 4 แนวคิดการเรียนรู้กับการเรียนการสอน ผู้แต่ง รศ.ดร.ประภาพรรณ เอี่ยมสุภาษิต
หน่วยที่ 5 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น : ความหลากหลายทางวัฒนธรรมสังคม และเศรษฐกิจ ผู้แต่ง อ.ดร.รัตนะ บัวสนธ์
หน่วยที่ 6 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น: ความรู้และประสบการณ์ในท้องถิ่นกับการพัฒนาหลักสูตร ผู้แต่ง ศ.ดร.เอกวิทย์ ณ ถลาง อ.ดร.รัตนะ บัวสนธ์
หน่วยที่ 7 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น: การกำหนดเนื้อหาและกระบวนการเรียนการสอน ผู้แต่ง ผศ.ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ 

20702 การพัฒนาหลักสูตรและวิทยวิธีทางการสอน เล่ม 2

800 บาท

20702 การพัฒนาหลักสูตรและวิทยวิธีทางการสอน (Curriculum Development and Instructional Methodology) พิมพ์ครั้งที่ 10 พ.ศ.2553 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท ISBN 9789746438711 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท ISBN 9789746438728 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 8 ธรรมชาติของผู้สอนและธรรมชาติของผู้เรียน ผู้แต่ง ผศ.ดร.ธวัชชัย ชัยจิรฉายากุล อ.ดร.วราพรรณ น้อยสุวรรณ
หน่วยที่ 9 นวัตกรรมทางการเรียนการสอน ผู้แต่ง รศ.ดร.สำลี ทองธิว
หน่วยที่ 10 การวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนการสอน ผู้แต่ง รศ.ดร.สิริวรรณ ศรีพหล
หน่วยที่ 11การนำหลักสูตรไปใช้ ผู้แต่ง รศ.ดร.แรมสมร อยู่สถาพร
หน่วยที่ 12 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนกับเทคโนโลยีการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์
หน่วยที่ 13 การประเมินหลักสูตร ผู้แต่ง รศ.ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่
หน่วยที่ 14 ปัญหาการเรียนการสอน ผู้แต่ง ศ.ดร.สุจริต เพียรชอบ รศ.วารี ถิรจิตร
หน่วยที่ 15 การพัฒนาศักยภาพและกระบวนการเรียนรู้สำหรับอนาคต ผู้แต่ง ศ.สุมา อมรวิวัฒน์

20703 บริบททางการศึกษา เล่ม 1

400 บาท

20703 บริบททางการศึกษา (Context in Education) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2550 (หน่วยที่ 1-4) ราคา 400 บาท ISBN 9789746451642 เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2550 (หน่วยที่ 5-9) ราคา 500 บาท ISBN 9789746451666 เล่ม 3 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2552 (หน่วยที่ 10-15) ราคา 300 บาท ISBN 9789746451673 แนวการศึกษา ราคา 300 บาท ISBN 9789746451680 ISBN 9789746453035
หน่วยที่ 1 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับบริบททางการศึกษา ผู้แต่ง ผศ.ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ
หน่วยที่ 2 สภาพสังคมและเศรษฐกิจกับการศึกษา ผู้แต่ง ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชช์
หน่วยที่ 3 การเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยกับการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.จุมพล หนิมพานิช
หน่วยที่ 4 ศาสนาและวัฒนธรรมกับการศึกษา ผู้แต่ง อ.ดร.นันทสาร สีสลับ

20703 บริบททางการศึกษา เล่ม 2

500 บาท

20703 บริบททางการศึกษา (Context in Education) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2550 (หน่วยที่ 1-4) ราคา 400 บาท ISBN 9789746451642 เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2550 (หน่วยที่ 5-9) ราคา 500 บาท ISBN 9789746451666 เล่ม 3 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2552 (หน่วยที่ 10-15) ราคา 600 บาท ISBN 9789746451673 แนวการศึกษา ราคา 300 บาท ISBN 9789746451680 ISBN 9789746453035
หน่วยที่ 5 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมกับการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ รศ.ดร.ประจวบจิตร คำจัตุรัส
หน่วยที่ 6 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.นิคม ทาแดง
หน่วยที่ 7 การลงทุนทางการศึกษา ผู้แต่ง รศ.สุมนทิพย์ บุญสมบัติ
หน่วยที่ 8 การใช้ทรัพยากรชุมชนเพื่อการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ศรีสุดา จริยากุล
หน่วยที่ 9 บทบาทขององค์กรท้องถิ่นที่มีต่อการจัดการศึกษา ผู้แต่ง อ.ดร.อัจฉรา วงษ์เอก

20703 บริบททางการศึกษา เล่ม 3

600 บาท

20703 บริบททางการศึกษา (Context in Education) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2550 (หน่วยที่ 1-4) ราคา 400 บาท ISBN 9789746451642 เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2550 (หน่วยที่ 5-9) ราคา 500 บาท ISBN 9789746451666 เล่ม 3 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2552 (หน่วยที่ 10-15) ราคา 600 บาท ISBN 9789746451673 แนวการศึกษา ราคา 300 บาท ISBN 9789746451680 ISBN 9789746453035
หน่วยที่ 10 ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ผุสดี กุฎอินทร์
หน่วยที่ 11 มาตรฐานวิชาชีพและการพัฒนาวิชาชีพครู ผู้แต่ง รศ.ดร.ประภาพรรณ เอี่ยมสุภาษิต รศ.ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ รศ.อุษาวดี จันทรสนธิ
หน่วยที่ 12 การประกันคุณภาพการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.ประภาพรรณ เอี่ยมสุภาษิต รศ.ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ รศ.อุษาวดี จันทรสนธิ
หน่วยที่ 13 วัฒนธรรมการเรียนรู้ในยุคโลกาภิวัตน์ ผู้แต่ง รศ.ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่
หน่วยที่ 14 การพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้แต่ง รศ.ดร.สุมาลี สังข์ศรี
หน่วยที่ 15 การประยุกต์ใช้บริบทเพื่อคุณภาพการจัดการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.ธวัชชัย ชัยจิรฉายากุล

 

20799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน เล่ม 1

500 บาท

20799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน (Professional Experience in Curriculum and Instruction) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2553 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9789746147699 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-11) ราคา 600 บาท ISBN 9789746147705 เล่ม 3 (หน่วยที่ 12-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746147712 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 1 มหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอนในยุคโลกาภิวัตน์ ผู้แต่ง รศ.ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่
หน่วยที่ 2 มหาบัณฑิตด้านหลักสูตรและการสอนกับการพัฒนาตนเอง ผู้แต่ง ผศ.ดร.พิสิทธิ์ สารวิจิตร
หน่วยที่ 3 การพัฒนาโลกทรรศน์และอุดมการณ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ประพนธ์ เจียรกูล อ.เสรี ลาชโรจน์
หน่วยที่ 4 การพัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.พรรณราย ทรัพยะประภา
หน่วยที่ 5 การทำงานเป็นคณะ ผู้แต่ง ผศ.ดร.พัชรา ทวีวงศ์ ณ อยุธยา

20799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน เล่ม 2

600 บาท

20799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน (Professional Experience in Curriculum and Instruction) พิมพ์ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2553 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9789746147699 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-11) ราคา 600 บาท ISBN 9789746147705 เล่ม 3 (หน่วยที่ 12-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746147712 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 6 การวิเคราะห์ปัญหาและพัฒนาหลักสูตรในระดับปฐมวัยศึกษาและระดับประถมศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.ธวัชชัย ชัยจิรฉายากุล รศ.ดร.อรุณี หรดาล
หน่วยที่ 7 การวิเคราะห์ปัญหาและการพัฒนางานหลักสูตรในระดับมัธยมศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.สิริวรรณ ศรีพหล รศ.ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์
หน่วยที่ 8 การวิเคราะห์และพัฒนาองค์ประกอบที่สนับสนุนการเรียนการสอน ผู้แต่ง รศ.นภาลัย สุวรรณธาดา รศ.ภณิดา มาประเสริฐ อ.ดร.อุบล เลี้ยววาริณ อ.ดร.วิชิต สุรัตน์เรืองชัย
หน่วยที่ 9 การวิเคราะห์และพัฒนาการเรียนการสอน ผู้แต่ง รศ.นภาลัย สุวรรณธาดา รศ.ภณิดา มาประเสริฐ อ.ดร.อุบล เลี้ยววาริณ อ.ดร.วิชิต สุรัตน์เรืองชัย
หน่วยที่ 10 นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการสอน ผู้แต่ง ผศ.สาโรจน์ นิลดำ ผศ.ดร.ธนิศ ภู่ศิริ ผศ.ดร.อรพรรณ พรสีมา
หน่วยที่ 11 การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเรียนการสอน ผู้แต่ง ผศ.สาโรจน์ นิลดำ ผศ.ดร.ธนิศ ภู่ศิริ ผศ.ดร.อรพรรณ พรสีมา

20799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน เล่ม 3

400 บาท

20799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน (Professional Experience in Curriculum and Instruction)พิมพ์ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2553 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9789746147699 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-11) ราคา 600 บาท ISBN 9789746147705 เล่ม 3 (หน่วยที่ 12-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746147712 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 12 การพัฒนาวิชาชีพด้านหลักสูตรและการสอน ผู้แต่ง รศ.สมร ทองดี รศ.ศรีสุดา จริยากุล
หน่วยที่ 13 จริยธรรมและจรรยาบรรณในอาชีพครู ผู้แต่ง รศ.ดร.โกศล มีคุณ
หน่วยที่ 14 วินัยในอาชีพครู ผู้แต่ง อ.เสรี ลาชโรจน์
หน่วยที่ 15 ความเป็นผู้นำทางวิชาการด้านหลักสูตรและการสอน ผู้แต่ง รศ.ดร.ประพนธ์ เจียรกูล

21701 การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน เล่ม 1

700 บาท

21701 การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน (Research in Curriculum and Instruction) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557 (หน่วยที่ 1-7 ) ราคา 700 บาท ISBN 9786165051729 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-11) ราคา 400 บาท ISBN 9786165051941 เล่ม 3 (หน่วยที่ 12-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165051958 แนวการศึกษาราคา 300 บาท 
หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน ผู้แต่ง รศ.ดร.ประพนธ์  เจียรกูล
หน่วยที่ 2 การกำหนดปัญหาวิจัยและการออกแบบการวิจัย ผู้แต่ง รศ.ดร.อวยพร  เรืองตระกูล
หน่วยที่ 3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ผู้แต่ง รศ.ดร.กัลจนา  ลินทรัตนศิริกุล
หน่วยที่ 4 การวิจัยเชิงทดลอง และการวิจัยและพัฒนา ผู้แต่ง รศ.ดร.ปรีชา  เนาว์เย็นผล
หน่วยที่ 5 การวิจัยประเมินผล  ผู้แต่ง ศ.ดร.สุวิมล  ว่องวาณิช
หน่วยที่ 6 การวิจัยเชิงพรรณนา ผู้แต่ง รศ.ดร.ทวีศักดิ์  จินดานุรักษ์ 
หน่วยที่ 7 การค้นคว้าและการนำเสนอวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ผู้แต่ง ศ.กิตติคุณ  ดร. นงลักษณ์  วิรัชชัย

21701 การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน เล่ม 2

400 บาท

21701 การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน (Research in Curriculum and Instruction) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557 (หน่วยที่ 1-7 ) ราคา 700 บาท ISBN 9786165051729 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-11) ราคา 400 บาท ISBN 9786165051941 เล่ม 3(หน่วยที่ 12-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165051958 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 8 การรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้แต่ง รศ.อุษาวดี  จันทรสนธิ
หน่วยที่ 9 เครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพ ผู้แต่ง รศ.ดร.กัญจนา  ลินทรัตนศิริกุล
หน่วยทื่ 10 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ :สถิติบรรยายและสถิติพาราเมตริก ผู้แต่ง ศ.กิตติคุณ  ดร. นงลักษณ์  วิรัชชัย
หน่วยที่ 11 สถิตินันพาราเมตริก ผู้แต่ง รศ.ดร.สุพิมพ์  ศรีพันธุ์วรสกุล

21701 การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน เล่ม 3

400 บาท

21701 การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน (Research in Curriculum and Instruction) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ.25557(หน่วยที่ 1-7 ) ราคา 700 บาท ISBN 9786165051729 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-11) ราคา 400 บาท ISBN 9786165051941 เล่ม 3 (หน่วยที่ 12-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165051958 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 12 การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ผู้แต่ง รศ.ดร.ปรีชา  เนาว์เย็นผล
หน่วยที่ 13 การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ชูชาติ  พ่วงสมจิตร์
หน่วยที่ 14 เอกสารและการประเมินคุณภาพรายงานวิจัย ผู้แต่ง ผศ.ดร.ชูชาติ  พ่วงสมจิตร์  อ.ดร.สังวรณ์  งัดกระโทก
หน่วยที่ 15 จรรยาบรรณนักวิจัย การเผยแพร่งานวิจัย และการใช้ประโยชน์จากการงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ผู้แต่ง รศ.ดร.ประพนธ์  เจียรกูล ผศ.ดร.ชูชาติ  พ่วงสมจิตร์  

21711 หลักการและแนวคิดทางการปฐมวัยศึกษา เล่ม 1

400 บาท

21711 หลักการและแนวคิดทางการปฐมวัยศึกษา (Principles of Early Childhood Education) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2552 เล่ม 1 (หน่วยที่1-4) ราคา 400 บาท ISBN 9789746139847 เล่ม 2 (หน่วยที่ 5-8) ราคา 400 บาท ISBN 9789746139854 เล่ม 3 (หน่วยที่ 9-12) ราคา 400 บาท ISBN 9789746139878 เล่ม 4 (หน่วยที่ 13-15) ราคา 300 บาท ISBN 9789746139885 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 1 วิวัฒนาการของการปฐมวัยศึกษา ผู้แต่ง รศ.สมร ทองดี อ.สุกัญญา กาญจนกิจ
หน่วยที่ 2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการปฐมวัยศึกษา  ผู้แต่ง อ.ดร.บุษบง ตันติวงศ์
หน่วยที่ 3 แนวคิดและหลักการในการจัดการปฐมวัยศึกษา ผู้แต่ง อ.ดร.บุษบง ตันติวงศ์
หน่วยที่ 4 รูปแบบของการจัดการปฐมวัยศึกษา ผู้แต่ง ผศ.ดร.เลขา ปิยะอัจฉริยะ

21711 หลักการและแนวคิดทางการปฐมวัยศึกษา เล่ม 2

400 บาท

21711 หลักการและแนวคิดทางการปฐมวัยศึกษา (Principles of Early Childhood Education) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2552 เล่ม 1 (หน่วยที่1-4) ราคา 400 บาท ISBN 9789746139847 เล่ม 2 (หน่วยที่ 5-8) ราคา 400 บาท ISBN 9789746139854 เล่ม 3 (หน่วยที่ 9-12) ราคา 400 บาท ISBN 9789746139878 เล่ม 4 (หน่วยที่ 13-15) ราคา 300 บาท ISBN 9789746139885 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 5  พัฒนาการและการเตรียมความพร้อมของเด็กปฐมวัยศึกษา ผู้แต่ง อ.ดร.จิตตินันท์ เดชะคุปต์
หน่วยที่ 6 การวิเคราะห์และการพัฒนาพฤติกรรมเด็กปฐมวัยศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.ประภาพรรณ เอี่ยมสุภาษิต
หน่วยที่ 7 การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง รศ.ดร.สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต
หน่วยที่ 8 การวัดและประเมินพัฒนาการและความพร้อมของเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง รศ.ดร.ดวงเดือน ศาสตรภัทร

21711 หลักการและแนวคิดทางการปฐมวัยศึกษา เล่ม 3

400 บาท

21711 หลักการและแนวคิดทางการปฐมวัยศึกษา (Principles of Early Childhood Education) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2552 เล่ม 1 (หน่วยที่1-4) ราคา 400 บาท ISBN 9789746139847 เล่ม 2 (หน่วยที่ 5-8) ราคา 400 บาท ISBN 9789746139854 เล่ม 3 (หน่วยที่ 9-12) ราคา 400 บาท ISBN 9789746139878 เล่ม 4 (หน่วยที่ 13-15) ราคา 300 บาท ISBN 9789746139885 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 1 วิวัฒนาการของการปฐมวัยศึกษา ผู้แต่ง รศ.สมร ทองดี อ.สุกัญญา กาญจนกิจ
หน่วยที่ 2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการปฐมวัยศึกษา  ผู้แต่ง อ.ดร.บุษบง ตันติวงศ์
หน่วยที่ 3 แนวคิดและหลักการในการจัดการปฐมวัยศึกษา ผู้แต่ง อ.ดร.บุษบง ตันติวงศ์
หน่วยที่ 4 รูปแบบของการจัดการปฐมวัยศึกษา ผู้แต่ง ผศ.ดร.เลขา ปิยะอัจฉริยะ

21711 หลักการและแนวคิดทางการปฐมวัยศึกษา เล่ม 4

300 บาท

21711 หลักการและแนวคิดทางการปฐมวัยศึกษา (Principles of Early Childhood Education) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2552 เล่ม 1 (หน่วยที่1-4) ราคา 400 บาท ISBN 9789746139847 เล่ม 2 (หน่วยที่ 5-8) ราคา 400 บาท ISBN 9789746139854 เล่ม 3 (หน่วยที่ 9-12) ราคา 400 บาท ISBN 9789746139878 เล่ม 4 (หน่วยที่ 13-15) ราคา 300 บาท ISBN 9789746139885 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 5  พัฒนาการและการเตรียมความพร้อมของเด็กปฐมวัยศึกษา ผู้แต่ง อ.ดร.จิตตินันท์ เดชะคุปต์
หน่วยที่ 6 การวิเคราะห์และการพัฒนาพฤติกรรมเด็กปฐมวัยศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.ประภาพรรณ เอี่ยมสุภาษิต
หน่วยที่ 7 การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง รศ.ดร.สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต
หน่วยที่ 8 การวัดปละประเมินพัฒนาการและความพร้อมของเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง รศ.ดร.ดวงเดือน ศาสตรภัทร

21712 สัมมนาการปฐมวัยศึกษาเล่ม 1

300 บาท

21712 สัมมนาการปฐมวัยศึกษา (Seminar in Early Childhood Education) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2552 (หน่วยที่ 1-3) ราคา 300 บาท ISBN 9789746142137 เล่ม 2 (หน่วยที่ 4-7) ราคา 400 บาท ISBN 9789746142144 เล่ม (หน่วยที่ 8-11) ราคา 400 บาท ISBN 9789746142151 เล่ม 4 (หน่วยที่ 12-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746142175 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 1 การปฐมวัยศึกษา ผู้แต่ง ผศ.อารมณ์ สุวรรณปาล
หน่วยที่ 2 การจัดการปฐมวัยศึกษาในประเทศไทย ผู้แต่ง ผศ.ดร.อรุณี หรดาล
หน่วยที่ 3 การปฐมวัยศึกษาในอนาคต ผู้แต่ง ผศ.ดร.ฉันทนา ภาคบงกช

21712 สัมมนาการปฐมวัยศึกษาเล่ม 2

400 บาท

21712 สัมมนาการปฐมวัยศึกษา (Seminar in Early Childhood Education) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2552 (หน่วยที่ 1-3) ราคา 300 บาท ISBN 9789746142137 เล่ม 2 (หน่วยที่ 4-7) ราคา 400 บาท ISBN 9789746142144 เล่ม 3 (หน่วยที่ 8-11) ราคา 400 บาท ISBN 9789746142151 เล่ม 4 (หน่วยที่ 12-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746142175 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 4 เด็กปฐมวัย ผู้แต่ง อ.ดร.พัชรี ผลโยธิน
หน่วยที่ 5 แนวการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยศึกษา ผู้แต่ง ผศ.ดร.อรุณี หรดาล
หน่วยที่ 6 การจัดกิจกรรมและประสบการณ์ในระดับปฐมวัยศึกษา ผู้แต่ง อ.ดร.พัชรี ผลโยธิน
หน่วยที่ 7 นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์ในระดับปฐมวัยศึกษา ผู้แต่ง ศ.ดร.อารี สัณหฉวี

21712 สัมมนาการปฐมวัยศึกษาเล่ม 3

400 บาท

21712 สัมมนาการปฐมวัยศึกษา (Seminar in Early Childhood Education) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2552 (หน่วยที่ 1-3) ราคา 300 บาท ISBN 9789746142137 เล่ม 2 (หน่วยที่ 4-7) ราคา 400 บาท ISBN 9789746142144 เล่ม 3 (หน่วยที่ 8-11) ราคา 400 บาท ISBN 9789746142151 เล่ม 4 (หน่วยที่ 12-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746142175 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 8 ผู้ปกครองกับเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง ผศ.ดร.ฉันทนา ภาคบงกช
หน่วยที่ 9 การฝึกอบรมบุคลากรทางการปฐมวัยศึกษา ผู้แต่ง ศ.ดร.อารี สัณหฉวี
หน่วยที่ 10 การบริหารการปฐมวัยศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.อมรชัย ตันติเมธ
หน่วยที่ 11 การนิเทศการศึกษาระดับปฐมวัยศึกษา ผู้แต่ง ผศ.ดร.นรา สมประสงค์

21712 สัมมนาการปฐมวัยศึกษาเล่ม 4

400 บาท

21712 สัมมนาการปฐมวัยศึกษา (Seminar in Early Childhood Education) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2552 (หน่วยที่ 1-3) ราคา 300 บาท ISBN 9789746142137 เล่ม 2 (หน่วยที่ 4-7) ราคา 400 บาท ISBN 9789746142144 เล่ม 3 (หน่วยที่ 8-11) ราคา 400 บาท ISBN 9789746142151 เล่ม 4 (หน่วยที่ 12-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746142175 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 12 การวัดและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยศึกษา ผู้แต่ง ศ.ดร.จรรจา สุวรรณทัต
หน่วยที่ 13 ครูปฐมวัยศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.ประภาพรรณ เอี่ยมสุภาษิต
หน่วยที่ 14 คุณภาพและประสิทธิภาพของการปฐมวัยศึกษา ผู้แต่ง ผศ.อารมณ์ สุวรรณปาล อ.ดร.พัชรี ผลโยธิน ผศ.ดร.อรุณี หรดาล
หน่วยที่ 15 การวิจัยทางการปฐมวัยศึกษาผู้แต่ง ศ.ดร.จรรจา สุวรรณทัต รศ.ดร.นิตยา ภัสสรศิริ

21713 การบริหารสถานศึกษาปฐมวัย เล่ม 1

400 บาท

21713 การบริหารสถานศึกษาปฐมวัย เล่ม 2

400 บาท

21713 การบริหารสถานศึกษาปฐมวัย เล่ม 3

300 บาท

21713 การบริหารสถานศึกษาปฐมวัย เล่ม 4

400 บาท

21721 ทักษะและประสบการณ์พื้นฐานสำหรับเด็กประถมศึกษา เล่ม 1

500 บาท

21721 ทักษะและประสบการณ์พื้นฐานสำหรับเด็กประถมศึกษา (Basic Skills and Experiences for Elementary School Children) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2550 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9789747046274 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9789747046281 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9789747046298 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 1 การประถมศึกษา: บทบาทและทิศทาง ผู้แต่ง ศ.สุมน อมรวิวัฒน์ รศ.ดร.อุมา สุคนธมาน
หน่วยที่ 2 ขอบข่ายและการวิเคราะห์ทักษะและประสบการณ์พื้นฐานสำหรับเด็กประถมศึกษา ผู้แต่ง อ.จำเริญ โห้ไทย
หน่วยที่ 3 การพัฒนาทักษะและประสบการณ์ทางภาษา ผู้แต่ง รศ.ผุสดี กุฎอินทร์
หน่วยที่ 4 การพัฒนาทักษะและประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กประถมศึกษา ผู้แต่ง ผศ.ดร.จิราภรณ์ ศิริทวี
หน่วยที่ 5 การพัฒนาทักษะและประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กประถมศึกษา ผู้แต่ง ผศ.ประจวบจิตร คำจัตุรัส

21721 ทักษะและประสบการณ์พื้นฐานสำหรับเด็กประถมศึกษา เล่ม 2

500 บาท

21721 ทักษะและประสบการณ์พื้นฐานสำหรับเด็กประถมศึกษา (Basic Skills and Experiences for Elementary School Children) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2550 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9789747046274 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9789747046281 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9789747046298 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 6 การพัฒนาทักษะและประสบการณ์ทางสังคม ผู้แต่ง รศ.ธีรยุทธ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
หน่วยที่ 7 การพัฒนาทักษะและประสบการณ์ในการทำงานและพื้นฐานอาชีพ ผู้แต่ง ผศ.จันตรี คุปตะวาทิน
หน่วยที่ 8 การพัฒนาทักษะและประสบการณ์ทางกายเพื่อสุขภาพ ผู้แต่ง รศ.สุพิตร สมาหิโต รศ.วัลลีย์ ภัทโรภาส
หน่วยที่ 9 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ผู้แต่ง ศ.สุมน อมรวิวัฒน์ รศ.ดร.โกศล มีคุณ
หน่วยที่ 10 การพัฒนาด้านสุนทรียภาพ ผู้แต่ง รศ.ดร.ณรุทธ์ สุทธจิตต์

21721 ทักษะและประสบการณ์พื้นฐานสำหรับเด็กประถมศึกษา เล่ม 3

500 บาท

21721 ทักษะและประสบการณ์พื้นฐานสำหรับเด็กประถมศึกษา (Basic Skills and Experiences for Elementary School Children) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2550 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9789747046274 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9789747046281 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9789747046298 แนวการศึกษาราคา 300 บาทหน่วยที่ 11 การพัฒนาคุณลักษณะประชาธิปไตย ผู้แต่ง รศ.ดร.ทิศนา แขมมณี
หน่วยที่ 12 การพัฒนากระบวนการคิดและความคิดสร้างสรรค์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ประดินันท์ อุปรมัย รศ.สมร ทองดี
หน่วยที่ 13 การจัดประสบการณ์สำหรับนักเรียนกลุ่มพิเศษ ผู้แต่ง ผศ.สมใจ บุญอุรพีภิญโญ
หน่วยที่ 14 การสร้างเสริมสมรรถวิสัยของครูประถมศึกษา ผู้แต่ง ผศ.ดร.จิรภรณ์ ศิริทวี
หน่วยที่ 15 การประเมินประสิทธิภาพการสอนระดับประถมศึกษาผู้แต่ง อ.ดร.วิเชียร เกตุสิงห์

21722 สัมมนาการประถมศึกษา เล่ม 1

400 บาท

21722 สัมมนาการประถมศึกษา (Seminar in Elementary Education) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2552 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-4) ราคา 400 บาท ISBN 9789746141017 เล่ม 2 (หน่วยที่ 5-8) ราคา 400 บาท ISBN 9789746141024 เล่ม 3 (หน่วยที่ 9-11) ราคา 300 บาท ISBN 9789746141031 เล่ม 4 (หน่วยที่ 12-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746141055 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 1 การประถมศึกษากับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ผู้แต่ง รศ.ดร.ประทีป สยามชัย
หน่วยที่ 2 ชุมชนกับการประถมศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.สมประสงค์ วิทยเกียรติ
หน่วยที่ 3 ภูมิปัญญาและศักยภาพท้องถิ่นกับโรงเรียนประถมศึกษา ผู้แต่ง อ.ดร.รัตนะ บัวสนธ์
หน่วยที่ 4 นวัตกรรมและเทคโนโลยีกับการเรียนการสอนประถมศึกษา ผู้แต่ง อ.ดร.บุญเลิศ ส่องสว่าง

21722 สัมมนาการประถมศึกษา เล่ม 2

400 บาท

21722 สัมมนาการประถมศึกษา (Seminar in Elementary Education) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2552 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-4) ราคา 400 บาท ISBN 9789746141017 เล่ม 2 (หน่วยที่ 5-8) ราคา 400 บาท ISBN 9789746141024 เล่ม 3 (หน่วยที่ 9-11) ราคา 300 บาท ISBN 9789746141031 เล่ม 4 (หน่วยที่ 12-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746141055 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 5 เด็กประถมศึกษา ผู้แต่ง ผศ.จันตรี คุปตะวาทิน
หน่วยที่ 6 ครูประถมศึกษา ผู้แต่ง รศ.ธีรยุทธ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
หน่วยที่ 7 หลักสูตรประถมศึกษา ผู้แต่ง อ.ดร.เพิ่มเกียรติ ชมวัฒนา
หน่วยที่ 8 การเรียนรู้ของเด็กประถมศึกษา  ผู้แต่ง รศ.วรรณี โสมประยูร

21722 สัมมนาการประถมศึกษา เล่ม 3

300 บาท

21722 สัมมนาการประถมศึกษา (Seminar in Elementary Education) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2552 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-4) ราคา 400 บาท ISBN 9789746141017 เล่ม 2 (หน่วยที่ 5-8) ราคา 400 บาท ISBN 9789746141024 เล่ม 3 (หน่วยที่ 9-11) ราคา 300 บาท ISBN 9789746141031 เล่ม 4 (หน่วยที่ 12-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746141055 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 9 บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ผู้แต่ง อ.สวัสดิ์ ผศ.จันตรี คุปตะวาทิน
หน่วยที่ 10 การบริหารการประถมศึกษา ผู้แต่ง ผศ.ดร.สนานจิตร สุคนธทรัพย์
หน่วยที่ 11 การพัฒนาโรงเรียนประถมศึกษา ผู้แต่ง อ.คุณหญิง วิเวกานนท์

21722 สัมมนาการประถมศึกษา เล่ม 3

400 บาท

21722 สัมมนาการประถมศึกษา (Seminar in Elementary Education) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2549 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-4) ราคา 400 บาท ISBN 9789746141017 เล่ม 2 (หน่วยที่ 5-8) ราคา 400 บาท ISBN 9789746141024 เล่ม 3 (หน่วยที่ 9-11) ราคา 300 บาท ISBN 9789746141031 เล่ม 4 (หน่วยที่ 12-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746141055 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 12 คุณภาพและประสิทธิภาพของการประถมศึกษา ผู้แต่ง อ.ดร.กมล ภู่ประเสริฐ อ.ดร.วันทยา วงศ์ศิลปภิรมย์
หน่วยที่ 13 การระดมสรรพกำลังเพื่อการจัดการประถมศึกษา ผู้แต่ง อ.สวัสดิ์ จงกล
หน่วยที่ 14 โอกาสในการเรียนของเด็กประถมศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.ประยูร ศรีประสาธน์
หน่วยที่ 15 การประถมศึกษาในอนาคต ผู้แต่ง รศ.ผุสดี กุฎอินทร์

21724 การนิเทศการสอนในระดับประถมศึกษา เล่ม 1

300 บาท

21724 การนิเทศการสอนในระดับประถมศึกษา (Supervision at The Elementary Education Level) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2553 (หน่วยที่ 1-3) ราคา 300 บาท ISBN 9789746140195 เล่ม 2(หน่วยที่ 4-7) ราคา 400 บาท ISBN 9789746140201 เล่ม 3 (หน่วยที่ 8-11) ราคา 400 บาท ISBN 9789746140218 เล่ม 4 (หน่วยที่ 12-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746140225 แนวการศึกษาราคา 300 บาท 
หน่วยที่ 1 พื้นฐานของการนิเทศการสอน ผู้แต่ง ผศ.ดร.มนูญ อรุณไพโรจน์
หน่วยที่ 2 ระบบงานวิชาการในระดับประถมศึกษา ผู้แต่ง รศ.ธีรยุทธ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
หน่วยที่ 3 การวางแผนพัฒนางานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา ผู้แต่ง ผศ.วิญญู ทรัพยะประภา

21724 การนิเทศการสอนในระดับประถมศึกษา เล่ม 2

400 บาท

21724 การนิเทศการสอนในระดับประถมศึกษา (Supervision at The Elementary Education Level) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2553 (หน่วยที่ 1-3) ราคา 300 บาท ISBN 9789746140195 เล่ม 2(หน่วยที่ 4-7) ราคา 400 บาท ISBN 9789746140201 เล่ม 3 (หน่วยที่ 8-11) ราคา 400 บาท ISBN 9789746140218 เล่ม 4 (หน่วยที่ 12-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746140225 แนวการศึกษาราคา 300 บาท 
หน่วยที่ 4 รูปแบบการนิเทศการสอนในระดับประถมศึกษา ผู้แต่ง อ.ดร.สมเกียรติ ชอบผลและคณะ
หน่วยที่ 5 การนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา ผู้แต่ง รศ.สุภากร ราชากรกิจ
หน่วยที่ 6 เทคนิคการนิเทศการสอน ผู้แต่ง รศ.ผุสดี กุฎอินทร์
หน่วยที่ 7 เทคนิคการนิเทศการสอนกลุ่มประสบการณ์ต่าง ๆ ผู้แต่ง รศ.ลินจง อินทรัมพรรย์ และคณะ

21724 การนิเทศการสอนในระดับประถมศึกษา เล่ม 3

400 บาท

21724 การนิเทศการสอนในระดับประถมศึกษา (Supervision at The Elementary Education Level) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2553 (หน่วยที่ 1-3) ราคา 300 บาท ISBN 9789746140195 เล่ม 2 (หน่วยที่ 4-7) ราคา 400 บาท ISBN 9789746140201 เล่ม 3 (หน่วยที่ 8-11) ราคา 400 บาท ISBN 9789746140218 เล่ม 4 (หน่วยที่ 12-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746140225 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 8 ทักษะการนิเทศด้านวิชาการ ผู้แต่ง รศ.ดร.จีระพันธุ์ พูลพัฒน์
หน่วยที่ 9 ทักษะการนิเทศด้านสังคม ผู้แต่ง ผศ.จันตรี คุปตะวาทิน
หน่วยที่ 10 การประเมินงานวิชาการและงานนิเทศการสอน ผู้แต่ง รศ.ศิริมาส ไทยวัฒนา
หน่วยที่ 11 เครื่องมือที่ใช้ประเมินงานนิเทศการสอน ผู้แต่ง รศ.ศิริมาส ไทยวัฒนา

21724 การนิเทศการสอนในระดับประถมศึกษา เล่ม 4

400 บาท

21724 การนิเทศการสอนในระดับประถมศึกษา (Supervision at The Elementary Education Level) เล่ม พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2553 (หน่วยที่ 1-3) ราคา 300 บาท ISBN 9789746140195 เล่ม 2(หน่วยที่ 4-7) ราคา 400 บาท ISBN 9789746140201 เล่ม 3 (หน่วยที่ 8-11) ราคา 400 บาท ISBN 9789746140218 เล่ม 4 (หน่วยที่ 12-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746140225 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 12 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศการสอน ผู้แต่ง รศ.ลินจง อินทรัมพรรย์ 
หน่วยที่ 13 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศการสอนในระดับประถมศึกษา ผู้แต่ง อ.วรรณพร ภิรมย์รื่นหน่วยที่ 14 ปัญหาการนิเทศการสอนในระดับประถมศึกษา ผู้แต่ง อ.วรรณพร ภิรมย์รื่น
หน่วยที่ 15 แนวโน้มของงานวิชาการและงานนิเทศในระดับประถมศึกษา ผู้แต่ง อ.ดร.สมเกียรติ ชอบผลและคณะ

21725 การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ เล่ม 1

700 บาท

21725 การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับประถมศึกษา (Measurement and Evaluation of Achievement at The Elementary Education Level) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2551 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท ISBN 9789749756225 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท ISBN 9789749756232แนวการศึกษาราคา 300 บาท ISBN 9789749756249
หน่วยที่ 1 แนวคิด หลักการในการวัดและประเมินผลการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.วิรัช วรรณรัตน์
หน่วยที่ 2 ทฤษฎีการทดสอบพื้นฐานเพื่อการวัดและประเมินทางการศึกษา ผู้แต่ง อ.ดร.บัญชา แสนทวี
หน่วยที่ 3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อสร้างพื้นฐานการคิด ผู้แต่ง อ.ดร.สุวรรณี ยหะกร
หน่วยที่ 4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความเป็นมนุษย์(1) ผู้แต่ง อ.ดร.สุวรรณี ยหะกร
หน่วยที่ 5 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความเป็นมนุษย์(2) ผู้แต่ง รศ.ผุสดี กุฎอินทร์
หน่วยที่ 6 เครื่องมือวัดผลการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล รศ.ดร.สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล
หน่วยที่ 7 ลักษณะและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดผลการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.วรรณดี แสงประทีปทอง

21725 การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ เล่ม 2

800 บาท

21725 การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับประถมศึกษา (Measurement and Evaluation of Achievement at The Elementary Education Level) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2551 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท ISBN 9789749756225 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท ISBN 9789749756232 แนวการศึกษาราคา 300 บาท ISBN 9789749756249
หน่วยที่ 8 การวัดและประเมินผลด้านพุทธิพิสัย ผู้แต่ง รศ.จันตรี คุปตะวาทิน
หน่วยที่ 9 การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลด้านพุทธิพิสัย ผู้แต่ง รศ.นวลเสน่ห์ วงศ์เชิดธรรม
หน่วยที่ 10 การวัดและการพัฒนาเครื่องมือวัดผลด้านเจตพิสัย ผู้แต่ง อ.ดร.ชวลิต โพธิ์นคร อ.ดร.บัญชา แสนทวี
หน่วยที่ 11 การวัดและประเมินผลด้านทักษะพิสัย ผู้แต่ง ผศ.ดร.สมคิด พรมจุ้ย
หน่วยที่ 12 การพัฒนาเครื่องมือวัดผลด้านทักษะพิสัย ผู้แต่ง ผศ.ดร.สมถวิล วิจิตรวรรณา
หน่วยที่ 13 การวัดและประเมินตามสภาพจริง ผู้แต่ง รศ.ดร.จินตนา ธนวิบูลย์ชัย
หน่วยที่ 14 คลังข้อสอบและแบบทดสอบมาตรฐาน ผู้แต่ง อ.ดร.สุนิสา จุ้ยม่วงศรี
หน่วยที่ 15 การใช้ผลการวัดและประเมินการเรียนรู้ ผู้แต่ง รศ.ดร.วิรัช วรรณรัตน์

22711 สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาภาษาไทย เล่ม 1

400 บาท

22711 สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาภาษาไทย (Foundation and Methodologies in Thai Language) พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2555 เล่ม 1  (หน่วยที่ 1-4) ราคา 400 บาท ISBN 9789746139687  เล่ม 2 (หน่วยที่ 5-7) ราคา 300 บาท ISBN 9789746139700 เล่ม 3 (หน่วยที่ 8-11) ราคา 400 บาท ISBN 9789746139717 เล่ม 4 (หน่วยที่ 12-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746139731 แนวการศึกษาราคา 300 บาท 
หน่วยที่ 1 พัฒนาการสอนภาษาไทย ผู้แต่ง รศ.ศรีสุดา จริยากุล
หน่วยที่ 2 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้และการสอนภาษา ผู้แต่ง รศ.ดร.สุมิตรา อังวัฒนกุล
หน่วยที่ 3 เทคนิคการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ผู้แต่ง รศ.ประภาศรี สีหอำไพ
หน่วยที่ 4 เทคนิคการสอนวรรณคดี ผู้แต่ง รศ.ดร.จิตรลดา แสงปัญญา

22711 สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาภาษาไทย เล่ม 2

300 บาท

22711 สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาภาษาไทย (Foundation and Methodologies in Thai Language)พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-4) ราคา 400 บาท ISBN 9789746139687  เล่ม 2 (หน่วยที่ 5-7) ราคา 300 บาท ISBN 9789746139700 เล่ม 3 (หน่วยที่ 8-11) ราคา 400 บาท ISBN 9789746139717 เล่ม 4 (หน่วยที่ 12-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746139731 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 5 การใช้ภาษา ผู้แต่ง รศ.ดร.นิตยา กาญจนะวรรณ
หน่วยที่ 6 การศึกษาลักษณะภาษาไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.นววรรณ พันธุเมธา
หน่วยที่ 7 การศึกาาวิเคราะห์วรรณกรรม ผู้แต่ง ศ.ดร.กุสุมา รักษมณี

22711 สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาภาษาไทย เล่ม 3

400 บาท

22711 สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาภาษาไทย (Foundation and Methodologies in Thai Language) พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-4) ราคา 400 บาท ISBN 9789746139687  เล่ม 2 (หน่วยที่ 5-7) ราคา 300 บาท ISBN 9789746139700 เล่ม 3 (หน่วยที่ 8-11) ราคา 400 บาท ISBN 9789746139717 เล่ม 4 (หน่วยที่ 12-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746139731 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 8 การศึกษาคติชนในบริบททางสังคม ผู้แต่ง รศ.ดร.ศิราพร ฐิตะฐาน ณ ถลาง
หน่วยที่ 9 การศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่น ผู้แต่ง ศ.ธวัช ปุณโณทก
หน่วยที่ 10 การใช้ภาษาไทยมาตรฐานของผู้ใช้ภาษาไทยถิ่น ผู้แต่ง รศ.ประสงค์ รายณสุข
หน่วยที่ 11 ภาษากับวัฒนธรรม ผู้แต่ง ผศ.ธนรัชฎ์ ศิริสวัสดิ์

22711 สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาภาษาไทย เล่ม 4

400 บาท

22711 สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาภาษาไทย (Foundation and Methodologies in Thai Language) พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2561  เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-4) ราคา 400 บาท ISBN 9789746139687  เล่ม 2 (หน่วยที่ 5-7) ราคา 300 บาท ISBN 9789746139700 เล่ม 3 (หน่วยที่ 8-11) ราคา 400 บาท ISBN 9789746139717 เล่ม 4 (หน่วยที่ 12-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789746139731 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 12 การผลิตและการใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาและวรรณคดี ผู้แต่ง รศ.จิราภรณ์ สุวรรณวาจกกสิกิจ
หน่วยที่ 13 เทคนิคการวัดและประเมินผลทางภาษา ผู้แต่ง รศ.ดร.อัจฉรา วงศ์โสธร
หน่วยที่ 14 การศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบและหลักการพัฒนาหลักสูตรภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาผู้แต่ง รศ.ดร.จิตรลดา แสงปัญญา อ.ปราณี บุญชุ่ม อ.สุชาติ วงศ์สุวรรณ
หน่วยที่ 15 งานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาไทย ผู้แต่ง รศ.วรรณา บัวเกิด

22714 สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาวิทยาศาสตร์ เล่ม 1

500 บาท

22714 สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาวิทยาศาสตร์ เล่ม 2

500 บาท

22714 สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาวิทยาศาสตร์ เล่ม 3

500 บาท

22715 สัมมนาการมัธยมศึกษา เล่ม 1

600 บาท

22715 สัมมนาการมัธยมศึกษา (Seminar in Secondary Education) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2552 (หน่วยที่ 1-6) ราคา 600 บาท ISBN 9789746422956 เล่ม 2 (หน่วยที่ 7-15) ราคา 900 บาท ISBN 9789746422949 แนวการศึกษาราคา 300 บาท 
หน่วยที่ 1 แนวคิดและพัฒนาการของการมัธยมศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.สุจินต์ วิศวธีรานนท์ ผศ.ภณิดา มาประเสริฐ
หน่วยที่ 2 การบริหารและการจัดการมัธยมศึกษา ผู้แต่ง อ.เสรี ลาชโรจน์
หน่วยที่ 3 การนิเทศการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ผู้แต่ง ศ.ดร.สุจริต เพียรชอบ
หน่วยที่ 4 หลักสูตรมัธยมศึกษา ผู้แต่ง ผศ.ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์
หน่วยที่ 5 พัฒนาการและปัญหาของนักเรียนมัธยมศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.ปรีชา วิหคโต
หน่วยที่ 6 การจัดกิจกรรมนักเรียน ผู้แต่ง อ.เสรี ลาชโรจน์

22715 สัมมนาการมัธยมศึกษา เล่ม 1

900 บาท

22715 สัมมนาการมัธยมศึกษา (Seminar in Secondary Education) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2552 (หน่วยที่ 1-6) ราคา 600 บาท ISBN 9789746422956 เล่ม 2 (หน่วยที่ 7-15) ราคา 900 บาท ISBN 9789746422949 แนวการศึกษาราคา 300 บาท 
หน่วยที่ 7 การจัดการเรียนการสอนมัธยมศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.สิริวรรณ ศรีหล
หน่วยที่ 8 การวัดและประเมินการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา ผู้แต่ง ศ.ดร.สมหวัง พิริยานุวัฒน์
หน่วยที่ 9 นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการมัธยมศึกษา ผู้แต่ง รศ.วิจิตร ภักดีรัตน์ รศ.ณัฐกฤต ตระกูลหุ่นวัฒนะ
หน่วยที่ 10 สถานภาพและปัญหาของครูมัธยมศึกษา ผู้แต่ง ผศ.ดร.ประพนธ์ เจียรกูล
หน่วยที่ 11 ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนมัธยมศึกษากับชุมชน ผู้แต่ง รศ.ดร.สมประสงค์ วิทยเกียรติ ผศ.ดร.นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์
หน่วยที่ 12 การลงทุนเพื่อการมัธยมศึกษา ผู้แต่ง อ.เสรี ลาชโรจน์ อ.ดร.สุวัฒน์ เงินฉ่ำ
หน่วยที่ 13 การขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ผู้แต่ง อ.ดร.อุบล เลี้ยววาริณ อ.ดร.สุวัฒน์ เงินฉ่ำ
หน่วยที่ 14 การมัธยมศึกษากับการพัฒนาประเทศ ผู้แต่ง อ.ดร.อาคม จันทสุนทร อ.ดร.อุบล เลี้ยววาริณ อ.ดร.วรัยพร แสงนภาบวร
หน่วยที่ 15 การมัธยมศึกษาในอนาคต ผู้แต่ง ศ.ดร.สุจริต เพียรชอบ

22721 การพัฒนาทักษะทางภาษา เล่ม 1

400 บาท

22721 การพัฒนาทักษะทางภาษา เล่ม 2

200 บาท

22721 การพัฒนาทักษะทางภาษา เล่ม 3

400 บาท

22721 การพัฒนาทักษะทางภาษา เล่ม 4

500 บาท

22727 สารสนเทศร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์ เล่ม 1

500 บาท

22727 สารสนเทศร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์ (Contemporary Information in Social Sciences)พิมพ์ครั้งที่ 1พ.ศ.2548 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9789749756942 เล่ม 2  (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9789749756959 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9789749756966 แนวการศึกษา ราคา 300 บาท
หน่วยที่ 1 สารสนเทศกับสังคม ผู้แต่ง รศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท์
หน่วยที่ 2 สารสนเทศร่วมสมัยด้านสังคมวิทยา ผู้แต่ง ศ.ดร.จิรโชค วีระสัย
หน่วยที่ 3 สารสนเทศร่วมสมัยด้านภูมิศาสตร์ ผู้แต่ง ศ.ดร.ประเสริฐ วิทยารัฐ
หน่วยที่ 4 สารสนเทศร่วมสมัยด้านเศรษฐกิจ ผู้แต่ง รศ.ดร.พอพันธ์ อุยยานนท์
หน่วยที่ 5 สารสนเทศร่วมสมัยด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ผู้แต่ง รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ

22727 สารสนเทศร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์ เล่ม 2

500 บาท

22727 สารสนเทศร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์ (Contemporary Information in Social Sciences) พิมพ์ครั้งที่ 1พ.ศ.2548 เล่ม 1  (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9789749756942 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9789749756959 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9789749756966 แนวการศึกษา ราคา 300 บาท
หน่วยที่ 6 สารสนเทศร่วมสมัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้แต่ง รศ.ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ รศ.ดร.ประจวบจิตร คำจัตุรัส
หน่วยที่ 7 สารสนเทศร่วมสมัยด้านประวัติศาสตร์ ผู้แต่ง อ.ดร.ม.ร.ว.รุจยา อาภากร
หน่วยที่ 8 สารสนเทศร่วมสมัยด้านรัฐศาสตร์ ผู้แต่ง ศ.ดร.จิรโชค วีระสัย
หน่วยที่ 9สารสนเทศร่วมสมัยด้านปรัชญา ศาสนา และจริยธรรม ผู้แต่ง อ.ดร.อำนาจ บัวศิริ
หน่วยที่ 10 สารสนเทศร่วมสมัยด้านวัฒนธรรม ผู้แต่ง อ.วิไลลักษณ์ เมฆารัตน์

22727 สารสนเทศร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์ เล่ม 3

500 บาท

22727 สารสนเทศร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์ (Contemporary Information in Social Sciences) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2548 เล่ม 1  (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9789749756942 เล่ม 2  (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9789749756959 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9789749756966 แนวการศึกษา ราคา 300 บาท
หน่วยที่ 11 สารสนเทศร่วมสมัยด้านการศึกษา ผู้แต่ง อ.ดร.อุมาพร หล่อสมฤดี
หน่วยที่ 12 วิธีการประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์สารสนเทศร่วมสมัย ผู้แต่ง รศ.ดร.สมสรวง พฤติกุล
หน่วยที่ 13 การใช้สารสนเทศร่วมสมัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา ผู้แต่ง รศ.สุมนทิพย์ บุญสมบัติ
หน่วยที่ 14 การใช้สารสนเทศร่วมสมัยเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน ผู้แต่ง รศ.ดร.สิริวรรณ ศรีพหล
หน่วยที่ 15 ครูกับการใช้สารสนเทศร่วมสมัย ผู้แต่ง รศ.ภณิดา มาประเสริฐ

22741 สัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยศึกษา เล่ม 1

500 บาท

22741 สัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยศึกษา (Seminar in Curriculum and Learning Management in Early Childhood Education) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9786165051767 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2558 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9786165053143
หน่วยที่ 1. ทฤษฎีหลักสูตร หลักการ และกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ผู้แต่ง รศ.ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ รศ.ดร.ธวัชชัย ชัยจิรฉายากุล 
หน่วยที่ 2. การเรียนรู้กับการเรียนการสอน ผู้แต่ง รศ.ดร.ประภาพรรณ เอี่ยมสุภาษิต
หน่วยที่ 3. ปัจจัยพื้นฐานที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาหลักสูตร ผู้แต่ง รศ.ดร.สิริวรรณ ศรีพหล
หน่วยที่ 4. การนำหลักสูตรไปใช้ ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุวรรณี ยหะกร
หน่วยที่ 5. การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน ผู้แต่ง รศ.ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่ รศ.ดร.กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล

22741 สัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยศึกษา เล่ม 2

500 บาท

22741 สัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยศึกษา (Seminar in Curriculum and Learning Management in Early Childhood Education) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9786165051767 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2558 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9786165053143
หน่วยที่ 6. การออกแบบหลักสูตรและการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ผู้แต่ง รศ.ดร.ประภาพรรณ เอี่ยมสุภาษิต รศ.ดร.พัชรี ผลโยธิน ผศ.ดร.วัฒนา มัคคสมัน ผศ.ดร.รัฐดาว พิศาลพงศ์ อ.ดร.รุ่งนภา นุตราวงศ์
หน่วยที่ 7. ธรรมชาติและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง อ.ดร.อรชา ตุลานันท์
หน่วยที่ 8. การออกแบบการเรียนรู้ และการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยศึกษา ผู้แต่ง ผศ.ดร.ศศิลักษณ์ ขยันกิจ อ.ดร.สุภัทรา คงเรือง อ.ดร.นฤมล เนียมหอม
หน่วยที่ 9. นวัตกรรมและเทคโนโลยีกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.อรุณี หรดาล รศ.ชนิดา พิทักษ์สฤษดิ์ ผศ.ดร.วัฒนา มัคคสมัน อ.ดร.ปัทมศิริ ธีรานุรักษ์ จารุชัยนิวัฒน์
หน่วยที่ 10. การบูรณาการความรู้ที่เป็นสากลกับนวัตกรรมเทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้แต่ง ผศ.ดร.วัฒนา มัคคสมัน

22741 สัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยศึกษา เล่ม 3

22742 การบริหารจัดการสถานศึกษาปฐมวัยศึกษา เล่ม 1

500 บาท

22742 การบริหารจัดการสถานศึกษาปฐมวัยศึกษา เล่ม 2

500 บาท

22742 การบริหารจัดการสถานศึกษาปฐมวัยศึกษา เล่ม 3

500 บาท

22744 การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย เล่ม 1

600 บาท

22744 การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย เล่ม 2

500 บาท

22744 การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย เล่ม 3

400 บาท

22745 สัมมนาหลักสูตรและการสอน เล่ม 1

500 บาท

22745 สัมมนาหลักสูตรและการสอน (Seminar in Curriculum Development and Instruction Methodology) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9786165051491เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2555  (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท
หน่วยที่ 1 ทฤษฎีหลักสูตร ผู้แต่ง รศ.ดร.ปราณี สังขะคะวรรธน์ รศ.ธวัชชัย ชัยจิราฉายากุล
หน่วยที่ 2 หลักการและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ผู้แต่ง รศ.ดร.ประภาพรรณ เอี่ยมสุภาษิต
หน่วยที่ 3 การเรียนรู้กับการเรียนการสอน ผู้แต่ง รศ.ดร.สิริวรรณ ศรีพหล
หน่วยที่ 4 ปัจจัยพื้นฐานที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาหลักสูตร ผู้แต่ง รศ.จันตรี คุปตะวาทิน
หน่วยที่ 5  ธรรมชาติของผู้เรียนและธรรมชาติของผู้สอน ผู้แต่ง อ.ดร.รุ่งนภา นุตราวงศ์

22745 สัมมนาหลักสูตรและการสอน เล่ม 2

500 บาท

22745 สัมมนาหลักสูตรและการสอน (Seminar in Curriculum Development and Instruction Methodology) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2561 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9786165051491เล่ม 2  (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9786165052016 
หน่วยที่ 6 การออกแบบหลักสูตรและการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ผู้แต่ง รศ.วรรณา บัวเกิด
หน่วยที่ 7 การออกแบบการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ไพรัช สู่แสนสุข
หน่วยที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุวรรณี ยหะกร
หน่วยที่ 9 การนำหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน ผู้แต่ง รศ.ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่ รศ.ดร.กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล 
หน่วยที่ 10 การบูรณาการความรู้ที่เป็นสากลกับภูมิปัญญาท้องถิ่นสัมมนาประเด็นการบริหารจัดการในด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน ผู้แต่ง รศ.สุมนทิพย์ บุญสมบัติ

22745 สัมมนาหลักสูตรและการสอน เล่ม 3

22748 วรรณกรรมท้องถิ่น เล่ม 1

700 บาท

22749 การจัดประสบการณ์เรียนรู้ภาษาไทย เล่ม 1

500 บาท

22749 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาไทย (Provision of Learning Experiences in Thai Language) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9786165053860 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9786165055413 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9786165054911 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 1. หลักและแนวคิดในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาไทยระดับประถมศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์
หน่วยที่ 2. ทฤษฎีและรูปแบบการเรียนรู้ที่ใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์
หน่วยที่ 3. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับประถมศึกษา ผู้แต่ง ผศ.ดร.ศุภวรรณ์ เล็กวิไล
หน่วยที่ 4. กลวิธีเพื่อการเรียนการสอนการฟังในระดับประถมศึกษา ผู้แต่ง อ.ดร.อภิรักษ์ อนะมาน
หน่วยที่ 5. กลวิธีเพื่อการเรียนการสอนการอ่านในระดับประถมศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์

22749 การจัดประสบการณ์เรียนรู้ภาษาไทย เล่ม 2

500 บาท

22749 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาไทย (Provision of Learning Experiences in Thai Language) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9786165053860 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9786165055413 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9786165054911 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 6. กลวิธีเพื่อการเรียนการสอนการดูในระดับประถมศึกษา ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุวรรณี ยหะกร
หน่วยที่ 7. กลวิธีเพื่อการเรียนการสอนการพูดในระดับประถมศึกษา ผู้แต่ง รศ.ธนรัชฎ์  ศิริสวัสดิ์
หน่วยที่ 8. กลวิธีเพื่อการเรียนการสอนการเขียนในระดับประถมศึกษา ผู้แต่ง รศ.จันตรี  คุปตะวาทิน
หน่วยที่ 9. กลวิธีเพื่อการเรียนการสอนหลักการใช้ภาษาไทยในระดับประถมศึกษา ผู้แต่ง อ. ดร.อภิรักษ์ อนะมาน
หน่วยที่ 10. กลวิธีเพื่อการเรียนการสอนวรรณคดีและวรรณกรรมระดับประถมศึกษา ผู้แต่ง อ.ปราณี ปราบริปู

22749 การจัดประสบการณ์เรียนรู้ภาษาไทย เล่ม 3

500 บาท

22749 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาไทย (Provision of Learning Experiences in Thai Language) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9786165053860 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9786165055413 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9786165054911 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 11. การสอนแบบบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ผู้แต่ง รศ.วรรณา บัวเกิด
หน่วยที่ 12. กลวิธีเพื่อการพัฒนาการคิดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับประถมศึกษา ผู้แต่ง รศ.วรรณา บัวเกิด รศ.ธนรัชฎ์  ศิริสวัสดิ์
หน่วยที่ 13. การพัฒนาหนังสือและเอกสารเพื่อการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา ผู้แต่ง อ. ดร.สมพร จารุนัฎ
หน่วยที่ 14. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา ผู้แต่ง รศ.จันตรี คุปตะวาทิน
หน่วยที่ 15. การวัดและประเมินผลการเรียนภาษาไทยระดับประถมศึกษา ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุวรรณี ยหะกร

22750 การจัดประสบการณ์เรียนรู้ภาษาไทย เล่ม 1

500 บาท

22750 สารัตถะและวิทยวิธีทางคณิตศาสตร์ (Foundations and Methodologies of Mathematics Instruction) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 ISBN 9786165057349 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9786165057370 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9786165057615 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 1. ปรัชญาคณิตศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.มารค ตามไท
หน่วยที่ 2. ธรรมชาติและโครงสร้างของคณิตศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.สุเทพ จันทร์สมศักดิ์
หน่วยที่ 3. สารัตถะเกี่ยวกับพีชคณิต เรขาคณิตและการวิเคราะห์ ผู้แต่ง รศ.สุเทพ จันทร์สมศักดิ์
หน่วยที่ 4. แนวคิดเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.ประพนธ์ เจียรกูล
หน่วยที่ 5. จิตวิทยาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ผู้แต่ง รศ. ดร.อัมพร ม้าคนอง

22750 สารัตถะและวิทยวิธีทางคณิตศาสตร์ เล่ม 2

500 บาท

22750 สารัตถะและวิทยวิธีทางคณิตศาสตร์ (Foundations and Methodologies of Mathematics Instruction) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 ISBN 9786165057349 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9786165057370 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9786165057615 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 6. รูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ (1) ผู้แต่ง ศ.ยุพิน พิพิธกุล
หน่วยที่ 7. รูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ (2) ผู้แต่ง ศ.ยุพิน พิพิธกุล รศ.ดร.ปรีชา เนาว์เย็นผล
หน่วยที่ 8. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ ผู้แต่ง อ.ดร.จรรยา ภูอุดม
หน่วยที่ 9. การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ปรีชา เนาว์เย็นผล
หน่วยที่ 10. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.อัมพร ม้าคนอง

22750 สารัตถะและวิทยวิธีทางคณิตศาสตร์ เล่ม 3

500 บาท

22750 สารัตถะและวิทยวิธีทางคณิตศาสตร์ (Foundations and Methodologies of Mathematics Instruction) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 ISBN 9786165057349 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9786165057370 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9786165057615 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 11. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ผู้แต่ง รศ.ดร.สาคร บุญดาว
หน่วยที่ 12. การประเมินความสามารถทางคณิตศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.อุษาวดี จันทรสนธิ

หน่วยที่ 13. นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ปรีชา เนาว์เย็นผล
หน่วยที่ 14. การวิจัยการสอนและการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.อุษาวดี จันทรสนธิ
หน่วยที่ 15. การวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.สิริพร ทิพย์คง

22752 คณิตศาสตร์สำหรับครู เล่ม 1

500 บาท

22752 คณิตศาสตร์สำหรับครู (Mathematics for Teachers) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9786165059732 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9786161600235 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9786165059985 แนวการศึกษาราคา 300 บาท 
หน่วยที่ 1 เซตและตรรกศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.อุษาวดี จันทรสนธิ
หน่วยที่ 2 ทฤษฎีจำนวน ผู้แต่ง อ.ดร.กันตภณ คูหาพัฒนกุล
หน่วยที่ 3 พหุนาม สมการ และอสมการ ผู้แต่ง รศ.ดร.สาคร บุญดาว
หน่วยที่ 4 การพิสูจน์ทางเรขาคณิต ผู้แต่ง รศ.ทศพร คล้ายอุดม
หน่วยที่ 5 เรขาคณิตและการประยุกต์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ทรงชัย อักษรคิด

22752 คณิตศาสตร์สำหรับครู เล่ม 2

500 บาท

22752 คณิตศาสตร์สำหรับครู (Mathematics for Teachers)พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9786165059732 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9786161600235 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9786165059985 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 6 แบบรูปทางคณิตศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ปรีชา เนาว์เย็นผล
หน่วยที่ 7 ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน ผู้แต่ง รศ.ดร.สาคร บุญดาว รศ.ดร.ปรีชา เนาว์เย็นผล
หน่วยที่ 8 ฟังก์ชันตรีโกณมิติและการประยุกต์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์ อ.ดร.ต้องตา สมใจเพ็งหน่วยที่ 9 พื้นฐานเรขาคณิตวิเคราะห์ ผู้แต่ง อ.ดร.กันตภณ คูหาพัฒนกุล
หน่วยที่ 10 ฟังก์ชันเลขยกกำลัง ฟังก์ชันลอการิทึม และการประยุกต์ ผู้แต่ง อ.ดร.ไพโรจน์ น่วมนุ่ม

22752 คณิตศาสตร์สำหรับครู เล่ม 3

500 บาท

22752 คณิตศาสตร์สำหรับครู (Mathematics for Teachers)พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9786165059732 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9786161600235 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9786165059985 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 11 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ผู้แต่ง รศ.ดร.อังสนา จั่นแดง
หน่วยที่ 12 อนุพันธ์และการประยุกต์ ผู้แต่ง รศ.ดร.อังสนา จั่นแดง
หน่วยที่ 13 สถิติกับการประยุกต์ ผู้แต่ง รศ.ดร.กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล 
หน่วยที่ 14 ความน่าจะเป็นและการประยุกต์ ผู้แต่ง รศ.อุษาวดี จันทรสนธิ
หน่วยที่ 15 กราฟและการประยุกต์ ผู้แต่ง รศ.ดร.วนิดา เหมะกุล

22753 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เล่ม 1

800 บาท

22753 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ (Provision of Learning Experiences in Mathematics) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 800 ISBN 9786165054461 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 700 บาท ISBN 9786165054010 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 1. มาตรฐานหลักสูตรและการสอนคณิตศาสตร์ ผู้แต่ง ศ.กิตติคุณ ยุพิน พิพิธกุล อ.ดร.จรรยา ภูอุดม 
อ.อลงกรณ์ ตั้งสงวนธรรม
หน่วยที่ 2. การพัฒนาความรู้สึกเชิงจำนวนและความรู้สึกเชิงปริภูมิ ผู้แต่ง รศ.ดร.นพพร แหยมแสง อ.สุรัชน์ อินทร์สังข์ อ.โกสุม กรีทอง
หน่วยที่ 3. การจัดประสบการร์การเรียนรู้เกี่ยวกับจำนวนนับ จำนวนเต็ม เศษส่วน ทศนิยม และการดำเนินการ ผู้แต่ง รศ.ดร.นพพร แหยมแสง อ.สมเกียรติ เพ็ญทอง
หน่วยที่ 4. ประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับจำนวนจริง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ผู้แต่ง รศ.ดร.สาคร
บุญดาว อ.ดร.ปราโมทย์ บุญญสิริ รศ.ดร.ปรีชา เนาว์เย็นผล
หน่วยที่ 5. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับเรขาคณิต ผู้แต่ง อ.ดร.โกมล ไพศาล
หน่วยที่ 6. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับการวัด ผู้แต่ง อ.ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง
หน่วยที่ 7. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับพีชคณิต ผู้แต่ง ผศ.ดร.เดช บุญประจักษ์
หน่วยที่ 8. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สถิติและความน่าจะเป็น ผู้แต่ง ผศ.ดร.รวิวรรณ เทนอิสสระ อ.นารี วงศ์สิโรจน์กุล

22753 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เล่ม 2

700 บาท

22753 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ (Provision of Learning Experiences in Mathematics) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 800 ISBN 9786165054461 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 700 บาท ISBN 9786165054010 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 9. กิจกรรมส่งเสริมทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ผู้แต่ง อ.ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์
หน่วยที่ 10. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยวิธีแก้ปัญหา ผู้แต่ง รศ.อุษาวดี จันทรสนธิ
หน่วยที่ 11. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบปฏิบัติการและแบบอิงโครงงาน ผู้แต่ง รศ.ดร.สมวงษ์ แปลงประสบโชค อ.ดร.ภัทรวดี หาดแก้ว
หน่วยที่ 12. การสำรวจคณิตศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยี ผู้แต่ง รศ.อุบล กลองกระโทก
หน่วยที่ 13. โครงงานคณิตศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ปรีชา  เนาว์เย็นผล
หน่วยที่ 14. การประเมินความสามารถทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน ผู้แต่ง ผศ.ดร.ชานนท์ จันทรา
หน่วยที่ 15. การวิจัยการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ปรีชา เนาว์เย็นผล ผศ.ดร.จรีรัตน์ สุวรรณ์  

22754 สารัตถะและวิทยวิธีทางสังคมศึกษา เล่ม 1

500 บาท

22754 สารัตถะและวิทยวิธีทางสังคมศึกษา (Foundations and Methodologies of Social Studies Instruction) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5 ) ราคา 500 บาท ISBN 9786165057363 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500บาท ISBN 9786165057943 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9786165057950 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 1 สังคมศาสตร์และสังคมศึกษา ผู้แต่ง ผศ.ดร.วลัย  อิศรางกูร ณ อยุธยา
หน่วยที่ 2 ภูมิศาสตร์:การประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนสังคมศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.สมจิตร วัฒนคุลัง
หน่วยที่ 3 เศรษฐศาสตร์:การประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนสังคมศึกษา ผู้แต่ง รศ.สุมนทิพย์ บุญสมบัติ
หน่วยที่ 4 ประวัติศาสตร์:การประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนสังคมศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.ศิริวรรณ ศรีพหล
หน่วยที่ 5 จริยศาสตร์ จริยธรรม และคุณธรรม : การประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนสังคมศึกษา ผู้แต่ง รศ.อมรา รอดดารา

22754 สารัตถะและวิทยวิธีทางสังคมศึกษา เล่ม 2

500 บาท

22754 สารัตถะและวิทยวิธีทางสังคมศึกษา (Foundations and Methodologies of Social Studies Instruction) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5 ) ราคา 500 บาท ISBN 9786165057363 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500บาท ISBN 9786165057943 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9786165057950 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 6 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา:การประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนสังคมศึกษา ผู้แต่ง รศ.สุมนทิพย์  บุญสมบัติ
หน่วยที่ 7 รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์:การประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนสังคมศึกษา ผู้แต่ง รศ.ภณิดา มาประเสริฐ
หน่วยที่ 8 สิ่งแวดล้อมศึกษา:การประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนสังคมศึกษา ผู้แต่ง อ.ดร.ดรุณี จำปาทอง
หน่วยที่ 9 พลวัตหลักสูตรวิชาสังคมศึกษา ผู้แต่ง รศ.สุมนทิพย์ บุญสมบัติ
หน่วยทื่ 10 การพัฒนาหลักสูตรและการออกแบบการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.สิริวรรณ ศรีพหล

22754 สารัตถะและวิทยวิธีทางสังคมศึกษา เล่ม 3

500 บาท

22754 สารัตถะและวิทยวิธีทางสังคมศึกษา (Foundations and Methodologies of Social Studies Instruction) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5 ) ราคา 500 บาท ISBN 9786165057363 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500บาท ISBN 9786165057943 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9786165057950 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 11 รูปแบบและกลยุทธ์ในการเรียนการสอนสังคมศึกษา ผู้แต่ง ผศ.ดร. วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา
หน่วยที่ 12 สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ผู้แต่ง รศ.ชนิดา พิทักษ์สฤษดิ์
หน่วยที่ 13 การประเมินผลและการวิจัยการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.กัญจนา ลินทรัตนศิร
กุล รศ.ดร.โกศล มีคุณ
หน่วยที่ 14 การบริหารจัดการชั้นเรียนในห้องเรียนสังคมศึกษา ผู้แต่ง รศ.สมจิตร วัฒนคุลัง
หน่วยที่ 15 การพัฒนาครูสังคมศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ ผู้แต่ง รศ.ภณิดา มาประเสริฐ

22755 โลกาภิวัตน์ศึกษา เล่ม 1

500 บาท

22755 โลกาภิวัตน์ศึกษา เล่ม 2

500 บาท

22755 โลกาภิวัตน์ศึกษา เล่ม 3

500 บาท

22756 สารสนเทศร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์ เล่ม 1

500 บาท

22756 สารสนเทศร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์ (Contemporary Information in Social Sciences) ปรับปรุงปีที่พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9786161603700 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9786161604172 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9786161604325
หน่วยที่ 1. สารสนเทศกับสังคม ผู้แต่ง ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท์
หน่วยที่ 2. การวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลสารสนเทศร่วมสมัย ผู้แต่ง รศ.ดร.สมสรวง พฤติกุล
หน่วยที่ 3. สารสนเทศร่วมสมัยด้านสังคมวิทยา ผู้แต่ง ผศ.ดร.วลัย อิศรางกูล ณ อยุธยา
หน่วยที่ 4. สารสนเทศร่วมสมัยด้านปรัชญา ศาสนา และจริยธรรม ผู้แต่ง รศ.อมรา รอดดารา
หน่วยที่ 5. สารสนเทศร่วมสมัยด้านวัฒนธรรม ผู้แต่ง รศ.สุมนทิพย์ บุญสมบัติ

22756 สารสนเทศร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์ เล่ม 2

500 บาท

22756 สารสนเทศร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์ (Contemporary Information in Social Sciences) ปรับปรุงปีที่พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9786161603700 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9786161604172 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9786161604325
หน่วยที่ 6. สารสนเทศร่วมสมัยด้านการเมืองการปกครอง ผู้แต่ง รศ.ดร.ยโสธร ตู้ทองคำ
หน่วยที่ 7. สารสนเทศร่วมสมัยด้านประวัติศาสตร์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.พลับพลึง คงชนะ
หน่วยที่ 8. สารสนเทศร่วมสมัยด้านเศรษฐกิจ ผู้แต่ง รศ.ดร.พอพันธ์ อุยยานนท์
หน่วยที่ 9. สารสนเทศร่วมสมัยด้านภูมิศาสตร์ ผู้แต่ง อ.ดร.ดรุณี จำปาทอง
หน่วยที่ 10. สารสนเทศร่วมสมัยด้านประชากรและสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง อ.ดร.ดรุณี จำปาทอง

22756 สารสนเทศร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์ เล่ม 3

500 บาท

22756 สารสนเทศร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์ (Contemporary Information in Social Sciences) ปรับปรุงปีที่พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9786161603700 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9786161604172 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9786161604325
หน่วยที่ 11. สารสนเทศร่วมสมัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้แต่ง อ.ดร.ดวงเดือน พินสุวรรณ์
หน่วยที่ 12. สารสนเทศร่วมสมัยด้านการศึกษา ผู้แต่ง ผศ.ดร.วลัย อิศรางกูล ณ อยุธยา
หน่วยที่ 13. การใช้สารสนเทศร่วมสมัยเพื่อการการพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา ผู้แต่ง รศ.สุมนทิพย์ บุญ
สมบัติ
หน่วยที่ 14. การใช้สารสนเทศร่วมสมัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ผู้แต่ง ศ.ดร.สิริวรรณ ศรีพหล
หน่วยที่ 15. ครูกับการใช้สารสนเทศร่วมสมัย ผู้แต่ง ศ.ดร.สิริวรรณ ศรีพหล

22757 การจัดประสบการณ์เรียนรู้สังคมศึกษา เล่ม 1

500 บาท

22757 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สังคมศึกษา (Provision of Learning Experiences in Social Studies) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9786165054119 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-11) ราคา 600 บาท ISBN 9786165054836 เล่ม 3 (หน่วยที่ 12-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165054843 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 1. หลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรสังคมศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.สิริวรรณ  ศรีพหล  อ.ดร.รุ่งนภา นุตราวงศ์ อ.ดร.เจษฎา กิตติสุนทร
หน่วยที่ 2. การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ผู้แต่ง ผศ.ดร.วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา
หน่วยที่ 3. เทคโนโลยี แหล่งและเครือข่ายนวัตกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.สารีพันธุ์ ศุภวรรณ

รศ.ดร.วรางคณา โตโพธิ์ไทย
หน่วยที่ 4. การวัด ประเมิน และวิจัยทางสังคมศึกษา ผู้แต่ง รศ.สุจิตรา หังสพฤกษ์
หน่วยที่ 5. การบริหารจัดการชั้นเรียน ภาวะผู้นำและการพัฒนาวิชาชีพครูสังคมศึกษา ผู้แต่ง รศ.สมจิตร วัฒนคุลัง

22757 การจัดประสบการณ์เรียนรู้สังคมศึกษา เล่ม 2

600 บาท

22757 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สังคมศึกษา (Provision of Learning Experiences in Social Studies) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9786165054119 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-11) ราคา 600 บาท ISBN 9786165054836 เล่ม 3 (หน่วยที่ 12-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165054843 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 6. การจัดการเรียนรู้สาระศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม (1) ผู้แต่ง รศ.อมรา รอดดารา
หน่วยที่ 7. การจัดการเรียนรู้สาระศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม (2) ผู้แต่ง รศ.ดร.สิริวรรณ ศรีพหล 
ผศ.ดร.วลัย  อิศรางกูร ณ อยุธยา
หน่วยที่ 8. การจัดการเรียนรู้สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม (1) ผู้แต่ง รศ.ภณิดา  มาประเสริฐ
หน่วยที่ 9. การจัดการเรียนรู้สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม (2) ผู้แต่ง รศ.ภณิดา  มาประเสริฐ
หน่วยที่ 10. การจัดการเรียนรู้สาระเศรษฐศาสตร์ ( 1) ผู้แต่ง รศ.สุมนทิพย์ บุญสมบัติ
หน่วยที่ 11. การจัดการเรียนรู้สาระเศรษฐศาสตร์ ( 2 ) ผู้แต่ง รศ.สุมนทิพย์ บุญสมบัติ

22757 การจัดประสบการณ์เรียนรู้สังคมศึกษา เล่ม 3

400 บาท

22757 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สังคมศึกษา (Provision of Learning Experiences in Social Studies) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9786165054119 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-11) ราคา 600 บาท ISBN 9786165054836 เล่ม 3 (หน่วยที่ 12-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165054843 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 12. การจัดการเรียนรู้สาระประวัติศาสตร์ ( 1 ) ผู้แต่ง รศ.ดร.สิริวรรณ ศรีพหล
หน่วยที่ 13. การจัดการเรียนรู้สาระประวัติศาสตร์ ( 2 ) ผู้แต่ง รศ.ดร.สิริวรรณ ศรีพหล
หน่วยที่ 14. การจัดการเรียนรู้สาระภูมิศาสตร์ ( 1 ) ผู้แต่ง ผศ.กิตติคุณ รุ่งเรือง
หน่วยที่ 15. การจัดการเรียนรู้สาระภูมิศาสตร์ ( 2 ) ผู้แต่ง ผศ.กิตติคุณ รุ่งเรือง

22758 สารัตถะและวิทยวิธีทางวิทยาศาสตร์ เล่ม 1

500 บาท

22758 สารัตถะและวิทยวิธีทางวิทยาศาสตร์ เล่ม 2

500 บาท

22758 สารัตถะและวิทยวิธีทางวิทยาศาสตร์ เล่ม 3

500 บาท

22759 ชีววิทยาและเคมีสำหรับครู เล่ม 1

300 บาท

22759 ชีววิทยาและเคมีสำหรับครู (Biology and Chemistry for Teachers) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 เล่ม1 (หน่วยที่1-3) ราคา 300 บาท ISBN 9786165058438 เล่ม 2 (หน่วยที่ 4-9) ราคา 600 บาท ISBN 9786165059350 เล่ม 3 (หน่วยที่ 10-15) ราคา 600 บาท ISBN 9786161600891
หน่วยที่ 1 กายวิภาคของพืชและสัตว์ ผู้รวบรวมและเรียบเรียง รศ.ดร.ประจวบจิตร คำจัตุรัส ผู้แต่งเดิม รศ.ดร.ประจวบจิตร คำจัตุรัส รศ.ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ รศ.กมลพรรณ นามวงศ์พรหม
หน่วยที่ 2 สรีรวิทยาของพืช ผู้รวบรวมและเรียบเรียง รศ.ดร. ประจวบจิตร คำจัตุรัส ผู้แต่งเดิม ผศ.ดร.สัมพันธ์ คัมภิรานนท์ ผศ.สาริณี ไชยเจริญ
หน่วยที่ 3 การทำงานของระบบอวัยวะในร่างกายมนุษย์ ผู้รวบรวมและเรียบเรียง อ.ดร.ดวงเดือน พินสุวรรณ์ ผู้แต่งเดิมรศ.ดร.สมัยศึก โสภาสรรค์ รศ.ดร.จุมพล ผลประมูล รศ.ดร.ธีระยุทธ กลิ่นสุคนธ์

22759 ชีววิทยาและเคมีสำหรับครู เล่ม 2

600 บาท

22759 ชีววิทยาและเคมีสำหรับครู (Biology and Chemistry for Teachers) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 เล่ม1 (หน่วยที่1-3) ราคา 300 บาท ISBN 9786165058438 เล่ม 2 (หน่วยที่ 4-9) ราคา 600 บาท ISBN 9786165059350 เล่ม 3 (หน่วยที่ 10-15) ราคา 600 บาท ISBN 9786161600891
หน่วยที่ 4 พันธุกรรม ผู้แต่ง รศ.ดร.เลิศลักษณ์ เงินศิริ
หน่วยที่ 5 เทคโนโลยีชีวภาพ ผู้รวบรวมและเรียบเรียง อ.ดร.จุฬารัตน์ ธรรมประทีป อ.ดร.ดวงเดือน พินสุวรรณ์ ผู้แต่งเดิม รศ.ดร.พงศ์พันธุ์ เธียรหิรัญ รศ.ดร.วาสนา วงษ์ใหญ่ ผศ.ดร.จำรัส พร้อมมาศ ผศ.ดร.พัฒนา ศรีฟ้า อ.ชัยวัฒน์ น่าชม อ.สพ.ญ พรรณพิไล เสกสิทธิ์
หน่วยที่ 6 นิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ ผู้รวบรวมและเรียบเรียง อ.ดร.จุฬารัตน์ ธรรมประทีป ผู้แต่งเดิม รศ.ดร.บุญเสริม พูลสงวน รศ.ดร.วิฑูรย์ ไวยนันท์ รศ.ดร.สมศักดิ์ สุขวงศ์
หน่วยที่ 7 วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ผู้รวบรวมและเรียบเรียง อ.ดร.ดวงเดือน พินสุวรรณ์ ผู้แต่งเดิม ศ.ดร.มาลียา เครือตราชู รศ.โกสุม พีระมาน อ.ดร.อาจอง ประทัดสุนทรสาร
หน่วยที่ 8 อะตอมและโมเลกุล ผู้รวบรวมและเรียบเรียง รศ.ดร.นวลจิตต์ เชาวกรีติพงษ์ ผู้แต่งเดิม รศ.ดร.นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์ รศ.ดร.สำอาง สืบสมาน รศ.อรวินท์ เลาหรัชตนันท์ อ.อาภรณ์ วีรสาร
หน่วยที่ 9 ของเหลวและของแข็ง ผู้แต่ง รศ.ดร.ประพิณ วิไลรัตน์

22759 ชีววิทยาและเคมีสำหรับครู เล่ม 3

600 บาท

22759 ชีววิทยาและเคมีสำหรับครู (Biology and Chemistry for Teachers) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 เล่ม1 (หน่วยที่1-3) ราคา 300 บาท ISBN 9786165058438 เล่ม 2 (หน่วยที่ 4-9) ราคา 600 บาท ISBN 9786165059350 เล่ม 3 (หน่วยที่ 10-15) ราคา 600 บาท ISBN 9786161600891
หน่วยที่ 10 เคมีอนินทรีย์ และสารประกอบเชิงซ้อน ผู้รวบรวมและเรียบเรียง รศ.ดร.นวลจิตต์ เชาวกรีติพงษ์ ผู้แต่งเดิม รศ.ดร.นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์ รศ.ดร.นภดล ไชยคำ รศ.ดร.สำอาง สืบสมาน รศ.อรวินท์ เลาหรัชตนันท์
หน่วยที่ 11 เคมีอินทรีย์ ผู้รวบรวมและเรียบเรียง รศ.ดร.สุจินต์ วิศวธีรานนท์ ผู้แต่งเดิม รศ.ดร.ปทุมรัตน์ ตู้จินดา รศ.ดร.สุจินต์ วิศวธีรานนท์
หน่วยที่ 12 ปฎิกิริยาเคมี ผู้แต่ง รศ.อรวินท์ เลาหรัชตนันท์  
หน่วยที่ 13 ปิโตรเคมี ผู้แต่ง อ.ดร.ชนาธิป สามารถ
หน่วยที่ 14 สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ผู้รวบรวมและเรียบเรียง อ.ดร.จุฬารัตน์ ธรรมประทีป ผู้แต่งเดิม รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ รศ.ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล อ.ดร.ศักดิ์ ตรีเดช รศ.สมทรง อินสว่าง  
หน่วยที่ 15 การนำความรู้ชีววิทยาและเคมีมาจัดการเรียนการสอน ผู้แต่ง รศ.ดร.นวลจิตต์ เชาวกรีติพงศ์ รศ.ดร.ประจวบจิตร คำจัตุรัส

22760 ฟิสิกส์และดาราศาสตร์สำหรับครู เล่ม 1

500 บาท

22760 ฟิสิกส์และดาราศาสตร์สำหรับครู (Physics and Astronomy for Teachers) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2555 เล่ม1 (หน่วยที่1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9786165059923 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9786165059497 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9786165059244 
หน่วยที่ 1 สถิตยศาสตร์ ผู้แต่ง อ.ดร.สุพิชญ แขมมณี
หน่วยที่ 2 พลศาสตร์ ผู้แต่ง อ.ดร.ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์
หน่วยที่ 3 กลศาสตรของไหล ผู้แต่ง ผศ.นิรมล ปีตะนีละผลิน
หน่วยที่ 4 ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ ผู้แต่ง อ.สมศักดิ์ มณีรัตนะกูล
หน่วยที่ 5 อะตอมมิกฟิสิกส์และนิวเคลียร์ฟิสิกส์ ผู้แต่ง อ.ดร.ณรงค์ สังวาระนที

22760 ฟิสิกส์และดาราศาสตร์สำหรับครู เล่ม 2

500 บาท

22760 ฟิสิกส์และดาราศาสตร์สำหรับครู (Physics and Astronomy for Teachers) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2555 เล่ม1 (หน่วยที่1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9786165059923 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9786165059497 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9786165059244
หน่วยที่ 6 คลื่นแม่เหล้กไพฟ้า แสงและเสียง ผู้แต่ง อ.ดร.ณรงค์ สังวาระนที
หน่วยที่ 7 ไพฟ้ากระแส ผู้แต่ง รศ.ชำนาญ เชาวกีรคึติพงศ์
หน่วยที่ 8 อิเล็กทรอนิกส์ ผู้แต่ง รศ. ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์
หน่วยที่ 9 ฟิสิกส์และเทคโนโลยี ผู้แต่ง รศ.ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์
หน่วยที่ 10 ดาราศาสตร์ ผู้แต่ง อ.ดร.จตุรงค์ สุคนธชาติ

22760 ฟิสิกส์และดาราศาสตร์สำหรับครู เล่ม 3

500 บาท

22760 ฟิสิกส์และดาราศาสตร์สำหรับครู (Physics and Astronomy for Teachers) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2555 เล่ม1 (หน่วยที่1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9786165059923 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9786165059497 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN 9786165059244
หน่วยที่ 11 เทคโนโลยีอวกาศ ผู้แต่งเดิม ผศ.ประยูร ร่มโพธิ์ อ.นิพนธ์ ทรายเพชร อ.ดร.ดวงเดือน พินสุวรรณ์
หน่วยที่ 12 ธรณีวิทยา ผู้แต่งเดิมรศ.สุภาพ ภู่ประเสริฐ รศ.ดร.อภิสิทธิ์ เอี่ยมหน่อ ผู้รวบรวมและเรียบเรียง อ.ดร.จุฬารัตน์ ธรรมประทีป
หน่วยที่ 13 บรรยากาศของโลก ผู้แต่ง รศ.ดร.ประมวล ศิริผันแสง
หน่วยที่ 14 อุตุนิยมวิทยา ผู้แต่งเดิมอ.เรือเอกสุกิจ เย็นทรวง อ.ดร.สมบัติ เจริญวงศ์ ผู้รวบรวมและเรียบเรียง อ.ดร.ดวงเดือน พินสุวรรณ์
หน่วยที่ 15 การนำความรู้ฟิสิกส์และดาราศาสตร์มาจัดการเรียนการสอน ผู้แต่ง รศ.ดร.ประมวล ศิริผันแก้ว

22761 การจัดประสบการณ์เรียนรู้คณิตศาสตร์ เล่ม 1

500 บาท

22761 การจัดประสบการณ์เรียนรู้คณิตศาสตร์ เล่ม 2

500 บาท

22761 การจัดประสบการณ์เรียนรู้คณิตศาสตร์ เล่ม 3

500 บาท

22762 สารัตถะและวิทยวิธีทางภาษาอังกฤษ เล่ม 1

700 บาท

22762 สารัตถะและวิทยวิธีทางภาษาอังกฤษ เล่ม 2

800 บาท

22763 หลักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและบริบททางภาษา เล่ม 1

700 บาท

22763 หลักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและบริบททางภาษา (Principles Context of English Language Learning) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท ISBN 9786161601577 เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท ISBN 9786161602130 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 1 การเรียนรู้ภาษาแรก ภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ประกาศิต สิทธิ์ธิติกุล
หน่วยที่ 2 ทฤษฎีการเรียนรู้ภาษา ผู้แต่ง ผศ.ดร.ประกาศิต สิทธิ์ธิติกุล
หน่วยที่ 3 บริบททางสังคมกับการเรียนรู้ภาษา ผู้แต่ง อ.ดร.สุมิตรา สุรรัตน์เดชา
หน่วยที่ 4 บริบททางวัฒนธรรมกับการเรียนรู้ภาษา ผู้แต่ง ผศ.ดร.สิงหนาท น้อมเนียน
หน่วยที่ 5 หลักจิตวิทยาการเรียนรู้ภาษา ผู้แต่ง ผศ.ดร.อภิศักดิ์ ภู่พิพัฒน์
หน่วยที่ 6 ความบกพร่องทางภาษา ผู้แต่ง อ.ดร.รุ่งภัทร เริงพิทยา
หน่วยที่ 7 ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนภาษา ผู้แต่ง อ.ดร.จิรสิริ เกษมสินธุ์ วิเวกเมธากร

22763 หลักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและบริบททางภาษา เล่ม 2

800 บาท

22763 หลักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและบริบททางภาษา (Principles Context of English Language Learning) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท ISBN 9786161601577 เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท ISBN 9786161602130 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 8 ภาษาและภาษาศาสตร์ ผู้แต่ง อ.ดร.อนามัย ดำเนตร
หน่วยที่ 9 ภาษาและการสื่อสาร ผู้แต่ง อ.ดร.อนามัย ดำเนตร
หน่วยที่ 10 การสลับภาษาและการแปรภาษา ผู้แต่ง อ.ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร
หน่วยที่ 11 การสังเคราะห์สารจากการฟังและการพูด ผู้แต่ง อ.ดร.จิรสิริ เกษมสินธุ์ วิเวกเมธากร
หน่วยที่ 12 การวิเคราะห์ พิจารณาสารในงานเขียน ผู้แต่ง ผศ.ดร.อารีรักษ์ มีแจ้ง อ.ดร.ศศิธร จันทรโรทัย
หน่วยที่ 13 ปัญหาการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ ผู้แต่ง ผศ.ดร.อุบล สรรพัชญพงษ์
หน่วยที่ 14 ปัญหาการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ประกาศิต สิทธิ์ธิติกุล ผศ.ดร.อุบล สรรพัชญพงษ์
หน่วยที่ 15 การประยุกต์ใช้หลักจิตวิทยาในการจัดการเรียนการสอนภาษา ผู้แต่ง ผศ.ดร.อภิศักดิ์ ภู่พิพัฒน์

22764 การพัฒนาบทเรียนและสื่อการสอนภาษาอังกฤษ เล่ม 1

800 บาท

22764 การพัฒนาบทเรียนและสื่อการสอนภาษาอังกฤษ (Materials and Media Development in Teaching English) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 800 บาท ISBN 9786161604943 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 700 บาท ISBN 9786161605100
หน่วยที่ 1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบทเรียนและสื่อการสอนภาษาอังกฤษ ผู้แต่ง อ.ดร.ฐิตาภา สินธุรัตน์
หน่วยที่ 2. ทฤษฎีการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ภาษาและการประยุกต์ใช้ ผู้แต่ง อ.ดร.ฐิตาภา สินธุรัตน์
หน่วยที่ 3. การกำหนดโครงสร้างและเนื้อหาของบทเรียนภาษาอังกฤษ ผู้แต่ง ผศ.ดร.อารีรักษ์ มีแจ้ง
หน่วยที่ 4. การสำรวจความต้องการจำเป็นและความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษ ผู้แต่ง อ.ดร.นครเทพ ทิพยศุภราษฎร์ ผศ.ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร
หน่วยที่ 5. การวิเคราะห์และประเมินหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ ผู้แต่ง ผศ.ดร.อารีรักษ์ มีแจ้ง
หน่วยที่ 6. สื่อและกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (ฟัง-พูด) ผู้แต่ง ผศ.ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร
หน่วยที่ 7. สื่อและกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (อ่าน-เขียน) ผู้แต่ง ผศ.ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร
หน่วยที่ 8. สื่อสิ่งพิมพ์กับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ผู้แต่ง อ.ดร.กัลยา (ไกวัลวณิช) สุวรรณกายี

22764 การพัฒนาบทเรียนและสื่อการสอนภาษาอังกฤษ เล่ม 2

700 บาท

22764 การพัฒนาบทเรียนและสื่อการสอนภาษาอังกฤษ (Materials and Media Development in Teaching English)พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 800 บาท ISBN 9786161604943 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 700 บาท ISBN 9786161605100
หน่วยที่ 9. สื่อวิธีการกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ผู้แต่ง อ.ดร.กัลยา (ไกวัลวณิช) สุวรรณกายี
หน่วยที่ 10. สื่อวัสดุอุปกรณ์กับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ผู้แต่ง อ.ดร.กัลยา (ไกวัลวณิช) สุวรรณกายี
หน่วยที่ 11. สื่ออิเล็กทรอนิกส์กับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ผู้แต่ง อ.ดร.สุดสรวง ยุทธนา
หน่วยที่ 12. การใช้พจนานุกรมและสารานุกรมในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ผู้แต่ง รศ.ดร.ประพนธ์ เจียรกูล
หน่วยที่ 13. การออกแบบบทเรียนภาษาอังกฤษ ผู้แต่ง อ.ดร.นครเทพ ทิพยศุภราษฎร์ ผศ.ดร.อารีรักษ์ มีแจ้ง
หน่วยที่ 14. การวิจัยเพื่อวิเคราะห์และประเมินบทเรียนและสื่อการสอน ผู้แต่ง ผศ.ดร.จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์
หน่วยที่ 15. การวิจัยเพื่อพัฒนาบทเรียนและสื่อภาษาอังกฤษ ผู้แต่ง ผศ.ดร.จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์

22765 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เล่ม 1

700 บาท

22765 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (Provision of Learning Experiences in English Language) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท ISBN 9786161607708 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท ISBN 9786161607722
หน่วยที่ 1. การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่อิงมาตรฐานการเรียนรู้ ผู้แต่ง อ.ดร.ศุภณิจ กุลศิริ
หน่วยที่ 2. การประยุกต์ใช้ผลการวิจัยด้านการเรียนรู้ภาษา การเรียนรู้ภาษาที่สอง ในการสอน ภาษาอังกฤษ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แสงบุญ
หน่วยที่ 3. การประยุกต์ใช้ผลการวิจัยการเรียนการสอนทักษะภาษาอังกฤษ ผู้แต่ง ผศ.เสน่ห์ ทองรินทร์
หน่วยที่ 4. วัฒนธรรมกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ผู้แต่ง ผศ.ดร.อภิศักดิ์ ภู่พิพัฒน์
หน่วยที่ 5. การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ ผู้แต่ง อ.ดร.ฐิตาภา สินธุรัตน์
หน่วยที่ 6. การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่บูรณาการทักษะการฟังและการพูด ผู้แต่ง ผศ.ดร.อารีรักษ์ มีแจ้ง
หน่วยที่ 7. การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่บูรณาการทักษะการอ่านและการเขียน ผู้แต่ง ผศ.ดร.อารีรักษ์ มีแจ้ง

22765 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เล่ม 2

800 บาท

22765 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (Provision of Learning Experiences in English Language) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท ISBN 9786161607708 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท ISBN 9786161607722
หน่วยที่ 8. การเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากสถานการณ์จริง ผู้แต่ง ผศ.ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร
หน่วยที่ 9. สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประชาคมอาเซียน ผู้แต่ง ผศ.ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร
หน่วยที่ 10. การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน ผู้แต่ง ผศ.ดร.อารีรักษ์ มีแจ้ง
หน่วยที่ 11. สื่อสภาพจริงในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ผู้แต่ง ผศ.ดร.อภิศักดิ์ ภู่พิพัฒน์
หน่วยที่ 12. การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยอิงมาตรฐานการเรียนรู้ ผู้แต่ง อ.ดร.พรพิมล ประสงค์พร
หน่วยที่ 13. เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ผู้แต่ง อ.ดร.พรพิมล ประสงค์พร
หน่วยที่ 14. การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ ผู้แต่ง อ.ดร.ฐิตาภา สินธุรัตน์
หน่วยที่ 15. ความเป็นผู้นำทางวิชาการในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ผู้แต่ง อ.ดร.สายสุนี ชัยมงคล

22766 สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาชีพ เล่ม 1

400 บาท

22766 สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาชีพ เล่ม 2

400 บาท

22766 สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาชีพ เล่ม 3

700 บาท

22767 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาอาชีพ เล่ม 1

800 บาท

22767 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาอาชีพ (Provision of Learning Experiences in Vocational and Career Education) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 800 บาท ISBN 9786161608187 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 700 บาท ISBN 9786161608217
หน่วยที่ 1. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาอาชีพ ผู้แต่ง ผศ.ดร.วัฒนา มัคคสมัน
หน่วยที่ 2. รูปแบบการเรียนการสอนวิชาชีพ ผู้แต่ง ผศ.ดร.วัฒนา มัคคสมัน ผศ.ดร.จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์
หน่วยที่ 3. การดำรงชีวิตและครอบครัว ผู้แต่ง อ.ดร.เพชรผ่อง มยูขโชติ
หน่วยที่ 4. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สาระการดำรงชีวิตและครอบครัว ระดับประถมศึกษา ผู้แต่ง ผศ.ดร.จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์
หน่วยที่ 5. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สาระการดำรงชีวิตและครอบครัว ระดับมัธยมศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์
หน่วยที่ 6. การออกแบบและเทคโนโลยี ผู้แต่ง รศ.ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ อ.อุปการ จีระพันธุ
หน่วยที่ 7. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สาระการออกแบบและเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ อ.อุปการ จีระพันธุ
หน่วยที่ 8. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สาระการออกแบบและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ อ.อุปการ จีระพันธุ

22767 การจัดประสบการณ์การเรียนการเรียนรูวิชาอาชีพ เล่ม 2

700 บาท

22767 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาอาชีพ (Provision of Learning Experiences in Vocational and Career Education) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 800 บาท ISBN 9786161608187 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 700 บาท ISBN 9786161608217 
หน่วยที่ 9. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้แต่ง อ.ดร.เศรษฐชัย ชัยสนิท
หน่วยที่ 10. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับประถมศึกษา ผู้แต่ง อ.ดร.ทนงศักดิ์ ศิริรัตน์
หน่วยที่ 11. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับมัธยมศึกษา ผู้แต่ง ผศ.ดร.ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ
หน่วยที่ 12. การอาชีพ ผู้แต่ง อ.ดร.เพชรผ่อง มยูขโชติ
หน่วยที่ 13. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สาระการอาชีพ ระดับประถมศึกษา ผู้แต่ง ผศ.ดร.จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์
หน่วยที่ 14. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สาระการอาชีพ ระดับมัธยมศึกษา ผู้แต่ง อ.ดร.เพชรผ่อง มยูขโชติ
หน่วยที่ 15. การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาอาชีพ ผู้แต่ง อ.ดร.สุรพงศ์ พูลอิ่ม

22769 การจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนลักษณะพิเศษ เล่ม 1

700 บาท

22769 การจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนลักษณะพิเศษ (Educational management for Special learners) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2555 เล่ม 1 (หน่วยที่1-7) ราคา 700 บาท ISBN 9786161600792 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท ISBN 9786161600440
หน่วยที่ 1. หลักการและแนวคิดการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนลักษณะพิเศษ ผู้แต่ง ผศ.ดร.จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์
หน่วยที่ 2. ผู้เรียนลักษณะพิเศษ ผู้แต่ง อ.ดร.กิ่งสร เกาะประเสริฐ
หน่วยที่ 3. การประเมินผู้เรียนลักษณะพิฌศษ ผู้แต่ง อ.ดร.กิ่งสร เกาะประเสริฐ
หน่วยที่ 4. จิตวิทยาสำหรับผู้เรียนลักษณะพิเศษ ผู้แต่ง ผศ.ดร.นิธิพัฒน์ เมฆขจร ผศ.ดร.วัลภา สบายยิ่ง
หน่วยที่ 5. การให้บริการทางการศึกษาพิเศษและบริการที่เกี่ยวข้อง ผู้แต่ง อ.ดร.ศรินธร วิทยะสิรินันท์ อ.สุทธิดา ธาดานิติ
หน่วยที่ 6. การบำบัดเพื่อการพื้นฟูผู้เรียนลักษณะพิเศษ ผู้แต่ง ผศ.ดร.จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์ อ.ดร.สรินยา ศรีเพชราวุธ รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผศ.ดร.วัฒนา มัคคสมัน
หน่วยที่ 7. การจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนลักษณะพิเศษ ผู้แต่ง อ.สมบูรณ์ อาศิรพจน์

22769 การจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนลักษณะพิเศษ เล่ม 2

800 บาท

22769 การจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนลักษณะพิเศษ (Educational management for Special learners) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2555 เล่ม 1 (หน่วยที่1-7) ราคา 700 บาท ISBN 9786161600792 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท ISBN 9786161600440
หน่วยที่ 8. การจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนลักษณะพิเศษที่มีความบกพร่อง ผู้แต่ง ผศ.ดร.จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์ 
หน่วยที่ 9. การจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ผู้แต่ง อ.ดร.เกรียงศักดิ์ สังข์ชัย  
หน่วยที่ 10. การประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียนลักษณะพิเศษ ผู้แต่ง อ.ดร.ศรินธร วิทยะสิรินันท์

หน่วยที่ 11. เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้เรียนลักษณะพิเศษ ผู้แต่ง อ.สมบูรณ์ อาศิวพจน์

หน่วยที่ 12. การพัฒนาผู้เรียนลักษณะพิเศษโดยครอบครัวชุมขน และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ผู้แต่ง อ.ว่าที่เรือตรี.ดร.โสภณ แย้มทองคำ อ.ดร.เกรียงศักดิ์ สังข์ชัย 
หน่วยที่ 13. การดำรงชีวิตอิสระและการเตรียมอาชีพสำหรับผู้เรียนลักษณะพิเศษ ผู้แต่ง  รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล
หน่วยที่ 14. ครูและผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนลักษณะพิเศษ ผู้แต่ง รศ.ดร.อรุณี หรดาล อ.ดร.กิ่งสร
เกาะประเสริฐ 
หน่วยที่ 15. การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนลักษณะพิเศษ ผู้แต่ง ผศ.ดร.จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์

23501สารสนเทศและการวิจัยการบริหารการศึกษา เล่ม 1

500 บาท

23501 สารสนเทศและการวิจัยการบริหารการศึกษา (Information and Research in Educational Administration) เล่ม 1 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2553 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2555 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9786165051293 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9786165050463 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN9786165050814 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 1. สารสนเทศ การวิจัยกับการบริหารการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.ประยูร ศรีประสาธน์
หน่วยที่ 2. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.ธนิศ ภู่ศิริ
หน่วยที่ 3. เทคโนโลยีการบริหารการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.นิตยา ภัสสรศิริ รศ.ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต รศ.ดร.สมคิด สร้อยน้ำ ผศ.ดร.อรรณพ จีนะวัฒน์
หน่วยที่ 4. สำนักงานอัตโนมัติ ผู้แต่ง รศ.ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ รศ.สำรวย กมลายุตต์ รศ.วรัญญา ปุณณวัฒน์
หน่วยที่ 5. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา ผู้แต่ง ศ.ดร.ปทีป เมธาคุณวุฒิ รศ.ดร.สฤษดิ์พงษ์ ลิมปิษเฐียร

23501สารสนเทศและการวิจัยการบริหารการศึกษา เล่ม 2

500 บาท

23501 สารสนเทศและการวิจัยการบริหารการศึกษา (Information and Research in Educational Administration) เล่ม 1 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2553 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2555 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9786165051293 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9786165050463 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN9786165050814 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 6. กระบวนการวิจัยทางการบริหารการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์
หน่วยที่ 7. ประเภทของการวิจัยทางการบริหารการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์
หน่วยที่ 8. การศึกษาและการสังเคราะห์วรรณกรรมเพื่อการวิจัย ผู้แต่ง อ.ดร.กาญจนา จันทร์ไทย
หน่วยที่ 9. การวิเคราะห์และการแปลผลข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อการวิจัยการบริหารการศึกษา ผู้แต่ง อ.ดร.วิเชียร เกตุสิงห์
หน่วยที่ 10. การวิเคราะห์และการแปลผลข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อการวิจัยการบริหารการศึกษา ผู้แต่ง ผศ.ดร.ชูชาติ พ่วงสมจิตร์

23501สารสนเทศและการวิจัยการบริหารการศึกษา เล่ม 3

500 บาท

23501 สารสนเทศและการวิจัยการบริหารการศึกษา (Information and Research in Educational Administration) เล่ม 1 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2553 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2555 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 500 บาท ISBN 9786165051293 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 500 บาท ISBN 9786165050463 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 500 บาท ISBN9786165050814 แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 11. หลักการและแนวคิดในการประเมินโครงการ ผู้แต่ง อ.ดร.เข็มทอง ศิริแสงเลิศ 
หน่วยที่ 12. เทคนิคในการประเมินโครงการ ผู้แต่ง อ.ดร.เข็มทอง ศิริแสงเลิศ
หน่วยที่ 13. การวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้แต่ง อ.ดร.เข็มทอง ศิริแสงเลิศ
หน่วยที่ 14. หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา ผู้แต่ง ผศ.ดร.อรรณพ จีนะวัฒน์
หน่วยที่ 15. การประยุกต์สารสนเทศและผลการวิจัยเพื่อการบริหารการศึกษา ผู้แต่ง รศ.ดร.ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์ รศ.ดร.นิตยา ภัสสรศิริ

23599 ประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา เล่ม 1

500 บาท

23599 ประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา เล่ม 2

500 บาท

23599 ประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา เล่ม 3

500 บาท

23700 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา เล่ม 1

500 บาท

23700 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา เล่ม 2

500 บาท

23700 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา เล่ม 3

500 บาท

23701 การวิจัยการบริหารการศึกษา เล่ม 1

400 บาท

23701 การวิจัยการบริหารการศึกษา เล่ม 2

300 บาท

23701 การวิจัยการบริหารการศึกษา เล่ม 3

200 บาท

23701 การวิจัยการบริหารการศึกษา เล่ม 4

300 บาท

23701 การวิจัยการบริหารการศึกษา เล่ม 5

300 บาท

23702 การบริหารทรัพยากรการศึกษา เล่ม 1

800 บาท

23702 การบริหารทรัพยากรการศึกษา เล่ม 1

700 บาท

23703 สัมมนาปัญหาและแนวโน้มทางการศึกษา เล่ม 1

400 บาท

23703 สัมมนาปัญหาและแนวโน้มทางการศึกษา เล่ม 2

400 บาท

23703 สัมมนาปัญหาและแนวโน้มทางการศึกษา เล่ม 3

400 บาท

23703 สัมมนาปัญหาและแนวโน้มทางการศึกษา เล่ม 4

300 บาท

23710 บริบททางการบริหารการศึกษา เล่ม 1

500 บาท

23710 บริบททางการบริหารการศึกษา เล่ม 2

500 บาท

23710 บริบททางการบริหารการศึกษา เล่ม 3

500 บาท

23711 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา เล่ม 1

300 บาท

23711 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา เล่ม 2

400 บาท

23711 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา เล่ม 3

400 บาท

23711 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา เล่ม 4

400 บาท

23712 การพัฒนาระบบการสอน เล่ม 1

400 บาท

23712 การพัฒนาระบบการสอน เล่ม 2

400 บาท

23712 การพัฒนาระบบการสอน เล่ม 3

400 บาท

23712 การพัฒนาระบบการสอน เล่ม 4

300 บาท

23713 นโยบายและการวางแผนการศึกษาการศึกษา เล่ม 1

500 บาท

23713 นโยบายและการวางแผนการศึกษาการศึกษา เล่ม 2

400 บาท

23713 นโยบายและการวางแผนการศึกษาการศึกษา เล่ม 3

600 บาท

23720 ทฤษฏีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา เล่ม 1

500 บาท

23720 ทฤษฏีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา เล่ม 2

500 บาท

23720 ทฤษฏีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา เล่ม 3

500 บาท

23722 การบริหารวิชาการและทรัพยากรการศึกษา เล่ม 1

500 บาท

23722 การบริหารวิชาการและทรัพยากรการศึกษา เล่ม 2

500 บาท

23722 การบริหารวิชาการและทรัพยากรการศึกษา เล่ม 3

500 บาท

23723 นโยบาย การวางแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เล่ม 1

500 บาท

23723 นโยบาย การวางแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เล่ม 2

500 บาท

23723 นโยบาย การวางแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เล่ม 3

500 บาท

23789 การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพสำหรับผู้นำทางการศึกษา เล่ม 1

500 บาท

23789 การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพสำหรับผู้นำทางการศึกษา เล่ม 2

500 บาท

23789 การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพสำหรับผู้นำทางการศึกษา เล่ม 3

500 บาท

24701 การวิจัยและสถิติทางการศึกษา เล่ม 1

400 บาท

24701 การวิจัยและสถิติทางการศึกษา เล่ม 2

300 บาท

24701 การวิจัยและสถิติทางการศึกษา เล่ม 3

400 บาท

24701 การวิจัยและสถิติทางการศึกษา เล่ม 4

400 บาท

24702 การประเมินและการจัดโครงการประเมิน เล่ม 1

500 บาท

24702 การประเมินและการจัดโครงการประเมิน เล่ม 2

500 บาท

24702 การประเมินและการจัดโครงการประเมิน เล่ม 3

500 บาท

24703 การพัฒนาเครื่องมือสำหรับการประเมินการศึกษา เล่ม 1

700 บาท

24703 การพัฒนาเครื่องมือสำหรับการประเมินการศึกษา เล่ม 2

800 บาท

24721 การประเมินนโยบาย แผนงาน และโครงการ เล่ม 1

500 บาท

24721 การประเมินนโยบาย แผนงาน และโครงการ เล่ม 2

500 บาท

24721 การประเมินนโยบาย แผนงาน และโครงการ เล่ม 3

500 บาท

24722 การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน เล่ม 1

500 บาท

24722 การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน เล่ม 2

500 บาท

24722 การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน เล่ม 3

500 บาท

24725 การวิจัยและสถิติทางการศึกษา เล่ม 1

500 บาท

24725 การวิจัยและสถิติทางการศึกษา เล่ม 2

500 บาท

24725 การวิจัยและสถิติทางการศึกษา เล่ม 3

500 บาท

24726 วิธีวิทยาการประเมินการศึกษา เล่ม 1

800 บาท

24726 วิธีวิทยาการประเมินการศึกษา เล่ม 2

700 บาท

24727 สัมมนาการประเมินการศึกษา เล่ม 1

500 บาท

24727 สัมมนาการประเมินการศึกษา เล่ม 2

500 บาท

24727 สัมมนาการประเมินการศึกษา เล่ม 3

500 บาท

24728 การประเมินนโยบาย แผนงาน และโครงการ เล่ม 1

500 บาท

24728 การประเมินนโยบาย แผนงาน และโครงการ เล่ม 2

500 บาท

24728 การประเมินนโยบาย แผนงาน และโครงการ เล่ม 3

500 บาท

24730 การประเมินองค์กรและบุคลากร เล่ม 1

500 บาท

24730 การประเมินองค์กรและบุคลากร เล่ม 2

500 บาท

24730 การประเมินองค์กรและบุคลากร เล่ม 3

500 บาท

24799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการประเมินการศึกษา เล่ม 1

400 บาท

24799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการประเมินการศึกษา เล่ม 2

600 บาท

25701 หลักการและแนวคิดทางการแนะแนว เล่ม 1

600 บาท

25701 หลักการและแนวคิดทางการแนะแนว เล่ม 2

500 บาท

25701 หลักการและแนวคิดทางการแนะแนว เล่ม 3

400 บาท

25702 การวิจัยทางการแนะแนว เล่ม 1

400 บาท

25702 การวิจัยทางการแนะแนว เล่ม 2

300 บาท

25702 การวิจัยทางการแนะแนว เล่ม 3

800 บาท

25703 ทฤษฏีและแนวปฏิบัติในการให้การปรึกษา เล่ม 1

800 บาท

25703 ทฤษฏีและแนวปฏิบัติในการให้การปรึกษา เล่ม 2

700 บาท

25704 การสัมมนาทางการแนะแนว เล่ม 1

700 บาท

25704 การสัมมนาทางการแนะแนว เล่ม 2

800 บาท

25706 การพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนว เล่ม 1

800 บาท

25706 การพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนว เล่ม 2

700 บาท

25707 การแนะแนวในองค์กร เล่ม 1

700 บาท

25707 การแนะแนวในองค์กร เล่ม 2

800 บาท

25712 การวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา เล่ม 1

400 บาท

25712 การวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา เล่ม 2

400 บาท

25712 การวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา เล่ม 3

700 บาท

25713 สัมมนาทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา เล่ม 1

700 บาท

25713 สัมมนาทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา เล่ม 2

800 บาท

25714 การพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา เล่ม 1

800 บาท

25714 การพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา เล่ม 2

700 บาท

25799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการแนะแนว เล่ม 1

600 บาท

25799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการแนะแนว เล่ม 2

400 บาท

26701 ปรัชญาและหลักการศึกษานอกระบบ เล่ม 1

500 บาท

26701 ปรัชญาและหลักการศึกษานอกระบบ เล่ม 2

500 บาท

26701 ปรัชญาและหลักการศึกษานอกระบบ เล่ม 3

500 บาท

26702 การวางแผน การกำกับดูแลและการประเมินการศึกษานอกระบบ เล่ม 1

500 บาท

26702 การวางแผน การกำกับดูแลและการประเมินการศึกษานอกระบบ เล่ม 2

500 บาท

26702 การวางแผน การกำกับดูแลและการประเมินการศึกษานอกระบบ เล่ม 3

500 บาท

26703 การวิจัยและพัฒนาการศึกษานอกระบบ เล่ม 1

400 บาท

26703 การวิจัยและพัฒนาการศึกษานอกระบบ เล่ม 2

300 บาท

26703 การวิจัยและพัฒนาการศึกษานอกระบบ เล่ม 3

300 บาท

26703 การวิจัยและพัฒนาการศึกษานอกระบบ เล่ม 4

500 บาท

26704 การเรียนการสอนการฝึกอบรมและการพัฒนาสื่อการศึกษานอกระบบ เล่ม 1

600 บาท

26704 การเรียนการสอนการฝึกอบรมและการพัฒนาสื่อการศึกษานอกระบบ เล่ม 2

400 บาท

26704 การเรียนการสอนการฝึกอบรมและการพัฒนาสื่อการศึกษานอกระบบ เล่ม 3

500 บาท

26705 สัมมนาปัญหาและประเด็นในการศึกษานอกระบบ เล่ม 1

500 บาท

26705 สัมมนาปัญหาและประเด็นในการศึกษานอกระบบ เล่ม 2

500 บาท

26705 สัมมนาปัญหาและประเด็นในการศึกษานอกระบบ เล่ม 3

500 บาท

26706 สัมมนาการวิจัยการศึกษานอกระบบ เล่ม 1

500 บาท

26706 สัมมนาการวิจัยการศึกษานอกระบบ เล่ม 2

500 บาท

26706 สัมมนาการวิจัยการศึกษานอกระบบ เล่ม 3

500 บาท

26707 ปรัชญาและหลักการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เล่ม 1

700 บาท

26707 ปรัชญาและหลักการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เล่ม 2

800 บาท

26708 การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เล่ม 1

700 บาท

26708 การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เล่ม 2

800 บาท

26709 สัมมนาการบริหารจัดการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เล่ม 1

700 บาท

26709 สัมมนาการบริหารจัดการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เล่ม 2

800 บาท

26710 การเรียนการสอนการฝึกอบรม การพัฒนาสื่อการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เล่ม 1

700 บาท

26710 การเรียนการสอนการฝึกอบรม การพัฒนาสื่อการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เล่ม 2

800 บาท

26711 สัมมนาปัญหาและประเด็นในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เล่ม 1

700 บาท

26711 สัมมนาปัญหาและประเด็นในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เล่ม 2

800 บาท

26712 สัมมนาการวิจัยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เล่ม 1

700 บาท

26712 สัมมนาการวิจัยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เล่ม 2

800 บาท

26796 ประสบการณ์วิชาชีพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เล่ม 1

300 บาท

26798 วิทยานิพนธ์ 1

300 บาท

26798 วิทยานิพนธ์ 2

200 บาท

26798 วิทยานิพนธ์ 3

200 บาท

26799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการศึกษานอกระบบ เล่ม 1

500 บาท

26799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการศึกษานอกระบบ เล่ม 1

500 บาท

26799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการศึกษานอกระบบ เล่ม 2

500 บาท

27701 การวิจัยเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา เล่ม 1

400 บาท

27701 การวิจัยเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา เล่ม 2

300 บาท

27701 การวิจัยเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา เล่ม 3

300 บาท

27701 การวิจัยเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา เล่ม 4

500 บาท

27703 การจัดระบบทางการศึกษา เล่ม 1

800 บาท

27703 การจัดระบบทางการศึกษา เล่ม 2

700 บาท

27704 สัมมนาทางเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา เล่ม 1

800 บาท

27704 สัมมนาทางเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา เล่ม 2

700 บาท

27705 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เล่ม 1

800 บาท

27705 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เล่ม 2

700 บาท

27706 เทคโนโลยีและสื่อสารการสอนและการฝึกอบรม เล่ม 1

700 บาท

27706 เทคโนโลยีและสื่อสารการสอนและการฝึกอบรม เล่ม 2

800 บาท

27707 การจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อศึกษา เล่ม 1

800 บาท

27707 การจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อศึกษา เล่ม 2

700 บาท

27711 การจัดระบบทางการศึกษาศึกษา เล่ม 1

200 บาท

27711 การจัดระบบทางการศึกษาศึกษา เล่ม 2

400 บาท

27711 การจัดระบบทางการศึกษาศึกษา เล่ม 3

400 บาท

27711 การจัดระบบทางการศึกษาศึกษา เล่ม 4

500 บาท

27712 เทคโนโลยีและสื่อสารการสอน เล่ม 1

800 บาท

27712 เทคโนโลยีและสื่อสารการสอน เล่ม 2

700 บาท

27713 การจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เล่ม 1

800 บาท

27713 การจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เล่ม 2

500 บาท

27713 การจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เล่ม 3

200 บาท

27732 สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพื่อการศึกษา เล่ม 1

800 บาท

27732 สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพื่อการศึกษา เล่ม 2

700 บาท

27741 เทคโนโลยีและสื่อสารศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เล่ม 1

700 บาท

27741 เทคโนโลยีและสื่อสารศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เล่ม 2

800 บาท

27744 เทคโนโลยีและสื่อสารการฝึกอบรม เล่ม 1

700 บาท

27744 เทคโนโลยีและสื่อสารการฝึกอบรม เล่ม 2

800 บาท

27752 สัมมนาการวิจัยและทฤษฏีทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เล่ม 1

700 บาท

27752 สัมมนาการวิจัยและทฤษฏีทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เล่ม 2

800 บาท

27798 วิทยานิพนธ์ 1 เล่ม 1

500 บาท

27799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เล่ม 1

600 บาท

27799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เล่ม 2

500 บาท

27799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เล่ม 3

400 บาท

29702 หลักการและทฤษฏีการศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพครู เล่ม 1

500 บาท

29702 หลักการและทฤษฏีการศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพครู เล่ม 2

500 บาท

29702 หลักการและทฤษฏีการศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพครู เล่ม 3

500 บาท

29703 สารัตถะและวิทยวิธีธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ เล่ม 1

500 บาท

29703 สารัตถะและวิทยวิธีธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ เล่ม 2

500 บาท

29703 สารัตถะและวิทยวิธีธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ เล่ม 3

500 บาท

29704 สื่อ นวัตกรรม และการวัดและประเมินการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เล่ม 1

500 บาท

29704 สื่อ นวัตกรรม และการวัดและประเมินการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เล่ม 2

500 บาท

29704 สื่อ นวัตกรรม และการวัดและประเมินการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เล่ม 3

500 บาท